Noteikumu inkorporēts variants Apstiprināti ar Prezidentu padomes lēmumu Nr.PP-36/426 Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš pakalpo

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Noteikumu inkorporēts variants Apstiprināti ar Prezidentu padomes lēmumu Nr.PP-36/426 Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš pakalpo"

Transkripts

1 Noteikumu inkorporēts variants Apstiprināti ar Prezidentu padomes lēmumu Nr.PP-36/426 Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš pakalpojuma vagonu kārtējais atkabes remonts sniegšanas noteikumi (ar grozījumiem, kas tika apstiprināti ar LDz Prezidentu padomes lēmumu Nr.PP-37/370) Šajā dokumentā lietotie termini: 1. Termini 1.1. LDz valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš ; 1.2. VTAP LDz vagonu tehniskās apkopes punkts; 1.3. DzTP Sadraudzības dalībvalstu dzelzceļa transporta Padome (Maskava, Krievijas Federācija), kas izveidota, pamatojoties uz 1992.gada 14.februāra Starpvaldību vienošanos par NVS valstu dzelzceļu darbību koordinējošām institūcijām; 1.4. vagons (vagoni) kravas vagons, kas ir reģistrēts DzTP Dzelzceļu administrāciju Informatīvā skaitļošanas centra privāto vagonu uzskaites automatizētā datu bāzē privātā vagona statusā, un kam atļauta kursēšana starptautiskajā satiksmē; 1.5. Pakalpojums vagonu kārtējais atkabes remonts, ieskaitot reklamācijas darba veikšanu reklamācijas gadījumā; 1.6. Pasūtītājs vagona īpašnieks (vai tā pilnvarotā persona), kas pasūta Pakalpojumu, tai skaitā, noslēdzot rakstveida līgumu ar LDz; 1.7. reklamācijas gadījums garantijas termiņa laikā vagona mezgla (detaļas) tehnoloģiskā bojājuma (defekta), kas rodas vagona remonta uzņēmuma vai izgatavotājrūpnīcas nekvalitatīvi izpildīta darba dēļ, konstatēšana; 1.8. reklamācijas dokumenti dokumenti, kurus sastāda LDz reklamācijas gadījuma konstatēšanai un noformēšanai; 1.9. garantijas termiņš laika periods, kurā vagona remonta uzņēmums vai izgatavotājrūpnīca garantē vagona mezgla (detaļas) darbderīgumu, ja tiek ievēroti tā ekspluatācijas un tehniskās uzturēšanas noteikumi. 2. Vispārīgie noteikumi

2 2.1. Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš pakalpojuma vagonu kārtējais atkabes remonts sniegšanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) izstrādāti vadoties no spēkā esošiem normatīvi tehniskajiem dokumentiem, kas ir apstiprināti ar DzTP lēmumiem, un Latvijas Republikas tiesību aktiem Noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā LDz sniedz Pakalpojumu attiecībā uz vagoniem, un kuriem atklāti bojājumi uz LDz pārvaldībā esošiem publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras ceļiem Noteikumu spēkā esošā redakcija ir pieejama LDz mājas lapā Ja LDz veic Noteikumu grozījumus, grozījumi tiek publicēti LDz mājas lapā 10 (desmit) kalendārās dienas pirms šo grozījumu spēkā stāšanās. 3. Pakalpojuma sniegšanas nosacījumi 3.1. Pakalpojums tiek sniegts LDz un Pasūtītājam vienojoties. Ja ir nepieciešams veikt reklamācijas darbu, Pasūtītājam tas īpaši jānorāda Rakstveida līgums par Pakalpojuma sniegšanu (turpmāk - līgums) slēdzams ar Pasūtītāja - vagona īpašnieku vai tā pilnvaroto personu Līguma projekta sagatavošanai Pasūtītājam jāiesniedz LDz (rezidentiem latviešu valodā, nerezidentiem - latviešu vai krievu valodā) pieteikums ar lūgumu noslēgt līgumu (turpmāk - Pieteikums), ietverot sekojošo informāciju: amatpersonas vai citas personas, kuras ir tiesīga parakstīt līgumu, vārds, uzvārds; Pasūtītāja rekvizīti (korespondences adrese, gadījumā, kad pasta adrese atšķiras no juridiskās adreses, e-pasta adrese, tālruņu un faksu numuri); norāde uz reklamācijas darba pasūtīšanu Pieteikumam jāpievieno šādi dokumenti (rezidentiem latviešu valodā, nerezidentiem - latviešu vai krievu valodā): komersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija; nodokļu maksātāja apliecības apliecināta kopija; pilnvarojuma oriģināls vai apliecināta pilnvaras kopija, ja līgumu no Pasūtītāja puses paraksta Pasūtītāja pilnvarotā persona Ja Pasūtītāja iesniegtajā Pieteikumā trūkst nepieciešamās informācijas, LDz ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam iesniegt papildu dokumentus vai informāciju Pasūtītājs vai Pasūtītāja pilnvarotā persona ir atbildīga par iesniegto dokumentu spēkā esamību un satura pareizību. Pieprasījumus un vēstules Pasūtītāja vārdā ir tiesīgi parakstīt attiecīgi pilnvarotās personas. Visu iesniegto dokumentu kopiju pareizību Pasūtītājs apliecina ārējos tiesību aktos noteiktā kārtībā Pakalpojumu veic LDz struktūrvienības - Rīgas ekspluatācijas iecirknis un Daugavpils ekspluatācijas iecirknis uz vagonu kārtējā atkabes remonta ceļiem.

3 3.8. Vagona atkabināšana remontam tiek veikta saskaņā ar instrukcijas Instrukcija par vagonu tehnisko apkopi ekspluatācijā prasībām, kas ir apstiprināta DzTP 50.sēdē (2009.gada maija sēdes protokols). LDz nekavējoties informē Pasūtītāju, remonta uzņēmumu (izgatavotājrūpnīcu), kas veica vagonam pēdējo plānveida remontu, par vagona atkabināšanas cēloni, nosūtot telegrammu Vagona kārtējais atkabes remonts tiek veikts saskaņā ar 2010.gada 20.janvāra LDz instrukcijas Nr.D-3/32 Kravas vagonu kārtējā atkabes remonta instrukcija prasībām, kā arī Kārtējā atkabes remonta rokasgrāmata RD.32 CV (apstiprināta 2006.gada 24.augusta DzTP dzelzceļu administrāciju Vagonu saimniecības pilnvaroto speciālistu sēdē) un citu spēkā esošu normatīvi tehnisko dokumentu, kas ir apstiprināti ar DzTP lēmumiem, prasībām daļā, kas nav pretrunā ar LDz dokumentu un Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām Vagona nosūtīšana remontā tiek veikta uz VU-23(M) formas paziņojuma pamata, izlaišana no remonta tiek noformēta ar aktu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumu Nr pielikumam Akts par ritošā sastāva atjaunošanas remonta pieņemšanu, bet Pasūtītājiem - nerezidentiem papildus tiek noformēta VU-36(M) formas paziņojums Pakalpojuma veikšanas procesā vagona bojātie mezgli (detaļas) tiek nomainīti (izņemot ratiņu virsatsperu siju un sānu rāmju, elastomēra slāpētājaparātu, kasešu gultņu riteņpāru) pret darbderīgiem, izmantojot LDz mezglu (detaļu) apgrozāmo krājumu Vagona kārtējo atkabes remonta pabeigšana tiek noformēta ar darbu nodošanas un pieņemšanas aktu Reklamācijas darbs ietver tehnoloģisko bojājumu (defektu) dēļ remontā atkabinātā vagona bojājumu rašanas cēloņa izmeklēšana un reklamācijas dokumentu noformēšana. Bojājumi (defekti) tiek klasificēti atbilstoši klasifikatoram Kravas vagonu pamatbojājumi (apstiprināts DzTP dzelzceļu administrāciju Vagonu saimniecības pilnvaroto speciālistu 2004.gada marta sēdē). Bojājumu (defektu) rašanās tehnoloģisko cēloņu izmeklēšana tiek veikta šādiem vagonu mezgliem (detaļām) - riteņpāriem, ratiņu virsatsperu sijām un sānu rāmjiem, automātiskajām sakabēm SA-3(M) un slāpētājaparātiem Reklamācijas gadījumā, pēc vagona padošanas uz remonta ceļiem, LDz ar telegrammu paziņo remonta uzņēmumam (izgatavotājrūpnīcai), kas veica vagonam (mezglam, detaļai) pēdējo plānveida remontu, Pasūtītājam, norādot vagona inventāra numuru, izgatavošanas datumu un vietu, kā arī bojāta mezgla (detaļas) individuālo numuru un marķējumu (ja tādi ir), pēdējā remonta datumu un vietu, bojājuma (defekta) īsu aprakstu, kā arī norādot paziņojumā vietu un laiku remonta uzņēmuma (izgatavotājrūpnīcas) un Pasūtītāja pilnvarota pārstāvja klātbūtnei, lai piedalītos izmeklēšanā Reklamācijas darba ietvaros LDz komisija veic izmeklēšanu un nosaka vagona mezgla (detaļas) bojājuma (defekta) rašanās cēloņus. Piedalīties komisijas darbā tiek pieaicināti (Noteikumu 3.14.punktā noteiktajā kārtībā) vagona remonta uzņēmuma (izgatavotājrūpnīcas) pilnvaroti pārstāvji, Pasūtītājs, var būt pieaicinātas arī citas piesaistītās (ieinteresētās) personas.

4 3.16. Ja saņemts paziņojums par remonta uzņēmuma (izgatavotājrūpnīcas) vai Pasūtītāja pārstāvju ierašanos, vagona mezgla (detaļas) bojājuma (defekta) izmeklēšana tiek apturēta un izmeklēšanas darbi tiek veikti pārstāvjiem piedaloties. Pēc lūguma LDz var saskaņot citu pārstāvju ierašanās laiku izmeklēšanas darbiem, ja tas neapgrūtinās LDz VTAP darbu Ja remonta uzņēmums (izgatavotājrūpnīca) vai Pasūtītājs neatbild uz paziņojumu vai pilnvarots pārstāvis neierodas noteiktajā vietā un laikā, LDz darbinieki vienpusējā kārtā sāk izmeklēšanu Reklamācijas darba procesā tiek noformēti šādi reklamācijas dokumenti: Noteikumu 3.14.punktā noteikta paziņojuma (telegrammas) kopija; bojāta vagona mezgla (detaļas) fotogrāfijas; Akts par bojāta mezgla (detaļas) noņemšanu no vagona (akta forma ir Noteikumu 1.pielikumā); riteņpārim - rullīšu gultņu riteņpāra ass kakliņa lūzuma vai bukšu mezgla silšanas vai sairšanas iemeslu izmeklēšanas plāns (plāna forma ir Noteikumu 2.pielikumā), bet citiem mezgliem (detaļām) - akts par tehnisko slēdzienu (stāvokli) Reklamācijas darbs tiek veikts 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā, sakot no vagona atkabināšanas dienas Ja izmeklēšanas procesā mezglam (detaļai) ir konstatēts tehnoloģiskais vai ekspluatācijas bojājums, tiek sastādīts VU-41 (M) formas reklamācijas akts (akta forma ir Noteikumu 3.pielikumā) Reklamācijas dokumenti Pasūtītājam - rezidentam tiek noformēti latviešu valodā, bet Pasūtītājam - nerezidentam - krievu valodā un tiek nosūtīti Pasūtītājam Pretenziju par bojājuma (defekta) konstatēšanu garantijas laikā, Pasūtītājs iesniegt LDz ne vēlāk, kā 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no VU-41(M) formas reklamācijas akta parakstīšanas dienas. Pretenzijai jāpievieno visus saistītos ar atkārtotu vagona remontu dokumentus, atbilstoši ar Sadraudzības dalībvalstu dzelzceļa transporta padomes lēmumiem apstiprināto dokumentu prasībām. (ar grozījumiem, kas tika apstiprināti ar LDz Prezidentu padomes lēmumu Nr.PP-37/370) 4. Pakalpojuma cena un samaksas kārtība 4.1. Spēkā esošās remonta darbu cenas ir norādītas vagona kārtējā atkabes remonts cenrādī, kas ir Noteikumu 4.pielikumā LDz ir tiesības vienu reizi kalendārā gada laikā veikt Vagona kārtējā atkabes remonta cenrāža grozījumus, publicējot tos saskaņā ar Noteikumu 2.4.punkta prasībām Vagona kārtējā atkabes remonta summa tiek aprēķināta pēc cenām, kas ir spēkā dienā, kad šim vagonam noformēts VU-23(M) formas paziņojums Ja remonta gaitā ir nepieciešams veikt remontdarbus, kas tiek veikti kārtējā atkabes remonta apjomā, bet nav paredzēti Noteikumu 4.pielikuma vagona kārtējā atkabes

5 remonts cenrāža 2.sadaļā Bojājumu novēršanas cenas, tie tiek veikti LDz un Pasūtītājam vienojoties par remontdarbu apjomu un cenu Parakstītais darbu nodošanas un pieņemšanas akts ir pamatojums rēķina par veikto remontu izrakstīšanai Rēķinu Pasūtītājam izraksta Noteikumu 3.7.punktā minētā LDz struktūrvienība, kas faktiski veica remontu. Par reklamācijas darba veikšanu no Pasūtītāja tiek iekasēta papildmaksa. (ar grozījumiem, kas tika apstiprināti ar LDz Prezidentu padomes lēmumu Nr.PP-37/370) 4.7. Rēķina samaksu Pasūtītājs veic 10 (desmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no rēķina saņemšanas pa faksu vai elektroniski uz e-pastu, ja rakstveidā noslēgtā līgumā nav noteikts cits samaksas termiņš Ja Pasūtītājs nav samaksājis par sniegto Pakalpojumu, LDz ir tiesības apturēt turpmāka Pakalpojuma sniegšanu Pasūtītājam līdz faktiskajam rēķina samaksas brīdim. Tehniskās vadības direktors personiskais paraksts M.Jagodkins

6 VAS Latvijas dzelzceļš pakalpojuma vagonu kārtējais atkabes remonts sniegšanas noteikumu 1.pielikums AKTA PAR BOJĀTA MEZGLA (DETAĻAS) NOŅEMŠANU NO VAGONA VEIDLAPAS PARAUGS Akts par bojāta mezgla (detaļas) noņemšanu no vagona Sastādīts:. (datums) Vagons:. (numurs). (veids) Vagona izgatavošanas datums:. Vagona izgatavotājrūpnīca:. (rūpnīcas nosaukums un tās nosacītais numurs) Ziņas par vagona remontu:. (pēdējā remonta veids, datums un vieta, remontuzņēmuma nosaukums un tā nosacītais numurs) Bojājums:... (kods, atbilstoši klasifikatoram un tā atšifrējums) Dati par bojātiem mezgliem (detaļām), t.sk.: (nosaukums) (individuālais numurs) (izgatavotājrūpnīca un tās nosacītais numurs) (izgatavošanas datums) Dati par bojāto mezglu (detaļu) remontu:. (pēdējā remonta datums un vieta (remontuzņēmuma nosaukums) Bojājuma (defekta) rašanās īss apraksts Kārtējā atkabes remonta punkta meistars (punkta atbildīgais darbinieks) Kārtējā atkabes remonta punkta vecākais vagonu apskatītājs (vagonu apskatītājs - remontētājs) Kārtējā atkabes remonta punkta darbinieks (atslēdznieks)

7 VAS Latvijas dzelzceļš pakalpojuma vagonu kārtējais atkabes remonts sniegšanas noteikumu 2.pielikums IZMEKLĒŠANAS PLĀNA VEIDLAPAS PARAUGS Rullīšu gultņu riteņpāra ass kakliņa lūzuma vai bukšu mezgla silšanas vai sairšanas iemeslu izmeklēšanas plāns 1. Vagona atkabināšanas (riteņpāra nomaiņas, ass kakliņa lūzuma) datums 2. Vagona atkabināšanas (riteņpāra nomaiņas, ass kakliņa lūzuma) vieta: 2.1. dzelzceļš (nosaukums) 2.2. stacija... (nosaukums) 2.3. remonta uzņēmums... (nosaukums) 3. Vilciens... (numurs) 4. Vilciena kustības ātrums, (km/h) 5. Vagona atkabināšanas (riteņpāra nomaiņas) cēlonis 6. Bojājumu (defektu) atklāja Vagonu apskatītājs Vagonu tehniskā stāvokļa kontroles ierīce 7. Vagona dati: 7.1. numurs 7.2. tips 7.3. pašmasa 7.4. piekrauts, tukšs 7.5. pārvadājamās kravas nosaukums un tās svars 7.6. vagona noslodze (shēma) 7.7. vagona izgatavotājrūpnīca... (izgatavošanas datums, rūpnīcas nosaukums un tās nosacītais numurs) 7.8. Vagona pēdējais remonts: kapitālais remonts (KR) depo remonts (DR) kārtējais atkabes remonts (TR- 1 jeb TR-2) tehniskā apkope (TA) 7.9. vagona nobraukums pirms atkabināšanas, (km) kopnobraukums pēc izgatavošanas (pēdējā remonta, tehniskās apkopes (TA) 8. Vagonu tehniskā stāvokļa kontroles ierīces atrašanās vieta (posms, stacijas nosaukums)

8 9. Attālums starp pēdējām vagonu tehniskā stāvokļa kontroles ierīces lauka iekārtām un bojājuma atklāšanas vietu, (km) 10. Vagonu tehniskā stāvokļa kontroles ierīces rādījumi... (trauksmes signāls, bukses korpusa ārējā temperatūra) 11. Sasilušās bukses temperatūra, (tº) 12. Laika apstākļi sairšanas vai bojāšanās momentā: (ārējā gaisa temperatūra, nokrišņi utt.) 13. Ratiņu dati: tips atsperu pakares stāvoklis slīdņu stāvoklis pacelts (uz augšu) tīri summārā sprauga starp slīdņiem, pasažieru tipa ratiņu bāze (tiek mērīts, ja vagons tiek padots uzņēmumā (remontcehā) gareniski ratiņiem šķērsām ratiņiem pa diagonāli kravas vagona ratiņu bāze labais sānu rāmis kreisais sānu rāmis summārā sprauga bukšu ailās gareniski vagonam šķērsām vagonam 14. Dati par bojāto riteņpāri: tips individuālais numurs sasilušās bukses (ass kakliņa) riteņpāra kārtas numurs vagona gaitas virzienā un bukses orientācija (labā, kreisā) vilciena gaitas virzienā Remonta veids, tā izpildes datums un vieta: datums pēdējais kapitālais remonts. pēdējais vidējais remonts. riteņu velšanās virsmas pēdējā. apvirpošana Riteņu tehniskie parametri, : ritenis no sasilušās bukses puses attālums starp nenoslogota riteņpāra riteņu iekšējām sānu šķautnēm velšanās loka vienmērīgs nodilums riteņa velšanās loka biezums riteņa uzmalas biezums velšanās loka diametrs Riteņu velšanās loka virsmas bojājumi, : ritenis no sasilušās bukses puses velšanās loka nevienmērīgs nodilums vieta.. (remonta uzņēmums)... (remonta uzņēmums)... (remonta uzņēmums) pretējais ritenis pretējais ritenis

9 izdrupumi izrāvumi metāla uzmetinājumi pārējie 15. Dati par sasilušo buksi: Remonta veids, tā izpildes datums un vieta: datums bukšu tehniskā diagnosticēšana. bukšu mezglu demontāža un montāža papildus ierīču esamība uz bukses un to stāvoklis: reduktors pretslīdes ierīce termodevējs vieta.. (remonta uzņēmums).. (remonta uzņēmums) bukse korpusa (adaptera) stāvoklis skatvāka bultskrūvju M12 un nostiprinājuma bultskrūvju M20 60 stāvoklis un skaits gala stiprinājuma stāvoklis un tips smērvielas tips un tās stāvoklis normāla piesārņota apūdeņojusies izdegusi piemaisījumi iztrūkums nostiprinājumu un skatvāku (starpliku, blīvgredzenu) stāvoklis bukses labirinta daļas, labirinta (labirintgredzena) stāvoklis Montāžas dati: radiālā sprauga aksiālā sprauga iekšējo gredzenu sēžas uzspīlējums Dati par gultņiem Priekšējais gultnis: tips un numurs izgatavotājrūpnīca un izgatavošanas datums Priekšējā gultņa detaļu stāvoklis ārējais gredzens: velšanās celiņa stāvoklis apmale no marķējuma puses apmale no pretējās puses iekšējais gredzens: tērauda marka (tērauda ŠH4 atšķirīgas pazīmes esamība) velšanās celiņa stāvoklis pārrāvumu, nošķēlumu, caurejošo plaisu un u.c. esamība pieliekamais atbalstgredzens: stāvoklis rullīši: galu stāvoklis no ārējā gredzena marķējuma apmales puses galu stāvoklis no ārējā gredzena pretējās apmales puses cilindrisko rullīšu velšanās virsmu stāvoklis Separators: marķējums priekšējais gultnis aizmugurējais gultnis

10 materiāls Aizmugurējais gultnis: tips un numurs izgatavotājrūpnīca un izgatavošanas datums Aizmugurējā gultņa detaļu stāvoklis: ārējais gredzens: velšanās celiņa stāvoklis apmale no marķējuma puses apmale no pretējās puses iekšējais gredzens: tērauda marka (tērauda ŠH4 atšķirīgas pazīmes esamība) velšanās celiņa stāvoklis apmales stāvoklis pārrāvumu, nošķēlumu, caurejošo plaisu un u.c. esamība rullīši: galu stāvoklis no ārējā gredzena marķējuma apmales puses galu stāvoklis no ārējā gredzena pretējās apmales puses cilindrisko rullīšu velšanās virsmu stāvoklis Separators: marķējums materiāls 16. Sakumā bija sairis gultnis: priekšējais gultnis aizmugurējais gultnis 17. Sasilušās bukses montāžas dati radiālā sprauga aksiāla sprauga iekšējo gredzenu sēžu uzspīlējumi 18. Iespējamais gultņa sairšanas vai riteņpāra ass kakliņa lūzuma cēlonis ar īsiem pamatojumiem priekšējais gultnis aizmugurējais gultnis Izmeklēšanas plāna sastādīšanas datums... (datums) Vagonu remonta uzņēmuma galvenais inženieris... Rullīšu gultņu remonta iecirkņa (nodaļas) meistars... Vagonu pieņēmējs... LDz ekspluatācijas iecirkņa pārstāvis... Izsauktais remonta uzņēmuma pārstāvis

11 VAS Latvijas dzelzceļš pakalpojuma vagonu kārtējais atkabes remonts sniegšanas noteikumu 3.pielikums REKLAMĀCIAS AKTA VEIDLAPAS PARAUGS Reklamācijas akts Nr. VU-41 (M) forma vagoniem, to detaļām un mezgliem, kas nav izturējuši garantijas termiņu Sastādīts:. (datums) Remonta uzņēmums:... (nosaukums un tā nosacītais numurs) Vagons:... (numurs un veids) Izgatavošanas datums:... Pierakstīšana (pasažieru... (stacijas nosaukums) un privāto vagoniem): Pēdējā remonta datums:... Remonta veids:... (DR, KR vai KRP) Dzelzceļš:... (nosaukums) Īpašnieks:... (valsts un tās kods) Izgatavotājrūpnīca:... (nosaukums un tās nosacītais numurs) Dzelzceļš:... (nosaukums) Pēdējā remonta vieta:... Nobraukums atkabināšanas momentā:... (km) Bojāti mezgli (detaļas) Nosaukums:. Numurs:. Ražotājs:... Datums:... Pēdējais... Datums:... remonts: Bojājuma (defekta) raksturs:... Nosaukums:. Numurs:. Ražotājs:... Datums:... Pēdējais... Datums:... remonts: Bojājuma (defekta) raksturs:... Nosaukums:. Numurs:. Ražotājs:... Datums:... Pēdējais... Datums:... remonts: Bojājuma (defekta) raksturs:...

12 Atklāšanas apstākļi:... Pārstāvja izsaukums:... Telegramma:... (datums un numurs) Pārstāvis:... (neierašanās gadījumā - norādīt, ierašanās gadījumā - vārds, uzvārds) Amatpersona:... Komandējuma apliecība:... Detalizēts defekta apraksts, komisijas slēdziens par bojājumu (defektu) rašanās iemesliem: Atzīts par vainīgu:... (remontuzņēmuma nosaukums un tā nosacītais numurs) Remontuzņēmums, kas rīkos... (nosaukums un tā nosacītais numurs) bojājuma (defekta) novēršanu: Aktam ir pievienots:... (akti, fotogrāfijas) Komisijas locekļi:... (amats, vārds, uzvārds) Atbildīgais speciālists par reklamācijas darbu veikšanu: Vagona pieņēmējs:... Izsauktais remontuzņēmuma pārstāvis:... Saņēmu vienu akta eksemplāru:... (datums) (pārstāvja paraksts) Atšķirīgs viedoklis (ja tas ir) Izsauktais pārstāvis:......

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs 50103854091 juridiskā adrese: Eksporta iela 15 k-1, Rīga, LV-1045, tel. +371 67329816,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail Vienotais reģistrācijas numurs Juridiskā adrese: Ekspor

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail Vienotais reģistrācijas numurs Juridiskā adrese: Ekspor Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail Vienotais reģistrācijas numurs 50103854091 Juridiskā adrese: Eksporta iela 15 k-1, Rīga, LV-1045, tel. +371 67329816,

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

klienta statusa noteikšanas politika

klienta statusa noteikšanas politika AKCEPTĒTS Rigensis Bank AS Valdes priekšsēdētājs Ņikita Monahovs 2014.gada 12.jūnija valdes sēdes protokols Nr.07/22 APSTIPRINĀTS Rigensis Bank AS Padomes 2014.gada 12. jūnija sēdē Protokols Nr.9 KLIENTA

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

SKODA_Universal

SKODA_Universal GARANTIJAS UN PAPILDU GARANTIJAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN PROCEDŪRAS NOTEIKUMI. DERĪGI SĀKOT NO 12.2017 JĒDZIENI Šajā dokumentā tiek definēti sekojoši jēdzieni: Ražotājs šī dokumenta izpratnē ir ŠKODA AUTO

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI... 2 1.1. POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA... 2 1.2. POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒŠANA... 2 1.3. IEKŠĒJO NORMATĪVO DOKUMENTU IZSTRĀDE

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss:

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss: LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss: 63350452, e-pasts: dome@skrunda.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr.90001465562 "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

Kā nomainīt bremžu lokus aizmugurējām trumuļbremzēm RENAULT CLIO II

Kā nomainīt bremžu lokus aizmugurējām trumuļbremzēm RENAULT CLIO II aizmugurējām trumuļbremzēm Veiciet nomaiņu šādā secībā: 1 Nomainiet bremžu klučus pilnā komplektācijā uz katras ass. Tas nodrošina efektīvu bremzēšanu. Nemazgājiet bremžu sistēmas daļas ar degvielu, dīzeļdegvielu

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde NOLIKUMS 1 APSTIPRINĀTS Iepirkuma komisijas 2013. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 12) 1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu /1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu

Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu /1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu 20-2425/1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu bremžu tips: 20-2425/1 skatiet iekaltos datus uz bremžu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

Microsoft Word - Nr.7_raksanas_darbu_veiksana_ar_grozijumiem

Microsoft Word - Nr.7_raksanas_darbu_veiksana_ar_grozijumiem Reģistrēti RAPLM ar Nr.2-272/06 Saistošie noteikumi Par rakšanas darbu veikšanu Siguldas novadā 2006.gada 1.februārī Siguldā Nr.7 (prot. Nr.3, 4) Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

© A/s DATI,

© A/s DATI, Publicēts : Latvijas Vēstnesis Nr. 58, 15.04.2003 Available at NAIS (legislation information system)(http://pro.nais.dati.lv) Hāgas 1954.gada 1.martā Konvencija civilprocesa jautājumos Šo Konvenciju parakstījušās

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Dzintaru koncertzāle

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTI Ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes gada 26. oktobra lēmumu Nr.66 Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Liepājas osta

APSTIPRINĀTI Ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes gada 26. oktobra lēmumu Nr.66 Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Liepājas osta APSTIPRINĀTI Ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes 2012. gada 26. oktobra lēmumu Nr.66 Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Liepājas ostas režīma noteikumu apstiprināšanu Izstrādāti pamatojoties

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē 27.09.2017 APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē 11.10.2017 -------------------------------- A.Dakša LVF Ģenerālsekretārs 2. Latvijas Senioru volejbola čempionāts sieviešu

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk