APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re"

Transkripts

1 APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr , Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , e-pasts: ATTĪSTĪBAS PLĀNS gadam Bauska-2011.

2 1. Vispārējs skolas raksturojums Bauskas pilsētas pamatskola dibināta gada 22. septembrī, tās dibinātājs ir Bauskas novada Dome /2011. mācību gadā skolā mācās 281 skolēns, kuri dzīvo Bauskas pilsētā skolas tuvumā un Ceraukstes, Īslīces,Codes un citos pagastos, 10 skolēni mācās no ārpus novada pašvaldībām. Skolai ir prestižs vietējā sabiedrībā, tas saistīts ar iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību pamatskolas posmā, labiem mācību sasniegumiem valsts pārbaudes darbos un piedāvāto vispusīgo interešu izglītību. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. Skola realizē pamatizglītības programmu: kods: , licence nr.v no gada 18. maija. Izglītojamo skaits skolā pa gadiem Izg.skaits Prognoze Plānotais

3 Skolas pedagoģiskā personāla kvalitatīvais sastāvs (2010./2011.m.g.) 6 2 augst.ped. 2 mācās maģistri 21 Sociālās vides īss raksturojums Skola atrodas Bauskā, vecpilsētas daļā. Lielākā daļa skolēnu ir no tuvākās apkārtnes. Šajā rajonā dzīvo gan sociāli nodrošinātu ģimeņu bērni, gan arī mazturīgas ģimenes, kas dzīvo mājās ar daļējām ērtībām, vai bez ērtībām. Skolas sociālā vide kopumā ir labvēlīga, taču to vistiešākā veidā ietekmē norises sabiedrībā. 15 % skolēnu ir no maznodrošinātām ģimenēm. 8 % skolēnu kāds no vecākiem strādā ārzemēs. 20 % skolēnu ir no nepilnām ģimenēm. 12% skolēnu ir no daudzbērnu ģimenēm. Skolas fiziskās vides raksturojums Mācības skolā notiek vienā maiņā divos mācību korpusos, kuri savienoti savā starpā. Telpas pilnībā atbilst sanitāri higiēniskajām prasībām. Ir neliela sporta zāle, zāle pasākumiem un ēdamzāle. Netālu no skolas ir sporta laukums. Skolā ir daudz telpaugu gan gaiteņos, gan mācību kabinetos. Skolas fiziskā vide ir sakopta un estētiski noformēta. Skolā ir mūsdienīgi iekārtoti mācību kabineti un klašu telpas, kurās ir interneta pieslēgums, 10 klašu telpās ir datori, kurus var izmantot mācību procesā,, 5 kabineti nodrošināti ar TV un DVD atskaņotāju, 1 kabinets nodrošināts ar interaktīvo tāfeli un dokumentu kameru, ir viena datorklase ar 15 datorkomplektiem.skolā ir gaumīgi iekārtoti skolotāju istaba, bibliotēka ar nelielu lasītavu, medicīnas un zobārstniecības kabineti, skolas muzejs, ēdnīca un kafejnīca. Skolā bez tam ir 2 kopētāji, fotoaparāts, 7 magnetafoni, videokamera, 2 datori atbalsta pedagogiem, 2 bibliotēkā, 1 skolotāju istabā, kā arī portatīvais dators un 5 datori administrācijai, nokomplektēta mūzikas atskaņošanas tehnika. Materiāltehniskā bāze katru gadu tiek atjaunināta un pilnveidota, ir sistēma, kā tās pilnveidē iesaistās visi skolas darbinieki. 3

4 Skolas budžeta nodrošinājums Finansējuma avoti ir valsts un pašvaldības budžets. Finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai, skolas ēku uzturēšanai, tās darbības nodrošināšanai, bet nepietiekami, lai attīstītos un, lai katru telpu varētu iekārtot atbilstoši mūsdienu prasībām, izmantojot modernas tehnoloģijas. Skolas budžets 2010.gadam - Ls Atalgojums- Ls Skolas uzturēšanas izdevumi- Ls Ieņēmumi no telpu īres Ls Skolas īpašie piedāvājumi Skolas audzēkņiem ir iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās. Nodarbības notiek pēc stundām. Skola dažāda vecuma audzēkņiem piedāvā šādas interešu izglītības programmas : Kultūrizglītības jomā : 1.-4.kl. un 5.-9.kl. kori Mazie mūzikas kolektīvi 1.-4.kl., 5.-9.kl. Skatuves runa 3.-9.kl. Tautiskās dejas 1.-4.kl., ritmika 1.-4.kl. Lietišķas mākslas pulciņš 2.-9kl., Tekstilapdrukas un zīda apgleznošanas pulciņš 2.-9.kl. Floristikas pulciņš 2.-9.kl. Teātris 1.-4.kl., 5.-9.kl. Rūķu skola Sporta izglītības jomā : Sporta spēles 1.-4.kl., 5.-9.klase. Basketbols 4.-9.klase. Skola piedāvā fakultatīvās nodarbības mācību priekšmetos. Izglītojamiem tiek dota iespēja papildus apmeklēt konsultācijas pie mācību priekšmetu skolotājiem, sākumskolas skolēniem pēc stundām ir iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupas. Skolā projekta,, Sociālās atstumtības riska mazināšana Bauskas novada izglītības iestādēs ietvaros strādā atbalsta personāls: logopēds, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs. 2. Skolas darbības pamatmērķi 1. Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu sasniegšanu un attīstītu vēlmi pašizglītoties. 2. Veicināt izglītojamo pašizpausmi, pašiniciatīvu, radošas darbības pieredzes iegūšanu, nodrošinot izglītojamo iespējas attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, lai veidotos par patstāvīgām, vispusīgām personībām un atbildīgiem sabiedrības un valsts pilsoņiem. 4

5 3. Skolas galvenie uzdevumi izglītības darbībā 1. Īstenot pamatizglītības programmu, tās mērķus un uzdevumus. 2. Izvēlēties mērķtiecīgas un mūsdienīgas izglītošanas darba metodes un formas. 3. Nodrošināt iespēju kvalitatīvi apgūt pamatizglītību. 4. Sadarboties ar izglītojamo vecākiem ( aizbildņiem ), lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu izglītojošo darbu,kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmas mērķu sasniegšanā. 5. Racionāli izmantot izglītības procesa nodrošināšanai piešķirtos finanšu resursus. 6. Īstenot interešu izglītības programmas. 4. Skolas darba pašvērtējums Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana gadā ir noslēdzies iepriekšējā Attīstības plāna darbības laiks, kas bija sagatavots trim gadiem no 2007.gada līdz 2010.gadam. Attīstība tika plānota visās pamatjomās, izvirzot prioritātes. To realizēšanai tika formulēts mērķis un ieviešanas gaita, noteikti uzdevumi ar izpildes laiku, atbildīgajiem, plānotajiem resursiem un kontroli. Pamatjomā Mācību saturs Prioritāte : jauna mācību satura ieviešana, tā saskaņošana ar mācību priekšmeta standartu. Šobrīd visi skolotāji darbu plāno atbilstoši licencētajai izglītības programmai, priekšmetu paraugprogrammām un jaunajiem mācību priekšmetu standartiem; ievērojot skolēnu spējas, paredz izmantot atbilstošas metodes. Plānošana un jaunā mācību satura iedzīvināšana tiek analizēta metodiskajās komisijās (MK) un pedagoģiskās padomes sēdēs. Pamatjomā Mācīšana un mācīšanās Prioritāte: skolēnu zināšanu vērtēšanas izmantošana mācību sasniegumu paaugstināšanai un pozitīvas attieksmes veidošanai un diferencētas pieejas realizēšana. Skolotāji vērtē skolēnu darbu, ievērojot valstī noteikto skolēnu darba vērtēšanas kārtību un skolas izstrādāto vērtēšanas kārtību. Mācību priekšmetu metodiskās komisijas vienojas par skolēnu darbu vērtēšanas kārtību, izstrādā vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai. Vērtēšanas metodes atbilst skolēnu vecumam un mācību priekšmeta specifikai. Skolēni un vecāki ir informēti par vērtēšanas kritērijiem. Uzsākot darbu, skolēni zina vērtēšanas kārtību, kritērijus katrā mācību priekšmetā. Vērtēšana ir sistemātiska. Skolotāji pamato skolēna darba vērtējumu, analizē pieļautās kļūdas. Tiek norādīts uz skolēnu vājajām un uzsvērtas arī stiprās puses.tas pozitīvi ir ietekmējis skolēnu mācību sasniegumus. 5

6 Pamatjomā Skolēnu sasniegumi Prioritāte : skolēnu ieinteresētības palielināšana sasniegumu uzlabošanā un pozitīvas attieksmes pret mācību darbu veidošana. Skola uzskaita un analīzē skolēnu sasniegumus ikdienā un valsts pārbaudes darbos. Pēdējos gados pieaudzis to skolēnu skaits, kuru gada vērtējumi ir augstāki par 6 ballēm, klasēs vairāk kā divas trešdaļas mācās optimāli un izcili.samazinājies to skolēnu skaits, kuru gada vērtējumos ir 3 balles un zemāk /10.mācību gadā sasniegti labākie rezultāti novadā valsts pārbaudes darbos 3.klasē, 6.klasē matemātikā un latviešu valodā, 9.klasē latviešu valodā un svešvalodās.iegūta 1.vieta valstī latviešu valodas olimpiādē. Pamatjomā Atbalsts skolēniem Prioritāte: interešu izglītības pilnveidošana, lai atbalstītu skolēnu sagatavošanos karjeras izvēlei un sagatavotu mācībām vidusskolā. Skolēniem tiek sniegta informācija par profesiju daudzveidību, par nākotnes plānošanas iespējām. 9. klašu skolēniem regulāri tiek veikta aptauja, lai noteiktu skolēnu intereses un profesionālo orientāciju,pēc tam tiek organizētas gan individuālas, gan grupu pārrunas. Skolēni apmeklē Profesionālās karjeras centru, mācās apgūt nākotnes plānošanas iemaņas. Skolā tiek atbalstīta skolēnu piedalīšanās konkursos, olimpiādēs, projektos. Katru gadu notiek skolas mācību priekšmetu olimpiādes jau vairākus gadus matemātikā, angļu valodā, krievu valodā, bioloģijā. Skolēni piedalās arī rajona olimpiādēs un gūst godalgotas vietas rajonā un valstī. Vairāk kā puse skolotāju piedāvā skolēniem papildus uzdevumus ar paaugstinātu mācību grūtības pakāpi, strādā ar skolēniem pulciņu nodarbībās, fakultatīvajās nodarbībās, veido skolēnos motivāciju. Liela daļa skolotāju strādā papildus ar 9.-to klašu skolēniem, lai viņi būtu konkurētspējīgi vidusskolās. Skola sekmē radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos, piedāvājot plašu interešu nodarbību klāstu. Pamatjomā Skolas vide Prioritāte: skolas vides daudzveidošana un savstarpējo attiecību pilnveidošana. Skola veicina skolēnos, vecākos un skolas darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par skolu. Tas tiek nodrošināts plānveidīgi, veidojot skolas tēlu sabiedrībā, organizējot skolā pasākumus, informējot par skolēnu sasniegumiem dažādās jomās, kā arī izdodot informatīvos bukletus. Skolā regulāri tiek rīkoti pasākumi, kuri saistīti ar valsts svētkiem, atceres un svinamajām dienām. Skolai ir sava atribūtika. Lai nodrošinātu vienlīdzīgumu un taisnīgumu skolā, regulāri tiek veiktas skolēnu un vecāku aptaujas. Skolēnu pašpārvalde aktīvi piedalās skolas dzīves organizēšanā. Skolā ir izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi. Skolas iekštelpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Problēmsituācijas, kuras rodas skolēnu savstarpējās attiecībās vai skolotāju un skolēnu attiecībās, tiek risinātas, nepieciešamības gadījumā iesaistoties psihologam. 6

7 Pamatjomā Resursi Prioritāte: mācību procesa nodrošināšana ar mūsdienīgu tehnoloģiju. Skolas budžets tiek izlietots atbilstoši izvirzītajam prioritātēm, konsultējoties ar pedagogiem un skolas padomi.šajā periodā ir uzlabots skolas nodrošinājums ar datoriem,projektoriem, iegādāta interaktīvā tāfele, skaņu iekārta, modernizēts fizikas kabinets, veikta skolas internetizācija. Skolā ir laba bibliotēka, audiotēka, videotēka. Skolotāji izmanto stundās ierakstus svešvalodās, mūzikas ierakstus, videofilmu ierakstus, datorprezentācijas. Pamatjomā Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Prioritāte: pieņemto lēmumu izpildes kvalitātes un kontroles uzlabošana. Skolas vadība plāno un veic skolas darba iekšējo kontroli un izvērtēšanu visos plānotajos galvenajos darbības virzienos. Informācija par attīstības plāna izpildi, par pieņemto lēmumu izpildes gaitu regulāri tiek sniegta pedagoģiskās padomes un skolas padomes sēdēs, skolas vadības sanāksmēs. Lēmumu kontroli veic skolas vadības grupa un metodisko komisiju vadītāji. Pedagogi veic pašvērtējumu, māca arī skolēniem vērtēt savu darbu. Skolā ir visa nepieciešamā dokumentācija. Ir izstrādāta skolas struktūrshēma. Skolas vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par skolas ikdienas darbu. Skolas darba stiprās puses Skolas pašvērtējums pamatjomās Pamatjomā Mācību saturs Izglītības programma ir licencēta un tiek īstenota. Katrs mācību priekšmeta skolotājs pārzina mācāmā priekšmeta nozīmi skolas izglītības programmas īstenošanā, kā arī savu darbību atbilstošajā izglītības jomā. Skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartus un programmas, vērtēšanas kārtību un formas. Mācību apguves saturs,mācību līdzekļi, metodes,vērtēšanas formas secīgi ietverti mācību priekšmetu tematiskajos plānos. Skolotāji sadarbojas tematisko plānu, pārbaudes darbu izstrādē un pilnveidē. Mācību procesā skolotāji ievēro skolēnu vecuma īpatnības. Skolotāji apmeklē tālākizglītības kursus un notiek skolotāju pieredzes apmaiņa. 7

8 Tālākās attīstības vajadzības Gūt jaunu pieredzi, piedaloties ESF projekta,,dabaszinātnes un matemātika aprobācijā pamatskolā. Iesniegt licencēšanai pamatskolas pedagoģiskās korekcijas programmu un speciālās izglītības programmas bērniem ar dzirdes un mācību traucējumiem. Pilnveidot izglītības programmu īstenošanu. Pamatjomā Mācīšana un mācīšanās Skolas darba stiprās puses Skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību priekšmeta specifikai un skolēna vecumam, spējām atbilstošas mācību metodes un formas. Skolā pastāv noteikta kārtība bibliotēkas izmantošanai, kā arī datorklases, interneta resursu un dažādu tehnoloģiju izmantošanai. Ir izstrādāta un ieviesta skolēnu zināšanu un prasmju diagnosticēšanas sistēma un vērtēšanas sistēma, skolotāji kompetenti vērtē skolēnu mācību darbu. Skolotāji mācību priekšmetu programmu īstenošanā veido saikni ar reālo dzīvi, organizē mācību ekskursijas, māca skolēniem izstrādāt projekta darbus. Skolotāji stundās izmanto interaktīvās mācību metodes, informāciju tehnoloģijas, mācību videofilmas, pašizveidotus metodiskos materiālus. Skolēni prot strādāt individuāli un grupās,viņiem ir labas sadarbības prasmes. Skolā sistemātiski un mērķtiecīgi reģistrē vērtējumus, apkopo informāciju par katra skolēna mācību sasniegumiem un analizē dinamiku mācību priekšmetu un klašu griezumā Skolā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai par skolēnu mācību sasniegumiem, stundu apmeklējumiem, uzvedību. Skolas vadība operatīvi analizē skolēnu mācību sasniegumus, analīzes rezultātus apspriež ar mācību priekšmetu skolotājiem. Tālākās attīstības vajadzības Pilnveidot skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu. Iesaistīt skolēnus ar zemu mācību motivāciju uzņemties līdzatbildību par mācību darbu, kā arī plašāk izmantot skolas piedāvātās papildus iespējas ( konsultācijas, fakultatīvās papildstundas ). 8

9 Attīstīt skolēnos paškontroles un pašvērtēšanas prasmes. Uzlabot skolēnu patstāvīgā mācību darba prasmes.. Pamatjomā Skolēnu sasniegumi Skolas darba stiprās puses Skolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu uzskaitei, tās ievērošanu kontrolē un pārrauga./ Pedagoģiskās padomes sēdēs, sekmju izraksti, žurnāli, dienasgrāmatas, starpsemestru ziņojumi, regulāri ziņojumi par skolēnu sekmēm un sasniegumiem vecākiem./ Skola uzskaita un analizē skolēnu sniegumu valsts pārbaudes darbos. Skola veic skolēnu snieguma salīdzinošo analīzi novada un valsts mērogā. Skolai kopumā ir labi rezultāti valsts pārbaudes darbos,tie ir labāki nekā novadā vidēji. Skolēniem ir labi sasniegumi mācību olimpiādēs un dažādos konkursos. Tālākās attīstības vajadzības Izveidot, ieviest un efektīvi pielietot mūsdienīgu, vienotu skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaites sistēmu. Padziļināti strādāt ar talantīgajiem skolēniem. Uzlabot skolēnu individuālos mācību sasniegumus, atbilstoši viņu spējām. Samazināt to skolēnu skaitu, kuru gada vērtējumi ir zemāki par 4 ballēm, īpaši matemātikā un angļu valodā. Pamatjomā Atbalsts skolēniem Skolas darba stiprās puses Skolā sekmīgi nodrošina veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību skolēniem. Skolā ir psiholoģiskās un sociālās palīdzības nodrošinājums, projekta ietvaros darbojas atbalsta personāls, ir nodrošināta individuālā pieeja skolēnu problēmu risināšanai. 9

10 Skolā ir droša vide, ir izstrādāta sistēma skolēnu instruēšanai par dažādiem drošības jautājumiem. Skolā aktīvi darbojas skolēnu pašpārvalde. Skola atbalsta talantīgos skolēnu, kā arī skolēnus, kuriem ir grūtības mācībās, piedāvājot individuālās konsultācijas. Klašu audzinātāji īsteno vienotu skolas izstrādātu audzināšanas programmu, kura balstās uz skolēnu izpēti un vērtīborientāciju. Skola piedāvā skolēniem interešu izglītības programmas, kas nodrošina skolēnu vispusīgu spēju attīstību, nodrošina radošās pašizpausmes. Skola informē skolēnus un vecākus par tālākās izglītības iespējām, skolā ir sagatavots karjeras izglītības speciālists. Skolai ir labi sasniegumi interešu izglītības skatēs un konkursos novadā, valstī. Tālākās attīstības vajadzības Uzlabot klašu audzinātāju un atbalsta personāla sadarbību to skolēnu atbalstam, kuriem ir mācību grūtības. Uzlabot darbu ar talantīgiem bērniem. Pilnveidot atbalsta personāla sadarbību ar vecākiem, kuru bērniem ir mācību grūtības. Pamatjomā Skolas vide Skolas darba stiprās puses Skola veicina skolēnos, vecākos un skolas darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par skolu, skolā ir pozitīva sadarbības vide. Skolēni lepojas ar savu piederību skolai, piedalās olimpiādēs, konkursos un sacensībās, aizstāvot tās godu. Skolēni zina un ievēro Iekšējās kārtības noteikumus, ir noteikta kārtība kā tiek izskatīti pārkāpumi. Skolā plāno un īsteno pasākumus, kas uzlabo savstarpējo sadarbības kultūru. Skolēni jūtas skolā vienlīdzīgi, neatkarīgi no tautības, dzimuma, turības. Skolai ir kvalificēts pedagoģiskais, atbalsta un tehniskais personāls. Skolotāji izmanto tālākizglītības iespējas, iesaistās dažādos projektos, tālākizglītības kursos, semināros. 10

11 Labi izveidota mācību vide matemātikā, bioloģijā, fizikā, ķīmijā, informātikā. Skolā ir noteikta kārtība mācību kabinetu, materiāli tehnisko mācību līdzekļu izmantošanai. Skolai ir skolas simbolika, mājas lapa, dienasgrāmatas, diplomi, skolēniem. Notiek pārdomāti un kvalitatīvi svinīgie pasākumi un koncerti. Skolā ir sakopta un estētiska vide. Tālākās attīstības vajadzības Uzlabot skolas energoefektivitāti un ugunsdrošību. Veikt skolas sporta zāles jumta remontu. Vairāk iesaistīt skolēnus un darbiniekus energoresursu taupīšanā. Nomainīt skolas sporta laukuma segumu. Nomainīt nolietotās klašu mēbeles un apgaismes ķermeņus. Veikt klašu telpu un skolas koplietošanas telpu remontu. Pilnveidot sadarbību mācību procesā starp skolēnu un skolotāju. Pamatjomā Resursi Skolas darba stiprās puses Skola rūpējas par nepieciešamo materiāli tehnisko resursu iegādi izglītības programmu īstenošanai. Skolā ir noteikta kārtība bibliotēkas, lasītavas, datorklases izmantošanai. Skolas direktors iesaista skolas darbiniekus finanšu līdzekļu plānošanā un sadalē. Skolā izveidotas un darbojas priekšmetu metodiskās komisijas. Skolā darbojas psihologs, logopēds, sociālais pedagogs. Skolotāji aktīvi piedalās tālākizglītības programmās. Tālākās attīstības vajadzības Iegādāties datortehniku un multimediju projektorus. Aprīkot klases ar žalūzijām vai aptumšošanas aizkariem. Plašāk izmantot jau esošās informāciju tehnoloģijas mācību procesā, savstarpējā saziņā ar vecākiem, skolas darba analīzē. 11

12 Pamatjomā Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Skolas darba stiprās puses Skolas vadība plāno skolas darba pārraudzību un izvērtēšanu. Skolas vadība koordinē un pārrauga metodisko komisiju darbu. Skolas vadība nodrošina sadarbību ar Skolas padomi, Izglītības pārvaldi, pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām. Skolas darbu reglamentējošie dokumenti atbilst likumu prasībām. Tālākās attīstības vajadzības Pilnveidot skolas darba pašvērtēšanas procesu. Regulāri analizēt attīstības plāna sasniegtos rezultātus. Celt metodisko komisiju profesionālo kompetenci. 12

13 5. Bauskas pilsētas pamatskolas attīstības prioritātes gadam Pamatjoma Mācību saturs Piedalīšanās ESF projekta,,dabaszinātnes un matemātika īstenošanā pamatskolā.. Izglītības programmu īstenošanas pilnveide. Mācīšana un mācīšanās Skolēnu sasniegumi Skolēnu sasniegumu vērtēšanas pilnveide. Skolēnu personīgās atbildības veicināšana par savu darbību. Skolēnu patstāvīgo mācīšanās Skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaites pilnveide. prasmju pilnveide. Atbalsts skolēniem Skolas vide Atbalsts skolēniem ar mācību grūtībām. Skolas energoefektivitātes un drošības palielināšana. Talantīgo skolēnu atbalsta sistēmas pilnveide. Fiziskās un sadarbību veicinošas vides pilnveide. Resursi IKT nodrošinājuma palielināšana un to iespēju plašāka izmantošanas. Esošo pedagoģisko resursu racionāla izmantošana. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Skolas darba pašvērtēšanas procesa pilnveide.. Metodisko komisiju profesionālo kompetenču pilnveide. 13

14 6. Prioritāšu realizēšanas plānojums Pamatjoma Prioritāte Mērķis Laiks Mācību saturs Piedalīšanās ESF projekta,,dabaszinātnes un matemātika īstenošanā pamatskolā Aprobēt mācību metodiskos materiālus, kuri ir izstrādāti ESF projektā,,dabaszinātnes un matemātika g. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Pārraudzība 1. Piedalīties organizētajos kursos un semināros. 2. Organizēt atklātās stundas. 3. Analizēt projektā veikto pasākumu rezultātus. 4. MK iepazīties ar projektā iesaistīto skolēnu mācību sasniegumiem un izvērtēt tos. 5. Aprobēt projekta ietvaros izdotos metodiskos materiālus un mācību līdzekļus, dalīties pieredzē par to izmantošanu. Dir. v.izgl.jomā Dir. v.izgl.jomā MK MK Priekšmetu skolotāji, MK Dir. v.izgl.jomā 14

15 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Laiks Mācību saturs Izglītības programmu īstenošanas pilnveide. Nodrošināt valsts Vispārējās pamatizglītības standartā izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanu g. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Pārraudzība 1. Izveidot un aprobēt tematiskos plānus svešvalodā un Latvijas vēsturē. 2. Mācību priekšmetu metodiskajās komisijās izvērtēt tematisko plānu īstenošanas kvalitāti atbilstoši valsts pamatizglītības standartam minētajos priekšmetos. 3. Integrēt skolēnus ar mācīšanās traucējumiem skolā. 4. Organizēt pedagoģiskās padomes sēdi par Valsts pamatizglītības standarta ieviešanas rezultātiem svešvalodā un Latvijas vēsturē. 5. Organizēt atklātās stundas un seminārus par Valsts pamatizglītības standarta īstenošanas iespējām nosauktajos priekšmetos. 6. Sniegt metodisko atbalstu. Dir.v.izgl.jomā, MK Dir.v. izgl.jomā Dir.v. izgl.jomā Dir.v. izgl.jomā MK MK 15

16 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Laiks Mācīšana un mācīšanās Skolēnu sasniegumu vērtēšanas pilnveide. Paaugstināt skolotāju profesionālo kompetenci daudzveidīgu vērtēšanas veidu un metožu izmantošanā g. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Pārraudzība 1. Organizēt metodisku semināru ciklu par vērtēšanas veidiem, paņēmieniem un dažādo vērtēšanas veidu īstenošanas iespējām mācību stundās. 2. Organizēt semināru par formatīvās vērtēšanas izmantošanas iespējām dažādās stundas fāzēs un pašvērtējuma izmantošanu formatīvajā vērtēšanā. 3. Mācību priekšmetu MK pārrunāt par mācību priekšmeta specifiskajām iespējām mācību stundās, veicot vērtēšanu un vērtēšanas kā sadaļas atspoguļošanas iespējām skolotāju tematiskajos plānos. Dir. v.izgl.jomā Dir. v.izgl.jomā Dir. v.izgl.jomā 4. Vērot mācību stundas ar mērķi, noskaidrot daudzveidīgu vērtēšanas veidu un paņēmienu izmantošanu skolotāju stundās. MK Dir. v.izgl.jomā 16

17 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Laiks Mācīšana un mācīšanās Skolēnu personīgās atbildības veicināšana par savu darbību. Celt skolēnu personīgo atbildību par mācību sasniegumiem g. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Pārraudzība 1. Nodrošināt skolēniem nepieciešamo informāciju par vispārējām prasmēm mācīties un prasmēm mācīties konkrētā mācību priekšmetā. 2. Organizēt skolotāju piedalīšanos tālākizglītībā (kursi, semināri) par skolēnu mācīšanās prasmju pilnveidi. 3. Izmantot jaunākās mācību tehnoloģijas un metodes mācību procesā, lai palielinātu skolēnu atbildību par savu darbu. 4. Paaugstināt mācību stundas kvalitāti: dažādu mācību satura apguvei piemērotu mācīšanās metožu izmantošana; vispārējās pamatizglītības programmu izmaiņu realizācija, liekot pamatā izglītojamā darbību. 5. Katrai metodiskajai komisijai organizēt atklātās stundas par mācību metodēm skolēnu mācīšanās prasmju pilnveidei un atbildības palielināšanai. Priekšmetu skolotāji Direktora vietnieki Priekšmetu skolotāji Priekšmetu skolotāji MK Dir. v.izgl.jomā Dir. v.izgl.jomā Dir. v.izgl.jomā Dir. v.izgl.jomā 17

18 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Laiks Skolēnu sasniegumi Skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaites pilnveide. Uzlabot skolēnu sasniegumus, veicināt izaugsmes dinamiku g. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Pārraudzība 1. Veikt ikgadējo 3., 6.un 9. klašu skolēnu mācību sasniegumu dinamikas analīzi valsts pārbaudes darbos. 2. Veikt skolēnu mācību sasniegumu salīdzinošo analīzi novada un valsts līmenī. 3. Izstrādāt priekšlikumus skolēnu mācību sasniegumu augšupvērstas dinamikas nodrošināšanai. 4. Veikt skolēnu mācību sasniegumu dinamikas analīzi mācību priekšmetu stundās. 5. Organizēt seminārus un pieredzes apmaiņu par skolēnu mācību sasniegumu dinamikas datiem. Priekšm.skolotāji Priekšm.skolotāji Dir.v. izgl.jomā 18

19 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Laiks Skolēnu sasniegumi Skolēnu patstāvīgo mācīšanās prasmju pilnveide. Paaugstināt skolēnu sasniegumu rezultātus, paaugstinot viņu personisko atbildību, pilnveidot viņu pašvērtēšanas prasmes g. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Pārraudziba 1. Rosināt izglītojamos veikt savu pašvērtējumu un prognozēt mācību rezultātus. 2. Iesaistīt izglītojamos mācīšanās procesu analīzē. 3. Paaugstināt skolēnu sasniegumu rezultātus, paaugstinot viņu personisko atbildību, pilnveidot viņu pašvērtēšanas prasmes. 4. Pilnveidot darbu pie skolēnu mācību motivācijas veidošanas. 5. Organizēt atklātās stundas un pieredzes apmaiņu par daudzveidīgu metožu izmantošanu mācīšanas un mācīšanās procesā. Priekšm.skolotāji Priekšm.skolotāji Priekšm.skolotāji Priekšm.skolotāji Priekšm.skolotāji 19

20 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Laiks Atbalsts skolēnam Atbalsts skolēniem ar mācību grūtībām. Sniegt atbalstu skolēniem ar grūtībām mācībās un atbalstīt katra skolēna individuālo izaugsmi g. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Pārraudzība 1. Sniegt mērķtiecīgu atbalstu izglītojamiem ar nepietiekamu mācību apguves līmeni. 2. Nodrošināt vecākus ar savlaicīgu, saprotamu un motivējošu informāciju par skolas mācību procesa un konkrētā skolēna mācību rezultātiem. 3. Metodiskajām komisijām izvērtēt diferencētas pieejas skolēniem ar grūtībām mācībās efektivitāti. 4. Regulāri informēt skolēnu vecākus par skolas atbalstu skolēniem. 5. Pilnveidot neattaisnoto kavējumu uzskaiti. 6. Palīdzēt izveidot individuālos mācību plānus skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Priekšm.skolotāji Klašu audz. MK vad. Klašu audz. Atbalsta personāls Klašu audz. Atbalsta personāls Klašu audz. 20

21 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Laiks Atbalsts skolēnam Talantīgo skolēnu atbalsta sistēmas pilnveide. Atbalstīt skolēnu individuālo izaugsmi, pilnveidojot darbu ar talantīgajiem skolēniem g. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Pārraudzība 1. Skolotājiem veicināt talantīgo skolēnu izaugsmi, iesaistot viņus olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos, sacensībās. 2. Pirms novada olimpiādēm organizēt skolas olimpiādes un konkursus. 3. Sniegt mērķtiecīgu atbalstu talantīgo bērnu vēlmei izkopt savus dotumus. 4. Informēt skolēnus, vecākus par skolēnu individuālajiem sasniegumiem. 5. Metodiskajām komisijām izvērtēt darba efektivitāti ar talantīgajiem skolēniem. 6. Regulāri apspriest ar skolēnu pašpārvaldi skolas pasākumu kvalitāti, skolēnu mācību sasniegumus. Priekšm.skolotāji Priekšm.skolotāji Priekšm.skolotāji Klašu audz. MK vad. 21

22 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Laiks Skolas vide Skolas energoefektivitātes un drošības palielināšana. Samazināt siltuma zudumus un nodrošināt labvēlīgus apstākļus mācību darbam g. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Pārraudzība 1. Veikt skolas energoauditu. 2. Veikt skolas energoefektivitātes paaugstināšanu atbilstoši energoauditā noteiktajiem pasākumiem. 3. Veikt koka jumta konstrukciju apstrādi ar antipirēnu. 4. Ierīkot ugunsdzēsības signalizāciju. 5. Mācīt skolēniem ikdienā taupīt energoresursus skolā un mājās. Dir.vietn.saimn.darbā Dir.vietn.saimn. darbā Dir.vietn.saimn. darbā Dir.vietn.saimn. darbā Pedagogi Direktora vietnieki 22

23 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Laiks Skolas vide Fiziskās un sadarbību veicinošas vides pilnveide. Veicināt pilnvērtīgu skolotāju un izglītojamo sadarbību estētiskas un funkcionālas vides izveidošanā g. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Pārraudzība 1. Veikt skolas telpu kosmētisko remontu, racionāli izmantojot piešķirtos budžeta līdzekļus. 2. Plānot un realizēt skolas sporta laukuma seguma nomaiņu, laukuma pilnveidošanu. 3. Pilnveidot mācību kabinetu aprīkojumu, nodrošinot tos ar datoriem un projektoriem. 4. Nomainīt novecojušās mēbeles un apgaismes ķermeņus atbilstoši budžeta līdzekļiem. 5. Radīt iespējas skolēnu radošai pašizaugsmei daudzveidīgā darbībā mācību stundā un ārpus tām. 6. Uzlabot skolas sadarbību ar izglītojamo ģimenēm un veicināt izpratni par izglītības nozīmi. 7. Turpināt pilnveidot labvēlīgu saskarsmi un sadarbību mācību procesā, veicinot uzticēšanos starp skolēniem un skolotājiem. Dir.vietn.saimn.darbā Dir.vietn.saimn. darbā Dir.vietn.saimn. darbā Dir.vietn.saimn. darbā Pedagogi Skolas vadība, pedagogi. Pedagogi Direktora vietnieki Direktora vietnieki 23

24 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Laiks Resursi IKT nodrošinājuma palielināšana un to iespēju plašāka izmantošana. Nodrošināt mācību telpas ar darba spējīgiem datoriem un projektoriem, efektīvāk izmantot to iespējas g. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Pārraudzība 1. Iegādāties jaunus datorus un multimediju projektorus atbilstoši skolas budžeta iespējām. 2. Aprīkot kabinetus ar žalūzijām vai aizkariem, lai būtu iespējas kvalitatīvi izmantot multimediju projektorus. 3. Pilnveidot skolotāju prasmes strādāt ar jaunajām tehnoloģijām. 4. Rīkot skolotāju pieredzes apmaiņu par IT izmantošanu. 5. Kvalitatīvas un funkcionālas skolas mājas lapas izveide. 6. Pilnveidot e-klases iespēju izmantošanu. 7. Informēt un motivēt skolēnu vecākus izmantot e-klases iespējas. Dir.vietn.saimn.darbā Dir.vietn.saimn. darbā Dir.vietn.izgl.jomā Dir.vietn.izgl.jomā Inform.skolotājs Skolas vadība, pedagogi. Pedagogi Direktora vietn.izgl.jomā Direktora vietn. izgl.jomā 24

25 Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Prioritāte Skolas darba pašvērtēšanas procesa pilnveidošana. Veikt skolas darbības kvalitatīvu izvērtēšanu un izmantot to skolas darba plānošanā. Mērķis Laiks g. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Pārraudzība 1. Izstrādāt kārtību, formu un kritērijus kā tiek veikta skolas darba pašvērtēšana, atbilstoši pienākumiem un atbildības jomām. 2. Uzlabot metodisko komisiju lomu pašvērtēšanas procesā. 3. PInveidot sadarbību ar skolas padomi skolas pašvērtējuma veikšanā. 4. Visu skolas darbinieku, vecāku un skolēnu iesaistīšana skolas stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo uzlabojumu noteikšanā. Direktora vietnieki MK vadītāji,dir.vietn.izglītības jomā Direktora vietnieki Skolas vadība, pedagogi. 25

26 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Laiks Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana MK profesionālo kompetenču pilnveide. Palīdzēt pedagogam orientēties mūsdienu izglītības aktualitātēs, profesionāli pilnveidoties un sadarboties g. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Pārraudzība 1. Mērķtiecīgi organizēt skolotāju profesionālo pilnveidošanos. 2. Apmācīt skolotājus profesionāli reflektēt savu darbu un analizēt to. 3. Veikt izpēti, kā skolotāji izmanto mūsdienīgas mācību metodes un tehnoloģijas izglītojamo mācīšanas un mācīšanās procesā. 4. Izstrādāt ieteikumus skolotājiem par analītiskā darba veikšanu, analizējot skolēnu sasniegumus, prasmes un iemaņas. 5. Veicināt MK piedalīšanos dažādos konkursos un projektu izstrādē. MK vadītāji MK vadītāji MK vadītāji MK vadītāji MK vadītāji Dir.vietn.izgl.jomā Dir.vietn.izgl.jomā Dir.vietn.izgl.jomā Dir.vietn.izgl.jomā Direktora vietn.izgl.jomā Bauskas pilsētas pamatskolas direktors J.Rumba 26

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa Salas pagasts

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts:

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr. 4213900387 Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr.65307660, e-pasts:livanu2vsk@livani.lv LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr. 3024903267, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, e-pasts livupe@liepaja.edu.lv, interneta vietne www.livupe.edu.lv, lapa sociālajā tīklā

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr. 4413900341 Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122 Tālrunis 64161448, e-pasts:

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

Jaunjelgavas novada SECES PAGASTA PAMATSKOLA Seces pagastā LV-5124 tālr reģ.nr Jaunjelgavas novada Seces pagasta pamatskola Seces

Jaunjelgavas novada SECES PAGASTA PAMATSKOLA Seces pagastā LV-5124 tālr reģ.nr Jaunjelgavas novada Seces pagasta pamatskola Seces Jaunjelgavas novada SECES PAGASTA PAMATSKOLA Seces pagastā LV-5124 tālr.65129308 reģ.nr. 4512900983 Jaunjelgavas novada Seces pagasta pamatskola Seces pagasta pamatskola, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads

Sīkāk

Microsoft Word - Jeru pamatskolas pašvērtējuma ziņojums.doc

Microsoft Word - Jeru pamatskolas pašvērtējuma ziņojums.doc Rūjienas novada pašvaldība Jeru pagasta pārvalde JERU PAMATSKOLA Reģ.Nr.4412900639 Jeru pagastā,rūjienas novadā,p/n Endzele,LV-4234 Tālr.64230940,fakss 64219011,e-pasts: jeru.pamatskola@rujiena.lv Jeru

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts:

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts: Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv Mājas lapa: http://www.p1p.edu.lv/

Sīkāk

MergedFile

MergedFile Beverīnas NOVADA PAŠVALDĪBAS BRENGUĻU SĀKUMSKOLAS AVOTKALNi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV - 4245 Tālrunis 29322059, e pasts: brenguluskola@beverina.lv Reģ.Nr. 4411900650 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 3. jūnijs rīkojumu Nr. 262 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0176 Profesija Psihologa asistents Kvalifikācijas līmenis 5 Nodarbinātības

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: izglītības iestādes reģistrācijas Nr

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: izglītības iestādes reģistrācijas Nr GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4413900967, izglītības iestādes vadītājs Aivars Mednis PAŠNOVĒRTĒJUMS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk