MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:"

Transkripts

1 MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014 Mālpils, Mālpils novads 1

2 Saturs 1.IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS lpp 2.IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI... 8.lpp 3.IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE...9.lpp 4.IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS...15.lpp 5. CITI SASNIEGUMI lpp 6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA lpp 2

3 1.IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Mālpils novada vidusskolas dibinātājs ir Mālpils novada dome. Skolas juridiskā adrese ir Sporta iela 1, Mālpils, Mālpils novads. Skolas interneta mājas lapa Īstenojot Mālpils novada izglītības iestāžu reorganizācijas procesu, 2013.gada 1.augustā darbu uzsāka Mālpils novada vidusskola ar filiāli Sidgundas ciemā - Sidgundas pamatskola. Skolas ēka celta 1982.gadā, bet 2009.gadā blakus tiek piebūvēts Sporta komplekss. Skola realizē pamatizglītības un vidējās izglītības programmas, tādējādi nodrošinot skolēniem iespēju iegūt izglītību savā novadā, pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Neklātienē tiek nodrošināta izglītības pieejamība arī tiem jauniešiem un pieaugušajiem, kuri dažādu iemeslu dēļ pārtraukuši mācības skolā, neiegūstot pamatizglītību vai vidējo izglītību. Atbalstot vecāku vēlmes, kā arī apzinot nepieciešamību integrēt mācīšanās procesā bērnus ar īpašām vajadzībām, skola pamatizglītības programmā integrē skolēnus ar mācīšanās grūtībām, kā arī skolēnus ar garīgās attīstības traucējumiem, lai arī viņi varētu sekmīgi iegūt izglītību savā novadā. 9. un 12.klašu absolventiem ar ļoti labām un teicamām sekmēm tiek piešķirts Mālpils novada domes finansiāls atbalsts. Kopš 2013./2014. mācību gada, skolā norisinās konkurss Labākā klase, kā arī 2014./2015.m.g. tika uzsākta ikmēneša stipendiju izmaksa klašu izglītojamiem par labām un teicamām sekmēm. Stipendiju saņem izglītojamie, kuru semestra vai gada vidējais vērtējums ir virs 7,5 ballēm un vērtējumi semestrī vai gadā nav zemāki par 6 ballēm. Mākslinieciski radošie izglītojamie var iegūt profesionālās ievirzes izglītību mākslā un mūzikā to nodrošina Mālpils mūzikas un mākslas skola, bet 9.klašu absolventiem ir iespēja turpināt izglītību arī Mālpils profesionālajā vidusskolā. Katru mācību gadu skola piedāvā izglītojamiem fakultatīvās nodarbības datorzinībās 4.klasē, angļu valodā no 2.klases, krievu valodā no 5.klases, peldēšanu visām klasēm, kā arī fakultatīvās nodarbības mācību priekšmetu padziļinātai apguvei, piemēram, latviešu valodā, matemātikā sākumskolā. Skolā darbojas arī interešu izglītības programmu pulciņi, nodrošinot sizglītojamiem iespējas pilnveidot savas prasmes, kopt tautas tradīcijas, saturīgi pavadīt brīvo laiku un īstenot savas vēlmes tautisko deju kolektīvos, sporta nodarbībās, floristikā, teātra mākslā, sarīkojumu dejās, kokamatniecības nodarbībās, žurnālistikā un literārās jaunrades pulciņā, ir iespēja pētīt novada un skolas vēsturi novadpētniecības nodarbībās, jau otro gadu skolā veiksmīgi darbojas 2.-5.klašu koris, šogad piedāvājam arī papīra plastikas un datorzinību nodarbības skolas mazākajiem skolēniem. Skolā ar panākumiem darbojas tūrisma pulciņš. Jau piekto gadu pēc 3

4 kārtas skolai tiek piešķirts Zaļais karogs, kura iegūšanā savu ieguldījumu ir devuši vides izpētes un izzināšanas pulciņa dalībnieki, kā arī visu klašu izglītojamie, viņu vecāki un skolas darbinieki. Interešu izglītības pulciņu skolēni regulāri piedalās Pierīgas novadu, republikas un starptautiskos konkursos, skatēs, skolas un novada pasākumos, uzrādot labus rezultātus un popularizējot skolas vārdu /2012. mācību gadā vienpadsmit Pierīgas novadu interešu izglītības konkursu kopsavilkumā skola ieguva 1.vietu nominācijā Labākie sasniegumi interešu izglītības skatēs. Skolas tradīcijas. Vidusskolai jau gadiem ilgi ir savas tradīcijas kopīgu svētku svinēšanai un pasākumu organizēšanai, kas vieno skolas kolektīvu. Skolas pasākumu organizēšanā un vadīšanā aktīvi iesaistās Skolēnu parlaments. Lai saliedētu reorganizēto iestāžu darbinieku kolektīvus un skolēnus, lai radītu skolēniem piederības sajūtu kuplai Mālpils novada vidusskolas saimei, tiek rīkoti kopīgi pasākumi, bet tajā pašā laikā, tiek ievērotas tradīcijas, kas ļauj saglabāt un rīkot katrai vēsturiskai ēkai raksturīgus savus tradicionālos pasākumus. Vispopulārākie pasākumi, kuri notiek regulāri ir: Laiks Septembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris Februāris Pasākums Zinību diena Rudens pārgājienu dienas Ziedu un dārzeņu kompozīciju izstāde Miķeļdienas tirdziņš 10. klašu iesvētības Skolotāju diena Dzejas pēcpusdiena Mārtiņdiena Valsts svētku diena Ekoskolu rīcības diena 12.klases organizētie erudītu konkursi veltīti Valsts svētkiem Keramikas studijas darbu izstāde Labdarības koncerts Sociālā aprūpes namā Ziemassvētku koncerts Ziemassvētku balle Daiļrunāšanas konkurss Draudzīgā aicinājuma diena Mācību priekšmetu nedēļas Ābeces svētki Projektu nedēļa 4

5 Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Angļu valodas vakars Valentīndiena un Sirsnīgais pasts Žetonvakars 12. klasei Krāsainā nedēļa Tautisko deju kolektīvu skate Putnu dienas Mālpils nedēļa Lieldienas Mātes dienas koncerts Ievziedu zvans Sporta, tūrisma diena Saules svētki Pateicības vakars Izlaidumi Visa mācību gada laikā skolēni, kopā ar vecākiem aktīvi iesaistās makulatūras, PET pudeļu un izlietoto bateriju vākšanas akcijās. Par sportiskākās klases titulu skolēni sacenšas dažādu sporta veidu sacensības visās klašu grupās, regulāri notiek interešu izglītības kolektīvu koncerti, sadraudzības pasākumi, klašu vakari un ārpusskolas pasākumi. Aktīvi sadarbojamies ar augstskolām un aicinām studentus, arī mūsu bijušos absolventus, vadīt lekcijas un diskusijas klašu skolēniem karjeras izvēles jautājumos. Skola ir iesaistījusies Ekoskolu kustībā, kā arī atjaunojām darbību Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas kustībā Draudzīga skola. Šajā mācību gadā, ar Mālpils novada domes finansiālu atbalstu, esam uzsākuši dalību projektā Esi Līderis!, rosinot vidusskolas izglītojamos apgūt uzņēmējdarbības pamatus. Skolēnu skaits /2015.mācību gadu uzsāk 347 skolēni, no tiem 20 mācās neklātienes grupās. Atvērti klašu komplekti: Klašu komplekti Mālpils novada vidusskola Sidgundas pamatskola klašu skaits klašu skaits klašu skaits 3 0 neklātienes klašu grupas 5 0 Skolēnu skaita izmaiņas dinamika. Skolēnu skaits ar katru gadu samazinās. Pēdējos divos gados skolēnu skaits gandrīz nemainīgs pamatizglītības posmā /2012.mācību gadā strauji samazinājās neklātienes skolēnu skaits, jo valsts līmenī tika pieņemti ārējie normatīvie dokumenti, kas 5

6 noteica, ka vidējās izglītības posmā nevar pārcelt uz nākamo klasi ar nepietiekamiem vērtējumiem, kā arī daudzi izbrauc uz ārzemēm, pat nepaziņojot skolai. Katru gadu ir ģimenes, kuras izbrauc uz ārzemēm un skolēni turpina mācības citu valstu skolās. Pēc dzimstības datiem novadā, turpmākos divus gadus tiek prognozēts pirmklasnieku skaita palielinājums. Šogad mācības pirmajā klasē uzsāka 44 izglītojamie. Skolēnu skaits no pašvaldībām. Lielākā daļa izglītojamo (apm. 90%) ir no Mālpils novada, jo visi apkārtējie novadi pamatizglītības un vidējās izglītības apguvi nodrošina savos novados. Uz 2014./2015.mācību gada sākumu 18 izglītojami ir no citām pašvaldībām, pārsvarā tie ir neklātienes grupas skolēni un skolēni, kuru vecāki nav mainījuši dzīvesvietas deklarēšanos. Skolas darbinieki Pedagoģiskā procesa organizēšanā skolā ir iesaistīti 57 pedagogi, kuri nodrošina vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības un interešu izglītības programmu realizāciju. 35 pedagogi strādā pamatdarbā. Pedagogu skaitā ir bibliotekāre, bibliotēkas informācijas centra bibliotekāre, divi logopēdi, speciālais pedagogs, pedagoga palīgs, pagarinātās dienas grupas skolotājs, psihologs un 5 interešu izglītības skolotāji. Skolas vadību nodrošina direktore, direktores vietniece izglītības jomā (0,8 likmes), direktores vietniece audzināšanas darbā (0,6 likmes), filiāles darbu pārrauga divas vietnieces struktūrvienības vadītājas ( 0,5 likmes katra). Skolā ir pieejami arī skolas māsas pakalpojumi. Skolā strādā 15 tehniskie darbinieki, kurus koordinē direktores vietniece saimnieciskajā darbā. Pedagogu kvalifikācija Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 4 pedagogi 2013.gadā pabeidz mācības, lai saņemtu savai specialitātei atbilstošu izglītību. Aptuveni piektajai daļai pedagogu ir tiesības mācīt divus un vairāk priekšmetus. 12 pedagogi ieguvuši maģistra grādu pedagoģijā vai atbilstoši savai specialitātei. Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši iegūtajai izglītībai Augstākā izglītība 16 28,1% Akadēmiskais maģistrs 4 7,0% Profesionālais maģistrs 8 14,0% Akadēmiskais bakalaurs 5 8,8% Profesionālais bakalaurs 14 24,6% 2līmeņa augstākā profesionālā izglītība 2 3,5% 1 līmeņa augstākā profesionālā izglītība 6 10,5% Iegūst augstāko izglītību 2 3,5% Skolas vadība atbalsta pedagogu tālākizglītību. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, visi pedagogi pēdējo trīs gadu laikā ir apmeklējuši tālākizglītības kursus mācību priekšmetu metodikā, pedagoģijā un psiholoģijā, audzināšanas jautājumos, speciālās izglītības nodrošināšanas jautājumos. Lai kvalitatīvi nodrošinātu speciālo programmu realizāciju, 2012.gada vasarā skolā tika organizēti speciālās izglītības kursi, kurus apmeklēja gandrīz visi pedagogi. Ziemas brīvdienās skolas darbiniekiem tiek plānotas nodarbības par atkarību izraisošo vielu ietekmi, darbu ar jauniešiem. Mālpils novada vidusskolas pedagogi ir piedalījušies pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas projektā un ieguvuši 1., 2., 3. vai 4. kvalitātes pakāpi. 6

7 Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši iegūtajai pedagoga profesionālās darbība kvalitātes pakāpei 1.pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpe 1 1,8% 2.pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpe 7 12,3% 3.pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpe 30 52,6% 4.pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpe 3 5,3% Nav iegūta pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpe 16 28,1% Papildus pedagoģiskajai tālākizglītībai liela daļa pedagogu 2012./2013.mācību gadā Mālpils novada ESF projektā Mālpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana apgūst dažādus kursus: ES fondu projektu iespējas un izvēle, Iepirkums, Sekmīga komunikācija ES fondu projektos, sadarbības partneru meklēšanas metodes un sabiedrības informēšana Lietišķā etiķete, ES fondu projektu sagatavošana un vadība. Mālpils novada vidusskola ir biedrības Mālpils tautskola biedri. Skolas pedagogi tautskolā organizē nodarbības, kā arī paši mācās dažādos kursos un nodarbībās. Skolas finansējums Skola tiek finansēta no valsts un pašvaldības līdzekļiem. Valsts mērķdotācijas nodrošina izglītības programmu un interešu izglītības programmu pedagogu daļēju atalgojumu. Visus mācību programmu apguvei nepieciešamos līdzekļus - mācību literatūru, darba burtnīcas un mācību materiālus vispārējās izglītības programmām nodrošina par Mālpils novada Domes un valsts budžeta līdzekļiem. Skola ir nodrošināta ar mācību satura īstenošanai nepieciešamajiem materiāliem, kuru klāsts katru gadu tiek papildināts un atjaunots. Mālpils novada pašvaldība nodrošina skolas uzturēšanu. Katru gadu finansējums atkal nedaudz tiek palielināts, līdz ar to ir iespēja pakāpeniski modernizēt skolotāju darbavietas un izglītojamo mācību vidi gadā novada dome realizēja projektu Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē Mālpils vidusskola LVL apjomā. Papildus skolas siltināšanas darbiem, tika veikts garderobju kapitālais remonts un iegādāti skapīši katram izglītojamam, kā arī labiekārtots skolas apkārtnes bruģis , 2014.gadā tika veikts kapitālais remonts sanitārajos mezglos, nomainīti grīdas segumi vairākos kabinetos, veikts kapitālais remonts datorklasē, pagarinātās dienas grupas telpā. Pašnovērtējuma informācijas iegūšanas metodes Lai veiktu skolas pašvērtējumu, tika iesaistītas visas ieinteresētās puses. Pašvērtējumā izmantotās informācijas iegūšanas metodes: Anketēšana un rezultātu analīze - izmantoti 2013./14.m.g. 120 izglītojamo, 144 vecāku un 30 skolotāju aptaujas anketu rezultāti; Pedagogu gada pašvērtējumi; Skolas dokumentu un materiālu analīze darba plāni un to izpilde, mācību programmas, tematiskie plāni, klašu žurnāli, metodisko komisiju dokumentācija, pārbaudes darbu un valsts pārbaudes darbu analīzes rezultāti, skolēnu vērtējumu uzskaites materiāli, sanāksmju un sēžu protokoli, budžeta tāmes, iekšējās kontroles materiāli, statistikas dati. Skolēnu mācību sasniegumu un valsts pārbaudes darbu analīze no 2010.gada. Mācību stundu, nodarbību un pasākumu vērošana; Intervijas un sarunas ar skolotājiem, izglītojamiem, vecākiem, klašu audzinātājiem; Vecāku dienās izteiktie vecāku priekšlikumi 7

8 2.IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI Mālpils novada vidusskolas vīzija: Mālpils novada vidusskola ir tehnoloģiski moderns, novada mūžizglītības un interešu izglītības centrs ar augstu zināšanu sniegšanas līmeni, kas attīsta katra indivīda vēlmi mācīties dažādos vecuma posmos. Skola ir garants izglītības pieejamībai, mācīšanas un mācīšanās kvalitātei, skolas, ģimenes un sabiedrības sadarbības efektivitātei. Mālpils novada vidusskolas pamatmērķi atbilstoši Mālpils novada vidusskolas Nolikumam ir: Veidot visiem izglītojamajiem pieejamu attīstības vidi, īstenot audzināšanas procesu, nodrošināt izglītības programmās noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu; Īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu apguvi atbilstoši Valstī noteiktajiem standartiem; Orientēt izglītojamos patstāvīgam mācību darbam un pašizglītībai; Sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi un augstākajām morāles vērtībām. Mālpils novada vidusskolas galvenie uzdevumi atbilstoši Mālpils novada vidusskolas Nolikumam ir: Organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības un vispārējās vidējā izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu un absolventu spēju konkurēt izglītības un darba tirgū; Īstenot licencētās izglītības programmas; Izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamā personības vispusīgu, harmonisku attīstību; Sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu izglītojošo darbu, kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmas mērķu sasniegšanā; Īstenot interešu izglītības programmas. Mālpils novada vidusskolas galvenās prioritātes 2014./2015.mācību gadā: Mācību saturs Aktualizēt mācību priekšmetu standartu, programmu un stundu plānu pēctecību Mācīšana un mācīšanās Skolēnu sasniegumi Atbalsts skolēniem Izglītojamo izaugsmes dinamikas datu bāzes sistēmas izveidošana Mācīšanas metodikas pilnveidošana, izmantojot dzīvesdarbības prasmju attīstošas mācību metodes ( eksperimenti, modelēšana, lomu spēles, praktiskās nodarbības, utt.) Lasītprasmes un rakstītprasmes izkopšana visu vecumposmu izglītojamajiem visos mācību priekšmetos Izglītojamo mācīšanās pamatprasmju apguve un mācību sasniegumi sākumskolā Izglītojamo mācību sasniegumu paaugstināšana tehnoloģiju un dabaszinātņu jomas mācību priekšmetos un svešvalodās, kas balstīti praktiskā, ar reālo dzīvi saistītā darbībā Atbalsts interešu izglītībai, gatavojoties XI Jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 8

9 Interešu izglītības nodarbību pilnveidošana, sekmējot ikviena izglītojamā iesaistīšanos ārpusstundu aktivitātēs Klases stundu satura pilnveidošana Atbalsta sistēmas talantīgiem izglītojamajiem izveidošana Iestādes vide Resursi Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Labvēlīgas un drošas psiholoģiskās vides nodrošināšana, aktualizējot iekšējās kārtības noteikumus, Ētikas kodeksu Turpināt skolas fiziskās un estētiskās vides uzlabošanu Turpināt mācību priekšmetu apguvei laikmetam atbilstošas materiāli tehniskās bāzes un mācību materiālu nodrošināšanu Izveidot un ieviest motivējošu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas sistēmu Izglītības iestādes un realizējamo izglītības programmu akreditācija Izglītības kvalitātes pārraudzības procesa organizēšana gada Skolas attīstības plāns 3.IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE Iepriekšējā skolas darbības kvalitātes vērtēšana un akreditācija notika 2008.gadā. Tika izteiktas sekojošas rekomendācijas skolas darba uzlabošanai: Ieteikums Pārstrādāt un licencēt programmu skolēniem ar speciālām vajadzībām Ieteikumu izpilde Saskaņojot ar novada domi, 2011.gada vasarā licencēšanai tika iesniegtas programmas: Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods (2014./2015.m.g. mācās 3 skolēni) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods (2014./15.m.g. mācās 8 skolēni). Abas programmas tiek realizētas no 2011./12.mācību gada. Izstrādāt un licencēt pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu Pedagoģiskās korekcijas izglītības programma netiek izstrādāta. Izvērtējot skolā esošo mācību un audzināšanas darbības situāciju, un ņemot vērā skolēnu skaitu un kontingentu, uzskatam, ka izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības grūtības, tiek sniegts nepieciešamais atbalsts. Tiek organizēta sadarbība ar izglītojamo ģimenēm un skolas atbalsta personālu: audzinātājiem, skolas psihologu, logopēdu, speciālo pedagogu, pedagoga palīgu, medicīnas māsu un mācību priekšmetu pedagogiem. Nepieciešamības gadījumā sadarbojamies ar novada domes sociālā dienesta darbinieci darbam ar ģimenēm un bērniem. Ikdienas darbā sadarbojamies ar novada pašvaldības policiju. Regulāri tiek organizētas metodiskās pēcpusdienas, kur tiek aktualizēti jautājumi darbam ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības problēmas, pedagogi 9

10 šajā jomā regulāri pilnveido zināšanas, apmeklējot tālākizglītības nodarbības. Ir organizēta lekcija vecākiem par mācīšanās motivāciju un iedvesmošanu. Pārdomāt tematisko plānu funkcionalitāti un pilnveidot ar sadali Metodes Mācīšanas procesā izmantot daudzveidīgākas metodes. Mācību stundās akcentēt mācību tehnisko līdzekļu izmantošanu. Pārdomāt mācību metodes un paņēmienus neklātienes skolēnu apmācībai un lielākai apmeklētībai /2010. mācību gadā skolas metodiskās komisijas ir vienojušās par tematiskajos plānos obligāti iekļaujamajām sadaļām: tēmas apguvei paredzētais laiks, mācību līdzekļi, metodes, starppriekšmetu saikne, vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni. Gandrīz visi pedagogi veiksmīgi plāno mācību satura apguves secību. No 2011./2012.mācību gada tematiskajos plānos tiek ietverta informācija par mācību darba diferenciāciju un individualizāciju. No 2012./2013.mācību gada ārējie normatīvie dokumenti nenosaka obligātu tematisko plānu veidošanu, tomēr skolā esam vienojušies par vienotām prasībām tematisko plānu izstrādē un izmantošanā. Tematiskajos plānos obligāti jāietver sekojošas sadaļas: Laiks, tēma, apgūstamās prasmes un pārbaudes darbi. Skolēniem ar speciālām vajadzībām, kā arī skolēniem ar nepietiekamiem vērtējumiem tiek sastādīti individuāli izglītības plāni. Sadaļu Metodes pedagogi papildina mācību gada laikā. Skolotāji stundās izmanto daudzveidīgas mācību metodes, akcentējot interaktīvo tehnoloģiju pielietojumu. Jau trīs gadus katru semestri tiek rīkotas Metodiskās dienas, kurās skolotāji dalās pieredzē par dažādu metodisko paņēmienu ieviešanu praksē. Pedagogi apgūst jaunākās tehnoloģijas un ievieš mācību procesā. Lielākā daļa skolotāju mācību procesā izmanto datortehnoloģijas. Metodiskajās dienās apgūtās metodes un paņēmieni tiek izmēģināti, ieviesti praksē un rādīti atklātajās stundās gadā ar datoru un videoprojektoru aprīkoti dabaszinātņu kabineti: fizika, ķīmija, bioloģija un matemātika gadā videoprojektori iegādāti un tiek izmantoti vēsturē un otrajā matemātikas kabinetā gadā pedagogi (bioloģija, ģeogrāfija) sāk izmantot datu kameru. Skolas metodiskajās dienās skolotāji apguvuši interaktīvo tāfeļu programmatūras un balsošanas pultis /2013.mācību gadā visi skolas kabineti aprīkoti ar datoru un videoprojektoru. Skolotājiem pieejams datorkabinets ar 16 jauniem datoriem un kabinets, kurš aprīkots ar interaktīvo tāfeli un 32 balsošanas pultīm /2014. m. g. tika iepirktas divas interaktīvās tāfeles svešvalodu kabinetiem, tika atjaunoti datorkomplekti mācību kabinetos. Konsultāciju laikā skolotāji strādā ar katru skolēnu individuāli atbilstoši katra skolēna individuālajām zināšanām un spējām. Lai regulētu neklātienes skolēnu ierašanos skolā, ieviestas konkrētas nedēļas, kad tiek kārtotas ieskaites. Ieskaišu nedēļu datumi tiek paziņoti mācību gada sākumā, tas ļauj neklātienes skolēniem saskaņot darbu ar mācībām. Notiek skolēnu un skolotāju elektroniska saziņa un konsultācijas. Elektroniskai saziņai tiek 10

11 izmantota e-klase. Ja skolēns regulāri nav apmeklējis konsultācijas un nenokārto ieskaites, viņš tiek atskaitīts no skolēnu skaita. Biežākie iemesli ir darbs un atrašanās ārzemēs /2013.mācību gadā skola gatavojās tālmācības programmas licences iegūšanai. Tika plānots izveidot tālmācības sistēmas platformu, bet šobrīd darbs pie tās izveides ir apstājies. Pilnveidot pārbaudes darbu veidošanas un vērtēšanas kārtību. Nodrošināt visu skolotāju prasmi vērtēt skolēnu sasniegumus atbilstoši valstī un skolā esošo normatīvo aktu prasībām. Metodiskajās komisijās aktualizēt jautājumu par skolēnu saņemtā gada vērtējuma tuvināšanu iegūtajam vērtējumam valsts pārbaudes darbos. Pilnveidot darbu pie skolēnu pašvērtējuma. Nodrošināt izglītības iestādi ar psihologu, sociālo darbinieku, sociālo pedagogu un izglītības iestādes vadītāja vietnieku audzināšanas darbā (ārpusstundas darba organizatoru). Rast iespēju atbalstīt skolēnus, kuriem mācības sagādā grūtības, ar speciālā pedagoga palīdzību. Popularizēt skolas un 2010./11.mācību gadā skolas metodiskā darba tēma Vērtēšana un pašvērtējums mācību un audzināšanas darbā. Izstrādāta un apstiprināta jauna izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtība. Izveidoti skolēnu portfolio sasniegumu dinamika -ietverot pašvērtejumu. Skolā ir pārstrādāti iekšējie normatīvie dokumenti, kas saistīti ar mācību sasniegumu vērtēšanu gadā gadā metodiskajās komisijās diskutēts par NV vērtējuma nozīmi. Ņemot vērā Valsts pārbaudes darbu analīzi, tiek vērtēts un uzlabots mācību darbs konkrētos mācību priekšmetos. Skolas vadība organizē individuālas sarunas ar pedagogiem un sniedz atbalstu vērtēšanas procesam. Izmantojot e-klases piedāvātās iespējas, skolotāji veic pārbaudes darbu kvantitatīvo un kvalitatīvo analīzi. Skolā uz pilnu slodzi strādā psihologs, logopēds, ar 0,5 slodzi skolotāja palīgs. Šogad darbu skolā uzsāka speciālais pedagogs. Nepieciešamības gadījumā sadarbojamies ar novada domes sociālā dienesta darbiniekiem. Dienestā strādā speciāliste darbam ar ģimenēm un bērniem. Ir izveidota atbalsta komandas sistēma /2015.m.g. direktora vietnieks audzināšanas jomā strādā 0.6 lielu likmi un aptver ārpusklases darba un interešu izglītības organizēšanas darba funkcijas, veidojot sadarbību ar klašu audzinātājiem, metodisko komisiju vadītājiem. Skolēni, kuriem konstatēti mācīšanās traucējumi, mācās speciālajās programmās. Lai sniegtu atbalstu visiem skolēniem, darbā uz pilnu slodzi pieņemts logopēds, speciālais pedagogs, psihologs un uz 0,5 slodzi skolotāja palīgs. Visi skolotāji apguvuši tālākizglītības kursus speciālajā izglītībā. Visiem skolēniem tiek nodrošinātas konsultācijas pie visiem pedagogiem. Skolēniem, kuriem ir nepietiekami vērtējumi, tiek izstrādāti individuāli plāni, lai sniegtu atbalstu konkrētos mācību priekšmetos. Mācīšanās procesā skolotāji aktīvi izmanto atbalsta pasākumus arī tiem skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un grūtības, bet nav komisijas atzinums. Organizējot mācīšanas un mācīšanās procesu, vēra tiek ņemti psihologa, logopēda ieteikumi. Skolēniem ar mācīšanās traucējumiem tiek organizētas individuālas nodarbības ar skolotāja palīgu vai speciālo pedagogu. Skolā ieviestas metodiskās dienas, kurās skolotāji savstarpēji 11

12 skolotāju pieredzi. Turpināt logu nomaiņu. Nepieciešams garderobes telpu, fasādes un koplietošanas telpu remonts, vienots iekštelpu estētiskais noformējums. Likvidēt plaisu sienā visu stāvu garumā. Materiālās bāzes papildināšana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetu mācību satura kvalitatīvākai ieviešanai. Izmantot visas valsts piedāvātās projektu iespējas skolas darba un vides, finanšu uzlabošanai. apmainās ar pieredzi. Uzsākta sadarbība ar citām novada skolām. No 2012.gada tuvāko novadu skolas esam apvienojušās, lai organizētu kopējas Pieredzes apmaiņas dienas mācību priekšmetu metodiskajām komisijām. Mācību priekšmetu skolotāji metodisko komisiju sanāksmēs popularizē savu pieredzi un apspriež aktuālākos jautājumus izglītības jomā. Katru gadu skolas pedagogi dodas pieredzes apmaiņas pasākumos gada rudenī tika organizēts brauciens uz Rēzeknē jaunizveidoto Jaunrades centru,,zīmulis gada sākumā bijām pieredzes apmaiņas braucienā uz Gaismas internātpamatskolu, lai diskutētu par speciālās izglītības bērnu mācīšanās un mācīšanas procesa pilnveidošanu. Skolas darbs vides izglītībā tiek popularizēts semināros, izstādēs un ārzemju skolās. Regulāri publicējamies novada laikrakstā Mālpils vēstis, skolai ir mājas lapa, kurā tiek atspoguļots skolas darbs visās jomās /12.mācību gada laikā realizēta skolas ēkas renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus projekta Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē ietvaros. Papildus siltināšanai, tika veikts kapitālais remonts garderobes telpās un katram skolēnam nodrošināts personīgais skapītis. Plānveidīgi tiek remontēti klašu kabineti gada vasarā veikta 8 sanitāro mezglu renovācija, atbilstoši visaugstākajām prasībām gada vasarā kapitālais remonts ir veikts trīs mācību kabinetos, pagarinātās dienas grupas telpā, divos kabinetos nomainīts grīdas segums, ir iegādātas jaunas mēbeles pagarinātās dienas grupas kabinetam, atsevišķos kabinetos ir izvietotas jaunas mēbeles. Ir veikts remonts 2., 3.stāva sanitārajos mezglos, kā arī pagrabstāvā. Ir ievirzītas sarunas ar Mālpils profesionālās vidusskolas dizaina nodaļas pasniedzējiem un audzēkņiem par skolas gaiteņu dizaina koncepcijas izstrādi gadā visi dabaszinātņu kabineti aprīkoti ar datoriem un videoprojektoriem, ir iegādāti mikroskopi, elektroniskie svari gadā bioloģijā sāk izmantot datu kameru, fizikā un ķīmijā demonstrējumos - elektroniskos sensorus. Tiek plānots finansējums, lai katra skolēna laboratorijas darbavietu nodrošinātu ar elektroniskiem sensoriem un jaunākajiem laboratorijas darbu piederumiem /2014. gadā veikta fizikas un ķīmijas kabinetu materiāli tehniskās bāzes atjaunošana kopumā par EUR Skolā ir četras interaktīvās tāfeles, balsošanas pultis, kuras izmanto arī citu mācību priekšmetu skolotāji Comenius projekts Dari to savā labā, veltīts veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu popularizēšanai Comenius projekts Klase dabā, daba klasē veicināja jau esošās pieredzes radošu izmantošanu, apmaiņu ar partneriem un 12

13 jaunu, mūsdienīgu mācību palīgmateriālu izveidi ESF projekts Izglītības iestāžu informatizācija. Datorklase aprīkota ar 16 jauniem datoriem, visos kabinetos ir datori un projektori Nīderlandes fonda KNHM projekti iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai skolā izveidota atpūtas telpa skolēniem gads projekts Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē. Veikta skolas siltināšana, garderobes kapitālais remonts un skolas apkārtnes bruģa sakārtošana gadā realizēts Vides fonda projekts Vide un inovācijas, kurā skolā uzstādīti atkritumu šķirošanas konteineri un daļēji iegūts finansējums balsošanas pults komplektu iegādei gadā realizēts Comenius Regio projekts Lasīšanas veicināšana lauku novados gada vasaras nogalē noslēdzās projekts Leģendas mūs vieno, kurā divu gadu laikā notika vairāk kā 300 mobilitātes pasākumi, kuros piedalījās Sidgundas pamatskolas skolēni un skolotāji. Budžetā katru gadu plānot dubultā apjomā mācību vides modernizēšanai Veicināt skolas padomes atjaunināšanu, iekļaujot tajā arī pārstāvjus no pašvaldības ievelētajiem deputātiem. Veicināt skolēnu līdzpārvaldes darba attīstību, deleģejot konkrētas funkcijas un pienākumus. Izvērtēt direktoru vietnieku funkciju sadali, ņemot vērā nodarbinātības efektivitāti, funkciju paplašināšanas un Skolas budžets no 2009.gadā bija būtiski samazināts, izdevumi sedza skolas uzturēšanu, līdz ar to izdevumi IKT jomai bija samazināti. No 2011.gada katru gadu plānojam nelielus mācību vides uzlabojumus. Ar projekta Izglītības iestāžu informatizācija un novada domes finansējumu 2012.gadā visi kabineti ir aprīkoti ar datoru un projektoru gadā skolas budžets ir palielināts un līdz gada beigām tika iegādāti 8 jauni datorkomplekti mācību kabinetiem gadā skola iegādājās divas interaktīvās tāfeles, kā arī regulāri apzinām mācību kabinetu nepieciešamo nodrošinājumu un iespēju robežās papildinām to. Gandrīz visas mācību telpas ir aprīkotas ar projektoru, ekrānu, skolotājiem ir iespēja izmantot datu kameru (skola ir iegādājusies trīs kameras) /2014.gadā skolā darbu atsāka Skolas Padome. Tika apstiprināts Skolas Padomes reglaments, kurā tika paredzēts, ka ievēlētā Padome darbosies trīs mācību gadus /2015.m.g. sākumā notika pirmā sanāksme, kuras laikā tika apspriesti un saskaņoti skolas iekšējās kārtības noteikumi, tika nolemts par Mālpils novada izglītības iestāžu vecāku biedrības dibināšanu. Skolā ir izveidots Skolēnu Parlaments, kurā ir vairākas ministrijas. Katrai ministrijai ir savi pienākumi. Ministrijās darbojas klašu pārstāvji, kuriem ir savi pienākumi. Skolēnu parlaments aktīvi iesaistās skolas darba un pasākumu organizēšanā. Direktoru vietnieku funkcijas sadalītas izglītības joma (0.8 likmes), informātikas joma (0,5 likme), audzināšanas joma (0.6 likmes). Struktūrvienības Sidgundas pamatskola darbu vadītāja pienākumi ir sadalīti diviem cilvēkiem, kas nodrošina struktūrvienības nepārtrauktu darbu. Visiem vietniekiem atbilstoši 13

14 deleģēšanas iespējas. Pilnveidot un modernizēt skolas bibliotēkas darbu. Izveidot mūsdienu prasībām atbilstošas darba vietas lasītājiem. (Struktūrvienība,,Sidgundas pamatskola ) Izremontēt sanitāros mezglus atbilstoši sanitārtehniskajām normām. (struktūrvienība,,sidgundas pamatskola ) Nodrošināt informācijas tehnoloģiju pielietošanu mācību procesā. (Struktūrvienība,,Sidgundas pamatskola ) Plānot skolotāju tālākizglītību atbilstoši attīstības plāna noteiktajām prioritātēm. (Struktūrvienība,,Sidgundas pamatskola ) tiek sadalīti pienākumi un funkcijas, kas aptver visus skolas darbības jomas. Skolas bibliotēkā izglītojamiem ir pieejams dators, ir iespēja izprintēt nepieciešamos materiālus. Pagaidām trūkst finansējums lasītavas izveidei, bet izglītojamiem ir iespēja izmantot skolas lielās bibliotēkas iespējas. Skolēni izvēlētās grāmatas un žurnālus ņem līdzi uz mājām vai lasa savās klasēs. Vienu dienu nedēļā skolā strādā bibliotekāre, kas nodrošina bibliotēkas fondu pieejamību bērniem. Šobrīd tiek veikta inventarizācija un uzsākta grāmatu elektroniska uzskaite. Finanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ rekomendācija izpildīta daļēji. Ir nomainīta santehnika, uzstādīti roku žāvētāji. Informācijas tehnoloģijas tiek pielietotas darbaszinību un matemātikas cikla mācību priekšmetu apguvei. Divas dienas nedēļā 8. un 9.klases izglītojamiem mācības notiek Mālpils novada vidusskolas telpās Mālpilī, līdz ar to, izglītojamiem ir iespēja izmantot datorklases iespējas, interaktīvās tāfeles piedāvātās iespējas svešvalodu apguvei, kā arī strādāt ar iegādāto aprīkojumu fizikas, ķīmijas stundās. Pedagogu tālākizglītība tiek plānota gan visam kolektīvam skolā, pieaicinot lektorus, gan arī katrs pedagogs pats meklē iespējas pilnveidot savas profesionālās prasmes un iemaņas. 14

15 4.IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS. 4.1.MĀCĪBU SATURS Mālpils novada vidusskolā skolēni mācās pēc akreditētām un licencētām 6 izglītības programmām: Izglītības programmas nosaukums Programmas kods 15 Licenzēšanas datums Licence Izglītojamo skaits 2014./2015. m.g. Pamatizglītības programma V Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem V Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena izglītības programma Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena izglītības programma V V V V Licencētās izglītības programmas atbilst pamatizglītības un vispārējas vidējās izglītības programmu paraugiem un Valsts standartam. Skolotāji strādā pēc IZM ieteiktajiem programmu paraugiem, katra mācību priekšmeta programma atbilst licenzētajai programmai. Pavasarī, kopīgajā sanāksmē skolotāji izvērtē variatīvo stundu izmantošanas nepieciešamību konkrētajiem mācību priekšmetiem, šī izvēle tiek atspoguļota mācību priekšmetu stundu plānā. Katra mācību semestra sākumā tiek apstiprināti mācību priekšmetu stundu saraksti un interešu izglītības nodarbību saraksti, fakultatīvo nodarbību saraksti, skolotāju individuālā darba ar izglītojamiem grafiks un atbalsta personāla nodarbību saraksti. Metodiskajās komisijās skolotāji apspriež mācību priekšmetu programmas, salīdzina un izvēlas darbam atbilstošākās. Visi skolotāji pārzina un izprot mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, obligāto saturu, izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību, šī informācija tiek aktualizēta katra mācību gada sākumā un regulāri pēc vajadzības. Pedagogi, kuri uzsāk darbu, tiek iepazīstināti ar izglītības programmu, priekšmeta standartu un programmu, skolas iekšējo dokumentāciju. Tā kā katrā mācību priekšmetā ir diezgan plašs programmas apguves tematisko plānojumu piedāvājums, skolotājs ir brīvs izvēlēties mācāmai klasei atbilstošāko un papildināt tā saturu ar skolā noteiktajām tematiskā plānojuma sadaļām. Tematiskie plānojumi satur informāciju par izmantoto mācību priekšmeta programmu, stundu tēmām, paredzamo rezultātu (prasmes un iemaņas), resursiem, mācību metodēm un metodiskiem paņēmieniem, apguves laiku, pārbaudes darbiem un vērtēšanu. Mācību satura apguves izvēlētais tematiskais plānojums darba procesā tiek koriģēts un papildināts.

16 Plānojot darbu, gandrīz visi skolotāji ņem vērā klases sekmju līmeni, katra skolēna izaugsmes iespējas, paredzot individuālu darbību talantīgajiem skolēniem, kā arī tiem, kuriem ir grūtības mācībās. Skolotāji plāno individuālās nodarbības un konsultācijas, kas tiek saskaņotas semestra sākumā un nodarbību grafiks ir pieejams gan elektroniski - mājas lapā, gan arī skolas informācijas stendā, gan arī klases telpās. Mācību satura īstenošanai paredzētais laika sadalījums ir pietiekams, lai skolēniem būtu iespēja sasniegt viņu spējām atbilstošus rezultātus un augšupejošu dinamiku. Tematu apguvei paredzētais laika sadalījums saskan ar ierakstiem klases žurnālos, nepieciešamības gadījumā skolotājs spēj pamatot plānojumā veiktās izmaiņas. Izglītības iestāde nodrošina izglītojamos ar izglītības programmas īstenošanai atbilstošo un nepieciešamo mācību un metodisko literatūru, kā arī citiem mācību līdzekļiem. Skolā ir izstrādāta audzināšanas programma, iekļaujot audzināšanas darbā galvenās tēmas: pilsoniskā izpratne un attieksmes, vide un veselīgs dzīvesveids, saskarsme un pašizpratne, satiksmes noteikumi un drošība, karjeras izvēle. Audzināšanas programmā tiek ievērota pēctecība. Sekojot līdzi aktualitātēm, 2014./2015.m.g. sākumā audzināšanas programma tika pilnveidota, papildinot to ar aktuāliem jautājumiem tematā Veselība un vide. Atbilstoši skolas licencētajām programmām ar datorprogrammas palīdzību tiek veidoti stundu saraksti, tie saskan ar mācību stundu plānu un atbilst licencētai izglītības programmai. Skolēnu mācību slodze nepārsniedz Izglītības likumā noteiktas prasības. Mācību stundu saraksts un informācija par izmaiņām stundu sarakstā ir pieejama izglītojamiem, vecākiem un pedagogiem pie ziņojumu dēļa 1.stāva vestibilā, skolotāju istabā, e-dienasgrāmatā un skolas interneta mājas lapā. Lai nodrošinātu pedagogiem nepieciešamo atbalstu, skolā darbojas klašu audzinātāju metodiskā komisija un mācību priekšmetu metodiskas komisijas: Cilvēks un sabiedrība MK; Valodu un mākslu MK; Sākumskolas MK; Tehnoloģiju un zinātņu pamatu MK. Metodisko komisiju vadītāji kopā strādā skolas Metodiskajā padomē, kuru vada direktora vietniece izglītības jomā. Metodiskajā padomē piedalās arī direktora vietnieki audzināšanas un informatizācijas jomā, skolas bibliotekāres. Metodiskā padome vada skolas metodisko darbu. Pedagogiem ir pieejama informācija par mācību priekšmetu standartiem un programmu paraugiem, Pierīgas novadu apvienības metodisko darbību un Valsts izglītības satura centra aktualitātēm. Skolas vadība koordinē, pārrauga un nodrošina nepieciešamo atbalstu priekšmetu tematisko plānu, mācību līdzekļu nodrošinājumu standarta prasību izpildes realizācijai. Skolas darba stiprās puses Skolā realizētās 6 izglītības programmas ir licencētas, un mācību process tiek īstenots atbilstoši licencētajām izglītības programmām; Skolā esošie resursi un mācību kabinetu iekārtojums nodrošina mācību priekšmetu standartu izpildi un mūsdienīgo tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā; Skolā ir vienotas prasības mācību vielas apguves tematiskajai plānošanai; Metodisko dienu un pieredzes apmaiņas organizēšana, skolotāju tālākizglītības nodrošināšana; Nodarbību saraksts un izmaiņas stundu sarakstā ir pieejams skolas interneta mājas lapā; Tālākās attīstības vajadzības Licencēt profesionālās ievirzes programmu (sports, komerczinības); Veicināt dažādu mācību priekšmetu skolotāju sadarbību, motivējot organizēt starpdisciplināru mācīšanās procesu; Organizēt plānveidīgu un sistemātisku darbu ar talantīgiem izglītojamiem; Analizēt izglītības programmu izpildi 16

17 Mācību procesā skolotāji ievēro izglītojamo vecuma īpatnības un darba diferencēšanu Vērtējums: ļoti labi 4.2.MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS Mācīšanas kvalitāte Gandrīz visi skolotāji izmanto daudzveidīgas, mācību satura apguvei piemērotas mācīšanas metodes, atbilstoši izglītojamo vecumam, mācību priekšmeta specifikācijai un saturam. Lielākā daļa skolotāju pievērš uzmanību kritiskai domāšanai, kas ļauj analizēt, izteikt savu viedokli. Liela daļa skolotāju izmanto mācību metodes, kas saistās ar tehnoloģijām internets, prezentācijas, filmas, datu kameras, balsošanas pultis, interaktīvās tāfeles iespējas. Skolotāji regulāri dalās pieredzē Metodiskajās dienās un tiek rosināti savās stundās aprobēt aktīvā darba metodes, dalīties pieredzē, diskutēt par tām un izvērtēt to pielietojamību. Skolā ir izstrādāta mācību stundu vērošanas shēma veidlapa, ar kuras saturu tiek iepazīstināti visi pedagogi, kā arī izmanto to savstarpējā stundu vērošanā. Vērojot mācību stundas, ir novērots, ka lielākajā daļā mācību stundu plānojums ir pietiekami loģiski strukturēts, mērķi un uzdevumi lielākoties ir skaidri formulēti, sasniedzami un izglītojamiem saprotami. Gandrīz visi pedagogi informē skolēnus un vecākus par mācību priekšmetā apgūstamajām prasmēm un sasniedzamo rezultātu, pirms katra temata informāciju ielīmē kladēs vai arī darbu mapēs. MK analizē ikdienas un valsts pārbaudes darbu rezultātus, lai noteiktu piemērotākās mācīšanas metodes, un veidotu atbilstošus pārbaudes darbus, testus, ieskaites u. c. Mācību rezultātu izvērtējums palīdz pedagogam izvēlēties mācību metodes, kas ir daudzveidīgas, atbilst izglītojamo spējām, mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām. MK regulāri dalās pieredzē par izmantojamajiem metodiskajiem mācību līdzekļiem. Skolotāji dalās pieredzē par metodēm darbam ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās. Aizvien biežāk mācīšanas procesā skolēni iesaistās sava darba vērtēšanā. Metodiskajās komisijās jāvienojas par vienotu mājas un patstāvīgo darbu sistēmu, kas nosaka izglītojamo mājas darbu veidus, biežumu, apjomu un vērtēšanu. Skolēni izprot mājas darbu veikšanas nepieciešamību, taču ne vienmēr to ievēro mācību procesā. Gandrīz visi skolotāji savā priekšmetā ir iepazīstinājuši ar skolā un konkrētajā mācību priekšmetā pastāvošo mājas darbu sistēmu. Arī skolēnu vecāki ir informēti par šo sistēmu un vērtēšanas kārtību. Gandrīz vienmēr skolotāji savlaicīgi labo mājas darbus, analizē izpildi un refleksē rezultātus skolēniem. Ir skolotāji, kas regulāri izlabo visus uzdotos mājas darbus, kas ir ļoti svarīgi tā ir praktiska darbība, panākot teorijas un prakses sasaisti, kā arī pamatiemaņu un prasmju nostiprināšanu. Liela daļa mājas darbu ir mērķtiecīgi, optimāli. Tomēr ne visi skolēni regulāri veic mājas darbus. Skolotājiem būtu jāstrādā pie jēgpilnu mājas darbu uzdošanas metodikas, kas rosinātu izglītojamo uzņemties atbildību par izdarīto darbu un ļautu izprast tā izpildes nozīmi turpmākajā satura apguvē. Mācību priekšmetu programmas paredz tēmu saikni ar reālo dzīvi. Izglītojamie, mācoties skolā, iesaistās daudzveidīgā radošā darbībā. Mācību procesā skolotāji mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, izmanto alternatīvās mācību formas mācību ekskursijas uz ražošanas uzņēmumiem, zemnieku saimniecībām, muzejiem, izstādēm, āra nodarbības. Skolā ir noteikta kārtība mācību ekskursiju organizēšanai, izstrādātas pieteikuma veidlapas. Pamatskolas skolēni izstrādā dažādus pētnieciskus, radošus un organizatoriskus projektus vides jomās. Projektu nedēļas laikā darbi tiek prezentēti. Skolā tiek organizētas mācību priekšmetu nedēļas, kurās mācību process tiek saistīts ar reālo dzīvi un praktisku darbošanos. 17

18 2013./2014. mācību gadā visbiežāk tika vērotas eksakto mācību priekšmetu stundas, valodu stundas. Vērojot stundas, tika secināts, ka skolotāju skaidrojums visbiežāk ir atbilstošs mācāmajai tēmai, izglītojamo vecumam un klases īpatnībām. Dažreiz skolotāji nepietiekami komunicē par stundas mērķi un skolēniem sasniedzamu izmērāmu rezultātu, kā arī netiek aktualizētas iepriekš apgūtās zināšanas. Vērotajās stundās tika konstatēts, ka lielākoties skolēniem ir iespēja vingrināties lietot jaunās zināšanas un prasmes un saņemt atgriezenisko saikni, kas palīdz uzlabot sniegumu. Ir skolotāji, kas mērķtiecīgi izmanto dažādas metodes, paņēmienus un aktivitātes, lai virzītu skolēnus uz sasniedzamo rezultātu. Stundās skolēni pārsvarā demonstrē patstāvīgā darba iemaņas, noskaidro to, ko nav sapratuši, par konkrētiem jautājumiem meklē palīdzību gan pie klasesbiedriem, gan skolotāja. Lielākajā daļā vēroto stundu klasē ir iedibinātas sistēmas darba organizācijai un sadarbībai, ko skolēni veiksmīgi arī izmanto. Vairākums skolotāju, prasmīgi veidojot dialogu ar skolēnu, rosina skolēnus izteikt savu viedokli, analizēt, novērst neprecizitātes un kļūdas. Skolotāji cenšas iesaistīt diskusijās visus klases skolēnus, uzklausa un ņem vērā skolēnu viedokli. Dažiem skolotājiem jāpārdomā, kā iesaistīt darbā visus skolēnus, ņemot vērā dažādas mācīšanās vajadzības, diferencējot uzdevumus, plānojot grupu darbus, darba tempus un skolēnu aktīvā darba pārsvaru stundās. Lai pilnveidotu mācīšanas metodiku, skolā regulāri organizējam Metodiskās pēcpusdienas par aktīvā darba metodēm, katras jomas skolotāji piedalās ar demonstrējumiem, organizējam diskusijas un pieredzes apmaiņas informatīvās sanāksmes par kursos gūtām atziņām. Skolotāji tiek rosināti rīkot atklātās stundas un analizēt tās kopā ar kolēģiem. Mācību darba un valsts pārbaudes darbu rezultāti liecina, ka lielākai daļai izglītojamo ir skaidri skolotāja vērtēšanas noteikumi un skolotājs izmanto vērtēšanas paņēmienus un uzdevumus, kas virza mācīšanos rosina skolēnus sekot līdzi savai izaugsmei, kā arī dodot iespēju skolotājam konstatēt skolēnu progresu. Skolas darba stiprās puses Gandrīz visi skolotāji ir apguvuši un pielieto informācijas tehnoloģijas; Skolotāji sniedz individuālu palīdzību un atbalstu izglītojamiem, kuriem tas nepieciešams; Lielākā daļa skolotāju izmēģina un ievieš savā darbā aktīvā darba metodes, rosinot izglītojamos patstāvīgam darbam; Ir uzsākts darbs pie āra nodarbību plānošanas; Skolotāji iepazīst un pielieto jaunas darba formas un metodes saskaņā ar mācību gadā izvirzītajām prioritātēm ESF projekta,,atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos un Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos ietvaros skolotāji izstrādājuši daudzveidīgus mācību metodiskos materiālus; Visi pedagogi apguvuši kursus speciālajā pedagoģijā. Tālākās attīstības vajadzības Turpināt apgūt informāciju tehnoloģiju piedāvātās iespējas; Skolotājiem, sadarbojoties ar atbalsta personālu, strādāt pie motivācijas veidošanas metožu izmantošanas iespējām; Organizēt plānveidīgu un sistemātisku darbu ar talantīgiem izglītojamiem; Izglītoties un izmantot savā darbā paņēmienus un metodes mācīšanās prasmju veidošanai izglītojamiem sākumskolas posmā 18

19 Skolā sekmīgi darbojas atbalsta personāls, kas sniedz konsultācijas izglītojamiem, viņu vecākiem un skolotājiem. Skolēni izmanto skolas piedāvātās iespējas piedalīties konkursos, olimpiādēs, skatēs, projektos. Skolēniem ir labi panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Vērtējums: labi Mācīšanās kvalitāte Skolēnu mācīšanās darba organizēšana ir prioritāra. 1.,5.,10.klasēm tiek organizēts izglītojamo adaptācijas periods. Mācību gada sākumā izglītojamie un viņu vecāki tiek iepazīstināti ar mācību gada prioritātēm, vērtēšanas kārtību, MK noteikumiem par pārcelšanu nākamajā klasē, par valsts pārbaudes darbu norisi (3.,6.,9.,11.,12.kl.) un svarīgākajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka izglītības iestādes darbību. Izglītības iestādes informatīvajā stendā tiek izlikts un iestādes mājas lapā ievietots valsts pārbaudes darbu grafiks, mācību priekšmetu un stundu, fakultatīvu, konsultāciju, interešu izglītības nodarbību saraksti. Mācību gada sākumā katrs skolotājs izskaidro izglītojamiem mācību darba izvirzītās prasības, rosina strādāt mērķtiecīgi, atbilstoši spējām, izmantot un attīstīt dabas dotumus, talantu, spējas. Skolotāji un izglītojami rada iespējas parādīt un demonstrēt sava darba rezultātu, aicinot piedalīties konkursos, izstādēs, ar zināšanām saistītos skolas un ārpusskolas pasākumos. Pozitīva piedalīšanās mācību procesā ir atkarīga no vecumposma īpatnībām. Lielākā daļa izglītojamo piedalās mācību procesā apzinīgi, taču ir izglītojamie, kuriem pietrūkst mācību motivācijas un atbalsts mācību darbam no vecākiem. Pilnvērtīgāka līdzdalība mācīšanās procesa norisē jūtama vidusskolā. Izglītojamie labprāt izmanto skolas piedāvātās iespējas bibliotēku, informācijas centru, datorklasi - darbu projektos, individuālās konsultācijas, fakultatīvās un pulciņu nodarbības, piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Viens no skolotāju uzdevumiem ir skolēnu portfolio veidošana. Skolā ir vienota izglītojamo dinamikas uzskaites sistēma. Katram skolas izglītojamam ir iekārtots portfolio zināšanu un personības izaugsmes dinamikas datu bāze. Par portfolio materiālu uzglabāšanu un papildināšanu ir atbildīgi paši izglītojami un audzinātāji, papildinot tā saturu pēc saviem ieskatiem. Gandrīz katrs audzinātājs regulāri strādā pie izglītojamā pašvērtējuma analīzes un izaugsmes dinamikas noteikšanas, iesaistot šajā procesā mācību priekšmetu skolotājus, skolas atbalsta personālu logopēdu, psihologu, speciālo pedagogu. Izglītojamo mācību sasniegumi visos mācību priekšmetos semestros un gadā kopš 2008.gada tiek apkopoti elektroniskā žurnālā e-klase. Datu bāzē redzama katra izglītojamā izaugsmes dinamika katrā priekšmetā vairāku gadu garumā, vidējās atzīmes, vērtējumu līmeņi mācību priekšmetos. Kvalitatīva uzskaite un analīze palīdz operatīvi reaģēt problēmu gadījumos, kā arī ietaupa audzinātāju laiku, sagatavojot atskaites. Lielākai daļai izglītojamo ir pozitīva attieksme pret mācību darbu. Izglītojamie labprāt stundā uzdod jautājumus un izsaka viedokli atbilstoši mācību situācijai, lielākā daļa izglītojamo ar interesi iesaistās uzdevumos un aktivitātēs, labprāt strādā grupās un individuāli, efektīvi izmanto laiku mācību aktivitātēm, bet ir, protams, izņēmumi. Pārbaudes darbu grafiks katram mēnesim, kas pieejams visiem izglītojamiem un vecākiem pie informatīvā stenda, skolas interneta mājas lapā, ļauj efektīvi saplānot laiku un 19

20 laicīgi veikt nepieciešamās korekcijas. Izglītojamie zina skolas prasību kārtot visus pārbaudes darbus skolotāju noteiktajos termiņos, tomēr ne visi izglītojamie to ievēro. Izglītojamiem ir iespēja izmantot bagātīgo un moderni aprīkoto bibliotēku, lasītavu. Ir noteikta kārtība, kā izglītojamie saglabā mācību grāmatas, mācību līdzekļus, mēbeles. Lielākā daļa izglītojamo nekavē mācību stundas bez attaisnojoša iemesla. Izglītības iestādē tiek uzskaitīti izglītojamo kavējumi e-žurnālā, kā arī klases kārtības dienasgrāmatās. Skolā ir izstrādāta kārtība, kādā tiek uzskaitīti izglītojamo kavējumi, kā notiek darbs kavējumu novēršanai. Kavējumu problēmu risināšanā veiksmīgi sadarbojamies ar novada institūcijām, kas apseko ģimenes un palīdz atrisināt problēmu. Skolas darba stiprās puses Gandrīz visi izglītojamie zina mācīšanās procesa prasības; Izglītojamie prot un ar pozitīvu attieksmi strādā grupās un individuāli; Izglītojamie izmanto skolas piedāvātās iespējas papildus darbam fakultatīvajās nodarbībās un konsultācijās, Sākumskolas posma izglītojamie apmeklē pagarinātās dienas grupas nodarbības; Tālākās attīstības vajadzības Attīstīt lasītprasmi un rakstītprasmi, iesaistot visus skolotājus un izglītojamos; Strādāt pie mācīšanās pamatprasmju apgūšanas un attīstīšanas; Veidot mācīšanās procesu, kurā atbildību par iznākumu uzņemas arī izglītojamais; Veidot motivācijas sistēmu, kas palīdz izglītojamam paaugstināt sasniegumus, pilnībā izmantojot skolas iespējas Vērtējums: labi Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Izglītojamo mācību darba vērtēšana tiek veikta, ievērojot valstī noteikto vērtēšanas kārtību. Skolā ir izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Katru mēnesi tiek veidots pārbaudes darbu grafiks, kas palīdz regulēt izglītojamo pārbaudījumu slodzi. Mācību priekšmetu metodiskās komisijas katru mācību gadu pārskata skolas mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumus, lai tos uzlabotu un ieviestu nepieciešamās korekcijas. Skolas pedagogi ir informēti par jaunākajiem ieteikumiem pārbaudes darbu veidošanai un vērtēšanai. Vērtēšanas metodes atbilst skolēnu vecumam un mācību priekšmeta specifikācijai. Izglītojami ir informēti par vērtēšanas kritērijiem. Mācību gada sākumā un klašu vecāku sapulcēs vecāki tiek iepazīstināti ar skolas izstrādātajiem vērtēšanas noteikumiem. Gandrīz visi skolotāji izmanto vienotas un atbilstošas vērtēšanas metodes, kas atbilst skolēnu vecumam un mācību priekšmeta specifikai. Skolēni tiek informēti par vērtēšanas principiem. Vadība un MK vadītāji kontrolē vērtēšanas sistemātiskuma ievērošanu un to, kā skolotāji pamato darba vērtējumu. Ierakstus klašu žurnālos par pārbaudes darbu rezultātiem skolotāji izdara regulāri, ievērojot kārtību par ierakstu veikšanu klašu žurnālos. Iegūto informāciju skolotāji izmanto pilnveidojot savas darba metodes un paņēmienus, plānojot metodisko darbu. Ierakstu kontroli veic direktores vietnieces izglītības jomā. Skolotājiem biežāk jāmudina skolēns apgūt pašnovērtēšanas paņēmienus un to, kā tie var palīdzēt mācīties. Vērotās stundas, sarunas ar izglītojamiem, mācību rezultāti, klases kontingenta izpēte liecina par to, ka dažiem izglītojamiem nepieciešamas citas mācīšanas metodes, lai būtu pozitīvs augšupejošs rezultāts. Dažos gadījumos jāpārliecina vecāki par līdzatbildību mācību procesā. Šogad esam atjaunojuši sadarbības līguma noslēgšanu starp 10.klases izglītojamo, viņa vecākiem un skolu, kas paredz dalītu atbildību par mācīšanās procesa kvalitatīvu iznākumu. 20

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr. 4213900387 Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr.65307660, e-pasts:livanu2vsk@livani.lv LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 3. jūnijs rīkojumu Nr. 262 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0176 Profesija Psihologa asistents Kvalifikācijas līmenis 5 Nodarbinātības

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts:

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA.

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Liene Zeile Liene Millere Līga Matveja-Vlasova Aktualitātes pedagogu profesionālās

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa Salas pagasts

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Adrese: Brīvības iela 28 b, Dobele, D

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Adrese: Brīvības iela 28 b, Dobele, D DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Adrese: Brīvības iela 28 b, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701 Tālrunis: 63781303 E-pasts:

Sīkāk