LIGUMS Nr. ZIPSK/4-Sl l4ll9 par pdrtikas predu piegddi Ziemeru pamatskola Al0ksnes novada Ziemerapagasta 2014.gada22. augtsta Alnksnes novada palvaldl

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LIGUMS Nr. ZIPSK/4-Sl l4ll9 par pdrtikas predu piegddi Ziemeru pamatskola Al0ksnes novada Ziemerapagasta 2014.gada22. augtsta Alnksnes novada palvaldl"

Transkripts

1 LIGUMS Nr. ZIPSK/4-Sl l4ll9 par pdrtikas predu piegddi Ziemeru pamatskola Al0ksnes novada Ziemerapagasta 2014.gada22. augtsta Alnksnes novada palvaldlbas, re[istreta Valsts ie4emumu dienesta Nodoklu maksat6ju registra ar kodu , atrodas Darza iel6 11, Al[ksnE, Alflksnes novad6, LV-4301, iestade Ziemeru pamatskola, refistr6ta Valsts ie4emumu dienesta Nodoklu maksataju refiistra ka strukturvienlba ar kodu , atrodas,,pamatskola", Mari4kalna, Ziemera pagast6, Allksners novada, LY-4332, turpmak teksta,,pasutitajs", tas direktores pienakumu izpild-rt6jas Elvlras AIZUPES persona, kura darbojas saska46 ar Al[ksnes novada domes gada26.jlnija lemumu Nr.249 (protokols Nr. 11, 50.p) un Ahksnes novada domes saisto5o noteikumu Nr.18/2013,,Al[ksnes novada pa5valdtbas nolikums" l22.punktu. no vienas puses, un SIA,,Kunturi", refistrets LR Uz46mumu re$istra nodoklu maksataju registra ar vienoto registrdcijas Nr ,juridiskd adrese:,,kunturi", Vilpulkas pagasts, Rljienas novads, LY-4241, tas valdes priek5sedetaja Jur$a Krasti4a persond, kur5 r-lkojas uz SIs komercsabiedr-rbas statltu pamata, turpmak teksta - PIEGADATAJS, no otras puses, abi kopa un katrs atsevi5li turpmak tekst6 - LIDZF.JI, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma noteiktaja kaftiba Pas[t-rtdja veikto iepirkumu,,pdrtikas produktu piegade Ziemeru pamatskolai" (iepirkuma identifikacijas Nr. ZIPSK ) un PIEGADATAJA iesniegto piedavajumu nosledz 5o LTgumu par sekojo5u: 1. LIGUMA PRIEKSMETS 1.1. PIEGADATAJS saska4d ar PASUTITAJA paslt-rjumu un atbilstosi LIGUMA noteikumiem ap$emas piegdd6t PASUTI-TAJAM partikas produktus, bet PASUTITAJS pielem Tpa5umf, pdrtikas produktus, turpmdk teksta - PRECE, atbilsto5i Partikas un veterindra dienesta prastbdm, saska4a ar PIEGADAfafa iesniegto iepirkuma Tehnisko un finan5u piedavajumu (Pielikums.Nr.l) PIEGADATAJS pieg5da PASUTITAJAM preces pieprasrto daudzumu, pamatojoties uz PASUTITAJA teleflonisku un elektroniski veiktu pasiittjumu divas reizes ned6f6, iepriek5cja diend preces pas[tot h-dz plkst.1l.00. Piegades javeic 5r ltguma l.3.punkta un 3.7. punktd noteikta kaftiba un termi4os Predu piegade par iepirkuma 3. dalu,,cukgafa" tiek veikta pirmdienas un tre5diends ltdz l.4.ja predu piegade tiek veikta arpus noteikta laika, PASUTITAJS var atteikties no Preces pie4emsanas. Neatkangi no td, vai Prece tiek vai netiek pie4emta, PASUTITAJS par to sastdda aktu. Atkartotas piegddes laika kavejuma gadrjuma hgums tiek lauzts. Partikas produktu sortiments un cenas ir norddttas PASUTITAJA, Tehniska un finan5u piedavajuma (Pielikums.Nr.2) 3.dala,,Clkgala", PIEGADATAJS nav tiestgs izdarlt izmai4as tds nesaska4ojot ar PasriUtdju Piegddajamo produktu cenas var tikt izmainltas, tikai LIDZEJIEM savstarpeji vienojoties, tirgus cendm paaugstinoties vai pazeminoties par l0 o/o vai vair6k, vai valsts parvaldes institucijdm ieviesot papildus prastbas partikas aprite, kas b[tiski (par desmit vai vairak procentiem) sadardzina Preces izmaksas. Cenu izmainas pieraddmas ar Valsts statistikas r.6. f?il,flx1j:'"11i;- d, ar taparaksttsanas br-rdi un ir spek6 ttdz 2lts.gada 31. maija 1

2 2, LIGUMCENA UN NOREKINU KARTIBA 2'1. Maksa par PRECEM, ieskaitot nodokfus, nodevas un visus citus ar hguma izpildi saist-rtos izdevumus ir saskaqd ar PIEGADATAJa tehniskaja un finan5u Nr.1) noradttajam cenam. I.;rdz1ji vienojas, ka PRECES cena ltguma darbtbas laika nevar tikt maintta. 2.2.Llguma maksimala summa ir EUR (tris tlkstosi septi4desmit pieci euro un 00 centi), bez pievienotas vertrbas nodokla. Summa ar pievienotas verttbas nodokli sastada EUR (trts tflksto5i septiqi simti divdesmit euro un75 centi) un pievienotas vertrbas nodokfa 21o/o likmes EUR (sesi simti detrdesmit pieci euro un 75 centi). Ja likumdo5ana mainas PVN likme, tad rel,<ini tiek izraksttti un apmaksa tiek veikta saskaga ar likumdosanas izmai4dm Avansa maksajums netiek noteikts. Apmaksa par Preci tiek veikta saska4d ar PIEGADATAJA izrakstrto predu pavadztmi-re(inu 30 (trtsdesmit) dienu laika no Siiclina sa4emsanas JaPASUTITAJS neveic samaksu par Preci laik6, tad PASUTITAJS maksa hgumsodu 0,5 yo apmera no laika nesamaksdtas summas par katru maksdjuma nokaveto dienu, ja samaksa tiek veikta pec ltguma 2.3. punktd paredzdta termi4a notecejuma. Lrgumsoda aprefins tiek piestadrts ndko5aja rolind par predu piegadi. LTgumsoda samaksa neatbrlvo no saist-rbu izpildes Ja PIEGADATAJS neveic Preces piegddi ltguma noteiktaja termiqd, tad piegadatajs maksd llgumsodu 0,5Yo apm1rd no summas, kas izriet no laikd nepiegadatas Preces par katru nokaveto dienu, pamatoties uz PASUTIfafa piestadlto rel,<inu. Lrgumsoda samaksa neatbnvo no saisttbu izpildes Attiea,qas _Preces cena tiek noradtta predu pavadztme re\ina, kas tiek iesniegts PASUTITAJA p_ilnvarotai personai Inesei Augulei (m.t ) preces piegades laika Ja PIEGADATAJS bez rakstiskas vienosands ar PASUTITAJU piegada preces par cendm, kas ir augstakas neka noradrts PIEGADATAJA Tehniskaja un finansu pieddvajumd (pielikums Nr.l, PASUTITAJS ir tiestgs STs preces apmaksat pec PIEGADATAJA Tehniskaja un finan5u piedavajuma norddltajam cendm. 3. PIEGADES KARTIBA, PREEU PIENEMSANAS _ NoDoSANAS NoSACIJUMI PIEGADATAJS pieg6dd preci ar savu transportu ltdz PASUTITAJA noradttajai vietai: Alriksnes novada Ziemeru pamatskolai,,pamatskola", Mari4kalna, Ziemera pagast6, Al0ksnes novada LY-4332, saska4a ar LTguma 1.3. punktd noteikto, atsevisl,<as partijas ar savu transportu uz PIEGADATAJA re(ina, un veic produktu izkrau5anu PIEGADATAJS nodod Preci PASUTITAJA pilnvarotajai personai atbilsto5i llguma 1.1. punkta minetajam pasflt-rjumam ne velak ka 1 (vienas) dienas laika pec PASUTITAJA iepriek5eja Preces pieteikuma sa4emsanas telefoniski un elektroniski pieprasrta daudzuma. Pie4emSanas brtdr PASUTITAJAM japarbauda Preces daudzums un atbilsttba Tehniskajam un finansu piedavajumam PIEGADATAJA klatbutne ATBILSTOSI LIGUMA nosacrjumiem. VienlaicTgi ar Preces nodo5anu, PIEGADATAJS nodod PASUTITAJA pi lnvarotaj ai personai PIEGADATAJA parakst-rtu preces pavadztmi- re\inu Par Preces nodo5anas dienu tiek uzskattta diena, kad PIEGADATAJS PASUTITAJAM nodod Preci un LTdzEju pilnvarotie parstavji paraksta attieclgu Preces pavadzrmi- re\inu.

3 3.4. Predu pavadtrme jdbit uzrad-rtam LR Pdrtikas un Veterindra dienesta eksperta izdotas apliectbas numuram, kura garante attiectgds predu partijas kvalitates atbilsubu. PEc PASUTITAJA pieprasr.juma pavadzlmei japievieno kvalitates aplieclbas kopija PIEGAOATAIS n"r piln, materidlo atbild-rbu par Preces nejau5u bojaeju vai bojajumiem hdz predu pavadztmes * refina abpusejam paraksttsanas brtdim DerTguma termi4a laika PIEGAOAfAJS ir atbildigs par Predu kvalitati, ja vien tas nav radies, PASUTITA JAM nei everoj ot uzglabasanas nosac-rj umus PASUTITA"IaU ir tiestbas pirms pie4emsanas p6rbaud-rt Preci, nepie4emt to un neparaksttt predu pavadzlmi - re[inu, ja Prece nav kvalitatrva vai neatbilst Preces Tehniskajam un finansu pieddvajuma cenai (Pielikums Nr.l), iepriek5 sniedzot operatrvo informdciju pa talruni atbildlgajai personai no PIEGADATAJA puses, pec tam PASUTITAJS rakstveidd pazi3o PIEGADATAJAM I (vienas) dienas laika pec fakta konstatesanas, uzaicinot PIEGADATAJU sagatavot divpuseju aktu par konstatetajdm neatbilsttbdm. PIEGADATAJAM pec pazi4ojuma sa$emsanas nekavejoties jaierodas PASUTITAJA Preces piegddes vietd. PIEGADATAJA neiera5anas gadr.juma, iepriek5 sniedzot operattvo informaciju pa tdlruni atbildlgajai personai no PIEGADATAJA puses, PASUTITAJAM ir tiestbas sastadtt aktu bez PIEGADATAJA piedaltsanas, pieaicinot neieinteresetu personu. Atteik5anas parakst-rt defektu aktu vismaz divas reizes ir pietieko5s iemesls 5T llguma lausanai Ja PIEGADATAJS piegadajis nekvalitattvu Preci, tad tas uz sava rekina 24 stundu laika apmaina Preci pret jaunu, kvalitatrvu Lrguma noteiktaja termi4a. PIEGADATAJAM ir piendkums uz sava re\ina I (vienas) dienas laika piegadit Preci atbilsto5i LTguma prastbam. Ja tr[kumi netiek noversti noteiktajd termi46, PIEGADATAJAM tiek apre[inats hgumsods 0,5Yo apmdrd no summas, kas izriet no pieteiktds Preces, par katru trlkumu noversanas dienu, pamatojoties uz PasDutaja piestad-rto relinu. Llgumsoda samaksa neatbrlvo no saisttbu izpildes Ar Llguma prasrbem atbilstosu Preci 5T LTguma ietvaros saprotama Prece, kas atbilst Llguma noteikumiem, taja skaita Tehniskajam un finan5u piedavajumam (LIguma pielikums Nr.1) Piegadatas Preces kvalitatei, mar[<ejumam un iepakojumam jdatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienrbas spek6 eso5ajos normauvajos aktos noteiktajam kvalitates un obligata nekaittguma praslbdm, t.sk gada 23.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.964,,Pdrtikas predu mar[e5anas noteikumi" 5.panta un 6. panta 6.2.apak5punkta, 9.panta,11.l.panta,ll.2.panta,l4.panta,54,pantaun 5T.pantanosaCrjumiem PIEGAOATA;S piegddd Preci ar atbilsto5u transportltdzekli kas paredzets sasaldetu dztvnieku izcelsmes produktu pdrvads5anai saska4d ar 2010.gada l6.martdministru kabineta noteikumiem Nr.254,,Atri sasaldetu paftikas produktu aprites noteikumi" nosacrjumiem PASUTITAJAM ir tiestbas veikt atri sasaldctu partikas produktu pdrvada5anai paredzeta transpofthdzek]a temperat[ras kontroli. Neatbilstrbas gadrjumd tiks sastad-rts akts un pievienots foto PIEGADATAJS norada Precei atbilsto5u realizdcijas termi4u, kas nodro5ina to, ka Prece saglaba piendctgu kvalitati, dro5umu un pilntgas lieto5anas Tpa5Tbas Prece neatbilst LTguma noteikumiem, ja par Preci sniegta maldino5a, nepatiesa, nepilntga vai neskaidra (nesalasdma) informdcija, vai td nav sniegta vispdr, vai art tas rada vai var radlt apdraudcjumu PASUTITAJA mantai. PIEGADATAJS piegdda Preci atbilsto5i Ministru kabineta 2012.gada l3.marta noteikumu Nr.172,,Noteikumi par uztura normam izgl-rtrbas iestdzu izghtojamiem, socialas aprlpes un socialas rehabilitacijas instituciju

4 klientiem un arstniectbas iestazu pacientiem" prasrbdm, ieverojot \zlura normas pirmsskolas izgl-rtr bas pro grammas Tstenoj o 5o izgltttbas i estazu izghtoj amiem,, PIEGADATAfS piegida Preci sava tard, kura atbilst speka.roslusa* prasibam, un sanem atpaka! ieprieksejas Piegades taru Taras izmantosanas un apmai4as izmaksas ir ieklautas preces cen Taras, ko PIEGADATAJS nesa4em atpaka!, izmaksas ir ieklautas specifikacijd nor6d-rtaj6 Preces cena, un Pasltltajs to izlieto pec saviem ieskatiem. 4. LIDZEJU ATBILDIBA 4.1. PIEGADATAJS: 4.1.l.piegada un nodro5ina Preces atbilsttbu produktu ralotdju deklaretajiem kvalitates standartiem un LTguma noteikumiem, kd arl ar likumiem un citiem tiestbu aktiem n ote iktiem un vi sperat zrtiem kval itate s standartiem ; PIEGADATAJS nodrosina Preces piegddi tas ralotdja standarta iepakojum6, kas nodro5ina_pibtgu Preces dro5rbu pret iespejamajiem bojajumiem to transpoitcjot; 4.I.3.PIEGADATAJS piegdda PRECI, kuras denguma termi4s atbilst piedaviiumam. Partikas produktu dertguma termigs uz piegddes brrdi nedrtkst but mazdks kd 7 5yo no ralotaja noteikta kopeja denguma termi4a; Preces markejuma sniegtajai informacijai jabut valsts valoda labi redzamai un saprotamai, tai objektwijdatspogulo Preces drosums vai nekaitrgums un pielietosanas kvalitate; 4.l.5.Preces marfejumam jab[t neizdzesamam un atbilsto5am konkretajam produktam. Marl6juma sniegtajai informacijai jabut skaidrai, to nedr-kst aizsegt ar citu rakstveida informaciju, attelu vai uzhmi; PIEGADATAJS garante PASUTITAJAM izpild-rt sanitaras normas, kas neradls draudus veseltbai, parvadajot un uzglabajot partikas produktus, ieverojot MK noteikumu regulas R II piel., IV nod.7 punkts: VajadzTbas gadijuma parvada5anas lidzekliem un/vai konteineriem, ko izmanto partikas lidieklu parvada5anai, jauztur partikas produkti atbilsto5ds temperat[ras un j6but iesp6jai minetas temperatlras kontrolet. MK noteikumu regulas R IX nod. 5.punkts;Izejmaterialus,sastavda!as,starpproduktus un gatavus produktus, kas var6tu sekmet patogenu mikroorganismu vairosanos vai tokstnu veidosanos, nedrtkst uzglabat temperat[rds, kas var6tu rad-rt draudus vesehbai. NedrTkst partraukt aukstuma \cdi. Tomcr var atlaut ierobezotus periodus arpus temperatlras kontroles, lai nokdrtotu apstrddes praktiskos aspektus sagatavojot, pdrvadajot, uzglabdjot, izstradajot un pasniedzot partiku, ja tas nerada draudus vesehbai. MK noteikumu regulas R853/2004 I sad., VII nod. l.punkts:ja vien Tpa5os noteikumos nav noradtts citadi, t[l-rt pec pec kau5anas veterinaras ekspertrzes ga]a ir kautuve jdatdzese, lai nodro5inatu ne vairak ka 3*C temperat[ru subproduktiem un 7*C citai galai, atbilstrgi atdzese5anas hknei, kas paredz pastdvtgu temperatdras samazina5anu. TomEr atdzes65anas laika gafu var sadal-rt un atkaulot saska4a ar V nodalas 4. punktu. I. sad., VII nod. 3.punkts: Ga]ai ir jasasniedz l.punkta paredzeta temperat[ra pirms parvadasanas un Sada temperatdra jasaglaba parvadasanas laika, kur neatbilsttbas gadr.juma PASUTITAJS ; sastadts aktu un pievienos foto; uz Preces iepakojuma marl;ejumd norada Sadu informaciju: Preces nosaukumu un tds sastavdalas, neto masu,

5 Preces realizdciias termi4u, ka an, rpa5us Preces uzglab6sanas vai lietosanas noteikumus, ja nepieciesams ieverot sadus noteikumus, lai nodrosinatu Preces pareizu I ietosanu, pedeja izplafitaia, refistreta ralotdja, iepakotaja vai importet6ja nosaukumu un adresi Preces izsekojamlbai, o""u.lffi ;::[,Tff,;:lkJ3,if i]j??#3::::,:il51ffi *:"la.yl,fltifi]1 valsts valod6, Preces sastdvu, t.sk., e-vielas, identificejot genetiski modificetos organismus (qmo), sals saturu, krasvielu sadalljumu dablgajas un sintetiskaj as, partikas piedevas; 4.2. Pas[t-rtajs pie4em LTguma prastbam atbilstosu preci un veic apmaksu. 4.3.LTdzEju pilnvarotie p6rstdvji ir atbildigi par hguma izpildes uzraudzlsanu, tai skaitd, par Preces pie4emsanas un nodo5anas organizesanu, Precei pavadnmes- r6l;ina noformcsanu, iesnieg5anu un parakstrsanu atbilsto5i 56 ltguma prastbam, savlaictgu ro[inu iesnieg5anu un pie4emsanu, apstiprina5anu un nodoianu apmaksai, defekta akta p;ksttsanu. 5. IZMAII){AS LIGUMA, TA DARBINAS PARTRAUXSANA 5.1. LIgumu var papildindt, grozltvai izbeigl, LidzEjiem savstarpeji vienojoties. Jebkuras llguma izmai4as vai papildinajumi tiek noformeti rakstveida un t<iusi par siliguma near4emamam sastavdalam Lldzcji vat lauzt LTgumu, savstarpeji rakstveida vienojoties, pirms LTguma darbrbas termi4a beigam Pasiit-rtdjs vg vienpuseji lauzt io LTgumu gadrljumd, ja: 5.3.l.PIEGADATAJS nav piegddajis Preci PASUTiTAJA pieprasttaj-alaikddivas vai vairak reizes; PIEGADATAJS divas vai vairdkas reizes piegddd neatbilstosu preci. par neatbilsto5u Sai LTguma tiek uzskauta Tehniskajam un finan5u piedavajumam (LTguma pielikums Nr.1) neatbilsto5a Prece, tds kvalitate un iepakojums, Preces cena, vai pdrtikas aprites neieverosana; PIEGADATAJS divas vai vairdkas reizes nav ieverojis preces glabasanas, iesai4ojuma,_transpott65anas vai - Preces nodosanas - pie4emsanas prasrbas; ja PIEGADATAJS ir piegddajis LTguma noteikumiem neatbilstbsu preci un nav to apmain-rj is Llguma 3. T.punkta noteiktaj a kafttbd; pamatojoties uz finan5u lldzeklu nepie5(ir5anu, sakard ar ekonomisko situaciju valsu; ja Llgums tieklauzt un punkta noteiktajos gad-rjumoso tad PIEGADATA]S samaksd P4SUJITAJAM hgumsodu 0,5 % apmcia no atiit<usas LTguma summas, ro parskaitot PASUTITAJA kontd 10 (desmit) dienu laika no LIguma larisanas brrla. 5'4. PIEGADATAJS var vienpuseji lauzt 5o Lrguma atrundta termi4a, ja pasutitajs kavc piegddatds Preces apmaksas termi4u vairak par l0 (desmit) diendm. 5.5.Izbeidzot LTgumu PIEGADATAJAM janodrosina Predu pieg6de pasutitajam 1(vienu) m6nesi pec PASUTTTAJA vai PIEGADATAJA pazir1oluia par atkdpsanos, izslttsanas dienas, lai tiktu nodrosinata nepdrtraukta skolenu Edinasanu Lldz1ji ir atbildrgas par llgumsaisttbu neizpildi atbilstosi Civillikumam. 5.7.LTdzcji ir atbrtvotas no atbildtbas par 5o LIgumu, ja ltgumsaistrbu izpilde ir kfuvusi neiespejama no abam Pusem neatkartgu nepdrvaramu, uiru, apstaklu del.

6 6. STRIDU RISINASANAS KARTIBA 6.1. JebkurS strlds, domstarptbas, pretruna vai prasrba, kas rodas saist-rba ar Sa Llgumaizpildi, lausanu, izbeigsanu vai speka neesamlbu, tiek risinats starp Pusem vienosanxs ield, ru di.n, laikd, bet, ja tas nebds iespejams -Latvijas Republikas tiesa. 7. NEPARVARAMAVARA 7.1. Lldzcji tiek atbn-voti no atbildrbas par LTguma pilntgu vai dalcju neizpildi, ja S6da neizpilde radusies nepdrvaramas varas vai arkarteja rakstura apstak]u rezultatd,-kuru darbtba sakusies pec LIguma nosleg5anas un kurus nevareja iepriek5 ne paredzdt, ne nov6rst. pie neparvaramas varas vai arkarteja rakstura apstdkliem pieskaitami: stihiskas nelaimes, avdrijas, katastrofas, epidcmijas un kara darblba, streiki, iek5cjie nemieri, blokades, varas un parvaldes institdciju rtctba, normattvu aktu, kas bdtiski ierobezo un aizskar Lidzcju tiesrbas un ietekme uz4emtds saisubas, pie4emsana un sta5ands spek Lldzcjam, kas atsaucas uz neparvaramas varas vai arkarteja rakstura apstaklu darbrbu, nekavejoties par Sadiem apstakliem rakstveida jdzi4o otram LTdz}jam. Zifojun*a janorad,a., kdda termi46 pec vi4a uzskata ir iespejama un paredzama vi4a Liguma paredzdto saisubu izpilde, un, pec pieprasr.juma, Sadam zi4ojumam ir japievien o izzi4i, kuru izsniegusi kompetenta institdcija un kura satur arkartejo apstdklu darblbas apstiprinajumu un- to raksturojumu. 8. CITI NOTEIKUMI 8.1. Visos jautajumos, kas nav noregulcti Saja Liguma,Lrdzlji vad6s no iepirkuma nosacrjumu prastbam, PIEGADATAJA Tehniska un finan5u piedavajumu un speka eso5a;iem normattvajiem aktiem. 8.2.L1dzcji savstarpeji ir atbildigi par otram LTdzEjam nodarltajiem zaudcjumiem, ja tie radu5ies viena Lrdzeja vai ta darbinieku, ka art 5T LTdzEja ltguma izpilde iesaistrto treso personu darbtbas vai bezdarblbas, ka art rupjas neuzmanlbas, laund nol[kd izdarlto darblbu vai nolaidlbas rezultdta Sis ltgums ir saisto5s Pircejam un Pardevejam, kd art visam tre5ajam personam, kas likumtgi par4em vi4u tiestbas un pienakumus Sis Lrgums stajas speka no ta paraksu5anasbrrta un ir speka ltdzltdzeju saistrbu pilnigai izpildei Saja hguma izveidotais noteikumu sadaltjums pa sadalam ar tdm pies\irtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienlgi atsaucem un nekada gadr.jumd nevar tikt izmantots vai ietekmet 5d ltguma noteikumu tulkosanu Gadr.juma,ia kada no LTdzejiem tiek reorganizetavai likvideta, Lrgums paliek sp6ka un t6 noteikumi ir saistosi Lldzcju tiesrbu un saisttbu par4emejiem. 8.1.Lldzcji 3 (trts) darba dienu laika inform6 viena otru par adreses, bankas rekinu vai citu rekvizttu izmaiqem 8.8. Llgums sagatavots uz 7 (septi46m) lapdm ar vienu pielikumu (Tehniskais un finansu pied6vajums) uz 3 (tris) lapam, 2 (divos) eksempldros ar vienadu juridisko speku, no kuriem viens glabajas pie PASUTITAJA, ber otrs pie ptegadataja Ar 5o Llgumu uz4emlo saist-rbu izpildes nodro5ina5anai LTdzEji nosaka kontaktpersonas: no PASUTIfAfa Lldzcji- Inese Augule, talrunis: ; m.t

7 Ettsnfi1ffiltqsF' irzec ' "e6rv/"a"/' no P IE GADATA JA Lldzdji atb i ldrgd p ersona g*pr wo urf, talrunis: ; fakss: ; e - pasts: /,taqt(, L-r. 9. LIDZF,JA RE,KVIZITI UN PARAKSTI PASUTITAJS Aluksnes novada pa5valdlbas D-arza iela 11, Ahksne, Alfiksnes novads, LV-430 I Nodokfu maksdtdja kods Nor6\inu konts: LV58 LINLA AS SEB banka, kods UNLALY2X PIEGADATAJS SIA,, Kunturi" registracijas Nr , $midrleasa6tes?0 ;ffi1rfrigiei, LV Vifpulkas pagasts, Rljienas novads, LY-4241 Bankas kods: AS SEB banka LINLALV2X Konta Nr. : LV33[INLA Iestdde Ziemeru pamatskola,,pamatskola", Mdri4kalnd,, Ziemera pagasta, Aliiksnes novads, LY tdlr , e-pasts: r.-l/, 1 ''r/, (Elvrra Aizupe) piendkumu izpildttaja I Z.v. - ' ''.,r._ '.-, t. :--)*-ij.:t;." SIA,,Kunturi" ' ;V'..,it-' ' l.'i,,, I l\1', 1( i[g,gtrr*#fr;.s ]; ;i i, ".t\ :' 'j '[";' 1\,/ i,' '' \,:L:'-,* 'o*.. j,,,,i --.-/,,-')" r r r,l\i)-)7" "!::.r-==:;!a:- (Jurpis Krastin5) valdes priek5sedetajs

LIGUMS Nr. ZIPSK/4-5/ par partikas predu piegadi Ziemeru pamatskola Allksnes novada Ziemera pagasta 2014.gada22. augusta -..\, I Aluksnes novada

LIGUMS Nr. ZIPSK/4-5/ par partikas predu piegadi Ziemeru pamatskola Allksnes novada Ziemera pagasta 2014.gada22. augusta -..\, I Aluksnes novada LIGUMS Nr. ZIPSK/4-5/ 14120 par partikas predu piegadi Ziemeru pamatskola Allksnes novada Ziemera pagasta 2014.gada22. augusta -..\, I Aluksnes novada pasvaldibas, registreta Valsts ie4emumu dienesta Nodokfu

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

IEPIRKUMA LIGUMS Nr / Jelgava,2O17.gada VSIA,,SlimnTca "Gintermuiza"", turpmak saukts "Pasutitajs", kas darbojas uz Statutu pamata, valdes

IEPIRKUMA LIGUMS Nr / Jelgava,2O17.gada VSIA,,SlimnTca Gintermuiza, turpmak saukts Pasutitajs, kas darbojas uz Statutu pamata, valdes IEPIRKUMA LIGUMS -7.3/5-07 Jelgava,O7.gada VSIA,,SlimnTca "Gintermuiza"", turpmak saukts "Pasutitajs", kas darbojas uz Statutu pamata, valdes locekla U.Cacus persona, no vienas puses un SIA "Regat" turpmak

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

RSU eksempldrs IePirkuma,,Papildus darbi objekta RSU dienesta viesnrcas RIg5, MfrruPes iel5 17 k-2' sanmezglu piela go5ana miisdienu prasrba 2'karta'"

RSU eksempldrs IePirkuma,,Papildus darbi objekta RSU dienesta viesnrcas RIg5, MfrruPes iel5 17 k-2' sanmezglu piela go5ana miisdienu prasrba 2'karta' RSU eksempldrs IePirkuma,,Papildus darbi objekta RSU dienesta viesnrcas RIg5, MfrruPes iel5 17 k-2' sanmezglu piela go5ana miisdienu prasrba 2'karta'" ID Nr.: RSU-20 16/64lAFN-Ml LIGUMIS Nr. RTga, Rtgas

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

BJm$ "HiEa" eksernplars IEPIRKUMA LIGUMS par autotransporta pakalpojumu snieg5anu Nr. SPSBR RTga 2019 " gada 07 " rnart6 a II I I I r-./ v

BJm$ HiEa eksernplars IEPIRKUMA LIGUMS par autotransporta pakalpojumu snieg5anu Nr. SPSBR RTga 2019  gada 07  rnart6 a II I I I r-./ v BJm$ "HiEa" eksernplars EPRKUMA LGUMS par autotransporta pakalpojumu snieg5anu Nr. SPSBR- 19-240-11 RTga 2019 " gada 07 " rnart6 a r-./ v Bcrnu un jaunie5u basketbola skola,,rrga", direktora Gunta Senhofa

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr. 2.-7.1./20 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie LĪGUMS Nr. 02-04/201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā 2018. gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs LV40003334410,

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_ VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA Tirgus izpētes Dizaina pakalpojumu sniegšana VAS Starptautiskā lidosta Rīgā (Identifikācijas Nr. TI-13/60) NOTEIKUMI M rupes novad 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde NOLIKUMS 1 APSTIPRINĀTS Iepirkuma komisijas 2013. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 12) 1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

Sarunu procedūras noteikumi

Sarunu procedūras noteikumi VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par elektrolīniju montāžas elementu pirkumu un piegādi) Rīgā 2018.gada 2.augustā AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA Elko, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1.

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba Finasta Asset Management Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1. Tirgus dal bnieka nosaukums: p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" 1. pielikums Finanšu un kapit la tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 J iesniedz Finanšu un

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību At

IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību At IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_27

LEMUMS_GND_2015_27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS iepirkuma komisijas 2016. gada 15. aprīļa sēdē protokols Nr.1 SIA Veselības centrs Biķernieki Iepirkuma procedūras ID Nr. VCB 2016/02M NOLIKUMS Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. Par Nodomu vienošanās noslēgšanu ar SIA Gallusman. ZIŅO:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk