IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei"

Transkripts

1 IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Rīgā, gada 28. augustā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, juridiskā adrese: Pilsoņu ielā 13, Rīgā, LV-1002, vienotais reģistrācijas Nr , (turpmāk Pasūtītājs), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētāja Ilze Kreicberga, valdes locekle Elita Buša un valdes locekle Arta Biruma, no vienas puses, un SIA SESTAIS STILS, juridiskā adrese: Tirgoņu iela 8 2, Rīga, LV-1050, vienotais reģistrācijas Nr , (turpmāk Projektētājs), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētāja Vita Polkovņikova, no otras puses, pamatojoties uz Pasūtītāja veiktā iepirkuma A korpusa II kārtas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība, ID Nr. PSKUS 2016/194 (turpmāk Iepirkums), rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk Līgums): 1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI Papildus Līguma preambulā esošajiem terminiem, Līguma tekstā tiek lietoti šādi termini ar turpmāk minēto nozīmi: 1.1. Puse Pasūtītājs vai Projektētājs Puses - Pasūtītājs un Projektētājs Objekts Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būve, kas atrodas Pilsoņu ielā 13, Rīgā, kadastra Nr Līgums - pamatojoties uz Pasūtītāja veiktā Iepirkuma rezultātiem noslēgtais iepirkuma līgums, proti, šis līgums par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu kopā ar visiem tā pielikumiem, vienošanās pie tā un grozījumiem Autortiesību objekts - saskaņā ar šo Līgumu Projektētāja veiktā darba rezultātā radītais Būvprojekts un citi materiālie objekti Autoruzraudzība kontrole, ko saskaņā ar šo Līgumu, Līgumā noteiktajā apjomā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem Projektētājs veic pēc Projektēšanas darbu pabeigšanas un uzsāk vienlaicīgi ar būvdarbu uzsākšanu Objektā un turpina līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā un pilnīgai būvdarbu pabeigšanai, lai nodrošinātu Objekta būvniecības ieceres īstenošanu atbilstoši Būvprojektam Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akts Pušu parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru Projektētājs nodod un Pasūtītājs pieņem Būvprojektu. Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akta paraugs pievienots Līguma pielikumā kā tā 5.pielikums Būvprojekta principiālie risinājumi Būvprojekta sastāvā noteikto Būvprojekta daļu un sadaļu principiālie risinājumi, kas ietver katras sadaļas principiālo risinājumu aprakstus (skaidrojošo aprakstu), visu ēkas stāvu plānu shēmas M 1:100 ar attiecīgās sadaļas risinājumiem, ekonomisko aplēšu atskaites piedāvāto risinājumu un materiālu dzīves ciklam, ar tām pamatojot konkrēto piedāvāto risinājumu izvēli, izmantoto būvizstrādājumu sarakstu ar pievienotu tehnisko aprakstu un vizuālo informāciju redzamajām iekārtām vai būvizstrādājumiem Būvprojekta sadaļu detalizācija Būvprojektam tiek noteikta šāda detalizācija:

2 Arhitektūras daļai: - LAS.ST standarta projekta D daļas (Darba projekts) D 2 apakšnodaļas (Arhitektūras daļa) noteiktajā apjomā, bet ne mazākā apjomā kā Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa jaunbūves 1.kārtas, Pilsoņu iela 13, Rīga, kadastra Nr , tehniskā projekta detalizācijai; Būvkonstrukciju daļai: - LBPA-PS -001:2013 standarta 4 daļā noteiktajā apjomā, bet ne mazākā apjomā kā Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa jaunbūves 1.kārtas, Pilsoņu iela 13, Rīga, kadastra Nr , tehniskā projekta detalizācijai; Iekšējo inženiertīklu, Ugunsaizsardzības sistēmu, Elektronisko sakaru sistēmu, Medicīnisko gāzu sistēmas, Pneimopasta daļām un sadaļām apjomā, kas nav mazāks par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa jaunbūves 1.kārtas, Pilsoņu iela 13, Rīga, kadastra Nr , tehniskā projekta detalizācijas apjomu Būvprojekts Būvniecības ieceres Objektā īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums Dokumenti Līguma izpildei nepieciešamais Projektētājam saistošais dokumentu kopums, kurus Projektētājam nodod Pasūtītājs: būvatļauja; valsts un pašvaldību uzraudzības institūciju un profesionālo apvienību tehniskie noteikumi; Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa jaunbūve. Telpu programma (elektroniskā formā) Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa jaunbūve. Skiču projekts (elektroniskā formā) Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa skiču projekta korekcija (izmaiņas) (elektroniskā formā) Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa jaunbūve. 1.kārta. Tehniskais projekts (elektroniskā formā) Projektēšanas uzdevums; Projektētājam iesniegtie Pasūtītāja rakstveida dokumenti Finanšu piedāvājums Projektētāja iesniegtās cenas par pilnā apjomā un noteiktos termiņos veiktiem Projektēšanas darbiem (Būvprojekta izstrādi) un Autoruzraudzību (2.pielikums) Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akts Pušu parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru Projektētājs nodod un Pasūtītājs pieņem Autoruzraudzību vai kādu tās daļu/posmu par noteiktu laika periodu. Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akta parauga forma pievienota Līguma pielikumā kā tā 6.pielikums Interjera projekts - interjera projekts, kas satur sanmezglu, visu koplietošanas telpu, kā arī telpu ar mainīgu sienu apdari, rakstiem uz grīdas, līmeņu starpībām griestos un tamlīdzīgi: sienu notinumus ar norādītām uz un pie sienām uzstādāmo iekārtu un būvizstrādājumu piesaistēm; grīdas izklājumus ar norādītām uz grīdas uzstādāmo iekārtu un būvizstrādājumu piesaistēm un segumu maiņas, vai rakstu piesaistēm; griestu notinumus ar norādītām uz un pie griestiem uzstādāmo iekārtu un būvizstrādājumu piesaistēm, līmeņu starpību piesaistēm; Mezglu zīmējumus dažādu materiālu un konstrukciju plakņu sadurvietu (kā sienas un griestu, sienas un grīdas, dažādu sienu, grīdu un griestu savstarpējie pieslēgumi, kam tiek izvirzītas speciālas prasības (Mezglu un izstrādājumu, kā

3 kāpņu margu, kājlīstu risinājumiem, sienu līmeņu starpību risinājumiem, sienu (griestu) pieslēgumiem ailu aizpildījumam (logiem, vārtiem, durvīm) un tamlīdzīgi jābūt atrisinātiem un specificētiem būvprojekta sastāvā) ; principiālos iekārtu un izstrādājumu piesaistes plānus citām telpām; inventāra un mēbeļu specifikācijas; vizuālās informācijas risinājumus un tamlīdzīgi Kalendārais grafiks Projektētāja iesniegtais darbu izpildes grafiks, kurā Projektētājs apņemas veikt Tehniskajā specifikācijā norādītos darbus, kurā darbu izpilde ir jānorāda ar laika mērvienību 1 nedēļa Līgumcena Līgumā norādītā kopējā summa bez PVN, kuru Pasūtītājs samaksās Projektētājam par pilnā apjomā un Līgumā noteiktajos termiņos izstrādātu un Pasūtītājam nodotu un Pasūtītāja pieņemtu Būvprojektu, Būvprojekta sadaļu detalizāciju, Tendera dokumentāciju un Interjera projektu, un Autoruzraudzību līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā un pilnīgi visu būvdarbu pabeigšanai. Līgumcena ietver visus izdevumus un atlīdzību (t.sk. autoratlīdzību), kāda Projektētājam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi, t.sk. izstrādei un izstrādes organizācijai nepieciešamo izejas datu, izpētes, informācijas vākšanas, uzmērīšanas, apsekošanas un tamlīdzīgu materiālu, izņemot tehniskos noteikumus, kurus saņem Pasūtītājs, nepieciešamo saskaņojumu, transporta un sakara līdzekļu izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļi un citas izmaksas, kā arī izmaksas darbiem, kas nav tieši iekļauti šajā Līgumā, bet kuru izpildes nepieciešamība izriet no Objekta rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde var būt nepieciešama, lai izstrādātu un saskaņotu kvalitatīvu Būvprojektu, t.sk. izmaksas, kas saistītas ar Projektēšanas darbu izpildes laikā Pasūtītāja sniegtiem precizējumiem un papildinājumiem Būvprojektam noteiktajās prasībās un to saskaņošanu attiecīgajās iestādēs. Līgumcenā ir ietvertas visas izmaksas, kas nepieciešamas Autoruzraudzības veikšanai visā būvdarbu veikšanas laikā un tās nevar tikt palielinātas, ja tiek pagarināts būvdarbu veikšanas termiņš. Līgumcena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta (arī gadījumā, ja Projektētājs ir kļūdījies Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības izmaksu aprēķinos) Progresa ziņojums Projektētāja sagatavots ziņojums par iepriekšējo mēnesi, kuru Projektētājs iesniedz Pasūtītājam līdz sekojošā mēneša 15.datumam un kurā ietver pārskata periodā izpildīto darbu detalizētu sarakstu un apkopojošos datus, pretenzijas vai strīdus jautājumus - kavējumus, skaņojumus, finanses u.c., ieteikumus, kā pārvarēt neparedzētus apstākļus, kuri varētu ietekmēt darbu izpildi vai kvalitāti, informāciju par problēmām un veiktos problēmu risināšanas pasākumus, darbu progresu un atbilstību Kalendārajam grafikam, preventīvās un/vai korektīvās darbības, procentuālās izpildes analīzi Projektēšanas darbi līdz Iepirkuma izsludināšanai sagatavotā Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa jaunbūves Telpu programmas un Tehniskā uzdevuma (specifikācijas) korekcija atbilstoši Projektēšanas uzdevumam un no tā izrietošajiem norādījumiem (tai skaitā būvprojekta minimālajā sastāvā sagatavošana vai izmaiņu izstrādāšana un saskaņošana būvvaldē, ja tas nepieciešams atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem), Būvprojekta izstrāde, saskaņojot to ar Līgumā un tā pielikumos, spēkā esošos normatīvos aktos un Būvatļaujā ietvertajos projektēšanas noteikumos minētajām valsts institūcijām un citām personām, ekspertīzē konstatēto nepilnību novēršana un būvvaldes atzīmes būvatļaujā par visu projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšana un Būvprojekta, kā arī Būvprojekta sadaļu detalizācijas, Tendera dokumentācijas, Interjera projekta izstrādāšana saskaņā ar šo Līgumu, Projektēšanas uzdevumu (1.pielikums) un citiem

4 Līguma pielikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem un līdz Iepirkuma izsludināšanai sagatavoto un Projektētāja koriģēto Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa jaunbūves Telpu programmas un Tehnisko specifikāciju, Būvprojekta, kā arī Būvprojekta sadaļu detalizācijas, Tendera dokumentācijas un Interjera projekta saskaņošana ar Pasūtītāju Projektēšanas darbu pieņemšanas nodošanas akts Pušu parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru Pasūtītājs pieņem un Projektētājs nodod Projektēšanas darbus, pieņemšanas un nodošanas akta paraugs pievienots Līguma pielikumā kā tā 4.pielikums Projektēšanas uzdevums - dokuments, kurā noteiktas Pasūtītāja prasības Projektēšanas darbiem un kurš tiek sagatavots saskaņā ar Iepirkuma dokumentācijas sastāvā esošo Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikumu). Projektēšanas uzdevums tiek pievienots šim Līgumam kā tā 1.pielikums PVN pievienotās vērtības nodoklis Tehniskais uzdevums (specifikācijas) līdz Iepirkuma izsludināšanai sagatavotās Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa jaunbūves tehniskās specifikācijas Tendera dokumentācija - Līguma izpratnē, Projektētāja sagatavotās specifikācijas, iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums un būvdarbu apjomu saraksts A korpusa II kārtas būvniecībai (jebkuru citu tendera dokumentāciju, piemēram, prasības pretendentiem, tendera nosacījumus, Līguma nosacījumus Projektētājam Līguma ietvaros nav jāgatavo) Trūkumi Būvprojektā (tai skaitā Projektēšanas darbu laikā) esoši defekti un/vai neatbilstības Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (arī neatbilstība Eiropas Savienības normatīvos noteiktajām kvalitātes prasībām, kas saistošas Latvijas Republikā), Pasūtītāja norādījumiem vai citām Līguma un tā pielikumos noteiktajām prasībām, tajā skaitā tādas nepilnības Būvprojektā, kā rezultātā ir aizkavēti vai ierobežoti būvdarbi Objektā, vai pilnvērtīga Objekta ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai, kā arī kompetentu institūciju norādītās neprecizitātes un/vai defekti un citi trūkumi Telpu programmas un tehniskā uzdevuma (specifikācijas) korekcija - korekcijas līdz Iepirkuma izsludināšanai sagatavotā Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa jaunbūves telpu programmā un tehniskajā uzdevumā (specifikācijās) un no tām izrietošo koriģēto stāvu plānu, griezumu un fasāžu rasējumu sagatavošana. Ja nepieciešams (vai to pieprasa būvvalde), izstrādātas un ar būvvaldi saskaņotas izmaiņas būvprojektā minimālajā sastāvā vai tā sagatavošana. 2. LĪGUMA PRIEKŠMETS 2.1. Pasūtītājs uzdod, un Projektētājs apņemas par atlīdzību veikt: Projektēšanas darbus saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu, kas ietver: Telpu programmas un tehniskā uzdevuma (specifikācijas) korekciju; Būvprojekta principiālo risinājumu izstrādi; Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu būvvaldē; Būvprojekta sadaļu detalizācijas izstrādi; Tendera dokumentācijas (definēta Līguma 1.23.punktā) sagatavošanu; Interjera projekta izstrādi; Visu iepriekš minēto dokumentu saskaņošanu ar Pasūtītāju un citām šajā Līgumā un Dokumentos norādītajām institūcijām un personām Autoruzraudzību saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

5 2.2. Projektēšanas darbu rezultāts ir Līgumā un tā pielikumos noteiktajā apjomā pilnībā izstrādāts, no Pasūtītāja puses Līgumā noteiktā kārtībā pieņemts: būvvaldē akceptēts Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas Būvprojekts, kas ir sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām; Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas Būvprojekta sadaļu detalizācija; Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas Tendera dokumentācija; VSIA Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca A korpusa II kārtas Interjera projekts Autoruzraudzības apjoms atbilst Projektētāja izstrādātajam un ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņotajam Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas Būvprojekta realizācijas apjomam. 3. LĪGUMSCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 3.1. Atbilstoši Projektētāja Finanšu piedāvājumam, par kvalitatīvu un pilnīgu Līgumā noteikto Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības veikšanu, kopējā līgumcena ir ,00 EUR (divi miljoni pieci simti astoņdesmit tūkstoši septiņpadsmit euro un 00 centi) bez PVN, kas sastāv no: samaksas par Projektēšanas darbu izpildi ,00 EUR (divi miljoni viens simts piecdesmit seši tūkstoši trīs simti septiņi euro un 00 centi) bez PVN; samaksas par Autoruzraudzības veikšanu ,00 EUR (četri simti divdesmit trīs tūkstoši septiņi simti desmit euro un 00 centi) bez PVN Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Pasūtītājs maksā Projektētājam Līguma punktā noteiktās Līgumcenas daļu par Projektēšanas darbiem, šādā kārtībā: % (desmit procenti) no punktā noteiktās Līgumcenas, ,70 EUR (divi simti piecpadsmit tūkstoši seši simti trīsdesmit euro un 70 centi) bez PVN par Telpu programmas un tehniskā uzdevuma (specifikācijas) korekcijas izstrādi Līgumā noteiktajā apjomā, kas pieņemta ar Projektēšanas darbu pieņemšanas un nodošanas aktu, kā arī, ja nepieciešams atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju un Rīgas pilsētas būvvaldi slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojektu minimālajā sastāvā vai tā izmaiņas; % (piecpadsmit procenti) no punktā noteiktās Līgumcenas, kas ir ,05 EUR (trīs simti divdesmit trīs tūkstoši četri simti četrdesmit seši euro un 05 centi) bez PVN par Būvprojekta principiālo risinājumu izstrādi Līgumā noteiktajā apjomā, kas pieņemta ar Projektēšanas darbu pieņemšanas un nodošanas aktu; % (divdesmit pieci procenti) no punktā noteiktās Līgumcenas, kas ir ,75 EUR (pieci simti trīsdesmit deviņi tūkstoši septiņdesmit seši euro un 75 centi) bez PVN par izstrādātu un ar Pasūtītāju saskaņotu Būvprojektu, kas izstrādāts Ministru kabineta noteikumos Nr.529 Ēku būvnoteikumi noteiktajā apjomā un par ko saņemts pozitīvs minētajos Ministru kabineta noteikumos ekspertīzes atzinums, t.sk. par būvdarbu tāmi, un par šajā punktā minētajiem darbiem ir parakstīts Projektēšanas darbu pieņemšanas un nodošanas darbu akts; % (piecpadsmit procenti) no punktā noteiktās Līgumcenas, kas ir ,05 EUR (trīs simti divdesmit trīs tūkstoši četri simti četrdesmit seši euro un 05 centi) bez PVN par Būvprojektu, kas ir saskaņots būvvaldē, būvvalde ir izdarījusi būvatļaujā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, un par kuru ir parakstīts Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akts;

6 % (piecpadsmit procenti) no punktā noteiktās Līgumcenas, kas ir ,05 EUR (trīs simti divdesmit trīs tūkstoši četri simti četrdesmit seši euro un 05 centi) bez PVN par Būvprojekta sadaļu detalizācijas izstrādi Līgumā noteiktajā apjomā, kas pieņemta ar Projektēšanas darbu pieņemšanas un nodošanas aktu; % (desmit procenti) no punktā noteiktās Līgumcenas, kas ir ,70 EUR (divi simti piecpadsmit tūkstoši seši simti trīsdesmit euro un 70 centi) bez PVN par Tendera dokumentācijas izstrādi Līgumā noteiktajā apjomā, kas pieņemta ar Projektēšanas darbu pieņemšanas un nodošanas aktu; % (desmit procenti) no punktā noteiktās Līgumcenas, kas ir ,70 EUR (divi simti piecpadsmit tūkstoši seši simti trīsdesmit euro un 70 centi) bez PVN par Interjera projekta izstrādi Līgumā noteiktajā apjomā, kas pieņemta ar Projektēšanas darbu pieņemšanas un nodošanas aktu Ja Projektētājs izpilda Līguma 9.5.punkta nosacījumus, Pasūtītājs maksā 10 % (desmit procenti) avansa maksājumu no punktā noteiktās Līgumcenas, kas ir ,70 EUR (divi simti piecpadsmit tūkstoši seši simti trīsdesmit euro un 70 centi) bez PVN. Pasūtītājs no Līguma 3.3.punkta apakšpunktos norādītās summas vērtības ietur proporcionālo summu avansa dzēšanai Pasūtītājs maksā Projektētājam Līguma punktā noteiktās Līgumcenas daļu par Autoruzraudzību katru mēnesi, pamatojoties uz abpusēji parakstītu Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akts, proporcionāli Pasūtītāja akceptētajai būvdarbu izpildei atskaites mēnesī Projektētājs izraksta un iesniedz rēķinu Pasūtītājam ne ātrāk kā dienā, kad Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības attiecīgās daļas ir pieņemtas no Pasūtītāja puses Līgumā noteiktā kārtībā un abpusēji ir parakstīts pieņemšanas un nodošanas akts. Rēķinā par Projektēšanas darbiem un Autoruzraudzību tiek norādīts veikto darbu apjoms, to izcenojums, kopējā cena, PVN likme un kopējā cena ar PVN. Rēķinā obligāti jānorāda Līguma numurs. Pasūtītājs neapmaksā neatbilstoši Līguma noteikumiem noformētu rēķinu Pasūtītājs nepieņem un neapmaksā rēķinu, kamēr nav parakstīts pieņemšanas nodošanas akts Līgumā atrunātajā kārtībā Pasūtītājs veic samaksu Projektētājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līgumā noteiktā kārtībā iesniegta rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu uz Projektētāja rēķinā norādīto bankas kontu, kas norādīts Līgumā Par Darbu apmaksas dienu uzskatāma diena, kad Pasūtītājs pārskaitījis naudu uz Projektētāja rēķinā norādīto bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums Puses vienojas, ka Projektētājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: 4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI 4.1. Projektētājs apņemas 20 (divdesmit) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas izpildīt Projektēšanas darbus. Projektēšanas darbu izpildi apliecina abpusēji parakstīti pieņemšanas un nodošanas akti. Projektēšanas darbu izpildes termiņā ietilpst Būvprojekta gala ekspertīzes nodrošināšanas termiņš - 15 darba dienas. Projektēšanas darbu izpildē tiek noteikti šādi termiņi: ne ilgāk kā 4 (četru) kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu un Līguma nosacījumiem izstrādātu Telpu programmas un Tehniskā uzdevuma (specifikācijas)

7 korekciju, kā arī, ja nepieciešams atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju un Rīgas pilsētas būvvaldi slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojektu minimālajā sastāvā vai tā izmaiņas; ne ilgāk kā 6 (sešu) kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Būvprojekta principiālos risinājumus; ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas izstrādāt Būvprojektu Līguma punktā noteiktajā apjomā un saskaņot to ar Pasūtītāju un citām normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām, izņemot Rīgas pilsētas būvvaldi. Šajā termiņā ietverams laiks 15 (piecpadsmit) darba dienas, kas nepieciešams, lai pabeigtu Būvprojekta ekspertīzi un saņemtu pozitīvu ekspertīzes gala atzinumu (ekspertīzi organizē un apmaksā Pasūtītājs); ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas saskaņot Būvprojektu Rīgas pilsētas būvvaldē, ko apliecina būvvaldes atzīme Būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi; ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Būvprojekta sadaļu detalizāciju; ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas sagatavot un saskaņot ar Pasūtītāju Tendera dokumentāciju; ne ilgāk kā 20 (divdesmit) kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Interjera projektu Līguma 4.1.punktā minētajos Projektēšanas darbu izpildes termiņos netiek ieskaitīts laiks, kamēr Pasūtītājs ir apturējis Projektēšanas darbu izpildi Projektēšanas darbu saskaņošanas laiks un Trūkumu novēršanas (t.sk. ekspertīzē konstatēto Trūkumu) laiks ir ietverts Līguma punktos norādītajos termiņos Ja Pasūtītājam nepieciešams ilgāks laiks Būvprojekta gala ekspertīzes atzinuma saņemšanai, nekā norādīts Līgumā, Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par ekspertīzei nepieciešamo papildus laiku Projektētājs apņemas veikt Autoruzraudzību no Būvprojektā paredzēto būvdarbu uzsākšanas dienas līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā un būvdarbu pilnīgai pabeigšanai, ko apliecina attiecīgs starp Pasūtītāju un būvdarbu veicēju parakstīts akts. Par Būvprojektā paredzēto būvdarbu uzsākšanu Pasūtītājs rakstiski paziņo Projektētājam vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms būvdarbu uzsākšanas Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku, Pasūtītājam ir tiesības, rakstveidā par to paziņojot Projektētājam, apturēt Līguma izpildi uz laiku šādos gadījumos: ja Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, kā rezultātā Pasūtītājam var tikt samazināts vai atsaukts Eiropas Savienības fondu finansējums, ko Pasūtītājs bija paredzējis izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai; pēc Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītas kompetentās iestādes vai Ministru kabineta lēmuma; uz Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītas kompetentās iestādes pārbaudes laiku Līguma izpildes apturēšana uz laiku 4.6.apakšpunktā minētajos gadījumos nav pamats zaudējumu atlīdzības vai cita veida kompensācijas izmaksai Projektētājam vai jebkādu sankciju piemērošanai Pasūtītājam Projektētājs iesniedz Pasūtītājam ikmēneša Progresa ziņojumu līdz sekojošā mēneša 15.datumam par Projektēšanas darbiem un Autoruzraudzību. 5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS PROJEKTĒŠANAS LAIKĀ 5.1. Projektētājs apņemas:

8 nodrošināt, ka Projektēšanas darbus veic augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti; apsekot Objektu dabā; veikt Projektēšanas darbus atbilstoši Projektēšanas uzdevumam, Līguma nosacījumiem un Pasūtītāja norādēm, ievērojot Pasūtītāja intereses, attiecīgo institūciju tehniskos noteikumus un Pasūtītāja finanšu iespējas projekta realizācijai veikt Telpu programmas un Tehniskā uzdevuma (specifikācijas) korekciju atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem Pasūtītājam nepieciešamajā apjomā; Būvprojektu izstrādāt tā, lai tas atbilstu visu nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas un to pareizas, efektīvas darbības vajadzībām, tai skaitā nodrošinot ērtu piekļuvi to apkopei un veicot pasākumus, lai izslēgtu iekārtu vibrācijas, trokšņa un jebkādas kaitīgas ietekmes uz vidi ietekmi uz cilvēkiem, nodrošinot Būvprojekta risinājumu ekonomiskumu visā to dzīves ciklā - pieņemtos risinājumus pamatojot ar iekārtu izbūves un ekspluatācijas (apkopes, energopatēriņš) izmaksām, nodrošinot iekārtu savstarpējo savietojamību un atbilstošu funkcionalitāti pēc būvdarbu pabeigšanas Objektā un būvdarbu nodošanas Pasūtītājam; Līguma punktā un punktā minētos Projektēšanas darbus nodot Pasūtītājam ar Projektēšanas darbu nodošanas un pieņemšanas aktu. Ja Pasūtītājam nav pretenzijas par izpildītajiem Projektēšanas darbiem, Pasūtītājs paraksta Projektēšanas darbu nodošanas un pieņemšanas aktu vai arī iesniedz rakstisku pretenziju par izpildītajiem Projektēšanas darbiem, un Projektētājs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos trūkumus. Līguma punktā un punktā minēto Projektēšanas darbu nodošanas un pieņemšanas aktu parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības izteikt pretenzijas par saskaņošanai iesniegtajiem darbiem; Līguma punktā minētos Projektēšanas darbus nodot Pasūtītājam ar Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas aktu. Ja Pasūtītājam nav pretenzijas par izpildītajiem Projektēšanas darbiem, Pasūtītājs paraksta Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas aktu vai arī iesniedz rakstisku pretenziju par izpildītajiem Projektēšanas darbiem, un Projektētājs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos trūkumus. Līguma punktā minēto darbu Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības izteikt pretenzijas par saskaņošanai iesniegto Būvprojektu; nodot Pasūtītājam Būvvaldē saskaņotu Būvprojekta oriģinālu papīra formātā 4 (četros) eksemplāros (ar oriģināliem atbildīgo vadītāju, Pasūtītāja parakstiem, saskaņojumiem un zīmogu nospiedumiem uz būvobjekta ģenerālplāna), kā arī elektroniski CD formātā vai līdzīgā datu nesējā 2 (divos) eksemplāros (viens *.pdf un viens *.dwg, Word un Excel formātā). Būvdarbu tāme jāiesniedz uz atsevišķiem 2 (diviem) CD vai līdzīgā datu nesējā (*.xls formātā); ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā (vai pēc vienošanās ar Pasūtītāja pārstāvi, retāk) organizēt, vadīt un protokolēt Projektētāja un Pasūtītāja pārstāvju kopīgas sanāksmes, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi, un 2 (divu) darba dienu laikā iesniegt protokolu Pasūtītājam. Ar Pasūtītāju saskaņotā protokolā fiksētie lēmumi un norādījumi Projektētājam ir saistoši; par saviem līdzekļiem novērst Būvprojektā atklātos Trūkumus, t.sk., Ekspertīzes gaitā konstatētos, Būvvaldes vai skaņojošo institūciju norādītos, Objekta būvdarbu un to garantijas laikā, novēršot Būvprojekta dokumentācijā pieļautās nepilnības un kļūdas un izstrādājot papildus rasējumus Pasūtītāja norādītajā termiņā; ja Būvprojekta ekspertīzes rezultātā Pasūtītājs saņem negatīvu atzinumu par Projektētāja izstrādāto Būvprojektu vai tā daļu, novērst eksperta atzinumā norādītos

9 trūkumus par saviem līdzekļiem un apmaksāt Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar atkārtotas ekspertīzes veikšanu. Šis pienākums ir spēkā līdz pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanai; 5.2. Pasūtītājs apņemas: nodrošināt iespēju Projektētājam apsekot Objektu dabā; Projektēšanas darbu izpildes laikā sniegt precizējumus un papildinājumus Būvprojektam noteiktajās prasībās. Projektētājam Pasūtītāja sniegtie precizējumi un papildinājumi ir saistoši; piesaistīt ekspertu Būvprojekta ekspertīzes veikšanai; pēc Projektētāja pieprasījuma iesniegt Projektētājam Pasūtītāja rīcībā esošo un Projektētāja pieprasīto informāciju par Būvprojektam izvirzītajām prasībām, kā arī visu citu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai, un kurus saskaņā ar šo Līgumu Projektētājam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam; veikt samaksu par Projektēšanas darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Projektētājam pretenzijas par Trūkumiem Būvprojektā pēc Būvprojekta pieņemšanas no Projektētāja un arī visā būvdarbu gaitā. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Projektētājam ir saistošas; 5.4. Pasūtītājs pieaicina ekspertus Būvprojekta ekspertīzes veikšanai. Lai nodrošinātu efektīvu Projektēšanas darbu uzraudzību un operatīvu ekspertīzes vešanu Pasūtītājs pieaicina ekspertus jau Būvprojekta principiālo risinājumu ekspertīzei Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Projektēšanas darbus Līgumā noteiktajos gadījumos Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Projektētāju pārstāvēt Pasūtītāju visās iestādēs un kapitālsabiedrībās, lai vāktu un sagatavotu telpu programmas, projektēšanas uzdevuma un tehniskās specifikācijas korekcijai un Būvprojekta izstrādāšanai nepieciešamo dokumentāciju, saskaņotu nepieciešamās izmaiņas Būvvaldē un saskaņotu Būvprojektu ar normatīvos aktos, būvatļaujā un Līgumā noteiktām institūcijām un citām personām un Būvvaldi. Pēc Projektētāja pieprasījuma Pasūtītājs izsniedz atsevišķu pilnvaru iepriekš šajā punktā minēto darbību veikšanai. 6. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS AUTORUZRAUDZĪBAS LAIKĀ 6.1. Projektētājs apņemas: nodrošināt, ka Autoruzraudzību veic augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti; nodrošināt Autoruzraudzības darbu vadīšanai Autoruzraudzības vadītājs (būvprojekta vadītājs), kas vada un koordinē visu sadaļu autoruzraugu darbu; apsekot Objektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt protokolā un kontrolēt to izpildi; izskatīt būvdarbu veicēja iesniegtos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem un sniegt atzinumus par to atbilstību Būvprojektam; ja nepieciešams, dot norādījumus būvdarbu vadītājam Būvprojektā paredzēto risinājumu īstenošanai; neprasot papildus samaksu, nekavējoties veikt korekcijas un papildinājumus Būvprojektā, ja būvniecības laikā Būvprojektā tiek konstatētas neatbilstības faktiskajai situācija dabā vai neatbilstība Latvijas Republikas attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. LBN, vai Būvprojektā ir nepietiekoša informācija kvalitatīvai būvdarbu veikšanai; bez papildus samaksas veikt izmaiņas Būvprojektā, nepieciešamības gadījumā saņemot arī attiecīgus saskaņojumus un atzīmi būvatļaujā, ja Būvprojekta realizēšanas laikā atklājas tajā iepriekš neparedzēti darbi, kurus bija iespējams paredzēt Būvprojekta kvalitatīvas un rūpīgas izstrādāšanas gaitā, kā arī, ja šādu izmaiņu nepieciešamība

10 rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Būvprojektā, kā arī citu Projektētāja vainu vai nolaidību; atbilstoši kompetencei kontrolēt autoruzraudzības žurnālā un būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi; saskaņojot ar Pasūtītāju, autoruzraudzības kārtībā veikt izmaiņas Būvprojektā; iesniegt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā un vietējā pašvaldībā pārskatu par veiktajiem darbiem valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonās, ja tas pieprasīts; iesniegt Pasūtītājam vai Būvvaldei motivētu rakstisku informāciju, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas normatīvo aktu prasības; brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu saistībā ar autoruzraudzību un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem; ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā (vai pēc vienošanās ar Pasūtītāja pārstāvi, retāk) organizēt, vadīt un protokolēt Projektētāja un Pasūtītāja pārstāvju kopīgas sanāksmes, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi. Protokolā fiksētie lēmumi un norādījumi Projektētājam ir saistoši; ierasties uz iknedēļas būvsapulcēm. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši Pusēm. Būvsapulces protokoli ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Līdzējiem ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē; piedalīties citu būvniecības procesa dalībnieku organizētās sanāksmēs un komisijās; nekavējoties ierasties Objektā pēc Pasūtītāja, būvdarbu veicēja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu būvvaldes amatpersonu uzaicinājuma; līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam, iesniegt Pasūtītājam no Projektētāja puses parakstītu Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī veikto Autoruzraudzību; pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas uz Projektētāja e-pastu [ ], 2 (divu) darba dienu laikā, nekavējoties iepazīstināt Pasūtītāja pārstāvjus ar darbu izpildes gaitu; pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību Būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī normatīvo aktu prasībām; piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; atbildēt uz Pasūtītāja un būvuzņēmēja iesūtītajiem jautājumiem 2 (divu) darba dienu laikā, nosūtot atbildes uz e-pastu [ ] un [ ]; atbildēt uz Pasūtītāja un būvuzņēmēja iesūtītajiem jautājumiem, 5 (piecu) darba dienu laikā, nosūtot atbildes uz e-pastu [ ] un [ ], ja tie saistīti ar DVP un būvuzņēmēja izstrādātajām detalizācijām; izpildīt citus spēkā esošos normatīvos aktos noteiktos autoruzrauga pienākumus Projektētājs ir tiesīgs: saņemt samaksu par kvalitatīvu un atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām veiktu Autoruzraudzību; pieprasīt iesniegt izvērtēšanai būvdarbu veicēja izstrādātos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem; pārbaudīt, vai Objektā ir atbilstoša Būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija; ziņot Būvvaldei, ja būvdarbu veicējs neievēro Projektētāja pamatotās prasības, kā arī ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta; izmantot citas spēkā esošos normatīvos aktos noteiktās autoruzrauga tiesības Pasūtītājs apņemas: nodrošināt piekļuvi un iespēju strādāt Objektā;

11 pēc Projektētāja pieprasījuma iesniegt Projektētājam Projektētāja pieprasīto informāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai, un kuru saskaņā ar šo Līgumu Projektētājam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam; veikt samaksu par Autoruzraudzību šajā Līgumā noteiktajā kārtībā; (desmit) darba dienu laikā parakstīt no Projektētāja saņemto Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu vai minētajā termiņā rakstiski iesniegt Projektētājam pretenziju, ja Autoruzraudzība ir veikta nekvalitatīvi vai neatbilst šī Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktā ir neprecizitātes. Šādā gadījumā Projektētājam ir pienākums Pasūtītāja pretenzijā norādītajā termiņā novērst norādītās neatbilstības un nepilnības un atkārtoti iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu Pasūtītājs ir tiesīgs: pieprasīt Autoruzraudzības kārtībā veikt izmaiņas Būvprojektā; pieprasīt sniegt detalizētu skaidrojumu par Būvprojektā paredzēto risinājumu realizāciju; apturēt Autoruzraudzības darbus, par to rakstiski paziņojot Projektētājam. 7. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS 7.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī atbild par otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumu atlīdzību Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ kavē Līgumā noteikto apmaksas termiņu, Projektētājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats vienu procentu) apmērā no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas par katru nokavēto attiecīgā termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas Ja Projektētājs kavē kādu no Līguma 4.1.punkta apakšpunktos minētajiem darbu izpildes termiņiem, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu 0,1% (nulle komats vienu procentu) apmērā no Līguma punktā minētās samaksas par Projektēšanas darbu izpildi par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma punktā minētās samaksas par Projektēšanas darbu izpildi Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Projektētājam maksāt Būvprojekta Trūkumu dēļ Pasūtītājam radīto zaudējumu atlīdzību, kas var rasties palielinoties Būvprojekta realizācijas laikam, palielinoties būvdarbu apjomam, palielinoties būvdarbu izmaksām un citos gadījumos Projektētāja prettiesiskas rīcības dēļ Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par katru gadījumu, ja Projektētājs neorganizē un/vai tā pārstāvis nepiedalās Projektētāja un Pasūtītāja kopīgās sanāksmēs, kurās tiek risināti ar Līguma izpildi saistītie jautājumi, un/vai Projektētājs nepilda šo sanāksmju lēmumus, kuri fiksēti protokolos Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro, 00 centi) par katru gadījumu, ja Projektētājs neievēro Līguma noteikumus par konfidencialitāti Ja Pasūtītājs pirms termiņa izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma , vai punktu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.

12 7.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību turpmākas pildīšanas un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus Puses vienojas, ka Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos līgumsodus un Līguma 7.4.punktā minētos zaudējumus Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji aprēķināt un atskaitīt no jebkura maksājuma, kas, pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas Projektētājam, pirms tā izmaksas Projektētājam Projektētājs atbild par zaudējumiem, ko tas ar savu prettiesisku darbību vai bezdarbību nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām Projektētājs ir atbildīgs par tā piesaistīto apakšuzņēmēju Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un par zaudējumiem, ko Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji ar savu prettiesisko darbību vai bezdarbību ir nodarījuši Pasūtītājam un trešajām personām. Projektētājs ir atbildīgs par visu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tajā skaitā samaksas veikšanu. 8. AUTORTIESĪBAS 8.1. Pasūtītājam ar Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Projektētāja kā autora Autortiesību likuma 15.pantā minētās esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radītajiem Autortiesību objektiem. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām personām Projektētājs garantē, ka netiks izmantotas Autortiesību likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktās autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots (14.panta pirmās daļas 2.punkts), darba atsaukšanu (14.panta pirmās daļas 3.punkts), uz darba neaizskaramību (14.panta pirmās daļas 5.punkts) un pretdarbību (14.panta pirmās daļas 6.punkts) Pasūtītājs iegūst visas tiesības detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt Autortiesību objektus vai tā daļas, izmantot tos jaunu darbu radīšanai un pielāgot savām vajadzībām un šādām darbībām jebkurā gadījumā nav nepieciešama atsevišķa Projektētāja piekrišana Projektētājs nodrošina no citām Autortiesību objektu izstrādē iesaistītajām personām visu atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai Autortiesību objektus nodotu Pasūtītājam Izstrādājot Būvprojektu, Projektētājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu. Projektētājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Projektētājs nodrošina, ka tas no Būvprojekta autoriem un jebkurām citām Būvprojekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam Līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā Projektētājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā Autortiesību objektus Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Projektētājam saskaņā ar šo Līgumu ietver arī autoratlīdzību un Projektētājs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru. 9. APDROŠINĀŠANA UN GARANTIJAS 9.1. Projektētājs apņemas ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un pirms Projektēšanas darbu veikšanas uzsākšanas, iesniegt Pasūtītājam Projektētāja un tā Līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības konkrētā Objektā apdrošināšanas polises, apdrošināšanas līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, kas apliecina sekojošu apdrošināšanu spēkā esamību:

13 Projektētāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā Objektā ar kopējo atbildības limitu un atbildības limitu par katru gadījumu ne mazāku par 100% no Līguma summas un pašrisku ne lielāku kā 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi), un Projektētāja būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā Objektā ar atbildības limitu ne mazāku par EUR 100% no Līguma summas un pašrisku ne lielāku kā 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi) atbilstoši normatīvo aktu prasībām Projektētāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca un tai ir jābūt spēkā arī gadījumā, ja Projektētājam ir pasludināta maksātnespēja vai Projektētājs ir likvidēts Projektētājam ir pienākums iepriekš apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projektus saskaņot ar Pasūtītāju Projektētājam ir jānodrošina, ka darbības termiņš Pasūtītājam sākotnēji iesniedzamajai civiltiesiskās apdrošināšanas ir ne īsāks par gadu no civiltiesiskās apdrošināšanas parakstīšanas dienas. Ne mazāk kā 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms civiltiesiskās apdrošināšanas darbības beigām Projektētājam ir jāiesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās apdrošināšanas darbības termiņa pagarinājumu apliecinoša parakstītā dokumenta oriģināls, nodrošinot civiltiesiskās apdrošināšanas spēkā esamības nepārtrauktību visā Līguma darbības laikā Ja Projektētājs vēlas saņemt Līguma 3.4.punktā minēto avansa maksājumu, tad Projektētājam ir jāiesniedz Pasūtītājam vienlaicīgi ar avansa maksājuma rēķinu Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta beznosacījumu, pirmā pieprasījuma avansa maksājuma garantija avansa summas apmērā, kurai ir piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas apstiprināto Pieprasījumu garantiju noteikumi Nr. 758 (angliski: ICC Rules for Demand Guarantees Nr. 758), un kura ir spēkā visu Līguma darbības laiku vai līdz pilnīgam avansa ieskaitam Līguma izpildē, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais, turpmāk Avansa maksājuma garantija Projektētājam ir jānodrošina, ka darbības termiņš Pasūtītājam sākotnēji iesniedzamajai Avansa maksājuma garantijai ir ne īsāks par diviem gadiem no Avansa maksājuma garantijas parakstīšanas dienas. Ne mazāk kā 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms Avansa maksājuma garantijas darbības beigām Projektētājam ir jāiesniedz Pasūtītājam Avansa maksājuma garantijas darbības termiņa pagarinājumu apliecinoša garantijas devēja parakstītā dokumenta oriģināls, nodrošinot Avansa maksājuma garantijas spēkā esamības nepārtrauktību visā Līguma 9.5punktā noteiktajā Avansa maksājuma garantijas termiņa laikā Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Projektētāja iesniegto Avansa maksājuma garantiju, pieprasot garantijas devējam naudas izmaksu visos gadījumos, kad Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu vai Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu ir tiesības prasīt Projektētājam samaksātā avansa vai tā daļas atmaksu, tajā skaitā, gadījumā, ja Pasūtītājam vai Projektētājam rodas tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma vai Puses vienojas par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu. Turklāt, ja 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms katra Avansa maksājuma garantijas termiņa beigām Līguma 9.5.punktā noteiktajā Avansa maksājuma garantijas termiņa laikā Pasūtītājam nav iesniegts Avansa maksājuma garantijas darbības termiņa pagarinājumu apliecinoša garantijas devēja parakstīta dokumenta oriģināls, Pasūtītājam arī ir tiesības izmantot Projektētāja iesniegto Avansa maksājuma garantiju, pieprasot garantijas devējam naudas izmaksu visas neizlietotās Avansa maksājuma garantijas summas apmērā.

14 9.8. Ja Avansa maksājuma garantijas devējs ir veicis garantijas summas vai tās daļas izmaksu Pasūtītājam, tad Avansa maksājuma garantijas devēja atbildības summa saskaņā ar Avansa maksājuma garantiju tiek attiecīgi samazināta. 10. KONFIDENCIALIĀTE Puses apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā: nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē; aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas otras Puses rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tām pieejama Līguma izpildes gaitā Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš. 11. NEPĀRVARAMA VARA Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.) un kas ir saistīti ar Līguma izpildes nodrošināšanu Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā Par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 11.2.punktam Par nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms: Projektētāja darbinieku un citu Projektētāja iesaistīto personu saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde;

15 apstāklis, kad Projektētājam vai tā nodarbinātajiem būvspeciālistiem vairs nav spēkā esoši sertifikāti vai patstāvīgās prakses tiesības, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību izpildei. 12. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA Visi strīdi, kas rodas Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav pamats Projektētājam pārtraukt Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības veikšanu, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 13. PUŠU PĀRSTĀVJI UN APAKŠUZŅĒMĒJI Lai sekmētu līgumsaistību izpildi pienācīgā kārtā un Līgumā noteiktajos termiņos, Puses nozīmē šādas kontaktpersonas: Pasūtītāja kontaktpersona: [ ], [ ], e-pasts: [..], tālrunis +371 [..] un [..], [..], e-past: [..], tālrunis Pasūtītāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Projektētāju, pieprasīt no Projektētāja informāciju, sniegt informāciju Projektētājam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu/ pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, t.sk. parakstīt Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas aktu, Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos termiņus Projektētāja kontaktpersona: [ ], [ ], e-pasts: [ ], tālrunis +371 [ ]. Projektētāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Projektētāju, pieprasīt no Pasūtītāja informāciju, sniegt informāciju Pasūtītājam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu/ pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, t.sk. parakstīt Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas aktu, Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos termiņus Projektētājs norīko veikt atbildīgā būvprojekta vadītāja pienākumus un atbildīgā autoruzrauga pienākumus [ ] (sertifikāta Nr. [ ], e-pasts: [ ], tālrunis +371 [ ]) Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēja piesaiste: Projektētājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkumā iesniegtā piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā 2017. gada 01.martā Nr. VS/2017-064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc APSTIPRINĀTS Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2010.gada 29. novembra sēdē, protokols Nr. 1 Iepirkuma Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukcija ELFLA projekta Latvijas Lauku

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie LĪGUMS Nr. 02-04/201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā 2018. gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs LV40003334410,

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr. 2.-7.1./20 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Sīkāk

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI... 2 1.1. POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA... 2 1.2. POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒŠANA... 2 1.3. IEKŠĒJO NORMATĪVO DOKUMENTU IZSTRĀDE

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Dzintaru koncertzāle

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Sarunu procedūras noteikumi

Sarunu procedūras noteikumi VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par elektrolīniju montāžas elementu pirkumu un piegādi) Rīgā 2018.gada 2.augustā AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA Elko, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS

Sīkāk

Microsoft Word - Nr.7_raksanas_darbu_veiksana_ar_grozijumiem

Microsoft Word - Nr.7_raksanas_darbu_veiksana_ar_grozijumiem Reģistrēti RAPLM ar Nr.2-272/06 Saistošie noteikumi Par rakšanas darbu veikšanu Siguldas novadā 2006.gada 1.februārī Siguldā Nr.7 (prot. Nr.3, 4) Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"

Sīkāk

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u Rīgā 2017. gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/269 2017. gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas un seguma nomaiņu un starpsienas skaņas izolācijas uzlabošanu,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, 2014. gada 1. jūlijā I. Vispārīgie noteikumi 1. Šis starpsavienojuma pamatpiedāvājums, tālāk tekstā Pamatpiedāvājums, kurš sastāv

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību At

IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību At IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk