Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums"

Transkripts

1 Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr , LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

2 SATURS 1. Vispārīgs Līvānu 2. vidusskolas raksturojums Iestādes darbības pamatmērķi un uzdevumi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti) Iepriekšējās vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais) Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem)

3 1. Vispārīgs Līvānu 2. vidusskolas raksturojums Līvānu 2. vidusskola ir Līvānu novada pašvaldības dibināta mācību iestāde. Atrodas Līvānos, Rīgas ielā 113/117. Skolas vēstures pirmsākumi saistās ar 1854.gadu. Skola vairākkārt ir mainījusi savu nosaukumu, no 1951.gada skola iegūst nosaukumu Līvānu 2. vidusskola gada februārī skola nosvinēja 60 gadu jubilejas pasākumu, kurš pulcēja skolas absolventus, darbiniekus un ciemiņus. Ir izveidots skolas vēstures muzejs, kura veidošanā un papildināšanā piedalās izglītojamie. Skolā pārsvarā mācās Līvānu pilsētas izglītojamie. Skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar pašvaldību, citām mācību iestādēm, kultūras centru un Sociālo dienestu. Skola īsteno 3 izglītības programmas: - Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, kods , licences numurs V 6399, izdota 2013.gada 14. maijā. - Pamatizglītības mazākumtautību programmu, kods , licences numurs V 6400, izdota 2013.gada 14. maijā. - Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmu, kods , licences numurs V 6401, izdota 2013.gada 14. maijā. Skolas darbu nodrošina 28 pedagogi un 22 tehniskie darbinieki. Ar augstāko pedagoģisko izglītību 28 pedagogi, no tiem 10 maģistri, viens mācās doktorantūrā. Pedagogi regulāri paaugstina savu pedagoģisko kvalifikāciju. ESF projektā Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos novērtējumu ieguvuši 20 pedagogi: 2 4. pakāpe; 4 2. pakāpe; pakāpe; pakāpe. Pedagogu sadalījums pēc pedagoģiskā stāža Stāžs Līdz vairāk kā 30 Pedagogu skaits Pedagogu sadalījums pēc vecuma Vecums Līdz un vairāk Pedagogu skaits Izglītojamo skaits pa klasēm Mācību gads 1.-4.kl kl kl kl. Kopā gad / /86 2/41 4/80 4/68 14/ / /87 2/36 4/80 4/68 14/ / /89 2/45 3/55 5/66 15/ / /104 2/39 3/59 4/62 15/ / /93 2/32 3/54 4/53 14/ / /96 2/42 3/54 3/39 13/

4 Skolas īpašie piedāvājumi Skola ir vienīgā novada skola, kura piedāvā mazākumtautību izglītības programmas. Skolā pieejami psihologa, logopēda, sociālā pedagoga, skolas māsas pakalpojumi. Visi izglītojamie no 3. līdz 9. klasei un pirmsskolas grupas bērni saņem bezmaksas siltas pusdienas, ko apmaksā pašvaldība. 1. un 2. klases izglītojamie saņem valsts apmaksātas bezmaksas pusdienas. No gada 1. septembra skolā tiek ieviesta e-klase. Bezvadu internets. Daudzveidīga interešu izglītība, angļu valodas fakultatīvs no 1.klases. Pagarinātā dienas grupa klašu izglītojamajiem. Skolā ir bibliotēka un arī ir iespēja izmantot Līvānu novada centrālās bibliotēkas piedāvātos resursus. 2. Iestādes darbības pamatmērķi un uzdevumi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti) Mērķis ir izveidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības un valsts vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. Skolas uzdevumi ir: 1. Īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, to mērķus un uzdevumus. 2. Izvēlēties mērķtiecīgas un mūsdienīgas izglītošanas darba metodes un formas. 3. Nodrošināt iespēju kvalitatīvi apgūt pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. 4. Sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu izglītojošo darbu, kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmu mērķu sasniegšanā. 5. Racionāli izmantot izglītības procesa nodrošināšanai piešķirtos finanšu līdzekļus. 6. Īstenot interešu izglītības programmas. Izvirzītās prioritātes un to īstenošana 2.1. Pamatjomā Mācību saturs PRIORITĀTES Mācību satura un sasniegto rezultātu kvalitatīva plānošana atbilstoši mācību priekšmetu standarta prasībām. Katram mācību priekšmetam katrā klašu grupā ir izstrādāts un saskaņots detalizēts mācību satura apguves tematiskais plāns, kas nosaka konkrēto pārbaudāmās standarta prasības, valodas lietojumu, vērtēšanas formas un veidnes, plānotos pārbaudes darbus un rezerves stundas Vispārējās vidējās, pamatizglītības un pirmsskolas programmu licencēšana Izglītības programmas licencētas 2013.gadā 2.2. Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās PRIORITĀTE Mācīšanās procesa kvalitātes pilnveidošana, izmantojot daudzveidīgas mācīšanās un vērtēšanas metodes un paņēmienus standarta prasmju efektīvai apguvei. Pedagogi izmanto daudzveidīgas darba metodes un mācību tehniskos līdzekļus mācīšanās motivācijas veicināšanai. Pilnveidota izglītojamo sasniegumu vērtēšanas sistēma. Ar izglītojamajiem, kuriem ir nepietiekams zināšanu līmenis, tiek plānots individuāls darbs konsultāciju laikā, kā dēļ mācību sasniegumi ir uzlabojušies Pamatjoma Skolēnu sasniegumi 4

5 PRIORITĀTES Izglītojamo sasniegumu dinamikas izpēte ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos. Balstoties uz ārējiem normatīvajiem dokumentiem, tika veikti grozījumi izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Ir apkopota un pieejama informācija par izglītojamo sasniegumiem ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos Pamatjoma Atbalsts skolēniem PRIORITĀTES Atbalsta karjeras izvēlē un darbības programmas ieviešanā. Izstrādāta karjeras izglītības programma Atbalsts izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās un stundu kavējumi. Sadarbība ar sociālajiem dienestiem izglītojamo sociālo problēmu risināšanā. Nodrošināts daudzveidīgs atbalsts izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās Pamatjoma Skolas vide PRIORITĀTES Skolas apkārtnes sakārtošana un aktu zāles korpusa renovācija gadā veikta skolas siltināšana gadā veikta skolas apkārtnes labiekārtošana gadā veikta aktu zāles renovācija gadā veikts ēdamzāles remonts Pamatjoma Resursi PRIORITĀTES Informācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanas paplašināšana mācību un audzināšanas procesā Ieviests elektroniskais žurnāls e-klase. Visos mācību kabinetos pieejams interneta pieslēgums un dators. Kabineti aprīkoti ar modernām tehnoloģijām. 2.7.Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana PRIORITĀTE Skolas visu pamatjomu detalizēta izvērtēšana Veikta skolas darba pamatjomu izvērtēšana. Izvērtēšanas procesā iesaistīti skolas pedagogi, darbinieki, izglītojamie, Skolas padome. 5

6 3. Iepriekšējās vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde Rekomendācijas: 1. Attīstīt skolotāju prasmes moderno tehnoloģiju izmantošanā mācību stundās gads 2011./2012.m.g / 2013.m.g. Pasākumi Pasākumi Pasākumi Līdzdalība ESF projektā Apmeklēti kursi Apmeklēti kursi: Pedagogu konkurētspējas Interaktīvo tehnoloģiju Interaktīvās tāfeles rīki veicināšana izglītības risinājumu un elektronisko mācību materiālu sistēmas optimizācijas mācību materiālu sagatavošanai. (16 apstākļos. (20 skolotāji). komplektu efektīva skolotāji). Datorzinību mācīšana izmantošana latviešu valodā Matemātika virtuālajā vispārējas pamatizglītības un literatūrā 7.,8., 9. klasē. vidē (2 skolotāji). pakāpē (1 skolotājs). (Skolotājs-multiplikators G. Tehnoloģiju izmantošana Prasmju pilnveide darbam Pauniņa + 10 pedagogi). individualizēta un ar interaktīvo karšu sistēmu Līdzdalība ESF projektā personas procesa IS Baltija 2 versija skolā. Pedagogu konkurētspējas veicināšana. (1 skolotājs). (1 skolotājs). veicināšana izglītības Kompetenču pilnveide sistēmas optimizācijas Starptautiskā konference apstākļos. (2 skolotāji). Latvijas Tehnoloģiju Daudzfunkcionāla skolas ekspozīcija (10 servera ar Moode vidi skolotāji apmācīti strādāt ar izveidi. (1 skolotājs). jaunajām iegādātajām ECDL kursi. (1 skolotājs). informācijas tehnoloģijām (interaktīvā tāfele, multimediju projektors, dokumentu kamera). 2. Pilnveidot skolēnu sasniegumu vērtēšanas sistēmu gads 2011./2012.m.g / 2013.m.g. Pasākumi Pasākumi Pasākumi Apmeklēti metodiskie Apmeklēti metodiskie Metodisko komisiju semināri par vērtēšanas semināri par vērtēšanas sanāksmēs tika aktualizēti sistēmas pilnveidi, sistēmas pilnveidi. Notika vērtēšanas sistēmas pamatojoties uz Ministru pedagoģiskās padomes principi saskaņā ar kabineta gada 2. sēde, kurā tika pārskatīti grozījumiem MK septembra noteikumiem Nr. vērtēšanas paņēmieni. noteikumos. Skolotāji 715. papildināja pārbaudes Dažos priekšmetos darbu materiālus. izstrādāti pārbaudes darbi ar vērtēšanas kritērijiem. 6

7 3. Izveidot vienotu programmu karjeras izvēles darbam gads 2011./2012.m.g / 2013.m.g. Pasākumi Pasākumi Pasākumi Apmeklēti tālākizglītības Piedalīšanās: Projekts Atbalsta kursi Pedagogu Tehniskās jaunrades dienās, pasākumu īstenošana profesionālo kompetenču ZPD konkursos. sociālās atstumtības pilnveide karjeras izglītībā Jaunais finanšu eksperts riskam pakļautajiem (72.st.) gadā. ( konkurss bērniem un jauniešiem skolotāji). EXperiments Latvenergo. Līvānu novada skolās Izstrādāts karjeras izvēles Izveidota vienota ekskursijas uz mācību programmas projekts. programma karjeras izvēles iestādēm. Papildināta videotēka darbam. Radoša darbnīca Jauniešu Mana karjera manās Ekskursiju organizēšana. iespējas Eiropas Pilsoņu rokās. Biznesa klubiņš ( skolotāja gada (2013) ietvaros Saņemti metodiskie līdzekļi J. Golubeva). Sabiedrības integrācijas karjeras izglītībā. Skolēnu Mācību fonds. Ēnu dienas, Mācību firmas Uzņēmumu piedalīšanās Augstskolu un koledžu darbs. Ziemassvētku gadatirgos, prezentācijas savu Sadarbības pasākumi ar Starptautiskajos SMU mācību iestāžu reklāma dažādām Latvijas vidusskolēniem augstskolām, arodskolām. Izstādes Skola 2010 apmeklēšana. Skolēnu Mācību Uzņēmumu gadatirgus (skolotāja J. Golubeva Gada labākais skolotājs ekonomikā 2010 ). festivālos. Atklāto dienu apmeklējumi augstskolās un koledžās. 4. Turpināt darbu pie skolas apkārtnes sakārtošanas un aktu zāles korpusa rekonstrukcijas pasākumiem gads 2011./2012.m.g / 2013.m.g. Pasākumi Pasākumi Pasākumi Līvānu skolu stadiona Izstrādāts projekts skolas rekonstrukcija 2008.g. aktu zāles renovācijai. Logu Līvānu novada kultūras nomaiņa aktu zālē. centra ēkas rekonstrukcija Skolas 60 gadu jubileja g. (ERAF projekts). Skolas muzeja ekspozīcijas Izpildīti ERAF projekta pilnveidošana. Līvānu pašvaldības energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi siltināšana, novada ēku (fasāžu skolas 7 Februāra mēnesī noslēdzās aktu zāles renovācijas darbi. Tika veikti skolas apkārtnes uzlabošanas darbi; nobruģēts celiņš pie centrālās ieejas skolā, nomainīts asfalta segums trotuāram un ierīkota gājēju pāreja. Tika uzstādīti ietves nožogojumi, lai izglītojamie ielu varētu

8 apkārtnes labiekārtošana. šķērsot tikai pa gājēju pāreju. 5. Apgādāt mācību kabinetus ar mūsdienīgu aprīkojumu un mēbelēm gads 2011./2012.m.g / 2013.m.g. Pasākumi Pasākumi Pasākumi Izstrādāts un pabeigts Skola turpina darbu mācību Iekārtots mācību kabinets projekts Kvalitatīvai kabinetu labiekārtošanā, sākumskolā 1. klasei un dabaszinātņu apguvei iepērkot jaunus IT resursus pagarinātās dienas grupas atbilstošas materiālās bāzes (datori, projektori), nodarbībām. nodrošināšana Līvānu televizori, DVD atskaņotāji 2.vidusskolā. un mēbeles. Mūsdienīgu aprīkojumu ESF projekta piešķirto iegādāti interaktīvā tāfele, iekārtu, piederumu, 2 multimēdiju projektori, aprīkojuma, tehnoloģiju dokumentu kamera, 12 aprobācija. datorkomplekti, 2 DVD atskaņotāji, skaneris, 2 kodoskopi, 2 radiomikrofoni, televizors, printeris, digitālais fotoaparāts, datorprogrammas (licencētas). Mēbeles klases mēbeles, 2 klases tāfeles, batuts, volejbola stabi ar ligzdām gadā izremontēts un aprīkots ar jaunām mūsdienu tehnoloģijām latviešu valodas kabinets. Iegādāti datori, projektori. 8

9 4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos Pamatojumu iegūšanas metodes un dokumentālā bāze Skolas izvirzīto prioritāšu izpildes izvērtējums un pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana balstās uz: anketēšanu - izglītojamo anketēšana ( klašu izglītojamie) 74 izglītojamie - pedagogu anketēšanu un aptauju mācību sasniegumu analīzi - valsts pārbaudes darbu rezultāti - ikdienas mācību darba sasniegumi dokumentu analīzi - skolas licencētās izglītības programmas - metodisko komisiju darba plāni un protokoli - izglītojamo pašpārvaldes sapulču protokoli - skolas nolikums - skolas budžets - amatu apraksti - mācību priekšmetu vielas sadales plānojums - klašu audzinātāju darba plāni - klases audzinātāju stundu vērojumu lapas, metodiskie materiāli - skolotāju tālākizglītības uzskaites dati - mācību stundu vērošanas lapas - pedagoģiskās padomes sēžu protokoli - iekšējās kontroles materiāli un to analīze - Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem - darba kārtības noteikumi - projektu darba materiāli - olimpiāžu un konkursu rezultāti. - drošības noteikumi - izglītojamo pašpārvaldes sapulču protokoli - pedagogu pašvērtējumi - skolas attīstības plāns, skolas darba plāni mācību gadam - atbalsta personāla darba materiāli, darba grafiki. JOMA - 1. MĀCĪBU SATURS Kritērijs Iestādes īstenotās izglītības programmas Izglītības iestādes īstenoto izglītības programmu atbilstība normatīvajām prasībām Izglītības programmu īstenošanas plānošana Izglītības programmu satura pilnveide Skola īsteno trīs licencētas izglītības paraugprogrammas: - Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu, kods , licences numurs V 6399, izdota 2013.gada 14.maijā. - Pamatizglītības mazākumtautību programmu, kods , licences numurs V 6400, izdota 2013.gada 14.maijā. - Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmu, kods , licences numurs V 6401, izdota 2013.gada 14.maijā. 9

10 Regulāri skola seko līdzi veiktajiem grozījumiem Mazākumtautību pamatizglītības programmas paraugā, Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmas paraugā un Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmas paraugā. Klašu audzinātāji darbu plāno pēc skolas izstrādātās Audzināšanas darba programmas, kas atbilst licencētajai izglītības programmai. Visi skolotāji ir iepazīstināti ar Izglītības programmām, to apliecinājuši ar parakstu. Skolas vadība koordinē darbu izglītības programmu īstenošanā: nodrošina konsultācijas, nepieciešamo informāciju un resursus. Pamatojoties uz Izglītības likuma 34.panta otro daļu, skolas direktore ir izdevusi rīkojumu, kurā apstiprinātas skolotāju izvēlētās mācību priekšmetu programmas, realizējot Pamatizglītības mazākumtautību programmu un Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmu. Lielākā daļa skolotāju strādā pēc Valsts izglītības satura centra piedāvātajām mācību priekšmetu paraugprogrammām klasēs tiek izmantoti Valsts izglītības satura centra Eiropas sociālā fonda projekta Dabaszinātnes un matemātika mācību materiāli un programmas. Ir izstrādātas un ar direktores rīkojumu apstiprinātas veidlapas mācību priekšmeta satura tēmu sadalījumam. Skolotāji savu darbu mācību satura īstenošanai plāno visam mācību gadam, aizpildot veidlapas. Nepieciešamības gadījumā skolotāji mācību vielas plānojumā veic korekcijas. Stundu sadalījums pa tēmām atbilst ierakstiem žurnālā. Skolotāji pārdomāti plāno katras tēmas apguvei paredzēto laiku. 82% izglītojamo atzīst, ka katras tēmas apguvei paredzētais laiks ir pietiekams, lai spētu apgūt paredzēto materiālu. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētajām izglītības programmām. Ir ievērota izglītojamo slodze atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. Nepieciešamības gadījumā izmaiņas mācību priekšmetu stundu sarakstā tiek veiktas savlaicīgi, tās tiek izliktas pie ziņojumu dēļa. Mācību darbam nepieciešamo literatūru nodrošina skolas bibliotēkas fonds. Mācību grāmatu iegāde tiek plānota metodiskajās komisijās, to iegādi organizē skolas bibliotekārs. Izglītojamie ar mācību grāmatām un citiem mācību līdzekļiem tiek nodrošināti visos mācību priekšmetos. Mācību literatūras saraksts tiek apstiprināts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nepieciešamības gadījumā tiek veiktas izmaiņas. Mācību grāmatu fonds tiek papildināts katru gadu. Skola abonē preses izdevumus, ar kuriem lasītavā iespējas iepazīties gan izglītojamajiem, gan skolas darbiniekiem. Par jaunumiem skolas bibliotēkā bibliotekārs regulāri pedagogus informē pedagoģiskās padomes sēdēs vai metodisko komisiju sanāksmēs. Skolotāji izprot mācāmā priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, zina priekšmeta obligāto saturu. Skolas vadība ir pārrunājusi standarta saturu un prasības ar mācību priekšmetu skolotājiem. Skolotāji savos pašvērtējumos atzīst, ka viņu pedagoģiskā kvalifikācija ir augsta, ka viņi pārzina sava mācību priekšmeta standarta prasības. Skolas vadība koordinē darbu mācību priekšmetu programmu izvēlē: nodrošina skolotājiem konsultācijas, nepieciešamo informāciju un resursus. Metodiskajās komisijās tiek apspriesta un saskaņota mācību priekšmetu programmu izvēle. Apspriedēs pie vadības tiek analizēts jautājums par darba individualizāciju izglītojamajiem ar grūtībām mācībās un talantīgajiem izglītojamajiem. Jautājums par atbilstošu mācību metožu un mācību līdzekļu, grāmatu izvēli tiek skatīts metodisko komisiju sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs. Skolotāji saskaņā ar skolas direktores apstiprinātu individuālo konsultāciju grafiku sniedz izglītojamajiem nepieciešamās konsultācijas, lai sagatavotos formatīvajiem un summatīvajiem pārbaudes darbiem, valsts pārbaudes darbiem, uzlabotu rezultātus, strādātu ar talantīgajiem izglītojamajiem (gatavojoties mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem, padziļināti apgūstot tēmu). Skolas vadība un pedagogi veiksmīgi sadarbojas mācību priekšmetu programmu pilnveidē. 10

11 Tālākās attīstības vajadzības - Pilnveidot un nodrošināt pamatizglītības mācību priekšmetu standartu efektīvu realizāciju un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartu realizāciju. - Nodrošināt detalizēta mācību satura apguves tematiskā plānojuma kvalitāti, veicinot mācību priekšmetu skolotāju sadarbību vienas izglītības jomas ietvaros. Vērtējums: ļoti labi JOMA 2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS Kritērijs Mācīšanas kvalitāte Mācību stundas kvalitātes vērtēšana Mācību stundas organizācija Mācību metožu izvēle Pedagogu un izglītojamo dialogs Saskaņā ar iekšējās pārraudzības plānu tiek veikta mācību stundu vērošana un analīze. Pārraudzības plāns tiek sastādīts I un II mācību semestrim, nepieciešamības gadījumā veiktas korekcijas. Stundu vērošana galvenokārt tiek veikta klasēs, kur ir valsts pārbaudes darbi (3., 6., 9. un 12.klase). Gandrīz visi skolotāji ierakstus klases žurnālā veic regulāri un atbilstoši prasībām. Klases žurnālu aizpildīšana tiek uzraudzīta, analizēta pedagogu sanāksmēs. Vēroto stundu materiāli liecina, ka apgūstot jaunu mācību vielu, lielākā daļa skolotāju plāno trīs posmu stundas- ierosināšana, apjēgšana, refleksija. Lai efektīvāk sasniegtu stundā plānoto rezultātu, mācību metodes tiek variētas, ievērota pakāpenība, pēctecība. Lielākā daļa skolotāju mutiski informē izglītojamos par plānoto rezultātu. No gada septembra mēneša skolā tiek ieviesta e-klase. Mācību procesā pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību metodes un paņēmienus atbilstoši izglītojamo vecumam, mācību priekšmeta specifikai, saturam. Skolotāji veiksmīgi izmanto vārdiskās metodes (stāstījums, dialogs, diskusija, situāciju analīze, izspēle, prognozēšanu), uzskates metodi (demonstrēšana, vizualizēšana), darbu ar tekstu (lasīšana ar izpratni, pierakstu, shēmu veidošana, atbildes uz jautājumiem), pētījumu veikšanu, projektu izstrādi u.c. Pārrunājot ar skolotājiem vērotās stundas, lielākā daļa atzīst, ka efektīvākas stundas izdodas, pielietojot interaktīvās mācīšanās metodes (grupu un pāru darbu, prāta vētras u.c.), kā arī praktiskās nodarbības, informāciju tehnoloģiju izmantošana mācību procesā. Daļa pedagogu piedāvā izglītojamajiem uzdevumus, kas attīsta novērošanas prasmes un pētniecisko darbību. Pedagoģiskās padomes sēdē skolotāji ir kopīgi vienojušies par prasmēm, kuru pilnveide un lietošana notiek mācību priekšmetos regulāri. Tā ir prasme formulēt uzdevuma noteikumus saviem vārdiem, pašanalīzes prasme, prasme izmantot dažāda veida informāciju, sava darba rezultātu prezentēšanas prasme, kas veicina starppriekšmetu saikni. Izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām ir iespējas izmantot atgādnes mācību satura izpratnei. Matemātikas, dabaszinību, vēstures, angļu valodas, latviešu valodas, krievu valodas, sākumskolas, ģeogrāfijas kabineti ir aprīkoti ar jaunākajām tehnoloģijām, sadarbojoties ar kolēģiem, tās ir pieejamas ikvienam pedagogam. Mājas darbi ir mērķtiecīgi, vairumā gadījumu ir optimāli un sabalansēti starp dažādiem mācību priekšmetiem. Mājas darbu formas ir daudzveidīgas. 93% izglītojamo uzskata, ka uzdotie mājas darbi vienmēr ir lietderīgi un palīdz apgūt mācību vielu. 84% izglītojamo atzīst, ka skolotāji vienmēr izskaidro prasības mājas darbu veikšanai. Visi pedagogi mācību priekšmetu standarta īstenošanā vērību pievērš mācību satura saiknei ar reālo dzīvi. Mācību saturā integrē karjeras, vides izglītības un drošības jautājumus, vērtībizglītību. Mācību procesa ietvaros skolotāji organizē izglītojošas ekskursijas (muzeju, izstāžu, teātru u.c. apmeklējumi). Pēc iespējas tiek plānotas mācību ekskursijas. Skola regulāri tiek organizētas mācību priekšmetu nedēļas. Projektu darba pētījumu tēmas ir plānotas tā, lai būtu saikne ar reālo dzīvi. 11

12 Skolotāju skaidrojumi un stāstījumi ir piemēroti mācāmajai tēmai, atbilstoši vecumposmam. Lielākā daļa skolotāju stundas gaitā pievērš uzmanību darba mērķu un uzdevumu skaidrojumam, mācāmā satura saistībai ar iepriekš mācīto. Stundu vērošanas lapās skolotāju un izglītojamo sadarbība vērtēta ar pozitīvu sadarbību raksturojošiem vārdiemlabvēlīga, rosinoša. Mācīšanās procesā lielākā daļa pedagogu veiksmīgi veido dialogu ar izglītojamajiem, rosina izglītojamos izteikt savu viedokli, secināt un pieņemt lēmumus, veido pozitīvu attieksmi mācību darbam. Jautājumus un atbildes kā vienu no metodēm izmanto katrs skolotājs. Skolotāji rūpējas par emocionālo drošības sajūtu, lai izglītojamais nebaidītos kļūdīties. Gandrīz visu apmeklēto stundu vērojumu lapās ir atzīmēta pozitīva skolotāju un izglītojamo saskarsme un mācību saturam atbilstošs dialogs. Tālākās attīstības vajadzības: - Aktivizēt izglītojamo mācīšanās procesu, izmantojot darbā daudzveidīgas mācību metodes standarta prasmju efektīvai apguvei. Vērtējums: labi Kritērijs Mācīšanās kvalitāte Izglītojamo mācīšanās darba organizēšana Izglītojamo līdzdalība un sadarbība mācību procesā Lielākā daļa izglītojamo zina un saprot mācību darbam izvirzītās prasības. Par mācību darbam izvirzītajām prasībām vecāki tiek informēti vecāku sapulcēs, nepieciešamības gadījumā individuālās sarunās ar klases audzinātāju, mācību priekšmetu skolotāju, administrāciju. Lielākā daļa skolotāju mērķtiecīgi atklāj zināšanu, prasmju un iemaņu lietderību tālākajai dzīvei. Gandrīz visos mācību priekšmetu izglītojamie izvērtē savu ikdienas mācību darbu. Izglītojamie tiek rosināti veikt arī savstarpējo vērtējumu. Izglītojamajiem ir pieejami bibliotēkas pakalpojumi. Ne visi izglītojamie efektīvi prot izmantot skolas piedāvātās iespējas (bibliotēku, datorklasi, pagarināto dienas grupu (1.-4.kl)). Skolotāji atzīst, ka ne visi izglītojamie strādā atbilstoši savām spējām. Ir izglītojamie, kuriem ir grūti koncentrēties mācību darbam, zema motivācija, mācīšanās traucējumi. Skolotāji individuālās sarunās ar izglītojamo, nepieciešamības gadījumā arī ar vecākiem, veic mācību sasniegumu uzlabošanas plānošanu. Ne vienmēr plānotais tiek realizēts līdz galam. Arī katrā mācību priekšmetā ir izglītojamo (ar mācību grūtībām) uzskaites lapa, kurā tiek apzināti mācību grūtību iemesli un plānota tālākā skolotāja sadarbība ar izglītojamo stundas un ārpusstundu darbā. Daļa izglītojamo droši un prasmīgi savu darbu prezentē klases kolektīvam. Ir izglītojamie, kuri aktīvi iesaistās dažādu, ar mācību procesu saistītu konkursu, pasākumu organizēšanā, piemēram, iesaistās dažādu radošu darbu izveidē: gan fizikā, gan matemātikā, gan komerczinībās. Visiem izglītojamajiem ir iespējas piedalīties ar saviem radošajiem darbiem skolas izstādēs un konkursos, to apliecina 99% aptaujāto izglītojamo. Lielākā daļa izglītojamo atbalsta un līdzdarbojas skolas rīkotajos konkursos un izstādēs. 67% izglītojamiem ir pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu. Lielākā daļa izglītojamo rūpējas par savu darba vietu, mācību materiāliem. Ir izglītojamie, kuri ar saviem darbiem veiksmīgi piedalās ārpusskolas konkursos. Skolā ir izstrādāta kārtība Kārtība, kādā tiek informēti vecāki, ja izglītojamie bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi. Izglītojamo mācību stundu kavējumu zīmes reģistrē klases audzinātājs. Lielākā daļa izglītojamo bez attaisnojoša iemesla skolu nekavē, bet izglītojamie, kuri kavē mācību stundas, ir sociālā pedagoga uzraudzībā. Daļa izglītojamo prot aizstāvēt un pamatot savu viedokli, analizēt, secināt, pieņemt lēmumus. 93 % izglītojamo labprāt strādā grupu darbu. Ir izglītojamie, kuri iesaistās kopīgu mācību projektu izstrādē, piemēram, projektu nedēļas darbā, pētniecisko darbu izstrādē, biznesa ideju izstrādē un īstenošanā. 12

13 Tālākās attīstības vajadzības - Jāpilnveido izglītojamajos prasme patstāvīgi mērķtiecīgāk izmantot interneta, bibliotēkas un citus resursus mācīšanās procesā (patstāvīgu darbu, pētījumu, referātu veikšanā). - Nodrošināt adekvātu un objektīvu izglītojamo zināšanu un prasmju vērtējumu. Vērtējums: labi Kritērijs Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Vērtēšanas metodes un vērtēšanas kvalitāte Vērtējumu uzskaite un vērtējumu analīzes rezultātu izmantošana Skolā, balstoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem, ir izstrādāta Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, ar kuru ir iepazīstināti izglītojamie un vecāki. Skolā ir noteikts minimālo vērtējumu skaits mācību priekšmetā katrā semestrī. Visi skolotāji savā darbā izmanto formatīvo un summatīvo vērtēšanu. Skolotāji apspriedēs pie vadības tiek iepazīstināti ar aktuālāko mācību sasniegumu vērtēšanā. Daļa skolotāju formatīvās vērtēšanas rezultātus veiksmīgi izmanto turpmākajai mācību darba plānošanai. Izglītojamie ir informēti par pārbaudes darbu veikšanai izvirzītajām prasībām un vērtēšanas kritērijiem. Gandrīz visi skolotāji temata nobeiguma darbā iekļauj uzdevumus no visiem trim izziņas līmeņiem: reproduktīvā, interpretējošā un produktīvā. Humanitārajos mācību priekšmetos tā ir runātprasme, rakstītprasme, lasītprasme, klausīties prasme. Katra temata nobeiguma darbi veidoti tā, lai to varētu vērtēt 10 ballu skalā. Lielākajā daļā mācību priekšmetu vērtēšana ir sistemātiska. Izglītojamo ikdienas darba un pārbaudes darbu vērtējumi tiek ielikti žurnālā un izglītojamo dienasgrāmatās. Katru nedēļu izglītojamo vecāki saņem sekmju un kavējumu izrakstus no žurnāla. Regulāri notiek darbs ar izglītojamajiem, kuri nav apguvuši pietiekamā līmenī mācību priekšmetu standartu kādā no priekšmetiem, šādā gadījumā notiek pārrunas ar izglītojamajiem, informēti vecāki, plānota tālākā darbība mācību rezultātu uzlabošanai. Galvenokārt tas ir darbs individuālo konsultāciju laikā. Katra gada noslēgumā visu mācību priekšmetu skolotāji veic mācību darba analīzi (apguves līmeņi procentos katrā klasē), kā arī nosaka stiprās un vājās puses, izvirza priekšlikumus turpmākajam darbam. Katrā mācību priekšmetā ir apzināti izglītojamie ar mācību grūtībām ( izteikti priekšlikumi skolotāja un izglītojamā sadarbībai mācību stundu un ārpusstundu laikā). Izliekot mācību semestra vērtējumu visi skolotāji ņem vērā pārbaudes darba rezultātus un ikdienas mācību sasniegumus. Tālākās attīstības vajadzības - Turpināt radoši organizēt mācību darbu, lai sasniegtu augstāka līmeņa mācību rezultātus. Vērtējums: labi IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, analīzē un datu glabāšanā. Mācību gada beigās mācību priekšmetu skolotāji iesniedz statistisku atskaiti un analīzi par izglītojamo sasniegumiem. Tiek analizēti sasniegumi katrā mācību priekšmetā, dodot iespēju katram skolotājam izvirzīt darba uzdevumus atbalsta sniegšanai izglītojamajiem, kā arī apzināt stiprās puses. Mācību sasniegumi tiek analizēti pedagoģiskās padomes sēdēs, apspriedēs pie vadības, par galveno mērķi izvirzot ikdienas mācību procesa un sasniegumu uzlabošanu. 13

14 Izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību darba 2012./2013. m.g. Kl. Mācību priekšmets Skolotājs Izgl. sk. Nepietieka ms līmenis, 1-3 balles Pieteikams līmenis, 4-5 balles Optimāls līmenis, 6-8 balles Augsts līmenis, 9-10 balles 7 Bioloģija T.Bogdanova % 4 17,39% 15 65,22% 4 17,39% 8 Bioloģija T.Bogdanova % 14 73,68% 4 21,05% 1 5,26% 9 Bioloģija T.Bogdanova % 1 8,33% 8 66,67% 3 25,00% 10 Bioloģija T.Bogdanova % 8 53,33% 6 40,00% 1 6,67% 11 Bioloģija S.Baufale % 4 28,57% 10 71,43% 0 0% 12a Bioloģija S.Baufale % 1 9,09% 2 18,18% 8 72,73% 12b Bioloģija S.Baufale 8 0 0% 4 50,00% 4 50,00% 0 0% 1 Dabaszinības O.Rozenšteine % 6 40,00% 6 40,00% 3 20,00% 2 Dabaszinības F.Alika % 5 22,73% 13 59,09% 4 18,18% 3a Dabaszinības S.Možajeva % 2 11,76% 10 58,82% 5 29,41% 3b Dabaszinības T.Piskunova % 0 0% 14 82,35% 3 17,65% 4 Dabaszinības L.Lipinika % 3 15,00% 16 80,00% 1 5,00% 5 Dabaszinības S.Puntuze % 10 45,45% 10 45,45% 2 9,09% 6 Dabaszinības S.Puntuze % 5 41,67% 7 58,33% 0 0% 10 Ekonomika J.Golubeva % 11 73,33% 4 26,67% 0 0% 11 Ekonomika J.Golubeva % 7 50,00% 7 50,00% 0 0% 12a Ekonomika J.Golubeva % 0 0% 8 72,73% 3 27,27% 12b Ekonomika J.Golubeva 8 0 0% 7 87,50% 1 12,50% 0 0% 1 Ētika O.Rozenšteine % 4 26,67% 6 40,00% 5 33,33% 2 Ētika F.Alika % 6 27,27% 12 54,55% 4 18,18% 3a Ētika S.Možajeva % 0 0% 11 64,71% 6 35,29% 3b Ētika T.Piskunova % 0 0% 14 82,35% 3 17,65% 12b Ētika L.Vucina 8 0 0% 4 50,00% 4 50,00% 0 0% 8 Fizika T.Grabļevska % 11 57,89% 7 36,84% 1 5,26% 9 Fizika T.Grabļevska % 3 25,00% 7 58,33% 2 16,67% 10 Fizika T.Grabļevska % 12 80,00% 3 20,00% 0 0% 11 Fizika V.Andrejevs % 5 35,71% 9 64,29% 0 0% 12a Fizika T.Grabļevska % 1 9,09% 7 63,64% 3 27,27% 12b Fizika T.Grabļevska 8 0 0% 2 25,00% 6 75,00% 0 0% 7 Ģeogrāfija S.Puntuze % 8 34,78% 13 56,52% 2 8,70% 8 Ģeogrāfija S.Puntuze ,26% 10 52,63% 7 36,84% 1 5,26% 9 Ģeogrāfija S.Puntuze % 6 50,00% 6 50,00% 0 0% 10 Ģeogrāfija S.Puntuze ,67% 11 73,33% 3 20,00% 0 0% 11 Ģeogrāfija S.Puntuze ,14% 7 50,00% 6 42,86% 0 0% 12a Ģeogrāfija S.Puntuze % 0 0% 9 81,82% 2 18,18% 12b Ģeogrāfija S.Puntuze 8 0 0% 6 75,00% 2 25,00% 0 0% 5 Informātika V.Andrejevs % 1 4,55% 14 63,64% 6 27,27% 6 Informātika V.Andrejevs % 1 8,33% 11 91,67% 0 0,00% 14

15 7 Informātika V.Andrejevs % 0 0% 20 86,96% 3 13,04% 10 Informātika V.Andrejevs % 3 20,00% 10 66,67% 2 13,33% 11 Informātika V.Andrejevs % 1 7,14% 13 92,86% 0 0% 100,00 12b Informātika V.Andrejevs 8 0 0% 0 0% 8 % 0 0% 11 12a Programmēšan as pamati V.Andrejevs % 2 14,29% 12 85,71% 0 0% Programmēšan as pamati V.Andrejevs % 0 0% 7 63,64% 4 36,36% Krievu literatūra L.Lipinika % 1 5,00% 17 85,00% 2 10,00% Krievu literatūra V.Terļuka % 0 0% 16 72,73% 6 27,27% Krievu literatūra V.Terļuka % 2 16,67% 8 66,67% 2 16,67% Krievu literatūra V.Terļuka % 5 21,74% 15 65,22% 3 13,04% Krievu literatūra K.Daukšte % 5 26,32% 12 63,16% 2 10,53% Krievu literatūra V.Ivanova % 2 16,67% 9 75,00% 1 8,33% 10 Kulturiloģija J.Golubeva % 3 20,00% 10 66,67% 2 13,33% 11 Kulturiloģija J.Golubeva % 3 21,43% 11 78,57% 0 0% 12a Kulturiloģija J.Golubeva % 0 0% 9 81,82% 2 18,18% 12b Kulturiloģija J.Golubeva 8 0 0% 4 50,00% 4 50,00% 0 0% 8 Ķimija T.Bogdanova % 9 47,37% 9 47,37% 1 5,26% 9 Ķimija T.Bogdanova % 3 25,00% 6 50,00% 3 25,00% 10 Ķimija T.Bogdanova % 12 80,00% 3 20,00% 0 0% 11 Ķimija T.Bogdanova % 4 28,57% 10 71,43% 0 0% 12a Ķimija T.Bogdanova % 0 0% 8 72,73% 3 27,27% 12b Ķimija T.Bogdanova 8 0 0% 2 25,00% 6 75,00% 0 0% a 12b Latviešu literatūra L.Andersone % 6 26,09% 14 60,87% 3 13,04% Latviešu literatūra L.Vucina % 7 36,84% 10 52,63% 2 10,53% Latviešu literatūra G. Pauniņa % 4 33,33% 8 66,67% 0 0% Latviešu literatūra G. Pauniņa ,67% 9 60,00% 4 26,67% 1 6,67% Latviešu literatūra L.Andersone % 6 42,86% 8 57,14% 0 0% Latviešu literatūra L.Andersone % 2 18,18% 7 63,64% 2 18,18% Latviešu literatūra Ž.Lukašenkova 8 0 0% 3 37,50% 5 62,50% 0 0% 7 Latviešu L.Andersone % 10 43,48% 11 47,83% 2 8,70% 15

16 a 12b 1 2 3a 3b valoda Latviešu valoda G. Pauniņa % 3 25,00% 9 75,00% 0 0% Latviešu valoda L.Vucina % 10 52,63% 7 36,84% 2 10,53% Latviešu valoda G. Pauniņa ,67% 10 66,67% 4 26,67% 0 0% Latviešu valoda L.Andersone % 5 35,71% 9 64,29% 0 0% Latviešu valoda L.Andersone % 2 18,18% 8 72,73% 1 9,09% Latviešu valoda Ž.Lukašenkova 8 0 0% 4 50,00% 4 50,00% 0 0% Latviešu valoda un literatūra Ž.Lukašenkova % 5 33,33% 6 40,00% 4 26,67% Latviešu valoda un literatūra Ž.Lukašenkova % 7 31,82% 13 59,09% 2 9,09% Latviešu valoda un literatūra Ž.Lukašenkova % 2 11,76% 11 64,71% 4 23,53% Latviešu valoda un literatūra Ž.Lukašenkova % 5 29,41% 9 52,94% 3 17,65% Latviešu valoda un literatūra G. Pauniņa % 7 35,00% 12 60,00% 1 5,00% Latviešu valoda un literatūra G. Pauniņa % 9 40,91% 11 50,00% 2 9,09% Latviešu valoda un literatūra G. Pauniņa ,33% 5 41,67% 6 50,00% 0 0% a 12b Latvijas un pasaules vēsture Ž.Fjodorova % 4 21,05% 13 68,42% 2 10,53% Latvijas un pasaules vēsture Ž.Fjodorova % 5 41,67% 7 58,33% 0 0,00% Latvijas un pasaules vēsture J.Golubeva % 9 60,00% 5 33,33% 1 6,67% Latvijas un pasaules vēsture J.Golubeva % 6 42,86% 8 57,14% 0 0% Latvijas un pasaules vēsture J.Golubeva % 0 0,00% 9 81,82% 2 18,18% Latvijas un pasaules vēsture J.Golubeva 8 0 0% 6 75,00% 2 25,00% 0 0,00% 16

17 Latvijas vēsture Ž.Fjodorova ,33% 4 33,33% 7 58,33% 0 0% Latvijas vēsture Ž.Fjodorova % 5 21,74% 15 65,22% 3 13,04% Pasaules vēsture Ž.Fjodorova % 2 16,67% 10 83,33% 0 0% Pasaules vēsture Ž.Fjodorova % 5 21,74% 15 65,22% 3 13,04% 1 2 3a 3b Mājturība un tehnoloģijas O.Rozenšteine % 3 20,00% 6 40,00% 3 20,00% Mājturība un tehnoloģijas F.Alika % 5 22,73% 13 59,09% 4 18,18% Mājturība un tehnoloģijas S.Možajeva % 0 0% 13 76,47% 4 23,53% Mājturība un tehnoloģijas T.Piskunova % 0 0% 12 70,59% 5 29,41% Mājturība un tehnoloģijas L.Lipinika % 0 0% ,00 % 0 0% Mājturība un tehnoloģijas T.Grabļevska % 0 0% 15 68,18% 7 31,82% Mājturība un tehnoloģijas T.Grabļevska % 0 0% 10 83,33% 2 16,67% Mājturība un tehnoloģijas T.Grabļevska % 1 4,35% 18 78,26% 4 17,39% Mājturība un tehnoloģijas T.Grabļevska % 5 26,32% 12 63,16% 2 10,53% Mājturība un tehnoloģijas T.Grabļevska % 1 8,33% 7 58,33% 4 33,33% 1 Matemātika O.Rozenšteine % 3 20,00% 10 66,67% 2 13,33% 2 Matemātika F.Alika % 6 27,27% 12 54,55% 4 18,18% 3a Matemātika S.Možajeva % 3 17,65% 9 52,94% 5 29,41% 3b Matemātika T.Piskunova % 2 11,76% 11 64,71% 4 23,53% 4 Matemātika L.Lipinika % 8 40,00% 12 60,00% 0 0% 5 Matemātika V.Stepanova % 7 31,82% 12 54,55% 3 13,64% 6 Matemātika V.Stepanova % 6 50,00% 5 41,67% 1 8,33% 7 Matemātika V.Stepanova % 8 34,78% 13 56,52% 2 8,70% 8 Matemātika T.Haritonova ,26% 15 78,95% 2 10,53% 1 5,26% 9 Matemātika T.Haritonova % 6 50,00% 4 33,33% 2 16,67% 10 Matemātika T.Haritonova % 12 80,00% 2 13,33% 1 6,67% 11 Matemātika T.Haritonova % 8 57,14% 6 42,86% 0 0% 12a Matemātika T.Haritonova % 2 18,18% 6 54,55% 3 27,27% 12b Matemātika V.Stepanova 8 0 0% 6 75,00% 2 25,00% 0 0,00% 1 2 Mazākumtautī bu valoda(krievu) O.Rozenšteine % 6 40,00% 7 46,67% 2 13,33% Mazākumtautī bu valoda(krievu) F.Alika % 5 22,73% 15 68,18% 2 9,09% 17

18 3a 3b a 12b Mazākumtaut ību valoda(krievu ) S.Možajeva % 1 5,88% 10 58,82% 6 35,29% Mazākumtaut ību valoda(krievu ) T.Piskunova % 1 5,88% 13 76,47% 3 17,65% Mazākumtautī bu valoda(krievu) L.Lipinika % 8 40,00% 12 60,00% 0 0% Mazākumtautī bu valoda(krievu) V.Terļuka % 9 40,91% 10 45,45% 3 13,64% Mazākumtaut ību valoda(krievu ) V.Terļuka % 5 41,67% 7 58,33% 0 0% Mazākumtautī bu valoda(krievu) V.Terļuka % 8 34,78% 13 56,52% 2 8,70% Mazākumtautī bu valoda(krievu) K.Daukšte % 5 26,32% 12 63,16% 2 10,53% Mazākumtaut ību valoda(krievu ) V.Ivanova % 2 16,67% 10 83,33% 0 0% Mazākumtautī bu valoda(krievu) un literatūra V.Terļuka ,67% 7 46,67% 6 40,00% 1 6,67% Mazākumtautī bu valoda(krievu) un literatūra V.Ivanova % 9 64,29% 5 35,71% 0 0% Mazākumtaut ību valoda(krievu ) un literatūra K.Daukšte % 0 0,00% 9 81,82% 2 18,18% Mazākumtaut ību valoda(krievu ) un literatūra V.Ivanova 8 0 0% 6 75,00% 2 25,00% 0 0% 1 Mūzika I.Upīte % 0 0,00% 9 60,00% 6 40,00% 2 Mūzika I.Upīte % 2 9,09% 18 81,82% 2 9,09% 4 Mūzika I.Upīte % 6 30,00% 10 50,00% 4 20,00% 3a Mūzika I.Upīte % 2 11,76% 7 41,18% 8 47,06% 3b Mūzika I.Upīte % 4 23,53% 11 64,71% 2 11,76% 5 Mūzika I.Upīte % 4 18,18% 14 63,64% 4 18,18% 6 Mūzika I.Upīte % 4 33,33% 4 33,33% 4 33,33% 7 Mūzika I.Upīte % 3 13,04% 16 69,57% 4 17,39% 8 Mūzika I.Upīte % 10 52,63% 8 42,11% 1 5,26% 9 Mūzika I.Upīte % 3 25,00% 6 50,00% 3 25,00% 10 Mūzika I.Upīte % 2 13,33% 12 80,00% 1 6,67% 11 Mūzika I.Upīte % 1 7,14% 6 42,86% 7 50,00% 18

19 1 2 3a 3b Sociālās zinības O.Rozenšteine % 3 20,00% 6 40,00% 6 40,00% Sociālās zinības F.Alika % 5 22,73% 10 45,45% 7 31,82% Sociālās zinības S.Možajeva % 0 0% 10 58,82% 7 41,18% Sociālās zinības T.Piskunova % 0 0% 14 82,35% 3 17,65% Sociālās zinības L.Lipinika % 1 5,00% 18 90,00% 1 5,00% Sociālās zinības Ž.Fjodorova % 0 0% 20 90,91% 2 9,09% Sociālās zinības Ž.Fjodorova % 1 8,33% 11 91,67% 0 0% Sociālās zinības Ž.Fjodorova % 3 13,04% 16 69,57% 4 17,39% Sociālās zinības Ž.Fjodorova % 1 5,26% 10 52,63% 2 10,53% Sociālās zinības Ž.Fjodorova % 1 8,33% 11 91,67% 0 0% 1 Sports O.Rozenšteine % 0 0% 11 78,57% 3 21,43% 2 Sports F.Alika % 4 18,18% 14 63,64% 4 18,18% 3a Sports S.Možajeva % 0 0% 11 64,71% 6 35,29% 3b Sports T.Piskunova % 0 0% 12 70,59% 5 29,41% 4 Sports L.Carjova % 0 0% 7 38,89% 11 61,11% 5 Sports L.Carjova % 0 0% 9 50,00% 9 50,00% 6 Sports L.Carjova % 1 8,33% 7 58,33% 3 25,00% 7 Sports L.Carjova % 0 0% 13 56,52% 10 43,48% 8 Sports L.Carjova % 2 10,53% 8 42,11% 9 47,37% 9 Sports L.Carjova % 2 16,67% 4 33,33% 4 33,33% 10 Sports L.Carjova % 0 0% 7 63,64% 4 36,36% 11 Sports L.Carjova % 1 8,33% 5 41,67% 6 50,00% 12a Sports L.Carjova % 0 0% 2 18,18% 9 81,82% 12b Sports L.Carjova 7 0 0% 1 14,29% 2 28,57% 4 57,14% 3a 3b Svešvaloda(an gļu) I.Stepanova % 0 0% 10 58,82% 7 41,18% Svešvaloda(an gļu) I.Stepanova % 0 0% 12 70,59% 5 29,41% Svešvaloda(an gļu) I.Stepanova % 5 25,00% 14 70,00% 1 5,00% Svešvaloda(an gļu) N.Dzirko % 9 40,91% 10 45,45% 3 13,64% Svešvaloda(an gļu) N.Dzirko % 3 25,00% 8 66,67% 1 8,33% Svešvaloda(an gļu) I.Stepanova % 7 30,43% 13 56,52% 3 13,04% 19

20 a 12b Svešvaloda(an gļu) N.Dzirko % 9 47,37% 9 47,37% 1 5,26% Svešvaloda(an gļu) I.Stepanova % 4 33,33% 8 66,67% 0 0% Svešvaloda(an gļu) N.Dzirko % 8 53,33% 4 26,67% 3 20,00% Svešvaloda(an gļu) N.Dzirko % 5 35,71% 8 57,14% 1 7,14% Svešvaloda(an gļu) N.Dzirko % 2 18,18% 7 63,64% 2 18,18% Svešvaloda(an gļu) N.Dzirko 8 0 0% 6 75,00% 2 25,00% 0 0% 12a 1 2 3a 3b Veselības mācība S.Baufale % 0 0% 4 36,36% 7 63,64% Vizuālā māksla O.Rozenšteine % 3 20,00% 8 53,33% 4 26,67% Vizuālā māksla F.Alika % 5 22,73% 13 59,09% 4 18,18% Vizuālā māksla S.Možajeva % 0 0% 11 64,71% 6 35,29% Vizuālā māksla T.Piskunova % 0 0% 14 82,35% 3 17,65% Vizuālā māksla L.Lipinika % 0 0% 17 85,00% 3 15,00% Vizuālā māksla V.Belousova % 0 0% 15 68,18% 7 31,82% Vizuālā māksla V.Belousova % 0 0% 8 66,67% 4 33,33% Vizuālā māksla V.Belousova % 0 0% 14 60,87% 9 39,13% Vizuālā māksla V.Belousova % 1 5,26% 13 68,42% 5 26,32% Vizuālā māksla V.Belousova % 1 8,33% 4 33,33% 7 58,33% 20

21 Izglītojamo sasniegumi centralizētajos eksāmenos Izvērtējot gada mācību sasniegumus, var secināt, ka skolēnu zināšanas ir pietiekamā līmenī. 21

22 2012./2013.m.g /2013.m.g.skolēnu zināšanu vidējais līmenis sastāda 47, 20%, kas ir zemāks par vidējo līmeni valstī par 7%. Plānojot turpmāku darbu, īpašu uzmanību pievērst skolēnu zināšanu kvalitātei un valodas kompetenču attīstībai. Analizējot četru gadu rezultātus, var secināt, ka labāki sasniegumi bijuši 2009./2010. māc. gadā, bet g. rezultāti pasliktinājušies, tāpēc jāpievērš lielāka uzmanība mācību procesa organizēšanai matemātikā. 22

23 2012./2013.m.g /2013.m.g. skolēnu zināšanu vidējais līmenis sastāda 38, 80%, kas ir augstāks par vidējo līmeni valstī par 1,5%. 23

24 g. eksāmenu rezultāti ir optimālā līmenī /2012. m.g. rezultāti ir pasliktinājušies, jo mazākumtautību skolās tika ieviests vienots ar latviešu skolām eksāmens latviešu valodā un literatūrā. 24

25 2012./2013.m.g /2013. m. g. skolēnu zināšanu vidējais līmenis sastāda 41,74%, kas ir zemāks par valsts vidējo līmeni par 13,96%. Zemo apguves līmeni var izskaidrot ar to, ka mazākumtautību skolā eksāmens tiek pielīdzināts eksāmenam latviešu skolās. 25

26 2012./2013.m.g. 26

27 2012./2013.m.g. Salīdzinot pēdējo četru gadu rezultātus latviešu valodā 9.klasē, var secināt, ka skolēnu zināšanu līmenis ir stabils un apguves līmenis procentuāli ir augstāks, nekā rezultāti valstī. 27

28 2012./2013.m.g /2013.m.g. skolēnu zināšanu vidējais līmenis sastāda 71,92%, kas ir augstāks par vidējo līmeni valstī par 6,62%. 28

29 Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos pa mācību gadiem 12. klase Ģeogrāfija Pēdējos divos gados skolēni neizvēlas kārtot ģeogrāfijas eksāmenu. Ekonomika (Biznesa ekonomiskie pamati) Skolēnu zināšanu un prasmju līmenis atbilst gan gada vērtējumam, gan eksāmena vērtējumam ekonomikā. Laika posmā, kad eksāmens ekonomikā bija skolas obligātais eksāmens, skolēni to kārtoja pārsvarā augstā un optimālā līmenī. Pēdējos trīs gados ekonomiku izvēlas kārtot tikai daži skolēni. Informātika Kulturoloģija (kultūras vesture) 29

30 Krievu valoda un literatūra Analizējot rezultātus, var secināt, ka četros mācību gados bija stabils zināšanu līmenis (optimāls), bet pēdējo mācību gadu skolēnu zināšanu kvalitāte pazeminājusies. Mācību gada noslēguma vērtējums sakrīt ar vērtējumu valsts pārbaudes darbā. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos pa mācību gadiem 9. klase Matemātika Salīdzinot pēdējo piecu gadu rezultātus matemātikā, var secināt, ka skolēnu zināšanu līmenis pēdējos divos mācību gados ir paaugstinājies, 67% skolēnu nokārtoja eksāmenu optimālā līmenī. 30

31 Krievu valoda un literatūra Krievu valodas un literatūras eksāmena rezultātos pēdējos četros gados vērojama pozitīva mācību sasniegumu dinamika. Lielākā daļa skolēnu 2012./2013. m.g. eksāmenu nokārtoja tāpat, kā tika novērtēti mācību gada noslēgumā. Latvijas un pasaules vēsture Latvijas un pasaules vēstures eksāmena rezultāti liecina, ka skolēnu zināšanu apguves līmenis pēdējos trīs gados bija stabils, bet 2012./2013.m.g. zināšanu līmenis ir vērojami paaugstinājies. Angļu valoda 31

32 Salīdzinot rezultātus angļu valodas eksāmenā, var secināt, ka skolēnu zināšanu līmenis ir strauji audzis: no 24% līdz 58% palielinājies zināšanu optimālais līmenis. Skolā tika pieņemti darbā jauni angļu valodas skolotāji Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos pa mācību gadiem 6. klase Matemātika Ieskaites rezultāti parāda, ka skolēnu zināšanas ir stabilas-pārsvarā pietiekams un optimāls līmenis. Latviešu valoda Pēdējos gados skolēnu zināšanu līmenis ir pārsvarā optimāls un augsts. 32

33 Krievu valoda Izvērtējot mācību sasniegumus, var secināt, ka skolēnu zināšanu līmenis pēdējos 3 gados ir pārsvarā optimāls un pietiekams, bet pēdējos 2 gados arī augsts 25% skolēnu. Dabaszīnības Analizējot ieskaites rezultātus,var secināt, ka skolēnu zināšanas ir pārsvarā optimālā līmenī. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos pa mācību gadiem 3. klase Matemātika 33

34 Ieskaites rezultāti parāda, ka skolēnu zināšanas ir stabilas. Lielākā daļa sasniegumu ir augstā un optimālā līmenī. Latviešu valoda Analizējot piecu gadu ieskaites rezultātus, var secināt, ka skolēnu zināšanu līmenis ir pārsvarā augsts un optimāls. Krievu valoda Izvērtējot krievu valodas ieskaites rezultātus, var secinār, ka skolēnu zināšanu līmenis ir augsts un optimāls, bet 2011./2012.m.g. 26% skolēnu bija pietiekams zināšanu līmenis. Dabaszīnības 34

35 JOMA - 4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM Kritērijs Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) Psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās palīdzības nodrošinājums Drošības pasākumi Izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe Skolā darbojas atbalsta personāls- psihologs, logopēds, sociālais pedagogs. Tiek apzināti izglītojamie, kuriem nepieciešama atbalsta personāla palīdzība. Nepieciešamības gadījumā izglītojamie var saņemt klases audzinātāja, atbalsta personāla, skolas vadības atbalstu. Novadā ir pieejama projekta Uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrādāšana Līvānu novadu bērniem un to ģimenēm speciālistu palīdzība, kuru skolai problēmu risināšanā ir iespēja izmantot. Visiem pasākumiem ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti, telpās ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija (norādes, drošības instrukcijas). Izglītojamie un skolas personāls ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem, darba kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pastāv noteikta kārtība ārpusstundu pasākumu organizēšanai. Skolas iekšējās kārtības noteikumos ir noteikta kārtībā, kā rīkoties, ja ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas, ir noteikta kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamajiem un ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību. Skola īpašu uzmanību pievērš izglītojamo veselības aprūpei. Sertificētas skolas māsas darba kabinets izglītojamajiem pieejams katru dienu. Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā pirmo palīdzību sniedz skolas māsa, ja nepieciešams tiek izsaukta neatliekamā palīdzība, par notikušo vecākiem tiek ziņots telefoniski. Regulāri tiek veiktas pārrunas ar izglītojamajiem par veselīgu dzīves veidu, skolā ir zobārstniecības kabinets. Zobārsts un higiēnists bezmaksas visiem izglītojamajiem līdz 18 gadu vecumam veic mutes veselības pārbaudi, nosaka ārstēšanu, sniedz rekomendācijas bērnu vecākiem. Ir apzināti izglītojamie ar stājas problēmām, divas reizes nedēļā izglītojamajiem ir iespējas apmeklēt stājas pulciņu. Visi izglītojamie izmanto skolas ēdināšanas pakalpojumus. Ēdiens vienmēr ir svaigs, silts, profesionāli pagatavots. Izglītojamajiem, kuriem tas ir nepieciešams, tiek nodrošināta atbilstoša ēdienkarte. Lielākā daļa izglītojamo atzīst, ka ir ļoti apmierināti ar skolas ēdnīcas pakalpojumiem. Skolā ir bufete. Skola izmanto Eiropas Savienības piedāvātās iespējas un ir iesaistījusies projektos Skolas piens un Skolas auglis klašu izglītojamajiem ir iespējas apmeklēt pagarināto dienas grupu, kura strādā saskaņā ar darba grafiku. Izglītojamie un personāls ir informēti, kā rīkoties traumas, pēkšņas saslimšanas gadījumos. Tiek veiktas praktiskās apmācības izglītojamajiem un personālam evakuācijas gadījumā. Tālākās attīstības vajadzības: - Skolas iekšējās kārtības noteikumu aktualizēšana. Dinamisko paužu un veselības minūšu organizēšana. Sniegt izglītojamajiem psiholoģisko atbalstu. Vērtējums: ļoti labi Kritērijs 4.2. Atbalsts personības veidošanā Izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšana Interešu izglītības organizēšana 35

36 5.-12.klašu izglītojamie darbojas Izglītojamo pašpārvaldē, kuras mērķus un uzdevumus nosaka Izglītojamo pašpārvaldes reglaments. Pašpārvaldes darbs notiek saskaņā ar darba plānu, kura izstrādē piedalās visi pašpārvaldes locekļi. Sanāksmes tiek protokolētas. Izglītojamie darbojas skolas avīzes veidošanā. Izglītojamie iesaistās skolas padomes darbā. Pedagogi atbalsta un veicina izglītojamo iesaistīšanos pašpārvaldes un skolas padomes darbā. 84% izglītojamo uzskata, ka pašpārvalde darbojas labi. Izglītojamajiem ir iespējas organizēt un uzņemties atbildību par dažādiem ārpusstundu pasākumiem. Ārpusstundu pasākumi tiek plānoti visam mācību gadam. Tiek izvērtēta ārpusstundu pasākumu norise, lietderība, izvirzīti priekšlikumi turpmākajam darbam. Izglītojamie ir piedalījušies Ziemassvētku labdarības akcijās Iesildi sirdi, snieguši koncertus Līvānu slimnīcas pacientiem, organizējuši koncertu bērniem ar īpašām vajadzībām. Visi izglītojamie ir iepazīstināti ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Klases audzinātāji atbilstoši situācijai, izglītojamo vecuma posmam un interesēm plāno perspektīvo darba plānu visam audzināšanas posmam. Skolā izstrādāta audzināšanas programma gadam. Programma ietver šādus tematus: - sabiedriskā līdzdalība - es ģimenē, klasē un skolā - sevis izzināšana un pilnveidošana - karjeras izvēle - drošība - veselība un vide Klases audzinātāja stundās tiek veicināta vispusīga personības attīstība un vērtību sistēmas pilnveidošana. Lielākā daļa izglītojamo (90%) atzīst, ka klases audzinātāja stundas ir interesantas. Visām interešu izglītības programmām ir izstrādātas programmas, kas ir pieejamas visiem interesentiem. Interešu izglītības nodarbības notiek pēc mācību stundām, lai tās būtu pieejamas visiem izglītojamajiem. Bērni interešu izglītībā piedalās ar vecāku atļauju papildus mācību slodzei. Izglītojamo sasniegumi interešu izglītībā vērojami skolas pasākumos, piemēram, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā 18. novembrī, Ziemassvētkos, Absolventu vakaros. Lielākā daļa interešu izglītības programmu piedalās ārpusskolas konkursos, sacensībās un citās aktivitātēs, iegūstot godalgotas vietas un atzinības. Interešu izglītībā strādā pedagogi, kuriem piemīt profesionalitāte, pašdisciplīna, labas komunicēšanas spējas, mīl savu darbu, izglītojas savā profesijā, motivē izglītojamos nodarbībām, pamatojot nodarbības pozitīvo ietekmi uz izglītojamo, kā arī analizē izglītojamo sasniegumus, lai pilnveidotu darbību. Skolā darbojas: pulciņš Skolas interjers ; klašu vokālais ansamblis; klašu vokālais ansamblis; pulciņš Praktiskā psiholoģija ; biznesa klubiņš; modelēšana; skolas teātris; pulciņš Skolas muzejs ; sporta aktivitātes. Skolas pasākumi ir balstīti uz skolas tradīcijām ar mērķi iepazīt Latvijas vēsturi, krievu un latviešu tautas tradīcijas. Skolas svētkos atbilstoši ir noformēts skolas skatlogs, kur aktīvi līdzdarbojas pulciņš Skolas interjers. Notiek sadarbība ar Līvānu Bērnu un jauniešu centru un Līvānu Bērnu un jauniešu sporta skolu. 36

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts:

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa Salas pagasts

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts:

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts: Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv Mājas lapa: http://www.p1p.edu.lv/

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

Datums

Datums DAUGAVPILS KRIEVU VIDUSSKOLAS-LICEJA PASĀKUMU PLĀNS 2016. gada decembrim APSTIPRINĀTS Ar Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja direktora 2016. gada 30. novembra rīkojumu Nr. 352 01.12.2016.- Labdarības

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr. 3024903267, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, e-pasts livupe@liepaja.edu.lv, interneta vietne www.livupe.edu.lv, lapa sociālajā tīklā

Sīkāk

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr. 4413900341 Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122 Tālrunis 64161448, e-pasts:

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: izglītības iestādes reģistrācijas Nr

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: izglītības iestādes reģistrācijas Nr GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4413900967, izglītības iestādes vadītājs Aivars Mednis PAŠNOVĒRTĒJUMS

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr. 3020900938, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, fakss 63428092 e-pasts specinternatpsk@liepaja.edu.lv, mājaslapa www.liepsip.edu.lv, lapa sociālajā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 3. jūnijs rīkojumu Nr. 262 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0176 Profesija Psihologa asistents Kvalifikācijas līmenis 5 Nodarbinātības

Sīkāk