KONDITORA PROFESIJAS STANDARTS SASKAŅOTS Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes gada 7. februāra sēdē pr

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "KONDITORA PROFESIJAS STANDARTS SASKAŅOTS Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes gada 7. februāra sēdē pr"

Transkripts

1 KONDITORA PROFESIJAS STANDARTS SASKAŅOTS Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes gada 7. februāra sēdē protokols Nr. 1 Konditors Profesijas specializācijas: Nav. Saistītās profesijas, kvalifikācijas līmenis: Konditora palīgs. 1. Profesijas nosaukums, kvalifikācijas līmenis Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis (3.PKL) (atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvastruktūras līmenim (4. LKI)) 2. Profesionālās kvalifikācijas prasības 3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu kopsavilkums Konditors veic pilna tehnoloģiskā cikla darbu izpildi konditorejas vai ēdināšanas uzņēmumā un organizē savu darbu - sagatavo atbilstošās izejvielas, gatavo un noformē dažādas sarežģītības konditorejas izstrādājumus un desertus, ievērojot receptūru un tehnoloģiskās kartes prasības. Konditora pienākumi un uzdevumi: 3.1. Darbu organizēšana konditorejas cehā: plānot savu darbu un visu saistīto resursu racionālu izmantošanu; pārbaudīt tehnoloģiskā aprīkojuma, inventāra gatavību ražošanas procesam; ievērot darba un personīgās higiēnas prasības; sadarboties ar kolēģiem darbu plānošanā un izpildē dažādos termiņos; kontrolēt receptūru un tehnoloģisko karšu prasību un tehnoloģisko procesu ievērošanu kopējā ražošanas procesā; nodrošināt nepieciešamo ražošanas procesa dokumentācijas izveidi un apriti Izejvielu pirmapstrāde: pieņemt produktus un izejvielas no noliktavas un piegādātājiem; svērt un dozēt produktus un izejvielas; veikt produktu un izejvielu pirmapstrādi; ievērot izejvielu uzglabāšanas režīmus un prasības pirmapstrādē; kontrolēt izejvielu kvalitāti ar sensorās vērtēšanas metodēm; sagatavot izejvielas un produktus ražošanas procesam; nodrošināt izejvielu apriti konditorejas cehā un ražošanas procesā Ražošanas procesa nodrošināšana: nodrošināt tehnoloģisko instrukciju ievērošanu starpproduktu un izstrādājumu ražošanā; sagatavot tehnoloģiskās iekārtas aprīkojumu, inventāru un materiālus ražošanai; nodrošināt izstrādājumu ražošanas tehnoloģiskos procesus; izvērtēt produktu un izstrādājumu kvalitātes rādītāju izmaiņas ražošanas laikā; novērtēt sensori starpproduktus un gatavos izstrādājumus Maizes gatavošana un cepšana: sagatavot tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojumu un piederumus atbilstoši maizes

2 veidam; sagatavot izejvielas, produktus, materiālus un piedevas; gatavot dažādu miltu veidu maizes mīklas; veidot dažādas sarežģītības un veida maizes izstrādājumus; piemērot katram maizes un tās izstrādājuma veidam atbilstošo cepšanas režīmu; apstrādāt un noformēt gatavo maizi un tās izstrādājumus Konditorejas izstrādājumu gatavošana: gatavot mīklas dažādiem konditorejas izstrādājumiem; veidot mīklu izstrādājumu starpproduktus; gatavot dažādus apdares krēmus, masas un pildījumus; sagatavot starpproduktus termiskajai apstrādei; cept sagatavotos starpproduktus un izstrādājumus; sagatavot konditorejas izstrādājumu noformēšanai dažādus materiālus; noformēt gatavos izstrādājumus pēc termiskās apstrādes Desertu gatavošana: nodrošināt tehnoloģiskās dokumentācijas ievērošanu dažādu desertu gatavošanas procesos; piemērot tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu atbilstoši deserta gatavošanas veidam; sagatavot dažādu desertu gatavošanai produktus, izejvielas un materiālus; piemērot atbilstošu apstrādes veidu dažādu desertu gatavošanā; izvērtēt gatavošanas procesu un desertu kvalitātes rādītāju izmaiņas ražošanas laikā; noformēt desertus Gatavo izstrādājumu un starpproduktu uzglabāšana un sagatavošana realizācijai: sagatavot atbilstošu iepakojumu un materiālus gatavo produktu un starpproduktu uzglabāšanai; sasaldēt starpproduktus un gatavos izstrādājumus; saldēt starpproduktus un gatavos izstrādājumus; iepakot uzglabāšanai vakuumā un speciālajos iepakojumos starpproduktus un gatavos izstrādājumus; sagatavot pasūtījumus un to pavaddokumentāciju; nodrošināt gatavo izstrādājumu un starpproduktu uzglabāšanas režīmus un termiņus Profesionālās darbības pamatprincipu ievērošana: sazināties valsts valodā; lietot profesionālo terminoloģiju vismaz divās svešvalodās; sadarboties, ievērojot profesionālās ētikas un komunikācijas principus; pielietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas atskaišu sagatavošanā; ievērot darba tiesību, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības; ievērot ugunsdrošības, civilās aizsardzības un elektrodrošības noteikumus; novērtēt savas darba spējas un veselības stāvokli darbavietā un darba pienākumu izpildes laikā; nelaimes gadījumā rīkoties atbilstoši situācijai un sniegt pirmo palīdzību cietušajiem; iesaistīties uzņēmuma darbības attīstībā; pilnveidot profesionālai darbībai nepieciešamās zināšanas. 2

3 Nr. p.k. 4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu izpildei nepieciešamās prasmes un attieksmes, PROFESIONĀLĀS zināšanas un kompetences Uzdevumi Prasmes un attieksmes Profesionālās zināšanas Kompetences (kvalifikācijas līmenis) 4.1. Plānot savu darbu un visu saistīto resursu racionālu izmantošanu. Atbildīgi izvērtēt visu resursu pieejamību. Novērtēt darba vidi. Organizēt darba vietu konditorejas cehā. Ražošanas plūsmas. Racionāla darba procesa paņēmieni. Darba plānu un grafiku veidošana. Darbu secības plānošana. Spēja plānot un veikt savu darbu, racionāli izmantojot saistītos resursus. Ievērot telpu, iekārtu un personīgās higiēnas prasības darba uzdevuma veikšanā. Izstrādāt dienas plānu un laika grafiku Pārbaudīt tehnoloģiskā aprīkojuma, inventāra gatavību ražošanas procesam. Izvēlēties tehnoloģisko aprīkojumu un inventāru atbilstoši darba uzdevumam. Izvērtēt tehnoloģiskā aprīkojuma, inventāra tehnisko stāvokli un gatavību darbam. Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģiskie procesi. Darba drošības prasības. Tehnoloģisko iekārtu veidi, raksturojums un ekspluatācijas noteikumi. Spēja atbildīgi novērtēt tehnoloģiskā aprīkojuma un inventāra gatavību ražošanas procesiem Ievērot darba un personīgās higiēnas prasības. Piemērot personīgās higiēnas prasības. Ievērot personālhigiēnas prasības. Lietot darbā individuālos aizsardzības līdzekļus, t.sk. aizsargtērpu. Veikt regulāru veselības stāvokļa pārbaudi. Priekšstata līmenī: Nozares iekšējie un ārējie normatīvie akti. Labas higiēnas prakses vadlīnijas. Minimālās higiēnas prasības pārtikas rūpniecības uzņēmumā. Spēja ievērot personīgās higiēnas un personālhigiēnas prasības ražošanas procesos, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Personīgās higiēnas prasības Personālhigiēnas prasības uzņēmumā. Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības. 3

4 4.4. Sadarboties ar kolēģiem darbu plānošanā un izpildē dažādos termiņos. Plānot darbus atbilstoši dienas plānam un pasūtījumam. Veikt profesionālos darba uzdevumus, ievērojot racionālu laika sadalījumu. Laika plānošana. Darba plāns un uzdevumi. Spēja atbildīgi sadarboties ar kolēģiem darba un laika plānošanā uzdevumu izpildei. 4.LKI 4.5. Kontrolēt receptūru, tehnoloģisko karšu prasību un tehnoloģisko procesu ievērošanu kopējā ražošanas procesā. Ievērot kvalitātes standartu prasības. Precīzi lasīt tehnoloģiskās receptūras un tehnoloģisko dokumentāciju. Kvalitātes standartu prasības. Ražošanas plūsmas. Spēja ievērot tehnoloģiskās prasības ražošanas procesos un kopējā ražošanas plūsmā. Ievērot un kontrolēt tehnoloģisko procesu izpildes prasības. Tehnoloģiskie un ražošanas procesi. Tehnoloģiskā dokumentācija Nodrošināt nepieciešamo ražošanas procesa dokumentācijas izveidi un apriti. Veidot atskaites par saražoto produkciju. Ievērot dokumentu aprites prasības uzņēmumā. Atskaites veidlapas. Dokumentu pārvaldība. Dokumentu aprites kārtība uzņēmumā. Spēja veidot dokumentus atbilstoši uzņēmuma un dokumentu pārvaldības prasībām. Precīzi aizpildīt kontroles un mērījumu tabulas Pieņemt izejvielas no noliktavas un piegādātājiem. Izvērtēt sensori izejvielas un produktus. Pieņemt izejvielas un produktus atbilstoši pavaddokumentiem. Ievērot izejvielu un produktu pieņemšanas kontroles kritērijus. Produktu grupas, to raksturojums. Sensorās vērtēšanas metodes. Produktu pieņemšanas kontroles kritēriji. Paškontroles sistēmas prasības (HACCP). Spēja atbildīgi pieņemt izejvielas un produktus Svērt un dozēt produktus un izejvielas. Lasīt receptūras un citu saistošo tehnoloģisko dokumentāciju. Precīzi svērt produktus un izejvielas. Precīzi dozēt produktus un izejvielas. Mērinstrumentu veidi un to izmantošana. Profesionālā terminoloģija. Svaru mērvienības. Spēja precīzi svērt un dozēt produktus un izejvielas, ievērojot receptūru nosacījumus. 3.LKI 4

5 4.9. Veikt produktu un izejvielu pirmapstrādi. Izvēlēties atbilstošu pirmapstrādes veidu. Sagatavot pirmapstrādes tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu. Atbildīgi ievērot higiēnas prasības veicot pirmapstrādi. Produktu un izejvielu pirmapstrādes veidi. Tehnoloģiskais aprīkojums un inventārs. Pirmapstrādes svara zudumi produktiem un izejvielām. Higiēnas noteikumi. Spēja atbildīgi izvēlēties un veikt produktu un izejvielu pirmapstrādi, ievērojot tehnoloģisko procesu. 3.LKI Ievērot izejvielu uzglabāšanas režīmus un prasības pirmapstrādē. Ievērot izejvielu uzglabāšanas režīmus. Kontrolēt produktu un izejvielu kvalitāti uzglabāšanas laikā. Noliktavu saimniecības raksturojums. Spēja ievērot un kontrolēt katras produktu grupas uzglabāšanas režīmus un kvalitāti dažādos termiņos. 3.LKI Produktu un izejvielu kvalitātes rādītāji. Uzglabāšanas prasības un termiņi. Produktu grupu saderība Kontrolēt izejvielu atbilstības kvalitāti ar sensorās vērtēšanas metodēm. Novērtēt sensori dažādu produktu raksturojošās īpašības un kvalitātes rādītājus. Izvērtēt produktu kvalitātes rādītāju novērtējumus. Priekšstata līmenī: Mikrobioloģiskās, fizikālās un ķīmiskās vērtēšanas metodes. Produktu raksturojošās īpašības. Sensorās vērtēšanas rādītāju raksturojums. Spēja atbildīgi izvērtēt izejvielu un produktu kvalitāti, izmantojot sensorās vērtēšanas metodes Sagatavot izejvielas un produktus ražošanas procesam. Sagatavot visas izejvielas, produktus, piedevas un materiālus atbilstoši receptūrai un dienas plānam. Gatavot starpproduktus. Ievērot sagatavoto izejvielu un starpproduktu uzglabāšanas prasības un nosacījumus. Darba plāns un grafiks. Izejvielu un produktu raksturojums. Izejvielu sagatavošanas veidi un paņēmieni. Izejvielu un produktu uzglabāšanas prasības. Spēja atbildīgi sagatavot izejvielas un produktus ražošanas procesam. 3.LKI 5

6 4.13. Nodrošināt izejvielu apriti konditorejas cehā un ražošanas procesā. Ievērot ražošanas plūsmas un to secību. Kontrolēt izejvielu apriti ražošanas procesā un laikā. Izejvielu un produktu realizācijas termiņi. Produktu aprites un darba laika plānošana. Spēja ievērot izejvielu aprites secību un ražošanas plūsmas saistību ievērošanu ražošanas procesos Nodrošināt tehnoloģisko instrukciju ievērošanu starpproduktu un izstrādājumu ražošanā. Ievērot tehnoloģisko instrukciju prasību izpildi izstrādājumu ražošanā. Kontrolēt tehnoloģisko instrukciju ievērošanu ražošanas procesā. Tehnoloģisko instrukciju prasības. Ražošanas procesa kontroles metodes. Spēja precīzi ievērot un nodrošināt tehnoloģisko instrukciju prasību ievērošanu konditorejas produktu un izstrādājumu ražošanas procesā. Uzraudzīt racionālu tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma un inventāra lietošanu Sagatavot tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojumu, inventāru un materiālus ražošanai. Izvēlēties izstrādājumu veidam atbilstošās tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu. Uzraudzīt racionālu tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma un inventāra lietošanu. Iestatīt parametrus tehnoloģiskajās iekārtās atbilstošo izstrādājumu gatavošanai. Tehnoloģisko iekārtu veidi. Tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas noteikumi. Aprīkojumu pielietošana. Spēja patstāvīgi sagatavot tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu, kā arī iestatīt atbilstošus parametrus izstrādājumu ražošanai Nodrošināt izstrādājumu ražošanas tehnoloģiskos procesus. Ievērot izstrādājumu ražošanas procesa tehnoloģiskās prasības. Piemērot atbilstošus tehnoloģiskos režīmus atbilstoši konditorejas izstrādājumu veidiem un sarežģītībai gatavošanai. Nodrošināt kvalitatīvu tehnoloģiskā procesa izpildi. Konditorejas ceha ražošanas telpu iedalījums. Dažādu veidu un sarežģītības konditorejas izstrādājumu ražošanas. Ražošanas tehnoloģiskā procesa secība. Spēja patstāvīgi nodrošināt produktu ražošanas tehnoloģisko procesu, kontrolējot izstrādājumu kvalitātes rādītāju izmaiņām ražošanas laikā Izvērtēt produktu un izstrādājumu kvalitātes rādītāju izmaiņas ražošanas laikā. Analizēt potenciālos riska cēloņus katrā ražošanas tehnoloģiskā procesa posmā. Dokumentēt ražošanas procesa kontroles laikā iegūto informāciju. Bioloģiskā, ķīmiskā vai fizikālā piesārņojuma riski. Kontroles pierakstu veikšana. 6

7 Atbildīgi izvērtēt produktu un izstrādājumu kvalitātes rādītājus Novērtēt sensori starpproduktus un gatavos izstrādājumus. Piemērot sensorās vērtēšanas kritērijus. Veikt atbilstošās korektīvās darbības izstrādājuma kvalitātes uzlabošanai. Sensorās vērtēšanas metodes. Sensoro vērtēšanu ietekmējošie faktori. Gatavo produktu kvalitātes raksturojums un kritēriji. Spēja novērtēt gatavos izstrādājumus, pielietojot sensorās vērtēšanas metodes Sagatavot tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojumu un piederumus atbilstoši maizes veidam. Novērtēt tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma un piederumu atbilstību maizes veidam un specifikai. Sagatavot specifisko aprīkojumu un piederumus. Veikt tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma un inventāra ikdienas apkopi. Tehnoloģiskās instrukcijas, receptūras. Maizes gatavošanas tehnoloģiskās iekārtas un to ekspluatācijas noteikumi. Specifiskais aprīkojums, piederumi un to pielietojums. Spēja sagatavot tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojumu un piederumus atbilstošā maizes veida cepšanai Sagatavot izejvielas, produktus, materiālus un piedevas. Noteikt izejvielu, produktu un piedevu atbilstību, ievērojot tehnoloģisko instrukciju norādījumus. Precīzi sagatavot izejvielu, produktu un piedevu apjomu atbilstoši receptūrai. Matemātiskie aprēķini. Izejvielu, produktu un piedevu sagatavošanas raksturojums un veidi. Spēja precīzi sagatavot izejvielas, produktus, materiālus un piedevas atbilstoši maizes veidam. Izejvielu, produktu un piedevu maizei un izstrādājumiem sagatavošanas tehnoloģiskie procesi Gatavot dažādu miltu veidu maizes mīklas. Izvēlēties mīklām atbilstošās pamata un papildus izejvielas: rudzu maizei; kviešu maizei; jaukto miltu maizei; speciālai/īpašai maizei (griķu, kukurūzas u.c.). Gatavot plaucējumus, iejavas un ieraugus. Priekšstata līmenī: Maizes daudzveidība un iedalījums (t.sk. bezglutēna izstrādājumi). Maizes gatavošanas laikā notiekošie procesi. Maizes uzturvērtība. Spēja gatavot dažādu miltu maizes mīklas, ievērojot receptūras nosacījumus. 7

8 Gatavot mīklas dažādos veidos/paņēmienos atbilstoši receptūrai. Apstrādāt dažādas mīklas. Maizes gatavošanas un ražošanas pamata un papildu izejvielas. Maizes ražošanas receptūras t.sk. klasisko Latvijas rudzu maizes receptūras. Plaucējuma, ierauga, iejavas un mīklas gatavošanas paņēmieni. Ierauga, plaucējumu un mīklas kvalitātes prasības. Maizes ražošanas tehnoloģisko procesu režīmi/parametri Veidot dažādas sarežģītības maizes. Veidot dažādu miltu maizes mīklu izstrādājumus. Veidot dažādu mīklu starpproduktus. Izvērtēt ražošanas procesu tehnoloģiskās norises. Mīklu gatavošanas tehnoloģijas un paņēmieni. Mīklas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģiskie procesi un režīmi. Izstrādājumu veidi un to gatavošanas tehnoloģijas. Spēja veidot dažādas veida maizi un tās sarežģītības Piemērot katram maizes un tās izstrādājuma veidam atbilstošo cepšanas režīmu. Ievērot tehnoloģiskajā kartē atbilstošo/noteikto cepšanas režīmu. Uzraudzīt un nodrošināt atbilstošo cepšanas režīmu atbilstoši maizes veidam un izstrādājumam. Lietošanas līmenī Tehnoloģiskās instrukcijas. Termiskās apstrādes veidi. Cepšanas režīmi un veidi. Spēja piemērot un nodrošināt katram maizes un tās izstrādājuma veidam atbilstošo cepšanas režīmu, kontrolējot kvalitātes rādītāju izmaiņas cepšanas laikā. Sekot /pārraudzīt mīklu un starpproduktu kvalitātes rādītāju izmaiņām cepšanas laikā Apstrādāt un noformēt gatavo maizi un tās izstrādājumus. Apstrādāt gatavos izstrādājumus pēc cepšanas/termiskās apstrādes. Noformēt gatavos izstrādājumus (maizes klaipi/kukuļi, kliņģeri, cepumi, smalkmaizītes u.c.). Rūpīgi veikt pēcapstrādi. Apstrādes metodes, materiāli un tehnoloģijas. Kvalitatīvi izceptas maizes un tās izstrādājumu kvalitatīvie rādītāji un to raksturojums. Pēcapstrādes paņēmieni. Spēja apstrādāt un noformēt gatavos maizes izstrādājumus, novērtējot izstrādājumu kvalitāti. 4 LKI 8

9 Novērtēt izstrādājumu kvalitātes rādītājus Gatavot mīklas dažādiem konditorejas izstrādājumiem. Gatavot mīklas ar dažādiem paņēmieniem: bez rauga mīklas; rauga mīklas; smilšu mīklas; mīklas bez glutēna; plaucētās mīklas; biskvīta mīklas; piparkūku mīklas u.c. Ievērot dažādu mīklu gatavošanas tehnoloģiskos procesus. Mīklu izejvielu raksturojums. Mīklu veidi. Mīklas ražošanas un gatavošanas tehnoloģijas. Atbilstošie mīklu gatavošanas tehnoloģiskie procesi un režīmi. Dažādu mīklu gatavošanā izmantojamās tehnoloģiskās iekārtas, to veidi, pielietojums. Spēja gatavot dažādas mīklas atbilstoši receptūrai Veidot mīklu izstrādājumu starpproduktus. Rūpīgi izvērtēt mīklu kvalitātes radītājus. Veidot dažādu mīklu starpproduktus. Starpproduktu veidi. Starpproduktu gatavošanas metodes. Spēja veidot dažādu mīklu starpproduktus, izvērtējot mīklas kvalitātes rādītājus Gatavot dažādus apdares krēmus un pildījumus. Gatavot, ievērojot receptūru: sāļos apdares krēmus un pildījumus, masas; šokolādes apdares krēmus un pildījumus, masas; cukura apdares materiālus; sauso izejvielu pildījumus, krēmus; olbaltuma krēmus un pildījumus, masas; piena produktu krēmus un pildījumus, masas. Apdares krēmu un pildījumu izejvielu grupu raksturojums. Apdares krēmu un pildījumu gatavošanas tehnoloģijas un metodes. Apdares krēmu un pildījumu gatavošanas tehnoloģiskie procesi un režīmi. Spēja gatavot dažādus apdares krēmus un pildījumus un precīzi ievērot gatavo izstrādājumu uzglabāšanas prasības. Precīzi ievērot gatavo apdares materiālu, pildījumu un krēmu uzglabāšanas režīmus un termiņus Sagatavot starpproduktus termiskajai apstrādei. Lietot tehnoloģisko aprīkojumu un/vai inventāru atbilstoši uzdevumam. Veidot starpproduktus. Tehnoloģisko procesu norise starpproduktos to sagatavošanas laikā termiskajai apstrādei. Spēja sagatavot starpproduktus termiskajai apstrādei. 9

10 Vizuāli novērtēt starpproduktu gatavību cepšanai. Starpproduktu pirmstermiskās apstrādes paņēmieni. Apstrādāt starpproduktus pirms termiskās apstrādes Cept sagatavotos starpproduktus un izstrādājumus. Precīzi pielāgot temperatūras režīmu atbilstoši starpproduktu un mīklas veidam. Apstrādāt gatavos izstrādājumus pēc termiskās apstrādes. Vizuāli un sensori novērtēt gatavos izstrādājumus. Apstrādes materiāli un tehnoloģijas. Termiskajā apstrādē noritošie ķīmiskie procesi. Termiskās apstrādes un dabiskie zudumi. Dažādu mīklu starpproduktu svara zudumi termiskās apstrādes laikā. Izmaiņas termiskās apstrādes laikā. Temperatūras režīma izvēle atbilstoši starpproduktu un mīklas veidam. Dažādu mīklu, gatavo izstrādājumu sensorie un kvalitātes rādītāji. Pēcapstrādes paņēmieni Spēja cept dažādu mīklu gatavos izstrādājumus ievērojot temperatūras režīmu Sagatavot konditorejas izstrādājumu noformēšanai dažādus materiālus. Piemērot izstrādājuma veidam atbilstošus materiālus un izejvielas. Pielietot dabas veltes konditorejas izstrādājumu noformēšanā. Atbildīgi izvēlēties un dozēt izstrādājuma noformēšanai atbilstošu pārtikas krāsvielu. Gatavot dažādus noformēšanas elementus. Veidot un apstrādāt cukura masas izstrādājumus. Profesionālā terminoloģija svešvalodās. Noformēšanas un apdares materiālu raksturojums un apstrādes paņēmieni. Noformēšanas dažādi elementi. Dabas velšu pielietošana konditorejas izstrādājumu noformēšanā. Pārtikas krāsvielu, t.sk. aromatizētāju raksturojums un iedalījums. Pārtikas piedevu nekaitīgums un raksturojums. Palīginventāra pielietošana noformēšanā. Spēja sagatavot konditorejas izstrādājumu noformēšanā dažādus izmantojamos materiālus. 10

11 4.31. Noformēt gatavos izstrādājumus pēc termiskās apstrādes. Radoši noformēt gatavos konditorejas izstrādājumus: cepumus; piparkūkas; smalkmaizītes; plātsmaizes; kūkas; tortes u.c. Gatavo izstrādājumu noformēšanas prasības. Gatavo izstrādājumu sagriešanas veidi un paņēmieni. Noformēšanas materiāli, t.sk. netradicionālie (svaigie ziedi, utt.). Spēja radoši noformēt gatavos konditorejas izstrādājumus dažādos veidos. Sagatavot realizācijai gatavos izstrādājumus Nodrošināt tehnoloģiskās dokumentācijas ievērošanu dažādu desertu gatavošanas procesos. Lasīt tehnoloģisko dokumentāciju un/vai receptūru. Precīzi ievērot tehnoloģiskās dokumentācijas un/vai receptūru prasības. Desertu veidi un to raksturojums. Tehnoloģiskā dokumentācija. Spēja piemērot tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu dažādu desertu gatavošanai, precīzi ievērojot tehnoloģiskās dokumentācijas prasības Piemērot tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu atbilstoši deserta gatavošanas veidam. Izvēlēties tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojumu un inventāru dažādu deserta pagatavošanai. Nodrošināt atbilstošu temperatūras un laika režīmus tehnoloģiskajās iekārtās. Ievērot sanitārijas un higiēnas noteikumus. Temperatūras režīmi. Aukstumiekārtu veidi, to raksturojums. Termiskās apstrādes iekārtu veidi. to raksturojums. Konditorejas iekārtu palīgaprīkojumu veidi un lietošana Sagatavot produktus, izejvielas un materiālus dažādiem desertiem. Atbildīgi izvēlēties atbilstošās izejvielas un materiālus dažādiem desertiem. Izvēlēties atbilstošos desertu noformēšanas materiālus. Desertos izmantojamie izejvielas un produkti, to raksturojums. Papildus materiālu atbilstība desertu veidam. Spēja atbildīgi izvēlēties dažādu desertu gatavošanai produktus, izejvielas un materiālus Piemērot atbilstošu apstrādes veidu dažādu desertu gatavošanā. Izvēlēties atbilstošu apstrādes veidu dažādu desertu gatavošanai: ar termisko apstrādi; bez termiskās apstrādes; saldētajiem desertiem; specializētajiem desertiem; Termiskās apstrādes veidi. Higiēna, sanitārie noteikumi. Saldēto desertu gatavošanas tehnoloģiskais process. Saldēto desertu pasniegšanas prasības Spēja gatavot un noformēt dažādas sarežģītības desertus, ievērojot tehnoloģiskās dokumentācijas nosacījumus. 11

12 Latvijas klasiskiem desertiem; pasaules klasikas desertiem. Precīzi gatavot desertu atbilstoši receptūras nosacījumiem. un noteikumi. Pasaules klasikas desertu gatavošanas tradīcijas un to variācijas. Latvijas, t. sk. reģionu klasikas desertu izejvielu izvēle un to raksturojums. Ievērot produktu saderību Izvērtēt gatavošanas procesu un desertu kvalitātes rādītāju izmaiņas ražošanas laikā. Izvērtēt gatavošanas procesu tehnoloģisko gaitu. Izvērtēt desertu kvalitātes rādītāju izmaiņas ražošanas. Desertu gatavošanas procesu tehnoloģiskais process. Kvalitātes rādītāju izmaiņas ražošanas laikā Noformēt desertus. Sagatavot desertu noformēšanai atbilstošus inventāru un aprīkojumu. Izvēlēties noformēšanas izejvielas un materiālus atbilstoši deserta veidam un receptūras prasībām. Pielietot noformēšanai atbilstošo palīginventāru. Pielietot dabas veltes desertu noformēšanā. Analizēt sensoros rādītājus. Noformēšanas materiāli un veidi. Noformēšanā izmantojamais palīginventārs. Dabas velšu pielietošana desertu noformēšanā. Desertu trauki. Netradicionāls (materiāli, elementi, u.c.) noformējums Sagatavot atbilstošu iepakojumu un materiālus gatavo produktu un starpproduktu uzglabāšanai. Izvēlēties atbilstošu iepakojamu veidu starpproduktiem un gatavajiem izstrādājumiem. Atbildīgi sagatavot iepakojumu un materiālus atbilstoši noteiktajām prasībām. Priekšstata līmenī: Normatīvo akti par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarē ar pārtiku. Spēja sagatavot atbilstošo iepakojumu un materiālu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Iepakojamā materiāla marķējums. Iesaiņojamā un iepakojamā materiāla funkcijas. Higiēnas prasības iepakojamajiem un 12

13 iesaiņojamajiem materiāliem Sasaldēt starpproduktus un gatavos izstrādājumus Saldēt starpproduktus un gatavos izstrādājumus. Piemērot katram starpproduktam un gatavajam izstrādājumam atbilstošo sasaldēšanas režīmus. Izvērtēt sasaldēšanas temperatūru gatavo izstrādājumu un starpproduktu uzglabāšanas laikā ar atbilstošiem mērinstrumentiem. Ievērot starpproduktu un gatavo izstrādājumu saldēšanas prasības. Piemērot saldēto starpproduktu un gatavo izstrādājumu uzglabāšanas temperatūras režīmu un laiku. Temperatūras režīmi. Risku analīze. Marķēšanas noteikumi sasaldētiem un saldētiem produktiem. Mērinstrumentu lietošana. Sasaldēto un saldēto produktu un starpproduktu marķējumu īpašās prasības. Sasaldēto un saldēto starpproduktu un gatavo izstrādājumu uzglabāšanas noteikumi. Spēja sasaldēt un saldēt starpproduktus un gatavos konditorejas izstrādājumus Iepakot uzglabāšanai vakuumā un speciālajos iepakojumos starpproduktus un gatavos izstrādājumus. Sagatavot starpproduktus un gatavos izstrādājumus iepakošanai vakuumā vai speciālajos iepakojumos. Pārbaudīt iepakojamā materiāla atbilstību paredzētajam pielietojumam. Iepakot produktu atbilstoši tehnoloģiskai instrukcija un iekārtu ekspluatācijas instrukcijai. Priekšstata līmenī: Iepakojuma nozīme produkta nekaitīguma nodrošināšanā. Iepakojuma materiālu veidi, to raksturojums un izvēle. Vakuuma iepakojumu vai speciālo iepakojumu veidi un pielietojums. Spēja iepakot uzglabāšanai vakuumā un speciālajos iepakojumos starpproduktus un gatavos izstrādājumus Sagatavot pasūtījumus un to pavaddokumentāciju. Komplektēt gatavos izstrādājumus atbilstoši pasūtījumiem. Sagatavot pavaddokumentāciju realizācijai. Noliktavu saimniecības raksturojums. Noliktavu raksturojums. Spēja sagatavot pasūtījumus un nodrošināt to nodošanu noliktavā vai realizācijai. Nodot uzglabāšanai noliktavās vai realizācijai. Dokumentu pārvaldība. Pavaddokumentācijas sagatavošana Nodrošināt gatavo izstrādājumu un Ievērot gatavo izstrādājumu un starpproduktu uzglabāšanas temperatūru Spēja nodrošināt gatavo izstrādājumu un starpproduktu kvalitāti uzglabāšanas 13

14 starpproduktu uzglabāšanas režīmus un termiņus. un termiņu. Kontrolēt produktu un starpproduktu kvalitāti uzglabāšanas laikā. Uzglabāšanas režīmi un termiņi konditorejas izstrādājumiem. laikā. 14

15 Nr. p.k. 5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu izpildei nepieciešamās prasmes un attieksmes, VISPĀRĒJĀS zināšanas un kompetences Uzdevumi Prasmes un attieksmes Vispārējās zināšanas Kompetences (kvalifikācijas līmenis) 5.1. Sadarboties ar kolēģiem darbu plānošanā un izpildē dažādos termiņos. Plānot darbus atbilstoši dienas plānam. Veikt darbus, ievērojot racionālu laika sadalījumu. Laika plānošana. Spēja sadarboties ar kolēģiem darbu plānošanā un izpildē Sazināties valsts valodā. Sazināties valsts valodā. Lietot profesionālo terminoloģija valsts valodā. Vārdu krājums. Gramatikas un valodas funkcijas. Verbālās mijiedarbības veidi. Valodas stili un intonācijas iezīmes. Valodas un komunikācijas daudzveidība dažādos kontekstos. Valsts valoda. Spēja izteikt un interpretēt jēdzienus, domas, faktus un viedokli gan mutiski, gan rakstiski Lietot profesionālo terminoloģiju vismaz divās svešvalodās. Sazināties mutiski un rakstiski svešvalodās. Lietot profesionālo terminoloģiju vismaz divās svešvalodās. Gramatikas un valodas funkcijas. Verbālās mijiedarbības veidi. Valodas stili un intonācijas iezīmes. Valodas un komunikācijas daudzveidība dažādos kontekstos. Spēja sazināties vismaz divās svešvalodās. Svešvalodas. Starpkultūru mijiedarbība Sadarboties, ievērojot profesionālās ētikas un komunikācijas principus. Sadarboties komandā ievērojot profesionālās ētikas un komunikācijas principus. Efektīvi sadarboties dažādās vidēs un situācijās, veicot profesionālos pienākumus. Priekšstata līmenī: Sociālo attiecību dažādība. Sabiedrības sociālā un politiskā struktūra. Sadarbības veicināšanas principi. Spēja efektīvi iesaistīties komandas darbā, ievērojot profesionālās ētikas un komunikācijas principus. 15

16 Kritiski un radoši domāt. Komandas izveide. Konfliktu novēršana. Racionāli plānot savu un komandas laiku. Identificēt stresa rašanās cēloņus. Apzināties savu atbildību kopējā uzdevuma veikšanā. Laika plānošanas paņēmieni. Efektīvas saskarsmes un sadarbības paņēmieni. Lietišķās komunikācijas process Pielietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas dažādu profesionālo dokumentu sagatavošanā. Lietot datoru un biroja tehniku. Mērķtiecīgi apstrādāt informāciju, izvēloties piemērotāko risinājumu. Atbildīgi apmainīties ar informāciju. Patstāvīgi sagatavot profesionālos dokumentus un organizēt to plūsmu, izmantojot lietojumprogrammas. Atrast nepieciešamo informāciju interneta resursos, datu nesējos. Normatīvie akti informācijas tehnoloģiju jomā. Datora un biroja tehnikas darbības principi. Lietojumprogrammas atbilstoši darba uzdevumam. Darbs ar biroja tehniku. Informācijas sistēmu drošība. Datoru drošības programmas. Spēja pārliecinoši un droši izvēlēties un lietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas profesionālo darba uzdevuma veikšanai. Izvērtēt kritiski informācijas ticamību Ievērot darba tiesību, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības Ievērot ugunsdrošības, civilās aizsardzības un Organizēt darba vietu atbilstoši darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasībām. Novērtēt darba vides riska faktoru ietekmi uz veselību. Ievērot darba likumdošanas prasības. Ievērot uzņēmuma darba iekšējās kārtības noteikumus. Pielietot ugunsdrošības, civilās aizsardzības un elektrodrošība noteikumus, Priekšstata līmenī: Darba aizsardzības sistēmas organizācija. Darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības, dabas un vides aizsardzības normatīvie akti. Ilgtspējīgas attīstības būtība. Darba apstākļi un cilvēka veselība kā dzīves kvalitātes nosacījums. Ugunsdrošības aizsardzības līdzekļi un to pielietošana. Ergonomikas pamatprincipi. Darba vides riska faktori un Spēja ievērot darba tiesību, darba, vides, ugunsdrošības, civilās aizsardzības un elektrodrošības noteikumus, ievērojot normatīvo aktu prasības. Spēja noteikt darba vides apstākļu 3.LKI 16

17 elektrodrošības noteikumus. veicot konditora pienākumus. novērtēšanas metodes. Atkritumu šķirošanas nepieciešamība. kaitīgo ietekmi uz veselību Organizēt darba vietu atbilstoši darba drošības prasībām Novērtēt savas darba spējas un veselības stāvokli darbavietā un darba pienākumu izpildes laikā. Pielietot ugunsdrošības aizsardzības līdzekļus. Piemērot ergonomikas prasības darba vietas iekārtošanā. Sagatavot darba vietu drošai darba veikšanai. Uzturēt patstāvīgā darba kartībā darba vietu un aprīkojumu. Ievērot ergonomikas prasības darba vietas iekārtošanā. Sagatavot darba vietu drošai darba veikšanai. Darba vides riska faktoru novēršanas preventīvie pasākumi. Normatīvie akti darba aizsardzības jomā. Elektrodrošības noteikumi. Drošības signāli un zīmes. Darba aizsardzības līdzekļi un to pielietošana. Individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības. Droši un ergonomiski darba paņēmieni. Pirmā palīdzība. Rīcība ārkārtas situācijā Nelaimes gadījumā rīkoties atbilstoši situācijai un sniegt pirmo palīdzību cietušajiem. Pielietot ABC-shēmu viskritiskāko stāvokļu novēršanai, dzīvības saglabāšanai un uzturēšanai. Sniegt pirmo palīdzību aroda negadījumos. Spēja sniegt pirmo palīdzību un rīkoties ārkārtas situācijā Pielietot matemātiskos aprēķinus darba uzdevumu veikšanai. Pielietot matemātiskos aprēķinus izejvielu uzskaitē. Veidot tehnoloģisko dokumentāciju, matemātiski pamatojot aprēķinus. Lietošana: Rēķināšana. Mērvienības un formas. Matemātikas metodes un instrumenti. Spēja pielietot matemātiskos aprēķinus darba uzdevuma veikšanai. Kritiski un radoši domāt. 17

18 5.12. Iesaistīties uzņēmuma darbības attīstībā. Personīgi iesaistīties jaunu ideju radīšanā veicinot uzņēmuma atpazīstamību. Priekšstata līmenī: Uzņēmējdarbību regulējošie normatīvie akti. Spēja radīt jaunas idejas un pieņemt pamatotus lēmumus konkrētās situācijās savas profesionālās darbības jomā. Argumentēti definēt prioritātes. Efektīvi plānot resursus. Ekonomiskie resursi un ekonomikas pamatproblēmas. Komercdarbības veidi. Biznesa plāna loma uzņēmējdarbībā. Izvērtēt ekonomiskos riskus. Pieņemt lēmumus par problēmu risinājumu konkrētās situācijās. Uzņēmuma darba organizācija. Tirgzinības pamati Pilnveidot profesionālai darbībai nepieciešamās zināšanas. Izvērtēt profesionālo pieredzi un savas karjeras izaugsmes iespējas. Kritiski izvērtēt un izmantot iegūto informāciju profesionālajā darbībā. Priekšstata līmenī: Plānošanas un lēmumu pieņemšanas principi. Spēja plānot un pieņemt lēmumus savas profesionālās karjeras veidošanā. Pielietot dažādas mācīšanās stratēģijas. Darbinieka motivēšanas un talantu attīstīšanas nozīme darba kvalitātes paaugstināšanā. Mācīšanās stratēģijas. Pašvērtējuma principi. 18

19 Vispārīga informācija Profesijas standarta iesniedzējs Latvijas Darba devēju konfederācija. Profesiju standarta izstrādes darba grupa: Dina Gira eksperts, SIA "Baltic Restaurants Latvia", Daily konditorejas ražošanas vadītāja; Linda Bekmane eksperts, SIA "Puratos Latvia", tehnologs-konsultants; Maija Kaire eksperts, SIA "Kairi" valdes priekšsēdētāja; Marika Bērziņa eksperts, SIA "Lanordija", produktu tehnologs-konditors; Ina Polisčenko eksperts, SIA "Restorānu servisa skola", restorāns FERMA vecākais konditors; Jānis Pumpiņš moderators, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas Restorānu nodaļas vadītājs; Liene Kalberga moderatora asistents, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas biroja vadītāja. Profesijas standarta ekspertu darba grupa Madara Lūka Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta vecākā referente; Santa Graikste Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore; Jānis Pumpiņš Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas Restorānu nodaļas vadītājs; Līga Saleniece LDDK profesiju standartu izstrādes projektu vadītāja Maija Kaire SIA Kairi valdes priekšsēdētāja; Anda Rezgale VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums Tūrisma un komerczinību nodaļas vadītāja; Rita Jaurēna VISC Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referente. Profesijas standarta NEP atzinums Profesijas standarta saskaņošana PINTSA Profesijas standarta iepriekš saskaņotās redakcijas IZM rīkojums Nr

Microsoft Word - PS Edinas pakalp spec.doc

Microsoft Word - PS Edinas pakalp spec.doc Ēdināšanas pakalpojumu speciālista profesijas standarts 1. Vispārīgie jautājumi 1. Profesijas nosaukums ēdināšanas pakalpojumu speciālists. 2. Profesijas kods 5121 26. 2. Nodarbinātības apraksts 1. Profesionālās

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

'PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS Bauska.pptx

'PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS Bauska.pptx PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS Ginta Dzerkale Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļa Pārtikas kvalitātes shēmas *ES pārtikas kvalitātes shēmas: Bioloģiskās

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 3. jūnijs rīkojumu Nr. 262 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0176 Profesija Psihologa asistents Kvalifikācijas līmenis 5 Nodarbinātības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

PROFESIJAS STANDARTA PARAUGS

PROFESIJAS STANDARTA PARAUGS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 16. maija rīkojumu Nr. 283 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0061 Profesija Sausās būves celtnieks Kvalifikācijas līmenis 2 Nodarbinātības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

Apstiprināts ar

Apstiprināts ar Apstiprinu: Normunds Grinbergs Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 2018.gada 1.februārī Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursa Sienu

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums Konkursa «Latvijas labākais tirgotājs 2015» nolikums KONKURSA MĒRĶIS 1. Panākt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras uzlabošanu. 2. Paaugstināt tirgotāju un krodzinieku profesionalitāti. 3. Popularizēt

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai Diāna Balode Nodarbinātības valsts aģentūras Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas Jauniešu garantijas eksperte Tālr. 67021696,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Aroda veselība, drošība un vides aizsardzība - tiesību zinātnes tālmācības studiju kurss

Aroda veselība, drošība un vides aizsardzība - tiesību zinātnes tālmācības studiju kurss Studiju kursa nosaukums ARODA VESELĪBA, DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA Kredītpunkti 2 Apjoms (stundās) 80 Priekšzināšanas (Studiju kursu nosaukumi) Ķīmija, fizika, bioloģija vidusskolas kursa apjomā Zinātņu

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai Solveiga Kabaka Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja Tālr. 67021712 Solveiga.Kabaka@nva.gov.lv 24.02.2015, Rīga Mērķis:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietaupīt līdzekļus, samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā Šeit top veiksmīgas karjeras Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress 2018.gada 18.-20.jūnijs Irina Pilvere Rektore, profesore www.llu.lv Kāpēc bioekonomikas attīstība

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze 08.12.2015. prof. Irina Pilvere Aleksejs Nipers Latvija Lietuva Igaunija Polija Krievija Analizējamās nozares/valstis/periods Pētījums

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA.

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Liene Zeile Liene Millere Līga Matveja-Vlasova Aktualitātes pedagogu profesionālās

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 VIĻĀNU NOVADA DOME VIĻĀNU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015. 2022. GADAM IZSTRĀDE Projekta uzsākšanas sanāksme 2014. gada 27. jūnijs 2 SATURS Pasūtītājs Izpildītājs Tiesiskais ietvars Viļānu novada attīstības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas pieredze LKI 2-4.līmenī 2018 Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārvaldes vecākā referente Līva Šmaukstele Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Riski: identificēšana un mērīšana

Riski: identificēšana un mērīšana Risku vadība apdrošināšanā Risku identificēšana un mērīšana Jolanta Krastiņa, FAA Latvijas Aktuāru Asociācija 01.12.2011 Saturs Ievads risku vadībā mērķis, ERM, risku vadības process Risku identifikācija

Sīkāk

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Pralinē Saturs Izejvielas Par eļļas sēklām Ražošanas process Apstrāde Izmantošanas iespējas Izejvielas. Lazdu rieksti. Botānika Parastās lazdas (Corylus avellana) rieksts ir neveronis, kas nozīmē, ka sēkla

Sīkāk

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars Plotkāns no Zosēniem Vai cilvēkkapitāls ir kapitāls?

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2019) 930 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Komisijas Deleģētais lēmums, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2019) 930 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Komisijas Deleģētais lēmums, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un EIROPAS KOMISIJA Briselē, 15.2.2019. C(2019) 930 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Komisijas Deleģētais lēmums, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK 2021.-2030. gada periodam

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Liene Kubliņa liene.kublina@cvor.lv www.cvor.lv IT nozares attīstības iespējas ierobežota darba tirgus apstākļos Latvijas darba tirgus Ko dara Latvijas IT uzņēmumi Patiesie motivatori un jēgpilna komandas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2 SIA VMF LATVIA 2017.gada darbības rezultāti un uzdevumi 2018.gadam Jānis Buļs Valdes priekšsēdētājs SIA VMF LATVIA 23.03.2018. Esošie VMF LATVIA stratēģiskie mērķi 1. Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu

Sīkāk

Studiju programmas nosaukums

Studiju programmas nosaukums Latvijas augstāko izglītības iestāžu ieguldījums mērniecības izglītībā Latvijā Jauno jomas speciālistu sagatavošana Latvijas Lauksaimniecības specialitātē Vivita Puķīte LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas

Sīkāk

Polija

Polija Braukšanas ierobežojumi Polijā 2019. gadā Vispārējie ierobežojumi pilnu masu virs 12t Visaptverošs (visā valstī) no plkst. 18.00-22.00 dienu pirms valsts noteiktas svētku dienas(-ām). Aizliegums attiecināms

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 1 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 2 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 3 Komentāri par studiju kursa b ū t ī b u un s ū t ī b u Būtība veicot sistēmiskās domāšanas kā domāšanas sistēmiskuma apzināšanu,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koksnes biomasas produktu uzskaite: pieejamie dati Vides un enerģētikas statistikas daļa Anna Paturska 2016.gada 15.februāris Saturs Koksnes biomasa - CSP statistikas veidlapās - gada - reizi piecos gados

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS ĀDAŽU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra sēdes protokolu Nr.4 7.2. Izdots saskaņā ar,,sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta otro

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? 08.06.2016. Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis

Sīkāk

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētie finanšu instrumenti ir ilgtspējīgs un efektīvs veids,

Sīkāk

Sapropelis Latvijā

Sapropelis Latvijā Ogre, 10.decembris 2015. gads Andrejs Maršāns biedrība LPZAB tel. 29853674; amarshans@gmail.com Pētījuma mērķis Veikt Lobes ezera priekšizpēti, lai noskaidrotu ezera potenciālos, iespējamos attīstības

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Online interactive Risk Assessment Riska interaktīvā novērtēšana tiešsaistē Normatīvie dokumenti Darba aizsardzības likums MK not.nr.660 «Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība» (pieņemti 02.10.2007.):

Sīkāk

INOVATĪVI RISINĀJUMI, JAUNI PRODUKTI UN PATĒRĒTĀJU IZVĒLE ZIVJU PRODUKTU KLĀSTĀ Aina Afanasjeva Direktore, Starptautiskā organizācija Eurofish Konfere

INOVATĪVI RISINĀJUMI, JAUNI PRODUKTI UN PATĒRĒTĀJU IZVĒLE ZIVJU PRODUKTU KLĀSTĀ Aina Afanasjeva Direktore, Starptautiskā organizācija Eurofish Konfere INOVATĪVI RISINĀJUMI, JAUNI PRODUKTI UN PATĒRĒTĀJU IZVĒLE ZIVJU PRODUKTU KLĀSTĀ Aina Afanasjeva Direktore, Starptautiskā organizācija Eurofish Konference Izaicinājumi nozarē un pievienotās vērtības radīšana

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

RSU PowerPointa prezentācijas standarta sagatave

RSU PowerPointa prezentācijas standarta sagatave Profesionālās pilnveides seminārs Ievads un semināra atklāšana Darba vides riska faktori pārtikas un dzērienu ražošanas nozarē Ivars Vanadziņš, Dr.med.,, Rīgas Stradiņa universitāte Kontakti: ivars.vanadzins@rsu.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas automātu no Illy! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Fazer Latvija SIA, reģ. nr. 40003519875, juridiskā adrese: Druvas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90000074812 Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101, tālrunis 65133930, fakss 65133934, e-pasts: dome@aizkraukle.lv Aizkrauklē

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Konkursa nolikums

Konkursa nolikums APSTIPRINU Latvijas Republikas tiesībsargs J.Jansons Rīgā, 2017. gada 7. septembrī Konkursa Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017 NOLIKUMS PAMATOJUMS Latvijas Republikas tiesībsargs (turpmāk

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk