3

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "3"

Transkripts

1 IESNIEGUMS GROZĪJUMU IZDARĪŠANAI B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠĀS DARBĪBAS ATĻAUJĀ MA13IB0019 SIA Zaļās Zemes Enerģija Veibēni 1, Skrīveru novads, LV-5125 Biogāzes ražotne un koģenerācijas stacija Pasūtītājs: SIA Zaļās Zemes Enerģija Izpildītājs: SIA Vides Konsultāciju Birojs Sagatavoja: Dace Strode tālr. nr.: e-pasts: Rīga

2 Iesniegums atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai 3.pielikums Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082 (Pielikums grozīts ar MK noteikumiem Nr.196; MK noteikumiem Nr.437) (operators aizpilda tikai tās iesnieguma sadaļas, kas atbilst konkrētajai piesārņojošajai darbībai) Valsts vides dienesta MADONAS reģionālā vides pārvalde Komersanta (vai citas personas) firma (nosaukums), operatora nosaukums vai vārds un uzvārds SIA Zaļās Zemes Enerģija Adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese Juridiskā adrese: Komersanta (vai citas personas) vienotais reģistrācijas numurs Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā Tālruņa numurs: e-adrese: Čiekurkalna 2.šķērslīnija 6, korp.2-27, Rīga, LV Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā Tā zemes īpašnieka vārds, uzvārds un adrese, uz kura zemes atrodas iekārta vai notiek piesārņojoša darbība (ja atšķiras no komersanta adreses) SIA Zaļās Zemes Enerģija Ēku, palīgbūvju un ražošanas līdzekļu īpašnieka vārds, uzvārds un adrese (ja atšķiras no iepriekš minētajām adresēm) SIA Zaļās Zemes Enerģija Apliecinājums par valsts nodevas samaksu pievienots 1.pielikumā. 2

3 A sadaļa Vispārīgs raksturojums 1. Informācija par piesārņojošās darbības vai iekārtas atrašanās vietu 1.1. Nosaukums: SIA Zaļās Zemes Enerģija Juridiskā adrese: Veibēni 1, Skrīveru novads, LV-5125 Tālruņa numurs: Elektroniskā pasta adrese: 1.2. Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Dmitrijs Kurbanovs Amats: projektu vadītājs 1.3. Teritorijas kods: Iekārtas atrašanās vietas karte mērogā 1:25000 vai 1:10000, vai 1:5000, vai 1:500 (pievieno pielikumā) Ēku un ražotņu novietojums teritorijā (norāda kartē iekārtai piemērotā mērogā 1:500, 1:1000 vai 1:5000 un pievieno pielikumā) Iekārtas atrašanās vietas atbilstība atļautajai (plānotajai) zemes izmantošanai saskaņā ar teritorijas plānojumu 1.7. Vietas hidroloģiskais un ģeoloģiskais raksturojums 2. Informācija par tuvējo apkārtni un zemes izmantošanas veidu 2.1. Apdzīvota vieta, vienstāva apbūve, daudzstāvu apbūve, rūpnieciskā zona, sabiedriskā zona, tirdzniecības zona Teritorijas kopējā platība ir 5,68 ha. Uzņēmuma teritorija atrodas aptuveni 350 m uz A kategorijas no autoceļa Skrīveri Madliena. Tuvākajā apkārtnē dominē galvenokārt lauksaimnieciskās zemes un viensētas. Ražotne atrodas ārpus Skrīveru ciema robežas. Tuvākā viensēta ir Skujenieki aptuveni 170 m uz R, kā arī Margas aptuveni 200 m uz A no uzņēmuma teritorijas. Tuvākā ūdenstece Braslas upe ~400 m attālumā un tās kreisā krasta pieteka ~150 m attālumā. Tuvākajā apkārtnē ir arī meliorācijas grāvji Ziņas par to, vai iekārta atrodas aizsargjoslā, Ministru kabineta noteiktajā jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem, Ministru kabineta noteikto riska ūdensobjektu sateces baseinā, teritorijā, kurā 3

4 gaisa kvalitātes novērtējums norāda, ka gaisu piesārņojošo vielu koncentrācija pārsniedz apakšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni. Ja iekārta atrodas aizsargjoslās, pievieno karti, kurā norādītas aizsargjoslas. 3. Plānošana, projektēšana un būvdarbi 3.1. Attiecīgās pašvaldības būvvaldes nosaukums, adrese, tālruņa un faksa numurs, kuras pārraudzībā ir plānotā vai esošā darbība (būvniecības iesnieguma izskatīšana, projektu akceptēšana un pieņemšana ekspluatācijā) Darbība ir Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes pārraudzībā. Adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV-5101, tālr , fakss Plānošana, projektēšana, būvdarbi, ziņas par projektēšanu un pieņemšana ekspluatācijā (pievieno informāciju par plānošanas un arhitektūras uzdevuma un būvatļaujas izsniegšanas datumu, numuru un derīguma termiņu). Rekonstrukcijas darbi nav paredzēti, izmaiņas attiecas tikai uz izejvielu sortimentu. 4. Piesārņojošās darbības klasifikācija 4.1. Norāda darbības veidus saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 1.pielikumu vai Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 1. vai 2.pielikumu Grozījumi esošajā atļaujā nepieciešami, jo uzņēmums ir paredzējis paplašināt koģenerācijas stacijā izmantojamo biogāzes ražošanas izejvielu sortimentu ar patēriņam nederīgiem pārtikas produktiem, pārtikas taukiem un eļļām un citiem bioloģiski noārdāmiem organiskiem produktiem, daļēji ar tiem aizstājot pārstrādājamo zaļo masu un kūtsmēslus. Kopējais izejvielu daudzums ( t/a) kā arī produkcijas daudzums netiek mainīts. Plānotās izmaiņas ražotnes darbībā nepalielinās slodzi apkārtējā vidē. B kategorijas piesārņojošā darbība saskaņā ar MK noteikumu Nr Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai : 1.pielikuma 5.11.punktu: iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēsli un atkritumi no lopkautuvēm) uzglabāšanai, reģenerācijai vai apstrādei (arī iekārtas kompostēšanai un biogāzes iekārtas), kuru uzņemšanas jauda ir 30 un vairāk tonnu dienā ; 2.pielikuma 1.1.punktu: sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2 megavati, ja sadedzināšanai iekārtai saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai 1.pielikuma 1.1. vai 1.2. apakšpunktu nav nepieciešama atļauja (svītrots ar MK noteikumiem Nr.196). 4

5 5. Darbinieku skaits esošajās un plānotajās ražotnēs 5.1. Esošām iekārtām norāda pašreizējo darbinieku skaitu (konkrētajā darba vietā) un plānoto darbinieku skaitu pēc atļaujas saņemšanas Darbinieku skaits biogāzes ražotnē - 3 darbinieki Jaunām iekārtām norāda plānoto darbinieku skaitu. 6. Piesārņojošās darbības apraksts 6.1. Iesnieguma iesniegšanas iemesls (atzīmē atbilstošo): atļaujas saņemšana piesārņojošas darbības uzsākšanai; atļaujas saņemšana būtisku izmaiņu veikšanai esošā piesārņojošā darbībā; X atļaujas saņemšana esošai piesārņojošai darbībai; 6.2. Darba stundas (norāda darba ilgumu normālā darbības režīmā, kā arī to, vai iekārta darbojas ārpus normālā darba laika) Biogāzes ražotne un koģenerācijas stacija darbojas 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā. Patēriņam nederīgie pārtikas produkti tiks pieņemti darba dienās 5 dienas nedēļā darba laikā no plkst Plānotais būvniecības vai rūpniecisko iekārtu rekonstrukcijas uzsākšanas un pabeigšanas laiks Rekonstrukcijas darbi nav paredzēti Paredzētais piesārņojošās darbības uzsākšanas laiks Biogāzes ražotnes darbība ir esoša darbība Atļaujai pieprasītā ražošanas jauda un plānotais ikgadējais produkcijas apjoms esošai iekārtai, jaunai iekārtai projektētā jauda Pieprasītā jauda: - biomasas substrāta bioloģiskā apstrāde līdz 113,7 t/dnn jeb t/a, tajā skaitā kūtsmēsli t/a, kukurūzas skābbarība t/a, lucerna 1500 t/a un graudaugu skābbarība 1800 t/a, patēriņam nederīgi pārtikas produkti 9400 t/a; glicerīns, pārtikas eļļas un tauki 600 t/a; - biogāzes ražošana līdz m 3 gadā; - siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana no biogāzes koģenerācijas stacijā ar nominālo elektrisko jaudu 999 kw, nominālo siltuma jaudu 1029 kw un ievadīto siltuma jaudu 2462 kw; - fermentācijas procesā iegūtā digestāta daudzums līdz t/a. 5

6 6.6. Atkritumu poligoniem paredzētā poligona ietilpība, paredzētais darbības ilgums, apkalpojamā teritorija, sadzīves atkritumu poligoniem apkalpojamo iedzīvotāju skaits. 7. Informācija par vides institūciju izdotajiem dokumentiem piesārņojošai darbībai (ja šādi dokumenti iekārtai nepieciešami saskaņā ar vides aizsardzības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem) 7.1. Attiecībā uz piesārņojošas darbības uzsākšanu vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā atzinuma par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma numurs, datums, institūcija, kas akceptējusi paredzēto darbību, lēmuma numurs un pieņemšanas datums, reģionālās vides pārvaldes izsniegto tehnisko noteikumu numurs un datums Ir veikts sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums paredzētajiem grozījumiem esošajā darbībā un Vides pārraudzības valsts birojs pieņēmis lēmumu Nr 238 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu Attiecībā uz esošu piesārņojošu darbību pēdējo izsniegto atļauju piesārņojošo vielu emisijai gaisā, ūdens lietošanai vai atkritumu apsaimniekošanai (arī atļaujas atkritumu pārvadāšanai) numurs, izdošanas datums un derīguma termiņš Esošā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja MA13IB0019 izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku. Grozījumi atļaujā izdarīti Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas vai drošības pārskata iesniegšanas datums Vides pārraudzības valsts birojā un objekta civilās aizsardzības plāna iesniegšanas datums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Objektam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 532 Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem. Ņemot vērā teorētiski iespējamās avārijas, ir apzināti un noteikti biogāzes ražošanas iekārtas avāriju riski - sprādzienu un ugunsgrēka novēršana, un elektrodrošība un aizsardzība pret zibeni, kuri ir jāievēro ekspluatējot šādu iekārtu. Uzņēmumam ir izstrādātas un apstiprinātas darba aizsardzības instrukcijas un apstiprināta ugunsdrošības pasākumu instrukcija. Biogāzes ražotne aprīkota ar pārspiediena un zemspiediena aizsardzības sistēmu. Izejvielu sortimenta diversifikācija nerada izmaiņas, kuras varētu ietekmēt drošības parametrus uzņēmumā. 8. Ar citām fiziskajām vai juridiskajām personām (fiziskajai personai norāda vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskajai personai komersanta vienoto reģistrācijas numuru, adresi) noslēgto līgumu saraksts saskaņā ar šā pielikuma 1.tabulu, norādot galvenos nosacījumus: 6

7 8.1. par ūdens piegādi: 8.2. par notekūdeņu attīrīšanu: 8.3. par atkritumu apsaimniekošanu: Pirms darbības uzsākšanas, papildus jau esošajiem tiks noslēgti līgumi ar pārtikas atkritumu piegādātājiem. Atkritumu uzskaite notiks atbilstoši normatīvo aktu prasībām par citiem līgumiem, ja tie attiecināmi uz operatora veikto darbību: Nr. p.k. Līguma numurs Informācija par noslēgtajiem līgumiem (1) Līguma priekšmets Līgumslēdzējas puses Līgumā norādītā jauda (piemēram, notekūdeņu, atkritumu apjoms) 1.tabula Līguma termiņš Piezīme. (1) Operators pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriģinālus. 7

8 B sadaļa Ražošanas procesi un tehnoloģijas 9. Iekārtas un piesārņojošās darbības detalizēts apraksts 9.1. Iekārtas un ražošanas procesu apraksts (apraksta iekārtas rūpnieciskās darbības vēsturi, ražošanas jaudu, produkciju un ražošanas procesus, A kategorijas iekārtām pievienojot plūsmu diagrammas un, ja nepieciešams, papildu informāciju, kas raksturo piesārņojošo darbību, tai skaitā iekārtas radīto vibrāciju un emitēto siltumu. Reģionālā vides pārvalde saskaņā ar operatora iesniegumu precizē informācijas detalizācijas pakāpi); Biogāzes ražošanas procesā izmaiņas netiks izdarītas. Procesa tehnoloģiskā shēma pievienota 2.pielikumā. Plānotās izmaiņas attiecas tikai uz izejvielu sortimentu un apjomiem. Pārtikas produktu masa, pārtikas eļļas un tauki un citi bioloģiski noārdāmi organiskie produkti (t.sk. glicerīns un glicerīna-ūdens maisījums) starpkrātuvē tiks iesūknēti tieši no piegādātāja transporta un tiem nav nepieciešama nekāda iepriekšēja apstrāde vai uzglabāšana. Netiks pieņemti uzturā neizmantojami pārtikas produkti, kuriem pirms iekraušanas bioreaktorā nepieciešama iepriekšēja termiska vai cita veida apstrāde. Pusšķidrā pārtikas masa (apjoms pakāpeniski tiks palielināts līdz 8000 t gadā) tiks piegādāta ar cisternām no uzņēmumiem, kuros to iegūst šķirojot (atdalot iepakojumu) no tirdzniecības vietām izņemtos uzturā neizmantojamos pārtikas produktus. Tiks pieņemti arī pārtikas ražošanas uzņēmumu tehnoloģiskie pārtikas atkritumi, starpprodukti (piemēram, piena suliņas, drabiņas vai citi) vai tehnoloģiskais brāķis, kopā līdz 1400 tonnām gadā. Tā kā abi šie pārtikas atkritumu veidi ir līdzvērtīgi, iespējama arī to savstarpēja aizstāšana, kas būs atkarīga no piedāvājuma tirgū. Tomēr kopējā ražotnē pieņemtā pārtikas produktu daļa nepārsniegs 9400 tonnas gadā (23%). Biogāzes stacijā nekādas papildus darbības ar piegādātajiem produktiem nebūs jāveic. Nebūs nepieciešama arī uzglabāšana ārpus biogāzes ražotnes esošajām tehnoloģiskajām iekārtām. Glicerīnu saturošie ūdens šķīdumi un pārtikas eļļas tiek pievienoti, lai stabilizētu un aktivizētu fermentācijas procesu, un pilda bio-katalizatora funkciju. Šīs izejvielas īpatsvars kopējā sastāvā nepārsniegs 2% (jeb līdz 600 t gadā). Biogāzes ražotnē pieņemtās izejvielas tiks svērtas (teritorijā atrodas autosvari) un uzskaitītas atbilstoši normatīvo aktu prasībām Tīrākas ražošanas pasākumi, labākie pieejamie tehniskie paņēmieni (A kategorijas iekārtām) un atkritumu samazināšana (norāda, kā tiek nodrošināta izejmateriālu, ķīmisko vielu vai maisījumu, ūdens un enerģijas patēriņa samazināšana, bīstamo ķīmisko vielu aizstāšana, otrreizējo izejmateriālu izmantošana vai pārstrāde); Uzņēmums ir paredzējis paplašināt koģenerācijas stacijā izmantojamo biogāzes ražošanas izejvielu sortimentu ar patēriņam nederīgiem pārtikas produktiem, pārtikas 8

9 taukiem un eļļām un citiem bioloģiski noārdāmiem organiskiem produktiem, daļēji ar tiem aizstājot pārstrādājamos kūtsmēslus un zaļo masu. Šāda izmantojamo izejvielu diversifikācija atbilst kopējām Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas plānošanas dokumentu nostādnēm, ka biogāzes ražošanas viens no galvenajiem mērķiem ir vides piesārņojuma mazināšana pēc iespējas vairāk pārstrādājot atkritumproduktus, tajā skaitā pārtikas un dzīvnieku izcelsmes atkritumu produktus (piemēram, atkritumus no reģiona pārtikas ražošanas uzņēmumiem, kuri rada paaugstinātu slodzi videi emisijas gaisā, ūdenī, augsnē). Biogāzes ražošanā izmantojamo izejvielu klāsta paplašināšana nerada izmaiņas biogāzes ražošanas procesā. Tā kā pārtikas masa tieši no piegādātāja transportvienības tiks iesūknēta biogāzes ražotnes starpkrātuvē, nebūs nepieciešams uzstādīt papildus tvertnes tās uzglabāšanai Vides aizsardzības prasību ieviešana operators esošām iekārtām sagatavo plānu normatīvajos aktos vides aizsardzības jomā noteikto prasību izpildes nodrošināšanai un tīrākas ražošanas ieviešanai. A kategorijas iekārtām plānā jāparāda, kā plānots sasniegt secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem vai vadlīnijās noteiktos nosacījumus; Biogāzes ražošanā izmantojamo izejvielu klāsta paplašināšana nerada izmaiņas biogāzes ražošanas procesā. Netiks izmantoti produkti, kuriem pirms ievadīšanas fermentatorā jāveic priekšapstrāde (pasterizācija). Izlietotās pārtikas eļļas un tauki, kā arī glicerīnu saturošie atkritumi uzreiz pēc pieņemšanas tiks iesūknēti starpkrātuvē un kalpos kā procesa stabilizatori un bio-katalizatori. Visu izejvielu un gala produktu uzskaite notiks atbilstoši normatīvo aktu prasībām Iespējamās avārijas un to seku samazināšana norāda, kādi ir avārijas situāciju likvidācijas līdzekļi, ugunsdzēsības noteikumi un kā tiek nodrošināta ugunsdzēsībai paredzētā ūdens glabāšana. Norāda, ja iekārtai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns; Biogāzes ražošanas izejvielu sortimenta paplašināšana nerada papildus avāriju riskus ražotnē Izvērtētās alternatīvas un izvēlēto risinājumu norāda iesnieguma izstrādes gaitā izvērtētās iekārtā pielietojamo tehnoloģiju, tehnisko paņēmienu vai pasākumu alternatīvas un emisijas vietu izvērtētās alternatīvas, kā arī izvēlēto variantu pamatojumu. Plānotā biogāzes ražošanā izmantojamo izejvielu diversifikācija atbilst kopējām Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas plānošanas dokumentu nostādnēm, ka biogāzes ražošanas viens no galvenajiem mērķiem ir vides piesārņojuma mazināšana pēc iespējas vairāk pārstrādājot atkritumproduktus, tajā skaitā pārtikas un dzīvnieku izcelsmes atkritumu produktus (piemēram, atkritumus no reģiona pārtikas ražošanas uzņēmumiem, kuri rada paaugstinātu slodzi videi emisijas gaisā, ūdenī, augsnē). 9

10 C sadaļa Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 10. Informācija par izejmateriāliem, palīgmateriāliem, ķīmiskajām vielām un maisījumiem, degvielu un kurināmo atbilstoši šā pielikuma 2., 3. un 4.tabulai, ziņas par uzglabāšanas tvertnēm atbilstoši šā pielikuma 5.tabulai (iekārtai ar atšķirīgiem ražošanas procesiem informāciju par izejmateriāliem un palīgmateriāliem sniedz atsevišķi katram ražošanas procesam. Aizpilda tabulas tikai par tiem materiāliem, ķīmiskajām vielām vai to grupām, kas ir būtiskas ražošanas procesam. Tabulas drīkst piemērot attiecīgajai iekārtai. Izejmateriālus un palīgmateriālus drīkst atbilstoši grupēt. Reģionālā vides pārvalde saskaņā ar operatora iesniegumu precizē informācijas detalizācijas pakāpi, pirms tiek iesniegts iesnieguma galīgais variants. Bīstamo ķīmisko vielu vai maisījumu drošības datu lapas uzrāda pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma). Ja sadedzināšanas iekārtā veic atkritumu sadedzināšanu vai līdzsadedzināšanu, informāciju sniedz atbilstoši šā pielikuma 6.tabulai. Kopējais biogāzes ražošanai patērētais izejvielu daudzums netiek mainīts un saglabājas spēkā esošajā atļaujā jau noteiktajā apjomā t/a. Paredzēts, ka iekārtā daļu no kūtsmēsliem un zaļās masas aizstās ar pārtikā nederīgu produktu masu. Glicerīnu saturošie ūdens šķīdumi un pārtikas eļļas tiek pievienotas, lai stabilizētu un aktivizētu fermentācijas procesu, un pilda bio-katalizatora funkciju. Šīs izejvielas īpatsvars kopējā sastāvā nepārsniegs 2%. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami 2.tabula Ķīmiskās Nr.p.k. Izmanto Ķīmiskā viela vai maisījums vielas vai vai šanas (vai to grupas) maisījuma kods veids (1) veids 1. Kukurūzas skābbarība Biomasa Fermen tācija 2. Kūtsmēsli (šķidri) Biomasa Fermen tācija 3. Lucerna Biomasa Fermen tācija 4. Graudaugu skābbarība Biomasa Fermen tācija 5. Pārtikas atkritumu masa no Biomasa Fermen šķirošanas iekārtām tācija 6. Pārtikā neizmantojami Biomasa Fermen produkti no pārtikas tācija ražošanas uzņēmumiem 7. Glicerīns, pārtikas eļļas un tauki Biomasa Fermen tācija Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids (2) Izmantotais daudzums gadā (tonnas) Skābbarības laukumā x 210,9 m (starpkrātuvēs) Skābbarības laukumā 1500 Skābbarības laukumā 1800 Neuzglabā 8000* Neuzglabā 1400* Neuzglabā 600 * Šīs izejvielas ir viena otru aizstājošas un to proporcija var tikt mainīta atkarībā no pieprasījuma/piedāvājuma tirgū, kopējais pozīciju 5. un 6. daudzums nepārsniegs 9400 tonnas gadā. Piezīmes. (1) Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli. (2) Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti. 10

11 Netiek izdarītas izmaiņas vai papildinājumi lietoto bīstamo vielu sortimentā. Par bīstamajām vielām uzskatāma dīzeļdegviela, kuru izmanto kā degvielu frontālajā iekrāvējā (līdz 3,5 t gadā). Dīzeļdegviela uz vietas netiek glabāta to uzreiz iepilda degvielas bākā. Dīzeļdegvielas izmantošana ir paredzēta arī rezerves ģeneratora darbināšanai avārijas gadījumā ražotnē uz vietas tā netiek glabāta. Nepieciešamības gadījumā to pievedīs un iepildīs ģeneratora bākā. Industriālās eļļas nepieciešamas koģenerācijas stacijas iekārtu uzturēšanai. Iekārtu uzturēšanu un apkopi veic apkalpojošā firma, tādēļ nekādas ķīmiskās vielas un atstrādātās eļļas uz vietas netiek uzglabātas. Dzinēju dzesēšanai izmanto 40% etilēnglikola-ūdens šķīdumu. Glikolu izmanto arī kā siltumnesēju tvertņu apsildei. Šķīduma nomaiņu paredzēts veikt reizi 2,5 gados. 11

12 Nr.p. k. vai kods Ķīmiskā viela vai maisījums (1) (vai to grupas) Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids (2) Izmantoš anas veids EK numu rs CAS numurs (3) Bīstamības klase (4) Bīstamības apzīmējums (6) Riska iedarbības raksturojums (4) Drošības prasību apzīmējums (4) Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids (5) 3.tabula Izmantotais daudzums (tonnas/ gadā) Piezīmes. (1) Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk regula Nr. 1272/2008) 6.pielikumā. Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008 klasificējama kādā no šajā regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm. Maisījumi uzskatāmi par bīstamiem, ja tie ir klasificēti kā bīstami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu vai ja tie klasificēti kādā no regulā Nr. 1272/2008 uzskaitītajām bīstamības klasēm. (2) Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi. (3) CAS numurs vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts Service). Ķīmiskajām vielām un maisījumiem norādīti pirmie 3 galvenie CAS numuri, precīza informācija atrodama pielikumā pievienotajās datu drošības lapās. (4) Vielas iedarbības raksturojums frāze, kas raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums frāze, kas raksturo nepieciešamos drošības pasākumus atbilstoši regulai Nr. 1272/2008 vai normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu. (5) Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti. (6) Ķīmiskajām vielām norāda signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008. Maisījumiem bīstamības apzīmējumu ar burtu līdz 2015.gada 1.jūnijam norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu vai signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008. (7) Datu drošības lapas visiem maisījumiem ir pieejamas maisījumu ražošanas procesā. 12

13 Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) iekšienē 4.tabula Kurināmais Gada laikā izlietotais daudzums Sēra saturs (%) Ražošanas procesiem Apsildei (1) Izmantots Transportam iekārtas teritorijā Degvieleļļa (mazuts) (t) Dabas gāze (1000 m 3 ) Akmeņogles (t) Dīzeļdegviela (t) Benzīns (t) Krāšņu kurināmais (t) Degakmens eļļa (t) Koksne (t) Kūdra (t) Citi kurināmā veidi (t) Piezīme. (1) Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu). Elektroenerģijas ražošanai Uzglabāšanas tvertņu saraksts 5.tabula Kods (1) Uzglabāšanas tvertnes saturs (2) Tvertnes izmēri (m 3 ) Tvertnes vecums (gados) Tvertnes izvietojums (3) Pārbaudes datums iepriekšējais nākamais Piezīmes. (1) Katru uzglabāšanas tvertni identificē ar neatkārtojamu iekšējo kodu B1, B2, B3 utt. (2) Tvertnē uzglabātās vielas nosaukums. (3) Atrodas zem zemes, virs zemes vai ēkās. Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas procesā 6.tabula Nr.p.k. Atkritumu nosaukums Atkritumu klase (1) Izmantošanas veids (sadedzināšana vai līdzsadedzināšana) Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids (2) Izmantotais daudzums gadā (tonnas) Piezīmes. (1) Atkritumu nosaukumu un klasi norāda saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus". 13

14 (2) Uzglabāšana: tvertnēs, ārpus telpām, telpās vai citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Par uzglabāšanas vietu sniegt atsauci kartē. 11. Specifiska informācija par atkritumu sadedzināšanas un līdzsadedzināšanas iekārtām (iekārtas jauda, sadedzināmo atkritumu saraksts atbilstoši atkritumu katalogam, bīstamajiem atkritumiem norāda to daudzumu un kategorijas, kā arī maksimālās un minimālās šo bīstamo atkritumu plūsmas, to maksimālo un minimālo siltumspēju, kā arī maksimāli pieļaujamo piesārņojumu ar bīstamajām ķīmiskajām vielām, tai skaitā ar polihlorētajiem bifeniliem, polihlorētajiem terfeniliem, hloru, fluoru, sēru un smagajiem metāliem). 12. Informācija par elektroenerģijas izmantošanu un siltumenerģijas izmantošanu atbilstoši šā pielikuma 7. un 8.tabulai. Elektroenerģijas izmantošana (gadā) Elektroenerģija, MWh/a izlietots kopējais daudzums Ražošanas iekārtām Apgaismojumam Atdzesēšanai un saldēšanai Vēdināšanai Apsildei Citiem mērķiem Kopā 7.tabula Piegādātājs Siltumenerģijas izmantošana gadā 8.tabula Izmantošana, MWh/gadā ražošanas procesos apsildei (1) citiem mērķiem Piezīme. (1) Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu). 13. Informāciju par virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un jūras ūdens ieguvi iesniedz atbilstoši šā pielikuma 9.tabulai. Operators saskaņā ar šā pielikuma 10.tabulu norāda, vai tā rīcībā ir: Izmaiņas izejvielu sortimentā neradīs izmaiņas patērētā ūdens apjomos vai ūdensapgādes risinājumos Ūdensapgādes ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta; Ūdensapgādes sistēmas shēma; Tehniskā pase (esošai iekārtai, kurai tā ir izstrādāta); Ūdensapgādes urbuma pase; 14

15 13.5. Derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnes pase. Ūdens ieguve Ūdens ieguves avota identifikācijas numurs (1) Nosaukums un atrašanās vieta (adrese) Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums) Ģeogrāfiskās koordinātas Z platums A garums Ūdens saimnieciskā iecirkņa kods Teritorijas kods 9. tabula Ūdens daudzums m 3 dienā m 3 gadā Piezīme. (1) Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" klasifikatoru. Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnēm (1) 10.tabula Atzīme par dokumenta esību Nr.p.k. Dokuments Izstrādāšanas datums 1. Ūdensapgādes ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta 2. Ūdensapgādes sistēmas shēma 3. Tehniskā pase 4. Ūdensapgādes urbuma pase 5. Derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnes pase Piezīme. (1) Operators pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriģinālus. 14. Ūdensapgādes sistēmas shēmā (mērogā 1:500 vai 1:5000, vai 1:10000) norāda ūdens ņemšanas akas vai vietas, ūdens mērītāju atrašanās vietas, maģistrālos vadus, ūdensapgādes ārējos tīklus ar diametru 100 mm un lielāku, hidrantus, aizbīdņus, skatakas, ūdenstorņus, tīrā ūdens rezervuārus, ūdens attīrīšanas iekārtas un dezinficēšanas ierīces. 15. Operators sniedz informāciju par ierīcēm, kas novērš zivju iekļūšanu tehniskajā aprīkojumā, kā arī informāciju par ūdens ieguves režīmu, noteikto ņemtā ūdens kategoriju un ūdens ņemšanas vietas aizsargjoslām atbilstoši Aizsargjoslu likumam. Ja plānots iegūt dzeramo ūdeni, pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma pievieno ūdens kvalitātes testēšanas pārskatu. 16. Informācija par ūdens lietošanu iekārtā atbilstoši šā pielikuma 11.tabulai. Ūdens lietošana 11.tabula Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi 1. No ārējiem piegādātājiem 2. No īpašniekam piederoša urbuma 3. Ezers vai upe 4. Jūras ūdens 5. Citi avoti Kopā Kopējais ūdens patēriņš (m 3 gadā) Atdzesēšanai (m 3 gadā) Ražošanas procesiem (m 3 gadā) Sadzīves vajadzībām (m 3 gadā) Citiem mērķiem (m 3 gadā) 15

16 17. Piesārņojošo vielu emisija gaisā: D sadaļa Vides piesārņojums Plānots paplašināt biogāzes ražošanā izmantojamo izejvielu klāstu nepalielinot kopējo apjomu. Kūtsmēslu izmantošana tiek samazināta no t uz t gadā, kukurūzas skābbarības daudzums no t uz t, graudu skābbarības daudzums no 2500 t uz 1800 t, lucerna no 2500 t uz 1500 t, tā vietā biogāzē tiks pārstrādātas 9400 t uzturā neizmantojamu pārtikas produktu biomasas un 600 tonnas glicerīna, tauku un eļļu atkritumu. Plānoto izmaiņu rezultātā saražotās biogāzes apjoma izmaiņas netiek plānotas, līdz ar to nav nepieciešams veikt izmaiņas šobrīd spēkā esošajā SPAEL projektā un nav nepieciešams veikt avota A1 (koģenerācijas staciju dūmgāzu izvads) emisiju pārrēķinu. Izejvielu sortimenta izmaiņu rezultātā par aptuveni 7 % samazināsies kūtsmēslu krātuvē (emisijas avotos A2; A3 spēkā esošajā atļaujā) uzglabāto un pārkrauto kūtsmēslu apjoms, kuru aizstās ar augu un dzīvnieku izcelsmes uzturā vairs neizmantojamu pārtikas produktu maisījumu. Nederīgo pārtikas produktu aprite biogāzes stacijā paredzēta sekojoši: 1) patēriņam nederīgie pārtikas produkti, pārtikas eļļas un tauki un citi bioloģiski noārdāmie produkti, kurus piegādās šķidras frakcijas veidā, tiks iesūknēti bioreaktora starpkrātuvēs, to uzglabāšana teritorijā nenotiks; 2) patēriņam nederīgo pārtikas produktu cietā frakcija tūlīt pēc pieņemšanas tiks iekrauta hidrolīzes tvertnē, to uzglabāšana teritorijā nenotiks. Patēriņam nederīgie pārtikas produkti, pārtikas eļļas un tauki, kā arī citi bioloģiski noārdāmie organiskie produkti papildus emisijas un smakas neradīs, tāpēc šobrīd spēkā esošais emisiju limitu projekts tiek atstāts negrozīts uzskatot, ka tas atspoguļo sliktāko no iespējamajiem scenārijiem ražotnē. Esošajai darbībai gada februārī SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment, pamatojoties uz SIA Vides audits laboratoriskiem mērījumiem (paraugu ņemšanas datums ; meteoroloģiskie apstākļi smaku mērījumu laikā: temperatūra +1ºC; apmācies, brīžiem saulains; vēja virziens ZR, Z; vēja ātrums 1 3m/s) veica smaku koncentrācijas novērtēšanu un izkliedes aprēķinus. Saskaņā ar veiktajiem smaku koncentrāciju aprēķinu rezultātiem maksimālā smaku emisiju stundas 98,08-procentile ir 0,51ouE/m 3, kas tiek emitēta uzņēmuma teritorijā. Novērtējot piesārņojuma izkliedes aprēķinu rezultātus tika secināts, ka aprēķinātā smakas koncentrācija saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumiem Nr.724 Noteikumi par piesārņojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos nepārsniedz noteikto mērķlielumu 5ouE/m 3. Maksimālā smakas koncentrācija nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos sagaidāma 2,03ouE/m 3. 16

17 Patēriņam nederīgie pārtikas produkti, pārtikas eļļas un tauki, kā arī citi bioloģiski noārdāmie organiskie produkti papildus smakas neradīs, bet samazināsies uzglabātais kūtsmēslu apjoms, tāpēc šobrīd esošais smaku emisiju limitu projekts tiek atstāts negrozīts uzskatot, ka tas atspoguļo sliktāko no iespējamajiem scenārijiem ražotnē gaisa piesārņojuma avotu apraksts atbilstoši šā pielikuma 12.tabulai; Emisija s avota kods (1) Emisijas avota apraksts Emisijas avotu fizikālais raksturojums ģeogrāfiskās koordinātas (2) Z platums A garums Emisijas avota un emisijas raksturojums dūmeņ dūmeņ a emisija a iekšējai s plūsma augstu s tempera ms diametr tūra (3) s m mm Nm 3 /h C 12.tabula emisijas ilgums (4) Piezīmes. (1) Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt. (2) Ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekundei. (3) Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā. (4) Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā ziņas par emisijas avotiem atbilstoši šā pielikuma 13.tabulai. (Aizpilda atbilstoši to normatīvo aktu prasībām, kas nosaka stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi. Tabulā norāda visas darbības un vielas, tai skaitā arī tās, kuras netiek apstrādātas vai attīrītas. Sadaļā "Atkritumu apsaimniekošana" (šā pielikuma 21.punkts) sniedz informāciju par piesārņojumu, kas uztverts attīrīšanas vai apstrādes iekārtās); Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums Nosauk ums tips No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas (tai skaitā smakas) Em i- sija s avo ta ko ds (1) emisijas ilgums (h) dn n ga dā Piesārņojošā viela viel as kods (2) nosa ukum s Emisiju raksturojums pirms attīrīšanas g/s vai ou E/ s (3) mg /m 3 vai ou E / m 3 (3) tonna s/ gadā vai ou E/ gadā ( 3) Gāzu attīrīšanas iekārtas N o- sa u- ku m s, ti ps efekti vitāte Pr oj ek tēt ā f a k ti s k ā 13. tabula Emisiju raksturojums pēc attīrīšanas (5) g/s vai ou E/ s (4) mg /m 3 vai ou E / m 3 (4) tonn as/ gad ā vai ou E/ gad ā (4) 17

18 Piezīmes. (1) Emisijas avota atsauces iekšējais kods atbilstoši šā pielikuma 12.tabulai. (2) Norāda katras piesārņojošas vielas kodu un nosaukumu saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" apstiprināto sarakstu. (3), (4) Sadedzināšanas iekārtām un atkritumu sadedzināšanas, kā arī līdzsadedzināšanas iekārtām norādīt skābekļa saturu. Piesārņojošo vielu saturu norāda normālam kubikmetram (273 K 101,3 kpa). Mitruma apstākļiem (mitrs/sauss) jāsakrīt ar citās tabulās dotajiem, ja vien tie nav noteikti atsevišķi. (5) Piesārņojošās vielas saturs (koncentrācija un daudzums) standarta apstākļos (273 K 101,3 kpa), ja tas nav noteikts atsevišķi. Mitruma apstākļiem (sauss/mitrs) jābūt salīdzināmiem ar citās tabulās sniegtajiem datiem, ja tas nav noteikts atsevišķi (svītrots ar MK noteikumiem Nr.437); Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un smakas (14. tabula svītrota ar MK noteikumiem Nr.437) emisiju gaisā ietekme uz gaisa kvalitāti (norāda aprēķinu rezultātus un veikto aprēķinu modeļus). Operators izstrādā emisiju limitu projektu, kas nodrošina gaisa kvalitātes prasību izpildi, izmantojot piesārņojuma izkliedes aprēķina datorprogrammu, kura nodrošina vietējās apbūves, ģeogrāfisko un meteoroloģisko apstākļu ievērošanu un kura nodrošina to prasību izpildi, kas noteiktas normatīvajos aktos par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi, par atkritumu sadedzināšanu un par gaisa kvalitāti un piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo smaku izplatīšanos; piesārņojošām darbībām, kurām ir viens stacionārs emisijas avots, var indikatīvi modelēt gaisa kvalitāti, izmantojot datorprogrammas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vides prasībām mazo katlumāju apsaimniekošanā, kā arī normatīvajiem aktiem par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi. Ja indikatīvie aprēķini liecina, ka gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegšana nav iespējama, iekārtai nav nepieciešams izstrādāt stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi; Nr. p. k. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts 15.tabula Emisijas avots Piesārņojošā viela O 2 nosaukums ģeogrāfiskās nosaukums kods g/s mg/m 3 % koordinātas (ou E/s) ( (ou E/m 3 2) ) (2) Z platums A garums tonnas/ gadā (ou E/ga dā) (2) Piezīmes. (1) Aizpilda iekārtām, kurām skābekļa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti. (2) Datus par piesārņojošo vielu emisiju norāda gramos sekundē (g/s); miligramos kubikmetrā (mg/m 3 ) un tonnās gadā (t/a). Datus par smaku emisiju norāda smakas vienībās vienā kubikmetrā gāzes standartapstākļos (ou E/m 3 ), smaku vienībās sekundē (ou E/s) un smaku vienībās gadā (ou E/gadā) 18

19 17.6. sadedzināšanas iekārtām papildus šā pielikuma 15.tabulas datiem sniedz šādus datus: teorētiskais degšanai nepieciešamais gaisa daudzums V 0 m 3 /kg (m 3 /nm 3 ); teorētiskais dūmgāzu daudzums V 0 d m 3 /kg (m 3 /nm 3 ); dūmgāzu daudzums atbilstoši noteiktajam O2 Vd m 3 /kg (m 3 /nm 3 ). 18. Notekūdeņu novadīšana virszemes ūdeņos vai kanalizācijas sistēmās un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (norāda piesārņojošās vielas notekūdeņos, sniedz informāciju par vielu bīstamības veidu, vielas būtisko ietekmi uz vidi un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu aprakstu. Novadot notekūdeņus uz cita operatora attīrīšanas iekārtām, sniedz informāciju par līgumā norādīto maksimāli pieļaujamo piesārņojošo vielu koncentrāciju un līgumā noteikto prasību ievērošanu. Pievieno ziņas par lietusūdeņu un sniega un ledus kušanas ūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu no iekārtas teritorijas sniedz lietusūdeņu attīrīšanas iekārtu aprakstu, informāciju par lietusūdeņu attīrīšanas pakāpi un lietusūdeņu novadīšanas vietu. Esošām iekārtām pievieno plānu uzlabojumu ieviešanai. Plānā ietver informāciju par specifiskiem mērķiem, to sasniegšanas termiņiem, iespējamiem pārveidojumiem vai rekonstrukciju, vai bīstamo ķīmisko vielu vai produktu aizvietošanu): piesārņojošo vielu novadīšanas apraksts atbilstoši šā pielikuma 16., 17. un 18. tabulai (norāda ziņas par saņemošajiem ūdensobjektiem un pievieno novadīšanas vietu shēmu, 16. tabulā norāda visas vielas, arī tās, kas netiek attīrītas pirms novadīšanas ūdenstilpē); Plānotās izmaiņas izejvielu sortimentā nerada izmaiņas biogāzes ražošanas procesā, neradīsies papildus notekūdeņu apjomi, kuri būtu jānovada vidē vai uz cita operatora attīrīšanas iekārtām. Novadīšanas vietas identifikācija s numurs (1) Piesārņojoš ā viela, parametrs/ kods (2) Piesārņojošās vielas notekūdeņos Koncentrācija, ko nedrīkst pārsniegt (mg/l) (3) Pirms attīrīšanas mg/l 24 stundā s (vidēji) tonnas gadā (vidēji ) Īss lietotās attīrīšanas apraksts un tās efektivitāt e (%) 16. tabula Pēc attīrīšanas mg/l 24 stundā s (vidēji) tonnas gadā (vidēji ) Piezīmes. (1) Novadīšanas vietai norāda Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes piešķirto identifikācijas numuru. Ja šāds numurs nav piešķirts, aili neaizpilda. (2) Vielas kods saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" apstiprinātu sarakstu. (3) Norāda tikai atļaujā. Notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšana ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā) 17. tabula Novadīšanas vietas nosaukums Novadīš anas Novadīšanas vietas Saņemošais ūdensobjekts Notekūdeņu daudzums Novadīša nas 19

20 un adrese (vieta) vietas identifik ācijas numurs ( 1) ģeogrāfiskās koordinātas Z platum s A garums nosaukums ūdens saimnieci skā iecirkņa kods (2) ūdens caurte ce (m 3 /h) m 3 /d (vidē ji) kubik metri gadā (vidēj i) ilgums (3) (stundas diennaktī vai dienas gadā) Piezīmes. (1) Novadīšanas vietai norāda Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes piešķirto identifikācijas numuru. Ja šāds numurs nav piešķirts, aili neaizpilda. (2) Saskaņā ar Ministru kabineta gada 30. marta noteikumos Nr. 318 "Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru" noteikto klasifikatoru. (3) Ja novadīšana nav regulāra, novadīšanas ilgumu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu). Novadīšanas vietas numurs un adrese (1) Notekūdeņu novadīšana uz cita operatora attīrīšanas iekārtu Novadīšanas vietas ģeogrāfiskās koordinātas Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs Notekūdeņu daudzums (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu) Z platums A garums m 3 /d m 3 gadā 18. tabula Novadīšanas ilgums (2) (stundas dienā vai dienas gadā) Piezīmes. (1) Saskaņā ar kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lietu vai kanalizācijas sistēmas tehnisko pasi. (2) Ja izplūde nav pastāvīga, norāda izplūdes periodu ilgumu (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, slēgšanu, uzturēšanu un remontu) kanalizācijas sistēmas raksturojums (norāda cauruļu vecumu, pēdējās pārbaudes datumu, informāciju par pārbaudes veicēju un tās rezultātiem, kā arī informāciju par sistēmas darbības uzturēšanu). Operators norāda, vai viņa rīcībā ir kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta vai kanalizācijas sistēmas shēmas tehniskā pase saskaņā ar šā pielikuma 19.tabulu; Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu raksturojošie dokumenti (1) 19.tabula Nr.p.k. Dokuments Izstrādāšanas datums Atzīme par dokumenta esību 1. Kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta 2. Kanalizācijas sistēmas tehniskā pase Piezīme. (1) Operators pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriģinālus ūdens lietošanas bilance (ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas shēma, kurā parādīta atbilstība starp ūdens ieguves apjomu un notekūdeņu daudzumu, kas nodots citiem operatoriem vai novadīts vidē); kanalizācijas sistēmas shēmā (mērogā 1:5000 vai 1:10000) norāda kanalizācijas ārējo tīklu ar diametru 150 mm un lielāku, skatakas, pārgāzes kameras, kanalizācijas sūkņu stacijas un notekūdeņu attīrīšanas stacijas. 19. Piesārņojošo vielu emisija augsnē un gruntī, kā arī pazemes ūdeņu piesārņojums: 20

21 19.1. piesārņojuma avotu raksturojums (sniedz pārskatu par visu operatoram zināmo augsnes, grunts, zemes dzīļu vai pazemes ūdeņu piesārņojumu, pievieno izpētes rezultātus, ja šāda izpēte ir veikta); Teritorijā nav paredzams biogāzes ražošanai nepieciešamo jauno izejvielu pārkraušanas izraisīts augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojums. Pārtikas atkritumu pieņemšana un tūlītējā iesūknēšana vai iekraušana bioreaktorā nav uzskatāma par jaunu piesārņojuma avotu atkritumu izraisītais augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojums. 20. Troksnis: Plānotās izmaiņas izejvielu sortimentā nerada papildus trokšņa emisijas, kuras varētu radīt paaugstinātu trokšņa līmeni teritorijā informācija par trokšņa avotiem atbilstoši šā pielikuma 20.tabulai (norāda tos trokšņa avotus, kuri vienas stundas laikā rada ekvivalentu nepārtrauktu A-izsvarotu skaņas spiediena līmeni (LAeq. db(a)), lielāku par 40 db(a) naktī (no plkst līdz 7.00), 45 db(a) vakarā (no plkst līdz 23.00) un 50 db(a) dienā (no plkst.7.00 līdz 19.00); Nr p.k trokšņa avota kods (1) Trokšņa avota raksturojums trokšņa avota nosaukums un/vai raksturojums Trokšņa avoti un to rādītāji trokšņa avota trokšņa rādītājs (2) (db (A)) trokšņa uztvērējs (3) Trokšņa uztvērēja raksturojums attālums (m) (4) 20.tabula trokšņa uztvērēja trokšņa rādītājs (5) (db (A)) L diena L vakars L nakts L diena L vakars L nakts Piezīmes. (1) Katra identificējama trokšņa avota apzīmējums ar neatkārtojamu iekšējo kodu N1, N2, N3 utt. (2) Trokšņa rādītājus L diena, L vakars un L nakts novērtē atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumiem Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldīšanas kārtība" uztvērēja virzienā aiz iekārtas teritorijas robežas tādā attālumā, lai ievērotu standartā LVS ISO :2004 "Akustika Skaņas vājinājums, tai izplatoties ārējā vidē 2.daļa: Vispārīga aprēķina metode" minētos nosacījumus (piemēram, ne tuvāk par divkāršotu trokšņa avota lielāko lineāro izmēru). (3) Norāda teritorijas lietošanas funkciju atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumiem Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldīšanas kārtība" 2.pielikumam. (4) Attālums no trokšņa avota līdz trokšņa uztvērējam. Ja trokšņa uztvērējs atrodas attālumā, kas ir mazāks par divkāršotu trokšņa avota lielāko lineāro izmēru, trokšņa rādītājus nosaka tikai pie trokšņa uztvērēja. (5) Trokšņa rādītājus L diena, L vakars un L nakts novērtē pie trokšņa uztvērēja atbilstoši normatīvajiem aktiem trokšņa novērtēšanas un pārvaldības jomā transports (norāda uz iekārtu un no iekārtas braucoša transporta radīto troksni un pasākumus, kas tiek veikti un plānoti, lai samazinātu šo troksni naktīs). Izmaiņas izejvielu sortimentā, saglabājot kopējo apjomu nemainīgu, neradīs būtisku transportlīdzekļu plūsmas pieaugumu. Līdz ar to arī troškņa emisijas saglabāsies līdzšinējos apjomos. 21

22 21. Atkritumu apsaimniekošana: ziņas par radīto un pagaidu glabāšanā esošo sadzīves atkritumu, bīstamo atkritumu un notekūdeņu dūņu daudzumu atbilstoši šā pielikuma 21.tabulai, kā arī ražošanas atlikumu daudzumu; Tā kā Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.302 Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus paredzētais atkritumu sadalījums apakšgrupās nepiedāvā vienotu atkritumu kodu patēriņam nederīgai pārtikai (beigušies realizācijas termiņi, mehāniski bojājumi iepakojumā u.tml.) no tirdzniecības vietām un ražošanas tehnoloģiskajiem atkritumiem no ražotnēm, tad biogāzes ražošanai izmatoto pārtikas atkritumu sortimentā tiks iekļauti atkritumu kodi (grupa 02 - lauksaimniecības, dārzkopības, akvakultūras, mežsaimniecības, medniecības un zvejniecības, pārtikas ražošanas un apstrādes atkritumi), kuri visvairāk raksturo izmantojamos: patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli ; citi šīs grupas atkritumi ; augļu, dārzeņu, graudaugu, pārtikas eļļu, kakao, kafijas, tējas un tabakas izstrādājumu ražošanas un apstrādes atkritumi; konservu ražošanas, kā arī rauga, rauga ekstrakta un melases ražošanas un fermentācijas atkritumi 0203; pārstrādei vai patēriņam nederīgi materiāli ; citi šīs grupas atkritumi ; pārstrādei vai patēriņam nederīgi materiāli ; konservēšanas atkritumi ; citi šīs grupas atkritumi ; bioloģiski noārdāmi atkritumi ; citi bioloģiski nenoārdāmi atkritumi ; tirgus atkritumi Netiks pieņemti uzturā neizmantojami pārtikas produkti, kuriem pirms iekraušanas bioreaktorā nepieciešama iepriekšēja termiska vai cita veida apstrāde. Atkritumu proporcionālais sadalījums pa veidiem nav zināms un var būt mainīgs, tāpēc pieprasījums attiecas uz kopējo apjomu visai grupai. Provizoriskais sadalījums pārtikas biomasai no šķirošanas vietām un no ražotnēm tiek lēsts attiecīgi 8000 un 1400 tonnas gadā. Šīs izejvielas ir viena otru aizstājošas un to proporcija var tikt mainīta atkarībā no pieprasījuma/piedāvājuma tirgū, kopējais to daudzums nepārsniegs 9400 tonnas gadā jeb ne vairāk kā 23% no visām izejvielām. Paredzēts biogāzē pārstrādāt arī līdz 300 t pārtikas eļļu un tauku (atkritumu kods ) un tik pat glicerīnu saturošu ūdens šķīdumu (atkritumu kods ). Iekārtā netiks pieņemti un ražošanas procesā neradīsies bīstamie atkritumi nozīmīgos apjomos. Tehnoloģisko iekārtu apkopē var rasties neliels apjoms (līdz 0,3 t gadā) ar naftas produktiem piesārņotu absorbentu, kā arī nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas un baterijas un akumulatori. Traktortehnikas un koģenerācijas stacijas apkopes darbus veiks specializētie apkalpojošie uzņēmumi, tādēļ izlietotās eļļas, filtri u.c. apkopes darbu rezultātā radušies atkritumi uzņēmumā uz vietas netiks uzglabāti. Visi atkritumi tiks uzskaitīti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nodoti apsaimniekotājiem, kuri saņēmuši atbilstošas atļaujas. 22

23 Atkritumu klase (1) Atkritumu nosaukums (2) Atkritumu bīstamība (3) Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā) Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā) Saražots Saņemt s no citiem uzņēm u- Galvenais Tonnas Kopā miem avots (4) gadā (uzņēm ējsabiedr ī-bām) Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā) Pārstrādāts Apglabāts Daudzu ms R- kods (5 ) Nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj -sabiedrībām) Daudzum s D- kod s (6) 21.tabula Kopā Ienākošā atkritumu plūsma Kūtsmēsli Nav bīstami 454 Izejviela R Ūdeni saturoši atkritumi, kuri neatbilst klasei (glicerīnu saturoši ūdens šķīdumi) Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli Nav bīstami Neuzglabā Izejviela R Nav bīstami Citi šīs grupas atkritumi Nav bīstami 0203 Augļu, dārzeņu, graudaugu, pārtikas eļļu, kakao, kafijas, tējas un tabakas izstrādājumu ražošanas un apstrādes atkritumi; konservu ražošanas, kā arī rauga, rauga ekstrakta un melases ražošanas un fermentācijas atkritumi Nav bīstami Neuzglabā Izejviela R

24 Pārstrādei vai patēriņam nederīgi materiāli Nav bīstami Citi šīs grupas atkritumi Nav bīstami Pārstrādei vai patēriņam nederīgi materiāli Nav bīstami Konservēšanas atkritumi Nav bīstami Citi šīs grupas atkritumi Nav bīstami Bioloģiski noārdāmi atkritumi Nav bīstami Citi bioloģiski nenoārdāmi atkritumi Nav bīstami Tirgus atkritumi Nav bīstami Pārtikas eļļa un tauki Nav bīstami Neuzglabā Izejviela R Digestāts Nav bīstami Nešķiroti sadzīves atkritumi Nav bīstami Konteineri s Izejošā atkritumu plūsma Fermentācijas process Sadzīves vajadzības R Piezīmes. (1), (2), (3) Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" un Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli". (4) Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam. (5) R-kods atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem". (6) D-kods atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem". 24

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

2

2 2. pielikums Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumiem 778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2012. gadā 1. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds SIA

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc SIA Bolderaja Ltd Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008.gadā. Saturs I. Ziņas par operatoru.. 3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošām darbībām. 4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas procesiem

Sīkāk

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode]

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode] Biogāzes staciju tehnoloģiskie risinājumi Ilze Dzene, SIA Ekodoma projektu vadītāja Līguma Nr. IEE/09/848 SI2.558364 Projekta ilgums 01/05/2010 31/10/2012 Projektu atbalsta Rīga, 2011.gada 13.maijs Biogāze...

Sīkāk

IEVADS

IEVADS SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Kūdras izstrādes procesa Kalnasalas (Beržovkas) purvā radītā trokšņa novērtējums Rīga, 2017. gada marts SATURS IEVADS... 3 1. PROGRAMMATŪRA UN APRĒĶINU METODES...

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. JET-SEG-(II)-09 2008.- 2012.gadam Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde adrese: Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV - 3007 tālruņa numurs: 3023228

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

Polija

Polija Braukšanas ierobežojumi Polijā 2019. gadā Vispārējie ierobežojumi pilnu masu virs 12t Visaptverošs (visā valstī) no plkst. 18.00-22.00 dienu pirms valsts noteiktas svētku dienas(-ām). Aizliegums attiecināms

Sīkāk

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2009. gadā I. ZiĦas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds AS Rēzeknes siltumtīkli 1.2. adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV 4601 1.3. tālruħa

Sīkāk

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas materiāli Rīga, 2017. gada oktobris Vides pārraudzības

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: Lapa : 1 (24) 1 Lapa : 2 (24) Ievads Salaspils kodolreaktora (turpmāk SKR) teritorijā un tā tuvākajā apkārtnē VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs veic Speciālās atļaujas darbībām ar

Sīkāk

LV Bio-Energy from the farm

LV Bio-Energy from the farm LV Bio-Energy from the farm www.host.lv HoSt Microferm: ilgtspējīga enerģija no šķidrmēsliem jaunlops 80 Microferm koncepcija izstrādāta fermām, kuras pārstrādā pašu saimniecībā esošo kūtsmēslu biomasu.

Sīkāk

9

9 AKREDITĒTA VIDES PIESĀRŅOJUMA ANALĪTISKĀS KONTROLES LABORATORIJA T-221 Ganību dambis 24a, Rīga, LV-1005, Latvija Tālr.: 67393976, 29275241. Fakss: 67396529, dmitrij@mail.com *****************************************************************

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

Gaisa kvalitātes izmaiņas Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē teritorijas sagatavošanas, kūdras iegūšanas, glabāša

Gaisa kvalitātes izmaiņas Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē teritorijas sagatavošanas, kūdras iegūšanas, glabāša Gaisa kvalitātes izmaiņas Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē teritorijas sagatavošanas, kūdras iegūšanas, glabāšanas un transportēšanas rezultātā. Piesārņojuma izplatība

Sīkāk

1

1 Latvijas Republika PĀVILOSTAS NOVADA DOME Adrese Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466 Tālrunis 63498261, fakss 63484567 APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 24.11. 2011. lēmumu (prot.

Sīkāk

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr , fakss , e-pasts:

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr , fakss , e-pasts: LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Presentation title

Presentation title Tehniskās ekspertīzes un diagnostikas dienests Daudzdzīvokļu ēku elektrotīklu testēšana Uģis Skopans, Dienesta vadītājs 23.01.2014, Jūrmala Saturs Elektrotīklu pieļaujamās slodzes noteikšana Elektroinstalācijas

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Projekta ziņojums SEG emisijas un klimata politika to ierobežošanai atkritumu saimniecības sektorā Rūta Bendere, Fizikālās enerģētikas institūts Emisijas kvotu sadales plāns 2008. 2012.gadam Latvijas Republikas

Sīkāk

Konsolidēti LATVIJAS REPUBLIKA KANDAVAS NOVADA DOME Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV 3120 Reģ. Nr , Tālrunis ,

Konsolidēti LATVIJAS REPUBLIKA KANDAVAS NOVADA DOME Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV 3120 Reģ. Nr , Tālrunis , Konsolidēti LATVIJAS REPUBLIKA KANDAVAS NOVADA DOME Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV 3120 Reģ. Nr.90000050886, Tālrunis 631 82028, 631 82026, Fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv Kandavā

Sīkāk

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1)

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1) 1. PASKAIDROJUMA RAKSTS 1.1. IEVADS Detālplānojuma grozījumi Cidoniju iela 47 izstrāde, uzsākta atbilstoši Stopiņu novada domes 2016. gada 14. septembra lēmumam Nr.82 Par detālplānojuma Saulīši (1.z.g.),

Sīkāk

Untitled

Untitled 1.pielikums Rīgas domes 2015.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 Lokālplānojums zemesgabaliem Kantora ielā 10 (kadastra Nr.01001062132, kadastra Nr.01001062134) Redakcija 1.1. Teritorijas

Sīkāk

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1 redakcija.doc

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1  redakcija.doc Detālplānojums Mālpils pagasta zemes gabalā Ķešāni (kadastra nr. 8074-001-0094) 1. redakcija Mālpils, 2006 Saturs I PASKAIDROJUMA RAKSTS... 3 Ievads... 3 1.1. Teritorijas pašreizējā izmantošana... 3 1.2.

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem l

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem l SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem līdz autoceļam A8 Rīga Jelgava Lietuvas robeža (Meitene)

Sīkāk

atzinums_Bikernieku79-saskanosanai

atzinums_Bikernieku79-saskanosanai ATZINUMS PAR IETEKMI UZ VIDI UN IEDZĪVOTĀJU SADZĪVES APSTĀKĻIEM DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA AR TRANSPORTLĪDZEKĻU NOVIETNI Rīgā, Biķernieku ielā 79A 2013. gada novembris 2 Atzinums par ietekmi uz vidi un iedzīvotāju

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koksnes biomasas produktu uzskaite: pieejamie dati Vides un enerģētikas statistikas daļa Anna Paturska 2016.gada 15.februāris Saturs Koksnes biomasa - CSP statistikas veidlapās - gada - reizi piecos gados

Sīkāk

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriāli ilgtspējīgām būvēm no vietējām izejvielām 5. nodevums

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

'PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS Bauska.pptx

'PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS Bauska.pptx PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS Ginta Dzerkale Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļa Pārtikas kvalitātes shēmas *ES pārtikas kvalitātes shēmas: Bioloģiskās

Sīkāk

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

Microsoft Word - Task_3_2_Report_on_barriers_Latvia_Final_LV.doc

Microsoft Word - Task_3_2_Report_on_barriers_Latvia_Final_LV.doc Projekts: (EIE/07/214) Barjeras biogāzes sektora attīstībai Latvijā Projekta atskaite 3.2 M.Sc.ing Ilze Dzene SIA EKODOMA Noliktavas iela 3-3, Rīga LV-1010, Latvija 2008.gada septembris Projektu atbalsta:

Sīkāk

Projekts

Projekts Zemgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014. 2020. gadam Plānā lietotie saīsinājumi AAL Atkritumu apsaimniekošanas likums; AAP atkritumu apsaimniekošanas plāns; DAV Dalītā atkritumu vākšana;

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Seminārs Droša kuģošana CSDD 2017 CSDD loma kuģošanas drošības jomā Kuģu vadītāju apliecību izsniegšana. CSDD izsniedz divu veidu atpūtas kuģu vadītāju apliecības: atpūtas kuģu vadītāju apliecības; starptautiskās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

13.LEKCIJA-Vides tehnologijas [Compatibility Mode]

13.LEKCIJA-Vides tehnologijas [Compatibility Mode] Vides tehnoloģijas ir tehnoloģiski vides problēmu risinājumi, kas mazina ražošanas ietekmi uz vidi Jebkura produkta ražošana ir saistīta ar dabas resursu, enerģijas, materiālu un ūdens izmantošanu un vides

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - Ppt ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Ppt ppt [Read-Only] Kompostētāju klubs bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa Reģ. nr. 1 08/508/2014 2015. gada 23. aprīlī, Ķekavā Ināra Teibe, projekta vadītāja Saturs 10:00 Semināra atklāšana 10:05 10:15 Kompostētāju

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valsts augu aizsardzības dienests AKTUALITĀTES Mēslošanas līdzekļu lietošana Ar kūtsmēsliem un digestātu iestrādātais slāpekļa daudzums uz 1 ha LIZ gadā nedrīkst pārsniegt 170 kg Jāievēro virszemes ūdensobjektu

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28 Pieņemts: 23.05.2014. Stājas spēkā: 30.05.2014. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 103 (5163), 29.05.2014. OP numurs: 2014/103.7 Attēlotā

Sīkāk

tavi pārvaldībā vides soļi VIDES PRASĪBAS MAZO KATLUMĀJU APSAIMNIEKOŠANAI UZ KATLU MĀJU EMISIJĀM ATTIECINĀMIE NORMATĪVIE AKTI PIESĀRŅOJOŠO VIELU EMISI

tavi pārvaldībā vides soļi VIDES PRASĪBAS MAZO KATLUMĀJU APSAIMNIEKOŠANAI UZ KATLU MĀJU EMISIJĀM ATTIECINĀMIE NORMATĪVIE AKTI PIESĀRŅOJOŠO VIELU EMISI tavi pārvaldībā vides soļi VIDES PRASĪBAS MAZO KATLUMĀJU APSAIMNIEKOŠANAI UZ KATLU MĀJU EMISIJĀM ATTIECINĀMIE NORMATĪVIE AKTI PIESĀRŅOJOŠO VIELU EMISIJAS NOTEIKŠANAS VEIDI IZMEŠU APRĒĶINA PIEMĒRI KONCENTRĀCIJAS

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdināt

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdināt 6.6.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 141/3 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas

Sīkāk

Janis Irbe_resursi un iespejas

Janis Irbe_resursi un iespejas Resursi un Ilgtspēja VIETĒJĀS ENERĢIJAS VEICINĀŠANAS LIKUMS LAEF - Latvijas Atjaunojamās Enerģijas Federācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Irbe Rīga, 2015.gada 21. oktobris BALTIC ENERGY FORUM 2015 1 Īsumā

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Latvijas Universitāte LU 75. zinātniskā konference Sekcija Ģeomātika DRONU / BEZPILOTA LIDAPARĀTU IZMANTOŠANAS TIESISKAIS ASPEKTS Artis Markots ĢIS ražošanas vadītājs SIA METRUM Jomu regulējošie normatīvie

Sīkāk

Microsoft Word DaugavAbasMalas Pretplūdi Droš pras.docx

Microsoft Word DaugavAbasMalas Pretplūdi Droš pras.docx DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PRETPLŪDU PASĀKUMI ŪDENSMALU LABIEKĀRTOŠANĀ Pārskats veikts Publisko un privāto partnerattiecību biedrības Zied zeme projektā Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība

Sīkāk

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs 50103854091 juridiskā adrese: Eksporta iela 15 k-1, Rīga, LV-1045, tel. +371 67329816,

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

Title

Title Stratēģija un koncepcija ilgtspējīgai ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanai un izmantošanai VPR Projekts SRCplus IEE/13/574/SI2.675729 Aivars Žandeckis SIA EKODOMA Mērķi Piedāvāt stratēģiju un ieviešanas

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mikroplaisu blīvēšana betonā Trīskārša aizsardzība pret ūdeni ir vairāk

Sīkāk

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90000074812 Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101, tālrunis 65133930, fakss 65133934, e-pasts: dome@aizkraukle.lv Aizkrauklē

Sīkāk

PROJEKTS

PROJEKTS 19.10.2011. LATVIJAS REPUBLIKA KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009118116 Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202,Tālruņi 6 5237610 Fakss 65237611 Banka: SEB banka Jēkabpils filiāle, konts LV55 UNLA 0050

Sīkāk

«Atkritumu apsaimniekošanas audita pārskats»

«Atkritumu apsaimniekošanas audita pārskats» Atkritumu apsaimniekošanas audita pārskats Rūta Bendere Emisijas kvotu sadales plāns 2008. 2012.gadam Latvijas Republikas Saeima 1995.gadā ratificēja Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam Jānis Patmalnieks Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks 10.10.2018., Rīga Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Sapropelis Latvijā

Sapropelis Latvijā Ogre, 10.decembris 2015. gads Andrejs Maršāns biedrība LPZAB tel. 29853674; amarshans@gmail.com Pētījuma mērķis Veikt Lobes ezera priekšizpēti, lai noskaidrotu ezera potenciālos, iespējamos attīstības

Sīkāk

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums Konkursa «Latvijas labākais tirgotājs 2015» nolikums KONKURSA MĒRĶIS 1. Panākt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras uzlabošanu. 2. Paaugstināt tirgotāju un krodzinieku profesionalitāti. 3. Popularizēt

Sīkāk

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: , web: KARJERĀ TŪRKALNE

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: ,   web:   KARJERĀ TŪRKALNE /Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT-03116 Viļņa, Lietuva, tel: +370 699 54953, e-mail: info@geobaltic.lt, web: www.geobaltic.lt KARJERĀ TŪRKALNE DOLOMĪTA SPRIDZINĀŠANAS LAIKĀ IZRAISĪTO SVĀRSTĪBU

Sīkāk

Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas gadam ietvaros Meža nozares konference 2016 «Izaicinājumi un iespējas mež

Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas gadam ietvaros Meža nozares konference 2016 «Izaicinājumi un iespējas mež Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas 204.-2020. gadam ietvaros Meža nozares konference 206 «Izaicinājumi un iespējas meža apsaimniekošanā» Rīga, 0 Normunds Strūve Zemkopības ministrijas

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietaupīt līdzekļus, samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu

Sīkāk

UZŅĒMĒJDARBĪBAS FUNKCIJU NODROŠINĀŠANAI NEPIECIEŠAMO TERITORIJU TEMATISKAIS PLĀNOJUMS Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, 2017

UZŅĒMĒJDARBĪBAS FUNKCIJU NODROŠINĀŠANAI NEPIECIEŠAMO TERITORIJU TEMATISKAIS PLĀNOJUMS Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, 2017 UZŅĒMĒJDARBĪBAS FUNKCIJU NODROŠINĀŠANAI NEPIECIEŠAMO TERITORIJU TEMATISKAIS PLĀNOJUMS Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, 2017 Satura rādītājs Izmantotie saīsinājumi...3 1. Tematiskā plānojuma

Sīkāk

Title

Title Ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanas un izmantošanas koncepcija Vidzemes plānošanas reģionā Linda Drukmane SIA EKODOMA Valmiera 25/08/2015 Mērķis Izstrādāt ieviešanas koncepciju ilgtspējīgai ātraudzīgo

Sīkāk

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 1 Teritorijas izmantošana (zonējums), apbūves noteikumi Ķīpsalas teritorijas izmantošanas (zonējuma) pamatā likti iepriekš minētie nozīmīgie faktori, lai veicinātu

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Barības devu plānošana liellopiem Pasākuma mērķis Barības devu plānošanas mērķis ir optimizēt barības vielu saturu

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

1.Vaks_saturs_atskaite

1.Vaks_saturs_atskaite Inženierģeoloģija, Ģeotehnika, Ģeoekoloģija SIA Ģeologu grupa Silūrs Tērbatas iela 88-45, Rīga, LV-1001, Tālrunis 7294324 Marka : ĢT Pasūtītājs : Siguldas novada dome Projektēšanas stadija : Tehniskais

Sīkāk

8

8 7. Obligātās kartes aizpildīšanas kārtība autoservisā Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par viņu stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, lai nodarbinātie ilgstoši

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

SANCO/11120/2012-EN

SANCO/11120/2012-EN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 26. septembrī (27.09) (OR. en) 14269/12 DENLEG 93 AGRI 626 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 18. septembris Saņēmējs: Padomes

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Superstatic 449 Statiskais siltumskaitītājs, statiskais dzesēšanas skaitītājs Pielietošana: Kompaktais siltumskaitītājs Superstatic 449 var tikt darbināts ar akumulatoru vai elektrotīklu. Tas tiek izmantots

Sīkāk

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā Šeit top veiksmīgas karjeras Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress 2018.gada 18.-20.jūnijs Irina Pilvere Rektore, profesore www.llu.lv Kāpēc bioekonomikas attīstība

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME SAISTOŠIE NOTEIKUMI 2013.gada 17.oktobrī Nr. 73 Jūrmalā (protokols Nr.25, 40.punkts) Par augstas detalizācij

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME SAISTOŠIE NOTEIKUMI 2013.gada 17.oktobrī Nr. 73 Jūrmalā (protokols Nr.25, 40.punkts) Par augstas detalizācij LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME SAISTOŠIE NOTEIKUMI 2013.gada 17.oktobrī Nr. 73 Jūrmalā (protokols Nr.25, 40.punkts) Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint EnergoRisku Latvenergo klientiem Jūrmala, 18.02.2015 Regnārs Levenovičs, AAS Balta Galvenais īpašuma un speciālo risku parakstītājs Kas ir EnergoRisku? Īpaši Latvenergo klientiem izstrādāts s pakalpojums.

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼ Datu lapa: Wilo-TOP-Z 3/1 (1~23 V, PN 1, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m 9 8 7 6 5 4 3 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 3/1 1~23V - Rp 1¼ m/s Atļautie sūknējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)

Sīkāk

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Piesārņojuma izkliedes datormodeļa izstrāde Rīcības programmas gaisa piesārņojuma samazināšanai Ventspi

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Piesārņojuma izkliedes datormodeļa izstrāde Rīcības programmas gaisa piesārņojuma samazināšanai Ventspi SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Piesārņojuma izkliedes datormodeļa izstrāde Rīcības programmas gaisa piesārņojuma samazināšanai Ventspilī ietvaros Projekta atskaite Rīga, 2011. gada jūlijs

Sīkāk

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze 08.12.2015. prof. Irina Pilvere Aleksejs Nipers Latvija Lietuva Igaunija Polija Krievija Analizējamās nozares/valstis/periods Pētījums

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc 1 1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIŅAS PAR RAŽOTĀJU 1.1. Izstrādājuma nosaukums Knauf Mauermörtel 10 (MM10) 1.2. Paredzētais pielietojums Mūrjava ar spiedes izturību 10 Mpa 1.3. Ziņas par uzņēmumu

Sīkāk

8

8 7. Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanas kārtība ēdināšanas pakalpojumu nozarē Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par nodarbināto veselības

Sīkāk

PROJEKTS

PROJEKTS SAISTOŠIE NOTEIKUMI Siguldā 2017.gada 31.maijā Nr.17 Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr.9, 10) Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā Izdoti saskaņā ar likuma

Sīkāk