LAT_O2_WBL_PRO_EQF_workshops_FINAL REV_180327

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LAT_O2_WBL_PRO_EQF_workshops_FINAL REV_180327"

Transkripts

1 WBL-PRO projekts Kvalifikācija, atvērtie resursi, labās prakses un rīku piemēri darba vidē balstītu mācību profesionālim DE02-KA IO2: Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra DVB mācību profesionālim Projekta nr DE02-KA Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

2 SATURS 1. DVB MĀCĪBU PROFESIONĀĻA LOMA VAJADZĪBAS UN IEGUVUMI EIROPAS CAURREDZAMĪBAS RĪKI EIROPAS KVALIFIKĀCIJU IETVARSTRUKTŪRAS DEFINĒŠANA EKI PĀRSKATS DVB MĀCĪBU PROFESIONĀĻIEM EIROPAS KVALIFIKĀCIJU IETVARSTRUKTŪRA DVB MĀCĪBU PROFESIONĀLIM GLOSĀRIJS UN SAĪSINĀJUMI ATSAUCES publikācijā iekļautās informācijas izmantošanu 2

3 3

4 1. DVB MĀCĪBU PROFESIONĀĻA LOMA Mūsdienu Eiropai ir raksturīgs augsts bezdarba līmenis visās ES dalībvalstīs. Profesionālā izglītība un apmācība ar spēcīgu darba vidē balstītu mācību komponentu ir veids, kā, sekojot mūžizglītības pieejai, uzlabot nodarbinātības iespējas. Ir aprēķināts, ka pieprasījums pēc darba vidē balstītu mācību pasniedzējiem un pedagogiem turpinās pieaugt, tomēr joprojām neeksistē vienota kvalifikācija, kas apvienotu dažādās prasmes, kurām jāpiemīt šiem profesionāļiem. Svarīgi minēt, ka arī daudziem profesionāli un tehniski zinošiem darbiniekiem tiek lūgts kā pasniedzējiem un mentoriem atbalstīt mācīšanos darbavietā, tomēr ne visi no viņiem tiek atbalstīti savu personīgo prasmju attīstīšanā, lai varētu šo uzdevumu veikt efektīvi. Projekts WBL-PRO Kvalifikācija, atvērtie resursi un interaktīvais rīks darba vidē balstītu mācību profesionālim, kurš ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu, izveidos, veiks testēšanu un popularizēs jaunu DVB mācību profesionāļa darba profilu ar caurredzamības pieeju, t.i. caur EKI un ECVET pielietojumu, detalizēti aprakstot specifiskas zināšanas, prasmes un kompetences, kas nepieciešamas, lai veicinātu, vadītu un palīdzētu efektīvām DVB mācību pieredzēm. DVB mācību profesionāļi uzlabos nodarbinātības perspektīvas visiem darbiniekiem šādos veidos: veicinot mācīšanos darbā, sasaistot mācīšanos, mācīšanu un vērtēšanu profesionālajā izglītībā un apmācībā; novērtējot apmācāmos darba vidē balstītās mācībās no mācību rezultātu sasniegšanas skatu punkta un nodrošinot kvalitātes kontroli DVB mācību programmās. Viņi spēs darboties visos kontekstos, kuros DVB mācības var tikt pielietotas, tai skaitā: Skolās, kurās ar īstu projektu palīdzību un caur sadarbību ar industrijām uz vietas tiek gūta praktiska pieredze; Duālajās sistēmās/praksē, kas ir veidi, kādos formālajā izglītībā tiek kombinēts apmācību saturs starp skolu un uzņēmumu, rezultējoties valstī atpazītā izglītības kvalifikācijā; Profesionālajās skolās, kurās pastāv mācību fāzes darba vietā, t.i. obligātas vai brīvprātīgas dažādu garumu prakses uzņēmumos; Mūžizglītībā, kas saistīta ar darba vidē balstītas pieredzes gūšanu. Vēl jo vairāk, mūsdienās darba vidē balstītu mācību pieredze tiek arvien vairāk iesaistīta E-mācībās un M-mācībās (mobilajās mācībās). Lai arī šis dokuments ticis veidots, balstoties uz vairāk tradicionālo klātienes DVB mācībām, tomēr tā saturs var tikt vispārināts un pielāgots arī attālinātai DVB mācību pieredzei. 4

5 ES DVB mācību profesionāļi tiks nodrošināti ar atvērto resursu platformu 1 apmācību mērķiem, kas piedāvās: Teorijas un pētījumus saistībā ar DVB mācībām; Prasmju bāzi, kas ļaus viņiem atbalstīt skolēnus, nodrošinot kvalitāti DVB mācību nodrošināšanā; Eiropas līmenī apkopotus labās prakses un rīku piemērus. 1 WBL-PROFESSIONAL.EU būs virtuāla telpa informācijai par DVB mācībām inovatīva tiešsaistes platforma ar atvērtiem mācību resursiem. Visi projekta rezultāti tiks augšupielādēti tiešsaistes platformā: DVB mācību pētījuma un analīzes ziņojums, DVB mācību profesionāļa amata apraksts, DVB mācību profesionāļu kvalifikācijas rokasgrāmata, DVB mācību interaktīvais rīks, DVB mācību profesionāļu rīks, TOP 12 iedvesmojoši stāsti no DVB mācību skolēniem. 5

6 2. VAJADZĪBAS UN IEGUVUMI Piedāvātais kvalifikāciju apraksts ticis sagatavots projekta WBL-PRO ietvaros, kura mērķis ir izveidot jaunu darba vidē balstītu mācību profesionāļa darba profila aprakstu. Projekta mērķis ir izveidot un prezentēt kopīgu ietvarstruktūru kvalifikāciju sistēmām, iekļaujot profesionālo izglītību un apmācību, kā arī spēt piemērot kvalifikācijas, kas gūtas caur neformālām DVB mācību profesionāļu apmācībām. Projekta ietvaros tā partneri sākumā strādāja valsts līmenī, analizējot katras valsts kvalifikāciju ietvarstruktūras, kā arī vietējās prasības, kas saistītas ar apmācību uzņēmumos un skolām, kas atbildīgas par darba vidē balstītu mācību pieredzi. Šī EKI kalpo kā atsauces punkts dažādu kvalifikāciju līmeņu salīdzināšanai atšķirīgās kvalifikāciju sistēmās, kā arī lai veicinātu gan mūžizglītību un vienlīdzīgas iespējas zināšanās balstītā sabiedrībā, gan arī tālāku integrāciju Eiropas darba tirgū, vienlaikus respektējot atšķirības dažādu valstu izglītības sistēmās. Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūra DVB mācību profesionālim iepazīstina ar zināšanām, prasmēm un kompetencēm, kas ir balstītas mācīšanās iznākumos un formulētas kā apgalvojumi par to, ko apmācāmais zina, saprot un spēj paveikt pēc mācību procesa beigām (mācību iznākumos balstīta pieeja) 2. Zināšanas, prasmes un kompetences, uz kurām veiktas atsauces, var tikt paplašinātas un uzlabotas pēc nepieciešamības. Šie mācību iznākumi tikuši veidoti, balstoties uz četriem mācību laukiem (sk. 6. nodaļu): - Darba vidē balstītu mācību plānošana - Darba vidē balstītu mācību organizēšana - Darba vidē balstītu mācību pasniegšana - Darba vidē balstītu mācību novērtēšana Ietvarstruktūra dos ieguldījumu gan profesionālajā, gan arī personīgajā DVB mācību speciālistu (paš)attīstībā. Visbeidzot, WBL-PRO projektā izveidotās EKI mērķis ir sniegt ieguldījumu plašāku mūžizglītības mērķu sasniegšanā un vairot darba spēka mācīšanos un mobilitāti, nodarbinātību un sociālo integrāciju. 2 Viens no lielākajiem mācību iznākumu plusiem ir skaidrā apgalvojuma forma, ko apmācāmajam ir jāsasniedz un kā tiek paredzēts, ka šie sasniegumi tiks parādīti. Līdz ar to, mācību rezultāti ir precīzāki, vienkāršāk formulējami un skaidrāki nekā mērķi. 6

7 3. EIROPAS CAURREDZAMĪBAS RĪKI Tas, ka izglītība un apmācības ir būtiski mūsdienu zināšanu un ekonomikas sabiedrības attīstībai un panākumiem, ir plaši atzīts fakts. ES stratēģija uzsver valstu sadarbību un savstarpēju mācīšanos. Palīdzēt visiem pilsoņiem kļūt prasmīgākiem ir izšķiroši nozīmīgi ES izaugsmei un darba iespējām, kā arī taisnīgumam sociālajai integrācijai. Ekonomikas lejupslīde vēl jo vairāk izgaismo šo ilgtermiņa izaicinājumu aktualitāti. Valsts un privātpersonu budžeti pakļauti nopietnam slogam, esošās darbavietas izzūd, un jaunās darbavietās bieži nepieciešamas citādas un augstāka līmeņa prasmes. Līdz ar to, izglītības un apmācību sistēmām jākļūst daudz atvērtākām un atbilstošākām gan pilsoņu, gan darba tirgus un vispārējās sabiedrības vajadzībām (ET 2020). Ir izveidoti un ieviesti vairāki Eiropas rīki, piemēram, Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI), Europass, ECVET, daudzvalodu Eiropas prasmju/kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikācija (ESCO), un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, lai veicinātu skolēnu un darbinieku mobilitāti. Šie rīki uzlabo caurredzamību, ļaujot salīdzināt kvalifikācijas starp dažādām valstīm (EKI) un atpazīt mācību rezultātus (ECVET), sekmējot mūžizglītību. Rīki nav izstrādāti nošķirti viens no otra, tie ir ciešā savstarpējā saskaņā, un dažādie rīki un pakalpojumi tostarp caurredzamība, kvalifikāciju atpazīstamība, neformālās un ikdienējās izglītības atzīšana un atbalsts mūža garumā tiek piedāvāti savstarpēji koordinētā veidā, ar nolūku sniegt ieguldījumu patiesai Eiropas mobilitātei, kur iespējams saprast un ātri atpazīt cilvēka zināšanas, prasmes un kompetences. Eiropas kredītpunktu sistēma profesionālās izglītības un apmācības jomā (ECVET - tika izstrādāta, lai ļautu cilvēkiem, kuri vēlas iegūt kvalifikāciju, izmantot kā pamatu iepriekš apgūto. Autoritātes ar atbilstošu kompetenci var izvēlēties izmantot ECVET, lai dotu cilvēkiem iespēju saņemt novērtējumu par ārzemēs iegūtiem mācību rezultātiem, kā arī par mācību rezultātiem, kas iegūti, mācoties citā institūcijā vai izglītības sistēmā tai pašā valstī, vai praktiskā pieredzē. Ekonomikas strukturālu pārmaiņu kontekstā, kur daļa sektoru piedzīvo lejupslīdi un samazina darbinieku daudzumu, kamēr citi sektori saskaras ar grūtībām piesaistīt pietiekami kvalificētus darbiniekus, ir nepieciešamība pēc elastīga darbaspēka. Tiek sagaidīts, ka cilvēkiem būs gan potenciāls, gan iespējas turpināt mācīšanos un attīstīt jaunas zināšanas, prasmes un kompetenci. Ņemot vērā Eiropā pastāvošo demogrāfisko spiedienu, ir liela nepieciešamība uzlabot nodarbinātības līmeni un nodrošināt, ka Eiropas cilvēkresursi un sociālais kapitāls ir izmantots pēc iespējas labāk. ECVET ieviešana Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrā ir vērsta uz to, lai nodrošinātu darbinieku profesionālās kvalifikācijas atpazīstamību tajās Eiropas valstīs, kurās šī sistēma darbojas. Ieviešot ECVET sistēmu, tiek panākta darbinieku sociālā motivācija paaugstināt, paplašināt un uzlabot profesionālās prasmes visā darba dzīves garumā, lai kļūtu konkurētspējīgāki Eiropas darba tirgū. Katram darbiniekam vajadzētu uzkrāt ECVET kredītpunktus visu savu darba dzīvi, lai uzlabotu savas spējas adaptēties darba tirgū. Šim procesam vajadzētu darboties katrā profesionālās sagatavotības iegūšanas līmenī formālajā, neformālajā un ikdienējā izglītībā. Iegūtie punkti varētu veidot darbinieka un strādnieka profesionālo portfolio, klasificējot viņa/viņas kvalifikāciju piemērotību konkrētam profesionālajam sektoram. ECVET tehniskās specifikācijas kodols ir mācību sasniegumu pielietošana. Mācību rezultāti apraksta to, ko cilvēks zina un prot darīt, līdz ar to tie ir neitrāli attiecībā uz to, 7

8 kā, kādā kontekstā un cik ilgā laikā indivīdi ir attīstījuši savas zināšanas, prasmes un kompetenci. Mācību rezultāti palīdz atzīt mācīšanos, nošķirot kvalifikācijas iegūšanu no tā, kur un cik ilgā laikā notikusi mācīšanās. Eiropas pamatprincipu ietvarstruktūra kvalitātes nodrošināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā (EQAVET) nodrošina Eiropas mēroga sistēmu, kas palīdz ieinteresētajām personām dokumentēt, attīstīt, kontrolēt, izvērtēt un uzlabot to profesionālās izglītības un apmācības (PIA) nodrošinājuma un kvalitātes vadības efektivitātes paņēmienus. To var izmantot gan sistēmas līmenī, gan PIA sniedzēju līmenī un, sekojoši, ar tās palīdzību iespējams novērtēt PIA nodrošinājuma efektivitāti. Tā ir pielāgojama dažādajām nacionālajām sistēmām un to var izmantot saskaņā ar valstu tiesību aktiem un paņēmieniem. Ietvarstruktūra papildina Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Eiropas kredītpunktu sistēmas profesionālās izglītības un apmācības jomā (ECVET) darbu kvalitātes nodrošināšanas jomā. Ietvarstruktūrā iekļauta regulāras kontroles nepieciešamība (tostarp iekšējas un ārējas novērtēšanas mehānismi) un ziņošana par progresu, izmantojot vienotus kvalitātes izvērtēšanas kritērijus un provizoriskus deskriptorus, lai atbalstītu uzraudzības un ziņošanas kārtību, un tā uzsver vienotu rādītāju nozīmi vērtēšanas, kontroles un kvalitātes nodrošināšanas uzturēšanā PIA sistēmās un starp pakalpojuma sniedzējiem. EQAVET ir kopiena ar vienotu praksi, kas apvieno dalībvalstis, sociālos partnerus un Eiropas Komisiju, veicinot Eiropas līmeņa sadarbību PIA kvalitātes nodrošināšanas attīstībā un uzlabošanā, izmantojot Eiropas pamatprincipu ietvarstruktūru kvalitātes nodrošināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā. Šie dažādie rīki apliecina nozīmīgo lomu, ko PIA sistēmām ir iespējams un nepieciešams uzņemties, risinot prasmju trūkumu, jo sevišķi sektoros, kas piedzīvo izaugsmi vai nozīmīgas pārmaiņas, kuru dēļ nepieciešams augstāk kvalificēts darbaspēks. Esošo Eiropas kvalifikāciju (EKI), kredītpunktu (ECVET) un kvalitātes nodrošināšanas (EQUAVET) rīku izmantošana atbalsta un veicina kvalificēta darbaspēka mobilitāti. Eiropas izaugsme atsāksies vienīgi palielinot produktivitāti un nodrošinot kvalificētus darbiniekus, un šī mērķa sasniegšanai būtiska ir izglītības un apmācību sistēmu reformēšana. 8

9 4. EIROPAS KVALIFIKĀCIJU IETVARSTRUKTŪRAS DEFINĒŠANA gada 23. aprīlī, rekomendējot ieviest Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru mūžizglītībai, Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes mērķis bija radīt vienotu pamatprincipu kopumu, kas kalpotu kā rīks gan vispārējās, gan profesionālās izglītības kvalifikāciju salīdzināšanai. Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra mūžizglītībai ir izveidota, lai būtu vienkāršāk salīdzināt kvalifikācijas, kas iegūtas dažādās Eiropas valstīs. Tas ir vienots Eiropas pamatprincipu kopums, kas veido sasaisti starp konkrētu valstu nacionālajām kvalifikācijas sistēmām. Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra ļauj sasaistīt dažādās nacionālās sistēmas un kvalifikāciju ietvarstruktūras, balstoties astoņos atskaites līmeņos. Tajā, izmantojot mācību rezultātus, aprakstīti astoņi attīstības rādītāji. Mācību rezultāti Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrā skaidro, ko skolēns zina, saprot un spēj paveikt pēc mācību procesa pabeigšanas. Līdz ar to, mācīšanās ietekme ir sevišķi nozīmīga Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrā. Mācību rezultāti iedalīti trīs kategorijās: 1. Zināšanas; 2. Prasmes; 3. Kompetences. Principi, kas ir pamatā Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, tiek plaši atzīti Eiropas kopienas valstīs. Ieguvumi, ieviešot EKI: Kvalifikācijas ir uztveramākas un saprotamākas dažādās Eiropas valstīs un sistēmās; Tiek veicināta pilsoņu mobilitāte starp valstīm; Tiek sekmēta mūžizglītība; Tiek pieļauta dažādu Eiropas valstu mācību rezultātu salīdzināšana, veicinot sadarbību starp valstīm un institūcijām; Vienotais Eiropas atskaites punkts saista dažādas nacionālās kvalifikācijas sistēmas un sekmē labāku savstarpējo komunikāciju; Tiek radīts neatkarīgs, bet savstarpēji saistīts un visām iesaistītajām pusēm saprotams kvalifikācijas tīkls; Kvalifikāciju pārnese starp valstīm, sistēmām un institūcijām kļūst salīdzināma; Tiek uzlabota mūžizglītības pieejamība un mērogs, kādā cilvēki šai procesā iesaistās; Tiek sekmēta neformālās un ikdienējās izglītības atzīšana; Tiek veicināta ārpus nacionālajām sistēmām sasniegto kvalifikāciju caurredzamība. Vairāk informācijas pieejams šajā saitē: 9

10 5. EKI PĀRSKATS DVB MĀCĪBU PROFESIONĀĻIEM Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai DVB mācību profesionāļiem ir šāda struktūra: MĀCĪBU LAUKS A: DARBA VIDĒ BALSTĪTU MĀCĪBU PLĀNOŠANA Modulis A1: DVB mācību pamats un konteksts Mācību rezultāts A1.1: Zina un pielieto DVB mācību tiesisko regulējumu un pamatu Modulis A2: DVB mācību programmu plānošana un organizēšana Mācību rezultātus A2.1: Plāno darba vidē balstītu mācību programmas Mācību rezultāts A2.2: Organizē DVB mācību mobilitāti Eiropā Modulis A3: Koordinēšana un attiecību vadīšana Mācību rezultāts A3.1: Organizē un vada dažādās puses, kas iesaistītas DVB mācību aktivitātēs, un to attiecības Mācību rezultāts A3.2: atbalsta un koordinē gala saņēmējus (skolēnus) 10

11 MĀCĪBU LAUKS B: DARBA VIDĒ BALSTĪTU MĀCĪBU ORGANIZĒŠANA Modulis B1: DVB mācību programmu izveide un organizēšana Mācību rezultāts B1.1: Izveido darba vidē balstītu mācību aktivitātes Modulis B2: Attiecību vadīšana un koordinēšana B2.1: Organizē un vada visas DVB mācību aktivitātēs iesaistītās puses un to attiecības Mācību rezultāts B2.2: Ievieš skolēnu apmācību un uzraudzības darbības DVB mācību aktivitātēs MĀCĪBU LAUKS C: DARBA VIDĒ BALSTĪTU MĀCĪBU PASNIEGŠANA Modulis C1: DVB mācību programmas pasniegšana un organizēšana Mācību rezultāts C1.1: Pasniedz un vada darba vidē balstītu mācību aktivitāti Modulis C2: Koordinēšana un attiecību vadība Mācību rezultāts C2.1: Organizē un vada dažādās puses, kas iesaistītas DVB mācību aktivitātēs, un to attiecības Mācību rezultāts C2.2: Atbalsta un koordinē gala saņēmējus (skolēnus) 11

12 MĀCĪBU LAUKS D: DARBA VIDĒ BALSTĪTU MĀCĪBU NOVĒRTĒŠANA Modulis D1: DVB mācību novērtēšana un izvērtēšana Mācību rezultāts D1.1: Uzrauga, novērtē un izvērtē DVB mācību aktivitātes Mācību rezultāts D1.2: Izvērtē skolēnus un risina jautājumus, kuri attiecas uz eksāmeniem, sertifikātiem un tālākiem jautājumiem Četri mācību lauki aptver vispārējo DVB ieviržu plānošanas-radīšanas-ieviešanasizvērtēšanas procesu. Katrs mācību lauks ir sadalīts vairākos moduļos, kuri reprezentē dažādās fāzes, kas nepieciešamas, lai veiktu saistītās aktivitātes. Tālāk detalizēti aprakstīti katram mācību laukam atbilstošie mācību rezultāti, kuros izklāstīts, kas cilvēkam būtu jāzina, jāsaprot un jāvar paveikt, pabeidzot mācību procesu. Izveidotais EKI ņem vērā dažādās puses, kas iesaistās aktivitātēs, tas ir: skolas, uzņēmumus un studentus, un visas citas ieinteresētās personas. DVB mācību profesionālim būtu jāspēj izveidot pozitīvas attiecības ar visām iesaistītajām pusēm. Projekta partneri ir formulējuši mācību laukus, moduļus un mācību rezultātus saskaņā ar katra partnera veiktajām nacionāla līmeņa aptaujām, sākot ar nacionālajām kvalifikācijas ietvarstruktūrām (ja tādas pastāv). Tieši mācību lauki ir aizgūti no Vācijas EKI. EKI 5. 3 līmenis ir izvēlēts par atskaites punktu DVB mācību profesionālim. Zināšanas Prasmes Kompetence 5. LĪMENIS Visaptverošas, specializētas, faktu un teorētiskas zināšanas konkrētā darba vai mācību jomā, izpratne par Visaptverošs kognitīvo un praktisko prasmju klāsts, kas nepieciešams, lai piedāvātu radošus Īsteno vadību un pārraudzību darba un mācību aktivitāšu kontekstos, kuros pastāv 3 EKI kodols ir astoņi atskaites līmeņi. Katru no 8 līmeņiem definē konkrēts rādītāju kopums, kas norāda konkrētajam līmenim atbilstošos mācību rezultātus jebkurā kvalifikāciju sistēmā. 12

13 šo zināšanu robežām risinājumus abstraktām problēmām neprognozējamas pārmaiņas; pārskata un attīsta savu un citu sniegumu 13

Īsa rokasgrāmata par ES darbību profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā

Īsa rokasgrāmata par ES darbību profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā Īsa rokasgrāmata par ES darbību profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā Profesionālā izglītība un apmācība Ne Eiropas Komisija, ne personas, kas rīkojas Komisijas vārdā, neatbild par to, kā tiek

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx Mācīšanās rezultātos balstītas studijas: Ko tās dod augstākajā izglītībā ieinteresētājām pusēm? Vai varam atļauties to neieviest? Prof. Andrejs Rauhvargers Kā aprakstīsim kvalifikācijas? Pateiksim, cik

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas pieredze LKI 2-4.līmenī 2018 Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārvaldes vecākā referente Līva Šmaukstele Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 Ievads Saskaņā ar Nacionālās drošības koncepciju viens no aktuālākajiem nacionālās

Sīkāk

Es esmu vadītājs –> es esmu profesionāls vadītājs

Es esmu vadītājs –>  es esmu profesionāls vadītājs BRABANTIA LATVIA DARBINIEKU IEKŠĒJĀ MĀCĪBU UN ATTĪSTĪBAS SISTĒMA EVA NOLENDORFA 2019 MĒS ESAM DAĻA NO RISINĀJUMA, NEVIS DAĻA NO PROBLĒMAS SPĒJ SASNIEGT 112 KM/H Attīstības programmas vai sistēmas ieviešana

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 28. novembris Saņēmējs:

Sīkāk

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? 08.06.2016. Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Septītā Pamatprogramma

Septītā Pamatprogramma Eiropas pētniecība darbībā SEPTĪTĀ PAMATPROGRAMMA Lai Eiropas pētniecība kļūtu par vadošo Jaunu standartu izveide Eiropas pētniecībā Septītā pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai ir Eiropas

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars Plotkāns no Zosēniem Vai cilvēkkapitāls ir kapitāls?

Sīkāk

B_Briede

B_Briede LLU pirmā kursa studentu pašvirzītās studijas LLU TF IMI prof. Baiba Briede Saturs Pašvirzīto studiju būtība Aktualitāte Pasaules ekonomikas foruma 2018 un Boloņas procesa kontekstā LLU 1. kursa studentu

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr.

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

DPP

DPP IEVADS Darbības programma Infrastruktūra un pakalpojumi 2.prioritāte Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana 2.2. pasākums IKT infrastruktūra un pakalpojumi Pašreizējā sabiedrības attīstības

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā Šeit top veiksmīgas karjeras Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress 2018.gada 18.-20.jūnijs Irina Pilvere Rektore, profesore www.llu.lv Kāpēc bioekonomikas attīstība

Sīkāk

Stocktaking report

Stocktaking report Bologna Stocktaking Boloņas Procesa panākumu izvērtējums Prof. Andrejs Rauhvargers, Latvija Izvērtējuma pētījuma darba grupas vadītājs QEII Konferenču centrs, Londona 2007. gada 17. & 18. maijs Eiropas

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Snieguma ietvara mehānisms un snieguma rezerve Regulas Nr. 1303/2013 nosacījumi Katram prioritārajam virzienam nepieciešams veidot snieguma ietvaru, kurā iekļaujami iznākuma un finanšu rādītāji. Regula

Sīkāk

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētie finanšu instrumenti ir ilgtspējīgs un efektīvs veids,

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. maijā (OR. en) 9638/17 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2017.

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. maijā (OR. en) 9638/17 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2017. Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. maijā (OR. en) 9638/17 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2017. gada 24. maijs delegācijas SPORT 40 EDUC 266 JEUN

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Draft council conclusions Austrian Presidency

Draft council conclusions Austrian Presidency Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 14. jūnijā (OR. en) 10354/19 SOC 485 EMPL 374 SAN 304 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2019. gada 13. jūnijs delegācijas

Sīkāk

Konkursa nolikums

Konkursa nolikums APSTIPRINU Latvijas Republikas tiesībsargs J.Jansons Rīgā, 2017. gada 7. septembrī Konkursa Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017 NOLIKUMS PAMATOJUMS Latvijas Republikas tiesībsargs (turpmāk

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS  CEĻĀ UZ   SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 3. jūnijs rīkojumu Nr. 262 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0176 Profesija Psihologa asistents Kvalifikācijas līmenis 5 Nodarbinātības

Sīkāk

PowerPoint prezentacija

PowerPoint prezentacija ISO sertificēto grāmatvežu asociācija Grāmatvežu kompetences un sertifikācijas problēmas nacionālajā jeb valstiskajā līmenī 1 ISO biedrības valdes priekšsēdētāja Anda Ziemele 2014. gada 15. maijs Par GSC

Sīkāk

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietaupīt līdzekļus, samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Zinātnieku un praktiķu sadarbības tīkli: ES zinātnisko projektu pieredze Tālis Tisenkopfs Baltic Studies Centre un LU Referāts Starpresoru forumā Mūžizglītības un pieaugušo izglītības sistēma, IZM, Rīga,

Sīkāk

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.10.2015 A8-0307/14 Nr. 14 2. punkts 2. norāda, ka galvenās politikas iniciatīvas, kas ietvēra politikas ieteikumus, balstījās uz ekonomikas prognozēm, kurās nebija paredzēts lēnais izaugsmes temps un

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

Microsoft Word - PS Edinas pakalp spec.doc

Microsoft Word - PS Edinas pakalp spec.doc Ēdināšanas pakalpojumu speciālista profesijas standarts 1. Vispārīgie jautājumi 1. Profesijas nosaukums ēdināšanas pakalpojumu speciālists. 2. Profesijas kods 5121 26. 2. Nodarbinātības apraksts 1. Profesionālās

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 FORUMS PAR BŪTISKAJĀM PĀRMAIŅĀM 2014.gada 5.februāris 1 Mērķis AI/SI apmainīties ar pieredzi būtisko pārmaiņu vērtēšanā un vienoties par vienotas prakses piemērošanu būtisko pārmaiņu identificēšanā un

Sīkāk

Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas raksturojums Studiju programmas raksturojums Doktora studiju programma Politikas zinātne studiju programmas nosaukums 2015./2016. akadēmiskais gads 1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation No profesijas standarta līdz reformai 2019. gada 16. martā. 19.03.2019 1 Reforma Sieviešu dzimtes vārds Pārkārtojums, pārveidojums, saglabājot galveno no līdzšinējā Pārmaiņa, pārkārtojums kādā sabiedrības

Sīkāk

European Commission

European Commission EIROPAS KOMISIJA PAZIŅOJUMS PRESEI Briselē, 2013. gada 3. maijā 2013. gada pavasara prognoze ES ekonomika lēnām atlabst no ieilgušas lejupslīdes Pēc ekonomikas lejupslīdes, kas bija raksturīga 2012. gadam,

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Social Activities and Practices Institute 1 Victor Grigorovich Street, Sofia 1606, Bulgaria Phone: Kas ir

Social Activities and Practices Institute 1 Victor Grigorovich Street, Sofia 1606, Bulgaria Phone: Kas ir Kas ir interaktīvās studijas? Iztrādāja: Nelija Petrova-Dimitrova Uzdevums 1 Interaktīvās studijas ir mijiedarbība, nevis iedarbība! Uzdevums 2 Interaktīvo studiju pamatā ir grupas dinamika! Grupa ir apmācību

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 12. janvārī (OR. en) 5156/18 ECOFIN 10 UEM 6 SOC 3 EMPL 2 COMPET 16 ENV 6 EDUC 5 RECH 9 ENER 6 JAI 14 PI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 12. janvārī (OR. en) 5156/18 ECOFIN 10 UEM 6 SOC 3 EMPL 2 COMPET 16 ENV 6 EDUC 5 RECH 9 ENER 6 JAI 14 PI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 12. janvārī (OR. en) 5156/18 ECOFIN 10 UEM 6 SOC 3 EMPL 2 COMPET 16 ENV 6 EDUC 5 RECH 9 ENER 6 JAI 14 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: Padomes Ģenerālsekretariāts

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - Dompalma_21Apr_2009

Microsoft PowerPoint - Dompalma_21Apr_2009 UNODC grantu shēma un atbalstītie projekti Evija Dompalma, UNODC Nacionālā koordinatore Latvijā Prezentācijas saturs UNODC grantu shēmas mērķis un attīstības posmi HIV profilakses punktu iesniegto projektu

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

NAME :

NAME : STARPTAUTISKĀ INSPEKCIJAS UN SERTIFIKĀCIJAS ORGANIZĀCIJU KONFEDERĀCIJA TREŠO PERSONU INSPEKCIJAS UN SERTIFIKĀCIJAS PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA KAS MĒS ESAM UN KO MĒS DARĀM CEOC International ir Eiropas apvienība,

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Using ICT to support novice teachers

Using ICT to support novice teachers Valsts pētījumu programma Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā (INOSOCTEREHI) Mediju pratība Ievads Zanda Rubene Informācijas un komunikācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS ĀDAŽU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra sēdes protokolu Nr.4 7.2. Izdots saskaņā ar,,sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta otro

Sīkāk

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc Nodibinājums «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds», Reģ. Nr. 40008067097, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija Tālr. 67089429, e-pasts: fonds@rtu.lv, www.fonds.rtu.lv Kārtība SIA CEMEX praktisko

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

LU 68 Fizikas sekcija DocBook

LU 68 Fizikas sekcija DocBook Vispārizglītojošās e-fizikas materiālu augstas kvalitātes noformējuma izstrāde, izmantojot DocBook un LaTeX tehnoloģijas Arnis Voitkāns LU 68. konferences Fizikas didaktikas sekcija 5.02.2010. Kas ir augstas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Presentation

Presentation Futbola spēles prasības Sporta skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide inovatīvo pieeju pielietošanā skolēnu fizisko spēju attīstīšanai 17.03.2014 Futbola mērķis: Uzvarēt Futbola momenti:

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI par vilcienos nodarbināto citu

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai” 1.grupa un grupa - 31.

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem   “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai”    1.grupa un grupa - 31. Laba pārvaldība Rīgas domes Labklājības departamentā Inese Švekle Rīgas domes Labklājības departamenta direktore 2012.gada 21.novembris Zinātniski praktiskā konference: «Laba pārvaldība. Vīzija un realitāte»

Sīkāk