DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Adrese: Brīvības iela 28 b, Dobele, D

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Adrese: Brīvības iela 28 b, Dobele, D"

Transkripts

1 DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Adrese: Brīvības iela 28 b, Dobele, Dobeles novads, LV Tālrunis: E-pasts: Direktors: Romāns Griškevičs Dobele, gads

2 SATURS 1. Skolas vispārīgs raksturojums Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas vispārīgs raksturojums Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās skolas pamatmērķi Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde Skolas sniegumi kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos Mācību saturs Mācīšana un mācīšanās Mācīšanas kvalitāte Mācīšanās kvalitāte Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Izglītojamo sasniegumi Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos Atbalsts izglītojamajam Psiholoģiskais, sociālpedagoģiskais atbalsts un drošības garantēšana Atbalsts personības veidošanā Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām Atbalsts karjeras izglītībā Atbalsts mācību darba diferenciācijai Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Skolas vide Mikroklimats Fiziskā vide Skolas resursi Iekārtas un materiāltehniskie resursi Skolas finansu resursi Personālresursi Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Citi sasniegumi Kopsavilkums Turpmākā attīstība Pielikumi

3 1. SKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 1.1. Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas vispārīgs raksturojums Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola ir pašvaldības izglītības iestāde, kas izveidota, pamatojoties uz Dobeles novada domes gada 10. februāra lēmumu Nr. 32/2 Par Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu reorganizāciju, kas nosaka reorganizēt Dobeles Amatniecības un Dobeles 2. vidusskolu, izveidojot jaunu pašvaldības profesionālās un vispārējās izglītības iestādi, renovējot Dobeles 2. vidusskolas telpas, pielāgojot tās profesionālās izglītības iestādes vajadzībām. Skola darbu uzsākusi gada 1. septembrī bijušās 2. vidusskolas telpās Brīvības ielā 28b, pilsētas centrā. Saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 14.panta pirmo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 1.punktu ar 2013.gada 1.septembri tika reorganizēta Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošā valsts izglītības iestāde Apguldes Profesionālā vidusskola, kura tika nodota Dobeles novada pašvaldībai. Saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas ceturto punktu un 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 23.panta otro daļu un Profesionālās izglītības likuma 14.panta otro daļu, kā arī projekta Dobeles 2.vidusskolas telpu renovācija, pielāgojot profesionālās izglītības vajadzībām pabeigšanas nodrošināšanai ar 2013.gada 29 augusta Dobeles novada domes lēmumu nr. 240/10 nolēma ar 2014.gada 1.janvāri reorganizēt Apguldes Profesionālo vidusskolu, pievienojot pašvaldības izglītības iestādei Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskolai, nosaucot to par Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas Apguldes mācību kompleksu. Skolas dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Juridiskā adrese: Brīvības iela 28.b, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Skolas tips: profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola Izglītības programmas apgūst latviešu valodā Direktors: Romāns Griškevičs 3

4 Vispārējās izglītības programmas 1.tabula Izglītības programmas nosaukums Kods Licence Akreditācijas termiņš Nr. Datums Izglītojamo skaits 2016./ Pamatizglītības otrā posma programma (7.-9.klasei) neklātiene Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma neklātiene Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma tālmācība V V V V Kopā 160 Izglītības programmas nosaukums Piešķiramā kvalifikācija Profesionālās izglītības programmas Kods Licence Akreditācijas termiņš Nr. Datums 2.tabula Izglītojamo skaits Autotransports Automehāniķis P Ēdināšanas pakalpojumi Ēdināšanas pakalpojumu speciālists P Frizieru pakalpojumi Frizieris P Viesnīcu pakalpojumi Viesmīlības pakalpojumu speciālists P Datorsistēmas Datorsistēmu tehniķis P

5 Būvdarbi Krāšņu podnieks 32a P Administratīvie un sekretāra pakalpojumi Lietvedis 35a P Kopā 224 Skolā mācās izglītojamie no Dobeles, Auces, Tērvetes novadiem, Rīgas, Saldus, Tukuma, Kuldīgas un Jelgavas pilsētas. Augstākā pedagoģiskā izglītība Pedagogu sastāvs un kvalifikācija 2016./2017.m.g. Vidējā LAK izglītība Maģistri visp. prof. Zellis Meistars Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 3 pakāpe 3.tabula Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 4 pakāpe Pedagogu vecuma grupas procentos 26% 23% 15% 36% Vecumā no 30 līdz 40 Vecumā no 40 līdz 50 Vecumā no 50 līdz 60 Vecumā no 60 līdz 70 Strādā atbalsta personāls skolas medmāsa, sociālais pedagogs, dabaszinību, informātikas un ēdināšanas pakalpojumu specialitātes praktisko mācību laboratorijas laboranti. ERAF projekta Dobeles 2.vidusskolas telpu renovācija, pielāgojot profesionālās izglītības iestādes vajadzībām Nr. 3DP/ /10/APIA/VIAA/007 ietvaros skola pilnībā renovēta, veikta siltumapgādes un elektrosistēmas nomaiņa, skolas telpu kapitālais remonts. Skola siltināta. Visas skolas telpas apgādātas ar jaunām mēbelēm. Iekārtota jauna ēdināšanas 5

6 laboratorija, frizētava, mācību restorāna zāle viesmīlības apmācībai un mācību viesnīcas numuriņš gadā pabeigts autoapmācības telpu kapitālais remonts, iekārtošana un apgāde ar iekārtām autotransporta izglītības programmas realizēšanai. Visu profesionālo izglītības programmu īstenošanai saņemts jauns aprīkojums. Skolā ir 4 datorklases, 4 dabaszinību kabineti, kuri aprīkoti ar interaktīvajām tāfelēm un datu kamerām. Mācību procesa dažādošanai izmanto 9 interaktīvās tāfeles, interaktīvie projicēšanas paneļi. Visā skolā pieejams patstāvīgais interneta pieslēgums ar ātrumu līdz 20 Mb/sek. Skolā ir mūsdienīga bibliotēka un lasītava, kas aprīkota ar modernām IT. Iekārtotas daudzfunkcionālas konferenču un aktu zāle. Ir divas dienesta viesnīcas - Dobelē 45 un Apguldē 150 vietas, kas dod iespēju uzņemt izglītojamos no attālākiem novadiem un izmantot viesnīcas sporta un atpūtas nometņu organizēšanai. Darbojas skolas kafejnīca. Par notikumiem un aktualitātēm skolā informē informācijas panelis un skolas radioapraides sistēma. Skola tiek finansēta no valsts un pašvaldības budžeta, kā arī piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Dobeles novada pašvaldība sekmē skolas attīstību, sniedzot materiālu atbalstu, iesaistoties ES projektos un atbalstot skolas sadarbību ar ārzemju partnerskolām un sadarbības partneriem Zviedrijā, Vācijā, Dānijā un Lietuvā. Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola atrodas pilsētas centrā, netālu no autoostas. Skolas telpas bieži tiek izmantotas dažādiem novada un starpnovadu semināriem un pasākumiem. Vispārējās izglītības programmas (neklātiene, tālmācība) dod plašas iespējas mācību procesā iesaistīties gan ārzemēs dzīvojošajiem, gan strādājošajiem, gan jaunajām māmiņām. 6

7 1.2. Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās skolas pamatmērķi Skolas misija sekmēt ikviena izglītojamā un skolotāja iespējas pilnveidoties un kļūt par radošu, brīvu, harmonisku, uzņēmīgu, patstāvīgu un uz pozitīvu saskarsmi orientētu personību, kura ir spējīga atrast savu identitāti mainīgajos apstākļos un veiksmīgi konkurēt Latvijas un Eiropas darba tirgū. Skolas vīzija mūžizglītība personas iekšējā nepieciešamība. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu/ darbību, lai nodrošinātu valsts pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. Pamatmērķi Izpilde 4.tabula 1. Jaunu IP ieviešana profesionālajā un vispārējā izglītībā. 2. Veicināt mācību priekšmetu satura atbilstību reālajai dzīvei (izglītojamo piedalīšanās ekskursijās, konkursos, mācību priekšmetu nedēļās, praksēs un projektos). 3. Aktivizēt skolēnu pašpārvaldes darbu, iesaistot aktīvākos skolēnus skolas padomes darbā un skolas pasākumu organizēšanā gadā sākta realizēt jauna IP Datorsistēmas (kvalifikācija datorsistēmu tehniķis) gada septembrī programma aktualizēta, atbilstoši profesijas standartam gadā tika aktualizēta programma Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmu/ievirze policista darbā (kods ) gadā skola izstrādā, iesniedz IKVD un saņem apstiprinājumu standartam Ievirze policista darbā. Mācību ekskursijas atbilstoši profesijai: Baltic Beauty (frizieriem), Riga Food (ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu specialitātēs), Riga Comm (datortehniķiem), Autoizstāde (automehāniķiem), Policijas koledža (vispārizglītojošās programmas ar ievirzi policista darbā izglītojamie) u.c. Skolā tiek organizēti profesionālās meistarības konkursi. Tradicionāli notiek Valodas, Eksakto mācību priekšmetu un Vēstures mācību priekšmetu nedēļas. Skolas pašpārvaldes aktivizēšanai gadā tika aktualizēts Skolēnu pašpārvaldes nolikums. Pedagogs konsultants saņem papildus atalgojumu par šo darbu. Iekārtots pašpārvaldes kabinets. Skolēnu pašpārvalde uzņēmusies iniciatīvu organizēt skolas pasākumus. Jaunieši aktīvi piedalās novada un republikas pasākumos. Sadarbojas ar Dobeles VJIC. Aktīvākie jaunieši deleģēti darboties skolas padomē un skolas stipendiju komisijā. 7

8 4. Skolas pedagogi ir ieguvuši atbilstošu kvalifikāciju. Nodrošināt skolu ar jaunas paaudzes IT. 5. Nodrošināt sistemātisku un kvalitatīvu skolas darba analīzi un tālākās attīstības plānošanu. 6. Laikmetam atbilstoša mācību un darba vide gadā divi pedagogi, kuri strādā ēdināšanas pakalpojumu specialitātē, ieguva LAK meistaru kvalifikāciju. Frizieru pakalpojumu specialitātes speciāliste ieguva LAK zeļļa diplomu. Viesmīlības pakalpojumu pasniedzējs ieguva kvalifikāciju bāra servisa speciālists. Skola pilnībā nodrošināta ar mūsdienīgām IT. Katru gadu pedagoģiskās padomes sēdē tiek veikta skolas darba SVID analīze pamatojoties uz MK iesniegtajiem materiāliem par skolēnu mācību sasniegumiem. Skolas vadība analizē un nepieciešamības gadījumā koriģē skolas galveno uzdevumu izpilde. Laba sadarbība ar darba devējiem praktisko mācību nodrošināšanā un izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanā. Autotransporta, frizieru un ēdināšanas pakalpojumu kvalifikācijas eksāmenu komisijās strādā skolas absolventi. Aktualizētajās mācību programmās ieviests jauns mācību priekšmets Sabiedrības un cilvēka drošība. Nodrošināta skolas materiālās bāzes atbilstība izglītības standartu izpildei, paplašināti resursu ieguves avoti. Lasītava iekārtota atbilstoši mūsdienīgām prasībām (DVD, projektors, internets, u.c.), izglītojamie var izmantot darbam datoru ar interneta pieslēgumu, printeri, skeneri un kopētāju. Skola estētiski noformēta. 7. Skolas tēla popularizēšana. Sadarbība ar NVA tālākizglītības programmu īstenošanā (konditora palīgs) un svešvalodu kursi (angļu, vācu, krievu). Notiek regulārs sadarbība ar izglītības un kultūras iestādēm pasākumu organizēšanā (Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs, Novadpētniecības muzejs, centrālā bibliotēka, kultūras nams) un dažādām sabiedriskām organizācijām novadā un republikā. Tiek rīkotas Atvērto durvju diena, organizētas radošās darbnīcas, skola tiek popularizēta novada Karjeras dienās. Skolai ir mājas lapa. Skola ir Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas un Latvijas domāšanas attīstības asociācijas un Sporta kluba AMI biedre. 8

9 Skolas galvenie uzdevumi 2016./2017. mācību gadam Attīstīt izglītojamo prasmes, kas nepieciešamas karjeras plānošanā, atbildības un radošuma veicināšanā, lai sekmīgi konkurētu darba tirgū. Paaugstināt pedagoga atbildību par kvalitatīva mācību procesa organizēšanu un izglītojamo mācību sasniegumiem, nodrošinot pozitīvu sadarbības vidi. Radīt izglītojamiem iespējas sagatavoties izglītības turpināšanai jaunā augstākā izglītības pakāpē, kā arī profesionālai darbībai un mūžizglītībai. Mācīšanas kvalitāte 2. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 5.tabula Kritērijs Ieteikums Izpilde Noslēgt darba līgumus ar darba devējiem par mācību prakses organizēšanu. Mācīšanas kvalitāte Mācīšanas kvalitāte Izstrādāt vienotas prasības izglītojamo mācību prakses dokumentu noformēšanā un izstrādāšanā. Noteikt izglītības iestādes mācību prakses vadītāja amata pienākumus. Izstrādāta kārtība, kā noslēgt līgumus ar darba devējiem par mācību prakses organizēšanu un izveidots potenciālo darba devēju saraksts. Izstrādāti vienoti paraugi izglītojamo mācību prakses dokumentu noformēšanā. Izveidots mācību prakses vadītāja amata pienākumu apraksts. Mācīšanas kvalitāte Mācīšanas kvalitāte Mācīšanās kvalitāte Nozīmēt par mācību prakses vadītājiem pedagogus ar MK noteikumu Nr Pielikumā noteiktajām prasībām atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju. Izstrādāt vienotus mācību prakses novērtēšanas kritērijus un apakškritērijus. Izstrādāt jaunas darba formas un metodes izglītojamo neattaisnoto kavējumu samazināšanai un pilnveidot darba formas ar izglītojamiem, kuriem ir zemi mācību sasniegumi. Izdots direktora rīkojums. Izstrādāti vienoti paraugi izglītojamo mācību prakses dokumentu noformēšanā. Tiek kontrolēts ar ikmēneša sekmju izrakstiem un atestācijām, ir izstrādāta sistēma kavējumu konstatēšanai un mazināšanai. Individuālo konsultāciju plāns izglītojamiem ar zemiem mācību sasniegumiem. Nepieciešamības gadījumā tiek izstrādāts individuālais plāns. 9

10 Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. Motivēt un attīstīt izglītojamos pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas prasmes. Pedagogi prezentē labās prakses piemērus Mk. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. Izglītojamo sasniegumi Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiska is atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. Iekārtas un materiāltehniskie resursi Papildināt teorētisko un praktisko pārbaudes darbu izstrādātos kritērijus ar apakškritērijiem. Profesionālās izglītības programma Viesnīcu pakalpojumi pēc mācību priekšmeta Sanitārija un higiēna sekmīgas nokārtošanas izglītojamiem izsniegt apliecības par mācību kursa Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā apgūšanu. Aktualizēt iestādes iekšējās kārtības noteikumus un drošības noteikumus atbilstoši MK noteikumu Nr , 7. un 8. punktā noteiktajam regulējumam, t.sk. ņemot vērā izglītojamā attīstības vecumposmu. Aktualizēt iestādes tīmekļa vietnes struktūru un tajā ievietoto informāciju. Profesionālās izglītības programmā Viesnīcu pakalpojumi sekmīgai īstenošanai iegādāties kases aparātus, kases sistēmu, viesnīcas rezervēšanas sistēmas datorprogrammu, noliktavas sistēmas datorprogrammu un izmantot tās izglītojamo mācību procesā. Pedagogi, izstrādājot pārbaudes darbus, ņem vērā ieteikumu. Izglītojamie noklausījušies Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā un saņēmuši apliecības. Noteikumi un drošības noteikumi aktualizēti un papildināti 2015.gadā. Īsteno direktora vietniece IT jomā T. Koļaņikova. Piesaistīti datortehniku specialitātes izglītojamie un Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki. Kases aparāts un datorprogramma iegādātas un uzstādīti. Notikusi pedagogu apmācība. Personālresursi Personālresursi Personālresursi Motivēt pedagogus piedalīties radošo darbu skatēs iestādē un novadā. Veicināt pedagogu atbildību par savas profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu. Izvērtēt pedagogu iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību MK noteikumu Nr pielikumā noteiktajām prasībām. Eksakto mācību priekšmetu Mk piedalīsies ar konkursa Eksaktie zinīši materiāliem. Veicināt arī citu pedagogu piedalīšanos. Skolā izstrādāts pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides plāns. Pedagogi regulāri apmeklē seminārus un kursus (A kursi 36 stundas). Izvērtēta katra pedagoga kvalifikācija. Pedagogi papildinājušu zināšanas specialitātē un saņēmuši atbilstošus izglītības dokumentus 10

11 Personālresursi Personālresursi Personālresursi Personālresursi Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Nodrošināt pedagoga ārvalstīs izsniegtā izglītības dokumenta atzīšanu Latvijā atbilstoši Izglītības likuma pantā noteiktajam regulējumam un pēc attiecīgā atzinuma saņemšanas izvērtēt šī pedagoga iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību MK noteikumu Nr pielikumā noteiktajām prasībām. Pastiprināt izglītības iestādes pedagogu profesionālās kompetences pilnveides sadarbību ar iestādes direktoru, t.sk. pirms katra pedagoga dalības attiecīgajā pasākumā izvērtēt tā nepieciešamību un lietderību. Iegūt speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā visiem izglītības iestādes darbiniekiem. Aktualizēt VIIS ierakstītās ziņas par iestādes pedagogu iegūto izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem. Izstrādāt jaunu iestādes stratēģisko attīstības plānu. Pilnveidot un sistematizēt iestādes pašnovērtēšanas sistēmu. Nodrošināt iestādes padomes darbības regularitāti atbilstoši iestādes padomes reglamentā noteiktajam, vienlaikus nodrošinot iestādes padomes sēžu protokolu noformēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Aktualizēt iestādes izglītojamo pašpārvaldes nolikumu. Izstrādāt iestādes attīstības plānu, definējot tajā izglītības iestādes aktuālos uzdevumus un paredzot izmērāmus rezultātus. vai turpina mācības pašreiz. Pedagogs iestājies turpināt izglītības ieguvi maģistrantūrā Latvijas Universitātē. Skolā ir pedagogu tālākizglītības plāns. Kursu un semināru apmeklēšanas lietderība tiek saskaņota ar direktora vietniekiem un direktoru. Kursi skolā notikuši 2016.gada aprīlī. Tiek sistemātiski atjaunota informācija VIIS. Par kursiem tiek iesniegtas sertifikātu (apliecību) kopijas. Pedagoģiskās padomes sēdē pedagogi grupās apsprieduši un iesnieguši priekšlikumus. Skolas vadība izstrādājuši stratēģiskās attīstības virzienus gada augusta sēdē sniegt sistematizētu izvērtējumu par 2015./2016. mācību gada darba rezultātiem. Skolas padome darbojas atbilstoši skolas padomes nolikumam. Pašpārvaldes nolikums aktivizēts 2015.gadā. Skolas attīstības virzieni noteikti līdz 2020.gadam. 11

12 3. SKOLAS SNIEGUMI KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 3.1. Mācību saturs Skolā piedāvātās izglītības programmas izstrādātas, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības un Dobeles novada izglītības sistēmas attīstības virzienus un uzdevumus. Tās rada iespēju izglītojamajiem iegūt pamata (7.-9. klases), vispārējo vidējo, profesionālo vidējo un arodizglītību, lai turpinātu tālākizglītību un/vai veiksmīgi konkurētu darba tirgū. Izglītības programmu dažādība pierāda skolas plašās iespējas mācību satura apguvei. Programmas regulāri tiek aktualizētas saskaņā ar izmaiņām Ministru kabineta noteikumos. Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola īsteno izglītības programmas: Vispārējās izglītības programmas 6.tabula Izglītības programmas nosaukums Kods Licence Akreditācijas termiņš Izglītojamo skaits 2013./2014 Nr. Datums Sākumā Beigās Pamatizglītības otrā posma programma (7.-9.klasei) neklātiene Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma neklātiene Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma tālmācība V V V V V Kopā Izglītības programmas nosaukums Kods Licence Akreditācijas termiņš Izglītojamo skaits 2014./2015. Nr. Datums Sākumā Beigās Pamatizglītības programma V

13 Pamatizglītības otrā posma programma (7.-9.klasei) neklātiene Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma neklātiene Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma tālmācība V V V V Kopā Izglītības programmas nosaukums Kods Licence Akreditācijas termiņš Izglītojamo skaits 2015./2016. Nr. Datums Sākumā Beigās Pamatizglītības otrā posma programma (7.-9.klasei) neklātiene Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma neklātiene Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma tālmācība V V V V Kopā Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmu/ievirze policista darbā (kods ) skola izstrādājusi un sākusi īstenot gadā gadā programma tika aktualizēta gadā skola izstrādāja, iesniedza IKVD un saņēma apstiprinājumu standartam Ievirze policista darbā. Realizējot programmu, izglītojamiem tiek nodrošināta iespēja apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas gan vispārizglītojošajos, gan ar profesiju saistītajos mācību priekšmetos. Programmā iekļauti mācību priekšmeti ar ievirzi policista darbā: 1. ievirze policista darbā un kriminālistika, 2. pašaizsardzība un tuvcīņa, 3. ieroči un šaušanas mācība. Pedagogi izstrādājuši mācību programmas atbilstoši 2014.gadā apstiprinātajam standartam. 13

14 Kriminālistiku pasniedz profesionāls jurists (maģistra grāds). Praktiskās nodarbības notiek sadarbībā ar Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dobeles iecirkņa darbiniekiem un Zemgales ekspertu nodaļas vecāko ekspertu. Sporta skolotājs, kurš pasniedz pašaizsardzību, izstrādājis (un publicējis) pašaizsardzības apmācības metodiku. Mācību priekšmeta ieroči un šaušana kvalitatīvai nodrošināšanai ir iespēja izmantot Dobeles Sporta skolas šautuvi. Programmas īstenošanu veic šaušanas sporta treneris, kura audzēkņi regulāri gūst panākumus Latvijā un Eiropas sacensībās. Pedagogs iegūst pedagoģisko izglītību Latvijas Sporta Akadēmijā. Pašreiz skolēni apmeklē šaušanas nodarbības Sporta skolas šautuvē. Jauniešiem ir iespēja iepazīt policista darbu, iemācīties aizsargāt sevi un citus, rūpēties par veselīgu dzīves veidu un savu turpmāko karjeru. Skolai ir sadarbības līgums ar Valsts policijas koledžu, Zemgales reģiona Valsts policiju. Dobeles novada dome, lai nodrošinātu Dobeles novada izglītības iestāžu kvalificēšanos Specifiskā atbalsta mērķa Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi īstenošanas nosacījumiem, ar 2016.gada 1.septembri uzdevusi skolai pārtraukt uzņemšanu šīs programmas 10.klasē, tāpēc pašreiz programmu apgūst tikai 11. un 12.klase. Pamatizglītības otrā posma (7. 9.klase) programmas (neklātienei) (kods ) dod iespēju iegūt pamatskolas izglītību no 14 gadu vecuma līdz neierobežotam vecumam. Otrā posma pamatizglītības programma tiek īstenota trīs gadu laikā. Izglītojamiem ir iespēja iestāties 7.vai 8., vai 9. klasē, atbilstoši iepriekš iegūtajai izglītībai (pēdējā liecība par pārcelšanu nākamajā klasē). Programmā iekļauti pamatskolas posmā apgūstamie mācību priekšmeti. Programmā nav iekļauti: sports, mūzika, mājturība un tehnoloģijas. Mācības notiek latviešu valodā. Mācības notiek divas dienas nedēļā pēc skolā izstrādāta stundu saraksta. Izglītojamie iegūst vērtējumu, nokārtojot ieskaites katrā mācību priekšmetā. Izglītības programmas apguvi katrā klasē apliecina liecība, kurā veiktie ieraksti apliecina pamatizglītības programmas daļas apguvi. Par pamatskolas izglītības programmas apguvi izglītojamie saņem apliecību un sekmju izrakstu. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods ) dod iespēju iegūt izglītību neklātienes programmā pieaugušajiem, kuri atbilstīgā vecumā nav ieguvuši vispārējo vidējo izglītību vai ir iesaistījušies darba tirgū pēc pamatizglītības ieguves, bet vēlas turpināt izglītību. Izglītības programma nodrošina līdzsvarotu mācību priekšmetu apguvi no visām izglītības jomām un attīsta interesi par dažādiem cilvēku darbības un zinātnes virzieniem. Ievērojot neklātienes izglītības programmas specifiku, daļa jautājumu mācību priekšmetos pēc pedagoga un izglītojamā savstarpējas vienošanās izglītojamiem ir jāapgūst patstāvīgi. Mācības notiek latviešu valodā. Mācības notiek sesijās: I pusgadā - 2 sesijas, 2.pusgadā 3 sesijas. Katras sesijas ilgums 2 nedēļas. 14

15 Izglītojamie iegūst vērtējumu, nokārtojot ieskaites katrā mācību priekšmetā. Izglītības programmas apguvi katrā klasē apliecina liecība, kurā veiktie ieraksti apliecina vidējās izglītības programmas daļas apguvi. Par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi izglītojamie saņem atestātu par vispārējo vidējo izglītību, sekmju izrakstu un vispārējās vidējās izglītības sertifikātu. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena tālmācības programmas (kods ) mērķis ir dot iespēju iegūt izglītību neklātienes tālmācības formā cilvēkiem, kuriem nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi (darba, dzīves vietas, veselības stāvokļa, sociālu vai citu apstākļu dēļ) un kuri dod priekšroku individuālam mācību tempam un ir gatavi patstāvīgai mācību vielas apguvei. Izglītības programmas obligāto saturu nosaka valsts vispārējās vidējās izglītības standarts: 1. obligātie mācību priekšmeti: latviešu valoda, svešvaloda, matemātika, informātika, Latvijas un pasaules vēsture, fizika, ķīmija, bioloģija, literatūra, vizuālā māksla; 2. izvēles mācību priekšmeti: ekonomika, ģeogrāfija, psiholoģija, politika un tiesības, veselības mācība. Izglītības programma paredz grupu konsultācijas, individuālās konsultācijas klātienē un/vai neklātienē, ieskaites klātienē un/vai neklātienē. Pedagogu izveidotie mācību materiāli, norādes par izmantojamo literatūru un pārbaudes darbi ievietoti Moodle vidē un ir pieejami katram individuāli ar savu paroli. Moodle vide izveidota skolas serverī. Pedagogi veido materiālus un uzlabo to kvalitāti. Katrā mācību priekšmetā ir noteikts obligāto ieskaišu skaits: 1. ieskaites tiek kārtotas izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Pēc darba izpildes izglītojamais ne ilgāk kā divu nedēļu laikā saņem iegūto vērtējumu elektroniskā veidā; 2. ieskaites var kārtot arī klātienē izglītības iestādē. Ieskaites var kārtot izglītojamā individuāli izvēlētos termiņos. Izglītojamais pats ir atbildīgs par darbu savlaicīgu iesniegšanu. Izglītojamo sasniegumi tiek atspoguļoti e-žurnālā. Pēc obligāto ieskaišu par vienas klases kursu nokārtošanas izglītojamais tiek pārcelts nākamajā klasē. Izglītības programmas apguvi katrā klasē apliecina liecība. Par izglītības programmas apguvi izglītojamie saņem atestātu par vispārējo vidējo izglītību, sekmju izrakstu un vispārējās vidējās izglītības sertifikātu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Profesionālās izglītības programmas 7.tabula Izglītības programmas nosaukums Piešķiramā kvalifikācija Kods Licence Akreditācij as termiņš Izglītojamo skaits Nr. Datums Autotransports Automehāniķis P Ēdināšanas Ēdināšanas P

16 Atskaitīti pakalpojumi Frizieru pakalpojumi Viesnīcu pakalpojumi Datorsistēmas Būvdarbi Administratīvie un sekretāra pakalpojumi pakalpojumu speciālists Frizieris Viesmīlības pakalpojumu speciālists Datorsistēmu tehniķis Krāšņu podnieks 32a Lietvedis 35a P P P P P Kopā Izglītojamo skaita izmaiņas profesionālās vidējās izglītības programmās 8.tabula Izglītības programmas nosaukums Ēdināšanas pakalpojumi Piešķiramā kvalifikācija Ēdināšanas pakalpojumu speciālists Kods Mācību ilgums Izglītojamo skaita izmaiņas izglītības programmas īstenošanas periodā Izglītojamo skaits pēc uzņemšanas izglītības programmā Apguvuši izglītības programmu Ieguvuši prof. kvalifikāciju Nav ieguvuši prof. kvalifikā ciju Frizieru pakalpojumi Viesnīcu pakalpojumi Frizieris Viesmīlības pakalpojumu speciālists

17 Vērtējot izglītojamo skaita izmaiņas izglītības programmas īstenošanas periodā secinām, ka atskaitīšanas iemesli ir sekojoši: 9.tabula Gads Atskaitīti kopā Darbs ārzemes Ģimenes apstākļu dēļ Cita mācību iestāde Dzīves vietas maiņa Nav vai nepietiekami māc. sasniegumi Slimības dēļ /2016.mācību gadā izglītojamiem nebija iespējas saņemt stipendijas, tādēļ vairāki izvēlējās citas mācību izglītības iestādes (Jelgava, Saldus u.c.). Neatrisināto sociālo problēmu dēļ, jaunieši iet strādāt, nepabeidzot mācības skolā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 8. marta noteikumiem NR.144 Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 27. jūnija noteikumos Nr.211 Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu, apstiprināti grozījumi skolas vidējās profesionālās izglītības un arodizglītības programmu mācību plānos. Mācību procesa organizācijas pilnveidošanai par to informēti skolas pedagogi, izglītojamie, izglītojamo vecāki gada 1. septembrī pēc aktualizētajiem mācību plāniem mācības uzsākuši visi 1. kursu izglītojamie. Visās izglītības programmās iekļauts mācību priekšmets Sabiedrības un cilvēka drošība, paredzot profesionālās vidējās izglītības programmās 7 % no kopapjoma, tai skaitā veselības izglītībai nosakot 24 kontaktstundas, arodizglītības programmā Frizieru pakalpojumi paredzot 10 % no kopapjoma, tai skaitā veselības izglītībai nosakot 20 kontaktstundas. Profesionālās vidējās izglītības programmās Viesmīlības pakalpojumi un Ēdināšanas pakalpojumi mācību priekšmetiem, kuros kārtojami valsts centralizētie eksāmeni, palielināts latviešu valodas, svešvalodas un matemātikas, kā arī ceturtā izvēles mācību priekšmeta apjoms, papildus paredzot patstāvīgā darba, praktisko un laboratorijas darbu mācību stundas, lai apgūtu vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mācību priekšmetu obligāto saturu. Arodizglītības programmā Frizieru pakalpojumi ar iepriekš iegūto pamatizglītību vispārizglītojošos mācību priekšmetus izglītojamie apgūst neklātienē ( programmas kods), tādā veidā paralēli aroda apguvei iegūstot arī vidējo izglītību. Šādu mācību formu atbalsta gan jaunieši, gan vecāki, gan darba devēji, tā tiek realizēta jau no skolas dibināšanas, un skolas kolektīvs tajā saredz ieguvumu jauniešiem. Skolas pedagogu stiprā puse ir tā, ka lielākā daļa pedagogu strādā gan vispārizglītojošajās dienas un neklātienes, gan profesionālajās un tālākizglītības programmās, prot izmantot individuālu pieeju visiem izglītojamajiem viņu atbalstam mācībās. Pedagogi izprot izglītības programmas izstrādes procesu un likumsakarības, strādājot pie mācību priekšmetu programmu izstrādes, orientējas uz sasniedzamo rezultātu balstītām mācībām, mācību sasniegumu vērtēšanas saistību ar izglītības procesu kopumā. Teorētisko un praktisko nodarbību plānošana notiek atbilstoši izglītības programmu īstenošanas mācību plāna prasībām saskaņā ar apstiprinātu mācību stundu sarakstu. Par izmaiņām stundu sarakstā izglītojamie un pedagogi saņem informāciju e-klasē un kā papildinājumu stundu sarakstam. 17

18 Lai pilnveidotu mācību norisi atbilstoši mācību priekšmetu standartu prasībām un profesiju standartu prasībām, skolā izveidotas sekojošas pedagogu metodiskās komisijas: profesionālo mācību priekšmetu; eksakto mācību priekšmetu; valodu; sabiedrisko zinību; audzinātāju. Metodiskā padome Eksakto priekšmetu Mk Valodu Mk Profesionālo priekšmetu Mk Sabiedrisko zinību Mk Audzinātāju Mk Komisiju darbs ir plānveidīgs un sistemātisks. Darbā tiek akcentēta izglītības standartu un mācību priekšmetu programmu izvirzīto mērķu un uzdevumu izpilde, skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšana, mācību grāmatu un mācību līdzekļu izvēle, inovācijas izglītības jomā, pedagoģisko padomes sēžu lēmumu izpilde un izglītojamo mācību sasniegumu kvalitāte. Mācību gada beigās tiek apkopoti mācību darba rezultāti un izdarīti secinājumi, lai plānotu nākošo mācību posmu un veicinātu efektīvu mācīšanas un mācīšanās procesa virzību, lai stimulētu audzēkņus strādāt un panāktu pēc iespējas labākus darba rezultātus. Viens no skolas metodiskā darba virzieniem ir veidot pedagoģiskās prasmes jaunu izglītības programmu izstrādei un to metodiskajam nodrošinājumam, kā arī aktualizēto mācību plānu radošai īstenošanai mācību procesā. Lai pilnveidotu un uzlabotu izglītības programmu saturu, pedagogi radoši aktualizē mācību priekšmetu programmas, iesaistot šajā darbā arī darba devējus. Mācību priekšmetu programmu īstenošanā tiek nodrošināta saikne ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Skola lepojas ar to, ka visiem skolas izglītojamajiem var nodrošināt praktisko mācību vietas. Laba sadarbība izveidojusies ar daudziem darba devējiem, viņi piedalās arī izglītojamo prasmju un iemaņu vērtēšanā ieskaitēs un eksāmenos. Pedagogi zina un izprot valsts standarta mērķus un uzdevumus, izmanto standartu prasībām atbilstošas mācību metodes un mācību līdzekļus. Skolas vadība koordinē, pārrauga un nodrošina metodisko atbalstu standartu un izglītības programmu īstenošanai mācību procesā. Ikdienas darbā pedagogi cenšas sasaistīt atsevišķos mācību priekšmetus, nodrošinot to savstarpējo vienotību, pastiprinātu uzmanību veltot dažādu mācību priekšmetu sakarību nodrošināšanai. Tas nodrošina izglītojamo prasmju apguvi saskaņā ar reālajām problēmām un uzdevumiem, kur jaunieši saskata noteiktu jēgu un saikni ar darba vidē noteiktajām prasībām. Visos mācību priekšmetos pedagogi ir izstrādājuši mācību metodiskos materiālus. Tiek izmantoti dažādi izziņas materiāli un literatūra, kas atbilst mūsdienu pedagoģiskajām un 18

19 profesionālajām prasībām. Pedagogi metodiskajās komisijās plāno arī iekārtu un inventāra iegādi, jaunu tehnoloģiju ieviešanu. Pedagogiem nodrošinātas kvalitatīvas konsultācijas un visa nepieciešamā informācija un resursi programmu izstrādei. Mācību satura jautājumi un starppriekšmetu saikne tiek apspriesti un saskaņoti skolas metodiskajās komisijās. Regulāri tiek aktualizēts mācību priekšmetu un prakšu programmu saturs. Skolā ir izstrādāta audzināšanas darba programma, kurā akcentētas valstiskuma un tikumiskās audzināšanas tēmas. Audzinātāji izstrādā audzināšanas plānu atbilstoši klases/grupas vecuma posmam un izglītojamo vajadzībām. Skolas ārpusstundu pasākumi veicina izglītojamo vispusīgu attīstību, rosina veidot pozitīvu attieksmi pret valsti, sabiedrību, dabu, darbu un sevi. Pamatojums: licencētas izglītības programmas; skolas darba plāns; metodisko komisiju darba plāns; audzināšanas darba programma; skolotāju tālākizglītības plāns. Skolas darba stiprās puses: skola īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmas; skolotāji pārzina mācību priekšmetu un profesiju standartus, programmas, vērtēšanas kārtību; izglītības programmu saturs nepārtraukti tiek aktualizēts; regulāri tiek papildināts mācību literatūras, daiļliteratūras un periodikas fonds; pedagogiem ir plašas iespējas plānveidīgi un regulāri paaugstināt profesionālās kompetences. Tālākās attīstības vajadzības: turpināt darbu pie profesionālo mācību priekšmetu programmu aktualizēšanas, ieviešot modulārās apmācības elementus; paplašināt mācību materiālus elektroniskajā vidē, izmantojot Moodle platformu; sagatavot jaunas mācību programmas atbilstoši darba tirgus prasībām un tautsaimniecības vajadzībām. Vērtējums: labi 3.2. Mācīšana un mācīšanās Mācīšanas kvalitāte Viens no skolas galvenajiem uzdevumiem ir paaugstināt pedagogu atbildību par kvalitatīva mācību procesa organizēšanu un izglītojamo mācību sasniegumiem, nodrošinot pozitīvu sadarbības vidi. 19

20 Skolas darba plānā iekļauti pasākumi, kuri stimulē pedagogu profesionālo izaugsmi un radošo pedagoģisko darbību. Skolas vadība plānveidīgi un regulāri organizē darbu mācību stundu hospitācijā, aktualizē katra pedagoga individuālo pieredzi un labākās darba formas mūsdienīgas mācību stundas veidošanā un vadīšanā. Izstrādāts pedagogu profesionālās pilnveides un tālākizglītības plāns, pedagogi turpina savu pedagoģisko prasmju pilnveidi atbilstoši noteiktajiem normatīvajiem dokumentiem. Pedagogu pašvērtējumi liecina par jaunu metožu, IT pielietošanu mācību procesā. Mācību metožu izvēle tiek koriģēta atkarībā no izglītojamo mācīšanās tempa un īpatnībām, pārbaudes darba rezultātiem un eksāmenu rezultātiem. Mācību stundu vērojumi liecina, ka skolotāju stāstījums un skaidrojums ir mērķtiecīgs un izglītojamajiem saprotams. Mācību stundās ir iespējams izmantot mūsdienīgus mācību līdzekļus un informācijas tehnoloģijas. Skolas pedagogiem un izglītojamajiem radīta iespēja izmantot portāla materiālus. Matemātikas skolotāji izmanto programmu GeoGebra. Viesmīlības pakalpojumu un ēdināšanas pakalpojumu programmu pilnvērtīgu realizāciju nodrošina programma Restorant. Mācību procesa organizācija balstās uz mācību satura integrāciju un dzīvesdarbības prasmju attīstību, mācību satura apguvē izmantojot interaktīvas mācību metodes, kā eksperimenti, modelēšana, lomu spēles un citas. Par prioritāti tiek uzskatīta intereses veidošana par dabaszinātnēm, datoriku un matemātiku, kas balstīta praktiskā, ar reālo dzīvi saistītā darbībā, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, kā arī sadarbībā ar uzņēmējiem un darba devējiem. Mācību priekšmeta satura apguvē veiksmīgi tiek nodrošināta mācību procesa saikne ar reālo dzīvi un darbā izmantotas alternatīvas mācību formas projekti, mācību ekskursijas uz uzņēmumiem un izstādēm. Lai attīstītu savu radošo potenciālu, spējas un prasmes, skolā tiek organizēti profesionālie konkursi specialitātēs, mācību priekšmetos, kuros izglītojamie nostiprina zināšanas un demonstrē prasmes un spējas profesijā /2016. m.g. ēdināšanas pakalpojumu specialitātes un viesnīcu pakalpojumu izglītības programmās strādājošie profesionālo mācību priekšmetu pedagogi noorganizējuši četras pedagogu meistarklases ēdienu gatavošanā un miltu konditorejā, kur, strādājot kopā ar izglītojamajiem un pieaicinātajiem darba devējiem, demonstrēja savas profesionālās kompetences ekskluzīvu ēdienu un konditorejas izstrādājumu pagatavošanā, servēšanā un degustācijā. Izvērtējot atsauksmes par padarīto, secinām, ka vērtīga ir pašu skolas pedagogu pieredze, radoša pieeja darbam un entuziasms izglītojamo motivācijas veidošanai, saistot apmācību procesu ar reālo vajadzību darba tirgū. Šajā mācību gadā darbs tiks turpināts, meklējot jaunas darba formas un iesaistot meistarklašu organizēšanā un apmeklēšanā vēl plašāku ieinteresēto loku. Atzīstami ir tas, ka izglītojamie paši nāk ar idejām darba pilnveidošanai. Sadarbībā ar pilsētas un novada darba devējiem panākts, ka visi izglītojamie nodrošināti ar prakses vietām praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē. Mācību prakses norise tiek organizēta pēc MK Noteikumiem Nr. 785 Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība un skolā apstiprinātiem noteikumiem Mācību prakses norises īstenošanas kārtība. Darba devēji iesaistīti izglītojamo novērtēšanā un veic atbilstošus ierakstus mācību prakses dienasgrāmatā, prakses pārskatos un praktikantu raksturojumos. Kvalifikācijas prakšu novērtējumā nereti piedalās darba devēji, izglītojamie prezentē prakses laikā paveikto, iesniedz prakses vadītājam prakses novērtēšanas dokumentāciju, saņem vērtējumu 10 ballu skalā. 20

21 Mācību prakses tiek organizētas atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajām prasībām pēc sastādīta grafika katram mācību gadam. Ar darba devējiem esam organizējuši pārrunas par skolas un uzņēmuma sadarbības iespējām kvalitatīvas prakses nodrošināšanai, informējuši par iestrādēm Eiropas Sociālā fonda projektā Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana pieredzi un aicinājuši uz tālāku sadarbību turpmāk modulāro profesionālo izglītības programmu izstrādi un darba devēju atbalstu izglītojamo profesionālo kompetenču paaugstināšanā. Skolai ir iestrādes darba vidē balstīto mācību uzsākšanai. Ēdināšanas pakalpojumu specialitātē un frizieru specialitātē prakses vietas izglītojamajiem nodrošinām gan Dobeles, gan blakus novados. Viesmīlības pakalpojumu specialitātē lielākā daļa jauniešu prakses izvēlas Rīgas un Jelgavas viesnīcās. Nereti praktikanti tiek pieņemti darbā uzņēmumos, kuros bijuši praksē. Darba devēji tiek arī anketēti, uzklausīti viņu priekšlikumi turpmākā darba uzlabošanai. Praktizēta arī profesionālo kvalifikācijas eksāmenu komisijas locekļu piedalīšanās kvalifikācijas prakses ieskaitēs un izglītojamo prasmju novērtēšanā. Ir apzinātas darba vietas, kuras gatavas sadarbībai ar skolu darba vidē balstītu mācību prakšu īstenošanā. Apkopota informācija par citu skolu pieredzi šajā jomā. Notikušas sarunas ar Dobeles novada domes pārstāvjiem par atbalsta sniegšanu skolai un darba devējiem. Eksakto mācību priekšmetu nedēļas ietvaros skolā tradicionāli tiek organizēts konkurss skolēniem Eksaktie zinīši. Valodu nedēļā skolā ieviests diktāts, kuru visiem vienlaicīgi diktē ar skolas radioapraides starpniecību. Profesionālo mācību priekšmetu nedēļas ir papildinātas ar radošajām darbnīcām, uz kurām aicinām sava un kaimiņu novadu izglītojamos. Talantīgākie izglītojamie piedalās starpskolu un republikas profesionālajos konkursos. Savu darbu skolotāji dokumentē elektroniskajos klases žurnālos. Direktora vietnieki izglītības jomā pārrauga klases žurnālu aizpildīšanu, konsultē skolotājus un sniedz atbalstu e klases jauninājumu apgūšanai un veiksmīgai lietošanai. Ar izglītojamajiem, kuriem ir mācību vielas apguves problēmas un vāji zināšanu vērtējumi, skolas vadība kopā ar grupu un klašu audzinātājiem runā individuāli vai kopā ar vecākiem par iespējamo mācību darba organizēšanu. Īpašs atbalsts tiek sniegts arī tiem, kuriem ir nopietnas veselības problēmas un kuri nevar mācīties kopā ar visu grupu. Turpmāko darbu mācīšanās problēmu novēršanai plāno un īsteno mācību priekšmetu skolotājs kopā ar izglītojamo. Pedagogi mācību procesā prasmīgi veido dialogu ar izglītojamo, rosina izteikt savu viedokli analizēt, pieņemt lēmumus, izdarīt secinājumus. Sadarbības prasmju veidošanai darbs tiek organizēts grupās, pāros. Izstrādāti audzēkņu zināšanu, prasmju un iemaņu novērtēšanas kritēriji, un tiek veikta sasniegumu izvērtēšana un analīze. Atbalstu pedagogiem sniedz metodiskās komisijas un skolas vadība. To darbības mērķis ir paaugstināt pedagogu darba kvalitāti un profesionalitāti, izmantojot iegūto pieredzi un jaunāko informāciju, pilnveidot attiecīgā mācību priekšmeta saturu un mācīšanas metodiku, veicināt pedagogu prasmju un iemaņu attīstīšanu un pedagogu motivācijas veidošanu kvalitatīvam darbam. Metodiskā darba organizēšanā tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes metodisko komisiju sanāksmes, pedagogu radošo darba grupu sanāksmes, individuāls darbs ar pedagogu pēc viņu pieprasījuma, pēckursu un semināru pasākumi, kuros pedagogi informē par 21

22 kursos iegūto pieredzi, informāciju un izmantojamajiem metodiskajiem materiāliem pārējiem pedagogiem. Pedagogi strādā radoši, ieinteresēti un regulāri papildina savas zināšanas un pedagoģisko pieredzi dažādos metodiskā darba virzienos. Par ieguvumu uzskatām visu pedagogu profesionālo kompetenču paaugstināšanas iespējas Dobeles novada izglītības pārvaldes organizētajos kursos, pieredzes apmaiņas pasākumos, dažādās ar izglītību saistītās aktivitātēs un vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotāju piedalīšanos metodisko komisiju darbā novadā /2016. m.g. matemātikas skolotāja novadīja atklātās stundas novada matemātikas skolotājiem g. oktobrī matemātikas skolotājai pasniegts Dobeles novada Izglītības pārvaldes Atzinības raksts nominācijā Par inovācijām izglītības procesā. Angļu valodas skolotājs vadīja atklātās stundas Dobeles un Jelgavas angļu valodas pedagogiem un LU ekspertu komisijai. Skolotāja sniegums tika novērtēts atzinīgi. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai skolā izmanto ESF kvalitātes novērtēšanas kritērijus un citas metodes, piemēram, motivācijas vēstules formā. Pieredzi gūstam arī viesojoties ārzemēs ar profesionālo un vispārizglītojošo skolu pedagogiem. Iepazīta pieredze Turcijā, Vācijā, Igaunijā, Zviedrijā, Dānijā, Itālijā, Somijā un Lietuvā. Mācību procesā izglītojamie izmanto skolas bibliotēku, kur tiek piedāvāts plašs profesionālās literatūras klāsts un mācību grāmatas, pieejama lasītava un interneta pakalpojumi. Grāmatu izsniegumu skaits 2015.gadā 6499, periodika 716, 2014.gadā 6093 grāmatas, 548 periodika. Pamatojums: licencētas izglītības programmas; skolas darba plāns; metodisko komisiju darba plāns; mācību stundu vērošanas materiāli: pedagogu darba pašvērtējums; pārbaudes darbu paraugi; pārbaudes darbu grafiki; bibliotēkas programma Alise ; skolas avīze; skolas mājas lapa. Skolas darba stiprās puses: pedagogi ievēro vecumposmu īpatnības un iepriekšējās sagatavotības līmeni; regulāri papildina savas zināšanas semināros un kursos; prot lietot IT mācību stundās: katru gadu pedagogi veic sava darba kvalitātes izvērtējumu, sniedz priekšlikumus skolas darba tālākai pilnveidei; skolas vadība regulāri vērtē pedagogu darba kvalitāti un sniedz pedagogiem vērtējumu. 22

23 Tālākās attīstības vajadzības: rast jaunas metodes pedagoga un izglītojamā sadarbības prasmju pilnveidošanai; turpināt mācību kabinetu iekārtošanu, aprīkojuma uzstādīšanu; veicināt skolotāju sadarbību mācību un audzināšanas procesā; meklēt iespējas darba vidē balstīto mācību organizēšanā, pārliecināt darba devējus par nepieciešamību slēgt sadarbības līgumu. Vērtējums: labi Mācīšanās kvalitāte Mācību gada sākumā skolas vadība, grupu un klašu audzinātāji veic plašu informatīvo darbu, iepazīstinot izglītojamos ar mācību darbam izvirzītajām prasībām, izglītības programmu specifiku, mācību plānu un grafiku, mācību laika organizāciju, zināšanu un prasmju vērtēšanas sistēmu, ārpusstundu nodarbību iespējām un atbalsta pasākumiem katram pēc spējām un vajadzībām. Tas veicina pašu izglītojamo personīgo atbildību par viņu mācību rezultātiem un motivē darbam. Oktobrī notiek skolas vecāku sapulce, kurā skolas administrācija un 1.kursu grupu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji iepazīstina ar skolas darba sistēmu. Izveidota informācijas apmaiņas sistēma starp izglītojamajiem, pedagogiem, skolas vadību un vecākiem. Skolā pastāv zināma kārtība datorklases, INTERNET resursu un dažādu tehnoloģiju lietošanā un izmantošanā mācību procesa optimizācijai. Izglītojamie mācību procesā aktīvi izmanto bibliotēku, lasītavu un interneta resursus, modernās tehnoloģijas, gatavojot prezentācijas dažādos mācību priekšmetos, prakses aizstāvēšanai un organizējot dažādus pasākumus un konkursus. Skolā izveidojies labvēlīgs mikroklimats, kas veicina mācīšanās procesu un dod iespēju katram pilnveidot savas mācīšanās prasmes un iegūt zināšanas izvēlētajā profesijā. Izglītojamie ir informēti par dažādiem izglītības iestādes organizētajiem pasākumiem un aktualitātēm. Mācību stundu vērojumi liecina, ka izglītojamie aktīvi piedalās stundu darbā, prot strādāt grupās, plānot savu darbu, veikt sava darba pašvērtējumu, prezentēt darbus, radoši iesaistās arī citos ārpusstundu mācību un audzināšanas pasākumos. Mācību stundas notiek arī ārpus skolas sadarbībā ar Novadpētniecības muzeju, novada centrālo bibliotēku, Valsts policijas Dobeles iecirkni un Dobeles pašvaldības policiju, DJIVC un novada uzņēmumiem. Profesionālo programmu izglītojamie gūst labu pieredzi apmeklējot starptautiskās izstādes savā nozarē Baltic Beauty, Riga Food, Riga Comm, Auto Expo, Māja. Dzīvoklis, Māja 1, Baltic Furniture, u.c. Skolā apkopota informācija par katra izglītojamā mācību sasniegumiem (vispārizglītojošajās programmās sekmju izraksts, profesionālajās programmās ikmēneša atestācija). Šī informācija tiek analizēta un rezultāti izmantoti tālākajā darbībā. Klašu un grupu audzinātāji rosina izglītojamos izvērtēt savus sasniegumus un prognozēt rezultātus. Lielākā daļa izglītojamo motivēti sasniegt augstākus rezultātus un pilnveidot savas zināšanas un prasmes, lai sekmīgi turpinātu izglītību augstākā pakāpē. 23

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas pieredze LKI 2-4.līmenī 2018 Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārvaldes vecākā referente Līva Šmaukstele Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 SATURA RĀDĪTĀJS 1. Mācību centrs Liepa vispārīgs raksturojums 3 2. Mācību centrs Liepa darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2017. gads 1. Mācību saturs. Vērtējums

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc Nodibinājums «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds», Reģ. Nr. 40008067097, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija Tālr. 67089429, e-pasts: fonds@rtu.lv, www.fonds.rtu.lv Kārtība SIA CEMEX praktisko

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr.

Sīkāk

Microsoft Word - PS Edinas pakalp spec.doc

Microsoft Word - PS Edinas pakalp spec.doc Ēdināšanas pakalpojumu speciālista profesijas standarts 1. Vispārīgie jautājumi 1. Profesijas nosaukums ēdināšanas pakalpojumu speciālists. 2. Profesijas kods 5121 26. 2. Nodarbinātības apraksts 1. Profesionālās

Sīkāk