Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts:

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts:"

Transkripts

1 Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts: Mājas lapa: Preiļu 1. pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMS 2016./2017.m. g. Direktore: Nora Šņepste

2 5.2. Mācību saturs Iestādes īstenotās izglītības programmas Skolā tiek īstenotas piecas izglītības programmas: 1. vispārējās pamatizglītības programmu (kods ), licence Nr. V-4434 speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods ), licence Nr. V speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods ), licence Nr. V pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods ), licence Nr. V speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods ). licence Nr. V-8879 (skat. Visi pedagogi darbā izmanto VISC piedāvātos programmu paraugus atbilstoši valsts pamatizglītības standartam, veicot nepieciešamās korekcijas. Visas mācību priekšmetu programmas tiek īstenotas atbilstoši licencētajai izglītības programmai. Skolas pedagogiem ir atbilstoša pedagoģiskā izglītība (skat. Katra klases audzinātāja darba plāns atbilst skolas licencētajai izglītības programmai. Pedagogi izprot un spēj paskaidrot savu mācību priekšmetu standartos noteiktos mērķus un uzdevumus, plāno mācību satura apguves secību, zina izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību, kā arī lieto standarta prasībām atbilstošas mācību metodes un mācību līdzekļus. Pedagogi veido individuālos mācību priekšmetu satura apguves plānojumus. Plānojumā tiek veiktas korekcijas, ja tas nepieciešams skolēnu mācīšanās tempa vai vielas apguves grūtību dēļ. Visi skolotāji ir beiguši kursus darbam ar speciālās programmas bērniem. Plānojot laiku temata apguvei, skolotāji izmanto skolas piedāvātās iespējas darbam ar talantīgajiem skolēniem un skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Tiek plānoti mācību priekšmetu konsultāciju laiki. Skolas metodiskajās komisijās tiek plānots, ar kādiem mācību līdzekļiem strādās izglītojamie un pedagogi, par to katra mācību gada noslēgumā tiek informēti vecāki. Novitātes mācību priekšmetu standartos pedagogi pārrunā skolas metodisko komisiju sēdē. Vadība pārrauga un koordinē mācību priekšmetu programmu izvēli. Stundu saraksts tiek veidots saskaņā ar mācību plānu, skolēnu mācību slodze nepārsniedz Izglītības likumā noteiktās prasības.

3 5.3.Mācīšana un mācīšanās Mācīšanas kvalitāte Mācību procesā skolotāji izmanto daudzveidīgas daudzveidīgas mācību metodes un paņēmienus, lai skolēniem būtu skaidri mācīšanās mērķi un kritēriju labam sasniegumam, kā arī iespēja novērtēt sasniegto rezultātu. Zināšanas un jaunapgūtās prasmes tiek lietotas daudzveidīgos kontekstos, tai skaitā ar reālo dzīvi saistītos mācītais ir nepieciešams un izmantojums. Skolēniem tiek nodrošināta socializēšanās, veicot ne tikai individuālus uzdevumus, bet arī strādājot pāros un grupās, Tiek izmantotas alternatīvās mācību stundas, kas nodrošina saikni ar reālo dzīvi Skolā ir bezvadu interneta pieslēgums, trīs interaktīvās tāfeles un katrā mācību kabinetā ir projektori, kas ļauj skolotājiem brīvi izmantot jaunāko tehnoloģiju piedāvātās iespējas mācību procesa dažādošanai. Skolā ir bezvadu interneta pieslēgums, trīs interaktīvās tāfeles un viens pārnēsājamais projektors, kas ļauj skolotājiem brīvi izmantot jaunāko tehnoloģiju piedāvātās iespējas mācību procesa dažādošanai. Skolēni jēgpilni izmanto mūsdienu tehnoloģijas savām ikdienas un mācību vajadzībām spēj atrast informāciju, analizēt un dalīties ar to. Stundu vērojumi ļauj secināt, ka skolotāju darbība mācību stundās ir mērķtiecīga, skaidrojumi ir piemēroti mācītajai tēmai, skolēniem tiek izskaidroti darba mērķi un paredzamie rezultāti. Skolotāji rosina skolēnus izteikt un pamatot savu viedokli, sniedz atbalstu mācību darbā radušos problēmu risināšanā. Mācību priekšmetu skolotāji ir papildinājuši savas zināšanas dažādos semināros un tālākizglītības kursos. Skolotāji regulāri izvērtē mācīšanas procesa veiksmes un neveiksmes, sniedz priekšlikumus nepieciešamo uzlabojumu veikšanai Mācīšanās kvalitāte Skolotāji rosina izglītojamos strādāt mērķtiecīgi, izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu apguvē, vērtēt savu un citu izglītojamo darbu. Skolēniem tiek nodrošināta socializēšanās, veicot ne tikai individuālus uzdevumus, bet arī strādājot pāros un grupās, Tiek izmantotas alternatīvās mācību stundas, kas nodrošina saikni ar reālo dzīvi. Skolēni, kuriem ir grūtības mācībās, saņem, atbalsta personāla (psihologs, logopēds, speciālie pedagogi) palīdzību. Skolēni labprāt piedalās dažādos ar mācību priekšmetu saturu apguvi saistītos pasākumos mācību olimpiādēs, konkursos, priekšmetu nedēļu pasākumos, dažāda veida radošu darbu veikšanā. Skolēni prot izmantot skolas piedāvātās iespējas (bibliotēka, datorklase, atbalsta personāla un priekšmetu skolotāju konsultācijas) savu mācīšanās rezultātu uzlabošanā.

4 Skolotāji aicina skolēnus uzņemties atbildību par saviem mācīšanās rezultātiem, regulāri veikt sava darba pašvērtējumu, strādāt radoši un savā attieksmē pret skolu un mācību procesu ievērot skolas vērtības (mērķtiecība, neatlaidība, atbildība, godīgums un cieņa), tomēr ne vienmēr skolēni izprot vērtību nozīmi un spēj to demonstrēt praktiskā rīcībā. Skolēniem ir zināmas mācīšanās procesam izvirzītās prasības, tomēr ne vienmēr tās tiek ievērotas. Dažiem skolēniem ir nepieciešama papildus motivācija, lai veiktu savus pienākumus un aktīvi iesaistītos mācīšanās procesā. Informācija par skolēnu sasniegumiem tiek uzkrākta mācību sociālajā tīklā e klase. Skolēni mācās prognozēt un izvērtēt savus mācību sasniegumus. Skolēnu ieguldītais darbs savu mācīšanās sasniegumu uzlabošanā tiek regulāri pamanīts un novērtēts. Informācija par sasniegumiem ikdienas darbā atspoguļojas skolotāja motivējoša ieraksta veidā skolēnu e klases dienasgrāmatā. Mācību semestru noslēgumā skolēni saņem pateicības par apzinīgu un mērķtiecīgu darbu Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Skolēnu mācību sasniegumi tiek vērtēti, ievērojot valstī noteikto un skolā izstrādāto skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Ikdienas vērtēšanas procesā izmantotās metodes un paņēmieni atbilst skolēnu vecumam un mācību priekšmeta specifikai. Mācību priekšmetos paredzētie tēmu noslēguma darbi tiek atspoguļoti pārbaudes darbu grafikā. Priekšmetu skolotāji iepazīstina skolēnus ar pārbaudes darbu vērtēšanas kritērijiem. Skolotāji pamato skolēnu veikto darbu vērtējumu, skolēni tiek aicināti izvērtēt pārbaudes darbos pieļautās kļūdas, uzlabot savu vērtējumu, tomēr ne visi skolēni izmanto šo iespēju. Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek uzkrāta mācību sociālajā tīklā e klase, skolēniem un vecākiem ir iespēja katru dienu iegūt informāciju par mācību sasniegumiem. Priekšmetu skolotāji un klašu audzināji izmanto dažādus veidus, lai informētu vecākus par skolēnu mācību sasniegumiem- individuālas sarunas, ierakstus dienasgrāmatā, sekmju izrakstus u.c.

5 5.4. Izglītojamo sasniegumi Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Skolēnu sasniegumi ikdienā tiek vērtēti visaptveroši, skaidri un precīzi katrā ikdienas vai valsts pārbaudes darbā. Mācību darbs vērsts uz to, lai skolēns labi apgūtu katrā klasē plānotās mācību priekšmetu standarta prasības un iegūtu kvalitatīvu pamatizglītību. Pedagogi un skolas vadība koordinē un analizē skolēnu sasniegumus un seko izaugsmei. Rezultāti tiek apkopoti semestra un mācību gada nobeigumā, kā arī periodiski pēc dažādiem skolas vai valsts pārbaudes darbiem mācību gada laikā. Skolotāji stimulē skolēnus aktīvam mācību darbam stundās, kā arī papildus darbam individuālajās nodarbībās. Vairumam skolēnu ikdienas mācību sasniegumos ir pietiekams un optimāls līmenis. Apkārtējā sociālā vide, vispārējā situācija valstī nerosina skolēnus tiekties pēc augsta zināšanu līmeņa. Viņi zina, ka arī jaunieši ar nepietiekamām zināšanām var saņemt labu atalgojumu. Ir atsevišķi skolēni, kuriem vispār nav mācību motivācijas, tāpēc mācību priekšmetos, kuros nepieciešams regulārs mācību darbs gan stundās, gan mājās, ir nepietiekams zināšanu līmenis. Darbā ar šiem skolēniem tika iesaistīti visi iespējamie skolas un ārpusskolas resursi. Procentuāli rēķinot skolēnu sasniegumus mācību priekšmetos, arī viens skolēns būtiski ietekmē kopīgos rezultātus. Pedagogi atbildīgi seko mācību sasniegumu dinamikai, strādā pie izglītojamo mācību motivācijas radīšanas un pilnveidošanas savā priekšmetā, strādā papildus diferencēti un individuāli, lai novērstu nepietiekamos vērtējumus priekšmetā un uzlabotu mācību sasniegumu kvalitāti. Tiek veicināta un atbalstīta talantīgo izglītojamo piedalīšanās mācību priekšmetu olimpiādēs, dažādos konkursos un projektos. Skolotāji individuāli strādā ar spējīgākajiem skolēniem, lai sekmētu viņu izaugsmi. Mācību gada beigās skolēni, viņu vecāki, pedagogi par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās tiek apbalvoti, izsniedzot skolas vai novada pateicības un pārsteiguma balvas. Skolā ir nodrošināta konsultāciju pieejamība visiem izglītojamiem. Konsultāciju grafiks apskatāms skolas informācijas zonā. Skolēniem, kuriem mācīšanās sagādā grūtības vai kuri ilgstoši slimojuši, tiek piedāvātas iknedēļas konsultācijas, kuras izglītojamie cenšas apmeklē. Tā kā skolā tiek realizēta speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgas attīstības traucējumiem ( ) un speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem ( ), tad visiem skolēniem ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumi. Katram skolēnam pēc vienota parauga ir izstrādāts individuālās attīstības plāns, kas tiek koriģēts atbilstoši sasniegumu dinamikai. Mācību procesā notiek cieša sadarbība ar vecākiem, psihologu, logopēdu.

6 Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos Skola uzskaita un analizē skolēnu sniegumu valsts pārbaudes darbos, veic rezultātu salīdzināšanu ar vidējiem rezultātiem valstī. Valsts pārbaudes darbu rezultāti tiek analizēti Pedagoģiskās padomes sēdēs. Analizējot pārbaudes darbus, tiek konstatēti skolēnu sasniegumi, salīdzinot tos ar skolēnu sasniegumiem mācību gada laikā, tiek izvērtēts atsevišķu uzdevumu, prasmju apguves līmenis, norādīti uzdevumi turpmākās darbības rezultātu paaugstināšanai. Skolēnu mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos ir stabili. Vairākumā mācību priekšmetu vidējie rezultāti nedaudz pat augstāki nekā vidējie rādītāji valstī. Diagnosticējošs darbs ar kombinētu mācību saturu 3.kl. Latviešu valoda Mērķis - novērtēt 3.klašu izglītojamo zināšanas un prasmes ar nolūku tās pilnveidot. Diagnosticējošo darbu veica 49 skolēni. 11 skolēniem tika piemēroti atbalsta pasākumi.

7 3.klašu skolotāju secinājumi: Darbs prasīja labu lasītprasmi un uzmanību Daudziem palika nepamanītas nianses /nemaini vārda formu, ieraksti atbilstošo figūru garumus/ Matemātikā pārāk aizrāvās ar galvas rēķiniem Darbs nebija vienkāršs tekstos diezgan daudz sarežģītu vārdu, kurus cittautiešiem ar nepietiekamu vārdu krājumu bija grūti izprast. Bērniem ar nepietiekamu lasīšanas ātrumu, daudz laika aizņem teksta lasīšana /pilna A4 lapa/ un tā satura izpratne. Domraksta plāns tiek piedāvāts jautājuma teikumu formā, bērni redzot jautājumus, sniedz atbildes vienā teikumā, nevis stāsta savas domas par tematu. Latviešu valodā dažiem uzdevumiem nepārdomāti un sarežģīti uzdevumu nosacījumi skolēniem un laikietilpīgi labošanai skolotājam. Matemātikā darbs izveidots ar konkrētiem noteikumiem, izprotams, daudzpusīgs prasa plašas zināšanas. Matemātikas diagnosticējošā darba uzdevums /aprēķināt pamatdaļu no mērvienības/ ir sarežģīts 3.klases skolēnam klašu skolēnu rezultāti konkursos un mācību priekšmetu olimpiādēs 2016./17. m. g. (

8 Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6. klasei 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% Valstī P1.p % 10.00% 0.00% Lasīšana Valodas Klausīšanās Rakstīšana Runāšana Kopā kompetence Eksāmena darbs latviešu valodā 9. klasei Vidējais rezultāts latviešu val. eksāmenā (pēc urbanizācijas) 69.02% 67.14% 65.18% 71.03% Riga Pilsētas Lauki Preiļu 1. pamatsk.

9 Vidējais rezultāts latviešu val.(salīdzinājums pēc skolas tipa) 65.64% 66.67% 55.38% 67.99% 72.86% 71.03% Pamatskola Vidusskolas Vakarskolas Ģimnāzijas Valsts ģimnāzijas Preiļu 1. pamatsk. Salīdzinot un izvērtējot gūtos rezultātus latviešu valodas eksāmenā Preiļu 1. pamatskolā un valstī, var secināt, ka rezultāti ir labāki nekā citās skolās, izņemot Valsts ģimnāzijās. Labus rezultātus palīdz sasniegt papildus stundas, t.i., fakultatīvās nodarbības katrai 9. klasei. Ievērojama nozīme ir skolēnu motivācijai gatavoties katrai mācību stundai, līdz ar to skolotāji pievērš ļoti lielu uzmanību uzdevumu veidošanai, to dažādībai, sasaistei ar skolēna ikdienu un vajadzībām lasītprasmē, rakstītprasmē un oratorikā. Vērtēšana ir mācību procesa būtiska sastāvdaļa, kuras mērķis ir skolēna personības pilnveidošana un izaugsme. Latviešu valodas un literatūras skolotāji nodrošināja vērtējuma atbilstības principu, dodot skolēnam iespēju apliecināt savas zināšanas un prasmes visiem mācību sasniegumu vērtēšanas līmeņiem atbilstošos uzdevumos, jautājumos, piemēros un situācijās; vērtējuma noteikšanai izmantoja veidu dažādības principu, izmantojot pārbaudes rakstos, mutvārdos un kombinēti, individuālo un grupas sasniegumu vērtēšanu un dažādus pārbaudes darbus ( piem., diagnosticējošie darbi, kontroldarbi, praktiskie darbi, projektu darbi, ieskaites, radošie darbi). Viss metodiskās komisijas darbs tika pakārtots doto uzdevumu un mērķu sasniegšanai. Pamatizglītības standartā izvirzītās prasības visos mācību priekšmetos tika izpildītas. To apstiprina gan Valsts pārbaudes darbu rezultāti, gan skolēnu sasniegumi dažāda līmeņa olimpiādēs un konkursos.

10 Diagnosticējošais darbs 6.klasēm matemātikā (statistiskā analīze) Salīdzinājums pēc urbanizācijas Secinājumi: darba rezultāti uzrādīja problēmas, kurām jāpievērš lielāka uzmanība turpmākajā mācību procesā lasītprasmes attīstība, darbības ar skaitļiem, daudz neuzmanības kļūdu. 6. klašu skolēniem, ņemot vērā pusaudžu personības attīstības procesu, jāpievērš lielāka uzmanība mācību motivācijas veicināšanai un ieinteresētības pēc augstākiem mācību sasniegumiem, veidošanas procesam. Mācību gada laikā tika realizēta cieša sadarbība ar skolas atbalsta personālu. Lai gūtu pēc iespējas augstvērtīgākus mācību sasniegumus, ir jābūt labai sadarbībai starp skolotāju, skolēnu un vecākiem, taču ne vienmēr tiek gūts atbalsts no skolēnu vecākiem. 6. klašu skolēniem diagnosticējošo darbu pildot, 12 skolēniem bija piemēroti atbalsta pasākumi.

11 Diagnosticējošais darbs matemātikā 8. Klasei Salīdzinājums pēc urbanizācijas Rīga Republikas pilsētas Pilsētas Lauki Preiļu 1. pamatsk. Secinājumi šī gada astotajās klasēs daudz pūļu bija jāvelta pamatprasmju apguvei, pareizas matemātikas valodas lietošanai, matemātikas jēdzienu izpratnei. 9.klašu valsts pārbaudes darbu rezultātu statistiskā analīze 2016./2017. m. g. Matemātikā 9. klasei Salīdzinājums pēc urbanizācijas

12 Analizējot mācību gada rezultātus matemātikā, jāsecina, ka lielāka vērība jāpievērš skolēnu mācību motivācijas uzlabošanai un atbildības par sasniegtajiem mācību rezultātiem aktualizēšanā. Lielāks akcents būtu jāliek uz sadarbības veicināšanu ar skolēnu vecākiem un jācenšas viņus intensīvāk iesaistīt skolas dzīvē un dažādu problēmu risināšanā, jāturpina darbs pie speciālās programmas izpildes darba metožu pilnveidošanas. Realizējot speciālo programmu skolā, skolotāji veido atgādnes un materiālus, kas veicina matemātikas apguvi skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. Lai dažādotu mācību metodes un iesaistītu skolēnus mācību procesa veidošanā, skolotāji piedāvāja izstrādāt radošos un pētnieciskos darbus matemātikā, veidot prezentācijas, piedalīties dažādos ārpusskolas organizētos konkursos, kā arī mācību priekšmeta olimpiādēs: (skat. Latvijas vēsture 9. klasei 2016./2017.m.g. Latvijas vēstures eksāmens salīdzinājums pa daļām daļa 2.daļa 3.daļa KOPĀ P1P LATVIJA 2016./2017.m.g. Latvijas vēstures eksāmena rezultātu salīdzinājums pēc urbanizācijas P1P Rīga REP.PILS PILSĒTAS LAUKI

13 Kopumā eksāmenu rezultāti atbilst skolēnu mācību darbam un gada vērtējumiem. Atšķirība, ja ir, tad parasti par vienu vērtējumu. Saglabājas tendence, ka skolēniem ar zemāku gada vērtējumu, eksāmenā veicas labāk. Domājams, ka tas saistās ar eksāmena sastādīšanas specifiku (orientēts uz vidējo līmeni), arī ar 2. daļas ( avotu) uzdevumiem, kas šogad bija ar salīdzinoši zemāku grūtības pakāpi. Šogad bija vairāk augstu un optimālu vērtējumu, īpaši 9.b klasē, seko 9.c klase, kas atbilst arī šo klašu kopējam mācību darbam gan semestros, gan gadā. Zemāki vērtējumi bija 9.a klasē, jo šīs klases skolēnu mācību darbs bija vājāks. Nepietiekamu vērtējumu nebija. Lielākas grūtības atsevišķiem skolēniem sagādāja 3.daļa esejas rakstīšana. Tas saistās ar kopējo tendenci, proti, skolēnu lasītprasmes problēmām un līdz ar to mazu vārdu krājumu. Protams ir bērni, kas eksāmenam arī mobilizē visus spēkus, pat ja gadā kādu iemeslu dēļ slinko (subjektīvs faktors) Salīdzinot ar valstī uzrādīto rezultātu, Preiļu 1.pamatskolas skolēni ir uzrādījuši labāku rezultātu 3.daļā, bet kopumā vājāks rezultāts 2.daļā. Gatavojoties eksāmenam, lielāka vērība jāpiegriež atkārtošanai (tabulas, shēmas u.c.) 2.semestrī, kā arī eseju rakstīšanas prasmju attīstībai. DABASZINĪBAS - diagnosticējošais darbs 6.klase Kārtoja 54 skolēni: A 5; O 24; P 22;N 3; augstākais izpildes % (2) - 93%; zemākais izpildes % (2) - 27%

14 DABASZINĪBAS - diagnosticējošais un gada vērtējums Gada vērtējums ir atbilstošs skolēnu izpratnei par procesiem dabaszinātnēs. Daži skolēni aizmirst izpildīt darbus, kuri paredzēti pildīt ilgāku laiku. Praktiskajos daros grūtības sagādā izlasīt un atlasīt vajadzīgo informāciju. Ļoti daudzi skolēni prot veiksmīgi noformēt pētījumus gan prezentāciju, gan teksta formātā, izmantojot datoru vai rakstot rokrakstā. Liela daļa skolēnu nespēj koncentrēties ilgākam darbam gribas paveikt ātri un tūlīt, neskatoties uz pieļautajām kļūdām. DABASZINĪBAS diagnosticējošais darbs pēc urbanizācijas valstī - Skolēni pirmo reizi darbu pildīja tiešsaistē. Daži uzdevumi netika izpildīti - iegūti 0 punkti, tāpēc arī rezultāts ir šāds.

15 DABASINĪBAS diagnosticējošais darbs 9.klasei pēc urbanizācijas valstī SECINĀJUMI par diagnosticējošajiem darbiem 6. un 9. klasē: Lai novērstu būtiskākās kļūdas šāda veida un ikdienas darbos, jāturpina: Izmantojot, dažādus paņēmienus, katrā stundā veicināt skolēniem lasītprasmi un izpratni par izlasīto tekstu. Pievērst lielāku uzmanību visu dabaszinātņu priekšmetu skolotāju sadarbībai. Skaidrot skolēniem pētniecisko prasmju pamatus. Vairāk uzmanības pievērst dabas procesu skaidrojumiem, izejot no vairāku dabaszinātņu aspektiem. Mācīt skolēniem izmantot visu informāciju, kas uzdevuma tekstā pieejama. Gada un diagnosticējošā darba vērtējums lielākoties ir atbilstošs skolēnu izpratnei par procesiem dabaszinātnēs. Praktiskajos darbos grūtības sagādā izlasīt un atlasīt vajadzīgo informāciju, arī diagnosticējošajā darbā daži skolēni nespēj atlasīt nepieciešamo informāciju. Liela daļa skolēnu nespēj koncentrēties ilgākam darbam gribas paveikt ātri un tūlīt, neskatoties uz pieļautajām kļūdām. Daži skolēni neiedziļinās, neuzmanīgi lasa vai vispār nelasa uzdevumu noteikumus. Uzdevumi, kuros jāsecina pēc izlasītā teksta, bija neprecīzas atbildes. Dažiem skolēniem grūtības sagādāja iedziļināšanās diagrammās un tabulās, lai sniegtu precīzas atbildes. Dažiem 6.klašu skolēniem problēmas radīja 13;14;15 uzdevumi par Saules sistēmu, iespējams, ka nav izpratnes par attālumiem. Tā kā 6.klašu skolēni darbu pirmo reizi pildīja tiešsaistē, steiga un neuzmanība dažiem bija iemesls, lai neiegūtu augstākus izpildes procentus. Iespējams, dažiem nav svarīgi iegūtie procenti, jo tas nav vērtējams ballēs, pie kurām skolēni ir pieraduši.

16 Eksāmens svešvalodā Eksāmens krievu valodā ( kā svešvalodā) nokārtots ļoti labi. Darbu izpilde augstākais līmenis 98,5%, zemākais līmenis 62,5%. 3 skolēniem augstākais vērtējums 10 balles. Gada un eksāmena vērtējumi lielākoties sakrīt. Tikai 3 skolēniem gada un eksāmena vērtējums atšķiras par 2 ballēm tiem skolēniem, kuri gada laikā nestrādāja atbilstoši savām spējām ( eksāmenā vērtējums augstāks). Vislabāk izpildīta klausīšanās daļa 92,5%.Valodas lietojuma daļas 1.uzdevums (testa veida) veikts ļoti labi, toties 2. Uzdevumā daudzi skolēni kļūdījušies personu vietniekvārdu formu lietošanā, un šoreiz tās bija sarežģītas. Lasīšanas daļas 1.uzdevumā ( apgalvojumi jā/nē) skolēni strādājuši neuzmanīgi lasītprasmes trūkums. Rakstīšanas daļas 2.uzdevumā vēstulē- daudz kļūdu vēstules teksta noformējumā. Gan rakstīšanas, gan runāšanas daļas uzdevumos bija jānosauc latviešu un krievu nacionālie ēdieni, grūtības sagādāja latviešu nacionālo ēdienu nosaukšana. Turpmāk rosināt uzdot dažāda veida uzdevumus. Krievu valodas eksāmena rezultāti 9.kl /2017.m.g. 100% 90% 90% 88% 93% 92% 80% 81% 83% 77% 76% 73% 81% 77% 77% 77% 83% 82% 77% 70% 60% 64% 62% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lasīšana Klausīšanās Valodas liet. Rakstīšana Runāšana Kopā 9.b (10) 9.c (11) valstī

17 100% 90% 80% 70% Angļu valodas eksāmena rezultāti 9.kl /2017.m.g. 92% 90% 90% 88% 87% 85% 85% 86% 85% 82% 80% 81% 80% 81% 79% 76% 77% 75% 76% 74% 72% 66% 64% 64% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lasīšana Klausīšanās Valodas liet. Rakstīšana Runāšana Kopā 9.a (8) 9.b (12) 9.c (8) Valstī Rakstīšana lielākā skolēnu kļūda ir neprecīza uzdevumu nosacījumu izpilde, galvenokārt tas attiecas uz vārdu skaitu, ko apmēram trešdaļa skolēnu pārsniedz, līdz ar to tiek noņemts 1 punkts. Tas zināmā mērā arī priecē, jo skolēni ir gatavi izteikt savu svešvalodā arī plašāk, ir samērā labs vārdu krājums. Lielākā daļa skolēnu prot pareizi veidot atkāpes, loģiski izklāstīt savu domu. Pozitīvi ir arī tas, ka diezgan maz pareizrakstības kļūdu, bet gramatikā tomēr ļoti maz skolēniem varēja ielikt maksimālo punktu skaitu. Valodas lietojums- labāk veicās 1. uzdevumā, jo tas ir izvēles veida uzdevums. 2. uzdevums ir visgrūtākais eksāmenā, jo tekstā ir jāieliek izlaisti vārdi. Šādu uzdevumu apguvi traucē arī tas, ka mācību grāmatās praktiski tādu nav, līdz ar to skolēniem nav ļoti daudz iespēju tos trenēties. Bet priecē tas, ka šajā uzdevumā skolēni nav atstājuši tukšas vietas un precīzi izpilda uzdevuma nosacījumus, ka tukšajā vietā jāliek tikai viens vārds. Lasīšana- teksti ir diezgan gari un diezgan sarežģīti, piemēram šogad 1. uzdevumā bija teksts par kādas meitenes mobilā telefona dienasgrāmatu( es personā),

18 kas daudziem skolēniem apgrūtināja teksta izpratni. Jāpiebilst-teksta lieluma šifrs varētu būt lielāks, jo diezgan jāsasprindzina acis, lai izlasītu tekstu! 2. uzdevums-tekstā pareizā vietā jāieliek izlaista frāze. Šis uzdevums arī ir viens grūtākajiem, jo daudzas frāzes skolēniem šķiet ļoti līdzīgas, kuras varētu likt daudzās vietās. Klausīšanās- skolēniem ir uzlabojusies klausīšanās prasme, jo viņi klausās mūziku, skatās filmas angļu valodā, līdz ar to arī eksāmenā veicas labāk. Tomēr tur, kur prasa ieklausīties kādā sīkā detaļā, piemēram, skaitlī, tad daudziem skolēniem ir kļūdas Runāšana skolēniem ir plašs vārdu krājums, bet uztraukums liedza dažiem skolēniem savākt vairāk punktu. Mūsdienās bērni vairāk laika pavada pie datora nevis sarunājoties. Turpmāk vairāk skolēniem radināt uzstāties klases priekšā. Otrajā mācību semestrī skolā tika organizētas praktisks angļu sarunvalodas pulciņš klašu skolēniem, kuru Preiļu 1.pamatskolā piedāvā Biedrības "Preiļi izglītotai Latvijai" Eiropas Brīvprātīgā darba brīvprātīgā Preiļos no Nīderlandes Else Bontenbal, " Eiropas Brīvprātīgā darba projekts "KID EVS - Keen In Development" finansē Eramsmus+ programma. Pulciņa mērķis bija veidot vidi un sniegt skolēniem iespējas brīvi sarunāties, jēgpilni un jautri pavadīt laiku, iegūt pārliecību par savām spējām izteikties. Klašu audzinātāji regulāri sadarbojas ar sociālo pedagogu, skolas psihologu un logopēdu.

19 4.4. Skolas darba pašvērtējums 4. pamatjomā Atbalsts skolēniem Preiļu 1. pamatskola īpašu vērību velta izglītojamo adaptācijai skolā, emocionāla un psiholoģiska atbalsta sniegšanai Bērniem skolā ir nepieciešama logopēda palīdzība, lai novērstu skaņu izrunas traucējumus vai labāk apgūtu lasītprasmi un rakstītprasmi. Tā kā runas traucējumi ietekmē bērna visu psihisko attīstību, personības veidošanos un uzvedību, tad jau esošiem runas valodas traucējumiem nedrīkst ļaut padziļināties un nostiprināties. Logopēda uzdevums ir nepieļaut noturīgu mācīšanās traucējumu veidošanos vai vismaz mazināt to izpausmes. 37 Logopēda nodarbības ar skolēniem Bērnu skaits ar valodas traucējumiem Logopēdiskās nodarbības apmeklēja Bērni ar mācīšanās traucējumiem Habilitēti Skolēniem tiek laboti skaņu izrunas traucējumi vai nostiprināta skaņu automatizācija. No 2. klases tiek strādāts ar bērniem, kuriem ir lasīšanas un rakstīšanas grūtības. Vajadzības gadījumā logopēdiskās nodarbības apmeklē bērni, kas mācās pēc speciālās izglītības programmas. Ja nepieciešams, tiek veikta bērna valodas padziļināta izpēte un rakstīti valodas atzinumi valsts, novada pedagoģiski medicīniskajai komisijai un atbalsta pasākumu piemērošanai valsts pārbaudes darbos.

20 Skolas psiholoģe piedāvā skolotājiem un vecākiem dažādas metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas, palīdz izprast, kā bērna attīstība ietekmē viņa mācības un uzvedību, palīdz atrisināt konfliktus un domstarpības mācību procesā, palīdz iemācīties un apgūt veiksmīgas saskarsmes iemaņas, sniedz psiholoģisko atbalstu skolai un ģimenei krīzes situācijās, palīdz bērniem 1. un 5.klasē pārvarēt adaptācijas grūtības, kuras rodas bērniem, ja viņiem tiek izvirzītas jaunas prasības un mainās mācību vide un skolotāji. 170 Skolēnu individuālā konsultēšana (skolas psihologs) Mācību grūtības Savstarpējo attiecību veidošanas problēmas Vardarbība Citas problēmas

21 Skolēnu konsultēšana grupās (skolas psihologs) Savstarpējo attiecību veidošana Citas tēmas vai problēmas Individuālās konsultācijas (Sociālais pedagogs) Skolēni Vecāki

22 84 Sociālā pedagoga darbība /2017.mācību gada laikā tika turpināts sociālpedagoģiskais darbs ar skolēniem, kuriem ir ģimenes problēmas, atkarības problēmas, neapmierinošas sekmes mācībās, neattaisnoti stundu kavējumi, skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, uzvedības traucējumi un citas problēmas. Darbā ar sociālā riska grupas audzēkņiem tika iekļautas individuālās konsultācijas, pārrunas ar bērniem, vecākiem, skolotājiem. Konsultāciju un pārrunu laikā lietoju tādas metodes kā intervija, nepabeigtā teikuma metode, situācijas analīze. Izmantoju arī aktīvās klausīšanās metodi, lai palīdzētu bērniem izteikt savas vēlmes un atklāti izrunāties par savām problēmām. Risinot dažādas problēmsituācijas notika sadarbība ar dažādām pašvaldības un valsts iestādēm (Valsts policija, pašvaldības policija, bāriņtiesa, sociālais dienests u.c.) Katru mēnesi tiek uzskaitīti izglītojamo neattaisnoti stundu kavējumi, sadarbībā ar klašu audzinātājiem tiek noskaidroti iemesli un izglītojamajiem tiek sniegts atbalsts šo problēmu risināšanā. Vecāk regulāri tiek informēti par viņu bērnu kavējumiem. Šajā mācību gadā pozitīvs vērojums bija tas, ka samazinājies izglītojamo skaits, kas neattaisnoti kavē mācību stundas. Sadarbojoties ar klašu audzinātājiem, vecākiem, skolas atbalsta komandu, izglītojamais, kurš bija neattaisnoti kavējis mācību stundas, kavēšana tika mazināta vai pārtraukta. Tādā veidā pagājušajā mācību gadā skola paša saviem spēkiem atrisināja problēmas, kas bija saistītas ar stundu kavēšanu un nevajadzēja piesaistīt citu institūciju palīdzību.

23 Nākošajā mācību gadā iecerēts strādāt pie izglītojamo savstarpējo attiecību pilnveidošanas. Jo nākas risināt ļoti daudzas konfliktsituācijas, kas radušās savstarpējās cieņas trūkuma dēļ, neprasmes sadarboties un risināt nesaskaņas. Skolas audzināšanas darbs ir mērķtiecīgs process, kurā tiek veidota un attīstīta skolēna personība, attieksme pret cilvēku, darbu, kultūras vērtībām, dabu, sabiedrību un valsti. Audzināšanas darbs tiek mērķtiecīgi plānots atbilstoši skolas prioritātēm. Pedagogi organizē gan klases, gan skolas, gan ārpusskolas pasākumus kopā ar skolēniem. Mācību gada sākumā tiek saskaņoti audzināšanas darba uzdevumi un pasākumi, kā arī uzklausīti klašu audzinātāju priekšlikumi audzināšanas darba uzlabošanai. Skolā ir savas tradīcijas ārpusstundu pasākumu organizēšanā. Klases audzinātāji katru gadu izstrādā klases stundu tematisko plānu, kurā tiek iekļauti temati par drošību, ētikas un morāles jautājumiem, par karjeras izvēli,par latviešu tautas tradīcijām. Nepieciešamības gadījumā klases audzinātāji veic korekcijas klases stundu tematiskajā plānā. Skolēni savus priekšlikumus skolas darba pilnveidošanai izsaka skolas direktorei, klases audzinātājiem.pasākumi ir mērķtiecīgi vērsti uz labuma sniegšanu sabiedrībai. Mācību gada beigās klašū audzinātāji veic izvērtējumu par audzēkņu mācību sasniegumiem un līdzdarbību ārpusstundu pasākumos. Klašu audzinātāji apkopo mācību sasniegumus un ārpusstundu aktivitātes par savu audzināmo klasi. Skolēniem ir iespēja apliecināt savus talantus ne tikai skolas pasākumos, bet arī pagastā, novadā un valstī. Mūsu skolēni ir gūst godalgotas vietas dažādās ārpusstundu aktivitātēs gan skolā, gan novadā un valstī (skat. Skolēni uzrādījuši labus sasniegumus sporta sacensībās (skat.

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

Rīgas domes Izglītības, Jaunatnes un sporta departaments Vidzemes priekšpilsētas nodaļa

Rīgas domes Izglītības, Jaunatnes un sporta departaments Vidzemes priekšpilsētas nodaļa RĪGAS 89. VIDUSSKOLA Hipokrāta iela 27, Rīgā, LV 1079, tālrunis/fakss 67536800, e-pasts R89VS@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2018 Saturs 1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums... 3 2. Rīgas 89.

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums Grobiņas novada Bārtas pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4112901030 Bārtas pamatskola, Bārtas pag., Grobiņas nov., LV 3482 Tālruņa numurs: 63430329, 29488008 e-pasts:

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: izglītības iestādes reģistrācijas Nr

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: izglītības iestādes reģistrācijas Nr GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4413900967, izglītības iestādes vadītājs Aivars Mednis PAŠNOVĒRTĒJUMS

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr. 4213900387 Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr.65307660, e-pasts:livanu2vsk@livani.lv LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

MergedFile

MergedFile Beverīnas NOVADA PAŠVALDĪBAS BRENGUĻU SĀKUMSKOLAS AVOTKALNi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV - 4245 Tālrunis 29322059, e pasts: brenguluskola@beverina.lv Reģ.Nr. 4411900650 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr. 3024903267, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, e-pasts livupe@liepaja.edu.lv, interneta vietne www.livupe.edu.lv, lapa sociālajā tīklā

Sīkāk

Promocijas darba Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās PIELIKUMS Autore: Inga Laizāne

Promocijas darba Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās PIELIKUMS Autore: Inga Laizāne Promocijas darba Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās PIELIKUMS Autore: Inga Laizāne Satura rādītājs 1. pielikums. Pārskats par latviešu valodas kā svešvalodas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 3. jūnijs rīkojumu Nr. 262 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0176 Profesija Psihologa asistents Kvalifikācijas līmenis 5 Nodarbinātības

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr. 3020900938, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, fakss 63428092 e-pasts specinternatpsk@liepaja.edu.lv, mājaslapa www.liepsip.edu.lv, lapa sociālajā

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Jaunjelgavas novada SECES PAGASTA PAMATSKOLA Seces pagastā LV-5124 tālr reģ.nr Jaunjelgavas novada Seces pagasta pamatskola Seces

Jaunjelgavas novada SECES PAGASTA PAMATSKOLA Seces pagastā LV-5124 tālr reģ.nr Jaunjelgavas novada Seces pagasta pamatskola Seces Jaunjelgavas novada SECES PAGASTA PAMATSKOLA Seces pagastā LV-5124 tālr.65129308 reģ.nr. 4512900983 Jaunjelgavas novada Seces pagasta pamatskola Seces pagasta pamatskola, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Privātās vidusskolas „Patnis” pašnovērtējuma ziņojums

Privātās vidusskolas „Patnis” pašnovērtējuma ziņojums Reģ. Nr. 3513802582, Gregora ielā 13A, Rīga, LV-1046 Tālrunis 67622161; fakss 67615743, e-pasts: patnis@patnis.lv Direktore: Agnese Pūtele, Mg.paed. PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2017 SATURS 1. Privātās

Sīkāk

/2019.mācību gada skolas pašvērtējums Ventspils 1.pamatskolas novērtēšana Nr.p. k. Vērtēšanas jomas un kritēriji Paveiktais 2018./2019.mācību

/2019.mācību gada skolas pašvērtējums Ventspils 1.pamatskolas novērtēšana Nr.p. k. Vērtēšanas jomas un kritēriji Paveiktais 2018./2019.mācību 1. 2018./2019.mācību gada skolas pašvērtējums Ventspils 1.pamatskolas novērtēšana Nr.p. k. Vērtēšanas jomas un kritēriji Paveiktais 2018./2019.mācību gadā Analīze un secinājumi Turpmākā rīcība 1 2 3 4

Sīkāk

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa 23.11.2016. Inga Millere Konsultatīvās nodaļas vadītāja Konsultatīvās

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk