Jelgavas 1

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Jelgavas 1"

Transkripts

1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti daudzveidīga interešu izglītība un mērķtiecīgas individuālas nodarbības. Skolā norit mērķtiecīgs darbs ar katru skolēnu. Trīs skolēni nav saņēmuši apliecības par pamatizglītību un viens skolēns nesaņēm atestātu par vidējo izglītību Izglītības programmas, izglītojamo skaits tajās Rīgas 29.vidusskola 2015./2016.mācību gadā sekmīgi īsteno 3 licencētas izglītības programmas: Licences Kods Izglītojamo Izglītojamo Izglītojamo Nr. Izglītības programma skaits 2014./2015. skaits 2015./2016. skaits 2016./ Mazākumtautību pamatizglītības programma V Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

2 V Pamatizglītības otrā posma (7.-9. Klase) pedagoģiskās korekcijas mazākumtautības izglītības programma Izglītojamo skaits skolā 2016./2017.m.g Pamatskolā 10.klasēs 11.klasēs 12.klasēs Vidusskolā Skolā kopumā 4.klasēs 6.klasēs 9.klasēs 2016./2017.m.g Kopā 1.3. Pedagogu kvalitatīvais sastāvs 2016./17.mācību gadā. Augstākā pedagoģiskā izglītība Cita augstākā izglītība Vidējā/ vidējā profesionālā izglītība (iegūst augstāko ped. izglītību) Maģistri Skolā kopumā Administrācija klašu skolotāji klašu skolotāji klašu skolotāji Atbalsta personāls Interešu izglītības skolotāji Skolā strādā bibliotēkare, sociālais pedagogs, speciālāis pedagogs, logopēds, psihologs, medmāsa, 17tehniskie darbinieki. 6 pedagogi strādā blakusdarbā, vienam ir zinatniskais grāds. Vidējais pedagogu vecums ir 52 gadi. Lielākai daļai pedagogu pedagoģikais darba stāžs ir virs 20 gadiem. Skolotāji regulāri paaugstina savu profesionālo meistarību tālākizglītības kursos, semināros. Skolā darbojas metodiskā padome un piecas metodiskas komisijās. No 2010.līdz gada skolotāji iesaistījās pedagogu darba kvalitātes novērtēšanā un ir ieguvuši kvalitātes pakāpes.

3 Kvalitātes pakāpes kopā Pedagogu skaits Ls 1.4. Skolas budžeta nodrošinājums 2014., 2015., 2016.gados g g g. % no kopējā skaita % no kopējā skaita eiro % no kopējā skaita eiro % no kopējā skaita Tāmes kopsumma % 100% % % Valsts budžets % 62% % ,5% Pašvaldības budžets % 36% % ,5% Maksas pakalpojumi % 1% % ,9% Ziedojumi 966 0,1% Pēdējos gados pašvaldība nodrošina skolēnu mācību līdzekļu un mācību grāmatu finansējumu vairāk kā 12 eiro uz skolēnu, kas ļāvis nodrošināt kvalitatīvu skolas mācību grāmatu, bibliotēkas krājumu un mācību līdzekļu nodrošināšanu un atjaunošanu g g Mācību līdzekļi eiro 7707 eiro eiro 1.5. Interešu izglītības un individuālo grupu nodarbību piedāvājums 2016./2017.m.g.

4 Programma Kolektīvu skaits Dalībnieku skaits Kultūrizglītības programma mūzika 3 37 teātra māksla 3 34 Sporta izglītības programma (volejbols, basketbols)) 6 73 Citas interešu izglītības programmas Sociālās vides raksturojums Skolā pēc tautību sadalījuma ir daudznacionāla. Kopā pārstāvot 8 tautības, no tiem latvieši 27, baltkrievi 6, krievi 203, lietuvieši 1, poļi 2, ukraiņi 4, čigaņi 3, ebreji 2, igauņi 1, armeņi 1. Skolas atbalsta personāls katru gadu apkopo skolā pieejamos datus, lai izveidotu skolēnu sociālo portretu. Skolā veiksmīgi adaptējas skolēni. Skolas skolēnu sociālais portrets Skolā ir bērni no daudzbērnu ģimeņu. Ar katru gadu pieaug ģimenes, kurās kāds no vecākiem ir devies uz ārzemēm un šķirtās ģimenes. Skolā mācas bērni no riska ģimeniem. Skaits Procenti Sociālā riska ģimenes % Maznodrošinātās ģimenes % Bāreņi 5 2% Aizbildnībā esošie bērni 2 0.8% Nepilnas ģimenes % Daudzbērnu ģimenes 4 1,5% Vecāki strādā ārzemēs 21 8% Apmeklē speciālo pedagogu 15 6% Apmeklē logopedu 21 9%

5 Apmeklē psihologu 15 6% 2. Skolas darbības pamatmērķi 1. Skolas galvenais mērķis ir sekmēt skolēnu izaugsmi par garīgi bagātām, fiziski veselām, radošām un sociāli aktīvām personībām, kas veiksmīgi iekļaujas mūsdienu mainīgās dzīves apstākļos un ir motivētas mūžizglītībai. 2. Skolas darbības mērķis ir organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu izglītojamajiem valsts vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu. 3. Skolas galvenie uzdevumi: 3.1. pamatskolas klasēs īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu sasniegšanu, sagatavot izglītojamos tālākai izglītībai vidusskolā; 3.2. nodrošināt vispārējās vidējās izglītības kvalitatīvas apguves iespējas, sagatavojot skolas beidzējus augstākās izglītības iegūšanai Latvijas augstskolās, kā arī ārvalstu augstskolās; rūpēties par izglītojamo veselības saglabāšanu un nostiprināšanu, organizējot mācību režīmu saskaņā ar noteiktajām sanitāri higiēnisko normu prasībām; 3.3. veicināt pedagogu un izglītojamo radošu sadarbību izglītības procesa un mācību satura apguves jomā, izvēloties optimālas darba metodes un formas, modernās informācijas tehnoloģijas; 3.4. veikt metodisko darbu un pedagogu tālākizglītošanu; 3.5. sekmēt izglītojamo individuālo spēju un interešu pilnveidi un tālāko attīstību, veidojot ārpusstundu un audzināšanas darba sistēmu; 3.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu obligātās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības apguvi; 3.7. sistemātiski un racionāli, atbilstoši finansiālām iespējām, pilnveidot skolas materiāli tehnisko bāzi. 3. Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana 3.1. Pamatjoma MĀCĪBU SATURS Prioritāte un iepriekš izvirzītās attīstības vajadzības: Skolēnu interesēm un reālajam dzīves pieprasījumam atbilstošu skolas izglītības programmu realizēšana un pilnveidošana.

6 Kvalitatīvi īstenot, analizēt un pilnveidot pamatizglītības,vispārizglītojošās virziena programmas saturu, Mudināt skolotājus iesaistīties skolas mēroga izglītības satura pilnveides un kvalitātes novērtēšanas procesā. 1. Pedagoģiskājā padomē izvērtētas, analizētas, pilnveidotas izglītības programmas Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS Prioritāte un iepriekš izvirzītās attīstības vajadzības: Skolēnu un skolotāju atbildības paaugstināšanās mūsdienīga mācību procesa organizēšanā. Pilnveidot un dažādot aktīvu darbību rosinošas metodes mācību darbā un IKT izmantošanu ikdienas mācību procesā, Uzlabot vērtēšanas kvalitāti, iesaistīt skolēnus pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas procesā, Skolēnu mājas un patstāvīgo darbu kvalitātes un apjoma sabalansēšana, sistēmas izveidošana un ieviešana, Pielietot daudzveidīgākas metodes vecāku informēšanai par pārbaudes darbu veikšanai izvirzītajām prasībām, termiņiem un kritērijiem, Savlaicīgi sniegt vecākiem informāciju par skolēnu sasniegumiem vai problēmām, lai veicinātu viņu izaugsmi. 1. Mācību priekšmetu MK sanāksmju, pedagoģiskajās sēdēs un MP sēdēs regulāri izanalizēti mācību darba rezultāti. 2. Pedagogi dalās ar savu pieredzi ; labās prakses piemēros par IT izmantošanu mācību procesā un vērtēšanas metodēm. 3. Stundu vērošanā IKT izmantošana, skolēnu vērtēšana un pašvērtēšana ir viens no vērošanas uzdevumiem un kvalitātes kritērijiem. 4. MK sēdēs izvērtējot skolēnu sasniegumus, skolēni mērķtiecīgi sadalīti grupās atbilstoši spējām, zināšanām un prasmēm. 5. Vecāku sapulcēs mācību priekšmetu skolotāji iepazīstina ar savu mācību priekšmetu saturu, vērtēšanas kārtību, mācības rezultātiem. 6. Katrā mācību gadā organizētas trīs vecāku dienas, dodot iespēju individuālām pārrunām un konsultācijām. 7. Izveidota sistēma, lai, sadarbojoties sociālajam pedagogam, mācību priekšmetu skolotājiem un audzinātājiem, savlaicīgi diagnosticēt un sadarbībā ar vecākiem novērstu mācību problēmas Pamatjoma SKOLĒNU SASNIEGUMI Prioritāte un iepriekš izvirzītās attīstības vajadzības: Valsts pārbaudes darbu rezultātu analīzes izmantošana ikdienas mācību darbā. Pilnveidot datorizēto skolēnu mācību sasniegumu un dinamikas datu bāzi un tās pielietojamību, Visi skolēni saņem izglītības dokumentus par pamata izglītību.

7 1. Mācību sasniegumu uzskaite tiek veikta izmantojot elektronisko žurnālu e-klase. 2. Regulāri veikta valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze pedagoģiskās padomes sēdē, secinājumi izmantoti kārtējā mācību gada darba plānošanā Pamatjoma ATBALSTS SKOLĒNIEM Prioritāte un iepriekš izvirzītās attīstības vajadzības: Sadarbības veicināšana. Pamatskolas skolēnu sagatavošana mācībām vidusskolā. turpināt īstenot pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu. turpināt sadarbību ar mācību centru RIMAN un Transporta un sakaru institūtu. piedāvāt skolēniem dažādas interešu izglītības programmas, mācību priekšmetu konsultācijas un garantēt atbalsta personāla palīdzība. nodrošināt sākumskolas skolēniem iespēju apmeklēt pagarinātās dienas grupu bez maksas. 1. Ir nodrošinātas individuālās un grupu nodarbības gan izglītojamiem ar grūtībām mācībās, gan talantīgajiem audzēkņiem. 2. Skolas administrācija, sociālais pedagogs tiek iesaistīti kavējumu uzskaitē (veic reidus un preventīvus pasākumus). 3. Skolā īsteno dažādas interešu izglītības programmas, kas veicina skolēnu vispusīgu attīstību. 4. Organizētas skolēnu un personāla apmācības rīcībai ekstremālu situāciju un evakuācijas gadījumā, mācību evakuāciju norise. 5. Organizētas psihologa, logopēda, speciālā un sociāla pedagoga konsultāciju pieejamība skolēniem, vecākiem, skolotājiem. 6. Organizēts atbalsta personāla darbs skolā. 7. Skolas muzeja darbs stimule dažādu tautu vēstures un tradīciju izzināšanai Pamatjoma SKOLAS VIDE Prioritāte un iepriekš izvirzītās attīstības vajadzības: Atbalstošas un drošas vides nodrošināšana mācību procesa realizēšanai. Aktīvi iesaistīt skolēnus pozitīvas sadarbības vides pilnveidošanā. Turpināt mācību telpu labiekārtošanu. Plānveidīgi remontēt skolas telpas.

8 1. Regulāri ar skolēniem tik apspriesti un aktualizēti skolas iekšējās kārtības noteikumi. 2. Skolēni atbildīgi iesaistās skolas sakopšanas, noformēšanas Pamatjoma RESURSI Prioritāte un iepriekš izvirzītās attīstības vajadzības: Turpināt skolas telpu pielāgošanu mācību procesa efektīvai norisei. Organizēt regulāru skolotāju darba pašvērtējumu, veikt analīzi. Turpināt skolotāju tālākizglītības pasākumu organizēšanu skolā. Paaugstināt skolotāju atbildību moderno tehnoloģiju pareizā izmantošanā. 1. Visas mācību telpas aprīkotas ar informāciju tehnoloģijām (datori, televizori). 2. Trīs kabinetos skolotāji un skolēni var strādā ar interaktīvajām tāfelēm. 3. Visā skolas ēkā pieejams internets. 4. Sadarbībā ar skolas bibliotēku, pedagogi nodrošināti ar metodisko, uzziņas literatūru un mācību līdzekļiem. 5. Skolēni tiek nodrošināti ar visiem nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. 6. Skolotāju darba slodze atbilst MK noteikumu prasībām, tiek mērķtiecīgi plānota un saskaņota ar katru skolotāju skolotāji piedalījušies pedagoģiskā darba kvalitātes pašvērtēšanā un ieguvuši kvalitātes pakāpes. 8. Katru gadu skolā tiek veikts kosmētiskais remonts. 10. Paaugstināt skolotāju atbildību moderno tehnoloģiju pareizā izmantošanā Pamatjoma SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA Prioritāte un iepriekš izvirzītās attīstības vajadzības: Skolas darba pašvērtēšanas organizēšana un skolotāju darba kvalitātes vērtēšanas un pašvērtēšanas pilnveidošana. Aktīvāk un daudzpusīgāk iesaistīt skolas darbiniekus, vecākus un skolēnus skolas attīstības plānošanā un prioritāšu realizācijā, Pilnveidot sistēmu savlaicīgas informācijas sniegšanai un informācijas apmaiņai ar skolotājiem, Izvērtēt skolas pašpārvaldes struktūras un aktīvāk iesaistīt skolas dzīves organizēšanā, Pilnveidot un informatizēt skolas pašvērtēšanas procesu.

9 1. Izmantojot elektronisko vidi uzlabota atgriezeniskā saite ar skolēniem un vecākiem (e-klase, e-pasts, skolas mājas lapa u.c.) 2. Aktuālā informācija tiek operatīvi izsūtīta izmantojot e-klases pastu. 3. Skolas darba dokumenti pieejami, aizpildāmi un nosūtāmi elektroniskajā vidē. 4. Pamatojumu iegūšanas metodes un vērtēšanā izmantotie informācijas avoti Informācijas ieguvei izmantoti anketāciju rezultāti, intervijas un sarunas ar skolēniem, skolotājiem un vecākiem 4.2. Analizētie dokumenti: skolas iekšējie normatīvie dokumenti, skolas izglītības un mācību priekšmetu programmas, skolas attīstības un darba plāni, atskaites, sanāksmju protokoli, e-klase dati, tarifikācija, stundu vērošanas materiāli, pedagogu pašvērtējuma materiāli, valsts pārbaudes darbu rezultātu uzskaites un analīzes materiāli, izglītojamo veselības uzskaites dati, instruktāžu materiāli, kontroles un uzraudzības dienestu pārbaužu dokumenti, gada budžeta tāme un pieprasījums, pedagogu tālākizglītība.. 5. Pamatjomu novērtējums 5.1. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā Mācību saturs 1. 1.IESTĀDES ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS Izglītības iestādes īstenoto izglītības programmu atbilstība normatīvajām prasībām Izglītības programmu īstenošanas plānošana Izglītības programmu satura Skolā ir izstrādātas un licencētas tris oriģinālas pamatskolas un vidusskolas izglītības programmas. Visas mācību priekšmetu programmas tiek īstenotas atbilstoši licencēto skolas izglītības programmu mērķiem un uzdevumiem. Visi pedagogi zina un cenšas, realizējot sava mācību priekšmeta saturu, īstenot skolas prioritātes un mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus, uzdevumus. Gandrīz visi pedagogi optimāli un efektīvi pielieto daudzveidīgas mācību metodes, līdzekļus izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas. Visi klašu audzinātāji izstrādājuši klases audzināšanas darba plānus un skolas darba prioritātēm. Skolēni apmeklē individuālās konsultācijas. Visi skolotāji uzskata, ka plānojot darbu viņiem ir pieejami atbilstoši mācību materiāli. Mācību satura plānošanā skolotāji izmanto tālākizglītības kursos gūtās zināšanas un pieredzi. Visi skolotāji sava mācību priekšmeta satura realizācijā paredz mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu.

10 Tālākās attīstības vajadzības: 1. Veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību. 2. Mācību satura īstenošanai tika paplašināt skolotāju iespējas izmantot IKT mācību procesā Skolas darba pašvērtējums pamatjomā Mācīšana un mācīšanās 2.1. MĀCĪŠANAS KVALITĀTE Mācību stundas kvalitātes vērtēšana Mācību stundas organizācija Mācību metožu izvēle Pedagogu un izglītojamo dialogs Skolas pedagoģiskā padome, metodiskā padome un metodiskas komisijas pievērš īpašu uzmanību pedagogu praktiskās pieredzes izzināšanai, skolēnu mācību sasniegumu izpētei un analīzei. Pedagogi analizē mācību darba rezultātus, izvērtē mācīšanas metodes, dalās gan darba pieredzē, gan tālākizglītības kursos gūtajās atziņās. Skolas un katrā mācību priekšmeta vērtēšanas kārtībā ir noteikti pārbaudes darbu veidi, vērtēšana un biežums. Pedagogi daloties labās prakses piemēros.dažādiem skolotājiem mācīšanas metodes ir mūsdienīgas (tiek izmantoti datori, interaktīvā tāfele, interneta uzziņas avoti).skolotāji pozitīvi motivē bērnus strādāt. Izglītojamie izmanto mācību priekšmetu konsultāciju stundu. Tālākās attīstības vajadzības 1. Dažādot ikdienas mācību procesa saikni ar reālo dzīvi. 2. Pilnveidot skolēnus pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas procesu MĀCĪŠANĀS KVALITĀTE Izglītojamo mācīšanās darba organizēšana Izglītojamo līdzdalība un sadarbība mācību procesā. Gandrīz visi izglītojamie iesaistās stundu darbā, prot strādāt individuāli un grupās, aizstāvēt un pamatot savu viedokli, analizēt, secināt un pieņemt lēmumu, mācās izvērtēt savus un klasesbiedru mācību sasniegumus. Skolēni palīdz viens otram mācību darbā, iesaistās kopīgu mācību projektu izstrādē, izmanto bibliotēkas un datorklases resursus un iespējas. 37% izglītojamo uzskata, ka prot izvērtēt savus mācību sasniegumus. Tikai 21% izglītojamo

11 uzskata, ka prot plānot savu laiku mājas darbu un citu mācību uzdevumu izpildei. 71% skolēnu apzinās, ka viņiem ir iespēja skolā apmeklēt plānotās mācību priekšmetu konsultācijas un papildus nodarbības, lai spētu sasniegt savām spējām atbilstošus rezultātus Skolā ir kabinetu sistēma, skolēni zina darba organizāciju klasēs. Skolotāji regulāri uzskaita un sociālais pedagogs pārrauga izglītojamo kavējumus. Pēc katra semestra pedagoģiskās padomes sēdēs tiek izanalizēta informācija par katras klases skolēnu mācību sasniegumiem. Klases stundās tiek pārrunāta izglītojamo attieksme pret mācību darbu, personīgo atbildību mācīšanās procesā. Tālākās attīstības vajadzības 1. Attīstīt un pilnveidot skolēnos radošas personības īpašības. 2. Veicināt skolēnu atbildību par savu mācību rezultātiem. 2.3 VĒRTĒŠANA KĀ MĀCĪBU PROCESA SASTĀVDAĻA Vērtēšanas metodes un vērtēšanas kvalitāte Vērtējumu uzskaite un vērtējumu analīzes rezultātu izmantošana Pedagogi vērtē izglītojamo darbu, ievērojot skolā pieņemto skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, kas izstrādāta balstoties uz spēkā esošiem valsts normatīviem dokumentiem. Skolā pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai. Vērtēšanas metodes atbilst izglītojamo vecumam un mācību priekšmetu specifikai, vērtēšana ir sistemātiska, vērtēšana ir regulāra un pedagogi darbus izlabo savlaicīgi. Atsevišķi pedagogi izglītojamo mācību sasniegumus ne vienmēr savlaicīgi ieraksta elektroniskajā žurnālā. Lielākā daļa skolēnu zina vērtēšanas principus un kritērijus katrā mācību priekšmetā. Lielākā daļa vecāku uzskata, ka skola skaidri un saprotami sniedz informāciju par mājas darbu un pārbaudes darbu sistēmu skolā. Skolēni uzskata, ka skolotāji novērtē pozitīvu attieksmi pret mācību darbu.visās klasēs tiek pētīta izglītojamo mācību sasniegumu izaugsme, salīdzinot ar 1. semestra un mācību gada vērtējumu, tiek izvērtēts zināšanu līmeņa atspoguļojums ballēs ikdienā salīdzinājumā ar valsts pārbaudes darbos iegūto informāciju. Tālākās attīstības vajadzības: 1. Vienotai ikdienas mācību sasniegumu analīzei visiem skolotājiem turpināt izmantot e-klases ieskaites rezultātu ievades un analīzes formas. 2. Turpināt informāciju apmaiņu starp pedagogiem, skolēniem un vecākiem par pārbaudes darbu veikšanai izvirzītajām prasībām, termiņiem un kritērijiem.

12 6.3. Skolas darba rezultāti jomā Skolēnu sasniegumi 3.1. SKOLĒNU SASNIEGUMI IKDIENAS DARBĀ. Skolas izglītības programmu īstenošanas rezultāti 7.a, 8.a, 9.a klasēs 2016./2017. m.g.

13 7.klase 8.a klase 9.a klase ( 16 sk.) ( 11 sk.) ( 16 sk.) Vērtējums ballēs Vērtējums ballēs Vērtējums ballēs Mācību priekšmets Matemātika Fizika Ķīmija Bioloģija Ģeogrāfija Informātika Latviešu valoda un literatūra Angļu valoda Literatūra Mūzika Vizuālā māksla Pasaules vēsture Latvijas vēsture Mazākumtautība valoda Sociālās zinības Mājturība un tehnoloģijas ( m/z) Sports

14 Skolas izglītības programmu īstenošanas rezultāti klasē 2016./2017. m.g. 10. klase ( 20 sk.) 11. klase ( 15 sk.) 12. klase ( 16 sk.) Vērtējums ballēs Vērtējums ballēs Vērtējums ballēs Mācību priekšmets Latviešu valoda Angļu valoda Mzākumtautību valoda un literatūra Matemātika Informātika Tehniskā grafika Sports Fizika Ķīmija Bioloģija Veselības mācība Latvijas un pasaules vēsture Ekonomika Ģeogrāfija Kulturoloģija Literatūra Mūzika

15 Skolas izglītības programmu īstenošanas rezultāti (8.b un 9.b klases ) 2016./2017. m.g. 8. b klase ( 9 sk.) Vērtējums ballēs 9.b klase (6 sk.) Vērtējums ballēs Mācību priekšmets Matemātika Fizika Ķīmija Bioloģija Ģeogrāfija Informātika Latviešu valoda un literatūra 9 6 Angļu valoda 9 6 Literatūra Mūzika Vizuālā māksla Pasaules vēsture Latvijas vēsture Mazākumtautība valoda Sociālās zinības Mājturība un tehnoloģijas( m/z) Sports

16 Skolas izglītības programmu īstenošanas rezultāti 5.-6.klases 2016./2017. m.g. 5. klase ( 19 sk.) Vērtējums ballēs 6. klase ( 25 sk.) Vērtējums ballēs Mācību priekšmets Matemātika Dabaszinības Informātika Latviešu valoda un literatūra Angļu valoda Literatūra Mūzika Vizuālā māksla Pasaules vēsture Latvijas vēsture Mazākumtautība valoda Sociālās zinības Mājturība un tehnoloģijas( m/z) Sports

17 Skolas izglītības programmu īstenošanas rezultāti 1.-4.klases 2016./2017. m.g. 2.klase 3.klase 4.klase ( 16 sk.) ( 23 sk.) ( 22 sk.) Vērtējums ballēs Vērtējums ballēs Vērtējums ballēs Mācību priekšmets Matemātika Latviešu valoda un literatūra Angļu valoda Literatūra 5 17 Mūzika Vizuālā māksla Mazākumtautība valoda un literatūra Sociālās zinības Dabaszinības Mājturība un tehnoloģijas Sports

18 2014. līdz mācību gadu centralizēto eksāmenu rezultāti 12.klasē ( angļu valodā) A B C D E F 2014./15. gadā 2015./16. gadā 2016./17. gadā 0 2/18% 3/28% 1/9% 4/36% 1/9% 46% 54% 18% 37% 45% 0 2/50% 1/25% 1/25% 75% 25% 75% 25% 0 1/12% 0 4/50% 3/38% 12% 88% 12% 50% 38% līdz mācību gadu centralizēto eksāmenu rezultāti 12.klasē ( matemātikā) A B C D E F 2014./15. gadā 2015./16. gadā 2016./17. gadā 0 2/16.7% 2/16.7% 2/16.7% 3/25% 2/16.7% 8.3% 33.4% 58.4% 8.3% 16.7% 33.4% 41.7% 8.3% 0 0 1/25% 0 3/75% 25% 75% 25% 75% /22% 4/44% 2/22% 1/12% 22% 66% 12%

19 2014. līdz mācību gadu centralizēto eksāmenu rezultāti 12.klasē ( latviešu valodā) A B C D E F 2014./15. gadā 2015./16. gadā 2016./17. gadā 0 0 1/7.7% 1/7.7% 8/61.5% 2/15.4% 7.7% 7.7% 84.6% 7.7% %% 76.9% 7.7% 0 0 4/67% 2/33% 0 100% 0 67% 33% 0 0 1/12% 6/66% 2/22% 12% 88% 0 78% 22% Centralizētie eksāmeni 9.klasē /2015. valsts valoda Līmenis Skolēnu skaits/% B2Vidējais līm. B1Vidējais A2Pamata līm. A1Pamata līm. 2.pakāpe līm.2. pakāpe 1.pakāpe 1.pakāpe 2/11.1% 5/27.8% 5/27.8% 6/33.3% Centralizētie eksāmeni 9.klasē /2016. valsts valoda Līmenis Skolēnu skaits/% B2Vidējais līm. B1Vidējais A2Pamata līm. A1Pamata līm. 2.pakāpe līm.2. pakāpe 1.pakāpe 1.pakāpe 4/27% 1/7% 8/53% 2/13%

20 Centralizētie eksāmeni 9.klasē /2017. valsts valoda Līmenis Skol. skaits/% C1Augstākā līm. B2Vidējais līm. B1Vidējais A2Pamata līm. A1Pamata līm. 1.pakāpe 2.pakāpe līm.2. pakāpe 1.pakāpe 1.pakāpe 2/15.5% 2/15.5% 3/23% 3/23% 3/23% Izglītojamo sasniegumi valsts ieskaitēs 3.klasē Latviešu valodā /2015.(sk.sk./%) 1/4.3% 6/26.1% 16/69.6% /2016.(sk.sk./%) 0% 2/9% 21/91% / % 20% 70% 5% Izglītojamo sasniegumi valsts ieskaitēs 3.klasē Matemātika /2015.(sk.sk./%) 7/30.4% 11/50% 5/22.7% /2016.(sk.sk./%) 2/8% 13/54% 9/34% / % 55% 9% Izglītojamo sasniegumi valsts ieskaitēs 3.klasē Mazākumtautību valodā /2015.(sk.sk./%) 11/47.8% 12/52.2% /2016.(sk.sk./%) 8/33% 16/67% / % 55% 18% 4%

21 Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 6. klasē Latviešu valodā /2015.(sk.sk./%) 3/15% 3/15% 14/70% /2016.(sk.sk./%) 0% 4/27% 11/73% / % 60% 15% Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 6. klasē Matemātika /2015.(sk.sk./%) 2/10% 1/5% 16/80% 1/5% 2015./2016.(sk.sk./%) 0 4/27% 9/73% / % 53% 5% Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 6. klasē Mazākumtautību valodā /2015.(sk.sk./%) 0 7/35% 13/65% /2016.(sk.sk./%) 0 5/33% 9/60% 1/7% 2016./ % 52% 16% Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 6. klasē Dabaszinības /2015.(sk.sk./%) 0 10/50% 10/50% /2016.(sk.sk./%) 2/12% 13/76% 1/6% 1/6% 2016./ % 57% 2%

22 Izglītojamo sasniegimi valsts pārbaudes darbos 9. klasēs Angļu valodā / % 82.4% / /14% 2/14% 10/72% / /9% 2/18% 6/55% 2/18% Izglītojamo sasniegimi valsts pārbaudes darbos 9. klasēs Krievu valodā / % 58.8% / % 64% / /30% 7/70% 0 Izglītojamo sasniegimi valsts pārbaudes darbos 9. klasēs Matemātikā / % 76.5% / % 3/21% 4/29% 7/50% 2016./ /10% 1/10% 1/10% 7/70% Izglītojamo sasniegimi valsts pārbaudes darbos 9. klasēs Vēsture / % 88.2% / /8% 2/14% 11/78% / /20% 3/30% 4/40% 1/10%

23 Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 12. Klasēs ( krievu valodā) Krievu valodā 1-3 nepietiekams 4-5 pietiekams 6-8 optimāls 9-10 augsts 2014./ % 45.45% 9.1% 2015./ /25% 2/50% 1/25% 2016./ /62% 3/38% 0 Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 9.klasē ( dabaszinības) Dabaszinības 1-3 nepietiekams 4-5 pietiekams 6-8 optimāls 9-10 augsts 2014./ /0 12(80%)/10(90.9%) 3(20%)/0 0/0 (9.a/9.b) 2015./ /5% 1/5% 20/90% 0/ / % 53% 37% 0 Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 8.klasē ( matemātikā) Matemātikā 1-3 nepietiekams 4-5 pietiekams 6-8 optimāls 9-10 augsts 2014./2015.(8.a/8.b) 0/3(21.4%) 10(71.4%)/8(57.2%) 4(28.6%)/3(21.4%) / /5% 3/16% 14/74% 1/5% 2016./ % 58% 26% 0

24 Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 10.klasē ( ķīmijā) Ķīmija 1-3 nepietiekams 4-5 pietiekams 6-8 optimāls 9-10 augsts 2015./ /43% 8/57% / % 17% 0 Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 11.klasē ( fizikā) Fizika 1-3 nepietiekams 4-5 pietiekams 6-8 optimāls 9-10 augsts 2016./ % 20% Skolas darba pašvērtējums pamatjomā Atbalsts izglītojamiem 4.1. PSIHOLOĢISKAIS ATBALSTS, SOCIĀLPEDAGOĢISKAIS ATBALSTS UN IZGLĪTOJAMO DROŠĪBAS GARANTĒŠANA (DROŠĪBA UN DARBA AIZSARDZĪBA) Psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās palīdzības nodrošinājums Drošības pasākumi Izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe Skolā sistemātiski apkopo informāciju par audzēkņu veselības stāvokli, 97% skolotāju zina noteikto kārtība, kā informē vecākus par negadījumiem, traumām un saslimšanas gadījumiem. Māsa sadarbojas ar ģimenes ārstiem, precizējot informāciju par skolēnu veselības stāvokli. Māsa un sociālais pedagogs sadarbojas ar klašu audzinātājiem, skolotājiem, lai sniegtu informāciju par aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar izglītojamo veselību un drošību. Iestājoties skolā, visi vecāki pilda anketu par skolēnu veselības stāvokli (problēmām vai īpatnībām), personāls ievēro konfidencialitāti un ētikas normas, izmantojot iegūto informāciju izglītojamo atbalstam. Skolā izstrādātas kvalitatīvas drošības instrukcijas, izglītojamie un darbinieki sistemātiski tiek instruēti un iepazīstināti ar darba drošības noteikumiem, skolas iekšējās kārtības noteikumiem u.c. dokumentiem. Skolā sadarbībā ar speciālistiem organizē mācību evakuācijas, skolēni un darbinieki zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās. Skolā ir efektīva un abpusēja sadarbība ar Valsts un pašvaldības policijas un Sociālo lietu pārvaldes speciālistiem izglītojamo un personāla izglītošanā atkarību un drošības jautājumos. Personālam trūkst praktiskas informācijas un nodarbību par neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu

25 ekstremālu situāciju, evakuāciju gadījumos. Sadarbībā ar skolas ēdināšanas uzņēmumu tiek nodrošināta veselīgas pārtikas lietošana, sadarbojamies ar KS Baltijas auglis akcijā Skolas auglis.. Plānojot pasākumu drošību, skola cieši sadarbojas ar vecākiem un pašvaldības policiju. Visiem skolēniem ir iespēja brīvo laiku pavadīt bibliotēkas lasītavā, datorklasē, ēdamzālē vai gaiteņos, pavasarī un rudenī skolas pagalmā un sporta spēļu laukumā. Skolā trūkst telpu kvalitatīvai skolēnu atpūtai no mācībām brīvajā laikā. Tālākās attīstības vajadzības: 1.Sadarbībā ar speciālistiem, organizēt personāla praktisku apmācību par rīcību ekstremālu situāciju un evakuācijas gadījumā. 2.Pilnveidot jauno skolēnu adaptācijas procesu un kontroli ATBALSTS PERSONĪBAS VEIDOŠANĀ Izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšana Interešu izglītības organizēšana. Līmeņa apraksts. Skolēni reizi divos gados tiek demokrātiski ievēlēti Skolēnu padome, kas organizē skolas pasākumus, informē skolēnus par aktuāliem skolas dzīves jautājumiem, plāno dežūras skolā, iesaistot visu skolēnu kolektīvu. Skolēnu pašparvalde piedalās skolas problēmu risināšanā, atskaitās par savu darbu. Lielākā daļa skolēnu un vecāku uzskata, ka viņiem ir iespējas pārrunāt visus interesējošos jautājumus ar skolas darbiniekiem, kuriem viņi uzticas, un izteikt priekšlikumus skolas darba uzlabošanai. Tālākās attīstības vajadzības: Deleģēt skolēniem lielāku atbildību skolas ikdienas dzīves organizēšanā un atspoguļošanā, skolas reklāmas veidošanā un vēstures apkopošanā ATBALSTS MĀCĪBU DARBA DIFERENCIĀCIJAI 4.3.1Talantīgo izglītojamo izaugsmes veicināšana Palīdzība izglītojamajiem, kuriem mācības sagādā grūtības

26 4.3.3.Atbalsta personāla ieguldījums mācību procesa organizācijā Lielākā daļa pedagogu mērķtiecīgi un efektīvi strādā ar talantīgiem audzēkņiem rosinot piedalīties konkursos, skatēs, olimpiādēs, projektos u.c. Skolā visi skolotāji plāno un strādā ar skolēniem, kam grūtībām mācībās un ilgstoši skolas kavējumi. Visi skolēni zina, ka ir iespēja saņemt individuālu konsultāciju, pilnveidot savus sasniegumus. Lielākā daļa vecāku uzskata, ka skola sniedz nepieciešamās konsultācijas kā vecāki var palīdzēt bērniem mācību darbā un uzskata, ka skola sniedz precīzu un vajadzīgu informāciju par bērna sasniegumiem. Daļa vecāku uzskata, ka informācija ne vienmēr ir pietiekami savlaicīga un operatīva. Sociālais pedagogs, kas cieši sadarbojoties ar klašu audzinātājiem, iesaistās skolēnu vajadzību izpētē. Skolā viegli adaptējas, labi jūtas un sekmīgi apgūst skolas izglītības programmas skolēni ar dažādām īpašām (fiziskām un emocionālām) vajadzībām. Tālākās attīstības vajadzības: 1.Plānveidīgāk organizēt darbu ar talantīgajiem skolēniem, apzinot viņu intereses un spējas un iesaistot atbilstošās aktivitātēs. 2.Uzlabot savstarpējo komunikāciju starp skolotājiem un skolēnu vecākiem, mācību problēmu apzināšanā un novēršanā SADARBĪBA AR IZGLĪTOJAMĀ ĢIMENI Informācijas apmaiņa ar izglītojamo vecākiem Pasākumi vecākiem un vecāku līdzdalība izglītības iestādes darbā Vecākiem vienmēr ir pieejama informācija par skolas darbu, par izglītojamo mācīšanas, mācīšanās un mācību satura jautājumiem, par pedagoģiskā procesa organizēšanas jautājumiem, par valsts pārbaudes darbu un citu pārbaudes darbu kārtošanas procedūru. Vecāki regulāri saņem informāciju par izglītojamā sekmēm, skolas apmeklējumiem. Visi klašu audzinātāji, priekšmetu pedagogi un vadība regulāri apzina un, sadarbojoties ar vecākiem, organizē darbu ar izglītojamiem, kuri neattaisnoti kavē skolu, traucē darbu stundās, kuriem ir grūtības mācībās. Gandrīz visi skolēni atzīst, ka viņu vecāki vienmēr var saņemt atbildes par sev interesējošiem jautājumiem no klases audzinātāja, skolotājiem un administrācijas. Katru gadu tiek novērtēta ģimenes iesaistīšanās bērnu audzināšanā, izsniedzot Pateicības rakstus par atbalstu skolai bērna izaugsmē un panākumos. Lielākā daļa aptaujāto vecāku apgalvo, ka sanāksmes tiek plānotas vecākiem pieņemamā laikā, gandrīz visi vecāki uzskata, ka skolotāji tikšanās ar vecākiem uzskata par svarīgām un tām rūpīgi gatavojas.. Visi vecāki ir pārliecināti, ka skola pienācīgi reaģēs uz viņu pamatotām sūdzībām. Gandrīz visi vecāki ir pārliecināti, ka sarunās ar vecākiem tiek ievērota konfidencialitāte. Tālākās attīstības vajadzības: 1. Iesaistot skolotājus, skolēnus un vecākus, organizēt izglītojošus seminārus, konferences un diskusijas par ģimenei un skolai

27 aktuāliem jautājumiem Skolas darba pašvērtējums pamatjomā Iestādes vide 5.1. MIKROKLIMATS Kopības apziņas veidošana, vienlīdzība un taisnīgums izglītības iestādē Sadarbības vide izglītības iestādē Izglītojamo uzvedība un disciplīna Skola kopj savas tradīcijas un izmanto savu atribūtiku, veidojot piederības sajūtu skolai. Lepnumu par skolu izjūt 91% skolēnu un visi skolotāji. Visi skolotāji atzīst, ka skola apzina un novērtē katra darbinieka tiesības, spējas un veikto darbu, atbalstot viņu iesaistīšanos projektos, interešu izglītībā, tālākizglītībā. Gandrīz visi skolēni apgalvo, ka jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības, fiziskās veselības un spējām. Lielākā daļa apgalvo, ka skolā konflikti un domstarpības vienmēr tiek taisnīgi risinātas. Vadības, personāla un skolēnu attiecībās valda savstarpēja cieņa, uzticēšanās un izpalīdzība. 97% skolēnu un vecāku uzskata, ka darbinieku attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. Skolā ir precīzi noteikta kārtība, kā jārīkojas apmeklētajiem, lai atrastu vajadzīgo telpu vai personu. Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti. Visi skolēni un vecāki ir iepazinušies ar iekšējās kārtības noteikumiem. Tālākās attīstības vajadzības: 1. Iesaistīt skolēnus skolas mājas lapas pilnveidošanā, virtuālās skolas vēstures veidošanā un skolas tēla popularizēšanā FIZISKĀ VIDE Izglītības iestādes iekšējās vides sakoptība Izglītības iestādes ārējās vides sakoptība Skolas telpas ir pielāgotas mācību procesa realizēšanai un iespēju robežās ir funkcionālas, tīras un sakoptas. Sanitāri higiēniskie apstākļi ir atbilstoši un skolā ir pieejami visu kontroles institūciju atzinumi. Skolēni regulāri ar iniciatīvu piedalās skolas telpu noformēšanā svētkiem un skolas sagatavošanā jaunajam mācību gadam. Skolas apkārtne tiek nepārtraukti iekārtota, sakopta, apzaļumota un uzturēta kārtībā. 93 % skolēnu skolas apkārtnē jūtas droši. Tālākās attīstības vajadzības: 1. Sadarbībā ar skolēniem turpināt skolas estētiskās vides noformēšanā.

28 6.6. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā Iestādes resursi 6.1 IEKĀRTAS UN MATERIĀLTEHNISKIE RESURSI Nodrošinājums ar telpām atbilstoši programmas īstenošanai Iekārtu un materiāltehnisko resursu izmantojums mācību procesā Skolā ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas un materiāltehniskie resursi. Skolā ir atsevišķas telpas sociālajam pedagogam, māsai, logopedam un psihologam. Telpu izmantojums ir racionāls, atbilst mācību procesa prasībām un katra mācību priekšmeta specifikai. Skolā ir skaidras norādes par telpām un to atrašanās vietu, atbildīgo personu. Ir noteikta bibliotēkas, datorklašu un materiāltehnisko līdzekļu izmantošanas kārtība. Ir iekārtotas 1 datorklass un 2 kabinetos ir interāktīvas tāfeles. Visos kabinetos atrodas skolotāja dators ar interneta pieslēgumu.bibliotekāre regulāri konsultē pedagogus un izglītojamos par bibliotēkā pieejamajiem materiāliem un to izmantošanu. Tālākās attīstības vajadzības 1. Regulāri analizēt un plānot mācību līdzekļu lietderīgu un mērķtiecīgu izmantošanu un nodrošināšanu PERSONĀLRESURSI Izglītības iestādes personāla nodrošinājums un pedagoģiskā personāla atbilstība normatīvajām prasībām Pedagogu profesionālā pilnveidošanās Skolā ir viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais pedagoģiskais personāls ar atbilstošu izglītību. Skolā strādā sociālais pedagogs, psihologs, logopeds, speciālais pedagogs. 97% skolotāji ar augstāko pedagoģisko izglītību, 3 % skolotājiem ir augstākā izglītība. 98% skolotāju ir apliecinājumi par tālākizglītību 36 un vairāk stundu apjomā.. Skolotāji regulāri veic pašvērtēšanu un skolā darbojas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija. 23 skolotājiem ir 3.pakāpe. Tālākās attīstības vajadzības 1. Turpināt sadarbību ar Iespējamo misiju jaunu ieinteresētu profesionālo kadru piesaistīšanā. 2. Motivēt skolotājus augstākas pedagoga darba kvalitātes pakāpes ieguvei Skolas darba pašvērtējums pamatjomā Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 6.1 IESTĀDES DARBA PAŠVĒRTĒŠANA UN ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA

29 Izglītības iestādes darba pašvērtēšanas organizēšana Izglītības iestādes attīstības Skolotāji vērtēšanas procesā izmanto daudzveidīgas metodes, iegūstot informāciju no sarunām ar skolēnu, pedagogu un vecāku aptaujām. Skolas vadība izvērtē savu ieguldījumu pašvērtēšanas organizēšanā, vadīšanā un pārraudzīšanā. 97% skolotāju atzīst, ka skolas vadība rosina regulārai pašvērtēšanai, un viņi iesaistās pašvērtēšanas procesā. Skolā ir attīstībai un pārmaiņu ieviešanai labvēlīga sadarbības vide. Skolas darba izvērtēšanā iesaistītā lielākā daļa skolas kolektīva, iegūtā informācija tiek analizēta vadības sēdēs, metodiskās padomes sēdēs, pedagoģiskās padomes sēdēs.izanalizējot iegūto informāciju, tiek plānots katra nākamā mācību gada darbs, izvirzītas prioritātes un apzinātas iespējas trūkumu novēršanai Tālākās attīstības vajadzības: 1. Turpināt vērtēt skolas darbu IESTĀDES VADĪBAS DARBS UN PERSONĀLA PĀRVALDĪBA Vadības darba organizēšana un plānošana Izglītības iestādes darba organizēšana un personāla pārvaldība Līmeņa apraksts Skolā ir visa nepieciešamā obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija, tā izstrādāta demokrātiski un sistemātiski tiek grozīta atbilstoši likumu un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Skolas dokumenti sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. Ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra. Vadītāju darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir precīzi noteiktas amatu aprakstos un saskaņotas ar darbinieku. Skolēni, viņu vecāki un citas ieinteresētas personas ir informētas par skolas vadības atbildības jomām. 97% skolotāju atzīst, ka pedagogu darba slodzes sadalītas, ievērojot skolotāju kvalifikāciju un pieredzi. Skolas vadība ir pieejama un atsaucīga apmeklētājiem. 97% skolotāju uzskata, ka skolas vadībai ir vienāda un godīga attieksme pret visiem skolas darbiniekiem, skolēniem un vecākiem. Tālākās attīstības vajadzības: 1. Lai padarītu skolas vadības darbu efektīvāku, optimizēt, izvērtēt un analizēt skolas vadības darba pienākumus, apjomu un funkcijas.

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr. 4213900387 Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr.65307660, e-pasts:livanu2vsk@livani.lv LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa Salas pagasts

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2017. gads 1. Mācību saturs. Vērtējums

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts:

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 SATURA RĀDĪTĀJS 1. Mācību centrs Liepa vispārīgs raksturojums 3 2. Mācību centrs Liepa darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

(Microsoft Word - Skolas pa\360nov\347rt\347juma zi\362ojums doc)

(Microsoft Word - Skolas pa\360nov\347rt\347juma zi\362ojums doc) Talsu novada Stendes pamatskolas Reăistrācijas Nr. 4112900610 Brīvības iela 15, Stende, LV-3157 tālr.6 32 91 645 e-pasts- stendpsk@apollo.lv Skolas direktore Iveta Freimane Pašnovērtējuma ziħojums 2012.gada

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Adrese: Brīvības iela 28 b, Dobele, D

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Adrese: Brīvības iela 28 b, Dobele, D DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Adrese: Brīvības iela 28 b, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701 Tālrunis: 63781303 E-pasts:

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr. 3024903267, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, e-pasts livupe@liepaja.edu.lv, interneta vietne www.livupe.edu.lv, lapa sociālajā tīklā

Sīkāk

Microsoft Word - Jeru pamatskolas pašvērtējuma ziņojums.doc

Microsoft Word - Jeru pamatskolas pašvērtējuma ziņojums.doc Rūjienas novada pašvaldība Jeru pagasta pārvalde JERU PAMATSKOLA Reģ.Nr.4412900639 Jeru pagastā,rūjienas novadā,p/n Endzele,LV-4234 Tālr.64230940,fakss 64219011,e-pasts: jeru.pamatskola@rujiena.lv Jeru

Sīkāk

MergedFile

MergedFile Beverīnas NOVADA PAŠVALDĪBAS BRENGUĻU SĀKUMSKOLAS AVOTKALNi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV - 4245 Tālrunis 29322059, e pasts: brenguluskola@beverina.lv Reģ.Nr. 4411900650 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr. 4413900341 Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122 Tālrunis 64161448, e-pasts:

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr.2971902208, PVN Reģ.Nr.90009249367 tālr. 67736378, tālr./ fax 67736379, e-pasts sportaskola@edu.jurmala.lv Jūrmalā

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

Būt krietnam un mīlošam, lepnumu just par laiku, kas skolā ir vadīts, un savam mērķim nepieļaut zust, bet pamatus drošus tam radīt! MALTAS SPECIĀLĀS I

Būt krietnam un mīlošam, lepnumu just par laiku, kas skolā ir vadīts, un savam mērķim nepieļaut zust, bet pamatus drošus tam radīt! MALTAS SPECIĀLĀS I Būt krietnam un mīlošam, lepnumu just par laiku, kas skolā ir vadīts, un savam mērķim nepieļaut zust, bet pamatus drošus tam radīt! MALTAS SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS Juridiskā adrese: Rozentovas iela

Sīkāk

Rīgas domes Izglītības, Jaunatnes un sporta departaments Vidzemes priekšpilsētas nodaļa

Rīgas domes Izglītības, Jaunatnes un sporta departaments Vidzemes priekšpilsētas nodaļa RĪGAS 89. VIDUSSKOLA Hipokrāta iela 27, Rīgā, LV 1079, tālrunis/fakss 67536800, e-pasts R89VS@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2018 Saturs 1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums... 3 2. Rīgas 89.

Sīkāk