1

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "1"

Transkripts

1 1

2 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura savu darbību uzsāka 1978.gada 1.septembrī. Skolā mācās izglītojamie no 1. līdz 12. klasei. Kopš 2003.gada darbojas arī pirmsskolas izglītības grupas gadā tika atklāts peldbaseins. īsteno mazākumtautību izglītības programmas: Programmas nosaukums Kods Licence Skolēnu skaits Datums Nr. Mazākumtautību vispārējās V pirmsskolas izglītības programma Pamatizglītības mazākumtautību V programma Speciālās pamatizglītības V mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem Vispārējās vidējās izglītības V vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību programma V Sociālā vide Jelgavas 6. vidusskolā izglītību iegūst 652 izglītojamie vecumā no 5 līdz 19 gadiem. Regulāri tiek apkopoti pieejamie dati, lai izveidotu skolas sociālo portretu. Pēc tautību sadalījuma skola ir daudznacionāla, kopā pārstāvot 8 tautības. Skolā mācās latvieši (20%), krievi (61%), ukraiņi (6%), poļi (2%), baltkrievi (5%), citu tautību skolēni (6%). Daudzi skolēni aug nepilnās ģimenēs, jo vecāki devušies strādāt uz ārzemēm. Jelgavas pilsētas pašvaldība finansē brīvpusdienas, un šobrīd tās ir 40 ģimenes, kurām sniegts šāda veida atbalsts. Skolēniem no maznodrošinātajām ģimenēm (1.2%) arī tiek iedalītas bezmaksas pusdienas. Prognozētais izglītojamo un klašu komplektu skaits 2017./2018.m.g /2019.m.g /2020.m.g. Klase Pirmssk. grupa kl

3 kl kl kl. + pirmsskola Pedagogu skaits un profesionālā kvalifikācija Skolā strādājošo pedagogu kvalifikācija atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 662 Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību izvirzītajām prasībām /2017. mācību gadā skolā strādā 59 pedagogi, no tiem 57 ar augstāko pedagoģisko izglītību, 2 ar citu augstāko izglītību, akadēmisko vai profesionālo maģistra grādu ieguvuši 15 pedagogi. Otru augstāko pedagoģisko izglītību ieguvuši 5 pedagogi. 43 pedagogiem ir piešķirta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpe. 3 pedagogi vada Jelgavas pilsētas metodiskās apvienības (turpmāk MA): latviešu valodas mazākumtautību skolās MA, ķīmijas un dabaszinību klasei MA, krievu valodas un literatūras MA. 1 pedagogs ir Vispārējās izglītības satura centra ārštata metodiķis. Skolas direktore darbojas Latvijas Izglītības vadītāju asociācijā un gadā uzaicināta par eksperti skolu akreditācijas procesā. Pedagogu sadalījums pa vecuma grupām Vecuma grupas gadi gadi gadi gadi 60 gadi un vecāki Skaits % Skolas budžeta nodrošinājums Skolas finanšu līdzekļus veido: valsts piešķirtā mērķdotācija, pašvaldības budžeta līdzekļi. Citus finanšu līdzekļus veido ieņēmumi no Jelgavas pilsētas pašvaldībā saskaņoto un atļauto maksas pakalpojumu sniegšanas. Valsts piešķirtais finansējums nodrošina: pedagoga darba algas, daļēji mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādi. Jelgavas pilsētas pašvaldības piešķirtais finansējums nodrošina: sociālā pedagoga, pirmsskolas pedagogu algas, skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, saimnieciskā (tehniskā) personāla algas, 3

4 grāmatu un mācību līdzekļu iegādi, remonta un celtniecības darbu apmaksu. Skolas īpašie piedāvājumi: daudzveidīgas izglītības programmas: pirmsskolas, pamatizglītības, speciālās pamatizglītības, vispārizglītojošā vidējā izglītība un vispārizglītojošā vidējā ar profesionālo ievirzi, profesionālās ievirzes programmas priekšmetus pasniedz pieredzējuši iekšlietu jomas speciālisti, atbalsta personāla: izglītības psihologa, logopēda, sociālā pedagoga, pedagoga palīga, medicīnas māsas, karjeras konsultanta pieejamība, kārtību skolā nodrošina pašvaldības policists, izglītojamo nodrošināšana ar kvalitatīvu ēdināšanu no pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem un valsts finansētajām brīvpusdienām klašu izglītojamajiem, dalība Lauku atbalsta dienesta programmās Skolas piens un Skolas auglis, skolas līdzdalība Eiropas Savienības e Twinning programmā, darbība Erasmus+ projektos, iesaistīšanās Nacionālā Veselību veicinošā skolu tīkla aktivitātēs; darbošanās projektā Sporto visa klase, klašu izglītojamajiem nodrošināta iespēja mācīties un pavadīt laiku pagarinātās dienas grupās, klašu izglītojamie veiksmīgi apgūst zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas prasmes, fakultatīvās nodarbības vērstas uz pētniecisko prasmju apguvi, izglītojamajiem ir iespēja apgūt uzņēmējdarbības pamatus, darboties Junior Achievement programmā, vācu valodas apguve no 10. klases, laba sporta bāze sporta programmas un interešu izglītības programmu īstenošanai, nodrošināta izglītojamo peldēt apmācība visās klasēs, brīvā laika mērķtiecīgas pavadīšanas iespējas Vasaras skolā, iekārtots Džimbas kabinets, kurā sākumskolas skolēni apgūst drošas dzīves pamatus, plašs interešu izglītības programmu piedāvājums, gadu vecu izglītojamo nodarbinātība vasaras brīvlaikā. Interešu izglītība Izglītojamajiem ir iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās. Nodarbības notiek ārpusstundu laikā. Dažāda vecuma izglītojamajiem tiek piedāvātas interešu izglītības programmas: 1. Kultūrizglītības programma: tautas dejas pirmsskolas vecuma izglītojamajiem un klašu izglītojamajiem, teātris klašu izglītojamajiem. 2. Sporta izglītības programma: futbols klašu izglītojamajiem, peldēšana klašu izglītojamajiem, bokss klašu izglītojamajiem, šahs klašu izglītojamajiem. 4

5 3. Tehniskās jaunrades programma: fotografēšanas pamati klašu izglītojamajiem, kokapstrādes darbnīca klašu izglītojamajiem, rokdarbu darbnīca Ideja klašu izglītojamajiem. 4. Citu jomu programma: Starts biznesā klašu izglītojamajiem, gidi klašu izglītojamajiem, Jauno žurnālistu skola klašu izglītojamajiem. Skolas darbības pamatmērķi Vīzija Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola, kurā pedagogiem un izglītojamajiem ir vienāda vērtību izpratne. Mērķis Veidot izglītības vidi, kas nodrošina valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu un sniegt izglītojamajiem konkurētspējīgu izglītību. Uzdevumi Katram izglītojamajam veidot pozitīvu attieksmi pret zināšanām kā intelektuālu vērtību. Veidot apstākļus garīgas un fiziski attīstītas, sociāli aktīvas personības attīstībai. Sekmēt izglītojamo integrāciju Latvijas sabiedrībā un nodrošināt latviešu valodas apguvi, lai katrs izglītojamais varētu turpināt izglītību latviešu valodā. Radīt iespējas izglītojamo pilsoniskās apziņas, valstiskās identitātes un patriotisma stiprināšanai, rosinot izglītojamos aktīvai un radošai darbībai savas valsts, pilsētas un skolas labā. 5

6 Pamatjoma: Mācību saturs gada attīstības plāna izpildes pašvērtējums Prioritāte: Mācību priekšmetu programmu satura kvalitatīva īstenošana. Stiprās puses Ieviesti mācību priekšmeti Angļu valoda no 1. klases, Latvijas vēsture, Pasaules vēsture, Programmēšanas pamati, Vācu valoda. Izstrādāta, licencēta un tiek īstenota vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma. Ieviesti mācību priekšmeti Izmeklēšanas pamati un Pašaizsardzība, Psiholoģija, Dabaszinības klasēs ar profesionālo ievirzi. Pilnveidoti individuālie plāni darbam ar izglītojamajiem, kuri apgūst speciālo izglītības programmu. 10. klases izglītojamie latviešu un angļu valodas mācību priekšmetu apguvē sadalīti grupās pēc zināšanu līmeņiem. Nodrošināta pirmsskolas vadlīniju īstenošana, sekmīga bērnu sagatavošana skolai, atbilstoši katra attīstībai un spējām. Īstenoti jaunie 2014.gada 12.augusta pamatizglītības mācību priekšmetu standarti (MK Nr.468.) un 2013.gada 21.maija vispārējās vidējās izglītības standarti (MK noteikumi Nr.281). Nodrošināta padziļināta fizikas mācību satura apguve 8. un 9. klasēs un 11. klases dalīšana grupās. Pilnveidota skolotāju kompetence par darbu ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi, organizējot kursus skolā 2013.gadā. Katrā mācību priekšmetā izstrādāti mācību vielas kalendārie plāni, kas satur informāciju par stundu tēmām, apguves laiku, pārbaudes darbiem, vērtēšanu. Tālākās attīstības vajadzības Ieviest kompetencēs balstītu vispārējās izglītības saturu. Izvērtēt profesionālā virziena programmas īstenošanu. Jēgpilni izmantot informācijas tehnoloģijas mācību satura pilnvērtīgai apguvei. Informēt pedagogus par visām ar izglītības programmu realizēšanu saistītajām aktivitātēm. Nodrošināt sākumskolas un pirmsskolas pēctecību. Turpināt dalīt vidusskolas izglītojamos grupās pēc zināšanu līmeņiem latviešu un angļu valodas apgūšanai. 6

7 Pamatjoma: Mācīšana un mācīšanās Prioritāte: Radošu un inovatīvu mācību metožu izmantošana izglītojamo mācīšanās procesa aktivizēšanai. Stiprās puses Notikušas pedagoģiskās padomes sēdes par 1., 4. un 10. klašu sasniegumiem un adaptāciju. Katru gadu veikta 1., 4. un 10.klases izglītojamo izpēte par gatavību mācībām nākamajā izglītības pakāpē. Notikusi ideju apmaiņa par radošu un inovatīvu mācību metožu izmantošanu mācību procesā. Apkopoti materiāli ar labās prakses piemēriem dažādos mācību priekšmetos par praktiski pētniecisko prasmju attīstīšanu. Organizētas MK tematiskās nedēļas. Attīstītas izglītojamo praktiskās iemaņas eksperimentu veikšanai, uzņēmējdarbībai. Mācību vielas apguvei un nostiprināšanai izveidotas interaktīvās spēles, prezentācijas, āra nodarbību darba lapas un citi materiāli. Popularizējot labās prakses piemērus, organizētas atklātās stundas pilsētas un citu valstu pedagogiem. Projektu nedēļu tēmas izvēlētas atbilstoši skolas aktualitātēm un veicina izglītojamo izpratni un dzīves prasmes. Veiksmīgi uzsākta vidusskolas klašu skolēnu darbība skolēnu mācību uzņēmumu programmā Junior Achievement. Nodrošinātas individuālas nodarbības izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un reemigrantiem. Izstrādātā zinātniski pētniecisko darbu kārtība nodrošina izglītojamo panākumus ZPD konferencēs. Tālākās attīstības vajadzības Veicināt pedagogu, izglītojamo un viņu vecāku pozitīvu domāšanu un komunikāciju sekmīga mācību procesa nodrošināšanai. Veicināt izglītojamo pētniecisko prasmju attīstību. Noteikt pasākumus mācību rezultātu uzlabošanai tajos mācību priekšmetos, kuros ir zemāki sasniegumi nekā vidēji valstī. Attīstīt pedagogu sadarbības un profesionālās prasmes kompetencēs balstīta izglītības satura pasniegšanai. Popularizēt labās prakses piemērus. Nodrošināt vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanā. Izvērtēt izglītojamo mājas darbu slodzi. Turpināt vidusskolas izglītojamos dalīt grupās pēc zināšanu līmeņiem. 7

8 Pamatjoma: Izglītojamo sasniegumi Prioritāte: Izglītojamo sasniegumu uzlabošana ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos. Individuāla atbalsta nodrošināšana talantīgajiem izglītojamajiem un motivācijas veicināšana dalībai olimpiādēs, konkursos un sacensībās. Stiprās puses Plaši un daudzveidīgi izmantojot e-klases iespējas, skolā notiek mācību sasniegumu uzskaite un analīze. Apkopoti un analizēti semestra, mācību gada, VPD rezultāti metodiskās komisijās. Apkopotie un izanalizētie skolēnu sasniegumi tiek izmantoti turpmāko uzdevumu izvirzīšanai. Visu klašu izglītojamie un viņu vecāki regulāri tiek iepazīstināti ar mācību sasniegumiem. Notiek regulārs darbs ar skolēniem, kam vērtējumi semestrī ir zemāki par 4 ballēm, un viņu vecākiem. Skolā tiek organizētas papildus nodarbības 9. un 12.klases skolēniem, gatavojoties valsts pārbaudes darbiem. Audzis skolēnu skaits, kas saņēmuši Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balvu 2011./2012.m.g.- 15 skolēni, 2015./2016.m.g.- 29 skolēni. Katru gadu izglītojamie piedalās pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēs: no iegūtajām 123 vietām pilsētas olimpiādēs laika posmā no gadam 18 (14,6 %) iegūtas 1.vietas, 25 (20,4 %) - 2.vietas, 38 ( 30,9 %) - 3.vietas, 42 (34,1 %) - atzinības. Izglītojamie ar labiem rezultātiem piedalās pilsētas, novada un valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencēs. (godalgotās vietas: pilsētā 24, novadā 10, valstī- 3) Izglītojamie iesaistīti Junioru universitātes aktivitātēs. Tālākās attīstības vajadzības Papildināt skolas datu bāzi par CE rezultātiem un skolas absolventu turpmāko izglītību. Turpināt ieviest daudzpusīgākas mācību metodes stundās un individuālajās nodarbībās, lai sekmētu mācību vielas apguvi optimālā un augstā līmenī. Turpināt paaugstināt skolotāja palīgu darba efektivitāti, uzlabojot mācību rezultātus skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Turpināt skolēnu sasniegumu popularizēšanu, izvietojot skolas mājaslapā informāciju par mācību olimpiāžu, konkursu, ZPD un sacensību uzvarētājiem 8

9 Pamatjoma: Atbalsts izglītojamajiem Prioritāte: Izglītojamo pašapziņas, paškontroles un pašdisciplīnas sekmēšana. Skolas adaptācijas programmas īstenošana, izglītojamo psiholoģiskās veselības un izglītības mērķu sasniegšanas veicināšana. Izglītojamo karjeras izglītības sistēmas pilnveidošana. Stiprās puses Izstrādātas un ieviestas jaunas interešu izglītības programmas Kokapstrādes darbnīca klašu izglītojamajiem, Fotografēšanas pamati klašu izglītojamajiem, rokdarbu programma Ideja klašu izglītojamajiem, Peldēšana klasēm gadā tautas deju kolektīvs Varavīksne piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Skolā darbojas Skolēnu padome, izglītojamajiem ir iespēja uzņemties atbildību par dažādu pasākumu (klases, skolas) organizēšanu. Sastādīta un ieviesta skolas adaptācijas perioda programma; veikts adaptācijas perioda izvērtējums. Katru gadu veikti 1., 4., 10.klašu izglītojamo adaptācijas izvērtējumi. Izstrādāta un daļēji aprobēta Jelgavas 6.vidusskolas Karjeras izglītības pasākumu programma klasēm. Veicināta izglītojamo un pedagogu līdzdalība Karjeras nedēļas aktivitātēs; karjeras izglītības akcijās Ēnu diena. Nodrošināta individuālo konsultāciju pieejamība izglītojamajiem mācīšanas un mācīšanās procesā. Veicināta izglītojamo līdzatbildība par mācību sasniegumiem, diferencējot konsultāciju izmantošanu zināšanu un prasmju līmeņa paaugstināšanai. Izvērtējot mācību sasniegumus, Tālākās attīstības vajadzības Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, pilsētas, valsts dzīvē. Turpināt darboties Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīklā. Ieviest jaunu interešu izglītības programmu Starts biznesā. Veicināt skolēnu izpratni par drošību un veselību kā vērtībām. Pilnveidot darba plānošanu ar reemigrējošiem izglītojamajiem; Īstenot mūsdienīgas karjeras attīstības atbalstu. Līdzdarboties iniciatīvā Nacionālo dārgumu jaunatklāšana. Veicināt izglītojamo pozitīvu domāšanu un komunikāciju, organizēt pasākumus efektīvas saskarsmes un sadarbības sekmēšanai un vardarbības starp vienaudžiem profilaksei. Veicināt skolotāju un vecāku pozitīvu domāšanu un komunikāciju skolēniem labvēlīgas vides nodrošināšanai. Turpināt sadarbību ar vecākiem dažādu skolai nozīmīgu jautājumu un izglītojamo problēmu risināšanai (konferences, darbnīcas). 9

10 noteikts gada labākais izglītojamais un gada labākā klase un gadā organizētas tematiskās darbnīcas vecākiem par saskarsmi, aktīvu un atbildīgu personību. Realizēta izglītojoša programma Skola vecākiem, Bērna emocionālā audzināšana. Novadīts atbalsta grupas nodarbību cikls vecākiem. Novadītas grupu nodarbības izglītojamajiem Konfliktu risināšanas komanda. Organizēti pasākumi, kas veltīti Latvijas un Jelgavas nozīmīgajiem notikumiem. Izglītojamie aktīvi darbojās iniciatīvā Nacionālo dārgumu jaunatklāšana. Dalība Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā. Novadītas praktiskās nodarbības un izglītojošas lekcijas visos vecuma posmos par veselību veicinošiem jautājumiem. Pamatjoma: Skolas vide Prioritāte: Skolas pozitīvās vides uzturēšana. Izglītojamo pašiniciatīvas, atbildības un lepnuma par savu skolu un pilsētu veicināšana. Stiprās puses Papildināts skolas muzeja materiālu klāsts ar video un foto materiāliem. Izveidota videofilma un prezentatīvais materiāls par skolu. Atspoguļotas skolas darbības aktualitātes un sasniegumi televīzijā un presē. Īstenota sadarbība ar valsts un pašvaldības policiju, bāriņtiesas, sociālo lietu pārvaldes, izglītības pārvaldes speciālistiem skolēnu mācīšanās un uzvedības traucējumu savlaicīgā diagnostikā un korekciju iespējas nodrošināšanā. Organizēts absolventu un pedagogu salidojums. Nodrošināta izglītojamo piedalīšanās Tālākās attīstības vajadzības Īstenot Erasmus+ starptautiskos projektu Effective communication - easy life un e-management of multidisciplinary projects for secondary schools aktivitātes; Organizēt un atbalstīt labdarības akcijas, brīvprātīgo darbu. Papildināt skolas vēstures muzeja materiālus. Veidot pozitīvas sadarbības vidi. Sekmēt lokālpatriotismu. Turpināt uzlabot skolas estētisko vidi. Popularizēt skolas tēlu. 10

11 olimpiādēs, konkursos, projektos, forumos, tādējādi veicinot skolas atpazīstamību pilsētā, republikā, ārzemēs. Koptas skolas tradīcijas un ieviestas jaunas : Draudzīgā aicinajuma diena, absolventi stāda kokus pie skolas. Ieviestas jaunas sabiedrības saliedēšanas tradīcijas. Skolēnu padome aktīvi iesaistīta pasākumu organizēšanā, skolas attīstības veicināšanā. Sekmēta izglītojamo izpratne par drošību. Izvietoti attēli ar atziņām un uzraksti uz kāpnēm, kuru kopējā jēga ir veidot pozitīvu noskaņojumu, uzmundrināt grūtajos brīžos, kā arī veicināt pozitīvās domāšanas veidošanos. Regulāri aktualizēta informācija skolas mājas lapā Sekmīgi īstenotas e Twinning, Comenius un Erasmus+ starptautisko projektu aktivitātes. Organizētas labdarības akcijas palīdzības sniegšanai vientuļajiem pensionāriem un invalīdiem, nelaimē nonākušajiem cilvēkiem. Sniegts atbalsts dzīvnieku patversmei. Uzlabota skolas fiziskā vide. Nodrošināta iekļūšana skolā cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izglītojamo drošības nodrošināšanai gadā galvenā ieeja pārcelta no Pērnavas ielas puses. Organizēti pasākumi zaļās domāšanas veicināšanai( stafete Zaļā gaisma, akcijas, u.c.). Izglītojamie un viņu vecāku iesaistīti teritorijas apzaļumošanā. Pamatjoma: Resursi Prioritāte: Telpu, iekārtu un resursu atbilstība mācību procesa efektīvam nodrošinājumam. Materiālās bāzes pilnveidošana. Stiprās puses Atbalstīta un pilnveidota pedagogu profesionālā kompetence, skolā organizēti kursi bērnu aizsardzības jomā. Iekārtots skolas muzejs. Veikts remonts baseina 1. stāvā. Tālākās attīstības vajadzības Veikt jumta renovāciju. Turpināt atjaunināt mācību līdzekļus atbilstoši standartiem. Turpināt baseina telpu remontu un labiekārtošanu. 11

12 Veikts remonts baseina dušas telpās. Renovēts mājturības un tehnoloģiju kabinets. Veikts virtuves kapitālais remonts. Veikts skolas 1. un 2. stāva gaiteņu remonts. Veikts sākumskolas 2., 3. stāva un zēnu 1.stāva tualešu remonts. Veikti remontdarbi mācību kabinetos. Nomainītas mēbeles mācību kabinetos. Ierīkota balss izziņošanas sistēma. Nomainīts apgaismojums aktu zāles skatuvei. Izklātas flīzes baseina vannā un uz grīdas ap to. Ierīkots lasīšanas stūrītis sākumskolā un stūrītis, kas veltīts Jelgavai 750. Izvietots galda teniss un novuss skolas gaitenos. Veikt remontu skolas sporta zālē. Pilnveidot skolotāju prasmes jaunāko tehnoloģiju izmantošanā. Rosināt skolotājus vairāk veidot mācību līdzekļus elektroniskā formātā. Veikt ēdamzāles griestu remontu un elektroinstalācijas nomaiņu. Modernizēt skolā ugunsdrošības signalizāciju. Nodrošināt pirmskolas telpas ar interneta pieslēgumu. Pamatjoma: Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. Prioritāte: Skolas padomes un izglītojamo padomes sadarbības pilnveidošana. Skolas darbības izvērtēšana un turpmākā attīstības plāna izstrāde. Stiprās puses Mērķtiecīgi īstenots skolas attīstības plāns gadam. Nodrošināta vispusīga un kvalitatīva skolas darbība, regulāri organizēts argumentēts pedagogu, metodisko komisiju, skolas darba pašvērtējums un apzinātas tālākās attīstības vajadzības gadā noslēgts trīspusējais sadarbības līgums ar Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldi un Valsts policijas koledžu un uzsākta īstenot vispārējās vidējās izglītības programma ar profesionālo ievirzi policijas darbā, piesaistot atbilstošus jomas speciālistus. Popularizēta vispārējās vidējās izglītības programma ar profesionālo ievirzi, gadā skolā Atvērto durvju dienās sadarbībā ar Policijas koledžas kadetiem un Valsts policijas darbiniekiem. Saņemta Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības kvalitātes balva Zelta Grauds klašu grupā gadā akreditācijas ekspertu komisija skolu Tālākās attīstības vajadzības Īstenot kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, nodrošinot mūsdienīgas izglītības satura apguvi un individuālo atbalstu izglītojamajiem. Īstenot izglītības procesa īstenošanas pārraudzību. Sistemātiski veikt argumentētu skolas darbības izvērtēšanu nepārtrauktas attīstības nodrošināšanai. Savlaicīgi aktualizēt skolas darbību reglamentējošos iekšējos dokumentus. Motivēt metodisko komisiju vadītājus izrādīt lielāku iniciatīvu inovāciju ieviešanā. Nodrošināt atgriezenisko saiti ar EDURIO sistēmas starpniecību. Turpināt iesaistīties starptautiskajos projektos Erasmus+. Licencēt pamatizglītības 12

13 akreditēja līdz gadam. Ieviesta karjeras konsultanta amatu vienība. Savlaicīgi aktualizēti skolas darbību reglamentējošie iekšējie normatīvie dokumenti. Veicināta un motivēta pedagogu radošā darbība: dalība konkursos Jelgavas pilsētas kvalitātes balva skolotājam, Mācību filma, Gudrā spēle, lasītprasmes konferencē pilsētā, darbnīcas LATSTE konferencē vadīšana valsts mērogā. Organizēti semināri un popularizēta skolas darba labākā pieredze pilsētas, valsts un ārvalstu kolēģiem ( novadītas atklātās stundas, publicēta grāmata s Karjeras izglītības pasākumu programma, izveidoti divi metodiskie krājumi ar pedagogu labās prakses piemēriem). Ieviestas izglītības procesā inovācijas : fakultatīvās nodarbības Jaunais pētnieks, Jaunais komersants, Vides akadēmija, mācies eksperimentējot Miniphanomenta, skolēnu mācību uzņēmumu izveidošana, vēstures skolotāju programmas Dzīvā vēsture un āra nodarbību īstenošana, mācību kabinetu Džimbas klase, Izmeklēšana un karjeras konsultanta kabinetu izveidošana. Organizēti daudzveidīgi pasākumi skolas un ģimenes sadarbības veicināšanai un informācijas aprites nodošanai ( informācija skolas mājas lapā, e-klasē, izglītojošas lekcijas un darbnīcas vecākiem, forums par patriotisko audzināšanu, pasākumi Sportiska ģimene, Ziemassvētku koncerts u.c.). Skola regulāri sadarbojas ar Jelgavas pilsētas pašvaldību un mērķtiecīgi organizē sadarbību ar valsts institūcijām. Skola veiksmīgi īstenoja no gadam starptautisko Comenius projektu un no gada īsteno divus Erasmus+ projektus gadā noslēgts līgums ar biznesa izglītības biedrību Junior Achievement Latvija un skola aktīvi piedalās biedrības pasākumos. programmu ar kodu

14 Skolas attīstības prioritātes Pamatjoma Prioritātes 2016./2017.m.g. Prioritātes 2017./2018.m.g. Prioritātes 2018./2019.m.g. Prioritātes 2019./2020.m.g. Kvalitatīva pamatizglītības Kvalitatīva pamatizglītības 1. Mācību standarta un vispārējās vidējās standarta un vispārējās vidējās Kompetencēs balstīta vispārējās Kompetencēs balstīta vispārējās saturs izglītības standarta prasību izglītības standarta prasību izglītības satura ieviešana. izglītības satura ieviešana. realizēšana mācību procesā. realizēšana mācību procesā Mācīšana un mācīšanās Izglītojamo sasniegumi Radošu un inovatīvu mācību metožu izmantošana izglītojamo mācīšanās procesa aktivizēšanai. Individuāla atbalsta nodrošināšana talantīgajiem izglītojamajiem un motivācijas veicināšana dalībai olimpiādēs, konkursos un sacensībās. Jauno tehnoloģiju un jaunajam izglītības saturam atbilstošu mācību metožu izmantošana izglītības procesā. Mācību procesam motivējoša un atbalstu iekļaujoša skolēnu sasniegumu vērtēšanas procesa īstenošana. Jauno tehnoloģiju un jaunajam izglītības saturam atbilstošu mācību metožu izmantošana izglītības procesā. Mācību procesam motivējoša un atbalstu iekļaujoša skolēnu sasniegumu vērtēšanas procesa īstenošana. Jauno tehnoloģiju un jaunajam izglītības saturam atbilstošu mācību metožu izmantošana izglītības procesā. Skolēnu motivēšana un personīgās atbildības paaugstināšana augstāku mācību rezultātu sasniegšanai. 4. Atbalsts izglītojamaji em Izglītojamo karjeras izglītības sistēmas pilnveidošana. Pilsoniskās līdzdalības un iniciatīvas, lojalitātes un patriotisma veicināšana. Pilsoniskās līdzdalības un iniciatīvas, lojalitātes un patriotisma veicināšana. Izglītojamo izpratnes veicināšana par drošību un veselību kā vērtībām. 5. Skolas vide 6. Resursi Izglītojamo pašiniciatīvas, atbildības un lepnuma par skolu un pilsētu veicināšana. Materiāli tehniskās bāzes pilnveide izglītības programmu īstenošanai, telpu modernizēšana Psiholoģiski labvēlīgas un fiziski drošas vides nodrošināšana. Skolas materiāltehnisko resursu un iekārtu atjaunošana, papildināšana un efektīva izmantošana. Psiholoģiski labvēlīgas un fiziski drošas vides nodrošināšana. Skolas materiāltehnisko resursu un iekārtu atjaunošana, papildināšana un efektīva izmantošana. Psiholoģiski labvēlīgas un fiziski drošas vides nodrošināšana. Skolas materiāltehnisko resursu un iekārtu atjaunošana, papildināšana un efektīva izmantošana. 7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināša Skolas darbības izvērtēšana un turpmākā attīstības plāna demokrātiska izstrādāšana. Skolas attīstības un konkurētspējīgas darbības nodrošināšana. Skolas attīstības un konkurētspējīgas darbības nodrošināšana. Skolas darbības izvērtēšana un turpmākā attīstības plāna demokrātiska izstrādāšana. 14

15 na Pamatjoma Prioritāte Mācību saturs Kvalitatīva pamatizglītības standarta un vispārējās vidējās izglītības standarta prasību realizēšana mācību procesā. Kompetencēs balstīta vispārējās izglītības satura ieviešana. Mērķis Kvalitatīvi realizēt pamatizglītības standarta un vispārējās vidējās izglītības standarta prasības mācību procesā. Īstenot vispārējās izglītības standartus un pirmsskolas vadlīnijas, izmantojot jaunos metodiskos un mācību līdzekļus. Sekot novitātēm izglītības procesā un īstenot tās skolas mācību darbā. Novērtēšanas kritēriji Visi pedagogi pārzina pamatizglītības standarta un vispārējās vidējās izglītības standarta prasības un pirmsskolas vadlīnijas un kvalitatīvi īsteno tās mācību procesā. Skolā īstenotās mācību priekšmetu programmas atbilst skolas licencētajām. Pedagogi regulāri piedalās kursos un semināros par kompetencēs balstītu saturu. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 1. Līdzdarboties MK, MA sanāksmēs un semināros, nodrošinot izpratni par izglītības satura novitātēm. Pedagogi 2. Regulāri iepazīties ar aktuāliem normatīvajiem dokumentiem mācību satura jomā. 3. Ieviest uz kompetencēm balstītu mācību saturu. 4. Realizēt mācību satura apguvi, jēgpilni izmantojot jaunākās tehnoloģijas un mūsdienīgas mācību metodes. 5. Izvērtēt vispārējās vidējās izglītības un profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programmu kvalitāti. Metodisko komisiju vadītāji Pedagogi , standarti, vadlīnijas Pedagogi Interaktīvās tāfeles, planšetdatori, stundu vērojumi Pedagogi, mācību programma Kontrole un pārraudzība vietniece izglītības jomā 15

16 6. Nodrošināt atbalsta sistēmu pārejā no pirmsskolas izglītības uz pamatizglītību. 7. Izvērtēt speciālo izglītības programmu ieviešanas un īstenošanas kvalitāti. Pedagogi Pedagogi 8. Īstenot vadlīnijas Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība. Pedagogi, vadlīnijas 9. Iekļaut mācību stundu saturā audzināšanas programmas sadaļu Patriotiskā audzināšana. Pedagogi, vadlīnijas 10. Izvērtēt fakultatīvo nodarbību efektivitāti pamatizglītības standarta un vispārējās vidējās izglītības standarta īstenošanā. Pedagogi Fakultatīvo, individuālo nodarbību izvērtējums vietniece izglītības jomā vietniece izglītības jomā vietniece audzināšanas jomā vietniece audzināšanas jomā Pamatjoma Prioritāte Mācīšana un mācīšanās Jauno tehnoloģiju un jaunajam izglītības saturam atbilstošu mācību metožu izmantošana izglītības procesā. Mērķis Veicināt pedagogus apgūt un pielietot izglītības satura izmaiņām atbilstošas mācīšanas un mācīšanās metodes. Nodrošināt vienotu prasību īstenošanu pārbaudes darbu izveidē, izglītojamo mājas darbu noslogojumā. Novērtēšanas kritēriji Pedagogi regulāri piedalās tālākizglītības kursos, semināros, kas veicina izpratni par jaunā izglītības satura ieviešanu un īstenošanu. Pedagogi mācību procesā izmanto mūsdienīgas mācību metodes un paņēmienus. Mācību process organizēts atbilstoši skolēnu spējām un individuālajām īpatnībām. Lielākā daļa izglītojamo prot plānot un organizēt savu darbu, izmanto dažādus informācijas avotus mācību satura apguvē. Popularizēti labās prakses piemēri. Pedagogi ievēro skolā noteiktās prasības pārbaudes darbu veidošanā. Izglītojamo mājas darbu apjoms ir samērīgs un nerada viņu pārslodzi. 16

17 Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 1. Paaugstināt stundas efektivitāti, izmantojot pētnieciskās, komunikatīvās mācību metodes, informāciju tehnoloģijas un starppriekšmetu saikni. 2. Attīstīt izglītojamo kompetences valodu, dabaszinātņu un tehnoloģiju, matemātikas un datorikas, sociālo zinātņu, fiziskās audzināšanas un veselības, mākslas jomā. 3. Padziļināt mācību procesa individualizāciju izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un talantīgajiem izglītojamajiem. 4. Attīstīt izglītojamo prasmi organizēt savu darbu sekmīgai mācību satura apguvei. 5. Padziļināt mācību procesa saikni ar reālo dzīvi. 6. Dalīties pieredzē, organizējot atklātās stundas, praktiskās nodarbības, seminārus. Pedagogi Pedagogi Pedagogi Pedagogi Pedagogi Pedagogi , stundu vērojumi, stundu vērojumi, stundu vērojumi, stundu vērojumi, stundu vērojumi Kontrole un pārraudzība vietnieces izglītības jomā vietnieces izglītības jomā vietnieces izglītības jomā vietnieces izglītības jomā vietnieces izglītības jomā vietnieces izglītības jomā Pamatjoma Prioritāte Izglītojamo sasniegumi Individuāla atbalsta nodrošināšana talantīgajiem izglītojamajiem un motivācijas veicināšana dalībai olimpiādēs, konkursos un sacensībās. Mācību procesam motivējoša un atbalstu iekļaujoša skolēnu sasniegumu vērtēšanas procesa īstenošana. Skolēnu motivēšana un personīgās atbildības paaugstināšana augstāku mācību rezultātu sasniegšanai. Mērķis Nodrošināt mācību priekšmetu apgūšanu atbilstoši skolēnu spējām, palielinot to skolēnu skaitu, kuri mācību vielu apgūst optimālā un augstā līmenī. Novērtēšanas kritēriji Mācību darbs tiek sistemātiski vērtēts. Skolēnu sasniegumi ikdienas mācību darbā ir ar pozitīvu izaugsmi, palielinoties optimālā un augsta līmeņa sasniegumu īpatsvaram. 17

18 Uzlabojušies 9.un 12.klases skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos. Skolēni piedalās un gūst labus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos. Vecāki tiek regulāri informēti par skolēnu sasniegumiem (dienasgrāmata, e-klase, skolas mājas lapa). Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 1. Nodrošināt izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības prasību izpildi. 2. Analizēt skolēnu sasniegumus, konstatēt problēmas, plānot pasākumus to uzlabošanai 3. Veicināt skolēnu sasniegumus dažādās jomās, aktivizējot izglītojamo pašizaugsmi un dalību pilsētas un valsts olimpiādēs un konkursos. Pedagogi Metodiskās komisijas vadītāji Pedagogi Normatīvie akti, sistēma eklase, cilvēkresursi Mācību darba analīzes materiāli, valsts pārbaudes darbu analīzes materiāli, cilvēkresursi, mācību un audzināšanas darba analīzes materiāli 4. Aktualizēt darbu ar talantīgajiem skolēniem, tādējādi palielinot mācību priekšmetu apguvi optimālā un augstā līmenī. Pedagogi Paaugstināt skolotāja palīga darba efektivitāti, uzlabojot mācību rezultātus skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Pedagogi Nodrošināt kvalitatīvu ZPD izstrādes vadīšanu un dalību pilsētas, reģiona un valsts zinātniskajā konferencē Pedagogi ZPD, konferences rezultāti Kontrole un pārraudzība vietnieces izglītības jomā vietnieces izglītības jomā vietnieces izglītības jomā vietnieces izglītības jomā vietniece izglītības jomā Prioritāte Mērķis Pamatjoma Atbalsts izglītojamajiem Izglītojamo karjeras izglītības sistēmas pilnveidošana. Pilsoniskās līdzdalības un iniciatīvas, lojalitātes un patriotisma veicināšana. Izglītojamo izpratnes veicināšana par drošību un veselību kā vērtībām. Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, pilsētas, valsts dzīvē. Veicināt skolēnu izpratni par drošību un veselību kā vērtībām un atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas situācijās. 18

19 Novērtēšanas kritēriji Organizēti izglītojoši pasākumi par karjeras jautājumiem. Īstenota Karjeras izglītības programma sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības Universitāti un Jelgavas pilsētas darba devējiem. Veiksmīgi īstenota audzināšanas programmas sastāvdaļa Patriotiskā audzināšana. Izglītojamo audzināšanu pedagogi īsteno mācību stundās, klases audzinātāja stundās, ārpusstundu nodarbībās, starpbrīžos, interešu izglītības nodarbībās, dažādos organizētajos pasākumos un projektos (izglītības iestādē un ārpus tās), ikdienas sadzīves situācijās. Ikvienam izglītojamajam nodrošinātas līdzdalības iespējas, gatavojoties Latvijas simtgadei. Sekmēts skolēnu patriotisms un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguve un pilsoniskā līdzdalība skolas, pilsētas, valsts dzīvē. Organizēti pasākumi skolēnu efektīvas saskarsmes un sadarbības sekmēšanai un vardarbības starp vienaudžu profilaksei. Organizēti dažādi pasākumi (lekcijas, klases audzinātāja stundas, tematisku pasākumu kopumi, u.c.) atkarību profilaksei un veselīga dzīvesveida popularizēšanai. Veicināta skolēnu izpratne par drošību un atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas situācijās. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 1. Īstenot Karjeras izglītības programmu sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības Universitāti un Jelgavas pilsētas darba devējiem. 2. Īstenot mūsdienīgu karjeras attīstības atbalstu. 3. Ieviest interešu izglītības programmu Starts biznesā. 4. Organizēt Latvijas Republikas proklomēšanas 100. gadadienai veltītus pasākumus un līdzdarboties iniciatīvā Nacionālo dārgumu jaunatklāšana. Pedagogi, karjeras konsultants Karjeras konsultants Ekonomikas skolotājs Pedagogi Karjeras izglītības pasākumu programma1.-12.klasēm, klases audzinātāja atskaites, mācību ekskursiju izvērtējumi Karjeras izglītības pasākumu programma1.-12.klasēm Interešu izglītības programma Starts biznesā Latvijas valsts simtgades svinību programma, Kontrole un pārraudzība vietniece audzināšanas darbā vietniece audzināšanas darbā vietniece audzināšanas darbā vietniece audzināšanas darbā 19

20 5. Īstenot audzināšanas programmas sastāvdaļu Patriotiskā audzināšana. Pedagogi 6. Organizēt dažādas aktivitātes izglītojamo un skolas darbinieku veselības veicināšanai. 7. Nodrošināt atbalsta pasākumus reemigrējošiem skolēniem viņu sekmīgas adaptācijas un mācīšanās veicināšanai. 8. Organizēt pasākumus skolēnu efektīvas saskarsmes un sadarbības sekmēšanai un vardarbības starp vienaudžiem profilaksei. 9. Veicināt skolotāju un vecāku pozitīvu domāšanu un komunikāciju skolēniem labvēlīgas vides nodrošināšanai. vietniece audzināšanas darbā, medmāsa Pedagogi, atbalsta personāls MK vadītāji, pedagogi, atbalsta personāls Pedagogi, atbalsta personāls klases audzinātāja atskaites Audzināšanas programma Izglītojamo organizēto pasākumu apraksti, Slimību profilakses un kontroles centra metodisks atbalsts Individuālie izglītības plāni vietniece audzināšanas darbā vietnieces izglītības jomā Pamatjoma Prioritāte Mērķis Skolas vide Izglītojamo pašiniciatīvas, atbildības un lepnuma par skolu un pilsētu veicināšana. Psiholoģiski labvēlīgas un fiziski drošas vides nodrošināšana. Veicināt pedagogu, izglītojamo un vecāku sadarbību pozitīvas gaisotnes nodrošināšanai skolā. Pilnveidot skolas fizisko vidi. 20

21 Novērtēšanas kritēriji Skola sekmē labas attiecības starp pedagogiem, vecākiem un izglītojamajiem. Skolā tiek koptas esošās tradīcijas, attīstītas un ieviestas jaunas. Mājas lapa tiek pilnveidota atbilstoši mūsdienu prasībām, informācija regulāri aktualizēta un papildināta. Līdzdalība starptautiskajos projektos, kas veicina skolas, pilsētas, valsts atpazīstamību pasaulē. Sadarbībā ar masu medijiem sekmēta sabiedrības informētība par skolu. Skolas fiziskā vide veicina izglītojamo attīstību. Organizētas un atbalstītas labdarības akcijas, brīvprātīgo darbs. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 1. Nodrošināt iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu un pilnveidošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un skolas vajadzībām. 2. Pilnveidot sadarbības formas starp pedagogiem, vecākiem un izglītojamajiem. 3. Publicēt rakstus plašsaziņas līdzekļos par skolā notiekošajām aktivitātēm un sasniegumiem. 4. Iesaistīties valsts un starptautiskajos projektos. vietniece audzināšanas jomā vietniece audzināšanas jomā, pedagogi Pedagogi Angļu valodas pedagogi Kontrole un pārraudzība 5. Audzināt piederības apziņu un lepnumu par skolu, pilsētu, valsti. Pedagogi vietniece audzināšanas jomā 6. Labiekārtot skolas telpas un teritoriju. vietnieks saimnieciskajos Finanšu resursi 21

22 7. Regulāri aktualizēt informāciju skolas mājas lapā. jautājumos 8. Organizēt un atbalstīt labdarības akcijas, brīvprātīgo darbu. Klases audzinātāji Laborants vietniece izglītības jomā vietniece audzināšanas jomā Pamatjoma Prioritāte Resursi Materiāli tehniskās bāzes pilnveide izglītības programmu īstenošanai, telpu modernizēšana. Skolas materiāltehnisko resursu un iekārtu atjaunošana, papildināšana un efektīva izmantošana. Mērķis Nodrošināt mūsdienīgu vidi izglītības programmu realizācijai. Novērtēšanas kritēriji Veicināta pedagogu tālākizglītība. Materiāltehnisko resursu un iekārtu izmantojums ir efektīvs. Nomainīts skolas ēkai jumta segums. Uzstādīta bīdāmo plauktu sistēma bibliotēkā. Mācību priekšmeta standartam atbilstoši sakārtota sporta zāle. Skolā un peldbaseinā uzstādīta mūsdienu prasībām atbilstoša ugunsdrošības signalizācija. Visi mācību kabineti nodrošināti ar projektoriem. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 1. Atbalstīt un rosināt pedagogus pilnveidot profesionālo kompetenci. vietniece izglītības jomā 2. Veikt skolas ēdamzālē elektroinstalācijas un griestu nomaiņu. vietnieks saimnieciskajos jautājumos Finanšu resursi Finanšu resursi Kontrole un pārraudzība 22

23 3. Nodrošināt pirmskolas telpas ar interneta pieslēgumu. Datortīkla administrators 4. Nomainīt ugunsdrošības signalizāciju skolā un baseinā. vietnieks saimnieciskajos jautājumos 5. Aprīkot abas sporta zāles ar estētisku un prasībām atbilstošām ventilācijas iekārtām. vietnieks saimnieciskajos jautājumos 6. Veikt skolas un baseina telpu remontu un labiekārtošanu. vietnieks saimnieciskajos jautājumos 7. Nomainīt skolas ēkai jumta segumu. vietnieks saimnieciskajos jautājumos 8. Modernizēt skolas bibliotēku. vietnieks saimnieciskajos jautājumos Finanšu resursi Finanšu resursi Finanšu resursi Finanšu resursi Finanšu resursi Finanšu resursi vietnieks saimnieciskajos jautājumos 23

24 Pamatjoma Prioritāte Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Skolas darbības izvērtēšana un turpmākā attīstības plāna demokrātiska izstrādāšana. Skolas attīstības un konkurētspējīgas darbības nodrošināšana. Mērķis Nodrošināt kvalitatīvu un rezultatīvu darbu skolas darbības 7 pamatjomās. Īstenot izglītības procesu skolā saskaņā ar jaunākajām atziņām un inovācijām izglītībā. Novērtēšanas kritēriji Veikts skolas darbības pašvērtējums par katru mācību gadu. Aktualizēts skolas pašnovērtējuma ziņojums. Nodrošināta skolas attīstības plānā izvirzīto uzdevumu izpilde. Skolas darbību reglamentējošo iekšējo normatīvo dokumentu atbilstība ārējiem normatīvajiem dokumentiem. Ieviesta EDURIO sistēma. Veicināta skolas sadarbība ar Jelgavas pilsētas pašvaldību un valsts institūcijām. Licencēta pamatizglītības programma, kods Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 1. Organizēt pedagogu, metodisko komisiju un skolas darbības pašvērtējumu sagatavošanu. 2. Plānot un organizēt argumentētu skolas darbības pašnovērtēšanu un nodrošināt iespēju iepazīties ar to visiem interesentiem. Paškontrole 3. Plānot un ievērot demokrātisku pieeju skolas attīstības plāna gadam izveidē. Paškontrole 4. Veikt pedagoģisko un tehnisko darbinieku, izglītojamo un viņu vecāku anketēšanu skolas darbības, galvenajos aspektos un anketēšanā iegūtos rezultātus psihologs izmantot skolas darbības pašnovērtēšanā. 5. Savlaicīgi aktualizēt skolas darbību reglamentējošos iekšējos normatīvos dokumentus atbilstoši ārējiem normatīvajiem dokumentiem. 24

25 6. Sistemātiski pārraudzīt skolas attīstības plāna izpildi. 9. Īstenot izglītības procesa pārraudzību. 8. Motivēt metodisko komisiju vadītājus izrādīt lielāku iniciatīvu novitāšu ieviešanā. vietnieks izglītības jomā 9. Turpināt iesaistīties starptautiskajos projektos Angļu valodas Erasmus+ un Twinning. pedagogi 10. Ieviest EDURIO sistēmu skolā atgriezeniskās saites nodrošināšanai. vietnieks izglītības jomā 2017., iekšējās kontroles plāns, MK plāni Finanšu resursi 11. Īstenot programmu Sporto visa klase. Pedagogi 12. Turpināt sekmēt skolas atpazīstamību sabiedrībā. 13. Licencēt pamatizglītības programmu, kods

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība.

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā.  Izglītības iestāžu sadarbība. Racionālas finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība. Valdis Bārda Alojas novada domes priekšsēdētājs 22.04.2016, Zaļenieki Budžets 1762635 EUR jeb

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA.

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Liene Zeile Liene Millere Līga Matveja-Vlasova Aktualitātes pedagogu profesionālās

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

8

8 APSTIPRINU s D.Lāce Rīgā 15.08.2014. SASKAŅOTS Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora vietnieks I.Balamovskis Rīgā Rīgas Dome Ūnijas 93, Rīga, LV-1084 tālr./fakss: 67598929,

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS  CEĻĀ UZ   SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr. 3020900938, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, fakss 63428092 e-pasts specinternatpsk@liepaja.edu.lv, mājaslapa www.liepsip.edu.lv, lapa sociālajā

Sīkāk

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr. 3024903267, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, e-pasts livupe@liepaja.edu.lv, interneta vietne www.livupe.edu.lv, lapa sociālajā tīklā

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Datums

Datums DAUGAVPILS KRIEVU VIDUSSKOLAS-LICEJA PASĀKUMU PLĀNS 2016. gada decembrim APSTIPRINĀTS Ar Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja direktora 2016. gada 30. novembra rīkojumu Nr. 352 01.12.2016.- Labdarības

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore , kanceleja 64

VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore , kanceleja 64 VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 90009115618 Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore - 64521200, kanceleja 64563314, e-pasts: vpamatskola@inbox.lv Viļakas pamatskolas

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa Salas pagasts

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts:

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

Microsoft Word - publiskais_parskats_ozvsk_2011.doc

Microsoft Word - publiskais_parskats_ozvsk_2011.doc Ozolnieku vidusskola Ozolnieku novads, Jelgavas iela 35, LV 3018, tel./fax: 63050688, e pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv Publiskais pārskats 2011. gads Saturs Vispārējs skolas raksturojums... 3 Izglītības

Sīkāk

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr. 4213900387 Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr.65307660, e-pasts:livanu2vsk@livani.lv LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk