(Microsoft Word - Skolas pa\360nov\347rt\347juma zi\362ojums doc)

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "(Microsoft Word - Skolas pa\360nov\347rt\347juma zi\362ojums doc)"

Transkripts

1 Talsu novada Stendes pamatskolas Reăistrācijas Nr Brīvības iela 15, Stende, LV-3157 tālr e-pasts- Skolas direktore Iveta Freimane Pašnovērtējuma ziħojums 2012.gada 30.janvārī

2 1. Iestādes vispārīgs raksturojums Stendes pamatskola atrodas Talsu novadā, Stendes pilsētā, kas atrodas 12 kilometru no novada centra- Talsiem. Skolas nams būvēts skolas vajadzībām,1934. gadā tas atklāts un iesvētīts. Vēlākos gados skolas ēka papildināta ar piebūvi papildus klasēm un zāli ārpusstundu nodarbību un sporta vajadzībām /2009. mācību gadā skolā mācījās 110 izglītojamie, bija 9 klašu komplekti, 2009./2010. mācību gadā mācības uzsāka 103 izglītojamie, 9 klašu komplekti, 2010./2011.mācību gadu uzsāka 93 izglītojamie, 9 klašu komplekti, 2011./2012.mācību gadā iestādē mācības uzsāka 73 izglītojamie, ir 5 apvienotu klašu komplekti. Izglītības iestāde piedāvā apgūt pamatizglītības programmu, kods , licence V-2695, uz nenoteiktu laiku. Stendes pamatskolā strādā 15 pedagogi ar augstāko izglītību, 10 no tiem- pamatdarbā, kā arī 5 tehniskie darbinieki. Izglītojamie tiek iesaistīti un piedalās mācību un sporta olimpiādēs, sacensībās Talsu novadā. Izglītības iestādē notiek tradicionālie un radošie ārpusstundu pasākumi. Izglītojamie iesaistās pilsētas pasākumos, talkās, sadarbojas ar citām iestādēm pilsētā un nevalstiskajām organizācijām. Izglītības iestādes atsevišėās iekštelpās veikti remontdarbi, iekārtoti daži kabineti, daĝēji ēkai nomainīti logi, sakopta un labiekārtota skolas apkārtne, veikta jumta nomaiħa skolas ēkas vecajai daĝai. Ēkā ierīkota ugunsdzēsības un apsardzes signalizācija, 2011.gadā uzstādītas videonovērošanas kameras. Izglītības iestādē nav pieejama sporta un pasākumu zāle. Tā ir avārijas situācijā gadā paredzēts uzsākt jauna sporta un brīvā laika pavadīšanas centra būvniecību skolas teritorijā. Izglītības iestādes īpašie piedāvājumi: publiskais interneta pieejas punkts, Bērnu Dienas centrs, logopēda nodarbības, sociālā pedagoga atbalsts izglītojamiem un pedagogiem, vecākiem. 2. Iestādes darbības pamatmērėi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti) Iestādes mērėis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērėu sasniegšanu. Iestādes darbības pamatvirziens ir mācību un audzināšanas darbība. Iepriekšējo mācību gadu prioritātes Aktualizēt IT pielietošanu mācību stundās Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem licencēšana un īstenošanas uzsākšana. Vienotas vērtēšanas sistēmas un elektroniskā žurnāla, programmas,,mykoob ieviešana iestādes darbā. Sociālā pedagoga aktīva iesaistīšanās izglītojamo, pedagogu un vecāku atbalstam. Informācijas aprites uzlabošana izglītības iestādē un ar vecākiem Turpināt darbu pie izglītojamo uzvedības un disciplīnas uzlabošanas. Konkrētie rezultāti Ar IT ikdienā aktīvi strādā 4 pedagogi, 3 periodiski izmanto šīs iespējas. Mācību programma (kods ) ir licencēta, pedagogi apmeklējuši kursus, lai strādātu, taču darbība nav uzsākta, jo nav guvusi atsaucību vecāku vidū. Iestāde pilnā apmērā izmanto programmas Mykoob piedāvājumu. Divus mācību gadus iestādē strādā sociālais pedagogs(0,2likmes), sadarbojas gan ar pedagogiem, gan izglītojamiem, gan sociālo dienestu. Iestādē notiek regulāras informatīvās sanāksmes pedagogiem, vecāku sapulces un individuālas tikšanās. SaziĦai ar vecākiem izmanto informācijas ievietošanu dienasgrāmatās un Mykoob. Sadarbībā ar sociālo pedagogu, vecākiem un atbildīgiem dienestiem tiek veikts darbs ar izglītojamiem, kam ir uzvedības un disciplīnas pārkāpumi. Skolā izvietotas videonovērošanas kameras.

3 Izglītības iestādes tēla veidošana un popularizēšana sabiedrībā Sadarbības ar PII,,Saulīte Stendē uzlabošana. Iespēju robežās pedagogi un skolēni popularizē iestādes aktivitātes un savus sasniegumus novada laikrakstā,,talsu Vēstis un mājas lapā piedalās Stendes pilsētas notikumos. Sākumskolas pedagogi regulāri viesojas PII un iepazīstas ar nākamajiem audzēkħiem, aicina viħus un vecākus iepazīt skolu atraktīvā, radošā pasākumā. 3.Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde Iepriekšējā skolas un pamatizglītības programmas akreditācija notika 2006.gada martā, saħemtas akreditācijas apliecības ar derīguma termiħu līdz 2012.gada 6. aprīlim. Ieteikums Izpilde Sadarbībā ar pašvaldību atrisināt skolotāju tālākizglītības finansēšanu Šobrīd pedagogi izmanto ESF Vispārējās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides tālākizglītības programmas iespējas un finansējumu. Domāt par jaunām darba formām, lai samazinātu pilsētā dzīvojošo skolēnu noplūdi pamatizglītības apguvei citās skolās. Kopā ar pašvaldību rast iespēju sporta zāles, meiteħu mājturības kabineta remontam, dušas telpas iekārtošanai Izplānot un realizēt darbus, lai uzlabotu medmāsas darba apstākĝus un mācību telpu apgaismojumu Pilnveidot metodiskā darba organizāciju, veicinot metodisko komisiju un vadības sadarbību skolas attīstības prioritāšu realizēšanā Personālkontroles un pārraudzības procesā direktorei izvirzīt augstākas Šajos gados skolā pilnveidota materiāli tehniskā bāze dabaszinību kabinetam. Pedagogi strādā ar interaktīvām metodēm un tehnisko aprīkojumu. Izmanto interneta un dabaszinību projekta piedāvātos materiālus. Paplašināts un labiekārtots Bērnu Dienas Centrs, kas palīdz radoši nodarbināt jaunāko klašu skolēnus ar ārpusstundu aktivitātēm pedagoga vadībā, sniedz atbalstu ăimenēm sociālajos jautājumos. Šie pasākumi gan nav pietiekoši efektīvi, lai šo skolēnu aizplūšanu apstādinātu. Turpinām veidot jaunas darba formas un mainīt skolas tēlu, popularizējot labās prakses piemērus, sadarbojoties ar citām izglītības iestādēm. Nemitīgi cenšamies uzlabot darba kvalitāti. Pirms aptuveni četriem gadiem izremontēts un labiekārtots meiteħu mājturības kabinets gada sākumā gūts atbalsts novada pašvaldībā un sākta skolas sporta zāles projektēšana un būvniecības plānošana. Pie sporta zāles paredzēta arī dušu telpu iekārtošana. Aizvadītajā periodā tika iekārtots medmāsas darba kabinets un ierīkoti papildus apgaismojumi klašu telpās. Mainoties ekonomiskai situācijai un skolas budžeta iespējām, no apmaksāto skolas štatu saraksta ir svītrota medmāsa, visas medicīniskā rakstura manipulācijas un uzraudzību veic ăimenes ārste savā prakses vietā. Papildus budžeta ietvaros tiek veikti remontdarbi telpu apgaismojuma uzlabošanai. Skolā strādā metodiskās komisijas, veicinot metodisko darbu. Tās sadarbojas ar skolas vadību skolas attīstības prioritāšu plānošanā un realizēšanā. Uzskatu, ka šī darba joma ir jāaktivizē, vēl vairāk padziĝinot un nostiprinot tās nozīmību. 201.gada janvārī sākusi strādāt cita direktore un līdz ar to mainījies mikroklimats kolektīvā un darba vide skolā, prasības

4 un stingrākas prasības Uzlabot skolēnu sasniegumu un pārbaudes darbu analīzi, iegūstot izmantojamus secinājumus mācību procesa pilnveidošanai. Risināt jautājumus par regulāras psiholoăiskās palīdzības nodrošināšanu skolēniem Regulāri veikt skolas telpu un apkārtnes apsekošanu un novērst skolēnu drošībai un veselībai radušos draudus. darbiniekiem. Skolā izveidotas vienotas formas pārbaudes darbu veidlapas. Veicot pārbaudes darbu analīzi, iegūtie secinājumi tiek izmantoti mācību procesa pilnveidošanai. Aizvadītajā periodā skolas sociālajam pedagogam ir izveidojusies laba sadarbība ar pilsētas sociālo dienestu un novada izglītības pārvaldi, kas nepieciešamības gadījumā sniedz psihologa palīdzību skolēniem un viħu ăimenēm. Skolā psihologs nestrādā. Skolas apkārtnē un iekštelpās šo uzraudzību regulāri veic saimniecības pārzinis, tehniskie darbinieki.. Skolā un apkārtnē uzstādīta videonovērošana. 4. Skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos Joma-1.MĀCĪBU SATURS Kritērijs-1.1.Iestādes īstenotās izglītības programmas Izglītības iestādes īstenoto izglītības programmu atbilstība normatīvajām prasībām Stendes pamatskolā tiek nodrošināts efektīvs darbs vispārējās pamatizglītības programmas realizēšanā. Skolotāji mācību procesu īsteno atbilstoši licenzētajai mācību programmai kods ,licences numurs V- 2695, derīguma termiħš - beztermiħa. Grozījumi izglītības programmā tiek veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām,kā arī mācību priekšmetu programmu paraugu izvēle tiek apstiprināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām Izglītības programmu īstenošana Pedagogi zina un izprot mācību priekšmeta standartā noteiktos mērėus, uzdevumus, obligāto saturu, skolēnu vērtēšanas formas un kārtību. Gandrīz visi pedagogi veiksmīgi plāno mācību satura apguves secību, dažādu tēmu apguvei paredzēto laiku, paredzamo rezultātu, apgūstamās zināšanas, prasmes un iemaħas, mācību līdzekĝus un metodes, vērtēšanas formas un vērtēšanas paħēmienus, kā arī paredz mācību darba diferenciāciju un individualizāciju. Mācību priekšmetu programmas sastāvdaĝamācību satura apguves secība un apguvei paredzētai laiks mācību priekšmetu tematiskajos plānos kārtējam mācību gadam tiek apstiprināts Stendes pamatskolas noteiktajā kārtībā. Mācību priekšmetu stundu saraksts tiek apstiprināts un atbilst licenzētai izglītības programmai. Mācību stundu saraksts ir pieejams un pārskatāms. Par izmaiħām mācību stundu sarakstā izglītojamie un pedagogi tiek savlaicīgi informēti. Izglītojamo stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Izglītības iestāde nodrošina ar izglītības programmas īstenošanai atbilstošo mācību literatūru un citiem mācību līdzekĝiem Izglītības programmu satura pilnveide Stendes pamatskolas pedagogi sadarbojas mācību priekšmetu programmu pilnveidē. Pedagogiem vienmēr pieejams vadības atbalsts, nepieciešamā informācija un resursi. Skolas vadība pārrauga mācību priekšmetu programmu pilnveidi. Stiprās puses jomā MĀCĪBU SATURS sekmīgi tiek īstenota vispārējās pamatizglītības programma mācību satura plānojums skaidrs un precīzs

5 turpināt mācību metožu un paħēmienu pilnveidošanu darbā ar apvienotajām klasēm veicināt mācību procesa individualizācijas plānošanu skolēniem ar mācīšanās grūtībām un talantīgajiem izglītojamajiem. Kvalitatīvā rādītāja vērtējums :labi 4.2. Joma -MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS Kritērijs - Mācīšanas kvalitāte Mācību stundas kvalitātes vērtēšana Izglītības iestādē regulāri novērtē pedagogu darba kvalitāti un sniedz pedagogiem vērtējumu. Iestādē ir izstrādāti kritēriji pedagogu darba kvalitātes novērtēšanai. Klases žurnāli ir elektroniskajā sistēmā Mykoob, tiek aizpildīti atbilstoši prasībām un aizpildīšana ir uzraudzīta un regulāri kontrolēta Mācību stundas organizācija Mācību stundas mērėi pārsvarā ir skaidri formulēti, sasniedzami un izglītojamiem saprotami. Mācību stundas plānojums ir strukturēts, tas veicina mācību stundas mērėu un izvirzīto uzdevumu sasniegšanu. Lielākajā daĝā mācību stundu pedagogi neizmanto iestādē pieejamo aprīkojumu un IT iespējas Mācību metožu izvēle Lielākajā daĝā gadījumu pedagogu izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas un atbilst izglītojamo spējām, vecumam, mācību priekšmetu specifikai un mācību satura prasībām. Mājas darbi ir mērėtiecīgi, vairumā gadījumu ir optimāli un sabalansēti starp dažādiem mācību priekšmetiem. Mājas darbu formas ir daudzveidīgas. Lielākā daĝa pedagogu mācību priekšmetu programmu īstenošanā veiksmīgi nodrošina mācību procesa saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Iestāde organizē olimpiādes vairākos mācību priekšmetos, sporta pasākumus un citus ar mācību un audzināšanas procesu saistītus pasākumus, veiksmīgi sadarbojoties ar Stendes pilsētas iestādēm, uzħēmumiem. Pasākumi ir mērėtiecīgi, lietderīgi, labi organizēti Pedagogu un izglītojamo dialogs Mācību stundās pedagogu skaidrojums ir mērėtiecīgs, piemērots mācāmai tēmai, izglītojamo vecumam un klases īpatnībām. Pedagogi pret skolēniem izturas laipni un iecietīgi. Pedagogu un izglītojamo attiecības ir draudzīgas un sirsnīgas. Kvalitatīvā rādītāja vērtējums :labi Kritērijs 2.2. Mācīšanās kvalitāte Izglītojamo mācīšanās darba organizēšana Gandrīz visi pedagogi iepazīstina izglītojamos ar mācību darbam izvirzītajām prasībām un esošo kārtību. Lielākā daĝa izglītojamo zina un izprot mācību darbam izvirzītās organizatoriskās prasības. Lielāka daĝa pedagogu mērėtiecīgi motivē izglītojamos mācību darbam, veicina mācīšanās prasmju attīstību un sekmē viħos motivāciju mācīties. Iestādes rīcībā esošie resursi (IT, bibliotēka, sporta zāle) nav pietiekami pieejami. Izglītojamie izmanto iestādē pieejamās IT iekārtas, lai prezentētu atsevišėus mājas darbus, projekta darbus u.c Izglītojamo līdzdalība un sadarbība mācību procesā. Lielākā daĝa izglītojamo aktīvi piedalās mācību procesā, prot plānot un izvērtēt savu darbu, daĝēji uzħemas līdzatbildību par mācību procesa norisi un samērā maz izmanto izglītības iestādes piedāvātos

6 resursus mācību mērėu sasniegšanai. Lielākā daĝa pedagogu savā darbā rosina izglītojamos veikt sava mācību darba vai konkrētā uzdevuma argumentētu pašvērtējumu. Lielākā daĝa izglītojamo bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas un mācību pasākumus. Izglītības iestādē uzskaita izglītojamo mācību stundu kavējumus, izmantojot e-klasi. Rezultāti tiek analizēti. Izglītojamie prot strādāt grupās, ar interesi iesaistās grupu vai pāru darbā mācību stundās, kuri attīsta sociālās, komunicēšanās un savstarpējās sadarbības prasmes. Izglītojamie reizēm saħem uzdevumus kopīgam projekta darbam vai ziħojumam par kādu mācību tēmu. Lielākā daĝa izglītojamo atzīst, ka klasesbiedri ir draudzīgi un izpalīdzīgi. Gandrīz visi izglītojamie prot sadarboties mācību procesā. Kritērijs 2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaĝa Vērtēšanas metodes un vērtēšanas kvalitāte Pedagogi vērtē izglītojamo mācību darbu, ievērojot valstī noteikto mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un prasības. Vērtēšanas formas un metodiskie paħēmieni atbilst izglītojamo vecumam un mācību priekšmeta specifikai. Izglītības iestādē ir izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, ko ievēro lielākā daĝa pedagogu. Tā nosaka vērtēšanas sistemātiskumu un vienotus vērtēšanas principus. Izglītojamiem ir zināma un saprotama vērtēšanas kārtība Vērtējumu uzskaite un vērtējumu analīzes rezultātu izmantošana. Visi pedagogi regulāri veic vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos e-žurnālā un citos valsts un iestādes noteiktajos dokumentos. Vērtēšanas procesā iegūto analizē un izmanto mācīšanās un mācīšanas procesa plānošanai un pilnveidošanai, mācīšanas metožu pārskatīšanai un metodiskā darba pilnveidei. Vecāki saħem informāciju par izglītojamo mācību sasniegumiem elektroniskā veidā, kā arī ar mēneša sekmju izrakstiem dienasgrāmatās. Stiprās puses Pilnveidotas un ieviestas mūsdienīgas mācību metodes un formas. Uzlabojusies mācību procesa kvalitāte, samazinājies izglītojamo skaits ar nepietiekamiem vērtējumiem, kā arī otrgadnieku skaits. Izglītojamo zināšanu pārbaude ir plānveidīga un izmaiħas tiek saskaħotas. Uzlabojusies pedagogu stāstījuma un skaidrojuma kvalitāte. Lielākā daĝa vecāku apgalvo, ka iestāde nodrošina labu izglītības kvalitāti. Pilnveidot informācijas apmaiħas procesu iestādē un ar vecākiem. Precizēt un kontrolēt robežvērtējumu grafika izpildi mācību gada laikā. Uzlabot izglītojamo un pedagoga dialoga kvalitāti. Strādāt pie izglītojamo mācīšanās prasmju pilnveidošanas. Pedagogiem turpināt dažādot mācību metodes un organizācijas formas izglītojamo motivēšanai. Kvalitatīvā rādītāja vērtējums :labi 3. Izglītojamo sasniegumi Izglītības iestādē ir noteikta kārtība izglītojamo ikdienas sasniegumu uzskaitē, izmantojot sistēmu Mykoob.

7 Mācību priekšmets 2008./09. Vidējais vērtējums ballēs 2009./10. Vidējais vērtējums ballēs 2010./11. Vidējais vērtējums ballēs latviešu valoda 5,4 5,7 6 literatūra 5,2 5,5 5,7 angĝu val. 4,9 5,4 5,4 krievu val. 5,5 5,7 5,9 matemātika 5,4 5,5 5,8 informātika 5,9 6,3 6,5 dabaszinības 6,3 6,3 6,8 bioloăija 5,4 5,8 5,6 sociālās zin. 6,4 6,5 6,3 ăeogrāfija 5,7 5,6 5,9 vēsture 5,4 5,3 5,2 fizika 7,1 5,2 5,4 ėīmija 7,25 6,2 5,1 mūzika 5,3 5,8 5,8 mājturība 6,8 7,2 7,2 vizuālā māksla 7,6 7 7,1 sports 6,02 5,5 6, /2010. mācību gada noslēgumā 10 izglītojamiem (no 103)bija nepietiekami vērtējumi. Izvērtējot šī rādītāja iemeslus, pedagogi secināja, ka izglītojamiem bijis daudz dažādu iemeslu: stundu kavējumi, uzvedības problēmas, nepietiekami apmeklētas konsultācijas. Izglītojamie nav mācījušies atbilstoši spējām, trūkst ăimenes atbalsta un ieinteresētības mācību darba regularitātei. Papildus mācību pasākumu laikā, uzlabojot vērtējumus, un pēc eksāmenu nokārtošanas 7 izglītojamie tika pārcelti nākamajā klasē. 3 izglītojamie atstāti uz otru gadu un 2 no viħiem turpināja mācības citā izglītības iestādē /2011.mācību gadā 7 skolēni saħēma nepietiekamus vērtējumus un turpināja tos uzlabot mācību gada pagarinājumā. No tiem 2 tika atstāti uz otru gadu, bet, tā kā viħi pārauguši attiecīgās klases izglītojamo vecumu, izglītojamie izvēlējās mācības turpināt vakarskolā. Klase Mācību priekšmeti, kuros bija valsts pārbaudes darbi 2010./2011.m.g. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos Kopējais skolēnu skaits 2010./2011.mācību gadā Skolotāju skaits 1 3 balles, nepietiekams 4 5 balles, pietiekams 6 8 balles, optimāls 9 10 balles, augsts 3. Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda

8 Matemātika Dabaszinības Latviešu valoda Matemātika Vēsture Krievu valoda AngĜu valoda Klase Mācību priekšmeti, kuros bija valsts pārbaudes darbi 2009./2010.m.g. Kopējais skolēnu skaits 2009./2010.mācību gadā Skolotāju skaits 1 3 balles, nepietiekams 4 5 balles, pietiekams 6 8 balles, optimāls 9 10 balles, augsts 3. Latviešu valoda Matemātika Sociālās zinības Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda Matemātika Vēsture Krievu valoda AngĜu valoda Stiprās puses Lielākā daĝa izglītojamo sasniedz izvirzītās prasības klašu izglītojamiem vērtējums mācību priekšmetos pārsvarā optimāls un augsts klašu izglītojamiem vērtējums mācību priekšmetos pārsvarā optimāls. Valsts pārbaudes darbos izglītojamo vērtējumi ir stabili un adekvāti, pārsvarā optimālā līmenī. Uzlabot izglītojamo sasniegumus. Nepietiekamā apguves līmeħa iemeslu izzināšanai plānot attiecīgo mācību priekšmetu stundu vērošanu, analīzi, sarunas ar pedagogiem. Papildus strādāt pie izglītojamo izaugsmes dinamikas mācību darbā. 4. Joma ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM Kritērijs 4.1.Psiholoăiskais atbalsts, sociālpedagoăiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana(drošība un darba aizsardzība) Psiholoăiskais un sociālpedagoăiskais palīdzības nodrošinājums. Izglītības iestādē ir apzinātas izglītojamo psiholoăiskās un sociālpedagoăiskās vajadzības, un šo informāciju daĝēji izmanto atbalsta sniegšanai izglītojamiem un veiksmīgākai sadarbībai ar sociālajiem dienestiem pašvaldībā un citām atbildīgām valsts pārvaldes institūcijām Drošības pasākumi Visiem pasākumiem ir izstrādāti drošību reglamentējoši normatīvie akti. Telpās ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija- norādes, evakuācijas plāni un rīcības instrukcijas. Pastāv noteikta kārtība ārpusstundu pasākumu organizēšanā. Izglītojamie un izglītības iestādes personāls ir iepazīstināts ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem, darba kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izglītojamie jūtas droši izglītības iestādes telpās un tās apkārtnē. Drošības nodrošināšanai skolā un ārpus tās ir uzstādītas videonovērošanas kameras.

9 Gandrīz visi izglītojamie zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās vai evakuācijas gadījumā. Periodiski notiek mācības par rīcību ārkārtas situācijās. Izglītības iestāde piedāvā pagarinātās dienas grupas nodarbības Izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe. Izglītojamie ne vienmēr zina, kā rīkoties traumu un pēkšħas saslimšanas gadījumos, tāpēc iestāde sadarbībā ar Jaunsardzes instruktoriem un medicīnas darbiniekiem veic izglītojamo un iestādes personāla apmācību pirmās palīdzības sniegšanā. Izglītības iestāde, sadarbībā ar ēdināšanas uzħēmumu,,nārone izglītojamiem piedāvā ēdināšanas pakalpojumu, veicina veselīgas pārtikas lietošanu- skola iesaistījusies programmā,,skolas auglis, pieejams dzeramais ūdens. Izglītības iestādei ir nepieciešamā informācija par izglītojamo veselību un individuālajām vajadzībām. Iestādē nestrādā medicīnas darbinieks. Kritērijs 4.2. Atbalsts personības veidošanā Izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaħu attīstīšana Iestādē ir izveidota izglītojamo pašpārvalde. Izglītojamo piedalīšanās tās darbā norit formāli, neregulāri. Izglītības iestāde plāno un organizē ārpusstundu pasākumus, bet tie notiek reti, un izglītojamie tos daĝēji atbalsta ar savu aktīvu iesaistīšanos. Klašu audzinātāji plāno savu darbu saskaħā ar skolas audzināšanas darba programmu, organizē audzināšanas stundas, kas tematiski ir izplānotas, reizēm tomēr nesasniedzot maksimālos rezultātus Interešu izglītības organizēšana Iestāde īsteno vairākas interešu izglītības programmas, kas veicina vispusīgu personības attīstību. Izglītojamie iesaistās ansambĝos, vizuāli lietišėajā, teātra studijas, informātikas, sporta interešu izglītības pulciħos, kā arī fakultatīvi apgūst kokapstrādes pamatus. Interešu izglītības programmu izstrāde un izvēle ir pamatota un mērėtiecīga. Izglītojamiem un vecākiem ir pieejama informācija par nodarbību laikiem. Notiek interešu izglītības programmu izpildes un rezultātu analīze. Kritērijs Atbalsts karjeras izglītībā Informācija par izglītības programmām Izglītības iestādē ir pieejama aktuālā informācija par vispārējās vidējās un profesionālās izglītības programmu izvēles iespējām novadā un tuvējā apkārtnē, tajā skaitā arī e- formā Karjeras izglītības organizēšana un pasākumi. Karjeras izglītības saturu integrē īstenotajā pamatizglītības, audzināšanas un interešu izglītības programmu saturā. Iestādē viesojas un tiekas ar izglītojamiem arodskolu un vidusskolu audzēkħi, prezentējot gan skolu, gan savu profesiju. Izglītojamie apmeklē atvērto durvju dienas nākamajās mācību iestādēs un konsultējas karjeras izvēlē ar speciālistiem. Kritērijs Atbalsts mācību darba diferenciācijai Talantīgo izglītojamo izaugsmes veicināšana Izglītības iestāde veicina un atbalsta izglītojamo dalību konkursos, olimpiādēs, bet darbs ar talantīgajiem bērniem nav regulārs Palīdzība izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības Pedagogi sistemātiski organizē darbu ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. Izglītojamiem un vecākiem ir zināms konsultāciju grafiks, pedagogi organizē individuālas nodarbības ar šiem izglītojamiem.

10 Atbalsta personāla ieguldījums mācību procesa organizācijā Atbalsta personāls- logopēds un sociālais pedagogs- nodrošina kvalitatīvu palīdzību izglītojamiem, sadarbojas ar priekšmetu pedagogiem, klašu audzinātājiem un vecākiem. Iestāde piedāvā regulāras logopēda nodarbības. To norises grafiks ir zināms izglītojamiem un vecākiem. Sociālais pedagogs individuāli konsultē izglītojamos un vecākus, veic mājas apmeklējumus un sadarbojas ar sociālā dienesta darbiniekiem. Kritērijs Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Izglītības iestāde neīsteno speciālās izglītības programmu. Lielākā daĝa pedagogu ir apguvuši zināšanas darbam ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Uzlabojot izglītības iestādes fizisko vidi, periodiski ir veikti uzlabojumi atbalstam cilvēkiem ar speciālām vajadzībām uzbūvēta uzbrauktuve pie parādes durvīm. Kritērijs 4.6. Sadarbība ar izglītojamā ăimeni Informācijas apmaiħa ar izglītojamo vecākiem. Izglītības iestāde informē vecākus par skolas darbību, organizējot vecāku kopsapulces un individuālas tikšanās. Vecākiem ir iespēja izteikt savus ierosinājumus un iebildumus. Izglītības iestāde nenodrošina vecāku priekšlikumu uzskaiti, pilnvērtīgu analīzi un secinājumus turpmākajā darbā Iestāde periodiski sniedz informāciju vecākiem par izglītojamo sasniegumiem, to dinamiku, stundu apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret mācību darbu Pasākumi vecākiem un vecāku līdzdalība izglītības iestādes darbībā. Iestāde dažas reizes mācību gadā organizē pasākumus vecākiem, tie ne vienmēr gūst atsaucību vecāku vidū. Izglītības iestādes padomē vecāku pārstāvji ir vairākumā. Padomes vadītāja ir no vecāku vidus. Vecāku darbība padomē pārsvarā ir formāla. Stiprās puses Izglītības iestādes telpas un apkārtne atbilst drošību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Izglītojamiem pieejams interešu izglītības vispusīgs programmu piedāvājums. Nepieciešama psihologa pieejamība izglītojamiem, vecākiem un personālam. Izglītojamo veselības aprūpē vēlams medicīnas darbinieks iestādē. Pedagogiem papildus strādāt ar talantīgajiem izglītojamiem, sagatavojot viħus mācību priekšmetu olimpiādēm iestādē un novadā. Organizēt vecākiem izglītojošus pasākumus, diskusijas par dažādām tēmām. Joma -5 IESTĀDES VIDE Kritērijs Mikroklimats Kopības apziħas veidošana, vienlīdzība un taisnīgums izglītības iestādē Izglītības iestāde kopj savas tradīcijas, ievieš jaunas un rūpējas par pozitīva tēla veidošanu. Izglītības iestādē ir izglītojamie un personāls, kas nejūtas vienlīdzīgi ar pārējiem, taču tās nav reliăiska vai nacionāla rakstura nesaskaħas. Konfliktsituācijas ne vienmēr risina savlaicīgi, taisnīgi un toleranti Sadarbības vide izglītības iestādē Izglītības iestādes vadības, personāla un izglītojamo attiecībās valda labvēlība, sapratne un cieħa. Iestādē izstrādāti noteikumi apmeklētājiem, attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta Izglītojamo uzvedība un disciplīna. Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti, iesaistot ieinteresētās puses. Izglītojamie un personāls ar noteikumiem ir iepazīstināti, pārzina tos, taču dažkārt neievēro.

11 Kritērijs 5.2. Fiziskā vide Izglītības iestādes iekšējās vides sakoptība Apgaismojums, temperatūra telpās, regulāra uzkopšana izglītības iestādē ir atbilstoša mācību procesa prasībām. Ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reăistrācijas žurnāls, pārbaužu dokumenti ir pieejami. Telpas ir funkcionālas, tīras un kārtīgas. Izglītojamie periodiski iesaistās telpu uzkopšanā un sakārtošanā. Dažreiz izglītojamiem ir pavirša attieksme pret kārtības uzturēšanu telpās Izglītības iestādes ārējās vides sakoptība Izglītības iestādei piederošā teritorija ir estētiski iekārtota, apzaĝumota, sakopta un uzturēta kārtībā. Talku veidā arī izglītojamie iesaistās vides uzkopšanā un dažādu instalāciju (noformējumu) veidošanā. Kvalitatīvā rādītāja vērtējums :labi Stiprās puses Izglītības iestādē ir izkoptas savas tradīcijas. Iestādē ir izglītojamiem un personālam labvēlīga fiziskā vide- telpas ir silta, tīras, kārtīgas. Kolektīvs rūpējas par telpu estētisko noformējumu. Savlaicīga, taisnīga konfliktsituāciju risināšana ar atbalsta personāla iesaistīšanos. Turpināt atsevišėu, fiziski nolietojušos telpu rekonstrukciju, labiekārtošanu. Joma -6. IESTĀDES RESURSI Kritērijs Iekārtas un materiāltehniskie resursi Nodrošinājums ar telpām atbilstoši programmas īstenošanai Izglītības iestādē ir daĝēji izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās telpas- trūkst sporta zāles. Jau otro mācību gadu esošā zāle ir slēgta kritiskā stāvokĝa dēĝ. Sporta stundām pielāgo iespējas apkārtnes sporta zālēs(talsos, Sabilē), vai Tautas nama zālē Stendē. Telpu iekārtojums un aprīkojums atbilst izglītojamo skaitam, vecumam, augumam un nepieciešamības gadījumā ir pielāgojamas izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Telpas ir piemērotas interešu izglītības programmas īstenošanai un ārpusstundu pasākumu organizēšanai. Plašākiem pasākumiem izmantojam skolas ēdnīcas telpas un dažkārt sadarbojamies ar Stendes Tautas namu Iekārtu un materiāltehnisko resursu izmantošana mācību procesā Izglītības iestāde ir daĝēji nodrošināta ar nepieciešamiem pilnvērtīgam mācību procesam nepieciešamiem materiāltehniskajiem resursiem. Racionāli plānojot, pedagogiem ir iespējams tos izmantot. Ir izstrādāta kārtība, kādā tas notiek. Tehniskie līdzekĝi un iekārtas ir darba kārtībā. Notiek regulāra to apkope un remonts. Nepieciešams uzlabot šo resursu efektīvu izmantošanu. Kritērijs 6.2. Personālresursi Izglītības iestādes personāla nodrošinājums un pedagoăiskā personāla atbilstība normatīvajām prasībām Izglītības iestādē ir viss izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais personāls un sekmīgi darbojas atbalsta personāls. Diemžēl sociālā pedagoga likme ir Ĝoti maza, arī logopēda nodarbības ir pārāk noslogotas mazās likmes dēĝ Pedagogu profesionālā pilnveidošanās. Izglītības iestādes pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija, kā arī profesionālā pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām. Ir pedagogu profesionālās pilnveides plāns. Pēc VIIS datu bāzes nepieciešamos kursu apjomu šobrīd papildina 3 pedagogi-( I.Artmane-Hartmane augstāko mācību

12 iestādi beigusi 2009.gadā, uzsākti kursi mājturībā un vizuālajā mākslā 48 stundu apjomā, D.Kristberga- šai mācību gadā turpinās kursus klašu audzinātājiem). Viens pedagogs( M.Pavloviča ) ilgstoši slimo un šai mācību gadā skolā nestrādā. Atsevišėi pedagogi piedalās dažādās ar pedagoăisko darbu saistītās aktivitātēs gan iestādē, gan ārpus tās. Kvalitatīvā rādītāja vērtējums :labi Stiprās puses Plaši pieejams tehnisko mācību līdzekĝu klāsts un IT iespējas. Izglītības iestādē veiksmīgi strādā logopēds un sociālais pedagogs, darbojas Bērnu Dienas centrs. Pedagogi aktīvi apmeklē kursus savai tālākizglītībai un kvalitātes novērtēšanai. Nepieciešama jauna sporta zāle pie izglītības iestādes. Pedagogiem vairāk izmantot pieejamos resursus mācību stundu sagatavošanā un ikdienas darbā. Izglītības iestādes bibliotekāra štata vietas atjaunošana. Joma 7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA Kritērijs Iestādes darba pašnovērtēšana un attīstības plānošana Izglītības iestādes darba pašnovērtēšanas organizēšana. Izglītības iestādes pašnovērtēšanas sistēma ir fragmentāra. Pašnovērtēšana aptver turpat visas iestādes darba jomas. Katru gadu izvērtē izglītojamo mācību sasniegumus un prioritātes. Pašnovērtējums ir pietiekami objektīvs un pamatots. Iestādes vadība rosina personālu pašnovērtēšanai, kurā personāls iesaistās epizodiski Izglītības iestādes attīstības plānošana Pašnovērtēšanā konstatētas iestādes darba stiprās puses un nepieciešamie uzlabojumi, kas tiek Ħemti vērā, plānojot turpmāko darbību. Personāls tiek iepazīstināts ar šo informāciju. Izglītības iestāde veido attīstības plānu 3 gadiem( gadam) Dokuments ir strukturēts, pārskatāms un skaidrs. Prioritātes izvirzītas, Ħemot vērā iestādes darbības pamatmērėus, pašnovērtējumā konstatētās stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus, kā arī ārējo faktoru ietekmi. Kritērijs Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Vadības darba organizēšana un plānošana. Izglītības iestādē ir visa pedagoăiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija. Ir izglītības iestādes nolikums( apstiprināts Nr.993), kas atbilst normatīvo aktu prasībām. Ir izglītības iestādes gada darba plāns un pārskats par iepriekšējā gada darbu izpildi. Ir personāla amatu apraksti. Izglītības iestādes dokumenti pamatā atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai Izglītības iestādes darba organizēšana un personāla pārvaldība Direktora vietnieks iecelts, ievērojot viħa kvalifikāciju, pieredzi un iestādes vajadzības, viħa darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos. Ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra, kas aptver visas iestādes darbības jomas, kompetences ir noteiktas un pārsvarā veiksmīgi pārraudzītas. Atsevišėās darbības jomās izglītības iestādes vadītājs reizēm nepietiekami efektīvi plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu. Pirms lēmumu pieħemšanas visbiežāk konsultējas ar attiecīgā jautājumā kompetentiem darbiniekiem. Iestādes vadītājs deleăē pienākumus un pārrauga to izpildi. Iestādes vadībai ir noteikti apmeklētāju pieħemšanas laiki.

13 Pedagogu darba slodzes ir noteiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ir izveidotas pedagogu metodiskās komisijas, kas darbojas saskaħoti, plāno savu darbu. Kritērijs Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Sadarbība ar izglītības iestādes dibinātāju. Izglītības iestādei ir regulāra un cieša sadarbība ar dibinātāju- Talsu novada domi un Izglītības pārvaldes speciālistiem. Sadarbība iestādes budžeta veidošanā un izglītības darbības nodrošināšanā ir abpusēji ieinteresētas Sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām. Izglītības iestāde īsteno mērėtiecīgu sadarbību ar pašvaldības, valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām gan Stendes pilsētā, gan novadā Starptautiskā sadarbība Izglītības iestādes iesaistīšanās starptautiskā sadarbībā ir epizodiska. Ir sadarbības partneri Igaunijā Vohmas pašvaldībā. Stiprās puses Personāla amatu apraksti ir izstrādāti pārskatāmi, izmaiħas tiek laikus saskaħotas ar darbinieku. Produktīva sadarbība ar Talsu novada domi un citām pašvaldības iestādēm, dienestiem. Izglītības iestādes veiksmīgākai mērėu sasniegšanai nepieciešams direktora vietnieks audzināšanas un ārpusstundu jomā. Periodiski pārskatīt, analizēt un veikt korekcijas izglītības iestādes attīstības plānā, iesaistot tajā iestādes personālu. Paplašināt sadarbību ar NVO, tai skaitā ar Stendes jauniešu klubu. 5. Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais) Izglītojamo sasniegumi Talsu novada mācību priekšmetu olimpiādēs 2010./2011.m.g. Izglītības iestāde veicina un stimulē izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs. Aizvadītajā mācību gadā Talsu novadā rīkotajās olimpiādēs (matemātikā klasei, bioloăijā-9.klasei, informātikā 5.-7.klasei, latviešu valodā un literatūrā- 4. un 9.klasei, ăeogrāfijā- 8.klasei, vizuālajā mākslā, angĝu valodā -8 un 4.klasei) veiksmīgi piedalījās 17 izglītojamie. Stiprās puses Olimpiādēs izglītojamo vērtējumi ir stabili un adekvāti, pārsvarā optimālā līmenī. Rosināt izglītojamos aktīvāk piedalīties novada rīkotajās olimpiādēs. Pedagogiem prasmīgāk plānot mācību darbu stundās, lai atrastu vairāk laika darbam ar talantīgajiem izglītojamiem. 6.Turpmākā attīstība(balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem) Piesaistīt izglītojamos izglītības iestādei, popularizējot sabiedrībā notikumus iestādē, izmantojot mēdiju iespējas( izglītības iestādes mājas lapas izveide), meklējot īpašus un jaunus izglītības piedāvājumus, formas(eksterni, jaunas interešu izglītības vai mācību programmas, sporta zāles būvniecība). Pedagogu labās prakses piemēru popularizēšana savu kolēău vidū, demonstrējot tos vecākiem un citiem pedagogiem.

14 Mācību darba metožu dažādošana, iespēju piedāvāšana izglītojamiem, izmantojot sadarbību ar Talsu un Sabiles sporta centriem, ledus halli, Sabiles vidusskolas dabas zinību kabinetu. Pilnveidot darbu ar talantīgajiem izglītojamiem, veidot un analizēt izglītojamo attīstības dinamiku, lai celtu katra izglītojamā individuālos sasniegumus. Mācīšanās prasmju un motivācijas atbalsts izglītojamiem. Izglītības iestādes fiziskās vides estētiska uzlabošana, modernizēšana. Iestādes iekšējās darba kārtības un disciplīnas uzlabošana izglītojamo un personāla vidū. Panākt bibliotekāra, direktora vietnieks audzināšanas un ārpusstundu jomā, medicīnas darbinieka štata vietu nodrošinājumu izglītības iestādes pilnvērtīgai darbībai. Iestādes vadītājs: Iveta Freimane

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2017. gads 1. Mācību saturs. Vērtējums

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts:

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Microsoft Word - Jeru pamatskolas pašvērtējuma ziņojums.doc

Microsoft Word - Jeru pamatskolas pašvērtējuma ziņojums.doc Rūjienas novada pašvaldība Jeru pagasta pārvalde JERU PAMATSKOLA Reģ.Nr.4412900639 Jeru pagastā,rūjienas novadā,p/n Endzele,LV-4234 Tālr.64230940,fakss 64219011,e-pasts: jeru.pamatskola@rujiena.lv Jeru

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

MergedFile

MergedFile Beverīnas NOVADA PAŠVALDĪBAS BRENGUĻU SĀKUMSKOLAS AVOTKALNi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV - 4245 Tālrunis 29322059, e pasts: brenguluskola@beverina.lv Reģ.Nr. 4411900650 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 SATURA RĀDĪTĀJS 1. Mācību centrs Liepa vispārīgs raksturojums 3 2. Mācību centrs Liepa darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un

Sīkāk

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr. 3024903267, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, e-pasts livupe@liepaja.edu.lv, interneta vietne www.livupe.edu.lv, lapa sociālajā tīklā

Sīkāk

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr. 4213900387 Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr.65307660, e-pasts:livanu2vsk@livani.lv LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa Salas pagasts

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr. 3020900938, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, fakss 63428092 e-pasts specinternatpsk@liepaja.edu.lv, mājaslapa www.liepsip.edu.lv, lapa sociālajā

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: izglītības iestādes reģistrācijas Nr

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: izglītības iestādes reģistrācijas Nr GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4413900967, izglītības iestādes vadītājs Aivars Mednis PAŠNOVĒRTĒJUMS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk