Gulbenes novads Lizuma pagasts Lizuma vidusskola Reģistrācijas Nr Tālrunis e- pasts PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅ

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Gulbenes novads Lizuma pagasts Lizuma vidusskola Reģistrācijas Nr Tālrunis e- pasts PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅ"

Transkripts

1 Gulbenes novads Lizuma pagasts Lizuma vidusskola Reģistrācijas Nr Tālrunis e- pasts PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Lizums 204

2 Saturs Lizuma vidusskolas vispārīgs raksturojums..3.lp. Iepriekšējā vērtēšanā sniegtās rekomendācijas, to izpilde.5.lp. Skolas darbības pamatmērķi gadam.6.lp. Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana...7.lp. Skolas sniegums pamatjomās.9.lp. Mācību saturs..9.lp. Mācīšana un mācīšanās...0.lp. Izglītojamo sasniegumi...3.lp. Atbalsts izglītojamajiem..2.lp. Iestādes vide...26.lp. Iestādes resursi 28.lp. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 3.lp. Kopsavilkums..34.lp. 2

3 LIZUMA VIDUSSKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Gulbenes novada Lizuma vidusskola atrodas Lizuma pagasta centrā, barona O.J.G. fon Volfa 836.gadā celtajā pilī. Pils ir kultūrvēsturisks piemineklis, kuru esam centušies saglabāt un atjaunot, piesaistot līdzekļus no Kultūrkapitāla fonda, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Lizuma pagasta pārvaldes un sponsoriem. Kopš 937. gada pilī ir skola. Lizuma vidusskola piedāvā sekojošas izglītības programmas:. vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 00), 40 bērni; 2. speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (0056), 3 bērni: 3. pamatizglītības programmu (kods 20), 62 skolēni; 4. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 300), 6 skolēni; 5. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 3003), 7 jaunieši; 6. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena programmu (kods 3030), 22 skolēni; Skolā ir 25 pedagogi( no tiem 4 (6%) ir 2.kvalitātes pakāpe, 9 (36%) ir 3.kvalitātes pakāpe, 9 (36%) ir 4.kvalitātes pakāpe) un 20 darbinieki. Jau 27. gadu, no 988.gada, par skolas direktori strādā Irēna Ābeltiņa. 204./205.mācību gadā skolā mācības uzsāka 77 skolēni: pirmsskolā 43, sākumskolā 37, pamatskolā 62, vidusskolā 35 (28 +7 neklātienē). Skolā mācās 48 bērni no Lizuma pagasta un no tuvākās apkaimes: no Tirzas 5, Rankas 2, no Druvienas 4, Stradu pagasta -, Alūksnes novada Ilzenes pagasta, Varakļāniem -, Alūksnes novada Kalncepjiem 3, Ventspils skolēns. Lizuma pagastā dzīvo 442 iedzīvotāji. Pagasta teritorijā darbojas vairāki jaudīgi uzņēmumi SIA Avoti SWF, SIA Dimdiņi, kuri piedāvā daudz darba vietu. Darba spējīgo vecumā ir 760 iedzīvotāji, bet piedāvājumā ir apmēram 90 darba vietas, tātad pagasta iedzīvotāji ir nodrošināti ar darbu. Pašvaldībā ir aktīva kultūras dzīve, kultūras nams piedāvā dažāda veida nodarbības. Ir sporta zāle ar trenažieriem. Aktīvi darbojas volejbola un futbola sekcijas. Pie skolas izveidots stadions, tas renovēts 20.gadā. Lizuma pagasta pašvaldība nodrošina transporta pakalpojumus skolēniem un pagasta iedzīvotājiem. Skola saviem audzēkņiem piedāvā internāta pakalpojumus. Internātā skolēni dzīvo atsevišķās istabiņās, ir kopēja virtuve un palīgtelpas. Gulbenes novada dome piešķīrusi brīvpusdienas 4.-9.klašu skolēniem. Skolas īpašie piedāvājumi Mēs lepojamies ar savu skolu pili, kura ir vienīgā Latvijā ar savu unikālo apdari dekoratīvajiem koka paneļiem, griestiem ar koka kasetējumu, kurus darinājis igauņu meistars Aleksandrs Knoks, īpatnējo interjeru kāpņu telpās un Zilajā jeb Mednieku zālē. Pilij pievienota savam laikam neatņemama sastāvdaļa - poligonāls tornis un atika virs centrālā rizalīta. Pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un Lizuma pagasta pārvaldes finansējumam, izdevies restaurēt/ rekonstruēt Zilās zāles sienu apdari un durvis.šī telpa ir ieguvusi daļēji autentisku izskatu. Pašlaik tiek gatavota tehniskā dokumentācija zāles grīdas seguma nomaiņai. Netālu no pils ir saimniecības ēkas, kas veido pašreizējo pagasta centru,- 9. gs. vidū celta mūra klēts ar kolonām, kalpu māja, dārznieka māja. Bijušajā muižas stallī izveidota skolas sporta zāle, kurā vasarā tika veikts remonts. Muižas kompleksu aptver 5 ha liels parks, skolas darbinieki un skolēni to kopj un uztur kārtībā. Īpaši skaista mūsu skola ir vasarā, kad saziedējušas skolēnu rūpīgi koptās, krāšņās puķu dobes, un zeltainajā rudenī, kad skolas parkā augošo senatnīgo koku vainagi iekrāsoti dzeltenās, oranžās un 3

4 brūnganās krāsu gammās. Šis ir laiks, kad Lizuma pagastu apmeklē tūristi un ekskursanti, lai kopā ar mums priecātos par dabas krāšņumu, pils senatnību un varenību, kura saglabājusies līdz pat mūsdienām. Īpaši skaista mūsu pils ir no 203.gada vasaras, jo tika veikta pils jumta seguma nomaiņa, notekūdeņu sistēmas sakārtošana un fasādes vienkāršota renovācija. Pils tornī iekārtots Lizuma novadpētniecības muzejs. Skola ir kultūrvēsturiskā mantojuma glabātāja un popularizētāja. Viena no skolas struktūrvienībām ir Novadpētniecības muzejs, kurā glabājas daudzas nemateriālās vērtības par Lizumu, kultūru, izglītību. Muzejs ir labi apmeklēts, muzeja darbinieki organizē dažādas aktivitātes Lizumā. Par tradīcijām ir kļuvuši rakstnieka Apsīšu Jēkaba piemiņas saglabāšanai veltītie pasākumi: literārās konferences un Jurģu dienas talkas Kalaņģos. Skolas un Lizuma kultūras nama labas sadarbības rezultātā darbojas 4 deju kolektīvi, kuros iesaistījušies 70 skolēni. Teātra mīļi var darboties teātra studijā Daiva, kurā lielākā daļa ir skolas ļaudis. Pieaugušo mūžizglītības organizēšana. Pieaugušo mūžizglītības jautājumu sakārtošanai Lizumā ir izveidota un jau 0 gadus darbojas biedrība Lizuma Tautskola. 4

5 Joma, kvalitātes rādītājs Iepriekšējā vērtēšanā sniegtās rekomendācijas, to izpilde Rekomendācijas Izpilde 2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Precīzi definēt un ievērot Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību skolā.pedagoģiskās padomes sēdē apspriestas izmaiņas Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā, precizējot noteikumus pārbaudes darbu organizēšanai, vērtēšanai un analīzei. Izmaiņas dokumentā apstiprinātas ar rīkojumu nr. -2/09, Sadarbība ar vecākiem Pilnveidot informācijas apmaiņu starp skolu un vecākiem.no 200./20.m.g. skola, iizglītojamie un vecāki izmanto e-klases pakalpojumus. 2.Klases audzinātāji informē vecākus par skolēnu mācību sasniegumiem, izsniedzot sekmju izrakstus, to sagatavošanai izmanto e-klases iespējas. Arī vecāki izmanto e-klases telefona pieslēgumu vai ģimenes komplektu, lai iegūtu informāciju par savu bērnu mācību sasniegumiem Skolas fiziskā vide Turpināt piesaistīt līdzekļus un izpildīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izvirzīto prasību par balss ugunsgrēka sistēmas iekārtošanu skolā un darbu skolas vides sakārtošanā: 2.stāva gaiteņa remonts, muzejs, sporta laukums, fasāde, elektroinstalācija.203. gadā internātā un 204.gadā skolā ierīkota Balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma gadā veikts skolas 2.stāva gaiteņa kapitālremonts, nomainot elektroinstalāciju, apgaismes ķermeņus un grīdas segumu gadā pabeigta stadiona renovācija par ELFLA projekta līdzekļiem gadā nomainīts pils (skolas) jumta segums, ierīkota jauna vertikālā notekūdeņu sistēma un veikta vienkāršotā fasādes renovācija 5

6 Skolas vīzija - Lizuma vidusskola- skola dzīvei! Mēs kopā: dzīvojam - drošā, draudzīgā un zaļā vidē, - starp tolerantiem un uz sadarbību vērstiem cilvēkiem, mācāmies- mūsdienīgi, patstāvīgi, mērķtiecīgi un radoši dzīvei, veidojam - iniciatīvu veicinošu un pozitīvu vidi, - zināšanas un prasmes dzīvei, pārliecību par sevi, - daudzpusīgu un atbildīgu personību. SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI GADAM Pamatjoma Mācību saturs Mācīšana un mācīšanās Skolēnu sasniegumi Atbalsts skolēniem Skolas vide Pamatmērķis Skolas izglītības programmu pārraudzība, licencēšana un akreditēšana. Pāreja uz jauno mācību saturu dabaszinātnēs un matemātikā 7.-9.klasēs. Iesaistīšanās ESF projektos 2. Mācīšanas un mācīšanās procesa uzlabošana, akcentējot sadarbību, pielietojot radoša un analītiska rakstura uzdevumus, pašvērtējumu 3. Vecāku un skolas sadarbības formu dažādošana Mācību sasniegumu uzskaites un analīzes pilnveidošana. Skolēnu motivēšana uzlabot mācību sasniegumus. Korekciju veikšana audzināšanas programmā 2. Skolēnu iesaistīšana projektu darbā Skolas mācību telpu un sporta bāzes sakārtošana atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām. Apkārtējās skolas vides atjaunošana un uzturēšana Resursi Skolā ir visi nepieciešamie pedagogi un atbalsta personāls. Mācību kabinetu mēbeļu nomaiņa atbilstoši higiēnas un mūsdienu dizaina prasībām Skolas vadība, kvalitāte un attīstība Skolas attīstības pamats Attīstības plāns gadam, kura analīzē un pilnveidošanā iesaistīta visa skolas saime. 6

7 IEPRIEKŠ IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA Galvenie uzdevumi 203./204.mācību gadam Pamatjoma Mācību saturs Mācīšana un mācīšanās Skolēnu sasniegumi Atbalsts skolēniem Skolas vide Resursi Skolas vadība, kvalitāte un attīstība Uzdevumi Skolas izglītības programmu akreditācija Dalība projektā Globālās izglītības sabiedrības veidošana, aktivizējot globālās izglītības tēmu, un integrēšana mācību un audzināšanas procesā. Skolēnu motivēšana uzlabot mācību sasniegumus, veicinot viņu individuālo izaugsmi Skolēnu piederības sajūtas stiprināšana, organizējot skolēnu interesēm atbilstošus ārpusklases pasākumus Telpu remonts atbilstoši gada plānam ( k-34, k-22, k-37,.stāva gaitenis, Lielās zāles grīda) Ventilācijas sakārtošana skolas virtuvē Mēbeļu un inventāra nomaiņa, atbilstoši gada plānam ( k22, k-37) Materiālās bāzes pilnveide (pirmsskola, IKT sākumskolai (k-33, k-36 un latviešu valodai) Skolas kolektīva iesaistīšana skolas attīstības izvērtēšanā un turpmāko uzdevumu izvirzīšanā Izpilde PPS,SD decembrī DG x mēnesī PPS aprīlī PPS maijā MK aprīlī SD augustā PPS augustā SD augustā PPS augustā SK SD decembrī. Mācību saturs. Apguvām un sākām realizēt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programmas mācību saturu (programmas kods 3003, licences Nr. V 6553) 2. Strādājām pēc jaunajiem valsts izglītības standartiem: 2.. Pamatizglītībā Latvijas Republikas Ministru kabineta 203.gada 6.augusta noteikumi Nr.530 Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem 2.2. Vidējā izglītībā Latvijas Republikas Ministru kabineta 203.gada 2.maija noteikumi Nr.28 Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem 3. Iesniedzām licencēšanai IKVD pirmsskolas speciālās izglītības programmu. 2. Mācīšana un mācīšanās. Saistījām mācību un audzināšanas procesu ar globālo izglītību. 2.Sākām LU DZM IC izstrādāto mācību materiālu aprobāciju un sadarbību ar novada sākumskolas skolotājiem.-6.klasēs dabaszinībās un matemātikā. 3.Turpinājām savstarpējo pieredzes apmaiņu skolā. 3. Skolēnu sasniegumi. kolēnus motivējām uzlabot mācību sasniegumus. 2.Iesaistījām talantīgos skolēnus olimpiādēs, konkursos, projektos. 3.Skolēnu atbildība par sava darba rezultātiem. 4. Atbalsts skolēniem. Sadarbības formu dažādošana ar vecākiem... Izglītojoša un informatīva sadarbība ar vecākiem: individuālās pārrunas par atsevišķu skolēnu disciplīnas pārkāpumiem, dialogs ar vecākiem, kā pilnveidot prasmes īstenot dzīvē saskarsmes pamatprincipus, kā mācīt sadarboties arī ar citādi domājošiem, kā 7

8 mācīties pieņemt otru un piedot, arī pārliecināt par savu viedokli, izveidots klases blogs, kurā vecāki var uzzināt skolā, klasē notiekošo, izteikt savus komentārus..2. Izklaidējošie pasākumi, kuros vecāki iesaistīti klases pasākumos: Ziemassvētku pasākums, Pasaules tautu karnevāls, mācību gada noslēguma pasākums..3. Radošie pasākumi: konkurss Jaunie talanti.-4.klasēm, globālā nedēļa Radi pats!, kur skolēni kopā ar vecākiem veica radošus uzdevumus. 5. Skolas vide. Daļēji veikta Zilās zāles rekonstrukcija, pateicoties VKKF 3 finansētajiem projektiem, sponsoriem un Lizuma pagasta pārvaldes atbalstam. VKKF ir piešķīris projekta Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Lizuma muižas pils Zilās zāles dekoratīvās apdares restaurācija/ rekonstrukcija divām kārtām (durvju) rekonstrtukcijai 2000 Ls, durvju rekonstrukcijai vēl bija nepieciešami finanšu līdzekļi, kurus piesķīra Lizuma pagasta pārvalde (000 Ls) un Oškalni Celtniecība (543,7 Ls), bet VKPAI zāles sienu rekonstrukcijai Ls. Kopīgiem spēkiem veikta restaurācija/ rekonstrukcija Zilās zāles durvīm un sienām. Pie griestiem ir pagaidu apgaismojums, jo esošās lustras neder. Pašlaik galvenā problēma ir atrast finansējumu grīdas seguma nomaiņai. Ir uzrakstīts un iesniegts projekts VKPAI līdzekļu piesaistei grīdas seguma nomaiņai. 2. Plānotais remonts klašu telpās un.stāva gaitenī netika veikts, jo pašvaldība šiem mērķiem neiedalīja līdzekļus un budžetu apstiprināja, neuzklausot skolas vadības viedokli un nerēķinoties ar skolas Attīstības plāna prioritātēm. 3. Skolas akreditācijā 2009.gadā kā viens no priekšlikumiem tika ieteikts Ugunsdzēsības sistēmas ierīkošana skolā. Pateicoties Latvijas Šveices projektam, signalizācija tika ierīkota telpās, kurās uzturas pirmsskolas bērni, un internātā, bet no pašvaldības budžeta signalizācija tika ierīkota pārējā skolas daļā. 4. Joprojām netika atbalstīta ventilācijas sistēmas sakārtošana virtuvē. 7. Skolas vadība, kvalitāte un attīstība Aizvadītajā mācību gadā daudz strādājām pieredzes popularizēšanā pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem. Tika izstrādāta 8 stundu kursu programma Efektīvas mācību stundas organizēšana un analizēšana. Kursus apmeklēja 25 klausītāji. Kursantu vērtējums par šo sadarbību bija ļoti pozitīvs. INFORMĀCIJAS IEGŪŠANAS AVOTI. Skolas attīstības plāns gadam 2. Skolas nolikums 3. Iekšējās kārtības noteikumi skolēniem 4. Darba kārtības noteikumi skolas darbiniekiem 5. Skolas darbību reglamentējošie dokumenti 6. Pedagoģiskās padomes sēžu un apspriežu pie direktores protokoli 7. Audzināšanas programma 8. MK dokumentācija 9. e-klases informācija 0. Tarifikācijas saraksti. Mācību priekšmetu stundu, interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību saraksti 2. Skolotāju pašvērtējuma materiāli 3. Pārbaudes darbu analīzes 4. Skolēnu izaugsmes dinamikas materiāli 5. Vecāku, skolēnu un skolotāju aptauju materiāli 6. Valsts pārbaudes darbu protokoli 7. Skolas Domes un Izglītojamo padomes sanāksmju protokoli 8. Skolēnu personu lietas 9. Lizuma Vēstis, Skolas Vēstis 20. Mājas lapa: 2. Blogs: 8

9 22. Novada olimpiāžu rezultāti 23. Konkursu, sporta sacensību rezultāti 24. Stundu vērošanas materiāli 25. Drošības instrukcijas 26. Veikta skolotāju, skolēnu un vecāku anketēšana. Skolotājiem izsniegtas 23 anketas un saņemtas 23 anketas, skolēniem izsniegtas 53 anketas un saņemtas 46, vecākiem izsniegtas 40 anketas un saņemtas 32 anketas. SKOLAS SNIEGUMS PAMATJOMĀS. Mācību saturs.. Iestādes īstenotās izglītības programmas Mācību saturu skolā nosaka 6 licencētas izglītības programmas:. Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, ( kods 00), licences Nr.V-6552; ( ), 2. Pamatizglītības programma, kods 20, licences Nr.V-69 ( ); 3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 300, licences Nr. V-620 ( ); 4. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena programma, kods 3030, licences Nr. V-62 ( ); 5. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, (kods 3003), licences Nr. V ( ). 6. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem. ( kods 0056), licences nr. V ( ). Visas mācību priekšmetu programmas tiek īstenotas atbilstoši licencētajām izglītības programmām un mācību priekšmetu standartiem. Gandrīz visi skolotāji ( 96%) izprot, kā viņu mācību priekšmeta saturs iekļaujas skolas īstenotajās izglītības programmās. Notiek pāreja uz divu atsevišķu mācību priekšmetu "Latvijas vēsture" un "Pasaules vēsture" mācīšanu 6., 7.,8.,9.klasē. Plānojot darbu, skolotāji atzīst, ka lielākajai daļai (89%) ir pieejami mācību materiāli un gandrīz visiem ( 9% ) informācijas tehnoloģijas. Skola ir iesaistījusies ESF projektā Dabaszinātnes un matemātika klasēs izveidoto skolotāju un skolēnu atbalsta materiālu izvērtēšanā un aprobācijā. Pedagogi darbojas sešās metodiskajās komisijās. Metodisko komisiju darbība ir plānota, sanāksmēs tiek izskatīti ar mācību, metodisko, audzināšanas un skolotāju tālākizglītības darbu saistītie jautājumi. Metodisko komisiju darbu koordinē Metodiskā padome. Metodiskās padomes uzdevums ir sekmēt pedagoģiskā procesa efektivitāti skolā. Metodiskā padome un metodiskās komisijas iesaistās skolas darba izvērtēšanā un plānošanā. Katra mācību gada sākumā tiek izanalizēta iepriekšējā mācību gada galveno uzdevumu izpilde un ieteikti priekšlikumi turpmākajam darbam un skolas gada darba plānam. Metodiskā padome un metodiskās komisijas iesaistās skolas attīstības plāna izpildes analīzē un veidošanā. MK izvērtē skolotāju izstrādāto mācību priekšmetu programmu atbilstību mācību priekšmetu standartiem. Skolotāju izstrādātās mācību priekšmetu programmas apstiprina skolas direktore ar rīkojumu. Skolotāji katram mācību priekšmetam atbilstoši direktores apstiprinātajam mācību priekšmetu programmu sarakstam ir izstrādājuši mācību vielas plānojumus, kuros ietverts tēmu apguvei paredzētais laiks, noslēguma pārbaudes darbi, pētnieciskie, laboratorijas un citi liela apjoma skolēnu darbi. Noslēguma pārbaudes darbu grafiks pa mēnešiem skolēniem un skolotājiem pieejams skolas blogā izveidota saite no e-klases žurnāla. Mācību vielas plānojumi katra mācību gada sākumā tiek izskatīti metodiskajās komisijās un saskaņoti ar direktores vietnieci izglītības jomā. Mācību gada beigās skolotāji analizē izglītības programmu, mācību priekšmetu standartu un mācību priekšmetu programmu prasību izpildes kvalitāti, paredzot turpmākos uzdevumus. 9

10 Skolēnu sasniegumi ikdienā un valsts pārbaudes darbos liecina, ka katra temata apguvei atvēlētais laiks ir pietiekams, lai skolēniem būtu iespēja sasniegt viņu spējām un ieguldītajam darbam atbilstošus rezultātus. Katra temata apguvei paredzētais laiks pārsvarā saskan ar ierakstiem e-klases žurnālos, skolotāji darba gaitā veic mācību vielas plānojuma korekcijas, lai nodrošinātu gada laikā paredzētā izpildi. Skolas vadība koordinē un pārrauga mācību priekšmetu programmu izvēli, mācību priekšmetu plānojumu izstrādi ar metodisko komisiju un Metodiskās padomes starpniecību. Gandrīz visi anketētie skolotāji uzskata, ka skolas vadība sniedz viņiem atbalstu mācību priekšmetu programmu izstrādē un izvēlē ( 96 % ), ka viņiem ir iespējas iepazīties ar citu skolu pieredzi, iegūt nepieciešamo informāciju, piedaloties semināros un tālākizglītības kursos ( 00 %). Stiprās puses. Skola piedalās ESF projektā Dabaszinātnes un matemātika izstrādāto atbalsta materiālu izmantošanā un aprobēšanā matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas mācību priekšmetu standartu īstenošanai 7.-9.klasēs. 2. Skolotāji veiksmīgi plāno savu darbu un metodiskajā pieredzē dalās ar visu priekšmetu skolotājiem. 3. Turpmākās attīstības iespējas. Strādāt pie programmas Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 0056) realizēšanas praksē un turpināt programmu sākumskolā. 2. Turpināt piedalīties VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla projektā Dabaszinātņu un matemātikas mācīšanas uzlabošana skolā.-6.klasēs. 3. Dažādot mācību priekšmeta satura pasniegšanas metodes ar mūsdienīgu, kvalitatīvu un daudzveidīgu tehnisko nodrošinājumu. Vērtējums ļoti labi 2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 2.. Mācīšanas kvalitāte Mācību procesā skolotāji izmanto daudzveidīgas, skolēnu vecumam, mācību priekšmeta specifikai un saturam atbilstošas mācību metodes un paņēmienus, kuras ne tikai palīdz apgūt zināšanas un prasmes, bet arī veido mācību motivāciju un pilnveido izglītojamo personību. Stundu vērošanā konstatēts, ka skolotāji prasmīgi izmanto informācijas tehnoloģijas, pielieto dažādus uzskates līdzekļus, mācīšanas procesā izmantotie mācību materiāli atbilst skolēnu vecumam, spējām un mācību satura prasībām. 75% anketēto skolotāju atzīst, ka skolā esošie resursi nodrošina mācību priekšmeta standartu apguvi, 92%, ka mācību procesā izmanto mūsdienīgas tehnoloģijas. Mācību kabinetu iekārtojums un sadarbība ar kolēģiem aprīkojuma izmantošanā dod iespēju izmantot jaunākās tehnoloģijas mācību procesā visos mācību priekšmetos. Skolēni zina mājas darbu veikšanas nepieciešamību, taču ne vienmēr to ievēro mācību procesā. Lielākā daļa skolēnu (8%) anketās atzīst, ka uzdotie mājas darbi ir lietderīgi un palīdz apgūt mācību materiālu. Lielākā daļa (89%) skolēnu atbild, ka skolotāji izskaidro, kā veikt mājas darbus, un 76 % skolēnu saka, ka izlabotos rakstu darbus skolotāji atdod savlaicīgi. 64% anketēto skolotāju piekrīt, ka skolēni iemācās mājas un pārbaudes darbu veikšanai nepieciešamās prasmes. 68% anketēto vecāku uzskata - bērnam uzdoto mājas darbu apjoms un mājas darbu sadalījums nedēļas garumā ir optimāls. 87% sākumskolas un 58% pamatskolas klašu skolēnu vecāku atzīst, ka skolotāji izskaidro bērnam mājas darbu veikšanas noteikumus. Visi sākumskolas, 8% pamatskolas 7. 9.klašu un 65% vidusskolas skolēnu vecāku piekrīt apgalvojumam, ka skola ir izskaidrojusi vecākiem pārbaudes darbu un mājas darbu sistēmu skolā. Stundu vērošanas materiāli liecina, ka skolotāji mācību saturu saista ar reālo dzīvi, izmantojot konkrētus, bērniem saprotamus piemērus, iesaistot viņus daudzveidīgā praktiskā darbībā. Dabaszinātņu jomas mācību priekšmetos skolēni apgūst pētniecisko darbību. Dabaszinībās, 0

11 bioloģijā, ģeogrāfijā, vizuālajā mākslā atsevišķas stundas tiek organizētas brīvā dabā. Latviešu valodas un literatūras stundas notiek sadarbībā ar skolas bibliotēku un muzeju. Vidusskolā biznesa ekonomisko pamatu stundās ir notikušas tikšanās ar apdrošināšanas kompānijas Marth, Swedbank pārstāvjiem, Rīgas Biznesa augstskolas pasniedzējiem, vietējiem uzņēmējiem un individuālā darba veicējiem. Angļu valodas stundās iegūtās zināšanas un prasmes tiek izmantotas kā saziņas līdzeklis ar draugiem citās valstīs un starptautiskajos projektos. Apgūstot ceļu satiksmes noteikumus, sadarbībā ar CSDD katru gadu tiek organizētas praktiskas nodarbības. Skolā ir noteikta kārtība mācību ekskursiju organizēšanai, tā atspoguļojas pieteikuma veidlapās, direktores rīkojumos. Konferences Apsīšu Jēkaba piemiņas saglabāšana" 200.gada jaunā darba forma bija Latvijas Universitātes studentu vadītās mācību stundas, universitātes mācībspēku, prof. Māras Grudules un doc. Sarmas Kļaviņas, saruna ar skolotājiem un citiem interesentiem par latviešu valodas aktualitātēm. Globālās izglītības jautājumi pirmsskolā tika saistīti ar apkārtējo vidi, saudzīgu attieksmi pret augiem un dzīvniekiem, ūdens taupīšanu u. c. Sākumskolā tie tika iekļauti vairākās dabaszinību un sociālo zinību tēmās - dabas ainavas, enerģijas avoti, okeāni u.c. Pamatskolā un vidusskolā globālās izglītības jautājumi risināti visu mācību priekšmetu un audzināšanas stundās, kā arī ārpusklases pasākumos. 2 skolotāji savu stundu tēmas saistīja ar globālo izglītību, 7 skolotāji iesniedza stundu plānus par šo tēmu, 4 skolotāji vadīja atklātās stundas globālās izglītības jautājumos. Mācību procesā skolotāju stāstījums un skaidrojums ir atbilstošs mācību satura tēmai, skolēnu vecumam. Izglītojamie pozitīvi vērtē skolotāju prasmi ieinteresēt skolēnus par stundas tēmu, lielākā daļa anketēto skolēnu (70%) atzīst, ka viņus interesē stundā notiekošais. Stundu vērošanas materiāli liecina, ka skolotāji saprotami izskaidro darba mērķus un uzdevumus, saista tos ar iepriekš mācīto, ievēro pēctecības principu, seko līdzi izglītojamo darbam stundā, novērtē, vai viņi ir izpratuši tēmu, plāno uzdevumus atkārtošanai un nostiprināšanai. Gandrīz vienmēr skolotāju stāstījums un skaidrojums ir saprotams, bērnu uztverei un mācāmajai tēmai atbilstošs. Skolēnu mācīšanās process tiek padarīts interesantāks, un stundās vairāk tiek izmantoti eksperimenti, pētījumi, analīzes un secinājumi. Skolotāji mācīšanas procesā veiksmīgi iesaista skolēnus, ļauj viņiem izteikt savu viedokli, analizēt un izdarīt secinājumus. Skolēnu viedoklis tiek uzklausīts un respektēts. Skolotāji konsultē skolēnus grupu darba vai individuālā darba laikā. Gandrīz visās vērotajās stundās skolotāji prasmīgi veido un vada dialogu ar skolēniem, ņem vērā viņu izteiktos viedokļus, skolotāju un skolēnu sarunu stils ir korekts. Lielākā daļa skolotāju (76%) un gandrīz visi skolēni (96%) atzīst, ka skolotāji un skolēni savstarpēji labi sadarbojas. Stiprās puses. Skolotāju darbs stundā tiek organizēts kvalitatīvi, mācīšanas procesā izmantotās metodes atbilst skolēnu vecumam, spējām un konkrētās mācību stundas uzdevumiem. 2. Mācību kabinetu iekārtojums un skolā esošie resursi nodrošina mācību priekšmeta standartu prasību izpildi un mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā visos mācību priekšmetos. 3. Notiek Globālās izglītības jautājumu integrēšana mācību un audzināšanas procesā. 4. Mācību priekšmetu programmu īstenošanā tiek nodrošināta saikne ar reālo dzīvi, organizēta sadarbība ar uzņēmumiem, mācību ekskursijas un piedalīšanās projektos. Turpmākās attīstības iespējas. Organizēt seminārus un nodarbības skolotājiem par mācību metodēm sadarbības veicināšanas nodrošināšanai mācību procesā. Vērtējums ļoti labi 2.2. Mācīšanās kvalitāte Skolotāji mērķtiecīgi organizē skolēnu mācīšanos stundās un veido motivāciju mācīties patstāvīgi, palīdz skolēniem apzināties un realizēt savas spējas. Visās klašu grupās audzēkņi dabaszinātņu un tehnoloģiju jomas mācību priekšmetos u.c. stundās apgūst pētnieciskās darbības iemaņas. Vidusskolas 0.,.klasē katrs skolēns izstrādā zinātniski pētniecisko darbu. Lielākā daļa skolotāju

12 uzskata, ka skolēniem mācību darbs skolā ir interesants ( 70 %) un viņi izmanto daudzpusīgas mācīšanās metodes ( 86 %). Mācību procesā tiek izmantoti visi skolā esošie resursi bibliotēka, datorklases, 2 mājturības un tehnoloģiju kabineti, sporta zāle, mācību kabineti ar moderniem mācību tehniskajiem līdzekļiem. Skolā pastāv noteikta kārtība bibliotēkas, datorklašu, INTERNET resursu, brīvā Wi-Fi interneta pieejai skolā un dažādu tehnoloģiju izmantošanai mācīšanās procesā. Skolēni tiek rosināti arī patstāvīgi tos izmantot, gatavojot prezentācijas dažādos mācību priekšmetos, projektu nedēļās, ZPD, veidojot scenārijus klases un skolas pasākumiem. Lielākā daļa aptaujāto skolēnu atbild, ka mācību procesā viņiem ir iespēja izmantot mūsdienīgu, modernu tehniku ( 50 %) un dažādus mācību līdzekļus rokasgrāmatas, enciklopēdijas, vārdnīcas u.c. ( 54 %). Skolā regulāri apkopo informāciju par skolēnu mācību sasniegumiem ikdienā un pārbaudes darbos, veidojot skolēnu mācību sasniegumu datu bāzi e klases žurnālā. Vērotās stundas liecina par to, ka skolēni aktīvi iesaistās stundu darbā, prot strādāt individuāli un grupās, skolēniem ir iespēja aizstāvēt un pamatot savu viedokli, secināt un pieņemt lēmumus, mācīties izvērtēt savus mācību sasniegumus. Lielākā daļa aptaujāto skolēnu atbild, ka skolotāji mācību stundās piedāvā dažādas grūtības pakāpes uzdevumus (72%), rosina viņus strādāt mērķtiecīgi, atbilstoši spējām un sasniegt labus rezultātus (87%), 80% no aptaujātajiem skolēniem uzskata, ka skolēniem patīk mācīties, un 52% skolotāji atzīst, ka skolēni strādā atbilstoši savām spējām, 3 % skolotāju uzskata, ka grūtības skolēniem sagādā darba plānošana un pašvērtējums. Skolā tiek veikta mācību stundu kavējumu uzskaite e-klases žurnālā, katru rītu sociālais pedagogs veic pārbaudi par skolas kavējumiem. Klašu audzinātāji e- klases žurnālā reģistrē kavējumu iemeslus. Ja stundu kavējumi neattaisnotu iemeslu dēļ ir ilgstoši, tiek ziņots sociālajam pedagogam, pagasta sociālajam darbiniekam. Par skolēnu mācību sasniegumiem un kavējumiem regulāri tiek informēti vecāki. Mācību stundu un ārpusklases pasākumu vērojumi liecina, ka skolēni prot strādāt pāros un grupās mācību stundās un ārpusstundu darbā, tiek iesaistīti dažādu ar mācību procesu saistītu konkursu, projektu u.c. pasākumu norisē un organizēšanā skolā un ārpus tās. Skolēniem ir iespējas prezentēt savu darbu klasei vai skolēnu grupai. Skolotāji rosina skolēnus vērtēt savu un citu darbu, mudina skolēnus mācīties vienam no otra, to atzīst vairāk nekā puse (63%) skolēnu, lielākā daļa (74%) uzskata, ka klases biedri ir draudzīgi un izpalīdzīgi. Stiprās puses. Skolotāji mērķtiecīgi organizē skolēnus mācību darbam, māca analizēt sasniegtos rezultātus, dod iespēju uzlabot vērtējumu, apgūt mācīšanās, sadarbības prasmes un pētnieciskās darbības iemaņas. 2. Lielākā daļa skolēnu prot strādāt grupās, sadarbojas mācību procesā, iesaistās dažādos mācību projektos. Turpmākās attīstības iespējas. Skolēnus mācīt plānot un izvērtēt savu darbu, uzņemties līdzatbildību par mācību darba rezultātiem. Vērtējums labi 2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Skolotāji sistemātiski vērtē skolēnu mācību sasniegumus, ievērojot valstī noteikto vērtēšanas kārtību. Skolā ir izstrādāta Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kas paredz vienotas prasības mācību sasniegumu vērtēšanā, un skolotāji tās ievēro. Vērtēšanas metodes atbilst mācību priekšmeta specifikai un skolēnu vecumam. Skolēni un vecāki ir informēti par vērtēšanas kārtību. Lielākā daļa anketēto skolēnu uzskata, ka viņiem ir saprotami pārbaudes darba veikšanas nosacījumi (93%) un skolotāji izskaidro vērtēšanas sistēmu mācību priekšmetā (85%), vairāk nekā puse skolēnu atzīst, ka skolotāji skaidri un saprotami pamato darba vērtējumu (76%), ka viņiem ir iespēja stundās veikt pašnovērtējumu (63%). Vērtēšana ir sistemātiska. Noslēguma pārbaudes darbi notiek atbilstoši pārbaudes darbu 2

13 grafikam, tie tiek izplānoti katra mācību priekšmeta plānojumos visam mācību gadam, pedagogs par mācību priekšmetā plānotajiem pārbaudes darbiem informē skolēnus katra semestra sākumā. Precizēto pārbaudes darba laiku pedagogs paziņo skolēniem un ieraksta pārbaudes darbu norises grafikā skolas blogā ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms pārbaudes darba. Tomēr atsevišķos gadījumos pārbaudes darbu grafikā tiek veiktas korekcijas. Vērtējumu uzskaites un vērtēšanas procesā iegūtās informācijas izmantošanu nosaka Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība un Pedagoģiskā procesa organizācijas dokumentu aizpildes kārtība. Skolotāji regulāri veic ierakstus e-klases žurnālā un citos valsts noteiktajos dokumentos (mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālos, liecībās, personas lietās). Pārbaudes darbu rezultāti tiek analizēti, analīzes rezultāti tiek izmantoti mācību procesa pilnveidošanai. Skolotāji izmanto e-klases sagatavotās noslēguma pārbaudes darbu analīzes. Ar skolēna sasniegumu vērtējumiem regulāri tiek iepazīstināti skolēnu vecāki ar e-klases sekmju izrakstu starpniecību (vismaz 2 reizes semestrī) un individuālajās pārrunās divas reizes gadā, vecāku informācijas dienās u.c. tikšanās reizēs. Skolēnu veiktie noslēguma pārbaudes darbi glabājas pie skolotāja līdz semestra beigām, ar tiem var iepazīties skolēnu vecāki. Vērtējumu uzskaiti pārrauga un kontrolē direktores vietniece izglītības jomā. Iepriekšējo mācību gadu stundu vērošanas materiālos un skolotāju pašanalīzēs izteikts ierosinājums izveidot mācīšanās grupas. Skolā 203./204. mācību gada laikā skolotāji darbojās 3 mācīšanās grupās Formatīvās vērtēšanas iespējas, kuras vadīja Inese Dambe, Inese Dārziņa un Iveta Roziņa. Tika izveidota interneta vides adrese kurā skolotāji ievietojuši savus labās prakses piemērus par formatīvās vērtēšanas organizēšanu mācību stundās. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju skolotāji izmanto mācīšanas un mācīšanās procesa plānošanai un pilnveidošanai, plānojot turpmākos uzdevumus darbā ar izglītojamiem, mācīšanas metožu pārskatīšanai un skolotāja metodiskā darba pilnveidošanai. Stiprās puses. Skolotāji sistemātiski vērtē, uzskaita un analizē skolēnu mācību sasniegumus, analīzes rezultātus izmanto mācību procesa pilnveidošanai. 2. Skolēni un vecāki regulāri tiek iepazīstināti ar mācību sasniegumu vērtēšanas rezultātiem. 3. Daudzveidīga metožu izmantošana, formatīvajā un summatīvajā vērtēšanā, atbilstoši skolēnu vecumam. Turpmākās attīstības iespējas. Mācību sasniegumu vērtēšanas procesā vairāk izmantot skolēnu pašnovērtējumu. Vērtējums ļoti labi 3. Izglītojamo sasniegumi 3. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Skolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu vērtēšanai un to uzskaitei. Katra semestra beigās klašu audzinātāji apkopo un apspriedē pie direktores vai pedagoģiskās padomes sēdē ziņo par skolēnu mācību darba rezultātiem semestrī/ gadā. Mācību gada beigās pedagogi darba pašvērtējumā iesniedz skolēnu mācību sasniegumu kopsavilkumu savā mācību priekšmetā pa klasēm un darba rezultātu analīzi. Metodisko komisiju vadītāji apkopo savās komisijās skolotāju mācību darba rezultātus, izanalizē tos un sniedz ziņojumu pedagoģiskās padomes sēdē. Skolēnu sasniegumi visos mācību priekšmetos un visās klašu grupās tiek salīdzināti un analizēti vairāku mācību gadu laikā. Iegūtā informācija tiek izmantota jaunā mācību gada uzdevumu izvirzīšanai, mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidošanai, lai sekmētu skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanos. 203./204. mācību gada mācību darba rezultāti pa mācību priekšmetiem Latviešu valodā pamatizglītības un vidējās izglītības programmās klasēs visu skolēnu gada vērtējums nav zemāks par 4 ballēm. Skolā 27,4% skolēnu ikdienas sasniegumi latviešu valodā ir pietiekamā līmenī, optimālā un augstā līmenī- 72,6% skolēnu. Vidējais vērtējums 6,3. 3

14 Literatūrā pamatizglītības un vidējās izglītības programmās klasēs visu skolēnu gada vērtējums nav zemāks par 4 ballēm. Skolā 22,% skolēnu ikdienas sasniegumi literatūrā ir pietiekamā līmenī, optimālā un augstā līmenī vērtējums ir 77,9% skolēnu. Vidējais vērtējums 6,5. Matemātikā pamatizglītības un vidējās izglītības programmās klasēs visu skolēnu gada vērtējums nav zemāks par 4 ballēm. Skolā kopumā 42,2% skolēnu ikdienas sasniegumi matemātikā ir pietiekamā līmenī, optimālā un augstā līmenī - 57,8% skolēnu. Vidējais vērtējums 5,9. Dabaszinībās pamatizglītības programmas klasēs visu skolēnu gada vērtējums nav zemāks par 4 ballēm. 4,7% skolēnu ikdienas sasniegumi dabaszinībās ir pietiekamā līmenī, optimālā un augstā līmenī vērtējums ir 58,35% izglītojamo. Vidējais vērtējums 6,0 Bioloģijā pamatizglītības un vidējās izglītības programmās klasēs visu skolēnu gada vērtējums nav zemāks par 4 ballēm. 34,2% skolēnu ikdienas sasniegumi bioloģijā ir pietiekamā līmenī, optimālā un augstā līmenī zināšanas apguvuši 65,8% skolēnu. Vidējais vērtējums 6,3. Ķīmijā pamatizglītības un vidējās izglītības programmās klasēs (00 %) visu skolēnu gada vērtējums nav zemāks par 4 ballēm. Skolā kopā skolēniem (50,8%) ikdienas sasniegumi ķīmijā ir pietiekamā līmenī, optimālā un augstā līmenī (49,2%) skolēnu vērtējums. Vidējais vērtējums 5,7 Fizikā pamatizglītības un vidējās izglītības programmās klasēs visu skolēnu gada vērtējums nav zemāks par 4 ballēm. Skolā kopā 27% skolēnu ikdienas sasniegumi fizikā ir pietiekamā līmenī, optimālā un augstā līmenī - 73 %. Vidējais vērtējums 6,6. Ģeogrāfijā pamatizglītības un vidējās izglītības programmās klasēs visu skolēnu gada vērtējums nav zemāks par 4 ballēm. Skolā kopā skolēniem (36,2%) ikdienas sasniegumi ģeogrāfijā ir pietiekamā līmenī, optimālā un augstā līmenī 63,8% skolēnu. Vidējais vērtējums 6,4. Angļu valodā pamatizglītības un vidējās izglītības programmās klasēs 99 % skolēnu gada vērtējums nav zemāks par 4 ballēm. Skolā kopā skolēniem (30,5%) ikdienas sasniegumi angļu valodā ir pietiekamā līmenī, optimālā un augstā līmenī-68,6% skolēnu. Vidējais vērtējums 6,3. Krievu valodā pamatizglītības un vidējās izglītības programmās klasēs visu skolēnu gada vērtējums nav zemāks par 4 ballēm. Skolā kopā skolēniem (50 %) ikdienas sasniegumi krievu valodā ir pietiekamā līmenī, bet 50% -optimālā un augstā līmenī. Vidējais vērtējums 5,6. Latvijas un pasaules vēsturē pamatizglītības un vidējās izglītības programmās klasēs visu skolēnu gada vērtējums nav zemāks par 4 ballēm. Skolā kopā skolēniem (30,8%) ikdienas sasniegumi Latvijas un pasaules vēsturē ir pietiekamā līmenī, optimālā un augstā līmenī šis vērtējums ir 69,2% skolēnu. Vidējais vērtējums 6,4. Kultūras vēsturē vidējās izglītības programmās. - 2.klasēs visiem skolēniem ikdienas sasniegumi kultūras vēsturē nav zemāki par 4 ballēm (87% skolēnu vērtējums ir optimālā un augstā līmenī). Informātikā pamatizglītības programmās klasei un vidējās izglītības programmās klasēs visu skolēnu gada vērtējums nav zemāks par 4 ballēm. Skolā kopā skolēniem (5,5%) ikdienas sasniegumi informātikā ir pietiekamā līmenī, optimālā un augstā līmenī 84,5%- lielākajai daļai skolēnu. Vidējais vērtējums 7,3. Ekonomikā vidējās izglītības programmās klasēs visiem skolēniem ikdienas sasniegumi ekonomikā nav zemāki par 4 ballēm, 75 % skolēnu vērtējums ir optimālā un augstā līmenī. Vidējāis vērtējums 7,0. Vizuālajā mākslā pamatizglītības programmas klasēs skolēnu ikdienas sniegums vizuālajā mākslā nav zemāks par 4 ballēm. Skolā kopā gandrīz visiem skolēniem (98,9%) ikdienas sasniegumi vizuālajā mākslā ir optimālā un augstā līmenī. Vidējais vērtējums 7,7. Mūzikā pamatizglītības programmas klasēs visiem skolēniem un vidējās izglītības programmās klasēs visiem skolēniem gada vērtējums mūzikā nav zemāks par 4 ballēm. Skolā kopā vairāk kā pusei (56 %) skolēnu vērtējums ir optimālā un augstā līmenī. Vidējais vērtējums mūzikā 6,4. 4

15 Sportā pamatizglītības programmas klasēs visiem skolēniem un vidējās izglītības programmās klasēs visiem skolēniem gada vērtējums sportā nav zemāks par 4 ballēm. Skolā kopā gandrīz visiem skolēniem (20 %) gada vērtējums sportā ir pietiekams, 80% skolēnu vērtējums ir optimālā un augstā līmenī. Vidējais vērtējums 6,7. Mājturībā un tehnoloģijās pamatizglītības programmas klasēs 00% skolēnu mācību sasniegumi ikdienas darbā mājturībā un tehnoloģijās nav zemāki par 4 ballēm. Skolā kopā skolēniem (8,6%) vērtējums semestrī ir pietiekamā līmenī, optimālā un augstā līmenī 8,4% skolēnu - lielākajai daļai. Vidējais vērtējums 6, /204. mācību gada mācību sasniegumu izvērtējums visos mācību priekšmetos pa klašu grupām. 203./ 204. mācību gada beigās 37 skolēni. Pārcelti nākamajā klasē vai beidza skolu 37 skolēni (00%, tāpat kā iepriekšējā mācību gadā), mācību sasniegumi optimālā un augstā līmenī 5 skolēnam (37%, divos iepriekšējos mācību gados 4% un 38%), t.sk., 9 skolēniem sākumskolā, 2 pamatskolā, vidusskolā, 8 skolēniem (2%) mācību sasniegumi gadā ir nepietiekamā līmenī (divos iepriekšējos mācību gados 6% un 5%). Visiem skolēniem ar nepietiekamu vērtējumu mācību priekšmetos tika organizēti papildus mācību pasākumi, konsultācijas un pēcpārbaudījumi. Pēcpārbaudījumus 7 skolēni nokārtoja pietiekamā līmenī, skolēnam saglabājās nepietiekams vērtējums. Vidējais gada vērtējums skolā 6,5 (divos iepriekšējos mācību gados 6,6 un 6,5), atsevišķos mācību priekšmetos ir robežās no 5,6 (krievu valodā), 5,7 (ķīmijā) līdz 7,7 (mājturībā meitenēm, vizuālajā mākslā), 7,5 (kulturoloģijā), kas vērtējams kā labi. Stiprās puses. Skolā tiek veikta skolēnu sasniegumu ikdienas darba salīdzinošā analīze skolas ietvaros vairāku gadu laikā. 2. Uzlabojušies skolēnu mācību sasniegumi ikdienas darbā gandrīz visos mācību priekšmetos. 3. Mācību darba rezultātu uzlabošanai skolēni, kuri mācās optimālā un augstā līmenī, saņem skolas atzinības rakstus un stipendiju Labākais skolēns. Turpmākās attīstības iespējas. Veikt skolēnu mācību sasniegumu individuālās izaugsmes izpēti. 2. Turpināt skolēnu mācību sasniegumu izaugsmes izpēti un analīzi, izpētes rezultātus izmantojot mācību procesa pilnveidošanai Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos Skolā tiek uzskaitīti skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos un centralizētajos eksāmenos un veikta to salīdzinošā analīze ar sasniegumiem ikdienā, kā arī novada un valsts mērogā, ja ir pieejama informācija 20./202., 202./203.,203./204. mācību gada valsts pārbaudes darbu rezultātu salīdzinājums ar novada vidējiem rādītājiem (VAK) un sasniegumiem ikdienā 20./202. MĀCĪBU GADA VALSTS KOMBINĒTĀS IESKAITES REZULTĀTI 3. KLASEI Nr. Mācību priekšmets Sk. skaits VAK darbā VAK novadā Vid. vērt. darbā Vid. vērt.gadā. Latviešu valoda 3 0,82 0,72 8,3 6,92 2. Matemātika 3 0,85 0,68 8,62 6, /203. MĀCĪBU GADA VALSTS KOMBINĒTĀS IESKAITES REZULTĀTI 3. KLASEI Nr. Mācību priekšmets Sk. skaits VAK darbā VAK novadā 5 Vid. vērt. darbā Vid. vērt.gadā

16 . Latviešu valoda 0 0,83 0,72 8,40 6,30 2. Matemātika 0 0,84 0,7 8,60 6, /204. MĀCĪBU GADA VALSTS DIAGNOSTIKAS DARBA REZULTĀTI 3. KLASEI Nr. Mācību priekšmets Sk. skaits VAK darbā Vidējais vērt. gadā. Latviešu valoda 6 0,8 6,6 2. Matemātika 7 0,89 6, 20./202. MĀCĪBU GADA VALSTS PĀRBAUDES DARBU REZULTĀTI 6. KLASEI Nr. Mācību priekšmets Sk. skaits VAK VAK novadā darbā Vid. vērt. darbā Vid. vērt. semestrī. Latviešu valoda 4 0,75 0,70 6,86 6,07 2. Matemātika 4 0,74 0,64 6,93 5,07 3. Dabaszinības 4 0,65 0,65 6,50 5, /204. MĀCĪBU GADA VALSTS DIAGNOSTIKAS DARBA REZULTĀTI 6. KLASEI Nr. Mācību priekšmets Sk. skaits VAK darbā Vid.vērt.gadā. Latviešu valoda 2 0,76 6, ,66 5,5 2 0,6 5,6 Matemātika 3. Dabaszinības 202./203. MĀCĪBU GADA VALSTS PĀRBAUDES DARBU REZULTĀTI 6. KLASEI Nr. Mācību priekšmets Sk. skaits VAK darbā VAK novadā Vid. vērt. darbā Vid. vērt. semestrī. Latviešu valoda 0 0,70 0,65 6,40 6,00 2. Matemātika 0 0,85 0,69 8,40 6,20 3. Dabaszinības 0 0,70 0,69 6,90 5,70 20./202. MĀCĪBU GADA VALSTS PĀRBAUDES DARBU REZULTĀTI 9. KLASEI Nr. Mācību priekšmets Sk. skaits VAK darbā VAK novadā Vid.vērt.da Vid. vērt. gadā rbā. Angļu valoda 7 0,67 0,62 6,86 6,43 2. Krievu valoda 2 0,83 0,62 6,50 6,50 3 Latviešu valoda 9 0,57 0,6 5,22 5,67 4 Matemātika 9 0,59 0,53 6,00 5,89 5 Latvijas un pasaules vēsture 9 0,67 0,66 6,44 5, /203. MĀCĪBU GADA VALSTS PĀRBAUDES DARBU REZULTĀTI 9. KLASEI Sk. skaits VAK darbā VAK novadā. Angļu valoda 2 0,65 0,6 6,33 6,67 3 Latviešu valoda 2 0,68 0,63 6,42 6,25 4 Matemātika 2 0,50 0,50 5,25 5,33 Nr. Mācību priekšmets 6 Vid.vērt.da Vid. vērt. gadā rbā

17 Latvijas un pasaules vēsture 5 2 0,66 0,65 6,25 6, /204. MĀCĪBU GADA VALSTS PĀRBAUDES DARBU REZULTĀTI 9. KLASEI Sk. skaits VAK darbā VAK novadā Vid.vērt.da rbā Vid. vērt. gadā. Angļu valoda 0 0,70 0,63 7,0 6,90 2 Krievu valoda 0,78 0,65 8,00 7,00 3 Latviešu valoda 0,65 0,60 6,00 6,09 4 Matemātika 0,50 0,49 5,27 5,45 0,64 0,62 6,8 6,82 Nr. 5 Mācību priekšmets Latvijas un pasaules vēsture 7

18 20./202. MĀCĪBU GADA NECENTRALIZĒTO VALSTS PĀRBAUDES DARBU REZULTĀTI 2. KLASEI Sk. Nr. Mācību priekšmets skaits VAK darbā VAK rajonā Vid. vērt. darbā Vid. vērt. gadā Eksāmens informātikā 9,00 9,00 2 Eksāmens literatūrā 2 7,00 7,00 3 Eksāmens ģeogrāfijā 3 7,00 8,00 0,73 0, /203. MĀCĪBU GADA NECENTRALIZĒTO VALSTS PĀRBAUDES DARBU REZULTĀTI 2. KLASEI Nr. Mācību priekšmets Sk. skaits VAK darbā VAK novadā Vid. vērt. darbā Vid. vērt. gadā Eksāmens informātikā 0,79 0,64 8,00 0,00 3 Eksāmens ekonomikā 0,73 0,70 7,00 7, /204. MĀCĪBU GADA. un 2. KLASES NECENTRALIZĒTO VALSTS PĀRBAUDES DARBU REZULTĀTI N r. Mācību priekšmets Informātika..kl. Ekonomika 2. 2.kl. 3. Ģeogrāfija.kl. Skolotāja Skolēnu skaits S.Vilka 6 I.Roziņa I.Dambe VAK darbā Vid.vērt.gadā 0,6 Vid.vēr t.darbā 6,33 0,82 8,00 9,00 0,67 6,00 9,00 6, /204. mācību gadā 3. klases valsts diagnostikas darbi visiem skolēniem novērtēti augstā un optimālā līmenī, tāpat kā iepriekšējā mācību gadā. Valsts pārbaudes darbu vērtējumi pamatskolā, salīdzinot ar divu iepriekšējo mācību gadu valsts pārbaudes darbu rezultātiem, ir pasliktinājušies. 6.klasei 00 % diagnostikas darbu novērtēti pietiekamā līmenī un augstāk, 75% darbu vērtējums ir augstā un optimālā līmenī (divos iepriekšējos mācību gados 90% un 76%). 9.klasei 95 % eksāmenu darbu novērtēti pietiekamā līmenī un augstāk (divos iepriekšējos mācību gados 00% un 97%), 59% darbu ir optimālā un augstā līmenī (divos iepriekšējos mācību gados 62% un 67%). 9. klasei valsts eksāmenos VAK virs novada vidējā līmeņa ir visos mācību priekšmetos angļu valodā, krievu valodā, latviešu valodā, matemātikā un vēsturē. Valsts eksāmenos VAK ir no 0,50 (matemātikā)līdz 0,78 (krievu valodā) 8

19 Centralizēto eksāmenu rezultāti, salīdzinājumā ar novada un valsts rādītājiem 202./ 203. mācību gada 2.klases absolventu centralizēto eksāmenu rezultāti Mācību priekšmets Latviešu valoda Angļu valoda Matemātika Vēsture Krievu valoda Bioloģija Fizika Vidējais Vidējais Kārtot. Vidējais zem 5% 5-9% 0-9% 20-29% 30-39% 40-49% 50-59% 60-69% 70-79% 80-89% 90-00% kopprocents kopprocents skaits kopprocents novadā valstī ,00% 58,7% 37,36% 39,7% 66,75% 76,00% 56,00% 58,00% Ķīmija Kopā 57 % no visiem darbiem Darbu skaits ar kopprocentu % Darbi ar kopprocentu % (%) ,5 2 3,5 8 4,0 6 28, 8 4,0 0 7,5 6 0, ,80% 5 8,8 58,82% 54,4% 34,02% 33,88% 56,69% 65,% 58,0% 62,50% 55,7% 54,70% 37,30% 37,20% 64,20% 65,60% 53,80% 63,70%

20 203./ 204. mācību gada 2.klases absolventu centralizēto eksāmenu rezultāti Mācību priekšmets Latviešu valoda Angļu valoda Matemātika Krievu valoda Bioloģija Fizika Vēsture Kārto Vidējais t. kopproce skaits nts 5 67,77% ,96% 49,75% 5 69,80% ,06% 45,67% 59,40% zem 5% 60% 20% 230% 3 340% Vidējais Vidējais 89kopprocent kopproce 90% 00% s novadā nts valstī 450% 560% 670% 780% ,3% 52,7% 55,05% 40,6% 56,6% 43,34% 60,4% 70,90% 59,48% 49,25% 46,49% 59,3% 5,2% 42,60%

21 2.klases centralizētajos eksāmenos vērtējumi, tāpat kā iepriekšējā mācību gadā, tika izteikti %. Vērtējums ar kopprocentu robežās no 6 00% ir 32 darbiem, t.i., 53% (iepriekšējā mācību gadā 36,8%). Vidējais kopprocents latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā, krievu valodā, bioloģijā un vēsturē ir augstāks par vidējo rādītāju novadā un valstī. Valsts pārbaudes darbu rezultāti ir izanalizēti skolas mācību priekšmetu MK. Ierosinājums stundu plānošana uz skolēnam sasniedzamo rezultātu, individuālā darba plānošana atbilstoši skolēnu spējām, mācību motivācijas sekmēšana. Stiprās puses. Skola uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos un centralizētajos eksāmenos. 2. Lielākajā daļā valsts pārbaudes darbu ir augstāki rādītāji, salīdzinot ar sasniegumiem ikdienas darbā, un virs novada un valsts vidējā līmeņa. 3. Mācību sasniegumu salīdzinājums ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos liecina, ka skolotāji skolēnu mācību sasniegumus vērtē objektīvi. 4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 4.. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana Skolēniem katra mācību gada sakumā tiek veikta veselības stāvokļa un fiziskās attīstības novērtēšana. Klašu audzinātāji regulāri sadarbojas ar Lizuma pagasta ģimenes ārsti un saņem informāciju par skolēnu profilaktiskās pārbaudes veselības stāvokli vai arī īpašas norādes par skolēnu individuāliem veselības traucējumiem. Sociālais pedagogs regulāri apkopo rezultātus, iepazīstina klašu audzinātājus un priekšmetu skolotājus, ievērojot konfidencialitātes prasības. Skolēniem tiek veikta stomatoloģiskā pārbaude un regulāra zobu ārstēšana ( SIA Ziemeļaustrumu Latvijas Mutes Veselības Centrs zobu higiēnista pakalpojumu organizēšana un koordinēšana). Tiek organizētas zobu higiēnistes nodarbības. Pašvaldība atmaksā pirmskolas bērniem brokastis un pusdienas, sākumskolas un pamatskolas bērniem pusdienas, bet. un 2.klase pusdienas saņem no valsts budžeta. Virtuves iekārtojums atbilst prasībām, ēdiena kvalitāte ir laba, PVD nav konstatējusi būtiskus trūkumus. Pašvaldība nodrošina ar transportu skolēnus, kuri piedalās centralizētajos eksāmenos, olimpiādēs, konkursos un dzīvo tālu no skolas. Lielākā daļa aptaujāto skolēnu ( 73%) uzskata - ir mācīts, kā rīkoties ugunsgrēka un ekstremālas situācijas gadījumā. Skolēniem atbilstoši audzināšanas programmai regulāri tiek organizētas nodarbības par satiksmes drošību, rīcību ekstremālās situācijās, veselīgu dzīvesveidu, uzturu, personīgo higiēnu, dzimumaudzināšanu u.c. jautājumiem (drošības pasākumu diena skolā tikšanās ar pašvaldības ceļu policijas pārstāvjiem par drošības noteikumu ievērošanu braucējiem un kājām gājējiem, 5.-6.klašu meitenēm firmas Bella Rīga konsultācijas par tēmu Pusaudžu vecums, 6.klases meitenēm iepazīšanās ar Procter &Gamble Always dzimumnobriešanas programmu Starp mums, mazām jaunkundzītēm, sadarbībā ar Teterovu fondu oftalmologa dr. A.Ceunova vizītes organizēšana un koordinēšana). Skola skolēniem sniedz informāciju par alkoholisma, smēķēšanas, narkotisko un toksisko vielu kaitīgo ietekmi uz veselību. Šajā darbā tiek iesaisti vieslektori. Reizi gadā notiek skolas evakuācijas imitācija ugunsgrēka gadījumā. Skolā ir pieejama jaunākā informācija par to, kā sazināties ar palīdzības dienestiem. Skolas ēkās atbilstoši prasībām ir izvietoti evakuācijas plāni, izstrādāts civilās aizsardzības plāns. Visiem drošības pasākumiem ir izstrādāti reglamentējošie dokumenti, ar kuriem skolēni, skolotāji un personāls ir iepazīstināti. Skolā ir noteikta kārtība ekskursiju, pārgājienu un citu pasākumu organizēšanai, ar šo kārtību tiek iepazīstināti izglītojamie. Skolā ir izstrādātas un noteiktā kārtībā apstiprinātas darba drošības noteikumu ievērošanas instrukcijas. Skolotāji un skolas darbinieki ir iepazīstināti ar darba drošības noteikumu ievērošanas instrukcijām valstī noteiktajā kārtībā. Skolā ir izveidota darba grupa Atbalsts skolēniem, kurā 2

22 strādā sociālais pedagogs, logopēds, psihologs un skolas direktore. Psihologs veic skolēnu psiholoģisko izpēti un izvērtēšanu, konsultēšanu, psiholoģisko rehabilitāciju krīžu un traumu gadījumos, veicina psiholoģisko adaptāciju un veic pētījumus klasēs vai klašu grupās. Nepieciešamības gadījumā psihologs sadarbojas ar vecākiem un klašu audzinātājiem individuāli, sniedzot rekomendācijas vai konsultācijas, kā arī piedalās vecāku sapulcēs. Sociālais pedagogs aktīvi iesaistās problēmu situāciju risināšanā, kas saistītas ar skolēnu neattaisnotiem kavējumiem, nesekmību, skolas iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, konfliktsituācijām. Sociālais pedagogs palīdz noskaidrot, kam nepieciešamas brīvpusdienas vai materiālā palīdzība mācību līdzekļu iegādē, tiekas ar vecākiem individuālās sarunās un vecāku sanāksmēs, kā arī organizē un vada piespiedu sabiedrisko darbu kopā ar Probācijas dienestu. Logopēds mācību gada sākumā veic izglītojamo pirmreizējo runas darbības un valodas attīstības diagnostiku. Izanalizējot runas darbības un valodas attīstības traucējumu izcelsmi, struktūru un simptomātiku, tiek organizēts logopēdiskais korekcijas darbs sākumskolas bērniem individuāli un grupu nodarbībās un individuālajās nodarbībās pirmsskolas bērniem. Korekcijas darbā logopēds sadarbojas ar bērnu vecākiem, skolotājiem. Ņemot vērā atsevišķu bērnu attīstības un veselības problēmas, vecākiem tiek ieteikts konsultēties pie atbilstošiem mediķiem - speciālistiem. Mācību gada sākumā.,5. un 0.klasē tiek veikta skolēnu adaptācijas izpēte. Skolā regulāri tiek apzinātas skolēnu logopēdiskās, psiholoģiskās un sociālās vajadzības. Šo informāciju veiksmīgi izmanto atbalsta sniegšanai skolēniem sadarbībā ar pagasta bāriņtiesu, sociālo darbinieku un policistu. Stiprās puses. Skolā notiek regulāra sadarbība ar Lizuma pagasta ģimenes ārsti un stomotoloģi. 2.Regulāri tiek organizētas audzinoša rakstura vieslektoru nodarbības. 3.Skolēniem, skolotājiem un vecākiem ir iespēja izmantot psihologa, sociālā pedagoga, logopēda palīdzību. Turpmākās attīstības iespējas. Turpināt darba grupas Atbalsts skolēniem darbu. 2. Pilnveidot informācijas apmaiņu starp atbalsta personālu, klasēm, audzinātājiem un vecākiem. Vērtējums ļoti labi 4.2. Atbalsts personības veidošanā Audzināšanas darbs tiek plānots, realizēts un izvērtēts saskaņā ar Lizuma vidusskolas audzināšanas programmu. Klašu audzinātāji strādā pēc atbilstoši programmai izstrādātiem plānojumiem. Skolā ir izstrādāti skolas Kārtības noteikumi, ar tiem skolēni tiek iepazīstināti divas reizes gadā, un izglītojamie to apliecina ar parakstu. Vairāk nekā puse skolotāju (65%) nepiekrīt, ka skolēni labi uzvedas stundu laikā, bet skolas telpās un pagalmā -67%. Skolā aktīvi darbojas Izglītojamo padome. Izstrādāts un apstiprināts Izglītojamo padomes reglaments. Izglītojamo padome darbojas ar mērķi veicināt skolēnu aktīvāku iesaistīšanos mācību procesā un sabiedriskās dzīves organizēšanā. Izglītojamo padomes priekšsēdētājam izveidojusies veiksmīga sadarbība ar skolas vadību un klašu audzinātājiem. Skolēnu padomē skolēni tiek ievēlēti no 5.-2.klasei (divi skolēni no katras klases). Izglītojamo padomē darbojas mācību, kārtības, preses, sporta un radošā sekcija. Skolēni ir ieinteresēti skolas darbības uzlabošanā, izsaka savus priekšlikumus, ierosinājumus un paši ir gatavi izmainīt skolas dzīvi. Anketās viņi izsaka priekšlikumus, ka vajadzētu ieviest formas tērpus, katram skolēnam būtu nepieciešams planšetdators, vajadzētu atjaunot radiomezgla skaņu sistēmu. Skolēni aktīvi iesaistās ārpusstundu pasākumu organizēšanā un vadīšanā. Skolēnu padome regulāri organizē izglītojošus konkursus, izklaidējošus pasākumus, sporta sacensības. Skolas fiziskās vides uzlabošanā organizē parka 22

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr. 4213900387 Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr.65307660, e-pasts:livanu2vsk@livani.lv LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: izglītības iestādes reģistrācijas Nr

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: izglītības iestādes reģistrācijas Nr GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4413900967, izglītības iestādes vadītājs Aivars Mednis PAŠNOVĒRTĒJUMS

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa 23.11.2016. Inga Millere Konsultatīvās nodaļas vadītāja Konsultatīvās

Sīkāk

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko 2017. gada 13. novembrī Projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu

Sīkāk

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr. 4413900341 Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122 Tālrunis 64161448, e-pasts:

Sīkāk

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts:

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts: Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv Mājas lapa: http://www.p1p.edu.lv/

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa Salas pagasts

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk