GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir"

Transkripts

1 GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS g. 1

2 Saturs 1. Gulbenes vidusskolas misija un vīzija Gulbenes vidusskolas darba stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības Skolas attīstības prioritātes gadam Skolas attīstības prioritāšu īstenošanas plānošana gadam Attīstības plāna grozījumi, papildinājumi

3 Misija. 1. Gulbenes vidusskolas misija un vīzija Skola, kas ļauj pilnveidot un dažādos veidos attīstīt cilvēka personību, iemāca novērtēt tradīciju nozīmi un izjust patiesu mīlestību pret savu valsti, tautu, tās kultūru un vērtībām. Gulbenes vidusskolā jau 70 gadus Gulbenes pilsētas un apkārtnes bērni un jaunieši iegūst savam laikmetam atbilstošu izglītību un dzīves prasmes. Izpratne par kvalitatīvas izglītības kritērijiem laika gaitā ir mainījusies, tomēr Gulbenes vidusskolas absolventi savu varēšanu vienmēr veiksmīgi apliecinājuši gan iestājoties augstskolās, gan apgūstot izvēlēto profesiju. Arī mūsdienu svarīgākās prasmes moderno tehnoloģiju lietošana un komunikācijas prasmes tiek apgūtas gan procesā, gan izglītojamiem darbojoties neformāli projektu, ļaujot katram attīstīt savu iniciatīvu un radošumu. Gulbenes vidusskola ir gatava atbalstīt un motivēt ikvienu sasniegumiem un personīgai izaugsmei. Vīzija. Atvērta, radoša un demokrātiska skola. Ievērot katra izglītojamā spējas un talantus un, balstoties uz tiem, motivēt ikvienu panākumiem tas ir katra skolas pedagoga izaicinājums un mērķis. Nesaistīt skolēna personību tikai ar priekšmeta standartā noteiktajiem sasniegumiem, bet pamanīt katru jaunā cilvēka izpausmi, kas veicina izaugsmi un to pozitīvi novērtēt tā skola palīdz izaugt personībai, kura apzinās savu vērtību un atbilstoši tai veido savu dzīvi. Visiem kopā skolēnam, skolotājam un vecākiem novērtēt sasniegto un meklēt jaunas iespējas tālākai personības izaugsmei. 3

4 2. Gulbenes vidusskolas darba stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības Skolas darba stipro pušu un attīstības vajadzību apkopojums veikts, balstoties uz Gulbenes vidusskolas darbības un īstenoto izglītības programmu kvalitātes pašnovērtējumu visās skolas darba jomās saturs, mācīšana un mācīšanās, skolēnu sasniegumi, atbalsts skolēniem, skolas vide, skolas resursi, skolas vadība. Skolas darba stipro pušu un attīstības vajadzību apkopojums ir pamats turpmākās attīstības prioritāšu noteikšanai un to īstenošanas plānošanai. Jomas un kritēriji: 1. Mācību saturs 1.1.Skolas īstenotās izglītības programmas 2. Mācīšana un mācīšanās 2.1.Mācīšanas kvalitāte 2.2.Mācīšanās kvalitāte Skolas darba stiprās puses Licencētas, akreditētas un īstenotas jaunas izglītības programmas: - Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, izglītības programmas kods Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, izglītības programmas kods Skolotāji izmanto daudzveidīgas, priekšmeta specifikai, skolēnu vecumam un spējām atbilstošas metodes un paņēmienus - Skolotāji ir apguvuši uzstādīto aprīkojumu un izmanto to procesā. - Notiek pieredzes apmaiņa starp skolotājiem par informācijas tehnoloģiju pielietojumu stundās. - Problēmu gadījumos skolotāji var saņemt kvalificētas konsultācijas un tehnisko atbalstu no skolas informācijas sistēmu uzturētāja vai direktora vietnieces informātikas jautājumos. - Regulārs darbs gan ar elektronisko, gan papīra dienasgrāmatu, motivējot paaugstināt sasniegumus. - Iespējas procesā izmantot informācijas tehnoloģijas. Turpmākās attīstības vajadzības Licencēt speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem, jo vērojama tendence palielināties izglītojamo skaitam ar valodas traucējumiem. - Nomainīt esošās izglītības programmu licences sakarā ar izmaiņām izglītības programmu realizācijas vietu adresēs (tiek uzsākts darbs jaunā korpusā ar atšķirīgu adresi). - Diferencētas pieejas izmantošanas īpatsvara palielināšana, atbilstoši klases izglītojamo spējām. - Lielāku vērību veltīt izglītojamo iesaistīšanai diskusijās, rosināt veidot patstāvīgus spriedumus un argumentēt savu viedokli. - Mācīt mācīties, izmantojot dažādas modernās tehnoloģijas. - Dažādot metodes izglītojamo motivācijai un sadarbībai ar vecākiem rezultātu uzlabošanā. 4

5 2.3.Vērtēšana kā procesa sastāvdaļa 3. Skolēnu sasniegumi 3.1.Skolēnu sasniegumi ikdienas 3.2.Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 4. Atbalsts skolēniem 4.1. Psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts un skolēnu drošības garantēšana - Skolēnu sadarbība un savstarpējs atbalsts mācībās. - Izglītības iestāde izmanto e-klases skolvadības sistēmu, kas vienkāršo izglītojamo rezultātu uzskaiti un analīzi, ļaujot iegūt informāciju par izglītojamo sekmēm visām ieinteresētajām pusēm. - Izglītojamajiem ir zināma sasniegumu vērtēšanas kārtība, kritēriji, uzskaite, rezultātu uzlabošanas iespējas. - Ir noteikta kārtība gada nobeiguma izvērtējumam un pagarinātā gada organizēšanai. - IKT izmantošana ikdienas. - Skolā ir iespējams saņemt kvalitatīvas priekšmetu konsultācijas. - Skola apbalvo labākos skolēnus (pēc pirmā semestra un gada noslēgumā). - Regulāra sadarbība ar 3., 6., 9., 12.klašu izglītojamo vecākiem par valsts pārbaudes darbu organizēšanu, norises procedūru un vērtēšanu. - Noteikta kārtība gada nobeiguma un pagarinātā gada organizēšanai. - Tiek veikts metodisks darbs vērtēšanas procesa pilnveidē. - Skolā ir izveidota atbalsta komanda. Notiek sistemātiska sociālā pedagoga, logopēda, psihologa, pedagoga palīga, skolas medicīnas māsas, pedagoģiskā personāla sadarbība un informācijas apmaiņa ar vecākiem, pašvaldības un valsts institūcijām. - Tiek nodrošināta sertificēta mediķa palīdzība izglītības iestādē, ir iekārtots medicīnas kabinets. - Veselīga dzīves veida popularizēšana izglītības iestādē klases izglītojamo nodrošinājums ar brīvpusdienām. - Sākumskolas klasēs darbojas pagarinātās dienas grupas. - Skolas ēkā Līkajā ielā 19.a veikts 5 - Vairāk aktualizēt satura saikni ar reālo dzīvi. - Izglītojamo pašvērtējuma aktualizēšana ikdienas procesa novērtējumā. - Lielāka īpatsvara nodrošināšana formatīvās vērtēšanas metodes pielietojumam. - Nodrošināt atbalstu, sekmēt izglītojamo motivāciju augstākiem sasniegumiem ikdienas. - Pievērst lielāku uzmanību talantīgajiem izglītojamajiem ikdienas. - Dažādot mācīšanas un mācīšanās metodes un formas. - Vairāk aktualizēt satura saikni ar reālo dzīvi. - Pilnveidot konsultāciju darbu, meklējot optimālas izglītojamo un pedagogu sadarbības formas. - Atpūtas un rotaļu stūrīša izveidošana skolas telpās. - Finansējumu meklēšana pilnas logopēda darba slodzes apmaksai.

6 4.2. Atbalsts personības veidošanā 4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 4.4. Atbalsts darba diferenciācijai 4.5.Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 4.6. Sadarbība ar skolēna ģimeni remonts un iekārtots bezmaksas internāts pilsētas izglītojamiem. - Izglītojamo iniciatīva skolas pasākumu organizēšanā. - Plašs un kvalitatīvs interešu izglītības programmu piedāvājums. - Iegādāti jauni tērpi deju kolektīviem, mūzikas instrumenti un apskaņošanas aparatūra vokāli instrumentālajam ansamblim. - Novada piedāvāto aktivitāšu izmantošana karjeras izglītībā. - Skolas organizētie karjeras izglītības pasākumi. - Sadarbība ar augstskolām un uzņēmumiem. - Darbs ar talantīgajiem izglītojamajiem. - Atbalsta personāla iesaistīšanās ar skolēniem, kuriem mācīšanās sagādā grūtības. - Skolā darbojas profesionāls atbalsta personāls. - Izglītojamie ir iecietīgi un toleranti pret skolēniem ar īpašām vajadzībām. - Veiksmīga sadarbība ar izglītojamo vecākiem atbalsta nodrošināšanai. - Skolā kopš 2009./2010. gada darbojas e - klases skolvadības sistēma sasniegumu uzskaitei un saziņai ar vecākiem. - Skolā divas reizes semestrī notiek vecāku dienas, kuru laikā no līdz vecāki var tikties ar skolotājiem. - Klašu audzinātāji mērķtiecīgi, nodrošina efektīvu saikni ar vecākiem klašu sapulcēs un individuālajās tikšanās, iesaistot klases un skolas pasākumos. -Skolā tiek organizētas izglītojošas lekcijas vecākiem. - Skolas audzināšanas programmas pilnveidošana, padarot to dzīvīgu un mērķtiecīgu. - Interešu izglītības programmu kolektīvu gatavošanās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas notiks vasarā. - Karjeras izglītības programmas izveide. - Izglītojamo individuālo plānu pilnveidošana. - Finansējuma meklēšana speciālo līdzekļu un aprīkojuma iegādei. - Speciālas izglītības un logopēdisko nodarbību telpas iekārtošana. - Finansējuma meklēšana logopēda likmes palielināšanai līdz 1,0 pašreizējās 0,4 vietā. - Jaunu darba formu meklēšana izglītojošu pasākumu organizēšanā vecākiem. 5. Skolas vide 5.1. Mikroklimats - Skolas vēstures un absolventu stāstu apkopojums kalendārā Gulbenes vidusskola Izveidota īpaša skolas dienasgrāmata ar izglītojamajiem noderīgu informāciju. - Biežāka pasākumu organizēšana personālam ar mērķi iesaistīt un saliedēt visu skolas kolektīvu. - Gatavošanās skolas 70.gadu jubilejas absolventu salidojumam 6

7 - Projekti vietējās sabiedrības iesaistīšanā skolas dzīvē Skolas fiziskā vide - Veikta skolas sporta zāles pārveidošana par pasākumu telpu, nomainot grīdas segumu, nomainot durvis un uzstādot iekarinātos griestus. - Veikta pilnīga skolas ēkas Skolas ielā 12 elektroinstalācijas nomaiņa, uzstādot jaunus ekonomiskos LED gaismas ķermeņus. - Pilnībā nomainīti gaiteņu grīdas segumi skolas ēkas 2. un 3. stāvā. - Veikta skolas ēkas fasādes siltināšana. - Noasfaltēts piebraucamais ceļš ar ātruma ierobežošanas valni un nobruģēts pagalms. - Pie skolas iekārtota autotransporta stāvvieta. 6. Skolas resursi 6.1. Iekārtas un materiāli tehniskie resursi - Visos kabinetos uzstādīti datori skolotājiem ar interneta pieslēgumu. - Visās skolas telpās gan pedagogiem, gan izglītojamajiem pieejams Wi Fi tīkls. - Ir noteikta kārtība skolas portatīvo datoru komplekta izmantošanai stundās. - Mācību līdzekļu un tehnoloģiju nodrošinājums matemātikas, ķīmijas, fizikas un bioloģijas priekšmetu apguvei Personālresursi - Profesionāli, kvalificēti un atbildīgi skolotāji, kas godprātīgi veic savus darba pienākumus, nemitīgi papildinot savas zināšanas un prasmes jaunajās pedagoģijas tehnoloģijās. - Mērķtiecīga tālākizglītības kursu organizēšana. 7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 7.1 Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana - Skolas pašvērtēšanas sistēma, nodrošinot prioritāšu īstenošanas regulāru analīzi pedagogu pašvērtējumos, metodiskajās komisijās un pedagoģiskās padomes sēdēs. - Semestra un gada noslēgumā visi skolas skolotāji veic padarītā apkopojumu, atbilstoši sev izvirzītajiem mērķiem un skolas prioritātēm, notiek individuālas 7 - Kosmētiskais remonts skolas gaiteņos un palīgtelpās. - Klašu durvju nomaiņa. - Atpūtas un rotaļu stūrīša izveidošana skolas telpās. - Jaunas velosipēdu novietnes izveidošana skolas pagalmā. - Projektoru un datu kameru uzstādīšana visos skolas kabinetos un klasēs. - Mājturības un tehnoloģiju kabineta aprīkojuma papildināšana. - Savlaicīga nolietotās datortehnikas aizstāšana ar modernāku. - Tālāka pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbam ar informācijas tehnoloģijām. - Personāla komandas veidošanas un saliedēšanas pasākumu organizēšana. - Pedagogu izglītošana par metodikām individuālo mērķu noteikšanai un realizācijas plānojuma izstrādāšanai

8 7.2. Skolas vadības darbs 7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām sarunas ar skolas vadību par sasniegumiem un vēl pilnveidojamajām lietām. - Pēc sarunām ar skolotājiem, skolēnu un vecāku anketēšanas, dokumentācijas izpētes un iegūtās informācijas apkopošanas tiek veidots skolas pašnovērtējums, kurā izkristalizējas skolas darba stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības tiek izvirzītas kārtējās prioritātes skolas attīstībai mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē. - Skolas attīstības plāns balstīts uz pašvērtēšanu, skaidru vīziju un pēctecību. -Vērojama patiesa personāla ieinteresētība skolas tālākā attīstībā - Pieredzējusi, uz sadarbību vērsta, saliedēta vadības komanda, kas spēj objektīvi vērtēt un produktīvi strādāt arī krīzes situācijās. - Visa personāla iesaistīšanās skolai svarīgu jautājumu risināšanā. - Vispusīga, lietišķa sadarbība ar dibinātāju ikdienā un realizējot projektus.. - Skolas un vietējās sabiedrības partnerības projekti. - Efektīvākas informācijas apmaiņas sistēmas izveide skolā. - Pārmaiņas un attīstību veicinošas pedagogu stimulēšanas sistēmas izveide. - Sagatavot konkurētspējīgu projekta pieteikumu skolas dalībai Erasmus + programmā. 8

9 3. Skolas attīstības prioritātes gadam Prioritāte Nr.1 Prioritāte Nr.2 Prioritāte Nr.3 Globālās izglītības jautājumu integrēšana procesā. Mācību stundas efektivitātes uzlabošana attīstot pedagogu kompetences informācijas tehnoloģijās un veicinot pedagogu savstarpējo sadarbību. Panākt, lai izglītojamie gūst panākumus uz skolēna mācīšanos virzītā stundā, izveidojot funkcionālu un harmonisku vidi IT lietošanai, sadarbības un zaļās domāšanas veicināšanai. Izglītojamo personiskās un nacionālās identitātes un patriotisma jūtu stiprināšana, pievēršot uzmanību valsts svētku, atceres dienu un nozīmīgu kultūras notikumu iedzīvināšanai un ārpusstundu. Mērķis: Mērķis: Mērķis: Veidot kopīgu izpratni par mūsdienu pasauli un attīstības procesiem tajā. Profesionālās pilnveides kursi skolas pedagogiem uz skolēna mācīšanos virzīta stunda, IT, karjeras izglītība, vides izglītība un projektu vadība. Pārmaiņas un attīstību veicinošas pedagogu stimulēšanas sistēmas Rast un iedzīvināt jaunas, mūsdienīgas formas personības attīstībai Iniciatīvas Iniciatīvas Iniciatīvas Mācību satura un reālās dzīves saiknes aktualizēšana. izveidošana. Mācīt izglītojamos mācīties, izmantojot dažādas modernās tehnoloģijas. Informācijas tehnoloģiju pieejamība visās telpās projektoru un datu kameru uzstādīšana. Savlaicīga skolas rīcībā esošās datortehnikas modernizēšana Motivējoša vērtēšana. Mācību metožu dažādošana izglītojamo motivācijai un sadarbībai ar vecākiem rezultātu uzlabošanā. Projekta pieteikuma sagatavošana skolas dalībai Erasmus + programmā Karjeras izglītības programmas izveidošana. Skolas un vietējās sabiedrības partnerības projekti. Skolēnu projekti, pētnieciskie un radošie darbi, kas saistīti ar reālo dzīvi un karjeras izglītību. Individuālas attīstības plāni izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām un talantīgajiem. Gatavošanās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Gatavošanās skolas 70.gadu jubilejas absolventu salidojumam Kopīgu pasākumu organizēšana skolas personālam ar mērķi iesaistīt un saliedēt visu skolas kolektīvu. 9

10 4. Skolas attīstības prioritāšu īstenošanas plānošana gadam Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Sagatavoties programmēšanas pamatu apmācībai izglītojamiem sākumskolā 1. Mācību stundas efektivitātes uzlabošana attīstot pedagogu kompetences informācijas tehnoloģijās un veicinot pedagogu savstarpējo sadarbību. Panākt, lai izglītojamie gūst panākumus uz skolēna mācīšanos virzītā stundā, izveidojot funkcionālu un harmonisku vidi IT lietošanai, sadarbības un zaļās domāšanas veicināšanai. Skolā skolotājiem tiek organizēti vai atbalstīta to dalība ārpus skolas organizētajos profesionālās pedagogu pilnveides kursos uz skolēna mācīšanos virzīta stunda, IT, karjeras izglītība, vides izglītība un projektu vadība. Skolā ir izveidota pārmaiņas un attīstību veicinošas pedagogu stimulēšanas sistēma. Ir nodrošināta informācijas tehnoloģiju pieejamība visās skolas telpās projektoru un datu kameru uzstādīšana. Skolotāji dalās ar kolēģiem savā pieredzē par informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējām. Skolotāji savā izmanto e- klases piedāvātās iespējas izglītojamo sasniegumu analīzei un komunikācijai ar izglītošanas procesā iesaistītajām personām. Notiek savlaicīga skolas rīcībā esošās datortehnikas modernizēšana un uzturēšana darba kārtībā. Mācību saturs vietnieki 2015./2016. gads Uzsākt programmēšanas pamatu ap izglītojamiem 1.klasē Nomainīt esošās izglītības programmu licences sakarā ar izmaiņām izglītības programmu realizācijas vietu adresēs (tiek uzsākts darbs jaunā korpusā ar atšķirīgu adresi). vietnieki 2016./2017. gads novembris 10

11 Izglītojamo mobilo tālruņu iespēju izmantošana priekšmetu standartu apguvē. Mācīšana un mācīšanās Metodisko komisiju vadītāji 2015./2016. gads Interneta resursa UZDEVUMI. LV PROF pieslēguma nodrošināšana skolas 6., 9. un 12.klašu izglītojamiem. Mācību priekšmetu skolotāji septembris Pašvaldības finansējums vietnieki Izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtības aktualizācija, veicot pedagogu, izglītojamo un vecāku iepazīstināšanu ar paredzētajām izmaiņām. Pirms eksāmenu pārbaudījumu organizēšana 9. un 12.klasu izglītojamiem, izmantojot iepriekšēja gada pārbaudījumu uzdevumus vietnieki 1 x gada laikā Skolēnu sasniegumi Mācību priekšmetu skolotāji Mācību gada II semestris vietnieki Sekmīgāko skolas izglītojamo bezmaksas ekskursija gada noslēgumā vietnieki 1 x gada laikā 200 Sekmīgāko skolas izglītojamo apbalvošana I semestra un gada noslēgumā vietnieki 1 x gada laikā

12 Vecāku dienu organizēšana skolā mēneša trešajā trešdienā no līdz Gulbenes vidusskolas izglītojamo dienasgrāmatu sagatavošana un iespiešana Skolas mājas lapas dizaina un funkcionalitātes iespēju pilnveidošana Skolas foajē esošā informācijas ekrāna sagatavošana izglītojamiem un skolai nozīmīgas informācijas atspoguļošanai. Visu skolas telpu nodrošināšana ar video projektoriem un datu kamerām Klašu telpās uzstādītās novecojušās datortehnikas nomaiņa pret modernāku Tālākizglītības kursu organizēšana skolas skolotajiem informācijas tehnoloģiju izmantošanas jautājumos par e-klases sniegtajam iespējam un jaunāko priekšmetu elektroniskajos resursos. Atbalsts skolēniem Mācību priekšmetu skolotāji 1 X divos mēnešos gada laikā Skolas vide Informācijas sistēmu uzturētājs Informācijas sistēmu uzturētājs Katru gadu līdz 30.augustam 2 x gada laikā februāris 500 Skolas resursi informātikas jautājumos informātikas jautājumos informātikas jautājumos informātikas jautājumos informātikas jautājumos 2016.gads gads x gada laikā 12

13 Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Sagatavošanās skolas un izglītības programmu akreditācijai Pedagoģisko darbinieku atskaites par semestrī paveikto sagatavošana un intervija ar skolas direktoru Kursu organizēšana pedagoģiskajiem darbiniekiem par kvalitātes vadības sistēmām, plānošanu un mērķu izvirzīšanu, Skolas pedagogu darba samaksas piemaksu nolikuma apstiprināšana un komisijas izveidošana., direktora vietnieki, metodisko komisiju vadītāji, skolas pedagoģiskā padome Skolas pedagoģiskie darbinieki Metodisko komisiju vadītāji, skolas arodkomiteja Mācību gada I un II semestra noslēgumā novembris 2014.gada oktobris 13

14 Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Licencēt specialās izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem ( ); 2. Globālās izglītības jautājumu integrēšana procesā. Veidot kopīgu izpratni par mūsdienu pasauli un attīstības procesiem tajā. Ir izstrādāti un tiek realizēti individuālas attīstības plāni izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām un talantīgajiem. Izstrādāti skolēnu projekti, pētnieciskie un radošie darbi, kas saistīti ar reālo dzīvi un karjeras izglītību Ir izstrādāti un tiek realizēti skolas un vietējās sabiedrības partnerības projekti Ir izstrādāta un tiek realizēta karjeras izglītības programma Ir izstrādāts un iesniegts projekta pieteikums skolas dalībai Erasmus + programmā Notiek metožu dažādošana izglītojamo motivācijai un sadarbībai ar vecākiem rezultātu uzlabošanā. Notiek satura un reālās dzīves saiknes aktualizēšana. Mācību saturs novembris Sagatavoties auto apmācības programmas ieviešanai vidusskolas klašu izglītojamiem. vietnieki 2015./2016. gads Mācīšana un mācīšanās Izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu minimuma izstrādāšana priekšmetos. Metodisko komisiju vadītāji 2015./2016. gads Individuālo plānu izstrāde izglītojamiem Skolēnu sasniegumi Mācību priekšmetu skolotāji 1 x gada laikā vietnieki 14

15 Mācību ekskursiju organizēšana uz pilsētas profesionālas ievirzes skolām (mūzikas skolu, mākslas skolu un sporta skolu) Piedalīšanās tradicionālajās Gulbenes novada Karjeras dienas Audzināšanas programmas pilnveidošana padarot to dzīvīgu un mērķtiecīgu Atbalsts skolēniem Klašu audzinātāji Bibliotekāre, klašu audzinātāji audzināšanas 1 x gada laikā 2014.gada oktobris augusts, direktora audzināšanas Karjeras izglītības programmas izveide Bibliotekāre septembris Pilnas skolas logopēda darba slodzes nodrošināšana Speciālās izglītības un logopēdiskā kabineta iekārtošana sadarbībā ar Gulbenes Rotari klubu Galdu izvietošana skolas ēkas gaiteņos, lai izglītojamie brīvajā laika varētu veikt nepieciešamos rakstu darbus. Velosipēdu novietnes iekārtošana skolas pagalmā Skolas ēkas gaiteņu remonts, klašu durvju nomaiņa saimnieciskaj os jautājumos, logopēds, pedagoga palīgs septembris februāris Skolas vide Pašvaldības finansējums Sponsora 3000 saimnieciskaj os jautājumos saimnieciskaj os jautājumos saimnieciskaj os jautājumos marts augusts augusts Restaurēti skolas soli

16 Cilvēkiem ar ierobežotām kustību iespējām paredzētas tualetes iekārtošana skolas ēkas 1.stāvā Mājturības un tehnoloģiju kabinetu aprīkojuma papildināšana Tālākizglītības kursu organizēšana skolas pedagoģiskajiem darbiniekiem programmas Atbalsts pozitīvai uzvedībai ietvaros. saimnieciskaj os jautājumos 2016.gada augusts Skolas resursi saimnieciskaj os jautājumos informātikas jautājumos augusts 2015./2016. Mācību gada I semestris Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Regulāru iknedēļas pedagoģisko darbinieki informatīvo sanāksmju rīkošana, efektīvākas informācijas apmaiņas nodrošināšanai un optimālu lēmumu pieņemšanai. Skolas tehnisko darbinieku darba kvalitātes izvērtēšana Projektu pieteikumu sagatavošana un dalība vietēja un starptautiska mēroga projektos Skolas telpu remonta projekta sagatavošana un realizācija Pedagoģiskie darbinieki saimnieciskaj os jautājumos Projektu asistente, direktora vietniece audzināšanas, skolotāji saimnieciskaj os jautājumos 16 No 2014.gada septembra 1 x gadā vasara Pašvaldības finansējums

17 Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Skolas Debašu kluba darba uzsākšana Skolas absolventes Ārijas Kats Bēces nodibinātā Kriša Bauzes balva labākajam vidusskolas absolventam eksaktajos priekšmetos Skolas absolventes Ingunas Sudrabas nodibinātā balva labākajam vidusskolas absolventam vēstures priekšmetā Skolas absolventes Aivas Vīksnas nodibinātā balva labākajam vidusskolas absolventam ekonomikas priekšmetā 3. Izglītojamo personiskās un nacionālās identitātes un patriotisma jūtu stiprināšana, pievēršot uzmanību valsts svētku, atceres dienu un nozīmīgu kultūras notikumu iedzīvināšanai un ārpusstundu.. Rast un iedzīvināt jaunas, mūsdienīgas formas personības attīstībai Ir noorganizēti kopīgi pasākumi skolas personālam ar mērķi iesaistīt un saliedēt visu skolas kolektīvu. Noorganizēts skolas 70.gadu jubilejas absolventu salidojums. Skolas interešu izglītības programmu dalībnieki iegūst tiesības piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Skolā radoši, interesanti un daudzveidīgi tiek atzīmēti valsts svētki, gadskārtu ieražas un tradicionālie skolas pasākumi. Mācīšana un mācīšanās Skolotāji M. Palameiks, I. Aizpure septembris Kursu apmeklēšana janvārī Skolēnu sasniegumi Matemātikas skolotāji Vēstures skolotāji Ekonomikas skolotāji Vidusskolas izlaidums Vidusskolas izlaidums Vidusskolas izlaidums Sponsora 100 $ Sponsora līdzekļi Sponsora līdzekļi audzināšanas 17

18 Gulbenes Rotari kluba balva labākajam vidusskolas absolventam mācībās un sabiedriskajā. Klases audzinātāji Vidusskolas izlaidums Sponsora 70 Atbalsts skolēniem Skolēnu atpūtas un rotaļu stūrīša iekārtošana saimnieciskaj os jautājumos 2016.gada janvāris 3000 Skolas interešu izglītības programmu dalībnieku dalība XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Interešu izglītības programmu vadītāji, klašu audzinātāji jūlijs Pašvaldības finansējums, direktora audzināšanas Tērpu šūšana skolas izglītojamo deju kolektīviem un korim Interešu izglītības programmu vadītāji jūnijs 5000 Skolas 70.gadu jubilejas absolventu salidojuma organizēšana. Kalendāra Gulbenes vidusskola 70 materiālu sagatavošana un izdošana. Skolas vide Salidojuma organizācijas darba grupa Salidojuma organizācijas darba grupa Ziedojumi, sponsoru finansējums Ziedojumi, sponsoru finansējums audzināšanas audzināšanas Skolas darbinieku ekskursija Skolas arodkomiteja Katru gadu oktobra sākumā 200 Skolas kolektīva saliedēšanas pasākums audzināšanas septembris

19 Ziemassvētku uzvedums Māmiņu dienai veltītais skolas uzvedums audzināšanas, interešu pulciņu vadītāji, klašu audzinātāji audzināšanas, interešu pulciņu vadītāji, klašu audzinātāji Katru gadu decembrī Katru gadu maijā 19

20 5. Attīstības plāna grozījumi, papildinājumi. Datums Rīkojuma numurs Grozījumu, papildinājumu saturs Laiks Atbildīgais 20

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: izglītības iestādes reģistrācijas Nr

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: izglītības iestādes reģistrācijas Nr GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4413900967, izglītības iestādes vadītājs Aivars Mednis PAŠNOVĒRTĒJUMS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība.

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā.  Izglītības iestāžu sadarbība. Racionālas finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība. Valdis Bārda Alojas novada domes priekšsēdētājs 22.04.2016, Zaļenieki Budžets 1762635 EUR jeb

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Sociālās korekcijas izglītības iestādes Naukšēni pašnovērtējuma ziņojums Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā 2018

Sociālās korekcijas izglītības iestādes Naukšēni pašnovērtējuma ziņojums Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā 2018 Sociālās korekcijas izglītības iestādes Naukšēni pašnovērtējuma ziņojums Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā 2018 2 Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojuma SATURS 1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija lai mācītos jebkurā laikā un vietā 2016. gada 24. augusts Lielais dzintars, Liepāja www.iespejutilts.lv IESPĒJU TILTS 2016, lai mācītos jebkurā laikā un vietā Liepājas koncertzālē Lielais dzintars norisināsies

Sīkāk

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Adrese: Brīvības iela 28 b, Dobele, D

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Adrese: Brīvības iela 28 b, Dobele, D DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Adrese: Brīvības iela 28 b, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701 Tālrunis: 63781303 E-pasts:

Sīkāk

1 Pielikums Rīgas domes lēmumam Nr.5376 Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pil

1 Pielikums Rīgas domes lēmumam Nr.5376 Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pil 1 Pielikums Rīgas domes 23.10.2012. lēmumam Nr.5376 interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un tā aprēķināšanas kārtība 1. 1.1.

Sīkāk

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība Atbalsta pasākumi jaunajiem uzņēmējiem Kas ir uzņēmējs? Uzņēmējs ir uzņēmuma īpašnieks, kurš, uzņemoties riskus un atbildību, cenšas gūt peļņu. Biznesa ideju var realizēt tikai tad, ja ir uzņēmējs cilvēks

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr. 4213900387 Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr.65307660, e-pasts:livanu2vsk@livani.lv LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk