Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015."

Transkripts

1

2 Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas Muzeja ielā 2, Locikos, Naujenes pagastā. Pirmās ziņas par Lāču pamatskolu attiecināmas uz pagājušā gadsimta divdesmitajiem gadiem. Mācības notika pagasta iedzīvotāju mājās Teivānos un citos ciemos, pēc tam līdz gadam - Hoftenbergas ciemā (Kraujā). No 1969.gada līdz gadam Lāču skola neeksistēja. Tā kā Lociki ir viens no lielākajiem pagasta ciemiem, kur dzīvo 1100 iedzīvotāju, šeit gada 1.septembrī tika atklāta jauna pamatskola renovētajā pēc bijušās Krievijas armijas atstātajā kazarmas ēkā /2014. mācību gadā skolā notika renovācija un tika piebūvēta sporta zāle. Pašlaik Lāču pamatskola īsteno četras izglītības programmas: Pamatizglītības programma (kods ) licences Nr. V- 5606, kuru apgūst 8 skolēni; Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods , 3. modelis) licences Nr. V , kuru apgūst 96 skolēni Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods ) licences Nr. V 5606 apgūst 13 audzēkni. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods ) licences Nr. V (7 skolēni). Līdz ar pamatizglītības programmu apguvi skola realizē interešu izglītības programmas. Skolai ir savi simboli - skolas karogs, skolas himna. No gada klašu skolēniem ir skolas forma, sava skolēnu dienasgrāmata. Mācību procesa kvalitāti nodrošina kvalitatīvs kadru sastāvs gadā skolā strādāja 19 skolotāji, no tiem deviņiem ir maģistra grāds, deviņiem skolotājiem ir papildkvalifikācija, 13 skolotājiem kvalitātes pakāpes ( 1 skolotājai 5. kvalitātes pakāpe, 1 skolotājai - 4. kvalitātes pakāpe, logopēdei - 4. kvalitātes pakāpe, 9 skolotājiem 3. kvalitātes pakāpe, 2 skolotājiem - 2. kvalitātes pakāpe). Visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem ir atbilstoša izglītība un kvalifikācija. Skolotāji regulāri paaugstina savu profesionālo meistarību.

3 Pedagoģisko kadru sastāvs pēc darba stāža Darba stāžs Pedagogu skaits līdz 5 gadiem 2 līdz 10 gadiem 2 līdz 20 gadiem 4 vairāk par 20 gadiem 11 Skola nodrošināta ar tehnisko personālu. Skolā tika ieviesta skolas māsas un logopēda štata vienības. Skolas ēdnīca nodrošina skolēnus un darbiniekus ar siltām pusdienām, kuras izmaksā 2015./2016. mācību gadā EUR 0.85 dienā, pagarinātās dienas grupas bērni saņem launagu EUR 0.29 apmērā. Skola iesaistījusies programmās Skolas piens, Skolas auglis, kur izglītojamie saņem bezmaksas pienu un augļus klases izglītojamie saņem bezmaksas pusdienas. Sociālās vides īss raksturojums Skolā ir multinacionāla vide, pārsvarā skolēni ciena un atbalsta viens otru. Izglītojamiem ir iespēja saņemt nepieciešamo atbalstu no skolas administrācijas, klases audzinātājiem, citiem priekšmetu skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem. Skolā ir izveidota pozitīva un mērķtiecīga sadarbība ar skolēnu vecākiem, kura pilnveidojas. Skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar Daugavpils novada domi, Daugavpils novada iestādēm, Naujenes pagasta pārvaldi un tās struktūrvienībām. Skolas sociālā vide ir labvēlīga. Lāču pamatskolas audzēkņu pamatsastāvu 82 % veido Naujenes pašvaldības bērni, 18 % - no citām pašvaldībām. Skolēnu sadalījums pa pašvaldībām 2015./2016.m.g. N.p.k. Pagasts/ pilsēta Skaits 1. Naujenes pagasts Daugavpils Sventes pagasts 2 4. Maļinovas pagasts 4 5. Tabores pagasts 1 6. Preiļu novads 1 Kopā: 124

4 Skolu apmeklē bērni no 95 ģimenēm, t.sk. 4 daudzbērnu ģimenes, 22 nepilnas ģimenes, 3 bērni ir aizbildniecībā. Lāču pamatskolas skolēni nāk pārsvarā no ģimenēm, kurās strādā vai nu abi vecāki, vai viens no viņiem. 23 skolēniem mātes ir bezdarbnieces, 4 skolēniem bezdarbnieki ir tēvi un 1 ģimene, kurā abi vecāki ir bezdarbnieki. Pēdējos gados aktualizējās tendence, ka bērnus pieskata vecvecāki vai radinieki, jo vecāki atrodas ārzemēs. Skolā ir 5 tādas ģimenes, kurās vecāki strādā ārzemēs. Minētie faktori ietekmē skolas pedagoģisko darbību, īpaši klases audzinātāju darbu. Skolas finansiālais nodrošinājums Skola tiek finansēta no valsts un Daugavpils novada pašvaldības budžeta. Finanšu līdzekļi tiek izlietoti skolas vajadzībām saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, to aprite un uzskaite ir centralizēta. Lāču pamatskolas gada budžetu sastāda pamatojoties uz iepriekšējā gada budžeta izpildes analīzi un atbilstoši skolas attīstības plānam un novada iespējām. Gads Kopējais gada budžets No valsts budžeta No pašvaldības budžeta gadā Lāču pamatskolas finansējums bija sekojošs: Mērķdotācijas no Daugavpils novada domes pedagogu darba samaksai un VSAOI EUR Mērķdotācijas interešu izglītībai EUR Mērķdotācijas gadīgo apmācībai EUR Skolas uzturēšanai no Daugavpils novada domes pamatbudžeta piešķirtie līdzekļi bija EUR gadā skola iegādājās mācību grāmatas par kopējo summu EUR Tika abonēti žurnāli un avīzes par summu EUR 268. Lielākie izdevumi ir Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas sastādīja EUR un izdevumi iestādes uzturēšanai (komunālie pakalpojumi, iekārtu apkalpošana), kuri bija EUR. Vislielākie izdevumi saistīti ar komunālajiem pakalpojumiem.

5 2015. gadā tika realizēti: Rietumu bankas Labdarības fonda projekts "Sprīdis labākai dzīvei 2015", kura rezultātā tika iegūti EUR 3880 un Lāču pamatskolas teritorijā tika iekārtots sākumskolas vecuma bērnu rotaļlaukums " Lāčuka laukums". Vītola fonda ekskursiju projektu konkursā "Izpētīsim Latvijas vēsturi" tika iegūti EUR 400 ekskursijas organizēšanai gada maijā Lāču pamatskolas skolēniem bija iespēja piedalīties ekskursijā "Izstaigāsim Raiņa bērnības takas." Skolas saimnieciskajai darbībai katru gadu iedala līdzekļus ūdensapgādei un kanalizācijai. Gads Ieplānots līdzekļu (EUR) Izlietots līdzekļu (EUR) Ieplānots (m 3 ) Izlietots (m 3 ) Cena (EUR) Skolas telpu apkurei iedala līdzekļus gada tarifs EUR Gads Izlietots līdzekļu Izlietots siltumenerģijas Cena (EUR) (EUR) (mwh) Elektroenerģijas plāns un patēriņš ir sekojošs: Gads Ieplānots līdzekļu Izlietots līdzekļu (EUR) Ieplānots Kwh Izlietots Kwh Cena (EUR) (EUR) Pašvaldības finansējums uz vienu izglītojamo mēnesī 2014.gads 84, 65 EUR gads 85,39 EUR

6 Skolas vīzija Lāču pamatskola ir skola, kurā izglītojamie iegūst kvalitatīvu izglītību drošā un labestīgā vidē. Skolas darbības pamatvirziens - izglītojošā darbība. Skolas pamatmērķi sniegt izglītojamajiem mūsdienīgu, kvalitatīvu, inovatīvu un konkurētspējīgu izglītību; veidot labvēlīgu izglītības vidi, organizēt izglītības procesu atbilstoši valsts pamatizglītības standarta prasībām; sagatavot izglītojamos aktīvai līdzdarbībai sabiedrības dzīvē, lēmumu pieņemšanai demokrātiskā sabiedrībā, spējai uzņemties atbildību.

7 Mācīšana un mācīšanās Mācību saturs Pamat ojuma Iepriekš izvirzīto prioritāšu izpildes analīze Darbības prioritātes Sasniegtais Mācību priekšmetu pasniegšanas pilnveidošana atbilstoši standartu prasībām Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu piesaistīšana apmācībai skolā. Skolēnu mācīšanās prasmju pilnveide pamatizglītības posmā. Mācību priekšmetu programmu izvērtēšana notiek mācību priekšmetu metodiskajās komisijās. izvērtē mācību priekšmetu tematiskos plānus vai mācību stundu plānojumu atbilstoši izglītības standarta saturam. Licencēta un tiek īstenota izglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Apmeklējot mācību stundas tiek kontrolēts vai īstenotais mācību saturs atbilst valsts izglītības mācību priekšmetu standartiem. Veicināta pedagogu pieredzes apmaiņa skolā un ārpus tās mācību metožu izmantošanā, grupu un individuālā darba organizēšanā. Noskaidrojām piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sarakstus, apmeklējām nodarbības un vecāku sapulces Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē, organizējām attīstošās apmācības nodarbības ar sešgadīgajiem bērniem un gadā licencējām Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods ) un skolā atvērām pirmsskolas izglītības grupu Lāčuks Mācību procesa kvalitāti nodrošina kvalitatīvs kadru sastāvs. Skolotājiem tika organizēts seminārs Mācību metožu daudzveidība. Veikta katra skolēna mācību sasniegumu izpēte. Rezultāti tika analizēti metodisko komisiju sēdēs. Mācību stundu vērojumos secināts, ka lielākā daļa pedagogu izvēlas un izmanto mūsdienīgas metodes, kas palīdz attīstīt skolēnu mācīšanās un pašnovērtēšanas prasmes, veicināta izglītojamo aktīva līdzdalība mācību procesā. Mācību plānā ir paredzētas katrai klasei fakultatīvās nodarbības padziļinātai mācību priekšmeta apguvei, un konsultācijas sekmīgai priekšmetu apguvei.

8 Skolēnu sasniegumi Mācīšana un mācīšanās Modernu informācijas tehnoloģiju izmantošana mācību procesā. Skolēnu sasniegumu uzlabošana ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos. Visi skolotāji ir apguvuši nepieciešamās prasmes un iemaņas darbam ar modernajām tehnoloģijām un veiksmīgi izmanto jaunas tehnoloģijas mācību procesā. Tika organizēts teorētiskais seminārs Modernu informāciju tehnoloģiju izmantošana mācību procesā. Dabas zinību cikla mācību programmu apguvei ir iegādāti mācību līdzekļi. Stundās tiek lietoti elektroniskie mācību materiāli. Organizētas atklātās stundas, pieredzes apmaiņas pasākumi informācijas tehnoloģiju un mācību metožu izmantošanā mācību procesā, vērotas mācību stundas ar mērķi noteikt dažādu mācību metožu un informācijas tehnoloģiju pielietojuma mērķtiecīgumu un efektivitāti izglītojamo mācīšanas prasmju attīstīšanā. Izvirzīta darbības prioritāte, izskatīta skolas pedagoģiskās padomes sēdē. Vairākkārt šis jautājums tika apspriests skolotāju sanāksmēs, metodisko komisiju sēdēs. Skolā izveidotas divas datorklases, katrā kabinetā ir dators. Nodrošināta informācijas tehnoloģiju un interneta resursu pieejamība bibliotēkā, informātikas kabinetos, klasēs, skolotāju istabā. Tiek veikta ikdienas mācību darba analīze, izvērtēta izglītojamo izaugsmes dinamika. Skolā ir vienotas prasības skolēnu rezultātu uzlabošanai, ir izstrādāta skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, sistemātiski pārbaudīta mājas darbu izpilde, veikts papildus darbs un palīdzības sniegšana izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās, tika organizēts darbs talantīgo bērnu izaugsmes veicināšanā, tāpēc uzlabojies skolēnu vidējais vērtējums, palielinājās optimāla līmeņa sasniegušo skaits. Nav būtisku atšķirību gada vērtējumos un valsts pārbaudes vērtējumos, jo tiek analizēti skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos, salīdzināti ar novada radītājiem, izdarīti secinājumi, izstrādāti tālākie uzdevumi.

9 Atbalsts skolēniem Atbalsts skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. Interešu izglītības programmu darbības izvērtēšana. Skolēnu atbildības un līdzdalības veicināšana, viņu sagatavošana mācībām vidējās izglītības ieguvei Mācību procesā pedagoģi izmanto daudzveidīgas darba metodes un formas, individuālo pieeju mācību programmas apgūšanā. Licencēta un tiek īstenota (1.,3.,4.,6. klase) izglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām. Katrā priekšmetā tiek organizētas individuālas konsultācijas skolēniem, tāpēc samazinājās skolēnu skaits ar nepietiekamo līmeni zināšanās. Skolā noteikta kārtība, kā skolēna vecāki var saņemt informāciju par sava bērna mācību iespējām, saņemt konsultācijas. Skola īsteno dažādas interešu izglītības programmas, kas veicina skolēnu vispusīgo attīstību. Katru gadu tika veikta statistiskā uzskaite par skolēnu iesaistīšanos interešu izglītības programmās skolā un ārpusskolas. Katru gadu mācību gada beigās apkopojam interešu izglītības programmu sasniegumus novada un valsts mēroga konkursos un skatēs. Maijā rīkojam māksliniecisko kolektīvu atskaites koncertus Mātes dienas pasākumā, Pēdējā zvana pasākumā, Pateicības dienā. Skolēni sistemātiski piedalās Daugavpils novada un valsts mēroga konkursos, skatēs un sacensībās, iegūstot godalgotās vietas vizuālās mākslas konkursos, skatuves runas konkursā, deju un koru skatēs, sporta sacensībās gada vasarā piedalījāmies XI Skolēnu Dziesmu un deju svētkos Rīgā. Izglītojamo tālākās izglītības, karjeras izvēles veicināšanai un atbalstīšanai skolā ir izstrādāta Karjeras izglītības programma. 9. klases skolēni savu iespēju apzināšanai izmanto Daugavpils Karjeras centra sniegtos pakalpojumus. Skolā ir informācija par tuvāko izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības programmām.

10 Skolas vide Atbalsts skolēniem. Katru gadu 9. klases skolēni piedalās Ēnu dienas pasākumā, atvērto durvju dienās Daugavpils un Daugavpils novada mācību iestādēs. Tika organizētas informācijas dienas skolā. Lai labāk skolēni izzinātu profesiju pasauli, tika organizētas projektu nedēļas, kur skolēni iepazinās ar dažādām profesijām. Klases stundās skolēni iepazīstas ar karjeras izvēles iespējām Latvijā. Katru gadu no klasei veicam anketēšanu skolēnu nodomu izzināšanā. Skolēnu parlamenta darbības uzlabošana. Skolas telpu funkcionalitātes un to estētiskā noformējuma uzlabošana. Skolēnu parlamenta aktivitātes ir nevienmērīgas, kas ir atkarīgas no līdera skolēnu vidū konkrētajā mācību gadā. Skolēnu parlaments piedalās ārpusklases pasākumu organizēšanā, pārbauda mācību grāmatu stāvokli, skolēnu dienasgrāmatas. Tika pārstrādāts skolēnu parlamenta Reglaments. Skolēnu parlaments piedalījās skolas Iekšējās kārtības noteikumu apspriešanā. Katru gadu tiek plānota skolas telpu estētiskā iekārtojuma atjaunošana. Skolas telpu labiekārtošanā piedalās skolotāji, skolēni un vecāki. Rīkojam skolas iekšējo apskatipieņemšanu. Ir atjaunoti informācijas stendi skolas gaitenī, mācību priekšmetu kabineti ir papildināti ar uzskates materiāliem, tehnisko aprīkojumu. Ir iekārtota relaksācijas telpa skolā. Skola tiek estētiski noformēta Ziemassvētkiem, Valentīndienai un Lieldienām. Gandrīz visos mācību kabinetos ir datori ar interneta pieslēgumu. Skolā ir iekārtotas divas datorklases, kuras izmanto gan skolēni, gan skolotāji.

11 Skolas vide Piederības apziņas savai skolai, savai dzimtai vietai, valstij veidošana. Pozitīvas sadarbības vides pilnveidošana skolā. Skolēnu, vecāku un pedagogu līdzdarbības aktualizēšana skolas tēla veidošanā. Skolas laukuma labiekārtošana gadā tika izveidota skolas simbolika - skolas karogs un himna. Ir sava skolēnu dienasgrāmata, no , ieviesta skolas forma klases skolēniem. Puškinieši (5.-9. klašu skolēni) krievu valodas un literatūras skolotājas vadībā izzina krievu etnisko kultūru, sadarbojoties ar Daugavpils Krievu namu. Attīstām un saglabājam skolas tradīcijas, organizējot dažādus skolas pasākumus, informācija par skolas pasākumiem regulāri tiek aktualizēta Naujenes pagasta un Daugavpils novada mājas lapā un Naujenes pagasta mājas lapā www. naujene.lv. Piedaloties dažādos projektos, skolēnu pētnieciskajos darbos, novada un valsts mēroga konkursos un skatēs, veidojam skolas pozitīvo tēlu. Ir apkopoti skolēnu radošie darbi un dzejoļi par skolu, Naujenes pagastu un Latviju. Regulāri piedalāmies Naujenes pagasta organizētajos pasākumos (LR neatkarības gadadienas svinībās, Ziemassvētku pasākumos, Naujenes pagasta svētkos u.c.). Katru gadu organizējam konkursus par sakoptāko klasi, par klases noformējumu svētkiem. Ir ieviesta klases kārtības burtnīca, kas rosina skolēnus ievērot disciplīnu un uzvedības noteikumus skolā. Ir iesākta pieredzes materiālu apkopošana grāmatai Klases tradīcijas. Skolas pasākumus popularizējam Daugavpils novada mājas lapā. Tika organizēti kopīgie pasākumi skolotājiem un vecākiem, radošās darbnīcas, kafejnīcas. Skolas laukums netika labiekārtots, bet ir uzbūvēta jauna, moderna sporta zāle, tika īstenots skolas energoefektivitātes uzlabošanas projekts gadā ir ierīkots rotaļlaukums pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem.

12 Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Resursi Skolas materiālās bāzes pilnveidošana atbilstoši pamatizglītības mācību priekšmetu standarta satura prasībām gadā skolā veikta skolas renovācija ES projekta ietvaros. Skolai nomainīti logi, skola siltināta, nomainīta elektroinstalācija un apgaismojums, daļēji renovētas klases, uzcelta piebūve modernai sporta zālei. Katrs mācību priekšmetu kabinets apgādāts ar datoru un interneta pieslēgumu gadā tika izveidots otrs datorkabinets ar 10 datoriem un interaktīvo tāfeli. Visi skolotāji ir apguvuši nepieciešamās zināšanas mūsdienu tehnoloģiju un komunikācijas līdzekļu izmantošanai mācību procesa nodrošināšanā, sistemātiski papildina savas zināšanas un prasmes IT pielietošanā mācību procesā. 80% mācību kabinetos nomainītas tāfeles. 7 mācību kabinetos, jeb 50 % ir uzstādīti ekrāni un projektori. 6 mācību kabinetos nomainīti regulējamie skolas soli un krēsli, atbilstoši skolēnu augumam. Ir izveidots moderns mājturības kabinets, izglītojamo apmācībai Mājturība un tehnoloģijas programmā. Dabaszinību kabinetos ir iepirktas iekārtas, reaģenti un ierīces eksperimentiem. Skolēni tiek nodrošināti ar mācību grāmatām un mācību līdzekļiem atbilstoši apstiprinātam plānam gadā tika licencētā pirmsskolas izglītības programma un atvērta pirmsskolas grupa g.v. bērniem. Jāturpina darbs pie skolas materiālās bāzes uzlabošanas. Darbinieku individuāla darbības uzlabošana, viņu iesaistīšana skolas darba pašvērtēšanā un tālāko attīstības un vajadzību izvirzīšanā. Attīstības plāns ir izveidots 7 gadiem (2008./2009. m. g /2015. m.g.). Ir izveidota plānveidīga metodiskā darba struktūra, tādējādi tika uzlabots mācīšanas un mācīšanās process. Izglītības iestādē ir demokrātiski organizēts darba pašnovērtēšanas process. Katru gadu tiek koriģēti iekšējie normatīvie dokumenti atbilstoši pieņemtajiem MK noteikumiem.

13 Lāču pamatskolas SVID analīze Joma: Mācību saturs Stiprās puses Skolā ir licencētas un tiek realizētas četras izglītības programmas; Skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartus un programmas, vērtēšanas kārtību un formas; Mācību apguves saturs, laiks, vērtēšanas formas secīgi ietverti mācību priekšmetu tematiskajos plānos; Mācību procesā skolotāji ievēro skolēnu vecuma īpatnības, veselības stāvokli, garīgo attīstību. Joma: Mācīšana un mācīšanās Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības Skolas vadībai turpināt sniegt atbalstu skolotājiem mācību priekšmetu programmu izstrādē; Turpināt darbu, lai skolotāji izvēlētos piemērotas mācību metodes un mācību līdzekļus programmu un izglītības standarta realizēšanai; Lielāku uzmanību pievērst mācību satura sasaistei ar reālo dzīvi; Mācību procesā vairāk ieviest pētniecisko un eksperimentālo komponentu. Tālākās attīstības vajadzības Darbojas skolas izstrādātā kārtība, kādā tiek vērtēti skolēnu mācību sasniegumi, kas atbilst valstī noteiktajai skolēnu mācību darba vērtēšanas kārtībai; Tiek izmantoti VISC metodiskie norādījumi skolēnu pārbaudes darbu veidošanai un vērtēšanai; Skolēniem ir zināmi mācību sasniegumu vērtēšanas kritēriji; Daudzi skolotāji mācību stundās izmanto interaktīvās metodes, informācijas tehnoloģijas, mācību videofilmas; Izglītojamie prot strādāt individuāli un grupās, viņiem ir labas sadarbības prasmes; Skolā tiek apkopota informācija par katra izglītojamā mācību sasniegumiem un mācību stundu kavējumiem, tiek veikta to analīze; Skolas vadība analizē izglītojamo sasniegumus, rezultātus apspriež ar mācību priekšmetu skolotājiem. Vairumu izglītojamo iesaistīt projektu darbos, zinātniski pētniecisko darbu izstrādāšanā; Veidot izglītojamo pozitīvu attieksmi pret mācīšanos un prasmes plānot darbu; Paplašināt interaktīvo mācību darba metožu pielietošanu mācību stundās; Uzlabot skolotāju un skolēnu savstarpējo sadarbību; Uzlabot skolas un vecāku savstarpējo sadarbību, paplašināt informācijas apmaiņu, aktivizēt klašu vecāku sanāksmju apmeklētību; Pilnveidot vecāku izglītošanu atbilstoši sabiedrības aktualitātēm; Uzlabot konsultāciju mācību priekšmetos kvalitāti; Vairāk pievērsties inovatīvajai darbībai, pedagogiem veidot metodiskās izstrādnes un reāli pielietot tās praktiskajā darbā.

14 Joma: Skolēnu sasniegumi Stiprās puses Visu klašu izglītojamie un viņu vecāki regulāri tiek iepazīstināti ar mācību sasniegumiem un to dinamiku; Skolā tiek veikta skolēnu sasniegumu valsts pārbaudes darbos uzskaite un analīze; Skolēni savlaicīgi tiek iepazīstināti ar valsts pārbaudes darbu struktūru un sagatavoti darbu norisei. Joma: Skolas vide Stiprās puses Skolā ir izstrādāti un noteiktā kārtībā apstiprināti drošības noteikumi, visi skolēni, skolotāji un darbinieki ar tiem iepazīstināti; Skolēnu pārvadāšana uz skolu un no skolas, novada, olimpiādēm, konkursiem ir bezmaksas; Mācību grāmatas tiek iegādātas izmantojot valsts mērķdotācijas un pašvaldības budžeta līdzekļus; Klašu audzinātāji īsteno vienotu skolas audzināšanas programmu, kas balstās uz skolēnu izpēti un vērtīborientāciju; Skolā darbojas interešu izglītības programmas vairākos virzienos; Skolēniem ir iespēja darboties klases un skolas pasākumu organizēšanā, piedalīties skolēnu pašpārvaldes darbā, izteikt priekšlikumus un ierosinājumus skolas darba pilnveidei; Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji un skolas atbalsta personāls sadarbojas, lai sekmētu to skolēnu izaugsmi, kuriem ir grūtības mācībās; Skolā tiek īstenotas programmas izglītojamiem ar mācību traucējumiem. Tālākās attīstības vajadzības Mērķtiecīgs individuālais darbs ar talantīgajiem skolēniem; Paaugstināt sasniegumus valsts pārbaudes darbos valsts valodā; Uzlabot mācību sasniegumus angļu valodā, matemātikā; veidot skolēnu mācību sasniegumu datu bāzi. Tālākās attīstības vajadzības Strādāt pie jautājumiem, lai skolēni un skolas darbinieki apgūtu iemaņas, kā rīkoties negadījumu, traumu un saslimšanu gadījumos; Attīstīt izpratni skolēnos par veselīgu dzīvesveidu; Piešķirt gadā vienu bezmaksas ekskursiju mācībās labākiem skolēniem; Aktivizēt izglītojamo pilsonisko audzināšanu; Uzlabot klašu audzinātāju, mācību priekšmetu skolotāju un atbalsta personāla sadarbību; Uzlabot darbu ar talantīgajiem skolēniem, gatavojot tos mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem, skatēm; Pilnveidot diferencētu un individuālu pieeju skolēniem ikdienas mācību procesā.

15 Joma: Skolas vide Stiprās puses Skolai ir sava vēsture un izkoptas tradīcijas, kas sekmē piederības izjūtu skolai; Skolēni jūtas skolā vienlīdzīgi neatkarīgi no tautības, dzimuma, reliģijas; Skolēni regulāri tiek iepazīstināti ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem; Skolā kontrolē skolēnu mācību stundu apmeklējumu, sistemātiski informē vecākus par neattaisnotiem mācību stundu kavējumiem; Skolas telpas ir tīras; Skolas apkārtne ir sakopta un uzturēta kārtībā; Skolā piebūvēta sporta zāle. Joma: Resursi Stiprās puses Skolā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa nodrošināšanai; Pēdējos gados uzlabojušies informatīvi tehnoloģisko iekārtu resursi; Pakāpeniski tiek nomainītas skolas mēbeles; Atjaunoti un papildināti datorklases resursi; Veikta skolas renovācija un siltināšanas darbi; Skolotāji izmanto plašas tālākizglītības iespējas piedalās tālākizglītības kursos, semināros, dažādos projektos; Skolā praktiski nav kadru mainības. Tālākās attīstības vajadzības Strādāt pie kolektīva sadarbības, skolas kopīgo uzdevumu veikšanai; Skolēnu un skolotāju sadarbības motivēšana; Turpināt darbu pie skolēnu disciplīnas pārkāpumu novēršanas, disciplīnas uzlabošana mācību stundās; Pilnveidot skolas estētiski vizuālo noformējumu; Papildināt ar materiālu vēstures istabu; Turpināt plānot pasākumus drošas vides nodrošināšanai skolā un tās apkārtnē. Tālākās attīstības vajadzības Turpināt skolas mēbeļu tālāku atjaunošanu; Regulāri papildināt un atjaunot mācību līdzekļus kabinetos, atbilstoši pamatizglītības īstenošanai; Modernizēt skolotāju darba vietas kabinetos, lai plašāk varētu izmantot informācijas tehnoloģijas; Turpināt līdzekļu piesaisti, iesaistoties projektos; Ieviest e-klasi; Motivēt skolotājus un sniegt tiem atbalstu kvalifikācijas uzlabošanā, piedaloties tālākizglītībā. Joma: Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības Skolas darbs tiek regulāri analizēts un plānots iknedēļas Skolotājiem katru gadu veikt sava darba pašvērtējumu;

16 administrācijas operatīvajās apspriedēs; Skolas kolektīva līdzdalība skolas darba pašnovērtēšanā; Skolā ir izveidota vadības komanda un nodrošināts tās sekmīgs darbs; Skolas vadība plānveidīgi kontrolē un novērtē mācību un audzināšanas darbu, tehniskā personāla darbību; Skolā darbojas skolotāju mācību priekšmetu metodiskās komisijas; Skolai ir veiksmīga, plaša un daudzveidīga sadarbība ar dažādām pašvaldības institūcijām skolas darba organizēšanā; Daudzpusīga sadarbība ar kultūras iestādēm mācību procesa pilnveidošanā. Nodrošināt regulāru un kvalitatīvāku informāciju par skolas attīstības plāna realizāciju; Motivēt mācību priekšmetu skolotājus, metodisko komisiju vadītājus darba kvalitātes uzlabošanā; Ieviest elektroniskā žurnāla lietošanu skolas ikdienas darbā; Iesaistīt skolēnus, vecākus un skolas darbiniekus regulārā skolas darba vērtēšanā; Turpināt pilnveidot vienotu pieņemto lēmumu pārraudzības un kontroles sistēmu; Pilnveidot informācijas sniegšanas procesu skolas kolektīvam.

17 Skolas attīstības prioritātes gadam Pamatjoma 2015./2016.m.g /2017.m.g 2017./2018.m.g 2018./2019.m.g Mācību saturs Mācīšana un mācīšanās Skolēnu sasniegumi Atbalsts skolēniem Skolas vide Resursi Mācīšanās prasmju attīstība un skolēnu līdzdalības veicināšana. Izglītojamo līderības prasmju un skolēnu pašpārvaldes darbības pilnveidošana. Drošas un labvēlīgās vides nodrošināšana. Vispārējās pamatizglītības standarta apguves un realizācijas izvērtējums. Skolas materiāltehniskās bāzes pilnveidošana. Pilnveidot skolēnu pētnieciskā darba prasmes, tuvinot mācību procesu reālai dzīvei un mūsdienu aktualitātēm. Skolēnu mācību sasniegumu datu analīze un skolēnu mācību sasniegumu prognozēšana. Patriotiskās audzināšanas aktualizēšana, sagaidot Latvijas simtgadi. Pedagogu tālākizglītības nodrošināšana. Skolēnu izziņas darbības un sadarbības prasmju veicināšana, izmantojot efektīvas bilingvālās mācību metodes. Interešu izglītības programmu kolektīvu sasniegumu izvērtēšana, gatavojoties Skolēnu Dziesmu un deju svētkiem. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Skolas darbu reglamentējošo dokumentu aktualizēšana, gatavojoties skolas arējai vērtēšanai. Skolas darbības pašvērtējuma veikšana par plānošanas periodu un jauna attīstības plāna izstrāde.

18 Pamatjoma Prioritāte Mācību saturs Vispārējās pamatizglītības standarta apguves un realizācijas izvērtējums Mērķis Novērtēšanas kritēriji Nodrošināt kvalitatīvu izglītību, realizējot standartos un mācību priekšmetu programmās izvirzītos mērķus un uzdevumus Pedagogi profesionāli plāno mācību satura apguves secību saskaņā ar pamatizglītības mācību priekšmetu standartu un mācību priekšmetu programmu Metodiskās komisijas ietvaros ir apzinātas novitātes jaunajā standartā un programmās, analizēta to apguve un realizācija Pedagogi ir izvērtējuši atbalsta materiālu klāstu un veiksmīgi tos izmanto mācību satura apguvē Pedagogi izmanto jaunākās mācību metodes un tehnoloģijas Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Veikt korekcijas mācību satura apguves plānos, lai nodrošinātu standartu prasību īstenošanu Analizēt vispārējās pamatizglītības standarta apguvi un realizāciju valodās un matemātikā MK vadītājas g. un turpmāk pēc nepieciešamības Cilvēkresursi 2016./2017. MK protokoli Cilvēkresursi Direktors Direktors Aktivizēt sadarbību ar citu skolu pedagogiem un labas prakses piemēru ieviešanu skolā Efektīvi izmantot dažādas mācību metodes, jaunās iekārtas un tehnoloģijas 2016./2017 Cilvēkresursi Direktors Visu periodu Cilvēkresursi Direktors Mācību priekšmeta pasniegšanas procesa dažādošanai pilnvērtīgi izmantot visas skolā pieejamās informācijas tehnoloģijas. Skolas administrācija Visu periodu Materiāltehniskie resursi Direktors 18

19 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Mācību saturs Skolēnu pētnieciskā darba prasmes, tuvinot mācību procesu reālai dzīvei un mūsdienu aktualitātēm, pilnveidošana Pilnveidot skolēnu mācīšanās prasmes, iesaistot skolēnus pētnieciskajā darbībā, līdzdarbībā dažādos projektos Novērtēšanas kritēriji Skolēni tiek iesaistīti pētnieciskajā darbībā visos mācību priekšmetos. Mācību priekšmetu programmas paredz mācību satura īstenošanu integrēti reālās dzīves situācijās Skolēni iesaistās dažāda mēroga projektos Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un Nostiprināt skolēnu zināšanu praktisko pielietošanu mācību stundās, ārpusstundu pasākumos, projektu darbos. Akcentēt zināšanu praktiskas lietošanas prasmes pārbaudes darbu saturā un vērtēšanā. Veikt stundu vērošanu ar mērķi vērtēt skolēnu mācīšanās un zināšanu praktiskas lietošanas prasmes. pārraudzība Cilvēkresursi Direktors Cilvēkresursi Direktors Pilnveidot pētnieciskās darbības prasmes matemātikā, ķīmijā, fizikā un bioloģijā, izmantojot atbalsta materiālu klāstu Kontrolēt papildnodarbību, konsultāciju grafika izpildi, koriģēt to. Plašāk iesaistīties ZPD veikšanā un analizēšanā 2017./2018. Cilvēkresursi Direktors Cilvēkresursi Direktors Cilvēkresursi Direktors 19

20 Organizēt mācību ekskursijas uz ražošanas iestādēm Nodrošināt skolēniem iespēju piedalīties izglītojošos pasākumos pagastā, novadā, valstī. Dažādot skolas skolotāju pieredzes apmaiņas kārtību audzināšanas jomā audzināšanas jomā audzināšanas jomā Cilvēkresursi Direktors Cilvēkresursi Direktors Cilvēkresursi Direktors 20

21 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Mācīšana un mācīšanās Mācīšanās prasmju attīstība un skolēnu līdzdalības veicināšana Veicināt skolēnu mācīšanas prasmju pilnveidošanu un skolēnu līdzdalību par mācību procesa norisi Novērtēšanas kritēriji Lielākā daļa skolēnu aktīvi piedalās mācību procesā Lielākā daļa skolēnu prot plānot un izvērtēt savu darbu Lielākā daļa skolēnu uzņemas līdzatbildību par mācību procesa norisi Lielākā daļa skolēnu aktīvi izmanto skolas piedāvātos resursus mācību mērķu sasniegšanai Lielākā daļa skolotāju ir apmeklējuši tālākizglītības nodarbības mācīšanas prasmju un iemaņu attīstībai Lielākā daļa skolotāju aktīvi izmanto IT resursus mācību mērķu sasniegšanai Lielākā daļa skolēnu pilnveidojuši savas mācīšanas prasmes Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un Sekmēt skolēnu mācīšanas prasmju un iemaņu attīstību pārraudzība 2015./2016. Cilvēkresursi Direktors Organizēt tālākizglītības nodarbības skolotājiem didaktikā un metodikā 2016./ septembris Cilvēkresursi Direktors Pilnveidot pētnieciskās darbības prasmes matemātikā, ķīmijā, fizikā un bioloģijā, izmantojot ESF piedāvāto metodisko nodrošinājumu Veicināt mācību priekšmetu fakultatīvu izveidi un rosināt skolēnus iesaistīties to darbībā Izveidot labās prakses materiālu datu bāzi skolas elektroniskajā vidē Informātikas skolotāja, /2018. Cilvēkresursi Direktors 2015./2016. Cilvēkresursi Direktors 2017./2018. Cilvēkresursi

22 MK vadītājas Veikt skolēnu anketēšanu s gada februāris Cilvēkresursi Direktors gada maijs Skolas budžets Darbam ar bērniem, kuriem ir grūtības MK vadītājas 2016./2017. Skolas budžets mācīšanā, izstrādāt atgādnes priekšmetos Turpināt izstrādāt materiālus izglītojamiem ar mācīšanas grūtībām (atgādnes, stundu paraugi, individuālie plāni, piezīmes mācību stundu tematiskajā plānā) Mācību priekšmetu metodiskajās komisijās strādāt pie izglītības programmu prasmīgas īstenošanas un rezultātu analīzēs. Veicināt skolēnus sistemātiski izvērtēt savu darbu Priekšmetu skolotāji Visu periodu Cilvēkresursi Priekšmetu skolotāji Visu periodu Cilvēkresursi Priekšmetu skolotāji Visu periodu Cilvēkresursi 22

23 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Mācīšana un mācīšanās Skolēnu izziņas darbības un sadarbības prasmju veicināšana, izmantojot efektīvas bilingvālas mācību metodes Nodrošināt skolēnu izziņas darbības un sadarbības prasmju pilnveidošanu, izmantojot bilingvālās mācību metodes. Skolotāji ir apguvuši bilingvālās apmācības principus un metodiku Skolēniem ir izveidojušās labas bilingvālās mācīšanas prasmes Skolēni labprāt iesaistās starptautiskajos projektos un spēj nodrošināt komunikāciju svešvalodā Skolēni izmanto informācijas avotus svešvalodās, lai papildinātu savas zināšanas un izstrādātu pētnieciskos un projektu darbus Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Pilnveidot skolotāju zināšanas par bilingvālo mācīšanu un mācīšanos tālākizglītības kursos MK vadītājas 2017./2018. Cilvēkresursi Direktors Iepazīt labās prakses piemērus, viesojoties skolās, kas veiksmīgi izmanto bilingvālo pieeju mācīšanas un mācīšanās procesā Rosināt skolēnus un skolotājus mācību procesā izmantot informācijas avotus svešvalodās Veicināt starpkultūru saikni skolā starp skolēniem viņu vecākiem un vietējo sabiedrību Veikt skolēnu anketēšanu /2018. Cilvēkresursi Direktors 2017./ /2019. Cilvēkresursi Direktors 2016./2017. Cilvēkresursi Direktors gada februāris gada maijs Cilvēkresursi Skolas budžets Direktors

24 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Skolēnu sasniegumi Skolēnu mācību sasniegumu datu analīze un skolēna mācību sasniegumu prognozēšana. Regulāri veikt skolēnu mācību sasniegumu datu analīzi un skolēnu mācību sasniegumu prognozēšanu. Ir uzkrāti skolēnu mācību sasniegumu dati skolas datu bāzē Tiek veikta skolēnu mācību sasniegumu dinamikas analīze Tiek veikta skolēnu mācību sasniegumu prognozēšana Tiek nodrošināta skolēni, skolotāju un vecāku iepazīstināšana ar skolēnu mācību sasniegumiem Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Noteikt mācību priekšmeta konsultācijas kā vienu no svarīgākajiem zināšanu un prasmju nostiprināšanas līdzekļiem un gatavošanas veidiem olimpiādēm, sacensībām un konkursiem. Nodrošināt regulāru un pastāvīgu gatavošanos mācību priekšmetu olimpiādēm, sacensībām, konkursiem Veicināt skolēnu skaita pieaugumu, kuriem semestra un gada vidējie vērtējumi ir 7 un vairāk, īpaši pamatskolā Regulāri veikt skolēnu mācību sasniegumu dinamikas analīzi Visu periodu Cilvēkresursi Direktors Priekšmeta skolotāji Visu periodu Cilvēkresursi Priekšmeta skolotāji Visu periodu Cilvēkresursi Priekšmetu skolotāji Visu periodu Cilvēkresursi s 24

25 Ar skolēnu mācību sasniegumiem iepazīstināt skolēnus, skolotājus, vecākus Sagatavot informāciju par jaunākajām pedagoģiskajām atziņām, kā nodrošināt skolēnu mācību sasniegumu augšupvērstu dinamiku Klases audzinātājas Visu periodu Cilvēkresursi Direktors Visu periodu Cilvēkresursi Direktors Elektroniskā žurnāla izmantošana mācību procesa rezultātu apkopošanā un analīzē Organizēt papildnodarbības angļu valodā un krievu valodā izglītojamo sasniegumu uzlabošanai Klases audzinātājas Cilvēkresursi s Priekšmetu skolotāji Visu periodu Cilvēkresursi Izmantot IT matemātikas stundās izglītojamo sasniegumu uzlabošanai Matemātikas skolotājas Visu periodu Cilvēkresursi Veikt ar izglītojamiem mācību sasniegumu prognozēšanu un analīzi Mērķtiecīgs individuāls darbs ar talantīgiem bērniem Klases audzinātājas Visu periodu Cilvēkresursi s Priekšmetu skolotāji Visu periodu Cilvēkresursi Veicināt izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes dinamiku, īstenojot kompetenču pieeju izglītībā. Priekšmetu skolotāji 2016./2017. mācību gads Cilvēkresursi 25

26 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Atbalsts skolēniem Izglītojamo līderības prasmju un skolēnu pašpārvaldes darbības pilnveidošana Sekmēt līderības prasmju pilnveidošanu, aktivizējot skolēnu pašpārvaldes darbu Skolēnu pašpārvalde aktīvi iesaistās skolas dzīves organizēšanā Pedagogi attīsta izglītojamo līderības un lēmumu pieņemšanas prasmes Skolā regulāri tiek organizēti karjeras izglītības pasākumi Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Iesaistīt skolēnu pašpārvaldi izglītojamo iniciatīvas un atbildības paaugstināšanā Veicināt skolēnu pašpārvaldes iesaistīšanos gan skolas, gan ārpusskolas pasākumos Pilnveidot izglītojamo līderības prasmes, radot iespējas līdzdalībai izglītības procesa un skolas vides veidošanā Klases audzināšanas un mācību priekšmetu stundās realizēt karjeras izglītības programmu Veikt skolēnu aptauju par karjeras izglītības nodrošināšanu mācību stundās audzināšanas jomā audzināšanas jomā audzināšanas jomā audzināšanas jomā audzināšanas jomā Visu periodu Cilvēkresursi Direktors Visu periodu Cilvēkresursi Direktors Cilvēkresursi Direktors Visu periodu Cilvēkresursi Direktors Cilvēkresursi Direktors 26

27 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Atbalsts skolēniem Patriotiskās audzināšanas aktualizēšana, sagaidot Latvijas simtgadi Interešu izglītības programmu kolektīvu sasniegumu izvērtēšana, gatavojoties Skolēnu Dziesmu un deju svētkiem Radīt iespējas izglītojamo pilsoniskās apziņas, valstiskās identitātes un patriotisma stiprināšanai Veicināt interešu izglītības attīstību skolā Skolēni izprot un pieņem savas tautas nacionālās vērtības Tiek plānoti un organizēti pasākumi kopības un piederības valstij sajūtas apliecināšanai Pedagogi un izglītojamie ir iesaistījušies Latvijas simtgades pasākumu aktivitātēs Skolēni apmeklē piedāvātās interešu izglītības programmas Izglītojamie piedalās skolas, novada un valsts rīkotajos pasākumos Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Iesaistīties Valsts izglītības satura centra organizētajos Latvijas Republikas 100. gadadienai veltītajos izglītojamo pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos Klašu audzinātājas plāno un īsteno pasākumus pilsoniskās audzināšanas jomā audzināšanas jomā Visu periodu Cilvēkresursi Direktors Klašu audzinātājas Visu periodu Cilvēkresursi audzināšanas jomā Organizēt un novadīt skolā pasākumus, lai veicinātu Latvijas pozitīvā tēla veidošanu audzināšanas jomā Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 27

28 Motivēt skolēnus iesaistīties interešu izglītības nodarbībās skolā Izveidot klašu kori Deju kolektīvam un korim piedalīties skolas organizētajos pasākumos un skatēs Pulciņu skolotāji Visu periodu Cilvēkresursi audzināšanas jomā audzināšanas jomā Pulciņa skolotāja 2016./2017. Cilvēkresursi Direktors Pulciņu skolotāji Visu periodu Cilvēkresursi audzināšanas jomā 28

29 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Skolas vide Drošas un labvēlīgās vides nodrošināšana Labiekārtot skolas fizisko vidi un pilnveidot skolas sadarbības vidi Skolā ir ērtas un funkcionālas mēbeles, atbilstošas skolēnu vecumam un augumam Skolas un klašu telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām normām ( apgaismojums, temperatūra, uzkopšana utt.) Atsevišķās mācību un koplietošanas telpās ir veikts kosmētiskais remonts Ir iekārtotas atpūtas zonas un spēļu stūrīši ( istabas) Skolas vestibilā ir izvietotas skaidrās norādes par telpām un to atrašanas vietu Konfliktsituācijās tiek risinātas taisnīgi Skolēni zina, kā sniegt pirmo palīdzību Skolēni zina, ka var lūgt un sagaidīt atbalstu no ikviena skolas darbinieka Skolēni un skolas darbinieki ievēro Iekšējās kārtības noteikumus Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Paaugstināt tehnisko darbinieku atbildību par Saimniecības pārzinis Visu periodu Cilvēkresursi Direktors drošas vides nodrošināšanu skolēniem Organizēt skolas darbiniekiem seminārus un Direktors Vienu reizi mācību Cilvēkresursi Direktors nodarbības par konfliktu vadību gadā Nodrošināt skolas iekšējās kārtības noteikumu Visu periodu Cilvēkresursi Direktors izpildi audzināšanas jomā Organizēt skolēniem nodarbības pirmās Skolas māsa, klases Visu periodu Cilvēkresursi Direktors palīdzības sniegšanā audzinātājas Organizēt skolēniem nodarbības drošībā pa Atbilstoši kārtībai Cilvēkresursi Direktors klašu grupām audzināšanas jomā Nodrošināt, lai mācību kabineti būtu aprīkoti ar soliem un krēsliem atbilstoši skolēnu Saimniecības pārzinis Visu periodu Cilvēkresursi Skolas budžets Direktors 29

30 vecumam un augumam Veikt atsevišķu skolas telpu drošības auditu Saimniecības pārzinis Visu periodu Cilvēkresursi Direktors Veikt kosmētisko remontu divos mācību Saimniecības pārzinis gadā un pēc Cilvēkresursi Direktors kabinetos, skolotāju istabā un citās skolas telpās nepieciešamības Skolas budžets Sekot skolas mācību un rekreācijas telpām, lai ziemas sezonā ir atbilstoša gaisa temperatūra Saimniecības pārzinis Pēc nepieciešamības Cilvēkresursi Skolas budžets Saimniecības pārzinis Iekārtot sākumskolas skolēniem spēļu stūrīšu ( rotaļu telpas ) un vecāko klašu skolēniem atpūtas zonas skolas rekreācijas telpās. Saimniecības pārzinis 2016./2017. Cilvēkresursi Skolas budžets Direktors Veikt skolas teritorijas apzaļumošanu Saimniecības pārzinis Visu periodu Cilvēkresursi Direktors Skolas budžets Veikt skolas koridora 3. stāva remontu un 1. Saimniecības pārzinis Cilvēkresursi Direktors stāva grīdas remontu Skolas budžets Projektu līdzekļi Skolas stadiona un apkārtnes labiekārtošana, drošas vides nodrošināšana skolas apkārtnē Sporta skolotājs Saimniecības pārzinis 2017./ Skolas budžets Direktors Audzināt piederības apziņu un lepnumu par skolu, atbalstot tradīcijas audzināšanas jomā Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 30

31 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Resursi Skolas materiāltehniskās bāzes pilnveidošana un pedagogu tālākizglītības nodrošināšana. Pilnveidot materiāltehnisko bāzi skolas izglītības programmu veiksmīgai realizācijai un veicināt pedagogu tālākizglītību Novērtēšanas kritēriji Labiekārtotas telpas, nodrošināta materiāltehniskā bāze. Renovētas mācību klases, kabineti un rekreācijas telpas. Skolas teritorija uzlabota un pielāgota mācību un audzināšanas procesu dažādošanai. Skolā ir plānota skolotāju tālākizglītība trim gadiem. Pedagogi regulāri dalās pieredzē par apgūtām prasmēm un praktiskām iemaņām. Visiem skolotājiem ir atbilstoša izglītība konkrēto mācību priekšmetu mācīšanai. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Nodrošināt mācību programmu īstenošanai nepieciešamos mācību līdzekļus. Visu periodu Izmantojamo mācību līdzekļu saraksts Direktors Precizēt mācību literatūras sarakstu nākošajiem trijiem mācību gadiem Regulāri atjaunot mācību literatūru atbilstoši izglītības standarta prasībām, papildināt bibliotēkas resursus. Turpināt skolas mēbeļu atjaunošanas un MK vadītāji Bibliotekāre 31 Katru gadu februāris, marts Skolas budžets Cilvēkresursi Bibliotekāre Visu periodu Skolas budžets Valsts dotācija Direktors Saimniecības pārzinis gads Skolas budžets Direktors nomaiņas procesu Iesaistīties projektu izstrādāšanā un realizācijā s Visu periodu Cilvēkresursi Skolas budžets Direktors

32 Veidot pedagogu tālākizglītības plānu un 2016.gads Cilvēkresursi Direktors turpmāk veikt korekcijas Veicināt pedagogu tālākizglītību Visu periodu Cilvēkresursi Direktors papildspecialitāšu apgūšanai Organizēt pieredzes apmaiņas seminārus Visu periodu Cilvēkresursi Direktors skolā un citiem novada skolu pedagogiem Papildināt un modernizēt IKT aprīkojumu Direktors Visu periodu Cilvēkresursi Paškontrole Skolas budžets Skolotāju istabas un administrācijas telpu Saimniecības pārzinis 2016.gads Pašvaldības budžets Direktors remonts Skolas teritorijas daļēja asfaltbetona seguma Saimniecības pārzinis 2016.gads Pašvaldības budžets Direktors atjaunošana Ēdnīcas galdu un krēslu nomaiņa Saimniecības pārzinis gads Skolas budžets Direktors Mēbeļu iegāde 1. klasei un pirmskolas grupai Saimniecības pārzinis /2017. Skolas budžets Direktors Skolas teritorijas zāliena atjaunošana Saimniecības pārzinis Skolas budžets Direktors Skolas teritorijas apstādījumu izveidošana Saimniecības pārzinis Skolas budžets Direktors Skolas kora un deju kolektīva tautas tērpu atjaunošana Pulciņa skolotājs Skolas budžets Direktors 32

33 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Skolas pašvērtējuma ziņojuma sagatavošana skolas ārējai vērtēšanai, skolas darbu reglamentējošo dokumentu pilnveidošana Sagatavot vispusīgu pašnovērtējuma ziņojumu skolas akreditācijai. Pilnveidot skolas darbu reglamentējošos dokumentus. Skolas vadība nodrošina sadarbību ar skolas padomi, izglītības pārvaldi, pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām. Skolas darbinieki, iesaistoties pašnovērtēšanas procesā, apzina sava un skolas darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. Skolas darbinieki, veicot izvērtēšanu, izklausa izglītojamos, vecākus. Izstrādāts skolas darbībās pašnovērtējuma ziņojums skolas akreditācijai un publicēts skolas mājas lapā. Ar pašvērtējuma ziņojumu iepazīstināti skolas darbinieki, izglītojamie, vecāki un pašvaldība. Skolas darba vērtēšanas rezultāti tiek izmantoti skolas darba pilnveidošanai un attīstīšanai. Skolas darbu reglamentējošie dokumenti atbilst visiem valsts normatīvajiem aktiem. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Izveidot darba grupas skolas pašvērtējuma Skolas vadība Visu periodu Cilvēkresursi Direktors sagatavošanai. Turpināt regulāru pašnovērtēšanu visos skolas gads Cilvēkresursi Direktors līmeņos; izglītojamo darbības un sasniegumu pašvērtēšanu (skolēna sasniegumu dinamikas datu bāze), pedagogu pašvērtēšanu, MK darbības pašvērtēšanu, skolas darbības pašnovērtēšanu gads Iepazīstināt pedagogus, izglītojamos, vecākus ar nepieciešamību piedalīties skolas darba pašvērtējuma ziņojuma veidošanā. Skolas vadība Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 33

34 Veikt izglītojamo, viņu vecāku un skolotāju anketēšanu skolas darbības pašnovērtēšanai. Veikt skolas darba vispārīgo vērtēšanu un izstrādāt skolas pašvērtējuma ziņojumu s gada martsmaijs gada februāris Cilvēkresursi Direktors Skolas vadība gads Cilvēkresursi Direktors Apkopot informāciju un faktus, apzināt tālākas MK vadītāji gads Cilvēkresursi Direktors attīstības vajadzības. s Organizēt vadības sanāksmes pašnovērtējuma Direktors gada augusts Cilvēkresursi Paškontrole ziņojuma apspriešanai un korekcijai. Pilnveidot amatu aprakstus Direktors gada maijs- Cilvēkresursi Paškontrole augusts Pilnveidot skolas reglamentu, nolikumu un Skolas vadība Cilvēkresursi Direktors noteikumu saturu atbilstoši MK noteikumiem Ievietot pašvērtējumu skolas mājas lapā Skolas vadība gada Cilvēkresursi Direktors sabiedrības iepazīstināšanai septembris Nodrošināt e klases skolvadības sistēmas ieviešanu Direktors No 2017.janvāra Cilvēkresursi Skolas budžets Paškontrole 34

35 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Skolas attīstības plāna īstenošanas izvērtēšana Nodrošināt skolas attīstības plāna īstenošanu, piedaloties visām ar skolas darbību saistītajām pusēm Katru gadu tiek veikta skolas darbības izvērtēšana prioritārajās jomās Katru gadu tiek izvērtēti skolēnu mācību sasniegumi Ja nepieciešams, attīstības plānā tiek veiktas korekcijas Savlaicīgi tiek apkopota informācija un fakti, apzinātās skolas tālākās attīstības vajadzības Attīstības plāns ir pieejams visām ar skolas darbību saistītām pusēm Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Regulāri veikt skolas darbības izvērtēšanu Skolas vadība 1x mācību gadā Cilvēkresursi Direktors prioritārajās jomās Regulāri informēt sabiedrību par skolas Skolas vadība Reizi gadā skolas Cilvēkresursi Direktors Attīstības plāna īstenošanas gaitu padomes sēdē Nodrošināt Attīstības plāna pieejamību visām Skolas vadība Visu periodu Skolas budžets Direktors ieinteresētajām pusēm, veikt korekcijas Uzkrāt informāciju un datus Attīstības plāna izstrādei nākamajam laika periodam Visu periodu Skolas budžets Cilvēkresursi Direktors 35

36 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Skolas darbības pašvērtējuma veikšana par plānošanas periodu un jauna attīstības plāna izstrāde Nodrošināt skolas jauna attīstības plāna izstrādi, piedaloties visās ar skolas darbību saistītajām pusēm Veikts skolas darba pašvērtējums par laika periodu no gada līdz gadam Izmantotas daudzveidīgas iespējas, lai informētu sabiedrību par skolas darbību, sasniegumiem un attīstību Izstrādāts jauns skolas attīstības plāns Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Iesaistīt skolas pašvērtējuma sagatavošanā un attīstības plāna izstrādē pedagogus, skolēnus, skolēnu vecākus un pašvaldības pārstāvjus Turpināt informācijas un faktu apkopošanu, apzināt vajadzības nākamā attīstības plāna izstrādei s MK vadītājas s gada februārisjūnijs gada septembris-decembris Cilvēkresursi Cilvēkresursi Izstrādāt un apstiprināt jaunu attīstības plānu Skolas vadība gada martsmaijs Cilvēkresursi Skolas budžets Pilnīgāk izmantot iespējas, lai informētu Skolas vadība Visu periodu Cilvēkresursi sabiedrību kopumā par skolas darbību, Skolas budžets attīstību un sasniegumiem Direktors Direktors Direktors Direktors 36

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa Salas pagasts

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr. 4213900387 Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr.65307660, e-pasts:livanu2vsk@livani.lv LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts:

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore , kanceleja 64

VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore , kanceleja 64 VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 90009115618 Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore - 64521200, kanceleja 64563314, e-pasts: vpamatskola@inbox.lv Viļakas pamatskolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr. 4413900341 Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122 Tālrunis 64161448, e-pasts:

Sīkāk

8

8 APSTIPRINU s D.Lāce Rīgā 15.08.2014. SASKAŅOTS Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora vietnieks I.Balamovskis Rīgā Rīgas Dome Ūnijas 93, Rīga, LV-1084 tālr./fakss: 67598929,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

MergedFile

MergedFile Beverīnas NOVADA PAŠVALDĪBAS BRENGUĻU SĀKUMSKOLAS AVOTKALNi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV - 4245 Tālrunis 29322059, e pasts: brenguluskola@beverina.lv Reģ.Nr. 4411900650 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

Microsoft Word - Jeru pamatskolas pašvērtējuma ziņojums.doc

Microsoft Word - Jeru pamatskolas pašvērtējuma ziņojums.doc Rūjienas novada pašvaldība Jeru pagasta pārvalde JERU PAMATSKOLA Reģ.Nr.4412900639 Jeru pagastā,rūjienas novadā,p/n Endzele,LV-4234 Tālr.64230940,fakss 64219011,e-pasts: jeru.pamatskola@rujiena.lv Jeru

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

(Microsoft Word - Skolas pa\360nov\347rt\347juma zi\362ojums doc)

(Microsoft Word - Skolas pa\360nov\347rt\347juma zi\362ojums doc) Talsu novada Stendes pamatskolas Reăistrācijas Nr. 4112900610 Brīvības iela 15, Stende, LV-3157 tālr.6 32 91 645 e-pasts- stendpsk@apollo.lv Skolas direktore Iveta Freimane Pašnovērtējuma ziħojums 2012.gada

Sīkāk

Jaunjelgavas novada SECES PAGASTA PAMATSKOLA Seces pagastā LV-5124 tālr reģ.nr Jaunjelgavas novada Seces pagasta pamatskola Seces

Jaunjelgavas novada SECES PAGASTA PAMATSKOLA Seces pagastā LV-5124 tālr reģ.nr Jaunjelgavas novada Seces pagasta pamatskola Seces Jaunjelgavas novada SECES PAGASTA PAMATSKOLA Seces pagastā LV-5124 tālr.65129308 reģ.nr. 4512900983 Jaunjelgavas novada Seces pagasta pamatskola Seces pagasta pamatskola, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2017. gads 1. Mācību saturs. Vērtējums

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk