LĪGUMS

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LĪGUMS"

Transkripts

1 Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr , juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs Bogdanovs, Vija Kravčonoka, Pjotrs Kurtukovs un Uldis Matvejs, kuri darbojas pamatojoties uz Statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un SIA Vencon, vienotais reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Rostokas iela 28-22, Rīga, LV-1029, tās valdes locekles Jeļenas Horunžinas personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Statūtiem, turpmāk tekstā - Būvuzņēmējs, no otras puses, kopā sauktas par Pusēm, savstarpēji vienojoties bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo Līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums, par sekojošo: 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm, materiāliem un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt plastikāta konstrukciju izgatavošanu un montāžu (turpmāk tekstā saukti Būvdarbi) objektā: (turpmāk tekstā saukts Objekts) Būvuzņēmējs Būvdarbus izpilda saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Tāmi) - Pielikums Nr.1. un Darbu izpildes grafiku - Pielikums Nr LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 2.1. Līguma summa par kvalitatīvi izpildītiem un Pasūtītājam nodotiem Būvdarbiem ir EUR ,99 (septiņpadsmit tūkstoši septiņdesmit deviņi eiro, 99 centi) Pasūtītājs apmaksā Būvuzņēmējam avansu 50% apmērā no Līguma 2.1.punktā norādītas summas, kas sastāda EUR 8 540,00 (astoņi tūkstoši pieci simti četrdesmit eiro, 00 centi) 5 (piecu) darba dienu laikā attiecīgi pēc šī Līguma parakstīšanas un Būvuzņēmējā izrakstītā rēķina saņemšanas. Avanss tiek dzēsts proporcionāli apstiprinātajā perioda atskaitē norādītās summas attiecībai pret Līguma summu Pasūtītājs veic Būvuzņēmēja faktiski izpildīto Darbu apmaksu 10 (desmit) dienu laikā attiecīgi pēc Būvuzņēmēja izrakstītā rēķina saņemšanas, pamatojoties uz savstarpēji parakstītu Darbu pieņemšanas- nodošanas aktu Ja pēc Pasūtītāja iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt izmaiņas Būvdarbu apjomā (izslēgt darbus, aizstāt darbus vai veikt papilddarbus), tad Pasūtītājs veic atbilstošus papildinājumus un izmaiņas Tehniskā uzdevuma dokumentācijā, un iesniedz tos Būvuzņēmējam, kurš 5 (piecu) darba dienu laikā sastāda finanšu piedāvājumu (tāmi) par atbilstošajiem darbiem un materiāliem, kā arī darbu izpildes grafiku un nodod tos izskatīšanai Pasūtītājam. Ja Pasūtītājs rakstiski saskaņo tāmi un darbu izpildes grafiku, tad aizstātie Būvdarbi un papilddarbi tiek realizēti un apmaksāti Līgumā paredzētajā kārtībā. Sastādot finanšu piedāvājumu Būvuzņēmējam ir jāpiemēro vienības cenas, kas nav lielākas par Finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.1) noteiktām attiecīgām cenām. 3. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 1

2 3.1. Būvuzņēmējs apņemas veikt Būvdarbus, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī Būvuzņēmējs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti, atbilstības deklarācijas un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti. Visām atbilstības deklarācijām un sertifikātiem jābūt reizē ar materiālu un izstrādājumu piegādi objektā Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu iestrādi un izmantošanu Būvdarbu procesā Noslēdzot šo Līgumu Pasūtītājs nodod Būvuzņēmējam būvlaukuma zonu. Būvuzņēmēja būvdarbu zonas organizēšana ir Būvuzņēmēja pienākums Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā Būvuzņēmējs atbild par darba aizsardzības, ugunsdrošības prasību ievērošanu un dabas aizsardzības pasākumu ievērošanu, kā arī par teritorijas piegružošanu, darbos izmantojamo materiālu pārpalikumu un būvgružu izvešanu no būvobjekta Būvuzņēmējam ir pienākums Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, jebkurā laikā, veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu vai informāciju par ar Būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu Gadījumā, ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski paziņot par to Pasūtītājam Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties rakstveidā brīdināt Pasūtītāju par jebkuriem viņam zināmiem vai nākotne gaidāmiem tehniskā vai cita rakstura defektiem, trūkumiem vai nepilnībām, kas var atklāties Būvuzņēmēja veiktajos Būvdarbos. Šāda brīdinājuma iesniegšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par defektiem, trūkumiem vai nepilnībām, kas tiek konstatēti Būvuzņēmēja veiktajos Būvdarbos Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem Pēc visu Būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs apņemas nodod Pasūtītājam ar aktu visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju, uzmērījumus, kopšanas instrukcijas u.c.). 4. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 4.1. Pasūtītājs apņemas: Nozīmēt savu pārstāvi, darbu izpildes, to kvalitātes un Līguma atbilstības uzraudzībai Nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Objektam Būvdarbu izpildei Līgumā noteiktajos laikos vai citos Pušu rakstiski saskaņotos laikos, ka arī nodrošināt visu Līguma noteikumu izpildi, kuru izpilde ir atkarīga no Pasūtītāja; 2

3 Pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem Veikt savlaicīgu samaksu par izpildītiem Būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem Nodrošināt būvlaukuma apsardzi, elektropieslēguma vietu, ūdensņemšanas vietu, kanalizāciju un sastatnes par saviem līdzekļiem un bez papildus maksas Pasūtītāja tiesības: Vienpusēji apturēt Būvdarbus gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt darbuzņēmējus citu ar Objekta būvniecību saistīto darbu izpildei Jebkurā Būvdarbu veikšanas laikā veikt būvniecībā izmantojamo materiālu (iekārtu) kvalitātes un izpildīto Būvdarbu kvalitātes, apjoma un atbilstības kontroli, pamatojoties uz Objekta Būvprojektā un šajā Līgumā norādītajā dokumentācijā paredzētajiem noteikumiem un termiņiem. Šāda Pasūtītāja kontrole neierobežo un nemazina Pasūtītāja tiesības izvirzīt pretenzijas Būvuzņēmējam par vēlākā laika posmā konstatētajiem izpildīto Būvdarbu un/vai izmantoto materiālu un/vai iekārtu defektiem, trūkumiem vai nepilnībām. Izdevumus, kas saistīti ar šajā punktā paredzētās kontroles veikšanu, apmaksā Būvuzņēmejs, ja kontroles rezultātā tiek konstatēti defekti/trūkumi/nepilnības Būvuzņēmēja veiktajos Būvdarbos. Pretējā gadījumā šādus izdevumus apmaksā Pasūtītājs Citas Pasūtītāja tiesības, kādas noteiktas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā. 5. BŪVUZŅĒMĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 5.1. Būvuzņēmējs apņemas: Būvdarbus uzsākt 5 (piecu) darba dienu laikā (t.i. materiālā pasūtīšana, projektēšana, konstruēšana) no šī Līguma abpusējas parakstīšanas, darba frontes pieņemšanas un avansa saņemšanas no Pasūtītāja dienas un pabeigt Līgumā noteiktajā termiņā; nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus; veikt visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošos būvnormatīvu, būvniecības un citu tiesību aktu prasībām; Nodrošināt tīrību Būvdarbu zonā un teritorijā kurā notiek Būvuzņēmēja darbība Nodrošināt Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos paredzēto dokumentācijas sagatavošanu Būvuzņēmējs, veicot Būvdarbus, ievēro Būvdarbu sagatavošanas darbus un drošības pasākumus Saskaņot visus Būvuzņēmēja sagatavotus dokumentus ar Pasūtītāju Būvuzņēmēja tiesības: Ja Būvdarbu izpildes procesā Būvuzņēmējam radīsies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības vai novēršanas ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem citā starpā Puses uzskata jebkādu Būvdarbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma. 6. PUŠU ATBILDĪBA 6.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem. 3

4 6.2. Visu risku par darbinieku un citu cilvēku traumām, kuri atrodas Būvuzņēmēja Būvdarbu zonā, Būvdarbu un būves bojāšanu vai iznīcināšanu vai cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku laika posmā no Būvdarbu uzsākšanas līdz to nodošanai ar galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu uzņemas Būvuzņēmējs Par līgumsaistību nepienācīgu izpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem Ja Būvuzņēmējs neievēro noteikto Līguma izpildes termiņu Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no neizpildītas nokavētas būvdarbu vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no neizpildītas nokavētas būvdarbu vērtības summas Par jebkuras apmaksas aizturēšanu, kas paredzētā izmaksai, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1% dienā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, ka 10% no neapmaksātas summas Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā, tad Būvuzņēmējam ir tiesības prasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu par termiņu, uz kādu maksājums kavēts Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā darba dienā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības ir izpildītas Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes pienākuma. 7. APAKŠLĪGUMI 7.1. Būvuzņēmējam ir atļauts slēgt līgumu par noteiktu Būvdarbu izpildi ar apakšuzņēmējiem. Līguma darbības laikā apakšuzņēmējus var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī Līguma noteikumiem Būvuzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par apakšuzņēmēju Būvdarba izpildes kvalitāti un šī Līguma noteikumu un termiņu ievērošanu Gadījumā, ja atklājas, ka Būvuzņēmēja izvēlētajam apakšuzņēmēja darbaspēkam nav nepieciešamo sertifikātu un/vai licenču vai arī atklājas citi apstākļi, kas norāda, ka dotais apakšuzņēmējs nespēj kvalitatīvi izpildīt tam nododamos vai nodotos būvdarbus, Būvuzņēmējs apņemas pieaicināt citu apakšuzņēmēju Noslēdzot apakšlīgumu, Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai kvalificētus apakšuzņēmējus, kā arī nodrošināt, lai Būvdarbu izpildītājiem būtu attiecīgie kvalifikācijas sertifikāti un licences saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 8. GARANTIJA 8.1. Būvuzņēmējs garantē, ka veiktie Būvdarbi atbilst Tehniskā uzdevuma prasībām un, ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Būvdarbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Tehniskajā projekta sadaļas vai Līgumā noteiktajiem parametriem un, ka Būvdarbos, materiālos vai iekārtās nav defektu Būvdarbiem garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi no Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras šā Līguma Būvdarbos un/vai izmantotajos materiālos, mezglos un iekārtās tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defekta aktu sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. 4

5 8.5. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt defektu aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par defektu akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ticis sastādīts. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nosūta sastādīto defektu aktu Būvuzņēmējam Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus saskaņotajā termiņā, kas nevar būt mazāk par 20 (divdesmit) darba dienām un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) darba dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu ar saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Būvuzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus. 9. BŪVDARBU NODOŠANA PIEŅEMŠANA 9.1. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam tad, kad Puses ir parakstījušas Būvuzņēmēja veikto Darbu pieņemšanas nodošanas aktu. Gadījumā, ja Būvuzņēmēja kopējo izpildīto Darbu kvalitāte neatbilst šī Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikā spēkā esošiem standartiem un celtniecības normām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos Darbus kopumā, neparakstot Būvuzņēmēja veikto Darbu pieņemšanas nodošanas aktu, vai galīgo darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, par ko Pasūtītājs sastāda un paraksta kopā ar Būvuzņēmēju aktu, kur ir fiksēti konstatētie defekti un to novēršanas termiņi Jebkuru defektu, trūkumu un nepilnību novēršanu Būvuzņēmējs apņemas veikt par saviem līdzekļiem Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā neparaksta Darbu pieņemšanas nodošanas aktu un arī nesniedz motivētu rakstisku atteikumu ar tajā norādītām pretenzijām par Darbu kvalitāti, uzskatāms, ka Būvuzņēmēja veiktie un attiecīgajā aktā norādītie Darbi ir pieņemti bez iebildumiem un ir apmaksājami saskaņā ar šī līguma noteikumiem Ja Pasūtītājs nepamatoti atsakās pieņemt šajā līgumā minēto pieņemšanas - nodošanas aktu vai arī kavē akta pieņemšanu, neparakstoties par tā saņemšanu, tad tiks uzskatīts, ka attiecīgais akts Pasūtītājam ir iesniegts tā sastādīšanas dienā. 10. NEPĀRVARAMA VARA Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērsts. Pie nepārvaramas varas vai pie ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemto saistību izpildi Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama viņu Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto apstākļu pastāvēšanas apstiprinājumu un to raksturojumu Nepārvaramā vara ir spēkā, ja vienlaicīgi pastāv sekojoši apstākļi: tie ir ārpus Pasūtītāja un Būvuzņēmēja kontroles; rodas pēc Līguma parakstīšanas; apdraud Līguma saprātīgu darbību un tā izpildi. 5

6 10.4. Par ārpus Būvuzņēmēja un/vai Pasūtītāja kontroles esošiem apstākļiem var uzskatīt tikai tādus ārkārtējus apstākļus, kas rodas neatkarīgi no abu Pušu labas gribas, un nav radušies tos deklarējošās puses vainas dēļ Nepārvaramas varas gadījumā Būvuzņēmējs un/vai Pasūtītājs nebūs atbildīgi par daļēju vai pilnīgu šī Līguma izpildi vai neizpildi šajā Līgumā minētajos termiņos Pusei, kas deklarē nepārvaramas varas apstākļus, nekavējoties par šo apstākļu iestāšanos ir jāziņo otrai pusei, kā arī, ja tas iespējams konkrētajā situācijā 5 ( piecu) dienu laikā ar ierakstītu sūtījumu (vēstuli) ir jādara tai zināms (vai jāiesniedz rakstisks paziņojums (tieši)) par radušos situāciju Pusēm šādos apstākļos ir jādara viss iespējamais, lai radušos situāciju vērstu uz labu, un turpmāk būtu iespējami šī Līguma izpilde Pusēm 10 (desmit) dienu laikā, savstarpēji vienojoties, jāpieņem lēmums par turpmāku šī Līguma izpildi vai neizpildi. Šāda vienošanās Pusēm slēdzama rakstveidā. 11. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt savstarpēji vienojoties, bet ja vienošanās nav panākta, Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 12. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI Būvuzņēmējs apņemas paveikt Būvdarbus līdz 2015., bet tikai pie nosacījuma, ka Pasūtītājs ir laicīgi nodevis darbu izpildes fronti, par ko ir parakstīts darba frontes pieņemšanas-nodošanas akts un samaksājis avansu līgumā noteiktajā kārtībā Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi Līgumā noteiktajos termiņos Būvuzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ: ja LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tiek izdarītas izmaiņas Būvdarbu apjomā; ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar Būvdarbu izpildes apturēšanu; ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Būvuzņēmēja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs ir nekavējoties (divu darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Būvdarbu izpildes termiņiem; ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi Ja Pasūtītājs kavē maksājumu veikšanu Ja Būvdarbu izpildes termiņš tiks pagarināts šī Līgumā punktos noteiktajos gadījumos, un Būvuzņēmējam radīsies tiešie izdevumi darbu izpildes pagarinājuma dēļ, Pasūtītājs apņemas atlīdzināt tos par saviem līdzekļiem Būvuzņēmējam nav tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst. 6

7 13. LĪGUMA IZBEIGŠANA Līgums var tikt izbeigts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu vai tā daļu rakstveidā par to paziņojot Būvuzņēmējam, gadījumos: ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro LR normatīvo aktu prasības, vai neveic darbus Līgumā (Darbu veikšanas kalendārajā grafikā) noteiktajos termiņos ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu; ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu, vai pret viņu ir ierosināts tiesiskās aizsardzības process/ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem un apmaksā Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie veikti, atbilst Līgumam un ir tālāk izmantojami Būvuzņēmējam ir tiesības apturēt darbus Objektā un pirms termiņa pārtraukt Līgumu un pieprasīt no Pasūtītāja tiešo izdevumu apmaksu, ja: Pasūtītājs nenodeva Būvdarbu zonu; Pasūtītājs aizskāvēja jebkādu Līgumā paredzēto samaksas termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) darba dienām; Pasūtītājs rakstiski apturējis Būvdarbus vairāk par 60 (sešdesmit) dienām. 14. ĪPAŠUMA TIESĪBAS Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz Būvuzņēmēja paveiktajiem Būvdarbiem, visiem izmantotajiem materiāliem, pēc galīgā Būvdarbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un pilnīgas Būvdarbu apmaksas, kā arī sagatavotu, un ar Būvdarbu saistīto dokumentāciju (projekta, aprēķinu, rasējumu, tehnisko un cita veida informāciju). Pēc Būvdarbu izpildes Būvuzņēmējs visu ar Būvdarbu izpildi saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam. Līguma izbeigšanas gadījumā īpašuma tiesības uz dokumentāciju, Būvdarbiem un visiem izmantotajiem materiāliem pāriet Pasūtītāja īpašumā, ja par Būvdarbiem un materiāliem ir samaksāts. 15. CITI NOTEIKUMI Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījuši abu Pušu pilnvaroti pārstāvji Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu, trešajai personai, bez rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību Pušu pārstāvji šī Līguma izpildes laikā: No Pasūtītāja puses: No Būvuzņēmēja puses: Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski noformētiem un nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā, vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā. 7

8 15.6. Mainot juridiskās adreses vai bankas rekvizītus, Pusei par notikušajām izmaiņām otrai Pusei ir jāpaziņo 5 (piecu) darba dienu laikā. Pretējā gadījumā vainīgā Puse pilnībā atlīdzina otrai Pusei nodarītos vai tādējādi radušos zaudējumus Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas Līgums sagatavots un parakstīts latviešu valodā uz 8 (astoņām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Būvuzņēmēja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 16. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI Pasūtītājs: Biedrība "Ozolciema māja 10/5 Būvuzņēmējs: SIA Vencon Vien. reģ.nr Reģ. Nr Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058 Rostokas iela 28-22, Rīga, LV-1029 Banka: A/S SWEDBANK Konts: LV24HABA Banka: Konts: Sergejs Bogdanovs valdes locekle J.Horunžina Vija Kravčonoka Pjotrs Kurtukovs Uldis Matvejs 8

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Rīgā, 2017. gada 28. augustā Valsts sabiedrība

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc APSTIPRINĀTS Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2010.gada 29. novembra sēdē, protokols Nr. 1 Iepirkuma Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukcija ELFLA projekta Latvijas Lauku

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie LĪGUMS Nr. 02-04/201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā 2018. gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs LV40003334410,

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI... 2 1.1. POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA... 2 1.2. POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒŠANA... 2 1.3. IEKŠĒJO NORMATĪVO DOKUMENTU IZSTRĀDE

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību At

IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību At IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Sarunu procedūras noteikumi

Sarunu procedūras noteikumi VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par elektrolīniju montāžas elementu pirkumu un piegādi) Rīgā 2018.gada 2.augustā AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA Elko, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde NOLIKUMS 1 APSTIPRINĀTS Iepirkuma komisijas 2013. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 12) 1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā 2017. gada 01.martā Nr. VS/2017-064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, 2014. gada 1. jūlijā I. Vispārīgie noteikumi 1. Šis starpsavienojuma pamatpiedāvājums, tālāk tekstā Pamatpiedāvājums, kurš sastāv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Dzintaru koncertzāle

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

LĪGUMS Nr. par šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgā Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta

LĪGUMS Nr. par šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgā Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta LĪGUMS Nr. par šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgā Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums Akciju sabiedrība Latvijas

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

klienta statusa noteikšanas politika

klienta statusa noteikšanas politika AKCEPTĒTS Rigensis Bank AS Valdes priekšsēdētājs Ņikita Monahovs 2014.gada 12.jūnija valdes sēdes protokols Nr.07/22 APSTIPRINĀTS Rigensis Bank AS Padomes 2014.gada 12. jūnija sēdē Protokols Nr.9 KLIENTA

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. Par Nodomu vienošanās noslēgšanu ar SIA Gallusman. ZIŅO:

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr. 2.-7.1./20 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Rīga

Rīga IZSOLES NOLIKUMS nekustamajam īpašumam: Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 94 A Rīgā 2018. gada 23. martā 1. Vispārīgie noteikumi. 1.1. Šis nolikums (turpmāk izsoles nolikums) nosaka kārtību, kādā izsludināma

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk