Apstiprinu:

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Apstiprinu:"

Transkripts

1 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: fakss: , e-pasts: ATTĪSTĪBAS PLĀNS Rīga, 2015

2 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības iestāde, kurā kompetenti pedagogi sagatavo cilvēku patstāvīgai un pilnvērtīgai dzīvei, attīsta spējas dzīvot šodien, prognozēt un plānot rītdienu, būt gatavam dzīvei mainīgajā vidē. RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA 1. Skolas pedagogi mērķtiecīgi paaugstina savu profesionālo meistarību, un viņiem ir pietiekošs pedagoģiskais potenciāls izglītojošā un audzinošā proceca īstenošanai. 2. Skolotāju, izglītojamo un viņu vecāku ciešās sadarbības vidē izglītojamie iegūst labas zināšanas, apgūst atbilstoši savām spējām izziņas darbības paņēmienus un prasmes. 3. Mācību process ir virzīts uz katra skolēna vajadzībām, īstenojot mācību procesa diferecēšanu, individuālo pieeju. Vīzijas galvenais mērķis ir veicināt skolēnu spēju un personības attīstību, kas izglītības programmu īstenošanas rezultātā nodrošina ikvienam izglītojamajam: - apzināties piederību Latvijas valstij, skolai, ģimenei; - spēju iegūt un apgūt zināšanas, saņemt atbalstu individuālajās zināšanu jomās; spēju sadarboties, atrisināt konfliktus un prasmīgi veidot saskarsmes attiecības; -spēju analizēt situāciju, izmantojot teorētiskās un praktiskās zināšanas, risinot negaidītas un nestandarta situācijas; spēju veidot karjeru, to plānot un realizēt, radīt sev darba vietu. 2

3 DARBĪBAS MĒRĶI, PAMATVIRZIENS UN UZDEVUMI Rīgas 72.vidusskolas mērķis ir drošas un efektīvas izglītības vides, kurā tiek īstenots izglītošanās process, kas nodrošina valsts pamatizglītības un valsts vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu nodrošināšana. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. Skolas darba uzdevumi ir: 1. Īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, to mērķus un uzdevumus; 2. Izvēlēties mērķtiecīgas un modernas izglītošanas darba metodes un formas; 3. Nodrošināt mūsdienīgu un kvalitatīvu mācību darbu izglītības iestādē, gatavību dzīvei mainīgajā darba tirgū un plašā informācijas pasaulē; 4. Sadarboties ar skolēnu vecākiem, lai sekmētu un pilnveidotu kvalitatīvu vispārējo zināšanu un prasmju apguvi, informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības standartu mērķu sasniegšanā; 5. Racionāli izmantot izglītības procesa nodrošināšanai piešķirtos resursus; 6. Īstenot interešu izglītības programmas; 3

4 1. SKOLAS VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS Rīgas 72.vidusskola atrodas Latgales priekšpilsētā, Ikšķiles ielā 6. Rīgas 72.vidusskola darbību uzsāka 1973.gada septembrī. Rīgas 72.vidusskola ir Rīgas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas /2016. mācību gadu skolas gaitas uzsāka 1228 skolēni. Skolā tiek īstenotas 3 vispārējās izglītības programmas. Pamatizglītības mazākumtautību programmu apgūst 1089 skolēni, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu - 68 skolēni, vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas programmu - 71 skolēns. Visiem skolēniem ir iespēja nodarboties dažādos kultūras un sporta jomas pulciņos atbilstīgi savam vecumam un interesēm: 1. Futbols 2. Rokas bumba 3. Basketbols 4. Volejbols 5. Galda teniss 6. Šahs 7. Leļļu teātris 8. Mīksto rotaļlietu izgatavošana 9. Zīmēšana un gleznošana 10. Kokapstrāde 11. Teātris 12. Koris 13. Vides pētnieki 14. Zīmēšana 15. Ārstnieciskā un koriģējošā vingrošana 16. Peldēšana Skola nodrošina skolēnus ar mācību grāmatām un darba burtnīcām, organizē pagarinātās dienas grupas klašu skolēniem. Skolā veiksmīgi darbojas sešgadīgo bērnu Attīstības centrs gadā Rīgas 72. vidusskolas atbalsta biedrība ir uzņēmusi 155 bērnus Attīstības centra licencētajā programmā Zinu, zinu! Protu, 4

5 protu!, kurā iekļauta skolas gaitu uzsākšanai nepieciešamo zināšanu un prasmju apguve: runas un rakstītprsmes dzimtajā valodā un latviešu valodā un literatūrā, attīstošās nodarbības matemātikā, ievadnodarbības angļu valodā, estētiskās attīstības nodarbības un peldēšana. Skolā strādā 105 pedagogi, no kuriem 67 ir ieguvuši maģistra grādu. Kopš gada 3 padagogi ir ieguvuši Rīgas pilsētas atzinības balvu Zelta pildspalva, viens Ekselences balvu. Skolas vadību nodrošina direktors un 7 vietnieki. Pedagoģisko darbinieku izglītība un tālākizglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Skolotāji, klašu audzinātāji un atbalsta speciālisti darbu plāno un veic pašvērtējumu, sadarbojoties metodiskajās komisijās. Fakultatīvās un individuālās vai grupu nodarbības tiek nodrošinātas izlaiduma klasēs pirms valsts pārbaudes darbiem un zinātniski pētniecisko darbu izstrādei. Skolai ir izkoptas daudzas tradīcijas, kuras iedzīvinājuši gan skolotāji un skolēni, gan vecāki: 1. Zinību diena 2. Mācību ekskursijas 3. Olimpiskā diena 4. Skolotāju dienai veltītais pasākums 5. Rudens svētki 6. Latvijas kultūrai un valsts svētkiem veltītie pasākumi 7. Labdarības akcijas 8. Ziemassvētku pasākumi 9. Tatjanas dienai veltītie pasākumi 10. Literārās pēcpusdienas 11. Mācību priekšmetu nedēļas 12. Intelektuālā spēle Kas?Kur?Kad? 13. Valentīna dienas pasākumi 14. Meteņi 15. Teātra dienas 16. Pavasara svētki 17. Dalība Ēnu dienās 18. Lieldienu pasākumi 19. Mātes dienai veltītie pasākumi 20. Ģimeņu sporta spēles Vesela ģimene stipra valsts 21. Pēdējā zvana svētki 5

6 22. Izlaidumu svinīgie pasākumi 23. Absolventu tikšanās pasākums (vienreiz piecos gados) Kopš gada skolā ir izveidota struktūrvienība Sporta komplekss: divi baseini, divas sporta zāles, trenažieru zāle, renovētais stadions. Sporta kompleksā notiek sporta un peldēšanas stundas, bet pēcpusdienās un vakaros to apmeklē visa mikrorajona iedzīvotāji. Skolas telpās darbojas Vsevoloda Zeļonija džudo skola. 6

7 2. IEPRIEKŠ IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA Skolas darbības jomas 1.Mācību saturs 2. Mācīšana un mācīšanās Darbības prioritāte 1. Valsts vispārējās vidējās izglītības un pamatizglītības standarta un skolas izglītības programmu īstenošanas kvalitātes nodrošinājums. Prioritatīvie mācību priekšmeti: - matemātika un dabaszinības, - Latvijas vēsture, - pasaules vēsture, - vācu valoda. 2. Mācību priekšmetu tematisko plānu pilnveide, iekļaujot arī interaktīvās darba metodes, līdzekļus un dažādojot mācību sasniegumu pārbaudes formas. 3. Kvalitatīvs mācību līdzekļu, resursu un personāla nodrošinājums un tā izmantošana izglītības programmu īstenošanā. 1. Skolēnu mācīšanās un mācīšanas procesa pilnveide pamatskolas vidējā posmā (7.-9.klasēs) un vidusskolā. 2. Pilnveidot mācību priekšmetu stundu kvalitāti. 3. Pilnveidot ārpusklases izglītojošo pasākumu plānošanu, organizējot dažādu mācību priekšmetu nedēļas. 4. Īstenot individualizācijas un diferenciācijas mācību procesu skolā, izstrādājot un ieviešot mācību priekšmetu stundās arī individuālos izglītības plānus. 5. Mūsdienu mācīšanas tehnoloģiju apgūšana un ieviešana mācību procesā. 6. Pilnveidot skolotāju un skolēnu Sasniegtais gadā ir licencēta un akreditēta jauna mazākumtautības pamatizglītības programma atbilstīgi ārējiem normatīvajiem dokumentiem un skolas vajadzībām. Tiek sekmīgi īstenotas vispārējās vidējās izglītības programmas. Skolotāji ir vienojušies par vienotiem mācību priekšmeta tematiskajiem plāniem vienā klašu paralēlē, kas ir izstrādāti un ievadīti Mykoob.lv elektroniskajā žurnālā. To īstenošanai skolā ir nepieciešamais pedagogu un tehniskais nodrošinājums. Pedagogi ir izstrādājuši un īseno jauno (Latvijas vēsture, Pasaules vēsture) mācību priekšmetu darba veidus un metodes. Skola nodrošina pedagogus un skolēnus ar skolas izglītības programmu apgūšanai nepieciešamo mācību literatūru un mācību līdzekļiem. Tiek īstenota jaunā pieeja dabaszinību mācību priekšmetu mācīšanai. Veiksmīgi tika ieviesta otra svešvaloda vācu valoda vispārējās vidējās izglītības programmās. Pedagogu izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas un atbilst skolēnu personības attīstības vajadzībām, mācību priekšmeta specifikai un izglītības programmas satura prasībām, tiek plānotas izglītojamo pārbaudes un pašpārbaudes iespējas. Katram skolotājam tiek radīta iespēja izmantot IT. Skolēniem, kas atgriežas no mācībām ārzemēm, kā arī skolēniem, kas iepriekš mācījušies skolās ar latviešu mācībvalodu, tiek veidoti individuālie izglītības plāni. Skolā tiek organizēti konkursi, izstādes, mācību priekšmetu olimpiādes, sporta pasākumi un citi ar mācību un audzināšanas procesu saistīti pasākumi un projektu darbi. 7

8 3. Izglītojamo sasniegumi zināšanas un prasmes ZPD izstrādē. 1. Sekmēt talantīgo skolēnu motivāciju gatavoties un piedalīties dažādu līmeņu mācību priekšmetu olimpiādēs. 2. Pilnveidot zinātniski pētniecisko darbu izstrādes sistēmu, 10. klašu skolēniem piedāvājot fakultatīvajās nodarbībās apgūt teorētisko ZPD izstrādes kursu. 3. Skolēnu mācību sasniegumu izpēte, problēmu apzināšana un risinājums sekmības līmeņa paaugstināšanai klasēs. 4. Pilnveidot un daudzveidot skolēnu pašvērtējumu. Skolēni zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības. Skolotājiem un skolēniem tiek sniegts atbalsts ZPD izveidē un izstrādē. Ragulāri tiek pilnveidota Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, lai sniegtu skolēniem atbalstu turpmākajā mācību procesā un motivētu tam. Pedagogi atbildīgi aizpilda elektronisko žurnālu, kur no gada 1. septembra tiek atspoguļots arī individuālais darbs ar skolēniem, tādejādi uzlabojot informācijas apmaiņu ar ģimeni. Skolā darbojas ZPD izstrādes un prezentēšanas sistēma. Skolēni tiek motivēti piedalīties dažāda līmeņa konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs un projektos. Skolēnu pašvērtējuma sistēma darbojas sākumskolā. Pamatskolas un vidusskolas klasēs mācību darbā tiek izmantotas darba formas, kur skolēni izmanto savu sasniegumu pašvērtējumu. 4. Atbalsts izglītojamiem 1. Atbalsts talantīgo skolēnu izaugsmei. 2. Atbalsta speciālistu palīdzība un konsultācijas skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās, skolotājiem un vecākiem. 3. Pilveidot zināšanas par individuālo izglītības plānu, tā izveidi un īstenošanu. 4. Pilnveidot profilakses darbu, lai mazinātu sociālpsiholoģisko problemātiku. 5. Pilnveidot atbalstu skolēniem karjeras izvēlē, piesaistot vecākus un kvalificētus dažādu profesiju pārstāvjus. 6. Izveidot programmu karjeras plānošanā un veidošanā. Skolā darbojas atbalsta personāls, kas regulāri apzina skolēnu vajadzības, kas, ievērojot ārējos un iekšējos normatīvajos dokumentos noteikto, tiek apspriestas pedagoģiskajos konsilijos par 1., 5., 10. (un citām pēc nepieciešamības) klasēm. Atbalsta speciālisti ir pilnveidojuši profesionālās kompetences RIIMC organizētajos kursos par individuālajiem izglītības plāiem, kas tiek veidoti saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem. Skolā sadarbībā ar starpinstitucionālajām organizācijām tiek organizēti pasākumi atkarību profilaksei, veselīga dzīvesveida popularizēšanai un veselību veicinoši pasākumi. Skolas mājas lapā, klases audzinātāju stundās un sadarbībā ar vecākiem, profesionālās un augstākās izglītības iestādēm tiek aktualizēta karjeras attīstības atbalsta informācija skolēnu interešu un spēju apzināšanai, darba pasaules un profesiju iepazīšanai. 8

9 5.Skolas vide 6.Resursi 1. Atjaunināt un veidot kā skolas darbības neatņemamu sastāvdaļu skolas mājas lapu. 2. Skolēnu, skolotāju, atbalsta personāla un vecāku sadarbība izglītojamo uzvedības uzlabošanā. 3. Pilnveidot skolēnu pašpārvaldes un vecāko klašu skolēnu darbu skolas iekšējās kārtības uzlabošanā. 1. Jaunu matemātikas, vācu valodas, mūzikas skolotāju un sociālā pedagoga piesaiste darbam skolā. 2. Modernizēt skolotāja darba vietas mācību klasēs, nodrošināt katram skolotājam datoru mācību kabinetā; papildu IT iegāde. 3. Ēdināšanas bloka rekonstrukcija. 4. Skolas teritorijas renovācija. Skolēni, pedagogi un vecāki aktīvi piedalās Karjeras nedēļas pasākumos. Veiksmīgi darbojas skolas mājas lapa, kur tiek aktualizēti skolas darbu reglamentējoši dokumenti, interešu izglītības iespējas, skolēnu un skolotāju panākumi, tiek sniegta informācija par pasākumiem skolā, tiek izvietota aktuāla informācija vecākiem. Skolas mikroklimats un fiziskā vide sekmē pozitīvu darba un mācību vidi. Ir izstrādātas kārtības, kas nosaka rīcības plānu, ja izglītības iestāde konstatē atkarību izraisošo vielu, ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizlieguma pārkāpumu izglītības iestādē un tās teritorijā. Skolēni un skolas personāls zina, kā rīkoties vardarbības gadījumos. Skolēni tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem un citiem drošības noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Skolas iekšējo kārtības noteikumu pilnveidē piedalās arī skolēnu pašpārvalde. Skolas teritorija ir renovēta, skolas stadions ir rekonstruēts, ap skolas teritoriju uzstādīts jauns žogs, ir izveidots bērnu laukums pagarinātās dienas grupas pastaigām. Ir veikta skolas ēdnīcas rekonstrukcija. Ir rekonstruētas skolas garderobes. Skolas telpās ir izveidota Vsevoloda Zeļonija džudo skola. Ir veikta skolas labās puses kāpņu rekonstrukcija. Skolā ir - 4 interaktīvās tāfeles, - 25 projektori, - 6 dokumentkameras, - 3 TV ar pieslēgumu internetam. Katrā mācību kabinetā ir dators, ir aprīkota ar IT skolotāju darba telpa. Katru gadu tiek veikts remonts 3 mācību priekšmetu kabinetos un kādā no koplietojuma telpām. 9

10 7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 1. Iekšējās pārraudzības sistēmas pilnveidošana. 2. Administrācijas, pedagogu un skolēnu darbības pašvērtējuma pilnveide. 3. Atbalsts matemātikas un dabaszinību skolotāju darbā, nodrosinot starppriekšmetu saikni mācību satura reformas īstenošanā. 4. Atbalsts vēstures skolotājiem jaunu standartu ieviešanā. 5. Attīstības plāna izveide un īstenošana. Skolas personālam ir skaidra un saprotama iekšējās pārraudzības sistēma. Tās rezultāti tiek apspriesti metodiskās padomes sanaksmēs un mācību priekšmetu skolotāju, klašu audzinātāju un atbalsta speciālistu metodisko komisiju sanāksmēs. Tiek veikta darba pašanalīze, ar iepriekšējā mācību gada darba rezultātiem skolas personāls tiek iepazīstināts oktobra pedagoģiskās padomes sanāksmē. Skolas administrācija savas kompetences ietvaros sniedz atbalstu pedagogiem mācību procesā un, ja nepieciešams, sadarbībojas ar citām institūcijām. Atbalsts tiek sniegts arī jauniem skolotājiem ātrākam un veiksmīgakam iekļaušanās procesam skolas dzīvē. Sadarbībā ar skolas Metodisko padomi un Skolas padomi tiek izveidots iepriekšējo 3 gadu skolas darba izvērtējums un noteiktas prioritātes nākamajam attīstības posmam. Ņemot vērā skolēnu, vecāku un skolotāju vajadzības, ir izstrādāts skolas attīstības plāns. 10

11 3. SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMA STIPRO UN UZLABOJAMO PUŠU KOPSAVILKUMI PA PAMATJOMĀM Skolas darba stiprās puses: 3.1. Mācību saturs - skolā tiek īstenotas trīs vispārējās izglītības programmas; ar direktora rīkojumu mācību gada sākumā tiek apstiprināts mācību priekšmetu stundu plāns attiecīgajam mācību gadam; - mācību saturs, mācību līdzekļi, metodes, vērtēšanas formas secīgi ietverti mācību priekšmetu tematiskajos plānos; - skolotāji sadarbojas vienoto pa klašu grupām tematisko plānu, pārbaudes darbu un to vērtēšanas kritēriju izstrādē, pilnveidē un analīzē, pēc nepieciešamības veic korekcijas mācību priekšmeta tematiskajā plānā atbilstīgi klases skolēnu vajadzībām; - skolā ir izstrādāta audzināšanas darba programma, atbilstīgi tai audzinātāja stundu tematiskais plāns pa klašu grupām; - pedagogi īsteno mācību darba diferenciāciju, individualizāciju un atbalsta pasākumus; - vadība sniedz pedagogiem atbalstu, pedagogi saņem nepieciešamo informāciju un resursus; - skola nodrošina ar izglītības programmu īstenošanai atbilstošu mācību literatūru un citiem līdzekļiem. Mācību grāmatas tiek sistēmiski un sistemātiski atjaunotas. Tālākās attīstības vajadzības: - skolas vadībai sniegt atbalstu skolotājiem mācību priekšmetu programmu izvēlē un jaunu mācību priekšmetu programmu un mācību līdzekļu izstrādē; - pilnveidot mācību darba diferenciācijas, individualizācijas un atbalsta pasākumu plānošanu, izveidojot iesaistīto pušu sadarbības kārtību un darbības plānu, balstoties uz iekļaujošās izglītības principiem; - regulāri aktualizēt audzināšanas programmas saturu atbilstīgi Izglītības attīstības pamatnostādnēm un valstī plānotajām aktivitātēm; - aktualizēt pedagogu pieredzes apmaiņas pasākumus veiksmīgai mācību priekšmeta programmas un standarta prasību izpildei, iesaistot skolas administrācijas pārstāvjus un pieaicinot pedagogus no citām izglītības iestādēm. 11

12 3.2. Mācīšanas un mācīšanās kvalitāte Skolas darba stiprās puses: - skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību priekšmeta specifikai, skolēnu vecumam, spējām un vajadzībām atbilstīgas mācību metodes un formas; - skolotāji mācību priekšmetu programmu īstenošanā veido saikni ar reālo dzīvi, iekļauj citu izglītības jomu tēmas, organizē mācību ekskursijas, veic projekta darbus, vada skolēnu zinātniski pētniecisko darbību; - skolotāji stundās izmanto interaktīvās mācību metodes, informācijas tehnoloģijas; - mācību priekšmetu skolotāji sadarbojas ar klašu audzinātājiem un atbalsta speciālistiem; - skolā ir izveidota vienota temata nobeiguma pārbaudes darbu sistēma; - skolotāji regulāri papildina un atjauno mācību līdzekļus; - skolā tiek organizēti konkursi, izstādes, mācību priekšmetu olimpiādes, sporta pasākumi u.c. ar mācību un audzināšanas procesu saistīti pasākumi un projekti; - skolēni zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības, viņi līdzdarbojas un sadarbojas mācību procesā; - skolā regulāri notiek informācijas apmaiņa starp skolēniem, pedagogiem, vadību un ģimeni; - skolā uzskaita un analizē skolēnu mācību stundu kavējumus. Tālākās attīstības vajadzības: - pilnveidot mācību līdzekļu izstrādi un darba metodes skolēnu paškontroles veicināšanai un pašpārbaudes iespēju radīšanai; - īstenot skolotāju sadarbību starppriekšmetu saiknes īstenošanai; - iekļaut mācību un audzināšanas darbā ar skolēniem ar jauktiem attīstības un mācīšanās traucējumiem iekļaujošas izglītības principus (skolēnu ar mācīšanās grūtībām vajadzībām) (VISC un RIIMC metodiskais materiāls, skolotāju kompetences pēc tālākizglītības kursiem šajā jomā); - īstenot bilingvāli vai latviešu valodā mācāmo mācību priekšmetu mācīšanas un mācīšanās procesu, diferencējot mācību darbu un izmantojot individuālo pieeju atbilstīgi skolēnu vajadzībām. 12

13 3.3. Skolēnu sasniegumi Skolas stiprās puses: - skolēniem ir labi rezultāti valsts pārbaudes darbos; - skolēni gūst godalgotas vietas dažādu mācību priekšmetu olimpiādēs, piedalās arī valsts mēroga olimpiādēs un konkursos; - skolēni ir guvuši labus sasniegumus skolas un pilsētas zinātniski pētniecisko darbu konferencē; - ikdienas mācību sasniegumu vērtējumi un interešu izglītības nodarbības tiek atspoguļoti elektroniskajā žurnālā Mykoob programmā; - elektroniskajā žurnālā kopš 2015./2016. m.g. tiek atspoguļoti arī konsultāciju apmeklējumi; - ir laba ģimenei sniegtās informācijas par skolēnu mācību sasniegumiem un kavējumiem kvalitāte; - skolēni zina un izprot mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un kritērijus; - skolotāji ievēro skolā noteiktās prasības pārbaudes darbu veidošanai un mācību sasniegumu vērtēšanai; - turpmākajai mācību uzdevumu izvirzīšanai un mācību procesa pilnveidei tiek izmantota skolēnu mācību sasniegumu analīze. Tālākās attīstības vajadzības: - pievērst lielāku uzmanību mācību sasniegumu vērtēšanas procesā iekļaujošās izglītības vērtēšanas principiem pamatskolā; - pilnveidot/izstrādāt jaunus skolēnu sasniegumu vērtēšanas veidus un metodes, kas sniegtu skolēnas atbalstu turpmākajā mācību procesā un motivētu tam; - saglabāt skolēnu skaitu, kas kārto valsts pārbaudes darbus optimālā un augstā līmenī; - gūt sasniegumus interešu izglītības programmās; - piedalīties ārpusskolas organizētajos pasākumos, projektos; gūt pieredzi un sasniegumus; - dažādot skolēnu pašvērtējumu un savstarpējo vērtēšanu. 13

14 3.4. Atbalsts skolēniem Skolas darba stiprās puses: - skolā ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kuri regulē kārtību, kā tiek organizēti pasākumi izglītības iestādē vai ārpus tās, nodrošinot izglītojamo drošību; - telpās ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija (evakuācijas plāns, norādes, drošības instrukcijas utt.); - ir izstrādātas kārtības, kas nosaka rīcības plānu drošas mācību un darba vides nodrošināšanai; - tiek organizēti pasākumi atkarību profilaksei; skolēni un pedagogi zina, kā rīkoties vardarbības gadījumā; - skolēni ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu, divreiz gada tiek organizēta mācību evakuācija; - skolēni tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem un citiem drošības noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; - skolai ir mācību procesa organizēšanai nepieciešamā informācija par skolēnu veselību (ja vecāki ir snieguši šadu informāciju) un individuālajām vajadzībām; - skolā tika organizētas apmācības pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā, skolā ir iekārtots medicīnas kabinets; - skolā tiek organizēta skolēnu ēdināšana, tiek popularizēts veselīgs dzīves veids; - skola organizē klašu skolēniem pagarinātās dienas grupas nodarbības; - 99% pedagogu ir apguvuši zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā; - skolā darbojas skolēnu pašpārvalde; - skola plāno un organizē sporta un kultūras pasākumus; rīko ārpusstundu pasākumus skolēnu patriotiskajā un valstiskajā audzināšanā; - skolā ir plašs interešu izglītības programmu klāsts; - klašu audzināšanas tematiskajā plānojumā ir iekļauti temati: sevis izzināšana un pilnveidošana; es ģimenē, klasē un skolā; sabiedriskā līdzdalība; karjeras izvēle; veselība un vide; drošība; - skolēniem ir pieejama aktuāla karjeras atbalsta informācija; karjeras izglītības saturs ir integrēts mācību priekšmetu saturā; notiek ārpusstundu pasākumi karjeras izvēlē, tostarp sadarbībā ar sociālajiem partneriem, dažādu profesiju pārstāvjiem (arī skolēnu vecākiem un absolventiem); tiek organizēti informatīvie pasākumi skolēniem, viņu vecākiem un potenciālajiem skolēniem un vecākiem karjeras izglītībā; - skolā darbojas atbalsta personāls, kas regulāri apzina skolēnu vajadzības; 14

15 - konstatēto informāciju izmanto izglītojamo atbalstam un sadarbībai ar sociālajiem dienestiem (pašvaldību) un citām atbildīgajām pašvaldības un valsts pārvaldes institūcijām; - skola veicina un atbalsta talantīgo skolēnu dalību konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, projektos, ārvalstu praksēs, zinātniskās pētniecības darbu izstrādēs u.c., kā arī atbalsta pedagogus darbā ar talantīgiem skolēniem; katra mācību gada beigās labākajiem skolēniem tiek pasniegta balva Gada labākais skolēns ; - pedagogi izmanto dažādas mācību metodes mācību darba diferencēšanai, lai mācību procesu pielāgotu skolēnu vajadzībām, spējām un interesēm; - izmantojot elektronisko žurnālu programmā Mykoob, skolas mājas lapu, apmeklējot vecāku sapulces, vecāku dienas pasākumus un organizējot individuālās sarunas, vecāki tiek informēti par skolas darbu un skolēnu sasniegumiem; - Skolā darbojas Skolas padome. Tālākās attīstības vajadzības: - izveidot atbalsta speciālistu un pedagogu rīcības plānu sistēmiskam un sistemātiskam darbam ar skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši izglītības iestādi; - pilnveidot klašu audzinātāju, mācību priekšmetu skolotāju un atbalsta personāla sadarbību; - uzlabot atbalsta speciālistu sniegtā atbalsta pedagogiem kvalitāti, papildinot to ar konsultācijām par katra skolēna/ skolēnu grupas konstatētajām vajadzībām, metodiski iesakot un plānojot atbalsta pasākumu veidu, saturu un biežumu; vidusskolas klasēs atbalsta speciālistu ieteikumus mācību metožu izvēlē mācību procesa diferenciācijai un individuālās pieejas īstenošanā, lai pielāgotu mācību procesu skolēnu spējām un interesēm; - pilnveidot atbalsta speciālistu, klašu audzinātāju un skolotāju sadarbību ar skolēnu vecākiem, kuru bērniem mācības sagādā grūtības, problēmas risināšanā; - diferencēt konsultāciju laiku individuālās pieejas īstenošanai atbilstīgi skolēnu vajadzībām; - pilnveidot preventīvo darbu vidusskolas klasēs; - sistemātiski īstenot karjeras izglītības programmu; - aktualizēt skolas audzināšanas programmas uzdevumus, iztrādāt darba plānu turpmākajam posmam un tā īstenošanas pārraudzības modeli. 15

16 Skolas darba stiprās puses 3.5. Skolas vide - skolai ir izveidots savs tēls un tradīcijas, tās tiek koptas un attīstītas; - tiek sniegts atbalsts jaunajiem skolēniem un skolas darbiniekiem; - skolas personāls ar savu rīcību nediskreditē skolu un valsti; - skolas telpas ir atbilstīgas mācību un audzināšanas procesa prasībām; - skola un tās apkārtne ir sakopta, estētiska, funkcionāla, tiek uzturēta kārtībā. Tālākās attīstības vajadzības: - pilnveidot noteikumus skolas apmeklētājiem; - sekot sanitārhigiēnisko apstākļu (apgaismojums, temperatūra u.tml.) stāvoklim, likvidēt nepilnības. Skolas darbības stiprās puses: 3.6. Skolas resursi - skolā ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas; telpu iekārtojums un platība ir atbilstoša izglītības iestādes īstenojamās izglītības programmas specifikai; - sakarā ar lielu skolēnu skaita pieaugumu sākumskolas klasēs, skola plāno pirmo klašu telpu skaita nodrošinājumu atbilstīgi skolēnu skaitam; - skola nodrošina ar izglītības programmu specifikai un apguvei nepieciešamajiem līdzekļiem un mācību materiāliem, iekārtām, aprīkojumu, informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, kas ir pieejami un droši lietošanai, notiek to regulāra apkope un remonts; - skolā tiek plānota pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, to izpilda, analizē un aktualizē; - skolas vadība atbalsta pedagogu dalību dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās un/vai profesionālajās aktivitātēs gan izglītības iestādē, gan ārpus tās; - pedagogi, skolēni un vecāki piedalās sava un skolas darba vērtēšanas procesā. Tālākās attīstības vajadzības: - turpināt jaunu skolotāju piesaisti darbam skolā ilgtermiņā; - turpināt aktīvi iesaistīt vecākus un skolēnus skolas darba plānošanā un analīzē; 16

17 - organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus, iesaistot citu skolu darbiniekus, RIIMC personālresursus darba metodikas pilnveidē, jauninājumu ieviešanai mācību priekšmetu saturā u.c Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Skolas darbības stiprās puses: - skolā ir tās darbību reglamentējošie dokumenti, kas atbilst normatīvo aktu prasībām; - skolas darbinieku pienākumi un atbildība ir skaidri noteikti amatu aprakstos; - skolas administrācijas, pedagogu un speciālistu darbs tiek plānots, informācija par plānoto ir iegūstama un pieejama - tā tiek atspoguļota skolas mājas lapā; - skolas vadība atbildīgi pilda uzticētos pienākumus, atbilstoši izglītības iestādes veidam sadarbojas gan savā starpā, gan ar izglītības iestādes personālu, skolēniem, vecākiem, dibinātāju; - direktora vietnieki koordinē metodisko komisiju darbu; - skolā veiksmīgi darbojas Metodiskā padome, kas piedalās skolas darba procesa plānošanā un izvērtēšanā, skolas attīstības plāna un darbu reglamentējošo dokumentu apspriešanā; - skolas vadība analizē savu darbu un tā kvalitāti, plāno pilnveidi. Tālākās attīstības vajadzības: - pilnveidot skolas vadības darbā e- pārvaldes iespējas (Mykoob.lv); - paplašināt sadarbību ar valsts, pašvaldības un sabiedriskajām organizācijām; - turpināt darbu ar skolēnu, skolotāju un vecāku aptaujām skolas mācību un audzināšanas procesa kvalitātes nodrošināšanā; - turpināt darbu pie elektroniskās dokumentu un uzskaites sistēmas ieviešanas skolā. 17

18 4. ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES 2015./ /2018. M.G. Prioritāte 2015./ / /2018. Mācību saturs Īstenot skolas izglītības programmas atbilstīgi ārējiem normatīvajiem aktiem un valsts Izglītības attīstības pamatnostādnēm, sistemātiski un sistēmiski īstenojot atbalstu pedagogiem un skolēniem atbilstīgi viņu vajadzībām Mācīšana un 1. Attīstīt un pilnveidot pedagogu prasmes un darba metodes atbilstīgi mācīšanās mūsdienu mācību procesa prasībām un izglītojamo prsonības attīstības vajadzībām, sniedzot atbalstu gan talantīgajiem, gan skolēniem ar mācīšanās grūtībām; 2. Izstrādāt ikdienā un valsts pārbaudes darbos izmantojamos atbalsta materiālus. 1.Pilnveidot darba metodes skolēnu pārbaudes un pašpārbaudes iespēju radīšanai 2. Veicināt skolēnu pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas prasmju attīstību. Izglītojamo 1. Mācību procesam motivējoša un atbalstu iekļaujoša skolēnu sasniegumu sasniegumi Atbalsts Izglītojamajiem Skolas vide Resursi Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana vērtēšanas procesa īstenošana. 1. Pilnveidot audzināšanas darba plānošanu, darba pārraudzību un analīzi. 2. Sistēmiski un sistemātiski īstenot atbalstu mācīšanas un mācīšanās procesā. 3. Organizēt pasākumus atkarību profolaksei un veselīga dzīvesveida popularizēšanai; sniegt atbalstu karjeras izglītībā 4. Uzlabot pašpārvaldes darbu, iesaistot tajā jaunus skolēnus, darba un pasākuma plānu, atskaiti par to publicēt skolas mājas lapā. 1. Aktualizēt pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principu īstenošanu. 2. Pēc skolas vestibila renovācijas noteikumu skolas apmeklētājiem izstrāde un ieviešana. 1. Jaunu skolotāju piesaiste darbam skolā ilgtermiņā 2.Videonovērošanas sistēmas atjaunošana skolā un tās teritorijā 3. Skolas kreisās puses kāpņu rekonstrukcija 4. Informātikas kabinetu remonts un aprīkojuma nomaiņa 5. Mācību kabinetu remonts sākumskolas korpusā 6. Skolas vestibila renovācija. 7. Mazās sporta zāles renovācija 1. Skolas un izglītības programmu akreditācija. 2. Atbalsta pasākumu iekļaušanas mācību un audzināšanas darbā pārraudzība. Administrācijas, pedagogu un skolēnu darbības pašvērtējuma pilnveide atbilstīgi skolas izvirzītajām prioritātēm turpmākajam darbam. Attīstības plānā izvirzīto prioritāšu izpildes analīze; prioritāšu izvirzīšana nākamajiem 3 gadiem. 18

19 Prioritāšu īstenošanas plāns pa gadiem 2015./2016. mācību gads Mācību saturs. Prioritāte: Īstenot skolas izglītības programmas atbilstīgi ārējiem normatīvajiem aktiem un valsts Izglītības attīstības pamatnostādnēm, sistemātiski un sistēmiski īstenojot atbalstu pedagogiem un skolēniem atbilstīgi viņu vajadzībām. Mērķis: Skolas izglītības programmu akreditācija. Kvalitatīvs un mūsdienu prasībām atbilstīgs mācību saturs Direktors un Aprīlismaijs Skolas izglītības dir.vietn. programmas Mācību satura diferenciācija, individualizācija; atbalsta pasākumu plānošana un īstenošana Katrā klašu grupa vienoto mācību priekšmetu tematisko plānu pilnveide/korekcija. Mācību priekšmetu skolotāju metodisko komisiju darba plānā iekļauto pasākumu, kas veido izglītojamā attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību un valsti, audzinot krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus Latvijas patriotus īstenošana. Katrā klašu grupā vienoto pārbaudes darbu izveide. Pārbaudes darbu izveide un plānošana. Mācību priekšmetu metodisko materiālu izveide skolēnu atbalstam pēc viņu vajadzībām. Dir.vietn., pedagogi, atbalsta speciālisti Māc.priekšm. skol., MK vadītāji, dir.vietn. Dir.vietn.; MK; pedagogi MK vadītāji un māc.priekšm. skol. Māc.priekšm. skol., MK vadītāji, dir.vietn. Māc.priekšm. skol./mk Māc.g. Augustsseptembris Māc.gada Mācību gada Mācību gada ; 2x - vienotie Visu gadu MK sanāksmes, darba plāns Mācību priekšmetu tematiskie plāni Mykoob.lv Mācību saturs/ audzināšanas programma/ mācību priekšmetu nedēļas un ārpusklases pasākumi/ Karjeras izglītības pasākumi Pārbaudes darbi Pārbaudes darbu grafiks Metodiskie materiāli 19

20 Prioritātes: Mērķi: Mācīšana un mācīšanās. 1.Attīstīt un pilnveidot pedagogu prasmes un darba metodes atbilstīgi mūsdienu mācību procesa prasībām un izglītojamo prsonības attīstības vajadzībām, sniedzot atbalstu gan talantīgajiem, gan skolēniem ar mācīšanās grūtībām; 2. Izstrādāt ikdienā un valsts pārbaudes darbos izmantojamos atbalsta materiālus. 1. Vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības valsts standartu mērķu sasniegšana. 2. Nodrošināt iespēju katram skolēnam saņemt savām spējām un interesēm atbilstīgu izglītību. 3. Veicināt katra skolēna izaugsmi un pašapziņu. Iepriekšējā mācību gada darba analīze. Izglītības standartam atbilstīga mācīšanas un mācīšanās procesa īstenošana. Atbalsta nodrošinājumam mācību procesā nepieciešamo metodisko materiālu izstrāde Atbalsta pasākumu īstenošana mācību priekšmetu stundās skolēniem ar mācīšanās grūtībām un skolēniem, kas mācījušies ārvalstīs. Pilnveidot mācību procesa diferenciācijas un individualizācijas darba metodes. Konsultāciju diferencēšana individuālās pieejas īstenošanai darbā ar talantīgajiem un skolēniem ar mācīšanās problēmām. Kvalitatīvs pedagogu darbs skolēnu sagatavošanā mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem, kvalitatīvu zinātniski pētniecisko darbu izstrādei, valsts pārbauds darbiem Direktors, vietnieki MK, dir.vietn. Mācību priekšmetu un atbalsta speciālistu MK Dir.vietn. Atbalsta speciālistu MK.,skolotāji Dir.vietn., atbalsta spec.mk, māc.pr.skolotāji Direkt.vietn./ pedagogi Direkt.vietn./ pedagogi Septembris/ oktobris sākumā Pastāvīgi Darba pašvērtējums, oktobra pedsēde (MK prezentācijas) V.p.d.rezultāti Albalsta metodiskie materiālu prezentācija martā Atbalsta spec. MK un pedagogu sanāksmju protokoli; metodiski zinātniskā pedsēde (marts) Metodiski zinātniskā pedsēde (marts) Konsultāciju grafiks, apmeklētība Mykoob.lv VPD, olimpiāžu, konkursu, ZPD rezultāti 20

21 Organizēt mācību priekšmetu ārpusklases pasākumus atbilstīgi prioritātēm 2015./2016. mācību gadā vietnieki, metodiskās komisijas Ārpuskl. pasākumu plāns Pasākumu scenārijs. Īstenot skolas pedagogu un sadarbības partneru pieredzes apmaiņu. Skolēnu mācību sasniegumu ikdienas mācību darbā un kavējumu analīze Skolēnu mācību sasniegumu valsts pārbaudes darbos analīze Atbalsta speciālistu, skolotāju un vecāku sadarbības veicināšana darbā ar skolēniem ar mācīšanās grūtībām vietnieki Pedagogi, dir.vietn. MK, direkt.vietn. Atbalsta spec.mk, klašu audzinātāji Visu gadu Jūnijs/ augusts MK sanāksmes, pedsēdes Konsiliji, pedsēdes Mykoob.lv Skolēnu vērtējumi valsts pārbaudes darbos Atbalsta speciālistu MK, sarunu protokoli Prioritāte: Mērķi: Izglītojamo sasniegumi. Mācību procesam motivējoša un atbalstu iekļaujoša skolēnu sasniegumu vērtēšanas procesa īstenošana. Skolēnu mācību sasniegumu ikdienas darbā uzlabošana Mācību satura apguves plānošana, ievērojot skolēnu individuālās vajadzības un valsts standartu prasības Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kritēriju izstrāde katram darba veidam atbilstīgi standartā noteiktajām prasībām Māc.priekšmeta vietnieki un MK Augusts tematiskais plāns vadīt. Skolēnu mācību sasniegumu analīze, izaugsmes dinamikas izpēte un analīze Skolā izstrādāt un novadīt izmēģinājuma eksāmenus. Mācību priekšmetu konsultāciju efektīva un diferencēta izmantošana. Zinātniski pētniecisko darbu izstrādes vadīšana un dalība pilsētas zinātniskajās konferencē Valsts pārbaudes darbu rezultātu salīdzinājums valsts un pilsētas mērogā. MK, direkt.vietn. vietn, kl.audz. un pedagogi MK, pedagogi, dir.vietn.. Dir.vietn, MK, pedagogi vietnieki, pedagogi vietnieki oktobris Skolēnu mācību sasniegumi (Mykoob.lv), to analīze Mykoob.lv Paraugeksāmena darbi, rezultāti Konsult.grafiks, priekšm.skolot. darba pašvērtējums ZPD, konferences rezultāti MK darba pašanalīze, prezentācijas, skolas darba pašvērtējums 21

22 Prioritāte: Mērķi: Atbalsts izglītojamiem. 1. Pilnveidot audzināšanas darba plānošanu, darba pārraudzību un analīzi. 2. Sistēmiski un sistemātiski īstenot atbalstu mācīšanas un mācīšanās procesā.3. Organizēt pasākumus atkarību profolaksei un veselīga dzīvesveida popularizēšanai; sniegt atbalstu karjeras izglītībā. 4. Uzlabot pašpārvaldes darbu, iesaistot tajā jaunus skolēnus, darba un pasākuma plānu, atskaiti par to publicēt skolas mājas lapā. Skolēnu mācību sasniegumi ir atbilstīgi viņu spējām. Plānveidīgs audzināšanas darbs skolā Skolēnu dalība projektos. Apzināt skolēnus vājās un stiprās puses. Atbalsta spec. un klases Atbalsta spec. audz.mk, sakumā dokumentācija skolotāji Skolēnu izaugsmi sekmējošu atbalsta pasākumu un mācīšanas un mācīšanās metožu izvēle. Darbs ar skolēniem, kuri piedalās olimpiādēs un ZPD pilsētas, valsts konferencēs. Vecāku dienas (tikšanās ar skolotājiem) organizēšana, tās analīze. Vecāku dienas (tikšanās ar atbalsta speciālistiem) organizēšana. Veiksmes nedēļas organizēšana skolēniem. Uzlabot pašpārvaldes darbu, iesaistot tajā jaunus skolēnus, darba plānu un tā izpildes pašvērtējumu publicēt skolas mājas lapā. Izvērtēt piedāvājumu skolēnu dalībai dažādos ārpusskolas projektos. Aktualizēt skolas audzināšanas programmas mērķus un uzdevumus abilstīgi mūsdienu izglītības vietn. Atbalsta spec. MK, skolotaji Direktors, direktora vietn, MK, MP Visi Atbalsta speciālistu MK, kl.audz., dir.vietn. Metodiskā padome, skolotāji Dir.vietn., pašpārvalde vietn., skolēnu pašpārvalde vietnieki, klašu audz.mk (mēneša pēdējā ceturtdiena) 2x gadā x x -? sākumā Atbalsta speciālistu, klases audz. sanāksmes, pedkonsiliji Konsultācijas Vecāku dienas apmeklējumu veidlapa Vecāku tikšanās ar atbalsta speciālistiem analīze Skolēnu sasniegumi (Mykoob.lv) Skolēnu pašpārvaldes darba plāns Interneta resursi Audzināšanas programma/ VISC materiāli 22

23 tendencēm. Izstrādāt audzināšanas programmas prioritāšu īstenošanas plānu. Veikt audzināšanas darba plāna izpildes pašvērtējumu. Pasākumu atkarību profolaksei un veselīga dzīvesveida popularizēšanai organizēšana. Organizēt atbalstu skolēniem karjeras izglītībā. vietnieki, klašu audz.mk vietnieki, klašu audz.mk Sociālie peagogi, dir.vietn. Dir.vietn. sākumā beigās Audzināšanas programma/ darba plāns Audzināšanas darba plāns/ pašvērtējums Audzināšanas programma/ plāns, soc.ped. darba plāns, pasākumi Audzināšanas programma/ plāns, pasākumi Prioritāte: Mērķi: Skolas vide. 1.Pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principu īstenošana. Labvēlīga, radoša sadarbības vide. Skolas ētikas kodeksa aktualizēšana PP Gada Ētikas kodekss Organizēt tikšanās ar sabiedrībā nozīmīgām personībām Latvijā Savstarpējās sadarbības kultūras uzlabošanas pasākumu īstenošana. Skolēnu pašpārvaldes iesaistīšana sadarbības vides uzlabošanā. Pedagogu un skolēnu vecāku sadarbību veicinošie pasākumi. Drošības pasākumu un instruktāžu īstenošana Administrācija, MP Administrācija, MP Izgl. Pašpārvalde vietnieki vietnieki Gada Gada Visu gadu Visu gadu Pēc plāna Dapartaments, vecāki, sabiedriskās organizācijas Ārpusstundu pasākumi u.c. Arpusstundu pasākumi, konkursi. Darba plāns Darba plāns Prioritāte: Resursi 1. Jaunu skolotāju piesaiste darbam skolā ilgtermiņā 2.Videonovērošanas sistēmas atjaunošana skolā un tās teritorijā 3. Skolas kreisās puses kāpņu rekonstrukcija 4. Informātikas kabinetu remonts un aprīkojuma nomaiņa 5. Mācību kabinetu remonts sākumskolas korpusā 6. Skolas vestibila renovācija. 23

24 7. Mazās sporta zāles renovācija Mērķi: 1. Nodrošināt skolas iekšējo normatīvo un darbu reglamentējošo dokumentu sakārtošana 2. Droša un estētiska skola Skolas nodrošinājums ar izglītības programmu īstenošanai nepieciešamajiem pedagogiem, mācību grāmatām un līdzekļiem. Informātikas kabinetu remonts un aprīkojuma nomaiņa Pedagogu tālākizglītības procesa analīze un plānošana Atgriezeniskās saites nodrošināšana pēc tālākizglītības kursu apmeklējuma. Personāla atlases kārtības izstrāde Pretkorupcijas pasākumu īstenošana (skolēnu un darbinieku personas lietas, līgumi, amatu apraksti, personāla atlases kārtība) Direktors, direktora vietnieki vietnieki vietnieki vietnieki MP, administrācija Administrācija Augusts/ māc.g. Pēc plāna Septembris Decembris Tarifikācija Bibliotēka Māc.g. sākumā Kārtība Māc.g. Skolas līdzekļi; Rīgas dome Kursu apliecības, datu bāze Metodisko komisiju sanāksmes Pretkorupcijas pasākumu īstenošanas plāns Inventarizācijas dokumentu elektroniskās verijas izveide. Skolas iekšējo normatīvo dokumentu pilnveide. Dir.vietn., direktors Direktors, vietnieki un kancelejas darbinieki Oktobris Inventarizācijas dokumenti 1. semestris Nomenklatūra Prioritāte: Mērķi: Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 1. Skolas un izglītības programmu akreditācija. 2. Atbalsta pasākumu iekļaušanas mācību un audzināšanas darbā pārraudzība. Nodrošināt kvalitatīvu skolas attīstības plāna un darba analīzi tālākās skolas darbības un attīstības plānošanai. 24

25 Skolas attīstības plānā izvirzīto prioritāšu īstenošanas analīze, jaunu prioritāšu noteikšana un to īstenošanas plāna izveide. Sagatavošanās skolas un skolas izglītības programmu akreditācijai Ieviesto mācību procesa atbalstam Direktors, Attīstības plāns direktora / vietnieki, MK, sākumā 2016./2018. vecāki, skolēni pasākumu analīze Jaunu prioritāšu un uzdevumu noteikšana nākamajiem 3 gadiem. Visi MP, PP Visi 1. semestris Semestru beigās beigās. Skolas darba dokumenti/ anketas Darba atskaites Pašvērtējums 2016./2017. mācību gads Mācību saturs. Prioritāte: Īstenot skolas izglītības programmas atbilstīgi ārējiem normatīvajiem aktiem un valstī noteiktajām Izglītības attīstības pamatnostādnēm, sistemātiski un sistēmiski īstenojot atbalstu pedagogiem un skolēniem atbilstīgi viņu vajadzībām. Mērķis: Skolas nodrošinājums ar izglītības programmu īstenošanai nepieciešamajiem resursiem. Kvalitatīvs un mūsdienu prasībām atbilstīgs mācību saturs Direktors, direktora Pirms Tarifikācija vietnieki, māc.gada Bibliotēka bibliotekāri Mācību darba diferenciācija, individualizācija; atbalsta pasākumu plānošana un īstenošana. Katrā klašu grupa vienoto mācību priekšmetu tematisko plānu pilnveide/korekcija. Mācību priekšmetu skolotāju MK darba plānā iekļauto pasākumu, kas veido izglītojamā attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību un valsti, audzinot krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus Latvijas patriotus īstenošana. Katrā klašu grupā vienoto pārbaudes darbu izveide. Dir.vietn., pedagogi, atbalsta speciālisti Māc.priekšm. skol., MK vadītāji, dir.vietn. Dir.vietn.; MK; pedagogi MK vadītāji un māc.priekšm. skol. Māc.g. Augustsseptembris Māc.gada Mācību gada MK sanāksmes, darba plāns Mācību priekšmetu tematiskie plāni Mykoob.lv Mācību saturs/ audzināšanas programma/ mācību priekšmetu nedēļas un ārpusklases pasākumi/ Karjeras izglītības pasākumi Pārbaudes darbi 25

26 Pārbaudes darbu izveide un plānošana. Mācību priekšmetu metodisko materiālu izveide skolēnu atbalstam pēc viņu vajadzībām. Māc.priekšm. skol., MK vadītāji, dir.vietn. Māc.priekšm. skol./mk Mācību gada ; 2x vienotie p.d. Visu gadu Pārbaudes darbu grafiks Metodiskie materiāli Prioritātes: Mērķi: Mācīšana un mācīšanās. 1.Attīstīt un pilnveidot pedagogu prasmes un darba metodes atbilstīgi mūsdienu mācību procesa prasībām un izglītojamo prsonības attīstības vajadzībām, sniedzot atbalstu gan talantīgajiem, gan skolēniem ar mācīšanās grūtībām; 2. Izstrādāt ikdienā un valsts pārbaudes darbos izmantojamos atbalsta materiālus 3. Veicināt skolēnu pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas prasmju attīstību. 4. Pilnveidot darba metodes skolēnu pārbaudes un pašpārbaudes iespēju radīšanai. 1. Vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības valsts standartu mērķu sasniegšana. 2. Nodrošināt iespēju katram skolēnam saņemt savām spējām un interesēm atbilstīgu izglītību. 3. Veicināt katra skolēna izaugsmi un pašapziņu. Iepriekšējā mācību gada darba analīze. Izglītības standartam atbilstīga mācīšanas un mācīšanās procesa īstenošana. Atbalsta nodrošinājumam mācību procesā nepieciešamo metodisko materiālu papildināšana. Atbalsta pasākumu īstenošana mācību priekšmetu stundās skolēniem ar mācīšanās grūtībām un skolēniem, kas mācījušies Direktors, vietnieki MK, dir.vietn. Mācību priekšmetu un atbalsta speciālistu MK Dir.vietn. Atbalsta speciālistu Septembris/ oktobris Darba pašvērtējums, oktobra pedsēde (MK prezentācijas) V.p.d.rezultāti Albalsta metodiskie materiālu prezentācija martā Atbalsta spec. MK un pedagogu sanāksmju 26

27 ārvalstīs. MK.,skolotāji protokoli; metodiski zinātniskā Īstenot mācību procesa diferenciācijas un individualizācijas darba metodes. Veicināt skolēnu pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas prasmju attīstību, izmantojot šim darbam atbilstīgas metodes un darba veidus. Pilnveidot darba metodes skolēnu pārbaudes un pašpārbaudes iespēju radīšanai, izmantojot šim darbam atbilstīgas metodes un darba veidus. Konsultāciju diferencēšana individuālās pieejas īstenošanai darbā ar talantīgajiem un skolēniem ar mācīšanās problēmām. Kvalitatīvs pedagogu darbs skolēnu sagatavošanā olimpiādēm, konkursiem, kvalitatīvu zinātniski pētnieciko darbu izstrādei, valsts pārbauds darbiem Organizēt mācību priekšmetu ārpusklases pasākumus atbilstīgi prioritātēm 2016./2017. mācību gadā Īstenot skolas pedagogu un sadarbības partneru pieredzes apmaiņu. Skolēnu mācību sasniegumu ikdienas mācību darbā un kavējumu analīze Skolēnu mācību sasniegumu valsts pārbaudes darbos analīze Atbalsta speciālistu, skolotāju un vecāku sadarbība darbā ar skolēniem ar mācīšanās grūtībām Dir.vietn., atbalsta spec.mk, māc.pr.skolotāji vietnieki, MK vietnieki, MK Direkt.vietn./ pedagogi Direkt.vietn./ pedagogi vietnieki, metodiskās komisijas vietnieki Pedagogi, dir.vietn. MK, direkt.vietn. Atbalsta spec.mk, klašu audzinātāji sākumā Pastāvīgi Visu gadu Jūnijs/ augusts pedsēde (marts) Metodiski zinātniskā pedsēde (marts) Metodiskās izstrādnes Metodiskās izstrādnes Konsultāciju grafiks, apmeklētība Mykoob.lv VPD, olimpiāžu, konkursu, ZPD rezultāti Ārpuskl. pasākumu plāns Pasākumu scenārijs. MK sanāksmes, pedsēdes Konsiliji, pedsēdes Mykoob.lv Skolēnu vērtējumi valsts pārbaudes darbos Atbalsta speciālistu MK, sarunu protokoli 27

28 Prioritāte: Mērķi: Izglītojamo sasniegumi. Mācību procesam motivējoša un atbalstu iekļaujoša skolēnu sasniegumu vērtēšanas procesa īstenošana. Skolēnu mācību sasniegumu ikdienas darbā, vpd uzlabošana Mācību satura apguves plānošana, ievērojot skolēnu individuālās vajadzības un valsts standartu prasības Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kritēriju izstrāde katram darba veidam atbilstīgi standartā noteiktajām prasībām Māc.priekšmeta vietnieki un MK Augusts tematiskais plāns vadīt. Skolēnu mācību sasniegumu analīze, izaugsmes dinamikas izpēte un analīze Skolā izstrādāt un novadīt paraugeksāmenus. Mācību priekšmetu konsultāciju efektīva un diferencēta izmantošana. Zinātniski pētniecisko darbu izstrādes vadīšana un dalība pilsētas zinātniskajās konferencē Valsts pārbaudes darbu rezultātu salīdzinājums valsts un pilsētas mērogā. MK, direkt.vietn. vietn, kl.audz. un pedagogi MK, pedagogi, dir.vietn.. Dir.vietn, MK, pedagogi vietnieki, pedagogi vietnieki, MK oktobris Skolēnu mācību sasniegumi (Mykoob.lv), to analīze Mykoob.lv Paraugeksāmena darbi, rezultāti Konsult.grafiks, priekšm.skolot. darba pašvērtējums ZPD, konferences rezultāti MK darba pašanalīze, prezentācijas, skolas darba pašvērtējums Prioritāte: Mērķi: Atbalsts izglītojamiem. 1.Īstenot audzināšanas darba uzdevumus, izpildes pārraudzību un analīzi. 2.Sistēmiski un sistemātiski īstenot atbalstu mācīšanas un mācīšanās procesā. 3.Organizēt pasākumus atkarību profolaksei un veselīga dzīvesveida popularizēšanai; sniegt atbalstu karjeras izglītībā. 4. Uzlabot pašpārvaldes darbu, iesaistot tajā jaunus skolēnus, darba plānu un tā izpildes pašvērtējumu publicēt skolas mājas lapā. Skolēnu mācību sasniegumi ir atbilstīgi viņu spējām. Efektīvs audzināšanas darbs skolā Skolēnu aktivitāte mācību darbā un ārpusskolas pasākumos. 28

29 Apzināt skolēnus vājās un stiprās puses. Atbalsta spec. un klases Atbalsta spec. audz.mk, sakumā dokumentācija skolotāji Skolēnu izaugsmi sekmējošu atbalsta pasākumu un mācīšanas un mācīšanās metožu izvēle. Darbs ar skolēniem, kuri piedalās olimpiādēs un ZPD pilsētas, valsts konferencēs. Vecāku dienas (tikšanās ar skolotājiem) organizēšana, tās analīze. Vecāku dienas (tikšanās ar atbalsta speciālistiem) organizēšana. Veiksmes nedēļas organizēšana skolēniem. Skolēnu pašpārvaldes darba un pasākuma plāna istrāde un īstenošana. Izvērtēt piedāvājumu skolēnu dalībai dažādos ārpusskolas projektos. Skolas audzināšanas programmas uzdevumu izpilde. Veikt audzināšanas darba gada plāna izpildes pašvērtējumu Pasākumu atkarību profolaksei un veselīga dzīvesveida popularizēšanai organizēšana. Organizēt atbalstu skolēniem karjeras izglītībā. vietn. Atbalsta spec. MK, skolotaji Direktors, direktora vietn, MK, MP Visi Skolas vide. Atbalsta speciālistu MK, kl.audz., dir.vietn. Metodiskā padome, skolotāji Dir.vietn., pašpārvalde vietn., skolēnu pašpārvalde vietnieki, klašu audz.mk vietnieki, klašu audz.mk Sociālie peagogi, dir.vietn. Dir.vietn. (mēneša pēdējā ceturtdiena) 2x gadā Pēc iepr.gada rezult. izvērtējuma 2x gadā sākumā beigās Atbalsta speciālistu, klases audz. sanāksmes, pedkonsiliji Konsultācijas Vecāku dienas apmeklējumu veidlapa Vecāku tikšanās ar atbalsta speciālistiem analīze Skolēnu sasniegumi (Mykoob.lv) Skolēnu pašpārvaldes darba plāns, pašvērtējums Interneta resursi Audzināšanas programma/ VISC materiāli Audzināšanas darba plāns/ pašvērtējums Audzināšanas programma/ plāns, soc.ped. darba plāns, pasākumi Audzināšanas programma/ plāns, pasākumi Prioritāte: Pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principu īstenošana. Mērķi: Labvēlīga sadarbības vide. 29

30 Skolas ētikas kodeksa aktualizēšana PP Gada Ētikas kodekss Organizēt tikšanās ar sabierībā nozīmīgām personībām Latvijā Savstarpējās sadarbības kultūras uzlabošanas pasākumu īstenošana. Skolēnu pašpārvaldes iesaistīšana sadarbības vides uzlabošanā. Pedagogu un skolēnu vecāku sadarbību veicinošie pasākumi. Drošības pasākumu un instruktāžu īstenošana Administrācija, MP Administrācija, MP Izgl. Pašpārvalde vietnieki vietnieki Gada Gada Visu gadu Visu gadu Pēc plāna Dapartaments, vecāki, sabiedriskās organizācijas Ārpusstundu pasākumi u.c. Arpusstundu pasākumi, konkursi. Darba plāns Darba plāns Prioritāte: Mērķi: Resursi 1. Jaunu skolotāju piesaiste darbam skolā ilgtermiņā 2.Videonovērošanas sistēmas atjaunošana skolā un tās teritorijā 3. Skolas kreisās puses kāpņu rekonstrukcija 4. Informātikas kabinetu remonts un aprīkojuma nomaiņa 5. Mācību kabinetu remonts sākumskolas korpusā 6. Skolas vestibila renovācija. 7. Mazās sporta zāles renovācija. 1. Droša un estētiska skola. Videonovērošanas sistēmas Skolas līdzekļi; Pēc plāna atjaunošana skolā un tās teritorijā. vietnieki Rīgas dome Jaunu pedagogu piesaiste darbam skolā Direktors, Pirms māc.g. Personālresursi ilgtermiņā vietnieki sākuma Pedagogu tālākizglītības procesa Kursu apliecības, Septembris analīze un plānošana vietnieki datu bāze Pieredzes apmaiņas pasākumu Metodisko komisiju organizēšana pēc tālākizglītības kursu vietnieki, MK Māc.gada sanāksmes apmeklējuma. vad. Skolas telpu kārtējais remonts Direktors, dir.vietn. Mācbu gada un vasarā Māc. Kab./ skolas vestibils/ mazā sporta zāle/ kāpnes. Finanses. 30

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr. 3024903267, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, e-pasts livupe@liepaja.edu.lv, interneta vietne www.livupe.edu.lv, lapa sociālajā tīklā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr. 3020900938, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, fakss 63428092 e-pasts specinternatpsk@liepaja.edu.lv, mājaslapa www.liepsip.edu.lv, lapa sociālajā

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

Rīgas domes Izglītības, Jaunatnes un sporta departaments Vidzemes priekšpilsētas nodaļa

Rīgas domes Izglītības, Jaunatnes un sporta departaments Vidzemes priekšpilsētas nodaļa RĪGAS 89. VIDUSSKOLA Hipokrāta iela 27, Rīgā, LV 1079, tālrunis/fakss 67536800, e-pasts R89VS@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2018 Saturs 1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums... 3 2. Rīgas 89.

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa Salas pagasts

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA.

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Liene Zeile Liene Millere Līga Matveja-Vlasova Aktualitātes pedagogu profesionālās

Sīkāk

MergedFile

MergedFile Beverīnas NOVADA PAŠVALDĪBAS BRENGUĻU SĀKUMSKOLAS AVOTKALNi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV - 4245 Tālrunis 29322059, e pasts: brenguluskola@beverina.lv Reģ.Nr. 4411900650 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 SATURA RĀDĪTĀJS 1. Mācību centrs Liepa vispārīgs raksturojums 3 2. Mācību centrs Liepa darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts:

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr.2971902208, PVN Reģ.Nr.90009249367 tālr. 67736378, tālr./ fax 67736379, e-pasts sportaskola@edu.jurmala.lv Jūrmalā

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr. 4413900341 Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122 Tālrunis 64161448, e-pasts:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS  CEĻĀ UZ   SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

8

8 APSTIPRINU s D.Lāce Rīgā 15.08.2014. SASKAŅOTS Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora vietnieks I.Balamovskis Rīgā Rīgas Dome Ūnijas 93, Rīga, LV-1084 tālr./fakss: 67598929,

Sīkāk