Skolas darba pašvērtējums

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Skolas darba pašvērtējums"

Transkripts

1 CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr ; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis , fakss ; epasts: ATTĪSTĪBAS PLĀNS gadam Skolas direktore Anna Būre APSTIPRINĀTS Ar Cēsu novada domes sēdes lēmumu Nr. 582 (prot.nr.26)

2 Saturs 1. Cēsu 1. pamatskolas vīzija Cēsu 1. pamatskolas darba mērķi un uzdevumi gadam Cēsu 1.pamatskolas mācību procesu reglamentējošie dokumenti Skolas izglītības un interešu programmas Skolas darba pašvērtējums... 8 Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana... 8 Pamatjoma,,Mācību saturs Pamatjoma,,Mācīšana un mācīšanās Pamatjoma,,Skolēnu sasniegumi Pamatjoma,,Atbalsts skolēniem Pamatjoma,,Skolas vide Pamatjoma,, Resursi Pamatjoma,,Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Vispārējs skolas raksturojums Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs Skolas attīstības prioritātes gadam Pamatjoma,,Mācību saturs...28 Pamatjoma,,Mācīšana un mācīšanās...29 Pamatjoma,,Skolēnu sasniegumi Pamatjoma,,Atbalsts skolēniem Pamatjoma,,Skolas vide Pamatjoma,, Resursi Pamatjoma,,Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

3 Cēsu 1. pamatskolas vīzija Veidot Cēsu 1. pamatskolu par augstas kultūras skolu, kurā tiktu atbalstīta katra skolēna brīvas, atbildīgas personības veidošanās ar saskaņotu identitātes un dzīves virziena izjūtu, veicinot skolēnu gatavību izglītības turpināšanai. 3

4 2. Cēsu 1. pamatskolas darba mērķi un uzdevumi gadam Mērķi: Izglītības iestādes mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu: 1. Mācību procesa pilnveidošana, paaugstinot mācību stundas efektivitāti, izmantojot informāciju tehnoloģijas, daudzveidīgas mācību metodes, virzībā no mācīšanas uz mācīšanos. 2. Vērtībizglītošana, pilsoniskā un patriotiskā audzināšana, ētisko principu iedzīvināšana ikdienā, kas ļautu indivīdam veiksmīgi sagatavoties dzīvei kā atbildīgam valsts pilsonim. 3. Skolas prestiža celšana sabiedrībā, veicinot sadarbību ar izglītojamiem, viņu vecākiem, citām izglītības un kultūras iestādēm, kā arī ar pašvaldību. 4. Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes atjaunošana atbilstoši sadalītajām prioritātēm /nodrošinājums mācību priekšmetu efektīvākai apguvei; mācību kabinetu un sporta zāles labiekārtošana/. Uzdevumi: 1. Pilnveidojot pedagogu profesionālo kompetenci un mācību stundas efektivitāti, celt mācību procesa kvalitāti. 2. Atbalstīt pedagogu tālākizglītību, ievērojot skolas tālākās attīstības vajadzības. 3. Paaugstināt pedagogu profesionalitāti, veicinot pieredzes popularizēšanu skolas kolektīvā un ārpus tā. 4. Attīstīt izglītojamo pašvērtēšanas, radošās domāšanas, patstāvīga lēmuma pieņemšanas prasmes, pilnveidot iemaņas strādāt ar informācijas avotiem un izvērtēt informācijas patiesumu. 5. Īstenot lasīšanas veicināšanas pasākumu realizēšanu skolas mācību procesā. 6. Veidot izglītojamos izpratni par vērtībām. 7. Attīstīt izglītojamo nacionālo un valstisko identitāti, veicināt patriotismu. 8. Pilnveidot izglītojamo izpratni par ētiskajiem principiem, realizējot tos ikdienas saskarsmē. 4

5 9. Virzīt un atbalstīt pedagogu un izglītojamo iesaistīšanos skolas, novada, valsts un starpvalstu sabiedriskajos pasākumos un projektos. 10. Veicināt skolas domes un izglītojamo vecāku iesaistīšanos izvirzīto mērķu realizēšanā un aktīvu piedalīšanos problēmu risināšanā. 11. Veikt skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu atbilstoši mācību procesa vajadzībām. 12. Racionāli izmantot skolai iedalītos finanšu resursus. 13. Piesaistīt papildus finanšu līdzekļus, piedaloties dažādos projektos. 14. Pilnveidot materiāli tehnisko bāzi, iesaistot vecāku domi un veicinot brīvprātīgo darbu projektos. 5

6 3. Cēsu 1. pamatskolas mācību procesu reglamentējošie dokumenti Izglītības attīstības koncepcija gadam Izglītības likums Skolas izglītības programma Vispārējās pamatizglītības standarti Vispārējās pamatizglītības mācību priekšmetu paraugprogrammas Pedagogu izstrādātās mācību priekšmetu programmas Skolas audzināšanas programma Pedagogu izstrādātie mācību priekšmetu tematiskie plāni/ klases audzinātāju darba plāni 6

7 4. Skolas izglītības un interešu programmas Cēsu 1. pamatskola ir skola, kurā mācību procesā tiek īstenota Profesionāli orientētā virziena pamatizglītības programma /programmas kods / Cēsu 1.pamatskola piedāvā: o iegūt vispārējo pamatizglītību o padziļināti apgūt mūzikas un solfedžo pamatus o apgūt instrumentspēli: klavieres, akordeonu, ģitāru, pūšamos instrumentus, sitaminstrumentus o piedalīties meiteņu un zēnu koros, pūtēju orķestrī, akordeonistu, ģitāristu, vokālajos un vokāli instrumentālajā ansambļos, tautisko deju un sporta deju kolektīvos o apgūt lietišķās informātikas pamatus no 4. klases, angļu valodu no 1. klases o nodarbības pagarinātās dienas grupā klašu izglītojamajiem o darboties jaunsargu, jauno dabas draugu, rokdarbu, vizuālās mākslas, sporta pulciņos o izmantot informātikas kabinetu mācību procesa nodrošināšanai visos mācību priekšmetos, izglītojamo individuālajam darbam un projektu izstrādei o izmantot skolas bibliotēku izglītojamo, skolas darbinieku un vecāku vajadzībām o izmantot sporta zāli un sporta laukumu dažādām fiziskām aktivitātēm o nepieciešamības gadījumā izmantot kvalificēta psihologa un logopēda pakalpojumus o mākslas un mūzikas nodarbības 4-6 gadīgiem bērniem 7

8 5. Skolas darba pašvērtējums Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana gadā, iesaistot izglītojamos, viņu vecākus, pedagogus, pašvaldību, tika izveidots skolas attīstības plāns līdz gadam. Par galvenajām prioritātēm šim laika posmam tika izvirzītas: Skolas darbības joma Darbības prioritāte Sasniegtais 1. Mācību saturs 1.1. Mācību satura izvērtēšana, pamatojoties uz IZM apstiprināto pamatizglītības standartu un ISEC ieteiktajiem mācību priekšmetu programmu paraugiem. MK ietvaros veikts darbs, iepazīstoties ar jaunajām mācību priekšmetu paraugprogrammām, pamatizglītības standartiem un izstrādājot vienotu pieeju mācību priekšmetu programmu izveidē un tematisko plānu izstrādē Skolotāji ir izstrādājuši mācību priekšmetu tematiskos plānus, atbilstoši pamatizglītības standartam un paraugprogrammām. Veicināta pedagogu pieredzes apmaiņa skolā un ārpus tās mācību metožu izmantošanā, speciālistu piesaistē, grupu un individuālā darba organizēšanā. Regulāri veikta izglītojamo mācību sasniegumu analīze gadā licencēta profesionāli orientētā virziena pamatizglītības programma /programmas kods / 2. Mācīšana un mācīšanās 2.1.izglītojamo mācīšanās prasmju pilnveidošana, aktualizējot saikni ar dzīvi un norisēm sabiedrībā, atbildības par mācību sasniegumiem paaugstināšana Mācību procesa kvalitāti nodrošina kvalitatīvs kadru sastāvs. Skolā strādā 37 pedagogi, no tiem 11 ar maģistra grādu, 2 pedagogiem ir VISC ārštata metodiķa sertifikāts. Pedagogi piedalās ESF projektā Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos. Uz pedagogs ir ieguvis 5. kvalitātes pakāpi, 2 4.kvalitātes pakāpi, 7 3.kvalitātes pakāpi, 10 2.kvalitātes pakāpi. Skolā profesionāli darbojas metodiskās komisijas, kuras veicina teorijas saistību ar praksi, elastību un mobilitāti, radošu darbu un diferencētas pieejas ievērošanu izglītojamajiem. Organizētas skolotāju tālākizglītības 8

9 nodarbības saskarsmes psiholoģijā, cilvēka smadzeņu darbības pētījumu izzināšanā, jaunu mācību metožu apguvē, moderno informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējām dažādu mācību priekšmetu stundās un mācību materiālu izveidē, lai nodrošinātu mācību procesa individualizāciju un diferenciāciju, palīdzētu izglītojamiem attīstīt prasmi mācīties. 3. Izglītojamo sasniegumi 2.2. Informācijas apmaiņas starp skolu un vecākiem pilnveidošana 2.3. Moderno informācijas tehnoloģiju pielietojums mācību procesa optimizēšanā 3.1.izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos Izstrādāta noteikta kārtība vecāku informēšanai par skolas darbību, kā arī par izglītojamo sasniegumiem, pārbaudes darbu rezultātiem, to vērtēšanu un iespējām strādāt papildus konkrētajā mācību priekšmetā; Ieviesta skolvadības sistēma e-klase. Izveidota skolas mājas lapa, kurā apkopota galvenā informācija par skolu. Izveidota laba sadarbība ar skolas vecāku domi, iesaistot vecākus skolas pasākumu organizēšanā, atklāto stundu vadīšanā. Organizētas atklātās stundas, pieredzes apmaiņas pasākumi informāciju tehnoloģiju un mācību metožu izmantošanā mācību procesā, mācību priekšmeta saiknes ar reālo dzīvi nodrošināšanā. Vērotas mācību stundas ar mērķi noteikt dažādu mācību metožu un informācijas tehnoloģiju pielietojuma mērķtiecīgumu un efektivitāti izglītojamo mācīšanās prasmju attīstīšanā. Nodrošināta informācijas tehnoloģiju un interneta resursu pieejamība bibliotēkā, informātikas kabinetā, klasēs, skolēnu pašpārvaldes telpā, skolotāju istabā. Tiek veikta ikdienas mācību darba analīze, izvērtēta izglītojamo izaugsmes dinamika, analizēti valsts pārbaudes darbu rezultāti, izdarīt secinājumi, izstrādāti tālākie uzdevumi izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanai. Izstrādāts pedagogu individuālo konsultāciju grafiks Izstrādāta un veiksmīgi darbojas izglītojamo stimulēšanas sistēma par labām sekmēm mācībās, sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos u.c. Ir augsti sasniegumi novada, valsts olimpiādēs un konkursos, tiek atbalstīta izglītojamo pētnieciskā darbība. 9

10 4. Atbalsts izglītojamajiem 4.1.Izglītojamo veselības aprūpes uzlabošana un veselīga dzīvesveida veicināšana 4.2.Individuālās un diferencētās pieejas izglītojamajiem pilnveidošana Par sasniegumiem mācībās un olimpiādēs tiek informēti izglītojamie, vecāki, pedagogu kolektīvs. Izremontēts un iekārtots medicīnas kabinets, precizēti skolas medmāsas pienākumi, atbildība, darba grafiks, regulāri tiek paaugstināta medicīniskā personāla kvalifikācija Tiek organizēti veselību veicinoši pasākumi (sporta dienas, pārgājieni, orientēšanās u.c.) Piedalīšanās programmās Skolas piens un Skolas auglis. Organizētas kursu nodarbības pedagogiem, pieredzes apmaiņa par diferencēto darbu ar izglītojamajiem, analizēti izglītojamo un pedagogu, vecāku aptauju rezultāti par diferencētā darba lietderību un efektivitāti Uzlabota sistēma darbam ar talantīgiem bērniem un bērniem, kuriem ir grūtības mācībās (individuālās konsultācijas, fakultatīvās nodarbības, pagarinātās dienas grupa sākumskolai) Tiek apkopota informācija par problēmbērniem katrā klasē un plānota turpmākā atbalsta rīcība; 4.3. Sociālā pedagoga pakalpojumu piedāvājums Skolā tika piedāvāti sociālā pedagoga pakalpojumi līdz 2009./10.m.g. Regulāri par bērnu emocionāli psiholoģiska rakstura vai mācīšanās problēmām tiek informēti viņu vecāki, meklēti kopīgi problēmas risinājumi, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties ar novada izglītības nodaļu un sociālajiem darbiniekiem. 5. Skolas vide 5.1.Izglītojamo uzvedības un disciplinētības uzlabošana Veikta skolotāju un izglītojamo, vecāku anketēšana. Tika pārstrādāti skolas iekšējās kārtības noteikumi, to apspriešanā un uzlabošanā iesaistot skolas kolektīvu. Skolēnu pašpārvalde aktīvi iesaistās problēmu risināšanā, kas saistītas ar skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem un izglītojamo pienākumu neievērošanu. Tiek organizēti konkursi par tīrāko, kārtīgāko, gaumīgāk noformēto klases telpu. Izglītojamie organizē pasākumus skolā (popiela, sporta sacensības, skolotāju dienas 10

11 pasākumi, Valentīna dienas pasts utml.) 5.2.Skolas kapitālais remonts un piebūves celtniecība 5.3. Gāzes apkures ierīkošana Gaujas ielā 17 un Gaujas ielā 26 Tika īstenots skolas energoefektivitātes uzlabošanas projekts, pārbūvēts skolas 3. stāvs, izremontētas un labiekārtotas klašu telpas, iekārtoti moderni informātikas, fizikas ģeogrāfijas un ķīmijas kabineti, kora klase. Ierīkota gāzes apkure abās skolas ēkās Skolas stadiona un apkārtnes labiekārtošana, drošas vides nodrošināšana skolas apkārtnē. Labiekārtota skolas apkārtne, rūpējoties par drošas vides nodrošināšanu izglītojamiem. Esošā finansējuma ietvaros, veikta skolas stadiona labiekārtošana Skolas bibliotēkas attīstība. 6. Resursi 6.1.Pašpārvaldes kabineta izveide tās sekmīgas darbības nodrošināšanai 6.2. Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana ķīmijas, bioloģijas, fizikas, ģeogrāfijas, dabaszinātņu kabinetos, atbilstoši mācību priekšmeta standartu prasībām Finanšu resursu piesaistīšana skolas labiekārtošanai un attīstīšanai. Izveidots interneta pieslēgums skolas bibliotēkā. Izveidots skolas pašpārvaldes kabinets, nodrošināts interneta pieslēgums tajā, iegādātas spēles izglītojamo brīvā laika aktivitāšu organizēšanai. Atbilstoši mācību priekšmeta standartam, uzlabota materiāli tehniskā bāze ķīmijas, bioloģijas un ģeogrāfijas kabinetos, nodrošinot tos ar informāciju tehnoloģijām, interneta pieslēgumu, elektroniskajiem mācību materiāliem, laboratorijas darbu un demonstrējumu piederumiem u.c. Iegūts finansiāls atbalsts un izgatavoti soliņi skolas gaiteņiem. Iegūts finansējums un uzšūti tērpi skolas tautisko deju kolektīvam, zēnu un meiteņu koriem. 6.4.Skolas personāla attīstības efektivitāte Sistematizēta informācija par katra pedagoga tālākizglītību un konkrētajām nepieciešamībām, izstrādātas prioritātes pedagogu tālākizglītības vajadzībām Veicināta pedagogu darbība kursu vadīšanā, 11

12 7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 7.1.Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 7.2. Skolas darba vispārējās un detalizētās vērtēšanas veikšanas un ieinteresēto pušu iepazīstināšana ar pašvērtējuma ziņojumu. metodisko materiālu izstrādē, projektos, dalība radošo darbu skatēs, pieredzes konferencēs. Skolas attīstības plāna veidošanā tika iesaistīt pedagogi, skolēnu pašpārvalde, vecāku dome Regulāri tiek izvērtēta skolas darbība, apzinātas nepieciešamības, norādītas tālākās attīstības prioritātes, izdarītas nepieciešamās korekcijas attīstības plānā Tiek nodrošināta attīstības plāna publicitāte un pieejamība visām ieinteresētajām personām Tiek informēts skolas kolektīvs, vecāki un citi interesenti par attīstības plāna īstenošanas gaitu 12

13 Skolas darba pašvērtējums pamatjomā,, Mācību saturs Kvalitatīvais rādītājs Skolas izglītības programmas. Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības ieviesti jaunie pamatizglītības standarti izstrādāt jaunu skolas audzināšanas izstrādāta un licencēta profesionāli darba programmu orientētā virziena pamatizglītības īstenot vēstures apguvi saskaņā ar programma /programmas kods mācību priekšmetu Latvijas vēsture / un Pasaules vēsture standartiem, mācību priekšmetu programmas un pakāpeniski pārejot uz divu atsevišķu klašu audzinātāju darba plāni tiek mācību priekšmetu apguvi īstenoti atbilstoši licencētajai izglītības īstenot izmaiņas pamatizglītības programmai svešvalodas standartā visos mācību priekšmetos ir izstrādāti īstenot pārmaiņas dabaszinātņu un mācību satura apguves tematiskie plāni matemātikas izglītībā, izmantojot ESF projekta Dabaszinātnes un matemātika izstrādātos materiālus 13

14 Skolas darba pašvērtējums pamatjomā,, Mācīšana un mācīšanās Kvalitatīvais rādītājs Mācīšanas procesa kvalitāte. Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības daudzveidīgu mācību metožu un pilnveidot moderno informācijas metodisko paņēmienu izmantošana, kas tehnoloģiju apguvi un to pielietošanu atbilst izglītojamo vajadzībām, mācību mācību procesā priekšmeta specifikai un saturam pilnveidot pedagogu zināšanas un mācību procesā tiek izmantotas prasmes elektronisko mācību materiālu modernās informāciju tehnoloģijas izstrādāšanā labi sasniegumi novada un valsts olimpiādēs, konkursos notiek plānveidīgs un sistemātisks mācību priekšmetu metodisko komisiju darbs ir izstrādāta noteikta kārtība mācību literatūras un mācību līdzekļu izvēlē Kvalitatīvais rādītājs Mācīšanās procesa kvalitāte. Stiprās puses izglītojamie tiek mērķtiecīgi organizēti mācību darbam, tiek veidota motivācija mācīties izglītojamiem tiek dota iespēja izmantot skolas datorklasi, bibliotēku, lasītavu, sporta zāli, mūzikas instrumentus sistemātiski tiek apkopota informācija par katra izglītojamā mācību sasniegumiem un kavējumiem, tiek veikta to analīze izglītojamiem tiek dota iespēja izstrādāt projekta darbus, attīstot patstāvīgā darba, pētnieciskā darba un sadarbības prasmes Tālākās attīstības vajadzības attīstīt izglītojamo mācīšanās prasmes, paaugstināt atbildību par mācību sasniegumiem iesaistīt izglītojamos daudzveidīgā problēmu risināšanas un pētnieciskajā darbībā nodrošināt mācību procesā iegūto zināšanu saikni ar reālo dzīvi 14

15 Kvalitatīvais rādītājs Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības izstrādāta vienota izglītojamo mācību pilnveidot izglītojamo pašvērtēšanas un sasniegumu vērtēšanas kārtība savstarpējās vērtēšanas prasmes vērtēšana ir sistemātiska un pēc nodrošināt daudzveidīgu vērtēšanas iespējas mācību darbu motivējoša veidu un paņēmienu lietošanu visu izglītojamajiem un vecākiem ir zināma pedagogu darbā un saprotama vērtēšanas kārtība visos mācību priekšmetos vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek analizēta un izmantota mācību procesa turpmākajai attīstībai un plānošanai mācību sasniegumu vērtēšanas uzskaitē skolā tiek izmantota skolvadības sistēma e-klase Kvalitatīvais rādītājs Sadarbība ar vecākiem. Stiprās puses regulāri tiek organizētas vecāku dienas un individuālās tikšanās ar pedagogiem vecāki līdzdarbojas mācību un audzināšanas procesā skolas vecāku domes aktīvā darbība skolas atbalstam tiek analizēti vecāku izteiktie priekšlikumi un secinājumi izmantoti skolas darba uzlabošanai tiek organizēti daudzveidīgi un kvalitatīvi izglītojošie, atpūtas un informatīvie pasākumi Tālākās attīstības vajadzības veicināt vecāku ieinteresētību aktīvāk līdzdarboties mācību un audzināšanas procesā piedāvāt vecākiem dažāda satura un veida izglītojošās lekcijas 15

16 Skolas darba pašvērtējums pamatjomā,, Skolēnu sasniegumi Kvalitatīvais rādītājs Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā. Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības izveidota izglītojamo mācību pilnveidot izglītojamo individuālās sasniegumu uzskaites sistēma izaugsmes uzskaites sistēmu un veidot tiek veikta regulāra mācību sasniegumu attīstības dinamikas datu bāzi analīze, lai veicinātu izglītojamo izglītojamiem ar nepietiekamiem individuālo sasniegumu izaugsmi vērtējumiem izveidot individuālās būtiski ir samazinājies izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanas kartes skaits ar nepietiekamu mācību sasniegumu līmeni augsti rezultāti novada un valsts olimpiādēs un konkursos Kvalitatīvais rādītājs Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos. Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības mērķtiecīgi tiek veikta valsts pārbaudes turpināt nodrošināt papildnodarbības darbu analīze 9.klasēm mācību priekšmetos, kuros ir 9. klasēm eksāmenu priekšmetos tiek valsts pārbaudes darbi nodrošinātas papildnodarbības sasniegti labi rezultāti valsts pārbaudes darbos 16

17 Skolas darba pašvērtējums pamatjomā,,atbalsts skolēniem Kvalitatīvais rādītājs Veselības aprūpe, skolēnu drošība un sociālā palīdzība. Stiprās puses kvalitatīvs medicīnas māsas darbs, regulāra informācijas apmaiņa ar vecākiem par skolēna veselības stāvokli ir veikta pedagoģiskā personāla apmācība pirmās palīdzības sniegšanā uzstādīta automātiskā ugunsdrošības signalizācija un uzlabotas evakuācijas iespējas regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālās vajadzības, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu speciālista atbalstu tiek nodrošināta pagarinātās dienas grupa sākumskolai tiek popularizēts veselīgs dzīvesveids skola piedalās programmās Skolas piens un Skolas auglis. Tālākās attīstības vajadzības turpināt izglītojamo un personāla izglītošanu pirmās palīdzības sniegšanā pilnveidot izglītojamo apmācību rīcībai ekstremālās situācijās Kvalitatīvais rādītājs Atbalsts personības veidošanā. Stiprās puses ir izstrādāta skolas audzināšanas programma sekmīgi tiek veikts skolēnu pašpārvaldes un skolas domes darbs regulāri tiek atbalstīti labdarības pasākumi un akcijas rezultatīvi tiek īstenota interešu izglītības programmas izpilde Tālākās attīstības vajadzības motivēt izglītojamos izmantot visas skolas piedāvātās iespējas savas personības attīstīšanai uzlabot darbu ar talantīgajiem bērniem izstrādāt jaunas interešu izglītības programmas 17

18 Kvalitatīvais rādītājs Atbalsts karjeras izvēlē. Stiprās puses 9. klašu izgītojamiem tiek piedāvātas konsultācijas un atbalsts profesijas izvēlē tiek sniegta informācija par absolventu tālākās izglītības ieguves iespējām regulāras tikšanās ar skolas absolventiem un izglītojamo vecākiem - dažādu profesiju pārstāvjiem Tālākās attīstības vajadzības mērķtiecīgi palīdzēt visu vecuma grupu izglītojamiem apzināt savas spējas un intereses organizēt skolā tikšanos ar dažādu profesiju pārstāvjiem Kvalitatīvais rādītājs Mācīšanās procesam sniegtais atbalsts. Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības izstrādāta atbalsta sistēma pilnveidot darbu ar izglītojamiem, izglītojamiem ar mācību grūtībām sekmēta talantīgo bērnu izaugsme: skolā tiek veikts papildus darbs ar talantīgajiem bērniem, izglītojamie tiek kuriem ir grūtības mācību sasniegumu uzlabošanā, izmantojot individuālo un diferencēto pieeju uzlabot darbu ar talantīgajiem sagatavoti mācību priekšmetu izglītojamiem, sekmējot piedalīšanos olimpiādēm, konkursiem, skatēm u.c. aktivitātēm valsts atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs, dažādos konkursos u.c. skolas un vecāku sadarbība izglītojamo izaugsmes sekmēšanā nodrošinātas logopēda konsultācijas sadarbība ar izglītības nodaļu un sociālā dienesta darbiniekiem. 18

19 Skolas darba pašvērtējums pamatjomā,, Skolas vide Kvalitatīvais rādītājs Skolas mikroklimats. Stiprās puses skolai ir senas, skaistas tradīcijas skolai ir savi simboli atjaunots skolas karogs, izveidots logo, ir sava himna skolā ir apkopoti materiāli par skolas vēsturi izglītojamie un personāls apzinās savu lomu skolas tēla un mikroklimata veidošanā, skolai ir laba slava sabiedrībā izglītojamie zina un ievēro iekšējās kārtības noteikumus, kopā ar skolēnu pašpārvaldi piedalās to pilnveidošanā pozitīva pedagogu, izglītojamo un skolas darbinieku savstarpējā saskarsme Tālākās attīstības vajadzības pilnveidot apzinīgu izglītojamo disciplīnu, kārtību, pieklājības normu ievērošanu. veicināt piederības apziņu un lepnumu par skolu Kvalitatīvais rādītājs Skolas fiziskā vide. Stiprās puses skolas energoefektivitātes uzlabošana, gāzes apkures ieviešana, klašu telpu renovācija un labiekārtošana skolas apkārtnes apzaļumošana un drošas vides nodrošināšana izglītojamo iesaistīšana skolas estētiskajā noformēšanā Tālākās attīstības vajadzības turpināt plānot un realizēt pasākumus drošas vides nodrošināšanai skolas apkārtnē, darbam piesaistot vecākus veikt skolas sporta zāles remontu, turpināt skolas apkārtnes labiekārtošanu. 19

20 Skolas darba pašvērtējums pamatjomā,,resursi Kvalitatīvais rādītājs Telpu, iekārtu un resursu nodrošinājums un izmantošana. Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības ķīmijas - bioloģijas, fizikas- mācību procesā efektīvāk izmantot ģeogrāfijas kabinetu iekārtošana un jaunās tehnoloģijas un mācību metodes aprīkošana ar atbilstošām mēbelēm, papildināt mācību kabinetus ar mācību līdzekļiem un informāciju jaunajām informāciju tehnoloģijām un tehnoloģijām mācību līdzekļiem informātikas kabineta paplašināšana un iegādāties jaunus mūzikas instrumentus iekārtošana, lai nodrošinātu iespēju citu pūtēju orķestra, akordeonistu un mācību priekšmetu stundu ģitāristu vajadzībām organizēšanu kabinetā interneta pieslēguma nodrošinājums visās klašu telpās, bibliotēkā, skolotāju istabā mērķtiecīga skolas informāciju un komunikāciju tehnoloģiju iegāde mācību procesa modernizēšanai mācību un metodiskās literatūras nodrošinājums mūzikas instrumentu pieejamība skola racionāli izmanto tai iedalītos finanšu resursus un analizē to izmantošanu Kvalitatīvais rādītājs Skolas finanšu resursu nodrošinājums un izmantošana. Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības skolas finanšu resursi ir pietiekami piesaistīt papildus finanšu resursus izglītības programmas realizēšanai un izglītības procesa uzlabošanai skolas darbības nodrošināšanai skola racionāli izmanto tai iedalītos finanšu resursus un analizē to izmantošanu 20

21 Kvalitatīvais rādītājs Personāla nodrošinājums. Stiprās puses mācību procesam tiek nodrošināts atbilstoši kvalificēts pedagoģiskais personāls tiek veicināta regulāra pedagogu tālākizglītība, notiek savstarpēja pieredzes apmaiņa pedagogi iesaistās vispārējās pamatizglītības satura pilnveidē, pedagogu tālākizglītošanā Tālākās attīstības vajadzības veicināt pedagogu iesaistīšanos profesionālo asociāciju darbībā. sekmēt pedagogu iegūto atziņu popularizēšanu kolektīvā Kvalitatīvais rādītājs Skolas personāla nodarbinātības efektivitāte. Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības notiek regulārs metodisko komisiju plānot nepieciešamo kadru piesaisti, darbs. optimāli tiek sadalītas darba slodzes Kvalitatīvais rādītājs Personāla attīstība. Stiprās puses notiek regulāra pedagogu tālākizglītības uzskaite. tiek veikta pedagogu portfolio sistemātiska kārtošana. skolā tiek organizēti dažādi semināri, lekcijas, tālākizglītības kursi Tālākās attīstības vajadzības pilnveidot personāla tālākizglītības izvērtēšanu 21

22 Skolas darba pašvērtējums pamatjomā,, Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Kvalitatīvais rādītājs Skolas darba vērtēšana. Stiprās puses tiek veiksmīgi plānots skolas darbs un organizēta tā pašvērtēšana skolā tiek veidota labvēlīga sadarbības vide, pašvērtēšanā iesaistot skolas darbiniekus Tālākās attīstības vajadzības turpināt iesaistīt vecākus skolas darba vērtēšanā un skolas attīstības stratēģijas veidošanā turpināt skolas darbības kvalitātes vērtēšanu Kvalitatīvais rādītājs Skolas attīstības plāna veidošana un īstenošana. Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības skolas attīstības plāns ir korekts, regulāri izvērtēt skolas darba rezultātus, lietišķs un pārskatāms. nepieciešamības gadījumā savlaicīgi skolas attīstības plāna izstrāde notiek veicot korekcijas attīstības plānā demokrātiski, tas pieejams visām ieinteresētajām pusēm Kvalitatīvais rādītājs Skolas vadības darba kvalitāte. Stiprās puses demokrātiski un atbilstoši likumu un normatīvo aktu prasībām izstrādāta skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. notiek regulāra un plānveidīga darba organizēšana un vadīšana. skolā strādā saliedēta vadības komanda. ir izveidojusies laba sadarbība ar skolas domi, izglītības nodaļu, skolas dibinātāju. Tālākās attīstības vajadzības turpināt skolas inovatīvo darbību pilnveidot pieņemto lēmumu izpildes kontroli 22

23 6.Vispārējs skolas raksturojums Cēsu 1.pamatskola izvietota 0,8 ha lielā platībā. Skolās teritorijā atrodas 5 ēkas: ēka Gaujas ielā 17 (celta 1913.gadā, renovēta un veikta energoefektivitātes paaugstināšana gadā) ēka Gaujas ielā 26 (celta 1890.gadā, renovēta un veikta energoefektivitātes paaugstināšana gadā) mācību darbnīca (celta 1898.gadā) malkas šķūnis (celts 1938.gadā) katlu māja (celta gadā) Cēsu 1.pamatskolā strādā: 37 pedagogi 14 tehniskie darbinieki Cēsu 1.pamatskolā mācās 320 skolēni Skolēnu skaits no citām pašvaldībām Cēsu 1. pamatskolā mācās skolēni no sekojošām pašvaldībām: Cēsu novads 219 Priekuļu novads 32 Amatas novads 32 Vecpiebalgas nov. 4 Pārgaujas novads 11 Līgatnes novads 2 Raunas novads 9 Smiltenes novads 1 Rīga 2 Alūksnes novads 1 Jēkabpils 1 Daugavpils 1 Valmiera 1 Kopā:

24 7. Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs 24

25 8. Skolas attīstības prioritātes gadam Pamatjoma 2011./2012.m.g /2013.m.g /2014.m.g /2015.m.g. Mācību saturs Mācīšana un mācīšanās Skolēnu sasniegumi izstrādāt jaunu skolas audzināšanas darba programmu īstenot pārmaiņas vēstures apguvē saskaņā ar mācību priekšmetu Latvijas vēsture un Pasaules vēsture standartiem, pakāpeniski pārejot uz divu atsevišķu mācību priekšmetu apguvi īstenot pārmaiņas dabaszinātņu un matemātikas izglītībā, izmantojot ESF projekta Dabaszinātnes un matemātika izstrādātos materiālus izglītojamo mācīšanās prasmju pilnveidošana, aktualizējot saikni ar dzīvi un norisēm sabiedrībā pedagogu tālākizglītošana moderno informācijas tehnoloģiju apguvē un pielietošanas metodikā Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana ikdienas darbā, valsts pārbaudes darbos, mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos īstenot pārmaiņas vēstures apguvē saskaņā ar mācību priekšmetu Latvijas vēsture un Pasaules vēsture standartiem, pakāpeniski pārejot uz divu atsevišķu mācību priekšmetu apguvi īstenot pārmaiņas dabaszinātņu un matemātikas izglītībā, izmantojot ESF projekta Dabaszinātnes un matemātika izstrādātos materiālus izglītojamo mācīšanās prasmju pilnveidošana, paaugstinot atbildību par mācību sasniegumiem pedagogu zināšanu un prasmju elektronisko mācību materiālu izstrādāšanā pilnveidošana Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana ikdienas darbā, valsts pārbaudes darbos, mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos īstenot pārmaiņas vēstures apguvē saskaņā ar mācību priekšmetu Latvijas vēsture un Pasaules vēsture standartiem, pakāpeniski pārejot uz divu atsevišķu mācību priekšmetu apguvi īstenot pārmaiņas dabaszinātņu un matemātikas izglītībā, izmantojot ESF projekta Dabaszinātnes un matemātika izstrādātos materiālus īstenot izmaiņas pamatizglītības svešvalodas standartā moderno informācijas tehnoloģiju daudzpusīga pielietošana mācību procesā daudzveidīgu vērtēšanas veidu un paņēmienu izmantošana, skolēnu pašizvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas prasmju pilnveidošana. Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana ikdienas darbā, valsts pārbaudes darbos, mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos īstenot pārmaiņas vēstures apguvē saskaņā ar mācību priekšmetu Latvijas vēsture un Pasaules vēsture standartiem, pakāpeniski pārejot uz divu atsevišķu mācību priekšmetu apguvi īstenot izmaiņas pamatizglītības svešvalodas standartā moderno informācijas tehnoloģiju daudzpusīga pielietošana mācību procesā skolēnus iesaistīšana daudzveidīgā problēmu risināšanas un pētnieciskajā darbībā Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana ikdienas darbā, valsts pārbaudes darbos, mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos 26

26 Atbalsts skolēniem Skolas vide Resursi Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana izglītojamo un personāla izglītošana pirmās palīdzības sniegšanā uzlabot darbu ar talantīgajiem bērniem pilnveidot apzinīgu izglītojamo disciplīnu, kārtību, pieklājības normu ievērošanu. skatuves izveidošana pasākumu norises uzlabošanai turpināt skolas apkārtnes labiekārtošanu Skolotāju tālākizglītības vajadzību noskaidrošana Mācību priekšmetu materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana Skolas darba vispārējās un detalizētās vērtēšanas veikšana un ieinteresēto pušu iepazīstināšana ar pašvērtējuma ziņojumu izstrādāt jaunas interešu izglītības programmas mērķtiecīgi palīdzēt visu vecuma grupu izglītojamiem apzināt savas spējas un intereses veicināt izglītojamo piederības apziņu un lepnumu par skolu veikt skolas sporta zāles remontu, turpināt skolas apkārtnes labiekārtošanu Finanšu resursu piesaistīšana skolas labiekārtošanai un attīstībai. Mūzikas instrumentu iegāde. Skolas darba vispārējās un detalizētās vērtēšanas veikšana un ieinteresēto pušu iepazīstināšana ar pašvērtējuma ziņojumu. pilnveidot darbu ar skolēniem, izmantojot individuālo un diferencēto pieeju mērķtiecīgi palīdzēt visu vecuma grupu izglītojamiem apzināt savas spējas un intereses izglītojamo iesaistīšana skolas vides uzlabošanā skolas stadiona un apkārtnes labiekārtošana. drošas vides nodrošināšana skolas apkārtnē. Skolas personāla attīstības pilnveidošana Skolas darba vispārējās un detalizētās vērtēšanas veikšana un ieinteresēto pušu iepazīstināšana ar pašvērtējuma ziņojumu. pilnveidot darbu ar skolēniem, izmantojot individuālo un diferencēto pieeju izglītojamo iesaistīšana skolas vides uzlabošanā skolas stadiona un apkārtnes labiekārtošana. drošas vides nodrošināšana skolas apkārtnē Finanšu resursu piesaistīšana skolas sporta zāles materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai. Esošā attīstības plāna izvērtēšana, analīze un prioritāšu izvirzīšana jaunajam attīstības plānam. 27

27 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Mācību saturs Izglītības programmu aktualizācija un īstenošana atbilstoši pamatizglītības standartam Nodrošināt mācību satura atbilstību normatīvajiem dokumentiem Skolas darbu reglamentējošie dokumenti atbilst ārējiem normatīvajiem aktiem; Skolotāji izprot izmaiņas mācību saturā; Izglītojamie saskata pozitīvas izmaiņas mācību metožu izvēlē stundās. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Veikt izmaiņas iekšējos normatīvajos dokumentos atbilstoši izmaiņām ārējos normatīvajos aktos Īstenot vienotu pieeju mācību priekšmetu programmu izveidē un tematisko plānu izstrādē. I.Breide MK vadītāji Spēkā esošie normatīvie dokumenti 2011.,2012. Spēkā esošie normatīvie dokumenti Īstenot vienotas prasības izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā Pedagogi regulāri e-klase, mācību sasniegumu vērtēšanas nolikums Atbalstīt pedagogu tālākizglītību, nodrošinot izpratni par izglītības satura novitātēm. Nodrošināt skolotājiem iespēju piedalīties MK, MA sanāksmēs un pieredzes apmaiņas semināros ar kolēģiem regulāri Pedagogu tālākizglītības plāns I.Breide regulāri Skolas budžets 28

28 Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās Prioritāte Izglītojamo mācīšanās prasmju pilnveidošana aktualizējot saikni ar dzīvi un norisēm sabiedrībā, atbildības par mācību sasniegumiem paaugstināšana Mērķis Aktivizēt izglītojamo mācīšanās procesu, ceļot personīgo atbildību par saviem mācību sasniegumiem Skolotāji pedagoģiskajā procesā izmanto daudzveidīgas metodes un paņēmienus, lai pilnveidotu izglītojamo mācīšanās prasmes Mācību stundās paredzēto uzdevumu izpilde, temps un saturs atbilst izglītojamo spējām un interesēm Mācību procesā tiek vērtēts izglītojamo padarītais darbs, attieksme, iniciatīva, nepieciešamības gadījumā Novērtēšanas kritēriji sniedzot atbalstu Izglītojamie izvirzīto mērķu sasniegšanai izmanto skolas piedāvātās iespējas /bibliotēku, lasītavu, datorklasi, sporta zāli./ Aptauju rezultāti liecina, ka izglītojamo patstāvīgas mācīšanās prasmes ļauj veiksmīgāk plānot mācību uzdevumu izpildi, veicinot kvalitatīvāku mācību vielas apguvi Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Izzināt izglītojamā spējas un to atbilstību mācību sasniegumiem katrā Priekšmeta regulāri izglītojamo mācību priekšmetā skolotāji datu bāze, e- klase Rast iespēju skolotāju tālākizglītībai (kursi, semināri, projekti) par regulāri skolas budžets izglītojamo mācīšanās procesa aktivizēšanu Attīstīt izglītojamo mācīšanās prasmes Priekšmetu regulāri tālākizglītības skolotāji kursu materiāli Ieviest un atbalstīt inovācijas mācību procesa organizēšanā un vadīšanā Priekšmetu regulāri Skolas budžets Nodrošināt dažādu informācijas avotu izmantošanas iespējamību (bibliotēkas un lasītavas, datorklases, interneta pieslēguma pieejamība) izglītojamo mācīšanās procesa atbalstīšanai skolotāji I.Būre S.Lukjanska regulāri Skolas budžets, projektos iegūtais finansējums Uzlabot izglītojamo pierakstu un citu mācību darba materiālu kvalitāti MK vadītāji regulāri izglītojamo pieraksti u.c. darba materiāli Katrai MK sekmēt daudzveidīgu mācību metožu pielietojumu izglītojamo aktīvai iesaistīšanai mācīšanās procesā un saiknes veidošana ar dzīvi un MK vadītāji regulāri tālākizglītības kursu materiāli 29

29 norisēm sabiedrībā Vērot stundas ar mērķi konstatēt, kā izglītojamie iesaistās mācīšanās procesā un, cik veiksmīgi tas tiek organizēts Veikt skolotāju aptauju par izglītojamo mācīšanās prasmēm un motivāciju mācīties regulāri stundu vērošanas lapas 1 x gadā anketas 30

30 Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās Prioritāte Informācijas apmaiņas starp skolu un vecākiem pilnveidošana Mērķis Pilnveidot vecāku un skolas sadarbību dažādos veidos un līmeņos Skolā tiek regulāri organizēti pasākumi, sanāksmes, tikšanās ar vecākiem Skolā notiek regulāra vecāku izglītošana un atbalstīšana Novērtēšanas kritēriji Vecāki regulāri tiek informēti par skolas darbu, bērnu sasniegumiem un jomām, kurās nepieciešama stingrāka kontrole un atbalsts bērnam Tiek ņemti vērā vecāku ieteikumi un atsauksmes, veicot regulāru anketēšanu Aktīvs vecāku domes darbs un piedalīšanās dažādu lēmumu pieņemšanā Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Izstrādāt un regulāri papildināt darbības plānu skolas un vecāku sadarbības aktivizēšanai I.Breide regulāri darba plāns Pilnveidot izglītojamo vecāku apmeklējuma datu bāzi I.Breide regulāri e-klase Piedāvāt izglītojošus pasākumus izglītojamo vecākiem Skolas I.Breide regulāri budžets klašu audz. Izmantot e-klasi operatīvai informācijas nodošanai izglītojamo vecākiem par viņu bērna sasniegumiem, neveiksmēm, disciplīnas pārkāpumiem utml. Protokolēt un analizēt klašu vecāku sanāksmes Anketēt vecākus par skolas darbību, mudināt izteikt ieteikumus un atbalstu skolas darbības uzlabošanai Klašu audzinātāji I.Breide, klašu audzinātāji regulāri regulāri Skolas budžets, e- klase vecāku sapulču protokoli I.Breide regulāri Anketas 31

31 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Mācīšana un mācīšanās Moderno informācijas tehnoloģiju daudzpusīgs pielietojums mācību procesa optimizēšanā. Uzlabot mācību procesu, izmantojot dažādas modernās tehnoloģijas. Izglītojamajiem un pedagogiem pieejamas jaunākās informāciju tehnoloģijas Pedagogiem ir prasmes darbā ar dažādām tehnoloģijām, kā arī zināšanas par to veiksmīgu izmantošanu mācību procesa organizēšanā Pedagogi izmanto darbā jaunākās informācijas tehnoloģijas, kā arī rosina to darīt izglītojamos Pedagogi veido mācību materiālus, izmantojot jaunākās tehnoloģijas Izglītojamo un vecāku aptauju rezultāti liecina, ka jaunāko informācijas tehnoloģiju izmantošana sekmē mācību procesu, līdz ar to nodrošinot augstākus sasniegumus Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Organizēt nodarbības pedagogiem par informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējām dažādu mācību priekšmetu stundās un mācību materiālu izveidē Pilnveidot jau esošo datorklases un lasītavas izmantošanas grafiku Nodrošināt iespēju darboties ar informācijas tehnoloģijām ārpus mācību stundām, lai pilnveidotu izglītojamo radošā un pētnieciskā darba prasmes Organizēt pedagogu pieredzes apmaiņu par informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējām mācību procesā Vērot stundas ar mērķi noteikt informācijas tehnoloģiju pielietojuma mērķtiecīgumu un efektivitāti Organizēt atklātās stundas, demonstrējot informācijas tehnoloģiju pielietojuma iespējas Uzlabot, papildināt un atjaunot esošās informācijas tehnoloģijas regulāri Skolas budžets A. Būre S.Lukjanska regulāri Noslogojuma grafiki S.Lukjanska regulāri Skolas budžets MK vadītāji regulāri Skolas budžets MK vadītāji S.Lukjanska regulāri Stundu vērošanas lapas regulāri Pedagogi regulāri Skolas budžets 32

32 Pamatjoma Skolēnu sasniegumi Prioritāte Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos Mērķis Uzlabot izglītojamo sasniegumus, veicināt izaugsmes dinamiku Statistiskas dati par izglītojamo sasniegumiem, individuālās attīstības dinamiku Nav būtisku atšķirību gada vērtējumos un valsts pārbaudes darbos Novērtēšanas kritēriji Tiek veidota skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze Skolotāju darba analīzes apliecina skolēnu izaugsmi Skolotāji ievēro vienotas prasības pārbaudes darbu izstrādei un vērtēšanai Tiek organizētas atklātās stundas un tematiski pasākumi Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība MK analizēt pārbaudes darbu rezultātus, izdarīt secinājumus, Katru Darbu MK vadītāji rezultātus salīdzināt ar novada un valsts līmeni u.c. gadu analīzes Organizēt atklātās stundas un pieredzes apmaiņu par daudzveidīgu MK vadītāji Katru metožu izmantošanu mācīšanas un mācīšanās procesā Skolotāji gadu Pedagogi, MK Izstrādāt individuālo konsultāciju grafikus Katru Skolas gadu budžets Apmeklēt tālākizglītības kursus mācību priekšmetos ar mērķi izzināt Skolas Katru jaunāko par mācību metožu izmantošanu skolēnu prasmju un iemaņu budžets, ESF gadu veidošanai līdzekļi 33

33 Pamatjoma Atbalsts skolēniem Prioritāte Izglītojamo veselības aprūpes uzlabošana un veselīga dzīves veida veicināšana Mērķis Uzturēt medicīnas kabinetu atbilstoši prasībām un nodrošināt izglītojamo veselības aprūpi Medicīnas kabinets nodrošināts nepieciešamajiem medikamentiem pirmās palīdzības sniegšanai Izglītojamie un viņu vecāki ir informēti par medicīnas kabineta darba laiku Novērtēšanas kritēriji Skolā ir izveidota datu bāze par izglītojamo veselības rādītājiem Skolā tiek organizēti veselīgu dzīvesveidu veicinoši pasākumi, konkursi Regulāri tiek paaugstināta medicīnas personāla kvalifikācija Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Iegūt un apkopot informāciju par nepieciešamajiem pasākumiem skolēnu veselības aprūpes uzlabošanā V.Mārtinsone regulāri Skolas budžets Precizēt skolas medmāsas pienākumus, atbildību, darba grafiku medmāsas 2011 darba pienākumi Nodrošināt medicīnas kabinetu ar nepieciešamajiem medikamentiem pirmās palīdzības sniegšanai V.Mārtinsone Katru gadu Skolas budžets Izveidot datu bāzi par skolēnu veselības rādītājiem V. Mārtinsone Katru gadu Skolas budžets Paaugstināt medicīnas personāla kvalifikāciju Pēc nepieciešamības Skolas budžets Sadarbībā ar pedagogiem organizēt veselību veicinošus pasākumus I.Breide 3 x gadā Skolas budžets I.Breide 34

34 Pamatjoma Atbalsts skolēniem Prioritāte Individuālas un diferencētas pieejas izglītojamajiem pilnveidošana Mērķis Atbalstīt talantīgos izglītojamos un izglītojamos ar mācīšanās grūtībām Skolotāji apmeklējuši atbilstošus kursus par mācību procesa diferencēšanu Novērtēšanas kritēriji Statistiskie dati apliecina, ka samazinājies izglītojamo ar zemu mācību sasniegumu līmeni Uzlabojies izglītojamo sniegums rajona, novada un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos. Tiek organizēta pieredzes apmaiņa šajā jomā ar citu skolu pedagogiem. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Izveidot anketas izglītojamajiem, izpētīt viņu vajadzības, 2011 Anketas apkopot informāciju un analizēt to. Organizēt kursu nodarbības skolotājiem par diferencēto darbu 2012 Skolas ar skolēniem budžets Motivēt skolēnus individuālo konsultāciju apmeklēšanai Māc. regulāri E-klase, priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji skolēnu individuālo sasniegumu anlīzes Vērot un analizēt mācīšanas un mācīšanās procesu stundās regulāri Mācību stunda Analizēt izglītojamo un skolotāju, vecāku aptauju rezultātus par Klašu katru gadu Anketas diferencētā darba lietderību un efektivitāti audzinātāji maijā Uzkrāt un analizēt olimpiāžu un konkursu rezultātus regulāri Datu bāze Uzkrāt un analizēt informāciju par skolēnu mācību sasniegumu 2 x gadā Datu bāze vērtējumiem semestros un gadā Organizēt pieredzes apmaiņu par diferencētas pieejas mācību darbam efektivitāti un problēmām 1 x gadā Darba analīzes 35

35 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Atbalsts skolēniem Pilnveidot skolas atbalstu izglītojamo emocionālo, psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšanā Samazināt problēmas, ko rada izglītojamo nepiepildītas emocionālās, psiholoģiskās un sociālās vajadzības Klašu audzinātāju darba plāni ietver šādus tematus; veselīga dzīvesveida pamati; tikumiskās vērtības un īpašības; uzvedības un saskarsmes kultūra; pilsoņa tiesības un pienākumi; karjeras izglītība; skolā tiek apzināti izglītojamie, kuriem ir psiholoģiska vai emocionāla rakstura problēmas; skolā tiek veikts izglītojamo adaptācijas darbs; klašu audzinātāju un priekšmetu skolotāju izvērstas sadarbības rezultātā samazinās izglītojamo problēmas; Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Rast izglītojamiem iespēju saņemt sociālā pedagoga vai psihologa Skolas konsultācijas. budžets Sadarbībā ar novada sociālo darbinieku precizēt sociālā riska ģimeņu visu periodu Kl.audzinātā uzskaiti. ji Izglītot pedagogus psiholoģiska vai emocionāla rakstura palīdzības visu periodu Skolas sniegšanā izglītojamiem. Klašu audzinātājiem: veikt individuālu darbu ar izglītojamiem atbalsta sniegšanai; konsultēties ar vecākiem par bērnu emocionāli psiholoģiska rakstura problēmām. Nodrošināt klašu audzinātāju un priekšmetu skolotāju sadarbību palīdzības sniegšanā izglītojamiem. Kopā ar novada sociālo darbinieku analizēt situāciju un rast iespēju atbalsta sniegšanai skolēniem. I.Breide budžets Kl. audzinātāji Skolēnu datu bāze I.Breide Metodisko komisiju darba plāni Cilvēkresurs i I.Breide 36

36 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Skolas vide Izglītojamo uzvedības un disciplinētības uzlabošana Radīt skolas vidi, kurā izglītojamo savstarpējās attiecības un saskarsme ar skolas darbiniekiem balstās uz ētikas un morāles normu ievērošanu Skolēni atzīst, ka uzlabojusies disciplīna skolā, un viņi jūtas droši gan skolas telpās, gan teritorijā; Vecāki uzskata, ka skolas vide ir droša; Visi skolēni zina skolas iekšējās kārtības noteikumus un apzinās savas rīcības sekas. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Klases audzināšanas programmās paredzēt tēmas par savstarpējām attiecībām un saskarsmi, morāles un ētikas normu ievērošanu. Sadarbībā ar skolēnu pašpārvaldi, vecāku domi veikt korekcijas Cēsu 1.pamatskolas iekšējās kārtības noteikumos Pilnveidot skolēnu stimulēšanas sistēmu Precizēt par kārtību skolā atbildīgo dežūrskolotāju, skolas darbinieku, vadības pienākumus Klašu audzinātāji I.Breide I.Breide, skolēnu pašpārvalde I.Breide, skolotāji Līdz mācību gada sākumam Līdz 2011.gada novembrim Klases audzināšanas stundas, ārpusklases pasākumi Iekšējie normatīvie dokumenti I.Breide Skolas budžets 2011 iekšējie normatīvie dokumenti I.Breide Regulāri uzskaitīt un analizēt skolēnu kavējumus, atbilstoši rīkoties, lai tos novērstu Klašu audzinātāji regulāri e-klase I.Breide Panākt vienotas skolotāju prasības pret skolēniem disciplīnas un kārtības uzlabošanā skolā I.Breide Visu gadu iekšējie normatīvie dokumenti Klašu un skolas vecāku sapulcēs analizēt ar disciplīnu un kārtību saistītos jautājumus Visu gadu I.Breide, kl. audzinātāji iekšējie normatīvie dokumenti 37

37 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Resursi Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana mācību priekšmetu kabinetos, atbilstoši mācību priekšmetu standartu prasībām Nodrošināt skolotājiem iespēju teoriju saistīt ar praktiskiem demonstrējumiem, eksperimentiem utml. Mācību priekšmetu kabineti nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un mācību literatūru. Kabinetos ir interneta pieslēgums, datortehnika, multimediju tehnika. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Veikt plānveidīgu mācību kabinetu nodrošināšanu ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem Veikt plānveidīgu mācību kabinetu nodrošināšanu ar datortehniku un multimediju tehniku. Plānot datu uzkrājēju un sensoru iegādi dabaszinātņu cikla mācību priekšmetiem. Plānot mācību literatūras iegādi Plānveidīgi atjaunot skolas sporta inventāru., māc.priekšm. skolotāji S.Lukjanska S.Lukjanska I.Būre, mācību priekšmetu skolotāji I.Jursone, Z.Rozīte regulāri regulāri x gadā regulāri Skolas budžets Valsts finansējums Ziedojumi Skolas budžets Valsts finansējums Ziedojumi Skolas budžets Valsts finansējums Ziedojumi Skolas budžets Valsts finansējums Ziedojumi Skolas budžets Valsts finansējums Ziedojumi Kontrole un pārraudzība A. Būre 38

38 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Resursi Finansu resursu piesaistīšana skolas labiekārtošanai un attīstībai Veikt skolas labiekārtošanu, modernizēšanu, uzlabot estētisko noformējumu Skolā plānveidīgi tiek veikti remontdarbi Skolas finansu resursus papildina sponsori, līdzdalība projektos, telpu īre Skolā notiek pakāpeniska mēbeļu nomaiņa Skolas materiālā bāze katru gadu tiek pakāpeniski atjaunota, papildināta un modernizēta /atbilstoši aktuālākajām vajadzībām/ Veiktie pasākumi nodrošina ēku un telpu uzturēšanu ekspluatācijas kārtībā, izglītības programmu realizēšanu un skolas attīstību Iegādāti mūzikas instrumenti Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Izveidot perspektīvo plānu skolas remontdarbiem, jaunu mēbeļu Perspektīvais V.Briedis 2012 iegādei līdz gadam plāns Apzināt un piesaistīt sponsorus, kas varētu sniegt atbalstu skolai Ziedojumi, Regulāri V.Briedis palīdzība Skolas telpu īres naudas izlietojuma plāns Akti par V.Briedis 2 x gadā iekasētajiem līdzekļiem Izstrādāt projektus papildus līdzekļu piesaistei perspektīvais Regulāri plāns Veikt kārtējos remontdarbus V. Briedis 1 x gadā Skolas budžets Iegādāties mūzikas instrumentus Skolas budžets, A. Logina ziedojumi A. Būre 39

39 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Resursi Skolas personāla attīstības efektivitāte Sekmēt skolotāju piedalīšanos tālākizglītībasprogrammās atbilstoši skolas noteiktajām attīstības prioritātēm Noteiktas skolas prioritātes darbinieku tālākizglītības vajadzībām Skolotājiem ir iespējas kvalifikācijas celšanas nolūkos apmeklēt citas mācību iestādes Tiek piesaistīti lektori kursu organizēšanai skolā Notiek pieredzes apmaiņa par kursos gūtajām atziņām Skolotāji izstrādā programmas un vada kursus skolotājiem gan skolā, gan novadā, gan valstī Skolotāji izstrādā mācību un metodiskos materiālus Skolotāji piedalās radošo darbu skatēs, veido publikācijas Regulārs darbs MK Izglītojamo, vecāku aptauju rezultāti liecina par skolotāju prasmi efektīvi organizēt mācību un audzināšanas procesu Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Sistematizēt informāciju par katra skolotāja tālākizglītību un konkrētajām nepieciešamībām Izstrādāt prioritātes skolotāju tālākizglītības vajadzībām Iepazīties ar citu skolu pieredzi Organizēt seminārus, kursus skolotājiem Organizēt skolotāju pieredzes apmaiņu par gūtajām atziņām Motivēt skolotājus kursu vadīšanai, metodisko materiālu izstrādei, publikācijām Motivēt skolotājus piedalīties radošo darbu skatēs Kontrole un pārraudzība regulāri viis datu bāze I.Breide MK vadītāji I.Breide regulāri 1 x gadā Pēc aktualitātes Skolotāju tālākizglītības attīstības plāns cilvēkresursi, skolas budžets Skolas budžets Visu gadu Darba materiāli Visu gadu Cilvēkresursi Visu gadu Skolotāju radošie darbi 40

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

8

8 APSTIPRINU s D.Lāce Rīgā 15.08.2014. SASKAŅOTS Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora vietnieks I.Balamovskis Rīgā Rīgas Dome Ūnijas 93, Rīga, LV-1084 tālr./fakss: 67598929,

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS  CEĻĀ UZ   SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr. 4413900341 Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122 Tālrunis 64161448, e-pasts:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

Microsoft Word - Jeru pamatskolas pašvērtējuma ziņojums.doc

Microsoft Word - Jeru pamatskolas pašvērtējuma ziņojums.doc Rūjienas novada pašvaldība Jeru pagasta pārvalde JERU PAMATSKOLA Reģ.Nr.4412900639 Jeru pagastā,rūjienas novadā,p/n Endzele,LV-4234 Tālr.64230940,fakss 64219011,e-pasts: jeru.pamatskola@rujiena.lv Jeru

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa Salas pagasts

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

RSU SKMK Stratēģija

RSU SKMK Stratēģija RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016. 2020.GADAM Rīga, 2015 SATURS Ievads... 3 1. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas stratēģijas pamatnostādnes... 4 2. Galvenie Koledžas

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts:

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa

Sīkāk

VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore , kanceleja 64

VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore , kanceleja 64 VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 90009115618 Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore - 64521200, kanceleja 64563314, e-pasts: vpamatskola@inbox.lv Viļakas pamatskolas

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk