Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:"

Transkripts

1 Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014

2 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 3 2. Iestādes darbības pamatmērķi Iepriekšējo macību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti 11 3.Iepriekšējē vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos Pamatjomas Mācību saturs pašizvērtējums Iestādes īstenotās izglītības programmas Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās Rezultatīvais radītājs Mācīšanas kvalitāte Rezultatīvais radītājs Mācīšanās kvalitāte Rezultatīvais radītājs Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Pamatjoma Izglītojamo sasniegumi Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos Pamatjoma Atbalsts izglītojamajiem Rezultatīvais rādītājs Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana Rezultatīvais rādītājs Atbalsts personības veidošanā Rezultatīvais rādītājs Atbalsts karjeras izglītība Rezultatīvais rādītājs Atbalsts mācību darba diferenciācijai Rezultatīvais rādītājs Atbalsts izglītojamiem ar speciālam vajadzībām Rezultatīvais rādītājs Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Pamatjomas Iestādes vide pašizvērtējums Mikroklimats Fiziskā vide Pamatjomas Iestādes resursi pašizvērtējums Rezultatīvais rādītājs Iekārtas un materiāltehniskie resursi Rezultatīvais rādītājs Personālresursi Pamatjomas Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana pašizvērtejums Rezultatīvais rādītājs Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Rezultatīvais rādītājs Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Rezultatīvais rādītājs Iestādes sadarbība ar citam institucijām _36 5. Citi sasniegumi( iestādei svarīgais, specifiskais) 36 6.Turpmākā attīstība 38 2

3 1. Iestādes vispārīgs raksturojums Iestādes nosaukums: Ozolu pamatskola Tips: vispārizglītojoša pamatskola Reģistrācijas numurs: Iestādes juridiskā adrese: Ozolu skola, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, LV (Valka 30 km, Smiltene 28 km, Rīga 160 km) Iestādes vadītājs: direktore Irina Ziemiņa Iestādes dibinātājs: Valkas novada dome Skolas vēsture sākusies 1911.gadā, bet 2011.gada pamatskola atzīmēja 100. jubileju. Ozolu pamatskola ir Valkas novada pašvaldības iestāde. Ozolu pamatskolai raksturīga lauku pagasta sociālā vide. Darba vietu trūkuma dēļ ir samazinājies iedzīvotāju skaits pagastā, līdz ar to ir samazinājies skolēnu skaits skolā. Neskatoties uz mazo skolēnu skaitu, pamatskola ir sevi pierādījusi un apliecinājusi kā konkurētspējīgu izglītības iestādi mainīgā vidē. Par to liecina skolas realizējamās izglītības programmas, skolēnu panākumi, skolotāju tālākizglītība, atbalstošā vide un individuāla pieeja skolēnam mācību un audzināšanas procesā. Valkas novada dome un Zvārtavas pagasta pārvalde sniedz nepieciešamo atbalstu dažādu jautājumu risināšanā. Tiek piešķirti naudas resursi mācību līdzekļu iegādei, telpu remontiem, mēbeļu un inventāra iegādei. Skolas budžeta nodrošinājums ir labs. Zvārtavas pagasta pārvalde nodrošina skolēnu pārvadāšanu. Daudziem skolēniem Valkas novada pašvaldības sociālais dienests nodrošina brīvpusdienas. Skola sadarbojas ar Zvārtavas pagasta pārvaldes sociālo darbinieku, nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti citi speciālisti specifisku jautājumu risināšanā. Skolā nav kavētāju. Skolā pamatā mācās Zvārtavas un Grundzāles pagastu skolēni /2014. mācību gadā skolā mācās 53 skolēni. Pirmsskola 7 skolēni klasēs- 15 skolēni klasēs -31 skolēni 3

4 Ozolu pamatskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Ministru kabineta noteikumi, citi normativie akti, Ozolu pamatskolas nolikums un skolas iekšējo kārtību reglamentejošie akti. Skola īsteno šādas četras izglītības programmas: Nr Programmas nosaukums Pamatizglītības programma Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem Pirmsskolas izglītības programma Programmas kods Licences Nr. Licences datums V V V V Izglītojamo skaits Skolotāju kvalitatīvais sastāvs Skolā strādā 12 pedagogi, 11 pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, viens skolotājs turpina iegūt izglītību. Maģistra grāds ir vienam pedagogiem. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 2. pakāpe ir 2 skolotajiem, 3. pakāpe - 5 un 4. pakāpe 1 skolotājam. Pedagoģiskie darbinieki regulāri paaugstina savu profesionālo meistarību, par to liecina atbilstoša informācija VIIS datu bāzē. Pēc kursu apmeklēšanas pedagogi dalās pieredzē ar kolēģiem, pārrunā aktuālus jautājumus metodisko komisiju sēdēs. Pedagogi un darbinieki: Skolas personāls 2013./2014. mācību gadā: pedagoģiskie darbinieki - 12 tehniskie darbinieki - 6 4

5 prasībām. Skolas vadību nodrošina direktore. Pedagoģiisko darbinieku izglītības atbilst normatīvajos aktos noteiktajām 1. tabula 50 un vairāk gadi 33% Pedagogu vecums gadi 42% gadi gadi 50 un vairāk gadi gadi 25% 1.tabula sniedz priekšstatu par skolotāju vecuma sastāvu. 42 % no visiem skolā strādājošiem skolotājiem ir vecumā no gadiem, tas parāda pedagogu pamatsastāva vecumu. Pedagogu darba stāžs 0-4 gadi 0% 5-9 gadi 25% 2. tabula 20 un vairāk gadi 42% 0-4 gadi 5-9 gadi gadi 20 un vairāk gadi gadi 33% 5

6 2. tabula liecina, ka 75 % skolotāju skolā ir nostrādājuši vairāk kā 10 gadus, kas liecina par skolotāju sastāva noturīgumu. Interešu izglītība Katram skolas izglītojamajam ir iespeja attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās. Nodarbības notiek pēc stundām, skola piedāva dažāda vecuma izglitojamajiem 2 interešu izglītības programmas ar 5 apakšprogrammam: Kulturizglītības programmas (4): 1.-4.klašu koris klašu ansamblis Floristika Tautisko deju kolektīvs Ozolēni : tautiskās dejas klasei un klasei. Citas izglītības programmas(1): Amatu mācības pulciņš Pārskata periodā skola piedalās šādos projektos: ZAAO projekta,,tīrai videi Izglītības iestāžu informatizācija Energoefektivitātes pilnveidošana Pedagogu profesionālaās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas pilnveide un tālāka attīstība. Sorosa Fonda Latvija iniciatīvas Pārmaiņu iespēja skolām 2. kārta Skola kā kopienas attīstības resurss. Comenius apakšprogramma Broadening Teaching Options: Making the Most of Resources and Materials, Maltā Skola piedāvā: Iegūt kvalitatīvu vispārējo pirmsskolas izglītību, pamatizglītību, kā arī atsevišķu ģimeņu bērniem speciālās izglītības programmas, kā arī daudzpusīgu interešu izglītību. Skolas sociālo vidi raksturo šādi dati: Skolas sociālā vide jāvērtē pašvaldības un valsts ekonomiskās vides kontekstā. 6

7 Ekonomiskās krīzes rezultātā pieaudzis bezdarba līmenis un maznodrošināto ģimeņu skaits Valkas novadā un Zvārtavas pagastā. Skolas finansiālais nodrošinājums Skolai ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets. Skola, organizējot saimniecisko darbību, katru gadu nodrošina attīstības plāna prioritāšu finansēšanu un veic atbilstošus remontus. Lai piesaistītu papildus finanšu līdzekļus, skola sadarbojas ar dažadām organizācijām, iesaistās projektos. Skolas budžets ir pietiekams izglītības programmu īstenošanai, skolas uzturēšanai un attīstībai. Kopējā tāme izdevumu Katru mēnesi skola saņem 1/12 daļu no budžeta paredzētajiem līdzekļiem. Tas ļauj sekmīgi organizēt izglītības procesu. 2. Iestādes darbības pamatmērķi Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu sasniegšanu mūsdienu prasībām atbilstošā un arī apkārtējās sabiedrības atzītā skolā, kura attīsta skolēna izaugsmi atbilstoši viņa spējām un interesēm, kurš spēj sasniegt iecerēto, attīstīt sevi, pielietot iegūto informāciju, lai sekmīgi varētu turpināt savu izglītošanos un pēc tam iekļautos darba tirgū. Savā darbā skola akcentē individuālu pieeju un atbalstu skolēniem, ievērojot jebkura skolēna īpašās vajadzības un nepieciešamības gadījumā ir gatava sniegt atbalstu. Ozolu pamatskolas uzdevumi ir: īstenot pirmsskolas, pamatizglītības, speciālās un interešu izglītības programmas; izvēlēties izglītošanas darba metodes; racionāli izmantot izglītībai iedalītos finanšu resursus; 7

8 sadarboties ar skolēnu vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu obligātās pirmsskolas un pamatizglītības ieguvi visiem skolas vecuma bērniem Iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti. Tiek veikta mācību un audzināšanas darba rezultātu, problēmu analīze un izvirzīti uzdevumi turpmākajam darbam. Skolā darbojas klašu audzinātāju metodiskā komisija, aptverot visas jomas un visu mācību priekšmetu skolotājus. Regulari tiek pilnveidota pedagogu profesionala meistarība. Visi skolotāji pēc kursu apmeklejuma sniedz informaciju par apmeklēto kursu lietderību un saturu koleģiem MK ietvaros Skolā veiksmīgi darbojas skolas padome, vecāku padome un skolēnu pašpārvalde. Vecāki un skolēni aktīvi iesaistās skolas dzīves organizēšanā, noteikumu izstrādē, lēmumu pieņemšanā un to izpildes kontrolē. Ir izstrādāts un Valkas novada domē apstiprināts skolas nolikums. Ir izstrādāts skolas attīstības plāns gadam. Skolēnu pašpārvalde aktīvi iesaistās problēmu risināšanā, kas saistās ar skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādi un skolēnu pienākumu ievērošanu, dežūrdarba organizēšanu un darbu ar skolēnu dokumentiem, ko aktīvi atbalsta arī vecāki. Audzinašanas uzdevumi ir saskaņoti un vienoti ar skolas galvenajiem darba virzieniem. Kopš iepriekšējās akreditācijas ir veiktas nozīmīgas izmaiņas skolas materiālās bāzes pilnveidošanā un veselīgas, estētiskas iekšējas un ārējās vides nodrošināšanā saskaņā ar attīstības plānu: remontēta un nosiltināta skolas ēka ( nomainīts jumts, logi, durvis), iekārtots rotaļlaukums pirmsskolas un sākumskolas bērniem, pārvilkta elektroinstalācija visā skolā, sakārtotas skolas sanitārais mezgls, ierīkotas attīrīšanas iekārtas, izveidots informātikas kabinets ar interaktīvo tāfeli, iekārtots skolēniem atpūtas stūrītis 3. stāvā. 8

9 Pamatjoma Mācību saturs Prioritātes: Realizējamo izglītības programmu satura izvērtējums. Izglītības kvalitātes paaugstināšana, ieviešot atbilstoši skolēnu vajadzībām un skolas iespējām jaunas izglītības programmas. Kvalitatīva atbalsta sniegšana skolotājiem programmu pilnveidē, individuālo plānu izstrādē. Rezultāti gadā licencēta un ieviesta programma skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods gadā licencēta un ieviesta programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, kods Izveidota metodiskā komisija metodiska atbalsta sniegšanai skolotājiem, kuri strādā programmā skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem. 4. Paaugstinājušies skolēnu zināšanu vērtējumi Pamatjoma- Mācīšana un mācīšanās Prioritātes Skolēnu mācīšanās prasmju, patstāvīgās darbības, radošuma un pētnieciskā darba iemaņu attīstīšana, ievērojot individualizāciju un diferenciāciju. Rezultāti 1. Uzlabota un izstrādāta skolēnu zināšanu pārbaudes un pētniecisko darbu izstrādes kārtība. 2. Skolēni prognozē savus rezultātus un analizē tos, spējot saskatīt uzlabojamās jomas 3. Stundās tiek izmantoti IT resursi. 4. Skolēni stundās veic pašvērtējumu. 5. Mācību stundās tiek piedāvātas radošas uzdevumu izpildes metodes, grupu, pāru un individuālais darbs. 6. Skolēni raksta pētnieciskos darbus, piedalās novada rīkotajos pētniecisko darbu lasījumos, gūst panākumus. 9

10 7. Ir izstrādāti individuālie mācību plāni skolēniem, kuri mācās programmā skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem. 8. Skolotāji regulāri paaugstina savu profesionālo kompetenci kursos, semināros. Pamatjoma-Skolēnu sasniegumi Prioritātes: Skolēnu sasniegumu uzlabošana mācību priekšmetos, kuros ir noteikti valsts pārbaudes darbi. Darbs ar talantīgiem skolēniem. Atbalsta pasākumu sniegšana skolēniem, kuriem kādā no priekšmetiem ir mācīšanās grūtības. Rezultāti 1. Skola sniedz statistisko informāciju par skolēnu rezultātiem valsts pārbaudes darbos. 2. Skola analizē skolēnu izaugsmes dinamiku. 3. Iegūtie rezultāti tiek izmantoti tālākās darbības un attīstības vajadzībām. 4. Skolotāji sadarbojas ar vecākiem skolēnu zināšanu uzlabošanas jomā, sniedz nepieciešamo informāciju un palīdzību, konsultējas ar attiecīgiem speciālistiem. 5. Skolēni gūst godalgotas vietas starpnovadu olimpiādēs, arī valstī (latviešu valoda, vēsturē, informātikā). 6. Skolēniem ar mācīšanās un garīgās attīstības traucējumiem pilnībā ir nodrošināti atbalsta pasākumi. 7. Ieviesta Dzintaru"pasnieģšanas balva par labiem panākumiem mācībās un dažādos konkursos. Pamatjoma- Atbalsts skolēniem Prioritātes: Atbalsta personāla kvalitatīva darbība. Karjeras izvēles iespējas. Rezultāti 1. Skolā darbojas atbalsta komanda- psihologs, karjeras konsultants. 10

11 2. Skolēni regulāri saņem nepieciešamo palīdzību, vecāki sadarbojas ar atbalsta komandu. 3. Klašu audzinātāji strādā saskaņā ar valstī noteiktām audzināšanas darba prioritātēm. 4. Skolēni apmeklē novada ražošanas uzņēmumus un zemnieku saimniecības karjeras pasākumu ietvaros. Pamatjoma-Skolas vide Prioritātes: Pozitīvas, drošas un atbalstošas skolas vides veidošana. Skolēnu izpratnes veidošana par tiesībām un pienākumiem. Rezultāti 1. Ir izstrādāti skolas iekšējās kārtības noteikumi. 2. Ir izstrādāti skolas drošības noteikumi skolēniem un skolotājiem. 3. Skolēni ievēro noteikumus. 4. Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde. 5. Skolēnu pašpārvalde rīko pasākumus un akcijas, kas uzlabo skolas iekšējo vidi un psiholoģisko gaisotni skolā. 6. Vecāki atbalsta skolas pasākumus. 7. Skolas vide ir uzlabojusies, pateicoties sadarbībai ar skolēniem, vecākiem un skolotājiem. 8. Skolas fiziskā vide tiek uzlabota atbilstoši piešķirtajam finansējumam. Pamatjoma: Resursi Prioritātes Materiāltehniskās bāzes un IT resursu izmantošana mācīšanas un mācīšanās procesā Skolotāju tālākizglītības nodrošinājums atbilstoši skolas prioritātēm. Rezultāti 1. Mācīšanas un mācīšanās procesā tiek izmantota interaktīvā tāfele, projektori, datori. 2. Skolotāji ir beiguši tālākizglītības kursus 36 stundu apmērā. VIIS datu bāze liecina, ka skolotāji aktīvi izmanto dažādas iespējas paaugstināt savu kvalifikāciju. 11

12 3. 8 skolotāji ir piedalījušies ESF projektā "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos". Viens skolotājs ir ieguvis 4. kvalitātes pakāpi. 4. Skolas administrācija seko līdzi jaunākām aktualitātēm valstī, aicina skolotājus izglītoties. Pamatjoma: Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Prioritātes Rezultāti Skolas darbības reglamentējošo dokumentu pilnveidošana un efektīva pielietošana ikdienas procesā. Sadarbība ar citām institūcijām. Skolas pašpārvaldes lomas paaugstināšana un nostiprināšana. 1. Skolas vadība plāno darbu un sadarbojas ar skolas pašpārvaldi. 2. Skolas pašpārvaldes darbs ir atvērts un skaidri definēts. 3. Skolas vadības darbs balstās uz normatīvo aktu darbības principiem. 4. Izstrādātie dokumenti atbilst ārējo normatīvo aktu prasībām. 5. Skolā ir nodrošināta iekšējā kontrole. 6. Notiek regulāras administrācijas un pedagogu apspriedes. 7. Skolas administrācija popularizē savu pieredzi citu skolu direktoriem. 3. Iepriekšēja vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde Nr. Rekomendācija Veiktie pasākumi 1. Pilnveidot individuālo darbu ar talantīgākajiem skolēniem, izmantot iespējas piedalīties novada, reģiona sacensībās, konkursos u.c. pasākumos Skolotāji strādā ar talantīgākajiem skolēniem un iespēju robežas piedalās dažādos konkursos un 2. Izstrādāt sistēmu skolēnu veselības aprūpē, nodrošinot visu skolēnu profilaktisko apskati 3. Sadarbībā ar pašvaldību rast iespēju nodrošināt logopēda darbu skolā 12 olimpiādēs. Ir izstrādāta kārtība, kādā tiek nodrošināta skolēnu profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība skolā Skola nodrošināja logopēda pieejemību gadā. Šobrī vecāki paši ved bērnus pie logopēda.

13 4. Sadarbībā ar pašvaldību uzsākt skolas energefektivitāti sekmējošus darbus ( logu nomaiņa, siltināšana) Turpināt skolas sanitārā mezgla sakārtošanu Turpināt iesākto skolas teritorijas labiekārtošanu un uzturēšanu ( pilnveidot pirmsskolas rotaļu laukumu). Izstrādāt mācību kabinetu materiālās pilnveidošanas plānu Kopā ar pašvaldību nodrošināt skolas materiālo resursu saglabāšanu, ierīkojot apsardzes sistēmu Visus mācību priekšmetu skolotājus iesaistīt metodisko komisiju darbos Skolā strādā psihologs. Skolas energoefektivitāte ir veikta gadā Skolas sanitārais mezgls sakārtots gadā Izveidots pirmsskolas un sākumskolas skolēniem rotaļu laukums gadā Ir izstrādāts mācību priekšmetu materiālās bāzes pilnveidošanas plānsun tiek arī pildīts Kopā ar pašvaldību tiek veiktas pārrunas par sarga noalgošanu skolā Visi skolotāji ir iesaistīti metodiskās komisijas darbā. 4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos Skolas darba izvērtejuma un pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanā ir izmantoti: klašu žurnāli, darba plāni; skolas dokumentu un materiālu analīzes-mācību programmas, metodisko komisiju dokumentācija, pārbaudes darbu analīzes rezultāti, izglītojamo vērtējumi; uzskaites materiāli, sanāksmju un sēžu protokoli, iekšējās kārtības noteikumi, inspekciju akti; budžeta tāmes, iekšējās kontroles materiāli, statistikas dati; mācību priekšmetu stundu, nodarbību, konsultāciju un pasākumu vērošanas materiāli vērotas un analizētas: mācību priekšmetu stundas, interešu izglītības nodarbības, mācību priekšmetu pedagogu konsultācijas, ņemta vērā pasākumu analīze un izvērtējums; intervijas, sarunas-individuālas sarunas ar pedagogiem, izglītojamajiem, vecākiem, klašu audzinātāju darba materiāli, direktores darba materiāli; 13

14 mācību priekšmetu pedagogu un klašu audzinātāju no 2009./ /2013. mācību gada darba pašvērtējumi; aptaujas un anketas- tika anketeti pedagogi, izglītojamie,vecāki - anketas tika iedotas 12 pedagogiem, no kuriem saņemtas 100%, 1.-9.kl. vecakiem (saņemtas 20), 30 skolēniem (saņemtas 28). JOMA MĀCĪBU SATURS Kritērijs Skolas īstenotās izglītības programmas Ozolu pamatskolā tiek realizētas 4 licencētas izglītības programmas. Katrs skolotājs zina, izprot, saprot un apzinās īstenoto izglītības programmu nozīmi. Tiek veidoti mācību plāni atbilstoši un saskaņā ar katras izglītības programmas mērķiem un uzdevumiem. Skolotāji zina standartos noteiktos mērķus un uzdevumus, kā arī pārzina sava mācāmā mācību priekšmeta saturu, skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtību un formas. Programmas skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem ir izstrādāti individuālie plāni izstrādi un atbalsta pasākumi. Skolotāji plāno mācību satura apguvi, izstrādā stundu tematiskos plānus mācību gadam, individuālos plānus, kur noteikts katra skolēna sasniedzamais rezultāts un noteikta kāda veida palīdzība ir nepieciešama skolēnam. Skolotāji ievēro skolēnu psiholoģiskās īpatnības, spējas un intereses. Skolotājiem tiek sniegts metodiskais atbalsts tematisko un individuālo plānu izstrādē. Skolas vadība koordinē un pārrauga izglītības programmu realizāciju, sniedz atbalstu nepieciešamības gadījumā, veicina skolotāju sadarbību un atbalsta komandas iesaistīšanos, nodrošina ar nepieciešamajiem resursiem. Vērtējums: III (labi) Stiprās puses: Skola realizē 4 licencētas izglītības programmas Skolotāji zina un izprot mācību priekšmetu standartu noteiktos mērķus un uzdevumus. Skolas mācību darbs tiek virzīts uz kvalitatīvu mācību procesu visās izglītības pakāpēs. Tiek veikta mācību darba diferenciācija. 14

15 Administrācija un pedagogi seko līdzi profesionālās pilnveides kursu nepieciešamībai un iespējām. Tālākās attīstības vajadzības Rosināt skolotājus veidot savas mācību priekšmetu programmas Sekmīgi realizēt mācību standartus. Mācību procesā vairāk izmantot jaunākās tehnoloģijas JOMA 4.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS Kritērijs Mācīšanas kvalitāte Ozolu pamatskola sekmīgi īsteno 4 licencētās izglītības programmas. Skolotāji strādā pēc IZM izstrādātām mācību priekšmetu paraugprogrammām, atbilstoši mācību priekšmetu standartiem, pēc sastādītā pedagogu tarifikācijas saraksta un stundu saraksta, atbilstoši izglītības programmu mācību plānam un piešķirtajam finansējumam. Kopā ar atbalsta personālu skolotāji darbā ar skolēniem, kuriem ir dažāds mācību vielas apguves līmenis, meklē un piedāvā atbilstošus atbalsta pasākumus. Tiek integrēti klasēs (5.,6.,7. un 8.) skolēni ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem. Šīs programmas ir nepieciešamas un ir labs atbalsts skolēniem, kuriem atsevišķu mācību priekšmetu apguve sagādā grūtības. Ar individuālo stundu darbu mācību procesā ir apmierināti gan skolēni, gan viņu vecāki. Mācību procesā skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas atbilsts skolēnu vecumam, mācību priekšmeta specifikai un saturam. Skolotāji īpašu uzmanību darba metožu un paņēmienu izvēlē pievērš darbam ar skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības. Skolā ir sastādīts pārbaudes darbu grafiks klasei, kā arī integrētiem skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, un viņiem nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem. Stundās skolotāji izmanto mācību materiālus, kas ir saistīti ar reālo dzīvi un atbilst skolēnu spējām un konkrētai mācību vielas apguvei. Mācību procesā skolotāji 15

16 veiksmīgi veido dialogu ar skolēniem, rosina skolēnus izteikt savu viedokli, secināt un pieņemt lēmumus. Skolā notiek mācību process atbilstoši stundu sarakstam. Skolotāju izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas un atbilst skolēnu spējām, vecumam un mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām. Tiek veikts darbs ar talantīgiem skolēniem, izkopjot viņu spējas profesionāli orientētās programmas ietvaros. Skolotāji veic pārbaudes darbu un eksāmenu rezultātu analīzi. Metodiskās komisijas darbs tiek plānots, lai īstenotu mācību gadā izvirzītos mācību un audzināšanas darba mērķus un uzdevumus. Skolotāji mācību saturu saista ar reālo dzīvi stundās, ārpusstundu pasākumos, konkursos un olimpiādēs. Skolēni izstrādā pētnieciskos un radošos darbus. Pēc Valkas novada nolikuma pētnieciskos darbus izstrādā 4. un klašu skolēni. Mācīšanas procesā skolotāji izmanto uzskates līdzekļus, nodrošina individuālo pieeju skolēniem. Skolotāji rosina skolēnus izteikt savu viedokli, analizēt un secināt. Mācību metožu izvēle tiek diferencēta atbilstoši attiecīgajai izglītības programmai un mācību rezultātiem. Skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību priekšmeta specifikai un skolēna vecumam, spējām atbilstošas mācību metodes un darba formas. Vērtējums: III (labi) Mācīšanās kvalitāte Skolotāji mērķtiecīgi organizē skolēnus mācību darbam, veido motivāciju mācīties, rosina mācīties atbilstoši savām spējām, sasniegt labākus mācību rezultātus. Skolēni labprāt izmanto skolas piedāvātās iespējas datorklasi, bibliotēku mācību mērķu sasniegšanai. Skolēni saprot mācību darbam izvirzītās organizatoriskās prasības. Skolā tiek apkopota informācija par katra skolēna mācību sasniegumiem, veidojot skolēnu izaugsmes datu bāzi. Skolēni 2 reizes gadā prognozē savus mācību rezultātus. Pēc tam šo informāciju analizē un izmanto mācību procesā. Skolēniem ir iespēja veikt sava mācību darba pašvērtējumu. Skolā ir noteikta kārtība kā notiek skolēnu kavējumu un disciplīnas uzskaite mācību procesā. Skolēni uzņemas atbildību un rūpējas par savu darbavietu, mācību materiāliem. Skolēni prot strādāt grupās, palīdz cits citam mācību procesā. Skolēni tiek iesaistīti sava darba izvērtēšanā Vērtējums: III (labi) 16

17 4.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Skolotāji regulāri un objektīvi novērtē izglītojamo mācību darbu, ievērojot valstī noteikto sasniegumu vērtēšanas kārtību un skolas Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, kas izstrādāta, lai nodrošinātu izglītības iestādē vienotu pieeju vērtēšanai kā neatņemamai izglītošanās procesa sastāvdaļai. Vērtēšanas metodes un formas atbilst skolēnu vecumam un mācību priekšmetu specifikai. Vērtēšana ir sistemātiska, savlaicīgi tiek plānota. Tiek sastādīts pārbaudes darbu grafiks. Skolēni un vecāki tiek iepazīstināti ar pārbaudes darbu grafiku semestrim. Pirms pārbaudes darba skolēniem ir iespēja iepazīties vērtēšanas kritērijiem. Mācību stundās, tiek izmantots arī skolēnu savstarpējais vērtējums un pašvērtējums. Skolotāji regulāri veic ierakstus klases žurnālos. Vērtējumu uzskaite tiek kontrolēta 2 reizes semestrī. Skolotāji skolēnu vecākus iepazīstina ar vērtēšanas procesā iegūtajiem rezultātiem individuālajās sarunās, sekmju izrakstos, dienasgrāmatās. Skolēnu vērtējumu dinamika un tendences tiek analizētas skolas metodiskajā komisijā, pedagoģiskās padomes sēdēs. Analīzes rezultātus izmanto mācību procesa pilnveidošanai. Vērtējums: III (labi) Stiprās puses: Skolēni gūst godalgotas vietas mācību olimpiādēs, konkursos, pētniecisko darbu lasījumos. Skolēnu un skolotāju savstarpēji labvēlīga attieksme. Skolā izstrādāta sistēma savlaicīgai skolēnu diagnosticēšanai Skolēni zina un saprot mācību darbam izvirzītās prasības, vērtēšanas kārtību. Skolēniem ir pozitīva attieksme pret skolu. Dabas zinību projekta realizācija 7.-9.klasēs, izmantojot piedāvātos mācību materiālus un IT iespējas. Tālākās attīstības vajadzības: Turpināt strādāt ar talantīgiem skolēniem. Attīstīt skolēnos paškontroles prasmi. Savlaicīgi sniegt atbalstu tiem skolēniem, kuriem tas nepieciešams. 17

18 JOMA IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Skolai ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, analīzē un datu glabāšanā. Katra izglītojamā sasniegumi tiek analizēti 2 reizes gadā, akcentējot turpmāko rīcību, atbalsta sniegšanu skolēniem. Izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību darbā tiek izvērtēti metodiskajā komisijas sēdē, pedagoģiskās padomes sēdēs un, ja nepieciešams, arī atbalsta komandas sēdēs. Iegūtā informācija tiek atspoguļota mācību gada darba analīzē. Skolēni tiek motivēti sasniegt arvien labākus rezultātus ja ne visos, tad atsevišķos mācību priekšmetos, lai būtu starp labākajiem, kam mācību gada beigās tiek pasniegtas balvas un mācību ekskursija no Valkas novada domes. Pateicoties skolotāju ieguldītajam darbam, dažādām pamatizglītības programmām, skolēnu sasniegumi ikdienas mācību darbā ir uzlabojušies. Klašu grupa Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā (visos mācību priekšmetos par pagājušo mācību gadu). Mācību priekšmets Nepietieka ms (1,2,3 balles) Pietiekams ( 4, 5 balles) Optimāls ( 6, 7, 8 balles) 2.-3.kl. Latviešu valoda Matemātika klase Latviešu val Angļu valoda Literatūra Dabaszinības Matemātika Mājturība un tehnoloģijas Mūzika Sociālās zinības Sports Vizuālā m Latvijas vēsture Pasaules vēsture Krievu valoda Informātika klase Latviešu valoda Angļu valoda Literatūra Matemātika Latvijas un pasaules vēsture Augsts (9, 10 balles) 18

19 Mājturība un tehnoloģijas Mūzika Sociālās zinības Vizuālā m. Sports Informātika Bioloģija Ķīmija Fizika Ģeogrāfija Stiprās puses Detalizēti izstrādāti atbalsta pasākumi skolēniem ar speciālām vajadzībām Samazinājies izglītojamo skaits ar nepietiekamiem vērtējumiem. Tālākās attīstības vajadzības: Motivēt izglītojamos apzinīgam mācību darbam Meklēt jaunas metodiskos paņēmienus izziņas intereses radīšanai visos mācību priekšmetos Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos Skola uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos 3.,6.,9.klasēs. Valsts pārbaudes darbi tiek analizēti metodiskajā komisijā, pedagoģiskās padomes sēdēs. Iegūtā informācija tiek izmantota mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidošanai. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos no 2008./ /2013.m.g. 3. klase / / / / / Latviešu valoda Matemātika

20 Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos no 2008./ /2013.m.g. 6. klase / / / / / Latviešu valoda Matemātika Dabaszinības Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos no 2008./ /2013.m.g. 9. klase / / / / / Latviešu valoda Svešvaloda Matemātika Latvijas un pasaules vēsture Stiprās puses: Speciālās pamatizglītības programmas skolēni ar mācīšanās traucējumiem sekmīgi nokārtojuši valsts pārbaudes darbus un semestru noslēguma darbus. Beidzot 9.klasi, skolēni sekmīgi turpina mācības dažādās mācību iestādēs. Tālākās attīstības vajadzības: 20

21 Paaugstināt rezultātus valsts pārbaudes darbos, organizējot skolēniem visus nepieciešamos atbalsta pasākumus atbilstoši mācību programmai JOMA ATBALSTS SKOLĒNIEM Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana Skola īpašu uzmanību pievērš skolēnu veselības aprūpei. Tiek sekots, lai nodrošinātu skolēniem atbilstošu fizisko slodzi sporta stundās. Sākumskolas skolēniem ir pieejama pagarinātā darba dienas grupa, kurā skolēni var gatavot mājas darbus. Darbs šajā grupā organizēts pēc izstrādāta darba režīma. Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā skolēnu vecāki tiek informēti telefoniski, pirmo palīdzību sniedz netliekamā medicīskā palīdzība. Lai novērstu skolēnu saslimšanas gadījumus, regulāri tiek veiktas pārrunas ar skolēniem un to vecākiem par veselīgu dzīvesveidu par alkohola un smēķēšanas kaitīgumu, kā arī par narkomānijas problēmām. Skolā ir izstrādātas drošības tehnikas instrukcijas, ar kurām ir iepazīstināti skolēni, skolotāji un tehniskais skolas personāls. Nelaimes gadījumā visi skolēni un skolas darbinieki zina, kā rīkoties, ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu. Visi mācību kabineti ir iekārtoti atbilstoši mācību priekšmeta profilam. Skolas personālu par Ugunsdrošības noteikumiem instruē atbildīgā persona par ugunsdrošību skolā. Atbildīgā personai ir apliecinošs dokuments par kursu ugunsdrošībā noklausīšanos. Divas reizes mācību gadā tiek rīkotas viltus trauksmes. Skolai nav pārkāpumu ugunsdrošībā, par to liecina pārbaudes akti. Skolā pastāv noteikta kārtība klašu un grupu ekskursiju organizēšanā. Mācību gada sākumā kopā ar klašu audzinātājiem tiek rīkoti pasākumi, kas palīdz adaptēties tiem skolēniem, kuri nonākuši jaunizveidotajos klašu kolektīvos. Skolas psihologs sniedz psiholoģiskās konsultācijas skolas skolēniem, vecākiem, skolotājiem, kuri vēlas risināt un novērst psiholoģiska rakstura problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā un skolēna psiholoģiskajā attīstībā. Skolas psihologs iesaistās akūtu krīžu vai konflikta situāciju risināšanā. Skolas psihologs veic skolēnu, kā arī 1. klases psiholoģisko izpēti, īpašu uzmanību veltot skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Lai apmeklētu skolas psihologu ir nepieciešama vecāku 21

22 piekrišana Skolas psihologs veic individuālu konsultēšanu, kā arī vada nodarbības grupā, veic novērošanu mācību procesa ietvaros. Ir izveidota komisija skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, kuras darbu koordinē direktore. Skolas psihologs piedāvā interesentiem grupu nodarbības ar dažādu psiholoģisku metodiku pielietošanu pašizaugsmes veicināšanai un saskarsmes iemaņu pilnveidošanai. Skola regulāri vērš skolēnu uzmanību Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanai. Vērtējums: IV (ļoti labi) Atbalsts personības veidošanā Klašu audzinātāji atbilstoši klases situācijai, skolēnu vecumam un aktualitātēm izstrādā klases audzinātāja darba plānu un organizē darbu klasē. Lai sekmētu skolēnu personības veidošanos gan mācību, gan audzināšanas darbā, gan interešu izglītības programmās, tiek ietverti saskarsmes kultūras, tikumisko vērtību, pilsoniskās pašapziņas, kā arī citi skolēniem un skolai aktuāli jautājumi. Skola sekmē radošas, intelektuāli un emocionāli izglītotas personības veidošanos, piedāvājot daudzveidīgu līdzdarbošanos. Klašu audzinātāju stundu tēmas ir apkopotas 4 jomās- Es un drošība, Veselīgs dzīvesveids, Satiksmes drošība un Karjeras izglītība. Notiek pēctecīga un mērķtiecīga skolēnu izpēte, kas aptver 3 pamatgrupas- ģimene, skolēnu intereses un psiholoģiskās īpatnības. Skolēniem tiek dota iespēja aktīvi sevi pierādīt skolēnu pašpārvaldē. Pašpārvaldei ir savs skolēnu vēlēts prezidents, ir izveidotas komisijas - kultūras, izglītības un kārtības komisijas, kas darbojas skolas attīstībai un darba kvalitātes uzlabošanai, izsakot savus priekšlikumus, palīdzot realizēt savas ieceres. Katra klase aktīvi piedalās skolas apkārtnes sakopšanā, piedalās rudens un pavasara talkās. Gan skolēni, gan vecāki regulāri saņem aktuālo informāciju par mācību un ārpusklases aktivitātēm, pasākumiem. Divos mēnešos reizi tiek izdotas informatīvas skolas avīzes, ko veido gan skolēnu pašpārvalde, gan skolas padome, kur kopīgi darbojas skolēni, vecāki un skolotāji. Jebkura informācija par mācību darbu, ārpusklases pasākumiem un sasniegumiem pieejami skolēnu dienasgrāmatās, informatīvajos stendos skolas gaiteņos. Skolēnu radošos sasniegumus regulāri var vērot dažādos skolas pasākumos, kā arī piedaloties pagasta organizētajos pasākumos. 22

23 pulciņos. Skolas telpās skolēniem ir iespēja darboties BJC Mice interešu izglītības Vērtējums: III (labi) Atbalsts karjeras izvēlē Skolā notiek darbs skolēnu karjeras izvēlē. Klašu audzinātāji organizē nodarbības karjeras izvēlē skolēniem no klasei. Skolas vecākus sapulcēs iekļauti jautājumi par skolēnu tālākizglītību, aktualizēta vecāku loma savu bērnu karjeras plānošanā un veidošanā. Ar karjeras izglītību saistītās tēmas tiek apgūtas audzināšanas stundās un integrēti arī mācību priekšmetos. Skolā ir pieejams metodiskais materiāls karjeras izglītības jautājumos. Klašu audzinātāji mērķtiecīgi palīdz skolēniem apzināt savas spējas un intereses. 9. klašu skolēniem regulāri tiek veikta aptauja, lai noteiktu skolēnu intereses un profesionālo orientāciju,pēc tam tiek organizētas gan individuālas, gan grupu pārrunas. Vairākkārt, tālākizglītības sekmēšanai, tikusi apmeklēta izstāde Skola 2***. Svarīga nozīme ir profesionāli kvalificētiem pedagogiem, kuri strādā ar radošumu un aizrautību. Mērķtiecīgi virzīts darbs sniedz skolēnam zināšanas un izpratni par darba pasauli, rosina savu fizisko un intelektuālo dotumu izpētei, lai apzinātu savas karjeras iespējas. Liela nozīme karjeras izvēlē ir mācību ekskursijām, kas tiek rīkotas katru gadu. Skolēni ir apmeklējuši ražošanas uzņēmumus, kā arī zemnieku saimniecības. Veiksmīgu darbu karjeras izvēlē nodrošina sadarbība ar skolēnu vecākiem ( vecāku sapulces, skolas pasākumi, izstādes, anketu rezultātu apkopojumi), kā arī morāls un materiāls vietējās pašvaldības atbalsts. Vērtējums: III (labi 23

24 6 Absolventu tālākizglītība 2. diagramma Profesionālā vidusskola Vidusskola Nemācās / / / / / Atbalsts mācību darba diferenciācijai Priekšmetu skolotāji, interešu izglītības pulciņu vadītāji veicina talantīgo skolēnu izaugsmi. Rīko konkursus, izstādes un mācību priekšmetu olimpiādes skolā, kā arī piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs un izstādēs novadā un valstī. Šo darbu koordinē direktore. Talantīgo skolēnu izaugsme ir cieši saistīta ne tikai ar skolu, bet arī ar vecāku atbalstu, kas motivē bērnu tālākai darbībai. Vecāki iespēju robežās sniedz nepieciešamo atbalstu. Talantīgo bērnu sasniegumi tiek novērtēti gan skolā, gan pagastā, gan novadā. Novada dome katra mācību gada beigās skolēniem, kuriem ir bijuši sasniegumi, dāvina naudas stipendijas un goda rakstus. Lai uzlabotu mācību darba diferenciāciju un padarītu to pieejamu visiem skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība, gadā skola uzsāka programmas skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem realizāciju. Programma paredz dažāda veida atbalsta pasākumus. Katram skolēnam, kurš mācās šajā programmā ir medicīniski pedagoģiskās komisijas atzinums. Vadoties pēc Pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdziena, skolas atbalsta komandas rekomendācijām un skolēna vajadzībām, tiek noteikti tie mācību priekšmeti, kuros bērns saņem individuālu atbalstu un palīdzību. Katram skolēnam ir izstrādāts individuālais plāns, kas paredz mācību vielas apguvi ikdienas darbā un atbalsta 24

25 pasākumus skolas un valsts pārbaudes darbos. Lai kvalitatīvi un savlaicīgi varētu sniegt skolēniem nepieciešamo palīdzību, skolotāji papildina zināšanas kursos. Par to liecina VIIS datu bāzes dati. Programmas realizācija norit veiksmīgi. Par to liecina mācību darba atskaites informācija, ka 2012./2013.m.g. nepietiekama gada atzīme skolā bija tikai vienam skolēnam. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem mācību gadiem, ir vērojams progress. Vecāki un skolēni ir apmierināti, skolēnos nav jūtama spriedze, ir uzlabojusies psiholoģiskā gaisotne skolā un ģimenē. Skolā ir izveidota sistēma, kas paredz tālākās darbības gadījumos, ja skolēns neattaisnoti kavē skolu. Skolā nav skolēnu, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ kavē mācību procesu. Vērtējums: III (labi) Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Skola piedāvā licencētas programmas - speciālās pamatizglītības programmu ar garīgās attīstības traucējumiem un speciālās pamatizglītības programmu ar mācīšanās traucējumiem. Skolā ir atbilstoši resursi, lai nodrošinātu izglītību. Mācību vide izveidota sadarbību veicinoša un skolēnu prasmēm orientēta. Mācībās izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un mācīšanās grūtībām ir individuāla pieeja, tiek pielāgotas mācību metodes un atlasīti mācību materiāli. Pedagogi izstrādā tematiskos un individuālos stundu plānus. Individuālo stundu plāns pielāgots katram skolēnam. Izstrādāti atbalsta pasākumi noslēguma pārbaudes darbos. Ir sadarbība starp klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem. Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību darbu, pedagogi izmanto dažādas mācību metodes. Tās ir daudzveidīgas un atbilst skolēnu spējām, attīstības līmenim un apgūstamajam mācību saturam. Tiek ievērotas katra skolēna individuālās īpatnības un darba temps. Pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus, lai paaugstinātu profesionālo kompetenci un palīdzētu skolēniem. Pedagogi, plānojot savu darbu, ņem vērā skolēnu spējas un veselības stāvokli, paredz mācību darba diferenciāciju. Mācību procesā tiek nodrošināta saikne ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Liela uzmanība tiek veltīta dzīvesprasmju attīstīšanai, lai veicinātu skolēnu sekmīgu integrāciju sabiedrībā. Šis darbs norit gan mācību stundās, gan ārpusklases pasākumos. Skolēniem ir iespēja parādīt un pilnveidot savas radošās spējas, 25

26 piedaloties dažādos pulciņos un ārpusklases nodarbībās. Interešu izglītības darbs vērsts uz vispusīgi attīstītas un harmoniskas personības izveidi. Cenšamies attīstīt prasmes novērtēt savu un apkārtējo rīcību, veidot adekvātu pašvērtējumu un pozitīvu saskarsmi. Skola sniedz palīdzību skolēniem, kuriem nepieciešams emocionāls vai psiholoģisks atbalsts, ja nepieciešams, piesaista atbalsta personālu. Skolēnu sociālo problēmu risināšanā ir sadarbība ar sociāliem dienestiem. Vērtējums: IV (ļoti labi) Sadarbība ar skolēna ģimeni Izglītojamo mācību un audzināšanas darba sasniegumu pamatā ir ļoti laba sadarbība starp skolu un vecākiem vai citiem izglītojamo ģimenes locekļiem. Mūsu skolā tiek izmantotas ļoti dažādas sadarbības formas. Divas reizes gadā (reizi semestrī) skolas administrācija rīko gan informatīvas, gan tematiskas vecāku kopsapulces, kurās notiek informācijas apmaiņa starp skolas vadību, skolotājiem, skolas atbalsta personālu, skolas tehniskajiem darbiniekiem un vecākiem. Vecāki tiek informēti par skolas mācību un audzināšanas darba aktualitātēm, mācību un audzināšanas darba sasniegumiem. Skolas kopsapulcēs vecāki tiek iepazīstināti ar jaunajiem pedagogiem, skolas darba mērķiem, uzdevumiem un prioritātēm jaunajā mācību gadā, saņem informāciju par skolas budžeta līdzekļu izlietojumu, skolas darbības veiksmēm un problēmām. Skolas kopsapulcēs vecāki tiekas ar skolas direktori, klašu audzinātājiem, priekšmeta skolotājiem. Vecāki izsaka viedokļus un ieteikumus skolas darba pilnveidošanai. Reizi gadā vecāku kopsapulcē par paveikto atskaitās skolas padome. Dažkārt kopsapulcēm ir arī izglītojošs raksturs, jo tiek pieaicināts mediķis vai policists, uztura speciālists vai psihologs. Vecāku apmeklējums kopsapulcēs tiek reģistrēts, un darbs protokolēts. Klašu audzinātāji rīko individuālās sarunas ar vecākiem gan skolā, gan pa telefonu, tiek izmantota saziņa, izmantojot IT tehnoloģijas, rakstīti informatīva rakstura ziņojumi dienasgrāmatās, kā arī sūtīti pārdomāta dizaina ielūgumi par dažādiem skolas pasākumiem. Informatīva rakstura ziņojumus sūta arī skolas direktore, uzturot saikni ar izglītojamo vecākiem. Tātad tiek uzturēta cieša saikne starp skolas direktori, skolotāju, izglītojamo, vecāku. Šī saikne ir atgriezeniska un darbojas abos virzienos. 26

27 Skola informē vecākus par skolas mācību sasniegumiem, valsts pārbaudes darbiem, skolas iekšējās kārtības noteikumiem izglītojamiem un noteikumiem par izglītojamo pārcelšanu. Lielākā daļa vecāku uzskata, ka sniegtā informācija par skolu ir savlaicīga un saprotama. Izglītojamo vecāki tiek savlaicīgi informēti par pārbaudes darbu un valsts pārbaudes darbu norisi, tiek iepazīstināti ar valsts pārbaudes darbu norises kārtību, iepazīstināti ar MK noteikumiem un VISC izstrādātajiem materiāliem par valsts pārbaudes darbu norises kārtību( 3., 6., 9. klasē). Aktīvi darbojas skolas vecāku padome, kura izsaka priekšlikumus skolas mācību un audzināšanas darba pilnveidošanai, izdod savu laikrakstu, iesaistās skolas dzīvē (tematiski priekšnesumi, idejas un realizācija par skolas ikdienas uzlabojumiem, izglītojamo pārbaudes- mācību līdzekļu apvākojumi, vispārējās higiēnas pārbaudes utt.). Visiem vecākiem ir iespēja saņemt skolas laikrakstu Ozolziņas. Vecāki tiek iesaistīti skolas priekšnesumu sagatavošanā, noformēšana, telpu rotājumu gatavošanā. Skolas vadība kopā ar klases audzinātājiem, atbalsta personālu vairākas reizes gadā individuāli tiekas ar vecākiem un skolēniem, kuriem ir mācību grūtības, iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi. Tiek piedāvāti dažādi problēmu risinājumi. Vecākiem tiek piedāvāta iespēja mainīt skolēnu apmācības programmu, ja tas nepieciešams. Vecāki regulāri saņem informāciju par to, kāda palīdzība nepieciešamības gadījumā tiek sniegta gan skolā, gan sociālās palīdzības dienestos. Notiek individuālas konsultācijas pie skolas psihologa. Vecāki skolā var izteikt priekšlikumus vai iebildumus klases audzinātājai, mācību priekšmetu skolotājiem vai skolas vadībai. Visi tiek uzklausīti, informāciju ņem vērā turpmākajā darbā. Efektīvākai un ciešākai skolas un vecāku sadarbībai ar anketēšanas palīdzību noskaidro vecāku vēlmes, ieteikumus un pretenzijas skolai, kā arī ārpusklases pasākumu organizēšanai. Informāciju var iegūt: kopsapulcē izglītojamiem stājoties skolā pārrunās ar klašu audzinātāju pārrunās ar priekšmetu skolotājiem skolēnu dienasgrāmatās 27

28 liecībās sekmju izrakstos sarunās pa telefonu izmantojot IT tehnoloģijas informatīvie ziņojumi vecākiem Skolotāji ar vecākiem tiekas arī visu lielo pasākumu laikā, uz kuriem vecāki tiek aicināti, jo skola ir arī kultūras centrs. Īpašs ir Miķeļdienas un Jurģu tirdziņš, kurā arī vecākiem ir iespēja pārdot savus izstrādājumus, kā arī iegādāties citu ražojumus. Ļoti daudz vecāku ir skolas Ziemassvētku pasākumā, Mātes dienas pasākumā, Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajā pasākumā utt. Vecāki piedalās arī mācību ekskursijās kā arī kolektīvos sporta pasākumu apmeklējumos. Īpaša sadarbība norit arī ikdienā, gatavojot izglītojamos mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem, rakstot skolēnu pētnieciskos darbus un arī zinātniski pētnieciskos darbus. Skola ir atvērta ikvienam vecākam, vecvecākam un tiek uzklausīti visi iebildumi vai priekšlikumi. Visu saņemto informāciju analizē un ņem vērā, lai pilnveidotu skolas darbu. Vērtējums: IV (ļoti labi) Stiprās puses: Regulāra vecāku informēšana par skolēnu sekmēm un stundu apmeklējumu, uzvedību. Skolotāju, atbalsta personāla un vecāku sadarbība, sniedzot nepieciešamo palīdzību skolēniem, kuriem ir mācību grūtības. Skolas padomes darbs. Vecāku iesaistīšana skolas dzīvē (pasākumi, olimpiādes, konkursi, PD) Izglītojamiem tiek nodrošināta viņu spējām un attīstībai nepieciešamā izglītības programma. Skolēnu personības attīstīšanai un redzesloka paplašināšanai tiek organizēti izglītojoši pasākumi, mācību ekskursijas. 28

29 Skolēniem ir iespēja aktīvi darboties pašpārvaldē. Pašvaldības finansiāls atbalsts labākajiem skolēniem mācību gada noslēgumā. Skolā ir atbilstoša vide veiksmīgai karjeras izvēles veicināšanai. Bibliotēkā pieejami materiāli par karjeras izvēli. Klašu audzinātāju mērķtiecīgi virzīts darbs skolēnu izpētē. Informatīvās karjeras dienas. Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos Tālākās attīstības vajadzības Nodrošināt mūsdienīgu informācijas un viedokļu apmaiņas sistēmu, ieviešot e- klasi. Pilnveidot skolas un vecāku sadarbības formas Veidot un nostiprināt skolēnu valstiskās piederības un atbildības sajūtu, Veicināt saskarsmes un uzvedības kultūras nostiprināšanos Mācību stundās aktualizēt atbilstošus tematus. Apzināt tuvākās izglītības iestādes un sniegt par tām plašu informāciju skolēniem un vecākiem (izveidot karjeras izvēles stendu 7.-9.klasei). Turpināt mērķtiecīgu darbu ar talantīgiem skolēniem Savlaicīgi pamanīt skolēnus, kuriem mācības sagādā grūtības, sniegt atbalstu Pilnveidot skolēnu zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā, rīcību dažādās dzīves situācijās PAMATJOMAS IESTĀDES VIDE PAŠIZVĒRTĒJUMS Skolas mikroklimats Skolā valda labvēlīgas attiecības skolēnu un skolotāju starpā. Skolā tiek rīkoti pasākumi, kas uzlabo skolas mikroklimatu, rada ciešāku saikni starp skolotāju un skolēnu. Audzināšanas darbs tiek popularizēts arī pagasta sabiedrībā." Zinību diena, "Ziemassvētki", "Mātes dienas koncerts", ir visapmeklētākie pasākumi. Pasākumu organizēšanā un vadīšanā piedalās skolēni, skolotāji un vecāki. Skolēnu pašpārvalde izdod avīzi "Ozolziņas". Iecienīts skolēnu vidū, ir konkurss "Superpuika" un "Supermeitene", kuru rīko atbildīgais skolotājs, sadarbojoties ar klašu audzinātājiem. 29

30 Trīs gadus pēc kārtas skola piedalījās Dinamo rīkotajā konkursā. Pasākuma iniciatore bija latviešu valodas skolotāja, kura kopā ar citiem skolotājiem organizēja braucienus uz Dinamo spēlēm. Skolēniem pastiprinājās interese par sportu un veselīgu dzīvesveidu Vecāki vienmēr ir informēti par notiekošos skolā. Informācija tiek iegūta no skolēnu dienasgrāmatām, sarunām ar skolēniem, klašu audzinātājiem un skolas administrāciju. Skolēni piedalās daudzveidīgos novada un valsts mēroga pasākumos sportā, konkursos, novada svētkos, mācību olimpiādēs un citās radošās aktivitātēs. Par sasniegumiem tiek informēta sabiedrība ar preses izdevumu palīdzību. Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi. Skolai ir savas tradīcijas. Gandrīz visi vecāki uzskata, ka skolā tradīcijas tiek koptas. Skolēni jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, kultūras. Skolēniem netiek uzspiesti pasākumi, kas ir pretrunā ar viņu reliģisko pārliecību. Klašu audzinātāji rīko klases vakarus. Pasākumi veicina piederības apziņu un lepnumu par savu skolu. Skolai ir laba slava sabiedrībā. Skolas darbinieki cenšas būt godīgi un taisnīgi pret visiem skolēniem un viņu ģimenēm. Skolā cenšas novērst fiziskos un morālos kaitējumus skolēnu vidū. Skolēni savu spēju robežās zina skolas iekšējās kārtības noteikumus un apzināti cenšas tos ievērot. Skolas vadība un darbinieki pievērš uzmanību nelikumībām un pārkāpumu gadījumos izvērtē tos. Skolai ir laba sadarbība ar pagasta sociālo darbinieku. Kā liecina vecāku aptauja, gandrīz visi vecāki uzskata, ka bērni ciena skolotājus, skolas vadība un personāls ir uzmanīgs, labvēlīgs un pieejams attiecībās ar skolēniem un vecākiem. Jaunajiem darbiniekiem, uzsākot darbu skolā, palīdzību un padomu sniedz skolas vadība, attiecīgās jomas skolotāji. Skolā uzskaita un analizē skolēnu stundu apmeklējumus un atbilstoši rīkojas. Vērtējums: III (labi) Skolas fiziskā vide Skolas telpas izvietotas trīs stāvos. Skolas iekštelpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Regulāri skolā tiek rīkotas tematiskas izstādes, kurās tiek izstādīti skolēnu darbi. Skolas estētiskā noformēšanā tiek iesaistīti arī vecāki. 30

31 Skolotāji strādā un kopīgi izmanto metodiskos materiālus no bibliotēkas. Skolotājiem iekārtota daudzfunkcionāla skolotāju istaba ar iespēju izmantot kopētāju, TV, magnetafonu u.c. Atbilstoši prasībām iekārtoti kabineti- ķīmijas, matemātikas bibliotēka, datorklase u.c. Klases un koplietošanas telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām normām, tualetēs ir ziepes, tualetes papīrs un dvieļi, ir dušas. Skolēni rūpējas par kārtību klašu telpās. Skolotāji veic dežurantu pienākumus. Katru dienu skolā dežūrē 2 skolotāji. Skolā netiek ielaisti nepiederoši un sveši cilvēki. Skolas telpas ir drošas, visos gaiteņos, atbilstoši noteikumiem, izvietoti evakuācijas plāni, norādītas ieejas, izejas. Ir rezerves izejas. Pieejamās vietās gaiteņos un kabinetos, par ko informē īpašas norādes, kuros ir paaugstināta ugunsbīstamība, izvietoti ugunsdzēšamie aparāti. Izmantojot pašvaldības atbalstu un līdzekļus plānveidīgi, atbilstoši skolas budžeta iespējām pakāpeniski tiek atjaunots mācību kabinetu iekārtojums- mēbeles, veikta jumta seguma, logu, elektroinstalācijas nomaiņa. Pirmās palīdzības aptieciņas ir skolotāju istabā. Skolas apkārtne ir sakopta, apzaļumota. Teritorija ir noteikta, bet nav norobežota. Skolas teritorijā ir sporta laukums un "rotaļlaukums". Piebraucamie ceļi ir labā kvalitātē. Vērtējums: III (labi) Stiprās puses: Skolēni un skolotāji, iesaistās dažādos pasākumos, konkursos skolā, novadā, gūstot labus panākumus un atzinību; Skolai ir daudzveidīgas, nozīmīgas un ilgstošas tradīcijas; Skolēnu un skolotāju labvēlīga attieksme Tiek ievērotas skolēnu vajadzības Nav neattaisnotu skolas kavējumu Pašvaldības līdzekļu piesaiste, Plānveidīgi un mērķtiecīgi veikts skolas telpu remonts Turpmākās attīstības vajadzības: Atbalstīt skolēnu pašpārvaldes darbu 31

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr. 4213900387 Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr.65307660, e-pasts:livanu2vsk@livani.lv LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts:

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa

Sīkāk

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 SATURA RĀDĪTĀJS 1. Mācību centrs Liepa vispārīgs raksturojums 3 2. Mācību centrs Liepa darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr. 4413900341 Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122 Tālrunis 64161448, e-pasts:

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa Salas pagasts

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2017. gads 1. Mācību saturs. Vērtējums

Sīkāk

MergedFile

MergedFile Beverīnas NOVADA PAŠVALDĪBAS BRENGUĻU SĀKUMSKOLAS AVOTKALNi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV - 4245 Tālrunis 29322059, e pasts: brenguluskola@beverina.lv Reģ.Nr. 4411900650 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

Microsoft Word - Jeru pamatskolas pašvērtējuma ziņojums.doc

Microsoft Word - Jeru pamatskolas pašvērtējuma ziņojums.doc Rūjienas novada pašvaldība Jeru pagasta pārvalde JERU PAMATSKOLA Reģ.Nr.4412900639 Jeru pagastā,rūjienas novadā,p/n Endzele,LV-4234 Tālr.64230940,fakss 64219011,e-pasts: jeru.pamatskola@rujiena.lv Jeru

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa 23.11.2016. Inga Millere Konsultatīvās nodaļas vadītāja Konsultatīvās

Sīkāk