Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k"

Transkripts

1 Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12 Par tiesībām sniegt fiziskās apsardzes pakalpojumus plašizklaides pasākumiem (CPV ), saskaņā ar līguma noteikumiem šī uzaicinājuma 2.pielikumā. Par tiesībām sniegt fiziskās apsardzes pakalpojumus plašizklaides pasākumiem TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA I. Pretendentam izvirzāmās prasības 1. Pakalpojuma sniegšanas vietas raksturojums: plašizklaides pasākumu apsardzes nodrošināšana pasākumu dienās saskaņā ar pasākumu grafiku, nodrošinot ne mazāk kā 5 (pieci) cilvēki (apsardzes postenis), jebkurā kalendāra dienā. Pakalpojums jāsniedz 12 (divpadsmit) mēnešus, tajā skaitā brīvdienās un svētku dienās. 2. Gala rezultāts kvalitatīvi fiziskās apsardzes pakalpojumi, kas nepieļauj nepiederošu personu piekļuvi SIA Dzintaru koncertzāle Lielā zāle (vasaras estrādes ārtelpa) un SIA Dzintaru koncertzāle Mazā zāle (iekštelpas un ārtelpas) (turpmāk objekts/-i), nodrošinot sabiedrisko kārtību plašizklaides pasākumu laikā, nodrošinot objektā atrodošos materiālo vērtību saglabāšanu un drošību cilvēku dzīvībai un veselībai. 3. Pakalpojums ir jāsniedz atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām (tai skaitā Apsardzes darbības likuma prasībām), kā arī SIA Dzintaru koncertzāle" iekšējiem norādījumiem par minētā objekta apsardzi un iekšējo kārtību. II. Pretendentam, lai sniegtu kvalitatīvu apsardzes pakalpojumu, ir jānodrošina šādas pamatprasības 1. Ir jābūt apdrošinātai pretendenta civiltiesiskajai atbildībai par summu ne mazāku kā EUR (viens simts četrdesmit divi tūkstoši divi simti eiro); 2. Pretendentam ir jābūt vismaz divu veidu (radio kanāls un mobilais telefons) paralēli darbojošos apsardzes signāla pārraides kanāli; 3. Pretendentam ir otrās kategorijas speciālā atļauja (licence) apsardzes darbības veikšanai, derīga līdz līguma termiņa beigām; 4. Pretendents spēj nodrošināt, ka pakalpojumus sniegs apsardzes darbinieki, kuriem ir spēkā esošs apsardzes sertifikāts un nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta tā derīguma termiņa pagarināšana. Pretendenta personālam, kuri veiks apsardzi, ir attiecīgā profesionālā kvalifikācija un pieredze paredzēto darbu veikšanai. 5. Pretendentam ir pieredze pēdējo trīs gadu laikā nodrošinot apsardzes pakalpojumus masu pasākumos, kuros vienlaikus piedalījās ne mazāk kā 2500 dalībnieku un skatītāju. III. Iesniedzamie dokumenti 1. Pilnvara vai cits dokuments, kas ļauj piedāvājumu parakstījušai personai uzņemties saistības pretendenta vārdā.

2 2. Pretendenta apliecinājums, ka pretendents nodrošinās vismaz divu veidu (radio kanāls un telefona līnija) paralēli darbojošos apsardzes signāla pārraides kanālus. 3. Rakstisks apliecinājums, ka Pretendenta rīcībā ir nepieciešamie darbaspēka resursi un nepieciešamie pilna apjoma palīg resursi pilnai pakalpojuma realizācijas nodrošināšanai. 4. Pretendenta apliecinājums par to, ka apsardzi veiks darbinieki, kuriem ir spēkā esošs apsardzes sertifikāts. 5. Rakstveida dokuments par līdzīga apjoma un satura pakalpojumu sniegšanu, precīzi nosaucot pasākumus (ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados), norādot summas, laiku un saņēmējus (publiskās vai privātās personas), pievienojot norādīto pakalpojumu saņēmēju vismaz trīs pozitīvas atsauksmes. 6. Apliecināta otrās kategorijas speciālās atļaujas (licences) kopija apsardzes darbības veikšanai, kas derīga līdz līguma darbības termiņa beigām. 7. Apliecināta apdrošināšanas polises kopija par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par iepirkuma procedūras dokumentācijā norādīto summu; 8. Finanšu piedāvājums saskaņā ar paraugformu šī uzaicinājuma 1.pielikumā. 9. Publisko pakalpojumu līguma projekts, kas satur pakalpojuma tehniskās specifikācijas šī uzaicinājuma 2.pielikumā. Dokumentu noformēšana: Iepriekš minētie dokumenti pretendentam jāiesniedz iepriekšminētajā secībā, dokumentiem jābūt cauršūtiem ar pievienotu satura rādītāju, tos ievietojot piedāvājumu aploksnē. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas un dokumentu izrakstus, katra dokumenta kopija un izraksts jāapliecina saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likuma noteikto kārtību. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotajiem un iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā. Uz piedāvājumu aploksnes jābūt norādei: Par tiesībām sniegt fiziskās apsardzes pakalpojumus plašizklaides pasākumiem iepirkuma ID Nr. DZK 2016/12 Aploksnes otrā pusē jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, kontaktpersona un tālruņa numurs. Piedāvājumu jāiesniedz līdz 2016.gada 2.jūnija plkst. 16:00 Jūrmalā, Turaidas ielā 1, SIA Dzintaru koncertzāle biroja vadītājai, tālrunis vai jāatsūta pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam. Piedāvājumu izvērtēšana notiks slēgtā iepirkumu komisijas sēdē. IV. Iepirkumu komisija: 1. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un izvēlēsies piedāvājumus atbilstoši konkrētajā iepirkumā izvirzītajām prasībām un kritērijiem. Komisija izvēlas visām pretendentiem minētajām prasībām un tehniskajai specifikācijai atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu. 2. Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīs pretendentu, kurš izraudzīts saskaņā ar izvirzītajām prasībām un kritērijiem. 3. Pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.² panta piektās daļas 1. un 2.punkta minētajiem kritērijiem, Pasūtītājs pārbaudīs tikai attiecībā uz Pretendentu, kuram saskaņā ar dokumentācijā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju, ir piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 4. Iepirkuma komisija pieņemto lēmumu par uzvarētāju noformēs rakstveidā, pamatojot šo lēmumu saskaņā ar pasūtītāja noteiktajām prasībām un kritērijiem. Lēmumā papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības. Pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas pasūtītājs triju darbdienu laikā izsniedz vai nosūta lēmumu pretendentam.

3 5. Pasūtītājs pieņemto lēmumu paziņo visiem pretendentiem triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 6. Pasūtītājs slēdz līgumu ar izraudzīto pakalpojuma sniedzēju tūlīt pēc lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas. 7. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 8. Ne vēlāk kā 5 darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu IUB mājaslapā internetā. Informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu pasūtītājs sagatavo un publicē, izmantojot IUB mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus šī paziņojuma sagatavošanai un iesniegšanai.

4 IEPIRKUMA procedūras Par tiesībām sniegt fiziskās apsardzes pakalpojumus plašizklaides pasākumiem Identifikācijas Nr. DZK 2016/11 1.pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS Iepirkumam ar ID Nr. DZK 2016/12 Par tiesībām sniegt fiziskās apsardzes pakalpojumus plašizklaides pasākumiem (pretendenta nosaukums) adrese /deklarētā dzīvesvieta/ vienotās reģistrācijas Nr./personas kods/ bankas rekvizīti Piedāvāju veikt SIA Dzintaru koncertzāles plašizklaides pasākumu fizisko apsardzi saskaņā ar līguma noteikumiem, nosakot fiziskās apsardzes vienas darba stundas atlīdzības tarifa likmi par vienu apsardzes darbinieku: EUR ( ), neieskaitot PVN 21% stundā svētku dienās, saskaņā ar likumu Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām ; EUR ( ), neieskaitot PVN 21% stundā pārējās dienās, kas likumā Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām nav noteiktas kā svētku dienas. Parakstītāja amats, Finanšu piedāvājumu apliecinu: vārds, uzvārds: Paraksts: Datums: * Finanšu piedāvājumam jābūt detalizēti izstrādātam, izteiktam EUR (euro) bez PVN, atsevišķi norādot cenu ar PVN.

5 IEPIRKUMA procedūras Par tiesībām sniegt fiziskās apsardzes pakalpojumus plašizklaides pasākumiem Identifikācijas Nr. DZK 2016/11 PUBLISKO PAKALPOJUMU IEPIRKUMU LĪGUMS Nr. par tiesībām sniegt fiziskās apsardzes pakalpojumus pašizklaides pasākumiem 2.pielikums Jūrmalā, gada. SIA Reģistrācijas Nr., turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, tās personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un SIA Dzintaru koncertzāle Reģistrācijas Nr , turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes locekļa Guntara Ķirša personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, valdes un kapitāla daļu turētāja lēmumiem, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.²panta sešpadsmitās daļas noteikumus un iepirkumu komisijas lēmumu, un publiskā iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Par tiesībām sniegt fiziskās apsardzes pakalpojumus pašizklaides pasākumiem Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdza šo līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums, par sekojošo: 1. Līguma priekšmets 1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam, un Izpildītājs apņemas nodrošināt sabiedriskās kārtības kontroli, tehnisko uzbūvju, konstrukciju, skaņas, video un gaismas tehnikas fizisko apsardzi un citas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošas apsardzes darbības publisku pasākumu un to dalībnieku drošībai, turpmāk tekstā - Apsardzes objekti, Pasūtītāja organizētajos pašizklaides pasākumos, turpmāk tekstā Pasākumi, Izpildītāja objektā Dzintaru koncertzālē Jūrmalā, Turaidas ielā 1 Lielajā zālē (vasaras estrādes ārtelpa) un Mazajā zālē (iekštelpas un ārtelpas) savukārt Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam, saskaņā ar Līguma noteikumiem Par katru Pasūtītāja Pasākumu, ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms Pasākuma, Puses sastāda un paraksta pielikumu pie Līguma, norādot tajā pasākuma nosaukumu, veidu, norises vietu, ilgumu un nepieciešamo cilvēkresursu daudzumu. Puses vienojas, ka jebkurā gadījumā uz konkrētu Pasākumu Izpildītājs nodrošinās ne mazāk kā 5 (piecus) apsardzes darbiniekus Puses vienojas, ka Izpildītājs sniedz Līgumā noteiktos pakalpojumus jebkurā kalendāra dienā laika posmā no 2016.gada.jūnija līdz 2017.gada jūnijam, tajā skaitā brīvdienās un svētku dienās. 2. Pasūtītāja pienākumi 2.1. Ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Pasākumu norises sākuma Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam plānotā Pasākuma aprakstu - Pasākuma norises laiks, ieejas caurlaižu, biļešu, speciālu karšu, automašīnu caurlaižu u.c. paraugi, un to tiesību apjomu, kas tiek piešķirts katra noteikta veida caurlaides nēsātājam Pasākuma norises laikā Ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms katra Pasākuma norises paziņot Izpildītājam prognozējamo Pasākuma apmeklētāju kopējo skaitu.

6 2.3. Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstiski apstiprinātu informāciju par personām, kuras nepieciešams ielaist Pasākuma norises vietās, teritorijās kādu ārkārtēju, iepriekš neplānotu apstākļu dēļ Nodrošināt Pasākuma norises vietā un laikā Izpildītāja darbiniekiem drošu darba vidi, ciktāl tas ir Pasūtītāja kompetencē. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir vai kļūst zināmi kādi riski attiecībā uz Pasākuma norises vietu, kas apdraud un/vai varētu apdraudēt Izpildītāja darbinieku veselību un dzīvību un negarantē Izpildītāja darbiniekiem drošu un nekaitīgu darba vidi, Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties par to informēt Izpildītāju Pasūtītāja pilnvarotā persona, kura uzrauga Līguma izpildi un koordinē visus jautājumus, kas saistīti ar šī Līguma izpildi, tai skaitā ir pilnvarota parakstīt pieņemšanas nodošanas aktus, ir, tālr., e-pasts:. 3. Izpildītāja pienākumi 3.1. Izpildītājs garantē, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas sniegt Līgumā noteiktos fiziskās apsardzes pakalpojumus. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka tā darbiniekiem ir nepieciešamā kvalifikācija, kas atbilst LR tiesību aktu prasībām, Līgumā noteikto pakalpojumu sniegšanai Nodrošināt sabiedriskās kārtības kontroli, tehnisko uzbūvju, skatuves konstrukciju, skaņas un gaismas tehnikas fizisko apsardzi un citas normatīvajiem aktiem atbilstošas apsardzes darbības publisku pasākumu un to dalībnieku drošībai Pasūtītāja organizētos Pasākumos Nodrošināt, lai Pasākuma norises laikā Apsardzes objektā nenonāktu personas bez speciālām caurlaidēm, identifikācijas kartēm, aprocēm vai biļetēm Nodrošināt Pasākumā izmantojamā tehniskā aprīkojuma (skaņas un gaismas aparatūras) fizisko apsardzi Pasākuma norises laikā Pasākuma norises vietā Nodrošināt sabiedriskās kārtības kontroli pasākuma norises zonās atbilstoši Līguma 2.5.punktā minētās Pasūtītāja pilnvarotās personas norādījumiem Pēc iespējas novērst jebkuru bojāšanas, postījuma, vandālisma, vardarbības akta mēģinājumu apsardzes objektā Pasākuma norises laikā, ierobežot izcēlušās nekārtības, nodrošināt policijas, VUGD ierašanos kārtības un glābšanas darbu nodrošināšanai, ārkārtas situācijās sniegt nepieciešamo atbalstu Pasākuma dalībnieku evakuācijai un glābšanas darbiem Atļaut jebkādu lietu iznešanu no Apsardzes objektiem tikai pēc Līguma 2.5.punktā minētās Pasūtītāja pilnvarotas personas rakstiskas vai mutiskas atļaujas saņemšanas Izceļoties ugunsgrēkam, vētrai, stihiskai nelaimei vai notiekot terora aktam, palīdzēt organizēt apmeklētāju un dalībnieku novirzīšanu no bīstamiem punktiem, novērst nekārtības un paniku Apsardzes objektos Izpildītāja pilnvarotā persona, kura uzrauga šī Līguma izpildi un koordinē visus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi, tai skaitā ir pilnvarota parakstīt pieņemšanas nodošanas aktus, ir, tālr., e-pasts:. 4. Samaksas noteikumi un norēķinu kārtība 4.1. Visi norēķini, kas saistīti ar Līguma izpildi, tiek veikti EUR bezskaidras naudas norēķinu veidā Izpildītāja šī Līguma rekvizītos norādītajā norēķinu kontā, ja Puses nevienojas citādi. Maksājumi tiek veikti, pamatojoties uz Izpildītāja Pasūtītājam savlaicīgi iesniegtiem rēķiniem Atlīdzība Izpildītājam par sniegtajiem apsardzes pakalpojumiem tiek noteikta pēc Pasākumos nodarbināto apsardzes darbinieku skaita un apsardzes darbinieka vienas darba stundas tarifa likmes Fiziskās apsardzes vienas darba stundas atlīdzības tarifa likme tiek noteikta-:

7 par vienu apsardzes darbinieku EUR ( ), neieskaitot PVN 21% stundā par tām pakalpojuma sniegšanas dienām, kas nav definētas likumā Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām kā svētku dienas; par vienu apsardzes darbinieku EUR ( ), neieskaitot PVN 21% stundā par tām pakalpojuma sniegšanas dienām, kas atbilstoši likumam Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām ir noteiktas kā svētku dienas 4.4. Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc konkrētā Pasākuma norises dienas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sniegto pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas aktu, kā arī atbilstošu rēķinu apmaksai Pasūtītājs izskata un paraksta Izpildītāja iesniegtos pieņemšanas-nodošanas aktus 5 (piecu) dienu laikā no to saņemšanas dienas un apmaksā Izpildītāja iesniegtos rēķinus 5 (piecu) dienu laikā pēc attiecīgā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas Gadījumā, ja Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc attiecīgā pieņemšanas-nodošanas akta un rēķina saņemšanas rakstveidā neiesniedz motivētu atteikumu sniegtos pakalpojumus pieņemt, tad uzskatāms, ka Pasūtītājs pakalpojumus ir pieņēmis bez iebildumiem Maksājums tiek uzskatīts par izdarītu, ja termiņā un pilnā apmērā maksājuma izpildei nepieciešamie naudas līdzekļi ir ieskaitīti Izpildītāja norēķinu kontā. 5. Pušu atbildība 5.1. Izpildītājs ir atbildīgs par Līguma saistību izpildi un atlīdzina Pasūtītajam visus tiešos zaudējumus, kuri Pasūtītajam radušies Izpildītāja saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā izņemot gadījumus, kad zaudējums Pasūtītājam nodarīts Izpildītāja ļaunā nolūkā izdarītu darbību rezultātā. Izpildītāja civiltiesiskās atbildība ir apdrošināta. Kopējais atbildības limits EUR (viens simts četrdesmit divi tūkstoši divi simti eiro) Izpildītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Pasūtītājam nodarīti trešo personu, Pasūtītāja darbinieku vai Pasūtītāja pilnvaroto personu prettiesiskas, nolaidīgas rīcības vai citāda veida apdraudējuma rezultātā, ja Izpildītājs darījis visu iespējamo savas kompetences un iespēju ietvaros, lai minēto rīcību nepieļautu, novērstu un mazinātu tās sekas Izpildītājs nav atbildīgs par saistību neizpildi vai zaudējumu, kas Pasūtītājam nodarīts dažādu no Izpildītāja neatkarīgu tehnisku problēmu, nepilnību, defektu, avāriju un tādu apstākļu dēļ, par kuru novēršanas nodrošināšanu atbild Pasūtītājs vai trešās personas Izpildītāja līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā Izpildītājs par katru konstatēto gadījumu maksā Pasūtītājam līgumsodu 100 EUR apmērā Puses apņemas nodrošināt konfidencialitāti un neizpaust trešajām personām informāciju attiecībā uz otras Puses darbību, klientiem un komercnoslēpumiem, kas tām kļuvusi zināma izpildot šo Līgumu. Dotais Līgums ir uzskatāms par konfidenciālu. Nav pieļaujama Līguma un ar to saistīto dokumentu satura izpaušana trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas Pasūtītājam un Izpildītājam nodarīto materiālo zaudējumu un tos izraisījušo apstākļu izvērtēšanai Puses izveido komisiju ar abu Pušu, attiecīgo apdrošinātāju pārstāvju un citu kompetentu personu, ekspertu piedalīšanos. Komisija sastāda aktu, kurā tiek atzīmēti Pušu viedokļi, nodarīto zaudējumu apmērs un to atlīdzināšanas kārtība Maksājumu kavējuma gadījumā Izpildītājs ir tiesīgs aprēķināt un pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līguma kopējās vērtības. Līgumsoda apmēru aprēķina Izpildītājs un atzīmē to nākamajā rēķinā vai iesniedz Pasūtītājam atsevišķi rēķinu.

8 6. Nepārvarama vara 6.1. Neviena no Pusēm nav uzskatāma par atbildīgu par saistību, kas tai uzliktas ar šo Līgumu vai tā sakarā, neizpildi vai daļēju izpildi, ja šī Puse pierāda, ka tai savas saistības nav ļāvuši pildīt nepārvaramas varas apstākļi, kas atradušies ārpus tās kontroles vai kas vispār nevarēja tikt pakļauti tās kontrolei un kurus nevarēja paredzēt, konkrēti: ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, citas stihiskas nelaimes, karš, kara stāvoklis, ārkārtas stāvoklis, terora akts, kā arī, ja stājas spēkā normatīvie akti, kas Pusēm traucē pildīt Līgumu, kā arī citi no Pusēm neatkarīgi apstākļi, ja šie apstākļi tieši ietekmē Līguma pildīšanu. Līguma saistību izpildīšanas termiņš tiek atlikts attiecīgi par to laika periodu, kurā darbojas augšminētie apstākļi Pusei, kas nevar turpināt Līguma izpildi nepārvaramas varas apstākļu dēļ, ir pienākums paziņot par to otrai Pusei nekavējoties pie pirmās izdevības, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no šādu apstākļu iestāšanās brīža. Ja šāds ziņojums netiek sniegts, tiek uzskatīts, ka nepārvaramas varas apstākļi nav iestājušies. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura atsaucās uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir pienākums sniegt otrai Pusei rakstveida ziņojumu ar kompetento iestāžu (amatpersonu) izdarītu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās apstiprinājumu Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļu rezultātā Līgums nav spēkā ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas, katrai no Pusēm ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, pabeidzot norēķinus saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 7. Līguma darbības laiks un tā izbeigšana 7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un tiek noslēgts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem no Līguma noslēgšanas dienas vai arī līdz sniegto pakalpojumu izpildei Līguma summas apmērā (atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas ātrāk) Pie nosacījuma, ja Pasūtītājs ir pilnīgi norēķinājies ar Izpildītāju par saņemtajiem pakalpojumiem, Pasūtītājs var izbeigt šo Līgumu, rakstveidā brīdinot Izpildītāju par vēlamo Līguma izbeigšanu vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš Izpildītājam ir tiesības izbeigt šo Līgumu, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš brīdinot Pasūtītāju par Līguma izbeigšanu. Izpildītājam ir tiesības izbeigt šo Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja Pasūtītājs vairāk kā par 15 (piecpadsmit) dienām kavē Līgumā noteikto maksājumu veikšanu vai nepilda citus šī Līguma noteikumus Jebkurā gadījumā Puses var izbeigt šo Līgumu savstarpēji rakstiski vienojoties. 8. Piemērojamie likumi un strīdu izšķiršanas kārtība 8.1. Viss šajā Līgumā paredzētais interpretējams saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem Jautājumi, kurus Puses nespēj atrisināt sarunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 9. Nobeiguma noteikumi 9.1. Šis Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi iepriekš slēgti līgumi, mutiski papildinājumi un vienošanās par šī Līguma priekšmetu netiek uzskatīti par šī Līguma nosacījumiem. Jebkuras šī Līguma izmaiņas vai vienošanās stājas spēkā tikai tad, ja tās noformētas rakstveidā, ir abu Pušu parakstītas un pievienotas Līgumam kā pielikumi, izņemot Līgumā tieši atrunātus gadījumus par Pušu mutiskas vienošanās saistošo spēku Gadījumā, ja kāds no Līguma noteikumiem ir vai kļūst spēkā neesošs, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību. Šajā gadījumā spēkā neesošais noteikums uzskatāms par aizvietotu ar likumīgi spēkā esošo noteikumu. Gadījumā, ja Puses vienojas par atsevišķu Līguma saistību izbeigšanu, tad pārējās Līgumā noteiktās Pušu saistības paliek spēkā.

9 9.3. Katrs no Pušu pārstāvjiem garantē, ka tam ir visas tiesības sava pārstāvamā vārdā noslēgt šo Līgumu un tā spēkā esamībai nav nepieciešami nekādi citi apstiprinājumi Šis Līgums ir pilnībā un bez nosacījumiem saistošs Pušu saistību pārņēmējiem un pārstāvjiem Jebkādi paziņojumi, lūgumi vai akcepti sastādāmi un iesniedzami latviešu valodā un tie uzskatāmi par derīgiem un spēkā esošiem, ja tie nogādāti otrai Pusei personīgi vai nosūtīti ar reģistrētu iepriekš apmaksātu pastu uz Līgumā norādītajām Pušu adresēm Pēc panāktas Pušu rakstiskas vienošanās Līgumā noteiktais pakalpojumu apjoms var tikt mainīts. Ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma darba apjoms tiek mainīts, par izpildes termiņu tiek noslēgta papildus vienošanās Puse, mainoties tās nosaukumam, adresei vai šajā Līgumā norādītajam norēķinu kontam, apņemas 5 (piecu) kalendāra dienu laikā vai citā iespējami ātrākā laikā rakstiski paziņot otrai Pusei par notikušajām izmaiņām. Minētās izmaiņas nevar būt par pamatu Līguma darbības izbeigšanai Šis Līgums sastādīts uz ( ) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros. Katra Puse saņem vienu Līguma eksemplāru Līgumā norādītie pielikumi ir, un nākotnē visi iespējamie Līguma pielikumi kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu Ja šī Līguma pielikumos noteiktās saistības ir pretrunā ar Līgumā noteiktajām, tad spēkā ir Līgumā noteiktās Pušu saistības. Izpildītājs: PVN Reģ. Nr. Konts: Kods: Tālrunis: ; Fakss: e-pasts: 10. Pušu rekvizīti un paraksti Pasūtītājs: SIA Dzintaru koncertzāle Turaidas iela 1, Jūrmala, LV-2015 PVN Reģ. Nr. LV AS SEB banka Konts: LV42UNLA Kods: UNLALV2X Tālrunis: ; Fakss: e-pasts: Valdes loceklis Guntars Ķirsis

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā 2017. gada 01.martā Nr. VS/2017-064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr. 2.-7.1./20 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, 2014. gada 1. jūlijā I. Vispārīgie noteikumi 1. Šis starpsavienojuma pamatpiedāvājums, tālāk tekstā Pamatpiedāvājums, kurš sastāv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Dzintaru koncertzāle

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI... 2 1.1. POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA... 2 1.2. POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒŠANA... 2 1.3. IEKŠĒJO NORMATĪVO DOKUMENTU IZSTRĀDE

Sīkāk

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie LĪGUMS Nr. 02-04/201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā 2018. gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs LV40003334410,

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk