17. OLIMPIĀDE EKONOMIKĀ 2. posms gada 3. Februāris Skola: Vārds, uzvārds: Tests (22 punkti) Apvelc pareizo atbildi! Katram jautājumam drīkst apv

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "17. OLIMPIĀDE EKONOMIKĀ 2. posms gada 3. Februāris Skola: Vārds, uzvārds: Tests (22 punkti) Apvelc pareizo atbildi! Katram jautājumam drīkst apv"

Transkripts

1 17. OLIMPIĀDE EKONOMIKĀ 2. posms gada 3. Februāris Skola: Vārds, uzvārds: Tests (22 punkti) Apvelc pareizo atbildi! Katram jautājumam drīkst apvilkt tikai vienu atbildi! Par katru pareizu atbildi 1 punkts. 1. Frizieris Andai par 15 eiro ieveidoja matus. Kādas ir friziera apmeklējuma alternatīvas izmaksas? a) 15 eiro. b) Atteikšanās no otras labākās iespējas, kur varēja izmantot 15 eiro. c) Pie friziera pavadītais laiks. d) Atteikšanās no otras labākās iespējas un pie friziera pavadītais laiks. 2. Ko no sekojošā var uzskatīt par ražošanas faktoru kapitāls? a) Uzņēmumam A piesaistīto pašu kapitālu. b) Uzņēmuma B kapitālieguldījumus uzņēmuma C akcijās. c) Uzņēmuma D pamatlīdzekļus. d) Uzņēmuma E akciju emisijā iegūtos naudas līdzekļus? 3. Kurš jēdziens vislabāk raksturo Latvijas ekonomisko sistēmu? a) Brīvā tirgus ekonomika. b) Jauktā ekonomika. c) Tirgus ekonomika. d) Pāreja no jauktās ekonomikas uz brīvā tirgus ekonomiku. 4. Ja sabiedrība var palielināt preces A ražošanu, nesamazinot nevienas citas preces ražošanu, tad ražošanu attēlo: a) punkts uz ražošanas iespēju robežas; b) punkts pa kreisi no ražošanas iespēju robežas; c) punkts pa labi no ražošanas iespēju robežas; d) ražošanas iespēju robežas nobīde pa kreisi. 5. Kas var izraisīt preces A piedāvājuma līknes nobīdi pa labi? a) Patērētāju ienākumu palielināšanās. b) Cenu pazemināšanās preces A aizvietotājprecēm. c) Preces A cenas samazināšanās. d) Neviens no a, b, c, punktā minētajiem cēloņiem. 6. Kurš notikums izraisīs punkta pārvietošanos pa pieprasījuma līkni? a) Konkurenti samazina preces cenu un mūsu pārdošanas apjomi samazinās. b) Dēļ siltās ziemas ievērojami samazinās kurināmā cenas un patēriņš. c) Mēs samazinām preces cenu un pieaug mūsu pārdošanas apjomi. d) Izplatās veselīgas ēšanas paradumi un pieaug ekoproduktu pieprasījums.

2 7. Valdība ievērojami palielina dzemdību pabalstu un bērna kopšanas pabalstu līdz 2 gadiem. Ko bērnu auklīšu tirgū izraisīs valdības veiktie pasākumi? a) Palielināsies auklīšu piedāvājums. b) Samazināsies auklīšu pieprasījums. c) Samazināsies auklīšu piedāvājums. d) Palielināsies auklīšu pieprasījums. 8. Kāda ir preces A tirgus līdzsvara cena, ja tās pieprasījumu izsaka vienādojums P = 75 6Q D, bet piedāvājumu: P = Q S? a) 5 naudas vienības; b) 10 naudas vienības; c) 40 naudas vienības; d) 45 naudas vienības. 9. Ja pārdevējs samazina preces A cenu, bet ieņēmumi saglabājas iepriekšējie, tad pieprasījuma elastības koeficients (E) ir: a) E = 0 b) 0 < E < 1 c) E = 1 d) E > Preces A tirgū ir izveidojies tirgus līdzsvars. Kas notiks preces A tirgū, ja valdība noteiks cenas griestus, kas ir zemāki par tirgus līdzsvara cenu? a) Palielināsies preces A pieprasījums. b) Preces A pieprasītais daudzums būs lielāks par tās piedāvāto daudzumu. c) Palielināsies preces A piedāvātais daudzums. d) Samazināsies gan pieprasītais, gan piedāvātais preces A daudzums. 11. Ja patērētājam gan preces A, gan preces B galējie derīgumi (MU) ir vienādi, tad: a) patērētājs pirks tikai vai nu preci A vai tikai preci B. b) patērētājs pirks vienādu preces A un preces B daudzumu. c) patērētājs gribēs maksāt vienādu cenu gan par preci A, gan preci B. d) patērētājs kopējo derīgumu (TU) palielinās vairāk, ja pirks preci B. 12. Uzņēmums ik gadu peļņu sadala dividendēs. Uzņēmums ir emitējis obligācijas un dažādu kategoriju akcijas. Kuru vērtspapīru īpašnieki var lemt par peļņas sadali? a) Parasto akciju īpašnieki. b) Priekšrocības (priviliģēto) akciju īpašnieki. c) Personāla akciju īpašnieki. d) Obligāciju īpašnieki. 13. Kāda ir pašreizējā vērtība tiem 100 eiro, kurus saņems pēc gada, ja gada noguldījumu likme ir 10%? a) 10,00 eiro b) 90,00 eiro c) 90,90 eiro d) 110 eiro

3 14. AS XXL ik gadu maksā dividendi 2 eiro par karu akciju. Noguldījumu procentu likme ir 2%. Par kādu maksimālo cenu varētu pirkt AS XXL akciju? a) 2,04 eiro b) 2,16 eiro c) 1,96 eiro d) 100 eiro preču vienību ražošanas pastāvīgās izmaksas (FC) ir 70 eiro un mainīgās izmaksas (VC) ir 40 eiro. Ja preces cena ir 8 eiro, tad: a) jāpārtrauc preces ražošana, jo kopējie ieņēmumi (TR) ir mazāki par kopējām izmaksām (TC); b) uzņēmums ir jāslēdz, jo tad zaudējumi būs mazāki nekā turpinot ražošanu; c) peļņa būs -30 eiro, (zaudējumi būs 30 eiro); d) jāsamazina preces ražošanas apjoms. 16. Kā, palielinoties ražošanas apjomam, mainīsies attālums starp kopējo izmaksu (TC) un mainīgo izmaksu (VC) līknēm? a) Nemainīsies. b) Palielināsies. c) Samazināsies. d) Sākumā palielināsies, tad samazināsies. 17. Inflācijas gada tempu izsaka kā: a) cenu līmeņa izmaiņu (starpību) gada laikā; b) izmaksu procentuālo pieaugumu gada laikā; c) cenu procentuālo pieaugumu gada laikā; d) cenu līmeņa procentuālo pieaugumu gada laikā. 18. Kurš rādītājs liecina, ka valstī ir palielinājusies preču, pakalpojumu ražošana? a) Potenciālā iekšzemes kopprodukta( IKP) palielināšanās. b) Reālā IKP palielināšanās. c) Nominālā IKP palielināšanās. d) Nodarbināto skaita palielināšanās. 19. Valsts nominālais IKP ir 21 miljardi eiro, bet reālais 18 miljardi eiro. Naudas aprites ātrums ir 3. Kāds naudas daudzums nodrošinās preču, pakalpojumu apriti? a) 3 miljardi eiro b) 6 miljardi eiro c) 7 miljardi eiro d) 48 miljardi eiro 20. Valstī ir 20 milj. iedzīvotāju. Darbaspējas vecumā ir 13 milj., nodarbināti ir 10 milj., bezdarbnieki ir 1 milj. Valstī bezdarba līmenis ir: a) 5% b) 7,7% c) 9,1% d) 10%

4 21. Valstī nodarbināti ir 10 milj.iedzīvotāju. Bezdarbnieki ir 1 milj., no tiem 0,5 milj. sastāda īslaicīgais un strukturālais bezdarbs. Cikliskā bezdarba līmenis ir: a) 50% b) 20% c) 5% d) 4,5% 22. Valstī saražotais reālais IKP ir 20 miljardu eiro. Strukturālais bezdarbs ir 2%, īslaicīgais (frikcionālais) ir 4%, bezdarba līmenis ir 11%. Kāds ir dēļ bezdarba nesaražotais IKP? a) 0,4 miljardu eiro; b) 1,0 miljardu eiro; c) 1,2 miljardu eiro; d) 2, 2 miljardu eiro.

5 Uzdevumi 1. uzdevums. (7 punkti) Patērētāja budžets ir 10 eiro un to izmanto preces A un preces B iegādei. Tabula atspoguļo preces A un preces B kopējo derīgumu (TU), ko patērētājs gūst, patērējot noteiktu preču daudzumu. Preces A cena ir 2 eiro, bet preces B 4 eiro. Q (vien.) TU A (der. vien.) TU B (der. vien.) (1 p.) Aprēķini galējo derīgumu (MU A ), ko patērētājs gūst, patērējot preces A otro vienību!. Atbilde: d. v (2 p.) Kuras preces pirmo vienību ir izdevīgāk nopirkt racionālam pircējam? Nepieciešamos aprēķinus veic tabulā. Atbilde: (2 p.) Cik preces B vienības (ar esošo budžetu) nopirks racionāls pircējs? Atbilde:.. vien (1p.) Kādu kopējo derīgumu (ar esošo budžetu) gūs racionāls pircējs? Atbilde: d. v (1 p.) Kādu augstāko cenu (pilnos eiro) racionāls pircējs varētu maksāt par preces B ceturto vienību? Atbilde:.. eiro 2. uzdevums. (6 punkti) Izvēlies atbildi, kas precīzāk raksturo situāciju! Drīkst izvēlēties tikai vienu atbildi (1 p) Nepilnīgas konkurences tirgū atsevišķs uzņēmums o pieņem tirgus noteikto cenu; o nosaka cenu, cik augstu grib; o spēj ietekmēt cenu (1 p.) Pilnīgas konkurences tirgū uzņēmums var pārdot lielāku preces daudzumu o par nemainīgu, uzņēmuma noteiktu cenu; o tikai samazinot preces cenu; o par nemainīgu, tirgus noteiktu cenu (1 p.) Nepilnīgas konkurences tirgū var būt o tikai viens uzņēmums; o viens vai daži uzņēmumi; o viens vai daži, vai arī daudz uzņēmumu (1 p.) Reklāmu visvairāk izmanto o pilnīgas konkurences tirgū; o monopolistiskās konkurences tirgū; o oligopola un monopola tirgū

6 2.5. (1 p.) Monopolists produktam nosaka tik augstu cenu o kādu uzņēmums grib; o kādu nosaka tirgus; o kādu grib un spēj maksāt pircēji (1 p.) Nepilnīgas konkurences tirgū uzņēmumi gūs maksimālo peļņu, kad o MR = MC; o MR = ATC; o MR = AVC. 3. uzdevums. (7 punkti) Pieņemsim, ka valstī ir 100 mājsaimniecību, to kopējie ienākumi ir 10 miljonu eiro. Grafiks atspoguļo ienākumu sadalījumu. Ienākumi (%) mājsaimniecības (%) 3.1. (1 p.) Kura ekonomista vārdā ir nosaukts attēlā redzamais grafiks? Atbilde: (1 p.) Cik procentus no kopējiem ienākumiem gūst ceturtās kvintiles mājsaimniecības? Atbilde: % 3.3. (3 p.) Aprēķini ceturtajā kvintilē ietilpstošās mājsaimniecības gada vidējo ienākumu?.. Atbilde:. tūkst. eiro 3.4. (1 p.) Kā solidaritātes vai progresīvā ienākuma nodokļa ieviešana atspoguļosies grafiski? Izvēlies vienu no dotajām iespējām! o Kā līknes nobīde pa kreisi. o Kā līknes izliekuma samazināšanās. o Kā līknes nobīde pa labi (1 p.) Ar vienu raksturīgāko (atslēgas) vārdu raksturo to, kā tirgus sadala ienākumus. Atbilde:.

7 4. uzdevums. (6 punkti) Sekojošais attēls atspoguļo situāciju preces A tirgū pirms nodokļa ieviešanas (līknes D un S) un pēc nodokļa ieviešanas (līknes D un S 1 ). P 6, (eiro) , D S 1 S Q (tūkst. vien.) 4.1. (1 p.) Aprēķini patērētāju izdevumus preces A iegādei pirms nodokļa ieviešanas!. Atbilde:.. tūkst. eiro 4.2. (1 p.) Nosaki, cik lielu nodokli (eiro) valdība noteica katrai precei! Atbilde:.. eiro 4.3. (1 p.) Aprēķini valdības nodokļu ieņēmumus no preces A realizācijas! Atbilde:. tūkst. eiro 4.4. (1 p.) Cik procentus no preces A pārdošanā iegūtajiem nodokļiem samaksāja patērētāji? Atbilde: % 4.5. (2 p.) Nosaki, vai pieprasījums ir elastīgs vai neelastīgs, ja preces A realizācijas apjoms samazinās no 5000 vienībām līdz 4000 vienībām!.. Atbilde:.

8 5. uzdevums. (5 punkti) Anna pameta labi apmaksātu darbu 1500 eiro mēnesī, lai uzsāktu uzņēmējdarbību. Pirmajā gadā, veicot uzņēmējdarbību, Anna: a) īrēja automašīnu 250 eiro mēnesī; b) ražošanai izmantoja savu saimniecības ēku, kuru varāja izīrēt par 2000 eiro gadā; c) ieguldīja sev piederošos eiro; d) no bankas paņēma kredītu eiro, kredītprocentu likme 10% gadā; e) algoja darbinieku izmaksas eiro; f) iegādājās materiālus par eiro; g) guva ieņēmumus eiro (1 p.) Aprēķini tiešās izmaksas pirmajā darbības gadā!.. Atbilde:.. tūkst. eiro 5.2. (1 p.) Aprēķini netiešās (alternatīvas) izmaksas!. Atbilde:. tūkst. eiro 5.3. (1 p.) Aprēķini grāmatvedības peļņu!. Atbilde:. tūkst. eiro 5.4. (1 p.) Aprēķini ekonomisko peļņu!.. Atbilde: tūkst. eiro 5.5. (1 p.) Nosaki, kura darbība (veikt uzņēmējdarbību vai atgriezties algotā darbā) Annai ir ekonomiski izdevīgāka! Atbilde:. 6. uzdevums. (8 punkti) Gunta plāno vasaras brīvdienās pārdot saldējumu. Viņa noskaidroja, ka katru mēnesi vidēji 20 dienas ir siltas un saulainas, tāpēc strādās šajās dienās, jo tad saldējuma pieprasījums ir vislielākais. Izmaksas saistās ar pārvietojamās saldētavas īri 200 eiro mēnesī, saldējumu turziņu iegādi katru par 10 eiro centiem un saldējuma masas iegādi 30 eiro centi katrai porcijai. Katru porciju Gunta pārdos par 50 eiro centiem. Veic nepieciešamos aprēķinus un atbildi uz sekojošajiem jautājumiem! 6.1. (1 p.) Aprēķini 500 saldējumu pārdošanas pastāvīgās izmaksas (FC 500 )!. Atbilde:. eiro 6.2. ( 1 p.) Aprēķini 500 vienību ražošanas kopējās izmaksas (TC 500 )!.. Atbilde:. eiro 6.3. (1 p.) Aprēķini 500 vienību ražošanas vidējās kopējās izmaksas (ATC 500 )! Atbilde: eiro

9 6.4. (1 p.) Aprēķini peļņu, kādu Gunta guva pārdodot 500 saldējumus! Atbilde: eiro 6.5. (1 p.) Izvēlies vienu no ekonomistu ieteikumiem (pēc 500 saldējumu pārdošanas), kuru Guntai jāievēro, lai maksimalizētu peļņu vai minimizētu zaudējumus! o Jāpārtrauc ražošana, jo TR < TC. o Jāpārtrauc ražošana, jo tad zaudējumi būs mazāki. o Jāturpina ražošana, jo ( cena) P < ATC. o Jāturpina ražošana, jo AVC < P (cenu) (2 p.) Cik saldējumus mēnesī Guntai ir jāpārdod, lai gūtu peļņu 200 eiro?.. Atbilde:. tūkst. gab (1 p.) Pēc uzdevuma nosacījumiem nosaki, kāda tirgus struktūra (konkurences veids) bija saldējuma tirgū? Drīkst izvēlēties tikai vienu atbildi. o Oligopols. o Pilnīga konkurence. o Monopolistiskā konkurence. 7. uzdevums. (8 punkti) Tabula atspoguļo darba pieprasījumu (D L ) un piedāvājumu (S L ) darba tirgū par atbilstošo darba samaksu. Nosaki vai veic nepieciešamos aprēķinus un ieraksti atbildes uz sekojošajiem jautājumiem! Alga (eiro/st.) D L (tūkst. str.) S L (tūkst. str.) Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji (tūkst.) 4,00 4,50 5,00 5,50 6, (1 p.) Cik strādājošo gribētu un spētu strādāt par 4,00 eiro stundā? Atbilde: tūkst ( 1 p.) Kādu strādājošo daudzumu gribētu un spētu algot uzņēmumi par 4,00 eiro stundā? Atbilde: tūkst (1 p.) Izvēlies atbildi, kura raksturo situāciju darba tirgū, ja darba alga ir 4,50 eiro stundā! o Darba deficīts. o Tirgus līdzsvars. o Darba pārpalikums.

10 7.4. (2 p.) Aprēķini bezdarba līmeni, ja darba samaksa ir 4,50 eiro stundā!.... Atbilde: % 7.5. (1 p.) Izvēlies bezdarba veidu (-us), kas varētu būt raksturīgs darba tirgū, ja darba samaksa ir 4,50 eiro stundā? o Cikliskais. o Frikcionālais (īslaicīgais), strukturālais. o Cikliskais un frikcionālais (1 p.) Cik bezdarbnieku būtu, ja darba alga būtu 5,50 eiro stundā?. Atbilde:. tūkst (1 p.) Kad valstī ir vairāk ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju: kad alga ir 4,00 eiro stundā vai, kad 6,00 eiro stundā? Atbilde:.. 8. uzdevums. (7 punkti) Sekojošajā tabulā ir doti vairāki A/S Latvijas valsts meži gada gada pārskata finašu rādītāji. Iepazīsties ar rādītājiem, veic nepieciešamos aprēķinus un atbildi uz sekojošajiem jautājumiem! (milj. eiro) (milj. eiro) Neto apgrozījums Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas Pārskata gada peļņa Ilgtermiņa ieguldījumi Pamatlīdzekļi Apgrozāmie līdzekļi Pašu kapitāls 275,51 (172,61) 75,45 285,02 249,70 82,07 339,15 259,89 (175,06) 60,49 279,57 243,49 69,28 318, (1 p.) Kas ir A/S Latvijas valsts meži akciju turētājs? Izvēlies vienu no dotajām atbildēm! o Zemkopības ministrija (valsts). o Daudzi iedzīvotāji, arī ārvalstnieki, jeb akcionāri. o Finanšu un kapitāla tirgus komisija. o A/S Latvijas valsts meži valde (1 p.) Aprēķini uzņēmuma bruto peļņu gadā! Atbilde:. milj. eiro 8.3. (1 p.) No kurienes iegūts rādītājs Pašu kapitāls? Izvēlies pareizo atbildi! o Peļņas vai zaudējuma aprēķina. o Uzņēmuma grāmatvedības bilances pasīva. o Uzņēmuma grāmatvedības bilances aktīva.

11 8.4. (1 p.) Cik eiro centu peļņas ienesa katrs uzņēmuma apgrozītais eiro gadā? Atbilde:. eiro centus 8.5. (1 p.) Aprēķini pašu kapitāla rentabilitāti gadā!.. Atbilde:.. % 8.6. (1 p.) Kur tika izlietota gada neto peļņas lielākā daļa? Izvēlies pareizo atbildi! o Pamatlīdzekļu iegādei. o Izmaksāta dividendēs akcionāriem. o Ieskaitīta valsts budžetā. o Uzņēmuma paplašināšanā (1 p.) Aprēķini grāmatvedības bilances aktīva vērtību gadā!. Atbilde:. milj. eiro 9. uzdevums. (6 punkti) Ekonomisko parādību, sakarību labākai izpratnei izmanto ekonomiskos modeļus. Izvēlies ekonomisko modeli, kas atspoguļo sekojošas parādības un sakarības un tā apzīmējumu ieraksti atbildē! Parādība, sakarība Ekonomiskie modeļi Atbilde 1. (1 p.) Sakarību starp inflācijas tempu un bezdarba līmeni. 2. (1 p.) Sakarību starp cenām un tām atbilstošajiem pieprasītajiem daudzumiem. 3. (1 p.) Sakarību starp nodokļa likmēm un budžeta ieņēmumiem. 4. (1 p.) Ienākumu nevienmērīgo sadalījumu 5. (1 p.) Maksimālo preču daudzumu, ko var saražot ar esošajiem ražošanas resursiem un tehnoloģiju. 6. (1 p.) Naudas izdevumus, ko reālā IKP iegādei tērē mājsaimniecības, uzņēmumi, valsts, ārzemnieki. a) Lafēra līkne b) Kopējā pieprasījuma (AD) līkne c) Piedāvājuma līkne d) Pieprasījuma līkne e) Ražošanas resursu, preču, pakalpojumu un naudas riņķveida plūsmas modelis f) Lorenca līkne g) Filipsa līkne h) Ražošanas iespēju robeža

12 10. uzdevums. (7 punkti) Tabulā doti kādas valsts daži makroekonomiskie rādītāji. Iepazīsties ar rādītājiem un uzraksti atbildes uz sekojošajiem jautājumiem! Makroekonomiskie rādītāji 1. gads 2. gads 3. gads 4. gads Nominālais IKP (miljardi, eiro) Reālāis IKP (%, pret iepr. gadu) Bezdarba līmenis (%) Inflācijas temps (%) 14,0 109,6 7,1 10,1 16, ,3 12,3 13,0 82,3 17,3 3, (1 p.) Kurā gadā ekonomika sasniedza virsotnes fāzi? Atbilde:. gadā (1 p.) Kurā (kuros) gados ekonomika atradās lejupslīdes fāzē? Atbilde:. gadā (1 p.) Aprēķini ekonomikas izaugsmes tempu 2. gadā!. Atbilde: % (1 p.) Kāds (pilnos procentos) bija bezdarba līmenis pilnīgas nodarbinātības apstākļos?.. Atbilde:. % (1 p.) Kurā gadā bija straujākā ekonomikas izaugsme? Atbilde:. gadā (1 p.) Ar vienu vārdu (jēdzienu) raksturo cenu līmeņa izmaiņas 4. gadā! Atbilde: (1 p.) Par cik procentiem 4. gada reālais IKP bija mazāks par 1. gada reālo IKP? Atbilde:.. % 12,7 102,3 14,3-2,2

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc 1. Ekonomikas priekšmets I variants Vārds Uzvārds Klase Punkti Datums Vērtējums 1. Apvelciet pareizās atbildes burtu (katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde). (6 punkti) 1. Ražošanas iespēju

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

European Commission

European Commission EIROPAS KOMISIJA PAZIŅOJUMS PRESEI Briselē, 2013. gada 3. maijā 2013. gada pavasara prognoze ES ekonomika lēnām atlabst no ieilgušas lejupslīdes Pēc ekonomikas lejupslīdes, kas bija raksturīga 2012. gadam,

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lauksaimniecības sektoru ekonomiskā analīze Latvijā SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Ekonomikas nodaļa 2016 Atsevišķu produktu vērtības dinamika 2010.-2015.gados (bāzes cenās, milj.

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija 2015.gada valsts budžets Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lembergs 1 Eiropas vietējo pašvaldību harta 1. Latvijas Republika Eiropas vietējo pašvaldību hartu ir ratificējusi 1996.gadā, (izņemot

Sīkāk

Eurosistēmas speciālistu makroekonomiskās iespēju aplēses euro zonai, gada jūnijs

Eurosistēmas speciālistu makroekonomiskās iespēju aplēses euro zonai, gada jūnijs EUROSISTĒMAS SPECIĀLISTU MAKROEKONOMISKĀS IESPĒJU APLĒSES EURO ZONAI Pamatojoties uz informāciju, kas pieejama līdz 2009. gada 22. maijam, Eurosistēmas speciālisti sagatavoja euro zonas makroekonomiskās

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nodokļu politikas pamatnostādnes 2018.-2021.gadam 2017.gada 10. jūlijs Kādēļ vajadzīga nodokļu reforma? NAP 2020: vidējā ikgadējā IKP izaugsme vismaz 5% apjomā Latvijā 2015. gadā Džini koeficients bija

Sīkāk

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS PĀRSKATS Dzīvokļu tirgus Latvijas lielākajās pilsētās VZD ceturksnis

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS PĀRSKATS Dzīvokļu tirgus Latvijas lielākajās pilsētās VZD ceturksnis NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS PĀRSKATS Dzīvokļu tirgus Latvijas lielākajās pilsētās VZD 2012 1.ceturksnis Saturs 1. Kopsavilkums... 3 2. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vispārējās tendences... 3 3. Dzīvokļu

Sīkāk

untitled

untitled Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži Vadības ziņojums Roberts Strīpnieks, valdes priekšsēdētājs 2009. gada 5. maijs Darbības veids Akciju sabiedrības Latvijas valsts meži (turpmāk arī LVM vai uzņēmums)

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Latvijas ekonomikas akmeņainais ceļš pēc neatkarības atgūšanas

Latvijas ekonomikas akmeņainais ceļš pēc neatkarības atgūšanas LATVIJAS EKONOMIKAS AKMEŅAINAIS CEĻŠ PĒC NEATKARĪBAS ATGŪŠANAS ARTŪRS KODOLIŅŠ, DR. OEC. PSRS Valsts budžeta rādītāji (1985.-1987.gads) 1985 1986 1987 Ieņēmumi (miljardos rbļ.) 567,7 366,0 360,1 Izdevumi

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

ECB speciālistu gada marta makroekonomiskās iespēju aplēses euro zonai

ECB speciālistu gada marta makroekonomiskās iespēju aplēses euro zonai ECB speciālistu 2016. gada marta makroekonomiskās iespēju aplēses euro zonai 1 1. Euro zonas perspektīva: pārskats un galvenās iezīmes Gaidāms, ka tautsaimniecības atveseļošanās euro zonā turpināsies,

Sīkāk

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Ligita Druva Uzdevumu kråjums ekonomikå

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Ligita Druva Uzdevumu kråjums ekonomikå IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Ligita Druva Uzdevumu kråjums ekonomikå LIGITA DRUVA UZDEVUMU KRĀJUMS EKONOMIKĀ Ievads Mācību līdzeklis «Uzdevumu krājums ekonomikā» veidots atbilstoši vispārējās vidējās izglītības

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Recent economic developments in Latvia

Recent economic developments in Latvia Eiro ieviešana Latvijā Ilmārs Rimšēvičs Latvijas Bankas prezidents 2012. gada 15. decembris Iedzīvotāji no eiro ieviešanas necietīs Eiro ieviešana NAV naudas reforma Latus Latvijas Bankā varēs apmainīt

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint EnergoRisku Latvenergo klientiem Jūrmala, 18.02.2015 Regnārs Levenovičs, AAS Balta Galvenais īpašuma un speciālo risku parakstītājs Kas ir EnergoRisku? Īpaši Latvenergo klientiem izstrādāts s pakalpojums.

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konsolidētie 216. gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati 28.2.217 / RĪGA Atruna Šo prezentāciju un visus materiālus, kas izplatīti vai darīti pieejami saistībā ar to (turpmāk kopā saukti - prezentācija),

Sīkāk

Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība Rīgas pa

Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība Rīgas pa Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība...5 1. Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze 08.12.2015. prof. Irina Pilvere Aleksejs Nipers Latvija Lietuva Igaunija Polija Krievija Analizējamās nozares/valstis/periods Pētījums

Sīkāk

Book 1

Book 1 1. MEŽA RESURSI LATVIJĀ, TO NOZĪME TAUTSAIMNIECĪBĀ PLATĪBA KRĀJA ĪPAŠNIEKI MEŽSAIMNIECISKO DARBU APJOMI IETEKME UZ EKSPORTU, IEKŠZEMES KOPPRODUKTU, ENERĢIJAS BILANCI UN NODARBINĀTĪBU Kas jāzina MEŽA ĪPAŠNIEKAM

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

2013_6M_LV

2013_6M_LV Nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 213. gada 3. jūnijā 213. gada 3. augusts Atruna Šo prezentāciju un visus materiālus, kas izplatīti vai

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

Microsoft Word - Petijums gala.doc

Microsoft Word - Petijums gala.doc LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS EKONOMIKAS INSTITŪTS Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģ.nr. 40003324342 Akadēmijas laukums 1, LV-1050, Rīga, Latvija; tel.67222830, fax 67820608, e-pasts: economics@economics.lv

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA34-49-115 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 4 3 Ievērošanas un ziņošanas

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

TKB_2009_1cet_parsk_lv

TKB_2009_1cet_parsk_lv A/S TRASTA KOMERCBANKA. GADA 31. MARTĀ (NEAUDITĒTI) SATURS lpp. Starpperiodu bankas (grupas mātes uzņēmuma) vadības ziņojums 3 Bankas (grupas mātes uzņēmuma) padomes un valdes sastāvs 5 Finanšu pārskati

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite PAREX INDEX LATVIJAS UZŅĒMĒJU APTAUJAS ATSKAITE 2008. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre SATURA

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO 2018. GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS 01.01.2018 30.06.2018 INFORMĀCIJA PAR GRUPU Koncerna nosaukums Mātes sabiedrība Madara Cosmetics

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Satura rādītājs Anotācija...3 Projekta mērķi...3 1. Statistikas dati...3 2. Informācijas analize...7 2.1. Alkohola

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2 SIA VMF LATVIA 2017.gada darbības rezultāti un uzdevumi 2018.gadam Jānis Buļs Valdes priekšsēdētājs SIA VMF LATVIA 23.03.2018. Esošie VMF LATVIA stratēģiskie mērķi 1. Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

Microsoft Word - IPJ_FK.doc

Microsoft Word - IPJ_FK.doc Finanšu un kredīta studiju virziena 1. Akcīzes nodoklis. 2. Pievienotās vērtības nodoklis. 3. Nekustamā īpašuma nodoklis. 4. Uzņēmuma ienākuma nodoklis. 5. Fizisko personu ienākumu aplikšana ar iedzīvotāju

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk