Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk"

Transkripts

1 Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums 2016./2017. mācību gads gada augustā, Rīgā

2 Saturs gada augustā, Rīgā Skolas vispārīgs raksturojums Skolas licencētās izglītības programmas Izglītojamo skaits Izglītojamo skaita dinamika pēc klašu iedalījuma Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs Skolas īpašie piedāvājumi Skolas budžeta nodrošinājums Skolas darbības pamatmērķi un iepriekš izvirzīto uzdevumu izpilde Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana (2015./2016.m.g /2017.m.g.) Pašvērtējuma iegūšanai izmantotie informācijas avoti Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 2016./2017. mācību gadā Skolas sasniegums kvalitātes rādījumos visu jomu atbilstošajos kritērijos joma Mācību saturs iestādes īstenotās izglītības programmas joma Mācīšana un mācīšanās Mācīšanas kvalitāte Mācīšanās kvalitāte Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa joma Izglītojamo sasniegumi Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Rezultatīvais rādītājs - izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos joma Atbalsts izglītojamiem Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) Atbalsts personības veidošanā Atbalsts karjeras veidošanā Atbalsts mācību darba diferenciācijai Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Sadarbība ar izglītojamā ģimeni joma Iestādes vide Mikroklimats Fiziskā vide un vides pieejamība joma Iestādes resursi Iekārtu un materiāltehniskie resursi

3 Personālresursi joma Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Citi sasniegumi Tālākās attīstības prioritātes PIELIKUMS

4 1. Skolas vispārīgs raksturojums Privātā sākumskola Namiņš ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību Mēs pieci, Reģ. Nr , dibināta vispārizglītojoša mācību iestāde, kura piedāvā valsts noteiktajiem standartiem un kvalifikācijas prasībām atbilstošu pamatizglītības pirmā posma programmu. Privātā sākumskola Namiņš dibināta gadā, četriem izglītojamajiem uzsākot mācības 1. klasē. Sākumskola izveidota kā loģisks turpinājums Namiņa pirmsskolas grupu bērnu tālākai izglītībai. Privātā sākumskola Namiņš ir izaugusi, katru gadu pievienojoties jaunai klasei. Šobrīd skolā izglītības programma tiek realizēta jau visās pamatizglītības 1. posma klasēs. Arī izglītojamo skaits, kas uzsāk mācības mūsu skolā, katru gadu mainās. Kopējais izglītojamo skaits uz katra gada 1. septembrī palielinās. Privātā sākumskola Namiņš atrodas Rīgā, Vidzemes priekšpilsētā, zaļā un klusā Teikas rajonā, Āraišu ielā 32. Skola iekārtota bērnudārza ēkas otrajā stāvā, saulainās, labiekārtotās telpās. Ēkā vienlaicīgi darbojas arī izglītības iestādes Bērnu un jaunatnes radošo spēju attīstības centrs Namiņš un Mūzikas skola Namiņš, ar kurām sākumskola veiksmīgi sadarbojas. Visām minētajām izglītības iestādēm ir sava vienota simbolika logo, karogs, himna, sava mājas lapa Sākumskolas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi likumi un normatīvie akti, Skolas nolikums. Skolā darbojas Skolēnu pašpārvalde, Skolas padome, Pedagoģiskā padome. Skolas teritorijā ir izveidota atpūtas zona izglītojamajiem dažādām nodarbēm svaigā gaisā. Teritorija ir sakopta, apzaļumota un vēl tiek pilnveidota. Visi Privātās sākumskolas Namiņš izglītojamie nāk no labi situētām un labvēlīgām ģimenēm, kurās vecāki ļoti rūpējas par saviem bērniem. Privātā sākumskola Namiņš, izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr , izsniegta gada 6. decembrī. Izglītības iestādes akreditācijas lapa Nr. 3282, akreditācijas termiņš līdz gada 11. maijam Skolas licencētās izglītības programmas Pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) izglītības programma. Izglītības programmas kods Vispārējās izglītības programmas licence Nr. V Akreditācijas lapa Nr. 9988, derīguma termiņš līdz gada 11. maijam. Vispārējās pirmsskolas izglītības programma. Izglītības programmas kods Vispārējās izglītības programmas licence Nr. V-7965 tiks īstenota gada 1. septembrī Izglītojamo skaits Izglītojamo skaits, kas uzsāk mācības mūsu skolā, katru gadu mainās. Kopējais izglītojamo skaits katra gada 1. septembrī palielinās /2017. mācību gadu klasēs uzsāka 48 izglītojamie, mācību gadu pabeidza 53 (skat. pielikumu Nr. 1). 4

5 1.3. Izglītojamo skaita dinamika pēc klašu iedalījuma Mācību 1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase 6.klase Kopā gads 2008./ / / / / / / / / Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs 2016./2017. mācību gadā skolā strādā 17 pedagoģiskie darbinieki: 14 ar augstāko pedagoģisko izglītību, no tiem - 7 maģistri 3 apgūst augstāko pedagoģisko izglītību. 2. profesionālās darbības kvalitātes pakāpe 4 darbiniekiem 3. profesionālās darbības kvalitātes pakāpe 1 darbiniekiem 4. profesionālās darbības kvalitātes pakāpe 1 darbiniekiem (skat. pielikumu Nr. 2). Visu skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amata aprakstos, darba kārtības noteikumos. Visi pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus gan individuāli atbilstoši savai specialitātei, gan piedaloties visam skolotāju kolektīvam, skolas organizētajos semināros, piemēram, Mērķtiecīgi plānots, radoši un efektīvi īstenots mācību process - pamats izglītojamā spējām atbilstošam mācību sasniegumu rezultātam, Profesionālā izdegšana un tās mazināšana un citos Skolas īpašie piedāvājumi Visiem skolas izglītojamiem ir iespēja: Piedalīties fakultatīvajās nodarbībās: Angļu valoda; Dejas; Koris; Datorika. Apmeklēt interešu izglītības pulciņu nodarbības Bērnu un jaunatnes radošo spēju attīstības centrā Namiņš mākslas, šaha, vizuālās programmēšanas, ģeogrāfijas, teātra, franču valodas, džiu- džitsu pulciņus, ekonomikas skoliņu un vokāli instrumentālo grupu. Uzturēties Namiņā arī vēlā pēcpusdienā. Baudīt siltas pusdienas, launagu, ja nepieciešams, vakariņas. Uzturēties svaigā gaisā āra pastaigās skolotāja pavadībā. Apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmu Mūzikas skolā Namiņš. 5

6 1.6. Skolas budžeta nodrošinājums Skolas finansējumu nodrošina dibinātājs. Skolas finanšu līdzekļus veido valsts noteiktā dotācija, pašvaldības līdzfinansējums, vecāku maksājumi, ieņēmumi no citiem maksas pakalpojumiem, t.sk., ēdināšana, interešu izglītība u.c., fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi, citi finanšu līdzekļi. 6

7 2. Skolas darbības pamatmērķi un iepriekš izvirzīto uzdevumu izpilde Skolas vīzija Kvalitatīvs mācību process kā izglītojamo un skolotāju radoša, garīga, sociāla attīstība un sadarbība (skat. pielikumu Nr.3). Skolas misija Mierīga, līdzsvarota un harmoniska vide, kuras centrā ir skolas, ģimenes un izglītojamā sadarbība, nodrošinot katra izglītojamā nepārtrauktu personības attīstību un individuālās izaugsmes iespējas un gatavību motivētai tālākizglītībai. Skolas pamatmērķis Mērķtiecīgi organizēts Pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) izglītības programmas īstenošanas process, veidojot vienotu izziņas telpu un veicinot individuālo attīstību. Uzdevumi 1. Nodrošināt izglītojamo ar sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamajām pamatzināšanām un pamatprasmēm; 2. Radīt pamatu izglītojamā turpmākajai izglītībai; 3. Veicināt izglītojamā harmonisku veidošanos un attīstību; 4. Sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, apkārtējo vidi un valsti; 5. Kopīgi izstrādāt skolas stratēģiju, kas ir pamats nepārtrauktai profesionālās meistarības pilnveidei un ilgstošai darbībai ar minimālu kontroli un maksimālu pašvērtējumu; 6. Skolas tēla pilnveidošana un popularitātes veicināšana apkārtējā sabiedrībā Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana (2015./2016.m.g /2017.m.g.) Pamatjoma Prioritāte Veiktais darbs Mācību saturs Mācīšana un mācīšanās Pilnveidot un dažādot mācību metodes un izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, lai individualizētu mācību procesu. Celt izglītojamo motivāciju mācīties, veicināt izglītojamo izpratni par mācīšanās nozīmību. 1. Izstrādāti mācību priekšmetu tematiskie plāni. 2. Izstrādāti individuālie mācību plāni. 3. Izstrādāts konsultāciju grafiks. 4. Mācību procesā tiek ievērotas katra izglītojamā spējas un vajadzības. 5. Izglītojamie tiek motivēti piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs, projektos, konkursos, sacensībās. 6. Tiek veikts papildus pedagoģiskais darbs ar izglītojamiem, kuriem ir nepietiekami vērtējumi, lai panāktu to skaita samazināšanos. 1. Izglītojamie prot veikt sava darba pašvērtējumu, prot vērtēt savu klasesbiedru veikumu. 2. Mācību procesā tiek izmantotas modernās tehnoloģijas, IT resursi. 3. Skolā tiek organizētas atvērto durvju dienas, kurās vecāki iepazīstas ar mācību procesa norisi, saņem kvalificētas pedagogu konsultācijas. 4. Izglītojamiem ir atzīstami sasniegumi olimpiādēs, konkursos. 7

8 Izglītojamo sasniegumi Atbalsts izglītojamiem Skolas vide Skolas resursi Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Regulāra izglītojamo mācību sasniegumu datu analīze un izglītojamo mācību sasniegumu prognozēšana. Izglītojamo uzvedības, labvēlīgas saskarsmes un sadarbības veicināšana Jauno skolas telpu iekārtošana un apgūšana. Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana. Efektīva materiāltehnisko resursu un iekārtu izmantošana ikdienas darbā. Pedagogu komandas darba pilnveidošana. 1. Skolā ir izveidota un tiek pielietota izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 2. Pastiprināta uzmanība tiek veltīta 3., 6. klašu izglītojamo mācību darba rezultātiem, sagatavojot tos valsts pārbaudes darbiem. 3. Skolā tiek salīdzināti un analizēti izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos pa gadiem. 4. Skolā ir izveidota izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas uzskaite. 5. Regulāri notiek individuālas pārrunas ar izglītojamiem par mācību sasniegumu uzlabošanu, nepieciešamības gadījumā tiek aicināti vecāki, atbalsta personāls. 1. Klašu audzinātāji izveidojuši audzināšanas darba plānu katrai klasei, plānots veicamais darbs karjeras izglītībā. 2. Skolas bibliotēkā iekārtots informatīvi izglītojošs stends. 3. Skolā radīta iespēja visiem izglītojamiem izkopt savus talantus, piedaloties interešu izglītības pulciņos. 4. Izstrādājot interešu izglītības programmas, tiek ņemtas vērā izglītojamo un vecāku vēlmes. 5. Skolotāji mācību procesā pielieto mācību metodes, ievērojot izglītojamo spējas. 6. Izglītojamiem ir iespēja saņemt logopēda, psihologa, speciālā pedagoga konsultācijas. 1. Skolā izstrādāti un darbojas skolas iekšējās kārtības noteikumi. 2. Skolā darbojas izglītojamo pašpārvalde un skolas padome, kas piedalās dažādu jautājumu risināšanā un skolas dzīves organizēšanā 3. Izglītojamie piedalās visos skolas tradicionālajos pasākumos. 4. Skolā izglītojamie piedalās akcijās: makulatūras vākšanas konkursā Tīrai Latvijai! un izlietoto bateriju vākšanas konkursā Tīrai Latvijai! 5. Ikgadēja sadarbība ar Dzīvnieku patversme Ulubele, veidojot kopīgu labdarības tirdziņu. 1. Visā skolā ir bezvadu interneta pieslēgums klases un datorikas klase aprīkotas ar interaktīvo tāfeli. 3. Katrā klasē ir dators. 4. Pēc nepieciešamības tiek veikts klašu kosmētiskais remonts, iegādātas jaunas mēbeles, atjaunota sporta materiālā bāze. 1. Pedagogu iesaistīšana skolas attīstības plāna veidošanā. 2. Vienota pedagogu tālākizglītības kursu organizēšana. 3. Regulāra informācijas apmaiņa pedagogu un vadības līmenī. 8

9 2.2. Pašvērtējuma iegūšanai izmantotie informācijas avoti Skolas darbības kvalitātes izvērtēšanai izmantotās metodes: 1) Anketēšana: izglītojamiem skolotājiem vecākiem 2) Skolas dokumentācijas un rezultātu analīze. Analizētas mācību priekšmetu programmas, tarifikācijas, Mykoob žurnāli, darba plāni, metodisko komisiju dokumentācija, skolotāju pašvērtējumi, pārbaudes darbu un valsts pārbaudes darbu rezultāti, izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā, sēžu protokoli, iekšējās kontroles materiāli, novērojumi, sarunas, vecāku ieteikumi, iekšējās kārtības noteikumu ievērošana, statistikas dati /2015., 2015./2016., 2016./2017. mācību gados. 3) Mācību stundu, nodarbību, pasākumu vērošana. Analizētas un vērotas skolotāju mācību priekšmetu stundas, fakultatīvās nodarbības, ārpusstundu pasākumi un to kvalitāte, interešu izglītības pasākumi 2014./2015., 2015./2016., 2016./2017. mācību gados. 4) Individuālās sarunas ar skolotājiem, izglītojamiem, vecākiem. Par to norisi liecina klašu audzinātāju darba materiāli, direktores un direktores vietnieces darba materiāli, Mykoob žurnāli. 9

10 3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 2016./2017. mācību gadā Ieteikumi Mācību stundās veikt mācību satura diferenciāciju, ņemot vērā izglītojamo spēju līmeni. Noteikt vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai. Mācību stundās izmantot formatīvo vērtēšanu. Izglītojamiem un skolas darbiniekiem organizēt praktiskas mācības par rīcību ārkārtas situācijās. Izveidot izglītojamo pašpārvaldi, veicinot izglītojamo mērķtiecīgu un līdzatbildīgu iesaistīšanos izglītības iestādes darbībā. Izveidot izglītības iestādes audzināšanas darba programmu, kurā iekļaut klases audzinātāja audzināšanas stundas saturu. Izstrādāt un secīgi, sistemātiski īstenot karjeras izglītības programmu. Ar direktora rīkojumu noteikt atbildīgo par karjeras izglītības koordinēšanu un vadīšanu. Izglītības iestādē izveidot izglītības iestādes padomi atbilstoši Izglītības likuma prasībām. Mācību telpās novietot tāfeles izglītojamo vecumposmam atbilstošā augstumā. Visiem pedagogiem nodrošināt nepieciešamos profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus. Attīstības plānā katra uzdevuma izpildi veikt, norādot konkrētu laiku. Izpilde 2016./2017. m. g. tika veikta mācību satura diferenciācija, ņemot vērā izglītojamo spēju līmeni. Tika veidoti Individuālie izglītības plāni. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība tika papildināta ar III un IV punktu par vienotām prasībām pārbaudes darbu veidošanā un vērtēšanā. Visi skolotāji mācību stundās izmanto formatīvo vērtēšanu (ieskaitīts/neieskaitīts, uzslavas, uzmundrinājumi, pozitīvās/negatīvās piezīmes), kā arī izglītojamo pašvērtējumu un izglītojamo savstarpējo vērtēšanu /2017. m. g., sadarbojoties ar Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas mācību centru Preventa, tika organizētas praktiskās mācības evakuācijā darbiniekiem un izglītojamiem /2017. m. g. tika izveidota Skolēnu Pašpārvalde, izstrādāts Skolēnu pašpārvaldes reglaments. Skolēnu pašpārvaldes biedri regulāri piedalās pašpārvaldes sēdēs, aktīvi iesaistās skolas pasākumu organizēšanā /2017. m. g. klašu audzinātāju izstrādātais audzināšanas stundu satura plāns iekļauts kopējā skolas Audzināšanas darba programmā. Ir izstrādāta un tiek sistemātiski īstenota karjeras izglītības programma. Ar direktora rīkojumu noteikts atbildīgais par karjeras izglītības koordinēšanu un vadīšanu. Saskaņā ar Karjeras izglītības programmu aktualitātes un vizuālie materiāli tiek regulāri izvietoti karjeras stendā izglītojamo atpūtas telpā /2017. m. g. aktīvi darbojas Skolas padome saskaņā ar Skolas padomes reglamentu. Visu klašu iekārtojums ir atbilstošs attiecīgajam izglītojamo vecumposmam. Visi skolas pedagogi regulāri apmeklē profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus gan individuāli, gan skolas organizētos seminārus visam skolotāju kolektīvam. Skolas attīstības plāns ir papildināts, norādot konkrētu izpildes laiku. 10

11 4. Skolas sasniegums kvalitātes rādījumos visu jomu atbilstošajos kritērijos joma Mācību saturs iestādes īstenotās izglītības programmas Privātā sākumskola Namiņš īsteno akreditētu Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programmu. Programmas kods , Licence Nr. V-7965, Akreditācijas lapa Nr Skolas vadība koordinē un pārrauga mācību priekšmetu programmu un skolotāju darba plānu īstenošanu atbilstoši licencētajai izglītības programmai. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētai izglītības programmai. Mācību stundu saraksts ir pieejams un pārskatāms. Ar mācību stundu sarakstu ir iespējams iepazīties gan skolā, gan e-vidē skolas mājas lapā. Par stundu saraksta izmaiņām savlaicīgi tiek informēti gan izglītojamie, gan vecāki. Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Šajā mācību gadā turpinām sadarbību ar Mykoob sociālo tīklu, kas ir būtisks atbalsts skolai, pedagogiem un vecākiem modernizējot mācību procesu. Skola saziņai ar vecākiem izmanto arī izglītojamo dienasgrāmatas, veidojot izglītojamajos atbildības sajūtu, prasmi plānot dienu un organizēt savu darbu. Šogad tiek piedāvātas fakultatīvās nodarbības angļu valoda, datorika, dejas un koris. Angļu valodas fakultatīvajās nodarbībās piedalās klases izglītojamie. Deju un kora fakultatīvajās nodarbībās piedalās visi izglītojamie no klasei. Datorikas fakultatīvajās nodarbībās piedalās visi izglītojamie no klasei. Sākumskolā izveidojies pastāvīgs un vienots skolotāju kolektīvs, kas veido pedagoģisko padomi. Sēdēs skolotāji savā starpā konsultējas par mācību priekšmetu mācīšanas metodēm, inovatīvām idejām un iespējām tās realizēt. Skolā izveidota klašu audzinātāju metodiskā komisija, kurā klašu audzinātāji piedalās izglītības procesa plānošanā, īstenošanā, izvērtēšanā, pasākumu organizēšanā, ieteikumu izstrādāšanā darba pilnveidošanai. Mācību satura apguves secība ir atspoguļota mācību priekšmetu tematiskajos plānos, kuri ir izstrādāti un ar kuriem pedagogi darbojas skolā paredzētajā kārtībā. Pedagogi veiksmīgi plāno mācību satura apguves secību, dažādu tēmu apguvei paredzēto laiku, mācību līdzekļus un metodes, vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus, paredz mācību darba diferenciāciju un individualizāciju. Visi skolotāji darbu plāno tā, lai katra mācību priekšmeta standartā izvirzītās prasības attiecīgajā mācību gadā tiktu realizētas. Katras mācību tēmas apguvei paredzētais laiks ir optimāls, lai izglītojamie varētu sasniegt savām spējām atbilstošus rezultātus. Ikviens skolotājs strādā atbildīgi un sniedz nepieciešamās konsultācijas mācību satura veiksmīgākai apguvei. Skolotāji labprāt dalās pieredzē gan ar savām atziņām, gan arī ar tālākizglītības kursos iegūto. Skola nodrošina izglītojamos ar izglītības programmas īstenošanai atbilstošo mācību literatūru un citiem mācību līdzekļiem. Ir apstiprināts literatūras saraksts no 2014./ /2017. mācību gadam. Stiprās puses: Visi skolotāji pārzina sava mācību priekšmeta standartu, tā prasības, analizē to, strādā atbilstoši standarta prasībām. Izglītības programmas ir licencētas un mācību process tiek īstenots atbilstoši licencētajām izglītības programmām. Mācību priekšmetu skolotāji izprot sava mācāmā priekšmeta nozīmi, veic atbilstošu darbību attiecīgajā izglītības jomā. 11

12 Tālākas attīstības vajadzības: Veicināt sadarbību starp visiem skolotājiem, veidojot starppriekšmetu saiti, vadot mācību stundas. Kvalitātes vērtējuma līmenis: Ļoti labi 12

13 joma Mācīšana un mācīšanās Mācīšanas kvalitāte Skolotāji regulāri izvērtē sava darba kvalitāti, apspriežot to metodiskās komisijas sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs vai pedagogiem daloties savā pieredzē individuāli, uzklausot cits cita veiksmes un ieteikumus. Iekšējās kontroles plānotie un īstenotie pasākumi nodrošina pedagogu darba kvalitātes pārraudzību. Skolotāji savā darbā izmanto daudzveidīgas mācību metodes, kas piemērotas izglītojamo vecumam, spējām un mācību priekšmeta specifikai. Skolotāji pilnveido savu mācīšanas metodiku, apmeklējot tālākizglītības kursus un semināru nodarbības, papildinot to ar jaunām idejām. Pedagogu vadītās mācību stundas tiek plānotas, ievērojot metodiskos ieteikumus. Ļoti liela uzmanība tiek pievērsta vērtēšanai mācību stundas laikā, tai skaitā uzslavas un pozitīva kritika, kā arī izglītojamo pašvērtējumam un savstarpējam vērtējumam. Katras mācību stundas sākumā izglītojamie tiek iepazīstināti ar stundas mērķiem un veicamajiem uzdevumiem. Pedagogu lietotās mācību metodes un darba organizācijas formas veicina izvirzīto mērķu sasniegšanu. Mācību procesā tiek izmantoti atbilstoši mācību līdzekļi, kas regulāri tiek papildināti. Katrs skolotājs izmanto sev nepieciešamos mācību līdzekļus atbilstoši izglītojamo vajadzībām. Skolotāji veido pārbaudes darbu grafiku, lai tiktu vienmērīgi sadalīta izglītojamo mācību slodze, kā arī sistemātiska mācību vielas apguve. Skolā tiek organizēti konkursi, projekti, izstādes, sporta aktivitātes radoša mācību procesa īstenošanai. Katru mācību gadu vienu nedēļu skolā skolotāju komanda veido alternatīvas mācību stundas par vienu kopīgu tēmu visos mācību priekšmetos, nosaucot to par projektu nedēļu. Mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem sadarbojoties, tiek nodrošināts integrēts mācību process. Mācību stundu tēmās tiek iekļautas arī mūsdienu aktualitātes. Mācību process plānveidīgi tiek organizēts arī ārpus skolas, iekļaujot mācību saturam atbilstošas ekskursijas uz muzejiem, izstādēm vai pasākumiem. Sporta stundas atbilstoši laika apstākļiem tiek organizētas ārā skolas pagalmā vai ziemas periodā - Biķernieku distanču slēpošanas trasē. Izglītojamie aktīvi tiek iesaistīti stundas darbā, rosinot izteikt savu viedokli, analizēt un secināt, diskutēt, veidot dialogu. Kvalitātes vērtējuma līmenis: Ļoti labi Mācīšanās kvalitāte Skola regulāri informē izglītojamos un vecākus par mācību darbam izvirzītajām prasībām. Informācijas aprite starp pedagoģisko personālu un vecākiem notiek vecāku sapulcēs, individuālās sarunās, vecāku dienās. Informācijas apritē tiek izmantotas izglītojamo dienasgrāmatas, elektroniskais žurnāls. Pedagoģiskais personāls konsultē vecākus, kā veicināt izglītojamo patstāvīgo mācīšanās prasmju attīstību. Pedagogi mērķtiecīgi motivē izglītojamos mācību darbam, veicina mācīšanās prasmju attīstību un sekmē viņos vēlmi mācīties. Izglītojamie aktīvi piedalās mācību procesā, prot plānot un izvērtēt savu darbu. Katrā mācību stundas sākumā izglītojamie tiek iepazīstināti ar mācību stundas mērķiem un uzdevumiem, tiek veicināta viņu atbildība mērķu sasniegšanā. Apmeklējot un vērojot pedagogu stundas, var secināt, ka gandrīz visās stundās izglītojamie izvērtē savu darbu, prot novērtēt savas apgūtās zināšanas un prasmes un uzstādīt turpmākos uzdevumus. 13

14 Izglītojamie prot strādāt grupās, palīdz viens otram mācību procesā, iesaistās kopīgos mācību projektos, izrāda iniciatīvu dažādu pasākumu organizēšanā. Īpaši aizrautīgi izglītojamie darbojas tēmas izpētē, dziļākā izzināšanā un izprašanā projektu nedēļas ietvaros. Šajās alternatīvajās stundās tiek iesaistīti visu klašu izglītojamie. Klases kolektīvs savam kopīgajam projektam izvēlas tēmu, kura interesē lielākajai daļai izglītojamo un ar skolotāju atbalstu izstrādā nedēļas plānu, kā šo tēmas izpēti realizēt pēc iespējas radošāk un interesantāk. Tikpat atbildīga un īpaša diena ir projektu nedēļas izskaņā, kad tiek prezentēts katras klases projektu nedēļas veikums. Izglītojamie bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas un mācību pasākumus. Skolā uzskaita mācību stundu kavējumus, analizē to iemeslus, sazinoties ar vecākiem. Liela nozīme kavējumu novēršanā ir aktīvai, regulārai un veiksmīgai sadarbībai ar vecākiem. Kvalitātes vērtējuma līmenis: Ļoti labi Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Skolotāji sistemātiski vērtē izglītojamo mācību darbu, to regulāri atspoguļojot Mykoob sistēmā un izglītojamo dienasgrāmatās. Skolotāji ievēro vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai un mācību sasniegumu vērtēšanai saskaņā ar skolas Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Pēc nepieciešamības skolotāji individuālā sarunā izskaidro un pamato izglītojamo saņemto vērtējumu ikdienas darbā un arī pārbaudes darbos, ievērojot personības individualitāti un konfidencialitāti. Tiek ievērota vērtēšanas sistēma atbilstoši izglītojamo personības attīstības vajadzībām un mācību priekšmeta specifikai. Vecāki tiek informēti par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Mācību procesa laikā notiek izglītojamo pašvērtēšana un savstarpējā vērtēšana. Vecāki tiek iepazīstināti ar mācību sasniegumiem un to dinamiku. Vecāki regulāri pārrauga vērtējumus elektroniskajā žurnālā. No vecāku atsauksmēm secinām, ka elektroniskais žurnāls un izglītojamā dienasgrāmata Mykoob sistēmā nav pietiekami pārskatāms un ērti lietojams. Tāpēc tiek veikti sagatavošanās darbi, lai pārietu uz E-klasi. Sākoties rudens un pavasara brīvlaikiem, izglītojamie saņem starpvērtējumus un iepazīstina ar tiem vecākus. Skolā tiek organizētas atklātās stundas vecākiem. Skolas līmenī mācību sasniegumu analīze tiek veikta 1. semestra un mācību gada noslēguma pedagoģiskās padomes sēdēs. Analīzes rezultāti tiek izmantoti turpmāko skolas uzdevumu noteikšanā. Stiprās puses: Mācību darbā skolotāji pielieto daudzveidīgas mācību metodes un paņēmienus un tālākizglītības kursos iegūtās zināšanas. Skolotāji regulāri paaugstina savu profesionalitāti, kas sekmē kvalitatīvāku mācību procesa norisi skolā. Vecāki savlaicīgi saņem informāciju par bērnu sekmēm, uzvedību, kavējumiem. Veiksmīgi realizējas mācību satura saikne ar reālo dzīvi, tiek organizētas izzinošas ekskursijas, konkursi. Tālākās attīstības vajadzības: Panākt lielāku izglītojamo atbildību par sava mācību darba rezultātiem. Panākt, lai visu skolotāju dialogs ar izglītojamo būtu pozitīvs un mācību darbu sekmējošs. Izvērtēt citas sistēmas elektroniskā žurnāla izmantošanas iespējas. Kvalitātes vērtējuma līmenis: Ļoti labi 14

15 joma Izglītojamo sasniegumi Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 2016./2017. mācību gadā skolā mācās izglītojamie no klasei. 1. klasē mācās 14 izglītojamie. 2. klasē mācās 10 izglītojamie. 3. klasē mācās 14 izglītojamie. Apvienotajā klasē mācās 14 izglītojamie. Izglītojamo mācību sasniegumu veicināšanas galvenie pamatprincipi ir labestīgums un cieņa skolotāju un izglītojamo savstarpējās attiecībās, ievirze zināšanu praktiskai pielietojamībai, izglītojamo mācīšanās motivācijas veidošanai. Pedagogi nosaka mācību priekšmeta apguves gaitu atbilstoši mācību priekšmeta programmai, plāno turpmāko mācību procesu, individuālo darbu ar izglītojamiem. Atbalsta personāls regulāri pārrauga izglītojamo ar mācīšanās grūtībām sasniegumu dinamiku, nepieciešamības gadījumā, sadarbojoties ar vecākiem, mācību priekšmetu pedagogiem, lemj par nepieciešamajiem papildus pasākumiem sekmju uzlabošanai. Veiktajā izglītojamo sasniegumu analīzē izmantoti skolvadības sistēmā Mykoob piedāvātie mācību sasniegumu līmeņi: nepietiekams (1-3 ), pietiekams (4-5 ), optimāls (6-8 ), augsts (9-10 ). Analizēti mācību gadu noslēgumu vērtējumi. Analizējot izglītojamo sasniegumu ikdienas darbā 2016./2017. m.g., var secināt, ka dominē optimāls un augsts vērtējums. Tiek veidoti un īstenoti individuālie izglītības plāni izglītojamiem ar mācību grūtībām. Liels darbs tiek ieguldīts, strādājot ar izglītojamajiem mācību grupā, veicot mājas darbus. Pedagogi seko līdzi katra izglītojamā spējām un vajadzībām mācību procesa veiksmīgai apguvei. Rezultatīvais rādītājs izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā. Sasniegumu līmeņi % Līmeņu sadalījums A-augsts O-optimāls P-pietiekams N-nepietiekams klases izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumu līmeņi mācību gada noslēgumā (procentos) Mācību priekšmets 2015./2016.m.g /2017.m.g N P O A N P O A Latviešu valoda Matemātika

16 3.klases izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumu līmeņi mācību gada noslēgumā (procentos) Mācību priekšmets 2015./2016. m.g /2017. m.g N P O A N P O A Latviešu valoda Matemātika Angļu valoda klases izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumu līmeņi mācību gada noslēgumā (procentos) Mācību priekšmets 2015./2016.m.g /2017.m.g N P O A N P O A Latviešu valoda Matemātika Dabaszinības Angļu valoda Sociālās zinības Mājturība un tehnoloģijas Sports Mūzika Vizuālā māksla klases izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumu līmeņi mācību gada noslēgumā (procentos) Mācību priekšmets 2015./2016.m.g /2017.m.g N P O A N P O A Latviešu valoda Matemātika Dabaszinības Angļu valoda Sociālās zinības Mājturība un tehnoloģijas

17 Sports Literatūra Mūzika Vizuālā māksla Informātika klases izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumu līmeņi mācību gada noslēgumā (procentos) Mācību priekšmets 2015./2016.m.g /2017.m.g N P O A N P O A Latviešu valoda Matemātika Dabaszinības Angļu valoda Sociālās zinības Mājturība un tehnoloģijas Sports Literatūra Mūzika Vizuālā māksla Informātika Krievu valoda Franču valoda Latvijas vēsture Pasaules vēsture

18 Rezultatīvais rādītājs - izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos Uzskaita un analizē izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes darbos, veic to salīdzinošo analīzi, izvirza uzlabojamās jomas. Skolas valsts pārbaudes darbu vidējie rezultāti, salīdzinot ar Rīgas vidējiem rezultātiem (procentos) Klase Pārbaudes darbs 2014./2015.m.g /2016.m.g /2017.m.g. Rīga Skola Rīga Skola Rīga Skola 3. klase 6. klase Latviešu valoda 81,10% 74% 75,63% 78,1% 80,04% 83% Matemātika 79,10% 81,5% 73,80% 81,5% 71,03% 77,33% Latviešu valoda 64,01% 79,7% 65,72% 71,8% 68,42% 67,01% Matemātika 70,98% 95,8% 69,52% 72,14% 63,69% 69,44% Dabaszinības 61,32% 85,5% 65,82% 64,1% 67,27% 70% Vidējie apguves rezultāti procentos salīdzināti ar Rīgas pilsētas vidējiem rezultātiem. Salīdzinot 2015./2016. un 2016./2017. mācību gada rādītājus, var secināt, ka vidējie rādītāji ir augstāki nekā vidēji Rīgas pilsētā. Skolas augstie rezultāti ir likumsakarīgs turpinājums labiem izglītojamo mācību sasniegumiem ikdienas darbā. Pielikumā Nr. 4 atspoguļoti skolas valsts pārbaudes darbu vidējie rezultāti pa klasēm, salīdzinot ar Rīgas vidējiem rezultātiem (procentos). 3. klase Šajā mācību gadā 3. klasē mācās 14 izglītojamie. Analizējot iegūtos vērtējumus, var secināt, ka visi izglītojamie ir ieguvuši ļoti augstu vērtējumu augstāk par 55%, izņemot vienu izglītojamo, kuram matemātikā vērtējums ir 48%. Viens izglītojamais matemātikā ieguva 100% vērtējumu. Savukārt latviešu valodā augstākais vērtējums ir 98.27% (skat. pielikumu Nr. 5). 6. klase Šajā mācību gadā 6. klasē mācās tikai viens izglītojamais. Analizējot iegūtos vērtējumus, var secināt, ka izglītojamais ir ieguvis augstu vērtējumu visos mācību priekšmetos latviešu valodā 67,01%, matemātikā 69,44%, dabaszinībās 70% (skat. pielikumu Nr. 6). Stiprās puses: Lielākā daļa izglītojamo sasniedz izvirzītās prasības. Izglītojamo sasniegumi ir adekvāti, atbilstoši spējām un ieguldītajam darbam. Skolā notiek mērķtiecīga izglītojamo sagatavošana valsts pārbaudes darbiem. Tālākās attīstības vajadzības: Turpināt pilnveidot izglītojamo sasniegumu valsts pārbaudes darbos uzskaiti un analīzi. Kvalitātes vērtējuma līmenis: Labi 18

19 joma Atbalsts izglītojamiem Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts Skolai ir sadarbība ar konsultatīvo centru Vide bērniem, kas nodrošina logopēda pakalpojumu, kā arī dažādu situāciju risināšanu, kur nepieciešama speciālā pedagoga vai psihologa palīdzība. Šajā mācību gadā ļoti liela uzmanība tiek pievērsta izglītojamo savstarpējām attiecībām un saskarsmei, kā arī uzvedības normām. Klašu audzinātāji regulāri apzina izglītojamo psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās vajadzības. Sadarbojoties ar mācību priekšmetu skolotājiem un izglītojamo vecākiem, pēc nepieciešamības tiek pievērsta īpaša uzmanība un nodrošināti atbalsta pasākumi. Skolas pedagoģiskajās sanāksmēs tiek analizēta izglītojamo uzvedība, un meklēti dažādi uzvedības problēmu risinājumi. Skolas ikdienas dzīvē tiek popularizēts veselīgs dzīvesveids. Skola piedāvā veselīgus ēdināšanas pakalpojumus, sadarbojoties ar SIA Mūsu namiņš bērnudārza ēdināšanas bloku. Skola nodrošina pagarinātās dienas grupas nodarbības ar dažādām aktivitātēm gan telpās, gan ārā. Skolas personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un zina, kā sniegt psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu izglītojamajiem. Kvalitātes vērtējuma līmenis: Labi Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) Skola ir izstrādājusi Iekšējās kārtības noteikumus, Drošības noteikumus, ar kuriem mācību gada sākumā klašu audzinātāji iepazīstina izglītojamos un viņu vecākus. Skolas darbinieki ir apguvuši speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un zina, kā nodrošināt izglītojamo drošību un darba aizsardzību. Izglītojamie un personāls zina, kā rīkoties fiziskas vardarbības gadījumos, ārkārtas situācijās vai evakuācijas gadījumā. Katru gadu pirms jaunā mācību gada sākuma visi skolotāji un citi skolas darbinieki piedalās pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas apmācībā, kā arī tiek instruēti par ugunsdrošības noteikumiem. Divas reizes mācību gadā tiek realizētas arī praktiskās evakuēšanās mācības. Mācību gada nobeigumā evakuēšanās mācībās tika iesaistīti arī skolas izglītojamie. Skolas telpās ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija. Visi izglītojamie tiek iepazīstināti ar skolas telpās izvietotajiem evakuācijas plāniem. Iekšējās kārtības noteikumi regulē kārtību, kādā tiek organizēti pasākumi skolā un ārpus tās, nodrošinot izglītojamo drošību. Skolai ir rīcības plāns, ja konstatēts vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas, ieročus. Skolas atpūtas un spēļu laukumu teritorija ir iežogota. Skolas ārdurvis ir kodētas un telpas - apsardzes firmas uzraudzītas, kas nodrošina izglītojamo drošību. Kvalitātes vērtējuma līmenis: Labi Atbalsts personības veidošanā Šajā mācību gadā tiek organizēti dažāda veida pasākumi. Aktīvi pasākumu veidošanā un norisē piedalās skolas pašpārvalde. Pasākumos tiek iesaistīti arī vecāki. Savu atbalstu un ierosinājumus sniedz arī Skolas padomē ievēlētie vecāki. Skolas organizētajos pasākumos 19

20 aktīvi iesaistās, kā arī palīdz to rīkošanā visi izglītojamie. Izglītojamo personības attīstībā liela nozīme ir pasākumiem, kuros piedaloties rosinām iejūtību, līdzcietību, sapratni par dzīves vērtībām un atbalsta nepieciešamību kādam, kam klājas grūti. Pēc skolas pašpārvaldes iniciatīvas un ar Skolas padomes atbalstu tika organizēts labdarības tirdziņš, kurā izglītojamie tirgojās ar pašu ģimenēs gatavotiem izstrādājumiem, visus iegūtos naudas līdzekļus ziedojot dzīvnieku patversmes Ulubele iemītnieku pārtikas iegādei. Pašpārvalde kopā ar Skolas padomes vecākiem personīgi apmeklēja patversmi un nogādāja pārtiku dzīvniekiem. Izglītojamajos tiek veicināta skolas piederības apziņas veidošanās, organizējot pasākumu Namiņa dzimšanas diena. Izglītojamie ar lepnumu tradicionāli kopīgi gatavo dzimšanas dienas torti savai skolai. Izglītojamie iesaistās gan receptes meklēšanā, gan kūkas cepšanas procesā, izbaudot dāvināšanas un dāvinātāja prieku, tādā veidā attīstot prasmi gatavoties svētkiem. Organizējot pasākumus, kas veltīti Latvijas dzimšanas dienai, tiek akcentēts lepnums par savu valsti. Izglītojamajos tiek veidota pilsoniskā, patriotiskā un valstiskā apziņa. Lai attīstītu mākslinieciskās vērtības skatuves kultūru, skatuves runu, solo dziedāšanu, prasmi uzstāties, kolektīvo sadarbību, prasmi klausīties un būt disciplinētam, skolā tiek organizēti sekojoši pasākumi: jauno vokālistu konkurss Namiņa balss 2017, daiļrunātāju konkurss Zvirbulis, Namiņa Ziemassvētku koncerts un Namiņa Pavasara koncerts, kā arī citi pasākumi. Izglītojamiem vienmēr ir iespēja pārrunāt interesējošos jautājumus ar skolotājiem. Klases kolektīva saliedētības un savstarpējo attiecību veidošanu izglītojamie gūst klases stundās un kopīgos pasākumos. Tiek veicināta izglītojamo dalība projektos, izstādēs, olimpiādēs, sacensībās. Arī šajā mācību gadā izglītojamie ir izvēlējušies interešu izglītības piedāvātos pulciņus. Fakultatīvo nodarbību grafiki ir apstiprināti ar direktores rīkojumu. Izglītojamo skaitu, kas piedalās interešu izglītības programmās skat. pielikumā Nr. 7. Liela daļa izglītojamo apmeklē profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas Mūzikas skolā Namiņš, apgūstot dažādu mūzikas instrumentu spēli. Skolas mājas lapā regulāri tiek publicēti raksti, foto un video materiāli par izglītojamo sasniegumiem un aktivitātēm dažādās jomās. Kvalitātes vērtējuma līmenis: Ļoti labi Atbalsts karjeras veidošanā Skola plāno un regulāri organizē kvalitatīvus profesionālās orientācijas pasākumus. Mācību stundās tiek plānotas tēmas, kas saistītas ar karjeras izvēli / m.g. projektu nedēļas ietvaros 3. klases un 4., 5., 6. klašu kolektīvi izvēlējās tēmu Profesijas, tādejādi vairāk uzzinot par interesējošām profesijām, to būtību, nepieciešamo zināšanu un prasmju kopumu. Bija ļoti aizraujoši iepazīties ar netradicionālākām profesijām, ar kuru pārstāvjiem ikdienā sastopamies reti. Izglītojamiem bija iespēja viesoties pie dažādu profesiju pārstāvjiem viņu darba vietā, kā arī uzņemt viesus skolā un savā klasē. Atbildīgais skolotājs regulāri izliek aktualitātes informatīvajā stendā atbilstoši karjeras plānam klašu izglītojamie aktīvi iesaistās Ēnu dienas pasākumos. Kvalitātes vērtējuma līmenis: Ļoti labi 20

21 Atbalsts mācību darba diferenciācijai Spējīgo un talantīgo bērnu atbalstam skola iesaista izglītojamos dažādos konkursos, olimpiādēs un projektos. Visi izglītojamie piedalās fakultatīvajās nodarbībās. Pedagogi izvērtē un ievēro talantīgus izglītojamos, piedāvājot viņiem papildus uzdevumus ar paaugstinātu mācību grūtības pakāpi. Izglītojamiem ir iespējas pilnveidot savas zināšanas konsultācijās un individuālajās nodarbībās, tādejādi sagatavojoties dalībai mācību olimpiādēs. Klašu audzinātāji sadarbībā ar priekšmetu pedagogiem un atbalsta personālu nepieciešamības gadījumā nodrošina izglītojamo mācīšanās grūtību un intelekta attīstības izpēti, veido izglītojamajam individuālu mācību sasniegumu uzlabošanas plānu un nodrošina šī plāna īstenošanas uzraudzību. Klašu audzinātāju sarunās ar vecākiem tiek pieaicināti priekšmetu skolotāji, skolas administrācija un atbalsta personāls, ja tas ir nepieciešams. Ir izstrādāts un ar vecākiem saskaņots individuāls mācību plāns izglītojamam, kurš veselības problēmu dēļ izglītības programmu apgūst mājmācībā. Skolotāji regulāri komunicē ar šī izglītojamā vecākiem, nosūta pārbaudes darbus un neklātienē pārrauga izglītības programmas pilnvērtīgu apguves procesu. Izglītojamo mācību sasniegumu analīzē un turpmākās attīstības prognozēšanā liela nozīme ir pedagogu, speciālistu un vecāku sadarbībai. Mācību gada sākumā pedagoģiskās padomes sēdē īpaša uzmanība tiek veltīta visiem klašu izglītojamiem viņu spējām un nepieciešamajam atbalstam. Otrajā semestrī pedagoģiskās padomes sēdē tiek analizēti visu klašu izglītojamo sasniegumi, izsakot prognozes mācību gada noslēgumam. Ja nepieciešams, tiek uzturēta aktīvāka sadarbība ar vecākiem vai atbalsta personālu. Kvalitātes vērtējuma līmenis: Ļoti labi Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Skolā nav izglītojamie ar speciālām vajadzībām. Skola sadarbojas ar konsultatīvo centru Vide bērniem, kas nodrošina logopēda, psihologa un speciālā pedagoga konsultācijas. Kvalitātes vērtējuma līmenis: Labi Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Ļoti svarīga ir skolas un vecāku sadarbība, informācijas apmaiņa starp skolu un izglītojamo vecākiem, savstarpēja cieņa un uzticēšanās. Lai to veicinātu, skola izmanto izglītojamo dienasgrāmatas, e-pastus, individuālās sarunas, vecāku sapulces, liecības. Klašu audzinātājas vairāk izvēlas individuālās pārrunas ar vecākiem, kas veicina ciešāku skolotāja un vecāka sadarbību. Vecākiem sniegtā informācija ir kvalitatīva un korekta. Vecāki skolas interneta mājas lapā var iepazīties ar skolas Iekšējās kārtības noteikumiem un skolas ikdienas aktualitātēm. Reizi mācību gadā notiek atklātās stundas, kad vecāki var piedalīties mācību un fakultatīvajās stundās. Mācību gada sākumā skola informē vecākus par savstarpējās sadarbības iespējām. Vecāki savlaicīgi tiek informēti par ārpusstundu pasākumiem, mācību procesa norisi. Skola piedāvā izglītojamo vecākiem, kuru bērniem ir konstatētas problēmas mācību un audzināšanas procesā, sadarboties ar skolas atbalsta personālu. Stiprās puses: Izglītojamie saņem nepieciešamo atbalstu mācīšanās un karjeras izglītības jautājumos. 21

22 Nodrošināts atbalsts personības veidošanā. Skola atbalsta talantīgo izglītojamo izaugsmi. Skola nodrošina iespēju piedalīties daudzveidīgu interešu izglītības programmās. Veiksmīga sadarbība ar psihologu. Tālākās attīstības vajadzības: Pilnveidot darbu, sadarbojoties ar atbalsta personālu. Mācību priekšmetu stundās ņemt vērā izglītojamo individuālās īpatnības, nodrošināt nepieciešamos atbalsta pasākumus visu mācību gadu. Kvalitātes vērtējuma līmenis: Ļoti labi 22

23 joma Iestādes vide Mikroklimats Šajā mācību gadā skola svinēja savu 8 gadu jubileju, iesaistot skolas izglītojamos, skolotājus un vecākus, veicinot un akcentējot izglītojamajos piederības sajūtu un lepnumu par savu skolu. Šajos gados skolā ieviestas un nostiprinājušās kopīgas tradīcijas: 1. septembra svētki, Namiņa dzimšanas diena, Skolotāju diena, Namiņa Dārza svētki, kuros kā neatņemama sastāvdaļa ir Namiņa himna un karogs. Skolotāji pievērš lielu uzmanību skolas iekšējam mikroklimatam, sekmējot labas attiecības starp izglītojamiem un skolotājiem. Vadības, personāla un izglītojamo attiecībās valda labvēlība, savstarpēja cieņa un izpalīdzība. Izglītojamo uzvedības un disciplinētības nodrošināšanai skolā demokrātiski izstrādāti Skolas iekšējās kārtības noteikumi, kas nosaka izglītojamo tiesības un pienākumus. Skolas vadība, skolotāji un citi darbinieki seko, lai noteikumi tiktu ievēroti un radušies pārkāpumi tiktu novērsti. Katru gadu piedalāmies Zaļā josta Tīrai Latvijai piedāvātajos konkursos makulatūras un izlietoto bateriju vākšanā, rūpējoties un saudzējot apkārtējo vidi Fiziskā vide un vides pieejamība 23 Kvalitātes vērtējuma līmenis: Ļoti labi Skolas telpas ir atbilstošas mācību un audzināšanas procesa vajadzībām. Skolas teritorija ir sakopta un tajā tiek uzturēta kārtība. Skola organizē pavasara talku, kur skolotāji, izglītojamie un vecāki sakopj skolas teritoriju. Aktīvi noris teritorijas labiekārtošana. Skolas teritorija ir norobežota no pilsētas ceļu satiksmes, pie skolas ieejas vārtiem uz ielas izvietots ātruma slieksnis, iekārtota apstāšanās vieta transportlīdzekļiem. Tiek veicināta izpratne par sakārtotu un dabai draudzīgu vidi, dodot iespēju pašiem rūpēties par savu apkārtējo dzīves telpu. Kārtību skolas telpās un sanitāro normu ievērošanu nodrošina tehniskie darbinieki. Katru dienu tiek veikta mitrā telpu uzkopšana. Skolā ir normatīvajiem aktiem atbilstošs skaits tualešu, kas apgādāts ar nepieciešamajiem higiēnas līdzekļiem. Skolā ir kontrolējošo institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrs un pieejami pārbaužu dokumenti. Atbilstoši skolas iekšējās kārtības noteikumiem, izglītojamie nodrošina kārtību savās darba vietās un ap tām, rūpējas par tīrību un kārtību skolas telpās un teritorijā. Notiek regulāra izglītojamo instruktāža par drošības noteikumiem, ko apliecina ar parakstu instruktāžu lapās. Izglītojamie skolā jūtas droši. Ārdurvis ir aprīkotas ar kodu. Visās skolas telpās uzstādīta ugunsdrošības signalizācija, evakuācijas plāni un ugunsdzēšamie aparāti izvietoti saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Skolas pagalms ir norobežots ar vārtiem, līdz ar to izglītojamiem ir droši uzturēties āra pagalmos. Skolas pagalms tiek izmantots arī sporta stundās. Izglītojamiem brīvajā laikā ir iespēja atpūsties bērnu atrakciju laukumā un netraucēti pārvietoties skolas teritorijā. Izglītības iestādē redzamā vietā ir novietots valsts karogs, lielais valsts ģerbonis un valsts himnas teksts. Stiprās puses: Skolai ir vienotas dienasgrāmatas. Izglītojamie labprātīgi piedalās apkārtnes sakopšanā. Tālākās attīstības vajadzības:

24 Labiekārtot un modernizēt skolas āra teritoriju. Panākt, lai izglītojamie saudzīgāk izturētos pret skolas īpašumu. Iekārtot velosipēdu novietnes joma Iestādes resursi Kvalitātes vērtējuma līmenis: Labi Iekārtu un materiāltehniskie resursi Skolas telpas iekārtotas, nodrošinot kvalitatīva mācību procesa realizēšanu. Klašu iekārtojums un platība atbilst izglītojamo skaitam un sākumskolas izglītības programmas specifikai. Klases ir gaišas, krāsainas, mājīgas, logi ir aprīkoti ar žalūzijām, mēbeles ir piemērotas izglītojamo vecumposmam. Telpu izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa prasībām. Ir iekārtota brīvā laika pavadīšanas telpa ārpusstundu nodarbībām. Skolā plānveidīgi tiek iegādāti un regulāri izmantoti mācību procesam nepieciešamie mācību materiāli, tehniskie līdzekļi. Visus mācību līdzekļus nodrošina skola, atvieglojot vecākiem rūpes par to iegādi. Mācību procesā katrā klasē gan skolotājiem, gan arī izglītojamiem ir iespēja izmantot datoru ar interneta pieslēgumu, interaktīvo tāfeli. Skolā ir iegādāti portatīvie datori katram klases izglītojamajam izmantošanai informātikas, datorikas fakultatīvajās nodarbībās, kā arī citās mācību stundās. Kopīgos pasākumos ārpus klašu telpām ir iespēja izmantot projektoru, mūzikas centru, mūzikas instrumentus, mikrofonus un skaņas iekārtas. Tāpat skolā ir iespējams mācību procesā mājturības stundās izmantot dažādas virtuves iekārtas un šujmašīnas. Par iepriekš minētajiem mācību tehniskajiem līdzekļiem ir noteikti atbildīgie darbinieki, kuri seko to regulārai apkopei; bojājumi pēc fakta konstatēšanas tiek novērsti. Skola nodrošina ar atbilstošu mācību literatūru, papildliteratūru, uzskates līdzekļiem, didaktiskām spēlēm, digitāliem mācību līdzekļiem, izdales materiāliem un metodiskiem līdzekļiem, sekmējot izglītības programmas pilnvērtīgu un radošu īstenošanu. Skolai ir grāmatu krātuve, kura tiek papildināta ar jaunāko daiļliteratūru, aktuālo mācību un metodisko literatūru. Tiek veikta materiāltehnisko resursu uzskaite, kā arī tiek konstatēti bojājumi un to laicīga novēršana. Skolā ir 16 datori, 5 printeri, 4 interaktīvās tāfeles, 1 DVD atskaņotājs, 1 kopētājs, 5 projektori. Materiāltehniskie resursi iespēju robežās tiek papildināti. Kvalitātes vērtējuma līmenis: Ļoti labi Personālresursi Skolā strādā 17 pedagogi. Skolas vadība atbalsta skolotāju profesionālās pilnveides tālāku attīstību. Skolotāji iegūtās zināšanas izmanto un ievieš mācību procesa pilnveidē. Skolas vadība pārzina katra pedagoga darba pieredzi, profesionālo kompetenci un stiprās puses. Pedagogu darba slodze ir optimāla, lai kvalitatīvi spētu veikt savus pienākumus. Slodzes ir sadalītas, ievērojot izglītības programmu un vadoties pēc darba organizācijas vajadzībām, pedagogu pieredzes un kvalifikācijas. Pedagoģiskās padomes sēdēs notiek darba analīze. Visi skolotāji priekšlikumus darba uzlabošanai var izteikt individuālajās sarunās, pedagoģiskās padomes sēdēs vai individuāli pie skolas vadības. 24

25 Skolā tiek veidots pedagogu profesionālās kompetences pilnveides plāns, lai sekmētu skolotāju tālākizglītību. Skolas pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija, profesionālā pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām. Gandrīz visi pedagogi ir ieguvuši normatīvajos aktos noteikto tālākizglītību (36 A līmeņa stundas trijos gados). Par kursos iegūto tiek pārrunāts metodiskajā komisijā. Skola akceptē un iespēju robežās atbalsta pedagogus, kuri studē. Stiprās puses: Pedagogu profesionālā kvalifikācija un pieredze. Nepastāv kadru mainība. Efektīva pedagogu tālākizglītības organizācija. Tālākās attīstības vajadzības: Paplašināt skolotāju savstarpējo sadarbību esošo mācību tehnisko līdzekļu izmantošanā. Atbalsta personāla nodrošinājums skolā ik dienu. Kvalitātes vērtējuma līmenis: Labi 25

26 joma Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Skolas pašvērtēšanas process ir nepārtraukts, tas notiek visos līmeņos un aptver visus galvenos skolas darba virzienus. Pašvērtēšana tiek veikta, balstoties uz iepriekšējā perioda sasniegto rezultātu analīzi. Skolotāji veic katrs sava darba analīzi un sniedz pašvērtējumu par mācību priekšmetu programmu izpildi, kā arī veido izglītojamo sasniegumu analīzi, ko iekļauj skolas pašnovērtējuma ziņojumā. Lai pašvērtēšanā iesaistītu visus skolas darbiniekus, izglītojamos, kā arī vecākus, skola veic anketēšanu, aptaujas, pārrunas, uzklausa ieteikumus un veido datu un informācijas analīzi. Pašnovērtējuma ziņojums tiek publicēts skolas interneta mājaslapā Plānojot turpmāko attīstību, tiek ievēroti gan sasniegumi, gan nepieciešamie uzlabojumi. Skolas vadība katru mācību gadu sagatavo darba plānu, secīgi to izpilda; ja nepieciešams, tiek veiktas arī izmaiņas. SIA Mēs pieci kā skolas dibinātājs, pedagoģiskā padome, skolas padome, pašpārvalde, visi izglītojamie un viņu vecāki aktīvi iesaistās skolas attīstības plānošanā. Skolā ir izstrādāts attīstības plāns, ir noteiktas skolas attīstības prioritātes 3 gadiem. Prioritāšu īstenošanas plānojums ietver sasniedzamos mērķus, uzdevumus un rezultātus. Attīstības plāns ir loģiski strukturēts, pamatojoties uz skolas pašvērtējumā konstatētajām stiprajām pusēm un nepieciešamajiem uzdevumiem Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 26 Kvalitātes vērtējuma līmenis: Labi Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija. Skolas darbību reglamentē skolas nolikums, kas atbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Visu skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildība noteikti personāla amatu aprakstos un darba līgumos. Skolas iekšējie normatīvie akti ir izstrādāti demokrātiski, un to noformējums atbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Tie sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. Skolā ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra. Skolas direktores vietnieces kvalifikācija, darba pieredze atbilst skolas vajadzībām. Darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos. Direktores vietniece savas kompetences ietvaros veiksmīgi pārrauga pedagogu pienākumu izpildi, organizē un koordinē mācību un audzināšanas darbu. Skolas direktore plāno, organizē un vada skolas darbu, veiksmīgi deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Vadības sanāksmes ir plānotas un notiek regulāri. Vadība nodrošina informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Pirms lēmumu pieņemšanas direktore konsultējas ar attiecīgā jautājumā kompetentiem darbiniekiem. Skolas vadība profesionāli un kvalitatīvi veic savus pienākumus, veiksmīgi sadarbojas gan savā starpā, gan ar visiem skolas darbiniekiem, izglītojamiem, viņu vecākiem. Skolas vadības atbildības jomas ir zināmas skolas darbiniekiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem. Skolas vadība pārzina katra darbinieka pieredzi, kvalifikāciju, stiprās un uzlabojamās puses, kā arī sniedz pedagogiem nepieciešamo metodisko atbalstu. Skolas vadība plāno nepieciešamo personāla resursus un to izmaiņas. Izmaiņas personāla sastāvā ir pamatotas. Skolas vadībai ir noteikti apmeklētāju pieņemšanas laiki. Skolas darbinieki un vecāki par tiem ir informēti. Nepieciešamības gadījumā apmeklētāji tiek pieņemti arī ārpus noteiktā pieņemšanas laika. Skolas vadība uzklausa darbinieku, izglītojamo un vecāku izteiktos priekšlikumus. Konstruktīvi priekšlikumi vienmēr tiek ņemti vērā un iespēju robežās arī realizēti.

27 Skolas vadības sanāksmes, pedagogu informatīvās sanāksmes, metodiskās komisijas notiek regulāri un nodrošina savlaicīgu informācijas apriti. Skolas padomes sanāksmes tiek protokolētas. Aktuāla informācija ir pieejama skolotāju istabā, skolas mājaslapā, kā arī nosūtīta uz darbinieku e-pastiem Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Kvalitātes vērtējuma līmenis: Labi Skola sadarbojas ar Mūzikas skolu Namiņš un Bērnu un jaunatnes radošo spēju attīstības centru Namiņš, kopā veidojot dažādus pasākumus, kā piemēram, Namiņa dzimšanas dienu, Namiņa ziemassvētku koncertu, Mūzikas un deju koncertu, Namiņa pavasara koncertu, kā arī radot iespēju apmeklēt interešu izglītības pulciņus. Ikgadēja sadarbība ir ar Privāto sākumskolu Vinnijs, kopā veidojot Draudzības dienu. Šajā mācību gadā izveidojās sadarbība ar Igaunijas Republikas Valgas pilsētas mākslas studiju JOY, kopīgi noorganizējot Namiņā pirmo starptautisko bērnu un jaunatnes mākslas festivālu Draudzēsimies! Lielu atsaucību un interesi izglītojamie izrādīja par Gunāra Igauņa senlaiku mūzikas instrumentu darbnīcu. Sadarbība tiks turpināta arī nākošajā mācību gadā. Vairākus gadus skolai turpinās sadarbība ar Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas mācību centru Preventa, regulāri nodrošinot visus skolas darbiniekus ar instruktāžu ugunsdrošībā un pirmajā palīdzībā, kā arī organizējot praktiskajās mācībās evakuācijā darbiniekiem un izglītojamiem. Lieliska sadarbība izveidojusies ar mācību centra Arimeks lektoriem, organizējot seminārus visiem skolas pedagogiem savas skolas telpās. Skolotāji ļoti novērtē lektoru atsaucību un iespēju pilnveidot savu profesionalitāti. Skola piedāvā peldētapmācības nodarbības, sadarbojoties ar Hotel and Sport club "Ķeizarmežs", SIA "BHM group". Ziemas sezonā sporta stundas tika organizētas Biķernieku slēpošanas trasē, sadarbojoties ar Burusports par distanču slēpošanas inventāra nomu. Ārpusstundu darba plānā tiek iekļautas arī nodarbības muzejos. Stiprās puses: Skolas vadība ir ieinteresēta skolas nākotnes plānošanā un attīstībā. Demokrātisks skolas vadības stils. Tālākās attīstības vajadzības: Skolas vadības organizatoriskās darbības pilnveidošana darbā ar izglītojamo vecākiem un skolas padomi. Kvalitatīvas, aktuālas mājaslapas uzturēšana un papildināšana. Kvalitātes vērtējuma līmenis: Labi 27

28 5. Citi sasniegumi Skola īsteno pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) programmu. Gan valstī, gan Rīgas pilsētā ir maz organizēto mācību priekšmetu olimpiāžu klašu izglītojamiem. Skola izmanto katru iespēju piedalīties ārpusskolas olimpiādēs, konkursos. Pārsvarā tās ir matemātikas olimpiādes. Skolas izglītojamo dalību olimpiādēs 2016./2017. mācību gadā skat. pielikumā Nr. 8. 1) Meridian Matemātikas olimpiāde No skolas 1. kārtā piedalījās 6 izglītojamie. 1. No 5. klases piedalījās Eduards Rauls Juhņevičs, Miks Krūmiņš, Adriāns Piliksers, Alekss Rebāns, Jasmīna Vītola. 2. No 6. klases piedalījās Vendija Vanda Rusele klases skolnieks Adrians Piliksers iekļuva 2. kārtā un ieguva 1. vietu. 2) Matemātikas olimpiāde Ķengurs 2017 No skolas kopumā piedalījās 32 bērni klase Hanna Grēta Grafa 1. vieta skolā, 817. vieta Latvijā (no 3832 Latvijā); klase Katrīna Raga 1. vieta skolā, 158. vieta Latvijā (no 3645); klase Ernests Kalniņš 1. vieta skolā, vieta Latvijā (no 3568); klase Adriāns Piliksers 1. vieta skolā, 10. vieta Latvijā (no 2840); klase Vendija Vanda Rusele 1. vieta skolā, 2125.vieta Latvijā (no 2438). 3) Latvijas atklātā datorikas olimpiāde LADO No skolas piedalījās 2 izglītojamie: klases skolnieks Adriāns Piliksers iekļuva finālā un ieguva 2. vietu no 147 dalībniekiem klases skolniece Vendija Vanda Rusele iekļuva finālā un ieguva 18. vietu no 147 dalībniekiem. 4) Latvijas 44. atklātā matemātikas olimpiāde No skolas piedalījās 5. klases skolnieks Adriāns Piliksers, kurš ieguva 1. vietu 761 dalībnieku konkurencē. 5) Rīgas izglītojamo skatuves konkurss Rīgas zvirbulis Skolā tika organizēts runas konkurss visās klasēs. Klašu grupu konkursā tika izvirzīti 3 izglītojamie, kas piedalījās skolas Runas konkursā Zvirbulis kārtā Vidzemes priekšpilsētā piedalījās: 1. klases skolnieks Hugo Ernests Teters 2. klases skolniece Hanna Grēta Grafa 6. klases skolniece Vendija Vanda Rusele 28

29 6. Tālākās attīstības prioritātes Pamatjoma 1. Mācību saturs 2. Mācīšana un mācīšanās 3.Izglītojamo sasniegumi 4.Atbalsts izglītojamiem 5.Skolas vide 6. Resursi 7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Tālākās attīstības vajadzības 1. Veicināt sadarbību starp visiem skolotājiem, veidojot starppriekšmetu saiti, vadot mācību stundas. 1. Panākt lielāku izglītojamo atbildību par sava mācību darba rezultātiem. 2. Panākt, lai visu skolotāju dialogs ar izglītojamo būtu pozitīvs un mācību darbu sekmējošs. 1. Turpināt pilnveidot izglītojamo sasniegumu valsts pārbaudes darbos uzskaiti un analīzi. 2. Turpināt darbu pie papildus mācību pasākumu nodrošināšanas mācību priekšmetos, kuros ir pārbaudes darbi. 1. Pilnveidot darbu, sadarbojoties ar atbalsta personālu. 2. Mācību priekšmetu stundās ņemt vērā izglītojamo individuālās īpatnības, nodrošināt nepieciešamos atbalsta pasākumus visu mācību gadu. 1. Labiekārtot un modernizēt skolas āra teritoriju. 2. Panākt, lai izglītojamie saudzīgāk izturētos pret skolas īpašumu. 3. Iekārtot velosipēdu novietnes. 1. Paplašināt skolotāju savstarpējo sadarbību esošu mācību tehnisko līdzekļu lietošanā. 2. Atbalsta personāla nodrošinājums skolā. 1. Skolas vadības organizatoriskās darbības pilnveidošana darbā ar izglītojamo vecākiem un skolas padomi. 2. Kvalitatīvas, aktuālas mājas lapas uzturēšana un papildināšana. 29

30 PIELIKUMS Privātās sākumskolas Namiņš 2016./2017. mācību gada pašnovērtējumam Pielikums Nr. 1 Skolēnu skaita dinamika

31 Pielikums Nr. 2 Pedagogu izglītība 2016./2017. m.g Maģistra grāds Augstākā izglītība Apgūst augstākās izglītības programmu Profesionālās darbības kvalitātes pakāpes 2016./2017. m.g pakāpe 3. pakāpe 2. pakāpe Nav piedalījušies profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā 31

32 32 Pielikums Nr. 3

33 Pielikums Nr klase matemātika "Namiņš" 81.50% 81.50% 79.10% 73.80% Rīga 77.33% 71.03% 2014./2015.m.g /2016.m.g /2017.m.g. 3. klase latviešu valoda 74.00% 81.10% "Namiņš" 78.10% 75.63% Rīga 83.00% 80.04% 2014./2015.m.g /2016.m.g /2017.m.g. 33

34 6. klase latviešu valoda "Namiņš" 79.70% 71.80% 64.01% 65.72% Rīga 67.01% 68.42% 2014./2015.m.g /2016.m.g /2017.m.g. 6. klase matemātika "Namiņš" Rīga 95.80% 72.14% 69.44% 70.98% 69.52% 63.69% 2014./2015.m.g /2016.m.g /2017.m.g. 6. klase dabaszinības "Namiņš" Rīga 85.50% 61.32% 64.10% 65.82% 70.00% 67.27% 2014./2015.m.g /2016.m.g /2017.m.g. 34

35 35 Pielikums Nr. 5

36 36 Pielikums Nr. 6

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 SATURA RĀDĪTĀJS 1. Mācību centrs Liepa vispārīgs raksturojums 3 2. Mācību centrs Liepa darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2017. gads 1. Mācību saturs. Vērtējums

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa Salas pagasts

Sīkāk

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr. 4213900387 Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr.65307660, e-pasts:livanu2vsk@livani.lv LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

(Microsoft Word - Skolas pa\360nov\347rt\347juma zi\362ojums doc)

(Microsoft Word - Skolas pa\360nov\347rt\347juma zi\362ojums doc) Talsu novada Stendes pamatskolas Reăistrācijas Nr. 4112900610 Brīvības iela 15, Stende, LV-3157 tālr.6 32 91 645 e-pasts- stendpsk@apollo.lv Skolas direktore Iveta Freimane Pašnovērtējuma ziħojums 2012.gada

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts:

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa

Sīkāk

MergedFile

MergedFile Beverīnas NOVADA PAŠVALDĪBAS BRENGUĻU SĀKUMSKOLAS AVOTKALNi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV - 4245 Tālrunis 29322059, e pasts: brenguluskola@beverina.lv Reģ.Nr. 4411900650 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums Grobiņas novada Bārtas pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4112901030 Bārtas pamatskola, Bārtas pag., Grobiņas nov., LV 3482 Tālruņa numurs: 63430329, 29488008 e-pasts:

Sīkāk

VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore , kanceleja 64

VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore , kanceleja 64 VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 90009115618 Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore - 64521200, kanceleja 64563314, e-pasts: vpamatskola@inbox.lv Viļakas pamatskolas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr. 4413900341 Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122 Tālrunis 64161448, e-pasts:

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk