Madonas pilsētas 2.vidusskola

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Madonas pilsētas 2.vidusskola"

Transkripts

1 s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s R e ģ i s t r ā c i j a n u m u r s : D i r e k t o r s : V a l e n t ī n s R a k s t i ľ š

2 SATURS 1. Skolas vispārīgs raksturojums Vispārīgas ziľas par Skolu Pārskats par Skolā realizētajām izglītības programmām Skolas personāls Sociālās vides raksturojums Pašnovērtēšanas procesā izmantotās metodes un materiāli Skolas darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti) Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde Skolas sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos Mācību saturs Skolas īstenotās izglītības programmas Mācīšana un mācīšanās Mācīšanas kvalitāte Mācīšanās kvalitāte Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Skolēnu sasniegumi Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos Atbalsts skolēniem Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts Skolēnu drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) Atbalsts personības veidošanā Atbalsts karjeras izglītībā Atbalsts mācību darba diferenciācijai Atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām Sadarbība ar skolēna ģimeni Skolas vide Mikroklimats Fiziskā vide un vides pieejamība Skolas resursi Iekārtas un materiāltehniskie resursi... 61

3 Personālresursi Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība Skolas sadarbība ar citām institūcijām Citi Skolas sasniegumi Turpmākā attīstība Skolas darbības jomu un rezultatīvo rādītāju pašnovērtējuma kopsavilkuma tabula... 71

4 1. SKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 1.1. VISPĀRĪGAS ZIĽAS PAR SKOLU Madonas pilsētas 2.vidusskola (turpmāk tekstā Skola) ir Madonas novada domes dibināta un pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmas. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Skolas nolikums un citi izglītības iestādes darbību reglamentējošie normatīvie akti. Skolā galvenokārt mācās Madonas novadā deklarētie bērni. Skolas skolēnu deklarētās dzīves vietas uz : Madonas novads (343 skolēni), Cesvaines novads (6 skolēns), Ērgļu novads (1 skolēns), Lubānas novads (6 skolēni), Varakļānu novads (2 skolēni), Krustpils novads (1 skolēns), Ogres novads (1 skolēns), Rīga (1 skolēns), Salas novads (2 skolēni), Salaspils novads (1 skolēns), Siguldas novads (1 skolēns), Viesītes novads (1 skolēns). Pēc tautības: latvieši 310, krievi 44, čigāni 7, ukraiľi 3, citi 2. Novadā novērojama tendence skolēnu skaitam samazināties (pēc Madonas novada attīstības programmas gadam datiem). Pēdējo desmit gadu Madonas novada bērnu skaits Neskatoties uz novadā novērojamo tendenci iedzīvotāju skaitam un skolēnu skaitam samazināties (pēc Madonas novada attīstības programmas gadam datiem), Skolai ar savu darbu ir izdevies skolēnu skaitu palielināt. 4

5 Skolēnu skaita izmaiľas no 2011./2012. mācību gada Mācību gads/ Skolēnu skaits kopā (pēc datiem uz attiecīgā gada 1. septembri) 2011./ / / / / / (I s.) 2016./ (II s.) Skolēnu skaits t.sk klasēs t.sk klasēs t.sk klasēs Skolā ir viss nepieciešamais telpu un materiāltehniskais nodrošinājums izglītības programmu realizācijai. Pateicoties dalībai dažādos projektos, pēdējo gadu laikā ir ievērojami uzlabota Skolas infrastruktūra, izveidojot kvalitatīvāku un pieejamāku mācību vidi, uzlabojot energoefektivitāti. Veiksmīgi realizējot ERAF projektu Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana, Skolā ir izremontēti un aprīkoti dabaszinību (fizikas, bioloģijas, ķīmijas un matemātikas) kabineti. Veiksmīgi noslēdzies KPFI projekts Energoefektīva mākslīgā apgaismojuma uzstādīšana Madonas novada Madonas pilsētas 2.vidusskolā, kura rezultātā tika būtiski uzlabots Skolas ēkas mākslīgais apgaismojums. No Šveices un Latvijas sadarbības programmas līdzekļiem tika uzstādīta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma UAS. Pēdējo gadu laikā ir modernizēts arī aprīkojums Skolas kabinetos, paverot plašas iespējas jaunāko informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanai mācību stundās. Skolā ir iegādāti, uzstādīti un mācību procesā veiksmīgi pielietoti mūsdienīgi mācību tehniskie līdzekļi interaktīvās tāfeles, digitālās dokumentu kameras, multimediju projektori, digitālie un stereoskopiskie mikroskopi un citi materiāltehniskie resursi. 5

6 Skola tiek finansēta no valsts un Madonas novada pašvaldības budžeta. Finanšu līdzekļi tiek izmantoti Skolas vajadzībām saskaľā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, to aprite un uzskaite ir centralizēta, to izlietojums ir racionāls un efektīvs. Gads / Budžeta pozīcijas Valsts mērķdotācija Pašvaldības dotācija gadā (LVL) Skolas budžeta nodrošinājums gadā (LVL) gadā (LVL) gadā (EUR) gadā (EUR) gadā (EUR) Budžets kopā PĀRSKATS PAR SKOLĀ REALIZĒTAJĀM IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀM Uzsākot 2016./2017. mācību gadu, Skola realizē trīs Ministru kabineta noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas izglītības programmas. Skolas īstenotās izglītības programmas Izglītības programma Pamatizglītības programma Kods Licences numurs Licences izsniegšanas datums V Licences derīguma termiľš uz nenoteiktu laiku Skolēnu skaits uz Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma V V uz nenoteiktu laiku uz nenoteiktu laiku Valsts piešķirtās mērķdotācijas finansējuma ietvaros Skola realizē arī interešu izglītības programmas. Nodarbības notiek no mācībām brīvajā laikā. Dažāda vecuma skolēniem 2016./2017. mācību gadā Skola piedāvā 10 dažādas interešu izglītības programmas: 1. kultūrizglītībā: jaukta vecuma koris 6

7 1. 6. kl. zēnu koris runas māksla 2. sporta jomā: ritmika vispārējās fiziskās sagatavošanas pulciľš spēka trīscīľas pulciľš basketbols volejbols futbols 3. ZPD un projektu pulciľš. Pēc mācību stundām skolēniem ir iespēja apmeklēt ne tikai Skolas piedāvātās interešu izglītības nodarbības un citas ārpus stundu aktivitātes, bet arī J. Norviļa Madonas mūzikas skolu, Jāľa Simsona Madonas mākslas skolu, Madonas Bērnu un jauniešu centru SKOLAS PERSONĀLS darbinieki. Uz Skolā strādā 35 vispārējās izglītības pedagogi, skolotāji un 20 tehniskie Skolas vadību nodrošina Skolas direktors, direktora vietnieki izglītības jomā mācību darbā, direktora vietnieks izglītības jomā audzināšanas darbā saimnieciskajā darbā. prasībām. liela. un direktora vietnieks Pedagoģisko darbinieku izglītība kopumā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām Lielākā daļa pedagogu ir ar pieredzi pedagoģiskajā darbā. Pedagogu kadru mainība nav Vispārējās izglītības pedagogu sadalījums atbilstoši pedagoģiskajam darba stāžam Vecums Pedagogu skaits līdz 30 gadiem (uz ) 30 līdz 40 gadiem 40 līdz 50 gadiem 50 līdz 60 gadiem 60 gadi un vairāk Vispārējas izglītības pedagogu sadalījums pēc dzimuma: sievietes: 29 vīrieši: 6 7

8 Vispārējas izglītības pedagogu sadalījums pa vecuma grupām Darba stāžs 0 līdz 5 gadi 5 līdz 10 gadi Pedagogu skaits 10 līdz 20 gadi 20 līdz 30 gadi 30 gadi un vairāk SOCIĀLĀS VIDES RAKSTUROJUMS Lielākā daļa, 343 Skolas skolēnu, dzīvo Madonas novada administratīvajā teritorijā. Madonas novadā, tāpat kā daudzviet Latvijas teritorijā, novērojamas nelabvēlīgās iedzīvotāju novecošanās un depopulācijas tendences. Pēc CSP datiem gada iedzīvotāju skaits Madonas novadā 26387, gadā 25920, gadā 25515, samazinājums par vairāk 400 iedzīvotājiem gadā. Darbaspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars lēnām samazinās, procentuāli pret kopējo novada iedzīvotāju skaitu tas 3 gadu laikā ir bijis no Analizējot ģimeľu sociālo sastāvu, pilnās ģimenēs dzīvo lielākā daļa skolēnu, daļa skolēnu ir no šķirtām ģimenēm, no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm vai no ģimenēm, kuru vecāki dzīvo un strādā ārzemēs (13 skolēni), bāreľi (4 skolēni). Par rādītāju, kuram ir tendence pieaugt, uzskatām to ģimeľu skaitu, kurās viens vai abi vecāki strādā ārzemēs PAŠNOVĒRTĒŠANAS PROCESĀ IZMANTOTĀS METODES UN MATERIĀLI Skolas pašnovērtējuma ziľojuma sagatavošanai un Skolas darbības pamatjomu izvērtēšanai tika izmantotas šādas metodes un materiāli: 1. Dokumentu, materiālu un rezultātu analīze Skolotāju mācību un audzināšanas darba pašvērtējumi; 1.2. Metodisko komisiju vadītāju darba atskaites; 1.3. Direktora vietnieku darba analīzes; 1.4. Skolas nolikums; 1.5. s attīstības plāns; 1.6. Skolas darba plāni; 1.7. Mācību priekšmetu tematiskie plāni; 1.8. Audzināšanas programma un klašu audzinātāju plāni; 8

9 1.9. Interešu izglītības programmas un saraksti; Sanāksmju un sēžu protokoli; Skolas padomes dokumentācija; Iekšējās kārtības noteikumi; Madonas pilētas 2.vidusskolas darba kārtības noteikumi; Skolas iekšējie normatīvie dokumenti; Valsts pārbaudes darbu protokoli; E klases žurnāls; Budžeta tāmes. 2. Mācību stundu, nodarbību un pasākumu vērošana Hospitētas un analizētas mācību stundas; 2.2. Nodarbību, pasākumu vērtēšanas un analīzes materiāli; 2.3. Pārbaudes darbu analīzes materiāli; 3. Intervijas, sarunas, aptaujas, anketēšana Skolas absolventu atsauces, vērtējumi un priekšlikumi; 3.2. Vecāku, skolotāju un skolēnu aptauju materiāli; 3.3. Klašu vecāku sapulču protokoli; 3.4. Klašu audzinātāju darba materiāli. 4. SVID analīze. 5. Skolotāju pašvērtējums. 6. Skolēnu, skolotāju un vecāku anketēšana. 7. Raksti par Skolu masu medijos. 8. Kontroles institūciju veiktie pārbaužu akti. 9. Skolas telpu un teritorijas apsekošana. Pašnovērtējuma ziľojuma sagatavošanai tika izveidotas darba grupas, kuras vadīja skolas direktors. Darba grupās tika iesaistīti visi Skolas pedagogi. Pašnovērtējuma ziľojuma izstrādē piedalījās arī Skolas padomes locekļi un skolēnu pašpārvaldes locekļi. 9

10 2. SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI (IEPRIEKŠĒJO MĀCĪBU GADU PRIORITĀTES UN KONKRĒTI REZULTĀTI) Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzināšanas darbība. Skolas vīzija: estētiski sakopta vide, efektīva un atvērta skola, kura sniedz kvalitatīvu, konkurētspējīgu izglītību, pamatojoties uz humānisma, demokrātijas un zinātniskuma principiem. Skolas misija: Būt atbildīgiem skolēnu, vecāku, sabiedrības un valsts priekšā par Skolas vīzijas, mērķu un uzdevumu iespējami pilnīgu realizāciju. Skolas darbības mērķi: 1. veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības ieguves procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu; 2. sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Latvijas valsti, morālajām un tikumiskajām vērtībām. Skolas uzdevumi: 1. īstenot vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības programmas un interešu izglītības programmas; 2. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas sekmē izglītojamā personības vispusīgu un harmonisku izaugsmi, palīdzēt izglītojamajam kļūt par garīgi un fiziski attīstītu, atbildīgu un radošu personību un kultūras cilvēku; 3. nodrošināt skolēniem iespēju iegūt kvalitatīvas un konkurētspējīgas zināšanas, kā arī apgūt kvalitatīvai dzīves darbībai nepieciešamās prasmes un attieksmes; 4. sagatavot un motivēt skolēnos izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē un/vai apzinātai profesijas apguvei; 5. racionāli izmantot skolas finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus; 6. sadarboties ar skolēnu vecākiem vai personām, kuras realizē vecāku varu, lai nodrošinātu obligātās vispārējās pamatizglītības ieguvi visiem skolas skolēniem un sekmētu vispārējās vidējās izglītības ieguvi; 7. sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām Skolas efektīvas darbības nodrošināšanai; 10

11 8. mācību un audzināšanas procesā ievērot humānisma, demokrātijas, zinātniskuma, sistemātiskuma un individuālas pieejas principus; 9. virzīt pedagogu tālākizglītības procesu. Iepriekšējais Skolas attīstības plāns tika izstrādāts 2013./ /2016. mācību gadam. Attīstības prioritātes tika izvirzītas visās Skolas darbības pamatjomās. Skolas darbības joma 1. Mācību saturs 2. Mācīšana un mācīšanās Prioritāte 1.1. Izglītības programmu piedāvājuma dažādošana, sagatavojot vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmas licencēšanu Skolas piedāvāto informācijas tehnoloģiju iespēju pilnvērtīga izmantošana mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanā Mācību procesa individualizācijas un diferenciācijas pilnveidošana. Sasniegtais rezultāts 1.1. Ľemot vērā prognozējamo skolēnu skaitu turpmāk (tikai viena 10. klase), aptaujas rezultātus un izteiktos viedokļus, tika nolemts, ka racionālāk ir īstenot kādu no jau šobrīd Skolā licencētajām un realizētajām izglītības programmām vai nu vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, vai vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu Skolotāji ir iepazinuši IT pielietošanas daudzveidīgās iespējas un izmanto Skolas piedāvātās iespējas mācību procesu bagātināt ar informācijas tehnoloģijām. Tehnoloģijas tika izvēlētas un izmantotas atkarībā no mācību stundas mērķa un sasniedzamā rezultāta. Kabineti ir nodrošināti ar datoriem, projektoriem, interaktīvajām tāfelēm, kā arī ar pieeju internetam. Izmantojot darbā IT, ir radušās vairāk iespējas mācību procesa individualizācijai un diferenciācijai Tika nostiprināta un padziļināta pedagogu izpratne par mācību procesa diferenciācijas un individualizācijas būtību, veicināta reāla diferenciācijas un individualizācijas praktiska pielietošana, sekmējot katra skolēna izaugsmi un sasniegumus atbilstoši spējām. Izstrādātie mācību priekšmetu tematiskie plāni paredz mācību satura individualizāciju un diferenciāciju. Ir pilnveidota un tiek pielietota skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaite. Pedagogi savstarpēji sadarbojas diferencētu uzdevumu un pārbaudes darbu veidošanā un analīzē. Mācību stundās tiek izmantota individuāla pieeja un veikts diferencēts darbs. Pedagogi un skolēnu ģimenes sadarbojas mācību sasniegumu paaugstināšanai. 11

12 2.3. Skolēnu mācīšanās prasmju apzināta attīstīšana. 3. Skolēnu mācību sasniegumi 4. Atbalsts skolēniem 3.1. Skolēnu mācību sasniegumu izvērtēšana, ieviešot jaunos vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartus Atbalsta sistēmas skolēnam pilnveide Veselīga dzīvesveida veicināšana, samazinot bērnu un jauniešu dažāda veida atkarības Skolēniem tika nodrošināta nepieciešamā informācija par vispārējām mācīšanās prasmēm un prasmēm konkrētā mācību priekšmetā, atbilstoši vecumposmam un mācību priekšmeta specifikai skolēni tika informēti par dažādiem mācīšanās stiliem, veidota izpratne par mācīšanās stratēģijām, laika plānošanu, sadarbības prasmēm. Mācību procesā tika pielietotas daudzveidīgas, skolēnu spējām, vecumam, mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām atbilstošas mācību metodes, akcentējot skolēnu mācīšanās darbību. Skolēnu prasme mācīties tika analizēta metodiskajās komisijās un metodiskajā padomē Skolotāji pārzina valsts vispārējās vidējās izglītības standarta mērķus, uzdevumus, apgūstamās prasmes, skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību, realizē priekšmeta obligāto saturu. Skolotāji ir izveidojuši mācību priekšmetu tematiskos plānus saskaľā ar valsts vispārējās vidējās izglītības standartu. Metodiskajās komisijās notika pieredzes apmaiľa par darbu ar jaunajiem vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem valsts noteiktā standartu ieviešanas grafika izpildē. Metodiskajās komisijās, metodiskajā padomē un pedagoģiskās padomes sēdē ir izvērtēta valsts vispārējās vidējās izglītības standarta ieviešanas kvalitāte, izdarīti secinājumi turpmākā darba uzlabošanai Skolēnu problēmu risināšanā tika piesaistīts Sociālais dienests un Bāriľtiesa. Skolotāji ievēroja talantīgo skolēnu un skolēnu, kuriem ir grūtības mācībās, vajadzības gan mācību stundās, gan fakultatīvajās un individuālajās nodarbībās, gan pagarinātās un interešu izglītības nodarbībās. Tika organizēta talantīgo skolēnu, viľu skolotāju un vecāku godināšana Tika veikta skolēnu aptauja atkarību izplatības noskaidrošanai, apkopoti rezultāti. Tika noorganizēti dažādi preventīvie pasākumi Skolas skolēniem. Problēmu risināšanā tika piesaistīti speciālisti. 12

13 5. Skolas vide 6. Resursi 7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 5.1. Sagatavošanās Skolas 70 gadu jubilejai Sagatavošanās Skolas 70 gadu jubilejai Papildus finanšu resursu piesaistīšana, izveidojot skolas atbalsta biedrību Skolas koplietošanas telpu (garderobes un gaiteľu) renovācija Skolas darbības pamatjomu izvērtēšana un jauna attīstības plāna veidošana. Tika noorganizēta projektu nedēļa par veselīgu dzīvesveidu. Klasēs tika popularizēts veselīgs dzīvesveids Tika izveidota svētku rīcības komiteja, sagatavots un veiksmīgi realizēts pasākuma scenārijs. Pasākuma organizēšanā tika iesaistīti skolotāji, skolēni, vecāki, sabiedrības pārstāvji Tika nostiprināta tradīcija Skolas jubileju organizēt kā skolēnu, vecāku, skolotāju un absolventu kopības sajūtu veicinošu pasākumu. Jubilejas pasākuma organizēšanā tika iesaistīts skolēnu, pedagoģiskais un tehnisko darbinieku kolektīvs, skolas absolventi. Tika izveidota Skolas 70 gadu jubilejas darba grupa un izstrādāts Skolas 70 gadu jubilejas pasākumu darba plāns. Tika sagatavots un izdots Skolas buklets un citi prezentācijas materiāli. Tika nodrošināta pasākuma publicitāte Tika izveidota Skolas padomes darba grupa Skolas atbalsta biedrības dibināšanai. Tika iepazīta citu skolu pieredze atbalsta fondu izveidē un darbībā, kā arī fondu darbību reglamentējošie normatīvie akti. Tika veiktas nepieciešamās likumdošanā noteiktās darbības biedrības dibināšanai un veiktas visas nepieciešamās darbības biedrības reģistrēšanai un bankas konta atvēršanai gada 6. novembrī tika izveidota Madonas pilsētas 2. vidusskolsas atbalsta biedrība Tika novērtēta Skolas 1., 2., 3. stāva koplietošanas telpu fiziskās vides kvalitāte un sastādītas tāmes gaiteľu remontam. Tika iesniegts pieprasījums novada domes budžetam. Tika izsludināti iepirkuma konkursi. Tika realizēts Skolas 1., 2., 3. stāva gaiteľu remonts Skolas darba izvērtēšanai ir izmantotas demokrātiskas metodes un formas. Ir veikts Skolas attīstības plāna izvērtējums par iepriekšējo periodu un apkopoti rezultāti. Attīstības plāna izstrādē iesaistītas dažādas Skolas pašpārvaldes struktūras (Skolas padome, skolēnu pašpārvalde/līdzpārvalde, Skolas pedagoģiskā padome, metodiskās komisijas). Ir izstrādāts Skolas attīstības plāns nākamajam periodam. 13

14 Ir izstrādāts jauns Skolas attīstības plāns 2016./ /2019. mācību gadam. 3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE Iepriekšējā skolas akreditācija notika bez akreditācijas ekspertu komisijas ziľojuma un priekšlikumiem, tās rezultātā Skola tika akreditēta uz sešiem gadiem, līdz SKOLAS SNIEGUMS UN TĀ NOVĒRTĒJUMS AR KVALITĀTES VĒRTĒJUMA LĪMENI ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 4.1. MĀCĪBU SATURS SKOLAS ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS Skolā īstenotās izglītības programmas ir licencētas un akreditētas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā /2017. mācību gadā Skolā tiek realizētas trīs izglītības programmas: 1. Pamatizglītības programma, kods (1.-9. klase); 2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods ; 3. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma, kods Stājoties vidusskolā, skolēniem atbilstoši savām interesēm tiek dota iespēja izvēlēties vienu no divām Skolā piedāvātajām vidējās izglītības programmām. Gadījumā, ja maza izglītojamo skaita dēļ Skolai rodas grūtības īstenot skolēna izvēlēto izglītības programmu, jautājums tiek risināts sarunu ceļā, vienojoties ar izglītojamo par tās vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi, kuru ir izvēlējusies lielākā daļa skolēnu. Vēroto mācību stundu analīze un pedagogu pašvērtējumi liecina, ka skolotāji pārzina valsts standartu prasības pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā, kā arī atbilstošos mācību priekšmetu standartus, mācību priekšmetu saturu, mērķus un uzdevumus. Mācību priekšmetu standartu īstenošanai tiek izmantoti VISC izstrādātie mācību priekšmetu programmu paraugi, kā arī mācību līdzekļu autoru veidotās mācību priekšmetu programmas, kuras ir saskaľotas ar VISC. Skolotāji veiksmīgi plāno mācību satura apguves secību, dažādu tēmu apguvei paredzēto laiku, mācību līdzekļus un metodes, vērtēšanas formas un metodiskos paľēmienus, cenšas maksimāli izmantot Skolas piedāvātās iespējas informācijas tehnoloģiju jomā. 14

15 Audzināšanas darbību reglamentējošais dokuments ir VISC redakcijas izstrādātais metodiskais līdzeklis Klases stundu programmas paraugs, saskaľā ar kuru ir izstrādātas klašu audzinātāju klases audzināšanas stundas un darba plāni. Skolotāji kā palīglīdzekli izmanto arī Skolas izstrādāto Audzināšanas darba programmu klasei. Klašu audzinātāji plāno audzināšanas darbu, pamatojoties uz klases stundu programmas galvenajiem darba virzieniem, atbilstoši skolēnu vecuma posmam, klases kolektīva īpatnībām un vajadzībām. Ľemot vērā valsts izvirzītās audzināšanas darba prioritātes, skolēnu vajadzības un vecumposma īpatnības, klašu audzinātāji izstrādā savus tematiskos klases audzināšanas stundu un darba plānus, kuros iekļauj tēmas, kas ir paredzētas klases stundu programmā: sevis izzināšana un pilnveidošana; piederība valstij; pilsoniskā līdzdalība; karjeras izvēle; veselība un vide; drošība. Klases audzināšanas stundas ir kvalitatīvas un pārdomātas, kas veicina vispusīgu personības attīstību, jo klases audzinātāji savās klases audzināšanas stundās izmanto dažādas metodes un paľēmienus, balstoties uz sasniedzamajiem rezultātiem: darbs ar masu medijiem; diskusija; drāmas metode; klases pārrunas; klases sanāksmes; mape; projekta metode; sarunas mazās grupās; simulācijas spēles; situāciju analīze; spēles; vizualizācija. Pedagogi izprot, kā viľu mācītā priekšmeta saturs iekļaujas Skolas īstenotajās izglītības programmās. Skolotāju pašvērtējumi un vērotās mācību stundas liecina, ka skolotāji izprot sava mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, zina priekšmeta obligāto saturu, izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. 15

16 Atsevišķos gadījumos, kad skolēns ir pārcelts nākamajā klasē ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā vai atstāts tajā pašā klasē uz otru gadu, skolotāji izstrādā un realizē individuālos izglītības programmas īstenošanas plānus mācību grūtību novēršanai. Nepieciešamības gadījumā skolotāji konsultējas arī ar atbalsta personālu. Mācību priekšmetu standartu prasību, pedagogu izvēlēto mācību priekšmetu programmu paraugu (vai pedagoga izstrādātas nepubliskotas autorprogrammas) prasību īstenošanas plāns konkrētā vidē un laikā saskaľā ar Skolā realizētajām izglītības programmām tiek noteikts mācību priekšmetu tematiskajos plānos, ko katrs skolotājs izstrādā pats. Skolā ir vienota pieeja mācību priekšmetu tematisko plānu izstrādē. Lai arī valsts līmenī kā vispārējo izglītību reglamentējošais dokuments vairs nav noteikts mācību priekšmeta tematiskais plāns, mācību satura plānošanu konkrētam mācību gadam un konkrētai klasei Skolā uzskatām par nepieciešamu. Skolotāji veiksmīgi plāno mācību satura apguves secību, dažādu tēmu apguvei paredzēto laiku, mācību līdzekļus un metodes, vērtēšanas formas un metodiskos paľēmienus, cenšas maksimāli izmantot Skolas piedāvātās plašās iespējas informācijas tehnoloģiju jomā. Katras mācību tēmas apguvei paredzētais laiks pārsvarā ir optimāls, lai skolēni varētu sasniegt savām spējām atbilstošus rezultātus. Mācību satura apguvei paredzētais laiks saskan ar ierakstiem E klases žurnālos. Ja ir notikušas mācību gada laikā neparedzētas izmaiľas mācību procesa organizācijā (kursi, semināri, slimība u.tml.), kuru dēļ ir jāmaina temata apguvei paredzētais laiks, skolotāji veic korekcijas savos tematiskajos plānos un pārbaudes darbu grafikā. Mācību gada beigās skolotāji izvērtē tematiskā plāna izpildi, rakstot mācību darba pašvērtējumu. Mācību priekšmetu un stundu plāns ir veidots atbilstoši licencētajām izglītības programmām, skolēnu mācību slodze nepārsniedz Vispārējās izglītības likumā noteikto. Pamatizglītības programmas īstenošanas plānā Skolas izvēlei paredzētās stundas tiek izmantotas dzimtās valodas, matemātikas vai svešvalodu apguvei. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts ar direktora rīkojumu. Skolēniem tas ir pieejams informatīvajā stendā, otrā stāva gaitenī, Skolas ielā 10, un pirmā stāva gaitenī, Skolas ielā 8, mājas lapā un E klasē, kā arī skolēnu dienasgrāmatās. Pedagogiem stundu saraksts ir pieejams arī skolotāju istabā. Par izmaiľām mācību priekšmetu stundu sarakstā skolēni un pedagogi tiek savlaicīgi informēti, izvietojot informāciju informatīvajā stendā. Skolas vadība koordinē un pārrauga mācību priekšmetu programmu paraugu izvēli, nodrošina skolotājiem konsultācijas, nepieciešamo informāciju un resursus, veicina skolotāju sadarbību mācību priekšmetu tematisko plānu izstrādē. Metodiskās komisijas savstarpēji konsultējas un savlaicīgi vienojas par savā darbā izmantojamajiem mācību priekšmetu 16

17 programmu paraugiem. Pirms katra mācību gada sākuma metodiskās komisijas iepazīstas ar iespējamajām izmaiľām mācību priekšmetu saturā. Katra semestra sākumā Skolā tiek izveidots ar direktora rīkojumu apstiprināts pārbaudes darbu grafiks attiecīgajam semestrim. Par pārbaudes darbu grafika izveidi atbild direktora vietnieks izglītības jomā, izmaiľas tajā, veic direktora vietnieks izglītības jomā. Skola pilnībā nodrošina visus skolēnus ar mācību literatūru, tajā skaitā arī ar nepieciešamajām darba burtnīcām. Mācību literatūras izmantojums katra mācību gada beigās tiek izvērtēts metodiskajās komisijās. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde tiek plānota un veikta sadarbībā ar Skolas bibliotēku. Izmantojamās mācību literatūras saraksts turpmākajiem trim mācību gadiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek apstiprināts ar direktora rīkojumu. Informācija vecākiem savlaicīgi tiek nosūtīta mācību gada beigās, kā arī ievietota Skolas mājas lapā. Izglītības programmu īstenošanas gaita regulāri tiek izvērtēta mācību gada beigās. Tā tiek analizēta metodiskajās komisijās un pedagoģiskās padomes sēdēs. Skolas vadība un pedagogi veiksmīgi sadarbojas izglītības programmu satura pilnveidē, apspriežot aktualitātes un izsakot savus priekšlikumus metodisko komisiju un metodiskās padomes sanāksmēs. Skolā tika arī izvērtēts esošo vispārējās vidējās izglītības programmu piedāvājums, tika veikta izpēte par skolēnus un vecākus interesējošiem profesionālās ievirzes mācību priekšmetiem. Taču izpētē iesaistītās puses tomēr uzskatīja, ka racionālāk ir īstenot kādu no divām jau pašlaik Skolā licencētajām un realizētajām izglītības programmām. Stiprās puses: skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartus un programmas, mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un formas, izprot, kā viľu mācītā priekšmeta saturs iekļaujas Skolas realizētajās izglītības programmās; Skolā realizētās izglītības programmas tiek savlaicīgi aktualizētas, nodrošinot atbilstību attiecīgo ārējo normatīvo aktu grozījumiem; mācību priekšmeta skolotāji sadarbojas, izstrādājot un pilnveidojot mācību priekšmetu tematisko plānu; Skola pilnībā ir nodrošināta ar visu nepieciešamo mācību literatūru gan pamatizglītībā, gan vidējā izglītībā. Tālākās attīstības vajadzības: periodiski apzināt jaunu izglītības programmu īstenošanas nepieciešamību atbilstoši Skolas un novada vajadzībām, nepieciešamības gadījumā izstrādāt jaunas izglītības programmas; 17

18 veicināt un paplašināt skolotāju tālāku sadarbību tematisko plānu, pārbaudes darbu izstrādē un pilnveidē, kā arī individuālo izglītības programmas īstenošanas plānu izstrādē un realizācijā. Vērtējums: labi 4.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS Skolā jebkurš skolotājs mācības uztver kā vienotu procesu, kas sastāv no skolotāja darbības un skolēnu izziľas darbības mācībās un kas vērsts uz izvirzīto pedagoģisko uzdevumu atrisināšanu. Abiem šiem komponentiem ir sarežģīta struktūra. Mācīšana ir ne tikai noteikta zināšanu apjoma sniegšana skolēniem, tās galvenais uzdevums ir vadīt skolēnu izziľas darbību mācībās, viľu audzināšanu un intelektuālo attīstību. Skolā mācīšanās procesā skolēni apgūst jaunus jēdzienus, likumus, teorijas, idejas un mācās tās izmantot praksē. Mācīšanās skolēniem pirmām kārtām ir izziľas process, kas nozīmē apgūstamo parādību iekšējās būtības atklāšanu vai apjēgšanu, izpratni. Skolā mācīšanās procesā skolēni apgūst prasmes un iemaľas, domāšanas paľēmienus, jaunu zināšanu patstāvīgas apguves paľēmienus utt.. Skolā mācību process ir cieši saistīts ar izglītības saturu un galvenokārt ir vērsts uz cilvēces daudzos gadsimtos uzkrātās sabiedriski vēsturiskās pieredzes apguvi. Mācību stundas Skolā galvenokārt tiek organizētas tā, lai sekmētu skolēnu intelektuālo un pirmām kārtām radošo spēju attīstību, radošās domāšanas un radošās pieredzes izveidi, izziľas interešu un patstāvīguma izkopšanu. Mācības ir sarežģīts process, kuru Skola aplūko kā sistēmu, t.i., kā savstarpēji saistītu un noteiktā kārtībā izvietotu viengabalainas izglītības elementu sakārtotu kopumu un apvienojumu. Mācību process Skolā iekļauj sevī: mācīšanas un audzināšanas mērķus; mācību saturu; mācīšanās motīvus; mācību procesa organizācijas formas; mācību stundas; ekskursijas; ārpusstundu nodarbības; pašsagatavošanās un citas formas; mācīšanās metodes, paľēmienus un līdzekļus; skolotāja kontroli un korekciju, skolēna paškontroli un paškorekciju. 18

19 Analizējot šī procesa struktūru Skolā, ir secināts, ka galvenā nozīme tajā ir viengabalainai, vienotai divpusējai savstarpēji saistītai skolotāja un skolēna darbībai. Šīs darbības priekšnosacījumi ir mācību mērķi, mācību vielas saturs un skolēnu mācīšanās motīvi. Šie nosacījumi ir savstarpēji saistīti un atkarīgi cits no cita. Izglītības un mācību mērķi nosaka saturu. Mācīšanās motīvi ievērojami ietekmē skolēnu aktivitāti, viľu uzcītību, centību un attieksmi pret mācību darbu un galarezultātā mācību procesa rezultātus. Savukārt motīvi veidojas skolēnu mācību un audzināšanas procesā, tie ir atkarīgi no mācību un audzināšanas procesa, mācīšanās metodēm un paľēmieniem, izmantotajiem mācību līdzekļiem un mācību vielas satura. No mācību un audzināšanas mērķiem ir atkarīgs skolotāja un skolēnu darba raksturs, mācību organizatoriskās formas un metodes. No mācību vielas satura ir atkarīga mācību organizatorisko formu un metožu izvēle un mācību līdzekļu izmantošana. Mācību process Skolā ietver sevī četrus galvenos uzdevumus: 1. izvēlēties mērķus un izprast skolēnu īpašības; 2. izprast un izmantot idejas par mācīšanos un mācību motivāciju; 3. izvēlēties un izmantot mācīšanās veidus (metodes un paľēmienus); 4. novērtēt skolēnu mācību sasniegumus. Mūsdienu situācijā aizvien vairāk skolēnu nepieľem līdz šim mācību darbā izmantotās pasīvās darba metodes, tāpēc Skola mūsdienu apstākļos mainās ir iekļaujoša, mācību darbā izmanto interaktīvās mācību metodes. Katrs skolotājs Skolā cenšas būt elastīgs, atvērts visam jaunajam, metodiski un psiholoģiski sagatavots MĀCĪŠANAS KVALITĀTE Katras mācību stundas galvenā sastāvdaļa ir mācīšanas process un mācīšanās. Par tās kvalitāti ir atbildīgi priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji, jo visi strādā atbilstoši iegūtajai izglītībai. Visi Skolas skolotāji aktīvi darbojas radniecisko priekšmetu metodiskajās komisijās, kuras atbildīgi vada radošākie skolotāji: Tehnoloģiju un zinātnes pamatu MK bioloģija, ģeogrāfija, fizika, ķīmija, matemātika, informātika. MK vadītāja: Inta Ozola; Cilvēks un sabiedrība MK sports, veselības mācība, ētika, sociālās zinības, vēsture, politika un tiesības, kulturoloģija, psiholoģija, biznesa ekonomiskie pamati. MK vadītāja: Lilija Mozga; 19

20 Svešvalodas MK angļu valoda, vācu valoda, krievu valoda. MK vadītāja: Ligita Čamane; Mākslas MK mūzika, vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas. MK vadītāja: Anita Melnupa; Dzimtā valoda un literatūra MK latviešu valoda, literatūra. MK vadītāja: Inta Kuzmina. Sākumskola MK. MK vadītāja: Alla Sniedze; Klašu audzinātāju MK. MK vadītāja: Jekaterina Ļitvina Skolas pedagogi regulāri veic sava pedagoģiskā darba pašvērtējumu, analizējot sasniegto mācību gada beigās, kā arī izvirzot uzdevumus turpmākajam darbam. Skolā tiek vērotas, pārrunātas un analizētas mācību stundas. Mācību stundas galvenokārt vēro Skolas vadības pārstāvji, retāk notiek mācību stundu savstarpējā vērošana. Skolā ir vienotas mācību stundu vērošanas veidlapas. Stundu vērošanā tiek akcentēti arī attiecīgā mācību gada prioritārie uzdevumi. Mācību procesa vērtēšana tiek nodrošināta, analizējot pieredzi metodisko komisiju sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs, kā arī daloties pieredzē ar citu skolu skolotājiem. Skolotāji aktīvi iesaistījās ESF projektā Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības optimizācijas apstākļos, kura rezultātā tika izvērtēta 71 Skolas pedagogu profesionālās darbības kvalitāte. Uz Skolā strādājošie pedagogi ir ieguvuši šādas pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpes: 2. kvalitātes pakāpi 2 pedagogi, 3. kvalitātes pakāpi 23 pedagogi. Piedaloties profesionālās darbības kvalitātes izvērtēšanā, pedagogi apkopoja, sistematizēja, izvērtēja un popularizēja savu darba pieredzi. Pedagogiem tā bija laba iespēja apliecināt savas profesionālās zināšanas, prasmes un iemaľas, analītiskās un radošās spējas, saľemt sava darba novērtējumu. Mācību process Skolā ir organizēts mērķtiecīgi, skolēnos tiek veidota motivācija mācīties. Skolotāji izvirza stundām precīzus mērķus, izskaidro tos skolēniem, sasaista stundas mācību saturu ar iepriekš mācīto. Mācību priekšmetu saturu skolotāji saista arī ar reālo dzīvi, veicot daudzveidīgus uzdevumus klasē, gatavojot mājas darbus, projektu darbus un laboratorijas darbus. Pedagogi savā darbā izvēlas tādas mācību priekšmeta metodes un stratēģijas, kas veicina kritisko domāšanu, māca strādāt radoši, atbildīgi un komandā, motivē skolēnus īstenot ilgtspējīgu attīstību. Pedagogu organizētās mācību stundas tiek virzītas uz ikviena skolēna jēgpilnu piedalīšanos mācību procesā, zināšanu un prasmju sasaisti ar jau iepriekš apgūto, problēmu risināšanu, izmantojot jau esošās un apgūstot jaunas zināšanas un prasmes, sasaistot 20

21 mācību saturu ar reālo dzīvi. Skolēniem tiek nodrošināta iespēja apgūt informācijas apstrādes, prezentēšanas un sadarbības prasmes. Skolotāju skaidrojums mācību stundās ir saprotams, skolēnu izaugsmi veicinošs un atbilstošs skolēnu vecumam un mācāmajai tēmai. Pedagogi seko skolēnu mācību darbam, nepieciešamības gadījumā tiek veiktas korekcijas mācību priekšmeta tematiskajā plānā. Stundu vērošana un pedagogu pašvērtējumi liecina, ka skolotāju izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas un atbilst skolēnu spējām, vecumam, mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām. Daudzveidīgu metožu apguvi skolotājiem sekmējušas gan metodiskās nodarbības, gan profesionālās pilnveides kursi. Iepazītās metodes skolotāji izmanto radoši, pielāgojot tās skolēnu vecumposma īpatnībām un saistot ar diagnosticējošo, kārtējo, nobeiguma vērtēšanas un valsts pārbaudes darbu rezultātiem. Skolotāji izmanto atbilstošas mācīšanas metodes darbā ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās un darbā ar talantīgajiem skolēniem. Skola analizē mācību metožu izmantošanu mācību procesā pēc mācību stundu vērošanas, mācību priekšmetu metodiskajās komisijās un pedagoģiskās padomes sēdēs. Mācību metožu izvēle nepieciešamības gadījumā tiek koriģēta. Gan mācību stundās, gan ārpus tām mērķtiecīgi notiek darbs ar talantīgajiem skolēniem. Ir izstrādāta un darbojas Kārtība, kādā tiek organizētas skolas (1. posma) mācību priekšmetu olimpiādes Madonas pilsētas 2. vidusskolā, kura nosaka, kā tiek rīkotas 1. posma jeb skolas mācību priekšmetu olimpiādes. Skola organizē skolēnu piedalīšanos 2. posma olimpiādēs. Lai mācību priekšmetu programmu īstenošanā nodrošinātu saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm, mērķtiecīgi tiek plānota skolēnu piedalīšanās arī konkursos, skatēs, projektos, sporta un citos ar mācību un audzināšanas darbu saistītos pasākumos. Katra mācību gada otrajā semestrī tiek organizēta projektu nedēļa. Tās laikā tiek veicinātas skolēnu prasmes un iemaľas projektu plānošanā, īstenošanā, prezentēšanā un izvērtēšanā, apgūta radošā un praktiskā darba pieredze, attīstītas sadarbības prasmes un prasme strādāt komandā, veidota atbildības sajūta. Skolas materiāltehniskais nodrošinājums dod iespēju mācību procesā izmantot jaunākās informācijas tehnoloģijas. Skolā ir: 5 interaktīvās tāfeles; 5 digitālās dokumentu kameras; multimediju projektori; dators un interneta pieslēgums visos kabinetos. 21

22 Skolotāji pielieto daudzveidīgus mācību materiālus darbam ar IT (gan individuāli, gan sadarbojoties ar kolēģiem). Par IT izmantošanu mācību procesā Skolas skolotāji ir dalījušies pieredzē skolas pedagoģiskajā sēdē. Mājas darbi ir mērķtiecīgi, plānoti un bieži arī diferencēti, tie nostiprina un papildina mācību stundā apgūto. Lai motivētu skolēnus mācību darbam, mājas darbu formas ir daudzveidīgas uzdevumi, pētījumi, radošie darbi, praktiskie darbi un projekti. Mājas darbu uzdošana tiek organizēta, apzinoties nepieciešamību novērst skolēnu pārslodzi. Tomēr varētu vēlēties vēl ciešāku mācību priekšmetu skolotāju savstarpēju sadarbību mājas darbu uzdošanā, jo ne vienmēr ir vērojama darbu sabalansētība starp dažādiem mācību priekšmetiem vai integrēti mājas darbi vienlaicīgi vairākos mācību priekšmetos. Ieraksti klašu visos žurnālos (mācību priekšmetu stundu, fakultatīvo un interešu izglītības nodarbību žurnālos) tiek veikti elektroniski Izglītības un zinātnes ministrijas akceptētajā skolvadības sistēmā E klase, šajā sistēmā tiek veikta arī liecību un ikmēnešu sekmju izdruka, kā arī izmantotas citas sistēmas piedāvātās funkcionalitātes. Katra mācību gada sākumā augusta pedagoģiskajā sēdē tiek noteikta pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā dokumentācija. Ieraksti žurnālos tiek veikti atbilstoši prasībām, to aizpildi pārrauga direktora vietnieki. Stiprās puses: skolēnu vecumposma atbilstošu mācību līdzekļu, metožu, metodisko paľēmienu un mācību organizācijas formu izvēle un pielietošana; iespējas IKT pielietojumam mācību procesā; laba skolotāju metodiskā sagatavotība izglītības programmu īstenošanai. Tālākās attīstības vajadzības: turpināt padziļināt mācību satura sasaisti ar reālo dzīvi; aktualizēt savstarpējo mācību stundu vērošanu pedagoģiskās pieredzes apmaiľas nolūkā. Vērtējums: ļoti labi MĀCĪŠANĀS KVALITĀTE Skolas administrācija un skolotāji regulāri iepazīstina skolēnus un viľu vecākus ar mācību darba organizācijas jautājumiem. Pamatprasības mācību darbam skolēniem ir noteiktas Skolas iekšējās kārtības noteikumos. Ar šiem noteikumiem skolēni tiek iepazīstināti mācību gada sākumā un atkārtoti 2. semestra pirmajā mācību nedēļā, nepieciešamības gadījumā noteikumi tiek pārrunāti arī papildus. Par šiem noteikumiem tiek informēti arī skolēnu vecāki. Gan skolēni, gan vecāki tiek iepazīstināti arī ar valstī noteikto un Skolā pieľemto mācību sasniegumu 22

23 vērtēšanas kārtību, valsts pārbaudījumu norises kārtību, kā arī ar citiem normatīvajiem dokumentiem attiecībā uz mācību darba organizāciju. Bieži klašu vecāku sapulcēs piedalās arī mācību priekšmetu skolotāji un informē vecākus par prasībām konkrētajā mācību priekšmetā. Skolotāji izvirza skaidras prasības mācību procesa norisei. Aptaujas dati liecina, ka skolēni tās zina un izprot, taču ne vienmēr ievēro. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un mērķtiecīgu mācību satura apguvi, katra mācību gada sākumā tiek veikta skolēnu zināšanu un prasmju diagnostika. Diagnosticējošo darbu rezultāti un to analīze ļauj reaģēt problēmu gadījumos un plānot tālākās darbības. Skolotāji mērķtiecīgi organizē skolēnus mācību darbam un veido viľos motivāciju mācīties. Skolotāji precīzi izskaidro stundas uzdevumus, stundas gaitā secīgi organizē to sasniegšanu. Skolotāji rosina skolēnus strādāt atbilstoši savām spējām, izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu apgūšanā, vērtēt savu un citu darbu, darboties ar dažādiem informācijas avotiem. Skolēniem ir iespēja iesaistīties sava darba vērtēšanā, izmantojot daudzveidīgas pašvērtējuma un savstarpējā vērtējuma formas. Skolēniem ar diagnosticētām mācīšanās grūtībām tiek nodrošināti atbalsta pasākumi. Taču ne visi skolēni izjūt atbildību par saviem mācību sasniegumiem. Liela daļa skolēnu piekrīt apgalvojumam, ka varētu sasniegt labākus rezultātus. Stundu vērojumi liecina, ka skolēni ne vienmēr prot veiksmīgi darboties patstāvīgi. Vēl arvien ir skolēni, kuriem trūkst motivācijas nopietnam mācību darbam. Skola pievērš uzmanību šādiem gadījumiem, sadarbojas ar skolēna vecākiem, Skolas atbalsta personālu, nepieciešamības gadījumā arī ar Sociālo dienestu, Bāriľtiesu vai citām institūcijām. Skolā ir kārtība skolēnu apbalvošanai par augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās. Skolēniem tiek likti papildus vērtējuma punkti, lai veicinātu skolēnu kvalitatīvu izaugsmi un konkurētspēju, padziļinātu viľu izziľas interesi par attiecīgo mācību priekšmetu, olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās. Lai motivētu skolēnus sasniegt augstus rezultātus, tiek izmantoti dažādi morālās stimulēšanas veidi. Par augstiem mācību sasniegumu vērtējumiem (vidējais vērtējums 8 un vairāk balles) 1. semestra un mācību gada noslēgumā skolēni svinīgi tiek apbalvoti ar Skolas Pateicības rakstu. 12. klašu izlaidumā izcilākie skolēni regulāri saľem Ministru prezidenta Pateicības vēstuli par labām un teicamām sekmēm. Lai veicinātu skolēnu mācību motivāciju un atbildīgu attieksmi pret saviem un klases mācību darba rezultātiem un stundu apmeklējumu, reizi mēnesi visa gada garumā tiek veidots skolēnu Top 20 reitings un klašu reitings. 23

24 Skolēni iesaistās arī dažādu ar mācību procesu saistīto konkursu, viktorīnu un citu pasākumu organizēšanā. Visās klašu grupās vienmēr tiek organizēts erudīcijas konkurss Viss par Latviju, Salauz cietos riekstus, kā arī dzejas runāšanas konkurss. Lai radītu lielāku interesi par dažādiem mācību priekšmetiem, Skolā katru mācību gadu tiek organizētas mācību priekšmetu nedēļas. Vecākiem regulāri tiek sniegta informācija par sava bērna sasniegumiem. Saziľai ar skolēna vecākiem tiek izmantota telefoniskā sazināšanās, informatīvās vēstules, skolēna dienasgrāmata, informācija E klasē un sekmju izraksti ne retāk kā reizi mēnesī. Skolēni iesaistās arī dažādu ar mācību procesu saistīto konkursu, viktorīnu un citu pasākumu organizēšanā. Vecākiem regulāri tiek sniegta informācija par sava bērna sasniegumiem. Skola organizē individuālās tikšanās ar vecākiem, kā arī informatīvas un izglītojošas vecāku sapulces. Mācību procesā veiksmīgi tiek izmantoti visi Skolā pieejamie daudzveidīgie resursi: modernās informācijas tehnoloģijas (interaktīvās tāfeles, projektori, digitālās datu kameras, interneta pieslēgums un bezvadu internets); bibliotēka informācijas centrs (Skolā ir ieviesta un darbojas bibliotēku informācijas sistēma ALISE); sporta zāle un stadions ar mākslīgo segumu; trenažieru zāle; daudzveidīgs sporta inventārs; digitālās klavieres un citi. Skolēni tiek rosināti aktīvi izmantot Skolā pieejamos resursus. Visi skolēni ir Skolas bibliotēkas lasītāji, starp visaktīvākajiem lasītājiem ir jāmin sākumskolas skolēni un klašu skolēni. Skolotāji rosina skolēnus strādāt atbilstoši savām spējām, izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu apgūšanā, vērtēt savu un citu darbu, darboties ar dažādiem informācijas avotiem. Skolēniem ir iespēja iesaistīties sava darba vērtēšanā, izmantojot daudzveidīgas pašvērtējuma un savstarpējā vērtējuma formas. Tiek strādāts pie skolēnu mācīšanās prasmju apzinātas attīstīšanas un mācību procesa individualizācijas un diferenciācijas pilnveidošanas. Lielākā daļa skolēnu regulāri izmanto Skolas piedāvātās konsultācijas, individuālās darba nodarbības, fakultatīvās nodarbības, interešu izglītības nodarbības, kā arī pagarinātās dienas grupas nodarbības sākumskolā. Skolēni mācās organizēt diskusijas, attīsta prasmes intervēt, izsaka savas domas un viedokļus. Skolēniem ir iespēja prezentēt savu darbu gan klasei, gan klašu grupām, gan Skolas 24

25 mērogā skolēni prezentē savu veikumu mācību stundu laikā, notiek zinātniski pētniecisko darbu prezentācijas un projektu darbu prezentācijas projektu nedēļas ietvaros. Skola piedāvā iespējas piedalīties arī dažādos ārpusskolas organizētajos pasākumos. Tiek izmantotas alternatīvās mācību darba formas mācību ekskursijas, āra nodarbības. Lielākajai skolēnu daļai ir pozitīva attieksme pret mācību procesu. Skolēni aktīvi un ar interesi iesaistās stundu darbā, vairākums skolēnu prot strādāt pāros un dažādās grupās. Kopumā skolēni labprāt sadarbojas mācību procesā, iesaistās kopīgos mācību projektos, palīdz cits citam, tomēr gandrīz katrā klasē ir kāds skolēns, kurš ir neaktīvs un neieinteresēts sadarbības procesos. Skolēna un skolotāja dialoga kvalitāte kopumā vērtējama kā laba Saskaľā ar Skolā pieľemto kārtību darbā ar skolēnu kavējumiem Skola uzskaita un analizē skolēnu kavējumus. Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji un Skolas vadība regulāri seko skolēnu stundu apmeklētībai. Kavētās mācību stundas tiek katru dienu reģistrētas, noskaidroti skolēnu kavējuma iemesli. Kārtība darbā ar skolēnu kavējumiem tiek aktualizēta arī vecāku sanāksmēs. Klašu audzinātāji katra mēneša beigās apkopo kavējumus un informē par tiem arī skolēnu vecākus. Lielākā daļa skolēnu bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas. Neattaisnotu kavējumu gadījumā notiek sarunas gan ar skolēniem, gan skolēnu vecākiem, nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīts Sociālais dienests. Stiprās puses: Skolā darbojas skolēnu mācīšanās motivēšanas sistēma; skolēniem ir plašas iespējas mācību procesā izmantot Skolā esošos daudzveidīgos resursus. Tālākās attīstības vajadzības: sekmēt lielāku skolēnu līdzatbildību par mācīšanās procesa norisi. Vērtējums: labi VĒRTĒŠANA KĀ MĀCĪBU PROCESA SASTĀVDAĻA Lai nodrošinātu sekmīgu mācību procesu, mācību sasniegumu vērtēšana ir neatľemama šī procesa sastāvdaļa. Uzskatām, ka Skolas skolotāji sistemātiski un kompetenti vērtē skolēnu mācību darbu (gan procesu, gan rezultātus), ievērojot valstī un Skolā noteikto kārtību. Pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem, Skolā ir izstrādāta un tiek ievērota Kārtība par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu. Grozījumi vērtēšanas kārtībā tiek sagatavoti mācību priekšmetu metodiskajās komisijās un metodiskajā padomē, pēc tam ieteikti direktoram apstiprināšanai. 25

26 Mācību sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, metodiskos paľēmienus, pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka mācību priekšmeta skolotājs, ievērojot attiecīgā mācību priekšmeta standartu, saturu un Skolā īstenoto izglītības programmu. Vērtēšanas veidi un metodiskie paľēmieni Skolā atbilst skolēnu vecumam un mācību priekšmetu specifikai. Skolā apkopo un izvērtē informāciju par skolēna mācību sasniegumiem ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos. Katra semestra beigās Skola izvērtē skolēnu mācību sasniegumus (gan katrs pedagogs, gan metodiskajās komisijās, gan pedagoģiskās padomes sēdēs). Skolēnu sasniegtie rezultāti valsts pārbaudes darbos lielākoties sakrīt ar iegūto vērtējumu ikdienas darbā, tas liecina, ka vērtēšanas sistēma Skolā ir adekvāta. Skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze ir regulāra, to atvieglo E klases piedāvātās iespējas. Mācību darba sasniegumi tiek apkopoti un analizēti daudzpusīgi un salīdzinoši 1. semestra beigās, mācību gada beigās, pēc diagnosticējošo un valsts pārbaudes darbu rezultātiem metodisko komisiju sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs, secinājumi tiek izmantoti mācību darba turpmākai plānošanai un mācību procesa pilnveidei. Katra semestra sākumā Skolā tiek sastādīts pārbaudes darbu grafiks. Ja objektīvu iemeslu dēļ to ne vienmēr izdodas precīzi ievērot, tad tajā, kā arī skolotāja mācību priekšmeta tematiskajā plānā, tiek veiktas atbilstošas korekcijas. Skola sniedz atbalstu skolēniem, kuri vēlas uzlabot iegūto vērtējumu ikdienas darbā. Ir noteikts, ka skolēniem to ir iespējams izdarīt, mēneša laikā pēc pārbaudes darba. Daudzi skolēni atzinīgi novērtē šo iespēju un to arī izmanto. Atbilstoši skolēnu vecumam un mācību priekšmeta specifikai, izmantotajām mācību metodēm, lai veicinātu katra skolēna individuālo attīstību un izaugsmi, mācību stundās regulāri tiek izmantoti arī citi vērtēšanas veidi (ne tikai balles vai ieskaitīts / neieskaitīts ) pašvērtēšana, savstarpējā vērtēšana, grupas vērtēšana, saruna, aptauja, novērošana, skolotāja pamudinājumi un uzslavas. Skolā ir izstrādāta un tiek ievērota vienota vērtēšanas kārtība. Skolotāji regulāri veic ierakstus E klases žurnālā, kā arī skolēnu personas lietās. Skolas vadība pārrauga vērtējumu uzskaiti un atbilstošo ierakstu veikšanu. Ja nepieciešams, notiek individuālas sarunas ar skolotāju par vērtēšanu. Mācību priekšmetu skolotāju vērtējumu izliek skolēnu dienasgrāmatās un ieskaišu grāmatiľas. Klašu audzinātāji regulāri (ne retāk kā reizi mēnesī) sagatavo arī sekmju izrakstus, ar kuru starpniecību skolēnu vecāki regulāri tiek informēti par sava bērna sekmēm. Vecāki var sekot savu bērnu sasniegumiem, izmantojot arī E klases funkcionalitātes, tomēr ne visi vecāki izmanto šo iespēju. 26

27 Atsevišķos gadījumos, ja skolēna mācību sasniegumi ir vāji un nav vērojama pozitīva dinamika, pēc klases audzinātāja ierosinājuma, konkrēta skolēna mācību sasniegumi tiek izskatīti rīkotajās direktora un administrācijas sanāksmēs, kurās piedalās attiecīgo mācību priekšmetu pedagogi, Skolas administrācija, skolēna vecāki, atbalsta personāls, Skolas padomes pārstāvji vai arī kādas citas skolēna mācību sasniegumu uzlabošanā ieinteresētas personas pēc klases audzinātāja ieskatiem. Stiprās puses: Skolā ir noteiktas un tiek ievērotas vienotas prasības mācību sasniegumu vērtēšanai; skolēni izprot vērtēšanas sistēmu; mācību procesā tiek izmantots daudzveidīgs vērtējums; valsts pārbaudes darbu rezultāti liecina, ka vērtēšanas sistēma Skolā ir adekvāta; vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi analizē un izmanto mācīšanas un mācīšanās procesa turpmākajai attīstībai un plānošanai. Tālākās attīstības vajadzības: nepietiekamā apguves līmeľa iemeslu izzināšanai plānot attiecīgo mācību priekšmetu stundu, skolēnu vērošanu un analīzi. Vērtējums: ļoti labi 4.3. SKOLĒNU SASNIEGUMI Skolēnu sasniegumi ikdienā tiek vērtēti visaptveroši, skaidri un precīzi katrā skolas vai valsts pārbaudes darbā. Mācību darbs vērsts uz to, lai skolēni labi apgūtu plānotās mācību priekšmetu standartu prasības, iegūtu pamatizglītību un vidējo izglītību. Skolotāji un Skolas vadība regulāri uzskaita, analizē skolēnu sasniegumus un seko to izaugsmei SKOLĒNU SASNIEGUMI IKDIENAS DARBĀ Skolēnu mācību sasniegumu atspoguļošanai Skolā tiek izmantots skolvadības sistēmas E klase elektroniskais žurnāls un tā funkcionalitāte, kas sniedz plašas iespējas atsevišķa skolēna vai klases mācību sasniegumu vērtējumu kvalitatīvai un kvantitatīvai analīzei. Saziľai ar vecākiem tiek izmantotas skolēnu dienasgrāmatas, ieskaišu grāmatiľas un ikmēneša sekmju izraksti. Skolā ir noteikta kārtība skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai, uzskaitei un analīzei. Katra semestra noslēgumā skolotāji apkopo un individuāli izvērtē skolēnu sasniegumus ikdienas darbā. Mācību sasniegumi tiek analizēti arī metodiskajās komisijās un pedagoģiskās padomes 27

28 sēdēs, tiek projektēta turpmākā darbība. Tiek veikta arī skolēnu mācību sasniegumu dinamikas uzskaite. Arī Skolas skolēnu pašpārvalde/līdzpārvalde iesaistās klašu ikmēneša vidējo mācību sasniegumu reitingu apkopošanā un publiskošanā. Katra mācību gada sākumā skolotāji plāno un veic skolēnu zināšanu un prasmju līmeľa diagnostiku. Skolēnu veiktos darbus mācību priekšmetu skolotāji izvērtē atbilstoši izstrādātajiem kritērijiem un atzīmē skolēnu pozitīvos sasniegumus, norāda uz nepilnībām. Balstoties uz veikto darbu analīzi, nepieciešamības gadījumā tiek izdarītas korekcijas mācību priekšmeta tematiskajā plānā. Skolotāji regulāri analizē arī vērtēšanas darba rezultātus klasei kopumā, arī konsultācijās individuāli tiek pārrunātas veiksmes un neveiksmes. Skolēnu veikums tiek analizēts arī mācību procesā, uzsverot panākumus un norādot vēl apgūstamo. Mācību darbs ir vērsts uz to, lai ikviens skolēns apgūtu noteiktās mācību priekšmetu standarta prasības. Skolēniem, kuriem ir grūtības mācību darbā, tiek nodrošinātas individuālas konsultācijas. Saskaľā ar Skolā pieľemto mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību skolēniem ir tiesības uzlabot iepriekš iegūto darba vērtējumu. Skolēniem ar vājiem mācību sasniegumiem tiek organizēti papildus mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi. Salīdzinot pēdējo trīs mācību gadu rezultātus, var secināt, ka palielinājies to skolēnu skaits, kuri mācību gada noslēgumā saľem pietiekamu vērtējumu un tiek pārcelti nākamajā klasē, ir samazinājies to skolēnu skaits, kuri atkārtoti turpina izglītību 9. klasē. Analizējot pēdējo trīs mācību gada rezultātus, tiek pievērsta uzmanība optimāla un augsta līmeľu mācību sasniegumu dinamikai. Rezultāti liecina, ka sasniegumi šajos līmeľos ir salīdzinoši stabili. Ľemot vērā, ka Skolā ir samērā mazs īpatsvars klases skolēnu, kuriem ikdienas darbā un arī pārbaudes darbos ir nepieciešami atbalsta pasākumi, ievērojams skolēnu skaits mācās tikai viduvējā līmenī. Mācību gada laikā pedagogi papildus strādā ar talantīgajiem skolēniem. Visiem izglītojamajiem ir piedāvāta iespēja piedalīties olimpiāžu un konkursu gatavošanās procesā. Izglītojamajiem ir tiesības, saskaľojot ar mācību priekšmeta skolotāju, uzlabot sekmes un nobeiguma darba vērtējumu. Par sasniegumu tiek uzskatīts vājo vērtējumu skaita samazinājums, kā arī skolēnu skaita, kuri mācās optimālā līmenī, palielināšanās. 28

29 1-3 balles 1-3 balles 1-3 balles 1-3 balles 1-3 balles 1-3 balles 1-3 balles 1-3 balles 1-3 balles 1-3 balles 1-3 balles 1-3 balles klašu skolēnu mācību priekšmetu apguves līmeľi pēdējo trīs mācību gadu laikā Mācību priekšmets 2. klases 2013./2014. mācību gads 2014./2015. mācību gads 2015./2016. mācību gads Latviešu valoda 0 21,6 63,3 15,2 0 38,1 52,4 9,5 0 40,9 50 9,1 Matemātika 0 28,4 52,3 19,3 0 33,3 52,4 14,3 0 27,3 68,2 4,5 Mācību priekšmets 3. klases 2013./2014. mācību gads 2014./2015. mācību gads 2015./2016. mācību gads Latviešu valoda 0 20,3 62, ,7 43, ,5 45,8 16,7 Matemātika 0 26,5 67,7 5, ,3 26,7 0 16,7 66,7 16,7 Mācību priekšmets 4. klases 2013./2014. mācību gads 2014./2015. mācību gads 2015./2016. mācību gads Latviešu valoda 0 45,5 31,8 22,7 0 14,8 70, ,5 48,8 26,8 Matemātika 0 36, ,6 0 19,7 65, , ,6 Angļu valoda 0 40,9 36,4 22,7 0 9,7 74,9 31,9 0 16,1 47,4 36,5 Dabaszinības 0 31,8 36,4 31,8 0 11,9 65,7 22,4 0 4, ,4 Mājturība un tehnoloģijas 0 31,8 31,8 36,4 0 2,5 51, ,9 38,1 Mūzika 0 40,9 31,8 27,3 0 17, ,3 0 14,5 45,8 39,7 Sociālās zinības 0 31,8 40,9 27,3 0 9,9 77,8 12,4 0 2,2 55,7 42 Sports ,8 18,2 0 2,5 52, ,8 32,2 Vizuālā māksla 0 9,1 63,6 27, ,6 24, ,6 40,4 Mācību priekšmets 5. klases 2013./2014. mācību gads 2014./2015. mācību gads 2015./2016. mācību gads Latviešu valoda 0 30,4 69, ,2 69 4,8 Literatūra 0 39,1 56,5 4,3 3, ,6 11,5 0 33,3 54,7 11,9 29

30 1-3 balles 1-3 balles 1-3 balles Matemātika 8,7 30,4 56,5 4, ,4 23,8 61,9 11,9 Angļu valoda 0 21,7 69,6 8,7 3,8 38,5 38,5 19,2 0 11, ,8 Dabaszinības 0 39,1 60, ,3 59,5 7,15 Informātika ,4 66,7 30 Mājturība un tehnoloģijas 0 21,7 65, ,5 88,1 2,4 Mūzika 0 39,1 52,2 8, ,8 54,7 21,4 Sociālās zinības 0 8,7 69,6 21, ,4 47,6 50 Sports 0 8,7 78, ,2 70, ,5 75,5 19,5 Vizuālā māksla 0 17,4 65,2 17, ,1 64,2 28,5 Mācību priekšmets 2013./2014. mācību gads 6. klases 2014./2015. mācību gads 2015./2016. mācību gads Latviešu valoda 0 26,1 65,2 8, ,7 38,5 3,8 Literatūra 0 52,2 43,5 4, ,6 15,4 Matemātika 8,7 26,1 56,5 8, ,2 57,7 11,5 11,5 Angļu valoda 0 56,5 30, ,7 26,9 15,4 Krievu valoda 0 17,4 47,8 34, ,1 42,3 34,6 Latvijas vēsture 0 47,8 52, ,6 42,3 23,1 Pasaules vēsture 0 60,9 34,8 4, , ,1 23,1 Dabaszinības 0 39,1 60, ,6 46,2 19,2 Informātika 0 21,7 65, ,1 46,2 30,8 Mājturība un 0 26,1 56,5 17, ,3 42,3 15,4 tehnoloģijas Mūzika 4,3 47,8 43,5 4, ,7 26,9 15,4 Sociālās zinības 0 8,7 78, , ,5 Sports 0 30,4 47,8 21, ,4 57,7 26,9 Vizuālā māksla 0 34,8 43,5 21, ,3 30,8 26,9 30

31 1-3 balles 1-3 balles 1-3 balles 1-3 balles 1-3 balles 1-3 balles 7. klases 2013./2014. mācību gads 2014./2015. mācību gads 2015./2016. mācību gads Mācību priekšmets Latviešu valoda 4,5 63,6 31,8 0 8, ,5 4,2 0 59,1 40,9 0 Literatūra 0 68,2 22,7 9,1 8,3 41,7 45,8 4, Matemātika 9,1 59,1 27,3 4,5 4,2 54,2 37,5 4,2 36,4 27,3 36,4 0 Angļu valoda 9,1 63,6 27,3 0 12,5 45,8 37,5 4,2 9,1 59,1 27,3 4,5 Bioloģija 0 68,2 31,8 0 4,2 70,8 20,8 4,2 0 72,7 27,3 0 Ģeogrāfija 0 59,1 36,4 4,5 0 58,3 37,5 4,2 0 31,8 59,1 9,1 Krievu valoda 4,5 36,4 27,3 31,8 0 41,7 50 8,3 0 18,2 59,1 22,7 Latvijas vēsture 0 72,7 27,3 0 8, ,3 8,3 0 54,5 40,9 4,5 Pasaules vēsture 0 63,6 36,4 0 4, ,5 8,3 0 54,5 36,4 9,1 Informātika 0 22,7 68,2 9,1 4, ,7 4,2 0 31,8 63,6 4,5 Mājturība un tehnoloģijas 0 18,2 68,2 13,6 0 37,5 37, ,4 45,5 18,2 Mūzika 0 36,4 59,1 4,5 4,2 62,5 29,2 4,2 0 59,1 27,3 13,6 Sociālās zinības 0 9,1 63,6 27,3 0 12, ,5 0 27,3 54,5 18,2 Sports 0 9,1 68,2 22,7 0 47,8 34,8 17,4 0 31,8 63,6 4,5 Vizuālā māksla 0 36,4 63, ,2 33,3 12,5 0 36,4 40,9 22,7 Mācību priekšmets 8. klases 2013./2014. mācību gads 2014./2015. mācību gads 2015./2016. mācību gads Latviešu valoda 4,3 56,5 34,8 4, ,8 33,3 38,1 4,8 Literatūra 4,3 39,1 52,2 4,3 0 54,2 37,5 8,3 14,3 42,9 38,1 4,8 Matemātika 0 56,5 39,1 4,3 16,7 41,7 41, ,1 33,3 9,5 Angļu valoda 4,3 39,1 47,8 8,7 4,2 45,8 45,8 4, ,9 33,3 4,8 Bioloģija 0 26,1 73, ,7 28,6 4,8 Fizika 0 65,2 34, ,5 37, Ģeogrāfija 0 21,7 69,6 8,7 0 45,8 54,2 0 4,8 33,3 52,4 9,5 Krievu valoda 4,3 30,4 47,8 17,4 0 29,2 37,5 33,3 4,8 28,6 42,9 23,8 Ķīmija 0 26,1 73, ,7 58, ,9 52,4 4,8 Latvijas vēsture 0 60,9 30,4 8, Pasaules vēsture 0 60,9 30,4 8,7 0 79,2 20,8 0 5,3 21,1 63,2 10,5 Mājturība un tehnoloģijas ,6 17,4 0 41,7 58, ,1 42,9 19 Mūzika 4,3 21,7 65,2 8,7 0 45,8 54, Sociālās zinības ,6 17,4 0 20,8 70,8 8,3 4,8 0 47,6 47,6 Sports 0 21,7 65, ,1 43,5 30, ,8 22,2 Vizuālā māksla 4,3 30,4 47,8 17,4 0 29, ,8 4,8 47,6 28,6 19 Vācu valoda

32 1-3 balles 1-3 balles 1-3 balles 1-3 balles 1-3 balles 1-3 balles 9. klase 2013./2014. mācību gads 2014./2015. mācību gads 2015./2016. mācību gads Mācību priekšmets Latviešu valoda 4,5 72,7 18,2 4,5 3,7 44,4 51, Literatūra 4,5 40,9 50 4,5 3,7 59,3 33,3 3, Matemātika 4,5 68,2 18,2 9,1 11,1 48,1 37 3, Angļu valoda 0 57,1 38,1 4,8 3,7 48,1 48, Bioloģija 4,5 45,5 45,5 4,5 0 22,2 77, Fizika 4,5 63,6 27,3 4,5 3,7 55,6 37 3, Ģeogrāfija 0 42,9 52,4 4,8 0 29,6 63 7, Krievu valoda 4,8 47, ,6 3,7 44,4 44,4 7, Ķīmija 0 38,1 57,1 4,8 0 48,1 51, Latvijas un pasaules 0 68,2 27,3 4,5 vēsture Mājturība un tehnoloģijas ,1 23,8 3,7 18,5 66,7 11, Mūzika 0 9,5 85,7 4,8 3, ,9 7, Sociālās zinības 0 14,3 71,4 14,3 0 11,1 81,5 7, Sports 0 23,8 61,9 14,3 0 16,7 70,8 12,5 0 20,8 58,3 20, 8 Vizuālā māksla 4,5 27,3 63,6 4,5 3,7 25,9 51,9 18, Latvijas vēsture 3,7 40,7 48,1 7, Pasaules vēsture 3,7 48,1 44,4 3, Vācu valoda Mācību priekšmets 10. klases 2013./2014. mācību gads 2014./2015. mācību gads 2015./2016. mācību gads Latviešu valoda 0 34,4 62,5 3,1 0 42,3 53,8 3,8 2,1 53,2 44,6 0 Literatūra 3, ,8 3, ,3 7,7 2,1 62,7 32,2 2,9 Matemātika 31, ,5 6,3 19,2 53,8 26,9 0 7,1 59,2 30,7 2,9 Angļu valoda 9,4 53,1 28,1 9,4 0 61,5 38,5 0 2,1 57,5 37,3 2,9 Bioloģija 0 21,1 73,7 5, ,6 70,6 11,8 Fizika 0 52,6 47, ,9 64,7 29,4 0 Ģeogrāfija 0 77,8 22, ,1 47,4 10,5 2,1 28,4 55,7 13,6 Krievu valoda 3,1 53,1 21,9 21,9 0 42,3 34,6 23,1 2,2 24,7 58,9 14 Ķīmija 0 10,5 89, ,9 11,1 0 11,8 76,5 11,8 Vēsture 3,2 48, ,4 0 61,5 26,9 11,5 2,1 41,4 47,5 8,8 BEP 15,4 76,9 7, ,8 35,3 5, ,2 26,1 8,7 Dabaszinības 0 61,5 38, ,8 88,2 0 4,3 60,9 34,8 0 32

33 1-3 balles 1-3 balles 1-3 balles Ekonomika 0 35,7 42,9 21,4 0 16,7 66,7 16,7 0 14,3 57,1 28,6 Franču valoda 0 66,7 33,3 0 Mūzika 0 3,7 74,1 22,2 0 18,2 59,1 22, ,7 50,6 17,6 Veselības mācība 0 3,3 66, ,6 71,4 Sports ,8 57,7 11,5 0 33,3 46,4 20,2 Informātika 0 6,3 78,1 15,6 0 21,8 69,4 8,8 Kultūras vēsture ,2 30,8 0 5,9 64,7 29,4 4,3 52,2 43,5 0 Vācu valoda III Sports(prof.) smag-atlētika Kulturoloģija 0 16,7 66,7 16, ,3 66,7 Vācu valoda II Mācību priekšmets 11. klases 2013./2014. mācību gads 2014./2015. mācību gads 2015./2016. mācību gads Latviešu valoda 5,9 41,2 52, ,4 12,5 2,1 3, ,3 0 Literatūra 5,9 41,2 52, ,2 18,8 0 3,7 59,3 33,3 3,7 Matemātika 11,8 70,6 17,6 0 37,5 33,3 22,9 6,2 15,4 53,8 23,1 7,7 Angļu valoda 0 62,5 37,5 0 7,1 72,1 18,7 2,1 0 59,3 40,7 0 Bioloģija 0 42,9 57, ,5 62, ,5 62,5 0 Fizika 0 85,7 14,3 0 4,2 54,2 41, Ģeogrāfija 8,3 33,3 58,3 0 5,5 44, ,8 38,1 52,4 4,8 Krievu valoda 13,3 53,3 33,3 0 5,5 49,3 36,8 8,3 3, ,2 Ķīmija 0 42,9 57, ,7 54,2 4, Vēsture 11,8 64,7 23, ,6 25 8,3 14,8 51,9 22,2 11,1 Dabaszinības 11,1 88, ,3 78,9 10,5 5,3 Ekonomika ,7 28,6 35, Franču valoda Mūzika 0 27,3 63,6 9,1 0 39,8 40,5 19, ,4 28,6 Sports 0 30,8 69, ,1 26,6 26,2 0 34, ,4 Informātika 5,9 5,9 82,4 5,9 0 26,9 53,8 19,2 Kultūras vēsture ,7 33,3 Vācu valoda Sports(prof.) smag-atlētika ,7 0 83,3 Vācu valoda III Kulturoloģija 0 11,1 77,8 11, Politika un tiesības 5,5 38,6 40,1 15, Psiholoģija 0 87,5 12, , ,7 33

34 1-3 balles 1-3 balles 1-3 balles Mācību priekšmets 2013./2014. mācību gads 12. klases 2014./2015. mācību gads 2015./2016. mācību gads Latviešu valoda 0 41,2 56,8 1, ,6 32,2 2,2 Literatūra ,9 7,1 0 53,3 46, ,7 36,7 4,6 Matemātika 0 56,8 33,8 9, ,2 6,8 Angļu valoda ,3 46, ,5 34,4 9,1 Bioloģija 0 23,1 65,4 11,5 0 14,3 85, ,2 72,7 9,1 Fizika ,9 57, ,2 27,3 4,5 Ētika Krievu valoda 0 48,1 35,4 16,5 0 46,2 38,5 15,4 0 63,6 22,7 13,7 Ķīmija ,3 57,1 28,6 0 27,3 59,1 13,6 Vēsture 0 50,1 36,7 13, ,7 13,3 0 68,2 18,2 13,6 Dabaszinības 0 7, , ,5 12,5 0 57,1 42,9 0 Mūzika 0 12, , Sports 0 6, , ,3 8,3 0 33,3 33,3 33,4 Filozofija ,7 14, ,1 42,9 Kultūras vēsture ,3 85,7 0 37,5 62, ,4 28,6 Vācu valoda Sports(prof.) smag-atlētika Loģika Kulturoloģija ,1 55,6 33,3 Polit. un tiesības ,7 53,3 0 9,1 72,7 18,2 0 71,4 28,6 0 Psiholoģija 0 4,8 47,6 47,6 0 7,7 69,2 23,1 0 21,4 53,6 25 Veselības mācība ,3 72, Informātika ,5 7,5 Programmēšanas pam Ģeogrāfija BEP Stiprās puses: Skolā tiek nodrošināts sistemātisks, nepārtraukts izglītošanas process, kas veicina izglītojamo personības attīstību un dod iespēju gūt labus mācību sasniegumus ikdienas darbā; iespēja visiem skolēniem saľemt individuālās konsultācijas visos mācību priekšmetos; mācību priekšmetu skolotāju, klašu audzinātāju, atbalsta personāla un Skolas administrācijas sadarbība skolēnu ikdienas mācību sasniegumu jautājumos; regulāra ikdienas mācību sasniegumu rezultātu analīze un tālāko uzdevumu izvirzīšana augstāku rezultātu sasniegšanai. 34

35 Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts Tālākās attīstības vajadzības: turpināt pilnveidot diferencētu un individuālu pieeju un atbalsta pasākumu piemērošanu skolēnu mācību sasniegumu turpmākai paaugstināšanai; pilnveidot mācību metodes darbā ar talantīgajiem skolēniem; veicināt skolēnu un vecāku līdzatbildību ikdienas mācību sasniegumos. Vērtējums: labi SKOLĒNU SASNIEGUMI VALSTS PĀRBAUDES DARBOS Skola veic sistemātisku mācību procesa organizēšanu skolēnu veiksmīgai sagatavošanai valsts pārbaudes darbiem. Skola uzskaita skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos, salīdzina tos ar rezultātiem valstī. Valsts pārbaudes darbu rezultāti tiek analizēti metodiskajās komisijās, metodiskajā padomē un pedagoģiskās padomes sēdēs. Pamatojoties uz veikto analīzi, skola izvirza uzdevumus mācīšanas procesam nākamajam mācību gadam. Analizējot valsts pārbaudes darbus, skolotāji konstatē skolēnu pozitīvos sasniegumus, salīdzina tos ar skolēnu sasniegumiem mācību gada beigās, izvērtē atsevišķu uzdevumu, prasmju apguves līmeni, norāda turpmākās darbības rezultātu paaugstināšanai. Valsts pārbaudes darbu rezultāti liecina, ka Skolas skolēnu sasniegumi lielākajā daļā mācību priekšmetu ir zem vidējā līmeľa. Centralizētajos eksāmenos izglītojamo zināšanu vērtējums ir adekvāts izglītojamo sasniegumu vērtējumam mācību gadu laikā, ir optimāla un augsta līmeľa sasniegumi, kas liecina par skolotāju un skolēnu ieguldīto darbu ikdienas mācību procesā. Pašvērtējumā iekļauta salīdzinošā statistika valsts pārbaudījumos par pēdējiem trim mācību gadiem. Mācību priekšmets Valsts pārbaudes darbu rezultāti pēdējo trīs mācību gadu laikā 2013./2014. mācību gads 3. klases 2014./2015. mācību gads 2015./2016. mācību gads Matemātika Latviešu valoda

36 1-3 balles 1-3 balles 1-3 balles Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts Mācību priekšmets 2013./2014. mācību gads 6. klases 2014./2015. mācību gads 2015./2016. mācību gads Matemātika Latviešu valoda Dabaszinības Mācību priekšmets 9. klase 2013./2014. mācību gads 2014./2015. mācību gads 2015./2016. mācību gads Matemātika Latviešu valoda Latvijas vēsture

37 > > >5 1-3 balles 1-3 balles 1-3 balles Angļu valoda Krievu valoda Mācību priekšmets 2013./2014. mācību gads Vidusskola 2014./2015. mācību gads 2015./2016. mācību gads Ekonomika Informātika * * * * Ģeogrāfija * * * * Skolēnu sasniegumi centralizētajos eksāmenos Mācību priekšmets 2013./2014. mācību gads CE () 2014./2015. mācību gads 2015./2016. mācību gads Matemātika Lat. valoda Angļu valoda Krievu valoda Lat. un pas. v Biol

38 Fizika * * * * * * * * * * * * Fizika (pilot.) * * * * * * * * * * * * Stiprās puses: skolēnu mērķtiecīga sagatavošana valsts pārbaudes darbiem; sistemātiska skolēnu sasniegumu valsts pārbaudes darbos uzskaite un analīze; stabili mācību sasniegumu rezultāti valsts pārbaudes darbos. Tālākās attīstības vajadzības: veicināt skolēnu personīgo atbildību par aktīvu iesaistīšanos ikdienas mācību procesā un sasniegumiem valsts pārbaudes darbos; motivēt vidusskolēnus atbildīgai valsts pārbaudes darbu izvēlei; paaugstināt skolēnu skaitu, kuri valsts pārbaudes darbus kārto optimālā un augstā līmenī. Vērtējums: labi 4.4. ATBALSTS SKOLĒNIEM Skolas vadība un visi darbinieki rūpējas par izglītojamo veselību un drošību, un sniedz atbalstu sociālo vajadzību nodrošināšanā. Šo vajadzību apmierināšanai skolā ir atbalsta personāls. Skolā skolas vadība, katrs skolotājs un audzinātājs ir uzskatāms par skolēna atbalstu psiholoģisko un sociālo jautājumu risināšanā. 38

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 VIĻĀNU NOVADA DOME VIĻĀNU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015. 2022. GADAM IZSTRĀDE Projekta uzsākšanas sanāksme 2014. gada 27. jūnijs 2 SATURS Pasūtītājs Izpildītājs Tiesiskais ietvars Viļānu novada attīstības

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

Privātās vidusskolas „Patnis” pašnovērtējuma ziņojums

Privātās vidusskolas „Patnis” pašnovērtējuma ziņojums Reģ. Nr. 3513802582, Gregora ielā 13A, Rīga, LV-1046 Tālrunis 67622161; fakss 67615743, e-pasts: patnis@patnis.lv Direktore: Agnese Pūtele, Mg.paed. PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2017 SATURS 1. Privātās

Sīkāk

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr. 4213900387 Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr.65307660, e-pasts:livanu2vsk@livani.lv LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

MergedFile

MergedFile Beverīnas NOVADA PAŠVALDĪBAS BRENGUĻU SĀKUMSKOLAS AVOTKALNi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV - 4245 Tālrunis 29322059, e pasts: brenguluskola@beverina.lv Reģ.Nr. 4411900650 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr. 4413900341 Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122 Tālrunis 64161448, e-pasts:

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: izglītības iestādes reģistrācijas Nr

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: izglītības iestādes reģistrācijas Nr GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4413900967, izglītības iestādes vadītājs Aivars Mednis PAŠNOVĒRTĒJUMS

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Adrese: Brīvības iela 28 b, Dobele, D

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Adrese: Brīvības iela 28 b, Dobele, D DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Adrese: Brīvības iela 28 b, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701 Tālrunis: 63781303 E-pasts:

Sīkāk