RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS"

Transkripts

1 RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018

2 1. Vispārējs skolas raksturojums Rīgas 33. vidusskola ir Rīgas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas. Skolas reģistrācijas Nr Rīgas 33. vidusskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ministru kabineta noteikumi, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi normatīvie akti, Rīgas 33. vidusskolas nolikums un skolas Iekšējās kārtības noteikumi /2019.mācību gadā skolā mācās 761 skolēns (uz ). Pēdējos trīs mācību gados skolēnu skaits būtiski nemainās. Rīgas 33. vidusskola šobrīd īsteno trīs licencētas izglītības programmas: Nr.p.k. IP kods IP nosaukums Skolēnu Pamatizglītības mazākumtautību programma Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma 89 skaits Skolu vada skolas direktore Ināra Kostina. Skolā strādā 68 kvalificēti un zinoši pedagoģiskie darbinieki. 33 pedagogiem ir maģistra grāds un 1 ir doktora grāds. Pedagogu izglītības līmenis pilnībā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Skolā ir 18 interešu izglītības pulciņi, kuros skolēni var darboties atbilstoši interesēm un izkopt savus talantus. Skola tiek finansēta no valsts un pašvaldības budžeta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. To apriti un uzskaiti veic centralizēti Rīgas domes Finanšu departaments un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. 2

3 Skolas vīzija Mūsdienīga un konkurētspējīga skola, kas piedāvā kvalitatīvu izglītību. Skolas absolventi ir patstāvīgi un atbildīgi, gatavi iesaistīties Latvijas nākotnes veidošanā. Skolas pamatmērķi Organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības un vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu un atbalsta skolēnu iespēju apgūt zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas nepieciešams izglītības turpināšanai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālai integrācijai un personiskai attīstībai. Skolas galvenie uzdevumi 1. Īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, to mērķus un uzdevumus. 2. Veicināt izglītojamo prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei. 3. Radīt labvēlīgus apstākļus izglītojamo pilnveidošanai par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus. 4. Veidot izglītojamo kultūras un labas uzvedības iemaņas aktīvai līdzdalībai procesos demokrātiskas sabiedrības apstākļos un spēju uzņemties atbildību, risinot kopīgas problēmas. 5. Novērtēt izglītības procesa kvalitāti un plānot tālāko darbību. 6. Sadarboties ar izglītojamo vecākiem (personām, kas realizē aizgādību; turpmāk vecāki), lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu izglītojošo darbu, kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmu mērķu sasniegšanā. 7. Racionāli izmantot Skolai piešķirtos resursus, veicināt kvalitatīvas mācību un materiālās bāzes veidošanu. Attīstības plānošanas procesa norise Rīgas 33. vidusskolā Pašvērtējuma rezultāti veido pamatu tālākās darbības plānošanai. Tāpēc vispusīgi tika analizēta skolas attīstības plāna (2015./ /2018.) prioritāšu izpilde, statistikas dati, skolas darba plānu izpilde, rūpīgi tika izvērtēti ārējie un iekšējie normatīvie dokumenti, metodiskās padomes, vadības sanāksmju lēmumu izpilde, skolotāju un metodisko komisiju pašvērtējuma materiāli, veikta pedagogu, skolēnu un vecāku anketēšana. Rīgas 33. vidusskolas attīstības plāna izstrādē piedalījās pedagoģiskais kolektīvs un Skolas padome. Skolotāju iesniegtie priekšlikumi tika analizēti metodiskajās komisijās un Metodiskajā padomē. Skolas darba pašvērtējums un ieteikumi turpmākai darbībai apspriesti administrācijas sanāksmēs, Metodiskajā padomē, skolotāju sanāksmēs. Apkopojot rezultātus, tika iegūtas svarīgas atziņas, kuras norāda uz skolas stiprajām un vājajām pusēm, kā arī faktoriem, kas veicina skolas attīstību. 3

4 2. Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošanas novērtējums Darbības prioritātes pa pamatjomām Mācību saturs Mērķtiecīga daudzveidīgo interneta resursu un digitālo mācību līdzekļu izmantošana, lai paaugstinātu izglītojamo digitālās kompetences un sekmētu patstāvīgās mācīšanās prasmju apguvi. Izglītojamo praktisko darbību iespēju pilnveidošana mācību procesā atbilstoši mācību priekšmetu standartu prasībām. Sasniegtais rezultāts 1. Ir paaugstinātas pedagogu profesionālās kompetences mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai, akcentējot daudzveidīgo interneta resursu un digitālo mācību līdzekļu izmantošanas iespējas mācību procesā un uzlabojot pedagogu mūžizglītības kompetences (svešvalodu, IKT prasmes). 2. Ir izstrādāti mūsdienīgi metodiskie un mācību līdzekļi gan praktisko darbību, gan pētniecisko prasmju, gan digitālo prasmju pilnveidošanai. Ir papildināta skolas e-lāde. 3. Izglītojamie ir apmācīti un mērķtiecīgi izmanto daudzveidīgus interneta resursus un digitālos mācību līdzekļus mācīšanās procesā, efektīvi izmantojot mūsdienīgas pedagoģiskās un informācijas tehnoloģijas. 4. Lai sekmētu pedagogu kompetences paaugstināšanu par elektroniskos mācību materiālu veidošanu un mērķtiecīgu izmantošanu, tika novadīta un izanalizēta metodisko ideju diena Elektronisko mācību materiālu pielietošana mācību stundā, lai radītu mūsdienīgu mācību procesu. Atklātās stundas tika izvērtētas un analizētas. Izglītojamajiem bija iespēja demonstrēt viņu rīcībā esošo resursu izvēles un izmantošanas prasmes. Pedagogu prasme elektronisko mācību materiālu izmantošanā tika analizēta, vērojot mācību stundas. 5. Lai sekmētu izglītojamo digitālo kompetenču pilnveidošanu un patstāvīgās mācīšanās prasmju apguvi, gada 4. aprīlī tika novadīta un izanalizēta metodisko ideju diena Mūsdienu tehnoloģiju izmantošana mācību procesā, lai paaugstinātu izglītojamo digitālās kompetences un sekmētu patstāvīgās mācīšanās prasmju apguvi gada 28. novembrī tika novadīta tematiska Pedagoģiskās padomes sēde Izglītojamo digitālo kompetenču paaugstināšana, lai sekmētu patstāvīgās mācīšanās prasmju apguvi. 7. Ir apzināts un izanalizēts izglītojamo viedoklis par digitālām kompetencēm mācīšanās procesā. 8. Ir paaugstinātas pedagogu kompetences par praktisko darbību iespēju izmantošanu mācību procesā. 9. Mācību priekšmetu programmu kvalitatīvai apguvei pedagogi plāno izglītojamo praktisko darbību attīstības veicinošas metodes un darba formas. 10. Pedagogi kopā ar izglītojamajiem aktīvi iesaistījās dažādos konkursos un sacensībās, kas attīsta izglītojamo praktiskās iemaņas un spējas klašu izglītojamie piedalījās projektā Skolas estētiskas vides pilnveidošana. 12. Klases aktīvi dodas ekskursijās, kurās tiek sekmēta praktisko spēju attīstība. 13. Lai realizētu plānoto un izglītojamos sagatavotu sekmīgai nākotnei mainīgajā pasaulē, skolas iesaistījās Eiropas Savienības fonda projektā Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. 4

5 Mācīšana un mācīšanās Pedagogu zināšanu un prasmju pilnveidošana elektronisko mācību materiālu izstrādāšanā. Izglītojamo patriotiskās, pilsoniskās un valstiskās apziņas sekmēšana, gatavojoties Latvijas valsts simtgades jubilejai, veicinot skolēnu iniciatīvu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā, akcentējot svētku svarīgo lomu sabiedrības izaugsmē un vērtību attīstībā. Izglītojamo pētnieciskās darbības prasmes pilnveidošana, tuvinot mācīšanas un mācīšanās procesu reālajai dzīvei. Skolēnu sasniegumi Mērķtiecīga izglītojamo skaitļošanas prasmju uzlabošana, lai veicinātu mācību sasniegumu paaugstināšanu. 1. Ir paaugstināta pedagogu kompetence par elektronisko mācību materiālu veidošanu un izmantošanu. 2. Ir izveidoti mūsdienīgi elektroniskie metodiskie materiāli un papildināta skolas e-lāde. 3. Ir veikta izglītojamo viedokļa izpēte par to, kā elektronisko mācību materiālu izmantošana ietekmē mācību motivācijas paaugstināšanu. 4. Ir izstrādāta programma Latvijas valsts simtgades jubilejai. 5. Ir izvērtēti sagatavošanās darbi Latvijas simtgadei, kā arī novadīti dažādi pasākumi. 6. Ar radošām metodēm tiek aktualizēta Latvijas vēsture mācību priekšmetos un ārpusklases pasākumos. 7. Lai sekmētu izglītojamo patriotiskās, pilsoniskās un valstiskās apziņas sekmēšanu, gada 23. novembrī tika novadīta un izvērtēta metodisko ideju diena Mana stunda Latvijai. 8. Ir izveidota izstāde skolas Novadpētniecības muzejā Dāvana Latvijai. 9. Ir paaugstināta pedagogu kompetence par pētnieciskās darbības prasmes būtību un tās attīstību. 10. Ir iegūtas godalgotas vietas izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferencē pilsētas un valsts līmenī. 11. Ir organizēta pedagogu labās prakses popularizēšana un pieredzes apmaiņa par izglītojamo pētnieciskās darbības prasmes pilnveidošanu un attīstību, tuvinot mācīšanas un mācīšanās procesu reālajai dzīvei. 12. Skolēnu pašpārvalde gada 22. novembrī novadīja Pārdaugavas konferenci Daugavgrīva un Bolderāja - vieta, kur savijas Latvijas pagātne un tagadne. Pirms konferences izglītojamie veica pētījumu Rīgas 33. vidusskolas izglītojamo un Bolderājas/Daugavgrīvas iedzīvotāju informētība par sava mikrorajona vēsturi un nozīmi Latvijā mūsdienās un sagatavoja prezentācijas Bolderāja un Daugavgrīva mūsdienās, Bermontiāde Bolderājā un Daugavgrīvā tika novadīta Metodisko ideju diena Izglītojamo pētnieciskās darbības prasmju pilnveidošana, tuvinot mācīšanas un mācīšanās procesu reālajai dzīvei notika Pedagoģiskās padomes sēde Izglītojamo pētnieciskās darbības prasmju pilnveidošana, tuvinot mācīšanas un mācīšanās procesu reālajai dzīvei 1. Skolotāji motivējuši izglītojamos paaugstināt skaitļošanas prasmes. 2. Izglītojamajiem ir sniegts atbalsts skaitļošanas prasmju uzlabošanai. 3. Ir izstrādāti ieteikumi skolotājiem un vecākiem izglītojamo skaitļošanas prasmju uzlabošanai. 4. Ir organizēti pasākumi izglītojamo skaitļošanas prasmju uzlabošanai. 5. Ir izanalizēts, kā izglītojamie tiek motivēti skaitļošanas prasmju uzlabošanā. 6. Lai sekmētu izglītojamo skaitļošanas prasmju pilnveidi, ievērojot starppriekšmetu saikni, tika novadīta un izanalizēta metodisko ideju diena Mācību metodes un darba organizācijas formas izglītojamo skaitļošanas prasmju pilnveidošanā, ievērojot starppriekšmetu saikni. Skolotāji demonstrēja savu prasmi izmantot metodes un darba organizācijas formas, kas sekmē izglītojamo skaitļošanas prasmju pilnveidošanu dažādos mācību priekšmetos. 7. Skolas psihologs ir izstrādāja prezentāciju par diskalkuliju un uzmanības deficīta un impulsivitātes sindromu 5

6 UDHS un iepazīstināja ar to skolotājus. Šī prezentācija ar ieteikumiem ir pieejama e-klasē. 8. Realizējot skolas Attīstības plāna prioritātes, izglītojamajiem tika noorganizēts Skaitļošanas prasmju maratons, izmantojot tiešsaisti 9. Ir paaugstināta skolotāju kompetence izglītojamo skaitļošanas prasmju uzlabošanai. 10. Metodisko komisiju sanāksmēs ir izanalizēts, kā izglītojamie tiek motivēti skaitļošanas prasmju uzlabošanā, kāpēc skaitļošanas prasmju pilnveide ir aktuāla, kā arī par to, kā risināt zemo mācību sasniegumu problēmu un veicināt izglītojamo motivāciju mācīties matemātiku. Atbalsts skolēniem Individuālo izglītības plānu izstrādāšana un ieviešana atbalsta pasākumiem izglītojamiem. Veselīga dzīvesveida popularizēšana un aktualizēšana, izstrādājot un īstenojot programmu Esmu vesels un dzīvespriecīgs. 1. Regulāri tiek apzināti izglītojamie, kuriem būtu nepieciešams izstrādāt un realizēt individuālo izglītības plānu. 2. Ir paaugstināta pedagogu kompetence par izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un grūtībām. 3. Skolas Atbalsta personāls ir iepazīstinājis pedagogus ar dažādām izglītojamo uztveres īpatnībām, mācīšanās un attīstības traucējumiem un to izmantošanas iespējām diferencēta mācību procesa organizēšanai un vadīšanai. 4. Sadarbībā ar pedagoģiski medicīnisko komisiju, tiek īstenoti atbalsta pasākumi izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās. 5. Ir novērtēta izstrādāto individuālo izglītības atbalsta pasākumu ietekme uz izglītojamā izaugsmes dinamiku. 6. Lai izanalizētu atbalsta pasākumu izglītojamajiem efektivitāti un paaugstinātu pedagogu kompetenci par izglītojamajiem ar mācīšanās un uzvedības traucējumiem, tika novadīta Pedagoģiskās padomes sēde Atbalsta pasākumu izglītojamiem efektivitāte. 7. Skola ir iesaistījusies projektā Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. 8. Ir paaugstināta pedagogu kompetence par veselīgu dzīvesveidu un tā popularizēšanu. 9. Skolas Atbalsta personāla komisijas speciālistiem konsultē pedagogus par labvēlīgas, emocionālas, pozitīvas sadarbības vides ietekmi uz cilvēka veselību. 10. Programma Esmu vesels un dzīvespriecīgs ietvaros skolas kolektīvs organizē un piedalās veselīga dzīvesveida veicinošos pasākumos, projektos. 11. Skolas kolektīvs aktīvi piedalās sporta un aktīva dzīvesveida pasākumos. 12. Ir vēroti un analizēti pasākumi, projekti, mācību stundas par veselīga dzīvesveida popularizēšanu. 13. Lai skolēnu vidū veicinātu veselīgas ēšanas paradumus un piena patēriņu, skola piedalās Eiropas Komisijas finansētajā programmā Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamajiem jeb Skolas piena programmā un Eiropas Komisijas programmā Augļi skolai. 14. No gada līdz notika Metodisko ideju dienas-meistarklases Esi vesels un dzīvespriecīgs. 6

7 Skolas vide Skolas labāko absolventu fotogalerijas izveidošana. Zaļās klases izveidošana, skolas tēla veidošanai, sadarbojoties pedagogiem un izglītojamiem. Resursi Pedagogu pieredzes apmaiņas un labās prakses popularizēšana, organizējot pieredzes apmaiņas pasākumus skolā un ārpus skolas. Dabaszinību kabineta iekārtošana sākumskolas klasēm. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Skolas attīstības plāna 2015./ /2018. mācību gadam ieviešana, īstenošanas izvērtēšana un pašvērtējuma ziņojuma sagatavošana skolas un izglītības 1. Ir veikta aptauja par skolas absolventu tālākajām gaitām. 2. Skolas muzejā ir apkopota informācija par skolas absolventu tālākajām gaitām. 3. Ir apzināts izglītojamo viedoklis par Zaļās klases izveidošanu. 4. Tika izstrādātas Zaļās klases skices. 5. Lai veidotu skolas tēlu, sadarbojoties izglītojamajiem un pedagogiem, ir izveidota Zaļā klase. 6. Skola piedalījās jauniešu iniciatīvas projektu konkursā Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana un veica teritorijas apzaļumošanu. 1. Regulāri tiek paplašināts pedagogu redzesloks par daudzveidīgām profesionālajām pašizteikšanās formām, metodēm un iespējām izglītības jomā. 2. Tiek apzināti radošās darbības piemēri un stiprināta saikne starp radošumu izglītībā un ilgtspējīgu attīstību. 3. Pedagogi piedalās dažādos pieredzes apmaiņas un labās prakses popularizēšanas pasākumos skolā un ārpus skolas. 4. Ir papildināta skolas e-lāde ar interesantiem un mūsdienīgiem mācību materiāliem. 5. Lai stiprinātu saikni starp radošumu izglītībā un ilgtspējīgu attīstību, skolotāji ir iesaistījušies dažādos projektos un tālākizglītības programmās. 6. Ir apzināti nepieciešamie resursi dabaszinību kabineta iekārtošanai. 7. Ir saplānots dabaszinību kabineta noslogojums 8. Pedagogi ir apguvuši kabineta piedāvātās iespējas, apgūstot, veidojot un lietojot mūsdienīgus mācību materiālus un ierīces. 9. Skolas finanšu iespēju robežās ir iekārtots mūsdienīgs dabaszinību kabinets klašu izglītojamajiem. 10. Dabaszinību mācību satura apguvei tiek izmantots mūsdienīgs dabaszinību kabinets. 1. Skolas darbu reglamentējošie dokumenti atbilst Ministru kabineta noteikumiem. 2. Ir uzlabota skolas darba organizācija un iekšējās kontroles struktūrvienību pienākumu optimizācija. 3. Skolā mērķtiecīgi organizē un īsteno kontroli un izvērtēšanu dažādos skolas darbības aspektos 4. Ir izstrādāts un tika realizēts skolas Attīstības plāns 2015./ /2018.m.g., un tas publicēts skolas mājas lapā. 5. Rīgas 33. vidusskolas darbības pašnovērtēšanas process ir plānots un strukturēts. Pašnovērtēšana notiek regulāri, un to pārrauga skolas administrācija. Darba kontrole un izvērtēšana, informācijas faktu uzkrāšana notika visa mācību gada laikā atbilstoši skolas prioritātēm, uzdevumiem, darba plānam un izstrādātiem skolas iekšējās kontroles noteikumiem. 7

8 programmu akreditācijai. Skolas attīstības plāna 2015./ /2018. mācību gadam izvērtēšana, un jauna skolas attīstības plāna 2018./ /2021. mācību gadam izstrāde. 6. Veicot skolas darbības pašnovērtējumu, tiek ņemts vērā metodisko komisiju pašvērtējums, katra pedagoga un katra speciālista pašvērtējums. Pašnovērtēšanā konstatētās skolas darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus personāls zina un prasmīgi izmanto, plānojot turpmāko darbu. Vadība rosina arī Skolas padomi, izglītojamo vecākus un izglītojamos vērtēt skolas darbību. 7. Ir izvērtēta skolas Attīstības plānā izvirzīto mērķu sasniegšana un, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, ir izvirzītas tālākas attīstības vajadzības, iesaistot skolas darbiniekus, Metodiskās padomes, Skolas padomes locekļus, izglītojamos un vecākus. 8. Ir izstrādāts skolas Attīstības plāns 2020./2021. mācību gadam. 8

9 Skolas darba pašvērtējums pamatjomā Mācību saturs Skolas darba stiprās puses Skolā licencētas 3 vispārējās izglītības programmas, lai nodrošinātu izglītojamo un vecāku izvēli. Licencēto izglītības programmu saturs sagatavo izglītojamos veiksmīgai tālākās izglītības ieguvei un sekmīgas karjeras iespējām. Grozījumi izglītības programmās veikti atbilstošo normatīvo aktu prasībām. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētajām izglītības programmām. Mācību stundu saraksts ir pieejams un pārskatāms. Par izmaiņām mācību stundu sarakstā izglītojamie un pedagogi ir savlaicīgi informēti. Ar mācību stundu sarakstu un veiktām izmaiņām iespējams iepazīties e-vidē. Izglītojamo mācību slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Izglītības iestādes vadība un pedagogi veiksmīgi sadarbojas mācību priekšmetu programmu pilnveidē. Pedagogi plāno mācību satura apguves secību, dažādu tēmu apguvei paredzēto laiku, mācību līdzekļus un metodes, vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus, paredz mācību darba diferenciāciju un individualizāciju. Skolā esošie resursi un mācību kabinetu iekārtojums nodrošina mācību priekšmetu standartu izpildi un mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanu izglītības procesā. Skolotājiem tiek sniegta metodiskā un materiāli tehniskā palīdzība izglītības programmu īstenošanā. Informatīvi-izglītojošais centrs nodrošina metodoloģisku un teorētisku atbalstu inovācijām, programmu īstenošanai. Skola nodrošina ar izglītības programmas īstenošanai atbilstošo mācību literatūru un citiem mācību līdzekļiem. Tālākās attīstības vajadzības Jaunu izglītības programmu un interešu izglītības programmu izstrādāšana, balstoties uz jaunajiem izglītības standartiem un mācību saturu, kas orientētas uz novatorismu un jaunradi, tostarp uzņēmējdarbības garu, zinātniski pētnieciskās darbības prasmju attīstīšanu, kas sekmē loģisko, algoritmisko domāšanu un informācijpratības īpatsvara palielināšanu (datorikas mācību priekšmeta ieviešana, programmēšanas prasmju pilnveidošana u.c.). 9

10 Skolas darba pašvērtējums pamatjomā Mācīšana un mācīšanās Skolas darba stiprās puses Pedagogi seko līdzi jaunākajām tendencēm savā mācību priekšmetā, izmanto mācību stundā mūsdienīgas tehnoloģijas, kas stimulē izglītojamo prasmes mācīties patstāvīgi. Veikta pedagogu pieredzes apmaiņa par metožu un darba formu izmantojumu mācību procesā. Izglītojamie tiek rosināti mācīšanās procesā izmantot skolas rīcībā esošās iespējas (datorklases, bibliotēku, konferenču zāli, sporta zāli, skolas muzeju, mācību klases, kas ir aprīkotas ar tehniskajiem līdzekļiem u.t.t.). Tiek veicināta izglītojamo pašatbildība, pašiniciatīva. Skolā ir izstrādāta noteikta sistēma projektu un izglītojamo zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā. Lielākā daļa pedagogu izmanto mācību metodes, kas ir daudzveidīgas un atbilst izglītojamo spējām, vecumam, mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām. Lielākā daļa pedagogu mācību priekšmetu programmu īstenošanā veiksmīgi nodrošina mācību procesa saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Skola mērķtiecīgi organizē mācību priekšmetu olimpiādes, konkursus, sporta pasākumus un citus ar mācību un audzināšanas procesu saistītus pasākumus un projektus. Izglītojamie gūst godalgotas vietas. Skola regulāri informē izglītojamos un vecākus par mācību darba izvirzītajām prasībām. Pedagogi sistemātiski un kompetenti vērtē izglītojamo mācību darbu, ievērojot valstī noteikto vērtēšanas kārtību. Tālākās attīstības vajadzības Izglītojamo motivēšana, mācību stundās izvirzot izglītojamajiem skaidrus, izmērāmus, nozīmīgus un uz dziļāku izpratni vērstus sasniedzamos rezultātus un sniedzot atgriezenisko saiti. 10

11 Skolas darba pašvērtējums pamatjomā Skolēnu sasniegumi Skolas darba stiprās puses Skolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu uzskaitei un analīzei. Vērojama pozitīva dinamika 9. klašu izglītojamo sasniegumu izaugsmē valsts centralizētajā eksāmenā valsts valodā (par 7,7%). Pēc skolas un Valsts izglītības satura centra valsts pārbaudes darbu statistikas datiem 12. klašu izglītojamo vidējie centralizēto eksāmenu rezultāti angļu valodā un matemātikā ir augstāki nekā valstī. Pēc skolas datiem pēdējos 2 gados ir uzlabojušies 3. klašu izglītojamo rezultāti valsts diagnosticējošajā darbā matemātikā par 8,7%, valsts valodā par 1,5%, bet 6. klašu izglītojamo rezultāti ir uzlabojušies valsts diagnosticējošajā darbā matemātikā par 0,3 %. Pēc mācību gada darba analīzes ikdienas mācību darbā augsts un optimāls līmenis klasēs ir 58,90%, klasēs 32,65%, klasēs 45,89%. Tālākās attīstības vajadzības Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana eksaktajos mācību priekšmetos. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā Atbalsts skolēniem Skolas darba stiprās puses Skolas atbalsta personāla speciālisti piedalās klases stundās, veic izglītojamo individuālu un klases kolektīva izpēti, sadarbojas ar pedagogiem un vecākiem problēmsituāciju risināšanā. Skola organizē darbu ar izglītojamajiem, kuriem mācības sagādā grūtības vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. Tālākās attīstības vajadzības Iesaistīšanās programmā Latvijas skolas soma, lai izglītojamie izzinātu un iepazītu Latvijas vērtības, kultūrtelpu, kā arī spēcinātu piederības sajūtu un valstisko identitāti. Piedalīšanās Eiropas Sociālās fonda projektā Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ietvaros, lai 11

12 Skola ir iesaistījusies projektā Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Skola veicina talantīgo un spējīgo izglītojamo līdzdalību konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos darbos, projektos, un gūst godalgotas vietas rajona, pilsētas un valsts mērogā. Skolā ir izstrādāta vienota audzināšanas programma. Skolā ir izveidota izglītojamo pašpārvalde Skolēnu dome. Skolā ir 18 interešu izglītības pulciņi, kas sekmē izglītojamo vispusīgas personības attīstīšanu. Skola organizē un atbalsta izglītojamo karjeras izvēles pasākumus. Visiem pasākumiem ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti, telpās ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija. Visi izglītojamie zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās vai evakuācijas gadījumā. Skola regulāri informē vecākus par skolas darbību, izglītojamo mācību sasniegumiem, stundu apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret mācību darbu. Vecāki, informācijas apmaiņai, izmanto e-klasi un skolas tīmekļa vietni. sniegtu atbalstu izglītojamajiem un novērstu riska faktorus mazinātu izglītojamo skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Piedalīšanās projektā Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, kas nodrošina klašu izglītojamo piedalīšanos dažādās aktivitātēs: nodarbībās; lekcijās; ekskursijās uz Latvijas uzņēmumiem; tikšanās ar profesiju pārstāvjiem un karjeras vadības speciālistiem. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā Skolas vide Skolas darba stiprās puses Skola mērķtiecīgi plāno un īsteno tēla veidošanu. Skolai ir sava atribūtika (karogs, emblēma, himna), tradīcijas. Informatīvi-izglītojošajā centrā ir skolas novadpētniecības muzejs. Skolā darbojas Ētikas komisija, kur var griezties pēc palīdzības konflikta situācijās. Ir izstrādāts Ētikas komisijas nolikums. Skolas fiziskā vide ir vienmēr sakopta un estētiski noformēta. Tālākās attīstības vajadzības Mūsdienīga informācijas tehnoloģiju kabineta iekārtošana. 12

13 Lai sekmētu skolas tēla veidošanu un attīstītu radošumu, ir izveidota Zaļā klase Skolas apkārtnē ceļu satiksme organizēta tā, lai izglītojamie varētu justies droši. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā Resursi Skolas darba stiprās puses Skolas telpu iekārtojums ļauj nodrošināt pilnvērtīgu, mūsdienīgu mācību procesu. Skolā ir nepieciešamie materiāli tehniskie resursi izglītības programmu īstenošanai. Regulāri tiek papildināti un atjaunoti bibliotēkas fondi, kas sekmē izglītojamo izziņas interesi un pilnveido viņu lasītprasmi. Skolai ir viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls, un sekmīgi darbojas atbalsta personāls. Skola mērķtiecīgi un plānveidīgi atbalsta skolotāju tālākizglītību. Skolotāji turpina mācības augstskolās un maģistrantūrā. Pedagogi aktīvi piedalās Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā. Pedagogi aktīvi piedalās dažādās ar pedagoģisko darbību saistītās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus skolas un gūst godalgotas vietas un atzinību. Ir iekārtots dabaszinību kabinets 1.-4.klasēm. Tālākās attīstības vajadzības Pedagogu sadarbības veicināšana uz kompetencēm balstīta mācību procesa nodrošināšanā. Pedagogu svešvalodu prasmju un prasmju darbā ar starptautisko projektu iniciatīvām paaugstināšana. Pedagogu valsts valodas prasmju pilnveidošana sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru - Profesionālās kompetences pilnveide pedagogiem, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē. Iesaistīšanās starptautiskos projektos, lai sniegtu daudzveidīgas iespējas pedagogu pašizaugsmei un izglītojamo personības izaugsmei. 13

14 Skolas darba pašvērtējums pamatjomā Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Skolas darba stiprās puses Skolas darbība tiek mērķtiecīgi plānota un izvērtēta. Pašvērtēšanas process virzīts uz būtiskiem aspektiem katrā skolas darba jomā. Skolas darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti demokrātiski. Ir izveidota skolas vadības organizatoriskā struktūra un sistēma, tā veicina skolas darbinieku komandas mērķtiecīgu darbību. Skolas iekšējā kontrole ir sistemātiska, visaptveroša un regulāra, tā sekmē skolas attīstības uzlabošanu. Skolas vadība mācību gada beigās analizē pedagogu pašvērtējumu, plānojot darbu jaunajam mācību gadam, ņem vērā skolotāju un Metodiskās padomes ieteikumus. Skolas attīstības plāns ir veidots, ņemot vērā skolas darbības pamatmērķus, pašvērtējumu un iepriekš veikto darbu. Šī dokumenta izstrādē piedalās pedagoģiskais personāls un Skolas padome. Skola tika sekmīgi akreditēta un ir ieguvusi augstāko vērtējumu visās pamatjomās. Skolā ir izveidotas 9 metodiskās komisijas, izglītības iestādes vadība veiksmīgi koordinē to darbību. Skola īsteno mērķtiecīgu sadarbību ar pašvaldības, valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām. Tālākās attīstības vajadzības Regulāri analizēt attīstības plāna izpildi un veikt nepieciešamās korekcijas. Plānojot skolas attīstību, turpināt sadarboties ar visām skolas un ārējām institūcijām, lai realizētu valsts un sabiedrības intereses. Skolas attīstības plāna 2020./2021. mācību gadam izvērtēšana, un jauna skolas attīstības plāna 2021./ /2024. mācību gadam izstrāde. 14

15 4. Skolas attīstības prioritātes 2018./2019.m.g /2021.m.g. Pamatjoma 2018./2019. m.g /2020. m.g /2021. m.g. Mācību saturs Jaunu izglītības programmu un interešu izglītības programmu izstrādāšana, balstoties uz jaunajiem izglītības standartiem un mācību saturu, kas orientētas uz novatorismu un jaunradi, tostarp uzņēmējdarbības garu, zinātniski pētnieciskās darbības prasmju attīstīšanu, kas sekmē loģisko, algoritmisko domāšanu, informācijpratības un medijpratības īpatsvara palielināšanu (datorikas mācību priekšmeta ieviešana, programmēšanas prasmju pilnveidošana u.c.). Mācīšana un mācīšanās Skolēnu sasniegumi Izglītojamo motivēšana, mācību stundās izvirzot izglītojamajiem skaidrus, izmērāmus, nozīmīgus un uz dziļāku izpratni vērstus sasniedzamos rezultātus un sniedzot atgriezenisko saiti. Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana eksaktajos mācību priekšmetos. Atbalsts skolēniem Iesaistīšanās programmā Latvijas skolas soma, lai izglītojamie izzinātu un iepazītu Latvijas vērtības, kultūrtelpu, kā arī spēcinātu piederības sajūtu un valstisko identitāti. Iesaistīšanās programmā Latvijas skolas soma, lai izglītojamie izzinātu un iepazītu Latvijas vērtības, kultūrtelpu, kā arī spēcinātu piederības sajūtu un valstisko identitāti. Iesaistīšanās programmā Latvijas skolas soma, lai izglītojamie izzinātu un iepazītu Latvijas vērtības, kultūrtelpu, kā arī spēcinātu piederības sajūtu un valstisko identitāti. Piedalīšanās Eiropas Sociālās fonda projektā Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ietvaros, lai sniegtu atbalstu izglītojamajiem un novērstu riska faktorus mazinātu izglītojamo skaitu, kuri pārtrauc mācības un Piedalīšanās Eiropas Sociālās fonda projektā Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ietvaros, lai sniegtu atbalstu izglītojamajiem un novērstu riska faktorus mazinātu izglītojamo skaitu, kuri pārtrauc mācības un Piedalīšanās Eiropas Sociālās fonda projektā Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ietvaros, lai sniegtu atbalstu izglītojamajiem un novērstu riska faktorus mazinātu izglītojamo skaitu, kuri pārtrauc mācības un 15

16 nepabeidz skolu. Piedalīšanās projektā Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, kas nodrošina klašu izglītojamo piedalīšanos dažādās aktivitātēs: nodarbībās; lekcijās; ekskursijās uz Latvijas uzņēmumiem; tikšanās ar profesiju pārstāvjiem un karjeras vadības speciālistiem. nepabeidz skolu. Piedalīšanās projektā Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, kas nodrošina klašu izglītojamo piedalīšanos dažādās aktivitātēs: nodarbībās; lekcijās; ekskursijās uz Latvijas uzņēmumiem; tikšanās ar profesiju pārstāvjiem un karjeras vadības speciālistiem. nepabeidz skolu. Skolas vide Mūsdienīga informācijas tehnoloģiju kabineta iekārtošana. Resursi Pedagogu sadarbības veicināšana uz kompetencēm balstīta mācību procesa nodrošināšanā. Pedagogu svešvalodu prasmju un prasmju darbā ar starptautisko projektu iniciatīvām paaugstināšana. Pedagogu valsts valodas prasmju pilnveidošana sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru - Profesionālās kompetences pilnveide pedagogiem, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē. Iesaistīšanās starptautiskos projektos, lai sniegtu daudzveidīgas iespējas pedagogu pašizaugsmei un izglītojamo personības izaugsmei. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Skolas attīstības plāna 2020./2021. mācību gadam ieviešana, īstenošanas izvērtēšana Skolas attīstības plāna 2020./2021. mācību gadam īstenošanas izvērtēšana Skolas attīstības plāna 2020./2021. mācību gadam izvērtēšana, un jauna skolas attīstības plāna 2021./ /

17 mācību gadam izstrāde. 17

18 2018./2019.m.g /2020.m.g /2021.m.g. Pamatjoma: Mācību saturs. Prioritāte: Jaunu izglītības programmu un interešu izglītības programmu izstrādāšana, balstoties uz jaunajiem izglītības standartiem un mācību saturu, kas orientētas uz novatorismu un jaunradi, tostarp uzņēmējdarbības garu, zinātniski pētnieciskās darbības prasmju attīstīšanu, kas sekmē loģisko, algoritmisko domāšanu, informācijpratības un medijpratības īpatsvara palielināšanu (datorikas mācību priekšmeta ieviešana, programmēšanas prasmju pilnveidošana u.c.). Mērķis: Izstrādāt jaunu izglītības programmu un jaunas interešu izglītības programmas. Novērtēšanas kritēriji: - ir veikta izglītojamo aptauja par esošajām interešu izglītības programmām un izglītojamo interesēm par mūsdienīgām interešu izglītības programmām; - ir izstrādātas jaunas interešu izglītības programmas, kas orientētas uz novatorismu un jaunradi, tostarp uzņēmējdarbības garu, zinātniski pētnieciskās darbības prasmju attīstīšanu, kas sekmē loģisko, algoritmisko domāšanu, informācijpratības un medijpratības īpatsvara palielināšanu; - ir izstrādāta jauna izglītības programma, balstoties uz jaunajiem izglītības standartiem un mācību saturu; - ir paaugstinātas pedagogu profesionālās kompetences mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai (kursi, semināri, meistarklases, stundu vērošana, aptaujas u.c.). Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Veikt izglītojamo aptauju par esošajām interešu izglītības programmām un izglītojamo interesēm par mūsdienīgām Klašu audzinātāji 2018./2019.m.g Skolas resursi Direktora vietnieki 18

19 interešu izglītības programmām. EDURIO Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem un mūsdienu aktualitātēm, izstrādāt jaunas interešu izglītības programmas. Interešu izglītības pedagogi 2018./2019.m.g /2020.m.g. IZM, VISC metodiskie materiāli, skolas līdzekļi Direktora vietnieki Paaugstināt pedagogu profesionālās kompetences mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai, balstoties uz jaunajiem izglītības standartiem un mācību saturu. Pedagogi 2018./2019.m.g /2020.m.g. RIIMC, IZM, LVA Sagatavot jaunās izglītības programmas projektu, nodrošināt tās apspriešanu pedagogu, izglītojamo un vecāku vidū. Direktora vietnieki, pedagogi 2019./2020.mg IZM, VISC metodiskie materiāli, skolas resursi Izstrādāt jaunu izglītības programmu, balstoties uz jaunajiem izglītības standartiem un mācību saturu. Direktora vietnieki, pedagogi 2020./2021.m.g. IZM, VISC metodiskie materiāli, skolas līdzekļi 19

20 2018./2019.m.g /2020.m.g /2021.m.g. Pamatjoma: Mācīšana un mācīšanās Prioritāte: Izglītojamo motivēšana, mācību stundās izvirzot izglītojamajiem skaidrus, izmērāmus, nozīmīgus un uz dziļāku izpratni vērstus sasniedzamos rezultātus un sniedzot atgriezenisko saiti. Mērķis: Mācību stundās izvirzīt izglītojamajiem skaidrus, izmērāmus, nozīmīgus un uz dziļāku izpratni vērstus sasniedzamos rezultātus un sniegt atgriezenisko saiti. Novērtēšanas kritēriji: - ir veikts mērķtiecīgs darbs, lai pilnveidotu pedagogu prasmi formulēt un analizēt sasniedzamo rezultātu (kursi, semināri, meistarklases, atklātās stundas u.c.); - pedagogiem tiek sniegta atgriezeniskā saite, kā arī tiek dota iespēja saprast, kuras prasmes un kāda līmenī vēl jāpilnveido (pārrunas, aptaujas; pašvērtējums u.c.); - ir veikta izglītojamo aptauja, lai noskaidrotu, vai mācību stundās izvirzot izglītojamajiem skaidrus, izmērāmus, nozīmīgus un uz dziļāku izpratni vērstus sasniedzamos rezultātus un sniedzot atgriezenisko saiti, paaugstinās viņu motivācija mācīties; - ir organizēti un analizēti pieredzes apmaiņas pasākumi. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Pilnveidot pedagogu prasmi formulēt un analizēt sasniedzamo rezultātu (kursi, semināri, meistarklases, atklātās stundas u.c.) Pedagogi, metodisko komisiju vadītāji, VISC ESF projekta Kompetenču pieeja 2019./2020.m.g. Skolas resursi, RIIMC, VISC Direktora vietnieki 20

21 mācību saturā mācību jomas (pirmsskola, sākumskola) koordinators Sniegt atgriezenisko saiti pedagogiem un dot iespēju saprast, kuras prasmes un kāda līmenī vēl jāpilnveido (pārrunas, aptaujas; pašvērtējums u.c.) Metodisko komisiju vadītāji, koordinators, direktora vietnieki 2019./2020.m.g. Skolas resursi Direktora vietnieki Veikt izglītojamo aptauju, lai noskaidrotu, vai mācību stundās izvirzot izglītojamajiem skaidrus, izmērāmus, nozīmīgus un uz dziļāku izpratni vērstus sasniedzamos rezultātus un sniedzot atgriezenisko saiti, paaugstinās viņu motivācija mācīties Pedagogi, direktora vietnieki 2019./ m.g. Skolas resursi, EDURIO Direktora vietnieki Organizēt un analizēt pieredzes apmaiņas pasākumus Metodisko komisiju vadītāji, koordinators, direktora vietnieki m.g. Skolas resursi Direktora vietnieki 21

22 2018./2019.m.g /2020.m.g /2021.m.g. Pamatjoma: Prioritāte: Mērķis: Skolēnu sasniegumi Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana eksaktajos mācību priekšmetos. Uzlabot izglītojamo mācību sasniegumus eksaktajos mācību priekšmetos Novērtēšanas kritēriji: - ir organizēta mācību stundu vērošana ar mērķi noskaidrot, kā mācību procesā tiek nodrošināta izglītojamo motivēšana eksaktajos mācību priekšmetos, lai uzlabotu mācību sasniegumus (stundu vērošana, analīze, aptauja); - pedagogi mācību procesā izmanto dažādas mūsdienīgas mācību metodes un darba formas, lai sekmētu izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanos eksaktajos mācību priekšmetos (stundu vērošana, meistarklases, atklātas stundas u.c.); - mācību priekšmetu pedagogi sadarbojas savā starpā veidojot un plānojot mācību procesu ar mērķi, uzlabot izglītojamo mācību sasniegumus eksaktajos mācību priekšmetos (kopīgas stundas, stundu plāni, kritēriji, projekti u.c.); - Metodiskās padomes, metodisko komisiju sēdēs ir sagatavots detalizēts izglītojamo mācību sasniegumu izvērtējums eksaktos mācību priekšmetos, lai izvirzītu uzdevumus mācību sasniegumu uzlabošanai; - ir izstrādāts pasākumu plāns centralizēto eksāmenu rezultātu uzlabošanai eksaktos mācību priekšmetos; - ir uzlabojušies izglītojamo mācību sasniegumi eksaktajos mācību priekšmetos ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Organizēt mācību stundu vērošanu ar mērķi noskaidrot, kā mācību procesā tiek nodrošināta izglītojamo motivēšana eksaktajos mācību priekšmetos, lai uzlabotu mācību Pedagogi, metodisko komisiju vadītāji m.g. Skolas resursi Direktora vietnieki 22

23 sasniegumus (stundu vērošana, analīze, aptauja) Lai sekmētu izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanos eksaktajos mācību priekšmetos, mācību stundās izmantot dažādas mūsdienīgas mācību metodes un darba formas, mācību līdzekļus Pedagogi, metodisko komisiju vadītāji m.g. Skolas resursi Direktora vietnieki Mācību priekšmetu pedagogiem sadarboties savā starpā, veidojot un plānojot mācību stundas ar mērķi, uzlabot izglītojamo mācību sasniegumus eksaktajos mācību priekšmetos (kopīgas stundas, stundu plāni, kritēriji, projekti u.c.) Pedagogi, metodisko komisiju vadītāji m.g. Skolas resursi Direktora vietnieki Metodiskās padomes, metodisko komisiju sēdēs sagatavot detalizētu izglītojamo mācību sasniegumu izvērtējumu eksaktos mācību priekšmetos, lai izvirzītu uzdevumus mācību sasniegumu uzlabošanai Pedagogi, metodisko komisiju vadītāji m.g. Skolas resursi Direktora vietnieki Izstrādāt pasākumu plānu centralizēto eksāmenu rezultātu uzlabošanai eksaktos mācību priekšmetos (dalīšana grupās, individuālas konsultācijas, IT resursu izmantošana, atbalsta pasākumu organizēšana u.c.) Pedagogi, metodisko komisiju vadītāji m.g. Skolas resursi Direktora vietnieki Izanalizēt izglītojamo mācību sasniegumus eksaktajos mācību priekšmetos ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos Pedagogi, metodisko komisiju vadītāji m.g. Skolas resursi Direktora vietnieki 23

24 2018./2019.m.g /2020.m.g /2021. Pamatjoma: Atbalsts skolēniem [ 1 ] Prioritāte: Iesaistīšanās programmā Latvijas skolas soma, lai izglītojamie izzinātu un iepazītu Latvijas vērtības, kultūrtelpu, kā arī spēcinātu piederības sajūtu un valstisko identitāti. Mērķis: Nodrošināt iespēju izglītojamiem klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti programmas Latvijas skolas soma ietvaros. Novērtēšanas kritēriji: - skola ir iesaistījusies programmā Latvijas skolas soma ; - izmantojot Latvijas skolas soma piešķirto finansējumu, ir izstrādāts pasākumu plāns katram mācību gada semestrim; - izglītojamie programmas Latvijas skolas soma ietvaros ir apmeklējuši dažādus pasākumus un izzinājuši un iepazinuši Latvijas vērtības; - ir veikta izglītojamo aptauja (atgriezeniskā saite) par iegūtajām vērtībām un pieredzi, apmeklējot pasākumus programmas Latvijas skolas soma ietvaros; - ir nodrošināta publicitāte par īstenotajām aktivitātēm; - ir sagatavotas atskaites par īstenotajām aktivitātēm un finanšu izlietojumu (par piešķirtā finansējuma izlietojumu un par sasniegtajiem kvantitatīvajiem rādītājiem) Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Iesaistīties programmā Latvijas skolas soma Skolas koordinators, direktora vietnieki, 2018./2019. Valsts budžeta finansējums, skolas 24

25 pedagogi resursi, RD IKSD Izstrādāt pasākumu plānu katram mācību gada semestrim, sasaistē ar mācību saturu un iniciatīvas Latvijas skolas soma satura jomu Skolas koordinators, direktora vietnieki, pedagogi m.g. Valsts budžeta finansējums, skolas resursi, RD IKSD Izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, apmeklējot dažādus interesantus, vienojošus un izglītojošus pasākumus un aktivitātes Skolas koordinators, direktora vietnieki, pedagogi m.g. Valsts budžeta finansējums, skolas resursi, RD IKSD Veikt izglītojamo aptauju (atgriezeniskā saite) par iegūtajām vērtībām un pieredzi, apmeklējot pasākumus programmas Latvijas skolas soma ietvaros Skolas koordinators, direktora vietnieki, pedagogi m.g. Skolas resursi, EDURIO Nodrošināt publicitāti par īstenotajām aktivitātēm Skolas koordinators, direktora vietnieki, pedagogi m.g. Valsts budžeta finansējums, skolas resursi, RD IKSD Sagatavot atskaites par īstenotajām aktivitātēm un finanšu izlietojumu (par piešķirtā finansējuma izlietojumu un par sasniegtajiem kvantitatīvajiem rādītājiem) Skolas koordinators, direktora vietnieki, pedagogi m.g. Valsts budžeta finansējums, skolas resursi, RD IKSD 25

26 2018./2019.m.g /2020.m.g /2021.m.g. Pamatjoma: Atbalsts skolēniem [ 2 ] Prioritāte: Piedalīšanās Eiropas Sociālās fonda projektā Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ietvaros, lai sniegtu atbalstu izglītojamajiem un novērstu riska faktorus mazinātu izglītojamo skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Mērķis: Samazināt izglītojamo skaitu, kas priekšlaicīgi pārtraukuši mācības, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus. Novērtēšanas kritēriji: - ir apzināti izglītojamie, kas varētu pārtraukt mācības, lai nodrošinātu viņu vajadzībām pielāgojamu atbalsta mehānismu kopumu; - pedagogi ir iesaistīti projektā Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ; - pedagogi apmeklē seminārus, darbnīcas, supervīzijas, profesionālās kompetences programmas, lai paplašinātu izpratni par atbalstošas vides veidošanu riska grupas izglītojamajiem; - tiek organizētas konsultācijas riska grupas izglītojamajiem; - tiek sagatavotas un sniegtas nepieciešamās atskaites par projekta realizāciju Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Apzināt izglītojamos, kas varētu pārtraukt mācības, lai nodrošinātu viņu vajadzībām pielāgojamu atbalsta mehānismu kopumu un īstenotu preventīvus un intervences pasākumus Pedagogi, projekta koordinatore, direktora vietnieki m.g. Skolas resursi 26

27 Iesaistīt pedagogus projektā Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Pedagogi, projekta koordinatore, direktora vietnieki m.g. Skolas resursi, RD IKSD, IKVD, IZM, Eiropas Sociālais fonds Pedagogiem apmeklēt seminārus, darbnīcas, supervīzijas, profesionālās kompetences programmas, lai paplašinātu izpratni par atbalstošas vides veidošanu riska grupas izglītojamajiem Pedagogi, projekta koordinatore, direktora vietnieki m.g. Skolas resursi, RD IKSD, IKVD, IZM, Eiropas Sociālais fonds Organizēt konsultācijas riska grupas izglītojamajiem Pedagogi, projekta koordinatore, direktora vietnieki m.g. Skolas resursi, RD IKSD, IKVD, IZM, Eiropas Sociālais fonds Sniegt nepieciešamās atskaites par projekta realizāciju Pedagogi, projekta koordinatore, direktora vietnieki m.g. Skolas resursi, RD IKSD, IKVD, IZM, Eiropas Sociālais fonds 27

28 2018./2019.m.g /2020.m.g. Pamatjoma: Atbalsts skolēniem [ 3 ] Prioritāte: Piedalīšanās projektā Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, kas nodrošina klašu izglītojamo piedalīšanos dažādās aktivitātēs: nodarbībās, lekcijās, ekskursijās uz Latvijas uzņēmumiem, tikšanās ar profesiju pārstāvjiem un karjeras vadības speciālistiem. Mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem Novērtēšanas kritēriji: - skola iesaistījusies projektā Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, - skolā ir pedagogs -karjeras konsultants, kas pedagogam karjeras konsultantam koordinēt dalību projektā, veidot plānus un organizēt pasākumus; - pedagogs karjeras konsultants apmeklē informatīvus seminārus; - ir nodrošināti pedagoga karjeras konsultanta pakalpojumi izglītojamajiem no 1. līdz 12. klasei; - ir izveidots un tiek īstenots karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) plāns Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Piedalīties Eiropas Savienības fonda projektā Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Pedagogs karjeras konsultants, direktora vietnieki, pedagogi 2019./2020.m.g. Skolas resursi, Eiropas Sociālais fonds, RD IKSD 28

29 Pedagogam karjeras konsultantam koordinēt dalību projektā, veidot plānus un organizēt pasākumus Pedagogs karjeras konsultants 2019./2020.m.g. Skolas resursi, Eiropas Sociālais fonds, RD IKSD Nodrošināt pedagoga karjeras konsultanta pakalpojumus izglītojamiem no 1. līdz 12. klasei Pedagogs karjeras konsultants 2019./2020.m.g. Skolas resursi, Eiropas Sociālais fonds, RD IKSD Izveidot un īstenot karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) plānu Pedagogs karjeras konsultants, direktora vietnieki, pedagogi 2019./2020.m.g. Skolas resursi, Eiropas Sociālais fonds, RD IKSD 29

30 2019./2020.m.g. Pamatjoma: Prioritāte: Skolas vide Mūsdienīga informācijas tehnoloģiju kabineta iekārtošana. Mērķis: Izveidot mūsdienīgi informācijas tehnoloģiju kabinetu, kas balstoties uz augsti kvalificētu pedagoģisko kolektīvu nodrošinātu modernu un daudzpusīgu mācību metožu izmantošanu izglītības satura realizēšanā. Novērtēšanas kritēriji: - ir izstrādāta koncepcija par mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju kabinetu, - ir izveidots mūsdienīgs informācijas tehnoloģiju kabinets, - ir nodrošinātas pedagogu tālākizglītības iespējas darbā ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām un mācību līdzekļiem (kursi, semināri, meistarklases, atklātās stundas, aptaujas u.c.). u.c.), - skolā esošie resursi nodrošina mācību priekšmetu standartu izpildi un mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā (aptaujas, stundu vērošana, meistarklases, atklātās stundas, aptaujas u.c.), Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Izstrādāt koncepciju par mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju kabinetu Direktora vietnieki, pedagogi 2018./2019.m.g. Skolas resursi Izveidot mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju kabinetu Direktora vietnieki 2020./2021.m.g. Skolas resursi 30

31 Nodrošināt pedagogu tālākizglītības iespējas darbā ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām (kursi, semināri u.c.), Direktora vietnieki, pedagogi 2020./2021.m.g. Skolas resursi, RIIMC, IZM Izvērtēt, kā skolā esošie resursi nodrošina mācību priekšmetu standartu izpildi un mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā (stundu vērošana, aptaujas u.c.) Direktora vietnieki, metodisko komisiju vadītāji 2020./2021.m.g. Skolas resursi 31

32 2018./2019.m.g. Pamatjoma: Resursi [ 1 ] Prioritāte: Mērķis: Pedagogu sadarbības veicināšana uz kompetencēm balstīta mācību procesa nodrošināšanā. Sekmēt pedagogu sadarbību, lai nodrošinātu uz kompetencēm balstītu mācību procesu Novērtēšanas kritēriji: - pedagogi sadarbojas, veidojot un plānojot mācību procesu (komandu darbs); - pieredzes bagātināšanai pedagogi apmeklē un kopīgi analizē savu kolēģu mācību stundas; - pedagogi veicina sadarbību izglītojamo vidū mācību procesa laikā (stundu vērošana, pašvērtējums, izglītojamo aptaujas u.c.); - mērķtiecīgi tiek paaugstināts pedagogu profesionālisms, lai sekmīgi vadītu uz kompetencēm balstītu mācību procesu (kursi, semināri, meistarklases, atklātās stundas u.c.); Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Organizēt pedagogu komandu darbu, lai sekmētu sadarbību, veidojot un plānojot uz kompetencēm balstītu mācību procesu. Pieredzes bagātināšanai pedagogiem apmeklēt un kopīgi analizēt savu kolēģu mācību stundas Direktora vietnieki, metodisko komisiju vadītāji, pedagogi Direktora vietnieki, metodisko komisiju 2018./2019.m.g. Skolas resursi, direktora vietnieki 2018./2019.m.g. Skolas resursi, direktora 32

33 Pedagogiem veicināt sadarbību izglītojamo vidū mācību procesa laikā (stundu vērošana, pašvērtējums, skolēnu aptaujas u.c.) vadītāji, pedagogi Direktora vietnieki, metodisko komisiju vadītāji, pedagogi vietnieki 2018./2019.m.g. Skolas resursi, direktora vietnieki Plānot un organizēt pedagogu tālākizglītību, par kompetencēm balstīta mācību procesa organizēšanu un vadīšanu Direktora vietnieki, metodisko komisiju vadītāji, pedagogi 2018./2019.m.g. Skolas resursi, RIIMC, VISC, IZM, direktora vietnieki 33

34 2019./2020.m.g. Pamatjoma: Resursi [ 2 ] Prioritāte: Mērķis: Pedagogu svešvalodu prasmju un prasmju darbā ar starptautisko projektu iniciatīvām paaugstināšana. Paaugstināt pedagogu svešvalodu prasmes un prasmes darbā ar starptautisko projektu iniciatīvām. Novērtēšanas kritēriji: - ir izzinātas pedagogu vēlmes paaugstināt savas svešvalodu prasmes un prasmes darbā ar starptautisko projektu iniciatīvām; - pedagogi mērķtiecīgi paaugstina svešvalodu prasmes (kursi, semināri, kooperatīvā izglītošanās u.c.); - pedagogi mērķtiecīgi apgūst prasmes darbā ar starptautisko projektu iniciatīvām (kursi, semināri, kooperatīvā izglītošanās u.c.) Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība Izzinātas pedagogu vēlmes paaugstināt savas svešvalodu prasmes un prasmes darbā ar starptautisko projektu iniciatīvām (aptaujas) Pedagogi, metodisko komisiju vadītāji, direktora vietnieki 2019./2020.m.g. Skolas resursi, EDURIO, direktora vietnieki Paaugstināt pedagogu svešvalodu prasmes (kursi, semināri, kooperatīvā izglītošanās u.c.) Pedagogi, metodisko komisiju vadītāji, direktora vietnieki 2019./2020.m.g. Skolas resursi, RIIMC, IZM, VISC 34

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

/2019.mācību gada skolas pašvērtējums Ventspils 1.pamatskolas novērtēšana Nr.p. k. Vērtēšanas jomas un kritēriji Paveiktais 2018./2019.mācību

/2019.mācību gada skolas pašvērtējums Ventspils 1.pamatskolas novērtēšana Nr.p. k. Vērtēšanas jomas un kritēriji Paveiktais 2018./2019.mācību 1. 2018./2019.mācību gada skolas pašvērtējums Ventspils 1.pamatskolas novērtēšana Nr.p. k. Vērtēšanas jomas un kritēriji Paveiktais 2018./2019.mācību gadā Analīze un secinājumi Turpmākā rīcība 1 2 3 4

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

Rīgas domes Izglītības, Jaunatnes un sporta departaments Vidzemes priekšpilsētas nodaļa

Rīgas domes Izglītības, Jaunatnes un sporta departaments Vidzemes priekšpilsētas nodaļa RĪGAS 89. VIDUSSKOLA Hipokrāta iela 27, Rīgā, LV 1079, tālrunis/fakss 67536800, e-pasts R89VS@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2018 Saturs 1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums... 3 2. Rīgas 89.

Sīkāk

MergedFile

MergedFile Beverīnas NOVADA PAŠVALDĪBAS BRENGUĻU SĀKUMSKOLAS AVOTKALNi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV - 4245 Tālrunis 29322059, e pasts: brenguluskola@beverina.lv Reģ.Nr. 4411900650 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA.

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Liene Zeile Liene Millere Līga Matveja-Vlasova Aktualitātes pedagogu profesionālās

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2017. gads 1. Mācību saturs. Vērtējums

Sīkāk

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Adrese: Brīvības iela 28 b, Dobele, D

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Adrese: Brīvības iela 28 b, Dobele, D DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Adrese: Brīvības iela 28 b, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701 Tālrunis: 63781303 E-pasts:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr. 3020900938, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, fakss 63428092 e-pasts specinternatpsk@liepaja.edu.lv, mājaslapa www.liepsip.edu.lv, lapa sociālajā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

8

8 APSTIPRINU s D.Lāce Rīgā 15.08.2014. SASKAŅOTS Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora vietnieks I.Balamovskis Rīgā Rīgas Dome Ūnijas 93, Rīga, LV-1084 tālr./fakss: 67598929,

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk