Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ"

Transkripts

1 Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura SIGULDA

2 Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums Iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti) Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde Septiņu pamatjomu novērtējums Mācību saturs Mācīšana un mācīšanās Mācīšanas kvalitāte Mācīšanās kvalitāte Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Izglītojamo sasniegumi Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos Atbalsts izglītojamajiem Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana Atbalsts personības veidošanā Atbalsts karjeras izglītībā Atbalsts mācību darba diferenciācijai Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Iestādes vide Mikroklimats Fiziskā vide Iestādes resursi Iekārtas un materiāli tehniskie resursi Personālresursi Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Iestādes vadības darbs un personāla vadība Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais) Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem)

3 Pašnovērtējuma ziņojums 2015.gada 7.decembrī (datums) 1. Iestādes vispārīgs raksturojums Laurenču sākumskola ir Siguldas novada domes dibināta izglītības iestāde, kas patstāvīgi organizē un īsteno izglītības procesu, nodrošina valsts pamatizglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu un sekmē izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Latviju. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā darbība. Skolas juridiskā adrese ir Laurenču iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV Iestāde īsteno vispārējās pamatizglītības pirmā posma (1. 6. klasei) programmu (kods ). Izglītības iestādes akreditācijas termiņš līdz gada 26. februārim, akreditācijas lapa Nr Izglītības programmas akreditācijas termiņš 2016.gada 26.februāris, akreditācijas lapa Nr Izglītības iestādes licence. Izglītības programmas Izglītības Licences Nr. Licences izdošanas datums/ derīguma nosaukums programmas kods termiņš Pamatizglītības V / uz nenoteiktu laiku 1.posma (1.-6.klase) programma /2016.m.g. Laurenču sākumskolā mācās 242 skolēni. No skolas atvēršanas 2013.gada 1.septembrī skolēnu skaits ir audzis par 116 skolēniem, klašu skaits palielinājies no 8 klasēm līdz 12 klasēm 2015./2016.m.g. Šobrīd izglītojamo skaits pieaug un tuvākajos gados prognozējam skaita pieaugumu līdz 396 (katru gadu saskaņā ar Siguldas novada domes lēmumu tiek komplektētas trīs pirmās klases, pa 22 izglītojamajiem katrā). Izglītības iestāde Siguldā ir vecāku iecienīta un pieprasīta Skolā strādā 34 pedagogi, no tiem 24 sākumizglītības un pamatizglītības skolotāji Skolas budžets. Valsts mērķdotācija skolotāju atalgojumam 2014.gadā bija EUR, iestādes pamatbudžets EUR gadā valsts mērķdotācija pedagogu atalgojumam ir EUR, iestādes pamatbudžets EUR. 3

4 2. Iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti). Prioritāte 1. Mācību saturs Padziļinātas dabaszinību un informātikas programmas izstrāde Rezultāti 2015./2016.māc.g. skola piedalās VISC izstrādātās datorikas mācību priekšmeta programmas aprobācijā 2014./2015.māc.g., pamatojoties uz 2014.gada 10.jūlijā noslēgto līgumu ar LU Dabaszinību un matemātikas centru, pedagogi saņēma atbalstu esošās dabaszinību programmas izvērtēšanā un ieteikumus izstrādē. Skolotāji saņem metodisko atbalstu profesionālā pilnveidē dabaszinību mācību priekšmetā, 2015.gada vasarā tika izstrādāta padziļināta dabaszinību programma /2016.māc.g. tā tiek aprobēta un pilnveidota Skolā ir paplašināts mācību materiālu klāsts dabaszinību apguvei Nodrošināt integrētu pieeju mācību priekšmetu apguvē 2. Mācīšana un mācīšanās Ņemot vērā iepriekšējo mācību gada pieredzi un izvērtējot cilvēkresursu iespējas, sākot no 2014./2015.māc.g. dabaszinības 1.-3.klašu grupā māca sākumizglītības skolotāji, tas veicina mācību priekšmetu integrāciju Skolas dienas kārtības optimālā modeļa izveidošana, lai nodrošinātu mācīšanas un mācīšanās kvalitatīvu procesu Skolas dienas kārtība ir veidota, tajā iekļaujot fakultatīvās nodarbības, pastaigas, plašu interešu izglītības piedāvājumu, lai nodrošinātu bērncentrētu izglītības satura apguvi Nodrošināta IT tehnoloģiju pieejamība mācību stundās. Skolotāji ir pilnveidojuši profesionālo kvalifikāciju IT tālākizglītības kursos Skolā ieviesta sistēma stundu vērojumiem un labās prakses popularizēšanai - savstarpējie un skolas administrācijas stundu vērojumi Regulāri tiek aktualizēta un pilnveidota izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtība 4

5 3. Izglītojamo sasniegumi Izglītojamā sasniegumu uzlabošana ikdienas mācību darbā, ievērojot pēctecību un izglītojamo spējas 4. Atbalsts izglītojamiem Vienotas atbalsta sistēmas skolēniem izveidošana skolā 5. Iestādes vide Skolēniem tiek veikta intelektuālo spēju izpēte, pedagogi un vecāki tiek informēti par skolēnu stiprajām pusēm. Ir saņemti psihologa ieteikumi sekmīgākam mācību darbam, atbalsta pasākumiem. Skolā strādā divi skolotāja palīgi un logopēds Tiek apkopoti un analizēti izglītojamo saniegumi macību priekšmetu olimpiādēs un valsts pārbaudes darbos Skolotāji regulāri informē vecākus par skolēnu sasniegumiem Skolā izveidota un darbojas pasākumu sistēma skolēniem, kam nepieciešami atbalsta pasākumi vai atbalsta personāls Ir veikta skolēnu individuālo intelektuālo spēju izpēte Visi izglītojamie papildus vispārizglītojošai mācību programmai apgūst fakultatīvos mācību priekšmetus Skolēniem ir iespēja apgūt interešu izglītības programmas. Skolas interešu izglītības programmu piedāvājums ir pamatots, mērķtiecīgs un veicina vispusīgas personības attīstību Izveidot drošu, estētisku, pozitīvu un emocionāli labvēlīgu, atvērtu skolas vidi Ir izveidots un tiek lietots skolas logo Skolā ir izveidotas tradīcijas, kas veicina piederības apziņu un lepnumu par savu skolu Ir izveidotas skaidras norādes skolas apmeklētājiem - ziņojumu dēlis un klašu norādes Labiekārtota skolas atpūtas zona: uzstādīti āra trenažieri, aktīvās atpūtas trase, āra klase 6. Iestādes resursi Skolas telpu labiekārtošana un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, skolas pilnvērtīgas darbības nodrošināšanai 5 Skolā ir mācību procesa prasībām atbilstošs klašu telpu, bibliotēkas, kabinetu iekārtojums un aprīkojums. Skolā ir visi nepieciešamie materiāli tehniskie resursi un iekārtas izglītības programmas īstenošanai

6 Izglītības un audzināšanas procesu nodrošina izglītojamo skaitam atbilstoša, kvalificēta un motivēta darbinieku komanda, sekmīgi darbojas atbalsta personāls Atbilstoši normatīvo aktu prasībām regulāri tiek celta pedagogu profesionālā kvalifikācija Ikgadu tiek veikta skolotāju pašvērtējuma analīze un individuālās pārrunas, lai uzlabotu un pilnveidotu darba kvalitāti un celtu personāla pašvērtējumu Tiek plānoti kolektīva saliedēšanas pasākumi, pieredzes apmaiņas braucieni, ekskursijas un pārgājieni Skolā ir direktores vietniece audzināšanas jomā un interešu izglītības un pagarināto dienas grupu administratore Skolā ir kārtība, kādā notiek pedagogu atlase vakancēm Ir renovēts skolas pagrabs, labiekārtota skolas apkārtne Tiek piesaistīti finanšu resursi, izstrādājot projektus sadarbībā ar Siguldas novada domi un Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrību 7. Iestādes darba organizācija Informācijas apmaiņas sistēmas pilnveidošana, un skolas iekšējās kontroles un izvērtēšanas sakārtošana 6 Ir strukturēta skolas darbības pārvalde, tiek regulāri plānots mērķtiecīgs iestādes darbs, aktuālais tiek pārrunāts iknedēļas sanāksmēs Ir izstrādāts skolas gada plāns, kas atspoguļo: Skolas padomes, Skolēnu pašpārvaldes, bibliotēkas, Metodisko komisiju, atbalsta personāla un audzināšanas darbu Skolā notiek iknedēļas administrācijas plānošanas sapulces Regulāri tiek veikta normatīvo aktu aktualizēšana, informējot par izmaiņām tajos Skolā tiek veidotas un veiktas EDURIO piedāvātās pašvērtēšanas aptaujas skolēniem, vecākiem un skolotājiem Skolēnu dienasgrāmatās ir pieejami skolas iekšējās kārtības noteikumi Informācijas apmaiņai starp vecākiem un skolotājiem, par galveno saziņas veidu tiek izmantota e-klase Skola atbalsta pedagogu profesionālo pilnveidi, organizē pieredzes apmaiņas

7 braucienus. Skolotāji piedalās novada metodisko apvienību darbā un dalās labās prakses pieredzē Skolas tēls tiek stiprināts, piedaloties novada un valsts mēroga pasākumos, skolas aktualitātes publicējam Siguldas novada un skolas mājas lapā, arī sociālās saziņas tīklos 3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde. Ieteikumi Pilnveidot informācijas apmaiņu ar vecākiem par mācību procesa izmaiņām Izstrādāt metodiskās komisijas darba plānu Izstrādāt un attīstīt padziļinātas dabaszinību un informātikas mācību priekšmet metodiskos materiālus Līdz izstrādāt metodiskos materiālus pedagogu darbam integrētu mācību priekšmetu mācīšanas īstenošanai dabaszinību un informātikas mācību priekšmetam un uzsākt tā īstenošanu ar un informēt visas iesaistītās puses Izstrādāt rīcības plānu, ja izglītības iestāde konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas, Ieteikumu izpilde Ieteikums ir izpildīts. Vecāki tiek regulāri un savlaicīgi informēti par izmaiņām mācību procesā. Informācija tiek ievietota e- klasē sadaļā Skolas jaunumi un pie skolas ziņojumu dēļa. Ieteikums ir izpildīts gada 28.augustā veikti grozījumi skolas iekšējā normatīvā aktā Mācību priekšmetu metodiskās komisijas reglamentā un atbilstoši tam ir izveidotas vairākas metodiskās komisijas gada jūnija un augustā Laurenču sākumskolas pedagogi ir kopīgi izstrādājuši dabaszinību programmu, kas 2015./2016.m.g. tiek aprobēta un pilnveidota /2016.m.g. skola piedalās VISC izstrādātās datorikas programmas aprobācijā /2016.māc.g. skola piedalās VISC izstrādātās datorikas mācību priekšmeta programmas aprobācijā /2015.māc.g., pamatojoties uz 2014.gada 10.jūlijā noslēgto līgumu ar LU Dabaszinību un matemātikas centru, pedagogi saņēma atbalstu esošās dabaszinību programmas izvērtēšanā un ieteikumu izstrādē. Skolotāji saņem metodisko atbalstu profesionālā pilnveidē dabaszinību priekšmetā, 2015.gada vasarā tika izstrādāta padziļināta dabaszinību programma /2016.māc.g. tā tiek aprobēta un pilnveidota Ieteikums ir izpildīts. 7

8 ieročus. Iepazīstināt izglītojamos. Apkopot informāciju par izglītības iestādes personāla apmācību pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā un nepieciešamības gadījumā veikt apmācību. Izveidot izglītojamo pašpārvaldi un nodrošināt tās līdzdalību izglītības iestādes padomes darbā. Izveidot atbilstošu normatīvo aktu prasībām mācību stundu sarakstu un fakultatīvo nodarbību sarakstu. Plānot un sadarbībā ar pašvaldību nodrošināt sociālo un speciālo pedagogu. Izveidot sistēmu, kādā savlaicīgi tiek informēti vecāki par aktualitātēm izglītības jomā attiecībā uz katru personīgi. Logopēdam un psihologam izstrādāt darba plānu mācību gadam. Nodrošināt Metodisko komisiju ar vadītāju. Sadarbībā ar Siguldas novada domi izveidot norobežotu skolas teritoriju. Nodrošināt 2013.gada 2.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.363 Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālas kvalifikācijas pilnveides kārtību ievērošanu par pedagogu profesionālo pilnveidi. Izstrādāt metodiskā darba sistēmu, kurā ir vienota Ieteikums ir izpildīts gada 2.janvarī Laurenču sākumskolas darbinieki apmeklēja apmācības pirmās palīdzības sniegšanā. Ir pārstrādāts skolas iekšējais normatīvais akts Pirmās palīdzības sniegšana izglītības iestādē Ieteikums ir izpildīts. Ir izstrādāts Laurenču sākumskolas iekšējais normatīvais akts Nr.5 Skolēnu padomes reglaments, 2015./2016.m.g. ir izveidota Skolēnu padome. Ieteikums ir izpildīts /2016.m.g. skolā strādā divi skolotāja palīgi. Ieteikums ir izpildīts. Vecāki noteiktā kārtībā tiek regulāri informēti par aktualitātēm skolā. To nodrošina sadarbības sistēma - klases audzinātāji, klašu pārstāvji Skolas padomē un Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrībā. Skolas logopēdam ir izstrādāts un apstiprināts darba plāns. Ieteikums ir izpildīts gada 28.augustā veikti grozījumi skolas iekšējā normatīvā aktā Mācību priekšmetu metodiskās komisijas reglamentā un skolā ir izveidotas 5 metodiskās komisijas. Katrai komisijai ir komisijas vadītājs. Laurenču sākumskolai tiek plānota paplašināšana, jautājums par nožogojuma izveidi nav risināms. Laurenču sākumskolā mērķtiecīgi tiek plānota skolotāju tālākizglītība, vairumam pedagogu ir pietiekams tālākizglītības kursu apmācības stundu skaits. Pedagogi, kuriem trūkst nepieciešamo tālākizglītības kursi, plāno tuvākajā laikā tos apmeklēt. Ieteikums ir izpildīts. Visas metodiskas apvienības plāno savu darbu 8

9 skolas vadības un metodisko komisiju pieeja skolas darbības jomu pašvērtējumā noteikto attīstības vajadzību realizācijā. Noslēgt līgumu starp izglītības iestādi un Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrību, par atbalsta personāla un interešu izglītības darba nodrošināšanu izglītības iestādē. Pilnveidot iekšējos normatīvos dokumentus atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. Sakārtot atbilstību starp izglītības iestādes nolikumā minēto struktūru nosaukumiem un reālo situāciju skolā. Izstrādāt vienotu personālvadības stratēģiju sadarbībai ar vecākiem, pedagogiem un pašvaldību līdz un informēt visas iesaistītās puses. saskaņā ar skolas izvirzīto skolas mācību gada mērķi. Ieteikums ir izpildīts gada 2.septembrī ir noslēgts Sadarbības līgums Nr.2015/669 Ieteikums ir izpildīts. Ieteikums ir izpildīts. Dokumenta nosaukums Iestādes padomes nolikums nomainīts pret Iestādes padomes reglamets. Skolai kā pašvaldības struktūrvienībai ir saistoši Siguldas novada pašvaldības noteikumi Par personāla atlasi Siguldas novada administrācijā, kas izdoti saskaņā ar likumu Par pašvaldībām 41.panta 1.daļas 2.punktu, kas nosaka personālvadības stratēģiju novadā. 9

10 4. Septiņu pamatjomu novērtējums Mācību saturs Skolas īstenotā izglītības programma atbilst licencētajai mācību programmai. Laurenču sākumskolā tiek realizēta vispārējās pamatizglītības pirmā posma (1. 6. klasei) programma (kods ). Programmas saturs ir mūsdienīgs, ievēro pilsētas, novada un plašāka reģiona izglītojamo pieprasījumu un vajadzības. Pedagogi pārzina mācību priekšmetu standartus, strādā pēc atbilstošām un apstiprinātām mācību priekšmetu programmām. Katram mācību priekšmetam pedagogi izstrādā tematisko plānu, ievērojot Valsts pamatizglītības standartu prasības. Tematiskie plāni ir katra skolotāja individuālais darba dokuments, tas tiek saskaņots ar direktores vietnieci izglītības jomā. Nepieciešamo atbalstu mācību darbā, pedagogiem nodrošina Metodiskās komisijas un direktores vietniece izglītības jomā. Plānojot satura apguvei paredzēto laiku, pedagogi ņem vērā izglītojamo spējas, intereses un vajadzības. Skolā ir izveidots un apstiprināts pārbaudes darbu grafiks, atbilstoši mācību procesam, notiek grafika korekcijas. Visos mācību priekšmetos ir noteikts un apstiprināts individuālā darba grafiks, tā ir iespēja plānot darbu gan ar izglītojamiem padziļinātai mācību vielas apguvei, gan arī papildus mācību vielas skaidrojumam. Pedagogi mācību darbu un tēmas atspoguļo e-klases žurnālā. Skolas vadība koordinē un nodrošina iespējas izmantot skolā pieejamos resursus, veicina mācību priekšmetu skolotāju sadarbību mācību procesa plānošanā. Mācību stundu vērošanas un analīzes materiāli, mācību darba rezultātu analīze, kā arī skolotāju un skolēnu aptauju rezultāti liecina, ka skolotāji veiksmīgi plāno un realizē: mācību satura apguves secību, tēmu apguvei paredzēto laiku, mācību līdzekļu izmantošanu un metodes, vērtēšanas formas. Paredz mācību darba diferenciāciju un individualizāciju. Padziļinātai mācību priekšmetu apguvei, sadarbojoties ar Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrību, skolā tiek organizētas piecas dažādas mācību fakultatīvo stundu grupas - dabaszinības, angļu valodu, krievu valodu, vācu valodu un informātiku. Papildus tām skolēniem ir iespēja izvēlēties interešu izglītības nodarbības - kori, sportu, dabaszinības, vingrošanu, šahu un dambreti, programmēšanu un robotiku, multimēdijus un 3D modelēšanu, tautas dejas, muzicēšanu. Pedagogi darba pilnveidošanai apmeklē tālākizglītības kursus un dodas pieredzes apmaiņas braucienos. 10

11 Mācību priekšmeta standartu izpildi un skolas izglītības programmas realizāciju tiek nodrošināta atbilstoši mācību priekšmetu programmām, mācību satura apguves tematiskajiem plāniem. Skolotāji atbildīgi veic savu darbu; Laurenču sākumskolas pedagoģiskais kolektīvs ir kvalificēts un radošs, tas ir atvērts izglītības inovācijām; Skolotāju darba grupas izstrādāta programma, dabaszinību padziļinātai apguvei; Skolā tiek organizēta regulāra informācijas apmaiņa, iknedēļas sapulcēs tiek pārrunāti aktuālie jautājumi, skolēnu brīvlaikos tiek organizētas plašākas sapulces un pilnveidošanās semināri, ņemot vērā kolektīva vajadzības un aktualitātes. Aprobēt un pilnveidot dabaszinību programmu; Pilnveidot Metodisko apvienību darbu, nodrošinot pēctecību un sadarbību. Vērtējums: labi 4.2. Mācīšana un mācīšanās Mācīšanas kvalitāte. Mācību procesā tiek izmantoti daudzveidīgi metodiskie paņēmieni, pielietojot informācijas tehnoloģijas, vizuālās demonstrēšanas iekārtas, mobilo datorklasi. Stundās tiek izmantotas dažādas darba organizācijas formas. Skolā ir izstrādāta mājas darbu sistēma, mājas darbu uzdošanas mērķi un uzdevumi, veidi un vērtēšana. Metodiskās komisijas strādā, lai sabalansētu mājas darbu apjomu un biežumu. Mājas darbi ir daudzveidīgi. Tiek veikta mājas darbu uzskaite, lai novērtētu mājas darbu apjomu un izvērtētu to lietderību. Siguldas novadā ir sākumskolas un mācību priekšmetu metodiskās apvienības, tās organizētajos pasākumos iesaistās visi sākumskolas skolotāji. Skolēni piedalās novada un novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās. Ikdienas mācību darbs tiek atspoguļots e-klases žurnālā, regulāri tiek veikta žurnālu pārbaude. Aktuālie jautājumi tiek aplūkoti iknedēļas pedagogu tikšanās. Sapulces tiek protokolētas un informācija ievietota e-klasē, kas nodrošina informācijas apmaiņu starp visiem. Par mācību darba sasniegumiem, veiksmēm un grūtībām vecāki individuāli tiek informēti e-klasē, kā arī individuālās sarunās. 11

12 Mācību darbs skolā tiek plānots mācību stundas, kur nepieciešams, liekot pāros, tā dodot iespēju skolēniem iedziļināties mācību priekšmeta saturā, veikt darbus, kas prasa vairāk laika. Lai veicinātu skolēnu lasīšanas prasmes, vienu reizi nedēļā visiem skolēniem notiek klases audzinātāja vadīta lasīšanas stunda. Mācību gada noslēgumā skolotāji veic sava darba pašvērtējumu un izvirza mērķus turpmākajam darbam. Skolotāji analizē valsts diagnosticējošo darbu rezultātus un sasniegumus mācību priekšmetos. Skolā tiek izvērtēti skolēna individuālie sasniegumi. Pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus. Skolā ir ieviesta kārtība, kādā notiek stundu savstarpējā un administrācijas vērošana. Pēc vērotā var secināt, ka mācību procesā tiek izmantotas daudzveidīgas un mērķtiecīgas mācību metodes. Skolēnu aptaujas liecina, ka pedagogu skaidrojumi skolēniem ir saprotami, mācību uzdevumi tiek skaidri definēti, skolēniem ir zināmi vertēšanas kritēriji un mācību procesā tiek ņemtas vērā individuālās vajadzības. Skolotāji sniedz atbalstu un konsultē skolēnus, iedvesmo sasniegt labākus rezultātus. Pedagogi mācību procesā paredz skolēnu praktisko darbību, dabaszinībās notiek āra nodarbības, mērķtiecīgi tiek organizētas mācību ekskursijas un mācības ārpus skolas. Metodiskajās komisijās skolotāji strādā pie mācību priekšmetu integrācijas. Visas klases piedalās Mammas Dabas meistarklasēs. Laurenču sākumskolas audzināšanas programma ir veidota, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem prioritārajiem virzieniem audzināšanas darbā. Skolā ir izstrādāta audzināšanas programma, tās darbības rezultātā tiek īstenota vērtībizglītība, personas pašapziņas, pašvērtības apziņas un radošuma izkopšana, iecietības, tolerances, līdzjūtības u.c. vispārcilvēcisko spēju attīstīšana. Katrs klases audzinātājs ir izstrādājis klases stundu tematisko plānu, ikdienas darbā to papildina ar aktualitātēm un ikdienas notikumiem skolā, novadā, valstī un pasaulē. Mācību saturā tiek iekļauta vērtībizglītība. Skolā tiek organizēts izaugsmi veicinošs un skolēniem piemērots mācīšanas darbs, un ir pozitīva darba vide; Skolā tiek veikts mērķtiecīgs darbs pie mācību satura saiknes ar reālo dzīvi, mācīšanas procesā liela loma tiek piešķirta praktiskajai darbībai; Skolotāji mācās cits no cita, popularizēti tiek labās prakses piemēri. 12

13 Turpināt ieviest inovatīvas idejas izglītojamo apmācībā; Turpināt strādāt pie mācību priekšmetu integrēšanas. Vērtējums: labi Mācīšanās kvalitāte. Skolotāji savā darbā veicina skolēnu mācīšanās motivāciju. Aptauja liecina, ka skolēniem ir saprotami mācību darbam izvirzītie vērtēšanas kritēriji. Skolēni zina un saprot, kā uzlabot mācību sasniegumus. Pedagogi rosina izglītojamos strādāt mērķtiecīgi un atbilstoši spējām. Kā ikdienas saziņas forma tiek izmantotas skolēnu dienasgrāmatas un e- klase. Nepieciešamības gadījumā notiek uz individuālas sarunas ar vecākiem. Sapulcēs vecāki tiek informēti par skolas darbības pamatprincipiem un mācību darba prasībām. Lielu uzmanību skolotāji velta, lai attīstītu skolēnu mācīšanās prasmes, mācību stundās skolēni mācās patstāvīgi strādāt, meklēt informāciju un analizēt. Uzmanība tiek pievērsta pētniecības prasmju attīstīšanai. Skolotājiem ir pieejami resursi- izdevniecības Lielvārds komplekti eksperimentiem un pētījumiem. Mācību motivāciju sekmē IT izmantošana stundās. Skolēni gatavo savu darbu prezentācijas, veido animācijas, izmanto interneta resursus. Mācību procesā tiek izmantota mobilā datorklase. Skolā tiek nodrošināti izglītības programmu apguvei atbilstoši mācību līdzekļi un materiāli. Lai motivētu skolēnus augstākiem sasniegumiem, ik gadu tiek piedāvāts piedalīties skolas, novada, starpnovadu un valstī organizētos ar mācību procesu saistītos pasākumosolimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos. Skolotāji sagatavo skolēnus dalībai tajos. Skolēni prot izvērtēt savus mācību sasniegumus, prot aizstāvēt un pamatot savu viedokli. Izglītojamiem ir iespējas apmeklēt mācību priekšmetu konsultācijas. Vecāki izmanto iespēju tikties ar skolotājiem un pārrunāt bērnu sasniegumus un risināt problēmas. Reizi gadā tiek rīkotas Vecāku dienas, kad vecāki īpaši tiek mudināti satikties ar skolotājiem. Skola regulāri informē skolēnu vecākus par aktualitātēm, saziņai tiek izmantota e-klase. Skolotāji katra semestra noslēgumā analizē mācību sasniegumus, izvērtējot veiksmes un neveiksmes, izvirza mērķus turpmākajai darbībai. Skolā ir uzkrāta pieredze veiksmīgam darbam padziļinātai mācību priekšmetu apguvei, mācību plānā iekļaujot fakultatīvās stundas; Skolēni ir atbildīgi par mācību rezultātiem; 13

14 Skolā ir izstrādāta sistēma individuālam darbam bērniem ar mācīšanās grūtībām; Dalība projektos, konkursos un olimpiādēs paaugstina skolēnu motivāciju; Izglītojamo spēju izpēte dod iespēju skolotājiem diferencēt mācību darbu. Dažādot mācīšanas un mācīšanās metodes un formas; Skolotājiem pilnveidot izglītojamo sasniegumu izpēti un analīzi; Veidot ikvienam pedagogam pieejamu skola izstrādāto metodisko materiālu bāzi. Vērtējums: labi Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana notiek saskaņā ar valstī noteikto un skolā izstrādāto izglītojamo vērtēšanas kārtību. Vērtēšanas metodes un pārbaudes darbu formas atbilst skolēnu vecumam un mācību saturam. Skolā tiek saskaņots pārbaudes darbu grafiks. Skolēniem ir zināma un saprotama vērtēšanas kārtība visos mācību priekšmetos. Visiem skolēniem un vecākiem ir pieejama informācija par pārbaudes darbu rezultātiem e-klasē. Skolotāji sistemātiski veic vērtējumu uzskaiti e-klases žurnālā. Vērtējumu uzskaite tiek pārraudzīta un kontrolēta. Sistemātiski (divas reizes mācību gadā) tiek apkopoti un izvērtēti skolēnu mācību sasniegumu rezultāti. Pedagoģiskās padomes sēdē tiek analizēti skolēnu sasniegumi mācību darbā, pozitīvās un negatīvās tendences, izvirzīti uzdevumi darba uzlabošanai. Skolā ir izstrādāta vērtēšanas kārtība, kā rezultātā mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri un iegūtie rezultāti tiek izmantoti mācīšanas un mācīšanās kvalitātes uzlabošanai; Skolēniem ir skaidri un saprotami vērtēšanas kritēriji; Tiek veikts metodiskais darbs vērtēšanas procesa pilnveidē. 14

15 Turpināt darbu pie pārbaudes darbu kvalitātes uzlabošanas, vienotu prasību ievērošanas pārbaudes darbu veidošanā un vērtēšanā visos mācību priekšmetos. Vērtējums: labi 4.3. Izglītojamo sasniegumi Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā tiek atspoguļoti e-klasē. Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanā un uzskaitē. Mācību semestra noslēgumā tiek apkopoti un analizēti izglītojamo sasniegumi katrā mācību priekšmetā. Tiek izvirzīti uzdevumi turpmākajam darbam. Izglītojamiem tiek dota iespēja uzlabot mācību darba vērtējumus. Mācību darba vērtējumi gadā 2013./2014.m.g. Mācību priekšmets Skolēnu 1-3 balles 4-5 balles 6-8 balles 9-10 balles Vidējais skaits Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts vērtējums līmenis līmenis līmenis līmenis gadā Latviešu valoda ,1 Matemātika ,0 Angļu valoda ,0 Krievu valoda ,5 Informātika ,4 Literatūra Dabaszinības ,2 Pasaules vēsture ,4 Latvijas vēsture ,6 Mūzika ,4 Sociālās zinības ,9 Mājturība un ,1 tehnoloģijas Vizuālā māksla ,2 Sports Vidēji % 0,2% 9,5% 63,3% 27% Vidējais vērtējums 7,5 15

16 Mācību darba vērtējumi gadā 2014./2015.m.g. Mācību priekšmets Skolēnu 1-3 balles 4-5 balles 6-8 balles 9-10 balles Vidējais skaits Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts vērtējums līmenis līmenis līmenis līmenis gadā Latviešu valoda ,43 Matemātika ,07 Angļu valoda ,44 Krievu valoda ,22 Informātika ,72 Literatūra ,03 Dabaszinības ,17 Pasaules vēsture ,39 Latvijas vēsture ,44 Mūzika ,68 Sociālās zinības ,73 Mājturība un ,93 tehnoloģijas Vizuālā māksla ,30 Sports ,50 Vidēji % 0,1% 9% 65,2% 25,7% Vidējais vērtējums 7,50 Tendences mācību sasniegumos: Palielinoties skolēnu skaitam, mācību sasniegumu rādītāji ikdienas darba ir noturīgi; Izglītojamo dalība ārpusstundu nodarbībās, piedalīšanās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās ir veicinājusi izglītojamo motivāciju augstu sasniegumu iegūšanai mācību priekšmetos, vērojams augstu vērtējumu pieaugums latviešu valodā un literatūrā, angļu valodā, sportā un mūzikā; Pedagogu, atbalsta personāla un administrācijas kopīgs mērķtiecīgs darbs sekmē stabilus mācību sasniegumus, vienam skolēnam vienā mācību priekšmetā ir nepietiekams vērtējums; 16

17 Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana un pētnieciskās darbības palielināšana, paaugstina mācību motivāciju. Skolā tiek regulāri analizēti izglītojamo mācību sasniegumi; Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā ir stabili; Vairumam skolēnu mācību sasniegumi ir optimālā un augstā līmenī; Skolēniem ir iespēja uzlabot sasniegumus mācību darbā; Skola nodrošina nepārtrauktu sistemātisku un padziļinātu mācību procesu, kas stimulē izglītojamā personības attīstību un mudina sasniegt labākus rezultātus. Veicināt katra izglītojamā individuālos sasniegumus un izaugsmi Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos. Skolā veic sistemātisku mācību procesa organizēšanu veiksmīgai valsts pārbaudes darbu norisei. Pārbaudes darbu rezultāti tiek analizēti un ņemti vērā turpmākā darbā. Skolēni un vecāki tiek iepazīstināti ar pārbaudes darbu norises laiku un programmu. Diagnosticējošo darbu rezultāti 3.un 6.klasē Mācību priekšmets Klase Skolēnu Vidējais Augstākais Zemākais Vidējais skaits apguves apguves apguves apguves kopprocents rādītājs rādītājs rādītājs valstī skolā 2013./2014.m.g. Matemātika ,41% 97,56% 70,73% 68,38% Latviešu valoda ,50% 98% 58% 70,37% Dabaszinības ,08% 86,67% 46,67% 63,77% Latviešu valoda ,16% 95,45% 75% 78,15% Matemātika ,67% 98,15% 61,11% 78,98% 2014./2015.m.g. Matemātika ,44% 100% 40% 57,31% Latviešu valoda ,79% 89,22% 46,08% 62,1% Dabaszinības ,41% 96,67% 50% 67,49% 17

18 Latviešu valoda ,89% 100% 50,77% 78,72% Matemātika ,26% 98,41% 55,56% 76,14% Skolēnu augstie rezultāti valsts diagnosticējošos darbos; Skolēnu augstie sasniegumi ikdienas mācību darbā. Turpināt analizēt pārbaudes darbu rezultātus, iegūto informāciju ņemt vērā turpmākajā darbā Atbalsts izglītojamajiem Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana. Skolas pedagogi un darbinieki sniedz vispusīgu atbalstu izglītojamiem. Skolā ir atbalsta personāls: logopēds, psihologs, medicīnas māsa un skolotāja palīgi. Skolā sniedz palīdzību skolēniem, kuriem nepieciešams emocionāls vai psiholoģisks atbalsts. Skolas darbinieki saskarsmē ar skolēniem ir taktiski un iejūtīgi. Skolā ir izstrādāta audzināšanas programma. Skola sadarbojas ar sociālo dienestu, novada psihologu sociālo un psiholoģisko problēmu risināšanā. Ar pašvaldības atbalstu skolēniem ir pieejama bezmaksas konsultācija, ko sniedz novada pedagoģiski medicīniskā komisija un novada klīniskais psihologs. Skolēniem, kam noteikti atbalsta pasākumi mācību darbā, atsevišķas mācību stundas tiek organizētas skolotāja palīga vadībā, tā dodot iespēju piemērota tempā un ar papildus palīdzību sekmīgāk apgūt mācību vielu. Skolēniem, kas atgriezušies no mācībām ārvalstīs vai uzsāk mācības Latvijā, pēc vajadzības tiek nodrošināti atbalsta pasākumi. Skolēniem ir pieejama medmāsas palīdzība. Informāciju par skolēnu veselības stāvokli un individuālajām vajadzībām apkopo skolas medicīnas māsa, skola vecākiem lūdz sniegt informāciju par bērna veselības stāvokli un īpašajām vajadzībām. Skolēniem, kas piedalās paaugstinātas fiziskās slodzes aktivitātēs, ir nepieciešama ģimenes ārsta izziņa. Skolā ir kārtība, kā skolas darbinieki informē vecākus par negadījumiem, traumām un saslimšanas gadījumiem. Skolēni zina kā rīkoties saslimšanas un traumu gadījumā. Skolā tiek darīts viss, lai skolēni justos droši. Skolā ir dežurants, kurš koordinē nepiederošu personu 18

19 uzturēšanos skolā. Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, evakuācijas plāns, drošības noteikumi, civilās aizsardzības plāns, darba kārtības noteikumi, kārtība, par vadītāju un pedagoga rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo, Bērnu personas datu aizsardzības kārtība. Personāls un izglītojamie ir iepazīstināti ar šiem noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tiek organizētas skolēnu praktiskās un teorētiskās nodarbības par satiksmes drošības ievērošanu. Skolā ir noteikta kārtība ekskursiju un pārgājienu organizēšanā. Skolā ir automātiskās ugunsdrošības signalizācija, apsardzes signalizācija un video novērošanas sistēma. Skola ir atvērta līdz plkst.19:00, piedāvājot interešu izglītības nodarbības, pagarināto dienas grupu, ir atvērta skolas bibliotēka. Skolā tiek nodrošināta ēdināšana, skola piedalās projektā Skolas auglis un Skolas piens. Skolā tiek ievērotas sanitāri higiēniskās prasības, skolas apkārtne tiek plānveidīgi pilnveidota un regulāri kopta. Skola ir droša un draudzīga izglītojamiem, skolā valda draudzīga atmosfēra, skolēni jūtās droši; Atbalsts skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Nodrošināt skolēniem, pedagogiem un vecākiem psihologa pakalpojumus; Nodrošināt logopēda atbalstu visiem skolēniem, kam tas ir nepieciešams. Vērtējums: ļoti labi 19

20 Atbalsts personības veidošanā. Skolā ir izstrādāta audzināšanas programma, kurā ir iekļautas dažādas sociālās izglītības tēmas. Klašu audzinātāji veic audzināšanas darbu un sniedz atbalstu savas audzināmās klases skolēniem, sadarbojas ar vecākiem un skolas pedagogiem. Kopīgi notiek darbs pie skolas tradīciju veidošanas un uzturēšanas. Skolēniem ir iespēja pārrunāt viņiem interesējošos jautājumus ar skolas darbiniekiem un skolas vadību. Regulāri tiek plānotas skolēnu mācību ekskursijas un pārgājieni. Skolā darbojas plašs interešu izglītības programmu piedāvājums: dabaszinības, programmēšana un robotika, multimediji un 3D modelēšana, māksla, muzicēšana, sports, 1.klašu koris, zēnu koris, meiteņu koris, tautas dejas, teātris, šahs un dambrete, vingrošana. Skolā ir apstiprināts interešu izglītības nodarbību saraksts. Interešu izglītības nodarbību saturs un apmeklējums tiek atspoguļots e-klases žurnālos. Interešu izglītības programmas izstrādātas, lai vispusīgi attīstītu skolēnu personību. Aptauju rezultāti liecina par vecāku apmierinātību ar interešu izglītības programmu piedāvājumu un veicamajiem uzlabojumiem. Skolā ir tradīcijas, kas balstītas uz izglītojamo patriotisko un pilsonisko audzināšanu, veselīga dzīvesveida popularizēšanu. Notiek kopīgi svētki un pasākumi: Zinību diena, Sportiska tēvu diena, Olimpiska diena, Dzejas nakts, Krēslas stundas lasījumi, Lāčplēša diena, Danču vakars, Pateicības diena, Adventa sveču iedegšana, Ziemassvētku koncerts, Vecāku dienas, Teātra dienas, Mākslas nakts, Meža dienas, Eiropas diena, Ģimenes dienas koncerts, Mācību gada noslēgums. Katru gadu viss skolas kolektīvs apmeklē teātra izrādi kādā no Latvijas teātriem. Mācību gada noslēgumā skolēni novērtē skolas gada notikumus un pasākumus. Skolotāji veic pasākumu izvērtējumu pēc katra pasākuma, norādot veiksmes un nepieciešamos uzlabojumus. Katra mācību gada noslēgumā tiek nominēts gada skolēns un 4.-6.klašu grupā. Tiek novērtēti skolēnu individuālā izaugsme un sasniegumi. Stiprinot skolēnu lokālpatriotismu, skola organizē skolēnu dalību novada un starpnovadu mācību olimpiādēs, skatēs, konkursos, sporta sacensībās un kultūras pasākumos. Klases piedalās Siguldas novada konkursā Gada klase, apkopojot klases sasniegumus mācību gada laikā. Skolā darbu ir uzsākusi skolēnu dome. Ir izstrādāts domes reglaments. Skolēnu padome plāno organizēt ārpusstundu pasākumus, veidot skolas avīzi. Skolēni ar atbildību iesaistās klases un skolas pasākumu plānošanā un organizēšanā. Izglītojamie iesaistās labdarības pasākumos un akcijās, novada organizētajos pasākumos. 20

21 Interešu izglītības programmu piedāvājums, finansējums un izglītojamo skaits, kas piedalās interešu izglītības programmās Nodarbība Klase Dalībnieku skaits Finansējums SPORTS Sports Valsts mērķdotācija Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība Vingrošana Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība Šahs un dambrete Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība MĀKSLA Vizuālā māksla Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība Teātris Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība Koris Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība Muzicēšana Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība Tautas dejas Valsts mērķdotācija DABASZINĪBAS UN TEHNOLOĢIJAS Dabaszinības Valsts mērķdotācija Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība Programmēšana un robotika Multimediji un 3D modelēšana Valsts mērķdotācija Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība Daudzveidīgs interešu izglītības programmu piedāvājums skolā; Pozitīvas un uz sadarbību vērstas savstarpējās attiecības skolēniem un skolas darbiniekiem. Pilnveidot un attīstīt skolēnu padomes darbību un skolēnu padomes sadarbību ar skolas padomi. Vērtējums: ļoti labi 21

22 Atbalsts karjeras izglītībā. Klašu audzinātāji savu klašu audzināšanas programmās un priekšmetu skolotājipriekšmetu programmās, iekļauj tēmas, kas saistītas ar karjeras izvēli. Tiek organizētas mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, skolēni iepazīstināti ar dažādu profesiju darba specifiku. Skolā tiek organizētas vecāku dienas, kad vecāki iepazīstina skolēnus ar savu nodarbošanos. Mācību gada 2.semestrī 6.klases skolēni dodas uz Siguldas Valsts ģimnāzijas rīkoto Informācijas dienu. Divi skolas pedagogi ir ieguvuši papildus kvalifikāciju- karjeras skolotājs; Skolotāji karjeras izglītībā iesaista skolēnu vecākus. Pilnveidot karjeras izglītību, to integrējot mācību procesā. Vērtējums: ļoti labi Atbalsts mācību darba diferenciācijai. Skolā tiek veikta skolēnu individuālā izpēte, mērķtiecīgi veidojam atbalstu talantīgiem skolēniem un veicam atbalsta pasākumus skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Skolotāji saņem ieteikumus no skolas psihologa, kā strādāt ar skolēniem. Skola atbalsta un veicina skolotāju darbu ar talantīgiem skolēniem. Skolā ir noteikts laiks individuālam darbam, kur skolēni saņem atbalstu no skolotāja mācību darbā. Mācību priekšmetu stundās, pārbaudes darbos, skolēniem, kuriem ir psihologa vai logopēda atzinums, ir pieejami atbalsta pasākumi. Skolā darbojas pagarinātā grupa visiem 1.-4.klašu skolēniem klašu skolēniem ar runas un rakstu valodas traucējumiem, palīdzību sniedz skolas logopēds, iepriekš ar skolotājiem saskaņojot šo skolēnu vajadzības. Par panākumiem olimpiadēs un konkursos, sacensībās, skolēni tiek apsveikti, informācija par sasniegumiem tiek publicēta skolas mājas lapā. Mācību gada noslēgumā, skolēni tiek apbalvoti ar īpašām skolas dāvanām. Īpašus apbalvojumus saņem 4.-6.klašu skolēni, kas uzrādījuši vislielāko izaugsmi mācību vērtējumos, salīdzinot ar iepriekšējo semestri. Ik gadu tiek izvirzīts un apbalvots Gada skolēns 1.-3.klasē un 4.-6.klasē /2015.m.g. 63 Laurenču sākumskolas skolēni piedalījās 11 atklātajās, starpnovadu, novadu apvienības un Siguldas novada olimpiādēs. 22

23 Godalgotās vietas novada un starpnovadu konkursos un skatēs Nr p.k. Konkursa nosaukums Dalībnieku skaits Iegūtās vietas 1. Siguldas novada 5.-6.klašu 10 1.vieta konkurss Esi zinātnieks un 4.vieta pētnieks 2. Aprakstu un eseju konkurss angļu valodā Es mīlu Siguldu 9 6 laureāti 3. Starpnovadu angļu valodas 5 1.vieta konkurss Latvijas dziesmu un deju svētku tautas deju kolektīvu skate 2 atzinības 20 A grupa, 1.pakāpe Skolēnu sasniegumi novada un starpnovadu olimpiādēs Nr.k. Olimpiāde Dalībnieku skaits Iegūtās vietas 1. Novadu apvienības latviešu valodas olimpiāde 4 Atzinība 1.-4.klasei 2. Novadu apvienības sākumskolas kompleksā olimpiāde 19 Piecas 2.vietas Divas 3.vietas 3. Alternatīvā latviešu valodas olimpiāde 5.-6.klasei 2 1.vieta Atzinība 4. Novadu apvienības matemātikas olimpiāde 10 1.vieta 5. Siguldas un Garkalnes novadu matemātikas olimpiāde 5 1.vieta atzinība 6. Novadu apvienības kombinētā olimpiāde 1 Atzinība 4.klasei Latvija- tie esam mēs! 7. Latvijas 42.atklātā matemātikas olimpiāde 7 1.vieta Atbalsta personāls skolēniem ar mācīšanās grūtībām un skolēniem, kas uzsākuši mācības pēc atgriešanās no ārzemēm; Pagarinātās dienas grupas. Pilnveidot darbu ar talantīgiem skolēniem. Vērtējums: ļoti labi 23

24 Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Skolā nav licencēta programma izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Tiek veikta skolēnu individuālo spēju izpēte un apzināti tie skolēni, kam ir nepieciešams atbalsts. Ar direktores rīkojumu tiek noteikti atbalsta pasākumi. Mācību priekšmetu skolotāji tiek iepazīstināti ar izpētes rezultātiem, skolēna spējām dažādās jomās. Skolotāji, ņemot vērā psihologa ieteikumus, sniedz atbalsta pasākumi ikdienas mācību darbā. Skolēni, kam tas ir nepieciešams, strādā ar skolotāja palīgu. Skolotāja palīgs sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, plāno nepieciešamo atbalstu. Skolēniem, kas atgriezušies no ārzemēm, tiek sastādīts individuāla darba plāns, latviešu valodas stundās iespēju robežās ar viņiem strādā skolotāja palīgs. Skolotājiem ir pieejami Montesori mācību materiāli, regulāri notiek apmācības darbam ar tiem. Skolēniem, kam tas ir nepieciešams, tiek nodrošināta atbalsta personāla palīdzība- skolotaja palīgs, logopēds; Individuālais darbs ar reemigrantiem; Konsultācijas mācību priekšmetos; Individuālo spēju izpēte un psihologa ieteikumu ievērošana; Pagarinātās dienas grupa visiem 1.-4.klašu skolēniem. Atbalsta personāla pilnveidošana un nodrošināšana; Iekārtot un pilnveidot aprīkojumu logopēda un skolotāja palīga kabinetiem; Uzlabot atbalsta personālu sadarbību ar izglītojamo vecākiem. Vērtējums: ļoti labi Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. Sadarbībai ar skolēna ģimeni izmantotās formas: e-klase (sekmes, informācija, e- pasts), dienasgrāmata (saziņai ar vecākiem), vecāku sapulces, individuālās telefona sarunas, individuālās tikšanās (fiksētas e-klases žurnālā), klases un skolas pasākumi. Pēc nepieciešamības tiek organizētas individuālas tikšanās ar vecākiem. Skolotāji regulāri informē vecākus par skolēnu sasniegumiem. Skolā ir noteikta kārtība, kā vecāki var izvirzīt savus priekšlikumus skolas darba pilnveidošanai, skolā darbojas Skolas padome, Laurenču sākumskolas Vecāku atbalsta biedrība. Skolas padomes klašu pārstāvji apkopo aktuālos 24

25 jautājumus un tie tiek risināti Skolas padomē un Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrības sapulcēs. Skolas padome un Vecāku biedrība darbojas atbilstoši nolikumiem. Šajās padomēs darbojas visu klašu vecāku pārstāvji. Klašu audzinātāji un skolotāji sadarbībā ar vecākiem organizē kopīgus pasākumus, mācību stundas un citas aktivitātes. Ikdienā vecākiem ir iespēja satikt mācību priekšmetu skolotājus, skolotāji ir atsaucīgi. Reizi gadā tiek organizētas Vecāku dienas, kad vecāki tiek aicināti satikt skolotājus. Skolēnu vecāki ir aktīvi un apmeklē skolas organizētos pasākumus- 1.septembri, Sportisko tēvu dienu, Danču vakaru un citus pasākumus. Klašu audzinātāji organizē kopīgus pasākumus bērniem un vecākiem, vecāki labprāt iesaistās pārgājienu un ekskursiju organizēšanā. Pēc vecāku iniciatīvas, 3.a klase piedalās Latvijas Olimpiskās komitejas projektā Sporto visa klase. Vecākiem tiek organizētas izglītojošas lekcijas un nodarbības. Reizi gadā skolā tiek godināti vecāki par ieguldījumiem un atbalstu skolas dzīvē un attīstībā. Katru gadu tiek rīkotas informatīvas tikšanās ar topošo pirmklasnieku vecākiem. Tajās tiek sniegta informācija par skolas vērtībām un ikdienu. Skolas psiholoģe pastāsta vecākiem par nepieciešamo emocionālo un intelektuālo gatavību skolai, ka arī sniedz padomus, kā līdz skolas sākumam šīs jomas pilnveidot. Skola ir atvērta vecāku iniciatīvām; Skolotāji un vecāki veiksmīgi sadarbojas pasākumu organizēšanā; Skolā darbojas Skolas padome un Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība. Pilnveidot sadarbību ar Laurenču sākumskolas Vecāku atbalsta biedrību; Veicināt ikviena skolēna vecāku iesaistīšanos skolas dzīvē. Vērtējums: ļoti labi 4.5. Iestādes vide Mikroklimats. Laurenču sākumskola darbojas renovētās un estētiskās telpās. Skolas telpas tiek pilnveidotas un aprīkotas ar nepieciešamo. Aptauju rezultāti liecina, ka skolēni, vecāki un personāls ir apmierināti un lepni par savu skolu. Skola plāno un īsteno skolas tēla veidošanu, veicinot skolēnos, vecākos un darbiniekos skolas piederības sajūtu un lepnumu. Skolā ir atbalstoša, sadarbību veicinoša vide. Skolas darbība nodrošina vienlīdzīgu attieksmi visiem. 25

26 Skolas darbinieki vienmēr cenšas pozitīvi risināt radušās konfliktsituācijas. Vadības, personāla un skolēnu attiecībās valda labvēlība, savstarpējā cieņa, uzticēšanās un izpalīdzība. Skola ir atvērta sabiedrībai, skolas viesus un apmeklētājus sagaida laipna dežurante, skolā ir noteikta kārtība par nepiederošu personu uzturēšanos skolā. Skolai ir savas tradīcijas: Zinību diena, rudens pārgājieni, sportiska Tēvu diena, Dzejas nakts, Krēslas stundas lasījumi, Lāčplēša diena, Danču vakars, Pateicības diena, Adventa sveču iedegšana, Ziemassvētku koncerts, Vecāku dienas, Teātra dienas, Mākslas nakts, Meža dienas, Eiropas diena, Ģimenes dienas koncerts, Mācību gada noslēgums. Katru gadu viss skolas kolektīvs apmeklē teātra izrādi kādā no Latvijas teātriem. Skolēni piedaloties olimpiādēs, konkursos un sacensībās, veido savas skolas pozitīvo tēlu. Skolēni lepojas ar to, ka mācās Laurenču sākumskolā. Skola ir atvērta skolēniem un vecākiem no plkst 7 līdz 19 Skolas iekšējās kārtības noteikumi katru gadu tiek aktualizēti un pārrunāti ar skolēniem un darbiniekiem, noteikumi ir pieejami skolēnu dienasgrāmatās. Skolas iekšējās kārtības noteikumu izpildi kontrolē skolotāji. Skolā tiek ieviesta kārtība, kā tiek risinātas problēmsituācijas. Skolā ir izstrādāts un regulāri tiek aktualizēts ētikas kodekss. Skolas darbinieku atbildīgais un profesionālais darbs ir atzīts un augsti novērtēts ne tikai skolā, bet arī novadā, par ko liecina strauji augošais izglītojamo skaits Laurenču sākumskolā un klašu piepildījums. Aptaujas liecina, ka skolas kolektīvs jūtas līdzatbildīgs par skolas darba kvalitāti un iesaistās darba kvalitātes uzlabošanā. Skolā ir radīti labvēlīgi apstākļi katram izglītojamam un darbiniekam. Skolai ir tradīcijas, kas veicina skolēnu piederības sajūtu un lepnumu par skolu; Visi skolas darbinieki un skolēni apzinās savu atbildību skolas tēla veidošanā; Skolā ir pozitīva un radoša darba gaisotne, saliedēts kolektīvs; Skolas prestižs sabiedrībā. Turpināt darbu pie izglītojamo uzvedības kultūras pilnveidošanas mācību stundās, skolas pasākumos; Turpināt izkopt skolēnos atbildību par savu rīcību un veicināt paškontroli. Vērtējums: ļoti labi 26

27 Fiziskā vide. Skolā ir labi aprīkotas telpas mācību procesa nodrošināšanai. Skolā ir norādītas: Ieeja, Izeja, Evakuācijas izeja, gaiteņos redzamās vietās ir izvietoti evakuācijas plāni. Mācību un koplietošanas telpas ir funkcionālas un estētiski noformētas. Skolēni piedalās skolas telpu noformēšanā, skolas kārtības un tīrības uzturēšanā. Individuālajos sanitārajos mezglos vienmēr ir karstais ūdens, putu ziepes, tualetes papīrs un papīra roku dvieļi. Skolas telpas ir tīras un kārtīgas. Skolā ir attīstību un sadarbību veicinošas spēles. Pie skolas un skolā ir izvietotas video novērošanas kameras, ir norādes par tām. Skolas bibliotēka ir nodrošināta ar plašu un daudzveidīgu metodisko materiālu, izziņas literatūras un daiļliteratūras krājumu. Dabaszinību kabinetā ir plašs metodisko materiālu un uzskates materiālu klāsts, matemātikas apguvei- Montesori materiāli. Pie skolas ir izveidota āra klase brīvdabas nodarbībām. Sporta stundas notiek Laurenču sporta bāzes stadionā, skolā ir laba sporta inventāra bāze. Skolā ir ļoti labi aprīkota skolas virtuve un piemērota ēdamzāle. Mūsdienīgs skolas vides iekārtojums un mērķtiecīgs turpmākās attīstības plānojums; Telpu estētiskais noformējums, tīrība un kārtība. Skolas mērķtiecīga paplašināšana; Satiksmes drošības uzlabošana skolas apkārtnē. Vērtējums: ļoti labi 4.6. Iestādes resursi Iekārtas un materiāli tehniskie resursi. Skolā ir nepieciešamās telpas un materiāli tehniskie resursi, lai nodrošinātu izglītības programmu īstenošanu. Klašu telpu iekārtojums atbilst skolēnu skaitam, vecumam un augumam. Katram skolēnam ir sava individuālā lāde, kur glabāt lietas, kas nepieciešamas skolas ikdienā. Skolā mēbeles un materiāli tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanai. Skolas ieeja, telpas un sanitārie mezgli ir piemēroti cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Ēdināšanas bloks atbilst mūsdienu prasībām un ir apgādāts ar jaunām tehnoloģiskajām iekārtām. Informātikas kabinetam un bibliotēkai ir darba laiks un izmantošanas kārtība. Bibliotēka nodrošina skolēnus un skolotājus ar informācijas 27

28 pieejamību. Skolēni tiek nodrošināti ar nepieciešamajām mācību grāmatām. Visās klasēs ir nodrošinātas moderno tehnoloģiju izmantošanas iespējas. Skolā ir nodrošināta interneta pieejamība visās klasēs, centralizēta drukāšanas un pavairošanas iespēja, izmantojot lokālo tīklu. Sporta zāle ir aprīkota ar nepieciešamo inventāru. Skolā ir mobilā datorklase ar 24 darbavietām, datorklase ar 22 darbavietām. Skolā ir dažādi mūzikas instrumenti interešu izglītības nodarbībām, Montesori mācību materiāli, komplekti dabaszinību laboratorijas darbu veikšanai. Skola ir labi aprīkota, ir nepieciešamie līdzekļi izglītības programmu realizēšanai; Atbalsta materiāli skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Turpināt pilnveidot skolas materiāli tehnisko bāzi; Nodrošināt kvalitatīvu, skolas prasībām atbilstošu- ātru un jaudīgu interneta pieslēgumu; Skolēnu un skolotāju atpūtas telpu iekārtošana; Skolas jaunā korpusa mērķtiecīga plānošana un aprīkošana. Vērtējums: labi Personālresursi. Izglītības programmu 2015./2016.m.g. realizē 34 pedagogi, no kuriem 21 strādā pamatdarbā. Gandrīz visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 3 pedagogi ir ieguvuši 2.kvalitātes pakāpi, 3 pedagogi ir ieguvuši 3.kvalitates pakāpi, 2 pedagogiem ir iegūta 4.kvalitātes pakāpe. 12 pedagogi ir ieguvuši maģistra grādu. Skolā ir atbalsta personāls: logopēds, psihologs, medicīnas darbinieks, bibliotekārs, skolotāja palīgi. Skolā strādā pieci tehniskie darbinieki. Skolas direktorei ir vietnieki izglītības, audzināšanas un saimnieciskajā jomā. Skolai ir būtiski, lai kolektīvs darbotos kā komanda, tiktu sasniegti kopējie skolas mērķi, tāpēc tiek organizētas kopīgas mācības, atbilstoši skolas izvirzītajām prioritātēm. Skolas darbinieku pienākumi un atbildības jomas ir noteiktas ar darbinieku saskaņotos amata aprakstos, skolas vadība zina katra skolotāja darba pieredzi un stiprās puses. Katra mācību gada noslēgumā skolas darbinieki veic savu pašvērtējumu, iepriekš izvirzīto uzdevumu analīzi un turpmāko mērķu izvirzīšanu, notiek pārrunas ar skolas direktori. 28

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2017. gads 1. Mācību saturs. Vērtējums

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore , kanceleja 64

VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore , kanceleja 64 VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 90009115618 Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore - 64521200, kanceleja 64563314, e-pasts: vpamatskola@inbox.lv Viļakas pamatskolas

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa 23.11.2016. Inga Millere Konsultatīvās nodaļas vadītāja Konsultatīvās

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 SATURA RĀDĪTĀJS 1. Mācību centrs Liepa vispārīgs raksturojums 3 2. Mācību centrs Liepa darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums Grobiņas novada Bārtas pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4112901030 Bārtas pamatskola, Bārtas pag., Grobiņas nov., LV 3482 Tālruņa numurs: 63430329, 29488008 e-pasts:

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts:

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

MergedFile

MergedFile Beverīnas NOVADA PAŠVALDĪBAS BRENGUĻU SĀKUMSKOLAS AVOTKALNi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV - 4245 Tālrunis 29322059, e pasts: brenguluskola@beverina.lv Reģ.Nr. 4411900650 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

Microsoft Word - Jeru pamatskolas pašvērtējuma ziņojums.doc

Microsoft Word - Jeru pamatskolas pašvērtējuma ziņojums.doc Rūjienas novada pašvaldība Jeru pagasta pārvalde JERU PAMATSKOLA Reģ.Nr.4412900639 Jeru pagastā,rūjienas novadā,p/n Endzele,LV-4234 Tālr.64230940,fakss 64219011,e-pasts: jeru.pamatskola@rujiena.lv Jeru

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa Salas pagasts

Sīkāk