Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola"

Transkripts

1 Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

2 SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums Skolas darbības pamatmērķis gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana Turpmākā attīstība skolas darbības jomās Pamatjoma - mācību saturs skolas īstenotās izglītības programmas Pamatjoma - mācīšana un mācīšanās: Pamatjoma - skolēnu sasniegumi Pamatjoma - atbalsts skolēniem Pamatjoma- skolas vide Pamatjoma - resursi Pamatjoma - skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Skolas attīstības prioritātes gadam

3 1.VISPĀRĪGS OLAINES 1.VIDUSSKOLAS RAKSTUROJUMS Skola ir Olaines pašvaldības dibināta mācību iestāde. Tā atrodas Olaines novada centrā, Olainē, apmēram 20 km attālumā no Rīgas un Jelgavas. Olaines 1. vidusskola savu tagadējo ēku iegūst gadā, kad tiek apvienotas 1. un 2.pamatskola gadā krieviski runājoši bērni pārceļas uz jaunām telpām un pilsētā izveidojas divas vidusskolas. Šajā gadā uz Olaines 1. vidusskolu tiek pārcelta Pēternieku astoņgadīgā skola. Skolas galvenās ēkas piebūves 1. kārtu ekspluatācijai nodeva gada 3. septembrī (visām klasēm mācības notiek vienā ēkā), bet visu piebūvi gada 15. janvārī. Piebūves kopējā platība ir 5031,90 m². Skolā pārsvarā mācās Olaines novada skolēni. Tā kā sabiedriskais transports Olaini vēsturiski saista tikai ar iepriekšminētajām pilsētām, tad arī vidusskolā mācās gandrīz tikai pašu skolas 9.klašu beidzēji. Pēc novadu reformas skolai tika izveidota struktūrvienība Olaines sākumskola, kura atrodas bijušajā Olaines pagasta centrā, Jaunolainē, 4 km attālumā no Olaines. Novadā ir vēl otra skola Olaines 2. vidusskola, kura realizē mazākumtautību izglītības programmas. Olainē darbojas arī Mūzikas un mākslas skola, Pieaugušo izglītības centrs, Kultūras centrs, Sporta centrs, novadā ir 4 pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes, privātā pirmskolas izglītības iestāde. Skolā tiek īstenotas 7 licencētas izglītības programmas: 1. Pamatizglītības (programmas kods ) 2. Pamatizglītības pirmā posma (1.-4.klase) mazākumtautību (programmas kods ) (tiek realizēta tikai Olaines sākumskolā) 3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (programmas kods ) 4. Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-4.kl.) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods ) (tiek realizēta tikai Olaines sākumskolā) 5. Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-4.kl.) mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods ) (tiek realizēta tikai Olaines sākumskolā) 6. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods ), 7. Pirmskolas izglītības (programmas kods ), Skolā ir 41 klašu komplekts, no tiem 10 Olaines sākumskolā. Kopējais skolēnu skaits 909: Pirmskolā 23; Sākumskolā 415 (116 Olaines sākumskolā, tai skaitā 50 mazākumtautību programmā; 39 speciālās pamatizglītības programmā, tai skaitā 15 speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmā); Pamatskolā 378 (tai skaitā 21 speciālās pamatizglītības programmā); Vidusskolā 93. Skolas darbu nodrošina 92 pedagogi un 42 tehniskie darbinieki. Pedagogu sadalījums pēc pedagoģiskā stāža Stāžs Līdz Vairāk kā 30 Pedagogu skaits Pedagogu sadalījums pēc vecuma Vecums Līdz un vairāk Pedagogu skaits

4 Skola piedāvā 21 interešu izglītības apakšprogramma (no tām 4 Olaines sākumskolā). Skolas īpašais piedāvājums ir: estētiskas un atbilstoši aprīkotas telpas kā mācību programmu realizēšanai, tā interešu izglītībai; pilnas dienas pirmskolas grupa; pagarinātās dienas grupas sākumskolas un speciālās izglītības skolēniem; profesionālās pilnveides programma vidusskolēniem Panākumu universitāte 10. un 11.klasē; aktīva skolēnu mācību uzņēmumu darbība JA Latvija ietvaros no 4. līdz 12. klasei; projektu un zinātniski pētniecisko darbu izstrādāšanas un prezentēšanas prasmju veidošana vidusskolēniem; plašs un kvalitatīvs interešu izglītības bezmaksas piedāvājums; vispusīgas iespējas sporta stundās pie skolas ir moderns stadions, sporta komplekss (sporta, trenažieru, aerobikas zāle, kāpšanas siena), stundas notiek arī pilsētas peldbaseinā, slidotavā; papildus sporta stundas 3. un 4. klašu skolēniem projekta Sporto visa klase ietvaros; Olaines novada pašvaldības stipendijas vidusskolēniem par labiem un teicamiem mācību sasniegumiem; Olaines 1.vidusskola un Olaines sākumskola sekmīgi darbojas ekoskolu programmā; Speciālās programmas bērniem Olaines sākumskolā notiek papildnodarbības attīstošajā ritmikā un ārstnieciskajā vingrošanā, ir izveidotas divas atsevišķas pagarinātās dienas grupas, Olaines 1. vidusskolā - Montesori nodarbības un pagarinātā grupa. kvalitatīvs atbalsta personāls Olaines 1.vidusskolā un Olaines sākumskolā - 2 psihologi, 2 sociālie pedagogi, 2 speciālie pedagogi, 2 logopēdi, 2 medmāsas. 4

5 2. SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶIS Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi un organizēt izglītības ieguves procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto vispārējās vidējās izglītības mērķu sasniegšanu, kā arī nodrošināt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību sekmīgai pamatizglītības apguves uzsākšanai. Skolas uzdevumi: īstenot pamatizglītības programmas pamatskolā; īstenot vispārējās vidējās izglītības programmu vidusskolā; īstenot speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem; īstenot pirmsskolas izglītības programmu; īstenot interešu izglītības programmas gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana gada attīstības plānā noteikto prioritāšu izvērtēšanai un jauna attīstības plāna izstrādes koordinēšanai tika izveidota darba grupa. Attīstības plāns izvērtēts: skolotāju Metodiskā darba grupās; Skolas padomē. 1.Mācību saturs 1.1 Pakāpeniska pāreja uz iekļaujošo izglītību mācību procesā. ir izstrādātas un ieviestas speciālās izglītības programmas skolēniem ar mācīšanās traucējumiem pamatskolai; sadarbībā ar atbalsta personālu izstrādāts individuālā darba plāns katram bērnam ar mācīšanās traucējumiem; apzinātas un praksē ieviestas metodes darbam ar skolēniem ar mācīšanās traucējumiem; sistematizēti materiāli darbam ar talantīgajiem bērniem un bērniem ar mācīšanās traucējumiem metodisko darba grupu (turpmāk MDG) ietvaros. 1.2.Valsts vispārējās vidējās izglītības un pamatizglītības standartu īstenošanas kvalitātes pilnveide. ir izanalizēts un izvērtēts mācību programmu saturs ; Edurio aptauja liecina, ka lielākā daļa skolēnu izprot zināšanu nepieciešamību un to pielietojumu reālajā dzīvē; notiek plānota informācijas apmaiņa starp pamatskolas un vidusskolas skolotājiem kopēju risinājumu un ideju īstenošanai, lai nodrošinātu labākus rezultātus un izaugsmi; 2 reizes gadā notiek skolotāju apspriedes pēctecības nodrošināšanai pamatizglītības un vidējās izglītības standartu īstenošanā; anketēšanā lielākā daļa skolēnu atzīst, ka skolā tiek nodrošināts kvalitatīvs un mūsdienīgs mācību darbs; mācību priekšmetu MDG ir izvērtēti rīcībā esošie mācību līdzekļi. 5

6 2.Mācīšana un mācīšanās 2.1. Skolēnu mācību motivācijas paaugstināšana, veidojot uz sasniegumiem orientētu vidi izveidota jauna kārtība zinātniski pētniecisko darbu izstrādei vidusskolā; pašvērtējums tiek izmantots stundu darbā, lai izkoptu adekvātas pašvērtējuma prasmes; tiek organizētas skolēnu tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem; skolēni izmanto e-vidi pašmācības procesā; tiek organizēti daudzveidīgi skolēnu erudīciju attīstoši pasākumi skolā; skolotāji organizē izglītojošus pasākumus un mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, biznesa un komercstruktūrām; katra klase dodas ikgadējā mācību ekskursijā, tās mērķis ir dažādot skolēnu izziņas procesu; skola katru gadu iesaistās vismaz vienā starptautiskajā sadarbības projektā; lielākā daļa skolēnu atzīst, ka visos mācību priekšmetos tiek nodrošināta atbalstoša un labvēlīga mācību vide; skolēnu projektu darbā uzsvars uz praktiskiem pētījumiem; skolēni, darbojoties e-vidē, prot atlasīt derīgo informāciju Patriotiskā un pilsoniskā audzināšana anketēšana parāda, ka skolēni ikdienā sajūtas piederīgi savai skolai, pilsētai, valstij, ir lepni par to; izveidots sporta sasniegumu stends Mēs lepojamies ; skolas mājas lapā sistemātiski tiek papildināta informācija par pulciņu darbību un panākumiem; ir ieviesti vairāki jauni ikgadēji pasākumi skolā labdarības nedēļa Atver sirdi, ekoskolu Globālās rīcības dienas un citi; palielināts pasākumu skaits skolā, kuri izkopj piederības sajūtu savai valstij; skolēni aktīvi iesaistās ekoskolu programmā un citos vides projektos; skola ir ieguvusi Zaļo karogu ; anketēšanas rezultāti un skolēnu aktivitātes parāda skolēnu izpratni par zaļo domāšanu un dzīvesveidu; anketēšana liecina, ka skolai ir pozitīva reputācija. 3.Skolēnu sasniegumi 3.1.Skolēnu individuālo spēju attīstīšana informācija par skolēnu sasniegumiem un panākumiem tiek atspoguļota skolas mājas lapā, uz tablo centrālajā foajē, pie ziņojumu dēļa; skolēni tiek gatavoti mācību priekšmetu olimpiādēm un katru gadu piedalās novada, starpnovadu un valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs, konkursos, sacensībās, uzrādot labus rezultātus; ir uzlabojies vispārējais sekmju līmenis skolā; krievu valodas kā otrās svešvalodas mācīšana 6.klasē uzsākta atbilstoši skolēnu priekšzināšanām; par sasniegumiem mācībās un olimpiādēs informēti skolēni, vecāki, skolotāji; publiski tiek godināti skolēni par labām sekmēm un citiem sasniegumiem; skolēni un vecāki atzīst, ka skolā ir daudzveidīgs interešu izglītības piedāvājums. 6

7 3.2. Skolēnu mācību sasniegumi ikdienas darbā. stundu vērošana liecina, ka lielākā daļa skolotāju prot efektīvi plānot mācību stundu un laiks stundās tiek izmantots efektīvi; aptaujas un diagnosticējošie darbi liecina, ka pilnveidojusies skolēnu informācijas pratība, mācīšanās prasmes; skolā notiek skolēnu radošo un pētniecisko darbu prezentācijas; skolēni iesaistījušies mācību un citos projektos; lielākā daļa skolēnu un skolotāju brīvi pārvalda un izmanto mācību procesā IT. 4.Atbalsts skolēniem 4.1 Atbalsta personāla komandas iesaiste mācību sasniegumu uzlabošanā priekšmetu skolotāji ir informēti par katra bērna ar mācīšanās traucējumiem problēmām; tiek veidoti individuāli darba plāni katram skolēnam ar mācīšanās traucējumiem; lielākā daļa skolotāju un skolēnu atzīst, ka sadarbība ir kvalitatīva; veikta skolēnu ar mācīšanās traucējumiem spēju izpēte, viņu vajadzību apzināšana Sadarbības ar vecākiem pilnveide vecāki izmanto piedāvātās iespējas skolas mājas lapā sadaļā Skolas padome, iesaka un diskutē; vecāki ir informēti par skolas darbu un atbalsta skolas aktivitātes. 5.Skolas vide 5.1 Teritorijas labiekārtošana skolas pagalmā izveidotas jaunas velosipēdu stāvvietas; skolas priekšējā laukumā iekārtots dekoratīvo augu stādījums; pirmskolas rotaļu laukums ir aprīkots ar papildus ierīcēm; skolēnu, vecāku un darbinieku pozitīvas atsauksmes par skolas apkārtnes un skolas fiziskās vides labiekārtošanu Uzvedības un saskarsmes kultūras pilnveide lielākā daļa skolēnu ievēro rakstu kultūras, apģērba kultūras, ēšanas kultūras prasības; lielākā daļa skolēnu uz pasākumiem ierodas atbilstošā apģērbā; skolā izveidots Pedagoģisko darbinieku ētikas kodekss; anketēšana liecina, ka skolotāju un izglītojamo sadarbība balstās uz savstarpēju cieņu un sapratni; neattaisnotie kavējumi un iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi ir samazinājušies. 7

8 6. Resursi 6.1. Skolas ēkas remonts veikta bibliotēkas rekonstrukcija; veikts centrālā korpusa 2.,3.stāva mācību telpu remonts; veikts centrālās ēkas tualešu remonts; veikts divu kāpņu telpu remonts; ierīkota ventilācija aktu zālē; izstrādāts aktu zāles kapitālā remonta projekts; uzlabota ventilācija sporta, konferenču, deju zālēs; veikts aerobikas zāles remonts Papildus telpu izveide Olaines sākumskolā izveidota telpa nodarbībām bērniem ar mācīšanās traucējumiem; izveidoti darba kabineti skolas psihologam un sociālajam pedagogam; 6.3. Materiālās bāzes papildināšana mācību klases ir aprīkotas ar interaktīvajām tāfelēm vai projektoriem; bibliotēka ir iekārtota un aprīkota atbilstoši mūsdienu mācību procesa vajadzībām; izveidots informatīvs tablo skolas centrālajā foajē; ir veikta datoru un programmatūras nomaiņa Skolotāju tālākizglītība skolotāji regulāri pilnveido savu profesionālo līmeni atbilstoši MK noteikumu prasībām un skolas vajadzībām; MDG ietvaros notiek regulāra pedagoģiskās pieredzes apmaiņa; skolotāji sadarbojas, ir ieinteresēti skolas darbībā un turpmākajā attīstībā; ir izstrādāti mācību materiāli un notiek labās prakses piemēru savstarpējā apmaiņa; mācību organizēšanā tiek izmantotas elektroniskās vides piedāvātās iespējas. 7.Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 7.1 Sadarbības veicināšana saskaņotas prasības mācību saturā, zināšanu, prasmju un iemaņu pratībā starp izglītības posmiem; notiek plānveidīga sadarbība mācību darbā starp sākumskolu un skolas struktūrvienību; notiek pieredzes apmaiņa atbilstošo MDG ietvaros ar skolas struktūrvienības pedagogiem; mājas lapā ieviesta jauna sadaļa Ekoskola. 8

9 3. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA SKOLAS DARBĪBAS JOMĀS 3.1. PAMATJOMA - mācību saturs skolas īstenotās izglītības programmas uzsākt kompetenču pieejā balstīta mācību satura aprobāciju kā vienai no 100 pilotprojekta skolām; uzsākt kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešanu ar 2018./2019.m.g. pirmsskolā, 1. un 4. klasē, 2019./2020.m.g. - 2., 5., 7. un 10. klasēs, 2020./2021.m.g. - 3., 6., 8. un 11.klasēs, pabeidzot jaunā mācību satura ieviešanu 2021./2022.m.g un 12.klasēs; papildināt vidusskolas programmu izvēli ar Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu; pilnveidot vadības un pedagogu sadarbību kompetencēs balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanai PAMATJOMA - mācīšana un mācīšanās: mācīšanas kvalitāte skolotājiem mācību priekšmetu programmu īstenošanā veiksmīgi nodrošināt mācību procesa saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm; mācību procesā veicināt skolēnu pašvērtēšanas prasmju attīstību; izvērtēt mājas darbu lietderīgumu mācīšanās kvalitāte paaugstināt skolēna personīgo atbildību par mācību sasniegumiem; pilnveidot skolēnu mācību sasniegumu dinamikas uzskaiti vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa mācību procesā pilnveidot vērtēšanas metodes, motivējot skolēnus turpmākajam darbam; izveidot skolotājiem un skolēniem pieejamu vienotu interaktīvu pārbaudes darbu grafiku PAMATJOMA - skolēnu sasniegumi skolēnu sasniegumu pašvērtējums ikdienas darbā turpināt meklēt metodes, kā uzlabot skolēnu motivāciju mācīties pēc savām spējām, lai sasniegtu pēc iespējas augstākus rezultātus ikdienas darbā; skolotājiem meklēt metodiskus risinājumus skolēnu intereses radīšanai un spēju atraisīšanai visos mācību priekšmetos; turpināt katru mēnesi informēt skolēnu vecākus par skolēna sasniegumiem un veicināt vecāku iesaistīšanos skolēna motivācijas veicināšanā; turpināt iesaistīt skolas atbalsta personālu skolēnu mācīšanās motivācijas uzlabošanā skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos paaugstināt skolēnu sasniegumus dabaszinātņu jomā; īstenot Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu; motivēt skolēnus mērķtiecīgam un plānotam mācību darbam, pilnveidot un veicināt viņu līdzatbildību par sasniedzamo rezultātu, īpaši pamatizglītības posmā; dažādot mācību metodes darbā ar talantīgajiem skolēniem; turpināt radoši strādāt ar skolēniem, lai sasniegtu augsta līmeņa mācību rezultātus. 9

10 3.4. PAMATJOMA - atbalsts skolēniem psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts rosināt vecākus informēt skolu par skolēnu veselību un individuālajām vajadzībām; izglītot vecākus par dažādiem ar bērna veselību un attīstību saistītiem jautājumiem skolēnu drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) nodrošināt skolēnu un personāla regulāru izglītošanu pirmās palīdzības sniegšanā; analizēt drošības situāciju skolā un pilnveidot skolēnu zināšanas par personisko drošību; aktualizēt stundu sākuma kavējumu novēršanu atbalsts personības veidošanā veicināt visu skolēnu piedalīšanos parlamenta aktivitātēs; skolotājiem un skolēniem organizēt erudīciju attīstošus pasākumus skolā; veicināt skolēnu pozitīvu uzvedību; rast iespēju skolēniem piedāvāt tehniskās jaunrades pulciņus atbalsts karjeras izglītībā ieviest skolā karjeras konsultanta amatu; nodrošināt regulāras individuālas un grupu konsultācijas; aktualizēt skolas karjeras izglītības programmu; izzināt un apkopot informāciju par absolventu tālākajām gaitām vienu gadu pēc vidusskolas beigšanas; organizēt regulāras tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, vairāk iesaistot vecākus atbalsta nodrošinājums mācību darba diferenciācijai diferencēt pārbaudes darbu saturu, izstrādāt tos atbilstoši skolēna individuālajam izglītības plānam atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām motivēt vecākus atbalsta sniegšanai skolēnam; organizēt skolotājiem tālākizglītības aktivitātes, kas palīdzētu apzināties un stiprināt personīgos resursus, mazināt izdegšanas risku sadarbība ar izglītojamā ģimeni pilnveidot informācijas apmaiņu starp vecākiem un skolu; organizēt izglītojošus pasākumus vecākiem PAMATJOMA- skolas vide skolas mikroklimats pilnveidot skolas mikroklimatu; sniegt atbalstu jaunajiem skolēniem un skolotājiem skolas fiziskā vide un vides pieejamība paaugstināt skolēnu un skolotāju atbildību par skolas fiziskās vides uzturēšanu un saglabāšanu PAMATJOMA - resursi iekārtas un materiāltehniskie resursi veikt jaunā korpusa kosmētisko remontu; ierīkot ventilāciju mācību telpās, garderobē; veikt Olaines sākumskolas mācību telpu remontu ar logu nomaiņu; turpināt labiekārtot skolas telpas, atjaunot un papildināt materiāltehnisko bāzi, sekojot tehnoloģiju attīstībai un programmu vajadzībām. 10

11 3.6.2.personālresursi kvalificētu skolotāju piesaiste dažos mācību priekšmetos; nodrošināt pedagogu profesionālo pilnveidi kompetencēs balstīta izglītības satura realizēšanā; palielināt darbinieku sociālās garantijas veselības jomā PAMATJOMA - skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana noteikt precīzākas atbildības jomas skolas attīstības plāna pārraudzībā skolas vadības darbs un personāla pārvaldība nodrošināt savlaicīgu un precīzu nepieciešamās informācijas apriti; pilnveidot sadarbību ar citām skolām SKOLAS SADARBĪBA AR CITĀM INSTITŪCIJĀM pilnveidot sadarbību ar citām skolām. 11

12 4. SKOLAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES GADAM Pamatjoma gads gads gads gads 1.1.Papildināt vidusskolas 1.1.Pilnveidot vadības un 1.1.Pilnveidot vadības un 1.1.Pilnveidot vadības un programmu izvēli ar pedagogu sadarbību pedagogu sadarbību pedagogu sadarbību Mācību saturs Vispārējās vidējās izglītības kompetencēs balstīta kompetencēs balstīta vispārējās kompetencēs balstīta vispārējās matemātikas, dabaszinību un vispārējās izglītības satura izglītības satura ieviešanai izglītības satura ieviešanai tehnikas virziena programmu ieviešanai Mācīšana un mācīšanās 2.1. Mācību procesā veicināt izglītojamo pašvērtēšanas prasmju attīstību 2.2. Paaugstināt skolēnu sasniegumus dabaszinātņu jomā 2.1. Mācību procesā veicināt izglītojamo pašvērtēšanas prasmju attīstību 2.1.Pedagogiem mācību priekšmetu programmu īstenošanā veiksmīgi nodrošināt mācību procesa saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm 2.2. Paaugstināt skolēnu sasniegumus dabaszinātņu jomā 2.1.Pedagogiem mācību priekšmetu programmu īstenošanā veiksmīgi nodrošināt mācību procesa saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm 2.2. Paaugstināt skolēnu sasniegumus dabaszinātņu jomā 2.1.Pedagogiem mācību priekšmetu programmu īstenošanā veiksmīgi nodrošināt mācību procesa saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm 2.2. Paaugstināt skolēnu sasniegumus dabaszinātņu jomā 2.3.Mācību procesā pilnveidot vērtēšanas metodes, motivējot skolēnus turpmākajam darbam 2.2. Veicināt skolēnu līdzdarbošanos un sadarbību mācību procesā 2.2. Veicināt skolēnu līdzdarbošanos un sadarbību mācību procesā 2.2. Veicināt skolēnu līdzdarbošanos un sadarbību mācību procesā Atbalsts izglītojamiem 4.2. Paaugstināt skolēnu drošību skolā 4.3.Rosināt skolēnus izmantot skolas piedāvātās iespējas savas personības attīstīšanai 4.2. Paaugstināt skolēnu drošību skolā 4.3.Rosināt skolēnus izmantot skolas piedāvātās iespējas savas personības attīstīšanai 4.2. Paaugstināt skolēnu drošību skolā 4.3.Rosināt skolēnus izmantot skolas piedāvātās iespējas savas personības attīstīšanai 4.2. Paaugstināt skolēnu drošību skolā 4.3.Rosināt skolēnus izmantot skolas piedāvātās iespējas savas personības attīstīšanai 12

13 Pamatjoma gads gads gads gads 4.3.Stiprināt skolēnu 4.3.Stiprināt skolēnu 4.3.Stiprināt skolēnu patriotismu, lojalitāti un patriotismu, lojalitāti un patriotismu, lojalitāti un piederību skolai, novadam, piederību skolai, novadam, piederību skolai, novadam, valstij valstij valstij Atbalsts izglītojamiem 4.4.Pilnveidot atbalstu skolēniem karjeras izglītībā 4.7. Pilnveidot informācijas apmaiņu starp vecākiem un skolu 4.4.Pilnveidot atbalstu skolēniem karjeras izglītībā 4.5. Pilnveidot diferenciāciju mācību darbā, lai mācību process atbilstu katra skolēna vajadzībām, spējām un interesēm 4.5. Pilnveidot diferenciāciju mācību darbā, lai mācību process atbilstu katra skolēna vajadzībām, spējām un interesēm 4.3.Stiprināt skolēnu patriotismu, lojalitāti un piederību skolai, novadam, valstij Iestādes vide Iestādes resursi Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 5.1.Pilnveidot skolas mikroklimatu 5.2. Pilnveidot skolas fizisko vidi 6.1. Turpināt labiekārtot skolas telpas, atjaunot un papildināt materiāltehnisko bāzi, sekojot tehnoloģiju attīstībai un mācību programmu vajadzībām 7.2.Nodrošināt savlaicīgu un precīzu nepieciešamās informācijas apriti 5.1.Pilnveidot skolas mikroklimatu 5.2. Pilnveidot skolas fizisko vidi 6.1. Turpināt labiekārtot skolas telpas, atjaunot un papildināt materiāltehnisko bāzi, sekojot tehnoloģiju attīstībai un mācību programmu vajadzībām 6.2.Nodrošināt pedagogu profesionālo pilnveidi kompetencēs balstīta izglītības satura realizēšanā 7.2.Nodrošināt savlaicīgu un precīzu nepieciešamās informācijas apriti 5.1.Pilnveidot skolas mikroklimatu 5.2. Pilnveidot skolas fizisko vidi 6.1. Turpināt labiekārtot skolas telpas, atjaunot un papildināt materiāltehnisko bāzi, sekojot tehnoloģiju attīstībai un mācību programmu vajadzībām 6.2.Nodrošināt pedagogu profesionālo pilnveidi kompetencēs balstīta izglītības satura realizēšanā. 7.2.Nodrošināt savlaicīgu un precīzu nepieciešamās informācijas apriti 7.3.Pilnveidot sadarbību ar citām skolām 5.1.Pilnveidot skolas mikroklimatu 5.2. Pilnveidot skolas fizisko vidi 6.1. Turpināt labiekārtot skolas telpas, atjaunot un papildināt materiāltehnisko bāzi, sekojot tehnoloģiju attīstībai un mācību programmu vajadzībām 6.2.Nodrošināt pedagogu profesionālo pilnveidi kompetencēs balstīta izglītības satura realizēšanā 7.2.Nodrošināt savlaicīgu un precīzu nepieciešamās informācijas apriti 7.3.Pilnveidot sadarbību ar citām skolām 13

14 Pamatjoma 1.Mācību saturs 1.1. Papildināt vidusskolas programmu izvēli ar Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu Pilnveidot vadības un pedagogu sadarbību kompetencēs balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanai. Mērķis Paaugstināt skolēnu gatavību darboties mainīgajā pasaulē. R.R Ir licencēta Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma. 1.1.Skola iesaistījusies kompetencēs balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanas aprobācijā. Novērtēšanas kritēriji 1.1.Skolotāji ir izglītoti un kompetenti uzsākt kompetencēs balstīta vispārējās izglītības satura realizāciju. 1.1.Mācību process ir organizēts uz kompetencēs balstītu vispārējās izglītības saturu. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Licencēt Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu. Nodrošināt pedagogiem nepieciešamo atbalstu uz kompetencēm balstītā mācību satura ieviešanai. Piedalīties kompetencēs balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanas aprobācijā, uzsākt tā īstenošanu. Kontrole un pārraudzība DVMD gada augusts Direktors DVMD gads Direktors DVMD 2017./2018. m.g. Direktors 14

15 Pamatjoma 2.Mācīšana un mācīšanās 2.1.Pedagogiem mācību priekšmetu programmu īstenošanā veiksmīgi nodrošināt mācību procesa saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm Mācību procesā veicināt izglītojamo pašvērtēšanas prasmju attīstību. 2.2.Veicināt skolēnu līdzdarbošanos un sadarbību mācību procesā. 2.2.Paaugstināt skolēnu sasniegumus dabaszinātņu jomā. 2.3.Mācību procesā pilnveidot vērtēšanas metodes, motivējot skolēnus turpmākajam darbam. Mērķis Paaugstināt skolēnu līdzdalību un atbildību mācīšanās procesā. R.R. 2.1, 2.2., Skolotāji mācību procesā plāno un iekļauj uzdevumus un situācijas, kuru saturs atbilst reālajai dzīvei un mūsdienu aktualitātēm. 2.1.Ir izveidota vietne, kur tiek uzkrāti skolotāju izveidotie digitālie mācību materiāli. 2.1.Anketēšana parāda, ka skolotāji ikdienas darbā jēgpilni izmanto digitālos mācību līdzekļus. 2.1.Ir izveidots vienots pārbaudes darbu grafiks, kurš ir pieejams katram skolotājam un skolēnam tiešsaistē. 2.1.Katru mācību stundu skolotājs organizē mērķtiecīgu stundas darba analīzi. Novērtēšanas kritēriji 2.2.Uzsākot tēmu, skolēni tiek iepazīstināti ar tēmas saturu, apguves procesu, vērtēšanu. 2.2.Katru mācību stundu skolēni stundas sākumā tiek iepazīstināti ar mērķi, sasniedzamo rezultātu. 2.2.Skolēni prot plānot laiku un izvēlēties skolotāja ieteikto materiālu tēmas apguvei atbilstoši savām spējām. 2.2.Skolēni līdzdarbojas un sadarbojas mācību procesā. 2.2.Dabaszinātņu centralizētajos eksāmenos iegūtie rezultāti ir virs valsts vidējā līmeņa. 2.2.Skolēni izvēlas ZPD tēmas dabaszinību priekšmetos. 2.3.Ir izstrādāta un tiek ievērota Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 2.3.Anketēšanas rezultāti parāda, ka mācību stundas ietvaros tiek paredzēts laiks pašvērtēšanai un savstarpējai vērtēšanai. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Mācību procesā iekļaut uzdevumus un situācijas, kuru saturs atbilst reālajai dzīvei un mūsdienu aktualitātēm. Mācību priekšmetu skolotāji Kontrole un pārraudzība gads DVMD 15

16 Pilnveidot moderno informācijas tehnoloģiju apguvi un to jēgpilnu pielietošanu mācību procesā, turpināt pilnveidot pedagogu zināšanas un prasmes digitālo mācību materiālu izstrādāšanā. Izveidot skolotājiem un skolēniem pieejamu vienotu pārbaudes darbu grafiku. Regulāri un mērķtiecīgi veikt mācību stundas darba pašanalīzi. Regulāri informēt (iepazīstināt ar tēmas saturu, apguves procesu, vērtēšanu; stundas sākumā iepazīstināt ar mērķi, sasniedzamo rezultātu) skolēnus par mācību darbam izvirzītajām prasībām. Paaugstināt skolēna personīgo atbildību par mācību sasniegumiem. Veicināt skolēnu līdzdarbošanos un sadarbību mācību procesā. Rosināt skolēnus izvēlēties ZPD tēmas dabaszinību priekšmetos. Īstenot vienotas prasības izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā. Mācību stundā ieplānot laiku skolēnu darba pašvērtēšanai un savstarpējai vērtēšanai. Visi pedagogi gads DVMD, DVI DVI gada septembris Direktors Mācību priekšmetu skolotāji Mācību priekšmetu skolotāji Mācību priekšmetu skolotāji Mācību priekšmetu skolotāji DVMD, dabaszinību skolotāji Mācību priekšmetu skolotāji Mācību priekšmetu skolotāji gads DVMD gads DVMD gads DVMD gads DVMD gads Direktors gads DVMD gads DVMD 16

17 Pamatjoma Mērķis Novērtēšanas kritēriji 4.Atbalsts izglītojamiem 4.2.Paaugstināt skolēnu drošību skolā. 4.3.Rosināt skolēnus izmantot skolas un novada piedāvātās iespējas savas personības attīstīšanai. 4.3.Stiprināt skolēnu patriotismu, lojalitāti un piederību skolai, novadam, valstij. 4.4.Pilnveidot atbalstu skolēniem karjeras izglītībā. 4.5.Pilnveidot diferenciāciju mācību darbā, lai mācību process atbilstu katra skolēna vajadzībām, spējām un interesēm. 4.7.Pilnveidot informācijas apmaiņu starp vecākiem un skolu. Nodrošināt katra skolēna izaugsmi atbilstoši viņa R.R. 4.2.,4.3.,4.4.,4.5.,4.7. vajadzībām un spējām. 4.2.Vecāki informē skolu par savu bērnu veselību un individuālajām vajadzībām. 4.2.Skolēni un personāls vismaz reizi gadā tiek apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā (personāls augustā vai septembra sākumā). 4.2.Anketēšanas rezultāti liecina, ka skolēni zina, kā rīkoties situācijās, kad nejūtas droši. 4.2.Administrācijas un atbalsta personāla sanāksmēs tiek analizēta drošības situācija skolā. 4.2.Skolēniem tiek organizētas policijas lekcijas par ceļu satiksmes drošību. 4.2.Visi skolotāji atzīmē e-klasē stundu sākuma kavējumus. 4.2.Skolēnu stundu sākumu kavējumi ir samazinājušies. 4.3.Skolēni piedalās visās piedāvātajās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos un gūst godalgotas vietas. 4.3.Skolēni aktīvi piedalās parlamenta aktivitātēs. 4.3.Skola organizē patriotismu veicinošus pasākumus. 4.3.Skola organizē veselību veicinošus pasākumus. 4.3.Tiek organizēti erudīciju attīstoši pasākumi pamatskolai (katrai klasei vismaz 1 pasākums mācību gadā). 4.3.Skolotāji regulāri e-klasē veic skolēnu pozitīvo novērtējumu. 4.3.Skolēniem tiek piedāvāti tehniskās jaunrades pulciņi. 4.4.Skolā ir karjeras konsultants. 4.4.Notiek individuālas un grupu karjeras konsultācijas. 4.4.Karjeras izglītības programmā ir veiktas izmaiņas. 4.4.Skola plānveidīgi organizē tikšanos ar dažādu profesiju un augstskolu pārstāvjiem. 4.4.Reizi gadā tiek organizēta skolēnu tikšanās ar absolventiem. 4.4.Skola plānveidīgi organizē mācību ekskursijas uz dažādiem uzņēmumiem. 4.4.Skola piedalās JA Latvija pasākumos, projektos un Panākumu universitātes aktivitātēs. 4.4.Ir apkopota informācija par absolventu tālākajām gaitām vienu gadu pēc vidusskolas beigšanas. 17

18 4.5.Konsultācijās tiek mērķtiecīgi plānots laiks ar talantīgajiem skolēniem un skolēniem, kuriem noteikti atbalsta pasākumi vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. 4.5.Skolas mājas lapā ir izveidota skolēnu sasniegumu sadaļa Mēs lepojamies. 4.5.Tiek organizētas jauktas MDG sapulces savstarpējai pieredzes apmaiņai. 4.7.Vecāki ir informēti par sadarbības iespējām ar skolu. 4.7.Skolas sniegtā informācija ir savlaicīga un korekta. 4.7.Vecāki ir iesaistīti labdarības nedēļā un karjeras pasākumos. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Rosināt vecākus informēt skolu par skolēnu veselību un individuālajām vajadzībām. Organizēt daudzveidīgus veselību veicinošus pasākumus. Kontrole un pārraudzība AP, Kl.audz /2018. m.g. DVAD DVAD, Kl.audz., Sociālo zinību.skolotājs, Ekopadome gads Direktors Nodrošināt skolēnu un personāla regulāru izglītošanu pirmās palīdzības sniegšanā. Medmāsa Katru gadu Direktors Analizēt drošības situāciju skolā un pilnveidot skolēnu zināšanas par personisko drošību. DVAD, Visi pedagogi 2018./2019. m.g. Direktors Sadarboties ar policiju satiksmes drošības uzlabošanā skolas apkārtnē. DVAD, Kl.audz. Katru gadu Direktors Pastiprināti kontrolēt skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu, aktualizēt stundu sākuma kavējumu novēršanu. Visi pedagogi 2017./2018. m.g. DVAD Mērķtiecīgi sagatavot skolēnus mācību priekšmetu olimpiādēm un Mācību priekšmetu konkursiem. skolotāji Katru gadu DVMD Veicināt skolēnu piedalīšanos parlamenta aktivitātēs. DVAD gads Direktors Piedāvāt iespēju skolēniem apmeklēt tehniskās jaunrades pulciņus DVAD 2017./2018. m.g. Direktors Skolotājiem un skolēniem organizēt erudīciju attīstošus pasākumus Visi pedagogi 2018./2019. m.g. DVAD skolā. Mērķtiecīgi gatavoties Latvijas simtgadei DVAD, Visi pedagogi gads Direktors Organizēt un piedalīties Latvijas simtgades pasākumos DVAD, Visi pedagogi gads Direktors 18

19 Organizēt un piedalīties Olaines 50 gadu jubilejas pasākumos. DVAD, Visi pedagogi gads Direktors Mērķtiecīgi gatavoties dalībai XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju Interešu izglītības svētkos (2020.), XIV Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos ASV pedagogi (2017.) un XVI Vispārējos deju svētkos (2018.) gads DVAD Veicināt skolēnu pozitīvu uzvedību. Visi pedagogi gads DVAD Ieviest karjeras konsultanta amatu. Direktors gads Nodrošināt individuālas un grupu karjeras konsultācijas. KK gads DVAD, DVMD Aktualizēt skolas karjeras izglītības programmu. KK 2017./2018. m.g. DVAD Organizēt skolā tikšanos ar dažādu profesiju pārstāvjiem. KK, Visi pedagogi gads DVAD Turpināt un pilnveidot sadarbību ar skolas absolventiem, augstskolām. KK, DVAD gads Direktors Organizēt mācību ekskursijas uz dažādiem uzņēmumiem. KK, Visi skolotāji Katru gadu DVAD Turpināt sadarbību ar JA Latvija un Panākumu universitāti. DVMD gads Direktors Izzināt un apkopot informāciju par absolventu tālākajām gaitām vienu gadu pēc vidusskolas beigšanas. DVMD Katru gadu Direktors Dažādot pieeju darbā ar talantīgajiem skolēniem. Visi pedagogi gads DVAD, DVMD Popularizēt talantīgo skolēnu sasniegumus skolas mājas lapas sadaļā Mēs lepojamies. Visi pedagogi gads DVI Organizēt un analizēt darbu ar skolēniem, kuriem noteikti atbalsta pasākumi vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. AP gads DVAD, DVMD Pilnveidot metodisko sadarbību starp priekšmetu skolotājiem, klašu Visi pedagogi, audzinātājiem, atbalsta personālu. MDG vadītāji gads DVAD, DVMD Klašu vecāku sapulcēs aktualizēt jautājumu par sadarbības iespējām ar skolu. Kl.audz /2018. m.g. DVAD Nodrošināt savlaicīgu, korektu savstarpējās informācijas apmaiņu. Visi pedagogi gads DVAD, DVMD Veicināt vecāku līdzdalību pasākumu organizēšanā (labdarības nedēļas, karjeras izglītība ). DVAD, Kl.audz gads Direktors 19

20 Pamatjoma 5.Iestādes vide 5.1.Pilnveidot skolas mikroklimatu. 5.2.Pilnveidot skolas fizisko vidi. Mērķis Nodrošināt izaugsmi un atbildību veicinošu vidi. R.R. 5.1., Skolas apmeklētāji tiek reģistrēti uzskaites žurnālā Skolotāji ir apmācīti risināt konfliktsituācijas. 5.1.Tiek veikta kvalitatīva videonovērošana skolas telpās un apkārtnē. 5.1.Ir ieviesta videonovērošana Olaines sākumskolā. 5.1.Jaunajiem skolotājiem pirmajā mācību gadā ir skolas noteikts konsultants. Novērtēšanas kritēriji 5.1.Klases audzinātājs organizē adaptācijas procesu un nepieciešamo atbalstu jaunajiem skolēniem Savstarpējās attiecības skolā ir labvēlīgas un cieņpilnas. 5.2.Skolas gaiteņi ir estētiski noformēti. 5.2.Dežūrklases atbildīgi veic dežūru skolā. 5.2.Skolotāji nodrošina inventāra saglabāšanu, pieprasa skolēnu atbildīgu rīcību. 5.2.Tiek šķirots papīrs, plastikāts un stikls. 5.2.Tiek taupīgi izmantoti resursi (papīrs, elektroenerģija, ūdens). Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un pārraudzība Uzturēt drošu vidi skolā. Visi pedagogi, DVSD gads Direktors Organizēt izglītojošus pasākumus savstarpējo attiecību un komunikācijas jomā, kā arī sevis izzināšanā un pilnveidošanā. DVAD, Visi pedagogi Katru gadu Direktors Sniegt atbalstu jaunajiem skolēniem un skolotājiem. Visi pedagogi, AP gads DV Uzturēt estētisku vidi skolā. DVAD gads Direktors Paaugstināt skolēnu un skolotāju atbildību par skolas fiziskās vides Visi pedagogi gads Direktors uzturēšanu un saglabāšanu. Taupīgi izmantot resursus un turpināt šķirot atkritumus. Visi pedagogi, Ekopadome gads Direktors 20

21 Pamatjoma 6.Iestādes resursi 6.1.Turpināt labiekārtot skolas telpas, atjaunot un papildināt materiāltehnisko bāzi, sekojot tehnoloģiju attīstībai un mācību programmu vajadzībām. 6.2.Nodrošināt pedagogu profesionālo pilnveidi kompetencēs balstīta izglītības satura realizēšanā. 6.2.Palielināt darbinieku sociālās garantijas veselības jomā. Mērķis Paaugstināt skolas resursu kvalitāti. R.R. 6.1., Ir iekārtots rotaļu laukums pagarinātās dienas grupas skolēniem Ir izveidota datorklase Olaines sākumskolā Ir veikts remonts skolas aktu zālē Ir veikts jaunā korpusa kosmētiskais remonts Ir veikts centrālās kāpņu telpas un trepju remonts Ir veikts garderobes grīdas remonts Ir ierīkota ventilācija garderobē Izveidotas tehniskā personāla darba telpas Ierīkota ventilācija vecā korpusa garajos gaiteņos un telpās. Novērtēšanas kritēriji 6.1. Ir veikta siltumtrases maģistrālo vadu nomaiņa no siltummezgla līdz sporta zālei Ir veikts mācību telpu kosmētiskais remonts ar logu nomaiņu Olaines sākumskolā Ir veikta siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija vecajā korpusā (nomainīti stāvvadi, vecie radiatori) Ir veikts sporta kompleksa remonts (izremontētas ģērbtuves ar dušām, veikts kosmētiskais remonts gaiteņos un citās palīgtelpās). 6.2.Informatīvajās un metodiskā darba grupu sanāksmēs skolotāji iepazīstina un izvērtē kursos un semināros iegūtās atziņas. 6.2.Tālākizglītības pasākumos gūtās atziņas skolotāji pielieto mācību procesā. 6.2.Pedagoģiskās padomes sēdēs skolotāji dalās ar labās prakses piemēriem. 6.2.Ir izveidota skolotāju motivēšanas kārtība. 6.2.Darbiniekiem ir veselības apdrošināšanas polises. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un pārraudzība Iekārtot rotaļu laukumu pagarinātās dienas grupas skolēniem. DVSD gads Direktors Izveidot datorklasi Olaines sākumskolā. DVOS gada septembris Direktors 21

22 Skolā izveidot karjeras izglītības kabinetu. KK, DVSD gads Direktors Rast iespēju nodrošināt pagarinātās dienas grupas bērniem rotaļu, spēļu klasi un telpu fiziskām aktivitātēm. DVSD gads Direktors Plānot un organizēt skolas telpu remontdarbus: - aktu zāles atjaunošana un aprīkošana DVSD gads Direktors - jaunā korpusa kosmētiskais remonts DVSD gads Direktors - centrālās kāpņu telpas un trepju remonts DVSD 2017., gads Direktors - pagrabtelpu remonts (garderobes grīdas remonts, ventilācijas ierīkošana, tehniskā personāla telpu izveide) DVSD gads Direktors - ventilācijas ierīkošana vecā korpusa garajos gaiteņos un telpās DVSD gads Direktors - siltumtrases maģistrālo vadu nomaiņa no siltummezgla līdz sporta zālei DVSD gads Direktors - mācību telpu kosmētiskais remonts ar logu nomaiņu Olaines sākumskolā DVSD gads Direktors - neveramo logu nomaiņa pret veramiem logiem jaunā korpusa personāla telpās DVSD gads Direktors - siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija vecajā korpusā DVSD gads Direktors - sporta kompleksa remonts DVSD gads Direktors Turpināt pedagogu tālākizglītības procesā iegūto atziņu popularizēšanu kolektīvā. Visi pedagogi gads DVMD Plašāk pielietot kursos gūtās atziņas, ieviešot jauninājumus mācību procesā. Visi pedagogi gads DVMD Motivēt skolotājus iesaistīties dažāda līmeņa projektu realizēšanā. DV gads Direktors Izveidot skolotāju motivēšanas kārtību darbā ar talantīgajiem skolēniem. DV gads Direktors Ieviest darbiniekiem veselības apdrošināšanas polises. Arodkomiteja gads Direktors 22

23 Pamatjoma 7.Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 7.2.Nodrošināt savlaicīgu un precīzu nepieciešamās informācijas apriti. 7.3.Pilnveidot sadarbību ar citām skolām. Mērķis Mērķtiecīgi veidot skolas pozitīvo tēlu. R.R. 7.2., Skolas pašnovērtējuma ziņojums reizi gadā tiek aktualizēts un ievietots skolas mājas lapā. 7.2.Vismaz reizi gadā tiek veikta anketēšana nepieciešamo uzlabojumu izzināšanai. Novērtēšanas kritēriji 7.3.Notiek sadarbība ar citām skolām (ZPD, parlaments, TDK Dzērve, sports, EKO skola, SMU (skolēnu mācību uzņēmumi) u.c.). 7.3.Skolotāji un skolēni iesaistās Olaines novada pašvaldības jauniešu projektos un realizē starptautiskos projektus. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un pārraudzība Skolas pašnovērtējuma ziņojumu regulāri aktualizēt un ievietot skolas Līdz katra mācību gada DV mājas lapā. 1. septembrim Direktors Veikt anketēšanu nepieciešamo uzlabojumu izzināšanai. DV Katru gadu Direktors Turpināt esošo sadarbību ar citām skolām. DV gads Direktors Meklēt jaunas sadarbības formas ar citām skolām. DV, MDG vadītāji gads Direktors Iesaistīties reģionālajos un starptautiskajos projektos. Visi pedagogi gads Direktors Saīsinājumi: DV direktora vietnieki DVMD direktora vietnieki mācību darbā DVAD direktora vietnieks audzināšanas darbā DVSD direktora vietnieks saimniecības darbā DVOS direktora vietnieks Olaines sākumskolā DVI direktora vietnieks informātikā AP atbalsta personāls KK karjeras konsultants MDG vadītāji Metodisko darba grupu vadītāji Visi pedagogi skolotāji, atbalsta personāls, bibliotekāri Kl.audz. klašu audzinātāji ZPD zinātniski pētnieciskais darbs 23

24 Izglītības iestādes vadītājs Z.v. (paraksts) Jāzeps Volāns (vārds, uzvārds) SASKAŅOTS (dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) (paraksts) (vārds, uzvārds) Z.v. (datums)

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

8

8 APSTIPRINU s D.Lāce Rīgā 15.08.2014. SASKAŅOTS Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora vietnieks I.Balamovskis Rīgā Rīgas Dome Ūnijas 93, Rīga, LV-1084 tālr./fakss: 67598929,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts:

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr. 4413900341 Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122 Tālrunis 64161448, e-pasts:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums Grobiņas novada Bārtas pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4112901030 Bārtas pamatskola, Bārtas pag., Grobiņas nov., LV 3482 Tālruņa numurs: 63430329, 29488008 e-pasts:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

MergedFile

MergedFile Beverīnas NOVADA PAŠVALDĪBAS BRENGUĻU SĀKUMSKOLAS AVOTKALNi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV - 4245 Tālrunis 29322059, e pasts: brenguluskola@beverina.lv Reģ.Nr. 4411900650 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr. 4213900387 Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr.65307660, e-pasts:livanu2vsk@livani.lv LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa Salas pagasts

Sīkāk

VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore , kanceleja 64

VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore , kanceleja 64 VIĻAKAS NOVADA DOME VIĻAKAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 90009115618 Pils iela 11a, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 Tālruņi: direktore - 64521200, kanceleja 64563314, e-pasts: vpamatskola@inbox.lv Viļakas pamatskolas

Sīkāk

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 SATURA RĀDĪTĀJS 1. Mācību centrs Liepa vispārīgs raksturojums 3 2. Mācību centrs Liepa darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un

Sīkāk

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr. 3024903267, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, e-pasts livupe@liepaja.edu.lv, interneta vietne www.livupe.edu.lv, lapa sociālajā tīklā

Sīkāk

Rīgas domes Izglītības, Jaunatnes un sporta departaments Vidzemes priekšpilsētas nodaļa

Rīgas domes Izglītības, Jaunatnes un sporta departaments Vidzemes priekšpilsētas nodaļa RĪGAS 89. VIDUSSKOLA Hipokrāta iela 27, Rīgā, LV 1079, tālrunis/fakss 67536800, e-pasts R89VS@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2018 Saturs 1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums... 3 2. Rīgas 89.

Sīkāk

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Adrese: Brīvības iela 28 b, Dobele, D

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Adrese: Brīvības iela 28 b, Dobele, D DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Adrese: Brīvības iela 28 b, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701 Tālrunis: 63781303 E-pasts:

Sīkāk

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2017. gads 1. Mācību saturs. Vērtējums

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Microsoft Word - Jeru pamatskolas pašvērtējuma ziņojums.doc

Microsoft Word - Jeru pamatskolas pašvērtējuma ziņojums.doc Rūjienas novada pašvaldība Jeru pagasta pārvalde JERU PAMATSKOLA Reģ.Nr.4412900639 Jeru pagastā,rūjienas novadā,p/n Endzele,LV-4234 Tālr.64230940,fakss 64219011,e-pasts: jeru.pamatskola@rujiena.lv Jeru

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 3. jūnijs rīkojumu Nr. 262 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0176 Profesija Psihologa asistents Kvalifikācijas līmenis 5 Nodarbinātības

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr. 3020900938, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, fakss 63428092 e-pasts specinternatpsk@liepaja.edu.lv, mājaslapa www.liepsip.edu.lv, lapa sociālajā

Sīkāk

Rugāju novada vidusskola Rugāju novada vidusskola (RNV) ir Rugāju novada domes dibināta vispārējās izglītības iestāde. RNV reģistrācijas apliecība Nr.

Rugāju novada vidusskola Rugāju novada vidusskola (RNV) ir Rugāju novada domes dibināta vispārējās izglītības iestāde. RNV reģistrācijas apliecība Nr. Rugāju novada vidusskola Rugāju novada vidusskola (RNV) ir Rugāju novada domes dibināta vispārējās izglītības iestāde. RNV reģistrācijas apliecība Nr. 4213902769 izsniegta 26.08.2009. Izglītības iestādes

Sīkāk