Kaunatas vēstnesis Kaunatas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums gada jūlijs - augusts Nr. 24 Klāt 1. septembris! Ar krāsainiem ziediem rokā

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Kaunatas vēstnesis Kaunatas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums gada jūlijs - augusts Nr. 24 Klāt 1. septembris! Ar krāsainiem ziediem rokā"

Transkripts

1 Kaunatas vēstnesis Kaunatas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums gada jūlijs - augusts Nr. 24 Klāt 1. septembris! Ar krāsainiem ziediem rokās zinību pils durvis vērs pirmklasnieki. Visiem mazajiem skolēniem novēlam neizz došu interesi un zinātkāri par visu jauno, kas viņus sagaida zinību ceļā! Kaspars Bačkurs, Viktorija Gribuste, Jūlija Groza, Nauris Katkovskis, Karīna Malova, Liza Popova, Elza Strupiša, Lāsma Strupiša, Ieva Sutina, Ramirs Rakevičs, Dainis Rusakovs Sveicam pagasta pirmklasniekus! Šajā numurā: Mācību gads jau klāt! Sveicieni zinību dienā! Izdzīvošanas skola Projekts Rāznas regate" Ziņas no bibliotēkas Jaunas grāmatas Ak, vasara, vasara... Sumināta aktīvākā ģimene Antīkās sporta spēles Izmaiņas noteikumos Jauniešu diena Kaunatas draudzes svētki Paziņojumi Rudens afiša я В,, К, Н...., К -.,.. З У! Sirsnīgi sveicam Kaunatas pagasta pārvaldes skolēnus, viņu vecākus, skolotājus un pārējos izglītības darbiniekus ar jaunā mācību gada sākumu! Novēlam ikvienam izturību, zinātkāri un vēlēšanos sasniegt arvien augstākas zināšanu virsotnes. Lai izdodas veiksmīgs un labiem darbiem bagāts jaunais zinību gads! Novēlam saglabāt 1.septembra un mācību sākuma līksmību, zināšanu kāri un darba prieku visa mācību gada garumā!

2 Kaunatas vēstnesis Nr Tamāras Kablanovas foto Projekts '' denssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kaunatas ciemā" Kaunatas pagasta pārvaldes galvenā prioritāte ir infrastrukt ras sakārtošana un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem. Pagājušā gada beigās pārvaldes vadītājs noslēdza līgumu ar CFLA par projekta 3DP/ /11/APIA/CFLA/073/024 '' denssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kaunatas ciemā", kuru finansē Eiropas Re ionālais Attīstības Fonds, veikšanu. Janvāra beigās tika izsludināts atklāts konkurss par b vdarbu izpildi. No 9 firmām, kas piedalījās konkursā, tika izraudzīta firma no Krāslavas novada " Personu apvienība "UNL- K" vadošais biedrs SIA LEVEN", un Rēzeknes firma SIA ASKO AS, kas vērtējumā ieguva lielāko punktu skaitu. Projekta vadītājs ir Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs. Projekta denssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kaunatas ciemā kopējās izmaksas ir ,50 ls, no kurām attiecināmās ir ,00 ls.dubuļu ciema kopējās izmaksas ir ,92 ls no kurām attiecināmās izmaksas ir ,00 ls. Projekta laikā Kaunatā tika paveikti darbi pie attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un densvada montāţas. Galvenais projekta mērķis bija sistēmas sacilpošana un esošo patērētāju pārslēgšana pie jaunā tīkla dens padeves, jo vecais apgādes risinājums nenodrošināja nepārtrauktu ūdens padevi.veicot tīklu izbūvi sacilpošanai, papildus radās iespēja pieslēgt jaunus patērētājus. Rekonstruējot densapgādes tīklus un uzstādot hidroforu denstorņa vietā, kurš bija kritiskā stāvoklī, tika samazināti dens zudumi par 15%. Izb vējot jaunas notek deņu attīrīšanas iekārtas, tika uzlabota notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte. Infiltrācija samazinājās par 6,33%. Pateicoties Eiropas Savienības ieguldījumam, tika realizēts šis projekts. Kaunatas iedzīvotāji saņems tīru, attīrītu deni. Informāciju sagatavoja Marija Rukmane Pirmajā septembrī sapņi zied: Lai veicinātu Zinību dienas popularizēšanu un dotu iespēju 1.septembra svinīgos pasākumus apmeklēt arī skolēnu vecākiem, Rēzeknes novada pašvaldība nolēmusi mācību gadu pašvaldības skolās šogad uzsākt sestdienā, 1.septembrī. Līdz ar to novada skolu pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem šī gada 1.septembris būs darba diena, bet brīvdiena tiks pārcelta uz 29.oktobri, kas ir rudens brīvdienu pirmā diena. Šis noteikums neattiecas uz novada speciālajām internātpamatskolām un pirmsskolas izglītības posmu. plaukstot, zarojot, starojot, zēnu un meiteņu sirdīs uz skolu iet. / A. Ķirškalne/ 1.septembris Kaunatas vidusskolā: plkst klases stunda; plkst svinīgā līnija skolas pagalmā (lietus gadījumā aktu zālē); plkst fotografēšanās; plkst autobusi. Priecāsimies par atkalredzēšanos ar mūsu skolēniem un vecākiem!

3 Kaunatas vēstnesis Nr Rāznas regate Veiksmīgi noslēdzies biedrības Jaunais Dinamietis realizētais projekts Rāznas regate. Šī vasara daţiem Kaunatas pagasta jauniešiem b s viena no neaizmirstamākajām. Darbojoties projektā, viņi varēja parādīt savas radošās spējas un darbošanos komandā. Projekta ideja - taisīt dens braucamlīdzekļus un noslēgumā organizēt to parādi. Jaunieši plostus veidoja no videi draudzīgiem materiāliem; viens no plostiem bija taisīts no Rāznas ezera niedrēm, otrs - no nogāztiem kokiem. Trešā plosta konstrukcijā tika izmantoti arī atkritumi, ko atp tnieki atstājuši ezera krastā. Jaunieši, talkojot Rāznas ezera krastā, salasīja PET pudeles un citus atkritumus. Tādējādi labums ir gan apkārtējiem, gan pašiem jauniešiem - iespēja attīstīt radošās spējas, ko viņi izmantoja, izveidojot plostu no PET pudelēm. Jaunieši bija neatlaidīgi, katrs izteica savu neparastāko ideju plostu veidošanā. Darbojoties komandā, tika uztaisīti trīs plosti. Papildus plostu b vēšanas praktiskajām darbnīcām jaunieši skatījās video filmas par dens ceļotājiem, tādējādi g stot iedvesmu paveikt nozīmīgas lietas dzīvē pašu spēkiem. Plostus varēja apskatīt atp tas kompleksā Jaunais Dinamietis, ezera krastā. Gan vietējiem iedzīvotājiem, gan atp tniekiem tika piedāvāta plostu parāde, kuras laikā arī tika izskaidrota projekta ideja un t risti tika aicināti izturēties saudzīgi pret apkārtējo vidi. Kā uzskatāmu piemēru, cik vide ir piesārņota, jaunieši demonstrēja izgatavotos plostus. Visi bija patīkami pārsteigti par jauniešu padarīto darbu. Interesentiem bija iespēja pavizināties ar šiem plostiem. Projekta dalībnieki bija gandarīti, ka viņu darbs tika novērtēts. Jaunieši ar pašu izgatavotajiem plostiem devās divu dienu ceļojumā pāri Rāznas ezeram, tādējādi pievēršot uzmanību Rāznas ezera vides stāvoklim un katra indivīda atbildībai par tā saglabāšanu. Ceļojuma laikā jaunieši gan peldējās, gan sauļojās, kā arī viens otru uzmundrināja ar jautrām dziesmām - garlaikoties nevarēja; jaunieši paguva ceļojuma laikā arī uzfilmēt video rullīti, kas, iespējams, tuvākajā laikā b s apskatāms internetā. Gala mērķis bija Malukštas ezera krasts;. Paldies Guntaram Šķesteram, kurš m s uzņēma. Nakti jaunieši pavadīja ezera krastā, guļot teltīs. Visas dienas garumā piedzīvojums turpinājās ar daţādām aktivitātēm un pārsteigumiem Turpinājums 4 lpp.

4 Kaunatas vēstnesis Nr Jaunieši un projekta organizatori vēlreiz tiksies septembra beigās, lai izvērtētu, ko ir projekta laikā iemācījušies, un apspriestu iespējamo projekta turpinājumu un nākamo projektu idejas. Jaunieši izvērtēs gan individuālo, gan grupu mācīšanās procesu, kā arī novērtēs projekta veiksmes un neveiksmes. Jauniešu vārdā sakām lielu paldies projekta koordinatoram Edgaram Kriţanovskim un Aleksandram Leščinskim (atbalsta persona). Pateicoties viņu uzņēmībai rakstīt projektu, šī vasara jauniešiem bija interesantiem piedzīvojumiem un aktivitātēm pilna. Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspogu o vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. Nometnes dalībniece Lāsma Leiņa 13. jūlijā Kaunatas sporta laukumā norisinājās Rēzeknes novada jauniešu diena, kuru rīkoja un organizēja Rēzeknes novada skolu jaunatnes parlaments, kā arī vietējie jaunieši. Pasākumā piedalījās jaunieši gan no Nautrēniem, Dricāniem, Maltas, Bērzgales, L znavas, Str ţāniem, Rēzeknes, kā arī vietējie jaunieši. Visas dienas garumā norisinājās volejbola un strītbola spēles. Pasākums turpinājās ar ātrās ēšanas un kvasa dzeršanas sacīkstēm. Pasākuma izskaņā spēlēja un jauniešus uzjautrināja latgaļu m zikas grupa Dabasu Durovys. Liels prieks bija redzēt tik aktīvus jauniešus, kurus nespēja pat izbiedēt lietus. Prieks arī par m su pašu vietējiem jauniešiem, kuri gan spēlēja spēles, piedalījās konkursos, gan neatstāja stadionu līdz pat pēdējai dziesmai. Jauniešu diena Kaunatā Apskats un foto: Ilga Dubovska

5 Kaunatas vēstnesis Nr Lasītprieks nepazīst robežas! Klāt nāca vasaras brīvdienas un kopā ar tām - Bērnu žūrija 2012! Kaunatas pagasta 1. bibliotēka piedalās projektā Bērnu/Jauniešu/Vecāku ţ rija. Uz doto brīdi pieteicās un parakstīja līgumiņus 16 bērni un jaunieši. M su ekspertu pulkam pievienojās arī vecāki. Lasīt jaunas grāmatas, uzdot jautājumus to autoriem un pašiem vērtēt to saturu - tas ir tik aizraujoši! Arī Tu vari kļ t tās dalībnieks! Projekts Bibliotēkas diena dzīvē Latvijā No 23. līdz 29. j lijam m su bibliotēka piedalījās projektā Bibliotēkas diena dzīvē Latvijā. Projekta mērķis bija izmantojot sociālos mēdijus (twitter, blogs, mājas lapa, emuārs ), aprakstīt bibliotēkas darbinieka ikdienu. Galvenais bija dalīties savā pieredzē ar saviem kolē iem un arī uzrunāt topošos bibliotekārus, atklājot kādu no savas ikdienas notikumiem un parādot, cik gan daudzveidīgs var b t darbs bibliotēkā. Veselu nedēļu twitterī dalījos ar saviem paveiktajiem darbiņiem. Bija strādīga un raţīga nedēļa. Prieks par paveikto darbu! Kaut arī pati strādāju bibliotēkā, bija interesanti palasīt kolēģu stāstus, atsauksmes, kā arī uzzināt par viņu paveikto darbu. Kā arī citi jaunieguvumi gaida J s bibliotēkas plauktos! Laipni gaidīti bibliotēkā! su pārskatu par projektu gaitu sniedza bibliotēkas vadītāja Tamāra Kablanova Ak, vasara, vasariņa... Kaunatas TN vasarā notika daţādi pasākumi. 30.jūnijā suminājām mazos sešgadniekus. Visus priecēja Kaķis un Pirāts. Pēc pasākuma bērniem bija liels prieks izlēkāties piep šamajās atrakcijās. 7.jūlijā godinājām pagasta pilngadniekus. Lielisku priekšnesumu par bērnību sniedza Dubuļu ciemata bērni Ţannas Aniščenkas vadībā. 21.jūlijā Kaunatā notika ikgadējais Iļjas gadatirgus. Sakarā ar laika apstākļiem pirkt un pārdot gribētāju šogad bija maz. Toties teatrāls uzvedums un lustīgas dejas priecēja apmeklētājus. Augustā tautas namā tika uzņemti svētceļnieki, kuri devās uz Aglonu. Tamāras Kablanovas foto Jaunieguvumi bibliotēkā Pirktākās grāmatas grāmatnīcās, tagad ir pieejamas m su bibliotēkas plauktos: Murakami H. Dejo, dejo, dejo Nesbē Jū Sātana zvaigzne Ness P. Jautājums un atbilde Judina D. Dīvainais Līgovakars Skrebele R. Palaidnību kara a Jāņa B. dienasgrāmata TN vadītāja Nellija Vasi jeva

6 Godināta aktīvākā ģimene 21. jūlijā Novada dienas laikā tika godinātas aktīvākās, kuplākās imenes, zelta pāri. Aktīvākās imenes godu izpelnījās Kuzminsku imene. imene aktīvi piedalās pagasta sabiedriskajā dzīvē. Aija un Jānis ir Kaunatas vidējās paaudzes tautas deju kolektīva Kaunata dalībnieki, daudzu pasākumu iniciatori un atbalstītāji. Kaunatas vēstnesis Nr Bērni varēja sacensties skriešanas disciplīnās, tāllēkšanā, roku cīņā, šķēpa, diska, akmens mešanā, līdzsvara sacensībās, soļošanā uz ķekatām, pievilkšanās, soda metienos, riņķu uzmešanā uz koka statīva. Vairākus sporta rīkus jaunieši izveidoja no dabas materiāliem. Pasākuma beigās tika organizētas jautras stafetes, kur bērni varēja parādīt savas sadarbības un atbalsta prasmes. Visi dalībnieki tika apbalvoti ar diplomiem, bet labākie tika pie medaļām un dāvanām. Madaras aksas foto Aija jau trešo gadu pēc kārtas pagastā organizē imeņu dienai veltītu sporta pasākumu, kas g st aizvien lielāku popularitāti pagasta iedzīvotāju vid. Viņa aktīvi darbojas arī Rēzeknes re iona lauku sieviešu biedrībā Sidrabrasa, organizējot izstādes, kurās piedalās ar saviem rokdarbiem. Kuzminsku ģimenē aug 2 meitiņas: Sanita un Enija. Abas piedalās folkloras kopā Ŗāznaviņa, Sanita apmeklē Rēzeknes m zikas vidusskolu, savukārt Enija mākslas interešu studiju. Tētis Jānis ir zemnieku saimniecības Tip-tops īpašnieks, kas nodarbojas ar amatniecību, mebeļu izgatavošanu. Novēlam Kuzminsku imenei b t tikpat aktīviem un vēl aktīvākiem, īsteņot jaunas idejas, kā arī turpmāk aktīvi darboties pagasta sabiedriskajā dzīvē! Rita Tērauda Antīkās sporta spēles Kaunatā 4. augustā programmas ''Jaunatne darbībā'' ietvaros jaunieši organizēja sporta svētkus bērniem Kaunatā. Pasākums pulcēja ap 70 dalībnieku.. Svētki izdevās, bērni palika pateicīgi par sagādāto sporta pasākumu! Foto un apkopojums ņemts no mājas lapas

7 Kaunatas vēstnesis Nr Vai mēs izjūtam draudzes svētkus? Vai tie tiešām ir svētki, svētki man un tev? atbildes uz šiem un līdzīgiem jautājumiem ticīgajiem rosināja meklēt un atklāt, Raipoles draudzes prāvests Rinalds Broks, kas Kaunatas baznīcā viesojās un Svēto Misi celebrēja atlaidu pirmajā dienā 20.j lijā. Garīdznieks vērsa uzmanību uz ticīgo ikdienas skatu: kā mēs uzlūkojam cilvēkus, kā uztveram notikumus, procesus apkārt mums un m sos? Vai tajā visā nav vērojama laicīga skatījuma, laicīgas domāšanas dominance? Kur paliek garīgais skatījums, garīgums? Atlaidu otrajā dienā ticīgos uzrunāja Kaunatas draudzes prāvests Haralds Broks, kas savās pārdomās kavējās pie svētā pravieša Elija personības, uzsverot šī Dieva izvēlētā cilvēka neparasto, noslēpumaino, bet vienlīdz sareţ īto ceļu, kas kaut kādā mērā līdzinās m su katra ietajam ceļam ar ārējām un iekšējām cīņām, uzvarām un zaudējumiem. Ar Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskapa Jāņa Buļa vizitāciju, 22.j lijā, noslēdzās Kaunatas draudzes atlaidu dievkalpojumi svētā Elija godam. Savā homīlijā bīskaps Jānis Bulis akcentēja gudrības nozīmi un nozīmīgumu cilvēka dzīvē. Neviens taču negrib b t muļķis!? Bet, kur tad meklējama gudrība? retoriski jautāja ekselence, vienlīdz sniedzot atbildi uz šo jautājumu, ar Sakāmvārdu grāmatas vārdiem. Svētās Mises laikā astoņpadsmit Kaunatas draudzes ticīgie saņēma iestiprināšanas sakramentu. Pēc dievkalpojuma sekoja draudzes mājas svētīšana un kopīga agape. Ziņas ņemtas no foto no Eģitas dres ģimenes albūma Izdzīvošanas skola. Tas ir aizraujoši No 16. līdz 20. j lijam Kaunatas vidusskolā tika īsteņots jaunatnes apmācību projekts Vectēvu tradīcijas jaunā iedvesmu, ko sagatavoja skolēnu pašpārvalde (atbildīgie Kristaps Brokāns, Pēteris Savickis un Raimonds Katkovskis). Jaunieši piedalījās divu dienu pārgājienā Izdzīvošanas skola ar nakšņošanu teltīs un pašu veidotajās nojumēs, iepazīstoties ar ārstnieciskajiem augiem, lasot avenes, mellenes un uzzinot visu par ogu pielietošanu. Izzināja kapu vēsturi, apmeklējot senlaiku apbedījumu vietu Batņos un viduslaiku apbedījumu vietu Mozgos. Ciemojās lauku saimniecībā Batņos pie V. Igaveņas (krievu muižkunga Dzjubina īpašumi), kur uzzināja par vectēvu tradīcijām īpašuma sadalīšanā starp bērniem, par krievu krāsni kā maizes ceptuvi un paslēptuvi briesmu gadījumā, par koku sagatavošanas laiku un mājas celšanu, bišu turēšanu, garšvielu audzēšanu un pielietošanu. Pētīja logu rotājumus pie P. Svin Kaunatas draudzes svētkus Kukuļa Grašos, iepazinās ar saimniecības naţu izgatavošanas procesu pie V. Vucāna. Vakarā neizpalika ēdiena gatavošana uz ugunskura un netīri trauku mazgāšana, atrodot dabīgos trauku mazgāšanas līdzekļus. Kur nu vēl zivju makšķerēšana, apstrāde un garšvielu izvēle to gatavošanai. Zivis bija nolemts k pināt, tāpēc jaunieši paši sagatavoja augļu koku, sauso ķiršu, pl mju un ābeļu zarus. Jaunieši teorētiski un praktiski iepazinās ar pirts tradīcijām: pirts kurināšanu, pirts skotu siešanu, pēršanu, ādas tīrīšanu, masēšanu un kopšanas metodēm, matu maskām. Visas aktivitātes tika veltītas vectēvu sadzīves tradīciju iepazīšanai un turpināšanai, aktīvai sadarbībai starp paaudzēm un relaksējošai izklaidei. Savās atsauksmēs par projektu jaunieši izteica vēlēšanos, lai tāda iespēja piedalīties apmācību nedēļa b tu arī nākamajā vasarā. Paldies Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājam Vasīlijam Bašmakovam par sniegto līdzfinansējumu. E. Astiča, projekta konsultante

8 Kaunatas vēstnesis Nr Pasākumi Kaunatas pagastā Kaunatas kultūras namā: 20. oktobrī notiks kāzu jubilejas pasākums Aicinām visas imenes, kuras šogad svin apaļu jubileju, pieteikties Esat atsaucīgi! Izstādes Kaunatas pagasta 1. bibliotēkā: Bērnu stūrītī: "Gudro grāmatu pasaulē" (enciklopēdiju izstāde, veltīta zinību dienai) literārā izstāde "Par spīti grūtumam - laimīgiem b t! Lijai Brīdakai - 80" izstāde "Miķelītis nāk!" "Garšīgi un veselīgi krājumi ziemai" Kaunatas pagasta 2. bibliotēkā septembrī: izstāde Lilijai Brīdakai izstāde Kārlim Ulmanim Bērniem: izstāde Vijai Upmalei - 80 Ar augusta mēnesi ir izmaiņas Rēzeknes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 12 Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Lai iegūtu trūcīgas ģimenes statusu īpašumā drīkst būt : viens automobilis vai motocikls, kas ir ģimenes (personas) īpašumā vairāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši un kurš nav jaunāks par 10 (desmit) gadiem, kā arī īpašumā esošs viens velosipēds, mopēds vai motorollers katram imenes loceklim. Pie īpašuma izvērtēšanas ir aktuāli grozījumi MK noteikumos Nr. 299 Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par tr cīgu Kur teikts, ka par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi: Punktā Nr nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju; Tas nozīmē, ka personas vai imenes vienīgais īpašums varb t, tikai tas, kur ir deklarēta dzīvesvieta. Ja agrāk arī drīkstēja b t īpašumā ēkas, kurās dzīvoja pirmās pakāpes radinieki, tad šobrīd šīs personas tr cīgas personas statusu vairs nevar ieg t. Punktā nr bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties. Tātad, ja bērns ir mantojis īpašumu vai naudas uzkrājumu no kāda mirušā vecāka, tad šī manta netiek ņemta vērā pie īpašumu izvērtēšanas. Informāciju sagatavoja Kaunatas pagasta sociālais darbinieks Anita Ikauniece Šis materiāls ir sagatavots ar Kaunatas pagasta pārvaldes finansiālu atbalstu. Kaunatas vēstnesis Kaunatas pagasta informatīvais izdevums Atbildīgā: Tamāra Kablanova Periodiskums: Reizi divos mēnešos E-pasts:

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

AIC-9gadi-plakāti

AIC-9gadi-plakāti Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram 9 GADI Viena no Saeimas darba prioritātēm ir dialogs ar sabiedrību un iedzīvotāju iesaistīšana likumu pieņemšanas procesā Lai veicinātu sabiedrības izpratni

Sīkāk

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167 tālrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2009

Sīkāk

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par 2014. gadu Līksnas pagasta kultūras nams 2014. gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, kuros kopā ieradās 9594 apmeklētāju, tai skaitā Latgales

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS 2016. GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS 2015. GADA JANVĀRIM Centrālā zinātniskā bibliotēka info@liepajasczb.lv)

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 BIZNESA LABORATORIJA Piektdiena, 24.oktobris, plkst.15:05 Mums dzīvē nepieciešama ne tikai veiksme un zināšanas, bet arī iespēja veikt izvēles, izmēģināt un iespējas kļūdīties. Un šķiet, reti kura auditorija

Sīkāk

Kaunatas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums Kaunatas vēstnesis gada maijs - jūnijs Nr. 28 ( Tirāža 100 eks. ) Jānis ir viens no populārāki

Kaunatas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums Kaunatas vēstnesis gada maijs - jūnijs Nr. 28 ( Tirāža 100 eks. ) Jānis ir viens no populārāki Kaunatas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums Kaunatas vēstnesis 2013. gada maijs - jūnijs Nr. 28 ( Tirāža 100 eks. ) Jānis ir viens no populārākiem vārdiem Latvijā. Latvijas Iedzīvotāju re istrā ir

Sīkāk

BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAU

BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAU BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA 24.04.2016 NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAUNAS Novadpētniecības materiālu izstādes: Bibliotēka toreiz

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēkas vēsture fotogrāfijās Smiltenes novada Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēka dibināta 1945.g. Bibliotēka sākotnēji atrodas Birzuļu pamatskolas ēkā, bijušajā Mēru muižā,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss , Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss ,   Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss +371 65324573, www.aglona.lv Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2. APSTIPRINĀTI Aglonas novada domes

Sīkāk

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /at

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /at LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS - 2016 JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums 12.01.2016. Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /atmiņu pēcpusdiena senioriem -1991.gada janvāris/ 15.01.2016.

Sīkāk

Datums

Datums DAUGAVPILS KRIEVU VIDUSSKOLAS-LICEJA PASĀKUMU PLĀNS 2016. gada decembrim APSTIPRINĀTS Ar Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja direktora 2016. gada 30. novembra rīkojumu Nr. 352 01.12.2016.- Labdarības

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Dziesma pretī pavasarim…

Dziesma pretī pavasarim… Dziesma pretī pavasarim Date : 17/04/2019 Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku sekmīga norise ir saistīta ar starpsvētku posmu. Šajā laika periodā ir būtiska nepārtraukta kolektīvu darbība. Ikviens

Sīkāk

nas_jauns.redirect_doc-30

nas_jauns.redirect_doc-30 APSTIPRINĀTS ar LU administratīvā direktora 13.05.2013. norādījumu Nr. 6/13 LATVIJAS UNIVERSITĀTES SPORTA SPĒLES 2013 NOLIKUMS 1. Mērėis un uzdevumi 1.1. Popularizēt sportu Latvijas Universitātes (LU)

Sīkāk

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vidusskola direktore Nataļja Rogaļeva (paraksts) Rīgā,

Sīkāk

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar savu kultūru, ēdieniem, tradīcijām un pat temperamentu. Kopā dosimies izbaudīt interesantāko no Lietuvas, izzināt neparastas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Velotūrisma nacionālās īpatnības īpaši aizsargājamā dabas teritorijās. Ķemeru nacionālā parka piemērs Agnese Balandiņa Carnikavas novads 27.03.2013 Velotūrisms ĪADT kāpēc par krietni zaļāka un videi draudzīgāka

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Ceļojums laikā: manas bibliotēkas ēkas vēsture Variņu bibliotēka 1951. gadā dibinātās Variņu pagasta (tolaik Sebru ciema) bibliotēkas pirmā mājvieta ir Vilciņi. Ēkā atrodas arī Sebru ciema padome. 1954.

Sīkāk

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazinies internetā, bet dzīvē nekad neesi saticis, kā visdrošāk būtu rīkoties?: Pareizas atbildes: 6728 no 8404 1) Tikties publiskā vietā.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jelgavas Zinātniskā bibliotēka reģiona galvenā bibliotēka Pārskats par darbu 2015.gadā 2 2015. gada galvenās atziņas un secinājumi Arvien populārāks pakalpojums - grāmatu un citu iespieddarbu rezervēšana

Sīkāk

1

1 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažu novadā A P S T I P R I N Ā T I ar Ādažu novada domes 2019.gada 25.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.14 22) 2019.gada 25.jūnijā Nr. 14/2019 Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pamācība Erasmus+ rīki Kursu katalogs Mobilitātes iespējas Stratēģiskās partnerības www.schooleducationgateway.eu Vispārēja informācija Šī ir pamācība, kas palīdzēs izmantot School Education Gateway vietnes

Sīkāk

Microsoft Word - Limbazu_sākumskola_3a_labie darbi.docx

Microsoft Word - Limbazu_sākumskola_3a_labie darbi.docx Limbažu sākumskolas 3.a klases labie darbi Šajā mācību gadā mēs, Limbažu sākumskolas 3.a klases skolēni, cītīgi darbojamies projektā Sporto visa klase. Mēs sportojam piecas reizes nedēļā: divas sporta

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Olimpiskā diena 2016 programma Svinīgā daļa 09:15 "Olimpiskās dienas 2016" dalībnieku ierašanās stadiona Daugava tribīnēs. 09:30 Stāšanās f

Olimpiskā diena 2016 programma Svinīgā daļa 09:15 Olimpiskās dienas 2016 dalībnieku ierašanās stadiona Daugava tribīnēs. 09:30 Stāšanās f 23.09.2016 Olimpiskā diena 2016 programma Svinīgā daļa 09:15 "Olimpiskās dienas 2016" dalībnieku ierašanās stadiona Daugava tribīnēs. 09:30 Stāšanās futbola laukumā uz vingrošanu (pēc izvietojuma plāna)

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr.2971902208, PVN Reģ.Nr.90009249367 tālr. 67736378, tālr./ fax 67736379, e-pasts sportaskola@edu.jurmala.lv APSTIPRINU

Sīkāk

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms”

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms” Skaista mana tēvu zeme par visām zemītēm: Plaši lauki, zaļi meži, Zilis jūras ūdentiņš. Mana sēta, mana māja, mans pagalms Projekta autori 5.a klase 2018.g. 18.-20.aprīlis Projekta mērķis Veidot sadarbības

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Microsoft Word - Rūjienas_vidusskola_3b.docx

Microsoft Word - Rūjienas_vidusskola_3b.docx Izglītības iestāde un klase : Rūjienas vidusskola, 3.b klase 11.februārī Rūjienas vidusskolas 3.b klases skolēni, skolotāja un daži vecāki devās ciemos uz Valmieras SOS bērnu ciematu, lai Labdarības akcijas

Sīkāk

1.pielikums Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumam Nr.4 "Par Talsu novada sporta un atpūtas pasākumu 2017.gad

1.pielikums Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumam Nr.4 Par Talsu novada sporta un atpūtas pasākumu 2017.gad 1.pielikums Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 03.10.2016. lēmumam Nr.4 "Par Talsu novada sporta un atpūtas pasākumu 2017.gada kalendāro plānu" SPORTA PASĀKUMI TALSU NOVADĀ 2017.GADĀ

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija BIBLIOTĒKAS POPULARIZĒŠANA SOCIĀLAJOS TĪKLOS: krājums, pakalpojumi, tēla veidošana LATGALES CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS SABIEDRISKO AT TIECĪBU VADĪTĀJA INGA GEDŽŪNE Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS  CEĻĀ UZ   SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME Klašu audzinātāju MA atskats par veikto darbu 2012./2013.māc.gadā SADARBĪBA MK vadītājs MK vadītājs Klašu audzinātāji Klašu audzinātāji Sadarbība Skolēni Skolēni Vecāki Vecāki Saulrietā kāds mūsu draugs

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2017. GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek atzīmēta Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa. Centrālā

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija lai mācītos jebkurā laikā un vietā 2016. gada 24. augusts Lielais dzintars, Liepāja www.iespejutilts.lv IESPĒJU TILTS 2016, lai mācītos jebkurā laikā un vietā Liepājas koncertzālē Lielais dzintars norisināsies

Sīkāk

UZŅĒMĒJU SPORTA SPĒLES /9/10 jūnijs USMAS LEJASTIEZUMI NOLIKUMS KOMANDU SPORTA VEIDU TURNĪRI 1. FUTBOLS Dalībnieku skaits: pieci (5) dalībnieki

UZŅĒMĒJU SPORTA SPĒLES /9/10 jūnijs USMAS LEJASTIEZUMI NOLIKUMS KOMANDU SPORTA VEIDU TURNĪRI 1. FUTBOLS Dalībnieku skaits: pieci (5) dalībnieki UZŅĒMĒJU SPORTA SPĒLES 2018 8/9/10 jūnijs USMAS LEJASTIEZUMI NOLIKUMS KOMANDU SPORTA VEIDU TURNĪRI 1. FUTBOLS Dalībnieku skaits: pieci (5) dalībnieki - tikai vīrieši (ieteicams!), divi (2) rezervisti tikai

Sīkāk

VALMIERAS PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA

VALMIERAS PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA VALMIERAS PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA Drošības un veselības nedēļa 03.12. 07.12.2012. Aktivitātes Drošības un veselības nedēļā Drosme draudzēties aģentes Agnijas Bistrovas vadītās iecietības stundas. Skolēnu domes

Sīkāk

RĒZEKNES NOVADA DOME REĂ. NR Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , E pasts: Info

RĒZEKNES NOVADA DOME REĂ. NR Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , E pasts: Info RĒZEKNES NOVADA DOME REĂ. NR.90009112679 Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV 4601, Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935, E pasts: info@rdc.lv Informācija Internetā: http://www.rdc.lv ĀRKĀRTAS SĒDES

Sīkāk

Atskaites koncerts 25.aprīlī izskanēja tradicionālais interešu izglītības pulciņu atskaites koncerts. Šogad koncertu papildināja smilšu kino Krāsainā

Atskaites koncerts 25.aprīlī izskanēja tradicionālais interešu izglītības pulciņu atskaites koncerts. Šogad koncertu papildināja smilšu kino Krāsainā Atskaites koncerts 25.aprīlī izskanēja tradicionālais interešu izglītības pulciņu atskaites koncerts. Šogad koncertu papildināja smilšu kino Krāsainā saruna, māksliniece Guna Miķelsone. Sakrālās mūzikas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Komunikācijas veidi un tās kritēriji transpersonālā vidē Profesore Agita Ābele Komunikācijas īpatnības dažādās vidēs Profesionālās darbības vide Sociālo vienaudžu vide Masu mēdiju vide Etiķete Etiķete

Sīkāk

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija Valmiera,

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija Valmiera, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija 2019.-2022. Valmiera, 2018 1 SATURA RĀDĪTĀJS 1. ESOŠĀ SITUĀCIJA, DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS... 3 2. STRATĒĢIJAS

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar II invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

DV ASV Vanadžu apkārtraksts gada sākumā Mīļās vanadzes un apvienību vadītāji, Man ir prieks jūs atkal uzrunāt jaunajā gadā Latvijas simtga

DV ASV Vanadžu apkārtraksts gada sākumā Mīļās vanadzes un apvienību vadītāji, Man ir prieks jūs atkal uzrunāt jaunajā gadā Latvijas simtga DV ASV Vanadžu apkārtraksts 2018. gada sākumā Mīļās vanadzes un apvienību vadītāji, Man ir prieks jūs atkal uzrunāt jaunajā 2018. gadā Latvijas simtgades gadā. Tik daudz darbu ir padarīts Latvijas labā

Sīkāk

LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KOMISIJA KULTŪRAS KOMISIJA MEDIJU UN IZZIŅAS KOMISIJA P

LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KOMISIJA KULTŪRAS KOMISIJA MEDIJU UN IZZIŅAS KOMISIJA P LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KULTŪRAS MEDIJU UN IZZIŅAS PĒTĪJUMU FORMĀLIE PASĀKUMI IZKLAIDES PASĀKUMI Komisijas vadītāja pienākumi: Dokumentēt

Sīkāk

Konkursa nolikums

Konkursa nolikums APSTIPRINU Latvijas Republikas tiesībsargs J.Jansons Rīgā, 2017. gada 7. septembrī Konkursa Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017 NOLIKUMS PAMATOJUMS Latvijas Republikas tiesībsargs (turpmāk

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv ---------------------------

Sīkāk

grand-media-buklets-final higher prices

grand-media-buklets-final higher prices capture the moment in film iemūžini mirkli ar video Kāzas ir brīnumjauks, satraucošs un neaizmirstams dzīves notikums. Šī ir diena, kad likteņus mij divas mīlošas sirdis. Ir svarīgi, lai tā tiktu iemūžināta

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

infografika-valsts prezidenta ievēlesanas

infografika-valsts prezidenta ievēlesanas VALSTS PREZIDENTA IEVĒLĒŠANA Latvijas Valsts prezidents Latvijas augstākā amatpersona 51 BALSS 4 GADi Ievēlēšanai nepieciešama vismaz 51 deputāta balss Ievēlē Saeima uz četriem gadiem 8 GADI Ievēlēšanu

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

Apstiprināts ar

Apstiprināts ar Apstiprinu: Normunds Grinbergs Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 2018.gada 1.februārī Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursa Sienu

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma nosaukums Skolas un klašu telpu noformējums svētkiem

Sīkāk

Meza skola metodes pirmsskola

Meza skola metodes pirmsskola FIGŪRU APGŪŠANA Veidot konkrēto figūru sadarbojoties ar citu bērnu Ar maziem solīšiem viens pāris sniegā veido vienu figūru Ar sniegu pārklāts laukums, laminētas kartiņas ar figūrām Bērni sadalās pa pāriem.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90000074812 Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101, tālrunis 65133930, fakss 65133934, e-pasts: dome@aizkraukle.lv Aizkrauklē

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā gada marts Datums, laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta no plkst. 9 līdz 10; no plk

Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā gada marts Datums, laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta no plkst. 9 līdz 10; no plk Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā 2018. gada 19. 23. marts Datums, laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta no plkst. 9 līdz 10; no plkst. 9 līdz 20 11; no plkst. 11 līdz 12 no plkst. 14 līdz 15

Sīkāk

Pārskats par padarīto kultūras nodaļas darbu 2016.gadā Rēzeknes novada kultūras infrastruktūru veido 27 kultūras/tautas nami, Stoļerovas saietu nams,

Pārskats par padarīto kultūras nodaļas darbu 2016.gadā Rēzeknes novada kultūras infrastruktūru veido 27 kultūras/tautas nami, Stoļerovas saietu nams, Pārskats par padarīto kultūras nodaļas darbu 2016.gadā Rēzeknes novada kultūras infrastruktūru veido 27 kultūras/tautas nami, Stoļerovas saietu nams, Sakstagala un Gaigalavas sabiedrisko aktivitāšu centri,

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

RNP_

RNP_ Rāznas Nacionālais parks kādi esam? Teritorija pētīta Novadi nav automātiski tūrisma galamērėi! Neietekmēs, neitrāli, cerības Novadi nav automātiski tūrisma galamērėi! 3 rajonu un 8 pagastu vietā = 3

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

Daugavpils 13.pirmsskolas iestādes APU Vieta Drošība Atbildība Cieņa Sporta zālē Pastaiga ārpus iestades teritorijas. Ekskursijā Guļamistābā Klausies

Daugavpils 13.pirmsskolas iestādes APU Vieta Drošība Atbildība Cieņa Sporta zālē Pastaiga ārpus iestades teritorijas. Ekskursijā Guļamistābā Klausies Daugavpils 13.pirmsskolas iestādes APU Vieta Drošība Atbildība Cieņa Sporta zālē Pastaiga ārpus iestades teritorijas. Ekskursijā Guļamistābā Klausies un izpildi skolotāja norādījumu Sporta inventāru izmanto

Sīkāk

PRIEKULES vidusskolas SKOLAS PADOMES sēdes protokols 2014.gada 21.oktobrī Priekulē Nr.2 Sēde sasaukta: 2014.gada 21.oktobrī plkst Sēdē piedalā

PRIEKULES vidusskolas SKOLAS PADOMES sēdes protokols 2014.gada 21.oktobrī Priekulē Nr.2 Sēde sasaukta: 2014.gada 21.oktobrī plkst Sēdē piedalā PRIEKULES vidusskolas SKOLAS PADOMES sēdes protokols 2014.gada 21.oktobrī Priekulē Nr.2 Sēde sasaukta: 2014.gada 21.oktobrī plkst. 18.00. Sēdē piedalās: vecāku pārstāvji - A.Brauna, I.Ivanova, J.Eglīte,

Sīkāk

Nr.p.k. Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts Zemes vienības adrese Statuss Kadastr

Nr.p.k. Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts Zemes vienības adrese Statuss Kadastr Nr.p.k. Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts Zemes vienības adrese Statuss Kadastra apzīmē jums Kop platība m2 Zemes lieto šanas veids

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 909116276 Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4151 Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Sīkāk

B_Briede

B_Briede LLU pirmā kursa studentu pašvirzītās studijas LLU TF IMI prof. Baiba Briede Saturs Pašvirzīto studiju būtība Aktualitāte Pasaules ekonomikas foruma 2018 un Boloņas procesa kontekstā LLU 1. kursa studentu

Sīkāk

Balvu fondu un dalības maksu noteikumi

Balvu fondu un dalības maksu noteikumi Latvijas Darts Organizācijas Latvijas Darts Organizācija spēkā no 2019. gada 01. janvāra Noteikumu ceturtā redakcija Banka: A/S Swedbank, SWIFT: HABALV22, Konts: LV41HABA0551014308137 Saturs 1. Vispārējie

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LAUKU TŪRISMA SPĒKS: uzņēmēju, pašvaldības un vietējās kopienas sadarbība Mežotnes pils, 2015. gada 30. oktobris Mārketinga kampaņa, veidojot un popularizējot lauku tūrisma produktus skolu jauniešiem,

Sīkāk

Ozolnieku novada bibliotēkas 2015 Ikvienas pilsētas un ciema bibliotēkas ir vietējās Gaismas pilis, tāpat kā Nacionālā bibliotēka, tikai mazāka mēroga

Ozolnieku novada bibliotēkas 2015 Ikvienas pilsētas un ciema bibliotēkas ir vietējās Gaismas pilis, tāpat kā Nacionālā bibliotēka, tikai mazāka mēroga Ozolnieku novada bibliotēkas 2015 Ikvienas pilsētas un ciema bibliotēkas ir vietējās Gaismas pilis, tāpat kā Nacionālā bibliotēka, tikai mazāka mēroga. Ozolnieku novadā darbojas 5 publiskās bibliotēkas:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

Kaunatas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums Kaunatas vēstnesis gada marts aprīlis Nr. 16 ( Tirāža 100 eks. ) Šajā numurā: Kultūras grozs P

Kaunatas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums Kaunatas vēstnesis gada marts aprīlis Nr. 16 ( Tirāža 100 eks. ) Šajā numurā: Kultūras grozs P Kaunatas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums Kaunatas vēstnesis 2011. gada marts aprīlis Nr. 16 ( Tirāža 100 eks. ) Šajā numurā: Kultūras grozs Pasākumi skolā Aktivitātes bērnudārzā Informācija lauksaimniekiem

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 E.Petručeņa POZITĪVA BĒRNA AUDZINĀŠANA Psihologa un vecāku sadarbības ceļi... Robežas bērna audzināšanā. Pirms es apprecējos man bija sešas teorijas par bērnu audzināšanu, tagad man ir seši bērni un nevienas

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

21.gadsimta prasmju un iemaņu attīstība Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja

21.gadsimta prasmju un iemaņu attīstība Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja 21.gadsimta prasmju un iemaņu attīstība Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja Mums jāizglīto bērni viņu nākotnei, nevis mūsu pagātnei Kas skolu padara par vidi, kura sekmē katras

Sīkāk

Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo

Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments pašvaldības

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx JAUNIEŠU APTAUJAS ANKETA Sveicināti! Aicinām Tevi piedalīties jauniešu aptaujā par Tavām ikdienas aktivitātēm! Aptaujas ilgums 0- minūtes. Lūdzu, sekojiet norādēm, uz kuriem jautājumiem jāatbild un cik

Sīkāk

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA.

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Liene Zeile Liene Millere Līga Matveja-Vlasova Aktualitātes pedagogu profesionālās

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Snieguma ietvara mehānisms un snieguma rezerve Regulas Nr. 1303/2013 nosacījumi Katram prioritārajam virzienam nepieciešams veidot snieguma ietvaru, kurā iekļaujami iznākuma un finanšu rādītāji. Regula

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Rodas cieņa pret latviešu valodu. Attīstas skaidra izruna. Uzsver vārdus un zilbes pareizi. Izrunā pareizi gaŗos un īsos

Sīkāk

Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasauk

Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasauk Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā 2017. gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasaukta: 2017. gada 11.janvārī pl.10:00 Sēdi vada: Sēdē

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

Saldus novada Jaunlutriņu pagasta bibliotēka Bibliotēkas 2018.gada pārskats Saldus novada, Jaunlutriņu pagastā, 2019

Saldus novada Jaunlutriņu pagasta bibliotēka Bibliotēkas 2018.gada pārskats Saldus novada, Jaunlutriņu pagastā, 2019 Saldus novada Jaunlutriņu pagasta bibliotēka Bibliotēkas 2018.gada pārskats Saldus novada, Jaunlutriņu pagastā, 2019 Saturs Kopsavilkums... 3 1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums... 4 2. Finansiālais

Sīkāk

4.6. kalendāra gada laikā organizē vismaz divus informatīvi izglītojošus pasākumus par iekļaujošo izglītību un palīdzības iespējām izglītojamiem ar sp

4.6. kalendāra gada laikā organizē vismaz divus informatīvi izglītojošus pasākumus par iekļaujošo izglītību un palīdzības iespējām izglītojamiem ar sp 4.6. kalendāra gada laikā organizē vismaz divus informatīvi izglītojošus pasākumus par iekļaujošo izglītību un palīdzības iespējām izglītojamiem ar speciālām vajadzībām: 4.6.1. vismaz vienu pedagogu profesionālās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē 27.09.2017 APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē 11.10.2017 -------------------------------- A.Dakša LVF Ģenerālsekretārs 2. Latvijas Senioru volejbola čempionāts sieviešu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv -------------------

Sīkāk