Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716"

Transkripts

1 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

2 Saturs 1. Skolas vispārīgs raksturojums Skolēnu skaita dinamika Skolotāju kvalitatīvais sastāvs Sociālās vides raksturojums Finansējums Skolas īpašie piedāvājumi Skolas tradīcijas Skolas darbības pamatmērķi Skolas misija, vīzija, darbības pamatmērķi Skolas iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošanas izvērtējums Skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos joma. Mācību saturs Skolas īstenotās izglītības programmas joma. Mācīšana un mācīšanās Mācīšanas kvalitāte Mācīšanās kvalitāte Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa joma. Izglītojamo sasniegumi Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos joma. Atbalsts izglītojamajiem Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana Atbalsts personības veidošanā Atbalsts karjeras izglītībā Atbalsts mācību darba diferenciācijai Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām Sadarbība ar izglītojamo ģimeni joma. Skolas vide Skolas mikroklimats Skolas fiziskā vide joma. Resursi Iekārtas un materiāltehniskie resursi Skolas personālresursi joma. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Skolas pašvērtēšana un attīstības plānošana Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība Skolas sadarbība ar citām institūcijām Turpmākās skolas attīstības vajadzības

3 1. Skolas vispārīgs raksturojums. Ventspils 1.pamatskola (turpmāk tekstā skola) ir Ventspils pilsētas domes dibināta pamatizglītības mācību iestāde, kas realizē vispārējās pirmsskolas un vispārējās pamatizglītības, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) humanitārā un sociālā virziena programmu. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Ministru kabineta noteikumi, bērnu tiesību aizsardzības likums, Darba likums, citi likumi, skolas Nolikums, citi ārējie un iekšējie normatīvie akti. Skolas juridiskā adrese : Pļavas iela 27, Ventspilī, Latvijā, LV-3601, tālrunis , e-pasts: interneta mājaslapa Skola dibināta 1923.gada 15.oktobrī kā Ventspils pilsētas 2.pamatskolas nodaļa. Skolai gadu gaitā vairākkārtīgi ir ticis mainīts nosaukums, līdz no 1992.gada 1.septembra tai ir nosaukums Ventspils 1.pamatskola. Ventspils 1.pamatskola atrodas klusā privātmāju rajonā kādreizējā pilsētas nomalē 2 km attālumā no pilsētas centra. Skolai blakus atrodas sabiedriskā transporta pietura. Uz 2016.gada 1.decembrii skolā mācās 378 skolēni, strādā 33 skolotāji, no tiem 26 pamatdarbā, un 14 tehniskie darbinieki. Skolā mācās aptuveni 9% no visiem Ventspils vispārizglītojošo skolu skolēniem. Skola savu atpazīstamību ieguvusi ar piedalīšanos dažādās vides izglītības programmās- jau 4 gadus esam ieguvuši starptautisko ekoskolu zaļo karogu, skola ir bijusi Latvijas Valsts Mežu izglītības programmas Mammadaba vēstniecība 2012./2013.m.g. un fināliste Samsung skola nākotnei. Jaunais skolēns Skolai ir savs karogs, logo un himna. Skolas piedāvātās izglītības programmas: Programma Klases Kods Pamatizglītības programma Vispārējās pirmsskolas izglītības programma Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klasei) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 1.-9.kl grupa klase klase Licences nr., datums V V V V Skolēnu skaits 2016./2017.m.g

4 Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klasei) humanitārā un sociālā virziena programma 7.-9klase V Skolēnu skaita dinamika. Skolā mācās skolēni no 1.-9.klasei, kā arī pirmsskolas grupas skolēni gada 1.septembrī kopējais skolēnu skaits bija 376. Skolēnu skaitu ietekmē demogrāfiskā situācija pilsētā, taču, pateicoties veiksmīgam skolas darbam, skolai ir izdevies pēdējos trijos gados palielināt skolēnu skaitu. Mācību gads Skolēnu skaits pamatskolā Skolēnu skaits pirmsskolā Kopā 2011./ / / / / / Skolēnu skaita dinamika 2011./ / / / / /2017 Skolēnu skaits pamatskolā Skolēnu skaits pirmsskolā Kopā 1.2. Skolotāju kvalitatīvais sastāvs. Uz 2016.gada 1.septembri skolā strādā 33 pedagogi, no tiem 31 skolotājs. Skolas vadību nodrošina direktore, vietniece izglītības jomā (1 likme), vietniece audzināšanas jomā (0,5 likme), vietniece saimniecības darbā (1 likme). Skolā strādā atbalsta personāls- sociālais pedagogs, psihologs ( 0,5 likme), logopēds (0,62 likme), kā arī bibliotekāres (0,76 likme). Visu skolas pedagogu izglītība atbilst likumā un Ministru kabineta noteikumos izvirzītajām prasībām. Augstākā pedagoģiskā izglītība 31 Ar maģistra grādu 16 Studē pedagoģiskajās augstskolās 2 4

5 4 skolotājiem ir iegūta 4.profesionālās darbības kvalitātes pakāpe, 7-3. profesionālās darbības kvalitātes pakāpe. Pedagogu iedalījums pa vecuma grupām: Vecums skaits Līdz 30 gadiem Virs 60 gadiem 7 12 Pedagogu sadalījums pēc vecuma grupām Līdz Virs 6o Skolotāju vidējais vecums ir 51 gads. Paredzams, ka tuvākajos gados vairāki skolotāji dosies pensijā, uz līdz ar jaunu pedagogu atnākšanu, skolotāju vidējais vecums pazemināsies. Jāpiezīmē, ka paaudžu nomaiņa skolā notiek skolotājiem aktīvi sadarbojoties. Jaunie pedagogi tiek uzņemti kolektīvā, tiem tiek sniegts dažāda rakstura atbalsts. Skolotāju iedalījums pēc darba stāža: gadi skaits Līdz

6 12 Pedagogu sadalījums pēc darba stāža <4 5 līdz 9 10 līdz 14 15līdz19 20 līdz līdz līdz 49 Visi skolotāji regulāri apmeklē tālākizglītības kursus par aktualitātēm mācāmajā mācību priekšmetā un mācīšanas metodikā. Trīs gadu garumā Ventspils Izglītības pārvalde un skola sadarbojās ar LU DZM izglītības centru, apgūstot jaunākās pedagoģiskās un zinātniskās atziņas par efektīvu mācību procesu Sociālās vides raksturojums. Skolā mācās skolēni ir no dažādiem Ventspils mikrorajoniem, tajā skaitā arī 26 ( 7% no kopējā skaita) skolēni no citām pašvaldībām. Šīs pašvaldības ir - Vārves, Tārgales, Ventavas, Užavas, Piltenes pagasti un Kandavas pilsēta. Skolā mācās 47% meitenes un 53% zēni. Pēc etniskās piederības uz septembri 368 skolēni ir latvieši, 8 skolēni roma tautības. Skolā ir 16 klašu komplekti un 1 pirmsskolas grupa. Vidējais klašu piepildījums ir 22 skolēni klasē. Skolas sociālā vide ir labvēlīga. Skolā mācās bērni gan no materiāli nodrošinātām, gan trūcīgām ģimenēm. Saskaņā ar statistikas datiem, skolā ir: Bāreņi un aizbildniecībā- 8; Ģimenē 3 un vairāk bērni- 99; Maznodrošinātās ģimenes statuss- 18; Vecāks audzina bērnu viens- 54; Vecāks/vecāki strādā ārzemēs- 30. Skola sekmīgi sadarbojas ar vecākiem dažādu jautājumu risināšanā, vecāki ir aktīvi, labprāt iesaistās skolas rīkotajos pasākumos un izrāda savu iniciatīvu. Kvalitatīvu ēdināšanu skolā nodrošina SIA Māra klašu skolēni saņem valsts finansētas brīvpusdienas, kopskaitā 176 bērni. Brīvpusdienas no Ventspils pašvaldības saņem 4 skolēni Finansējums. Skolas budžets tiek veidots no valsts iedalītās mērķdotācijas pedagogu darba algām un sociālās apdrošināšanas iemaksām, kā arī no Ventspils domes iedalītā finansējuma skolas darbības nodrošināšanai. Skolas budžets tiek veidots, pamatojoties uz iepriekšējā perioda budžeta izpildi, skolas darbības mērķiem un uzdevumiem konkrētajā laika posmā. 6

7 Finanšu avots Kopējais gada finansējums t.sk. no valsts budžeta no tā mērķdotācijas pirmsskolas grupai t.sk. no pašvaldības budžeta Ārvalstu piešķirtais finansējums Maksas pakalpojumi (lati) (lati) (lati) (eiro) (eiro) mēn.(eiro) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 Skolā ir bibliotēka, kurā ir 20 lasītāju vietas. Reģistrēto lietotāju skaits ir 418, no tiem 356 skolēni, 33 pedagogi un 14 tehniskie darbinieki. Bibliotēkas fondos ir grāmatas, no tām mācību grāmatas Skolas īpašie piedāvājumi. Skolas īpašie piedāvājumi ir veidoti ar mērķi radīt stabilu pamatu skolēnu tālākizglītībai, veicināt katra skolēna personības harmonisku attīstību, palīdzēt skolēniem atbilstoši saviem dotumiem pilnveidot savas spējas. 1. Atbalsta personāla- sociālā pedagoga, psihologa, logopēda, medmāsas piedāvājumi mācību gada laikā: Sadarbība ar klašu audzinātājiem un skolotājiem; Individuāls/grupu darbs ar skolēniem; Sadarbība ar vecākiem; Izglītojošas sapulces vecākiem; Koriģējošā vingrošana 1.-4.klasei; Likumpārkāpumu un atkarību profilakse. 2. Skolēnu radošo un sociālo spēju attīstīšana: 2.-4.klašu meiteņu koris; Zēnu koris; 5.-9.klašu meiteņu koris; 1.-2.klašu tautas dejas; Skolēnu parlaments; Ekopadome. 3. Padziļināta mācību priekšmetu apguve un talantīgo skolēnu izaugsmes veicināšana: Ārpusstundu nodarbības 1.-3.klasei Prātnieks pētniecisko prasmju un lasītprasmes izkopšanai; 7

8 Matemātika 7.klasē; Bioloģija 7.klasei; Angļu valoda 7.klasei; Latviešu valoda 7.klasei; Pētnieciskie darbi 8.klasē; Vides izglītības pulciņš 5.-9.klasei; Ārpusstundu nodarbības Pļavasskolas ekspresis valodās un dabaszinātnēs 5.-6.klasei. 4. Palīdzība skolēniem, kuriem ir mācību traucējumi un grūtības apgūt mācību vielu: Individuālas paralēlas klasei stundas skolēniem ar mācību traucējumiem; Konsultācijas visiem skolēniem visos mācību priekšmetos; Humānās pedagoģijas pieeja skolēniem ar zemu mācību motivāciju. 5. Sports: Frīsbijs; Tautasbumba; Peldēšana; Slidošana; Basketbols. 6. Mācību ekskursijas: Latvijas un tuvo ārvalstu apceļošana; Ekskursijas pa Kurzemi, Ventspils novadu; Sadraudzības koru ekskursijas; 1.6.Skolas tradīcijas. Ventspils 1.pamatskola ir bagāta ar tradīcijām, kas veicina skolas kopienas savstarpējās saiknes un piederības sajūtas izveidi. Šīs tradīcijas vieno skolēnus, absolventus, vecākus, skolotājus un darbiniekus- bijušos un esošos.. Septembris: Zinību diena; Tēvu diena; Olimpiskā diena; Klašu ekskursijas un pārgājieni. Oktobris: Ekoskolas Zaļā karoga pacelšanas svētki; Skolotāju diena; Karjeras nedēļa; Skolas vecāku kopsapulce; Skolas dzimšanas diena. Novembris: Mārtiņdienas gadatirgus, labdarības akcija 1.-5.klasei; Lāčplēša diena; Latvijas dzimšanas dienas svinības; Erudītu konkurss; Atvērtā skola- vecāku individuālās pārrunas ar skolotājiem. Decembris: Ziemassvētku radošās darbnīcas; 8

9 Ziemassvētku pasākumi koncerti, diskotēka; Ritmikas diena. Janvāris: Ekoskolu sadraudzības pasākums Ekoziema ; Ziemas prieki- pasākums 1.-4.klasei- stafetes sniegā. Februāris: Projektu nedēļa; 8.klases pētniecisko darbu prezentēšana; Popiela un Sirsniņballe. Marts: Teātra diena- katra klase gatavo nelielu uzvedumu pa noteiktu tēmu. Aprīlis: Lieldienu pasākumi; Talkas dienas; Vecāku kopsapulce; Vairāku dienu ekskursija skolas aktīvākajiem skolēniem. Maijs: 4.maija svētki; Mātes dienas koncerts; Pēdējais zvans; Ripo droši - velobraukšanas sacensības un tests CSN 1.-4.klasei; Orientēšanās pa pilsētu. Jūnijs: Nometne sākumskolas skolēniem; Izlaidums; Skolas darbinieku ekskursija. 2. Skolas darbības pamatmērķi Skolas misija, vīzija, darbības pamatmērķi. Skolas misija Nodrošināt pamatizglītības apguvi, radot optimālus apstākļus personības attīstībai vērtīborientētā skolas vidē. Skolas vīzija Mūsdienīga, atvērta un radoša skola. Skolas vērtības Atbildība, cieņa, godīgums, iecietība, sadarbība. Skolas darbības mērķi- 1. Pamatizglītības programmu īstenošana atbilstoši mācību priekšmetu standartiem un programmām; 2. Pirmsskolas programmas īstenošana atbilstoši pirmskolas izglītības vadlīnijām; 3. Skolēnu personības attīstība labvēlīgā skolas vidē, 4. Skolēnu aktīva līdzdalība skolas dzīvē, realizējot Ekoskolu programmu. Skolas uzdevumi- 1. Pedagoģiskā procesa efektivitātes paaugstināšana: 1.1. mācīšanās kompetenču pilnveide mācību procesā un citās skolas darbības jomās, 1.2. pedagogu darba kvalitātes paaugstināšana un novērtēšana, 1.3. vides izglītības integrēšana mācību procesā un ārpusstundu aktivitātēs. 9

10 2. Skolēnu personības veidošanās vērtībbalstītā klases un skolas vidē: 2.1. veselīga dzīvesveida popularizēšana un veicināšana mācību un audzināšanas procesā, 2.2. sadarbības un atbildības stiprināšana mācību un ārpusklases darbībās, 2.3. nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšana Skolas iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošanas izvērtējums. Pamatjoma Izvirzītā prioritāte Sasniegtais rezultāts Mācību saturs Vērtībizglītības integrēšana mācību priekšmetu saturā. Skolas kolektīvs ir izraudzījies 5 vērtības. Skolotāji tematiskajos plānos paredz tēmas, kas veido izpratni Mācīšana un mācīšanās. Mācību sasniegumi. Jaunu mācību programmu licencēšana. Darbs pie jauno licencēto izglītības programmu īstenošanas. Efektīva mācību stunda. Mācību procesa individualizācija un diferenciācija. Lasītprasmes attīstīšana visos pamatskolas posmos. Skolēnu sasniegumu ikdienas darbā uzlabošana, akcentējot par morāles un ētikas vērtībām. Licencētas 2 izglītības programmas: 1. Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, kods ; 2. Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) humanitārā un sociālā virziena programma, kods Ir izstrādātas un apstiprinātas mācību priekšmetu (matemātika, latviešu un angļu valoda, bioloģija) fakultatīvu programmas un stundu tematiskie plāni padziļinātai mācību priekšmetu apguvei, ievērojot mācību procesa diferenciāciju. Skolas prioritāte mācību darbā ir efektīvs mācību process, kurš tika virzīts uz to, lai paaugstinātos skolēnu mācību sasniegumi. tika celta mācību stundas kvalitāte, domājot par produktīvu mācīšanos mācību stundā. Katru mācību gadu tika izveidots darbības plāns skolas administrācijai, skolotājiem, kā sasniegt vēlamo rezultātu, kā arī kritēriji, kā zināsim, ka pārmaiņas notikušas. Vecāki tika informēti par skolas darbībām skolas Padomes sēdēs un vecāku sapulcēs. Ir izveidota metodiskā komisija skolotājiem, kuri strādā ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumiem. Notiek regulāras sanāksmes, kurās apspriež skolēnu mācību sasniegumus un izaugsmi, kā arī plāno tālāko darbību. Katram skolēnam izveidots individuālais mācību plāns. Konsultācijās skolotāji gatavo skolēnus mācību priekšmetu olimpiādēm un konkursiem. Mācību stundās tiek diferencēti uzdevumi. Metodiskās komisijas strādā pie kritiskās lasītprasmes attīstīšanas stratēģijas, tiek veidoti pārbaudes darbi ar mērķi konstatēt lasītprasmes attīstību, tiek veidota bērnu žūrija daiļliteratūras popularizēšanai sākumskolā klasē skolēni piedalās tematiskās ar lasītprasmi saistītās ārpusstundu nodarbībās Pļavasskolas ekspresis. Notiek valodas nedēļas, radošo darbu konkursi. Skolēni iesaistās vērtēšanas, savstarpējās vērtēšanas un pašvērtēšanas procesā, izdara secinājumus par 10

11 Atbalsts skolēniem personisko atbildību un sadarbību. Konkurentspējīgas izglītības nodrošināšana. Sadarbības ar vecākiem stiprināšana. Skolēnu dalība mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. mācīšanās virzību un plāno nākamās mācīšanās darbības. Ir vērojama skolēnu mācību sasniegumu līmeņa paaugstināšanās valsts pārbaudes darbos. Skolēni parāda labas zināšanas tālākajās izglītības iestādēs. Arvien vairāk vecāku izvēlas mūsu skolu savam bērnam. Aktīvi darbojas skolas padome. Vecāki aptaujās ir snieguši pozitīvas atbildes par skolas darbu. Regulāri notiek vecāku sapulces un pasākumi ar vecāku līdzdalību. Skolēni ar labiem panākumiem piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Skolas vide Skolas teritorijas labiekārtošana. Skolas teritorijas labiekārtošanas plāns ir sadalīts vairākās kārtās, labiekārtota 1.kārta-pagalms. Ekoskolas darbs. Jau 4. gadu esam ieguvuši starptautisko ekoskolas Zaļo karogu. Katru gadu tiek veidota Ekopadome un apstiprināts darba plāns. Visu gadu notiek darba plāna realizācija. Resursi Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. Publikāciju sistēmas (Facebook un mājaslapas) pilnveidošana. IKT bāzes pilnveide, izmantošana mācību procesā, informācijas apmaiņā un personāla ikdienas darbā. Pedagogu profesionālās pilnveides plāna izstrāde. Skolas materiāltehniskās bāzes papildināšana ar mācību līdzekļiem. Skolēnu un pedagogu iesaistīšana projektos. Sadarbības starp skolām veicināšana. Izveidota skolas Facebook lapa, kura tiek regulāri aktualizēta. Modernizēta skolas mājaslapa. Skola tiek popularizēta vietējā presē. Skola ir labi nodrošināta ar IKT aprīkojumu. Skolā 3 mācību kabinetos ir interaktīvās tāfeles, 12 mācību kabinetos ir projektori, 4 ir pārnēsājami projektori, 5 datu kameras. Skolā ir 1 datorklase, kurā ir 15 stacionāri datori. Fizikas un dabaszinību kabinetā ir pieejami 25 portatīvie datori. Mācību kabinetos atrodas 8 skolotāja stacionārie datori. Skolotāju rīcībā darba vajadzībām ikdienā ir 23 portatīvie datori. Izveidots pedagogu profesionālās pilnveides plāns. Skola ir labi apgādāta ar mācību līdzekļiem. Pēdējo 3 gadu laikā iegādāti mācību materiāli 3000 eiro apmērā. Skola aktīvi iesaistās ar vidi saistītos projektos- Tīrai Latvijai, Mammadaba u.c. Skola piedalījās projekta Samsung skola nākotnei. Jaunais skolēns finālā. Katru gadu kā partnerskola iesniedzam Erasmus projektu, taču diemžēl projekti netiek apstiprināti koordinatorvalstīs. Skolas direktore ir piedalījusies Erasmus+ kontaktseminārā Vācijā 2015.gada rudenī. Cieša sadarbība notiek starp Ventspils pilsētas skolām. Tā izpaužas kā savstarpēja stundu vērošanā, dažādās darba grupās. Skolā esam uzņēmuši un ar skolas darbu iepazīstinājuši citu pilsētas skolu komandas un arī Cēsu izglītības pārvaldes pārstāvjus. 11

12 3. Skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos. 1. Joma- Mācību saturs Skolas īstenotās izglītības programmas. Ventspils 1.pamatskola 2016./2017.mācību gadā realizē 5 izglītības programmas: Vispārējās pirmsskolas programmu, kods ; Vispārējās izglītības programma, kods ; Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods ; Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, kods ; Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) humanitārā un sociālā virziena programma, kods Skolas īstenotais mācību process atbilst licencētājām izglītības programmām. Izglītības programmu saturs atbilst mūsdienu prasībām un ievēro Ventspils pilsētas izglītojamo pieprasījumu un vajadzības. Visi skolotāji strādā pēc VISC piedāvātajām mācību priekšmetu paraugprogrammām, pārzina mācību priekšmeta standartā izvirzītos mērķus un uzdevumus, īsteno tos atbilstoši skolas izvirzītajām prioritātēm. Atbilstoši mācību priekšmeta programmai pedagogi veido tematiskos darba plānus. Tematu apguvei paredzētā viela tiek atspoguļota e-klases žurnālā. Ieraksti klases žurnālos atbilst tematiskajiem plāniem. Ja nepieciešams, tiek yeiktas korekcijas. Mācību satura plānošanā skolotāji izmanto profesionālās pilnveides kursos iegūto pieredzi un zināšanas. Katra mēneša beigās skolotāji analizē mācību plāna izpildes gaitu. Mācību priekšmetu stundu saraksts, individuālo konsultāciju un fakultatīvo nodarbību grafiki tiek veidoti saskaņā ar mācību plānu. Mācību stundu saraksts tiek apstiprināts mācību gada sākumā un atbilst licencētajām programmām. Tas ir pieejams informatīvajos stendos, e-klases žurnālā un skolas mājaslapā. Par izmaiņām stundu sarakstā pedagogi un skolēni tiek informēti iepriekšējā dienā. Visos mācību priekšmetos tiek nodrošinātas individuālas konsultācijas. Par individuālo darbu ar skolēniem pedagogi veic ierakstus e-klases žurnālā, nodrošinot mācību procesa individualizāciju un diferenciāciju. Skolēna mācību slodze nepārsniedz Izglītības likumā noteiktās prasības. Mācību satura apguves kontrolei skolotāji plāno pārbaudes darbus. Katras mācību tēmas apguvei un pārbaudes darbiem paredzētais laiks ir optimāls, lai skolēni varētu sasniegt savām spējām atbilstošus rezultātus. Pārbaudes darbu grafiks tiek plānots katram mācību mēnesim un ir pieejams informatīvajos stendos. Pārbaudes darbu grafiks tiek kontrolēts, lai nepārsniegtu pieļaujamo pārbaudes darbu skaitu dienā. Mācību slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolā ir izstrādāta audzināšanas darba programma. Katrs klases audzinātājs izstrādā audzināšanas darba plānojumu mācību gadam, balstoties uz skolas audzināšanas programmu. Skolas pedagogi pārzina mācību priekšmetu standartus un darbā ievēro mācību priekšmetu programmu prasības. Skolotāji veiksmīgi izmanto piedāvātos metodiskos atbalsta materiālus, plāno mācību satura secīgu apguvi, ievēro vecumposma īpatnības, diferencēto pieeju, tēmas apguves laiku, mācību līdzekļus, metodiskos paņēmienus un metodes, vērtēšanas formas. Par standartu realizācijas kvalitāti liecina izglītojamo mācību rezultāti valsts pārbaudes darbos. 12

13 Pedagogi sadarbojas mācību priekšmetu metodiskajās komisijās, apmeklē kursus un seminārus, dalās pieredzē. Metodisko komisiju sanāksmēs skolotāji izvērtē mācību literatūras izvēli atbilstoši standartam, mācību literatūras saraksts tiek izvietots skolas mājas lapā. Izglītojamie tiek nodrošināti ar darba burtnīcām ētikā, sociālajās zinībās un svešvalodās. Sadarbībā ar LU DZM IC 2 skolas pedagogi bija iesaistījušies matemātikas un dabaszinību 1.-6.klašu materiālu aprobācijā. Nepieciešamo palīdzību pedagogiem sniedz metodisko komisiju vadītāji, direktora vietnieks izglītības jomā, pilsētas metodisko komisiju vadītāji, pilsētā izveidotais Metodiskais dienests. Tādējādi tiek nodrošināta pēctecība pedagogu darba efektivitātes paaugstināšanā un kvalitatīvas izglītības pieejamība Ventspilī. Metodiskā dienesta konsultanti ir profesionāli padomdevēji, metodisku, klasvadības un citu problēmu risināšanā. Konsultantu palīdzību pagaidām ir izmantojuši 2 skolas pedagogi. Skolas metodiskā padome vada un plāno skolas metodisko darbu un turpmākās vajadzības, pieņem lēmumus, par kuriem diskutē pedagoģiskās padomes sēdēs. Metodisko padomi vada direktores vietniece izglītības jomā., tajā darbojas visi metodisko komisiju vadītāji. Skolas vadība koordinē, pārrauga un nodrošina nepieciešamo atbalstu, veicina skolotāju tālākizglītību, nodrošina pieredzes apmaiņas braucienus. Skolotāji savā izaugsmē izmanto elektronisko izdevumu Skolas vārds, kurā var lasīt par izglītības nozares jaunumiem un citu pedagogu pieredzi. Lai veiksmīgā plānotu skolas darbu, izzinātu pedagogu vajadzības, vērtētu skolotāju darbu, mācību gada beigās skolas vadība organizē individuālās sarunas ar katru skolotāju un iespēju robežās ņem vērā skolotāju ieteikumus. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācību traucējumiem, kods , tiek piemērota izglītojamiem, kuriem ir specifiski mācīšanās traucējumi, bet nav garīgās attīstības traucējumi. Šīs mācību programmas ietvaros skola nodrošina individuālas stundas mācību traucējumu korekcijai latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, kā arī atbalsta pasākumus ikdienā. Skolā ir izveidota metodiskā komisija skolotājiem, kuri strādā ar šiem skolēniem. Katram skolēnam ir izstrādāts individuālais mācību plāns, kurā paredz mācību satura apguves secību, laiku, vērtēšanas formas. Skolotāji sadarbojas savā starpā, notiek apspriedes par katra konkrēta skolēna sasniegumiem un izaugsmi. Ja nepieciešams, skolotāji izmanto logopēda, skolas psihologa palīdzību. Secinājumi Skolas sekmīgi realizē 5 izglītības programmas. Pedagogi pārzina savu mācību priekšmetu standartus, strādā pēc konkrētas programmas, izprot mērķus un sasniedz izvirzītos uzdevumus, pārzina izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un ievēro to. Tālākās attīstības vajadzības Kvalitatīvi realizēt pamatizglītības standartus, ievērojot izglītības paradigmas maiņu uz kompetenču pieeju mācībās. Īpašu uzmanību pievērst pamatizglītības otrā posma (7.- 9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas, kods un pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) humanitārā un sociālā virziena 13

14 Skolā strādā profesionāls un stabils pedagoģiskais kolektīvs. 1 skolotājs beidzis skolotājs metodiskā dienesta ekspertu mācības, 1 skolotājsmācīšanās grupas vadītāja apmācības. Skolotāji dalās pieredzē, izsaka ierosinājumus mācību darba uzlabošanai skolā. Skola nodrošina individuālas stundas un atbalsta pasākumus skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. Konsultācijās pedagogi strādā diferencēti, piemērojot labāko mācību vielas apguves metodi un uzdevumus. Skolā ir kvalitatīvs tehniskais aprīkojums, kas ļauj dažādot pasniegšanas metodes. 8.klases skolēni apgūst prasmi izstrādāt un aizstāvēt pētnieciskos darbus. programmas, kods , īstenošanai. Veicināt skolotāju savstarpējo sadarbību, veidojot individuālos mācību plānus, starpdisciplināras stundas un kopīgus izglītojošus pasākumus. Vērtējums- 4 (ļoti labi) 2.Joma- Mācīšana un mācīšanās Mācīšanas kvalitāte. Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību darbu, mācību stundās tiek realizēti mācīšanas un mācīšanās mērķi. Pedagogi ir atvērti pārmaiņām pedagoģijā. Pedagogi plāno un organizē uz skolēnu centrētu jēgpilnu mācību procesu, apzinot un attīstot katra skolēna potenciālu. Mācību procesā pedagogi izmanto mācību metodes un formas, kas atbilst izglītojamo spējām, mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām. Akcentē mācību metodes, kas palīdz īstenot skolas vērtības - sadarbību, cieņu, atbildību, iecietību, godīgumu. Pedagogi sadarbojas, izvēloties metodes un veicinot izglītojamo izaugsmi. Veidojot sadarbības prasmes, pedagogi mācību darbu organizē gan pāros, gan grupās, sniedz nepieciešamo atbalstu. 74% aptaujāto klašu izglītojamie norāda, ka var prasīt padomu pedagogiem, ja ko nesaprot un, ka uzklausa katra izglītojamā jautājumus. Pedagogu izvēlētās mācību metodes nodrošina izglītojamo līdzatbildību mācību procesā un veicina patstāvīgās mācīšanās prasmes. Mācību metožu izvēle ir arī atkarīga no izglītojamo sagatavotības un iepriekšējo darbu rezultātiem. Saskaņā ar izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību tiek vērtēti un analizēti izglītojamo sasniegumi. Pedagogi plāno darbu ar talantīgajiem skolēniem un skolēniem, kuriem mācīšanās grūtības. Ir noteikta kārtība, kā tiek nodrošināts darbs ar izglītojamajiem, kuriem piemērojami atbalsta pasākumi mācību procesā. 14

15 Mācību procesa kvalitāte regulāri tiek vērtēta gan, analizējot mācību stundas, gan, pārskatot ierakstus skolas obligātajā dokumentācijā. Mācību stundu kvalitātes vērtēšanā un atgriezeniskās saites sniegšanā piedalās administrācija, pedagogi, pilsētas metodiskā dienesta konsultanti /2015. un 2015./2016. mācību gados katra pedagoga vadītajās atklātajās stundās un citu kolēģu apmeklētajās stundās novērots, ka izvēlēto mācību metožu un paņēmienu izvēle ir daudzveidīga, vērsta uz starp priekšmetu saikni un saikni ar reālo dzīvi. Pedagogi prot formulēt skolēnam sasniedzamo rezultātu stundā, un skolēni saprot, ko viņi iemācīsies, zinās, pratīs. 67% klašu izglītojamie atzīst, ka pedagogi mācību stundā mācību saturu skaidro saprotami. 79% aptaujāto apgalvo, ka vēlas labi iemācīties apgūstamo tēmu. Lielākajā daļā mācību stundu pedagogi izmanto skolā pieejamos, stundas uzdevumam atbilstošos mācību līdzekļus, tehnoloģijas. Mācību līdzekļus pedagogi regulāri atjauno un papildina. Arī elektroniskajā mācību vidē skola nodrošina mācību līdzekļus. Mācību stundu plānojums ir strukturēts, veicina stundas mērķu un uzdevumu sasniegšanu. Pedagogiem ir atlasītas, apzinātas un praksē pastāvīgi izmantotas formatīvās vērtēšanas metodes, kas regulāri dod izglītojamajam optimālu atgriezenisko saiti. Mācību procesā veiksmīgi iekļaujas mācību ekskursijas, projekta dienas, nodarbības dažādās sadarbības iestādēs, mācību priekšmetu nedēļas, olimpiādes, konkursi, izstādes, sporta dienas, karjeras izglītības dienas, Ekoskolas aktivitātes, līdz ar to veiksmīgi nodrošinot mācību procesa saikni ar audzināšanas darbu, reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm /2016. mācību gada otrajā pusē piedalījāmies projektā Samsung Skola nākotnei, kur viens no izvirzītajiem izaicinājumiem bija - kā pacelt skolēnu mācību motivāciju. Rezultātā tika izstrādāta ārpusstundu aktivitāte Pļavas skolas ekspresis 4.-6.klases skolēniem, kas skolēnus ieinteresē dabas zinātņu un valodu apguvē /2015. mācību gadā realizējot Ventspils pilsētas Rīcības programmu darbam ar apdāvinātiem Ventspils pašvaldības iestāžu audzēkņiem visiem klašu skolēniem notiek fakultatīva nodarbība Prātnieks. Nodarbībās tiek attīstīta skolēnu lasītprasme, noturīga koncentrēšanās spēja. Tiek veicināts radošums un paša izziņas vēlme. Tiek izkoptas pētnieciskās prasmes. Pētnieciskās prasmes un iemaņas mērķtiecīgi turpina attīstīt arī pamatskolā. Pamatskolas posmā izglītojamie piedalās aktivitātēs, eksperimentē, darbojas vides pulciņā un veido dažādas vides spēles. 8. klašu izglītojamie izstrādā pētniecisko darbu atbilstoši savām interesēm. Skolā ir izstrādāta skolēnu pētnieciskās darbības organizēšanas un vērtēšanas kārtība. Skolā tiek gatavoti pamatizglītības apguvei 5-6 gadus veci bērni. Lielākā daļa šo izglītojamo pēc tam turpina mācības Ventspils 1.pamatskolas 1. klasē. Izpētes materiāli par sagatavotību liecina, ka izglītojamie ir labi sagatavoti pamatizglītības programmas apguvei un labiem rezultātiem turpina izglītošanās procesu. Lai attīstītu patstāvīgā darba iemaņas, veicinātu atbildību par savu darbu, motivētu izglītojamos, veidotu vēlmi iedziļināties apgūstamajā un iegūt jaunas prasmes pedagogi mājas darbu formas cenšas veidot daudzveidīgas, un tās tiek virzītas uz stundā iegūto zināšanu un prasmju nostiprināšanu un pielietošanu, saskatīšanu reālās dzīves situācijās. Skolā pieņemta kārtība par vienotu mājas darba sistēmu, kas nodrošina vienotu pieeju mājas darbu uzdošanā, labošanā un vērtēšanā. Skolā ir visiem pieejams mācību priekšmetu pārbaudes darbu grafiks, kas regulē izglītojamo mācību slodzi. Zināšanu un prasmju pilnveidei izglītojamajiem pieejamas konsultācijas visos mācību priekšmetos. 15

16 Izglītojamo sekmes, kavējumi, mājas darbi tiek atspoguļoti e-klasē. E-klase palīdz arī nodrošināt skolā mācību dokumentāciju un tās kvalitāti. Mācību procesa kvalitātes nodrošināšana tiek panākta, pedagogiem regulāri apmeklējot tālākizglītības kursus, daloties pieredzē skolas mācīšanās grupā, metodiskajās komisijās, piedaloties savstarpējā stundu plānošanā un vērošanā. Lai veicinātu pedagogu savstarpējo sadarbību un savas pieredzes nodošanas un popularizēšanas prasmes, skolā tiek organizētas metodiskās dienas gan savas skolas, gan Ventspils vispārizglītojošo skolu pedagogiem /2016. mācību gada metodiskajā dienā pedagogi no citām skolām tika iesaistīti četrās dažāda veida aktivitātēs. Secinājumi Pedagogi pārzina savu priekšmetu, apgūst un izmanto mācību procesā informācijas tehnoloģijas, strādā ar daudzveidīgām mācību metodēm, ir atvērti inovācijām pedagoģijā. Pedagogi integrē vērtībizglītību mācību priekšmetu saturā, akcentējot skolas vērtības. Tālākās attīstības vajadzības Attīstīt prasmi strādāt starpdisciplinārā komandā. Izmantot mācību metodes, kuras nodrošina saikni ar reālo dzīvi un kompetenču pieejas izglītībā izmantošanu. Skolā tiek organizētas mācību priekšmetu nedēļas, kuras ietvaros tiek organizētas olimpiādes un dažādi pasākumi, aktivitātes izglītojamo mācību motivācijai, tiek izmantotas dažādas alternatīvas darba formas. Apkopoti pedagogu atklāto stundu pieredzes materiāli, organizētas metodiskās dienas. Vērtējums- 4 (ļoti labi) Mācīšanās kvalitāte. Pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos ikdienas mācību darbam, rosina strādāt mērķtiecīgi, radoši, atbilstoši spējām un veido viņos motivāciju mācīties. Rosina apgūt jaunas zināšanas un prasmes. Māca vērtēt savu un citu ieguldījumu katrā mācību stundā. Skolēni iesaistās vērtēšanas kritēriju izstrādē, gūst izpratni par optimālu sniegumu. Skolēni veicot pašvērtējumu vai savstarpējo vērtēšanu, izdara secinājumus par mācīšanās virzību, individuālo izaugsmi un sadarbībā ar pedagogiem precizē un plāno nākamās mācīšanās darbības. Metodiskais darbs vērsts uz stundas efektivitātes palielināšanu /2017. mācību gada tēma : Lasīšanas stratēģiju izstrāde skolēnu lasītprasmes pilnveidei un savstarpējas sadarbības organizēšana, lai veicinātu skolēnu produktīvu mācīšanos. Lai nodrošinātu mērķtiecīgu mācību satura apguvi, katra mācību gada sākumā pedagogi iepazīstina izglītojamos ar sasniedzamo rezultātu visa mācību gada garumā un prasībām katrā mācību priekšmetā, savukārt ikvienas mācību stundas sākumā 16

17 izglītojamie tiek iepazīstināti ar stundā sasniedzamo rezultātu, kas motivē, palīdz jēgpilni līdzdarboties stundā. Izglītojamie izmanto skolas sniegtās iespējas savu zināšanu un prasmju apguvei un pilnveidei. 71% klases izglītojamo atzīst, ka zina un saprot, kas jāizdara katrā stundā, un saprot, ko iemācīsies, pildot uzdotos darbus, kas liecina, ka pedagogi rosina strādāt atbilstoši katra spējām. Vērojot stundas secinām, ka darba procesā izglītojamie atbildīgi aizpilda skolotāju veidotās darba lapas, prezentē projektus, savus patstāvīgos darbus, kā arī pāru un grupu darbus. Mācību procesā izglītojamie mācās paši izstrādāt projektus un uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem. Nozīmīgu vietu mācību stundā ieņem pedagogu izvēlētās metodes, kas nodrošina to, ka jaunas prasmes izglītojamie iegūst darbībā, nevis vienkārši klausoties pedagogu stāstījumā. Skolēniem ir iespēja izmantot skolas bibliotēku, sporta zāli, informātikas kabinetu. Sadarbībā ar Ventspils Jaunrades namu, Ventspils bibliotēku, amatu māju, Ventspils muzeju tiek organizētas nodarbības, kas saistītas ar mācību saturu. Visos mācību priekšmetos saskaņā ar mācību priekšmetu sarakstu notiek konsultācijas mācību vielas nostiprināšanai un neskaidro jautājumu noskaidrošanai un arī iespēja izglītojamam attīstīt savu talantu noteiktā mācību priekšmetā. Skolā izmantojot e-klases žurnāla iespējas regulāri tiek veikta izglītojamo ikdienas mācību darba, semestra, mācību gada rezultātu uzskaite un analīze, lai saskatītu katra izglītojamā mācību sasniegumu rezultātus un to dinamiku. Mācību priekšmeta skolotāji veic mācāmo klašu izglītojamo izvērtējumu un atskaiti iesniedz direktores vietniecei izglītības jomā. Arī paši skolēni tiek iesaistīti savu sasniegumu izvērtēšanā. Lielu uzmanību pedagogi pievērš dialoga ar izglītojamajiem kvalitātei, rosina analizēt, argumentēt, secināt klases izglītojamajiem tiek izsniegtas ikmēneša sekmju lapas. Izglītojamo sasniegumi tiek analizēti Pedagoģiskās padomes sēdēs ar mērķi plānot un saskaņot tālāko rīcību. Iegūtie rezultāti arī tiek izmantoti individuālajās sarunās ar skolēnu, viņa vecākiem, plānojot turpmāko mācību darbu. Kvalitatīva uzskaite un analīze būtiska, risinot problemātiskās situācijas. Izglītojamiem, kuriem ir zema mācību motivācija tiek piemēroti papildus atbalsta pasākumi un skolas atbalsta personāla palīdzība, lai risinātu un novērstu problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā. Skolā ir noteikta kavējumu uzskaites kārtība un kārtība darbam ar izglītojamo mācību stundu neattaisnotiem kavējumiem. Tos izvērtē atbalsta personāls sadarbībā ar klases audzinātājiem un, ja nepieciešams ar izglītojamo vecākiem, administrāciju. Individuālās sarunās ar administrāciju tiek apspriesta 1. un 5. klašu adaptēšanās skolā, 9. klašu sagatavotība eksāmeniem, Edurio aptaujas rezultāti, izvirzīts sasniedzamais rezultāts darbam ar izglītojamiem. Lai motivētu klašu izglītojamos iegūt augstus mācību sasniegumus semestra un mācību gada noslēgumā skolēni saņem apbalvojumus par augstiem mācību sasniegumiem un skolas sabiedriskās dzīves veidošanu. Mācību gada noslēgumā svinīgā pasākumā tiek piešķirta Gada skolēna, Mazā Censoņa balva klases, Lielā Censoņa balva klases izglītojamiem. Pateicība tiek izteikta arī pedagogiem un izglītojamo vecākiem. 17

18 Secinājumi Skolā ir kārtība, kādā analizē izglītojamo izaugsmes dinamiku. Mācīšanās procesam labvēlīga vide un organizācija. Konsultācijas un individuālais darbs pieejams visiem skolēniem. Tālākās attīstības vajadzības Attīstīt izglītojamajiem metakognitīvās domāšanas prasmes; Veicināt katra izglītojamā individuālo izaugsmi mācīšanās procesā. Pilnveidot kārtību izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaitē un analīzē. Vērtējums- 3 (labi) Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana notiek, ievērojot valstī noteikto izglītojamo darba vērtēšanas kārtību, valsts standartu prasības, priekšmetu programmās noteiktās vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus. Vērtēšanas metodes un pārbaudes formas atbilst izglītojamo vecumam, individuālajām spējām, mācību priekšmeta specifikai un izvirzītajiem mērķiem. Skolā izstrādāta vienota izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Vērtēšanas kārtība tiek pieņemta pedagoģiskās padomes sēdē. Pedagogi, izglītojamie un viņu vecāki izprot skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības prasības. Pedagogi izmanto visus vērtējuma veidus: diagnosticējošo, formatīvo un summatīvo jeb apkopojošo vērtēšanu. Pedagogi mācību procesā izmanto kārtējās vērtēšanas darbus izglītojamo zināšanu un prasmju diagnosticēšanai, korekciju veikšanai mācīšanas procesā un izglītojamo sagatavošanai tēmu noslēguma pārbaudes darbiem. Par izglītojamo sasniegumiem tiek informēti gan izglītojamie, gan viņu vecāki. Pedagogi izmanto E-klases izstrādāto datu apstrādes programmu un veic pārbaudes darbu apstrādi un analīzi. Izglītojamie ir iepazīstināti arī ar pārbaudes darbu veikšanai izvirzītajām prasībām un vērtēšanas kritērijiem. 66% apgalvo, ka pirms darba pildīšanas zina par ko pedagogs pārbaudes darbā liks punktus.75% izglītojamo uzskata, ka saprot, kāpēc vērtējums par darbu ir tieši tāds, nevis augstāks vai zemāks. Regulāru informāciju vecākiem nodrošina pieejas sava bērna mācību sasniegumiem e-klasē, skolas vienotās dienasgrāmatas, ikmēneša sekmju lapas, informācija par kavējumiem, individuālās sarunas, vecāku sapulces, vecāku informatīvie vakari. Informācijas saņemšanu par izglītojamā mācību sasniegumiem vecāki apstiprina ar parakstu uz sekmju izraksta. Izstrādājot mācību tematiskos plānus, pedagogi paredz un izveido pārbaudes darbu grafiku, ieplānojot tēmas nobeiguma pārbaudes darbus, semestra nobeiguma pārbaudes darbus un citas pašpārbaudes iespējas. Par plānotajiem pārbaudes darbiem pedagogi savlaicīgi informē izglītojamos. Vienotais pārbaudes darba grafiks regulē izglītojamā mācību slodzi. Pedagogi izstrādā un pilnveido pārbaudes darbus, izvērtē stundās izmantotās mācību metodes, veic korekcijas tematiskajos plānos, dažādo un pilnveido vērtēšanas metodes, formas un paņēmienus. Direktores vietniece izglītības jomā pārrauga un kontrolē vērtējumu uzskaiti un atbilstošu ierakstu veikšanu žurnālos. 18

19 Secinājumi Tālākās attīstības vajadzības Skolā pastāv vienota vērtēšanas kārtība. Izmantojot sistēmas e-klases iespējas, skolā tiek veikta pārbaudes darbu un izglītojamo izaugsmes dinamikas analīze. Vērtējums- 4 (ļoti labi) Īstenot vienotu pieeju vērtēšanas procesā, aktualizējot izglītojamo personīgā ieguldījuma apjomu un pedagogu formatīvās un summatīvās vērtēšanas proporciju mācību procesā. 3.Joma- Izglītojamo sasniegumi Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā. Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu uzskaitei. Skolā izmantotā sistēma,, e - klase pedagogam dod iespēju iegūt precīzu informāciju diagrammu veidā gan par katru izglītojamo, gan pa klašu grupām kopsummā. Elektroniski uzkrātā statistika dod iespēju pētīt izglītojamā attīstības dinamiku un izvirzīt turpmākā darba uzdevumus. Izglītojamo mācību sasniegumu analīze tiek izmantota mācību procesa pilnveidošanai un individuālām sarunās ar vecākiem klašu grupā kārtējie pārbaudes darbi, radošie darbi, kā arī izglītojamo pašvērtējuma darbi tiek apkopoti un uzkrāti izglītojamo personīgās izaugsmes un attīstības mapē. Izglītojamo vidējam vērtējumam klasēs ir tendence pieaugt, to sekmē mērķtiecīgs pedagogu plānots un organizēts efektīvs mācību darbs, atbalsta personāla, administrācijas darbs, laicīgi veikta izglītojamo izpēte, individuālais darbs ar izglītojamiem un viņu vecākiem. Vidējais vērtējums klasēs. 6,65 6,6 6,6 6,6 6,55 6,5 6,45 6,4 6,4 6,35 6,3 Vidējais vērtējums 2013./2014. mācību gadā Vidējais vērtējums 2014./2015. mācību gadā Vidējais vērtējums 2015./2016. mācību gadā Analizējot / mācību gada rezultātus klasēs 81 % 1. klasēs izglītojamie saņem augstus vērtējumus. 73 % 2. klasēs izglītojamie saņem augstus un optimālus vērtējumus. 19

20 66 % 3. klasēs izglītojamie saņem augstus un optimālus vērtējumus. 46 % 4. klasēs izglītojamie saņem augstus un optimālus vērtējumus. Pieaugot izglītojamo slodzei un mācību priekšmetu skaitam, kuriem ir vērtējumi ballēs ( 2.kl. divi, 3. kl.- 3, 4. kl.- visos mācību priekšmetos) mazinās izglītojamo skaits ar augstiem rezultātiem / mācību gadā augstākus mācību sasniegumus izglītojamie ir uzrādījuši 2. semestrī, bet 2014./ 2015., 2015./ mācību gados 1. un 2. pusgada sasniegumi kopskaitā ir nemainīgi klases Izglītojamo sasniegumi (6 10 balles) salīdzinot 1. un 2. semestri. 58% 57% 57% 56% 55% 54% 54% 54% 55% 55% 53% 52% 52% 51% 50% 49% Augsts un optimāls vērtējums 2013./2014. mācību gadā Augsts un optimāls vērtējums 2014./2015. mācību gadā Augsts un optimāls vērtējums 2015./2016. mācību gadā 1.semestris 2.semestris Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā pa apguves līmeņiem klasēm 70% 60% 50% 40% 30% 20% 57% 50% 39% 39% 61% 36% 10% 0% 2013./2014. mācību gads 0% 1% 0% 2014./2015. mācību gads 2015./2016. mācību gads Optimāls apguves līmenis Pietiekams apguves līmenis Nepietiekams apguves līmenis klasēs pēdējo trīs mācību gadu laikā pieaug optimālo zināšanu līmenis un vērojama tendence samazināties nepietiekamo zināšanu līmenim /2016.mācību gadu beidzot, visi klašu izglītojamie bija sekmīgi. Sākumskolas klasēs būtiski, ka priekšmeta pedagogs ir arī klases audzinātājs, kurš pārzina izglītojamo spējas un 20

21 prasmes, veic lielu individuālo darbu ar katru audzēkni, savlaicīgi tiek diagnosticētas problēmas, izmantots atbalsts, strādāts ar izglītojamā vecākiem, laikus piedāvāts nepieciešamības gadījumā mainīt izglītības programmu. Izglītojamo izaugsmes dinamika tiek vērota gan mācību stundās individuāli, gan izmantojot sistēmu e-klase. Mācību stundā īpaša vērība ir regulārai atgriezeniskās saites iegūšanai. Šādi gan izglītojamie, gan pedagogi diagnosticē stundā izprastā un apgūtā apjomu un kvalitāti. Mācību gada noslēgumā pedagoģiskās padomes sēdē izglītojamajiem, kuriem ir nepietiekams vērtējums, tiek lemts par papildu mācību pasākumiem jūnijā vai augustā. Rezultātā daļai izglītojamo mācību sasniegumi uzlabojas. Klasēm, kurās novērota zemāka mācīšanās motivācija vai izglītojamo uzvedības problēmas, pedagogi, kuri strādā šādās klasēs apspriež situāciju un vienojas par vienotu pieeju radušās problēmas risināšanā klasēs viena trešā daļa izglītojamo mācās optimāli (6 10 balles), samazinās izglītojamo skaits ar nepietiekamo līmeni. Ir izglītojamie, kuru liecībā ir tikai viens līdz divi viduvēji vērtējumi, tātad būtu iespējams panākt optimāli mācošos izglītojamo skaita pieaugumu. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā pa apguves līmeņiem klasēm 80% 70% 67% 64% 70% 60% 50% 40% 30% 25% 28% 26% 20% 10% 0% 2013./2014. mācību gads 8% 7% 2014./2015. mācību gads 3% 2015./2016. mācību gads Optimāls apguves līmenis Pietiekams apguves līmenis Nepietiekams apguves līmenis 21

22 2013./2014.mācību gads Apguves līmenis 5.klases 6.klases 7.klases 8.klases 9.klases (36 izglītojamie) (43) (28) (30) (14) Optimāls/ augsts 41% 24% 11% 30% 7% Pietiekams 53% 72% 75% 57% 86% Nepietiekams 6% 4% 14% 13% 7% Vidējais vērtējums 6,74 6,45 5,94 5,92 5, /2015.mācību gads Apguves līmenis 5.klases 6.klases 7.klases 8.klases (32) (36) (40) (26) Optimāls/ augsts 47% 22% 28% 23% 26% Pietiekams 50% 70% 72% 58% 67% Nepietiekams 3% 8% - 19% 7% Vidējais 9.klases (27) vērtējums 7,08 6,26 6,58 6,19 6, /2016.mācību gads Apguves līmenis 5.klases 6.klases 7.klases 8.klases (40) (30) (35) (39) Optimāls/ augsts 43% 27% 11% 21% 24% Pietiekams 55% 63% 75% 79% 72% Nepietiekams 2% 10% 14% - 4% Vidējais vērtējums 9.klases (25) 6,75 6,65 6,06 6,37 6,36 Sākot ar sesto klasi, palielinās izglītojamo skaits ar nepietiekamu zināšanu līmeni, kā arī pakāpeniski sarūk optimāla un augsta līmeņa izglītojamo skaits. Palielinās izglītojamo skaits, kuri gada noslēgumā saņem pietiekamu vērtējumu un tiek pārcelti nākamajā klasē. Kopumā pamatskolas posmā redzams, ka izglītojamos visgrūtāk motivēt mācību darbam un zemākie vērtējumi ir tieši 7. un 8. klases posmā. Tas varētu būt saistīts ar pusaudžu vecumu, mainoties prioritātēm un interesēm. Izglītojamiem pietrūkst centības rūpīgākam darbam. Šajā posmā pedagogiem visvairāk nepieciešama atbalsta personāla palīdzība, regulāra sadarbība ar vecākiem un kolēģiem, individuāla pieeja izglītojamam. Mācību darbs vērsts uz to, lai katrs izglītojamais labi apgūtu katrā klasē plānotās mācību priekšmeta standarta prasības un iegūtu kvalitatīvu pamatizglītību. Valodu mācību priekšmetos, kā angļu un vācu valodā, izglītojamajiem labi sasniegumi kā pirmajā, tā otrajā svešvalodā, ar tendenci augt vidējai atzīmei pa mācību gadiem (angļu valoda-no 6,54-6, ) tomēr krievu valodā kā otrajā svešvalodā rezultāti zemāki. Vidējās atzīmes mainīgas. Latviešu valodā vērtējumu no 6-10 ballēm iegūst aptuveni 65% klašu izglītojamie. No tehnoloģiju un zinātņu pamatu priekšmetiem, daļai klašu izglītojamo grūtības sagādā matemātika ( 2013./14. mācību gada vidējā atzīme , 2014./15.-vidējā atzīme , 2015./16. vidējā atzīme ). Tomēr, analizējot matemātikas rezultātus trīs mācību gadu garumā vērojama tendence vidējai atzīmei pieaugt. Vislabākos mācību sasniegumus klašu izglītojamie uzrāda informātikā. Šo mācību priekšmetu augstā un optimālā līmenī šobrīd apgūst 87,4% izglītojamo /2014. mācību gadā augstā un optimālā līmenī mācījās 74,3% izglītojamo. Izglītības jomā cilvēks un sabiedrība izglītojamie viszemākos mācību sasniegumu rezultātus uzrāda Pasaules un Latvijas vēsturē. Izglītojamo vidējā atzīme tikai nedaudz pārsniedz 5, bet šo mācību priekšmetu augstā un optimālā līmenī apgūst vidēji 42 % izglītojamo. Visaugstākie mācību sasniegumi sportā, mājturībā un tehnoloģijās, jo 22

23 augstā un optimālā līmenī priekšmetu analizētajos mācību gados spēj apgūt vairāk nekā 80 % izglītojamo. Izglītības joma mākslas mācību priekšmeti izglītojamiem grūtības nesagādā. Vidējie vērtējumi pa mācību priekšmetiem 2015./2016. mācību gadā. Vērtējums- 3 (labi) Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos. Skola veic sistemātisku mācību procesa organizēšanu izglītojamo veiksmīgai valsts pārbaudes darbu sagatavošanai un norisei. Valsts pārbaudes darbu rezultāti tiek analizēti metodiskajās komisijās, nosakot sasniegumus un pilnveidojamās prasmes. Iestādes kopējie rezultāti tiek izskatīti augusta pedagoģiskās padomes sēdē, salīdzinot sasniegumu dinamiku un izvirzot uzdevumus mācīšanas un mācīšanās procesam. Pašvērtējumā iekļauta statistika laika posmā no 2013./2014.m. g. līdz 2015./2016. m. g. (darbu izpilde %). 23

24 Mācību priekšmets Mācību gads Izglītojamo skaits Rezultāti skolā % matemātika 2013./ ,7% 73,59% latviešu 80,6% 75,98% valoda matemātika 2014./ ,4% 77,75% latviešu 25 76,92% 79,51% valoda matemātika 2015./ ,44% 71,71% latviešu valoda 29 59,64% 74,2% Rezultāti republikas pilsētu skolās 2013./2014. mācību gada diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā un matemātikā uzrāda augstākus rezultātus nekā vidēji valstī. Tomēr labāks darba izpildes procents latviešu valodā. Nākošajos divos mācību gados darba izpildes procents zemāks nekā vidēji valstī /2015. mācību gada diagnosticējošos darbus rakstīja 25 izglītojamie, no kuriem 3 mācās pēc mācīšanās traucējumu programmas, bet četriem papildus nozīmēti atbalsta pasākumi /2016. mācību gada diagnosticējošo darbu rakstīja 29 izglītojamie, no kuriem 3 izglītojamie mācās pēc mācīšanās traucējumu programmas. Augstā līmenī darbu latviešu valodā veica 1 izglītojamais, optimālā līmenī darbu veica 13 izglītojamie, no kuriem 2 izglītojamie mācās pēc mācīšanās traucējumu programmas, pietiekamā līmenī darbu izpildīja 14 izglītojamie, no kuriem 1 izglītojamais mācās pēc mācīšanās traucējumu programmas, bet 2 izglītojamie, kuriem tika nozīmēti atbalsta pasākumi nav tikuši galā ar darba izpildi un saņēmuši nepietiekamu vērtējumu. Matemātikā skolēni vislabāk tikuši galā ar skaitļošanas uzdevumiem (77,6%), bet viszemākie rādītāji teksta uzdevuma risināšanā (36,2%).Pedagogi analizējot pārbaudes darba rādītājus, secina, ka joprojām ikdienas darbā liela uzmanība jāvelta izglītojamo vārdu krājuma bagātināšanai un lasītprasmei /2016. mācību gadā 4. klases izglītojamie piedalījās Starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā PIRLS 2016 pamatpētījuma īstenošanā. Diagnosticējošais Kopvērtējums % Kopvērtējums % Mācību gads darbs 6. klasē skolā republikas pilsēta Latviešu valoda 2013./ ,1 % 68,36 % 2014./ ,8 % 63,04% 2015./ ,33 % 63,53 % Matemātika 2013./ ,8 % 65,48 % 2014./ ,6 % 59,11 % 2015./ ,31 % 66,25% Dabas zinības 2013./ ,7 % 62,29 % 2014./ ,6 % 68,26% 2015./ ,6 % 64,92% 24

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

/2019.mācību gada skolas pašvērtējums Ventspils 1.pamatskolas novērtēšana Nr.p. k. Vērtēšanas jomas un kritēriji Paveiktais 2018./2019.mācību

/2019.mācību gada skolas pašvērtējums Ventspils 1.pamatskolas novērtēšana Nr.p. k. Vērtēšanas jomas un kritēriji Paveiktais 2018./2019.mācību 1. 2018./2019.mācību gada skolas pašvērtējums Ventspils 1.pamatskolas novērtēšana Nr.p. k. Vērtēšanas jomas un kritēriji Paveiktais 2018./2019.mācību gadā Analīze un secinājumi Turpmākā rīcība 1 2 3 4

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr. 4213900387 Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr.65307660, e-pasts:livanu2vsk@livani.lv LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts:

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts: Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv Mājas lapa: http://www.p1p.edu.lv/

Sīkāk

Rīgas domes Izglītības, Jaunatnes un sporta departaments Vidzemes priekšpilsētas nodaļa

Rīgas domes Izglītības, Jaunatnes un sporta departaments Vidzemes priekšpilsētas nodaļa RĪGAS 89. VIDUSSKOLA Hipokrāta iela 27, Rīgā, LV 1079, tālrunis/fakss 67536800, e-pasts R89VS@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2018 Saturs 1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums... 3 2. Rīgas 89.

Sīkāk

MergedFile

MergedFile Beverīnas NOVADA PAŠVALDĪBAS BRENGUĻU SĀKUMSKOLAS AVOTKALNi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV - 4245 Tālrunis 29322059, e pasts: brenguluskola@beverina.lv Reģ.Nr. 4411900650 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr. 4413900341 Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122 Tālrunis 64161448, e-pasts:

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: izglītības iestādes reģistrācijas Nr

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: izglītības iestādes reģistrācijas Nr GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4413900967, izglītības iestādes vadītājs Aivars Mednis PAŠNOVĒRTĒJUMS

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa Salas pagasts

Sīkāk

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums Grobiņas novada Bārtas pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4112901030 Bārtas pamatskola, Bārtas pag., Grobiņas nov., LV 3482 Tālruņa numurs: 63430329, 29488008 e-pasts:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk