LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads"

Transkripts

1 LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss , t , e-pasts SASKAŅOTS Daugavpils novada Izglītības pārvaldes vadītāja (I.Bulaša) 2016.gada. APSTIPRINĀTS Medumu internātpamatskolas direktore (G.Piščuļonoka) 2016.gada. Medumu internātpamatskolas ATTĪSTĪBAS PLĀNS gadam

2 SATURA RĀDĪTĀJS 1.IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Izglītības iestādes piedāvātās īstenojamās izglītības programmas un izglītojamo skaits tajās Nodrošinājums ar pedagogiem, to kvalitatīvais sastāvs Skolas vides raksturojums Skolas piedāvājumi Izglītības iestādes sociālās vides raksturojums SKOLAS VĪZIJA, MISIJA, PAMATMĒRĶI IEPRIEKŠ IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU IZPILDES ANALĪZE SKOLAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES GADAM ATTĪSTĪBAS PLĀNS Pamatjoma MĀCĪBU SATURS Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS Pamatjoma IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI Pamatjoma ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM Pamatjoma SKOLAS VIDE Pamatjoma RESURSI Pamatjoma SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

3 1. IESTĀDES VISPARĪGS RAKSTUROJUMS Dibinātājs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401 Reģistrācijas Nr.: Juridiskā adrese: Ilgas iela 15, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 Izglītības iestādes tips: speciālā pamatskola Tīmekļvietnes adrese: edu.dnd.lv/medumuspec/ Skolas direktors: Gaļina Piščuļonoka 1.1.Izglītības iestādes piedāvātās īstenojamās izglītības programmas un izglītojamo skaits tajās Izglītības programmas nosaukums Kods Licence (Nr., datums) Akreditācijas termiņš Izglītojamo skaits 2016./2017. m. g. 116 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem V ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem izsniegta smagiem attīstības traucējumiem Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar V-6420 Nr garīgās attīstības traucējumiem izsniegta līdz Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar V-6421 Nr smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem izsniegta līdz smagiem attīstības traucējumiem

4 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma V-7519 Nr izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem izsniegta līdz vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma V-7520 Nr izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem izsniegta līdz Nodrošinājums ar pedagogiem, to kvalitatīvais sastāvs Skolā ir nokomplektēts izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. Skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolā ir noteikta personāla tālākizglītības kārtība un plāns darbinieku tālākizglītības organizēšanai. Periodiski tiek izvērtēta personāla tālākizglītības efektivitāte. Skolā strādā 48 pedagogi, t. sk. 44 sievietes. Izglītības iestādes vadību nodrošina direktors, 2 vietnieki (direktora vietnieks direktora vietnieks audzināšanas jomā) struktūrvienības vadītājs un skolas pārzine. No visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem : 1. Pamatdarbā - 45; 2. Blakusdarbā 2; 3. Augstākā pedagoģiskā izglītība 47; 4. Apgūst augstāko pedagoģisko izglītību 2; 5. Maģistra grāds pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 1 iestājies augstskolā un 1 mācās, lai iegūtu augstāko pedagoģisko izglītību. Pedagogu izglītība 4

5 2016./2017. Pedagogi kopā 48 Augstākā pedagoģiskā izglītība 46 Iegūst augstāko pedagoģisko izglītību 2 Ieguvuši otru augstāko vai speciālo izglītību 1 Pedagogi ar maģistra grādu 11 Obligāts nosacījums speciālās skolas pedagogiem ir iegūt tiesības mācīt speciālās izglītības programmās. 2 pedagogi ir ieguvuši augstāko speciālo izglītību, pārējie tālākizglītības kursos ieguvuši sertifikātu, kurš dod tiesības mācīt mācību priekšmetus pamatizglītībā speciālajās programmās. Pēc profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm nav 33 (67%) 1.pakāpe - 2.pakāpe 2 (4%) 3.pakāpe 13 (29%) 4.pakāpe - 5.pakāpe Skolas vides raksturojums Izglītības iestādes kopš dibināšanas atrodas Ilgas ielā 15, Medumu pagastā, Daugavpils novadā. 5

6 2011.gada 31.maijā starp Valsts sociālās aprūpes centru Latgale Daugavpils novada domi un Medumu speciālo internātpamatskolu tika noslēgts sadarbības līgums Nr. 1 12/17 par sadarbību starp Centru, Pašvaldību un Skolu par izglītības nodrošināšanu izglītojamiem ar invaliditāti. Atbilstoši līgumam centrs iedalīja Skolai telpas izglītības procesa organizēšanai 242,2 m 2 platībā, kas atrodas centra filiālē Kalkūni, adrese: Komunālā iela 104, Kalkūne, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads. Uz centra telpu bāzes tika izveidota Medumu speciālās internātpamatskolas (tagadējais nosaukums Medumu internātpamatskola) struktūrvienība Kalkūni. Tur tika organizēta izglītojamo apmācība ar smagiem garīgas attīstības un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kuri veselības stāvokļa ietekmē nevar pārvietoties uz mācībām skolā. Nodarbības organizētas piecās, plašās, gaišās mācību telpās. Mācību telpas tika aprīkotas ar mēbelēm, mācību līdzekļiem, mācību programmas realizācijai nepieciešamo aprīkojumu. Skolas ēkā Ilgas ielā 15, Medumos, telpu iekārtojums atbilst izglītojamo mācību un audzināšanas procesa nodrošināšanai pamatskolā. Telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas, iekārtojums atbilst sanitāri higiēnisko normu prasībām. Skolā ir mūzikas kabinets (platība 30 m 2 ), kur skolotājai un skolēniem ir iespēja izmantot akustisko sistēmu un sintezatoru, klavieres, portatīvo datoru, kā arī dažādus muzikālos instrumentus. Informātikas kabinets (platība 32,2 m 2 ) gada decembrī ERAF projekta Medumu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana ietvaros aprīkots ar interaktīvo tāfeli un astoņiem datoriem, kuriem ir interneta pieslēgums, datorgaldiem, un datorkrēsliem. Skolā aprīkoti divi mājturības un tehnoloģiju kabineti (platība 20,2 m 2 un 19,9 m 2 ), logopēdijas kabinets (12 m 2 ), psihologa kabinets (20 m 2 ), sporta/aktu zāle (152 m 2 ), korekcijas nodarbību zāle (30 m 2 ), skolas internāts ar deviņām guļamtelpām kopējā platība 322 m 2,kur dzīvo 48 audzēkņi, bibliotēkas (40,5 m 2 ). Skolas teritorijā ir labi aprīkots spēļu laukums (sākumskolas skolēniem) un sporta laukums. Izglītojamiem ar kustības traucējumiem uzstādīts pacēlājs. Telpu aprīkojums un pārējie materiāltehniskie resursi ļauj realizēt licencētās izglītības programmas. Skolai ir normatīvos aktos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets, skolas budžetu nodrošina valsts budžeta mērķdotācija pedagogu darba algām un skolas uzturēšanai. Katra gada budžeta tāme tiek veidota, ņemot vērā piešķirtos līdzekļus, attīstības prioritātes. Vislielākais finansējums nepieciešams darbinieku darba algām izglītojamo ēdināšanai un skolas remontam. Skolas direktore kopā ar skolas grāmatvedi, vietniekiem skolas pārzini un bibliotekāri apkopo informāciju par nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un to iegādi. Skolas darbinieki tiek informēti par skolas finanšu izlietojumu. Piesaistītie līdzekļi tiek izmantoti konkrētu mērķu realizēšanai. Skolas telpu platība: 6

7 Skolas ēka 2624 m 2 Mācību telpu platība 1048 m 2 Internāta telpu platība 322 m 2 Sporta un atpūtas telpu platība 152 m 2 Saimnieciskās darbības telpu platība 425,9 m 2 Struktūrvienības Kalkūni telpu platība 242,2 m Skolas piedāvājumi internāts; transporta pakalpojumu saņemšana nokļūšanai uz skolu un dzīvesvietu; izmantot informācijas tehnoloģijas; apmeklēt korekcijas nodarbības; korekcijas nodarbības izglītojamajiem vasaras periodā; interešu izglītības programmas: Rokdarbu pulciņš; Ritmikas pulciņš; Zīmēšanas, gleznošanas pulciņš; Tehniskās modelēšanas un konstruēšanas pulciņš; Angļu valodas pulciņš. 1.5.Izglītības iestādes sociālās vides raksturojums Skola ir vienīgā speciālā skola Daugavpils novadā, tāpēc tajā mācās izglītojamie no dažādiem pagastiem. Daugavpils novadā tika uzsākta izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušana vispārizglītojošajās skolās. Bieži vien izglītojamiem no attālākiem pagastiem ir nepieciešama speciālās izglītības lielāka koncentrēšana gan mācību, gan audzināšanas darbā, gan medicīniskajā uzraudzībā, tādēļ izglītojamo vecāki izvēlas sev izdevīgu variantu sūtīt 7

8 bērnus piemērotās speciālās izglītības iestādēs. Uzsākot katru mācību gadu, skola veic izglītojamo ģimeņu izpēti, lai sniegtu savlaicīgu atbalstu viņu sociālo problēmu risināšanā. Skolu apmeklē izglītojamie no ģimenēm, no sociālās aprūpes centra Latgale filiāles Kalkūni (izglītojamie mācās skolā, bet dzīvo aprūpes centrā), Naujenes bērnu nama un bērnu nama-patversmes Priedīte. Skolas ģimeņu sociālā izpēte Izglītojamie Izglītojamo skaits 2015./2016.m.g. Bērni invalīdi 100 Bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni 75 Izglītojamie Izglītojamo skaits 2015./2016.m.g. Daudzbērnu ģimenes 13 Audzina viens no vecākiem 14 Audzina vecvecāki 1 Audzina tante 1 Audzina aizbildnis 4 Dzīvo bērnu namā, patversmē, aprūpes centrā 65 Pārējie 14 Izglītojamie Izglītojamo skaits 2015./2016.m.g. Maznodrošinātas un trūcīgas ģimenes 13 Vecāki bezdarbnieki 9 Sociālā riska ģimenes 5 Visi (100%) pedagogi un tehniskie darbinieki atzīst, ka tiek plānveidīgi strādāts pie skolas tēla un kopības apziņas veidošanas, popularizējot izglītojamo un pedagogu dalību un sasniegumus dažādos novada un valsts mēroga konkursos, sacensībās, pasākumos, kā arī sižetos televīzijā un publikācijās presē. Skolā izglītojamie mācās divās plūsmās latviešu un krievu. Vienlīdzību, taisnīgumu un demokrātiju skolā nodrošina Darba kārtības un Iekšējās kārtības noteikumi. Skolā ir labvēlīga mērķtiecīgi veidota vide, kur izglītojamie ikdienas mācību un audzināšanas procesā iegūst izpratni par labo un 8

9 patieso, tā bagātinot savu pieredzi, vērtības, prasmes, zināšanas un attieksmi pret sevi un apkārtējo pasauli. Skolā rūpējas par esošo tradīciju kopšanu, uzturēšanu, ieviešanu. Veiksmīgi tiek plānota un īstenota skolas tēla veidošana. Skola kopj savas tradīcijas, attīsta darbiniekos, izglītojamos un viņu vecākos lepnumu par piederību savai skolai. Skolā ir labvēlīga mērķtiecīgi veidota vide, kur skolēni ikdienas mācību un audzināšanas procesā iegūst izpratni par labo, skaisto un patieso, tā bagātinot savu pieredzi, vērtības, prasmes, zināšanas, attieksmi pret sevi un apkārtējo pasauli. Skolā rūpējas par esošo tradīciju kopšanu, uzturēšanu, jaunu tradīciju ieviešanu. Notiek sporta spēļu turnīri, veselības dienas, ekskursijas un pārgājieni, izstādes un konkursi. Skolā valda radoša sadarbība, kurā aktīvi iesaistās gan izglītojamie, gan pedagogi. Darbības pamatā ir labvēlīgas atmosfēras radīšana starp izglītojamajiem un skolas atbalsta personālu. Izglītojamie jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, kultūras un reliģijas piederības. Izglītojamo un skolotāju attiecībās valda savstarpēja cieņa un sapratne. Skola cenšas respektēt katra izglītojamā un tās darbinieka tiesības attīstīt viņu spējas un atzinīgi novērtēt padarīto. Visi skolas darbinieki cenšas būt taisnīgi pret visiem izglītojamajiem. Pedagogi un atbalsta personāls atbalsta katra izglītojamā un darbinieka tiesības, spējas un paveikto darbu. Izglītojamajiem tiek radīta vide, kurā ir iespēja justies visiem vienlīdzīgiem un darboties kopā. Skolas Iekšējās kārtības noteikumi paredz atzinīgi novērtēt labu uzvedību un sasniegumus. Katras nedēļas pirmdienā un piektdienā notiek dežūrlīnijas, kurās par kārtību skolā ziņo iepriekšējās nedēļas dežūrklase, tiek apspriests kārtējās nedēļas kalendārais plānojums, izrunātas problēmsituācijas un izteikta pateicība izglītojamajiem un pedagogiem par sasniegumiem u.c. Skolā gan mācību procesā, gan ārpusstundu darbā skolotāji veic darbus kopā ar izglītojamajiem gan skolas apkārtnes sakopšanā, gan koncertu priekšnesumu organizēšanā pedagogi darbojas kopā ar bērniem. Skolas vestibilos trepju telpās tiek izvietoti izglītojamo radošie darbi un foto izstādes. Skolas dežūrpersonāls ir draudzīgs, darbinieki ir laipni un izpalīdzīgi. Izglītības iestādei piederošā teritorija ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un uzturēta kārtībā. Pagalmā aktīvai atpūtai iekārtots bērnu rotaļu laukums. Izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumi ir veidoti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem; tie tiek uzlaboti un papildināti, iesaistoties izglītojamo un vecāku pārstāvjiem. Izglītojamie ar skolas Iekšējās kārtības noteikumiem iepazīstas un parakstās drošības žurnālos. 9

10 2.SKOLAS VĪZIJA, MISIJA, PAMATMĒRĶI Skolas vīzija: Izglītības galamērķis nav zināšanas, bet darbība. /Herberts Spensers/ Skolas misija: Gatavot izglītojamos dzīvei mūsdienu mainīgajā pasaulē, piemērota darba veikšanai, atbilstoši katra izglītojamā veselības stāvoklim, garīgās un fiziskās attīstības līmenim. Skolas darbības pamatmērķis īstenot izglītojošo darbību, nodrošināt speciālās pamatizglītības programmu apguvi atbilstoši izglītojamā veselības stāvoklim, attīstības līmenim un spējām. Skolas galvenie uzdevumi: 1. Nodrošināt izglītojamo iespēju atbilstoši veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim apgūt pamatprasmes, kas nepieciešams izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai aktivitātei, sociālai iekļaušanai. 2. Nodrošināt iespēju saņemt pedagoģisko korekciju u rehabilitāciju atbilstoši izglītojamā traucējuma veidam, sniegt atbalstu izglītojamo speciālo vajadzību nodrošināšanai. 3. Sadarboties ar izglītojamiem un izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), izvēlēties audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamā harmonisku attīstību. 4. Pilnveidot un racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla resursus. 10

11 3.IEPRIEKŠ IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU IZPILDES ANALĪZE Pašvērtējuma joma Mācību saturs Mācīšana mācīšanās Atbalsts izglītojamiem un Prioritāte Mācību procesa individualizācijas pilnveide Mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitātes uzlabošana, dažādojot mācību metodes un izmantojot diferencētu pieeju Rehabilitācijas nodarbību nodrošināšana skolēniem Resursi Skolas darbinieku pieredzes, kvalifikācijas pilnveidošana Rezultāts Pedagogi pilnveido individuālos izglītības plānus, lai labāk pielāgotu iepriekš izstrādātos plānus izglītojamo spējām un uzlabotu izglītības procesa organizēšanu, ievērojot izglītojamo pieredzi, prasmes, izziņas procesu īpatnības un mācību priekšmetu programmās izvirzītos mērķus un uzdevumus. Programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem ( ) licencēšana un akreditācija 2013./2014.m.g Mācību gada laikā pedagogi efektīvi izmantoja diferencēto un individuālo pieeju izglītošanas procesā, dažādoja metodes un veidus: - Patstāvīgo darbu variantu praktizēšana, kas atšķiras pēc sarežģītības pakāpes un apjoma; - Pēc pedagoģiskās palīdzības daudzuma diferencēti uzdevumi; - Mācību tempa koriģēšana; - Diferencēta grupāla darba praktizēšana; /2016.m.g.2.semestrī tika organizēta pedagogu izstrādāto mācību, uzskates, izdales materiālu izstāde; - Tika organizēts seminārs vispārizglītojošo skolu skolotājiem, kuri strādā pēc speciālajām izglītības programmām Dažādu mācību metožu un metodisko paņēmienu izmantošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām - Tika sniegtas konsultācijas pedagogiem gadā skolēnu ar kustības traucējumiem pārvietošanai skolā tika uzstādīts pacēlājs.2016.gadā izveidota koriģējošās vingrošanas zāle.2016.gadā no līdz skolā darbojās korekcijas grupas izglītojamajiem. Tiek uzraudzīta personāla profesionālā pilnveide. Bērnu tiesību aizsardzības jautājumos apmācīti visi skolas pedagoģiskie darbinieki un 40% nepedagoģiskie darbinieki /2016.mācību gadā viena skolotāja B2 kursos ieguva otu specialitāti Mājturības un tehnoloģiju skolotāja. Visi pedagogi regulāri paaugstina profesionālās darbības kvalitāti dažādos kursos, semināros.14 pedagogi (30%) profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā ir ieguvuši 3. kvalitātes pakāpi, divi pedagogi 2. kvalitātes pakāpi (ERAF projekta 11

12 Izglītības iestādes telpu labiekārtošana un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana atbilstoši mūsdienu prasībām "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" ietvaros). Skolā tika veikts otrā stāva klases telpu, psihologa kabineta, medicīnas kabineta, izolatora telpu remonts. Tika izbūvēts koridors trešajā stāvā, kurš savieno skolas pretējos spārnus. Iegādāti 6(seši) planšetdatori mācību procesa organizācijai. Iegādāts 9vietīgs mikroautobuss. Skolas vide Atbalstoša un droša vide skolā 2012.gadā renovēts jumts skolas mācību ēkā, izremontētas telpas sākumskolas klašu izglītojamajiem.2014.gadā veikts remonts un apgaismojuma renovācija skolas pirmā stāva piebūves klasēs. Veikts skolas ēdamzāles remonts.2015.gadā skolas otrā stāva piebūves klasēs veikts kosmētiskais remonts un apgaismojuma renovācija. Veikts skolas mazgāšanās telpu remonts. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Skolas darbības iekšējās vērtēšanas sistēmas pilnveide Regulāri tiek veikts skolas darbības izvērtējums visās skolas darbības pamatjomās. Vērtēšanā tiek iesaistīts viss pedagoģiskais kolektīvs un daļēji nepedagoģiskais personāls. Vērtējuma rezultāti un rekomendācijas (finansiālo iespēju robežās) tiek ņemtas vērā skolas darbības plānošanā. 12

13 4. SKOLAS ATTISTĪBAS PRIORITĀTES GADAM Nr. Skolas darbības 2017.gads 2018.gads-2019.gads p.k. pamatjomas 1. Mācību saturs Nodrošināt licencēto izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu. 2. Mācīšana un mācīšanās Daudzveidīgu un efektīvu mācību metožu izmantošana dzīvei nepieciešamo praktisko iemaņu apguvē izglītojamajiem Informācijas tehnoloģiju un interaktīvu mācību metožu daudzpusīga pielietošana izglītojamo mācīšanās procesa aktivizēšanai 3. Izglītojamo Izglītojamo sasniegumu kvalitatīva uzskaite un analīze. sasniegumi 4. Atbalsts Izglītojamo atbalsta efektivitātes uzlabošana. izglītojamajiem 5. Skolas vide Drošas, estētiskas un labvēlīgas vides nodrošināšana. 6. Resursi Skolas telpu, iekārtu un citu resursu uzlabošana mūsdienīga mācību procesa un vides nodrošināšanai. Pedagoģiskā personāla attīstības nodrošināšana. 7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Skolas kvalitatīvas darbības nodrošināšana un skolas tēla veidošana. Mērķtiecīga skolas darba izvērtēšana un turpmāko attīstības prioritāšu noteikšana. 13

14 MĀCĪBU SATURS Pamatjoma Prioritāte Nodrošināt licencēto izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu. Mērķis Nodrošināt kvalitatīvu izglītības satura plānošanas un īstenošanas procesu. Novērtēšanas kritēriji Aktualizētas licencētās un akreditētās izglītības programmas, veikti nepieciešamie grozījumi izglītības programmu īstenošanas plānā. Uzlabotas pedagogu prasmes veikt individuālo izglītības plānu izstrādi un izvērtēšanu. Sniegts atbalsts jaunajiem pedagogiem izglītības satura plānošanā un īstenošanā. Papildināta materiāltehniskā bāze, iegādātas informācijas tehnoloģijas, inventārs korekcijas nodarbībām. Valsts valodas lietojums ikdienas darbā. Ieviešanas gaita g. Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Aktualizēt un veikt grozījumus speciālajās pamatizglītības programmās. s vietnieki, g. Cilvēkresursi MK darbā iekļaut individuālo izglītības plānu izstrādes un izvērtēšanas prasmju pilnveides pasākumus. Sākumskolas un C līmeņa klašu skolotāju MK vadītāja katra gada septembris, decembris, maijs Pedagogi, dokumentu analīze, aptaujas. struktūrvienības vadītāja Sniegt atbalstu jaunajiem pedagogiem mācību priekšmetu tematisko plānu izstrādāšanā, individuālo plānu izstrādāšanā un izvērtēšanā. visu periodu Personālresursi Nodrošināt mācību procesa uzraudzību un kontroli. Izvērtēt mācību līdzekļu un materiāltehnisko nodrošinājumu izglītības programmu satura īstenošanai. MK vadītāji, bibliotekāre katra gada novembris, aprīlis katra gada janvāris-marts Kancelejas preces, dators Finanšu resursi, materiāltehniska bāze struktūrvienības vadītāja 14

15 Nodrošināt mācību satura īstenošanas uzraudzību. Pilnveidot pedagogu, izglītojamo valsts valodas lietojumu. visu periodu Iekšējās kontroles plāns Pedagogi g. Pedagogi, dir.vietnieki 15

16 MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS Pamatjoma Prioritāte Daudzveidīgu un efektīvu mācību metožu izmantošana dzīvei nepieciešamo praktisko iemaņu apguvē izglītojamajiem. Mērķis Veicināt daudzveidīgu, efektīvu mācību metožu ieviešanu mācību procesā, atbilstoši vajadzībām. Novērtēšanas kritēriji Uzlabota materiāltehniskā bāze. Pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību metodes izglītojamo aktivizēšanai mācību procesā praktisko iemaņu apguvē. Pedagogu metodiskās izstrādnes. Ieviešanas gaita 2017.g. Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Aktualizēt daudzveidīgu, efektīvu mācību metožu, informācijas tehnoloģiju, interaktīvu mācību metožu izmantošanu mācību stundās g. martsaprīlis Cilvēkresursi, kancelejas preces Nodrošināt pedagogu dalību kursos/semināros, lai pilnveidotu profesionālo kompetenci. Nodrošināt mācību procesa uzraudzību un kontroli. pēc piedāvājuma 2017.g. novembrisaprīlis Finanšu līdzekļi Kancelejas preces, dators Analizēt mācību procesa kvalitāti skolā. Organizēt mācību ekskursijas. audzināšanas jomā 2017.g. jūnijs Dators 2017.g. Mikroautobusi, finanšu līdzekļi 16

17 MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS Pamatjoma Prioritāte Informācijas tehnoloģiju un interaktīvu mācību metožu daudzpusīga pielietošana izglītojamo mācīšanās procesa aktivizēšanai Mērķis Veicināt izglītojamo jēgpilnu patstāvīgās izzināšanas, praktiskās darbošanās, radošo prasmju un iemaņu apgūšanu. Novērtēšanas kritēriji Izglītojamie līdzdarbojas un sadarbojas mācību procesā. Mācību procesā izmanto atbilstošus mūsdienīgus mācību līdzekļus, citādu mācību vidi. Pedagogi veicina izglītojamo patstāvīgās izzināšanas procesu, to saista ar praktisko dzīvi un pielietojumu. Pedagogi rosina izglītojamos darboties mērķtiecīgi, patstāvīgi un jēgpilni. Ieviešanas gaita g. Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Pilnveidot skolotāju zināšanas par mūsdienīgiem mācību līdzekļiem, metodēm, paņēmieniem un darba formām. MK vadītāji, direktores vietnieki, struktūrvienības g. Pilnveides kursi Veicināt sadarbību ar izglītojamo vecākiem un organizācijām novadā. Sekmēt izglītojamo patstāvīgās izzināšanas, praktisko darbību izmantošanu mācību stundās un citādā mācību vidē. vadītāja Klašu audzinātāji, pedagogi g. Cilvēkresursi Priekšmetu pedagogi g. Cilvēkresursi 17

18 IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI Pamatjoma Prioritāte Izglītojamo sasniegumu kvalitatīva uzskaite un analīze. Mērķis Pilnveidot izglītojamo sasniegumu dinamikas uzkaiti individuālajām/grupu korekcijas nodarbībām. Novērtēšanas kritēriji Skolā regulāri veic izglītojamo sasniegumu uzskaiti un analīzi. Pedagogi veic dinamikas uzskaiti un analīzi par izglītojamo individuāliem sasniegumiem un dinamiku korekcijas nodarbībās. Izglītojamo aktivitātes konkursos, skatēs, projektos. Ieviešanas gaita g. Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Regulāri veikt izglītojamo sasniegumu uzskaiti. s, g. Dators, internets, kancelejas preces Nodrošināt izglītojamo sasniegumu analīzi. s, katra gada janvāris-jūnijs Dators, internets, kancelejas preces izglītības jomā Pārskatīt un pilnveidot izglītojamo sasniegumu kritērijus korekcijas nodarbībās. Nodarbību pedagogi katra gada septembris, oktobris Kancelejas preces, dators Nodrošināt izglītojamo dinamikas uzskaiti un analīzi individuālajā/grupu korekcijas darbā. Nodrošināt izglītojamo sasniegumu uzskaites, analīzes un dinamikas uzraudzību un kontroli. Savlaicīgi informēt izglītojamos un vecākus par mācību sasniegumiem. katra gada janvāris- maijs g. Kancelejas preces, dators Dators, internets, kancelejas preces Klases audzinātāji g. Priekšmetu pedagogi 18

19 ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM Pamatjoma Prioritāte Izglītojamo atbalsta efektivitātes uzlabošana. Mērķis Uzturēt pozitīvu un drošu mācību vidi izglītojamajiem un veicināt izpratni par veselīgu dzīvesveidu. Novērtēšanas kritēriji Skolā nodrošināts kvalificēts atbalsta personāls. Atbalsta personāls sadarbojas ar pedagogiem izglītojamo vajadzību nodrošināšanā un atbalsta sniegšanā. Skola veicina veselīgu dzīvesveidu. Skola organizē pasākumus, kas veicina veselīgu dzīvesveidu un izpratni. Skola nodrošina pasākumus, kas veicina izpratni par cilvēku drošības jautājumiem. Ieviešanas gaita g. Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Audzināšanas darba plānā iestrādā atbalstu pozitīvas, draudzīgas, iecietīgas un cieņas pilnas vides nodrošināšanai skolā. audzināšanas jomā katra gada septembris Dators, internets, kancelejas preces Nodrošināt psihologa konsultācijas izglītojamiem un pedagogiem. audzināšanas jomā g. Personālresursi Organizēt drošības mēnesi. audzināšanas jomā katra gada septembris Personālresursi Paplašināt atbalsta personāla sastāvu (sociālais pedagogs, rehabilitologs) g. Personālresursi Veicināt izglītojamo pašpārvaldes iesaistīšanos skolas pasāķumu organizēšanā veselīga dzīvesveida un cilvēkdrošības jautājumu popularizēšanai skolā. Organizēt pasākumus veselīga dzīvesveida popularizēšanai. audzināšanas jomā audzināšanas jomā visu periodu g. Finanšu resursi, materiāltehniskā bāze Personālresursi, finanšu līdzekļi Analizēt situāciju un veikt nepieciešamās darbības darbam ar izglītojamajiem, kuri neattaisnoti kavē skolu audzināšanas jomā visu periodu Personālresursi 19

20 Sadarbībā ar Daugavpils novada Izglītības pārvaldi personālam nodrošināt zināšanu apguvi bērnu tiesību aizsardzības jomā. pēc piedāvājuma Finanšu līdzekļi Veicināt vecāku dalību skolas pasākumos. Klases audzinātāji g. Klases audzinātāji 20

21 IESTĀDES VIDE Pamatjoma Prioritāte Izglītojamo atbalsta efektivitātes uzlabošana. Mērķis Uzlabot skolas telpu estētisko un fizisko stāvokli. Veidot skolas pozitīvo vidi. Novērtēšanas kritēriji Skolā un internātā veikts vairāku telpu remonts. Vairākas klašu un internāta telpas aprīkotas ar jaunām mēbelēm. Veikta skolas telpu apsekošana un noteikta atbilstība drošības prasībām. Mācību iekārtas un aprīkojums tiek uzturēts kārtībā. Ieviešanas gaita g. Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Iepazīstināt izglītojamos un vecākus ar skola iekšējās kārtības un drošības noteikumiem. Klases audzinātāji, priekšmetu pedagogi g. Cilvēkresursi Veikt mājturības un tehnoloģiju kabinetu remontus. Skolas pārzine 2017.g. jūnijs Finanšu līdzekļi, personālresursi Veikt informātikas kabineta renovāciju un aprīkošanu. Skolas pārzine 2019.g. jūnijsjūlijs Bibliotēkas remonts, nodrošinājums ar jaunām mēbelēm. Skolas pārzine Plānot izglītojamo izvietojumu pa mācību telpām atbilstoši izglītības programmas specifikai un izglītojamo skaitam. Nodrošināt mācību tehnisko līdzekļu, aprīkojumu atbilstību drošības prasībām. Veikt telpu apsekošanu un noteikt atbilstību drošības prasībām. Izstrādāt izglītojamo uzvedības vērtēšanas kritērijus,atbilstoši izglītojamo attīstības līmenim. Veikt audzināšanas pasākumu uzraudzību un analīzi. Darba aizsardzības speciālists Darba aizsardzības speciālists audzināšanas jomā, audzināšanas jomā g. jūnijsjūlijs katra gada septembris pastāvīgi, pēc nepieciešamības katra gada septembris, aprīlis katara gada septembris visu periodu Finanšu līdzekļi, personālresursi Finanšu līdzekļi, personālresursi Mācību priekšmetu stundu saraksts Finanšu līdzekļi Finanšu līdzekļi Kancelejas preces, dators Kancelejas preces, dators

22 Skolas tēla veidošana un popularizēšana tīmekļa vietnē htpp://edu.dnd.lv : informācija par skolas aktivitātēm, skolēnu dalību pasākumos, konkursos, izstādēs. Klases audzinātāji, priekšmetu pedagogi g. Cilvēkresursi Skolas tīmekļa vietnes izveide. s vietnieki g. Cilvēkresursi 22

23 RESURSI Pamatjoma Prioritāte Skolas telpu, iekārtu un citu resursu uzlabošana mūsdienīga mācību procesa un vides nodrošināšanai. Pedagoģiskā personāla attīstības nodrošināšana. Mērķis Turpināt veidot mūsdienīgu mācību vidi kvalitatīvam mācību procesam. Nodrošināt regulāru pedagogu profesionālo pilnveidi. Novērtēšanas kritēriji Skolas un internāta telpas aprīkotas ar jaunām mēbelēm. Iegādāti jauni datori. Iegādāti planšetdatori mācību procesam. Visiem pedagogiem profesionālā pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām. Notiek pieredzes apmaiņa par kursos, semināros gūtām atziņām. Pedagogi izstrādā mācību un metodiskos materiālus. Ieviešanas gaita g. Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Organizēt mēbeļu iepirkuma procedūru un iegādāties mēbeles skolai un internāta telpām. Skolas pārzine 2018.g. maijs Finanšu līdzekļi Organizēt datortehnikas iepirkumu un iegādāties datorus. Skolas pārzine 2019.g. maijs Finanšu līdzekļi, personālresursi Iegādāties planšetdatorus. Skolas pārzine 2017.g februāris Finanšu līdzekļi Nodrošināt tālākizglītības kursu apmeklēšanu pedagogiem. Organizēt pedagogiem savstarpējās pieredzes popularizēšanas seminārus. Nodrošināt atbalstu jaunajiem pedagogiem. izglītības jomā izglītības jomā pēc skolas darba plāna, pēc nepieciešamības katra gada aprīlismaijs Finanšu līdzekļi Dators, interaktīvā tāfele, internets visu periodu Personālresursi 23

24 Pedagogiem veikt savas profesionālās darbības pašvērtējumu. izglītības jomā katra gada maijs Dators, kancelejas preces 24

25 SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA Pamatjoma Prioritāte Skolas kvalitatīvas darbības nodrošināšana un skolas tēla veidošana. Mērķis Nodrošināt skolas attīstību un veicināt skolas dalību projektos. Novērtēšanas kritēriji Apkopoti izglītojamo, vecāku, pedagogu u.c. viedokļi par skolas darba kvalitāti un attīstības plāna izpildi, skolas tēla veidošanu. Skolas darba izvērtēšanai izmanto demokrātiskas metodes un formas. Ir izveidota bāze skolas attīstības tālākai plānošanai. Ieviešanas gaita 2017.g Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Izstrādāt skolas darba izvērtēšanas plānu g. septembris plāns Sadalīt pienākumus izvērtēšanas procesam g. oktobris Veikt aptaujas. Psihologs 2017.g. janvāris Veidot darba grupas priekšlikumu apkopošanai pašvērtējuma ziņojumam un tālākai skolas attīstības plānošanai. Veicināt inovatīvu darbību kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā, piedaloties dažādos projektos, sadarbojoties ar valsts un sabiedriskajām organizācijām. Pienākumu sadale Aptauju anketas 2017.g g. Cilvēkresursi 25

26 SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA Pamatjoma Prioritāte Mērķtiecīga skolas darba izvērtēšana un turpmāko attīstības prioritāšu noteikšana. Mērķis Nodrošināt kvalitatīvu skolas darba analīzi tālākās attīstības plānošanai. Novērtēšanas kritēriji Skolas iekšējās kontroles plāns un tā realizācijas izvērtējums. Metodiskā darba izvērtējums. Skolas darba detalizēts izvērtējums. Skolotāju pašvērtējuma rezultāti. Skolas darbību reglamentējošie dokumentu atbilstība ārējām prasībām. Ieviešanas gaita g. Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Nodrošināt iekšējo normatīvo aktu saskaņotību. katra gada decembris Skolas normatīvie akti Iepazīstināt personālu un vecākus ar skolas attīstības prioritātēm 3 gadiem. Pārvēlēt skolas padomi. Aktivizēt pedagogu, izglītojamo vecāku iesaistīšanu skolas darba vērtēšanas un plānošanas procesā. s vietnieki, audzināšanas jomā s vietnieki, katra gada decembris, marts katra gada decembris Veikta skolas attīstības plāna izvērtēšana gada decembris Apspriests un akceptēts Pedagoģiskās padomes sēdē 2016.gada Dators, videoprojektors Personālresursi g. Personālresursi Personālresursi 26

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts:

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa Salas pagasts

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr. 3024903267, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, e-pasts livupe@liepaja.edu.lv, interneta vietne www.livupe.edu.lv, lapa sociālajā tīklā

Sīkāk

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2017. gads 1. Mācību saturs. Vērtējums

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

Būt krietnam un mīlošam, lepnumu just par laiku, kas skolā ir vadīts, un savam mērķim nepieļaut zust, bet pamatus drošus tam radīt! MALTAS SPECIĀLĀS I

Būt krietnam un mīlošam, lepnumu just par laiku, kas skolā ir vadīts, un savam mērķim nepieļaut zust, bet pamatus drošus tam radīt! MALTAS SPECIĀLĀS I Būt krietnam un mīlošam, lepnumu just par laiku, kas skolā ir vadīts, un savam mērķim nepieļaut zust, bet pamatus drošus tam radīt! MALTAS SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS Juridiskā adrese: Rozentovas iela

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr. 3020900938, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, fakss 63428092 e-pasts specinternatpsk@liepaja.edu.lv, mājaslapa www.liepsip.edu.lv, lapa sociālajā

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr.2971902208, PVN Reģ.Nr.90009249367 tālr. 67736378, tālr./ fax 67736379, e-pasts sportaskola@edu.jurmala.lv Jūrmalā

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība.

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā.  Izglītības iestāžu sadarbība. Racionālas finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība. Valdis Bārda Alojas novada domes priekšsēdētājs 22.04.2016, Zaļenieki Budžets 1762635 EUR jeb

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Pirmsskolas izglītības iestādes Ābelīte PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Sala 2017 ar pirmsskolas izglītības iestādes Ābelīte vadītājas rīkojumu Nr.

APSTIPRINĀTS Pirmsskolas izglītības iestādes Ābelīte PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Sala 2017 ar pirmsskolas izglītības iestādes Ābelīte vadītājas rīkojumu Nr. APSTIPRINĀTS Pirmsskolas izglītības iestādes Ābelīte PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Sala 2017 ar pirmsskolas izglītības iestādes Ābelīte vadītājas rīkojumu Nr. 11/2-1 16.05.2018. SASKAŅOTS 1 Salas novada domes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr. 4213900387 Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr.65307660, e-pasts:livanu2vsk@livani.lv LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS ĀDAŽU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra sēdes protokolu Nr.4 7.2. Izdots saskaņā ar,,sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta otro

Sīkāk

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 SATURA RĀDĪTĀJS 1. Mācību centrs Liepa vispārīgs raksturojums 3 2. Mācību centrs Liepa darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

(Microsoft Word - Skolas pa\360nov\347rt\347juma zi\362ojums doc)

(Microsoft Word - Skolas pa\360nov\347rt\347juma zi\362ojums doc) Talsu novada Stendes pamatskolas Reăistrācijas Nr. 4112900610 Brīvības iela 15, Stende, LV-3157 tālr.6 32 91 645 e-pasts- stendpsk@apollo.lv Skolas direktore Iveta Freimane Pašnovērtējuma ziħojums 2012.gada

Sīkāk

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa 23.11.2016. Inga Millere Konsultatīvās nodaļas vadītāja Konsultatīvās

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk