SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,"

Transkripts

1 SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , e-pasts Blomes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2014

2 Saturs I.Skolas vispārīgs raksturojums...4 Pedagogu sastāvs un kvalifikācija...6 Finansiālais nodrošinājums...8 II Skolas darbības pamatmērķi...8 Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana...9 III Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde...13 IV Blomes pamatskolas sasniegumu kvalitātes rādītāji visu jomu atbilstošajos kritērijos Mācību saturs Mācīšana un mācīšanās...16 Mācīšanas kvalitāte...16 Mācīšanās kvalitāte...19 Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Izglītojamo sasniegumi...22 Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā...22 Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos Atbalsts izglītojamajiem...30 Atbalsts skolēnu veselības aprūpes, psiholoģiskās un sociālās palīdzības jomā, drošības garantēšanā...30 Atbalsts personības veidošanā Atbalsts turpmākās izglītības un profesijas izvēlē...34 Atbalsta nodrošinājums mācību darba diferenciācijai.. 36 Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām...37 Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Iestādes vide Mikroklimats Fiziskā vide Iestādes resursi.. 42 Telpu, iekārtu un materiāltehniskie resursi...42 Skolas finanšu resursu nodrošinājums

3 Personālresursi Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.. 44 Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība..44 Iestādes sadarbība ar citām institūcijām..44 V Citi sasniegumi VI Turpmākā attīstība

4 I SKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Blomes pamatskola ir Smiltenes novada pašvaldības izglītības iestāde. Skola atrodas Smiltenes novada Blomes pagasta centrā, 11 km no novada centra Smiltenes /2015. mācību gadā Blomes pamatskolā mācās 87 skolēni no Blomes pagasta, Brantu pagasta, Smiltenes pilsētas un Smiltenes pagasta, Launkalnes pagasta un Cēsu novada 62 ģimenēm. No tām: pilnās ģimenes - 34; nepilnās ģimenes - 9; daudzbērnu ģimenes 20; bērni aizbildņu un audžuģimenēs - 9; ģimenes, kur vecāki strādā algotu darbu ārpus Latvijas - 8; Bērnus uz skolu un mājup nogādā novada autobusi, kas kursē pa diviem maršrutiem. Skolēniem tiek nodrošinātas siltas pusdienas. 26 skolēniem no maznodrošinātām ģimenēm ir piešķirtas brīvpusdienas. Skola ir iesaistījusies Lauku atbalsta dienesta programmā Skolas auglis. Skola nodrošina visus izglītojamos ar mācību grāmatām. Skolai ir moderna sporta zāle, kuru izmanto ne tikai skolas vajadzībām, bet arī novada Sporta skolas treniņiem. Blomes pamatskola īsteno šādas izglītības programmas: Nosaukums Kods Licence Derīguma Skolēnu skaits Datums Nr. termiņš 2014./2015. m. g. pamatizglītības V programma speciālās V pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem pirmsskolas izglītības programma V gadā tika licencēta pamatizglītības 2. posma ( klase) programma, kods , bet nepietiekamā izglītojamo skaita dēļ tā īstenota netiek. 4

5 Izglītojamo skaits un sadalījums pa izglītības programmām (pēc datiem mācību gada sākumā): N.p.k. Programmas nosaukums 1. Pamatizglītības programma 2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 3. Pirmsskolas izglītības programma Skolēnu skaits 2011./ / / / Skolēnu skaits Blomes pamatskolā

6 Pedagogu sastāvs un kvalifikācija Blomes pamatskolu no 2014./2015.māc.gada vada direktore Guntra Dūle. Pirms tam 22 gadus skolu vadīja direktore Mudrīte Vestfāle. Mācību procesa organizāciju un norisi nodrošina direktores vietnieces Ilona Burova (0,2 slodzes) un Dzintra Palma (0,2 slodzes) /2015.mācību gadā skolā strādā 19 pedagoģiskie darbinieki, 4 no tiem pirmsskolas izglītības skolotāji. Pamatdarbā 15 (79%) Blakusdarbā 4 (21%) Augstākā pedagoģiskā izglītība 18 Iegūst augstāko pedagoģisko izglītību 1 Maģistra grāds 9 Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam Darba stāžs ,5% 10,5% 5% 10,5% 16% 47,5% Atbalsta personāls Logopēds 0,25 slodzes Diemžēl /2015. mācību gadā skolā nav psihologa. Nepieciešamības gadījumā izmantojam Smiltenes novada skolu psihologa pakalpojumus. Visi skolas pedagoģiskie darbinieki atbilsts Ministru kabineta noteikumos Nr. 363 ( ) Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību prasībām. Pedagoģiskie darbinieki regulāri paaugstina savu profesionālo kompetenci dažādās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmās: sava mācību priekšmeta metodikā; pedagoģijā un psiholoģijā; mācību grūtību un traucējumu korekcijas programmu realizācijā; 6

7 audzināšanas darbā; atbalsts pozitīvai uzvedībai; skolvadībā. Skolas tradīcijas Zinību diena, Skolotāju diena, Ražas svētki, Mārtiņdiena, Valsts svētku svinības, Sporta dienas, Mācību priekšmetu nedēļas, Ziemassvētku svinības, Mātes dienas koncerts, Pēdējais zvans, Pateicības diena, Izlaidums, Rudens un pavasara ekskursijas, Absolventu salidojumi. Interešu izglītības programmas: kl. koris, kl. deju kolektīvs, kl. deju kolektīvs, Radošās pašizpausmes pulciņš, Sporta pulciņš, Mazpulks. 7

8 Finansiālais nodrošinājums Blomes pamatskola tiek finansēta no valsts mērķdotācijas un Smiltenes novada pašvaldības budžeta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Finansējums Valsts mērķdotācijas pedagogu algām Valsts mērķdotācijas mācību līdzekļiem Pašvaldības finansējums (LS) (LS) (EUR) II SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI Skolas darbības mērķis dot iespēju skolēniem saņemt kvalitatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu zināšanu, prasmju un iemaņu kopumu sekmīgam tālākizglītības procesam, radīt vēlmi un attīstīt spējas personības nepārtrauktai un apzinātai pilnveidošanai. Galvenie uzdevumi: Nodrošināt katra izglītojamā spējām atbilstošu attīstību, īstenojot licencētās izglītības programmas; Racionāli izmantot savus materiāltehniskos, finanšu un cilvēkresursus; Sadarboties ar pašvaldības institūcijām un izglītojamo ģimenēm; Ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālas pieejas, diferenciācijas un sistēmiskuma principus mācību un audzināšanas darbā. 8

9 Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana Efektīvākai mērķa sasniegšanai iepriekšējos gados skola ir izvirzījusi šādas prioritātes: Darbības joma Darbības prioritāte Sasniegtais Mācību saturs Mācīšana un mācīšanās Mācību satura realizācija atbilstoši pamatizglītības standartam Iekļaujošās izglītības īstenošana Skolotāji zina un izprot sava mācību priekšmetu standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, tā saturu, mācību sasnieguma vērtēšanas formas un kārtību, izvēlas piemērotas mācību metodes efektīvākai mērķa sasniegšanai. Veiksmīgi tiek īstenoti jaunie standarti Latvijas vēsturē, Pasaules vēsturē, dabaszinībās un matemātikā. Īstenojot pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, skolotāji ir apmeklējuši kursus un seminārus, dalījušies pieredzē gadā skolotāji mācījās Rēzeknes Augstskolas piedāvātajos kursos Attīstības traucējumi, mācību, uzvedības traucējumu korekcija un vispārējās attīstības veicināšana izglītības procesā bērniem ar speciālām vajadzībām vispārējās izglītības iestādē gadā skolā tika organizēti 36 stundu kursi Pedagoģiskā procesa organizācija klasē, kurā iekļauti skolēni ar speciālām vajadzībām. Izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem ir izstrādāti individuālie mācību plāni. Mācību stundās un ārpusstundu nodarbībās 9

10 Izglītojamo sasniegumi Atbalsts izglītojamajiem Mācību stundās izmantot daudzveidīgus mācību metodiskos paņēmienus un informāciju tehnoloģijas (IT) Skolēnu mācību sasniegumu uzlabošana ikdienas darbā, darbā ar talantīgajiem skolēniem un skolēniem ar mācīšanās grūtībām Vienotu disciplīnas prasību iedzīvināšana skolā. skolotāji izmanto dažādas mācību metodes un metodiskos paņēmienus, lai dažādotu un diferencētu mācību saturu. Skolā ir datorklase ar 12 darba vietām, 3 interaktīvās tāfeles, kuras, sekmīgi lieto skolotāji savās mācību stundās, gan izmantojot piedāvātos mācību materiālus, gan veidojot savus. Notiek savstarpējā stundu vērošana un dalīšanās pieredzē metodiskajās komisijās un individuāli. Skolā tiek veikts skolēnu mācību sasniegumu dinamikas apkopojums un analīze. Skolēni tiek rosināti veikt sava darba pašanalīzi. Skolotāji strādā pie mācību uzdevumu diferenciācijas atbilstoši skolēnu spējām. Skolēniem ir iespēja apmeklēt konsultāciju stundas, lai varētu uzlabot savus mācību sasniegumus. Kopš 2011.gada skola darbojas projektā Atbalsta programmas izstrāde sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei (APU). Skolā ir izstrādāti un realizēti vienoti kārtības noteikumi. Notiek sacensības starp klasēm. Mācību gada noslēgumā labākajiem skolēniem ir iespēja doties bezmaksas ekskursijā. Skolēnu uzvedība tiek dokumentēta e-klasē. 10 Skolā īpaša uzmanība tiek pievērsta darbam ar talantīgajiem skolēniem.

11 Iestādes vide Darbs ar talantīgajiem skolēniem Skolas fiziskās vides labiekārtošana. Materiāli tehniskās bāzes papildināšana. Skolotājiem ir konsultāciju stundas, kuras apmeklē ne tikai tie skolēni, kuriem radušās grūtības mācībās, bet arī skolēni, lai labāk sagatavotos un ar labiem panākumiem piedalītos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās, skatēs gan novada, gan valsts līmenī. Mācību gada laikā tiek organizētas mācību priekšmetu nedēļas, kurās ikvienam skolēnam ir dota iespēja apgūt ko jaunu un pārbaudīt savus spēkus nestandarta situācijās. Skolā darbojas tautisko deju kolektīvi, koris, ansamblis, sporta un radošo darbu pulciņi, mazpulks, kuros katrs skolēns var izkopt savus talantus. Pakāpeniski tiek veikts skolas iekštelpu kosmētiskais remonts, kabinetu labiekārtošana. Sporta zālē tika uzlikts jauns grīdas segums, nomainīts elektroapgaismojums un uzstādīti jauni basketbola grozi. Matemātikas, dabaszinību un sākumskolas kabinetos ir interaktīvās tāfeles. Skolotājiem pieejami interaktīvie mācību materiāli. Datorklase aprīkota ar jauniem datoriem. Vēstures un latviešu valodas kabineti aprīkoti ar stacionāro projektoru un datu kamerām. Skolas apkārtne ir sakopta, apzaļumota. Skolas telpās ir daudz zaļo augu. 11

12 Iestādes resursi Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Informācijas tehnoloģiju izmantošana mācību un audzināšanas procesā Skolas darba izvērtēšana Kopš 2011./2012. mācību gada skola izmanto skolvadības sistēmu e - klase. Pedagogi piedalās semināros un kursos IT sekmīgai izmantošanai mācību procesā. Katrā kabinetā skolotājam ir pieejams dators ar interneta pieslēgumu. Datorklase un 3 skolas interaktīvās tāfeles intensīvi tiek izmantotas mācību procesa dažādošanai. Skolas telpās atrodas Blomes pagasta bibliotēka, kuras resursi pieejami ikvienam skolas skolēnam un darbiniekam. Skolas kolektīvs regulāri iesaistās skolas darbības jomu izvērtēšanā, veic sava darba pašanalīzi. Pēc vajadzības tiek veiktas korekcijas skolas darbību reglamentējošajos dokumentos. Skolas vadība pārrauga skolas darbu, dodot norādījumus un atbalstot skolas personālu. 12

13 III IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE Joma, kvalitātes rādītājs Ieteikums Nodrošināt iekšējās kontroles plāna izpildi, dokumentāli to fiksējot Izstrādāt mācību satura apguves plānojumu, norādot paredzēto laiku tā apguvei Mācību procesā izmantot skolā esošās modernās tehnoloģijas Atbilstoši mācību mērķiem mācību stundā pedagogiem izvēlēties kādu no daudzveidīgajām vērtēšanas metodēm Izstrādāt informācijas sistēmu skolēniem un vecākiem par karjeras izvēli 13 Ieteikuma izpilde Skolā ir iekšējās kontroles plāns ar tā izpildi fiksējošiem dokumentiem. Skolotāji strādā pēc dotajām paraugprogrammām un tematiskajiem plāniem pie mācību grāmatām, izdarot savas piezīmes un korekcijas. Katram mācību gadam ir direktores apstiprināts tematisko plānu vai programmu saraksts, ar kuriem skolotāji strādā. Šajos plānos ir ietverts laika plānojums vielas apguvei. Šobrīd tematiskie plāni ir skolotāju individuālie darba dokumenti. Mācību procesā skolotāji pēc vajadzības izmanto datorklasi, 3 interaktīvās tāfeles, 2 datu kameras, portatīvos datorus, projektorus, TV un CD atskaņotājus. Skolēnu mācību sasniegumu novērtēšanai mācību stundās skolotāji izmanto atbilstošas vērtēšanas metodes. Mācību priekšmetu skolotāju un klašu audzinātāju darba plānos tiek iekļautas tēmas par iespējām turpmākās skolēnu karjeras izvēlē, lai veicinātu skolēnu izpratni par dažādām profesijām.skolas bibliotēkā iekārtots karjeras stūrītis.

14 Risināt jautājumu par jaunākās informācijas un tehnoloģijas līdzekļu ( dokumentu kamera, interaktīvā tāfele, mikroskops, balsošanas iekārta) iegādi Noteikt kārtību atbalsta personāla piesaistīšanai nepieciešamajos gadījumos Skolas darba pašvērtēšanas procesā iesaistīt visu skolas saimi Savlaicīgi veikt attīstības plāna korekcijas, informēt par to skolas līdzpārvaldes struktūras Pārstrādāt vadības amatu aprakstus reāli veicamajam darbam Skolu informatizācijas projekta ietvaros saņēmām interaktīvo tāfeli, dokumentu kameru, projektoru, divus portatīvos datorus. Esam iegādājušies mikroskopus, vienu projektoru gadā nopirktas divas interaktīvās tāfeles ar nepieciešamo aprīkojumu, divas datu kameras un projektors. Skolā strādā logopēds (0,25 slodzes) un psihologs (0,267slodzes). Katra mācību gada noslēgumā skolā tiek veikta skolas darba pašanalīze, kurā piedalās gan skolēni, gan skolas personāls. Par skolas attīstības plāna korekcijām tiek informēta skolas padome un atbilstošās pašvaldībaš struktūrvienības. Skolas vadības amatu apraksti ir pārstrādāti atbilstoši normatīvajām prasībām un reāli veicamajam darbam. 14

15 IV BLOMES PAMATSKOLAS SASNIEGUMU KVALITĀTES RĀDĪTĀJI VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 1. joma MĀCĪBU SATURS Blomes pamatskolā visas mācību priekšmetu programmas un klašu audzinātāju programmas tiek īstenotas atbilstoši licencētajām izglītības programmām, kurās tiek veikti grozījumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ir sastādīts atbilstošs pedagogu tarifikācijas saraksts un izveidots mācību priekšmetu un stundu saraksts. Skolēnu mācību slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolotāji zina un izprot sava mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, mācību priekšmeta obligāto saturu, skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. Skolotāji izmanto IZM apstiprinātās mācību priekšmetu paraugprogrammas ar iepriekšējos mācību gados izstrādātiem tematiskajiem plāniem, kā arī mācību vielas tematisko plānojumu pie mācību grāmatām, veicot tajos nepieciešamās korekcijas. Tematiskais plāns ir katra skolotāja individuālais darba dokuments. Katra temata apguvei plānotais laiks ir optimāls, atbilstošs konkrētajai klasei un iespējām, paredzot mācību procesa individualizāciju gan skolēniem ar mācīšanās grūtībām, gan darbam ar talantīgajiem skolēniem. Ieraksti e-klasē gandrīz vienmēr atbilst laika sadalījumam tematiskajos plānos. Skolā darbojas Mācību priekšmetu un klašu audzinātāju metodiskās komisijas, kurās skolotāji apspriež novitātes izglītībā, vienojas par starppriekšmetu saiknes realizācijas iespējām, dalās pieredzē. Skolas vadība regulāri seko mācību programmas izpildei, koordinē mācību līdzekļu izvēli, nodrošina skolotājiem informāciju, konsultācijas, nepieciešamos resursus un veicina skolotāju savstarpējo sadarbību. Skolēnu mācību sasniegumi sistemātiski tiek analizēti, lai optimālāk varētu plānot turpmāko darbu. 15

16 Stiprās puses: Skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartos noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāto mācību saturu, skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas formas un saturu, ņemot vērā skolēnu individuālās vajadzības Vērtējums: labi 2.joma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS Mācīšanas kvalitāte Skolotāji ir apguvuši jaunākās mācību metodes metodiskajos semināros un tālākizglītības kursos, tās tiek aprobētas un mērķtiecīgi pielietotas mācību stundās. Tās ir daudzveidīgas un atbilstošas skolēnu vecumam, mācību priekšmetu specifikai un mācību satura prasībām. Balstoties uz stundu hospitācijas materiāliem, var secināt, ka mācīšanas procesā izmantotie materiāli atbilst skolēnu vecumam, spējām un konkrētai mācību stundai. Skolotāju skaidrojums mācību stundās ir mērķtiecīgs, skolēniem piemērots un saprotams. Vērotās stundas pie skolotājiem liecina, ka skolotāji veiksmīgi darbā iesaista visus skolēnus, rosina izteikt viedokli, analizēt un secināt. Skolotāji dod iespēju skolēniem vairāk strādāt pašiem, samazinot savas aktīvās darbības īpatsvaru, taču sniedzot skolēniem nepieciešamo atbalstu. Lielākā daļa skolēnu aptaujas anketās atbild, ka stundās ir iespēja strādāt radoši. Skolotāji rosina mācību darbā izmantot enciklopēdijas un citus izziņas materiālus. Pārsvarā mācību stundās vērojams prasmīgi veidots skolotāja un skolēna dialogs, skolēni labprāt iesaistās diskusijās, nebaidās pajautāt. Ja skolēnam mācību darbā radušās problēmas, skolotāji cenšas izskaidrot mācāmo vielu atkārtoti, cenšas palīdzēt. Tiek dota iespēja apmeklēt konsultācijas. Skolotāji aicina skolēnus strādāt papildus. Mācību satura īstenošana atbilst mūsdienu aktualitātēm. Mācību stundās un pārbaudes darbos tiek akcentēta mācību satura saikne ar reālo dzīvi, sabiedriski politiskās dzīves notikumiem, atklājumiem zinātnē un skolēnu praktiskās dzīves pieredzi. 9. klases skolēni regulāri piedalās laikraksta Diena organizētajā konkursā Kas notiek Latvijā?. Karjeras izglītības ietvaros skolēni piedalās Ēnu dienās. Notiek tikšanās ar ievērojamiem cilvēkiem, labiem sava darba darītājiem. Katru gadu septembrī Dzejas dienu ietvaros notiek pasākumi un tikšanās ar dzejniekiem. Skolā ir viesojušies dzejnieki Viktors Kalniņš, Uldis Auseklis, Maija Laukmane, Marika Svīķe. 16

17 Lai veicinātu skolēnu mācīšanās motivāciju un radītu interesi par apgūto zināšanu saistību ar reālo dzīvi, notiek interesantas mācību priekšmetu nedēļas un dienas, konkursi. Skolēniem tiek organizētas interesantas ekskursijas. Skolā ir noteikta kārtība mācību ekskursiju organizēšanai un pārraudzīšanai. Skolotāju mudināti, skolēni iesaistās dažādos projektos un konkursos. Skolā regulāri tiek novērtēta pedagogu darba kvalitāte. Katru mācību gadu 1. semestra un mācību gada noslēgumā skolotāji veic sava darba pašvērtējumu, analizē katrs sava darba rezultātus mācību priekšmetos un savā audzināmajā klasē, kā arī valsts pārbaudes darbu rezultātus. Skolā no gada 1.septembra darbojas skolvadības sistēma e-klase. Tajā ieraksti tiek kārtoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Žurnāla izpildi uzrauga un palīdzību skolotājiem sniedz direktora vietniece izglītības jomā Ilona Burova. Visi mācību kabineti ir nodrošināti ar mācību satura apguvei nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, aprīkojumu un informāciju tehnoloģijām. Visos kabinetos ir datori ar interneta pieslēgumu. Skolā ir datorklase, ko mācību stundās izmanto arī citu mācību priekšmetu skolotāji. Tajā skolēniem ir iespēja pēc mācību stundām meklēt informāciju, lai sagatavotos mācību stundām. Skolas telpās darbojās arī pagasta bibliotēka, kur skolēni var izmantot lasītavas telpas un arī datorus. Pagasta bibliotēka projekta ietvaros ieguva spēles, kuras skolēni labprāt spēlē brīvajā laikā, tādējādi, paplašinot savu redzesloku. Skolā ir trīs interaktīvās tāfeles, divos kabinetos ir dokumentu kameras. Mācību grāmatu iegāde tiek rūpīgi plānota un mācību grāmatu fonds tiek regulāri papildināts ar jaunākajām mācību grāmatām. Lai motivētu skolēnus atsevišķu mācību priekšmetu padziļinātai apguvei un lai rastu iespēju vispusīgi parādīt savas zināšanas, prasmes un iemaņas un apliecināt sevi, lai rosinātu skolēnus radošai un patstāvīgai darbībai, skolā tiek organizētas mācību priekšmetu nedēļas, olimpiādes un konkursi (piemēram, izteiksmīgās runas konkurss, glītrakstīšanas konkurss), sporta sacensības un turnīri. Skolā tiek organizētas Sporta dienas. Visi pasākumi ir mērķtiecīgi plānoti, labi organizēti, skolēni tajos labprāt piedalās. Tā kā skolā ir skolēni ar mācīšanās grūtībām, un ir licencēta atbilstoša programma, tad skolotāji regulāri apmeklē kursus, dažādus seminārus, kā arī paši dalās pieredzē gadā skolotāji mācījās Rēzeknes Augstskolas piedāvātajos kursos Attīstības traucējumi, mācību, uzvedības traucējumu korekcija un vispārējās attīstības veicināšana izglītības procesā bērniem ar speciālām vajadzībām vispārējās izglītības iestādē gadā skolā tika organizēti 36 stundu 17

18 kursi Pedagoģiskā procesa organizācija klasē, kurā iekļauti skolēni ar speciālām vajadzībām. Kursos skolotāji tika iepazīstināti ar atbalsta pasākumiem mācību procesā un pārbaudes darbos, ar mācību sasniegumu vērtēšanu speciālajās izglītības programmās, kā arī mācījās sastādīt individuālos plānus skolēniem ar speciālām vajadzībām. Četri skolotāji jau ir ieguvuši sertifikātus darbam ar skolēniem ar speciālām vajadzībām, pārējie skolotāji mācās un novembrī iegūs sertifikātus. Darbam ar šiem skolēniem skolotājiem ir iedalītas individuālās stundas. Skolotāji ir izstrādājuši individuālos plānus, kā arī paši gatavo uzdevumus un atgādnes, lai strādātu ar skolēniem ar speciālajām vajadzībām gadā matemātikas, dabaszinību un fizikas skolotāji iesaistījās ESF projektā Dabaszinātnes un matemātika. Skolotāji mācījās, vēroja un analizēja citu skolotāju vadītās stundas, kā arī paši vadīja un rādīja citiem skolotājiem savas stundas. Pieredzes apmaiņā skolotāji bija visās novada skolās, kā arī skolās Cēsu un Gulbenes novados. Skolotāji mācījās, piedalījās projektu aprobācijā: Atbalsts pozitīvai uzvedībai - APU, Sociāli emocionālā audzināšana klases stundās - SEA, Karjeras atbalsta programma skolēniem 7.-9.kl., Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstībai (VIMALA) klasē /2013. m. g. skolotāji klašu audzinātāji iesaistījās projektā Sociāli emocionālā audzināšana, savās audzināmās klasēs novadīja, vērtēja un analizēja astoņas klases stundas. Ieguvām SEA programmas stundu plānus. Oriģinālā pieeja sociāli emocionālo prasmju apguvē izstāsti, parādi, vingrini, nodrošini atgriezenisko saiti un atkārto sasaucas ar Latvijas skolotāju zināmo trīs soļu modeli. No 2010./2011. mācību gada skolotāji piedalījās IZM īstenotā ESF projektā Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos, kurā tika veicināta ikkatra pedagoga patstāvīga profesionālo kompetenču pilnveide un profesionālās karjeras izaugsmes iespējas, palielinot pedagoga atbildību par mācību un audzināšanas darba rezultātiem, un tika novērtēta pedagoga profesionālās darbības kvalitāte. Visi skolotāji, kuri piedalījās projektā, ieguva kvalitātes pakāpi: 2 skolotāji - 4. kvalitātes pakāpi, 3-3. kvalitātes pakāpi, 6-2. kvalitātes pakāpi. 18

19 Stiprās puses : ir radīti apstākļi, lai skolēni varētu mācīties, skolotāji iegulda lielu darbu, lai mācību process būtu sekmīgs, izmanto jaunas mācību metodes un informāciju tehnoloģijas; skolēniem ir iespēja strādāt ar datoru un internetu arī ārpus stundām; skolēni tiek mudināti piedalīties dažāda mēroga projektos un konkursos, tajos tiek sasniegti augsti rezultāti; skolotāji organizē papildnodarbības un konsultācijas skolēniem mācību sasniegumu uzlabošanai un padziļināšanai. Vērtējums : labi Mācīšanās kvalitāte Skolēnu mācīšanās darba organizācija notiek atbilstoši mācību plānam, interešu izglītības plānam un konsultāciju sarakstam. Skolotāji veicina skolēnu pašapziņas paaugstināšanos un motivāciju mācīties. Skolēniem ir skaidras, saprotamas skolotāju izvirzītās prasības, viņi tās ir akceptējuši un cenšas ievērot. Par mācību darbā izvirzītajiem mērķiem katru gadu vecāki saņem informāciju 1.septembrī, septembra klašu vecāku sapulcēs (konkrētā informācija attiecīgajai klasei), 3., 6. un 9. klašu vecāki sapulcē tiek informēti par Valsts pārbaudes darbu norises kārtību. Kā ikdienas saziņas forma ar vecākiem tiek izmantotas skolēnu dienasgrāmatas un e-klase, e - pasti, tālrunis. Divas reizes gadā skolā tiek organizētas Vecāku dienas, kuru laikā skolotāji tiekas ar vecākiem un skolēniem. Klašu audzinātāji organizē un aicina vecākus kopā ar bērnu uz individuālajām sarunām vecākiem ērtā laikā, ja nepieciešams risināt kādu jautājumu. Skolēni katrā mācību priekšmetā tiek iepazīstināti ar mācību darbam izvirzītajām prasībām, kā arī ar vērtēšanas kārtību katrā konkrētajā mācību priekšmetā. 3., 6. un 9. klašu skolēni divas reizes mācību gadā tiek iepazīstināti ar Valsts pārbaudes darbu norises kārtību. Skolēni zina un izprot mācību darbam izvirzītās organizatoriskās prasības, akceptē tās. Skolotāji mērķtiecīgi organizē skolēnus mācību darbam un veido viņos motivāciju mācīties, rosina mācību procesā izmantot dažādus palīglīdzekļus un skolas rīcībā esošās iespējas (datorklasi, 19

20 bibliotēku, sporta zāli, aktu zāli, pagarināto dienas grupu u.c.). Skolā ir izstrādāta kārtība un noteikts darba laiks datorklases un sporta zāles izmantošanā. Lielu uzmanību skolotāji velta, lai attīstītu skolēnu mācīšanās prasmes. Skolēni tiek mācīti mācīties, viņi saņem dažādus atbalsta materiālus un ieteikumus racionālai mācīšanās darba organizēšanai. Skolotāji rosina viņus strādāt mērķtiecīgi un atbilstoši savām spējām. Skolēniem dotas iespējas pilnveidoties, piedaloties gan skolas, gan ārpusskolas konkursos, izstādēs, mācību priekšmetu nedēļās un pasākumos, mācību priekšmetu olimpiādēs, interešu izglītības pulciņos klašu skolēni mācīšanās prasmes var pilnveidot pagarinātajā darba dienas grupā. Mācību stundās skolēni mācās patstāvīgi strādāt ar teksta materiālu, meklēt informāciju, to atlasīt un analizēt. Īpaša uzmanība tiek pievērsta pētniecības prasmju attīstīšanai: skolēni strādā kā pētnieki, prognozē, plāno, novēro, analizē un secina. Visbiežāk tas notiek sadarbojoties. Skolotājs parasti kļūst no zināšanu devēja par skolēnu konsultantu. Mācīšanās motivācijas paaugstināšanos sekmē arī IT izmantošana stundās. Skolēni gatavo savu darbu prezentācijas, izmanto globālā tīmekļa resursus. Skolotāji organizē darbu un motivē skolēnus mācīties tā, lai viņi varētu pierādīt zināšanas un prasmes gan skolas, gan ārpusskolas konkursos, izstādēs un mācību priekšmetu olimpiādēs. Līdzdalība Smiltenes novada un valsts konkursos un olimpiādēs ir veicinājusi izziņas, pētnieciskās darbības un mācību procesa izaugsmes kvalitāti. Lai turpmākā mācīšanās būtu kvalitatīvāka, skolotāji mācību procesā lielu uzmanību velta skolēnu savstarpējā vērtējuma un pasvērtēšanas prasmju attīstīšanai. Kā liecina stundu vērojumi un analīze, savstarpējais vērtējums un skolēnu pašvērtējums ir viena no formatīvās vērtēšanas sastāvdaļām. Skolēni palīdz viens otram mācību procesā. Skolā sistemātiski un mērķtiecīgi tiek apkopota informācija par katra skolēna mācību sasniegumiem, veidojot skolēnu izaugsmes datu bāzi. Šo informāciju regulāri analizē un rezultātus izmanto mācību procesā. Skolēniem ir iespēja izvērtēt mācību sasniegumus un izvirzīt turpmākos mērķus to uzlabošanai, kā arī paaugstināt savus mācību sasniegumus, ja viņi to vēlas. Izstrādātais pārbaudes darbu grafiks nosaka regulāru skolēnu zināšanu un prasmju diagnosticēšanu un novērtēšanu. Skolēnu stundu apmeklējums tiek regulāri uzskaitīts. Skolā regulāri uzskaita un analizē skolēnu kavējumus. Lielākā daļa skolēnu bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas. Vecāki 20

21 ir informēti, kā viņiem jārīkojas, ja bērns kavē mācību stundas, un skolotāji zina un attiecīgi rīkojas, ja vecāki nav informējuši skolu par bērna mācību stundu kavējumiem. Klašu audzinātāji sadarbībā ar Smiltenes novada un attiecīgo pagastu sociālo dienestu darbiniekiem strādā ar skolēniem un viņu vecākiem, lai novērstu neattaisnotus mācību stundu kavējumus. Stiprās puses : skolā tiek veikta mācību darba analīze un veidota mācību sasniegumu dinamikas datu bāze; skolēni aktīvi iesaistās mācību procesā; skolēni labprāt iesaistās dažādos ar mācību procesu saistītos konkursos, viktorīnās, mācību priekšmetu nedēļās. Vērtējums: labi Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Ievērojot valstī noteikto mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību skolā ir izstrādāta Kārtība, kādā tiek vērtēti skolēnu sasniegumi. To zina un ievēro visi skolotāji. Metodiskajās komisijās vienojas par būtiskākajām prasībām un vērtēšanas metodēm. Ir noteikts mājas darbu biežums un vērtēšanas veids, skolotāji savlaicīgi izlabo mājas darbus un atdod tos skolēniem. Katru gadu mācību gada sākumā vecāki tiek iepazīstināti ar skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtību. Gandrīz visi vecāki apliecina, ka bērnu mājas darbu apjoms ir optimāls. Vērtēšanas kārtība skolēniem zināma, mācību priekšmetu skolotāji izskaidrojuši katra mācību priekšmeta specifikai atbilstošo vērtēšanas kārtību un kritērijus. Skolotāju vērtējums ir objektīvs, jo valsts pārbaudes darbos skolēnu sasniegumi ir līdzīgi un pat augstāki kā ikdienā. Katra mēneša beigās skolēnu vecāki tiek informēti par skolēnu mācību sasniegumiem, saņemot savu bērnu sekmju izrakstus. Ikdienas sasniegumi tiek ierakstīti skolēnu dienasgrāmatās, e-žurnālā. Skolēni izmanto skolas kolektīva izstrādātu dienasgrāmatu. Vērtēšanas procesā iegūto analizē un izmanto mācīšanās un mācīšanas procesa plānošanai un pilnveidošanai, optimālu mācību metožu izvēlei. 21

22 Stiprās puses: vērtēšanas sistēma ir pozitīva motivācija labākam mācību darbam; vecāki tiek regulāri informēti par bērnu sekmēm; notiek skolēna izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze. Vērtējums: labi 3.joma IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē un analīzē. Izglītojamo sasniegumi tiek analizēti divas reizes mācību gadā: I semestra un mācību gada noslēgumā, akcentējot turpmāko rīcību un atbalsta sniegšanu skolēniem. Skolas vadība pārrauga mācību sasniegumu vērtēšanas procesu, kontrolē to. Izglītojamo mācību sasniegumi tiek atspoguļoti e - klases žurnālā, izglītojamo dienasgrāmatās un sekmju izrakstos. Izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību darbā tiek novērtēti metodiskās komisijas sēdēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, klašu vecāku sapulcēs, individuālajās pārrunās. Iegūtā informācija tiek izmantota mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidošanai. Izglītības iestādē ir izveidota izglītojamo motivēšanas kārtība. Katru dienu tiek izvērtēta klases gatavība mācību procesam, par ko klase var saņemt 3 punktus (rūpīga mājasdarbu izpilde, aktīvs darbs stundās, skolēniem ir līdzi nepieciešamie mācību piederumi). Pavasarī atbildīgākā klase dodas bezmaksas ekskursijā. I semestra un mācību gada noslēgumā skolēniem ir iespēja saņemt sudraba un zelta liecību. Sudraba liecību iegūst skolēni, kuru liecībās nav zemāku vērtējumu par 7 ballēm, bet zelta liecību saņem skolēni, kuru liecībās ir tikai 8, 9 un 10 balles. Skolotāji regulāri veic sava darba izvērtējumu. Mācību darba rezultāti tiek analizēti gan katrā mācību priekšmetā, gan pa mācību priekšmetu jomām, gan katras klases kopējais darbs (mācīšanās, attieksme, dinamika). Klases audzinātājs regulāri seko līdzi savu skolēnu veiksmēm un neveiksmēm mācību darbā, lai laicīgi atgādinātu skolēnam un pamudināu viņu, ja nepieciešams, uzlabot savus mācību darba rezultātus. Skolā īpaša uzmanība tiek pievērsta 22

23 lasītprasmes pilnveidei. Katrā klasē tiek analizēta skolēnu lasītprasme. Ja lasītprasme ir nepietiekama, tad neveicas arī citos mācību priekšmetos, kas cieši saistīti ar lasīšanu. Pagājušajā mācību gadā lasītprasmes veicināšanas programmā VIMALA darbojās latviešu valodas un literatūras skolotājas Dzintra Palma un Liene Burova gada decembrī skolotāja Liene vadīja atklāto stundu 6. klasē, kur dalījās ar uzkrāto pieredzi un metodēm programmas īstenošanā. Skolotājas visiem skolas skolotājiem vadīja praktiskas nodarbības, kur mācīja, kā lasītprasmes veicinošās metodes pielietot ikdienas darbā ar skolēniem. Izglītojamo sasniegumi 2011./2012. mācību gadu beidzot 23

24 Izglītojamo sasniegumi /2013. mācību gadu beidzot 24

25 25

26 Valodu jomas rezultāti pa līmeņiem Mākslas jomas rezultāti pa līmeņiem 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 54% 51% 53% 46% 39% 30% 16% 8% 3% 0% 0% 0% Augsts Optimāls Pietiekams Nepietiekams Latviešu valoda Krievu valoda Angļu valoda 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 76% 52% 54% 43% 31% 14% 17% 8% 0% 3% 0% 2% Augsts Optimāls Pietiekams Nepietiekams Literatūra Mūzika Vizuālā māksla Izglītojamo sasniegumi 2013./2014. mācību gadu beidzot 26

27 27

28 klase Stiprās puses Skolā tiek nodrošināts mācību process, kas dod iespējas gūt sasniegumus atbilstoši skolēnu spējām. Skola nodrošina skolēniem saņemt konsultācijas visos mācību priekšmetos. Skolā tiek analizēti mācību sasniegumu rezultāti, kas ļauj plānot un uzlabot turpmāko darbu. Vērtējums labi Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos Skola sistemātiski strādā, lai gatavotos valsts pārbaudes darbiem 3., 6., 9. klasē. Gan skolēni, gan viņu vecāki tiek instruēti par valsts pārbaudes darbu norisi, vērtēšanas principiem, pārbaudes darbu norises gaitu. Pārbaudes darbu rezultāti tiek analizēti gan skolā - pedagoģiskās padomes sēdēs, gan novadā metodisko apvienību sanāksmēs. Mācību priekšmetu skolotāji rakstiski veic pārbaudes darbu analīzi pa prasmēm, izvērtē padarītā apguves koeficientu un izvirza uzdevumus turpmākajam darbam, lai rezultāti būtu vēl labāki. Trešo un sesto klašu skolēni valsts rīkotajos pārbaudes darbos uzrāda labus rezultātus. Tie ir tuvu vidējiem izpildes rādītājiem valstī vai atsevišķos mācību priekšmetos tie ir pat augstāki kā vidējie rādītāji valstī. Salīdzinot skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos ar ikdienas sasniegumu vidējiem rādītājiem, tie kopumā ir pat labāki. Atsevišķiem skolēniem rezultāti atšķiras par 1 balli. Valsts pārbaudes darbu rezultāti 2011./ m. g. Priekšmets Skol. Balles Apguves līm. Vid. Vid. skaits A O P N kl. (%) valstī (%) 3. Latviešu val Matemātika Latviešu val Dabaszinības Matemātika Latviešu val Angļu val Matemātika Latv. un pas. vēsture

29 klase klase Valsts pārbaudes darbu rezultāti 2012./ m. g. Priekšmets Skol. Balles Apguves līm. Vid. Vid. skaits A O P N kl. (%) valstī (%) 3. Latviešu val Matemātika , , Latviešu val Dabaszinības Matemātika Latviešu val Angļu val Matemātika Latv. un pas vēsture 9. Krievu val Valsts pārbaudes darbu rezultāti 2013./ m. g. Priekšmets Skol. Balles Apguves līm. Vid. Vid. skaits A O P N kl. (%) valstī (%) 3. Latviešu val Matemātika Latviešu val Dabaszinības Matemātika ,3 33,3 33, Latviešu val Angļu val Matemātika Latv. un pas. vēsture Krievu val

30 Nepietiekams līmenis valsts pārbaudes darbos procentuāli ir niecīgs, tam ir tendence samazināties / m. g. valsts pārbaudes darbos nepietiekamo vērtējumu nav. Zināšanu un prasmju līmenis ir stabils, tas ir atbilstošs skolēnu sekmēm ikdienā, viņu spēju līmenim. Iepriecina, ka ir arī skolēni, kas saņem augstu novērtējumu valsts pārbaudes darbos. Labs rādītājs ir tas, ka matemātikas un latviešu valodas pārbaudes darbu rezultāti 3. klasē un dabaszinības un matemātikas pārbaudes darbu rezultāti 6. klasē ir stabili. Ik gadu skolēni labas zināšanas uzrāda arī vēsturē / m. g. jaunu un pozitīvu pieredzi uzsāka Smiltenes novada skolas vienota vērtēšana 9. kl. angļu valodas eksāmenā, bet 2013./ m. g. šo darbu jau turpināja arī 9. klases matemātikas un krievu valodas eksāmenos / m. g. šo darbu uzsāks arī 9. klases latviešu valodas eksāmenā. Stiprās puses Skolā notiek mērķtiecīga skolēnu sagatavošana valsts pārbaudes darbiem. Skolā tiek veikta skolēnu sasniegumu valsts pārbaudes darbos uzskaite un analīze. Skolēnu sekmes katru gadu paaugstinās. Vērtējums: ļoti labi 4.joma ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM Atbalsts skolēnu veselības aprūpes, psiholoģiskās un sociālās palīdzības jomā, drošības garantēšanā. Sadarbībā ar ģimenes ārsta prakses ārsta palīgu, skolā regulāri tiek veikta veselības aprūpe. Skolā regulāri apkopo ziņas par izglītojamo veselību. Visiem izglītojamajiem ir iekārtotas medicīniskās kartes. Reizi gadā tiek veiktas izglītojamo profilaktiskās apskates, novērtēta fiziskā attīstība. Ārsta palīgs informē pedagogus par katras klases izglītojamā veselības stāvokli, saslimšanām, traumām. Ārsta norādījumi tiek ņemti vērā, organizējot darbu stundās un ārpusstundu nodarbībās. Skola vecākiem lūdz sniegt informāciju par bērnu veselības stāvokli. 30

31 Ir noteikta kārtība, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos, skolēni un skolotāji to pārzina. Izglītojamie un personāls ir apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Skolā tiek organizēti pasākumi veselības aprūpes nodrošināšanai, kuri garantē skolēnu drošību. Sadarbojoties ar Mutes veselības centru, skolā ir nodrošināta iespēja saņemt zobu higiēnista pakalpojumus, noklausīties lekciju par mutes dobuma pareizu kopšanu. Skola piedalās APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai) programmā. Ir izstrādātas un noteiktā kārtībā apstiprinātas darba drošības noteikumu ievērošanas instrukcijas. Izglītojamie un skolas darbinieki ir iepazīstināti ar darba drošības noteikumu ievērošanas instrukcijām valstī noteiktā kārtībā. Skolā regulāri dežūrē skolas dežurants. Skolā un tās apkārtnē skolēni var justies droši. Izglītojamie un darbinieki zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās un evakuācijas gadījumā. Skolas ēkā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir izvietoti evakuācijas plāni. Instruktāžas par skolēnu drošību veic klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji, izdarot atbilstošus ierakstus instruktāžas lapās. Nodarbības par satiksmes drošības ievērošanu, rīcību ekstremālās situācijās ir integrētas klašu audzinātāju stundās. Klašu audzinātāji regulāri apzina izglītojamo psiholoģiskās un sociālās vajadzības. Skolēniem tiek nodrošinātas individuālās konsultācijas, ir pieejami logopēda pakalpojumi. Līdz šim mācību gadam bija arī pieejami skolas psihologa pakalpojumi. Skolā ir pagarinātās dienas grupas, kur skolēni var izpildīt mājas darbus, saņemt skolotāja konsultāciju, radoši strādāt un pavadīt brīvo laiku. Sociālo palīdzību ģimenēm sniedz Smiltenes novada Sociālā dienesta darbinieki. Skolā regulāri tiek popularizēts veselīgs dzīvesveids. Audzināšanas darba programmā ir iekļautas tēmas par veselīgu dzīvesveidu. Skolā notiek gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības Sporta dienas, tikšanās ar pašvaldības policijas pārstāvjiem. Izglītojamajiem tiek piedāvāti kvalitatīvi ēdināšanas pakalpojumi. Tos nodrošina IK Prieks vēderam. Regulāri tiek piedāvāti dārzeņi, augļi, dažādi dārzeņu salāti. Skola ir iesaistījusies projektos Skolas auglis, Skolas piens un Putras diena. Stiprās puses: Skola garantē izglītojamo drošību, izglītojamie to apzinās un skolā jūtas droši. 31

32 Skolā tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālās vajadzības. Šo informāciju izmanto izglītojamo atbalstam un sadarbībai ar attiecīgajiem dienestiem un speciālistiem. Skolēniem ir iespēja darboties pagarinātās dienas grupā. Skolēniem ir iespēja mērķtiecīgi pavadīt brīvo laiku, darbojoties dažādās ārpusstundu aktivitātēs. Vērtējums: ļoti labi Atbalsts personības veidošanā Klašu audzinātāji plāno audzināšanas darbu, pamatojoties uz skolas ieteicamās audzināšanas darba programmas galvenajiem virzieniem, atbilstoši skolēnu vecuma posma un klases kolektīva īpatnībām. Audzināšanas darbs tiek plānots un realizēts tā, lai rosinātu skolēnus kļūt par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem, apzināties un izprast savus pienākumus un tiesības, būt atbildīgiem par savu rīcību. Audzināšanas darba plānojumā tik ietvertas šādas tēmas: pilsoniskā audzināšana, patriotisko jūtu audzināšana, latviskā dzīvesziņa, uzvedības un saskarsmes kultūra, veselīga dzīvesveida pamati, darbība ekstremālos apstākļos, satiksmes drošība, vides izglītība un karjeras izvēle. Skolas audzināšanas darbu koordinē direktora vietniece izglītības jomā Dzintra Palma. Klases audzinātāja stundas ir pārdomātas un kvalitatīvas, tajās tiek izmantotas daudzveidīgas un interaktīvas mācību metodes. Divas reizes gadā skolotāji veic sava darba analīzi. Tiek plānotas un organizētas izglītojamo brīvā laika aktivitātes. Vismaz divas reizes gadā klases brauc ekskursijās vai dodas pārgājienos. Skolā pārdomāti plāno un organizē daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus. To sagatavošanā un norisē veiksmīgi iesaistās arī skolēni un viņu vecāki. Skola realizē interešu izglītības programmas, kuras nodrošina iespējas vispusīgas personības attīstībai, tiek nodrošināta aktīva un radoša brīvā laika izmantošana, sekmēta saskarsmes un sadarbības pieredze. 32

33 Interešu izglītības programmas kl. deju kolektīvs kl. deju kolektīvs kl. ansamblis 2011./2012.m.g /2013.m.g /2014.m.g. 2 stundas nedēļā. 2 stundas nedēļā. 2 stundas nedēļā. 24 dalībnieki. 20 dalībnieki. 20 dalībnieki. 1.pakāpes diploms Divas reizes gadā Divas reizes gadā skatē. tiek sniegti koncerti tiek sniegti koncerti Divas reizes gadā vecākiem. vecākiem. tiek sniegti koncerti vecākiem. 2 stundas nedēļā. Divas reizes gadā tiek sniegti koncerti vecākiem. 2 stundas nedēļā. Uzstājas skolas pasākumos. 2 stundas nedēļā. Divas reizes gadā tiek sniegti koncerti vecākiem. 2 stundas nedēļā.. Uzstājas skolas pasākumos. 2 stundas nedēļā. 1.pakāpes diploms skatē Divas reizes gadā tiek sniegti koncerti vecākiem, skolēni uzstājas novada rīkotajos pasākumos. 2 stundas nedēļā. Piedalījās skatē starp novada skolām, kur saņēma Uzstājas pasākumos. atzinību. skolas Vizuālās mākslas pulciņš 664.Mazpulks Sporta pulciņš 2 stundas nedēļā. 12 dalībnieki. Audzē dārzeņus Individuālajos projektos iegūti sertifikāti. 2 stundas nedēļā. 12 dalībnieki 2 stundas nedēļā. 18 dalībnieki. Organizē Valkas un Smiltenes novadu Mazpulku nometni. 2 stundas nedēļā. 16 dalībnieki. 2 stundas nedēļā. 14 dalībnieki. Veiksmīgi piedalās dažādos konkursos, kur iegūst godalgotas vietas. Piedalās novada projektu skatēs. Audzē dārzeņus. 2 stundas nedēļā. 14 dalībnieki. 2 stundas nedēļā, 14 skolēni. 2 stundas nedēļā, 15 skolēni. 2 stundas nedēļā, 15 skolēni. Kopā ar novada jaunsargiem piedalās dažādos nakts 33

34 Jaunsargi Kopā ar novada jaunsargiem piedalās dažādos nakts pārgājienos, jaunsargu sacensībās. Kopā ar novada jaunsargiem piedalās dažādos nakts pārgājienos, jaunsargu sacensībās. pārgājienos, jaunsargu sacensībās. Skolā palīdz noorganizēt pārgājienu skolēniem, kurā izdomātas interesantas aktivitātes klašu komandām. Radošās pašizpausmes pulciņš 12 dalībnieki, 1 st. nedēļā. Piedalās konkursā Ar vilciņu Rīgā braucu I pakāpes diploms 12 dalībnieki, 1 st. nedēļā. Piedalās konkursā Kur saulīte rotājas 12dalībnieki, 1 st. nedēļā. Vecāki tiek regulāri informēti par skolas piedāvātajām interešu izglītības programmām. Notiek regulāra interešu izglītības programmu izpildes un rezultātu analīze. Stiprās puses: Skolēniem tiek nodrošinātas daudzpusīgas sevis pilnveidošanas iespējas. Ir izstrādātas interešu izglītības programmas. Saskaņots klašu audzinātāju darbs atbilstoši skolas izvirzītajiem uzdevumiem. Izglītojamie tiek uzklausīti un saņem pedagogu un skolas vadības atbalstu. Vērtējums: ļoti labi Atbalsts turpmākās izglītības un profesijas izvēlē Karjeras izglītība ir svarīga izglītības procesa sastāvdaļa. Lai nodrošinātu atbalstu karjeras izglītībā, tiek izmantotas dažādas darba formas. Skolā ir pieejama kvalitatīva, daudzveidīga un lietderīga informācija skolēniem un viņu vecākiem par vidējās un profesionālās izglītības programmu izvēles iespējām. Skolas bibliotēkā ir pieejama jaunākā informācija par profesiju izvēles iespējām, kā arī skolēni var izmantot internetu savu interešu noskaidrošanā un informācijas 34

35 iegūšanā. Skolas absolventi veiksmīgi turpina mācības pēc pamatizglītības iegūšanas un ir konkurētspējīgi citu skolu absolventu vidū. Skolas pedagogi beiguši karjeras izglītības kursus un savas zināšanas pielieto ikdienas darbā ar skolēniem, kā arī dalās pieredzē ar citiem kolēģiem. Klašu audzinātāji savās audzināšanas programmās un priekšmetu skolotāji mācību priekšmetu programmās iekļauj tēmas, kas saistītas ar karjeras izvēli. Skolā ir projekta KIPNIS, APU metodiskie materiāli skolēnu karjeras attīstības veicināšanai. Klašu audzinātāji tos izmanto darbā gan ar skolēniem, gan viņu vecākiem. Ir pieejamas video filmas par karjeras veidošanu. Skolai ir izveidojusies sadarbība ar Valsts nodarbinātības aģentūras karjeras konsultanti. Skolēni izmanto interneta resursus un apmeklē tikšanās ar dažādu vidējās izglītības iestāžu vidusskolu, ģimnāziju, arodvidusskolu, tehnikumu pārstāvjiem. Regulāri tiek organizētas dzīves mācības stundas, kurās dažādu profesiju speciālisti un skolas absolventi prezentē veiksmīgas karjeras pamatprincipus, tiek rīkotas ekskursijas uz iestādēm, uzņēmumiem, zemnieku saimniecībām, lai iepazītu dažādu uzņēmēju darba specifiku. Klašu audzinātāji sadarbībā ar Valsts nodarbinātības aģentūras karjeras konsultantu un skolas psihologu pēta skolēnu spējas un intereses, konsultē skolēnus par karjeras izvēles iespējām. Skolēni piedalās Ēnu dienas pasākumos skolā un novadā. Stiprās puses: Norit mērķtiecīga klases audzinātāja sadarbība ar izglītojamiem un viņu vecākiem karjeras izvēles jomā. Skolas bibliotēkā pieejama informācija par izglītības iestādēm, profesiju apraksti. Sadarbība ar dažādām institūcijām karjeras izglītības jomā. Skolotāji ir nodrošināti ar nepieciešamo metodisko materiālu karjeras izglītībā. Vērtējums: ļoti labi 35

36 Atbalsta nodrošinājums mācību darba diferenciācijai Skola rosina un iespēju robežās finansiāli atbalsta skolēnu līdzdalību konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, sacensībās, projektos un citās ar mācību darbu saistītās skolas un ārpusskolas aktivitātēs. Mācību procesā skolotāji ņem vērā talantīgo skolēnu intereses, notiek darba diferenciācija. Ir apzinātas skolēnu intereses un vēlmes savu talantu izkopšanai. Mācību gada noslēgumā tiek godalgoti mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību laureāti. Skolā sistemātiski organizē darbu ar skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības, nodrošina konsultācijas un individuālās nodarbības. Konsultāciju saraksts ir zināms arī vecākiem, lai viņi varētu sekot līdzi sava bērna iespējām uzlabot mācību sasniegumus. No atbalsta personāla skolā darbojas logopēds, psihologs un APU atbalsta grupa. Atbalsta grupa nodrošina kvalitatīvu palīdzību skolēniem sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem un vecākiem. Stiprās puses: Skolā ir pieejamas konsultācijas un individuāls darbs mācību priekšmetos. Skolotāji, skolas darbinieki, vecāki ir informēti par skolēnu sasniegumiem mācību darbā, interešu izglītībā, sporta sacensībās, kā arī citās aktivitātēs. Talantīgie skolēni piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos, skatēs. Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji un skolas atbalsta personāls sadarbojas, lai sekmētu to skolēnu izaugsmi, kuriem ir grūtības mācībās. Skola sadarbojas ar izglītojamo ģimenēm skolēnu mācību sasniegumu paaugstināšanai, attieksmju veidošanai. Vērtējums: ļoti labi 36

37 Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām Skolā ir licencēta un tiek realizēta programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods ). Šobrīd skolā šajā programmā mācās 21 skolēns. Šie skolēni tiek integrēti vispārējās pamatizglītības programmas klasēs. Skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, ir papildus individuālās stundas un papildus nodarbības logopēdijā, iespēja mājas darbus sagatavot un lūgt skolotāja palīdzību pagarinātās dienas grupā. ievēro. Katram skolēnam tiek izstrādāts individuālais mācību plāns, kurus skolotāji saskaņo un Skolas skolotāji apguvuši kursu Pedagoģiskā procesa organizācija klasē, kurā iekļauti skolēni ar speciālajām vajadzībām, 4 skolotāji ir ieguvuši sertifikātu, lai strādātu ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācību vielu apgūt, bet pārējie skolas skolotāji šo sertifikātu iegūs novembrī, kad būs pabeiguši pedagogu profesionālās pilnveides programmu Attīstības traucējumu, mācību grūtību un traucējumu korekcijas programmu realizācija un izglītības procesā. vispārējās attīstības veicināšana Stiprās puses: Skolēni ar īpašām vajadzībām tiek integrēti vispārējās izglītības programmas klasēs, kur viņi nejūtas savādāki par pārējiem. Katram skolēnam ir izstrādāts individuālais mācīšanās plāns, pēc kura skolotājs strādā ar katru bērnu individuāli. Skolēniem ar īpašām vajadzībām tiek sniegts papildus atbalsts konsultācijās un logopēdijas nodarbībās. Skolēniem, pildot valsts pārbaudes darbus, tiek sniegti atbalsta pasākumi: pagarināts mācību laiks, nolasīti darba nosacījumi, izmantotas atgādnes. Vērtējums: ļoti labi 37

38 Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Sadarbībai ar skolēna ģimeni izmantotās formas: e klasē ( sekmes, informācija, e pasts), dienasgrāmatas saziņa ar vecākiem, sekmju izraksti, vecāku sapulces, individuālas telefonsarunas, individuālas tikšanās, klases un skolas pasākumi, saliedēšanas un sadraudzības pasākumi (klases pēcpusdienas, skolas noformēšana svētkiem u.c.) Divas reizes mācību gadā vai pēc vajadzības biežāk tiek organizētas klases vecāku sapulces, kurās vecāki saņem informāciju par skolas darbu, skolas mācību un ārpusstundu darba sasniegumiem, aktualitātēm, mācīšanas, mācīšanās un mācību satura jautājumiem. Uz klašu vecāku sapulcēm tiek aicināti arī mācību priekšmetu skolotāji, kuri iepazīstina skolēnu vecākus ar skolēnu sekmēm konkrētajā mācību priekšmetā, veicamajiem uzdevumiem sekmju līmeņa uzlabošanai. Klases audzinātāji rīko individuālas sarunas ar skolēnu vecākiem. Vecāki savlaicīgi tiek informēti par skolas noteiktajiem pārbaudes darbiem un Valsts pārbaudes darba norisi, iepazīstināti ar MK noteikumiem un VISC izstrādātajiem materiāliem par Valsts pārbaudes darbu norises kārtību. Reizi mācību gadā skolā notiek Vecāku dienas, kuru laikā vecākiem ir iespēja apmeklēt mācību stundas, individuāli tikties ar katru pedagogu, iegūt zināšanas, kas noder saskarsmē ar savu bērnu. Skolā ir noteikta kārtība, kādā vecāki var izvirzīt savus priekšlikumus skolas darba pilnveidošanai, aktīvi darbojas skolas padome. Skola vecākiem sniedz regulāru informāciju par bērna skolas apmeklējumiem, ikdienas sasniegumiem, attieksmi pret mācību darbu. Vecāki tiek aicināti apmeklēt Zinību dienas pasākumu, Ziemassvētku koncertu, Mātes dienas koncertu, Pēdējā zvana pasākumu, mācību stundas, piedalīties ekskursijās utt. 38

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums Grobiņas novada Bārtas pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4112901030 Bārtas pamatskola, Bārtas pag., Grobiņas nov., LV 3482 Tālruņa numurs: 63430329, 29488008 e-pasts:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr. 4213900387 Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr.65307660, e-pasts:livanu2vsk@livani.lv LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

MergedFile

MergedFile Beverīnas NOVADA PAŠVALDĪBAS BRENGUĻU SĀKUMSKOLAS AVOTKALNi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV - 4245 Tālrunis 29322059, e pasts: brenguluskola@beverina.lv Reģ.Nr. 4411900650 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts:

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts: Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv Mājas lapa: http://www.p1p.edu.lv/

Sīkāk

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr. 3024903267, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, e-pasts livupe@liepaja.edu.lv, interneta vietne www.livupe.edu.lv, lapa sociālajā tīklā

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr. 4413900341 Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122 Tālrunis 64161448, e-pasts:

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts:

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa

Sīkāk

/2019.mācību gada skolas pašvērtējums Ventspils 1.pamatskolas novērtēšana Nr.p. k. Vērtēšanas jomas un kritēriji Paveiktais 2018./2019.mācību

/2019.mācību gada skolas pašvērtējums Ventspils 1.pamatskolas novērtēšana Nr.p. k. Vērtēšanas jomas un kritēriji Paveiktais 2018./2019.mācību 1. 2018./2019.mācību gada skolas pašvērtējums Ventspils 1.pamatskolas novērtēšana Nr.p. k. Vērtēšanas jomas un kritēriji Paveiktais 2018./2019.mācību gadā Analīze un secinājumi Turpmākā rīcība 1 2 3 4

Sīkāk

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr. 3020900938, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, fakss 63428092 e-pasts specinternatpsk@liepaja.edu.lv, mājaslapa www.liepsip.edu.lv, lapa sociālajā

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore , kanceleja 64

VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore , kanceleja 64 VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 90009115618 Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore - 64521200, kanceleja 64563314, e-pasts: vpamatskola@inbox.lv Viļakas pamatskolas

Sīkāk

Microsoft Word - Jeru pamatskolas pašvērtējuma ziņojums.doc

Microsoft Word - Jeru pamatskolas pašvērtējuma ziņojums.doc Rūjienas novada pašvaldība Jeru pagasta pārvalde JERU PAMATSKOLA Reģ.Nr.4412900639 Jeru pagastā,rūjienas novadā,p/n Endzele,LV-4234 Tālr.64230940,fakss 64219011,e-pasts: jeru.pamatskola@rujiena.lv Jeru

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA.

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Liene Zeile Liene Millere Līga Matveja-Vlasova Aktualitātes pedagogu profesionālās

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa Salas pagasts

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk