Rīgas 72

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Rīgas 72"

Transkripts

1 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis , fakss , e-pasts: Pašnovērtējuma ziņojums 2016.

2 Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums Iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti) Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos JOMA 1. MĀCĪBU SATURS Kritērijs 1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas Kritērijs 2.1. Mācīšanas kvalitāte JOMA 3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI Kritērijs 3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Kritērijs 3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos JOMA 4.ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM Kritērijs 4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) Kritērijs 4.2.Atbalsts personības veidošanā Kritērijs 4.3. Atbalsts karjeras izglītībā Kritērijs 4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai Kritērijs 4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Kritērijs 4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni JOMA 5. IESTĀDES VIDE Kritērijs 5.1. Mikroklimats Kritērijs 5.2. Fiziskā vide Kritērijs 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi Kritērijs 6.2. Personālresursi JOMA 7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA Kritērijs 7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Kritērijs 7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Kritērijs 7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Citi sasniegumi Kopsavilkums Turpmākā attīstība Pielikumi

3 1. Iestādes vispārīgs raksturojums. Rīgas 72. vidusskola atrodas Rīgā, Ikšķiles ielā 6. Skola ir Rīgas Domes dibināta vispārējās vidējās izglītības iestāde, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas. Rīgas 72. vidusskola ir ne tikai vispārējās vidējās izglītības iestāde, kurā 1228 skolēnu apgūst trīs izglītības programmas, tā ir arī sporta un aktīvās atpūtas centrs daudziem Rīgas, Latgales priekšpilsētas un tuvāko mikrorajonu bērniem un viņu vecākiem. Skolas telpās darbojas Vsevoloda Zeļonija džudo skola. 1.1.Licencētās izglītības programmas: Nr. IP kods IP nosaukums Licences Nr Pamatizglītības mazākumtautību 8050 programma Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma V-151 Akreditācijas termiņš Skolēnu skaits Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programma V Interešu izglītība: 1. Leļļu teātris 2. Mīksto rotaļlietu izgatavošana 3. Zīmēšanas pulciņš 4. Kokapstrāde Čaklās rokas 5. Teātra studijas Debija un ŠIK kl.skolēnu koris un vokālais ansamblis 7. Vides pētnieki 8. Programmēšana 9. Zīmēšana 10. Ārstnieciskā un koriģējošā vingrošana 11. Peldēšana 12. Futbols 13. Rokas bumba 14. Basketbols 3

4 15. Volejbols 16. Galda teniss 17. Šahs 1.3. Tradīcijas: 1. Zinību diena 2. Balvas Gada labākais skolēns pasniegšana 3. Dalība starptautiskajos konkursos 4. Mācību ekskursijas 5. Dalība Karjeras nedēļas pasākumos un Ēnu dienās 6. Intelektuālā spēle Kas?Kur?Kad? 7. Projektu nedēļa un zinātniski pētniecisko darbu konference 8. Spēle Erudīs 9. Skolotāju dienai veltītais pasākums 10. Rudens svētki 11. Latvijas kultūrai un valsts svētkiem veltītie pasākumi 12. Ziemassvētku izrādes un pasākumi 13. Tatjanas dienai veltītie pasākumi 14. Literārās pēcpusdienas 15. Mācību priekšmetu nedēļas 16. Labdarības akcijas 17. Valentīna dienas pasākumi 18. Meteņi 19. Teātra dienas 20. Pavasara svētki 21. Olimpiskā diena 22. Lieldienu pasākumi 23. Mātes dienai veltītie pasākumi 24. Ģimeņu sporta spēles Vesela ģimene stipra valsts 25. Vidusskolēnu iesvētības 26. Pēdējā zvana svētki 27. Izlaidumu svinīgie pasākumi 28. Absolventu tikšanās pasākums (vienreiz piecos gados) 4

5 1.4. Skolēnu skaita dinamika 1.5. Skolēnu ģimeņu sociālā vide 2015./2016.m.g. Izglītojamie, kuri dzīvo nepilnās ģimenēs Skaits: 184 Izglītojamie, kuriem viens vecāks ir Skaits: 36 ārzemēs Izglītojamie, kuriem abi vecāki ir ārzemēs Skaits: 15 Izglītojamie no daudzbērnu ģimenēm Skaits: Pedagoģiskie darbinieki un atbalsta speciālisti: Pedagoģiskie darbinieki 104 no tiem: Direktora vietnieki 6* Skolotāji 87 Pagarinātās dienas skolotājs Interešu izglītības skolotāji 4+4* (pulciņi) Interešu izglītības skolotāji 7+5* (treneri) Sporta darba organizators 2*+1 Logopēds 1* Sociālais pedagogs 2 Speciālais pedagogs 2* Psihologs 1+1* Bibliotekārs 3 *arī skolotājs Pedagoģisko darbinieku izglītība: Augstākā izglītība 104 Maģistra grāds t.sk.62 Doktora grāds 1 Iegūst augstāko izglītību 3 Iegūst maģistra grādu 1 5

6 Pedagoģisko darbinieku vecums: Pedagogu profesionālās kvalitātes pakāpes: 1.7. Sporta kompleksa bāze: Stadions un bērnu spēļu laukums Mācību procesa apmeklētība Visi (pavasaris rudens) Citi Mikrorajona iedzīvotāji Lielais baseins un relaksācijas centrs (tvaika pirts un sauna) Vidēji 143 skolēni dienā Vidēji 20 cilvēku dienā Mazais baseins Vidēji 78 skolēni dienā Vidēji 28 6

7 Lielā sporta zāle Mazā sporta zāle Trenažieru zāle (Rīgas 72. vsk. skolēni un obligātās peldētapmācības citu skolu bērni) sporta stundas interešu izglītības nodarbības sporta stundas un ārstnieciskās vingrošanas (interešu izglītība) nodarbības Vidēji 10 cilvēku dienā cilvēku dienā komerclīgumi nedēļā 1 komerclīgums ikdienas karatē nodarbībām 1.8. Tehniskie darbinieki: Skola: Direktora vietniece 1 Medmāsas 2 Lietvedības pārzinis 1 Sekretārs 1 Ēkas uzraugs 3 Ēkas dežurants 2 Laborants 4+ 5*(2,8 likmes) Sētnieks 2 Elektriķis 1 Sanitārtehniķis 1 Galdnieks 1 Garderobists 2 Apkopējas 13 * arī skolotāji Sporta komplekss: Sporta kompleksa vadītājs 1 Inženieris 1 Medicīnas māsa 2 Baseinu tehnoloģisko iekārtu uzraudzības 3 un apkalpošanas speciālists Kvalificēts strādnieks 1 Apkopējas 8 Garderobiste 1 Skola atrodas Rīgas pilsētas nomalē. Latgales priekšpilsētā ir daudz skolu, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, bet Rīgas 72. vidusskola ir populārākā, ko apliecina vecāku izvēle - skolēnu skaits. Uz skolu ved savus bērnus skolas absolventi, 7

8 no ārzemēm atgriezušās ģimenes un no citām Latvijas pilsētām uz Rīgu atbraukušās ģimenes. Rīgas 72. vidusskolā gan 1., gan 10. klasē skolēni tiek uzņemti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos noteikto kārtību. Skolēnu ģimeņu sociālais stāvoklis ir dažāds, tādēļ daži skolēni dodas līdzi vecākiem uz dzīvi ārzemēs /16. mācību gadā no Latvijas ir izbraukuši 10 Rīgas 72. vidusskolas skolēni. Rīgas 72. vidusskolu raksturo skolas nepārtrauktā attīstība, pastāvīgs pedagogu kolektīvs un mācību procesa kvalitāte skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos un olimpiādēs, kā arī popularitāte, pateicoties skolu reitingiem sociālajos tīklos. 2. Iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti). Skolas darbības pamatmērķis izglītojošā darbība, kas sniedz atbalstu vispusīgai skolēnu personības attīstībai, kā rezultatīvais kritērijs ir Latvijas pilsonis ar apziņu par piederību Latvijas valstij, skolai, ģimenei; kvalitatīvām zināšanām, prasmēm un iemaņām sadzīvisku un nestandarta situāciju, karjeras izvēles un darba jautājumu risināšanai; spēju sadarboties, atrisināt konfliktus un prasmīgi veidot saskarsmes attiecības. Skolas darba uzdevumi ir: 1. Īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, to mērķus un uzdevumus; 2. Īstenot audzināšanas darbu atbilstīgi mūsdienu prasībām; 3. Izvēlēties mērķtiecīgas un modernas mācīšanas un mācīšanās darba veidus un metodes; 4. Skolas pedagogiem mērķtiecīgi pilnveidot pedagoģiskās kompetences kvalitatīva izglītojošā un audzinošā procesa īstenošanai; 5. Pedagogu un vecāku savstarpējas uzticēšanās un produktīvas sadarbības veidošana veiksmīgam mācību darbam; 6. Organizēt mācību procesu atbilstīgi skolēnu spējām un vajadzībām, īstenojot diferencētu mācību procesu un individuālo pieeju; 7. Racionāli izmantot izglītības procesa nodrošināšanai piešķirtos resursus; 8. Īstenot sabiedrības pieprasījumam atbilstīgas interešu izglītības programmas. Skolas darbības prioritātes un sasniegtie rezultāti Mācību saturs Prioritāte Paveiktais Realizēt mūsdienīgas izglītības programmas, kas atbilst skolēnu interesēm un reālajam dzīves pieprasījumam gadā ir licencēta jauna mazākumtautības pamatizglītības programma atbilstīgi ārējiem normatīvajiem aktiem un skolas vajadzībām gadā tika veikti un saskaņoti grozījumi skolas vispārējās vidējās izglītības programmās veiksmīgi tika ieviesta otra svešvaloda vācu valoda. Licencētās skolas izglītības programmas ik gadu ar direktora rīkojumu tiek aktualizētas atbilstīgi skolēnu vajadzībām (skolas un skolēnu izvēles priekšmeti). Skolotāju darba grupās ir izstrādāti atbilstīgi izmantojamajām mācību priekšmetu programmām vienotie mācību priekšmeta tematiskie plāni katrai klašu grupai. Tie 8

9 ir ievadīti Mykoob.lv elektroniskajā žurnālā ērtākam skolotāju ikdienas darbam. Skolai ir noslēgts sadarbības līgums ar Letonika.lv, skolotāji mācību procesā veiksmīgi izmanto arī citus e-resursus, jo katrā mācību kabinetā ir nepieciešamais darbam e-vidē tehniskais nodrošinājums. Skolas izglītības programmu īstenošanai ir nepieciešamais pedagogu un tehniskais nodrošinājums. Skola nodrošina pedagogus un skolēnus ar visu skolas izglītības programmu apgūšanai nepieciešamo mācību literatūru un mācību līdzekļiem. Mācīšana un mācīšanās Prioritāte Paveiktais Paaugstināt pedagoģiskā procesa efektivitāti mācību un ārpusstundu darbā. Pedagogu izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas un atbilst skolēnu personības attīstības vajadzībām, mācību priekšmeta specifikai un izglītības programmu satura prasībām, tiek plānotas skolēnu pārbaudes un pašpārbaudes iespējas. Katram skolotājam ikdienas darbā ir iespēja izmantot e-resursus. Skolēniem, kam mācību gada sasniegumos ir nepietiekams vērtējums, kas atgriežas no mācībām ārzemēm, kā arī skolēniem, kas iepriekš mācījušies skolās ar latviešu mācībvalodu, tiek izstrādāti individuālie atbalsta pasākumu plāni. Skolēniem, kas uzsākuši mācības Latvijā pēc mācībām ārzemēs, tiek sniegta individuāla palīdzība valsts valodas apguvē. Skolotāji plāno darbu konsultācijās, diferencējot darbu ar talantīgajiem un ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācību vielas apguvē. Skolā tiek organizēti konkursi, izstādes, mācību priekšmetu olimpiādes, mācību priekšmetu nedēļas, sporta pasākumi un citi ar mācību un audzināšanas procesu saistīti pasākumi kā alternatīva mācību procesam stundās. Dabaszinību mācību priekšmetu kvalitatīvai apguvei skolā ir izveidota un aprīkota laboratorija praktiskajiem darbiem dabaszinātnēs, modernizēti un aprīkoti ķīmijas un bioloģijas mācību kabineti. Skolēnu pētniecisko un pētnieciski zinātnisko prasmju attīstīšanai ir izstrādāta un veiksmīgi darbojas projektu un zinātniski pētniecisko darbu izstrādes atbalsta sistēma. Regulāri tiek aktualizēta un pilnveidota Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, ņemot vērā standartos noteiktos izglītojamo iegūstamās vai iegūtās izglītības vērtēšanas pamatprincipus un kārtību. Pedagogi sistemātiski pilnveido savas profesionālās kompetences. Izglītojamo sasniegumi Prioritāte Paveiktais Izglītojamo mācību prasmju un mācību sasniegumu pilnveidošana. Regulāri tiek organizēti pedagoģiskie konsiliji skolēnu spēju un vajadzību apzināšanai. Tiek plānots un īstenots atbalsts skolēniem mācību procesā atbilstīgi viņu spējām un vajadzībām, izmantojot individuālu pieeju stundās un konsultācijās diferencēti atvēlēto laiku. Skolēnu mācību sasniegumu ikdienas darbā uzlabošanai skolā tiek organizēta Veiksmes nedēļa, kad katram skolēnam tiek dota iespēja uzlabot vienu vērtējumu 9

10 katrā mācību priekšmetā. Pedagogi atbildīgi aizpilda elektronisko žurnālu, kur no gada 1. septembra tiek atspoguļots arī individuālais darbs ar skolēniem, tādejādi garantējot informācijas apmaiņu ar ģimeni arī par skolēnu konsultāciju apmeklējumiem. Par skolēnu mācību sasniegumiem vecākiem ir iespēja uzzināt detalizētu informāciju individuālajās sarunās ar mācību priekšmeta skolotāju Vecāku dienas pasākumā. Skolēni tiek motivēti un piedalās dažāda līmeņa konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, projektos un zinātniski pētnieciskajās konferencēs, uzrādot labus rezultātus rajona un valsts mērogā (Pielikuma Nr.2 3.,4. tabula), kā arī dažas Rīgas 72. vidusskolas zvaigznes uzspīd starptautiskajā līmenī (Citi sasniegumi) Atbalsts izglītojamajiem Prioritāte Paveiktais Atbalsts izglītojamo personības vispusīgā attīstīšanā Mācību procesā pedagogi ņem vērā skolēnu talantu, intereses un spējas; papildu strādā ar talantīgajiem un skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības, konsultācijās, veicina un atbalsta skolēnu dalību olimpiādēs, konkursos un ārpusstundu pasākumos. Tiek īstenoti pasākumi ģimenes, pilsētas un valsts piederības stiprināšanai un patriotisma veicināšanai (33. tabula). Skolā veiksmīgi darbojas atbalsta personāls, kas regulāri apzina skolēnu vajadzības un risina mācību procesā radušās problēmas. Atbalsta speciālisti ir pilnveidojuši profesionālās kompetences RIIMC organizētajos kursos par individuālajiem izglītības plāniem, kas tiek veidoti atbilstīgi skolēnu vajadzībām. Sadarbībā ar starpinstitucionālajām organizācijām tiek organizēti pasākumi atkarību profilaksei, veselīga dzīvesveida popularizēšanai un veselību veicinoši pasākumi. Skolas mājas lapā, klases audzinātāju stundās (arī sadarbībā ar skolas psihologu), mācību ekskursijās un karjeras izglītības pasākumos, sadarbībā ar vecākiem, profesionālās, kā arī augstākās izglītības iestādēm tiek aktualizēta karjeras izglītības atbalsta informācija skolēnu interešu un spēju apzināšanai, darba pasaules un profesiju iepazīšanai. Skolā ir plašs un personības attīstību veicinošs interešu izglītības piedāvājums. Skolas vide Prioritāte Paveiktais Skolas estētiskā un ētiskā tēla pilnveidošana Skolas ēka ir renovēta un nosiltināta. Ir veikta skolas teritorijas un sporta laukuma rekonstrukcija. Skolas telpas ir sakoptas, regulāri tiek veikti kārtējie remontdarbi. Skolas mikroklimats un fiziskā vide sekmē pozitīvu darba un mācību vidi. Skolā ir izveidota Ētikas komisija, ir izstrādāts Ētikas komisijas nolikums un Ētikas kodekss. Veiksmīgi darbojas skolas mājas lapa, kur regulāri tiek atjaunota skolas aktuālā informācija. Ir izstrādātas kārtības, kas nosaka rīcības plānu ekstremālās un skolēnu drošību apdraudošās situācijās. 10

11 Skolēni tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem un citiem drošības noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Skolas iekšējo kārtības noteikumu pilnveidē piedalās arī skolēnu pašpārvalde. Skolā tiek koptas esošās un iedzīvinātas jaunas tradīcijas. Resursi Prioritāte Paveiktais Izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo telpu, tehniskā aprīkojuma un resursu nodrošināšana Skolas teritorija ir renovēta, skolas stadions ir rekonstruēts, ap skolas teritoriju uzstādīts jauns žogs, ir izveidots bērnu laukums pagarinātās dienas grupas pastaigām. Ir veikta skolas ēdnīcas rekonstrukcija. Ir rekonstruētas skolas garderobes. Skolas telpās ir izveidota Vsevoloda Zeļonija džudo skola. Ir veikta skolas labās puses kāpņu rekonstrukcija. Skolā ir: 4 interaktīvās tāfeles, 27 projektori, 6 dokumentkameras, 3 TV ar pieslēgumu internetam. Katrā mācību kabinetā ir dators; ir aprīkota ar IT skolotāju darba telpa. Katru gadu tiek veikts remonts 3 mācību priekšmetu kabinetos un kādā no koplietojuma telpām. Skolēni un skolotāji ir nodrošināti ar visām nepieciešamajām mācību grāmatām, darba burtnīcām un mācību līdzekļiem. Darbam skolā tiek piesasitīti jauni skolotāji. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Prioritāte Paveiktais Iekšējās pārraudzības sistēmas pilnveidošana un skolas darbības pašvērtējuma pilnveide. Skolas personālam ir skaidra un saprotama iekšējās pārraudzības sistēma. Tās rezultāti tiek apspriesti metodiskās padomes sanāksmēs un mācību priekšmetu skolotāju, klašu audzinātāju un atbalsta speciālistu metodisko komisiju sanāksmēs. Tiek veikta darba pašanalīze; ar iepriekšējā mācību gada darba rezultātiem skolas personāls tiek iepazīstināts oktobra pedagoģiskās padomes sanāksmē. Skolas administrācija savas kompetences ietvaros sniedz atbalstu pedagogiem mācību procesā un, ja nepieciešams, sadarbojas ar citām institūcijām. Atbalsts tiek sniegts arī jauniem skolotājiem ātrākam un veiksmīgākam iekļaušanās procesam skolas dzīvē. Sadarbībā ar skolas Metodisko padomi un Skolas padomi tiek izveidots iepriekšējo 3 gadu skolas darba izvērtējums un noteiktas prioritātes nākamajam attīstības posmam. Ņemot vērā skolēnu, vecāku un skolotāju vajadzības, ir izstrādāts skolas attīstības plāns

12 3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde. 1.Uzlabot mācību procesā pamatizglītības programmā noteiktajos mācību priekšmetos bilingvālās izglītības mācīšanas metodes. Skola ir nodrošinājusi skolotājus un skolēnus ar mācību grāmatām un darba burtnīcām latviešu valodā visos bilingvāli mācāmajos mācību priekšmetos. Šogad tiek plānots nomainīt bioloģijas mācību grāmatas klašu skolēniem. Skolotāji veido patstāvīgā un pārbaudes darbu materiālus latviešu valodā, secīgi sagatavojot skolēnus to sekmīgai izpildei. Par skolas bilingvālās izglītības kvalitātes kritēriju var nosaukt arī ārpusstundu pasākumus, kas notiek valsts valodā vai divās valodās un 9. klašu skolēnu sasniegumus latviešu valodas centralizētajā eksāmenā. 2. Skolēnu mācību sasniegumus vērtēt saskaņā ar skolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Tika veikts liels pedagogu, skolēnu un vecāku izglītojošais darbs standartos noteikto vērtēšanas metodisko paņēmienu nozīmei un izskaidrošanai. Daudzi metodisko komisiju vadītāji, skolotāju un direktora vietnieki apmeklēja kursus un seminārus, kur guva precīzāku informāciju par skolēnu sasniegumu vērtēšanas metodēm un veidiem konkrētajos mācību priekšmetos. Skolā tika organizēta zinātniski metodiskajā pedagoģiskās padomes sanāksme ( 2011.) Adekvāta skolēna mācību sasniegumu un pašvērtējuma nozīme diferencētā mācību un audzināšanas procesā, kurā tika spriests par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas principiem, formām un metodēm un to ievērošanas nozīmīgumu. Skolēnu mācību sasniegumi tiek vērtēti atbilstīgi skolā noteiktajai Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai. 4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos. JOMA 1. MĀCĪBU SATURS Kritērijs 1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas Izglītības programmas nosaukums Kods Licence Nr. Datums Akreditācijas termiņš Izglītojamo skaits 2014./2015.m.g. vai īstenošanas periodā Izglītojamo skaits 2013./2014. m.g. vai īstenošanas periodā Izglītojamo skaits 2012./2013. m.g. vai īstenošanas periodā S* B* S* B* S* B* Pamatizglītības mazākumtautību programma

13 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma V Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena V mazākumtautību izglītības programma S* - Sākumā; B* - Beigās Mācību priekšmetu stundu saraksts, pedagogu un skolēnu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Mācību priekšmetu skolotāji darba grupās ir izstrādājuši vienotos mācību priekšmeta tematiskos plānus pēc Metodiskajā padomē ieteiktā mācību priekšmeta tematiskā plāna parauga. Mācību gada sākumā, plānojot darbu ilgākam laika posmam, ir grūti paredzēt skolēnu mācību tempu un priekšzināšanas, tāpēc mācību priekšmetu tematiskajos plānos tiek veiktas korekcijas, ja tas ir nepieciešams, piemēram, izvērtējot tēmas vai temata nobeiguma pārbaudes darbu rezultātus. Pedagogi īsteno standartā noteiktās prasība, izvēloties atbilstīgas mācību metodes un mācību līdzekļus. Viena no skolas prioritātēm pēdējos gados ir skolas mācību kabinetu tehniskais nodrošinājums, lai mācību procesā skolotājiem dotu plašāku iespēju darba veidu, metožu un līdzekļu izvēlei. Skolas Metodiskajā padomē tika pieņemts lēmums par vienoto tēmu nobeiguma pārbaudes darbu ieviešanu katrā klašu grupā efektīvākai metožu izvēlei turpmākajā darbā un skolēnu izaugsmes dinamikas izpētei. Mācību priekšmetu skolotāji sadarbojoties izvēlas pārbaudes veidu un veido vienoto tēmas nobeiguma pārbaudes darbu saturu, diferencējot uzdevumus atbilstīgi skolēnu spējām. Liela uzmanība tiek pievērsta pārbaudes darbu vērtēšanas kritērijiem. Temata noslēguma pārbaudes veidus un formas izvēlas katrs mācību priekšmeta skolotājs atbilstīgi apgūtajai mācību vielai. Mācību darba diferenciācija un individualizācija tiek plānota pēc pedagoģiskajos konsilijos klases audzinātāju, mācību priekšmetu skolotāju un atbalsta speciālistu sniegtās informācijas, kā arī atbilstīgi ārējo normatīvo aktu prasībām. Mācību priekšmetu programmu kvalitatīvai apguvei skolotāji plāno mācību darba diferenciāciju un individualizāciju, nosakot atšķirīgu laiku individuālajam darbam ar talantīgajiem un skolēniem, kam mācības sagādā grūtības, kā arī īsteno individuālo pieeju mācību priekšmeta stundās, nepieciešamības gadījumā, piesaistot atbalsta speciālistus. Skolā ir izstrādāta Audzināšanas darba programma, kas tiek aktualizēta atbilstīgi mūsdienu prasībām. Katra klases audzinātāja īstenotais darba plāns atbilst licencētajai izglītības programmai. Metodiski ir izstrādāts audzinātāja stundu tematiskais plāns visās klašu grupās, kur katrs klases audzinātājs veic korekcijas pēc klases un audzināšanas darba vajadzībām. 13

14 Izglītības programmu aktualizācija skolā notiek regulāri. To sekmē vai nu jaunu normatīvo aktu prasības, vai nu mūsdienu sabiedrības vajadzības. Šie jautājumi tiek apspriesti pedagoģiskās padomes sanāksmēs, bet risinājums tiek atrasts Metodiskās padomes sanāksmēs. Šobrīd īstenojamās skolas izglītības programmas atbilst ārējiem normatīvajiem aktiem; pamatizglītības programmā ir paredzētas 4 stundas izglītības iestādes vajadzībām, kas tiek plānotas pēc iepriekšējā mācību gada darba rezultātiem, bet vispārējās vidējās izglītības programmās veiksmīgi tika iekļauta otra svešvaloda, izvēles mācību priekšmetu klāsts atbilst skolēnu vajadzībām un interesēm. Izvērtējot mācību darba rezultātus, tiek plānota arī fakultatīvo un individuālo vai grupu darba nodarbību nepieciešamība. Jau vairākus gadus fakultatīvās nodarbības ir piešķirtas sākumskolas klašu skolēnu drošības nodrošināšanai peldēšanas stundās mazajā baseinā, jo klasēs ir 30 un vairāk skolēnu; izvērtējot skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos, ir organizēta individuālā vai grupu nodarbība matemātikā 12. klašu skolēniem; zinātniski pētniecisko prasmju attīstībai un mācību priekšmeta padziļinātajai apguvei tiek nodrošināta individuālā vai grupu darba nodarbība ķīmijā un vides izglītībā vecāko klašu skolēniem; klašu skolēniem fakultatīvajās nodarbībās ir iespēja apgūt reliģijas pamatus. Skolā, izvērtējot neformālās izglītības pieprasījumu un savus resursus, tiek organizētas interešu izglītības nodarbības. To klāsts ir plašs, devums skolēnu interešu un talantu attīstībā ir nozīmīgs. Skola izvērtē arī papildu interešu izglītības nodarbību nepieciešamību, iznomājot telpas, piemēram, svešvalodu apguves, fizikas, dambretes, dažādu deju un vokālās mākslas prasmju apguves iespējām. Skolas audzināšanas darba programma un darba plāns ir izstrādāts, balstoties uz visu pedagogu sadarbību. Šīs jomas darba plānojums paredz secīgu un vispusīgu skolēnu personības attīstību, veidojot viņus par godprātīgiem un atbildīgiem Latvijas pilsoņiem. Audzināšanas darba prioritātes secīgi tiek atklātas skolas attīstības plānā, īstenotas dažādu mācību priekšmetu stundās, ārpusstundu pasākumu un mācību ekskursiju izvēlē un organizācijā, karjeras izglītības pasākumu norisē, sadarbībā ar skolēnu pašpārvaldi un atbalsta speciālistiem, kā arī klases audzinātāja stundu tematiskajā plānojumā. Skolas darba stiprās puses: Skolā tiek īstenotas sabiedrības pieprasījumam atbilstīgas izglītības programmas. To īstenošanas vajadzībām ir nepieciešamais metodiskais un resursu nodrošinājums. Skolas interešu izglītības nodarbības atbilst skolēnu un vecāku interesēm. Turpmākās attīstības vajadzības: Turpināt pētīt izglītojamo un sabiedrības pieprasījumu, atbilstīgi tam pilnveidot skolas izglītības programmas un īstenot interešu izglītības vajadzības. Efektīvi plānot mācību saturu, laiku un vērtēšanas metodisko paņēmienu izvēli, tā izpildi nodrošinot ar visiem nepieciešamajiem resursiem. Vērtējuma līmenis ļoti labi 14

15 JOMA 2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS Kritērijs 2.1. Mācīšanas kvalitāte Pedagogu darba kvalitāte skolā tiek vērtēta pēc amatu parakstos noteikto darba pienākumu izpildes kvalitātes, metodiskā darba kvalitātes, skolēnu mācību sasniegumu dinamikas, klases audzinātāja, ja šāda pienākuma izpilde ir uzticēta, darba veikuma kvalitātes, iesaistīšanās pedagogu konkursos un konferencēs, kā arī pēc dalības skolas darbības pilnveidē. Pedagogu paveiktā darba kvalitāte tiek novērtēta pedagogu, metodiskās komisijas un skolas darba pašvērtējumā, mācību priekšmetu metodisko komisiju, metodiskās padomes un pedagoģiskās padomes sanāksmēs. Skolā darbojas klašu skolotāju, latviešu valodas un literatūras, svešvalodu, matemātikas, informātikas, sociālo zinātņu, dabaszinātņu, estētisko mācību priekšmetu, sporta skolotāju, atbalsta speciālistu un klašu audzinātāju metodiskās komisijas. Metodisko komisiju vadītāji un administrācija veido metodisko padomi, kas īsteno visu pedagogu un skolēnu pašpārvaldes ciešu sadarbību skolas prioritāšu noteikšanā visās darbības jomās, to īstenošanas plāna izstrādē un skolas darba pašvērtējuma izveidē. Skolas padomē tiek apspriesti darba rezultāti, tās sanāksmē tiek izvirzīti darba uzdevumi turpmākajam darbam. Katru gadu pēc iepriekšējā mācību gada darba izvērtējuma skolā tiek noteikta zinātniski metodiskās pedagoģiskās padomes sanāksme, kas parasti notiek martā. Tajā pedagogi iegūst teorētiskās un praktiskās zināšanas, dalās pieredzē skolas darbam nozīmīgajā metodiskajā tēmā. Šajās metodiski zinātniskajās pedagoģiskās padomes sanāksmēs tiek organizētas arī skolotāju metodisko mācību līdzekļu izstādes/ pieredzes apmaiņa. Pieredzes apmaiņas nolūkos vai aktuālu jautājumu risināšanai tiek organizētas arī tikšanās ar rajona metodisko apvienību vadītājām, tikšanās ar RIIMC pārstāvjiem. Pedagogi mācīšanas procesā lielu izmanību pievērš skolēnu motivēšanai mācību darbam, tam pakārtojot mācību priekšmeta stundas plānojumu, struktūru un mācību līdzekļus izvirzītā mērķa sasniegšanai. Mācību priekšmetu standarta prasības skolā tiek īstenotas vienotā mācību un audzināšanas procesā. Skolā ir nodrošinātas iespējas dažādu mācību veidu un metožu izvēlei mācību priekšmetu stundu mērķu sasniegšanai atbilstīgi skolēnu personības attīstības vajadzībām. Pedagogi mērķtiecīgi plāno un īsteno praktisko, laboratorijas, radošo darbu un skolēnu sasniegumu pārbaudes darbu veidus. Daudzu mācību priekšmetu stundās pedagogi un skolēni izmanto Letonika.lv resursus. Audzinātāja stundās aktīvi tiek izmantotas arī ar skolēnu drošību un rīcību dažādās situācijās saistītas mācību filmas, dokumentālās mācību filmas, karjeras izglītības jomas filmas un VISC metodiskie materiāli. Mācību literatūra un līdzekļi plānveidīgi tiek papildināti un atjaunoti. Kopš 2009./2010. mācību gada skolā ir ieviests elektroniskais žurnāls mācību priekšmetu stundu uzskaitei un skolēnu sasniegumu vērtējumu atspoguļošanai mācību sociālajā tīklā Mykoob, uzlabojot informācijas aprites kvalitāti starp administrāciju, pedagogiem, skolēniem un vecākiem. Iknedēļas sanāksmēs pie direktora tiek analizēta skolas elektroniskā žurnāla aizpilde. Vismaz divreiz mācību gada laikā tiek analizēta skolēnu sasniegumu vērtēšanas atbilstība Skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtībai. Skolotāji pilnībā ir apguvuši elektroniskā žurnāla aizpildes prasmes un šī pienākuma izpildi veic apzinīgi. Mācību un audzināšanas procesa neatņemama sastāvdaļa vispusīgai skolēnu personības attīstībai ir zinātniski pētniecisko darbu izstrādes process vidusskolā, 15

16 pētniecisko projektu izstrāde pamatskolā, ārpusstundu pasākumi, konkursi un sporta pasākumi, kas jau kļuvuši vai kļūst par skolas tradīciju. Skola lepojas ar trim pedagogiem, kas kopš gada, kad skola sāka pieteikt pedagogu šai balvai, ir saņēmuši Rīgas pilsētas lielāko pedagogu balvu Zelta pildspalva. Skola lepojas arī ar filozofijas un vēstures skolotājas veiksmīgo sniegumu pedagogu radošajā konkursā Radi, rādi, redzi. Skolas darba stiprās puses: Skolā plānveidīgi tiek veikts metodiskais darbs. Skolā strādā profesionāli skolotāji, kas regulāri apmeklē profesionālo kompetenču pilnveides kursus. Mācīšanas procesa kvalitāte ir prioritāte katra pedagoga darba pašvērtējumā. Turpmākās attīstības vajadzības: Turpināt pilnveidot un dažādot mācīšanas darba metodes un mācību līdzekļus atbilstīgi mūsdienu prasībām. Apkopot metodiskā darba paņēmienus skolēnu paškontroles prasmju attīstībai, izveidojot šāda darba sistēmu. Rosināt pedagogus aktīvāk iesaistīties radošajos konkursos un projektos ārpus skolas. Vērtējuma līmenis ļoti labi Kritērijs 2.2. Mācīšanās kvalitāte Skolēniem ir zināmas un saprotamas mācību procesam izvirzītās prasības un vērtēšanas kritēriji. Skolēni ar aizrautību iesaistās interešu izglītības nodarbībās, ir aktīvi pētniecisko projekta darba un zinātniski pētniecisko darbu izstrādē (rezultāti 3. tabulā), skolā motivē talantīgos skolēnusdalībai mācību priekšmetu olimpiādēs (sasniegumi 2., 4. tabulā), ar prieku iesaistās valsts svētkiem veltītajos pasākumos un konkursos, kā arī mācību priekšmetu ārpusstundu pasākumos un konkursos. Vecāko klašu skolēni līdzdarbojas spēles Erudīts uzdevumu izveidē un organizācijā. Sporta spēles ģimenēm vada arī vecāko klašu skolēni. Katrā klašu grupā ir erudītu komanda, kas piedalās spēlē Kas?Kur?Kad?. Šogad skolēnu matemātikas jautro un atjautīgo klubs pulcēs marta pasākumā piecu sadarbības skolu dalībniekus. Skolas bibliotēkā ir izveidota konferences telpa/ lasītava, kas ir aprīkota ar 8 datoriem, TV un projektoru, un ir pieejama skolēniem visas dienas garumā, izņemot gadījumus, ja tur notiek mācību priekšmetu stunda, kāda konference, seminārs vai sanāksme. Lasītavas apmeklētāju skaits dienā mēdz būt pat pāri 100. Skolas aktu zāle un sporta kompleksa telpas arī ir pieejamas skolēniem ārpus nodarbību laikiem. Parasti šīs telpas izmanto skolēnu pašpārvalde, gatavojot kādu pasākumu. Skolā tiek kontrolēts skolēnu mācību priekšmetu stundu apmeklējums. Klases audzinātāji sadarbojas ar skolēnu vecākiem, lai noskaidrotu nezināmu kavējumu iemeslus. Nepieciešamības gadījumā tiek iesaistīti sociālie pedagogi, psihologi vai 16

17 administrācijas pārstāvji. Ja skolēns kāda iemesla dēļ ir kavējis tik daudz mācību priekšmetu stundu, ka parādās mācību sasniegumu dinamikas lejupslīde un klases audzinātāja individuālais darba rezultāts nav pozitīvs, vecāki šīs problēmas risināšanai tiek aicināti uz sarunu ar skolas atbalsta komandu vai uz tikšanos ar klases audzinātāju un mācību priekšmetu skolotājiem pie skolas administrācijas. Visu skolēnu mācību sasniegumu dinamika tiek analizēta divreiz gadā pedagoģiskās padomes sanāksmēs. Pedagoģiskās padomes sanāksmē par 1. semestra rezultātiem, tiek lemts, kuru skolēnu vecākiem tikšanās reizē ar klases audzinātāju, skolas administrācijas pārstāvi vai ar skolas atbalsta komandu ir jāatgādina MK noteikumu prasības pārcelšanai nākamajā klasē un jāvienojas par turpmāko vecāku un skolas sadarbību skolēna mācību sasniegumu uzlabošanai. Mācību gada beigās daudziem skolēniem ir pagarināts mācību gads, kad skolēni uzlabo mācību gada laikā vāji apgūtās zināšanas un prasmes individuālās nodarbībās ar skolotāju. Pirms mācību gada beigām klases audzinātāji izvirza skolēnus balvai Gada labākais skolēns. Medaļu iegūst labākais skolēns katrā klašu paralēlē. Ikdienas skolēnu mācību sasniegumu dinamikas izpēte arī tiek veikta pēc vienoto vienā klašu grupā tēmu nobeiguma pārbaudes darbu rezultātiem. 9. un 12. klašu skolēniem tiek dota iespēja iejusties valsts pārbaudes darbu izpildes gaitā, veicot iepriekšējā mācību gada eksāmena darbu, ievērojot norises laiku un kārtību. Pēc šī darba izpildes un analīzes skolotājam un katram skolēnam ir iespēja izvērtēt savas stiprās un vājās puses un noteikt turpmākā darba uzdevumus. Skolas darba stiprās puses: Skolas mācību darba organizācijas formas un mācību metodes rosina skolēnus radoši domāt un strādāt, apgūt prasmi risināt problēmas, strādāt komandā, uzņemties atbildību. Skolēni iesaistās dažādu ar mācību procesu saistītu pasākumu organizēšanā, kopīgu mācību projektu izstrādē. Turpmākās attīstības vajadzības: Nodrošināt atbalstošu, pozitīvu, labvēlīgu mācību vidi. Pilnveidot izglītojamo mācīšanās un pašnovērtējuma prasmes. Veidot efektīvu sadarbību starp skolu un vecākiem skolēnu mācīšanās sasniegumu dinamikas izaugsmei Vērtējuma līmenis labi Kritērijs 2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Skolas Skolēnu mācību sasniegumu vērtējumu kārtība ir zināma gan skolotājiem, gan skolēniem un viņu vecākiem. Kārtība ir vairākkārt aktualizēta, sadarbojoties ar IKVD speciālistiem, tika veidots tās normatīvais regulējums. Skolas pedagogi sistemātiski vērtē izglītojamo sasniegumus atbilstoši valstī noteiktajiem normatīvajiem regulējumiem un skolā izstrādātajai Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai, kas reglamentē vienotu mācību sasniegumu vērtēšanu, veicinot izglītojamo, viņu vecāku un pedagogu sadarbību mācību rezultātu novērtēšanā, motivējot skolēnus mācību sasniegumu pilnveidei un sekmējot līdzatbildību par mācību rezultātiem. 17

18 Vērtēšanas metodes un pārbaudes formas skolotāji izvēlas atbilstīgi skolēnu personības attīstības vajadzībām, vecumam un mācību priekšmetu specifikai. Tomēr vērtēšana ir ļoti sarežgīts process, kurā būtu jāiekļauj gan valstī noteiktās skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas prasības, gan to, ko determinē vide, kurā bērns aug, un viņa individuālās iespējas. Vērtēšanas kritēriji skolēniem un vecākiem tiek izskaidroti. Tomēr darbs pie motivējošas vērtēšanas būtu vēl pilnveidojams, rūpīgāk analizējot un noskaidrojot neveiksmju cēloņus konsultācijās, kam dažreiz pietrūkst laika mācību priekšmetu stundās. Tas mazinātu skolēnu un vecāku skaitu, kas uzskata, ka dažu skolotāju vērtējumi ir pārāk stingri. Skolēnu mācību sasniegumu vērtējumu uzskaite tiek pārraudzīta un kontrolēta. Tiek apkopota informācija par skolēnu mācību sasniegumu dinamiku, tās analīze tiek izmantota turpmāko mācību uzdevumu izvirzīšanai. Vecāki regulāri tiek iepazīstināti ar skolēnu mācību sasniegumu vērtējumiem elektroniskajā žurnālā, mēneša vērtējumu izrakstā un klašu skolēnu dienasgrāmatās. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības pilnveidē piedalās visi pedagogi, metodiskās padomes sanāksmē tiek apspriesti ierosinājumi un pieņemtas izmaiņas. Skolas darba stiprās puses: Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana notiek regulāri, saskaņā ar ārējiem normatīvajiem dokumentiem, pēc vienotas skolā noteiktas kārtības. Vecāki regulāri tiek informēti par skolēnu mācību sasniegumiem un to dinamiku. Turpmākās attīstības vajadzības: Pilnveidot izglītojamo pašvērtējuma prasmes. Pilnveidot un īstenot mācību procesam motivējoša un skolēna individuālo dinamiku iekļaujoša mācību sasniegumu vērtēšanu. Vērtējuma līmenis labi JOMA 3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI Kritērijs 3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Skolēnu mācību sasniegumi ikdienas darbā tiek atspoguļoti mācību sociālajā tīklā Mykoob. Skolā pastāv noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu ikdienas darbā vērtēšanai un to uzskaitei. Mācību gada beigās skolēniem, kuriem ir labākie sasniegumi mācībās ikdienas darbā un mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, tiek pasniegta medaļa Gada labākais skolēns. Beidzot 12. klasi, labākie skolēni iegūst arī Atzinības rakstus no Rīgas domes un Ministru kabineta - Pielikuma Nr.1 1. tabula. Analizējot mācību gada rezultātus, tiek salīdzināti arī mācību rezultāti ar iepriekšējā mācību gada rezultātiem, katra skolēna vidējais sekmju vērtējums un klases vidējais vērtējums, lai apzinātu skolēnu mācību sasniegumu dinamiku. 18

19 Pedagoģiskās padomes sanāksmē par 1. semestra rezultātiem tiek spriests gan par pedagogu, gan par skolēnu darba rezultātiem, par atbalsta pasākumiem, kas veicami, lai skolēniem, kam vairāki nepietiekami vērtējumi, mācību sasniegumi uzlabotos. Klases audzinātāji iesaka, ar kuru skolēnu vecākiem ir jātiekas administrācijai, kura skolēna vecāki ir jāaicina uz atbalsta speciālistu sanāksmi, kuriem vecākiem ir jāatgādina par prasībām pārcelšanai nākamajā klasē rakstiski. Liela uzmanība tiek pievērsta skolēnu apmeklējumam sporta stundās un sasniegumiem sporta sacensībās (5.-8. tabulas). Problēma, ar ko saskaras pedagogi skolēnu ikdienas mācību darba sasniegumu uzlabošanā - vecāku arvien pasīvākā iesaistīšanās skolas un bērna skolas dzīvē, bērnam pieaugot. Analizējot skolēnu mācību sasniegumus klasēs, var secināt, ka, skolēnu mācību sasniegumi, uzsākot vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi, samazinās, bet motivācija iegūt labāku atestātu turpmāko studiju mērķu īstenošanai pieaug pēdējā mācību gadā, kad skolēni arī uzrāda labāku rezultātu. Analizējot skolēnu mācību sasniegumus pamatizglītības programmas apguves laikā, var secināt, ka skolēniem, uzsākot mācības 5. klasē, mācību sasniegumi ikdienas darbā pazeminās. Pozitīva skolēnu mācību sasniegumu dinamika parādās 8. klasē, bet vidusskolas klasēs 12.klasē (Pielikuma Nr.3 9.,10. tabula) Mācību gada beigās daudziem skolēniem tiek noteikti papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi. Parasti šie pasākumi tiek noteikti skolēniem, kas mācību gada laikā neapmeklē konsultācijas, vai apmeklē tās neregulāri. Šim darbam skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanai ir liela nozīme, jo skolotājiem ir iespēja, strādājot ar skolēnu individuāli, paskaidrot mācību vielu, kas viņam sagādāja grūtības. Mācību gads Noteikti papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi Nepietiekams vērtējums gada mācību sasniegumos Noteikts otrs apmācības gads Atskaitīti no vispārējā vidējās izglītības programmas 2012./ * 2** 2013./ * 0 3** 2014./ Saņēma liecību, beidzot 9.kl. Skolēniem, kas gada mācību sasniegumos ir ieguvuši nepietiekamu vērtējumu, nākamajā mācību gadā veiksmīgai mācību priekšmeta apgūšanai tiek veidots individuālais atbalsta pasākumu plāns /2013. mācību gads * - atskaitītie skolēni ilgstoši neapmeklēja skolu bez attaisnojoša iemesla, vecāku sadarbība ar skolu bija informatīva. ** - abi skolēni ieguva daudz nepietiekamu gada mācību sasniegumu vērtējumu un neieradās uz valsts pārbaudes darbiem. Ar viena skolēna vecākiem skolai bija cieša sadarbība, otra skolēna vecāki ar skolu nesadarbojās /2014. mācību gads * otrs apmācības gads tika noteikts skolēniem, kuriem bija mācību gada sasniegumos 3-5 nepietiekami vērtējumi. Pēc pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma, kas tika veikts pēc atstāšanas uz otro gadu, viens skolēns turpina mācības pēc speciālās izglītības programmas, otrs turpināja pamatizglītības apguvi vakarskolā. ** - skolēni atkārtoti 9. klasē mācījās vakarskolā /2015. mācību gads 19

20 2. klases skolēns mācījās mūsu skolā 2 mēnešus, sasniegumu izrakstā no citas skolas bija zemi vērtējumi un daudz kavējumu slimības dēļ. Pēc vecāku lūguma (iesnieguma) skolēnam tika noteikts otrs apmācības gads 2. klasē veselības stāvokļa dēļ. 7. klases skolēns turpina mācības atkārtoti Rīgas speciālajā pamatskolā Skolēnu, kas ieguvuši izcilus (8-10 balles) mācību sasniegumus gada vērtējumos, skaits: Skolēnu sasniegumi visos valsts pārbaudes darbos par pamatizglītības kursu kopumā ir labāki nekā mācību sasniegumi ikdienas darbā. Skolēnu sasniegumi CE, beidzot vidusskolu, ir nedaudz zemāki par mācību sasniegumiem ikdienas darbā, jo, salīdzinot ar 9. klases skolēnu sasniegumu vērtēšanas kritērijiem valsts pārbaudes darbos, 12. klašu skolēnu darbus centralizētajos eksāmenos vērtē stingrāk, savukārt skolēnu mācību sasniegumi uzlabojas tikai pēdējā vispārējās vidējās izglītības programmas apguves gadā. Vecākiem tiek sniegta kvalitatīva informācija par skolēnu mācību sasniegumiem un nepieciešamības gadījumā atbalsts bērna sasniegumu uzlabošanai. Turpmāk tiek plānots uzlabot un radīt secīgu un sistemātisku atbalsta speciālistu un skolotāju sadarbību atbalsta pasākumu sniegšanai talantīgajiem un skolēniem ar grūtībām mācībās ikdienas darbā. Kritērijs 3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos Atbrīvoto no valsts pārbaudes darbiem skaits: Mācību gads Skolēnu skaits 3.kl. Skolēnu skaits 6.kl. Skolēnu skaits 9.kl Skolēnu skaits 12.kl / / / Visi skolēni bija atbrīvoti, pamatojoties uz ģimenes ārsta vai neirologa ieteikumu ar direktora rīkojumu 3.,6. klasēs, saskaņa ar RD IKSD rīkojumu 9., 12. klasēs. Skolēni, kuriem bija atbalsta pasākumi valsts pārbaudes darbos 9.kl. 20

21 Mācību gads Latviešu val. un lit. Matemātika Krievu val. un lit. Latvijas vēsture Angļu valoda 2012./ / / Skolēni, kuriem bija atbalsta pasākumi valsts diagnosticējošajos darbos 6.kl. Mācību gads Latviešu val. un lit. Matemātika Krievu valoda 2012./ / / klases skolēniem diagnosticējošo darbu laikā 2012./2013. mācību gadā tika piemēroti atbalsta pasākumi 7 skolēniem un 2013./2014. mācību gadā 2 skolēniem /2015. gada diagnosticējošos darbus 3. un 6. klašu skolēni veica visi kopā, lietojot atgādnes, kam tas bija nepieciešams arī mācību gada laikā. Psihologs nebija noteicis atbalsta pasākumus, kas noteiktu atsevišķu telpu un papildu laiku. (14.,18. tabulas) Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos pielikumā Nr. 4 Pedagoģiskās padomes sanāksmē par 2014./2015. mācību gada skolas darba rezultātiem tika analizēti skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos. Liela uzmanība tika pievērsta diagnosticējošā darba rezultātiem matemātikā 6. klasēs. Objektīvai šī skolēnu mācību sasniegumu analīzei tika organizēta arī matemātikas skolotāju tikšanās ar matemātikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāju Edīti Teterovsku. Skolotāji secināja, ka, pirmkārt, skolēniem jāattīsta prasmes teksta uzdevumu nosacījumu lasīšanā un izpildē (pirmo reizi diagnosticējošajā darbā matemātikā bija tik daudz teksta uzdevumu); otrkārt, jāpievērš lielāka uzmanība skolēnu spēju izvērtējumam, nosakot atbalstu valsts pārbaudes darbos. 9.un 12. klašu skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanai lielāka uzmanība jāpievērš mācību darba diferenciācijai mācību priekšmetu stundās un konsultācijās, paralēli īstenojot psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu mācīšanās motivācijai visa mācību procesa laikā. JOMA 4.ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM Kritērijs 4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) Skolā darbojas atbalsta speciālistu komanda. Tajā ir divi speciālie pedagogi, logopēds, divi psihologi, divi sociālie pedagogi un divas medmāsas. Speciālie pedagogi strādā ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās, līdz 6. klasei ieskaitot. Logopēds strādā ar bērniem pirmajās klasēs un ir pārslogots, jo bērnu ar logopēdiskajām problēmām skolā kļūst arvien vairāk. Sociālie pedagogi un psihologi aptver visas klašu grupas. Plānojot turpmāko skolas prioritāšu īstenošanu šajā jomā, tiek domāts par vēl viena, no mācību priekšmeta stundām brīva, speciālā pedagoga piesaisti darbam, kurš veiktu 21

22 gan skolotāja palīga pienākumus stundu laikā, gan sniegtu atbalstu skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās klasē, atslogojot esošos speciālistus un uzlabojot atbalsta sniegšanas kvalitāti pamatskolas klašu grupās. Atbalsta personāls sniedz tūlītēju palīdzību skolēniem, kuriem nepieciešams emocionāls vai psiholoģisks atbalsts. Tradicionāli atbalsta speciālistu vērojumiem, izpētes materiāliem un klases audzinātāja ziņā esošai informācijai ir liela nozīme 1.,5.,10. klašu konsilijos un adaptācijas pasākumos. Pēc viņu ieteikuma skolotāji var diferencēt darbu mācību priekšmetu stundās, bet pēc individuālajām konsultācijām pie speciālistiem, ja nepieciešams, īstenot individuālo pieeju un izvēlēties pareizu atbalsta veidu. Lai iepazīstinātu ar katra atbalsta speciālista darba jomu un iedrošinātu vecākus vairāk uzticēties skolas atbalsta speciālistiem, šogad tika rīkota vecāku diena, kas pārauga nedēļā, kad vecāki tika aicināti uz individuālu tikšanos ar kādu atbalsta speciālistu. Skola sniedz atbalstu skolēniem, kas ir uzsākuši mācības mūsu skolā pēc mācībām vai dzīves ārzemēs, kā arī skolēniem, kas uzsākuši mācības mazākumtautību skolā pēc skolas ar latviešu mācībvalodu. Skolā ir izstrādāta sistēma, kā medmāsas informē vecākus par dažādiem negadījumiem. Katrs gadījums tiek apspriests un izanalizēti tā cēloņi sanāksmē pie direktora. Speciālistu darba pārskats pielikumā Nr.5. Skola cenšas apzināt izglītojamos no sociālā riska ģimenēm, kā arī no maznodrošināto ģimenēm, bet šī informācija parasti kļūst zināma tikai tad, kad jau ir kāda problēma, ko pamana skolotājs vai atbalsta speciālists, jo vecāki nav atklāti šajā jomā. Skolā tiek īstenots darbs arī veselīga dzīvesveida popularizēšanai. Tam par piemēru skolēnu aktīvā dalība atklātajā plakātu konkursā/akcijā, kas mudinātu pieaugušos nesmēķēt bērnu klātbūtnē, kur ieguvām divas 1.vietas un grupas Astro n out koncertu (2016.g. februārī) balvā Lai garantētu skolā drošību, ir izstrādāti iekšējie normatīvie dokumenti, ar kuriem tiek iepazīstināti gan skolēni, atbilstīgi ārējiem normatīvajiem aktiem, gan vecāki. Skolai ir noslēgts līgums ar SIA Media Control darba vides iekšējai uzraudzībai un ugunsdrošības pakalpojumiem. Ir norīkots speciālists personāla darba aizsardzības un drošības jautājumos. Atbilstīgi ārējiem normatīvajiem aktiem skolā ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti un ugunsdrošības signalizācija, evakuācijas plāni ar glābšanas dienestu telefoniem, kā arī drošības instrukcijas attiecīgajos mācību kabinetos. Katru gadu skolā notiek skolēnu un skolas darbinieku praktiskā apmācība, kā rīkoties ekstremālu situāciju un evakuācijas gadījumā. Reizi gadā darbiniekiem notiek praktiskā apmācība rīcībai ugunsgrēka gadījumam. Katrā stāvā ir evakuācijas plāns. Ir izstrādāts arī civilās aizsardzības plāns darbībai stihiskas nelaimes gadījumā. Skolēni instruktāžu lapās, bet darbinieki darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāžu žurnālos ar parakstiem apliecina, ka apzinās savu atbildību par drošību un savas veselības sargāšanu. Skolēni uzskata, ka viņi zina, kā rīkoties bīstamās un ārkārtas situācijās (ugunsgrēkā, uz ielas, uz ūdens, uz ledus). Direktors rīkojumos nosaka atbildīgās personas par skolēnu drošību gan mācību ekskursijās, gan masu un sporta pasākumos. Lai nodrošinātu skolēnu drošību, skolas vestibilā, pagalmā un garderobēs ir izvietotas novērošanas kameras. To ir stipri par maz, bet nu jau ir zināms Rīgas domes Īpašuma departamenta iepirkuma rezultāts, un drīz skola un tās teritorija tiks aprīkota ar jaunu videonovērošanas sistēmu, kam ir milzīga nozīme, jo skolu apmeklē liels sporta kompleksa apmeklētāju skaits. 22

23 Katru dienu skolā dežurē viens no administrācijas pārstāvjiem, kas atbild par kārtību skolā un, ja nepieciešams, risina dienas laikā radušās problēmas. Gandrīz visi vecāki atzīst, ka skolā rūpējas par skolēnu drošību. Skolas darba stiprās puses: Skola rada drošu darba un mācību vidi skolā, regulāri tiek rīkotas praktiskās darba aizsardzības apmācības un instruktāžas. Skola rūpējas par skolēnu drošību, sniedz skolēniem nepieciešamo izzinošo informāciju par rīcību ārkārtas situācijās. Skolā darbojas visi nepieciešamie atbalsta speciālisti, kas nodrošina psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu. Turpmākās attīstības vajadzības: Atbilstīgi skolas attīstības prioritātēm izveidot skolā iekļaujošas izglītības atbalsta sistēmu. Izvērtējot sociālā pedagoga klasēs atbalsta nepieciešamību vidusskolā, izskatīt iespēju pieņemt darbā speciālo pedagogu atbalsta sniegšanai klašu skolēniem. Plānojot darbu ilgtermiņā, piesaistīt līdzekļus sporta kompleksa atdalīšanai no skolas un noteikt stingru kārtību apmeklētājiem. Vērtējuma līmenis ļoti labi Kritērijs 4.2.Atbalsts personības veidošanā Audzināšanas darba mērķi un uzdevumi ir saistīti ar izglītības programmu mērķiem un uzdevumiem. Šis darbs tiek īstenots visās mācību priekšmetu stundās, audzinātāja stundās, ārpusstundu pasākumos un mācību ekskursijās. Audzinātāja stundu tematiskajā plānā tiek realizēta skolas audzināšanas programma, kas atklāj mūsdienu dzīves prioritātes. Skolas audzināšanas darba programmā ir iekļauta karjeras izvēle. Audzinātāji, nepieciešamības gadījumā pieaicinot psihologu vai kādu citu speciālistu, stundās rosina skolēnus izzināt savas spējas, vēlmes un iepazīt dažādas profesijas, tiekoties ar dažādu izglītības iestāžu un profesiju pārstāvjiem. Audzināšanas darbs, visi rīkotie pasākumi un atbalsta pasākumi karjeras izglītībā tiek plānoti un analizēti klases audzinātāju metodiskajā komisijā un semināros, pedagoģiskās padomes sēdēs, sanāksmēs pie direktora. Vairākas reizes audzinātāja darba prioritātes tika pētītas un analizētas metodiski zinātniskajās pedagoģiskās padomes sēdēs. Pielikums nr. 6 Skolā ir daudz ārpusstundu pasākumu, kurus pedagogi organizē sadarbībā ar skolēniem, īstenojot pasākuma tematikai atbilstīgus mērķus un uzdevumus. Skolā plaši un pacilātā noskaņā tiek organizēti Latvijas valsts svētku pasākumi, sākot no skolas dekorāciju izveides (piemēram, šogad akcijas Mēs Latvijai noslēgumā no apmēram 1500 skolēnu un vecāku locītiem sarkaniem un baltiem origami taureņiem tika izveidots liels Latvijas karogs skat. skolas mājas lapā), beidzot ar konkursiem, koncertiem un citiem pasākumiem aktu zālē visās klašu grupās. Šogad bija organizēts konkurss vecāko klašu skolēniem par labāko videofilmu Brīvības piemineklim Labākie darbi ir skatāmi skolas mājas lapā /2014. mācību gadā klašu skolēni iepazina Rīgu Eiropas kontekstā, izstrādājot projektu darbus par tēmu Rīga Eiropas kultūras galvaspilsēta. 23

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr.2971902208, PVN Reģ.Nr.90009249367 tālr. 67736378, tālr./ fax 67736379, e-pasts sportaskola@edu.jurmala.lv Jūrmalā

Sīkāk

Rīgas domes Izglītības, Jaunatnes un sporta departaments Vidzemes priekšpilsētas nodaļa

Rīgas domes Izglītības, Jaunatnes un sporta departaments Vidzemes priekšpilsētas nodaļa RĪGAS 89. VIDUSSKOLA Hipokrāta iela 27, Rīgā, LV 1079, tālrunis/fakss 67536800, e-pasts R89VS@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2018 Saturs 1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums... 3 2. Rīgas 89.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2017. gads 1. Mācību saturs. Vērtējums

Sīkāk

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr. 4213900387 Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr.65307660, e-pasts:livanu2vsk@livani.lv LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

MergedFile

MergedFile Beverīnas NOVADA PAŠVALDĪBAS BRENGUĻU SĀKUMSKOLAS AVOTKALNi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV - 4245 Tālrunis 29322059, e pasts: brenguluskola@beverina.lv Reģ.Nr. 4411900650 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 SATURA RĀDĪTĀJS 1. Mācību centrs Liepa vispārīgs raksturojums 3 2. Mācību centrs Liepa darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un

Sīkāk

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība.

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā.  Izglītības iestāžu sadarbība. Racionālas finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība. Valdis Bārda Alojas novada domes priekšsēdētājs 22.04.2016, Zaļenieki Budžets 1762635 EUR jeb

Sīkāk