Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB"

Transkripts

1 SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA tālr , fakss , APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas Maksima direktore Ināra Kuharjonoka 2017.gada 24.februārī SASKAŅOTS SIA Rīgas ģimnāzija Maksima dibinātāji O.Isakova I.Kuharjonoka 2017.gada 24.februārī RĪGAS ĢIMNĀZIJAS MAKSIMA PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2017.gads 1

2 Saturs 1. RĪGAS ĢIMNĀZIJAS MAKSIMA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Izglītojamo skaita izmaiņas Izglītības programmas Pedagogu kvalifikācija Ģimnāzijas sociālās vides raksturojums Ģimnāzijas vēsture Ģimnāzijas īpašie piedāvājumi Ģimnāzijas finansējums DARBĪBAS PAMATMĒRĶI (IEPRIEKŠĒJO MĀCĪBU GADU PRIORITĀTES UN KONKRĒTI REZULTĀTI) IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE (NAV ATTIECINĀMS) ĢIMNĀZIJAS SNIEGUMS UN TĀ NOVĒRTĒJUMS AR KVALITĀTES VERTĒJUMA LĪMENI ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS: Mācību saturs ģimnāzijas īstenotās izglītības programmas Mācīšana un mācīšanās mācīšanas kvalitāte mācīšanās kvalitāte vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Izglītojamo sasniegumi izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos Atbalsts izglītojamiem psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) atbalsts personības veidošanā atbalsts karjeras izglītībā atbalsts mācību darba diferenciācijai atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām sadarbība ar izglītojamā ģimeni Ģimnāzijas vide: mikroklimats ģimnāzijas fiziskā vide un vides pieejamība Ģimnāzijas resursi: iekārtas un materiāltehniskie resursi personālresursi Ģimnāzijas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana:

3 ģimnāzijas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana ģimnāzijas vadības darbs un personāla pārvaldība ģimnāzijas sadarbība ar citām institūcijām CITI SASNIEGUMI (ĢIMNĀZIJAI SVARĪGAIS, SPECIFISKAIS) TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA (BALSTĪTA UZ PAŠNOVĒRTĒJUMĀ IEGŪTAJIEM SECINĀJUMIEM) ĢIMNĀZIJAS KVALITĀTES RĀDĪTĀJU VĒRTĒJUMU LĪMEŅI PIELIKUMS - PRIVĀTĀS PAMATSKOLAS UN RĪGAS ĢIMNĀZIJAS MAKSIMA IZGLĪTĪBAS PROCESA LOĢIKA 2016./2017.M.G PIELIKUMS - PRIVĀTĀS PAMATSKOLAS UN RĪGAS ĢIMNĀZIJAS MAKSIMA PEDAGOĢISKĀ KOLEKTĪVA DARBA PLĀNS 2016./2017.MĀCĪBU GADS NOVEMBRIS PIELIKUMS - PRIVĀTĀS PAMATSKOLAS UN ĢIMNĀZIJAS MAKSIMA ĀRPUSSTUNDU PASĀKUMU PLĀNS 2016./2017.M.G PIELIKUMS - RĪGAS ĢIMNĀZIJA MAKSIMA 2016./2017.MĀCĪBU GADS IZGLĪTOJAMO ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBĪBU VADĪTĀJI UN TĒMAS PIELIKUMS - RĪGAS ĢIMNĀZIJA MAKSIMA IZGLĪTOJAMO ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS KURSA PROGRAMMA PIELIKMS - ATKLĀTĀS ANGĻU VALODAS OLIMPIĀDES XXI GADSIMTA INTELEKTS NOLIKUMS PIELIKUMS - ATKLĀTĀS ANGĻU VALODAS OLIMPIĀDES XXI GADSIMTA INTELEKTS STATISTIKA PIELIKUMS - ATKLĀTĀ ANGĻU VALODAS OLIMPIĀDE XXI GADSIMTA INTELEKTS 71 9.PIELIKUMS - NOLIKUMS PAR IZGLĪTOJOŠAS AKCIJAS RĪKOŠANU PIELIKUMS - PSIHOLOGU DARBS PIELIKUMS - PRIVĀTĀS PAMATSKOLAS UN RĪGAS ĢIMNĀZIJAS MAKSIMA SENSORĀ ISTABA PIELIKUMS DIAGRAMMAS PAR ABSOLVENTIEM PIELIKUMS - ZIEMASSVĒTKU LITERĀRIE LASĪJUMI PIELIKUMS PEDAGOGU SADALĪJUMS PĒC VECUMA

4 15.PIELIKUMS - PRIVĀTĀS PAMATSKOLAS UN RĪGAS ĢIMNĀZIJAS MAKSIMA PEDAGOĢISKO KOLEKTĪVU DARBĪBAS CIKLOGRAMMA 2016./2017.MĀCĪBU GADS PIELIKUMS RĪGAS ĢIMNĀZIJAS MAKSIMA VADĪBAS UN PAŠPĀRVALDES STRUKTŪRA

5 1. Rīgas ģimnāzijas Maksima vispārīgs raksturojums ir dibināta 1994.gadā. Atrodas Bultu ielā 10, Rīgā. Ģimnāzijas dibinātājs ir SIA Rīgas ģimnāzija Maksima /2017.m.g. sākumā ģimnāzijā mācās 21 izglītojamais, no tiem Rīgā deklarēti Ģimnāzijas darbības laikā to pabeiguši un saņēmusi atestātus par vispārējo vidējo izglītību 236 izglītojamie Izglītojamo skaita izmaiņas Mācību Mācību gada sākumā Mācību gada beigās gads 2013./ / / / tabula Izglītojamo skaita izmaiņas ģimnāzijā ir saistītas ar: 1) demogrāfiskās situācijas Latvijā pasliktināšanos - skolas vecuma bērnu skaita samazināšanos; 2) lielu arodskolu piedāvājumu un izvēli pēc pamatizglītības iegūšanas; 3) pamatskolas absolventu orientāciju turpināt izglītības ieguvi ārzemēs. Izglītojamo drošības nodrošināšana, labvēlīgas vides radīšana un izglītības kvalitāte nosaka to, ka ģimnāzijas piedāvājumam ir pieprasījums sabiedrībā Izglītības programmas Ģimnāzijā Maksima tiek īstenota vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību izglītības programma. 2.tabula Nr. IP kods IP nosaukums Licences numurs un datums Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma Nr. V gada 22.novembris numurs un datums Nr gada 13.decembris Akreditācijas lapas derīguma termiņš līdz 2017.gada 25.maijs Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma no 2016./2017.mācību gada daļēji tiek realizēta Prūšu ielā 32, sporta nodarbību orgazicācijai tiek izmantota Rīgas 65.vidusskolas sporta zāle, pamatojoties uz noslēgto nomas līgumu Nr. VS lī, g. 5

6 1.3. Pedagogu kvalifikācija Ģimnāzijā Maksima strādā 23 pedagoģiskie darbinieki, no tiem 15 SIA Rīgas ģimnāzija Maksima ir pamata darba vieta. Ģimnāzijas Maksima vadību nodrošina direktore, 2 direktora vietnieki. Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība. No tiem: o doktora grāds 1; o maģistra grāds 22; o bakalaura grāds 1 (mācās maģistratūrā). Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi pilnveido savas profesionālās kompetences šādās jomās: mācību prieksmetu pasniegšanas metodikā, pedagoģijā un psiholoģijā, klases vadībā. Ģimnāzijā Maksima strādā 19 tehniskie darbinieki Ģimnāzijas sociālās vides raksturojums 2016./2017.mācību gadā ģimnāzijā Maksima mācās 21 izglītojamais (11 jaunietes un 10 jaunieši). Ģimnāzijā mācās dažādu tautību (krievi, latvieši u.c.) izglītojamie. Pēc reliģiskās piederības visas izglītojamo ģimenes ir kristieši (pareizticīgie, katoļi, vecticībnieki). Analizējot izglītojamo ģimeņu sociālo sastāvu var secināt, ka 81 % skolēnu dzīvo pilnās ģimenēs, 19 % - nepilnās, 6 (29%) izglītojamie ir no daudzbērnu ģimenēm un 1 (5%) izglītojamajam viens no vecākiem strādā ārzemēs. 13 izglītojamie (62%) dzīvo tālāk par 3 km no ģimnāzijas. Izglītojamo kontingenta analīze ļauj adekvāti veidot izglītības procesa saturu. Dotie raksturojumi tiek ņemti vērā dažādu svētku organizēšanā, dažādu vecumposmu izglītojamo grupu veidošanā u.c Ģimnāzijas vēsture Ģimnāzija ir dibināta 1994.gada 14.janvārī, tās dibinātājs ir bezpeļņas organizācija SIA Rīgas ģimnāzija Maksima. Ģimnāzija ir pārņēmusi individuālā uzņēmuma Humanitārais centrs darbību, kurš darbojās kopš 1993.gada 1.septembra. 24 gadu pastāvēšanas laikā skola ir izgājusi vairākus attīstības posmus. 1.posms gads organizatoriskais posms, pedagoģiskā kolektīva darbības, izglītības programmu un tradīciju koncepcijas izstrāde, materiāli tehniskās un mācību līdzekļu bāzes veidošana. 2.posms gads satura bagātināšanas un izglītības procesa veidu un formu variativitātes un pēctecības pamatskolā un ģimnāzijā meklējumu posms. Šajā posmā pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma, kas ir skolas modelis, tiek licencēta un akreditēta, tās pamatā ir izglītības satura veseluma un kultūru mijiedarbības princips, izglītības programma piedalās Sorosa fonda Latvija ekspertīzē (Bilingvālā izglītība Latvijā: starptautiskā ekspertīze, 2002.gada rakstu krājums, Sorosa fonds Latvija), bijusi par pamatu projektam Rīgas ģimnāzijas Maksima 1.-9.klašu mazākumtautību izglītības programmas modeļa multiplicēšana 2000.gadā, piedalījusies sadarbības projektā Rīga Norčepinga, skolotāju tālākizglītība multikulturālai sabiedrībai 2003.gadā. Šajā posmā skola gūst atzinību no Draudzīgā aicinājuma fonda un tiek apbalvota par augstiem izglītojamo sasniegumiem Latvijas skolu reitingā un gadā. Kopš 2001.gada skola ir starptautiskās skolēnu olimpiādes Intelekts organizatore, izstrādājot un īstenojot olimpiādes saturu latviešu un krievu valodā. Kopš 2007.gada ģimnāzija organizē starptautisko izglītojamo vasaras atpūtas nometni Intelekts. 6

7 3.posms gads posms, kurā tiek apgūtas jaunas izglītības tehnoloģijas, iekļaujošās izglītības īstenošana, notiek individuālo izglītības programmu attīstība, izglītojamo no citām valstīm un izglītības sistēmām sociālā adaptācija, materiāli tehniskās un mācību un metodiskās bāzes modernizācija, pedagogu profesionālās kompetences pilveide, mācību un ārpusskolas izglītojošā procesa veseluma nodrošināšana. Tiek iegūtas Draudzīgā aicinājuma fonda balvas par izglītojamo sasniegumiem centralizētajos eksāmenos 2012., 2015., gadā /2017. mācību gadā skolas pedagogu kolektīva darbība ir vērsta uz savas darbības pašnovērtējumu saskaņā ar aktuālajiem izaicinājumiem valsts izglītības sistēmā un attīstības stratēģijas izstrādi turpmākajiem 3 gadiem Ģimnāzijas īpašie piedāvājumi Ģimnāzija piedāvā: - atbalstu un adaptāciju izglītojamiem no citām valstīm un izglītības sistēmām; - individuālās izglītības programmas; - iekļaujošo izglītību; - nodarbības sensorajā istabā; - pedagoģisko un psiholoģisko atbalstu karjeras izvēlē; - padziļinātu angļu valodas apguvi pasniedzēju no Lielbritānijas vadībā; - sagatavošanu starptautiskajam angļu valodas eksāmenam IELTS; - izglītības tūrismu; - izgltojamo vasaras atpūtas nometnes Ģimnāzijas finansējums Ģimnāzijas darbība tiek finansēta no SIA Rīgas ģimnāzija Maksima budžeta. Budžets pamatā veidojas no vecāku līdzekļiem par maksas pakalpojumiem ģimnāzijā, Rīgas un citu pašvaldību līdzfinansējuma un valsts dotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 2. Darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti) Rīgas ģimnāzijas Maksima pamatmērķis mūsdienīga izglītības satura, attīstošas un draudzīgas vides katram izglītojamajam, pedagogam un vecākam, kas nodrošinātu pāreju uz jaunu izglītības paradigmu kompetenču pieeju izveide. Uzdevumi: 1. Licencēto izglītības programmu īstenošana kompetenču pieejas kontekstā. 2. Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana optimālai izglītības tehnoloģiju izmantošanai. 3. Sadarbības formu starp izglītojamo pedagogu vecāku pilnveidošana. 4. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk tekstā IKT) bāzes pilnveidošana, skolas kā attīstošas publiskas telpas veidošana. 5. Pedagogu kolektīva pašvērtējuma un 3 gadu attīstības plāna izstrāde. Misija ģimnāzija vide, īstenotais mācību saturs un ārpusstundu aktivitātes nodrošina drošu un draudzīgu vidi personības attīstībai; vairo un atbalsta vērtības-cilvēka dzīvība, vienlīdzība, brīvība un atbildība lēmumu pieņemšanā un visu iesaistīto pušu kopības un līdzdalības sajūtu; nodrošina izglītības ilgtspējīgai attīstībai ieguves iespējas; veicina kompetenču attīstību, kas mūsdienu globalizācijas, informācijas tehnoloģiju attīstības un vērtību plurālisma apstākļos izglītojamajiem ļauj veiksmīgi darboties personisko un sabiedrības kopējo mērķu sasniegšanai. 7

8 Vīzija Eiropas skola, kas nodrošina integrāciju Latvijas sabiedrībā, pilsoniskuma veidošanos, nacionālās identitātes saglabāšanu un piedāvā iegūt 21.gadsimtam nepieciešamās kompetences. Ģimnāzijas darbības prioritātes un sasniegtie rezultāti novērtēšanas posmā 2013./2014.m.g /2016.m.g. Ģimnāzijas prioritātes novērtējumam atbilstošajos kritērijos Mācību saturs ģimnāzijas īstenotās izglītības programmas Sasniegtie rezultāti 3.tabula Izglītības satura pilnveidošana atbilstoši ārējiem apstākļiem izmaiņām Latvijas izglītības sistēmā, izaicinājumiem valsts attīstībā un iekšējiem izglītības programmu īstenošanas pieredzei, izglītojamo ģimeņu mainīgajām vajadzībām un skolas attīstības nosacījumiem. Mācīšana un mācīšanās Motivējošu izglītības tehnoloģiju, iekļaujošās izglītības, individuālo izglītības programmu, izglītojamo no citām valstīm un izglītības sistēmām sociālās adaptācijas, sistēmas bez mājas darbiem sākumskolā ieviešana izglītības kompetenču attīstīšanai. Izglītojamo sasniegumi Pamatojoties uz izglītības standartu prasībām un vienotu vērtēšanas sistēmu, paaugstināt izglītojamo mācību sasniegumus kopumā un centralizētajos eksāmenos matemātikā un latviešu valodā 12.klasē. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām aktualizēts Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programmas, kods , licence Nr. V-8889, īstenošanas vietu adrese Bultu iela 10, Rīga, Prūšu iela 32, Rīga, licences izsniegšanas datums g., saturs un veikti grozījumi. Skolas vērtēšanas kārtības aktualizēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Mācību metožu un formu daudzveidība un variativitāte mācību stundās. Ārpusstundu nodarbību, kā izglītības procesa veseluma un izglītības standartu īstenošanas paņēmiena, formu izstrāde. Mācīšanās formu, kas attīsta izglītības kompetences, izglītojamo prakstisko darbību un ļauj diagnosticēt sasniegumus, izstrāde. Sadarbības nodrošināšana starp pedagogiem, kas strādā individuālajās izglītības programmās un iekļaujošajā izglītībā. Izglītojamo zinātniski pētnieciskās darbības pilnveidošana. Ģimnāzijas izglītojamo noslēguma vidējais vērtējums 2013./2014.m.g. ir 67,90 %, 2015./2016.m.g. tas ir paaugstinājies par 7,8 % - 75,70 %. Centralizētā eksāmena latviešu valodā rezultāts 2014.gadā bija 30 %, bet 2016.gadā tas uzlabojies par 29,31 % - 59,31 %. Centralizētajā eksāmenā matemātikā rezultāti 2014.gadā bija 57,8 %, bet 2016.gadā tas uzlabojies par 15,5 % - 73,3 %. Izglītojamo un pedagogu kolektīva sasniegumi vairākkārt guvuši atzinību Latvijas skolu reitingā Draudzīgā aicinājuma fonds 2015., 2016.gadā par izaugsmi matemātikas un latviešu valodas mācīšanā un rezultātiem centralizētajos eksāmenos. Atbalsts izglītojamiem Izveidota psiholoģiskās konsultēšanas sistēma izglītojamajiem un vecākiem, aktualizēta psiholoģiskā 8

9 Izglītojamo efektīva atbalsta īstenošanai attīstīt sadarbības formas starp izglītojamiem, pedagogiem, vecākiem. Ģimnāzijas vide Drošas, attīstošas un izglītojošas skolas vides un tradīciju veidošana. Ģimnāzijas resursi Sistemātiska pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveide. Izglītības procesa materiāli tehniskās, mācību un metodiskās bāzes atjaunināšana. Ģimnāzijas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Skolas pašnovērtējuma sistēmas īstenošana un attīstības plānošana 3 gadu posmam. atbalsta programma Jauniņie, nodarbības Psihologa stunda. Psihologa darbībā iekļautas nodarbības sensorajā istabā. Sistematizēts karjeras konsultanta darbs. Pedadogi, vecāki un izglītojamie, aktīvi sadarbojoties, īsteno individuālo izglītības programmu mērķus un uzdevumus. Skolas mikroklimats un tradīcijas veido humānas attiecības starp kolektīva dalībniekiem, audzina pilsoniskumu, patriotismu, vairo ģimenes vērtības. Tradīciju attīstībā aktīvi piedalās vecāki, pedagogi, izglītojamie. Izglītības saturu īsteno pieredzējuši un atbilstoši kvalificēti pedagogi. Nepārtraukta pedagoga darba efektivitātes paaugstināšana. Skola ir aprīkota ar jaunākās paaudzes IKT. Aprīkoti 2 informātikas kabineti, Atjaunota mācību priekšmetu mācību un metodiskā bāze, daiļliteratūras un uzziņu literatūras krājumi, metodiskie kabineti. Pašnovērtēšanas procesa īstenošana pa posmiem un līmeņem: no pedagoga, vecāka, izglītojamā līdz vadības un pašpārvaldes struktūrām un dibinātājam. Visu skolas darbību reglamentējošo normatīvo aktu un iekšējo normatīvo dokumentu aktualizācija. Pašnovērtējuma ziņojuma un attīstības plāna izveide ir balstība uz demokrātijas, atvērtības un saskaņošanas principiem, virzīta uz kopīgu nākotnes skolas veidošanu. 3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde (nav attiecināms) Iepriekšējā ģimnāzijas un izglītības programmas akreditācija bija 2011.gada maijā atbilstoši spēkā esošo MK noteikumu Nr g. 53.punktam, kurā tika noteikta kārtība akreditācijas procesam bez ekspertu komisijas. Tā rezultātā netika veidots ekspertu komisijas ziņojums un nebija priekšlikumu skolas un izglītības programmas īstenošanas uzlabošanai. 4. Ģimnāzijas sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vertējuma līmeni atbilstošajos kritērijos: 4.1. Mācību saturs ģimnāzijas īstenotās izglītības programmas Ģimnāzijā Maksima tiek īstenota izglītības programma Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (kods , izglītības programmas licence Nr. V-8889, izglītības programmas īstenošanas vietu adreses: Bultu iela 10, Rīga; Prūšu iela 32, Rīga). 9

10 Izglītības programmas nosaukums Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma Izglītojamo skaits 2013./2014.m.g. Sākumā Beigās Izglītību Izglītojamo ieguvušo skaita skaits maiņa 4.tabula Kods Licence Akreditācijas termiņš Nr. Datums V tabula Izglītojamo skaits 2014./2015.m.g. Sākumā Beigās Izglītību Izglītojamo ieguvušo skaita skaits maiņa Izglītojamo skaits 2015./2016.m.g. Izglītojamo skaits 2016./2017.m.g. 6.tabula Sākumā Beigās Izglītību ieguvušo skaits Izglītojamo skaita maiņa Sākumā Izglītības programma ir licencēta un grozījumi veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, mācību valoda - krievu. Pedagogi pārzina izglītības standartus, mācību saturu un mērķus, vērtēšanas formas un kārtību. Sadarbojoties metodiskajās komisijās, atbilstoši mācību plāniem un stundu skaitam, skolas gada projekta tēmai, Izglītības procesa loģikai izstrādātas un noteiktajā kārtībā apstiprinātas mācību priekšmetu pielāgotas un uzlabotas programmas visos mācību priekšmetos atbilstoši licencētajai izglītības programmai. Mācību gada sākumā metodiskajās komisijās tiek apstiprinātas mācību priekšmetu programmas, kuru sastāvdaļa ir tematiskie plāni, kuros norādītas stundu (stundu ciklu) tēmas, apguves laiks, pārbaudes un projekta darbu laiks, posms atbilstoši Izglītības procesa loģikai, izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas formas, mācību satura apguvei nepieciešamās metodes un mācību līdzekļi. Metodiskās padomes vadītājs un metodisko komisiju vadītāji pārrauga un koordinē tematisko plānu izpildi. Atbilstoši pedagogu tematiskajos plānos paredzētajiem pārbaudes darbiem un to apstiprinātajiem posmiem Izglītības procesa loģikā tiek veidoti vienoti pārbaudes darbu grafiki. Korekcijas mācību tematiskajos plānos tiek veiktas katra semestra sākumā, nepieciešamības gadījumā arī semestra gaitā. Mācību stundu saraksts atbilst licencētajai izglītības programmai, ir ģimnāzijas direktores apstiprināts, apskatāms skolas 1.stāvā informācijas stendā un e-vidē (skolas mājas lapā, izglītojamo e-dienasgrāmatās). Par izmaiņām stundu sarakstā un mācību procesa organizācijā izglītojamie un pedagogi tiek sistemātiski un savlaicīgi informēti, šo informācijas apriti koordinē skolas administratīvais dežurants, kas veic savus pienākumus atbilstoši ģimnāzijas nolikumam. 10

11 Pedagogi plāno un īsteno mācību satura diferenciāciju, individualizāciju un atbalsta pasākumus, ņemot vērā pedagoģiskās padomes, atbalsta personāla, metodisko komisiju, klašu audzinātāju rekomendācijas un individuālo pārrunu ar vecākiem rezultātus. Ģimnāzija Maksima atbilstoši izglītojamo skaitam, izmantojot bibliotēkas fonda, mācību priekšmetu metodisko kabinetu nodrošinājumu, kā arī izglītojamo personīgajā lietošanā esošos mācību līdzekļus, nodrošina ar izglītības programmas īstenošanai atbilstošu literatūru un citiem mācību līdzekļiem. Ģimnāzijas vadība, metodiskā padome un pedagogi regulāri sadarbojas mācību priekšmetu un kursu programmu pilnveidē atkarībā no izglītojamo kontingenta, Izglītības procesa loģikā plānotā un skolas gada projekta tēmas. Pedagogi savstarpēji sadarbojas mācību priekšmetu un kursu programmu pilnveidē, nodrošinot starppriekšmetu saiknes īstenošanu, attiecīgu mācību kompetenču pilnveidošanu un optimālu tehnoloģiju izvēli mācīšanās procesa organizēšanā. Mācību priekšmetu un kursu programmu pilnveide un aktualizācija tiek pārraudzīta un koordinēta katra mācību semestra beigās. Ģimnāzijas Maksima darbs tiek plānots visam mācību gadam Izglītības procesa loģikā un ikmēneša darba plānā. Tajos tiek iekļauti tradicionāli pasākumi, kas veido izglītojamo attieksmi pret kultūru, sabiedrību, valsti, piemēram, ikgadējā Latvijas nedēļa novembrī, ikgadējais mācību gada projekts, piemēram, 2016./2017.m.g. Izzini! Radi! Iedvesmo!, kura ietvaros tiek veicināta izglītojamo izpratne par sabiedrības kopējām vajadzībām un iesaiste taisnīgas un ilgtspējīgas pasaules veidošanā, dažādi sociāli projekti palīdzība sociālās aprūpes centriem tradicionālās komandu spēles Laikmetu kaleidoskops ietvaros u.c. Skolā ir izstrādāta audzināšanas darba programma, saskaņā ar kuru ir izstrādāti klašu audzināšanas plāni, kuru izpilde regulāri tiek fiksēta katras klases e-žurnālā un kuru izpildi koordinē un pārrauga direktora vietniece. Šajos plānos vispusīgi un pēctecīgi ir iekļautas tēmas, kas veido atbilstošu izglītojamā attieksmju veidošanos, atkarībā no vecumposma attīstības īpatnībām un sociālpsiholoģiskajiem aspektiem katrā klasē un audzina krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus Latvijas patriotus. Sasniegumi 2016.gadā veikti grozījumi Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programmā, tā papildināta ar izglītības programmas īstenošanas vietu sporta stundu norises nodrošināšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām un 3 mācību satura īstenošanas plāniem atkarībā no izglītojamo skaita un individuālajām vajadzībām. Lielākajā daļā mācību priekšmetu atbilstoši izglītības programmas saturam izstrādātas padziļinātas mācību programmas un individuālie atbalsta plāni atsevišķiem izglītojamajiem. Ģimnāzijas Maksima pedagogu kolektīva darbība atbilst licencētās izglītības programmas saturam, mācību priekšmetu standartu un programmu saturam. Mācību saturā atspoguļotas izglītības un audzināšanas aktualitātes. Izglītības un audzināšanas process ir organizēts kā vienots veselums, ņemot vērā izglītojamo vecumposma un individuālās vajadzības. Izglītības un audzināšanas procesa norise, sasniegumi un trūkumi tiek sistemātiski pārraudzīti un nepieciešamības gadījumā nekavējoši tiek veikta korekcija, izmantojot šādas iekšējās pārraudzības un kontroles formas metodiskā padome, pedagoģiskā padome, administratīvā padome, metodiskās komisijas, individuālās konsultācijas dažādos līmeņos. Turpmākā attīstība Pārejas uz jauna, kompetencēs balstīta, mācību satura apguvi nodrošināšana, jaunu mācību priekšmetu programmu aprobācija, izstrāde. Pedagogu tālākizglītības veicināšana, nodrošināšana, izpratnes veicināšana par kompetenču pieeju mācību saturā. Ģimnāzijas sociālo projektu izstrāde Latvijas simtgades kontekstā. Vērtējuma līmenis - ļoti labi 11

12 4.2. Mācīšana un mācīšanās mācīšanas kvalitāte Mācību stundas plānošana, organizēšana un norises analīze ir viens no svarīgākajiem un būtiskākajiem faktoriem pedagoģiskajā darbībā, ne mazāk nozīmīga ir stundas kvalitātes vērtēšana pēc izstrādātiem kritērijiem. Ģimnāzijā regulāri tiek veikta pedagogu darba kvalitātes vērtēšana pēc normatīvo aktu par pedagogu darba kvalitātes novērtēšanu prasībām, izmantojot skolā apstiprinātas dažādas mācību stundu u.c. nodarbību vērošanas lapas, kurās paredzēta gan pedagoga, gan izglītojamā darbības īpatsvara, stundā vēroto sadarbības modeļu analīze. Skolā tiek plānota stundu savstarpējā apmeklēšana, noteikti galvenie mērķi un uzdevumi. Metodiskā darba vadība skolā tiek organizēta, apvienojot visus mācību priekšmetu pedagogus 6 metodiskajās komisijās (valodu, latviešu valodas un literatūras, matemātikas un informātikas, dabaszinātņu, vēstures un sociālo zinību, mākslas). Metodisko komisiju vadītāji piedalās skolas metodiskās padomes darbā. Skolā ir izstrādāti un apstiprināti iekšējie noteikumi par metodisko komisiju darbību un metodiskās padomes darbību. Metodiskās padomes vadītāja ir direktora vietniece izglītības jomā, kas 15 gadu laika posmā ir VISC ārštata metodiķe valsts pārbaudes darbu satura izstrādē, centralizētā eksāmena latviešu valodā un literatūrā rakstīšanas daļas labošanas kritēriju izstrādē un labošanas organizēšanā, kā arī valsts olimpiādes latviešu valodā un literatūrā 7.-8.klašu izglītojamajiem 2.kārtas uzdevumu izstrādes un vērtēšanas komisijas dalībniece. Skolas pedagogi regulāri paaugstina savas kompetences un iegūst tālākizglītību RIIMC (Rīgas Izglītības un Informatīvi Metodiskais centrs), IAC (Izglītības attīstības centrs). Angļu valodas apguvē pamatskola sadarbojas ar International House Satva. Katra mācību gada beigās pedagogi veic savas darbības pašvērtējumu pēc skolā apstiprinātas iekšējās kārtības un mācību rezultātu analīzi. Metodisko komisiju, metodiskās padomes un pedagoģiskās padomes sanāksmēs pedagogiem tiek sniegta informācija par viņu paveiktā darba kvalitāti. Ģimnāzijas pedagogi lieto elektronisko žurnālu. Ir izstrādāta un apstiprināta žurnāla aizpildīšanas kārtība, tā ievietota skolas mājas lapā, ar to var iepazīties izglītojamie un viņu vecāki, kuri var sekot līdzi izglītojamo vērtējumiem un citai informācijai. Atbilstoši prasībām žurnāli tiek aizpildīti. Direktora vietniece regulāri katra kalendārā mēneša beigās veic ierakstu pārbaudi, norāda uz aizpildīšanas nepilnībām, informē pedagogus par nepilnību novēršanas termiņu ikmēneša pedagogu plānošanas sanāksmēs. Mācību stundu mērķi ir precīzi formulēti, sasniedzamais rezultāts izglītojamajiem saprotams, izpildāms. Mācību stundu mērķi un uzdevumi visbiežāk tiek izvirzīti izglītojamajiem līdzdarbojoties, tādējādi panākot lielāku izpratni un līdzatbildību no izglītojamo puses. To veicina arī izglītojamo pašvērtējuma un savstarpējā vērtējuma iekļaušana mācību stundas organizācijā. Gandrīz visās klašu telpās iekārtojums ļauj pedagogiem izmantot tehnisko aprīkojumu un informāciju tehnoloģijas stundu mērķu sasniegšanā (projektori, lielformāta TV ekrāni ar interneta pieslēgumu, datori, interaktīvās tāfeles). Mācību stundu plānojums ir strukturēts, izmantojot virzīto mācīšanos sākot ar darbību kopā līdz izglītojamā darbam patstāvīgi, tādējādi nonākot pie sasniedzamā rezultāta. Mācīšanas procesā tiek ievēroti šādi pamatprincipi: skaidrojuma pieejamība, pēctecība, atbilstība izglītojamo vecumposmu īpatnībām, personības īpatnībām, zināšanām un izpratnes līmenim. Dialogs ir pamattehnoloģija ģimnāzijā īstenotās humānās pedagoģijas pieejā, tas tiek nodrošināts kā mācību un audzināšanas procesā, tā arī personiskajā saziņā starp pedagogiem un izglītojamajiem, pedagogiem un vecākiem, vadību un pedagogiem, vecākiem. Pedagogi prasmīgi veido un vada dialogu, rosinot visus izglītojamos izteikt savu viedokli, analizēt, novēršot kļūdas un neprecizitātes, kā arī ņemot vērā izglītojamo viedokļus un atbalstot dažādu mācību problēmu risināšanā. Mācību procesā pedagogi izmanto daudzveidīgas un mūsdienīgas mācību metodes un formas, kas atbilst izglītojamo vecumam, mācību priekšmeta specifikai un saturam. Lielākā daļa pedagogu izmanto interaktīvās, ilustratīvi skaidrojošās un komunikāciju mācību metodes, kā 12

13 kritiskās domāšanas attīstīšanas un problēmu risināšanas metodes, valodu apmācībā kooperatīvo mācību metodi, kad mācību procesā izglītojamie māca viens otru, bet pedagogs lielākoties ir konsultants. Šo metožu un tehnoloģiju izmantošana mācību procesā nodrošina izglītojamo līdzdarbošanos un sadarbību. Prasme izvēlēties atbilstošas mācību metodes pedagoģiskajā procesā ir pamats augstai darba kvalitātei. To pierāda stundu vērošanas rezultāti. Pedagogiem regulāri tiek sniegta atgriezeniskā saikne par vēroto stundā, akcentējot stiprās puses, pārrunājot nepieciešamos uzlabojumus turpmākajai darbībai. Mācību priekšmetu metodiskie kabineti un skolas bibliotēka ir apgādāti ar atbilstošiem mācību līdzekļiem un aprīkojumu, kas tiek izmantots atbilstoši stundas mērķiem un uzdevumiem. Diferencējot apgūstamo mācību saturu un realizējot individuālo pieeju, izglītojamo vajadzībām metodiskajās komisijās ir izstrādāti atbilstoši mācību materiāli un atbilstoši pārbaudes darbi, laboratorijas darbi un praktiskie uzdevumi izglītojamo paškontrolei. Mācību līdzekļi tiek reizi 3 gados atjaunoti un papildināti, nepieciešamības gadījumā tas tiek darīts biežāk. Mācību procesā pedagogi iesaista visus izglītojamos, ņem vērā izteiktos viedokļus, attīsta publiskās runas prasmes, organizējot diskusijas, debates, reklāmu veidošanu. Izglītojamie aktīvi piedalās lomu spēlēs, radošo un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, dažāda vecumposma apvienotās komandās mācību un audzināšanas uzdevumu veikšanai. Frontālā darbā klasē vai grupā pedagogi aicina piedalīties dialogā, iesaistīties domu apmaiņā. Mācību metožu izvēle nepieciešamības gadījumā tiek operatīvi koriģēta. Mājas darbu formas ir daudzveidīgas, vairumā gadījumu tie ir optimāli, mērķtiecīgi stundās iegūto zināšanu un prasmju nostiprināšanai, pētnieciskās darbības veicināšanai. Metodiskajās komisijās pedagogi vienojas par optimālu mājas darbu apjomu, nosakot vērtēšanas kritērijus, kā to paredz skolas izstrādātā vērtēšanas kārtība, īpašu vērību veltot sabalansētībai starp mācību priekšmetiem mājas darbu veidu un apjoma ziņā. Atbilstoši apgūstamajai izglītības programmai un audzināšanas plāniem skolā tiek organizēti konkursi, piemēram, atklātā olimpiāde angļu valodā klašu skolēniem XXI gadsimta intelekts, skolēnu darbu tematiskās izstādes krievu kultūras dienu ietvaros un veltītas dažādiem svētkiem, tradicionālās Mazās olimpiskās spēles katra mācību gada adaptācijas posmā septembrī, svešvalodu apguves braucieni uz dažādām Eiropas valstīm, ikgadējās vasaras nometnes un citi. Lielākā daļa pedagogu mācību un audzināšanas satura īstenošanā veiksmīgi nodrošina saikni ar reālo dzīvi, ievēro mūsdienu aktualitātes, iesaistot izglītojamos daudzveidīgās, radošās darbībās, projekta darbos, dažādu dzīves situāciju analīzē, izmantojot alternatīvās mācību formas stundas muzejā (Latvijas vēstures muzejā, Kara muzejā u.c.), ekskursijas ražošanas uzņēmumos (Pūres šokolādes ražotnē, EKO Getliņi atkritumu poligonā u.c.). Pedagogi regulāri pilnveido mācību priekšmetu un audzināšanas programmu saturu, ievērojot mūsdienu aktualitātes un saikni ar reālo dzīvi. Būtiska nozīme ir izglītojamo pašvērtēšanas prasmju attīstībai, pedagogi tās veicina pēc 1.semestra un mācību gada starpvērtējumu izlikšanas visos apgūstamajos mācību priekšmetos atbilstoši izglītības programmai. Tas notiek atbilstoši Izglītības procesa loģikai novembra pēdējā un aprīļa pēdējā nedēļā, pēc starpvērtējumu paziņošanas izglītojamajiem un vecākiem tiek organizētas refleksijas klases stundas, anketēšanas, konsultācijas ar psihologu, pedagogiem, atbalsta personālu, izglītojamie apgūst pašvērtēšanas prasmes un problēmu, ja tādas radušās, risināšanu. Sasniegumi Mūsdienīgu, mācību priekšmeta specifikai un izglītojamo vecumposmam un individuālajām vajadzībām atbilstošu metožu lietojums mācību procesā. Mūsdienīgs, mācību procesam atbilstošs tehniskais aprīkojums. Pedagoga lomas maiņa pedagogs konsultants. 13

14 Ģimnāzijā izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kura nodrošina vienotu, secīgu, pamatotu izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmu, reglamentējot to veidu, biežumu, aspektus un kritērijus, kā arī metodes un paņēmienus. Vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai. Mācību priekšmetu un audzināšanas programmu satura īstenošanā izveidota saikne ar reālo dzīvi. Pedagogu regulāra sadarbība ar atbalsta personālu vislabāko mācību metožu izvēlē darbā ar izglītojamajiem, kam ir grūtības mācībās. Izglītojamo prasme veikt sava darba pašvērtējumu, uzņemties līdzatbildību par mācību sasniegumiem. Turpmākā attīstība Plānot mācību priekšmetu un audzināšanas programmu saturu tā, lai palīdzētu izglītojamajiem apgūt prasmes izdzīvot laikā, kad virkne profesiju izzūd un nav zināms, kāds būs darba tirgus pieprasījums nākotnē. Pedagogiem savā darbībā turpināt izzināt daudzpusīgas, mūsdienīgas darba metodes un mācību un audzināšanas darba organizācijas formas, izmantot tās mācību stundu un ārpusstundu darbā izglītojamo motivācijas paaugstināšanai. Pilnveidot mācību saturam atbilstošu metožu izvēli. Turpināt apgūt un izmantot mūsdienīgas izglītības tehnoloģijas mācību un audzināšanas procesā. Sekmēt pedagogu darba kvalitāti, mācot izglītojamos bilingvāli. Pilnveidot darbu ar apdāvinātiem izglītojamajiem. Vērtējuma līmenis - labi mācīšanās kvalitāte Izglītojamo mācīšanās procesa organizēšana ir prioritāra. Tās mērķis ir izglītojamā kā mācīšanās procesa subjekta veidošanās nosacījumu nodrošināšana. Mācību procesā tiek nodrošināta izglītojamā patstāvīga darbība, kas ir pamats mūžizglītībai mērķu izvirzīšana, plānošana (konstruēšana), sava darba organizācija, patstāvība izvirzīto uzdevumu izpildē, pašanalīze un pašvērtējums. Ģimnāzijas vadība un pedagogi regulāri iepazīstina izglītojamos un viņu vecākus ar mācību darbam noteiktajām prasībām. Mācību gada sākumā pēc metodiskās un administratīvās padomes ieteikuma ģimnāzijas pedagoģiskā padome apstiprina Izglītības procesa loģiku, kurā tiek atspoguļoti mācību un audzināšanas darba galvenie posmi un saturs. Katrs pedagogs izskaidro izglītojamajiem mācību darbā izvirzītās prasības, rosina strādāt mērķtiecīgi, atbilstoši spējām, izmantot un attīstīt dotumus, talantu, spējas. Sadarbībā ar atbalsta personālu tiek veidota papildus motivācija izglītojamajiem, kas vecumposma īpatnību dēļ mazāk aktīvi piedalās mācību procesā. Katra mācību gada sākumā klases vecāku sapulcēs piedalās pedagogi, kuri strādā konkrētajā klasē, un informē vecākus par prasībām mācību priekšmetā. Visi izglītojamie zina mācību darbam izvirzītās prasības. Lielākā daļa pedagogu mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam, veido viņu mācību motivāciju, rosina katrā stundā izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu un prasmju apguvē, mācīties vērtēt savu un citu izglītojamo darbu, strādāt radoši un atbilstoši savām spējām. Visiem izglītojamajiem tiek piedāvāta iespēja parādīt savas prasmes, zināšanas, pieredzi citiem izglītojamajiem vai grupai kā mācību stundās, tā arī piedaloties projektu darbā, zinātniski pētnieciskajā darbībā, konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, izstādēs. Ģimnāzijā mācības ir organizētas klātienē. Mācību procesā pilnībā tiek izmantoti visi skolā esošie resursi kabineti, IKT, mācību, uzskates un citi papildmateriāli, bibliotēkas resursi, lasītava, sporta zāle, aktu zāle. Izglītojamie tiek mudināti plānot savu laiku, lai veiksmīgāk izkoptu savas spējas un sasniegtu labus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, projektu darbā un savā pašpilnveidē. 14

15 Izglītojamie bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas un nodarbības, jo ģimnāzijā pastāvošajā informācijas aprites sistēmā starp klases audzinātāju, dežūrējošo administratoru, mācību priekšmetu pedagogiem, vadību un vecākiem ir izdevies novērst neattaisnotus kavējumus. Skolā nav izglītojamo, kam būtu neattaisnoti kavējumi. Kavējumi tiek precīzi reģistrēti e-žurnālā, apkopoti un analizēti to iemesli, nepieciešamības gadījumā operatīvi tiek pieņemti lēmumi par nepieciešamajām izmaiņām mācīšanās procesa organizācijā. Izglītojamajiem mācīšanās procesā tiek nodrošinātas iespējas parādīt un demonstrēt sava darba rezultātus, prasmes un spējas ne tikai vienaudžiem, bet arī citu vecumposmu izglītojamajiem. To nodrošina nelielais izglītojamo skaits, kā arī īpašs darbs izglītojamo piederības apziņas ģimnāzijai nostiprināšanā un komunikatīvo kompetenču attīstībā - dalība konkursos, izstādēs, ar zināšanām un prasmēm saistītos skolas un ārpusskolas pasākumos uzstāšanās zinātniskajās konferencēs, projektu prezentācijās, debatēs, sabiedriski politisko notikumu Latvijā un pasaulē apskatu veidošana reizi ceturksnī, dažāda līmeņa mācību olimpiādēs, sporta sacensībās starp dažādām skolām, izteiksmīgās runas konkursos, konkursos vizuālajā, vokālajā un teātra mākslā krievu kultūras un izglītības dienu Latvijā ietvaros u.c. Ģimnāzijā ir nodrošinātas telpas un citi nepieciešamie resursi individuālo nodarbību, programmu un konsultāciju organizēšanai, īstenojot individuālo pieeju izglītojamo mācīšanās procesā. Atbalsta personāla, klašu audzinātāju un visu pedagogu sadarbības rezultātā klasēs un mācību grupās ir labvēlīgs mikroklimats, kas veicina mācīšanās kvalitātes uzlabošanos un veselīgu konkurenci. Ģimnāzijā ir noteikta kārtība izglītojamo zināšanu un prasmju diagnosticēšanai. Tās pamatelementi ir visu jaunatnākušo izglītojamo ievadvērtēšana pamata mācību priekšmetos - latviešu valodā, krievu valodā, matemātikā un pirmajā svešvalodā - viņu mācīšanās režīma noteikšanai (mācīšanās klasē, grupā, individuālās nodarbības atsevišķos mācību priekšmetos vai individuālā programma); izglītojamo zināšanu un prasmju diagnosticēšana uzsākot mācības 10.klasē; ģimnāzijā noteiktie pārbaudes darbu periodi atbilstoši spēkā esošajai "Izglītības procesa loģikai". Viens no pedagogu uzdevumiem ir izglītojamo izaugsmes dinamikas noteikšana. Izglītojamo mācību sasniegumi tiek sistemātiski apkopoti, izglītojamo individuālās izaugsmes dinamikas izvērtējums tiek veikts daļēji. Katra mācību gada noslēgumā izglītojamie par apzinīgu, godprātīgu un kvalitatīvu mācību darbu un panākumiem dažāda līmeņa olimpiādēs saņem pateicības, apbalvojumus un naudas veicināšanas balvas no ģimnāzijas dibinātājiem un vadības speciāli organizētā pieņemšanā, kurā piedalīties aicināti arī šo izglītojamo vecāki. Lielākajai daļai izglītojamo ir pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu. Ģimnāzijā "Maksima" izmantotās mācību metodes un mācīšanās procesa organizācija nodrošina praktiski visu izglītojamo individuālo un grupu darba prasmju apguvi. Pārsvarā visi izglītojamie prot pamatot savu viedokli, racionāli izmantot mācību laiku skolā un ārpus stundām. Vājus mācību sasniegumus cenšas uzlabot, izmantojot skolas piedāvātās iespējas, praktiski visi izglītojamie, kuriem tādi ir, bet viduvējus un gandrīz labus - lielākā daļa. Atsevišķos gadījumos izglītojamajiem var būt nepieciešama papildus motivācija ikdienas mācību darbam, parasti tas ir pirmajā posmā, pārnākot mācīties no citas skolas, kur ir bijusi negatīva pieredze. Izglītojamo iekšējās kārtības noteikumos un līgumos par apmācību atspoguļota kārtība, kā izglītojamie saglabā mācību līdzekļus, grāmatas, mēbeles, tehniskos līdzekļus. Izglītojamo veiktie pieraksti ne vienmēr ir pārskatāmi un saprotami, tāpēc skolā ir izstrādāta vienota rakstu darbu veikšanas kārtība, metodiskajās komisijās tiek strādāts pie tās mērķtiecīgas un jēgpilnas ievērošanas. Ģimnāzijā organizētā mācīšanās procesa efektivitāti nodrošina izglītojamo dalījums grupās latviešu valodas un svešvalodu apguvē. Mācību satura apguve mazās grupās nodrošina augstāku 15

16 efektivitāti un izglītojamo komunikatīvo kompetenču attīstības veicināšanu. Veicot mācīšanās procesa izvērtējumu, nepieciešamības gadījumā izglītojamo dalījums grupās tiek veikts arī pēc mācību satura apguves tempa vai atsevišķu mācību priekšmeta programmas tēmu apguvei. Izglītojamie tiek apvienoti grupās dažādu mācību metožu realizācijai un komunikatīvo prasmju attīstībai, grupās apvienojot dažādu vecumposmu izglītojamos - debates, "Laikmetu kaleidoskops" klašu izglītojamajiem u.c. Visi klašu izglītojamie katru mācību gadu darbojas skolas gada projektā. Izglītojamie ir apguvuši individuālā, pāru un grupu darba pamatprincipus. Lielākā daļa aptaujāto atzīst, ka labprāt sadarbojas ar citiem izglītojamajiem mācību procesā, ka jaunākā vecuma izglītojamie pazīst vecākos un otrādi. Izglītojamo iemaņas dažāda veida grupu darbā, projekta izstrādē, dažādu konkursu, olimpiāžu rezultātu publiskā apspriešanā tiek nodrošinātas izmantojot intelektuālu, izzinošu, radošu saziņu nelielā izglītojamo skaita dēļ. Šīs sadarbības nodrošināšanai tiek veltīta īpaša uzmanība, izmantojot refleksiju un dažādas sadarbības izvērtēšanas metodes. Sasniegumi Izglītojamais ir izglītības procesa subjekts skolas izglītības sistēmā. Skolas pedagoģiskā darbība veicina motivācijas attīstību un aktīvas pozīcijas veidošanos izglītojamajiem mācību procesā. Izglītojamie zina un saprot mācību darbam izvirzītās prasības, vērtēšanas kārtību. Izglītojamie prot strādāt individuāli un grupās, viņiem ir labas sadarbības prasmes. Izglītojamie aktīvi piedalās dažādos novada, valsts un starptautiska līmeņa konkursos, projektos un olimpiādēs. Izglītojamie izmanto bibliotēkas, IKT un visus pieejamos metodiskos un mācību resursus dažādu mācību uzdevumu, projektu un pētniecisko darbu veikšanai. Turpmākā attīstība Pilnveidot izglītojamo prasmi patstāvīgi mācīties un strādāt ar dažādiem informācijas avotiem un kritiski izvērtēt tur sniegto informāciju. Pilnveidot izglītojamo pašvērtējuma iemaņas mācīšanās un audzināšanas procesā. Motivēt spējīgākos skolēnus papildus izzinošai darbībai. Veicināt izglītojamo personīgo atbildību par aktīvu iesaistīšanos ikdienas mācību procesā. Attīstīt izglītojamajos paškontroles prasmes. Pilnveidot pedagogu sadarbību ģimnāzijas izglītojamo mājas darbu plānošanā un vērtēšanā vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Vērtējuma līmenis - ļoti labi Vērtēšana ir nepieciešama izglītojamā izaugsmei kā mācību procesa virzošā un stimulējošā sastāvdaļa. Vērtēšana ģimnāzijā tiek organizēta kā nepārtraukts process, kurā vērtē mācību procesa norisi, lai uzlabotu tā kvalitāti, un tā galarezultātu - apgūtās zināšanas un prasmes, attieksmes un attīstības dinamiku. Vērtēšanas procesā pēc iespējas tiek ievēroti visi mācību priekšmetu standartos noteiktie pamatprincipi. Vērtēšanas metodes, vērtēšanas organizēšana un prasības atbilst valstī noteiktajai mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai, ievērojot Izglītības likuma un MK izstrādātos noteikumus un ģimnāzijā izstrādātos iekšējās kārtības noteikumus "Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība", kas reglamentē vienotu mācību sasniegumu vērtēšanu, nosaka izglītojamo sasniegumu summatīvo un formatīvo vērtēšanu, veicinot izglītojamo, viņu vecāku un pedagogu sadarbību mācību rezultātu novērtēšanā, motivējot izglītojamos dzīvei nepieciešamu zināšanu un prasmju apguvei, mācību sasniegumu pilnveidei, sekmējot līdzatbildību par mācību rezultātiem. 16

17 Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība nosaka vērtēšanas biežumu, mācību sasniegumu uzlabošanas kārtību, mājas darbu vērtēšanu, kritērijus un biežumu, kas papildus ik gadu tiek pārskatīta katrā metodiskajā komisijā, īpaši attiecinot šo aspektu uz izglītojamo mājas darbu vērtēšanu. Vērtēšanas kārtībā noteikti pedagogu pienākumi, vērtējot izglītojamo attīstību, zināšanas, prasmes, iemaņas un attieksmes, kā arī vecāku un izglītojamo informēšanas kārtība par izglītojamo mācību sasniegumiem. Ģimnāzijas metodiskās komisijas un metodiskā padome īpaši seko tam, lai vērtēšanas procesā maksimāli tiktu ņemti vērā vērtēšanas pamatjēdzieni: ticamība, drošums, praktiskums. Mācību priekšmetu pedagogi metodiskajās komisijās vienojas par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, izstrādājot vienotas prasības pārbaudes darbu veikšanai un vērtēšanai. Izglītojamie un viņu vecāki atzīst, ka mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība viņiem ir zināma un saprotama. Uzsākot darbu, izglītojamie zina vērtēšanas kārtību un kritērijus katrā mācību priekšmetā. Pirms katra pārbaudes darba izglītojamos iepazīstina ar tā vērtēšanas kritērijiem, paredzot iespēju izglītojamajiem divu nedēļu laikā pēc rezultātu paziņošanas uzlabot mācību sasniegumus. Vērtēšana ir sistemātiska. Pedagogi ievēro mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Pedagogi atbilstoši e-žurnāla aizpildīšanas kārtībai regulāri veic ierakstus e-žurnālā. Pedagogi pamato izglītojamā darba vērtējumu, analizē pieļautās kļūdas, tiek norādīts uz izglītojamā darba vājajām pusēm, uzsvērtas stiprās puses un izteikta atzinība. Vērtējot izglītojamo darbu, pedagogi lielākajā daļā gadījumu ņem vērā arī izglītojamo pašvērtējumu un iespēju robežās arī citu izglītojamo vērtējumu. Ģimnāzijā apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem, analizē to, secinājumus un izvirzītos uzdevumus izmanto mācību procesa pilnveidei. Par to liecina mācību dokumentācija, sekmju kopsavilkumi pa mēnešiem, semestriem, mācību gada atskaites, ģimnāzijas un valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze, metodisko komisiju un vadības sanāksmju protokoli, pedagogu profesionālās darbības pašvērtējuma materiāli katru mācību gadu, kuros iekļauta individuāla pedagoga vadītā mācību procesa kvalitātes analīze. Vērtēšanas veidi un metodiskie paņēmieni atbilst izglītojamo vecumam, individuālajām spējām, mācību priekšmeta specifikai un izvirzītajam mērķim. Tiek izmantota ballu un apguves līmeņu skala, i/ni vērtējums. Izglītojamo ģimenes ik mēnesi saņem pilnu informāciju sekmju izrakstos par izglītojamo mācību rezultātiem un kavējumiem. Tradicionālas un labi apmeklētas ir ģimnāzijas izglītojamo vecāku kopsapulces un klašu vecāku sapulces divas reizes mācību gadā - rudenī un pavasarī. Pedagogi izglītojamo vecākus iepazīstina ar vērtēšanas procesā iegūto informāciju individuālās sarunās, vecāku sapulcēs, izmantojot izglītojamo dienasgrāmatas, starpvērtējumus - 2 reizes gadā (novembrī un aprīlī) atbilstoši konkrētajā mācību gadā apstiprinātajai Izglītības procesa loģikai. Ieraksti e-žurnālā, mācību sasniegumu uzskaite sistemātiski tiek kontrolēta. Katra kalendārā mēneša beigās direktora vietniece veic žurnālu pārbaudi, norāda uz nepilnībām vērtējumu uzskaitē, apkopo informāciju par izglītojamo sasniegumiem, divas reizes gadā - 1.semestra beigās un mācību gada beigās nosaka katras klases sekmju līmeni, četras reizes gadā tiek analizēti izglītojamo mācību sasniegumi skolas noteiktajos iekšējos pārbaudes darbu periodos atbilstoši spēkā esošajai Izglītības procesa loģikai tas notiek oktobrī, decembrī un maijā. Vērtējumi operatīvi tiek analizēti, analīzes rezultāti tiek izmantoti mācību procesa pilnveidošanai. Pedagogi, analizējot izglītojamo sasniegumus, veido pārbaudes darbu pārskatus e- žurnālā, veic kļūdu analīzi, secina, kuri uzdevumi sagādājuši grūtības, plāno tālāko darbību mācību procesa pilnveidei. Tālāko darbību pārrunā metodisko komisiju sanāksmēs, kā arī klašu audzinātāju sanāksmēs, ja rodas šāda nepieciešamība. Sasniegumi 2016.gadā aktualizēta un pārstrādāta "Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība", kura nodrošina vienotu, secīgu, zinātniski pamatotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas sistēmu un reglamentē to veidu, biežumu, aspektus un kritērijus, kā arī metodes un paņēmienus. 17

18 Ģimnāzijā sistemātiski un mērķtiecīgi reģistrē izglītojamo sasniegumus, apkopo informāciju par katra izglītojamā sasniegumiem un analizē to dinamiku. Izveidota un darbojas vienota dažādu mācību priekšmetu pārbaudes darbu plānošanas un analīzes sistēma. Ir noteikta kārtība vecāku informēšanai par izglītojamo mācību sasniegumiem, kavējumiem, uzvedību, sadarbība ar izglītojama ģimeni ir regulāra un palīdz plānot tālāko darbību. Izstrādāta kārtība pēcpārbaudījumu organizēšanā. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi izmanto mācīšanas un mācīšanās procesa plānošanai un attīstībai. Turpmākā attīstība Strādāt pie izglītojamo mācību darbības plānošanas, organizēšanas un analīzes prasmju pilnveidošanas, palielinot izglītojamo atbildību par mācīšanās procesu un tā rezultātiem. Pilnveidot vērtēšanas metodes, lai motivētu izglītojamos mācīties jēgpilni un atbilstoši savām spējām. Pilnveidot izglītojamo prasmes vērtēt savu darbu, tā rezultātus un to ietekmi uz mācīšanās procesa galarezultātu. Vērtējuma līmenis - labi 4.3. Izglītojamo sasniegumi izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Izglītojamo sasniegumi ikdienā tiek vērtēti visaptveroši, skaidri un precīzi katrā ikdienas vai valsts pārbaudes darbā. Mācību darbs ir vērsts uz to, lai izglītojamais labi apgūtu katrā klasē plānotās mācību priekšmetu standarta prasības un iegūtu kvalitatīvu vidējo izglītību. Pedagogi un ģimnāzijas vadība koordinē un analizē izglītojamo sasniegumus un seko viņu izaugsmei. Rezultāti tiek apkopoti semestra un mācību gada nobeigumā, starpvērtējumos novembrī un aprīlī, kā arī periodiski pēc dažādiem pamatskolas iekšējiem pārbaudes darbu posmiem, kas noteikti katra gada Izglītības procesa loģikā vai valsts pārbaudes darbiem mācību gada laikā. Mācību sasniegumi tiek reģistrēti un uzkrāti "E - klases" e-žurnālā, tā radot daudzpusīgākas un plašākas iespējas izglītojamo vai klases mācību sasniegumu vērtējumu kvalitatīvai un kvantitatīvai analīzei, ļauj veikt vērtējumu analīzi atsevišķā mācību priekšmetā noteiktā laika posmā. Analizējot pēdējo trīs mācību gadu rezultātus, tiek pievērsta uzmanība optimāla un augsta līmeņa mācību sasniegumu dinamikai. Secināms, ka vērojama šo vērtējumu stabilitāte. Par sasniegumu tiek uzskatīts vājo un pietiekamo vērtējumu skaita samazināšanās visos mācību priekšmetos, kas paredzēti izglītības programmā. Pedagogi atbildīgi seko mācību sasniegumu dinamikai savā priekšmetā, strādā papildus diferencēti un individuāli, lai novērstu nepietiekamos vērtējumus priekšmetā un uzlabotu mācību sasniegumu kvalitāti. Analizējot mācību sasniegumus ģimnāzijā, var secināt, ka ikdienas darbā tie ir virs 70% vidēji, precīzāk 71,4% analizējamos periodos, t.i., optimālā līmenī. 18

19 1.attēls Analizējot izglītojamo individuālos mācību sasniegumus ikdienas darbā 3 gadu laikā pēc vidējo vērtējumu mācību priekšmetos sadalījuma apguves līmeņos, iegūti šādi rezultāti: 2013./2014.mācību gadā izglītojamo skaits kl. bija 21. Nepietiekamā līmenī nav. Pietiekamā līmenī - latviešu valodā 54,7 %, Latvijas un pasaules vēsturē 56,9 %, vācu valodā 58,9 %. Optimālā līmenī ķīmijā 60 %, matemātikā 61 %, angļu valodā 63 %, ekonomikā 64 %, literatūrā 64,7 %, politikā un tiesībās, bioloģijā 65,3 %, krievu valodā un literatūrā 66,7 %, fizikā 68 %, tehniskajā grafikā 70 %, informātikā 71,1 %, psiholoģijā 73,7 %, franču valodā 80 %, kulturoloģijā 83 %, sportā 83,9 %, vizuālajā mākslā 88,4 %. Augstā līmenī nav /2015.mācību gadā izglītojamo skaits kl. bija 16. Nepietiekamā līmenī nav. Pietiekamā līmenī: latviešu valodā 57,5 %. Optimālā līmenī: ģeogrāfijā 63,3 %, angļu valodā 68,6 %, vācu valodā, Latvijas un pasaules vēsturē, ķīmijā 70 %, matemātikā 71,4 %, literatūrā 72,2 %, krievu valodā un literatūrā, bioloģijā 72,5 %, tehniskajā grafikā 74,4 %, fizikā 76,4 %, informātikā 77,1 %, franču valodā 84 %, sportā 84,2 %, zinātniski pētnieciskajā darbībā 85 %. Augstā līmenī nav /2016.mācību gadā izglītojamo skaits kl. bija 19. Nepietiekamā un pietiekamā līmenī nav. Optimālā līmenī: latviešu valodā 66 %, matematikā 66,7 %, ģeogrāfija 67,4 %, angļu valodā 71 %, ķīmijā 71,7 %, vācu valodā 73,1 %, krievu valodā un literatūrā, bioloģijā 75 %, literatūrā, fizikā 76,2 %, politikā un tiesībās 77,8 %, psiholoģijā 79,4 %, Latvijas un pasaules vēsturē 82,4 %, informātikā 82,9 %, ekonomikā 84,4 %. Augsta līmenī: vizuālajā mākslā, tehniskajā grafikā, kulturoloģijā 90 %, franču valodā 94 %, sportā 96 %. Ģimnāzijas izglītojamo mācību sasniegumu sadalījums apguves līmeņos pēc skaita un procentuāli 3 mācību gadu laikā Mācību gads Izglītoja mo skaits kl. Nepietiekams līmenis Pietiekams līmenis skaits % skaits % skait s Optimāls līmenis % ska its Augsts līmenis % skait s 7.tabula Augsts + optimāls līmenis 2013./ , , , / , ,25 1 6, , / , , , ,95 % 19

20 Nelielais izglītojamo skaits klasēs, atbalsts un diferenciācija mācīšanās procesā ļauj panākt to, ka ģimnāzijā nav izglītojamo, kuru mācību sasniegumi būtu nepietiekamā līmenī un kopumā mācību sasniegumiem ir tendence saglabāties vidēji virs 70%, t.i., optimālā līmenī. Problēmas izglītojamo ikdienas darbā rodas šādos gadījumos: - izglītojamajam ir grūtības mācībās kopumā; - izglītojamais ir ieradies no citas valsts vai citas izglītības iestādes vidusskolas beigu posmā; - izglītojamajam ir īpašas vajadzības. Šādos gadījumos izglītojamajam pēc ievadvērtēšanas tiek sniegts nepieciešamais atbalsts, izstrādāti atbalsta pasākumi (individuāli mācību satura apguves plāni atsevišķos mācību priekšmetos, papildu konsultācijas u.c.), noteikts atbalsta posma ilgums. Analizējot korelāciju starp izglītojamo sasniegumiem valsts un centralizētajos eksāmenos un gala vērtējumiem ikdienas darbā, jāsecina, ka vairumā gadījumu vērtējumi neatšķiras vairāk kā par 1%-10% (matemātika, angļu valoda, informātika un psiholoģija 3.,4.,5.,6. attēls). Lielāka atšķirība vērojama latviešu valodā un ķīmijā ( 2. un 8.attēls) no 18%-30%, tas izskaidrojams šādi: - centralizēto eksāmenu ķīmijā 2016.gadā kārtoja 1 izglītojamais kā izvēles eksāmenu, taču kopumā ģimnāzijas izglītojamo ( klasē) ķīmijas apguves līmenis 2016.gadā bija 71,70%, tātad optimālā līmenī; - kopš vienota mācību priekšmeta standarta un centralizētā eksāmena latviešu valodā ieviešanas visās skolās, t.sk., mazākumtautību, latviešu valodas apguves līmenis valstī kopumā svārstās ap 50%. Ģimnāzijas izglītojamo kontingenta vienu ceturtdaļu līdz vienu trešdaļu veido izglītojamie, kuru ģimenes ir pārcēlušās uz dzīvi Latvijā pēdējā gada vai divu laikā, un,saprotams, ka šiem izglītojamajiem nav latviešu valodas zināšanu vispār. Tikai ieguldot lielu pedagogu darbu un vecāku finansiālos līdzekļus individuālā atbalsta īstenošanai, ģimnāzija spēj nodrošināt izglītojamo latviešu valodas apguvi pietiekamā līmenī un centralizētā eksāmena nokārtošanu, kas ļauj šiem izglītojamajiem iegūt atestātu par vispārējo vidējo izglītību. 2.attēls 20

21 3.attēls 4.attēls 5.attēls 21

22 6.attēls 7.attēls 8.attēls Ģimnāzija lepojas ar izglītojamo panākumiem dažāda līmeņa mācību priekšmetu olimpiādēs, jo īpaši tādēļ, ka izglītojamo skaits ir ļoti neliels (apmēram 4-8 izglītojamie klasē) un apmēram trešdaļai ir vajadzīgs kāda veida atbalsts mācīšanās procesā. Piemēram, 2014./2015.m.g. 22

23 10.klases izglītojamā Natālija Voroņina ieguva 1.vietu atklātajā krievu (dzimtās) valodas un literatūras 30.olimpiādē Rīgā, Latgales priekšpilsētā, bet šīs valsts olimpiādes 3.posmā 2.vietu. Ģimnāzijas sasniegumi izglītojamo sasniegumu ikdienas darbā nodrošināšanā pamatā optimālā līmenī ir saistīti ar sistemātisku un nepārtrauktu mācību procesa efektivitātes analīzi un noteiktas kārtības vecāku informēšanā par izglītojamo sasniegumiem ievērošanā. Turpmākā attīstība Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana ikdienā. Mācību metožu pilnveidošana ikdienas darbā ar talantīgiem izglītojamiem un tiem, kas sāk apgūt kādu mācību priekšmeta saturu tikai izglītības programmas beigu posmā. Kārtējās vērtēšanas formu un metožu pilnveidošana, dažādošana. Katra izglītojamā personiskās iniciatīvas un atbildības par mācīšanās galarezultātu attīstīšana. Izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas individuālās datu bāzes veidošana Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos Eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi 2014.gadā Kopvērtējums % Rīgas ģimnāzijā "Maksima" Kopvērtējums % vidusskolās ģimnāzijās Latviešu valoda 30,0 53,0 64,3 Matemātika 43,7 48,8 56,3 Angļu valoda 70,85 59,6 69,8 Krievu valoda un 90,0 68,98 literatūra 70,51 mazākumtautību izglītības programmās Informātika 80,0 68,06 71,75 92,0 - Psiholoģija - Kopvērtējums % Rīgā 8.tabula Kopvērtējums % valstī 52,3 52,7 49,6 43,3 61,0 56,2 68,81 67,61 68,67 68,

24 Eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi 2015.gadā Eksāmens Kopvērtējums % Rīgas ģimnāzijā "Maksima" Kopvērtējums % vidusskolas ģimnāzijas Latviešu valoda 30,25 49,5 58,1 Matemātika 66,6 50,0 54,9 Angļu valoda 67,2 57,8 66,4 Informātika 80,0 66,11 70,53 70,0 - Psiholoģija - Kopvērtējums % Rīgā 9.tabula Kopvērtējums % valstī 49,0 48,7 42,4 43,6 59,4 66,4 66,64 66, Eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi 2016.gadā 10.tabula Eksāmens Kopvērtējums % Rīgas ģimnāzijā Kopvērtējums % vidusskolas Kopvērtējums % Rīgā Kopvērtējums % valstī "Maksima" ģimnāzijas Latviešu valoda 59,31 51,9 51,0 51,3 61,7 Matemātika 68,2 41,0 38,6 36,2 47,8 Angļu valoda 77,5 63,8 64,7 61,0 73,0 Ķīmija 53,16 59,8 61,2 61,5 61,2 Informātika 90,0 65,26 67,65 64,55 69,36 Psiholoģija 100, Raksturojot ģimnāzijas sasniegumus valsts un centralizētajos eksāmenos var secināt, ka kopumā no 18 salīdzināmiem vidējiem rezultātiem 3 gadu laikā 5 eksāmenos rezultāti ir pietiekamā līmenī 30%-59,31%, 4 eksāmenos augstā līmenī 90%-100% un 50% gadījumu,t.i., 9 eksāmenos optimālā līmenī,t.i., 60%-80%. Salīdzinot eksāmenu rezultātu kopvērtējumu pēc tipa vidusskolas un ģimnāzijas, pēc urbanizācijas Rīgā un pēc kopvērtējuma valstī, jāsecina, ka tikai 2 no 14 salīdzināmiem eksāmenu rezultātiem ģimnāzijā tie ir zemāki par vairāk nekā 10% (8. un 9.tabula). Zemāks rezultāts centralizētajā eksāmenā latviešu valodā skaidrojams ar iepriekšminēto izglītojamo kontingenta un skaita specifiku, t.i., no nelielā izglītojamo skaita, kas kārtoja eksāmenu attiecīgi gadā un gadā - puse bija izglītojamie, kas uzsākuši dzīvi un izglītības ieguvi Latvijā pēdējā vai pēdējo divu gadu laikā. Jāatzīmē izaugsme, kas sasniegta latviešu valodas centralizētajā eksāmenā 2016.gadā, kad tā vērtējums attiecībā pret un 2015.gadu ir par 29% augstāks un ir augstāks par kopvērtējumu pēc tipa, urbanizācijas un valstī kopumā par ~8%, lai 24

25 gan arī 2016.g. absolventu vidū bija izglītojamā, kas Latvijā uzturas un mācījās ģimnāzijā trešo gadu, īstenotie atbalsta pasākumi latviešu valodas apguvē ļāvuši iegūt vērtējumu 64% un sekmīgi turpināt mācības LU Humanitāro zinātņu fakultātē. Pārējo 12 eksāmenu rezultāti ir augstāki par 0,4%-0,8% līdz pat par 14%-32% augstāki, īpaši tas sakāms par centralizēto eksāmenu rezultātiem matemātikā un angļu valodā (8.,9.,10.tabula). Ģimnāzija lepojas ar sasniegumiem centralizētajos eksāmenos un regulāri iegūst Draudzīgā aicinājuma fonda balvas. Vērtēšanas posmā 2015.gadā par izaugsmi ģimnāziju reitingā matemātikas centralizētajā eksāmenā, gadā par vislielāko izaugsmi ģimnāziju reitingā latviešu valodas centralizētajā eksāmenā un par teicamu mācību sasniegumu izaugsmi kopumā ģimnāziju reitingā. Ģimnāzija apbalvota ar Draudzīgā aicinājuma fonda diplomiem, adresēm un Pūcēm jau kopš 2001.gada. Valsts un centralizēto eksāmenu analīzes rezultāti tiek mērķtiecīgi izmantoti izglītojamo turpmākai sagatavošanai valsts pārbaudes darbiem, tādēļ lielākā daļa izglītojamo valsts un centralizētos eksāmenus kārto optimālā un augstā līmenī. Ģimnāzija lepojas ar to, ka pēdējo 3 gadu laikā izglītojamo rezultāti eksāmenos jūtami uzlabojas un ir stabili. Par eksāmenu analīzes mērķtiecīgu izmantošanu liecina arī tas, ka ģimnāzijas iekšējo pārbaudes darbu vērtējumi visbiežāk sakrīt vai ir ļoti tuvi valsts pārbaudes darbu rezultātiem. Vērtēšanas posmā nav neviena izglītojamā, kurš ģimnāziju būtu beidzis ar liecību vai izziņu. Apkopojot statistisko informāciju par izglītojamajiem, kuri atbrīvoti no valsts pārbaudes darbiem, jāsecina, ka 3 gadu laikā tādu ir bijis 3 visi veselības stāvokļa dēļ. Turpmāka attīstība Pilnveidot mācību satura apguves plānošanu, pārbaudes darbu izveidi un pielietošanu mācību sasniegumu prognozēšanā. Turpināt darbu izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas veidošanā un izpētē, to pielietojot mācīšanās procesa plānošanā un piemērotu mācību metožu izvēlē. Pievērst uzmanību mācīšanās un mācīšanas līmeņa analīzei atsevišķos mācību priekšmetos metodiskajās komisijās, metodiskajā un pedagoģiskajā padomē, ieplānot metodes turpmākajam darbam, kas ļautu uzlabot mācīšanās rezultātus šajos mācību priekšmetos. 4.4.Atbalsts izglītojamiem psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts Ģimnāzijā izveidota un darbojas atbalsta personāla komisija, kurā strādā ģimnāzijas direktors, psihologs, medicīnas māsa. Atbalsta personāla komisijas darbu vada ģimnāzijas psihologs. Ir izstrādāts darba plāns, atbalsta komisijas darbības reglaments. Katram speciālistam ir iekārtota sava darba vieta un noteikts darba laiks. Saskaņā ar ģimnāzijas apstiprināto Izglītības procesa loģiku katra mācību semestra sākumā tiek organizēts adaptācijas periods, kura laikā atbalsta komisijas locekļi tiekas ar visu klašu izglītojamiem stundās, kur tiek apspriests izglītojamo emocionālais stāvoklis, savstarpējās attiecības, attiecības ar klases audzinātāju, priekšmetu skolotājiem. Pēc izglītojamā iestāšanās ģimnāzijā, notiek psihologa konsultācija ar izglītojamā vecākiem par viņa psiholoģisko stāvokli, tiek apspriests nepieciešamā atbalsta veids. Pirms rudens brīvdienām psihologs organizē jauno izglītojamo anketēšanu, kuras mērķis ir noskaidrot izglītojamo adaptācijas līmeni ģimnāzijā. Katra mācību semestra noslēgumā psihologs organizē izglītojamo pašvērtējuma veikšanu, kas sniedz informāciju par izglītojamo psiholoģisko un emocionālo stāvokli mācību procesā, iegūtā informācija tiek analizēta. Kā izglītojamajiem, tā arī viņu vecākiem ir iespēja saņemt psiholoģisko palīdzību individuālu konsultāciju veidā, nepieciešamības gadījumā piesaistot klašu audzinātājus vai attiecīgos valsts un pašvaldības palīdzības dienestus. Psiholoģiskā palīdzība izglītojamam var tikt 25

26 īstenota arī organizējot individuālo nodarbību ar psihologu, nepieciešamības gadījumos izmantojot speciāli aprīkotu sensoro kabinetu. Izglītojamo psiholoģiskā atbalsta nodrošināšana ietver sevī kvalitatīvu un savlaicīgu veselības aprūpes jautājumu risināšanu. Izglītojamo, pedagogu un ģimnāzijas darbinieku veselības aprūpes jautājumiem tiek pievērsta īpaša uzmanība. To pamatā ir individuālas pieejas un konfidencialitātes nodrošinājums jebkuru problēmu risināšanā, profilakses pasākumi un veselīga dzīves veida propagandēšana. Ģimnāzijā strādā profesionāla medicīnas māsa ar lielu darba pieredzi izglītības jomā. Ģimnāzijā ir iekārtots atbilstošs medicīnas kabinets. Ģimnāzijas darbinieku un izglītojamo medicīnas dokumentācija saskaņā ar direktores rīkojumu glabājas medicīnas kabinetā. Saskaņā ar medicīnas māsas darba plānu notiek izglītojamo apskate pedikulozes un kašķa konstatēšanai, redzes un stājas pārbaudes, izglītojamo auguma un svara noteikšana. Notiek individuālas konsultācijas ar izglītojamo vecākiem par bērna īpatnībām, nosakot iespējamās riska zonas bērna veselībai, tiek ņemti vērā ieteikumi izglītojamo ēdināšanas organizācijā. Ģimnāzijā ir iespējas organizēt ēdināšanu alerģiskiem izglītojamiem un veģetāriešiem. Ģimnāzijas medicīnas māsa uztur ciešu kontaktu ar klašu audzinātājiem, uzstājas klases stundās, klašu vecāku sapulcēs, lai informētu par profilakses pasākumiem masveida saslimšanu, epidēmiju gadījumos un paaugstinātu vecāku izpratnes līmeni veselīgu ēšanas paradumu nostiprināšanā, dienas režīma, izglītojamā slodzes, vecumposmu īpatnību un profilaktisko vakcināciju jautājumos. Izglītojamie un ģimnāzijas personāls ir informēti kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos. Ģimnāzijā vakcinācija netiek veikta. Ģimnāzijā Maksima ir izstrādāta pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas instrukcija. Ģimnāzija Maksima veic izglītojamo un darbinieku apmācības pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā. Ģimnāzijā ir nelaimes gadījumu uzskaites žurnāls. Medicīnas māsa kontrolē darbinieku sanitārās grāmatiņas, obligātās veselības pārbaudes rezultātus, konsultē ar veselību saistītos jautājumos, atrodas pastāvīgā kontaktā ar darbiniekiem, kas organizē ēdināšanas procesu. Medmāsa kopā ar pavāri izstrādā vienotu 10 dienu ēdienkarti, piedalās virtuves darbinieku iekšējās paškontroles sistēmā. Tiek kontrolēta pagatavoto ēdienu kvalitāte, ņemtas tā proves, uzraudzīta produktu pasūtījumu veikšana un kontrolēta dzeramā ūdens kvalitāte. Ģimnāzijā Maksima ir organizēta trīsreizēja siltā ēdināšana, darbojas vairāki ēdināšanas veidi: pamatēdināšana pēc apstiprinātās ēdienkartes, vecāko klašu izglītojamo un darbinieku ēdināšana, nodrošinot izvēles iespējas. Ēdienkartēs noteikti alergēni un kalorijas. Ģimnāzija veicina veselīgas pārtikas lietošanu. Sasniegumi Izglītojamie saņem kvalificētu medicīnisko aprūpi. Iekārtu un sensorās istabas izmatošana, lai sniegtu palīdzību izglītojamiem, kam nepieciešams emocionāls vai psiholoģisks atbalsts. Turpmākā attīstība Virtuves un ēdnīcas materiāli tehniskās bāzes attīstība. Psihologa kabineta remonts. Speciāla pedagoga darbam ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām pieņemšana darbā. Vērtējuma līmenis labi 26

27 izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) Mācību procesa laikā ir organizēta pedagogu dežūru sistēma. Administratīvās padomes locekļi, dežūrējošie administratori pilnībā kontrolē ģimnāzijas darbību no plkst.8.00 līdz 17.00, nodrošina mācību procesa norisi un visu dienestu (medicīniskā, tehniskā, ēdināšanas) darbību. Ģimnāzijā ir nozīmēti atbildīgie speciālisti darba drošības jautājumos un ugunsdrošības jautājumos, kuri ir ieguvuši atbilstošus sertifikātus. Speciālists ugunsdrošības jautājumos veic personāla apmācību, kā arī izglītojamo mācības evakuācijā no ēkas ugunsgrēka gadījumā saskaņā ar apstiprinātajām instrukcijām un ugunsdrošības evakuācijas plāniem. Ir izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns. Noteikti darbiniekiem darba vides riska faktori. Personāls ir apguvis zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Ēkas dežuranti izmanto drošības pulti, kas atbilstoši noslēgtajam līgumam savienota ar apsardzes firmu Gens. Ieejas durvis ir aprīkotas ar automātisku slēdzi, kas ļauj mācību dienas laikā aizslēgt durvis, nodrošinot darbinieku un izglītojamo drošību. Nepiederošas personas izmanto zvana pogu, lai iekļūtu ēkā. Ēkas stāvos ir evakuācijas plāni, pie ieejas ir glābšanas dienestu kontaktinformācija. Ir ierīkota ģimnāzijas zvanu sistēma, signāls sirēna tiek izmantots izglītojamo un darbinieku mācību evakuācijas organizēšanai no ēkas ugunsgrēka vai telpu piedūmošanas gadījumos. Ģimnāzijā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi un nepieciešamās instrukcijas drošības tehnikas jautājumos, tiek organizētas izglītojamo instruktāžas drošības jautājumos. Izglītojamie jūtas droši telpās un teritorijā, zina kā rīkoties ārkārtas situācijās vai evakuācijas gadījumos. Klases stundu tematikā iekļautas tēmas par drošības jautājumiem. Tiek organizētas tikšanās ar pašvaldības policijas pārstāvjiem un ārstiem, kurās tiek apspriesti drošības jautājumi, atkarību profilakse, tiek runāts par veselīgu dzīvesveidu un uzturu. Ir izstrādāts rīcības plāns, ja ģimnāzijā konstatēts vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas, ieročus. Izstrādāta kārtība par ģimnāzijas vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo. Izstrādāta kārtība, kādā ģimnāzija informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu. Izstrādāta kārtība, kādā ģimnāzijā uzturas nepiederošas personas. Sasniegumi Izglītojamiem un darbiniekiem tiek nodrošināta drošība. Izglītojamie un darbinieki apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā. Turpmākā attīstība Ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana visā ģimnāzijas ēkā. Automatisko vārtu uzstādīšana atbalsts personības veidošanā Vērtējuma līmenis labi Sociālās izglītības tēmas ir iekļautas ģimnāzijas izglītības programmu saturā un mācību priekšmetu standartos kā sociokultūras kompetences attīstīšana un bieži tiek realizētas caur starppriekšmetu saikni. Izglītojamā pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšana tiek īstenota organizējot klašu audzinātāju darbu. Klases audzinātāja darbs tiek plānots saskaņā ar pamatskolas audzināšanas plāna pamatuzdevumiem un virzieniem. Klases audzinātājs, sadarbojoties ar pedagogiem, atbalsta komisiju un administrāciju, risina ar izglītojamo personības veidošanu un attīstību saistītus jautājumus, rūpējas par psiholoģiski labvēlīgu klases vidi, veido klases kolektīvu. Klases audzinātājs, plānojot darbu, klases stundās kopā ar psihologu veic izglītojamo pašizpēti, veido prasmes un iemaņas sabiedriskajā līdzdalībā, pārrunā ģimenes 27

28 vērtības, veselīgu dzīvesveidu, drošu un sakārtotu vidi, tās nozīmi, tiek akcentēti karjeras izvēles jautājumi; 1.semestra un mācību gada beigās analizē izglītojamo sasniegumus. Ģimnāzijā īsteno difirencētās pieejas principu katra izglītojamā spējām un vajadzībām. Ģimnāzijā tiek plānoti un īstenoti svinīgi pasākumi, kuros piedalās visi ģimnāzijas izglītojamie: skolas gada projekta uzvarētāju un labāko dalībnieku cildināšana un apbalvošana, Latvijas nedēļas svinīgās sanāksmes, vairāku klašu apvienotā stunda Latvijas vēsturē Barikāžu aizstāvju piemiņas diena, svinīgās sanāksmes, kas veltītas Eiropas dienai, 1. un 4.maija svētkiem u.c. Par ģimnāzijas tradīciju ir kļuvušas sociālās akcijas ( Dari labu visai pasaulei!, Nekur nav tik labi, kā mājās! ), kuru ietvaros izglītojamie rīko talkas dažādu apbedījuma vietu brāļu kapu sakopšanā, organizē bērnu svētkus Valsts sociālās aprūpes centra Rīga filiālē Pļavnieki, palīdz dzīvnieku patversmei Ulubele, organizē autorfotogrāfiju izstādes skolas galerijā par Latvijas vēstures, kultūras un dabas pieminekļiem. Zinātniski pētnieciskā darba izstrādes laikā klašu izglītojamie veic socioloģiskās aptaujas, intervijas ar skolas absolventiem, vecākiem, dažādu uzņēmumu ( Lido, Mc Donalds ) un iestāžu ( Jūsu ārsti ) darbiniekiem. Mācību gada laikā tiek organizētas tematiskās mācību ekskursijas muzejos (Latvijas vēstures muzejs, Mākslas muzejs u.c.) uz izstādēm ( Skola ), uzņēmumiem (EKO Getliņi); teātru apmeklējums (izrāde Mīlestības svētība ) u.c. Ģimnāzijā ir izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi ar kuriem klašu audzinātāji iepazīstina izglītojamos mācību gada sākumā. Iekšējās kārtības noteikumi katru gadu tiek koriģēti, ņemot vērā izmaiņas normatīvajos dokumentos un pedagogu, izglītojamo, vecāku priekšlikumus. Saskaņā ar Iekšējās kārtības noteikumiem pedagogi informē izglītojamos par rīcību pārkāpumu gadījumos. Atbilstoši izstrādātajam reglamentam ģimnāzijā darbojas izglītojamo pašpārvaldes struktūra - izglītojamo padome, kurā ir pārstāvēti 10. līdz 12.klašu izglītojamie. Izglītojamo padomes priekšsēdētājs kopā ar priekšsēdētāja biedriem pārstāv izglītojamo intereses ģimnāzijas padomē. Izglītojamo padomes darbību dažādos virzienos (brīvā laika un atpūtas organizēšana, sporta sacensības, ekskursijas, atpūtas vakari, svētki; informatīvi-analītiskas informācijas apkopošana; izglītojamo tiesību aizstāvēšana; karjeras izvēles pasākumi u.c.) koordinē direktora vietnieks un konsultē ģimnāzijas pedagogi. Pēc izglītojamo padomes iniciatīvas ir izstrādāts spēles Laikmetu kaleidoskops organizācijas nolikums, izglītojamo skolas formas nēsāšanas reglaments. Izglītojamiem ir iespēja būt dažādu ģimnāzijas un ārpusklases pasākumu iniciatoriem, organizatoriem un vadītājiem. Tradicionāli par šādiem pasākumiem ir kļuvuši Skolotāju diena, ģimnāzijas dzimšanas diena, skolas sporta svētki Mazās olimpiskās spēles, Latvijas un pasaules notikumu apskats, skolas galerijas tematisks noformējums mācību gada laikā. Izglītojamiem tiek dota iespēja ierosināt sev interesējošu jautājumu pārrunāšanu un izdiskutēšanu. Ikviens var brīvi un droši izteikt savus priekšlikumus ģimnāzijas kopsapulcēs, izglītojamo padomes sēdēs, ģimnāzijas mājas lapas forumā, vai apspriest ar ģimnāzijas darbiniekiem, kā arī apspriest ģimnāzijas dzīvei aktuālus jautājumus, pārstāvēt savu viedokli. Skolas kopsapulcēs gada projekta posmu noslēgumā, semestra vai mācību gada beigās visi izglītojamie atzīst, ka skolas organizētie pasākumi ir interesanti un nozīmīgi. Unikāla iespēja izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanai ir izglītības iestādes organizētā vasaras atpūtas nometne Intelekts, kuras radošo, sociālo un sporta programmu īstenošanā (starptautiskā izglītojamo olimpiāde Intelekts, dzejas vakari, dziesmu deju vakari, spartakiāde, ekoloģiskās konferences u.c.) kopā ar pamatskolas izglītojamiem piedalās arī izglītojamie no Latvijas un citām valstīm. Lielākā daļa izglītojamo savas vajadzības interešu un papildu izglītībā īsteno ārpus skolas dažādās profesionālās sporta sekcijās un radošajās studijās, sagatavošanas kursos dažādās Latvijas augstskolās. 28

29 Pamatojoties uz vecāku iesniegumu klašu izglītojamajiem tiek organizēta individuāla sagatavošana starptautiskajam angļu valodas eksāmenam IELTS. Izglītojamo skaits, kas piedalās interešu izglītības programmās 11.tabula Izglītības iestādē *ir izglītojamie, kas piedalās vairākās programmās Mācību gada laikā izglītojamo sasniegumi un darba rezultāti kā individuālie, tā arī kolektīvie tiek demonstrēti dažādos izglītības iestādes kopīgos pasākumos (skolas izglītojamo kopsapulcēs gada projekta noslēgumā, spēlē Laikmetu kaleidoskops, izglītības iestādes dzimšanas dienā, Latvijas nedēļas pasākumos, Jaunā gada svētkos u.c.), Rīgas pilsētas un republikas konkursos un olimpiādēs - starptautiskā spēle-konkurss Krievu lācēns, republikas nozīmes konkursā Tatjanas diena, mācību priekšmetu olimpiādēs, izglītojamo olimpiādē angļu valodā XXI gadsimta intelekts, vecāku sapulcēs. Sasniegumi Izglītības programmās ietvertas dažādas sociālās izglītības tēmas. Klašu audzinātāju darba plāni aptver plašu tematiku, kas veido atbalstu izglītojamā personības veidošanā. Ģimnāzijā darbojas izglītojamo pašpārvalde. Ģimnāzija iniciē un organizē sociālas akcijas atbalsta labdarības pasākumus, aicina izglītojamos rūpēties par citiem visiem apkārtējā sabiedrībā. Izglītojamie regulāri ar labiem panākumiem piedalās Rīgas un valsts mēroga konkursos, skatēs un citos pasākumos. Turpmākā attīstība Pilnveidot izglītojamo pašpārvaldi. Meklēt formas, virzienus un iespējas interešu izglītības programmu organizēšanā un īstenošanā ģimnāzijas izglītojamajiem atbalsts karjeras izglītībā klase Ārpus izglītības iestādes Kopā* Vērtējuma līmenis labi Laika posmā no 2013./2014.m.g. līdz 2015./2016.m.g. Rīgas ģimnāziju Maksima absolvējuši 23 izglītojamie. 19 ģimnāzijas absolventi(~83%) turpina izglītības ieguvi Latvijas (42%), Еiropas (~37%), Krievijas (~21%) augstskolās. 4 ģimnāzijas absolventi uzsākuši darba gaitas. 29

30 Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc vidējās izglītības ieguves 12.tabula Mācību gads Vispārējo vidējo izglītību ieguvušo skaits Turpina mācības augstākās izglītības iestādē Latvijā Ārzemēs Mācības neturpina 2013./ Strādā Piezīmes 2014./ / Ģimnāzijā izglītojamiem tiek sniegts atbalsts turpmākās izglītības un profesijas izvēlē. Ģimnāzijā izstrādāta Karjeras izglītības programma klasēm, darbojas vienota sistēma dažādu vecumposmu izglītojamo karjeras izvēles iespēju nodrošināšanā. Karjeras izglītībā ģimnāzijā pamatvirzieni ir: - izglītojamo ģimeņu izglītības vajadzību analīze, izglītojamo individuālo spēju izpēte un palīdzība savu spēju realizācijas apzināšanās procesā skolas karjeras konsultants un ģimnāzijas psihologs kopā ar klašu audzinātājiem organizē anketēšanu pa klašu grupām ar turpmākām individuālām un grupu konsultācijām pēc anketēšanas rezultātiem, izglītojamo mācību procesa pašvērtējums un pašanalīze (1 reizi gadā); - individuālās konsultācijas vecākiem; - mācību gada projekta saturā iekļauti karjeras izvēles pasākumi: tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem (māksliniekiem, mūziķiem, mākslas zinātniekiem, policistiem, kinorežisoriem u.c.), iepazīšanās un praktiskas nodarbības ar Rīgas Ķengaraga vidusskolas medicīnas kluba dalībniekiem; - izglītojamo izzinošās aktivitātes, patstāvīga un analītiska darba iemaņu un intelektuālo un radošo spēju attīstīšana: dalība izglītojamo padomē, inovatīvu izglītības tehnoloģiju un formu iekļaušana mācību procesā zinātniski pētnieciskā darbība, kas saistīta ar profesijas izvēli, Latvijas un pasaules notikumu apskats ( kl.), ikgadējā dalība un sasniegumi valsts olimpiādēs un konkursos; - pēdējo 6 gadu laikā skola, sadarbībā ar valodu centru IH Rīga-Satva ir starptautiskās angļu valodas olimpiādes XXI gadsimta intelekts iniciatore un organizatore, tajā piedalās skolēni no Latvijas un citām valstīm; - izglītojamo informācijas lauka par mūsdienu profesiju tirgu veidošana un piesātināšana: tematisko klases audzināšanas stundās izglītojamie tiek informēti par izglītības iespējām pēc ģimnāzijas beigšanas, par prasībām iestājoties izvēlētajā izglītības iestādē, tiek sniegtas konsultācijas izglītības programmu izvēlē; ekskursijās uz Latvijas uzņēmumiem( Pūre,Getliņi Eko SIA, Kinopilsēta Cinevilla)un organizācijām (Latvijas Saeima); izglītojamo tikšanās ar dažādu Latvijas augstskolu un izglītības centru pārstāvjiem (starptautiskais konsultatīvais centrs izglītības ieguves jautājumos ārzemēs Kalba un EGO-Perfectus, BSA, RISEBA, RTU); ģimnāzijā katru mācību gadu praksē ierodas studenti no Psiholoģijas augstskolas; ikgadējās izstādes Skola apmeklējums, dalība pasākumos Zinātnieku nakts, Karjeras nedēļā un Ēnu diena Latvijā; - izglītības iestādes absolventu un vecāku aktīva dalība dažādos pasākumos (intervijas, tikšanās apaļajos galdos ) par karjeras izvēli ar klašu izglītojamiem. 30

31 Veicamie uzdevumi tiek īstenoti koordinējot izglītojamo, vecāku un dažādu ģimnāzijas dienestu un speciālistu (karejras konsultants, psihologs, klašu audzinātāju metodiskā apvienība, metodiskā un administratīvā padomes) sadarbību, kā arī organizējot papildus izglītības programmu darbību, inovatīvu izglītības tehnoloģiju iekļaušanu mācību procesā, dažādus ārpusklases un ārpusskolas pasākumus. Karjeras jautājumi ir integrēti mācību prieksmetu stundās (ekonomika, politika un tiesības, valodās, ģeogrāfijā, fizikā, ķīmijā un tt.) Informācija un dažādi materiāli karjeras izvēlē izglītojamiem, pedagogiem un vecākiem ir pieejami dažādos formātos Karjeras izvēleskabinetā un skolas bibliotēkā. Mācību gada laikā izglītojamajiemun vecākiem tematiskā informācija par profesionālās un augstākās izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs ir pieejama ģimnāzijas informācijas stendos un skolas mājas lapā. Sasniegumi Ģimnāzijā tiek atbalstīta izglītojamo spēju un interešu apzināšana un izpēte. Tiek nodrošinātas konsultācijas izglītojamajiem un vecākiem par augstākās un profesionālās izglītības programmu izvēles iespējām. Ģimnāzijā tiek veikts plašs darbs, kas saistīts ar karjeras izvēli un nodrošināta iespēja izmantot jaunākās tehnoloģijas, lai iegūtu informāciju par karjeras izvēles iespējām. Ģimnāzijā regulāri organizē karjeras izvēles pasākumus sadarbībā ar absolventiem, vecākiem, dažādiem karjeras centriem un Rīgas skolu klubiem un organizācijām. Karjeras izvēles kabineta izveidošana, tehniskais un materiālais nodrošinājums. Turpmākā attīstība Pilnveidot skolēnu izpratni par mācību rezultātu ietekmi un viņu turpmāko dzīvi un karjeras iespējām. Motivēt skolēnus piedalīties dažādu izglītības iestāžu organizētajās atvērto durvju dienās. Turpināt sadarbību ar augstskolām, karjeras centriem organizācijām un Rīgas skolu klubiem. Piedalīties dažādos projektos, kur ir iespēja apgūt integrētas prasmes un zināšanas. Karjeras izvēles kabineta tehniskā un metodiskā nodrošinājuma pilnveidošana atbalsts mācību darba diferenciācijai Vērtējuma līmenis labi Ģimnāzijas izglītības procesa pamatprincips ir mācību satura diferenciācija un individuālā pieeja. Mācību apstākļi ģimnāzijā (nelielas pēc izglītojamo skaita klases, pedagogu skaits, vecāku un izglītojamo motivācija) ļauj plaši realizēt šo principu. Šī principa pamatā ir izglītojamā izglītības programmas apguves līmeņa noteikšana atbilstoši licencētajai programmai (balstoties uz ievadvērtēšanas rezultātiem, uzņemot izglītojamo ģimnāzijā), psiholoģiskā testēšana, ģimenes vajadzības. Sistemātiska izglītojamo sasniegumu pārraudzība ļauj noteikt izglītojamo mācību grupu sastāvu un tā izmaiņas nepieciešamības gadījumā, viņu sekmes un grūtības mācīšanās procesā. Iespējamas šādas diferencētas grupas: izglītojamie ar īpašām spējām mācību priekšmetā vai mācīšanās procesā, sekmīgi izglītojamie, kuriem nepieciešams īslaicīgs atbalsts vienā vai vairākos mācību priekšmetos, pedagoģiski ielaisti izglītojamie ar motivācijas trūkumu, izglītojamie, kuri nav apguvuši nozīmīgas mācību satura daļas un kuriem trūkst mācīšanās prasmes, izglītojamie ar zemu zināšanu līmeni, izglītojamie, kas nav apguvuši izglītības programmu dažādu objektīvu apstākļu dēļ (nākuši no citām izglītības sistēmām). Pēc šī darba rezultātiem nepieciešamības gadījumā tiek veidota individualizēta izglītības programma izglītojamajam, noteiktas tās formas un mācību metodes. Izglītības programma var tikt 31

32 realizēta mācību stundās klasēs, kā grupu darbs, individuālā programma, papildu individuālās nodarbības. Mācīšanās nosacījumi noteikti tiek saskaņoti ar vecākiem, piedaloties arī pašam izglītojamajam, tie tiek fiksēti līgumā par apmācību. Tiek analizēti starpvērtējumi un programma tiek koriģēta, ja tas nepieciešams. Pedagogu darbs individuālajās programmās tiek apspriests pedagoģiskajos konsīlijos, pedagogu sadarbības dienās brīvlaikā. Ģimnāzijas darba režīms, klašu stundu saraksts tiek izveidots atbilstoši diferenciācijai un individuālajas pieejas nodrošināsanai katram izglītojamajam. Lai sagatavotu talantīgus izglītojamos dalībai konkursos, festivālos, skatēs, olimpiādēs tiek organizētas papildu mācību nodarbības. Izglītojamo sasniegumi tiek publicēti ģimnāzijas mājaslapā un izvietoti informācijas stendā. Pedagogi un izglītojamie tiek apbalvoti ar goda rakstiem, ceļojošām balvām no īpašas Pūču kolekcijas. Ģimnāzija uztur izglītojamo pozitīvo mācīšanās motivāciju, modelējot viņu veiksmīgu ikdienas darbību. Sasniegumi Ir radīta mācīšanas un mācīšanās sistēma, kuras pamatā ir diferenciācija un individuālā pieeja. Uzkrāta pedagogu darba pieredze ar dažādām izglītojamo grupām. Diferencētās un individuālās pieejas rezultativitāti apstiprina izglītojamo sasniegumi, kārtojot valsts pārbaudes darbus. Turpmākā attīstība Mācību priekšmetu skolotāju atskaišu formu apkopojums, vienotas un optimālas atskaites formas izstrāde par diferencētu darbu ar skolēniem. Vērtējuma līmenis ļoti labi atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Novertēšanas posmā un 2016./2017.mācību gadā Rīgas ģimnāzijā Maksima nav izglītojamo ar speciālām vajadzībām sadarbība ar izglītojamā ģimeni Sadarbības ar ģimeni pamatā ir skolas un vecāku vienotu uzskatu veidošana par jaunieša spējām, personības īpatnībām un attīstības vajadzībām. Vadošā loma informācijas apritē starp vecākiem un ģimnāziju ir klašu audzinātājiem, kuri ik dienas uztur saikni ar vecākiem un palīdz operatīvi risināt dažādus jautājumus. Izglītojamā vecāki regulāri saņem informāciju par sava bērna sasniegumiem, stundu apmeklējumu, uzvedību un attieksmi pret mācību darbu. Informācijas saturs atbilst valstī noteiktajai un ģimnāzijā apstiprinātajai izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtībai. Ģimnāzijā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai, to koordinē klases audzinātājs, izmantojot elektroniskās sistēmas e-klase, vecāku e-pastus, mobilos pielikumus WhatsApp, Viber iespējas. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīts psihologs vai mācību priekšmeta skolotāji. Pēc atbalsta dienesta ieteikuma ģimnāzijas administrācija konsultējas ar vecākiem, ja jaunietim nepieciešama atbalsta komisijas palīdzība vai izglītības procesa individualizācija. Mācību gada laikā tiek organizētas klases un ģimnāzijas vecāku sapulces. Klases vecāku sapulcēs piedalās administratīvās padomes, atbalsta komisijas pārstāvji, priekšmetu pedagogi, kuri iepazīstina vecākus ar ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem, ar izglītojamo mācību sasniegumiem, ar prasībām mācību priekšmetā, sasniedzamo rezultātu, mācību metodēm; aktualizē galvenos uzdevumus macību gadā. 12.klasē tradicionālās tēmas ir par valsts pārbaudes 32

33 darbu sistēmu vecāku informēšana MK noteiktā kārtībā par valsts pārbaudes darbu kārtošanu. Vecāku sapulces tiek protokolētas. Viens no svarīgākajiem uzdevumiem pedagoģiskā kolektīva darbā ir vienotas izglītojamo, vecāku un pedagogu sabiedrības veidošana. Ģimnāzijas administrācija un pedagogu kolektīvs mērķtiecīgi plāno un regulāri organizē kvalitatīvus un daudzveidīgus pasākumus vecākiem, kā arī izglītojamajiem, to organizēšanā iesaistot vecākus. Vecāki aktīvi piedalās klases un ģimnāzijas dzīves organizēšanā: - svētku organizēšana (Zinību diena, Skolotāju diena, Maļeņica (Meteņi), Pēdējā zvana svētki u.c.); - iekļaušanās mācību procesa netradicionālās formās (Mazās Olimpiskās spēles, sporta svētkos vecāku un skolas absolventu komandās, žūrijas darbā intelektuālajā spēlē Laikmetu kaleidoskops, izrādēs dažādās svešvalodās u.c.); - dalība svinīgajos pasākumos gada projekta posmu, pārbaudes darbu rezultātu apkopošanā, kuros godina ne tikai labākos izglītojamos mācību darbā, bet arī viņu vecākus; - aktīva dalība ģimnāzijas dzimšanas dienas svinību organizēšanā un norisē; - aktīva dalība izglītojamo ekskursiju, teātru un koncertu apmeklēšanā un jauniešu atpūtas organizēšanā (Velobrauciens uz Ķīpsalu, Staro Rīga skrējiens u.c.), izglītojošās un sociālajās akcijās (Ģeogrāfiskais diktāts Mūsu mājas - Zeme, Dari labu visā pasaulē, Nekur nav tik labi, kā mājās ); - dalība tematiskajās tikšanās ar izglītojamajiem Karjeras izvēle ; - darbojas vecāku izveidota biedrība Ģimnāzija Maksima, kas izveidota ģimnāzijas atbalstam, mecenātu piesaistīšanai; tās darbu koordinē biedrības valde. Ģimnāzija analizē vecākiem organizēto pasākumu kvalitāti un lietderīgumu. Ģimnāzijā ir izveidota Skolas padome, kura darbojas saskaņā ar apstiprināto reglamentu. Ģimnāzijā Maksima ir noteikta kārtība, kā noris informācijas sniegšana un apmaiņa ar vecākiem. Informācijas aprites formas ir: - skolas mājaslapa un skolas profilā sociālajā vietnē Facebook; - skolvadības sistēma e-klase; - vecāku un ģimnāzijas e-pasti ); - ģimnāzijas vecāku klases vai kopsapulces, kur tiek apspriesti mācību un audzināšanas darba rezultāti un nospraustas turpmākās attīstības perspektīvas; - Skolas padomes darbs, kura aktīvi dalībnieki ir vecāki; - vecākiem sniegtās individuālās konsultācijas ar atbalsta komisijas pārstāvjiem, ģimnāzijas vadību, mācību priekšmetu pedagogiem; - vecāki var izteikt savus ierosinājumus ģimnāzijas pilnveidei. Savus ierosinājumus un iebildumus var iesniegt vecāku sapulcēs, kas tiek protokolētas un individuāli, vai grupās pie ģimnāzijas vadības; - ģimnāzijas vadībai un atbalsta komisijai ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas laiks. Vecākiem sniegtā informācijapar izglītojamā sasniegumiem un par ģimnāzijas darbu ir pamatota, savlaicīga, regulāra, korekta, lietderīga un estētiski noformēta. Sasniegumi Tiek veikts saturiski kvalitatīvs un izglītojošs pedagoģiskais darbs ar vecākiem, izveidota atvērta, uzticama un sociāli komfortabla vide visu ģimnāzijas ģimeņu saziņai. Vecākiem tiek sniegta savlaicīga, lietderīga un precīza informācija par skolēna mācību darbu un citiem ar skolas darbu saistītiem jautājumiem. Ģimnāzijas un vecāku savstarpējā sadarbība dažādās jomās. Lielākā daļa vecāku aktīvi piedalās ģimnāzijā rīkotajos ārpusklases pasākumos. Izglītojamo mācību sasniegumi gadā kopumā optimālā un augstā līmenī saskaņā ar līgumu par apmācību ļauj ģimenei saņemt mācību maksas atlaidi nākamajam mācību gadam. 33

34 Turpmākā attīstība Attīstīt jaunas un interesantas sadarbības formas ar vecākiem mācību un ārpusstundu darbā. Turpināt organizēt izglītojošus pasākumus vecākiem. Aktīvāk piesaistīt vecākus izglītojamo karjeras izvēlē, izmantot šajā virzienā dažādas sadarbības formas Ģimnāzijas vide: mikroklimats Vērtējuma līmenis ļoti labi Viena no pedagogu darbības prioritātēm ir vienota skolas kolektīva izveide, kur ģimenes izglītības vajadzības, katra izglītojamā, vecāka, pedagoga personības attīstības īpatnības harmoniski iekļaujas izglītības procesā, ņemot vērā skolas izvirzītos uzdevumus un valsts prioritātes izglītības jomā. Šī darbība sistemātiski tiek īstenota izglītības un audzināšanas programmu saturā un ir visu pedagogu kolektīvs darbs, kura rezultāts ir draudzīgas vides un pozitīva mikroklimata radīšana un uzturēšana skolā. Vienota kolektīva mikroklimata izveidošanas būtiski faktori ir humānās pedagoģijas vērtības un Latvijas valstiskās vērtības, valsts un skolas simboli, skolas tradīcijas. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts simbolu lietošanu izglītības iestādēs un iekšējās kārtības noteikumiem par ģimnāzijas simboliem un to lietošanu, skolas galerijā iekārtota publiskai apskatei pieejama vieta, kur, nodrošinot cieņpilnu attieksmi, novietoti Latvijas valsts simboli un skolas simboli, atzīmējot Latvijas valsts simtgadi vēstures un sociālo zinību kabinetā iekārtoti stendi par Latvijas valstiskuma izcīnīšanu un atjaunošanu. Vērtēšanas posma laikā vienotā skolas projekta tēmas ir bijušas saistītas ar mūsdienu Latvijas un tās vēstures, kultūras un galvaspilsētas Rīgas vēsturisko un mūsdienu attīstības aspektu izzināšanu, piemēram, 2013./2014.m.g. projekts Rīga Eiropas kultūras galvaspilsēta, 2014./2015.m.g.- Latvijas un Eiropas vienotība. Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā, 2015./2016.m.g.- Valodu pasaule. Pasaules valodas un 2016./2017.m.g.- Izzini! Radi! Iedvesmo!, kura posms novembrī Latvijas nedēļas ietvaros bija Mācāmies būt kopā!. Tradicionālā Latvijas nedēļa, kas noris katru gadu novembrī, rada apstākļus, kas veicina izglītojamo atbildības un patriotisma veidošanos. Šīs nedēļas pasākumi vienmēr ir daudzveidīgi pēc formas un satura un atbilst izglītojamo vecumposmu īpatnībām. Vienota gada projekta tēma rada iespēju veidot vienotu telpu visa skolas kolektīva emocionāliem pārdzīvojumiem un intelektuālai darbībai un ir nozīmīgs faktors izglītojamo pozitīvas attieksmes un uzvedības nodrošināšanā. Labvēlīga mikroklimata un kopīgu vērtību radīšanā nozīmīga ir kopīgu tradicionālu pasākumu organizēšana Zinību diena, svinīgās sanāksmes svētku un atceres dienās, skolas dzimšanas dienas svinības, izglītojamo kopsapulces. Sociāli ētiskās un vispārcilvēciskās vērtības tiek kultivētas attīstot un bagātinot kopīgas darbošanās tradīcijas. Dažādu vecumposmu izglītojamo apvienošana mācīšanās procesā, kas ir vērsta uz komunikatīvo kompetenču attīstīšanu un citādā pieņemšanu, ir skolas tradīcija. Šādas izglītojamo apvienības vai komandas tiek veidotas uz noteiktu laiku, piemēram, organizējot Mazās olimpiskās spēles, izzinoši radošo spēli Laikmetu kaleidoskops, dažādu svētku un konkursu norises sagatavošanas posmā, velobrauciena laikā, pārgājienos un dažādos izbraukumos, ekskursijās. Šajos tradicionālajos pasākumos noteikti piedalās vecāki, kuri ar savu autoritāti un attieksmi aktīvi veicina tādu attiecību veidošanos, kas balstās uz demokrātijas, tolerances un atklātības principiem. Faktu, ka pamatskola un ģimnāzija Maksima atrodas vienā ēkā, var uzskatīt par ļoti būtisku faktoru dažādu vecumposmu izglītojamo veiksmīgai integrācijai. Tikumiski ētisko vērtību izpratnes veidošanos veicina jauna tradīcija Ziemassvētku literārie lasījumi. 34

35 Skolas tradīciju tiešie veidotāji ir izglītojamie, pēc viņu ieteikumiem ir izveidots ģimnāzijas Maksima karogs, himna, skolas formas elementi, spēles Laikmetu kaleidoskops nolikums, ceļojošā balva par mācību sasniegumiem Pūce. Noturīgas iecietības veicināšanā nozīmīgi ir tas, ka izglītojamie ar speciālām vajadzībām no pamatskolas klasēm tiek iekļauti ģimnāzijas mācību un audzināšanas procesā un kopā ar visiem piedalās visos skolas pasākumos. Tas rada reālas iespējas attīstīt līdzcietību un līdzdalības prasmes un pieredzi, izprotot skolēnu ar speciālām vajadzībām dzīvi. Veiksmīgas jauno izglītojamo adaptācijas nodrošināšanai ģimnāzijā ir izstrādāta īpaša programma Jauniņie, kas paredzēta izglītojamajiem, kas atnākuši uz ģimnāziju no citām skolām. Skolas tradīciju nodošanā nākamajām paaudzēm nozīmīgs posms ir skolas absolventi. Viņu aktīvā līdzdalība skolas mācību un audzināšanas pasākumos skolas dzimšanas diena, ģeogrāfiskais diktāts, Laikmetu kaleidoskops, velobrauciens ir būtisks emocionālās vienotības faktors. Nacionālās identitātes veidošanos veicina pasākumu, kas saistīti ar krievu tautas tradīcijām, organizēšana: Ziemassvētku literārie lasījumi, Ziemassvētki, Masļeņica (Meteņi), Lieldienas, dalība krievu kultūras dienu konkursā Tatjanas diena. Skolas vadība strādā pie pozitīva mikroklimata veidošanas un nodrošināšanas uzlabojot pedagogu darba apstākļus, nodrošinot informētību un atvērtību darba attiecību jautājumu risināšanā, labvēlīgu savstarpējo attiecību veidošanos un uzturēšanu kopīgi svinot Jauno gadu, Skolotāju dienu un pedagogiem personiski nozīmīgus svētkus. Jauno pedagogu adaptāciju vada metodisko komisiju vadītāji. Jaunie pedagogi tiek iepazīstināti ar skolas vadību, metodiskās komisijas vadītāju un citiem kolēģiem, ar darba kārtības un iekšējās kārtības noteikumiem, skolotāja un klases audzinātāja amata aprakstu, darba drošības noteikumiem. Jaunie skolotāji saņem nepieciešamo konsultatīvo un metodisko palīdzību no metodiskās komisijas vadītāja un kolēģiem. Izglītības procesa loģika, ko izstrādā katru mācību gadu, apvieno visu pedagogu pūles dzīves dinamisma un skolas mikroklimata radīšanā. Atbilstoši šim iekšējās darba plānošanas dokumentam mācību gads sākas ar adaptācijas posmu, kura aktivitātes apvieno izglītojamos, pedagogus un vecākus. Katras mācību dienas organizāciju un pārraudzību īsteno dežūrējošais administrators pedagogs. Sevis izzināšanas spēju un emocionālās paškontroles iemaņu attīstīšanai, sevis kā personības un kolektīva locekļa iepazīšanai, skola organizē Psihologa stundas - tematiskas nodarbības, kas noris speciāli aprīkotā vidē sensorajā istabā. Vadība periodiski analizē izglītojamo un pedagogu pašsajūtu, izmantojot aptaujas un citas refleksijas metodes. Sarežģītu personiskās sadarbības jautājumu starp pedagogiem, vecākiem un jauniešiem risināšanā piedalās skolas pamata struktūrvienības: vadība direktora personā, skolas psihologs un konfliktsituācijā iesaistīto pušu pārstāvji. Izplatītākie konflikti pusaudžu vidū mēdz būt līdera ambīciju realizēšana klases kolektīvā, izglītojamo un pedagogu starpā iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi. Tā kā viena no skolas prioritātēm ir komforta un cieņas pret katra personiskajām interesēm nodrošināšana, radušies konflikti tiek risināti konstruktīvi, tiek pieņemti atbilstoši lēmumi, kas apmierina iesaistītās puses. Skolas vadība un katrs kolektīva pārstāvis ir atvērts sarunai un sadarbībai. Ģimnāzijā regulāri tiek prezentēta un popularizēta publiskajā telpā, izmantojot medijus un sociālos tīklus. Sasniegumi Pedagogu kolektīva darbības sistēmas izveide pozitīva mikroklimata attīstībai. Ģimnāzijas vides, kas ir draudzīga izglītojamiem un vecākiem izveide, - ģimnāzijas mikroklimats rada apstākļus personības attīstībai un kompetenču pieejas mācīšanās procesā īstenošanai. 35

36 Pedagoģisko problēmu risināšana humānās pedagoģijas sistēmā rada apstākļus pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei. Turpmākā attīstība Eksperimentālas platformas izveide pieredzes apmaiņai un teorētisko zināšanu papildināšanai kompetenču pieejā izglītībā un mikroklimata jautājumos. Jaunu ģimnāzijas kolektīva sadarbības formu meklēšana pozitīva mikroklimata nodrošināšanai. Vērtējuma līmenis ļoti labi ģimnāzijas fiziskā vide un vides pieejamība Ģimnāzijas telpas atrodas bērnudārza ēkā, Rīgā, Bultu ielā 10 (uzbūvēta 1967.g.), kuras atbilstoši projektam 1994.gadā tika pārbūvētas saskaņā ar izglītības iestāžu sanitāri higiēniskajām prasībām. Telpas tika pārplānotas, izbūvēts nepieciešamais daudzums tualešu telpu, to ieejas pārceltas no gaiteņiem, iekārtota ēdnīca, kafejnīca, pastiprināts apgaismojums klašu telpās. Ēkā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesam, izglītojamo un darbinieku vajadzību nodrošināšanai. Izņēmums ir lielas sporta zāles neesamība. Ēka ir Rīgas pilsētas pašvaldības īpašums. Jaunais nomas līgums ar Rīgas pilsētas Nekustamā īpašuma departamentu ir noslēgts 2017.gada 04.janvārī, Nr. DI-17-4-lī ar līguma darbības termiņu uz 12 gadiem, reģistrēts Zemesgrāmatā. Ēka atrodas uz privātās zemes (kadastra numurs , 5628m² kopplatībā) ar kuras īpašnieku ir noslēgts zemes nomas līgums Nr. 13/01, g. ar termiņu uz 30 gadiem. Ar mērķi organizēt sporta stundas optimālos apstākļos ģimnāzijas izglītojamajiem ir noslēgts līgums par Rīgas 65.vidusskolas sporta zāles nomu g. reģ. VS lī, g., kas atrodas Rīgā, Prūšu ielā 32. Sistemātiski ēku un teritoriju, kur atrodas ģimnāzija Maksima kontrolē un pārbauda atbilstoši valsts dienesti: 13.tabula Izglītības programmas īstenošanas vietas adrese Bultu iela 10, Rīgā Atzinums Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, pārbaudes akts Nr. 22/ /574 Izsniegšanas datums g. Bultu iela 10, Rīgā Bultu iela 10, Rīgā Atzinums no Būvniecības Valsts kontroles biroja par publiskas ēkas ekspluatācijas pārbaudi Nr /2015/ Atzinums no Veselības inspekcijas, kontroles akts Nr g g. Ģimnāzijas teritorija no visām pusēm ir iežogota, tīra un sakopta. Droša izglītojamajiem un sadalīta zonās: zaļā zona, sporta zona, saimnieciskā zona. Sadzīves atkritumu konteiners atrodas atsevišķi nodalītā teritorijā. Papildus ir ierīkoti konteineri atkritumu šķirošanai: konteiners kartonam un papīram un konteiners plastmasai. Tīrības un kārtības uzturēšanai, kā arī teritorijas labiekārtošanas nolūkos tiek apgriezti krūmi un nocirsti nokaltušie koki, tiek pļauta zāle, 2 reizes gadā tiek pasūtīti lielie konteineri zaru un lapu izvešanai. 36

37 Ģimnāzijas izglītojamie piedalās organizētajās spodrības dienās Talkas dienas pavasarī un rudenī. Pastāv tradīcija teritorijas apzaļumošanā, kuru veic ģimnāzijas absolventi. Izglītojamie uz ģimnāziju tiek atvesti pa Pārmiju ielu ģimnāzijas iekšpagalmā, kur ierīkota bezmaksas autostāvvieta darbinieku un izglītojamo vecāku automašīnu novietošanai. Automašīnu stāvvietas zona no zonas, kur pastaigājas un atpūšas izglītojamie, ir norobežota ar atdalošo barjeru. Izglītojamie atbrauc uz ģimnāziju ar sabiedrisko transportu (15.trolejbusu līdz pieturai Bultu iela), blakus pieturai ir ierīkota gājēju pāreja. No Lokomotīves ielas puses ir iespējams nokļūt ģimnāzijā ar 18.autobusu vai elektrovilcienu no pieturas Daugmale, tad šķērsojot ielu pa gājēju pāreju. Ar ģimnāzijas izglītojamajiem regulāri notiek pārrunas un tiek veiktas instruktāžas par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, atstarojošo elementu apģērbā obligātu izmantošanu. Ēkas telpās katru gadu tiek veikts kosmētiskais remonts, pakāpeniska logu nomaiņa. Izveidota mūsdienīga aktu zāle, kura aprīkota ar ventilācijas sistēmu, apgaismes sistēmu, ekrānu, projektoru un skaņas iekārtām. Ģimnāzijā ir aprīkots dabaszinību kabinets, fizikas un ķīmijas kabinets, Latvijas vēstures kabinets, matemātikas un mājturības kabineti, valsts valodas, dzimtās valodas un svešvalodu kabineti. Psihologa darbam ir aprīkota sensorā istaba. Aprīkota mūsdienu prasībām atbilstoša bibliotēka, metodiskais kabinets un divi informātikas kabineti. Ģimnāzijā ir absolventu izveidotie melodiskie zvani (dažādi stundu sākumam un beigām). Ģimnāzijas telpas, gaiteņi, kāpņu telpas ir gaumīgi un estētiski iekārtotas, katrs ģimnāzijas bloks ir noformēts citā krāsu gammā. Noformējumā tiek izmantoti izglītojamo, vecāku, pedagogu darbi. Ģimnāzija nodrošina cieņpilnu attieksmi pret valsts simboliem, galerijā novietoti valsts karogs, valsts ģerbonis, valsts himnas teksts. Sasniegumi Izglītojamo un darbinieku droša fiziskā vide. Ģimnāzijas telpas ir estētiski noformētas un atbilst sanitāri higiēniskām normām. Ģimnāzijas teritorija tiek uzturēta tīrībā un kārtībā. Izglītojamie, pedagogi un vecāki piedalās telpu noformēšanā un teritorijas labiekārtošanā. Papildu automašīnu stāvvietu ierīkošana. Koku, kas bojā ēkas pamatus, izciršana, nokaltušo koku nozāģēšana teritorijā, solu remonts. Celiņu remonts. Turpmākā attīstība Sauso koku, kas bojā ēkas pamatus, novākšana. Iekšpagalma asfaltēšana. Ģimnāzijas telpu piemērošana un aprīkošana izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem Ģimnāzijas resursi: iekārtas un materiāltehniskie resursi Vērtējuma līmenis - labi Ēkas telpas ar kopējo platību 2599,7 m² ir pārbūvētas atbilstoši 1994.gadā apstiprinātajam projektam, atbilstoši izglītības iestādes prasībām. Ir atstātas lielas telpas, kuru platība ir m², mācību klasēm vecāko klašu izglītojamajiem. Iekārtoti nelieli kabineti individuālajam un grupu darbam, dalot klasi grupās valsts un svešvalodu apguvei. Aprīkotas sanitārās istabas hallēs un pastiprināts apgaismojums mācību klasēs. Iekārtots mūsdienu prasībām atbilstošs metodiskais kabinets pedagogu darbam. Apgaismojums atbilst sanitārām higiēnas normām. Ierīkots apgaismojums virs tāfelēm. Kabinetos iekārtas žalūzijas, kas pasargā no tiešajiem saules stariem. 37

38 Ģimnāzija nodrošina pastāvīgu mazgājamo un dezinficējošo līdzekļu iegādi klašu telpu, tualešu (papīrs, salvetes, šķidrās ziepes, gaisa atsvaidzinātāji) uzkopšanai. Klasēs atrodas dzeramais ūdens. Klašu telpas un tualetes mācību gada laikā uzkopj apkopēja, kas strādā pa dienu. Vakarā tiek veikta ģenerālā tīrīšana, ko veic apkopējas, kas strādā vakaros. Ēkas telpas ir drošas, daļēji aprīkotas ar pretuzlaušanas un ugunsdrošības signalizāciju. Ēkā ierīkota videonovērošana, tiek veikta notiekošā ierakstīšana. Dežuranti izmanto drošības pulti, kas atbilstoši noslēgtajam līgumam savienota ar apsardzes firmu Gens. Ieejas durvis ir aprīkotas ar automātisku slēdzi, kas ļauj mācību dienas laikā aizslēgt durvis, nodrošinot darbinieku un izglītojamo drošību. Nepiederošas personas izmanto zvana pogu, lai iekļūtu ēkā. Ēkas stāvos ir evakuācijas plāni, pie ieejas ir glābšanas dienestu kontaktinformācija. Ir ierīkota ģimnāzijas zvanu sistēma, signāls sirēna tiek izmantots izglītojamo un darbinieku mācību evakuācijas organizēšanai no ēkas ugunsgrēka vai telpu piedūmošanas gadījumos. Pašlaik 85 % ēkas telpu ir aprīkotas ar interneta pieslēgumu, 90 % ēkas telpu ir aprīkotas ar datoriem. Mācību procesa nodrošināšanai ir šāds aprīkojums: - mūsdienīgi datori All in One 13 gb.; - mūsdienīgi portatīvie datori 15 gb.; - mūsdienīgs metodiskais kabinets datori 4 gb. + multimediju printeris 1 gb.; - projektors interaktīvā tāfele EPSON 1 gb.; - projektori mācību klasēs 11 gb.; - ekrāni 12 gb.; - mūsdienīgi TV 5 gb. + 1 TV prezentācijām un foto; - radiomikrofoni 4 gb.; - klavieres 3 gb.; - printeri, kopētāji 3 gb. Ēkā ir iekārtotas 2 mūsdienīgas datorklases, bibliotēka ar operatīvu interneta pieslēgumu un tā izmantošanu, lasītava, izglītojamo atpūtas zona, 2016.gada martā atjaunota ģimnāzijas mājaslapa. Noslēgti līgumi ar IT uzņēmumiem par tehnikas apkalpošanu, personāla apmācību mūsdienu tehnoloģiju izmantošanā. Katru gadu ēkas telpās tiek veikts kosmētiskais remonts. Metodiskie līdzekļi un mācību grāmatas, izdales materiāli, kopijas tiek iegādātas un nodrošinātas par ģimnāzijas Maksima līdzekļiem. Pakāpeniski tiek veikta mācību priekšmetu metodisko komisiju un kabinetu materiāli tehniskās bāzes atjaunošana. Sasniegumi Datorkabinetu aprīkošana ar mūsdienīgu tehniku. Mūsdienīgu IKT ieviešana mācību procesā. Personāla apmācība. Atjaunota mājaslapa. Turpmākā attīstība Ģimnāzijas mājaslapas pilnveidošana. Remonta plānošana tajās telpās, kur tas ir nepieciešams. Teritorijas turpmāka attīstība. Bibliotēkas attīstība. Vērtējuma līmenis - labi personālresursi Ģimnāzija ir pilnībā nodrošināta ar kvalificētiem pedagogiem un atbalsta personālu. Pedagoģisko kolektīvu raksturo: - stabilitāte: 38

39 pamatdarbā strādā 57 % pedagogu; amatu apvienošanas kārtībā 43 %; - augsta profesionālā kompetence: augstākā pedagoģiskā izglītība 100 % pedagogu zinātniskais grāds 4 % maģistra grāds 91 % bakalaura grāds 4 % mācās maģistratūrā 4 % pedagogi mentori 9 %. Ģimnāzijas ķīmijas skolotāja Marianna Teže ir Zelta pildspalvas ieguvēja, mentore. Direktora vietniece latviešu valodas skolotāja Ineta Smilga, mentore, ieguvusi VISC ārštata metodiķa statusu. Vācu valodas skolotāja Ļubova Mackeviča ir projekta ERASMUS+ Efektīvs un kvalitatīvs mācību process skolā: pedagoģiskā kompetenču attīstība un svešvalodu zināšanu pilnveidošana dalībniece. Ģimnāzijas pedagogi ir piedalījušies ESF projektos: Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos, Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos un saņēmuši atbilstošu kvalitātes pakāpi: 4.pakāpi 1 pedagogs 3.pakāpi 6 pedagogi 2.pakāpi 2 pedagogi 1.pakāpi 1 pedagogs. Pedagogi regulāri pilnveido savas kompetences RIIMC organizētajos tālākizglītības kursos. Ģimnāzijas vadība seko padagogu tālākizglītībai, plāno to. Pedagogiem profesionālo kompetenču pilnveidei organizēti kursi ģimnāzijā: 1. Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā 2. Pirmās palīdzības pamatzināšanas 3. ES programmas ERASMUS+ aktivitātes Ievads e-twinning Pedagogu sadalījums pēc darba stāža 14.tabula Pedagoģiskais stāžs Līdz 5 g g g. Vairāk par 20 gadiem Skolotāju skaits Pedagogu sadalījums pēc darba stāža ģimnāzijā Maksima 15.tabula Pedagoģiskais 1 4 g. 5 9 g g g g. stāžs Skolotāju skaits Pedagogu sadalījums pēc vecuma 16.tabula Vecums Līdz 30 g. Līdz 40 g. Līdz 50 g. Līdz 60 g. Vairāk kā 60 g. Skolotāju skaits sievietes - 74 % - vīrieši 26 %. 39

40 Sasniegumi Izglītības procesa īstenošanu nodrošina pieredzējoši un profesionāli pedagogi, kuru kvalifikācija atbilst profesijas standartam. Skolas vadība sistemātiski pārrauga un materiāli stimulē pedagogu profesionālo pilnveidi. Pedagogu kolektīvs ir stabils, tā atjaunošana tiek īstenota plānveidīgi. Turpmākā attīstība Iespēju nodrošināšana katra pedagoga profesionālās kompetences pilnveidei. Sadarbības ar Latvijas augstskolām, kas īsteno pedagoģijas izglītības programmas, attīstība. Studentu pedagoģiskās prakses organizēšana skolā. Pedagogu morālās un materiālās stimulēšanas formu pilnveidošana. Ģimnāzijas pedagogu pieredzes apkopošana un sistematizēšana. Pedagogu motivēšana dalībai starptautiskos izglītības projektos. Vērtējuma līmenis labi 4.7. Ģimnāzijas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana: ģimnāzijas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Skolas attīstības plānošana un pašnovērtējums ir sistemātiska pedagoģiskā kolektīva darbības daļa un atsevišķs posms katra pedagoga darbībā. Šim skolas darbības posmam ir noteikta struktūra. Pašnovērtējumā iekļaujamā informācija par dažādiem skolas darbības virzieniem tiek iegūta no neatkarīgiem avotiem. Būtiskākie informācijas ieguves avoti ir: izglītojamo sasniegumi, administratīvās un metodiskās padomes un skolas padomes darbības rezultāti, sarunas ar vecākiem un vecāku sapulces. Dziļākas analīzes veikšanai skolā periodiski tiek veikta anketēšana. Analīzes kritēriji ir normatīvo aktu prasības izglītības iestādēm, izglītojamo sasniegumi un ģimeņu izglītības vajadzību apmierināšana. Skolas pašnovērtējuma sistēmas būtisks elements ir atsevišķu skolas darbības virzienu pārraudzība un iekšējās kontroles plānam atbilstoša skolas darbības pārraudzība. Skolas pašnovērtējuma rezultātu apkopojums tiek apspriests visos vadības un pašpārvaldes līmeņos dažādās formās, ar secinājumiem tiek iepazīstināti skolas dibinātāji un skolas padome. Katru mācību gadu saskaņā ar izglītības pamatnostādnēm valstī, skolas misiju un mērķiem, skolas attīstības posmu un attīstības plānu tiek izvirzītas prioritātes, konkretizēti pedagoģiskā kolektīva uzdevumi. Katra mācību gada sākumā augusta mēneša pedagoģiskās padomes sēdē tiek apstiprināta Izglītības procesa loģika, svarīgāko pasākumu kalendārais plāns, skolas darbības ciklogramma. Pamatojoties uz šajos dokumentos ieplānoto, ņemot vērā aktuālās izmaiņas, tiek veidots ikmēneša skolas darba plāns. Skolas dibinātāji un pašpārvalde regulāri piedalās gan skolas darbības tekošajā, gan perspektīvajā plānošanā. Informācija, kas ir saistīta ar plānošanu, ir pieejama visām skolas darbībā iesaistītajām pusēm. Sasniegumi Ģimnāzijā ir izveidota optimāla pašnovērtējuma un darbības plānošanas sistēma, kas nodrošina izglītības procesa efektivitāti. Pašnovērtējuma un darba plānošanas sistēma ir demokrātiska, atvērta visām izglītības procesā iesaistītajām pusēm. Turpmākā attīstība Pašnovērtējuma un plānošanas formu pilnveidošana publiskajā telpā. Vērtējuma līmenis - labi 40

41 ģimnāzijas vadības darbs un personāla pārvaldība Ģimnāzijas darbības pamatā ir Nolikums, tā nosacījumu izpilde nodrošina ģimnāzijas vadības un pašpārvaldes sadarbību. Ģimnāzijas Nolikums tiek periodiski aktualizēts saskaņā ar izmaiņām un jauniem izaicinājumiem izglītības jomā. Vadības un pašpārvaldes struktūru uzdevums ir veidot draudzīgu, demokrātisku vidi, lai nodrošinātu personības attīstību, vispārcilvēcisko vērtību, pilsoniskās un patriotiskās pozīcijas veidošanos. Ģimnāzijas vadības un pašpārvaldes darbība ir vienota un balstās uz iekšējiem noteikumiem, skolas darbības ciklogrammu, kompetencēm, kas noteiktas amatu pienākumos.tas nodrošina pamatskolas un ģimnāzijas darbības veselumu un pēctecību. Ģimnāzijas dokumentācija atbilst lietvedības prasībām. Ģimnāzijas administratīvās struktūras darbu vada direktors. Šo struktūru veido administratīvā padome, klases audzinātāju metodiskā apvienība, atbalsta komisija, tehniski saimnieciskais dienests, karjeras konsultants. Administratīvo padomi vada direktora vietnieks. Administratīvā padome ikdienā organizē un kontrolē izglītības un audzināšanas procesu skolā. Administratīvās padomes sanāksmēs tiek izskatīti jautājumi, kas saistīti ar ģimnāzijas Nolikuma, iekšējās kārtības noteikumu un ģimnāzijas darba režīma ievērošanu. Ģimnāzijas izglītības programmu īstenošanu nodrošina metodiskā padome, kuru vada direktora vietnieks. Metodiskās padomes sastāvu veido metodisko komisiju vadītāji, tās darbību reglamentē iekšējie noteikumi. Metodiskās padomes darbs ir vērsts uz izglītības procesa satura, formu un metožu radošu attīstību un pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas veicināšanu. Ģimnāzijas pašpārvaldes struktūrvienības pedagoģiskā padome, skolas padome, kopsapulce, vecāku kopsapulce veic visu iesaistīto pušu iekļaušanu ģimnāzijas dzīvē. Reizi mēnesī ģimnāzijas vadības un pašpārvaldes struktūras informē par sava darba rezultātiem visas ģimnāzijas darbībā iesaistītās puses, izmantojot dažādas formas (sanāksmes, plānošanas sapulces, ziņojumu stendi, ģimnāzijas mājas lapa, sociālie tīkli). Personāla pārvaldības un vadības struktūru sadarbību vieno mērķis ģimnāzijas misijas īstenošana, statusa nostiprināšana publiskajā telpā. Šī darba efektivitāti nodrošina demokrātisks attiecību veidošanas stils skolā, augsts pedagogu kultūras līmenis un profesionālās ētikas normu ievērošana. Sasniegumi Izveidota vienota ģimnāzijas vadības un pašpārvaldes sistēma. Izglītības procesa kvalitāte pierāda sistēmas darbības efektivitāti. Turpmākā attīstība Sadarbības formu pilnveidošana starp ģimnāzijas vadību un pašpārvaldes struktūrām. Vērtējuma līmenis - labi ģimnāzijas sadarbība ar citām institūcijām Ģimnāzijas Maksima dibinātājs ir SIA Rīgas ģimnāzija Maksima. Valdes priekšsēdētāja Olga Isakova un valdes locekle Ināra Kuharjonoka strādā izglītības iestādē. I.Kuharjonoka ir skolas direktore un personiski atbild par ģimnāzijas darbību. Ģimnāzija sadarbība ar valsts institūcijām un Rīgas pašvaldības iestādēm nodrošina izglītības iestādes darba kvalitāti atbilstoši mūsdienu prasībām gada janvārī ģimnāzija ir noslēgusi līgumu ar Rīgas domi par telpu Rīgā, Bultu ielā 10 nomu uz 12 gadiem. Nepieciešamības gadījumā ģimnāzija atsaucas uz Bāriņtiesas, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, pašvaldības policijas lūgumiem un sadarbojas ar minētajām iestādēm. 41

42 Ģimnāzija ir Privātskolu asociācijas locekle un izrāda aktivitāti pedagoģiskajā vidē un valsts izglītības vidē. Ģimnāzija aktīvi sadarbojas ar biedrību Ģimnāzija Maksima, kuru ir izveidojuši ģimnāzijas izglītojamo vecāki. Biedrība veic finansiālu un organizatorisku atbalstu svētku, atpūtas nometņu, tematisko projektu, sporta pasākumu organizēšanā un norisē. Ģimnāzija ir starptautiskās olimpiādes XXI gadsimta intelekts angļu valodā iniciatore un organizētāja. 6 gadu laikā ir izveidojusies olimpiādes organizēšanas sadarbības partneru komanda: valodu apguves centri Satva un EGO-Perfectus, izkristalizējušās olimpiādes pastāvīgās skolas-dalībnieces: Rīgas 34.vsk., Rīgas 80.vsk., Ventspils 1.ģimnāzija, Rīgas 21.vsk., Iļģuciema vidusskola, Ebreju vidusskola, Rīgas 10.vsk., Rīgas 93.vsk., Rīgas 46.vsk., Ventspils 2.vsk., Anniņmuižas vidusskola. Kopā ar izglītības centru Satva tiek organizēti izglītojamo braucieni vasarā uz Lielbritāniju un Grieķiju. Ģimnāzija organizē izglītojamo vasaras atpūtas nometnes Latvijā un Vācijā. Ģimnāzija aktīvi interesējas par valsts un privāto skolu darbību ārzemēs (Lietuva, Igaunija, Krievija, Ukraina, Vācija). Pieredzes apmaiņas nolūkā ģimnāzija regulāri uzņem pedagogu delegācijas. Ģimnāzijas pedagogi 2015.gadā bija privātās skolas Zeļonij Mis Maskavas apgabalā darbības organizēšanas un satura eksperti. Ģimnāzijas aktivitāti darbā ar sabiedriskajām organizācijām nosaka no vienas puses Latvijas sabiedrības iespējas, un, no otras puses, skolai ar nelielu skolēnu un pedagogu skaitu ir nepieciešamība organizēt izglītojamajiem plašu socializēšanās kontekstu. Ģimnāzija vairākkārt ir uzvarējusi krievu kultūras un izglītības konkursā Tatjanas diena, ir sabiedrības Kultūru dialogs bilingvālā projekta Grāmatas māja dalībniece, Latvijas krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociāciācijas izglītojošo programmu «Krievu lācēns, «Ķengurs», Innas Davidovas, Hermaņa Brauna fonda, ERASMUS programmas dalībniece, Rīgas šaha turnīra sponsore, kuru rīko avīze Naše Pokoļeņije, Puškina biedrības un mākslas studijas IVET konkursu laureāte. Sasniegumi Ģimnāzijai ir pietiekami plašs un daudzveidīgs sociālo partneru tīkls izglītībā. Ģimnāzija aktīvi izmanto pilsētas un sabiedrības infrastruktūras iespējas izglītības process. Ģimnāzija izrāda iniciatīvu un organizē dažādas izglītojošas programmas un pasākumus. Turpmākā attīstība Attīstīt sadarbību starptautiskos izglītības projektos. Vērtējuma līmenis labi 5. Citi sasniegumi (ģimnāzijai svarīgais, specifiskais) Pēdējo 3 gadu laikā ģimnāzijas izglītojamie ir ieguvuši šādas augstas vietas valsts un atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs: 2014./2015.m.g. 10.klases izglītojamā Natālija Voroņina ieguva 1.vietu atklātajā krievu (dzimtās) valodas un literatūras 30.olimpiādē Rīgā, Latgales priekšpilsētā; 2014./2015.m.g. 10.klases izglītojamā Natālija Voroņina ieguva 2.vietu atklātās valsts krievu (dzimtās) valodas un literatūras 30.olimpiādes 3.posmā. 17 gadu laikā skolas izglītojamie uzvar un kļūst par laureātiem Republikas krievu kultūras un izglītības Latvijā svētku Tatjanas diena konkursos gadā: Vizuālās mākslas konkursā: Nominācijā Zīmējums, glezniecība II.vieta M.Brezgunova 12.kl. (pedagogs N.Kručina). Vokālās un vārda mākslas konkursā: 42

43 Nominācijā Mākslas vārds III.vieta V.Kuharjonoka 10.kl. (pedagogs M.Akatova); Nominācijā Literāri muzikālā kompozīcija II.vieta klašu izglītojamie (pedagogi M.Akatova, N.Kručina). Rīgas gimnāzijas Maksima izglītojamo un pedagogu sasniegumi regulāri iegūst Draudzīgā aicinājuma fonda balvas; 2015.gadā diploms matemātikas skolotājiem par teicamu izaugsmi matemātikas mācīšanā pēc centralizētā eksāmena rezultātiem; 2015.gadā ģimnāzija ir labākā nominācijā Izaugsme matemātikā starp Latvijas skolām ģimnāziju grupā; 2016.gadā diploms un balva latviešu valodas skolotājiem par teicamu izaugsmi latviešu valodas mācīšanā pēc centralizētā eksāmena rezultātiem; 2016.gadā ģimnāzija ir labākā nominācijā Izaugsme latviešu valodā starp Latvijas skolām ģimnāziju grupā; 2016.gadā diploms ģimnāzijas pedagogu kolektīvam par teicamu mācību sasniegumu izaugsmi kopumā. 6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem) 17.tabula 4.1. Mācību saturs iestādes īstenotās programmas Pārejas uz jauna, kompetencēs balstīta, mācību satura apguvi nodrošināšana, jaunu mācību priekšmetu programmu izstrāde un aprobācija. Pedagogu tālākizglītības veicināšana, nodrošināšana, izpratnes veicināšana par kompetenču pieeju mācību saturā. Ģimnāzijas sociālo projektu izstrāde Latvijas simtgades kontekstā Mācīšana un mācīšanās mācīšanas kvalitāte Plānot mācību priekšmetu un audzināšanas programmu saturu tā, lai palīdzētu izglītojamajiem apgūt prasmes izdzīvot laikā, kad virkne profesiju izzūd un nav zināms, kāds būs darba tirgus pieprasījums nākotnē. Pedagogiem savā darbībā turpināt izzināt daudzpusīgas, mūsdienīgas darba metodes un mācību un audzināšanas darba organizācijas formas, izmantot tās mācību stundu un ārpusstundu darbā izglītojamo motivācijas paaugstināšanai. Pilnveidot mācību saturam atbilstošu metožu izvēli. Turpināt apgūt un izmantot mūsdienīgas izglītības tehnoloģijas mācību un audzināšanas procesā. Sekmēt pedagogu darba kvalitāti, mācot izglītojamos bilingvāli. Pilnveidot darbu ar apdāvinātiem izglītojamajiem mācīšanās kvalitāte Pilnveidot izglītojamo prasmi patstāvīgi mācīties un strādāt ar dažādiem informācijas avotiem un kritiski izvērtēt tur sniegto informāciju. Pilnveidot izglītojamo pašvērtējuma iemaņas mācīšanās un audzināšanas procesā. Motivēt spējīgākos izglītojamos papildus izzinošai darbībai. Veicināt izglītojamo personīgo atbildību par aktīvu iesaistīšanos ikdienas mācību procesā. Attīstīt izglītojamajos paškontroles prasmes. 43

44 vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 4.3. Izglītojamo sasniegumi izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos (nevērtē pirmsskolas izglītības iestādes) 4.4. Atbalsts izglītojamiem psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) atbalsts personības veidošanā atbalsts karjeras izglītībā Pilnveidot pedagogu sadarbību klašu izglītojamo mājas darbu plānošanā un vērtēšanā. Strādāt pie izglītojamo mācību darbības plānošanas, organizēšanas un analīzes prasmju pilnveidošanas, palielinot izglītojamo atbildību par mācīšanās procesu un tā rezultātiem. Pilnveidot vērtēšanas metodes, lai motivētu izglītojamos mācīties jēgpilni un atbilstoši savām spējām. Pilnveidot izglītojamo prasmes vērtēt savu darbu, tā rezultātus un to ietekmi uz mācīšanās procesa galarezultātu. Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana ikdienā. Mācību metožu pilnveidošana ikdienas darbā ar talantīgiem izglītojamajiem. Kārtējās vērtēšanas formu un metožu pilnveidošana, dažādošana. Katra izglītojama personiskās iniciatīvas un atbildības attīstīšana mācību sasniegumu uzlabošanā. Izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas individuālās datu bāzes veidošana. Pilnveidot mācību satura apguves plānošanu, pārbaudes darbu izveidi un pielietošanu mācību sasniegumu prognozēšanā. Turpināt darbu izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas veidošanā un izpētē, to pielietojot mācīšanās procesa plānošanā un piemērotu mācību metožu izvēlē. Pievērst uzmanību mācīšanās un mācīšanas līmeņa analīzei atsevišķos mācību priekšmetos metodiskajās komisijās, metodiskajā un pedagoģiskajā padomē, ieplānot metodes turpmākajam darbam, kas ļautu uzlabot mācīšanās rezultātus šajos mācību priekšmetos. Virtuves un ēdnīcas materiāli tehniskās bāzes attīstība. Psihologa kabineta remonts. Speciāla pedagoga darbam ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām pieņemšana darbā. Ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana visā ģimnāzijas ēkā. Automātisko vārtu uzstādīšana. Pilnveidot izglītojamo pašpārvaldi. Meklēt jaunas formas, virzienus un iespējas interešu izglītības programmu organizēšanā un īstenošanā ģimnāzijas izglītojamajiem. Pilnveidot izglītojamo izpratni par mācību rezultātu ietekmi un viņu turpmāko dzīvi un karjeras iespējām. Motivēt izglītojamos piedalīties dažādu izglītības iestāžu organizētajās atvērto durvju dienās. Piedāvāt jaunus virzienus interešu izglītībā. Piedalīties dažādos projektos, kur ir iespēja apgūt integrētas prasmes un zināšanas. 44

45 atbalsts mācību darba diferenciācijai atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Karjeras izvēles kabineta turpmāka pilnveidošana. Mācību priekšmetu skolotāju atskaišu formu apkopojums, vienotas un optimālas atskaites formas izstrāde par diferencētu darbu ar skolēniem. Pastāvīga pedagogu, kas strādā iekļaujošās izglītības sistēmā, kompetenču pilnveidošana sadarbība ar izglītojamā ģimeni Attīstīt jaunas un interesantas sadarbības formas ar vecākiem mācību un ārpusstundu darbā. Turpināt organizēt izglītojošus pasākumus vecākiem. Aktīvāk piesaistīt vecākus izglītojamo karjeras izvēlē, izmantot šajā virzienā dažādas sadarbības formas Izglītības iestādes vide mikroklimats Eksperimentālas platformas izveide pieredzes apmaiņai un teorētisko zināšanu papildināšanai kompetenču pieejā izglītībā un mikroklimata jautājumos. Jaunu ģimnāzijas kolektīva sadarbības formu meklēšana pozitīva mikroklimata nodrošināšanai fiziskā vide un vides pieejamība 4.6. Izglītības iestādes resursi iekārtas un materiāltehniskie resursi Sauso koku, kas bojā ēkas pamatus, novākšana. Iekšpagalma asfaltēšana. Ēkas iekšpagalma attīstīšana ar mērķi palielināt teritoriju izglītojamo brīvā laika pavadīšanai. Turpmākā iekšpagalma modernizēšana pirmsskolas izglītojamajiem; darbs ar augsnes klājumu, bērnu drošības nodrošināšanai. Ģimnāzijas telpu piemērošana un aprīkojuma uzstādīšana bērniem ar fiziskās attīstības traucējumiem. Ģimnāzijas mājaslapas pilnveidošana. Remonta plānošana tajās telpās, kur tas ir nepieciešams. Teritorijas turpmākā attīstība. Bibliotēkas attīstība personālresursi Iespēju nodrošināšana katra pedagoga profesionālās kompetences pilnveidei. Sadarbības ar Latvijas augstskolām, kas īsteno pedagoģijas izglītības programmas, attīstība. Studentu pedagoģiskās prakses organizēšana skolā. Pedagogu morālās un materiālās stimulēšanas formu pilnveidošana. Ģimnāzijas pedagogu pieredzes apkopošana un sistematizēšana. Pedagogu motivēšana dalībai starptautiskos izglītības projektos Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana izglītības iestādes darba pašvērtēšana un Pašnovērtējuma un plānošanas formu pilnveidošana publiskajā telpā. 45

46 attīstības plānošana izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām Sadarbības formu pilnveidošana starp ģimnāzijas vadību un pašpārvaldes struktūrām. Attīstīt sadarbību starptautiskos izglītības projektos. 7. Ģimnāzijas kvalitātes rādītāju vērtējumu līmeņi 18.tabula Kvalitātes kritērijs 4.1. Mācību saturs iestādes īstenotās programmas Ļoti labi Vērtējuma līmenis 4.2. Mācīšana un mācīšanās mācīšanas kvalitāte Labi mācīšanās kvalitāte Ļoti labi vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 4.4. Atbalsts izglītojamiem psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) atbalsts personības veidošanā atbalsts karjeras izglītībā atbalsts mācību darba diferenciācijai sadarbība ar izglītojamā ģimeni Labi Labi Labi Labi Labi Ļoti labi Ļoti labi 4.5. Izglītības iestādes vide mikroklimats Ļoti labi fiziskā vide un vides pieejamība Labi 46

47 4.6. Izglītības iestādes resursi iekārtas un materiāltehniskie resursi Labi personālresursi Labi 4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām Labi Labi Labi 47

48 Apstiprinu: Privātās pamatskolas un ģimnāzijas Maksima direktore I.Kuharjonoka 2016.gada 01.septembrī 1.pielikums - Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima izglītības procesa loģika 2016./2017.m.g. Kalendārais laika periods 15. augusts 11.septembris Perioda nosaukums, gada projekta posmi Adaptācijas periods 2016./2017.mācību gada projekta Izzini! Radi! Iedvesmo! starts Perioda raksturojums Skolas sagatavošana mācību gada sākumam. Apaļais galds. Valsts un centralizēto eksāmenu 9. un 12.kl.rezultātu analīze. Iekšējo dokumentu aktualizācija. Mācību gada darba plānošana Projektu darbs 2016./2017.m.g.; Mācību plānu korekcija. Adaptācijas perioda reglamenta izstrāde. Pedagoģiskās padomes sēde. Izglītojamo, pedagogu iesaiste jaunajā pedagoģiskajā situācijā, jauno izglītojamo diagnosticēšana. Pāreja no atpūtas režīma uz mācību darba režīmu. Mācību darba starts, izglītojamā, skolotāja, klases, skolas mācību perspektīvu noteikšana. Psiholoģiski pedagoģiskā programma «Jauniņie» un Pirmklasnieks. 1.klases izglītojamo adaptācijas psiholoģiskais atbalsts. Mācību grupu izveide. Mācību telpas, izglītojamais skolotājs izglītojamais mijiedarbības konstruēšana; jauniņo izglītojamo adaptācija Maksimas izglītības sistēmā. Izglītības procesa veseluma modeļa izveide, piesaistot pedagogus un izglītojamos. Mācību darbības pozitīvas motivācijas radīšana, izglītojamo un skolotāju emocionālas līdzdalības skolas kolektīvam radīšana, emocionālā kontakta izveide, komunikatīvo šķēršļu likvidēšana. 48

49 septembris Zināšanu atkārtošanas un sistematizēšanas periods Pedagogu un izglītojamo pašnoteikšanās mācību darba saturā un tehnoloģijās, projektu tēmās un formās, gada radošās darbības plānošana. Zināšanu, prasmju, iemaņu sistematizēšana, apstākļu radīšana izglītojamo orientācijai mācību saturā, darbības veidos, skolotāja darba stilā. Mācīšanas un mācīšanās mērķtiecība. Tehnoloģiju izvēle. Klašu, individuālo programmu un mācību grupu pirmā semestra mācību procesa organizēšanas posma noslēgums, riska grupu noteikšana. Mācību tematiskais plānojums. Pārbaudes darbu un mācību ekskursiju grafika apstiprināšana 1.semestrim. Pašpārvaldes un pārvaldes administratīvās un metodiskās padomes darba organizēšana. 19.septembris 28.novembris Jaunā izglītības satura uzkrāšanas un strukturēšanas periods Gada projekta 1.posms Mācos būt! Gada projekta 2.posms Mācāmies būt kopā! Vecāku konsultēšana un vecāku sapulces. Personiskās izglītības telpas paplašināšanas pakāpeniskums un secīgums, jaunu izziņas darbības veidu apgūšana, sociālās pieredzes veidošana, pašregulācijas un pašattīstības spēju attīstīšana izglītības procesā. Mācību satura blokveida apguve, mācību darbības prasmju izstrāde, mācību satura apgūšanas veselums, didaktisko uzdevumu risināšanas universālums, patstāvīgas izzinošās darbības pieredzes uzkrāšana zināšanu meklējumos un ieguvē, kreativitāte, izglītības satura personiska apguve, organizatorisko principu veidošana un mācību darbības posmu izstrāde, darbs intensīvā režīmā kl. izglītojamo zinātniski pētnieciskās darbības (ZPD) sākums. Izglītojamo pieredzes aktualizēšana un iespēju paplašināšana šādos mācību un audzināšanas satura aspektos: drošība, sevis izzināšana un pilnveidošana, karjeras izvēle, veselība un vide. Izglītojamo piederības sajūtas Latvijas valstīj, patriotisma, pilsoniskuma un nacionālās identitātes veidošanās nodrošināšana. 49

50 oktobris Rudens pārbaudes darbu periods oktobris 28. novembris- 16.decembris 19. decembris 4. janvāris Rudens brīvlaiks 1.semestra noslēguma pārbaudes darbu periods kl. Ziemas brīvlaika periods Diagnostika, mācību darbības refleksija. Pārbaudes darbi 3., 6., 9., 12.klasē , klašu sekmības ekspertīze Zinātniskā mini konference ZPD kl.: ZPD tēmas, mērķa, uzdevumu, hipotēzes prezentācija, Publiskie priekšlasījumi. Izglītojamo izglītības problēmu individualizēšana. Individuālo un grupu nodarbību organizēšana. Jauno izglītojamo un pedagogu adaptācijas kopsavilkums. Izglītojamo ar īpašām vajadzībām individuālo programmu pedagoģiskie konsīliji. Kontrole un paškontrole, mācību darbības pašanalīze. 1.semestra mācību sasniegumu starpvērtējums. Pašvērtējums 1.semestra kopsavilkums, noslēguma vērtejumi un mācību uzdevumu noteikšana 2.semestrim. 1.semestra refleksija. Mācību darbības analīze, 1.semestra noslēguma pedagoģiskās padomes sēde. ZPD 1.semestra ieskaite. Jaungada svētki. Relaksācija. 5.janvāris 13.janvāris Adaptācijas periods Izglītojamo, pedagogu iekļaušanās izglītības situācijā. Pārslēgšanās no atpūtas režīma uz 2.semestra mācību darba režīmu, izglītojamo, skolotāju, klases, skolas mācību perspektīvu izveide. Izglītības telpas, izglītojamais -skolotājs - izglītojamais mijiedarbības konstruēšana. Mācību darbības pozitīvas motivācijas apstākļu izveide, izglītojamo un skolotāju emocionālas līdzdalības skolas kolektīvam radīšana, emocionālā kontakta izveide, saskarsmes šķēršļu likvidēšana. 50

51 16. janvāris 10.marts Inovāciju periods izglītības procesā Valsts diagnosticejošo darbu periods 3., 6., 8., 9.klasē 1.klases izglītojamo brīvlaiks Gada projekta 3.posms Mācos mācīties! Izglītojamo zināšanu un prasmju aktualizēšana nestandarta mācību situācijā, intensīva radošā darbība. Zināšanu izmantojums praksē. Personiskās izglītošanās perspektīvu pakāpeniskums un secīgums, jaunu izziņas darbības veidu apguve, sociālās pieredzes veidošanās, pašregulācijas un pašattīstības spēju attīstīšana izglītības procesā. Mācību satura blokveida apguve, mācību darbības prasmju izstrāde, mācību satura apguve veselumā, didaktisko uzdevumu risināšanas universālums, patstāvīgas izziņas darbības pieredzes uzkrāšana zināšanu meklējumos un uzkrāšanā, kreativitāte, personiska izglītības satura iegūšana, mācību darbības organizatorisko principu izveide un mācību posmu izstrāde, darbs intensīva režīmā. Intensīvi un treniņi (grupu nodarbības). Zināšanu aktualizēšana, izglītojamo prasmju attīstīšana nestandarta mācību situācijā, intensīvs radošs darbs. Zināšanu izmantošana praksē. Publiskās uzstāšanās pieredzes gūšana, ģimnāzijas izglītojamo ZPD aizstāvēšana. Pozitīvas mācību motivācijas attīstīšana. Aktīva darbība publiskajā telpā. Izglītojamo virzības karjeras izvēlē nodrošināšana. Izglītojamo pieredzes dažādu vecuma posmu grupu darbā sociālos projektos veidošana. Patstāvīgas mācību darbības motivēšana marts Pavasaras brīvlaika periods CE eksāmens angļu valodā 12.klasē Relaksācija. Zināšanu un prasmju apguves līmeņa kontrole. 27. marts - 30.aprīlis Zināšanu apkopošanas un sistematizēšanas periods Gada projekta 4.posms Mācos radīt! Gada projekta noslēgums Zināšanu, prasmju, iemaņu sistematizēšana un nostiprināšana, mācību darbības pieredzes apkopošana. Informācijas sablīvēšana tās apkopošanas ceļā, zināšanu sintēze, vispārējo izziņas un darbības principu apgūšana /2017.m.g. izglītojamo mācību sasniegumu starpvērtējums. Izglītojamo radošās darbības pieredzes veidošana, radošo spēju attīstīšana. 51

52 2. maijs 19.jūnijs Noslēguma periods Pamatskolas un ģimnāzijas izglītojamo un pedagogu dalība Latvijas simtgades ieskaņas pasakumos Rīgā, līdzdalības un piederības sajūtas valsts svētkiem un tradīcijām stiprināšana. Izglītojamo zināšanu un prasmju pārbaude atbilstoši izglītības standartu prasībām. Personisko sasniegumu noteikšana. Pārcelšanas eksāmeni, mācību gada rezultātu analīze un 9. un 12.klases izglītojamo gatavība valsts pārbaudes darbiem pedagoģiskais konsīlijs. Pārbaudes darbu, pārcelšanas eksāmenu laikaposms 1. 8.kl., kl /2017.m.g. mācību sasniegumu noslēguma vērtējumi. Valsts un centralizētie eksāmeni 9. un 12.kl. Mācību gada kopsavilkums. Izglītojamo personiskā rezultāta konstatēšana. Pedagoģiskā kolektīva refleksīvā darbība. Mācību gada refleksija, pedagoģiskās padomes sēde. Izglītojamo refleksijas darbības pieredzes radīšana. Pozitīvas mācību motivācijas attīstīšana izglītojamajiem. Izglītojamo drošības un veselīga dzīves veida vasaras brīvlaikā aktualizēšana. Mācību ekskursijas saskaņā ar gada projektu. Optimālu apstākļu radīšana izglītojamo augstiem personiskiem sasniegumiem. Eksāmenu norises un to rezultātu analīze. 52

53 Apstipinu: pamatskolas un ģimnāzijas direktore Maksima I.Kuharjonoka 2.pielikums - PRIVĀTĀS PAMATSKOLAS UN RĪGAS ĢIMNĀZIJAS MAKSIMA PEDAGOĢISKĀ KOLEKTĪVA DARBA PLĀNS 2016./2017.mācību gads novembris 31. Rudens pārbaudes darbu sesijas rezultātu apkopošana Gada projekta II.posma Mācāmies būt kopā starts Atb. N.Sidorova, B.Smilga, O.Isakova 1. Metodiskās padomes sanāksme Atb. I.Smilga 2. Psihologu un atbalsta personāla sanāksme Atb. O.Neimane 3. Klašu audzinātāju metodiskās apvienības sanāksme Atb. J.Šķēle Pedagogu delegācija no Lietuvas. Pieredzes apmaiņa. Atb. O.Isakova 4. Krievu kultūras dienas. Izstādes Mana pasaule - par mieru atklāšana kl. Atb. O.Lipiņa Bērnu bilingvālās grāmatas prezentācija Atb. O.Isakova Krievu tautas instrumentu orķestra Meteļica koncerts. Atb. O.Pļaskina, M.Akatova Galerijas noformēšana Mācāmies būt kopā! Atb. N.Sidorova 7.klases skolēnu tikšanās ar draugiem no Rīgas 28.vsk. Atb. J.Šķēle 53

54 7. 8. Pirmsskolas metodiskās komisijas sanāksme Atb. I.Kuharjonoka 9. Valodu metodiskās komisijas sanaksme Atb.J.Aļeksikova 10. Dažādu struktūrvienību vadītāju operatīvā sanāksme 11. Dabaszinātņu metodiskās komisijas sanāksme Atb. N.Sidorova Vēstures un sociālo zinību metodiskās komisijas sanāksme Atb. E.Kuprišs Latviešu valodas metodiskās komisijas sanāksme Atb.I.Smilga Rudens svētki pirmsskolā Atb. N.Dmitričenko, L.Arefjeva, O.Pļaskina Galerijas noformēsana Latvijas nedēļai Atb. O.Isakova, I.Smilga, B.Kalva, I.Indriksone Latvijas nedēļa Mācību stundas vēsturē. Brīvības cīņas. Atb. E.Kuprišs, T.Sulojeva 54

55 Mākslas metodiskās komisijas sanāksme Atb. M.Akatova Radošā darbnīca Sapnīca (latviešu nacionālie simboli) kl. Atb. I.Indriksone Konkurss Krievu lācēns Atb. M.Akatova 16. Radošā darbnīca Sapnīca (latviešu nacionālie simboli) kl. Atb. I.Indriksone Dalība Draudzīgā aicinājuma fonda balvas pasniegšanas ceremonijā Atb. I.Kuharjonoka 17. Valdes sēde Atb. O.Isakova, I.Kuharjonoka Svinīgā sanāksme, kas veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienai Atb. I.Smilga, J. Šķēle Svētkos esam kopā! Rīgas 28.vsk. apmeklējums (7.klase) Atb. B.Kalva, J.Šķēle 18. Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadiena Staro Rīga skrējiens 7.kl. Atb. L.Rusakova L a t v i j a s n e d ē ļ a Galerijas noformēšana Labi vārdi un darbi silda sirdi Atb. O.Isakova, I.Smilga 55

56 Administratīvās padomes sanāksme Atb. J.Šķēle 23. Plānošanas sanāksme Atb. O.Isakova, I.Kuharjonoka 24. Skolu padome sēde Atb. I.Kuharjonoka 25. Angļu valodas olimpiāde XXI gadsimta intelekts Atb. J.Aļeksikova klašu izglītojamo mācību sasniegumu I.semestra starpvērtējums Atb. I.Smilga Matemātikas metodiskās komisijas sanāksme Atb. V.Ivanova Vācu valodas olimpiāde klašu skolēniem Atb. L.Mackeviča kl. izglītojamo ekskursija uz Mākslas muzeju Atb. T.Sulojeva Galerijas noformēšana XXI gadsimta intelekts klašu izglītojamo mācību sasniegumu I.semestra starpvērtējums Atb. I.Smilga klašu izglītojamo mācību sasniegumu I.semestra starpvērtējums Atb. I.Smilga Atb. I.Indriksone Bioloģijas olimpiāde klašu skolēniem Atb. N.Sidorova klašu ekskursija uz izstādi Kara muzejā Kā kļūt par karavīru Atb. E.Kuprišs, N.Potapova 56

57 3.pielikums - Privātās pamatskolas un ģimnāzijas Maksima ĀRPUSSTUNDU PASĀKUMU PLĀNS 2016./2017.m.g. Datums Pasākumi Pasākuma formas Dalībnieki Atbildīgais septembris septembrī adaptācijas periods 1.septembris - Zinību diena Skolas svētki Pirmā septembra atzīšanās klases skolēni, pedagogi, vecāki, absolventi J.Šķēle, M.Akatova septembrī Visi kopā! Mācību ekskursijas Mežaparkā klases skolēni, pedagogi, vecāki, absolventi Apstipinu: pamatskolas un ģimnāzijas direktore Maksima I.Kuharjonoka J.Šķēle, I.Indriksone, klašu audzinātāji Drošības nedēļa Tematiskās klases stundas klases skolēni, J.Šķēle, klašu audzinātāji 9.septembrī septembrī Gada projekta Izzini! Radi! Iedvesmo! starts Gada projekta I posma Mācos būt! starts Manas intereses Skolas kopsapulce Galerijas tematiskā noformēšana Pagarinātās dienas grupu darbs, pulciņu un sekciju prezentācija klases skolēni, pedagogi, vecāki klases skolēni, vecāki Vasaras notikumi Vasaras notikumu pārskats klases skolēni, pedagogi, vecāki Mazās Olimpiskās spēles Sporta sacensības klases skolēni, pedagogi, vecāki N.Sidorova J.Šķēle,M.Akatova, O.Pļaskina, Ž.Klementjeva, O.Lipiņa, A.Zeļjukins E.Kuprišs L.Rusakova, J.Šķēle 57

58 Kā es pavadīju vasaras brīvlaiku Vasaras perioda refleksija «Riņķa laiks klases skolēni klases skolēni N.Sidorova,kl.audzinātāji J.Šķēle, klašu audzinātāji Eiropas valodu diena Tematiskās svešvalodu mācību stundas klases skolēni J.Aļeksikova Izglītojamo padomes vēlēšanas Klases stundas klases skolēni J.Šķēle, klašu audzinātāji Esi vesels! Tematiskās klases stundas klases skolēni J.Šķēle,klašu audzinātāji Vecāku sapulces Klases sapulces skolēnu vecāki Administratīvā padome, klašu audzinātāji Skolas avīzes Maksimal News izlaidums Avīzes izlaiduma tēma Kā es pavadīju vasaru! klases skolēni, pedagogi, vecāki A.Geronjans oktobris 5.oktobris Stаrptautiskā Skolotāju Diena Skolas svētki Nezināmā planēta klases skolēni, pedagogi, vecāki, absolventi oktobrī Karjeras nedēļa Karjeras kompass - Dalība pilsētas tematiskajos pasākumos - Tematiskās klases stundas - Tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem - Iepazīšanās un praktiskas nodarbības ar Ķengaraga vidusskolas Medicīnas kluba pārstāvjiem - Tematiska galerijas noformēšana - Mācību ekskursijas - Interaktīvas grupu radošās spēles Gribu! Varu! Vajag! klases skolēni klases skolēni 1.-6., klases skolēni klases skolēni 1.-6.klases un klases skolēni J.Šķēle, Izglītojamo padome, J.Aļeksikova J.Šķēle, A.Ruseļeviča J.Šķēle,klašu audzinātāji A.Geronjans, I.Indriksone N.Sidorova, E.Jeļjaševiča N.Sidorova I.Indriksone J.Šķēle, A.Ruseļeviča, O.Neimane 58

59 Lielā Talka Skolas telpu un teritorijas sakārtošana klases skolēni J.Šķēle, klašu audzinātāji Skolas avīzes Maksimal News izlaidums Avīzes izlaiduma tēma Profesiju pasaule klases skolēni, pedagogi, vecāki A.Geronjans novembrī Gada projekta 2.posma Mācāmies būt kopā! starts novembris Skolas kopsapulce klases skolēni, pedagogi, vecāki N.Sidorova, O.Isakova Krievu kultūras dienas Latvijā - Izstāde Mana pasaule pasaulē - Bērnu bilingvālās grāmatas prezentācija - Pamatskolas Maksima 7.klases skolēnu un Rīgas 28.vidusskolas 7.klases kopīgs projekts Mēs Latvijā! klases skolēni, citu Rīgas skolu izglītojamie un vecāki Pamatskolas Maksima 7.kl. un Rīgas 28.vsk. 7.klases skolēni un pedagogi O.Lipiņa O.Isakova J.Šķēle, B.Kalva, novembrī Latvijas nedēļa Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadiena - Tematiskās klases stundas, tematiskās mācību stundas Latvijas vēsturē, latviešu valodā un sociālajās zinībās (Lāčplēša diena, Mārtiņdiena) - Tematiskās mācību ekskursijas - Tematiska galerijas noformēšana - Radošās darbnīcas -Svinīgā sanāksme, kas veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai -Dalība pilsētas svētku pasākumos: festivāls Staro, Rīga!, maratons. -Pamatskolas Maksima 7.klases skolēnu dalība Rīgas 28.vidusskolas svinīgajā klases skolēni klases skolēni klases skolēni, klases skolēni, pedagogi, vecāki, absolventi Skolēni, vecāki, pedagogi 7.klases skolēni J.Šķēle, klašu audzinātāji/ E.Kuprišs, Sulojeva/ I.Smilga, Indriksone, B.Kalva/S.Zagorska I.Indriksone I.Smilga, B.Kalva I.Indriksone I.Smilga, J.Šķēle klašu audzinātāji, L.Rusakova J.Šķēle, B.Kalva 59

60 25.novemb rī pasākumā Mēs esam kopā! XXI gadsimta intelekts Angļu valodas olimpiāde klases skolēni no dažādām Latvijas skolām, pedagogi, vecāki Skolas avīzes Maksimal News Avīzes izlaiduma tēma klases skolēni, izlaidums Mūsu dzimtene - Latvija pedagogi, vecāki decembris J.Aļeksikova A.Geronjans decembrī Ziemassvētku un Jaunā gada svētki - Jaungada svētki Jaunais gads steidz pie mums! - Vecāko klašu skolēnu Jaungada vakars klases skolēni, pedagogi, vecāki klases skolēni, pedagogi J.Šķēle, klašu audzinātāji N.Sidorova, Izglītojamo padome, kl.audzinātāji 20.decembr ī decembrī Mēs apstājāmies un atskatījāmies (1.semestra mācību un audzināšanas sasniegumu apkopojums) Latvijas krievu kultūras un izglītības svētki Tatjanas diena - Skolas kopsapulce - Ziemassvētku skolas vokālistu un muzikantu koncerts - Deju svētki Es gribu ielūgt Jūs uz deju Mākslas darbnīcu darba prezentācija Mans vaļasprieks - Gatavošanās republikas krievu kultūras svētkiem - Tematiska galerijas noformēšana - Literārie lasījumi - Zīmējumu konkurss klases skolēni, pedagogi, vecāki,absolventi klases skolēni, pedagogi, vecāki klases skolēni, pedagogi, vecāki klases skolēni, pedagogi, vecāki klases skolēni, pedagogi, vecāki J.Šķēle, I.Smilga, MP O.Pļaskina K.Juste, J.Šķēle M.Akatova, O.Pļaskina, O.Lipiņa, A.Zeljukins, Ž.Klementjeva M.Akatova, N.Kručina, O.Pļaskina, J. Korennaja 60

61 Skolas avīzes Maksimal News izlaidums Avīzes izlaiduma tēma Jaunais gads soļo pa planētu! klases skolēni, pedagogi, vecāki A.Geronjans janvāris 5.-6.janvāri Ziemassvētku literārie lasījumi Tematiskās klašu grupu sapulces klases skolēni, pedagogi Latvijas krievu kultūras un izglītības svētki Tatjanas diena - Izpildītāju konkurss - Kaligrāfijas konkurss - Vizuālās mākslas konkurss klases skolēni, pedagogi, vecāki J.Šķēle, M.Akatova, O.Pļaskina N.Potapova J.Šķēle, M.Akatova, O.Pļaskina N.Potapova N. Kručina, O.Ļipiņa janvārī Barikāžu aizstāvju atceres nedēļa - Tematiska galerijas noformēšana - Tematiskās klases stundas - Tematiskas mācību ekskursijas - Tematikas mācību stundas vēsturē pa klašu grupām klases skolēni, pedagogi, vecāki, absolventi E.Kuprišs, T.Sulojeva J.Šķēle, klašu audzinātāji I.Indriksone E.Kuprišs, T.Sulojeva Skolas avīzes Maksimal News izlaidums Avīzes izlaiduma tēma Mana Maksima Klases skolēni, pedagogi, vecāki, absolventi A.Geronjans februāris 3.februārī Maksimas dzimšanas diena -Skolas kopīgi svētki Daudz laimes dimšanas dienā, mīļā Maksima --Tematiska galerijas noformēšana Klases skolēni, pedagogi, vecāki, absolventi, Rīgas 28vsk. 7.kl.skolēni J.Šķēle, M.Akatova, B.Kalva M.Akatova februāri Gada projekta 3. posma Mācos mācīties! starts -Tematiska galerijas noformēšana - Skolas kopsapulce - Dalība skolas un pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēs klases skolēni, pedagogi, vecāki, absolventi, skolēni N.Sidorova MP, I.Smilga 61

62 15. februāri Ēnu diena Latvijā un Tikšanas dienas Maksima - Konkurss EMU-Erudīts 1.-4.kl.skolēni S..Zagorska - Dalība pilsētas pasākumos klases skolēni, - Apaļais galds ar absolventiem specialistiem no dažādām zinātņu nozarēm klases skolēni, pedagogi, absolventi J.Šķēle, A.Ruseleviča, Izglītojamo padome, МК februārī Meteņi -Tikšanās ar vecākiem pārstāvjiem no dažādām profesijām -Tematiska galerijas noformēšana - Skolas gadatirgus - Skolas kopīga mācību ekskursija klases skolēni, pedagogi, vecāki klases skolēni, pedagogi, vecāki, absolventi J.Šķēle, klašu audzinātāji J.Šķēle, klašu audzinātāji Izstāde «Skola 2017» Dalība republikas izstādē Skola klases skolēni, pedagogi, vecāki J.Šķēle, A.Ruseleviča, I.Indriksone Skolas avīzes Maksimal News izlaidums Spēle Laikmetu Kaleidoskops 25. martā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 27. marta Gada projekta 4. posma Mācos radīt! starts Avīzes numura tēma Latvijas kino marts Projekta sākums: - Spēles dalībnieku un organizātoru kopsapulce; - komandas veidošana un komandu sagatavošanās spēlei; - dalība pilsētas/ republikas sociālajā projektā «Rīga dimd!»/ Latvija var! Tematiskās vēstures stundas pa klases grupām. - Skolas kopsapulce -Tematiska galerijas noformēšana klases skolēni, pedagogi, vecāki, absolventi klases skolēni, pedagogi, absolventi, vecāki klases skolēni, pedagogi, vecāki klases skolēni, pedagogi, vecāki A.Geronjans Metodiskās padome, J.Šķēle E.Kuprišs, T.Sulojeva N.Sidorova, M.Akatova Latvijas un pasaules notikumu Latvijas un pasaules notikumu apskats klases skolēni, N.Sidorova, E.Kuprišs, 62

63 apskats Skolas avīzes Maksimal News izlaidums Latvijas toni un pustoni Latvijas Republikas simtsgadei Laikmetu Kaleidoskops Avīzes numura tēma Mācies mācīties! aprīlis Vizuālas mākslas izstāde -Tematiska galerijas noformēšana -Spēle pedagogi, vecāki, absolventi klases skolēni, pedagogi, vecāki, absolventi Klases skolēni, pedagogi, vecāki, absolventi klases skolēni, pedagogi, absolventi T.Sulojeva A.Geronjans N.Kručina, O.Lipiņa Metodiskās padome, J.Šķēle aprīlī Uzņēmumu Atvērto durvju nedēļa Skolas avīzes Maksimal News izlaidums учебные экскурсии по группам классов Avīzes numura tēma Maksimas tradīcijas klases skolēni, pedagogi, vecāki, absolventi klases skolēni, pedagogi, vecāki, absolventi klases skolēni, pedagogi, vecāki I.Indriksone, J.Šķēle A.Geronjans Latvijas olimpiskās akadēmijas sporta svētki Sporta Svētki Vienoti sportā L. Rusakova Lieldienas Tematiskās klases stundas klases skolēni klašu audzinātāji maijs Mātes diena Svinīgie koncerti klases skolēni, O.Pļaskina, K.Juste vecāki, pedagogi, absolventi 1.maijā Darba svētki -Tematiska galerijas noformēšana - Svinīga skolas kopsapulce 4.maijā Latvijas Republikas proklamēšanas diena Svinīga skolas kopsapulce klases skolēni, pedagogi, vecāki, absolventi klases skolēni, pedagogi, vecāki, absolventi E.Kuprišs, T.Sulojeva E.Kuprišs, T.Sulojeva 63

64 8.maijā 9.maijā 12.maijā Nacisma sagrāves diena un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena Eiropas diena Pēdējais zvans 12.klases skolēniem -Svinīgie atceres pasākumi klases skolēni E.Kuprišs, T.Sulojeva -Tematiskās klases stundas - pasākumi klašu grupās - Ģeogrāfiskais diktāts Mēs vienota Eiropa Svētki Atvadas no skolas klases skolēni, pedagogi, vecāki, absolventi klases skolēni, pedagogi, vecāki, absolventi 12.klases skolēni, vecāki, pedagogi, absolventi, klases skolēni E.Kuprišs, T.Sulojeva, O.Isakova J.Šķēle J.Šķēle,J.Aļeksikova Mācību ekskursijas Mācību ekskursijas klases skolēni, pedagogi, vecāki, absolventi Nu, jau atkal vasara! Skolas kopsapulce klases skolēni, pedagogi, vecāki, absolventi Skolas avīzes Maksimal News izlaidums I.Indriksone J.Šķēle, klašu audzinātāji Vecāku sapulces Klases un skolas kopsapulces skolēnu vecāki Administratīvā padome, klašu audzinātāji Avīzes numura tēma Vasara klāt! klases skolēni, A.Geronjans pedagogi, vecāki, absolventi jūnijs 9.jūnijā 9.klases izlaidums Izlaiduma svētki 9. klases skolēni, pedagogi, vecāki, absolventi jūlijs jūlijs/augusts Vasaras nometne Intel ekts Ārpuspilsētas bērnu nometne Intelekts klases skolēni, pedagogi J.Šķēle, O.Gračova I.Indriksone 64

65 4.pielikums /2017.mācību gads Izglītojamo zinātniski pētniecisko darbību vadītāji un tēmas Izglītojamais/-ā ZPD vadītājs/-a ZPD tēma Maija Brezgunova Nataļja Sidorova PH līmeņa un fizisko īpašību salīdzinājums rūpnieciski un mājas apstākļos izgatavotiem šampūniem Artūrs Lugovskis Jana Šķēle Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma Lido un TNK McDonald s konkurētspējas iekšējo faktoru vērtējums Anna Dozorina Marianna Teže Zobu pastu sastāva ietekmes uz to cenu pētījums Anna Volkova Jeļena Aļeksikova Filmu nosaukumu tulkojuma grūtības latviešu un krievu valodā, tulkojot no oriģinālvalodas Angelina Sachik Olga Isakova Latvijas tēls Rīgas un Sankt- Pēterburgas vidusskolēnu skatījumā Iļja Kozirevs Valentīna Ivanova Paskāla trīsstūris matemātikas atklājumu avots Rodions Kriņins Tatjana Sulojeva Postmodernisma laikmeta cilvēku ideāli un kultūrvaronis Valērija Kuharjonoka Jana Šķēle Fertilitātes koeficienta izmaiņu atkarība no EKA (ekstrakorporālā apaugļošana) tehnoloģijas izmantošanas rezultativitātes Daria Lyapina Olga Isakova Rīgas un Maskavas pilsētu vidusskolu 10.klašu izglītojamo mācīšanās motivācija Darja Ožigina Olga Isakova Vērtīborientāciju atšķirības atkarībā no dzimuma gadus veciem jauniešiem Marika Sirotkina Jeļena Aļeksikova Angļu valodas aizguvumu tulkojuma krievu valodā īpatnības Aleksandrs Šalakickis Valentīna Ivanova Matemātiskā modelēšana un tās iespējas Edvīns Žitko Aleksandrs Zeļukins Šifrēšanas valoda un tās evolūcija Vladislavs Golubevs Jana Šķēle Rīgas ģimnāzijas Maksima izglītojamo kontingenta izmaiņu atkarība no migrācijas procesiem Latvijā, kopš tās iestāšanās Eiropas Savienībā Valentīna Klementjeva Nataļja Sidorova Jaunākā skolas vecuma bērnu emocionālā stāvokļa atkarība no intelektuālās slodzes Elizabete Sofija Ščerbuka Irina Cupko-Sitņikova Ķeltu valodas vārdu pētījums mūsdienu franču daiļliteratūras darbos 65

66 5. pielikums - Izglītojamo zinātniski pētnieciskās darbības kursa programma APSTIPINU: Rīgas ģimnāzijas direktore Maksima I.Kuharjonoka Stundu skaits, laiks 1 stunda, septembra 3.-4.nedēļa 2 3 stundas, septembra pēdējā nedēļa oktobra pirmā nedēļa 1 stunda, oktobra pirmā nedēļa 3 stundas, oktobra vidus 4 stundas, rudens pārbaudes darbu posms, oktobra beigas Temats Apgūstamās prasmes un zināšanas Forma Pedagogs Piezīmes Zinātniski pētnieciskā darba (ZPD) būtība un specifika, tematiskās mācību priekšmetu sekcijas, iekšējie noteikumi Zinātnieku nakts pasākumu apmeklēšana Metodiskās padomes sanāksme ZPD pētījuma problēma, mērķis, uzdevumi ZPD tēmas, mērķa uzdevumu hipotēzes formulēšana, prezentācijas gatavošana ZPD tēmas, mērķa, uzdevumu, hipotēzes, iespējamā pētījuma objekta, priekšmeta un metožu prognozēšana ZPD nepieciešamība, mērķi, uzdevumi, iepriekšējās pieredzes apzināšana, aptaujas anketas par ZPD virziena izvēli aizpildīšana, Zinātnieku nakts pasākumu piedāvājums, apmeklēšanas plānošana Apmeklētā pasākuma izvērtējums plānotās ZPD tēmas kontekstā Izglītojamo anketēšanas rezultātu apkopojums Problēmas, tēmas, pētījuma priekšmeta, pētījuma objekta, uzdevumu, mērķa, hipotēzes formulēšana Atbilstoši ZPD izprast un iemācīties formulēt ZPD: - tēmu - mērķi - uzdevumus - hipotēzi - pētījuma objektu, priekšmetu Publiska uzstāšanās zinātniskā valodā, datorprezentācijas prasmes Teorētiska un praktiska nodarbība, anketas aizpildīšana Zinātnieku nakts pasākuma apmeklējums, atsauksmes ZPD vadītāju apstiprināšana I.Smilga O.Isakova Metodisko komisiju (MK) vadītāji MK vadītāji Datorklase, datorprezentācijas ZPD paraugi Atsauksmes veidlapa Praktiska nodarbība O.Isakova Datorklase Individuālas konsultācijas ar ZPD vadītāju Publiskie priekšlasījumi ZPD vadītāji I.Smilga O.Isakova ZPD vadītāji Ar internetu un datoru aprīkota telpa Ar internetu un datoru aprīkota telpa 66

67 2 stundas, rudens brīvlaiks 4 stundas, novembris 1 stunda, novembris 4 stundas, 1.semestra noslēguma pārbaudes darbu posms 1 stunda, janvāra 1.-2.nedēļa 1 stunda, janvāra 2.-3.nedēļa 1 stunda, janvāra 3.-4.nedēļā 1 stunda, februāra 1.-2.nedēļa 1-2 stundas, februāra 1.-2.nedēļa ZPD teorētiskās daļas satura, apjoma plānošana, metožu izvēle teorijas analīzē ZPD teorētiskās daļas izstrāde, melnraksta izsrāde ZPD 1.semestrī veiktā apkopojums, prezentācijas sagatavošana ZPD tēmas, mērķa, uzdevumu, hipotēzes, pētījuma objekta, pētījuma priekšmeta, pētījuma metožu prezentācija ZPD datu apstrādes statistiskās un matemātiskās metodes ZPD secinājumi un kopsavilkums ZPD anotācija ZPD pielikumi ZPD pētījuma apraksta tehniskā noformēšana Attiecīgo metožu izvēle, izmantoto avotu noformēšana, atsauču sistēma Pieejamo avotu analīze, informācijas atlase, sistematizēšana, praktiska pilotpētījuma veikšana Publiska uzstāšanās zinātniskā valodā, datorprezentācijas prasmes Svarīgāko teorētisko zināšanu ZPD tēmā kompetenta pielietošana Savam pētījumam atbilstošu matemātisko metožu datu ieguve un apstrāde Secinājumu un kopsavilkuma veidošanas būtības izpratne Anotācijas veidošanas principu izpratne, sava ZPD anotācijas veidošana trīs valodās Pielikumu veidošanas principi, sava pētījuma pielikuma veidošana Pētījuma apraksta tehniskā noformējuma noteikumi un to izmantošana savā darbā Individuālas konsultācijas ar ZPD vadītāju, bibliotekāri Individuālas konsultācijas ar ZPD vadītāju, bibliotekāri Publiskie priekšlasījumi 1.semestra ieskaite Individuālas konsultācijas ar ZPD vadītāju Individuālas konsultācijas ar ZPD vadītāju Individuālas konsultācijas ar ZPD vadītāju Individuālas konsultācijas ar ZPD vadītāju Individuālas konsultācijas ar ZPD vadītāju ZPD vadītāji ZPD vadītāji ZPD vadītāji ZPD vadītāji ZPD vadītāji ZPD vadītāji ZPD vadītāji ZPD vadītāji ZPD vadītāji Ar internetu un datoru aprīkota telpa Ar internetu un datoru aprīkota telpa Ar internetu un datoru aprīkota telpa Ar internetu un datoru aprīkota telpa Ar internetu un datoru aprīkota telpa Ar internetu un datoru aprīkota telpa Ar internetu un datoru aprīkota telpa Ar internetu un datoru aprīkota telpa Ar internetu un datoru aprīkota telpa 67

68 Februāra 2.-3.nedēļa ZPD aizstāvēšana, prezentēšana Prsame izteikt būtiskāko savā darbā, argumentēt. Informācijas tehnologiju izmantošana sava pētījuma sagatavošanā un aizstāvēšanā. Sava viedokļa korekta aizstāvēšana. Aizstāvēšanas principi. Rīgas ģimnāzijas Maksima zinātniskā konference, publiskie lasījumi ZPD vērtēšanas komisija Ar internetu un datoru aprīkota telpa 68

69 6.pielikms - Atklātās angļu valodas olimpiādes XXI gadsimta intelekts nolikums Angļu valodas olimpiāde ir klašu skolēnu intelektuālas sacensības svešvalodā. Olimpiādes organizators ir, Latvija, atbalsta valodu centrs IH Rīga-Satva. Olimpiādes uzdevumi: veicināt skolēnu intelektuālo un radošo spēju attīstību; veicināt skolēnu interesi un aktivitāti valodas izziņas procesā, pilnveidot saziņas prasmes; radīt apstākļus angļu valodas lietošanai populārzinātniskā un literārā kontekstā; veidot starptautisku intelektuālu skolēnu un skolotāju sadarbību /2017.mācību gada olimpiādes tēma: Izzini! Radi! Iedvesmo!. Olimpiādes dalībnieki. Olimpiādē var piedalīties klašu skolēnu komanda no vispārizglītojošās skolas, kur angļu valoda tiek apgūta kā pirmā svešvaloda. Olimpiādes norises kārtība. 1. Olimpiādei ir 2 kārtas. 2. Norises laiks 2016.gada 25.novembris. Olimpiādes saturs. 1.kārta. Rakstu daļa (lasīšana, klausīšanās, valodas lietojums) 2.kārta. Mutvārdu daļa: Viena publiskā runa (uzstāšanās) no komandas, tēma Life Skills the Way to Better Educational and Employment Opportunities. (līdz 5 minūtēm). Mutvārdu daļā piedalās klases skolēni. Vērtēšanas kritēriji publiskai runai: saturs, runas uzbūve, vārdu krājums un stils, izteikšanās veids, kontakts ar auditoriju. Publiskai runai piedāvājam veidot Power Point prezentāciju. Olipmiādes uzvarētāju noteikšana un apbalvošana. Komandu konkurencē tiek apbalvotas labākās komandas pēc 1. un 2.kārtas rezultātu kopsummas. Individuālajā konkurencē tiek apbalvoti labākie dalībnieki 1.kārtā un labākie dalībnieki 2.kārtā katrā klašu grupā. Pirmo vietu laureāti iegūst naudas balvas. Olimpiādes rezultātus vērtēs neatkarīga komisija, 7cilvēku sastāvā. Tie būs pārstāvji no Rīgas ģimnāzijas Maksima, valodu centra IH Rīga-Satva un citu skolu skolotāji. 69

70 7. pielikums - Atklātās angļu valodas olimpiādes XXI gadsimta intelekts statistika Gads Tēma Skola 7.-8.kl kl kl. Kopā 2016./2017.g. Izzini! Radi! Iedvesmo! /2016.g /2015.g. Valodu pasaule. Pasaules valodas. Modern European Cinema

71 8.pielikums - Atklātā angļu valodas olimpiāde XXI gadsimta intelekts 2016./2017.m.g. Olimpiādes tēma: Izzini! Radi! Iedvesmo! N Skolas Dalībnieki 7.-8.kl. Uzvarētāji rakstu daļā Dalībnieki kl. Uzvarētāji rakstu daļā Dalībnieki kl. Uzvarētāji rakstu daļā Uzvarētāji mutvārdu d. 1. Pamatskola un ģimnāzija Maksima 2. Ventspils 1.ģimnāzija 1 2.vieta 5 2.vieta 3.vieta 3.vieta 3. Rīgas 21.vidusskola 6 4. Iļģuciema vidusskola 2 1.vieta Rīgas 80.vidusskola Rīgas 10.vidusskola Rīgas Ēbreju vidusskola Rīgas 34. vidusskola 2 1.vieta 3.vieta 4 1.vieta 9. Rīgas 46. vidusskola vieta 10. Rīgas 93. vidusskola 6 2.vieta 11. Rīgas Anniņmuižas vidusskola Ventspils 2.vidusskola 4 3.vieta 2 2.vieta 71

72 2015./2016.m.g. Olimpiādes tēma: Valodu pasaule. Pasaules valodas. N Skolas Dalībnieki 7.-8.kl. Uzvarētāji rakstu daļā Dalībnieki kl. Uzvarētāji rakstu daļā Dalībnieki kl. Uzvarētāji rakstu daļā Uzvarētāji mutvārdu d. 1. Pamatskola un vieta 3 1.vieta 3.vieta ģimnāzija Maksima 2. Ventspils 1.ģimnāzija 2 1.vieta 4 3.vieta 3.vieta 3. Rīgas 21.vidusskola vieta 4. Rīgas 34. vidusskola 3 1.vieta vieta 2.vieta 5. Rīgas 46. vidusskola 4 2.vieta 2 6. Rīgas Anniņmuižas 1 5 vidusskola 7. Ventspils 2.vidusskola vieta 8. Ita Kozakeviča Poļu 2 3.vieta 7 3 vidusskola 9. Puškina licejs 1 72

73 2014./2015.m.g. Olimpiādes tēma: Modern European Cinema N Skolas Dalībnieki 7.-8.kl. Uzvarētāji rakstu daļā Dalībnieki kl. Uzvarētāji rakstu daļā Dalībnieki kl. Uzvarētāji rakstu daļā Uzvarētāji mutvārdu d. 1. Pamatskola un vieta 2 2.vieta ģimnāzija Maksima 2. Ventspils 1.ģimnāzija vieta 3.vieta 3. Rīgas 21.vidusskola vieta 4. Rīgas Ukraiņu 1 2 vidusskola 5. Rīgas 80.vidusskola Herdera Rīgas 1 Grīziņkalna vidusskola 7. Rīgas 34. viduskola 2 1.vieta 2 1.vieta 2 1.vieta 8. Rīgas 46. viduskola 6 9. Rīgas Anniņmuiža viduskola 4 2.vieta Ventspils 2.vidusskola 3 3.vieta vieta 11. Ventspils 3.viduskola XXI Century privātā 7 2.vieta 2 skola Baku 13. Rosinka privātā skola 2 1 Maskava vidusskola 1 4 Kazahstāna vidusskola S. Peterburgs IH Riga Satva

74 9.pielikums - NOLIKUMS PAR IZGLĪTOJOŠAS AKCIJAS RĪKOŠANU 1. Vispārējie noteikumi 1.1. Šis Nolikums nosaka 2015./2016.m.g. rīkotās pirmās izglītojošas akcijas Maksimas ģeogrāfijas diktāta (turpmāk Diktāts)kārtību un rīkošanas nosacījumus Diktāts notiek gada projekta «Valodu pasaule: dabas valoda» ietvaros /2016.m.g Diktāta tēma - «Mūsu mājas Zeme» Diktāta organizators ir pamatskolas un ģimnāzijas Maksima dabaszinību metodikā komisija (komisijas vadītāja Petrova A..; projekta vadītāja Sidorova N.) Atbildīgā par organizēšanu, uzdevumu satura (divos variantos) izstrādi un Diktāta vadīšanu ir pamatskolas un ģimnāzijas Maksima ģeogrāfijas skolotāja Šķēle J Informatīvo atbalstu sniedz ģimnāzija «Maksima»un avīze «NašePokolenije» Pilna informācija par Diktātu tiek izvietota uz informatīvajiem stendiem skolā,mājaslapā ( ģimnāzijas profilā sociālajā vietnē Facebook. 2. Diktāta mērķis, uzdevumi un norises principi 2.1.Diktāta mērķis ģeogrāfijas zinātnes popularizēšana un pamatskolas un ģimnāzijas «Maksima» skolēnu, pedagogu, darbinieku, vecāku un absolventu zināšanu ģeogrāfijā novērtēšana Diktāta uzdevumi: - motivēt «Maksimas» skolēnus, pedagogus, absolventus un skolēnu vecākus apgūt planētas Zeme ģeogrāfiju. - iegūt objektīvu informāciju par zināšanu līmeni ģeogrāfijā; - piedāvāt iespēju Diktāta dalībniekiem iegūt neatkarīgu savu zināšanu ģeogrāfijā novērtējumu; - pievērst «Maksimas» uzmanību problēmām, kas saistītas ar ģeogrāfijas zināšanām; 2.3. Diktāta norise balstās uz šādiem principiem: atklātuma princips piedalīties Diktāta rakstīšanā var ne tikai pamatskolas un ģimnāzijas Maksima skolēns (sākot no 6.klases), bet arī jebkurš pedagogs, darbinieks, skolas absolvents un skolēnu vecāki, neatkarīgi no vecuma, izglītības, sociālās piederības, ticības un pilsonības; - konfidencialitātes princips Diktāta dalībnieku personiskie sasniegumi (bez viņu piekrišanas) netiek izpausti, publiski netiek komentēti; pieejamības princips dalība Diktātā ir bez maksas, katram dalībniekam tiek garantēta veidlapas ar Diktāta uzdevumiem saņemšana, darba pārbaude un Diktāta rezultātu saņemšana; kompetences princips Diktāta teksta radīšanā un darbu pārbaudē piedalās tikai profesionāli ģeogrāfijas skolotāji; vienota laika, teksta, rakstīšanas kārtības un pārbaudes princips Diktāts tiek organizēts vienā un tajā pašā laikā pamatskolas un ģimnāzijas «Maksima(Bultu iela 10; Rīga)» telpās; dalībnieki saņem vienādus pēc sarežģītības līmeņa uzdevumus un viņiem tiek dots vienāds laiks to izpildei; visi uzdevumi tiek pārbaudīti un novērtēti pēc vienotiem kritērijiem. 3. Diktāta dalībnieki Diktāta dalībnieki ir: 3.1. pamatskolas un ģimnāzijas «Maksima» skolēni (no 6.klases); 74

75 3.2. «Maksimas» pedagogi, darbinieki, skolēnu vecāki un «Maksimas» absolventi. Šajā dalībnieku kategorijā par savu piedalīšanos Diktātā ir nepieciešams pieteikt ģeogrāfijas skolotājai Šķēlei J. personiski pa tālr līdz 2016.gada 9.maijam. 4. Diktāta organizēšana 4.1. Diktāts notiek vienā dienā 2016.gada 10.maijā Diktāta norises laiks (otrā stunda) 4.3. Pirms Diktāta sākuma katrs dalībnieks saņem atvērtā veidā Diktāta uzdevumus un mutisku instrukciju tā izpildei. Dalībniekiem Diktāta izpildei tiek dotas 40 minūtes. Kopējais diktāta veikšanas laiks, ieskaitot dalībnieku instruēšanu,45-50 minūtes. 4.4.Katram dalībniekam ir savs individuālais identifikācijas numurs, kas tiek ierakstīts Diktāta uzdevumu veidlapā tā saņemšanas laikā. Šis numurs arī tiek dublēts uz lapiņas, kas paliek pie Diktāta dalībnieka. Pēc tā dalībnieks varēs pārbaudīt savu rezultātu mājaslapā informatīvajos stendos un skolas profilā sociālajā tīklā Facebook. 4.5.Diktāta dalībnieki izpilda uzdevumus paši, bez palīdzības no ārpuses. Tiek aizliegts izpildīt uzdevumus kolektīvi un/vai ar jebkādu palīdzību no ārpuses (ieskaitot komentārus un atbildes uz jautājumiem pēc uzdevuma nosacījumiem), izmantot uzdevumu izpildes laikā grāmatas, pierakstus, internetu un jebkurus citus informācijas avotus, kā arī jebkuras tehniskās informācijas nodošanas, saņemšanas un pārstrādes ierīces, ieskaitot mobilo sakaru ierīci. Šī punkta neievērošanas gadījumā Diktāta organizētājiem ir tiesības izslēgt pārkāpēju un anulēt viņa darba rezultātus. 4.6.Pēc Diktāta beigām izpildītie Diktāti tiek nodoti pārbaudei tai pašā dienā 2016.gada 10.maijā Nodotie pārbaudei darbi netiek recenzēti un Diktāta dalībniekiem netiek atdoti atpakaļ. Apelācija nav paredzēta. 5.Diktāta saturs 5.1.Diktātā tiek iekļauti testa uzdevumi un tas sastāv no trīs daļām: 1.daļa uzdevumi par ģeogrāfiskajiem jēdzieniem un terminiem; 2.daļa uzdevumi par ģeogrāfiskiem aprakstiem un aprēķiniem; 3.daļa uzdevumi par ģeogrāfisko objektu (ģeogrāfiskā nomenklatūra) zināšanām un to atrašanos kartē Diktāta tekstā ir iekļauti atvērtie un slēgtie jautājumi; tas tiek izveidots divos variantos, identiskos pēc savas sarežģītības pakāpes; 5.3. Maksimālais punktu skaits, ko var iegūt par Diktātu, ir Diktāta darba valoda (ņemot vērā dalībnieku etnisko sastāvu un proporcionāli lielo ar termiņuzturēšanās atļaujām iebraukušo dalībnieku skaitu) krievu. 6. Diktāta kopsavilkums 6.1. Diktāta dalībnieku rezultāti (tikai norādot individuālo identifikācijas numuru), Diktāta pareizās atbildes tiek publicētas «Maksimas»mājaslapā ( gada 23.maijam. Apkopota statistiskā informācija par Diktāta rezultātiem arī tiek izvietota uz skolas informatīvajiem stendiem, «Maksimas» mājaslapā un skolas profilā Facebook tīmeklī Pēc dalībnieku vēlēšanās (individuālā kārtā) viņu Diktāta rezultāts (iegūtie punkti) var tik pārvērsts atzīmē, ko dara ģeogrāfijas skolotāja, pēc 10 ballu vērtēšanas sistēmas atbilstoši «Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai»un ielikta e-žurnālā mācību priekšmetā «ģeogrāfija». 6.3.Pēc Diktāta rezultātiem tiek izveidota analītiskā atskaite, pēc kuras vadoties tiek noteikts Maksimas ģeogrāfijas zināšanu līmenis kopumā un dalībnieku atsevišķās vecuma grupās; tiek formulēti ieteikumi ģeogrāfijas apguvei pamatskolā un ģimnāzijā «Maksima». 75

76 7. Apbalvošana pēc Diktāta rezultātiem Pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Diktāta organizētājiem, dalībnieki, kas ieguvuši Diktātā 95(un vairāk) punktu un piekrīt darīt zināmus savus rezultātus, tiks apbalvoti ar «Maksimas» goda rakstiem un balvām. 76

77 10.pielikums - Psihologu darbs 1. Darbs ar skolēniem Individuālā konsultēšana un izpēte. Problēmas joma Problēmas raksturs Individuāli konsultēto skolēnu skaits 2016./ / /2015. Mācību grūtības Saistībā ar skolēna izziņas spēju īpatnībām (specifiski mācību traucējumi, UDS, u.c.) Saistībā ar mācību motivāciju Saistībā ar uzvedības problēmām Skolēnu gatavība skolai Savstarpējo Attiecībā ar vienaudžiem attiecību veidošanas problēmas Emocionāla rakstura Trauksme, bailes, adaptācija, grūtības utt. Karjeras izvēle Skolēnu konsultēšana grupas. Konsultācijas tēma Savstarpējo attiecību veidošana (tajā skaitā konfliktsituāciju risināšana) Grupu skaits 2016./ / / Mācību grūtības un to pārvarēšana (tai skaitā attīstošās nodarbības) Profesijas izvēle Skolēnu grupu izpēte. Grupas izpētes mērķis Grupu skaits 2016./ / /2015. Kognitīvo procesu attīstība (atmiņa, uzmanība, domāšana, utt) Savstarpējo attiecību izpēte grupā (klases psiholoģiskais klimats, sociometrija, utt.) Mācību motivācija Skolēnu gatavība skolai, adaptācija Karjeras izvēle Citi (pašvērtējums, psiholoģiskā drošība, rakstura īpatnības, emocionālā stāvokļa izpēte )

78 1.4. Profilakses pasākumi skolēniem. Pasākuma tēma Grupu skaits 2016./ / /2015. Izglītības psihologa palīdzības iespējas un darba specifika skolā Skolēnu emocionālais stāvoklis un pašsajūtas līdzsvarošana (gatavošanās eksāmeniem, stresa menedžments ) Adaptēšanās jaunās situācijās Darbs ar pedagogiem. Konsultācijas tēma Individuāli konsultēto pedagogu skaits 2016./ / /2015. Skolēna mācību grūtības Skolēna uzvedības problēma Disciplīnas problēmas klasē Mācību motivācija Skolēnu adaptācijas problēmas Pedagoga konsultēšana profesionālo prasmju pilnveidošana jautājumos (emocionāla rakstura grūtības, audzināšanas stundu plānošana utt.) Klases psiholoģiskā klimata uzlabošana Darbs ar vecākiem. Vecāku konsultēšana. Bērna attiecību problēmas (ar vienaudžiem, vecākiem, pedagogiem) Konsultācijas tēma Individuāli konsultēto vecāku skaits 2016./ / /2015. Bērna mācību grūtības Bērna mācību motivācija Bērna uzvedības problēmas Bērna emocionāla rakstura problēmas (stress, trauksme, bailes utt.) Bērna attiecību problēmas (ar vienaudžiem, vecākiem, pedagogiem)

79 11.pielikums - Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima sensorā istaba Speciāli organizētas interaktīvas vides izmantošana izglītojamo attīstības optimizācijai. Sensorās istabas vispārīgs apraksts. Sensorā istaba ir īpašā veidā organizēta un ar dažādiem stimulatoriem piesātināta vide, kuras mērķis ir iedarboties uz cilvēka sajūtu orgāniem. Telpa var tikt izmantota kā relaksācijas istaba (ar mērķi sniegt nomierinošu un atslābinošu iedarbību), kā arī tonizējoša, stimulējoša un attīstoša efekta sasniegšanai. Telpā ir mīksts grīdas segums, pufi un spilveni, sausais baseins. Tā ir aprīkota ar gaismas ierīcēm, drošiem spoguļiem, kas rada izkliedējošu gaismu; piekaramām kustīgām konstrukcijām (spoguļbumba, sausais lietus); speciālām sensorājām takām, kas domātas pēdām. Telpā ierīkotais apgaismojums ir ar optisku efektu un skaņas pavadījumu (interaktīvie paneļi, prožektoru sistēma). Sensorajā istabā tiek izmantoti šādi sensorie stimuli: gaismas un krāsu terapija iedarbojas uz redzi. Maiga gaisma miers, spilgta gaisma uzbudinājums. Tiek izmantota gaismu krāsu terapija, piemēram, sarkanā krāsa stimulēšana, oranžā atjaunošanās, dzeltenā tonizējoša iedarbība utt. Skaņas terapija iedarbojas uz dzirdi. Var būt pasīva (cilvēks klausās skaņas un mūziku) un aktīva (cilvēks pats rada skaņas un mūziku). Mierīga melodiska mūzika, dabas skaņas miers. Mehāniskas skaņas, elektroniskā mūzika, dažādu tonalitāšu skaņdarbi (piemēram, Mocarta mūzika), skaņdarbi ar augstu tempu (valši) uzbudinājums. Aromterapija (smaržu terapija) iedarbība uz ožu. Patīkamas smaržas miers. Asas smakas uzbudinājums. Turklāt ēteriskajām eļļām piemīt bakteriāla, pretvīrusu un pretiekaisuma iedarbība. Taktilās izjūtas iedarbojas uz ādas receptoriem. Maiguma, mīkstuma, siltuma izjūtas miers. Durstīšana, spiešana, vibrācija uzbudinājums. Stimulatorus ierspējams apvienot un komplektēt atkarībā no izvirzītajiem uzdevumiem. Nodarbības sensorajā istabā var tikt ieteiktas šādos gadījumos: neirotisks stāvoklis adaptācijas traucējumi emocionālās sfēras traucējumi (bailes, noslēgtība) psihomatiskās saslimšanas stress, depresīvs stāvoklis, psihoemocionāls uzbudinājums muskuļu sasprindzinājums traucējumi uzvedībā (agresivitāte) hiperaktivitātes vai uzmanības deficīta sindroms pavājinātas sensorās funkcijas (redze, dzirde, tauste) runas vai psihiskās motorikas attīstības aizture veiglas autisma formas nervu tiks. Nodarbības sensorajā istabā notiek kā individuāli, tā arī grupās psihologa vai pedagoga vadībā. Sensorās istabas telpa tiek izmantota ne tikai darbā ar bērniem, bet arī ar pedagogiem emocionālās izdegšanas un noguruma gadījumos. 79

80 12.pielikums Diagrammas par absolventiem Ģimnāzijas absolventu turpmākā izglītība gadā LU Sporta Akadēmija Rīgas Stradiņa Universitāte ārzemēs strādā 2 1 Studiju virzienu izvēle gadā 1 2 Inženierzinātne, matemātika, IKT Medicīna, Bioloģija, Ķīmija Svešvalodas 2 80

81 Ģimnāzijas absolventu turpmākā izglītība gadā LJA RISEBA RTU ārzemēs TSI 1 3 Studiju virzienu izvēle gadā ekonomoka, bizness, vadiba medicīna, bioloģija, ķīmija inženierzinātne, IKT sabiedrības attiecības, komunikācija 1 81

82 13.pielikums - Ziemassvētku literārie lasījumi Pasākuma mērķis : attīstīt skolēnu komunikatīvo un sociokultūras kompetenci un sekmēt nacionālās pašapziņas identitāti un starppriekšmetu saikni krievu valodā, literatūrā un vizuālajā mākslā ; Uzdevumi:1) bagātināt zināšanas un priekšstatus par krievu tautas tradīcijām, folkloru (ķekatas, dziesmas, častuškas, pirms Ziemassvētku lasījumi) 2) veicināt apzinātu attieksmi pret Ziemassvētku tradīcijām un to svinēšanas kultūru; 3) attīstīt skolēnu klausīšanās, daiļlasīšanas, deklamācijas, domāšanas prasmes un radošās spējas; 4) audzināt tolerantu attieksmi pret vispārcilvēciskajām, kristīgajām un ģimenes vērtībām un veidot atsaucīgu attieksmi pret apkārtējo pasauli. Dalībnieki : klases skolēni Pasākuma saturs 1.daļa Pasākuma plāns 1. Ziemassvētki. Svētki. Kristības. Ievadvārds pedagogam/vadītājam 2. Svētki krievu tautu mākslā Video demonstrējums Krievu svētki 3. Rimska-Korsakova mūzika 4. Ķekatas (ķekatu gājiens/ demonstrējums Uzstājas kl. skolēni mūzikas pavadījumā 5. Ziemassvētku lasījumi Uzstājas kl. skolēni 6. Īpašo Ziemassvētku stāstu rašanās vēsture, krievu rakstnieki 7. Svētku tradīcijas mūsdienu kinomākslā Video demonstrējums novele Ziemassvētku meitene 8. Svētku kultūra mūsdienās, muzikālais pavadījums P.Čaikovskis Decembris. Svētki pedagoga/vadītāja pasākuma noslēguma vārdi 2.daļa. Darbs ar tekstu klašu grupās 2015./2016. m.g. Nr.. Autors Nosaukums Klase Vadītājs k. 1. A.Kuprins Brīnišķīgais ārsts 2., 10.klase 1., 8., 11. klase N.Potapova N.Potapova 2. A.Kuprins Tappieris 5., 6., 12.klase N.Potapova 3. L.Andrejevs Eņģelītis 3., 9.klase N.Potapova 4. N.Ļeskovs Neizmaināmais rublis 4.,7.klase N.Potapova 82

83 2016./2017.m.g. Nr.p Autors Nosaukums Klase Vadītājs.k. 1. H.K.Andersens Mazā sērkociņu pārdevēja klase S.Zagorska 2. N.Ļeskovs Neizmaināmais rublis klase O.Lipiņa 3. A.Kuprins Brīnišķīgais ārsts klase Ž.Klementjeva 4. L.Andrejevs Eņģelītis 3., 9.klase N.Potapova 5. N.Kļučarjova Jurkas Ziemassvētki 4., 7.klase M.Akatova 83

84 14.pielikums Pedagogu sadalījums pēc vecuma 84

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr. 4213900387 Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr.65307660, e-pasts:livanu2vsk@livani.lv LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 SATURA RĀDĪTĀJS 1. Mācību centrs Liepa vispārīgs raksturojums 3 2. Mācību centrs Liepa darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un

Sīkāk

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Adrese: Brīvības iela 28 b, Dobele, D

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Adrese: Brīvības iela 28 b, Dobele, D DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Adrese: Brīvības iela 28 b, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701 Tālrunis: 63781303 E-pasts:

Sīkāk

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr. 3024903267, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, e-pasts livupe@liepaja.edu.lv, interneta vietne www.livupe.edu.lv, lapa sociālajā tīklā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 3. jūnijs rīkojumu Nr. 262 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0176 Profesija Psihologa asistents Kvalifikācijas līmenis 5 Nodarbinātības

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk