8

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "8"

Transkripts

1 APSTIPRINU s D.Lāce Rīgā SASKAŅOTS Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora vietnieks I.Balamovskis Rīgā Rīgas Dome Ūnijas 93, Rīga, LV-1084 tālr./fakss: , e-pasts Reģ.Nr Skolas : D.Lāce ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014./ /2017. mācību gadam

2 Vispārējs skolas raksturojums dibināta 1971.gadā. Tā ir Rīgas domes pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības programmu un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu ar 4 apakšnovirzieniem (matemātikas, ekonomikas, veselības un sporta, vispārējais) Izglītības programmu apguvē izmantotā valoda: latviešu. Skola realizē šādas izglītības programmas: Programmas Licence Kods nosaukums Datums Nr. Pamatizglītības programma Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma Skolēnu skaits V Derīguma termiņš Uz nenoteiktu laiku beztermiņa Skola realizē 20 interešu izglītības programmas. Tajās piedalās aptuveni 65% no kopējā skolēnu skaita. Skolā mācās mikrorajonā un Rīgas rajona pašvaldībās dzīvojošie skolēni /2014. mācību gada noslēgumā skolā mācījās 985 skolēni /2015. mācību gadā mācības uzsāks vairāk nekā 1000 skolēni. Skolā būs 35 klašu komplekti. Pieprasījums uz vietām 1. klasē pieaug ar katru gadu, tādēļ jau otro gadu esam spiesti atvērt ceturto paralēlo 1.klasi, kas nākamajā gadā mūs piespiedīs paplašināt otro maiņu, ja RD IKSD neatradīs kādu risinājumu mūsu skolas telpu paplašināšanai.ļoti ceram uz papildus telpām, lai tuvākajā laikā varētu likvidēt 2.maiņu, lai visiem gribētājiem varētu nodrošināt pagarinātās dienas grupu, lai plašāk varētu izvērst interešu izglītību un ārpusklases pasākumus visu vecumu skolēniem. Skolas personāla kvantitatīvais un kvalitatīvais sastāvs Skolā strādā 87 pedagoģiskie darbinieki, no tiem blakusdarbā skolotāji ir ar augstāko pedagoģisko izglītību, 2 pedagogi vēl mācās, 34 maģistri. 14 skolotāji ir šīs skolas absolventi. Skolā strādā atbalsta personāls divi sociālie pedagogi, divi bibliotekāri, speciālais pedagogs, psihologs, logopēds un medmāsa. Ir 27 tehniskie darbinieki. 2

3 Skolas vadību nodrošina, 5 direktora ( ar nepilnām slodzēm) izglītības jomā, direktora vietnieks informātikas jautājumos un direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā. Skolas finansējums Skolas budžetu nodrošina valsts budžeta mērķdotācija skolotāju darba algām un Rīgas domes pašvaldības finansējums skolas uzturēšanai. Skolai ir ieņēmumi no maksas pakalpojumiem. Izglītības iestādes kopējais finansējums: gadā (Ls) gadā(ls) 2014.gadā(eiro) Kopējais gada budžets, t.sk , , ,00 Pašvaldības budžets , , ,00 Valsts dotācijas pedagogu algām , , ,00 Kopējais finansējums mācību grāmatu iegādei: 2012.gadā 5161,00 Ls, tajā skaitā no valsts budžeta mērķdotācijas Ls, 2013.gadā 19314,00 Ls, tajā skaitā no valsts budžeta mērķdotācijas 5858,00 Ls, 2014.gadā 28643,00 eiro, tajā skaitā no valsts budžeta mērķdotācijas 18620,00 eiro. Skolas administrācija plāno papildus finansējuma piesaisti gadā par maksas pakalpojumiem papildus iegūts 2790,00 Ls, 2013.gadā par maksas pakalpojumiem Ls., bet 2014.gadā euro Skolas īpašie piedāvājumi: iespēja iegūt vidējo izglītību vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (4 apakšvirzieni) ar padziļinātu angļu valodas, ekonomikas, bioloģijas, fizikas un matemātikas apguvi. Pieejams plašs ārpusskolas aktivitāšu klāsts interešu izglītības pulciņi (tautas deju kolektīvs Dzērvenīte, 5 kori, 3 ansambļi, teātris, lietišķā māksla, u.c.), sporta sekcijas ( basketbols, volejbols, florbols, karatē, VFS). skola atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā ar plašu netālu esošu zaļo zonu (Biķernieku mežs), ar ērtu sabiedriskā transporta sistēmu ar Rīgas centru, apkārt esošajiem Rīgas mikrorajoniem un Pierīgā esošajām apdzīvotajām vietām. augstas klases sportistiem vidusskolā piedāvājam mācības pēc individuāla plāna, ja treniņu dēļ nākas daudz kavēt stundas. 3

4 Skolas darbības pamatmērķi: 1. Nodrošināt pilnvērtīgu mācību un audzināšanas procesu, radot labvēlīgu vidi bērna attīstībai un tālākizglītībai. 2. Veidot skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, apkārtējo vidi un valsti. Skolas darba pašvērtējums Mācību saturs Iepriekšējo gadu prioritātes šajā jomā bija: Detalizētu tematisko plānu izstrāde atbilstoši jaunajiem standartiem vidusskolā. Otras izglītības programmas izstrāde vidusskolā. Skolotāji zina un izprot mācību priekšmetu standartu un programmu prasības un strādā atbilstoši tām. Katrā metodiskajā komisijā ir izstrādāts vienots tematiskā plāna strukturējums, ievērojot katras metodiskās komisisjas darba specifiku un skolēnu kvalitatīvo sastāvu. Sekojot pārmaiņām sabiedrībā saistībā ar vidējās izglītības sniegtajām zināšanām, prasmēm un iemaņām, ir veikti grozījumi vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods ), ieviešot trīs jaunus mācību plānus: ekonomikas - padziļināta ekonomikas, matemātikas un angļu valodas apguve; matemātikas - padziļināta matemātikas un fizikas apguve; veselības un sporta - padziļināta bioloģijas apguve un iespēja izstrādāt individuālo apmācības plānu augsta līmeņa sportistiem. Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības Veiksmīgi noris pamatizglītības un Ieviest vispārizglītojošās vidējās vidējās izglītības standartu realizācija. izglītības programmu ar pastiprinātu Mācību priekšmetu programmas un humanitāro un estētisko mācību tematiskie plāni tiek realizēti atbilstoši priekšmetu apguvi vai izveidot esošās standartiem. programmas 5. apakšnovirzienu ar šādu Vispārējās vidējās izglītības ievirzi. vispārizglītojošā virziena programmā ir Vidusskolā pastiprināt svešvalodu izstrādāti un ieviesti 4 apakšnovirzieni. mācīšanu un piedāvāt apgūt programmēšanu, izmantojot fakultatīvās vai individuālās un grupu darba stundas. 4

5 Mācīšana un mācīšanās Skolēnu mācīšanās prasmju attīstīšana. Skolēnu līdzatbildības mācību procesā veicināšana, izmantojot pašvērtējumu. Līdz ar e-klases piedāvātajām iespējām saziņai ar vecākiem, uzlabojusies skolotāju un vecāku sadarbība skolēnu mācību motivācijas celšanā. Vecāki ar e-klases starpniecību tiek regulāri informēti par skolēnu sekmēm skolā, konsultāciju apmeklētību. Klasēs regulāri tiek analizēti skolēnu sasniegumi mācībās, rosināti pašvērtēšanai. Skolotāji mācību stundās izvēlas skolēnu vecumposmam, spējām un interesēm atbilstošas mācību metodes un paņēmienus, pēc iespējas nodrošinot diferencētu pieeju katram skolēnam. Metodiskajās komisijās, pedagoģiskās padomes sēdēs regulāri tiek analizēti pārbaudes darbu rezultāti. Metodisko komisiju vadītāji, dir. izglītības jomā sniedz metodisko palīdzību jaunajiem skolotājiem mācību stundu plānošanā un organizēšanā. Saskaņā ar skolas Metodiskās padomes un metodisko komisiju plāniem tika akcentēts vērtēšanas kā nozīmīgas mācību procesa sastāvdaļas nozīmīgums. Tika optimizēta skolas vērtēšanas kārtība. Veiktie grozījumi virzīti uz to, lai skolēns savlaicīgi plānotu savu darbību, lai visi vērtējumi tiktu iegūti savlaicīgi un iespējami augstā kvalitātē. Metodiskās komisijas skolotājiem tika aktualizēts arī pašvērtējums kā vērtēšanas forma un tā nozīmīgums ikdienas darbā. Stiprās puses Pilnīgota skolēnu zināšanu vērtēšanas kārtība, saskaņotība visos vecumposmos un mācību priekšmetos. Pedagogi aizvien aktīvāk un motivētāk apgūst jaunās informāciju tehnoloģijas, uzlabojot to lietošanas efektivitāti ikdienas mācību darbā, kā arī seko līdzi jaunākajām tendencēm Tālākās attīstības vajadzības Turpināt motivēt skolēnus darbam mācību stundās optimāla rezultāta iegūšanai, atbilstoši savām spējām. Veicināt/ attīstīt sadarbību ar portālu novērtējot un apsverot šī portāla piedāvāto iespēju izmantošanu mācību procesa organizēšanā. Mūsdienīga, uz skolēnu vajadzībām 5

6 sava mācību priekšmeta pasniegšanā. Aktīvi norit pedagogu pieredzes apmaiņa gan skolas ietvaros, gan ārpus tās, īpaši saistībā ar inovatīvās pieredzes sadarbības tīkla 2.posma aktivitātēm matemātikas un dabaszinātņu skolotājiem. Uzlabojusies mācību darba kvalitāte darbā ar skolēniem, kuriem ir īpašas vajadzības (atbalsta pasākumi) un interesēm orientēta mācību procesa nodrošināšanā, izmantojot iekšējos kadru resursus, skolotājiem piedāvāt apgūt IKT prasmes (mākoņservisi, rīki tiešsaistes grupu darbiem dažādos mācību priekšmetos u.c. un to izmantošanas iespējas) Paaugstināt vecāku līdzatbildību par skolēnu sekmēm un nepamatotiem/ neattaisnotiem stundu kavējumiem. Skolēnu sasniegumi Skolēnu sasniegumu uzlabošana sākumskolā Visus šos gadus sākumskolā rūpīgi tika veikta skolēnu sekmju uzskaite un analizēti pārbaudes darbu rezultāti. Vecāki regulāri bija informēti par skolēna sekmēm un nepieciešamības gadījumā tika aicināti uz sarunu ar priekšmetu skolotājiem un atbalsta personāla pedagogiem. Katru nedēļu notika atbalsta personāla sanāksmes, kurās tika izskatīti visi aktuālie skolēnu sekmju un komunikācijas jautājumi, meklēti risinājumi, piedāvāti dažādi atbalsta pasākumi, kā rezultātā 2013./2014. mācību gadu sekmīgi pabeidza un tika pārcelti nākamajā klasē visi 383 sākumskolas skolēni. standartu realizēšanā. Rīgas 64.vidusskolas skolēnu sasniegumu analīze vispārējās vidējās izglītības Analizējot vidusskolas skolēnu sasniegumus vispārējās vidējās izglītības standartu realizēšanai, tika veikts svešvalodu mācīšanas un mācīšanās monitorings, veicot mācību stundu vērošanu, skolēnu anketēšanu. Iegūtā informācija tika apkopota, izvērtēta, ar iegūtajiem datiem tika iepazīstināti pedagogi pedagoģiskās padomes sēdē. Stiprās puses Augsti sasniegumi valsts pārbaudes darbos, olimpiādēs un ZPD skatēs. Tiek novērtēti un popularizēti skolēnu sasniegumi sportā un mākslinieciskajā pašdarbībā. Tālākās attīstības vajadzības Turpināt uzskaitīt un analizēt vidusskolēnu kavējumu ietekmi uz mācību procesu un kvalitāti ikdienā, rast risinājumu kavējumu samazināšanai. 6

7 Panākta lielāka aktivitāte skolēnu iesaistīšanā dažādos sociālos pasākumos( Lielā talka, veco ļaužu aprūpes namu apmeklēšana, ziedošana u.c.) Attīstīt skolēnos apziņu par personīgo atbildību mācību rezultātu uzlabošanā un skolas kā kvalitatīvas izglītības iestādes labā vārda saglabāšanā. Ikdienas darbā pievērst lielāku uzmanību skolēniem ar optimālu zināšanu līmeni, lai realizētu šo skolēnu potenciālu saistībā ar mācību sasniegumiem atbilstoši savām spējām. Veicināt katra pedagoga atbildību par regulāru un sistemātisku skolēnu ikdienas mācību sasniegumu vērtēšanu. Atbalsts skolēniem Daudzveidīgo interešu izglītības pulciņu saglabāšana.. Atbalsta sniegšana 1.,5.,10.klašu skolēniem, adaptējoties jaunajā sociālajā situācijā. Skolā tiek piedāvāts daudzveidīgs ārpusstundu nodarbību klāsts. Darbojas 21 interešu izglītības programma, kurā iesaistīti 730 audzēkņi. Pārskata periodā ir saglabāti visi interešu izglītības pulciņi. Dalībnieku skaits ir palielinājies. Augusi arī pulciņa darba kvalitāte un saglabāti augsti sasniegumi mākslinieciskajā pašdarbībā un sportā / māc. g. Rīgas pilsētas deju kolektīvu skatē piedalījās 8 grupas no kurām 6.-7.kl. un klašu grupa ieguva laureāta titulu, bet, pārējās pirmo pakāpi /12.m.g.un 2012/13. māc. g. skolā darbojās arī absolventu deju kolektīvs. Gan absolventi, gan vidusskolas grupa izcīnīja tiesības piedalīties gada vasarā XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos, bet klašu deju kolektīvs uzstājas Čehijā, bet vidusskolas dejotāji koncertēja Ungārijā. Aizvadītāja periodā arī koru un ansambļu sniegums ir bijis ļoti labs kl; ; zēnu un jauktais koris kā arī kl. un vidusskolas vokālais ansamblis Rīgas pilsētas skatē ieguva pirmo pakāpi. 7

8 2013./14 māc. gadā skolā pašmācības ceļā, pēc 10. klases skolēna E. Šūpola iniciatīvas darbu uzsāka instrumentālais ansamblis, kurš pilsētas organizētajā skatē ieguva otro pakāpi. Mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem ir iespējas uzstāties skolas un ārpusskolas pasākumos. Katru gadu tiek organizēti atskaites koncerti. Tautas deju kolektīva Dzērvenīte atskaites koncerts notiek VEF K/P, jo skolas telpas ir par šaurām. Skolēniem nodrošinātas arī daudzveidīgas sporta iespējas. Skolēni labprāt piedalās visās iespējamās sporta sacensībās /2014. māc. gadā skola atzīta par sportiskāko skolu Vidzemes priekšpilsētā un otru labāko skolu Rīgas pilsētā. Skolēnu spēju un talantu attīstībai tiek izmantotas arī valsts apmaksātās fakultatīvās nodarbības. Pateicoties jaunu kadru ienākšanai skolā, 2013./2014. māc. gadā darbu sāka ādas apstrādes pulciņš un muzikālais teātris. Skolēniem ir iespējas arī attīstīt savas spējas vizuālajā mākslā. Skolā tiek sekmēta skolēnu saturīga brīvā laika pavadīšana un nodrošinātas iespējas audzēkņu pašizteikšanās un pašrealizācijas vajadzību apmierināšanai ārpustundu nodarbībās un tiek domāts par skolēnu emocionālo, psiholoģisko un sociālo vajadzību apmierināšanu. Tiek sniegts atbalsts 1.;5. un 10 skolēniem iejūtoties jaunajā sociālajā vidē. Skolas psihologs un direktora sniedz rekomendācijas klašu audzinātājiem. Tiek organizēti adaptācijas pasākumi, veikta skolēnu un klases kolektīva psiholoģiskā izpēte. Rezultāti tiek analizēti administrācijas sēdē. Nepieciešamības gadījumā tiek piedāvātas individuālas psihologa un sociāla pedagoga konsultācijas skolēniem un viņu vecākiem. Ar skolas psihologa atbalstu izveidota vecāku skoliņa, kas guvusi lielu vecāku atsaucību. Ikdienā pieejams un profesionāli darbojas atbalsta personāls: logopēds, psihologs, sociālais un speciālais pedagogs. Tiek sniegta palīdzība klašu audzinātājiem kolektīva veidošanā un saskarsmes treniņu organizēšanā. Skolā tiek organizētas vecāku dienas, kurās vecāki tiek informēti par adaptācijas rezultātiem. Maijā skolas organizē individuālās pārrunas ar visiem 10. klašu skolēniem. Rezultātā skolēni izprot savu jauno sociālo lomu un prot adekvāti tajā rīkoties. 8

9 Stiprās puses Ikdienā pieejams un profesionāli darbojas atbalsta personāls: logopēds, psihologs, sociālais un speciālais pedagogs. Ar skolas psihologa atbalstu izveidota vecāku skoliņa, kas guvusi lielu vecāku atsaucību. Ir saglabāts daudzveidīgo interešu izglītības nodarbību piedāvājums skolēniem. Piedāvātas plašas iespējas konsultāciju pilnvērtīgai izmantošanai( dažādi laiki, diferencēta pieeja) Skolēniem, īpaši sākumskolā, piedāvāta un realizēta iespēja piedalīties dažādos izglītojošos ārpusskolas pasākumos. Izmantojot fakultatīvās un individuālā un grupu darba stundas produktīvi norit spējīgāko skolēnu motivēšana papildus izzinošai darbībai. Tālākās attīstības vajadzības Izvērtēt iespēju piesaistīt skolotāju palīgu sākumskolā. Realizējot karjeras izglītības programmu, orientēt skolēnus vidējās izglītības un profesijas izvēlei pēc pamatizglītības iegūšanas atbilstoši viņu spējām un interesēm. Turpināt darbu pie kvalitatīvu atgādņu izstrādes un to ieviešanas ikdienas darbā skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Rast iespēju piešķirt fakultatīvās stundas pamatskolas skolēniem ar mācīšanās grūtībām priekšmetos, kuros jākārto Valsts pārbaudes darbi. Skolas vide Skolas apkārtnes labiekārtošana. Diemžēl visu plānoto neizdevās izpildīt, jo RD Īpašumu departaments mūsu skolas vajadzības neuzskatīja par primārām gada vasarā skolas teritorija ieguva jaunu žogu, kas ir solis pozitīvā virzienā gadā mums izveidoja rotaļu laukumu un ielu vingrošanai nepieciešamo aprīkojumu. Pašu spēkiem cenšamies uzturēt tīru un kārtīgu esošo skolas teritoriju. 9

10 Stiprās puses Estētiskas un sakoptas skolas telpas, kas veicina pozitīvas saskarsmes uzlabošanu Ir izveidots skolas atbalsta fonds, ir aktivizēta skolas vecāku darbība. Skolotāju un vecāku lielais ieguldījums klases telpu estētiskā uzturēšanā. Ir panākta žoga uzstādīšana skolas teritorijas norobežošanai. Ir izveidots reklāmas plakāts uz skolas ēkas fasādes, kas veicina skolas atpazīstamību un rada pozitīvu piederības sajūtu skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Tālākās attīstības vajadzības Turpināt attīstīt saskarsmes prasmes skolēnu kolektīvos, cīnīties pret apsaukāšanos un agresiju, īpašu uzmanību veltot šīm izpausmēm interneta vidē. Rekonstruēt un labiekārtot skolas stadionu un teritoriju. Veikt kosmētisko remontu skolas koplietošanas telpās. Turpināt paaugstināt skolēnu atbildību par skolas vides un kabinetu uzturēšanu un saglabāšanu, izstrādāt vienotus klašu un skolas dežurantu pienākumus un prasīt to konsekventu izpildi. Pievērst lielāku uzmanību pasākumu organizēšanai, kas veicinātu skolas kolektīva saliedēšanos, piesaistot gan vecākus, gan skolas absolventus. Resursi Dabaszinību kabinetu iekārtošana, piesaistot ES finansējumu Kaut ar novēlošanos, tomēr gadā tikām pie 4 modernizētiem dabaszinību kabinetiem. Tas savukārt ļāva skolas brīvos līdzekļus izmantot citu kabinetu materiālās bāzes uzlabošanai. Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības Jūtami uzlabojies IT nodrošinājums Panākt skolas tehniskā personāla un pielietojums mācību procesā. lielāku atbildību par sava darba Piesaistot Eiropas finansējumu, ir kvalitāti un pilnveidot viņu 10

11 iekārtoti un modernizēti matemātikas un dabaszinātņu kabineti. Sekmīgi norit e-klases lietošana un jēgpilna tās doto iespēju izmantošana Pedagogiem ir brīva iespēja nepieciešamā daudzumā pavairot stundai sagatavotos izdales materiālus. Pedagogiem profesionālās izaugsmes veicināšanai tiek dota iespēja apmeklēt kursus un seminārus gan skolā, gan ārpus tās. komunikācijas prasmes ar skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Celt skolēnu un personāla atbildību par resursu taupīšanu un saglabāšanu Paaugstināt skolotāju atbildību moderno tehnoloģiju pareizā izmantošanā un IT resursu saglabāšanā. Turpināt aprīkot kabinetus ar videoprojektoriem un ekrāniem, iespēju robežās arī ar citām IT ierīcēm Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Skolas 40 gadu jubilejas atzīmēšana Skolas publiskais tēls, prestižs un 64.vsk. pieredzes popularizēšana. Skolas 3 gadu darba izvērtēšana gada 18.martā ar plašu koncertu VEF Kultūras pilī tika atzīmēta skolas 40 gadu jubileja. Pēc koncerta aptuveni 1000 absolventi pulcējās skolas telpās, lai kavētos atmiņās par saviem skolas gadiem. Skolas vārda popularizēšanai ir pilnveidota skolas mājas lapa, kurā tiek publicēti visi skolas sasniegumi. Esam organizējuši atklātās stundas vecākiem un citu skolu skolēniem. Pateicoties labajiem darbiem, skola ir kļuvusi populārāka, ko apliecina vairāk kā 200 pieteikumi uz 1. klasi, arī uz 10. klasi ir palielinājies pretendentu skaits. Katra mācību gada beigās skolotāju kolektīvā notiek skolas darba izvērtēšana /14.m.g. organizējām plašu skolēnu un vecāku anketēšanu, iegūtos rezultātus analizējām pedagoģiskās padomes sēdē un ņēmām vērā, veidojot plānu nākamajiem 3 gadiem. 11

12 Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības Skolā ir noteikta kārtība, kādā darbiniekus, skolēnus, viņu vecākus iesaista skolas darba vērtēšanā un plānošanā. Savlaicīga darba plānošana, regulāra informācijas apmaiņa e vidē( e-klase, udv) un kontrole mācību un audzināšanas darbā. Skolas publiskā tēla spodrināšana. Labāko tradīciju saglabāšana skolā. Efektīvāk organizēt skolas kolektīva iesaistīšanos dažādu projektu izstrādē un realizēšanā. Skolas dokumentu saglabāšanai un veiksmīgai darbinieku piekļuvei tiem izmantot tiešsaistes sistēmu Microsoft SkyDrive. 12

13 Skolas attīstības prioritātes 2014./ /2017.m.g. Pamatjoma Mācību saturs 2014./2015.m.g /2016.m.g 2016./2017.m.g Jauno izglītības standartu ieviešana pamatskolā Vispārējās vidējās izglītības programmas optimizēšana vai jaunas programmas izstrāde. Mācīšana un mācīšanās 5.-8.klašu skolēnu pētniecisko darbu izstrādes attīstīšana Mūsdienīga uz skolēna vajadzībām un interesēm orientēta mācību procesa organizēšana, izmantojot modernās tehnoloģijas Skolēnu sasniegumi Skolēnu personīgās atbildības attīstīšana ikdienas mācību rezultātu uzlabošanai. Atbalsts skolēniem Skolas vide Pedagogu un atbalsta personāla aktivizēšana produktīvam darbam ar skolēniem, kuriem ir mācību grūtības Skolas teritorijas un stadiona labiekārtošana Karjeras izglītības programmas kvalitatīva realizācija Resursi Personāla tālākizglītības nodrošināšana IT resursu apguvē un jēgpilnā izmantošanā Mācību kabinetu materiāli tehniskās bāzes atjaunošana un pilnveidošana Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Tiešsaistes sistēmu Microsoft SkyDrive ieviešana un izmantošana ikdienas darbā Skolas 45 gadu jubilejas atzīmēšana Absolventu un skolēnu vecāku iesaistīšana skolas mērķu realizācijā 13

14 2014./2015. m.g. Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Mācību saturs Jauno izglītības standartu ieviešana pamatskolā 1. Nodrošināt mācību satura plānojumu RR 1.1.Skolotāju un realizāciju atbilstoši jauno standartu darba un mācību programmu prasībām plānošana Atbilstība IZM prasībām Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un pārraudzība 1. Pārzināt un orientēties mācību priekšmetu standartu un programmu prasībās 2. Ieviest angļu valodu kā obligāto mācību priekšmetu pirmajās klasēs 3. Pievērst uzmanību pārbaudes darbu saturam un vērtējuma atbilstības principiem 4. Veikt likumā noteiktās darbības programmas grozījumu apstiprināšanai un ieviešanai dzīvē Mācību priekšmetu skolotāji vietn. izgl. jomā Mācību priekšmetu skolotāji izgl. jomā Visu mācību gadu 2014.gada septembris Visu mācību gadu Līdz septembrim izgl. jomā izgl. jomā 14

15 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Mācīšana un mācīšanās 5.-8.klašu skolēnu pētniecisko darbu izstrādes attīstīšana 1. Atīstīt 5. 8.klašu skolēnu RR pētnieciskā darba prasmes. 2. Izveidot skolēniem priekšstatu un palīdzēt apgūt nepieciešamās prasmes par pētnieciskā darba struktūru, noformēšanu un prezentāciju Mācīšanās procesa kvalitāte klašu skolēnu pētnieciskā darba izstrādes un novērtēšanas nolikums. 2. Iegūto vērtējumu un izstrādes procesa analīze Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un pārraudzība 1. Analizēt MK Noteikumus par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem no skolēna pētnieciskās darbības attīstīšanas nepieciešamības. 2. Analizēt 2013./2014.m.g klašu projektu nedēļā uzsākto pieredzi ar skolēnu pētniecisko darbu izstrādi. 3. Izveidot skolotāju darba grupu5.-8. klašu skolēnu pētniecisko darbu izstrādes un vērtēšanas nolikuma izstrādei 4. Izstrādāt 5.-8.klašu skolēnu pētniecisko darbu izstrādes un vērtēšanas nolikumu 5. Iepazīstināt skolotājus, skolēnus un vecākus ar izstrādāto nolikumu Mācību priekšmetu skolotāji Klašu audzinātāju MK MK vadītāji izglītības jomā Klašu audzinātāju MK Visu mācību gadu 2014.gada novembris 2014.gada decembris 2015.gada janvāris Līdz pavasara brīvdienām izglītības jomā izglītības jomā izglītības jomā izglītības jomā 15

16 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Atbalsts skolēniem Pedagogu un atbalsta personāla aktivizēšana produktīvam darbam ar skolēniem, kuriem ir mācību grūtības Ievērojot katra skolēna individuālās RR Atbalsts garīgās, psiholoģiskās, emocionālās un skolēniem, saskarsmes problēmas, palīdzēt kuriem ir skolēniem sekmīgi apgūt mācību vielu. grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu 1. Ir samazinājies skolēnu skaits ar nepietiekamiem vērtējumiem. 2. Visi skolēni iegūst apliecību par pamatizglītību. 3. Ir mainījusies skolotāju un vecāku attieksme pret bērniem ar mācību grūtībām. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un pārraudzība 1. Apzināt skolēnus, kuriem ir mācību grūtības. 2. Veikt skolēnu psiholoģisko izpēti (psihodiagnostiku). Psihologs, logopēds Psihologs Septembris Septembris 3. em izstrādāt atbalsta pasākumu plānu. 4. Dir.em nodrošināt organizatoriskus nosacījumus, lai veiktu atbalsta pasākumus. s, pr. skolotāji Dir. Septembris 5. Sniegt atbalsta pasākumus skolēniem Valsts pārbaudes darbos( 3.;6.;9.klasēs) un s ikdienas darbā. 6. Turpināt darbu pie kvalitatīvu atgādņu izstrādes un to Priekšmetu skolotāji Dir. ieviešanas ikdienas darbā skolēniem ar mācīšanās grūtībām. 16

17 7. Nepieciešamības gadījumā piedāvāt individuālās psihologa, logopēda, speciālā pedagoga, sociālā pedagoga konsultācijas skolēniem un viņu vecākiem. 8. Organizēt psiholoģiski pedagoģiskas sēdes par atbalsta pasākumu nepieciešamību un rezultātiem. s s s Oktobrī, maijā 9. Rast iespēju piešķirt fakultatīvās stundas pamatskolas skolēniem ar mācīšanās grūtībām priekšmetos, kuros jākārto Valsts pārbaudes darbi s Septembrī 10. Skolēniem, kuriem ir otrais apmācības gads tajā pat klasē, izstrādāt individuālo apmācības plānu. 11. Nodrošināt kvalitatīvu individuālo apmācību ilgstoši slimajiem bērniem. 12. Iepazīstināt vecākus ar atbalsts pasākumu nepieciešamību un rezultātiem. 13. Sniegt konsultācijas un atbalstu vecākiem, kā palīdzēt bērnam ar mācību grūtībām. 14. Organizēt ciešu sadarbību starp klases audzinātāju, priekšmetu skolotājiem un atbalsta personālu, lai koordinētu un pārraudzītu skolēnu izaugsmi, kuriem ir mācību grūtības. Psihologs, logopēds, pr. skolotājs s vietnieces Kl. audz., psihologs, logopēds, spec. ped.. Psihologs, logopēds, spec. ped., pr. skolotājs s vietnieces Sptembrī s vietnieces s vietnieces s vietnieces 17

18 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Skolas vide Skolas teritorijas un stadiona labiekārtošana Sakārtot skolas apkārtni un uzlabot RR apstākļus sporta nodarbībām Skolas apkārtējā vide Ir sakārtots skolas ārējais sporta sektors, skolas iekšpagalms un centrālās ieejas kāpnes Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un pārraudzība 1. Izstrādāt vēlamo stadiona un skolas iekšpagalma izbūves plānojumu 2. Prasīt finansējumu RD atbildīgajām personām Sporta skolotāji A.Kuzņecova, skolas padome 2014./15.m.g. līdz 2015.g.1.martam D.Lāce D.Lāce 3. Iesaistīt vecāko klašu skolēnus skolas iekšpagalma izveides plānošanā 4. Veiksmes gadījumā sekot celtniecības darbu norisei G.Stūrmane A.Kuzņecova 2014./15.m.g g.pavasaris, vasara D.Lāce D.Lāce 18

19 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Resursi Personāla tālākizglītības nodrošināšana IT resursu apguvē un jēgpilnā izmantošanā Uzlabot pedagogu prasmes IT RR 1.5. Personāla izmantošanā kvalitatīva mācību attīstība procesa nodrošināšanā 1. Ir uzlabojušas pedagogu prasmes IT lietošanā 2. Mācību procesā skolotāji izmanto modernās tehnoloģijas Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un pārraudzība 1. Apzināt pedagogu prasmju līmeni moderno un skolā pieejamo tehnoloģiju izmantošanā I. Ose S.Jurenoka g. Septembris D.Lāce 2. MK ietvaros organizēt labākās pieredzes IT izmantošanā popularizēšanu MK vadītāji Visu mācību gadu I. Ose 3. Organizēt kursus pedagogiem par tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā. S. Jurenoka Pavasara brīvlaikā I. Ose 4.Organizēt pedagogiem pieredzes apmaiņu IT izmantošanā ar kādu no Rīgas skolām I. Ose 2015.gada aprīlī D.Lāce 19

20 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Tiešsaistes sistēmu Microsoft SkyDrive ieviešana un izmantošana ikdienas darbā 1. Vienota digitālo dokumentu glabātuve, RR 7.3 Skolas kur ērti un ātri var atrast nepieciešamos vadības dokumentu no vairākiem mācību gadiem. darba 2. Centralizētas sistēmas izmantošana, kurā kvalitāte administrācija ievietojot mācību gada plānu, operatīvi to spēj pievienot ik viena darbinieka plānotājam. Vienuviet apkopoti dokumenti no MK apvienībām, sapulču protokoli u.tml. Katrs darbinieks saņem paziņojumu e-pastā par tuvākajiem svarīgākajiem pasākumiem. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un pārraudzība 2. Pārliecināties par Ms lietošanu. 3. MK dokumentācijas apkopošana, novietošana uz OneDrive mākoņa. 4. Pasākumu plāna notikumu ievietošana kopējā kalendārā, lai tas būtu pieejams katram savā Live kontā. 5. Vienota dokumenta izveide/apstrāde dažādiem lietotājiem, vienlaicīgi to apstrādājot. E.Zīverts /S.Jurenoka I.Ose G.Stūrmane /E.Zīverts E.Zīverts Septembris Oktobrī D.Lāce 20

21 2015./2016. mācību gads Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Mācīšana un mācīšanās Mūsdienīga uz skolēna vajadzībām un interesēm orientēta mācību procesa organizēšana, izmantojot modernās tehnoloģijas Veicināt efektīvu un jēgpilnu jaunāko RR 1.1. Mācīšan tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā ās procesa pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpēs kvalitāte - Veikts mācību procesa monitorings, fiksējot IT izmantošanu mācību stundās pirms un pēc prioritātes realizēšanas. - Izstrādāta un īstenota kvalitatīva sistēma prioritātes realizācijai. - Notikušas skolotāju tālākizglītības nodarbības, praktikumi. - Skolotāji mācību procesā izmanto jaunākās tehnoloģijas un rosina skolēnus izmantot tehnoloģijas mācību procesā. - Skolēni pārzina jaunākās tehnoloģijas un prot tās izmantot mācību procesā. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un pārraudzība 1. Paplašināt un pilnveidot jaunāko tehnoloģiju izmantošanu visos mācību priekšmetos pamatizglītības un vidējās izglītības standarta īstenošanā. MK vadītāji, skolotāji Dir. 2. Mācīt skolēnus izmantot e-vidi pašmācības procesā. Skolotāji MK vadītāji, dir. 3. Mācīt skolēnus izmantot informācijas tehnoloģijas zinātniski pētniecisko darbu izstrādāšanā, prezentāciju sagatavošanā un darba aizstāvēšanā Skolotāji, klašu audzinātāji Dir. 4. Organizēt pedagogu tālākizglītības kursus, praktikumus Dir., MK vadītāji 2015.gada rudens 5. Apkopot skolas pieredzi par izvirzītās prioritātes īstenošanu. Dir gada maijs 21

22 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Skolēnu sasniegumi Skolēnu personīgās atbildības attīstīšana ikdienas mācību rezultātu uzlabošanai Panākt skolēnu mācīšanās motivācijas RR Skolēnu izaugsmi. saniegumi ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos - Skolēni apzinās regulāru stundu apmeklējumu un intensīva darba mācību satura apguvē nozīmi; - Notiek regulārs mācīšanas un mācīšanās procesa izvērtējums, iesaistot skolēnus, skolotājus, skolēnu ģimenes; - Skolotāji regulāri dalās pieredzē par efektīvām pašvērtēšanas metodēm darbā ar skolēniem. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un pārraudzība 1. Pilnveidot neattaisnotu kavējumu novēršanas sistēmu, tajā skaitā, pirmo stundu un stundu sākumu kavējumu. 2. Uzlabot skolēnu pašvērtējumu veidošanas prasmes. 3. Veikt mācību stundu pašvērtējumu, nodrošinot atgriezenisko saikni Skolēns skolotājs. vietn., klašu audzinātāji, skolotāji, soc. pedagogs Klašu audz., skolotāji Skolotāji, dir., dir. Dir. 4. Organizēt pieredzes apmaiņu Efektīgākās pašvērtēšanas metodes manā darbā. Metodiskās padomes gada rudens, pavasaris, dir. 22

23 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Resursi Mācību kabinetu materiāli tehniskās bāzes atjaunošana un pilnveidošana Uzlabot skolas materiāli tehnisko RR 6.1. Telpu, iekārtu un bāzi, skolotāju un skolēnu darba resursu nodrošinājums apstākļus. un izmantošana. Kabinetu vadītāju vēlmes attiecībā uz tehniku un citu aprīkojumu ir apmierinātas vismaz par 80% Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un pārraudzība 1. Veikt skolotāju vēlmju noskaidrošanu 2. Veikt cenu aptaujas un tirgus izpēti Metodisko kom. vadītāji Vietn. Inform. jomā līdz 2014.g.1.maijam oktobrī A.Kuzņecova 3. Veikt savlaicīgu budžeta līdzekļu plānošanu A.Kuzņecova līdz 1.decembrim 4. Veikt iespējamo mācību tehnisko līdzekļu un mēbeļu iegādi A.Kuzņecova aprīlisseptembris 5. Nepieciešamības gadījumā izdarīt vajadzīgās izmaiņas elektrības slēgumos Kabinetu vadītāji, elektriķis, IT. laborants pēc tehnoloģiju iegādes A.Kuzņecova 23

24 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Skolas 45 gadu jubilejas atzīmēšana 1. Veicināt skolas vēstures izzināšanu RR patreizējiem skolēniem un skolotājiem 2. Atgādināt absolventiem par savas skolas esamību un pienākumiem pret to. Ir apkopoti skolas vēstures materiāli 4,5 gadu desmitos. Ir noorganizēts absolventu salidojums Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un pārraudzība 1. Izveidot orgkomiteju skolas jubilejas atzīmēšanai un sadalīt pienākumus 2. Sastādīt klašu kolektīviem veicamo uzdevumu plānu 3. Ievietot nepieciešamo informāciju skolas mājas lapā 4. Izveidot scenāriju jubilejas svinīgajam pasākumam VEF kultūras pilī 5. Projektu nedēļā noformēt un klašu kolektīviem prezentēt savāktos skolas vēstures materiālus 6. Noorganizēt absolventu salidojumu G.Stūrmane Administrācija D.Tidemane G.Stūrmane A.Šteina Klašu audzinātāji orgkomiteja Oktobrī Oktobrī Līdz februārim Februāra pēdējā nedēļa martā G.Stūrmane 24

25 2016./2017. mācību gads Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Mācību saturs Vispārējās vidējās izglītības programmas optimizēšana vai jaunas programmas izstrāde Dažādot piedāvāto izglītības RR 1.1Skolas programmu vai apakšnovirzienu klāstu, izglītības tādējādi apmierinot lielāku daļu programmas potenciālo vidusskolēnu izglītības vēlmes Ir ieviesta dzīvē otra izglītības programma vai ieviesti jauni apkšnovirzieni un uzņemta papildus treša vsk.klase, ja to atļauj skolas telpas. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un pārraudzība 1. Anketēt 12.klašu skolēnus par izvēlētā apakšnovirziena saturu un realizāciju 2. Anketēt 8.un 9.klašu skolēnus un vecākus par viņus interesējošiem mācību priekšmetiem, nākotnē mācoties vidusskolā 3. Iepazīstināt Skolas padomi ar anketēšanas rezultātiem un uzklausīt skolēnu un vecāku pārstāvju viedokli par iespējamām izmaiņām izglītības programmā 4. Izveidot programmas paraugus, ņemot vērā iepriekš iegūto informāciju 5. Apspriest programmu variantus pedagogu, skolēnu un Skolas padomēs 6. Veikt likumā noteiktās darbības programmas apstiprināšanai un ieviešanai dzīvē izglītības jomā Klašu audzinātāji izglītības jomā izglītības jomā izglītības jomā izglītības jomā 2015., 2016.g. maijs 2014., 2015.g. beigas 2016.g. septembris 2016.g. oktobris 2016.g. novembrisdecembris 2017.gada janvāris izglītības jomā 25

26 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Atbalsts skolēniem Karjeras izglītības programmas kvalitatīva realizācija Sagatavot radošu, elastīgu, aktīvu RR indivīdu, kurš orientēts uz Karjeras izvēles pašattīstību, pašaudzināšanu, konsultāciju un pašnovērtēšanu un pašrealizāciju. pasākumu kvalitāte 1. Skolēns prot mērķtiecīgi, sistemātiski un plānveidīgi izmantot visus viņam pieejamos resursus savu mērķu sasniegšanai. 2. Skolēns ir apguvis sociālās prasmes un iemaņas, spēj sevi sekmīgi realizēt dažādās dzīves jomās. Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un pārraudzība 1. Karjeras izglītību integrēt mācību priekšmetu stundās. 2. Nodrošināt vispusīgu karjeras izglītības īstenošanu, izmantojot dažādas darba formas ( mācību stundas, klases stundas, interešu izglītības nodarbības, ārpusklases pasākumus.) 3. Veicināt skolēnu izpratni par savām spējām, talantiem, interesēm. 4. Veikt karjeras izglītības testu 9. klašu skolēniem savu spēju, interešu apzināšanai un ar to saistītās iespējamās nākotnes profesijas plānošanu. s s. Klašu audzinātāji,pr. skolotāji Psiholoģe visu gadu visu gadu Oktobris G.Stūrmane 5. Realizējot karjeras izglītības programmu, orientēt skolēnus vidējās izglītības un profesijas Klašu audzinātāji Oktobrī vietnieces izvēlei pēc pamatizglītības iegūšanas atbilstoši viņu spējām 26

27 un interesēm. 6. Iesaistīt skolēnus savu vecāku profesijas izzināšanā, organizēt tikšanās ar vecākiem, dažādu profesiju pārstāvjiem. 7. Realizēt skolā karjeras nedēļas pasākumus. 8. Organizēt Ēnu dienu 10 klasēm iepazīšanās ar pedagoga profesiju. 9. Organizēt tikšanās ar dažādu augstskolu studentiem - skolas absolventiem. 10. Sadarboties ar karjeras izvēles centriem, karjeras konsultantiem. Kl. audzinātāji s Skolas psiholoģe, kl. audz. s Klašu audzinātāji Oktobris Oktobris s s s 11. Organizēt skolotājiem izglītojošu semināru par iespējām karjeras izglītības integrācijai mācību priekšmetu stundās. s Oktobrī. 27

28 Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Absolventu un skolēnu vecāku iesaistīšana skolas mērķu realizācijā Iesaistīt vecākus un absolventus skolas tradicionālo pasākumu organizēšanā un finansiālā atbalstīšanā RR Sadarbība ar sabiedrību un dažādām institūcijām - Ir apzināti skolas absolventi, vecāki, viņu iespējamā palīdzība skolai - Ir notikuši pasākumi ar skolas absolventu aktīvu līdzdalību Ieviešanas gaita Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un pārraudzība 1. Apzināt skolēnu vecākusmūsu skolas absolventus. Klašu audzinātāji 2016.gada septembris 2. Ar interneta starpniecību aicināt skolas absolventus aktīvai skolas atbalstīšanai bijušie 12.klašu audzinātāji visu mācību gadu 3. Skolas padomē izstrādāt konkrētus priekšlikumus papildus finansējuma piesaistei G.Stūrmane 2016.gada rudens 4. Skolas darba plānā iekļaut sporta un citus pasākumus ar skolas absolventu piedalīšanos V.Liniņa- Staķava visu māc. gadu G.Stūrmane 5. Skolas 45 gadu jubilejas pasākumā aicināt absolventus aktīvāk iesaistīties tagadējā skolas dzīvē G.Stūrmane 2016.martā 6. Skolas atbalsta fondam aktivizēt savu darbību finanšu piesaistīšanai no skolas absolventiem G.Āboliņš visu gadu 28

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība.

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā.  Izglītības iestāžu sadarbība. Racionālas finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība. Valdis Bārda Alojas novada domes priekšsēdētājs 22.04.2016, Zaļenieki Budžets 1762635 EUR jeb

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

1 Pielikums Rīgas domes lēmumam Nr.5376 Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pil

1 Pielikums Rīgas domes lēmumam Nr.5376 Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pil 1 Pielikums Rīgas domes 23.10.2012. lēmumam Nr.5376 interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un tā aprēķināšanas kārtība 1. 1.1.

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

1

1 RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA NAUTRĒNU VIDUSSKOLA Reģ. Nr.4213901152 Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4652 Tālr./fakss 64644390, e-pasts: nautreni@saskarsme.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 28.08.2013.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

Rīgas domes Izglītības, Jaunatnes un sporta departaments Vidzemes priekšpilsētas nodaļa

Rīgas domes Izglītības, Jaunatnes un sporta departaments Vidzemes priekšpilsētas nodaļa RĪGAS 89. VIDUSSKOLA Hipokrāta iela 27, Rīgā, LV 1079, tālrunis/fakss 67536800, e-pasts R89VS@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2018 Saturs 1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums... 3 2. Rīgas 89.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa Salas pagasts

Sīkāk