Publiskais pārskats 2015 MAZSALACAS VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr Reģistrācijas Nr , Parka iela 31, Mazsalaca

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Publiskais pārskats 2015 MAZSALACAS VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr Reģistrācijas Nr , Parka iela 31, Mazsalaca"

Transkripts

1 MAZSALACAS VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr Reģistrācijas Nr , Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV 4215 tālr., fakss: ; e-pasts: PUBLISKAIS PĀRSKATS 2014./2015. mācību gads budžeta gads 0

2 Saturs 1. PAMATINFORMĀCIJA IESTĀDES JURIDISKAIS STATUSS IESTĀDES DARBĪBAS VIRZIENI, MĒRĶI UN ĪSTENOTĀS PROGRAMMAS... 4 Skolas īpašie piedāvājumi... 7 Mācību darbs... 9 Audzināšanas darbs Interešu izglītība Projekti Pētījumi FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI PERSONĀLS KOMUNIKĀCIJA AR VECĀKIEM UN SABIEDRĪBU /2016. MĀCĪBU GADĀ PLĀNOTIE UZDEVUMI

3 1. PAMATINFORMĀCIJA 1.1. IESTĀDES JURIDISKAIS STATUSS Mazsalacas vidusskola ir Mazsalacas novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāde, kas patstāvīgi organizē un īsteno izglītības procesu. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un Mazsalacas vidusskolas Nolikums, kas izdots, pamatojoties uz Izglītības likuma 15. panta 12. punktu un 22. panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu. Skolai ir zīmogs ar Lielo Latvijas valsts ģerboni (apliecībām un atestātiem) un zīmogs ar mazo Latvijas valsts ģerboni, kā arī noteikta parauga veidlapa. Skolai ir sava simbolika: karogs un logo. Skolas juridiskā adrese: Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 Skolas faktiskā adrese: Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 (dibinātāja īpašums Mazsalacas novada pašvaldības izziņa Nr.3-12/90, 1968 m 2 ) un Parka 30, Mazsalacas pag., Mazsalacas novads, LV 4215 (dibinātāja īpašums Mazsalacas novada pašvaldības izziņa Nr.3-2/90, 4582 m 2 ). Ar 2014./2015.m.g. skola darbu uzsāk vienā ēkā Parka 30, Mazsalacas pag., Mazsalacas novads, LV

4 MAZSALACAS VIDUSSKOLAS STRUKTŪRSHĒMA 2014./2015.m.g. MAVI - skolotāju-vecāku biedrība (V.Siņicina) SKOLAS PADOME (J. Lauzne) SKOLAS BIBLIOTĒKA (D.Auzāne) SKOLAS DIREKTORE (Z. Ivana) ATBALSTA PERSONĀLS LIETVEDĪBA (I. Krolle) Medmāsa (I. Slotiņa) Sociālais pedagogs (F.Ālmane) Psihologs (G. Kauliņa) Logopēds (I. Praula) Speciālie pedagogi (V. Rusmane, K. Liepiņa,) Asistente (D. Vektere) Karjeras konsultante (R. Pētersone) DIREKTORA VIETNIECES IZGLĪTĪBAS JOMĀ (I. Jātniece, Z. Luste) DIREKTORA VIETNIEKS INFORMĀTIKAS JOMĀ (G. Bērziņš) DIREKTORA VIETNIECE AUDZINĀŠANAS JOMĀ (V. Golovņa) DIREKTORA VIETNIEKS SAIMNIECISKAJĀ JOMĀ (D. Jurka) "MAZĀ" PEDAGOĢISKĀ PADOME DATORKLASES SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE INTEREŠU IZGLĪTĪBA TEHNISKAIS PERSONĀLS PEDAGOĢISKĀ PADOME METODISKĀ PADOME SĀKUMSKOLAS MK (D. Urbanoviča) DABASZINĪBU MK (R. Pētersone) MĀKSLU MK (G. Jēkabsone) SVEŠVALODU MK (I. Šulce) MATEMĀTIKAS UN INFORMĀTIKAS MK (M. Bērziņa) SOC. ZINĪBU UN SPORTA MK (B. Meļķe) LATV. VAL. MK (I. Jātniece) KLAŠU AUDZIN. MK (V. Golovņa) P E D A G O G I 3

5 1.2. IESTĀDES DARBĪBAS VIRZIENI, MĒRĶI UN ĪSTENOTĀS PROGRAMMAS Misija: Mazsalacas vidusskola pārmaiņām un sadarbībai atvērta mācību iestāde ar modernu, materiāli nodrošinātu un estētiski sakoptu vidi, kurā strādā radošs kolektīvs un mācās mūžizglītībai motivēti izglītojamie. Vīzija: Pilnveidot izglītības procesu skolā, izvērtējot apkārtējo sociāli ekonomisko vidi, izglītojamo intereses un vajadzības. Mazsalacas vidusskolas darbības pamatmērķis ir noteikts skolas nolikumā: Demokrātiskā izglītības vidē organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina Valsts vispārējās pamatizglītības standartā un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu. Katru gadu tiek precizēti skolas mācību un audzināšanas mērķi un uzdevumi atbilstoši skolas Attīstības plānā izvirzītajām prioritātēm /2015. mācību gada mērķi un uzdevumi Mācību darbā Mērķis: Pilnveidot izglītības procesu skolā, izvērtējot apkārtējo sociāli ekonomisko vidi, izglītojamo intereses un vajadzības. Uzdevumi: Licencēt speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods ); Organizēt mācības profesionālās izglītības klasē (1.kursam) sadarbībā ar Ogres tehnikumu. Turpināt mācību kabinetu aprīkošanu ar mūsdienīgiem mācību tehniskajiem līdzekļiem. Pilnveidot izglītošanās procesu, mērķtiecīgi lietojot IKT. Pilnvērtīgāk izmantot e-klases piedāvātās iespējas operatīvas sadarbības nodrošināšanai starp pedagogiem, atbalsta personālu un vecākiem. Audzināšanas darbā Mērķis: Izglītojamais kā apzinīga, radoša, līdzcietīga, patriotiska personība. Uzdevumi: Radīt iespējas skolēniem aktīvi iesaistīties XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā; Īstenot pasākumus ģimenes, novada un valsts piederības stiprināšanai un patriotisma veicināšanai; Pilnveidot skolēnu izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem, savstarpējo attiecību kultūru, attīstot cieņpilnu attieksmi pret sevi un citiem, kā arī atbildīgu rīcību ikdienas situācijās. 4

6 Mazsalacas vidusskolas prioritātes 2014./2015.mācību gadam Mācību saturs Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.468 ( ), sagatavot dokumentus speciālās pamatizglītības programmai ar kodu ; Licencēt speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods ); Akreditēt speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem; Organizēt mācības profesionālās izglītības klasē (1.kursam) sadarbībā ar Ogres Valsts tehnikumu. Mācīšana un mācīšanās Uzņemt skolā Dānijas un Lietuvas delegācijas Nordplus projekta Maths through fingers ietvaros; Nodrošināt pārbaudes darbu grafiku un informātikas kabinetu noslogojuma grafiku pieejamību skolas mājas lapā; Erasmus + projekta ietvaros doties vizītē uz Jogevu (Igaunija); Doties vizītē uz Dāniju Nordplus projekta ietvaros; Skolēnu sasniegumi Izstrādāt dokumentu Zelta, sudraba un bronzas liecību piešķiršanas kārtība ; Uzsākt sadarbību ar portālu Uzdevumi.lv PROF pakalpojuma izmantošanā. Mācību gada beigās to izvērtēt un plānot turpmāko sadarbību. Atbalsts skolēniem Iesniegt domei apstiprināšanai grozījumus Mazsalacas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem ; Uzsākt interešu izglītības pulciņa Robotika darbu; Atbalstīt skolēnu un mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu gatavošanos XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Skolas vide Izremontēt: -sanitāro mezglu sākumskolas skolēniem, -meiteņu mājturības kabinetu (14.kab.) un labiekārtot to; -kāpņu telpas. Noorganizēt kolektīva saliedēšanas pasākumu Lean projekta ietvaros; Izgatavot stendu par Cēsu pulka Skolnieku rotas vēsturi; Aktualizēt e-klases uzvedības žurnālu; Pārveidot un modernizēt skolas mājas lapu. Resursi Piedalīties projekta Pāreja uz pilna laika (36 stundu) darba slodzi aprobācijā; Plānot tehniskā personāla štata vietas; Papildināt IKT resursus ar planšetdatoru klasi; Uzsākt novecojušo (dāvināto) stacionāro datoru nomaiņu mācību kabinetos; Aprīkot skolotāju istabu ar nepieciešamo biroja aparatūru (dators, kopētājs-printeris, skeneris, projektors) Veikt personāla apmācību-instruktāžu koplietojamās biroja tehnikas izmantošanā. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Realizēt Lean projektu skolā; Izstrādāt papildinājumus Attīstības plāns gadam par 2014./2015.m.g.; Aktualizēt skolas Nolikumu un veikt regulāru skolas darba reglamentējošu dokumentu pārraudzību; Sadarboties ar Mazsalacas PII. 5

7 Īstenojamās izglītības programmas 2014./2015. mācību gadā N. p.k. Izglītības programma Kods Lic.Nr. Licences datums Licences derīguma termiņš līdz: Izglītojamo skaits 1. Pamatizglītības programma V Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem V V nenoteikts laiks V nenoteikts laiks V nenoteikts laiks V nenoteikts laiks V nenoteikts laiks 1 6

8 Skolas īpašie piedāvājumi Skola klašu skolēniem sadarbībā ar Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmiju piedāvā projektu Esi līderis!. Pēc programmas apgūšanas skolēni iegūst profesionālās pilnveides izglītības apliecību /15.mācību gadā projektā Esi līderis! mācījās 13 skolēni 10., 11.klasē un 10 skolēni 12.klasē. Projekta ietvaros bija iespēja piedalīties dažādos pasākumos: izzinošā ceļojumā Dažādā Austrija un Bavārija ( 5 skolnieces), starptautiskā pieredzes apmaiņas seminārā skolotājiem Ziemeļpolijā 21.gadsimta kompetences-izaicinājumi izglītībā, biznesa spēļu konkursā Ceļš uz bagātību pusfinālā piedalījās kl. komandas. Komanda RAR ieguva 3. vietu un tiesības piedalīties biznesa spēļu finālā Rīgā Laimas šokolādes muzejā, pasākuma Līderu dienas ietvaros ekskursija uz Ministru kabinetu. Sadarbībā ar Biznesa izglītības biedrību Junior Achievement - Young Enterprise Latvija skolēniem ir dota iespēja iesaistīties ekonomiskās izglītības mācību programmas īstenošanā, organizējot skolēnu mācību uzņēmuma (SMU) darbību /15. m. g. tika dibināti (reģistrēti) 4 mācību uzņēmumi Blueberry (ekoloģiskas vannas bumbas un ziepes), Hipiju Zaķīši (aksesuāri un dizaina priekšmeti), Lai spīd! (vaska sveces), Salaca Wood (koka virtuves piederumi, pulksteņi un rotaļlietas), kuros darbojās 13 skolēni. SMU piedalījās 11 dažāda līmeņa gadatirgos. Mazsalacas vidusskola tika pārstāvēta SMU valsts mēroga finālā. Pamatskolas grupā Salaca Wood ieguva 2.vietu un simpātiju balvu no Latvijas Bankas Naudas skolas. Par iegūtajiem panākumiem visa mācību gada garumā Mazsalacas vidusskolas SMU GADA balva tiek piešķirta SMU Salaca Wood klasē skolēni apgūst zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas prasmi /2015. mācību gadā skolas zinātniski pētniecisko darbu konferencē aizstāvēti 8 darbi. Rezultāti klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē - konkursā 2014./2015.m.g gada 20.martā Valmierā Latvijas 39.skolēnu zinātniskās konferences ietvaros notika Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Tajā ar 96 darbu prezentācijām 22 zinātņu sekcijās piedalījās 110 autori no 15 Vidzemes reģiona ģimnāzijām un vidusskolām. Klase Vārds, uzvārds Anna Rasa Krista Andersone Zinātniski pētnieciskais darbs Mazsalacas vidusskolas 7.klašu skolēnu somu smaguma ietekme uz stājas izmaiņām Konsultante Inga Avotiņa Veselības zinātnes sekcija Valtera Hirtes populārāko koka figūru stāstu tulkojums angļu valodā Konsultante Lilija Gūtmane Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcija Rezultāts Uzaicināta prezentēt ViA Uzaicināta prezentēt ViA, Izvirzīta valsts lasījumiem 7

9 Skolēni piedalās starptautiskajās apmaiņas programmās: bērnu kultūras un izglītības apmaiņas projekti ar Tamsalu ģimnāziju (Igaunija): 10.februārī mūzikas instrumentu spēles apguves darbnīcas 4.,6.a.,6.b kl. skolēniem sadarbībā ar Tamsalu ģimnāzijas skolēniem un skolotājām. 11.martā biznesa spēles kl. skolēniem Ghetto Startup mini. 6.maijā sadraudzības projekta ietvaros sporta spēles kl. skolēniem Tamsalu ģimnāzijā. Kopš gada skolēni piedalās starptautiskajā jauniešu vācu valodas apguves programmā, sadarbojoties ar Vācijas Oberhauzenas vasaras nometņu centru un Giterslo apgabala Drostes izglītības centru. No 21.jūlija līdz 3.augustam vācu valodas nometne Nīdermīlenē (Vācijā). Piedalījās 5 skolēni, ievirzes vadīja skolotāja G. Liekne. Skola sadarbojas ar Stokholmas Rotari klubu (Zviedrija), kura eksprezidents ir skolas draugs un mecenāts Rolfs Falkenbergs. Rotari klubs sekmīgākajiem skolēniem piešķir stipendiju /2015. m. g. Rotari kluba stipendiju saņēma Reinis Plūmanis (12. klase). Skolā katru darba dienu no plkst līdz darbojas kafejnīca klašu skolēniem, kas deklarēti Mazsalacas novadā, ir nodrošinātas brīvpusdienas. Izglītojamajiem ir iespēja mācīties un atpūsties klašu un klašu pagarinātās dienas grupās. Skolā pastāvīgi strādā atbalsta personāls: psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, 2 speciālie pedagogi, medmāsa, asistents, karjeras konsultants. Skola piedāvā fakultatīvās nodarbības datorzinībās klašu skolēniem un angļu valodā klašu skolēniem. Tiek organizētas apmācības B kategorijas autovadītāju tiesību un velosipēda vadīšanas tiesību iegūšanai. 8 skolēni ieguva B kategorijas autovadītāju apliecības (teorijas, obligāto braukšanu stundu un Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) eksāmenu apmaksā pašvaldība). Skolēniem 1 reizi mēnesī tiek organizēts brauciens uz Vidzemes Matemātikas skolu Valmieras Valsts ģimnāzijā. Mācību gada beigās vienas dienas ekskursija mācībās sekmīgākajiem skolēniem un tiem, kuru mācību sasniegumos vērojama vislielākā izaugsme. 25. maijā skolas organizēta ekskursija uz Tērveti 1.-4.klases skolēniem, kuru sekmes labas un teicamas, un aktīvākajiem interešu izglītības pulciņu dalībniekiem. 10. jūnijā skolas organizēta ekskursija kl. skolēniem, kuru sekmes labas un teicamas, un aktīvākajiem interešu izglītības pulciņu dalībniekiem uz Skrīveriem, Koknesi, Klintaines pagastu. Mācību priekšmetu olimpiādēs aktīvāko skolēnu - konkursa Skolas olimpietis laureātu, viņu vecāku un skolotāju godināšanas pasākums. Mazsalacas vidusskola turpina realizēt profesionālās vidējās izglītības programmu un jauniešiem iespēja apgūt viesmīlības pakalpojumu speciālista profesiju. Mazsalacas vidusskola piedāvā jauniešiem iesaistīties kustībā Brīvprātīgais darbs. Izmantot izglītības portāla «Uzdevumi.lv» PROF pakalpojumu. 2014/2015.m.g. Mazsalacas vidusskola portālā Uzdevumi.lv ieguva 3.vietu Latvijas skolu TOP. 8

10 Mācību darbs Skolā ir noteikta kārtība skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai, uzskaitei un analīzei. Dokuments Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Mazsalacas vidusskolā papildināts, pieņemts pedagoģiskajā sēdē 2012.gada 29.septembrī un apstiprināts ar direktores rīkojumu Nr.1-9/49 ( precizēts sēdē 2013.gada 30.septembrī un apstiprināts ar direktores rīkojumu Nr. 1-9/60-3). Ikdienas sasniegumi tiek atspoguļoti elektroniskajā žurnālā, kas aptver klašu žurnālus, apvienotos žurnālus audzēkņiem no dažādām klasēm, pagarinātās dienas grupu žurnālus, fakultatīvo nodarbību un interešu izglītības grupu žurnālus. Skolēnu sasniegumi tiek atspoguļoti žurnālos, liecībās, skolēnu personu lietās, reizi mēnesī papildus izglītojamo vecāki saņem sekmju izrakstus. 9

11 vērtējumu n/v (nav vērtējuma), beidzot mācību gadu, saņem tie izglītojamie, kuri ilgstoši neapmeklē skolu (izbraukuši uz ārzemēm) 10

12 11

13 Valsts pārbaudes darbos iegūtie apguves koeficienti Mazsalacas vidusskolā, salīdzinot ar Beverīnas, Burtnieku, Naukšēnu, Rūjienas un Kocēnu novadu skolām 2014./2015.m.g. 3.klases valsts diagnosticējošā darbā iegūtie punkti un kopprocenti (vidēji skolās) 12

14 2014./2015.m.g. valsts diagnosticējošos darbos iegūtie punkti un kopprocenti (vidēji skolās) 13

15 14

16 Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitings 2015 Pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem ( Mazsalacas vidusskola Mazsalacas novads Grupa: Pilsētu vidusskolas (no 195 skolām) Nominācija: KOPVĒRTĒJUMS vieta Nr Mācību priekšmets % % % % % % % % % 10-1 % nv (0) Kop ā Punkti Max 10 Reitings grupā Izaugsme 1. Nominācija: Matemātika Nominācija: Latviešu valoda un literatūra Nominācija: Angļu valoda Bioloģija ak Vēsture ak Izaugsme aprēķināta attiecībā pret iepriekšējiem 2 gadiem (proporcija 70%/30%) ak ārpus konkursa (skat.nolikumu) 15

17 Novadu skolu izglītojamo dalība Valmieras pilsētas un novadu mācību priekšmetu olimpiādēs 2014./2015. mācību gadā un laureātu skaits Skolēnu skaits Kopā dalībnieki Kopā dalībnieki Kopā dalībnieki Kopā Dalībnieki % Kopā Laureāti % uz kopsavilkumā Nr. kopsavilkumā Nr. kopsavilkumā dalībnieki no skolēnu laureāti no dalībnieku Skola 1 2 Nr. 3 skaita skaita J. Endzelīna Kauguru pamatskola , ,4 Trikātas pamatskola ,5 3 18,8 Brenguļu sākumskola ,1 0 0 Burtnieku Ausekļa vidusskola , ,5 Ēveles pamatskola ,7 8 38,1 Matīšu pamatskola ,7 5 11,9 Rencēnu pamatskola ,6 4 8,9 Mazsalacas vidusskola , ,5 Ramatas sākumskola ,1 1 16,7 Naukšēnu novada vidusskola , ,9 SKII Naukšēni x x 0 0 Rūjienas vidusskola , ,1 Jeru pamatskola ,1 3 8,8 Vilpulkas sākumskola ,5 0 0 Jaunburtnieku pamatskola ,6 1 3,8 J.Neikena Dikļu pamatskola ,7 7 24,1 Kocēnu pamatskola , ,3 Rubenes pamatskola , ,5 Kopā , ,7 x olimpiādēs nepiedalās Dauguļu un Vaidavas internātpamatskolu 75 izglītojamie 16

18 Mazsalacas vidusskolas laureāti starpnovadu un Valmieras pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēs 1.vieta 2.vieta 3.vieta Atzinība Līva Līga Zaķe - 11.kl. informātikas komandolimp. Reinis Plūmanis - 12.kl. informātikas komandolimp. Krista Andersone - 11.kl. informātikas komandolimp. Roberts Grotuss - 12.kl. informātikas komandolimp. Mārcis Miķelis Bērziņš 5.kl.vizuālās mākslas olimp. Renāte Kārkliņa 6.kl. informātikas olimp. Dace Lenša 8.kl.latv.val.un lit. olimp. Daniela Paula Martinsone 9.kl.latv.val.un lit. olimp. Madara Āboltiņa 5.kl.sociālo zinību olimp. Ance Cirša 6.kl.sociālo zinību olimp. Renāte Kārkliņa 6.kl.sociālo zinību olimp. Ance Cirša 6.kl.angļu val. olimp. Ance Cirša 6.kl.latv.val.un lit. olimp. Renāte Kārkliņa 6.kl.matemātikas olimp. Paulis Ernests Lauznis 9.kl. matemātikas olimp. Sabīne Riekstiņa 10.kl. matemātikas olimp. Renāte Kārkliņa 6.kl.latv.val.un lit. olimp. Madara Āboltiņa 5.kl.matemātikas olimp. Emīls Bīviņš -9.kl. mājtur.olimp. Lauris Puhovs -6.kl. mājtur.olimp. Silvestrs Fēlikss Ķībers -9.kl. tehn.grafikas olimp. Mārtiņš Bondars 9.kl. fizikas komanolimpiāde Paulis Ernests Lauznis 9.kl. fizikas komanolimpiāde Reinis Plūmanis 12.kl. angļu val. olimp. Silvestrs Fēlikss Ķībers 9.kl.bioloģijas olimp. Deivids Obelenis 9.kl.krievu val.olimp. Anna Debora Luste 9.kl.krievu val.olimp. Mārtiņš Bondars 9.kl. fizikas olimp. Nils Alberts Heniņš 10.kl. fizikas olimp. Kate Anna Lauzne -11.kl. matemātikas olimp. Mārtiņš Bondars 9.kl. matemātikas olimp. Reinis Plūmanis 12.kl. matemātikas olimp. Dace Lenša 8.kl.matemātikas olimp. Andris Ludriksons 4.kl.matemātikas olimp. Gustavs Kalnāre 8.kl. fizikas komanolimpiāde Silvestrs Fēlikss Ķībers -9.kl. mājtur.olimp. Kārlis Krišjānis Rusmanis 8.kl. fizikas komanolimpiāde 17

19 Novadu skolu dalība mācību priekšmetu olimpiādēs 2014./ 2015.m.g. ( proporcionāli izglītojamo skaitam % ) Novads Izglītojamo skaits Piedalījās olimpiādēs Laureāti uz skaits % no izgl.sk. vieta kvant. skaits % no dalībn.sk. vieta kvalit. Beverīnas novads , ,3 1. Burtnieku novads , ,7 5. Kocēnu novads (i-pamatsk.)= , ,8 4. Mazsalacas novads , ,7 2. Naukšēnu novads , ,7 6. Rūjienas novads , ,1 3. Kopā; % vidēji = , ,7 - internātpamatskolu izglītojamie olimpiādēs nepiedalās 18

20 Mazsalacas vidusskolas skolēnu dalība konkursos 2014./2015. mācību gadā Novadu izglītības iestāžu radošās darbnīcas Konstruē, modelē! rezultāti Dalībnieki: 1.klase: Nora Lauzne 2.vieta; Daniela Gabriela Vivčarjuka dalība. 2.klase: Linards Rauska dalība, Zane Beitika dalība. 3.klase: Ksenija Beitika dalība; Jānis Konars dalība. 4.klase: Jānis Mickevičš dalība; Laura Ceriņa dalība. Konkursi kl. skolēniem Добро пожаловатъ в Страну Русский язык (2015) Zīmējumu konkursā 6. kl. skolēniem Krievu tautas pasaka : Renāte Kārkliņa - 1.vieta; Anna Marija Kalniņa atzinība. Komandu konkurss 8.kl. skolēniem (novadu skolu grupā) 2.vieta. Slidošanas sacensības Ledus gladiatori 2015 Valmieras Olimpiskajā centrā 7.klašu divīzijā: 9. vieta - 7.b klases komandai; 14. vieta 7.a klases komandai. 8.klašu divīzijā: 5. vieta -8.klases komandai. Jauno satiksmes dalībnieku forums 2015 Piedalījās 4. klases divas komandas, izcīnot 2.un 3.vietu. Vidzemes 6.Patriotiskās dzejas festivāls Braucam mājās, Latvieti! Konkursa 2.kārtā un finālā piedalījās 8 skolēni, uz noslēguma pasākumu Salacgrīvā tika uzaicināti 4 skolēni (Marija Samulione, Dana Fadejeva, Kate Anna Lauzne, Reinis Plūmanis). Atklātā inženierzinātņu olimpiāde Olimpiādes 1.kārtā tiešsaistē piedalījās 290 devīto klašu skolēni no visas Latvijas. No mūsu skolas nākamajā kārtā iekļuva Mārtiņš Bondars un Paulis Ernests Lauznis. Jaunsargu šaušanas sacensības Mazsalacas vidusskolas komanda (Anna Debora Luste, Toms Arvīds Majors, Mārtiņš Jančevskis, Madars Bite) ieguva 3.vietu. 19

21 Biznesa spēļu konkurss Ceļš uz bagātību Konkursā piedalījās 3 Mazsalacas vidusskolas komandas: 10.kl. komanda RAR (Rolanda Rumberga, Nils Alberts Heniņš, Rinalds Ķimenis) ieguva 3.vietu un izcīnot iespēju piedalīties konkursa finālā; 11.kl. komanda Gudrās blondīnes (Līva Līga Zaķe, Krista Andersone, Dana Fadejeva); 12.kl. komanda MMR (Miķelis Slotiņš, Monta Lapkovska, Renārs Plūmanis). Rezultāti sporta pasākumos novada skolām Stafetes 2.vieta. Tautas bumba 1.vieta. Citi sasniegumi Skolēni piedalījās klašu skolēnu zīmējumu konkursā Ātrā palīdzība bērna acīm. 20

22 Audzināšanas darbs SKOLAS PASĀKUMI 2014./2015. mācību gadā pa klašu grupām TRADICIONĀLIE KULTŪRAS SPORTA IZGLĪTOJOŠIE PATRIOTISKIE CITI IZKLAIDES PASĀKUMS kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. 11. kl. 12. kl. Zinību diena Interešu izglītības pulciņu piedāvājumi Skolēnu pašpārvaldes līderu vēlēšanas Drošības diena Dzejas dienas pasākums Dabas takas Dauģēni - Ramata iepazīšana Atceres pasākums Baltijas ceļam- 25 Tikšanās ar Valmieras Novada Fonda Jauniešu laboratorijas pārstāvjiem Olimpiskā diena. Rudens kross Fotografēšanās ( Berga foto ) 10.klases iesvētības Miķeļdienas pasākums (tirdziņš, ballīte) Eiropas valodu dienas pasākums Valoda tulkojumu pasaulē Skolotāju diena Nordplus projekts Skolas teritorijas sakopšanas talka Programmas Esi līderis! ietvaros izzinošs ceļojums Dažādā Austrija un Bavārija Tikšanās ar AWARD līderiem Konkurss Kas notiek? 2.Cēsu pulka Skolnieku rotas tradīciju glabātāju skolu pasākums Rīgā Skolas telpu pirmssvētku noformējums Lāčplēša diena. Lāpu gājiens Okupācijas muzeja vieslekcija 4.kl. akmeņu kolekcijas izveide ar ģeologu D.Ozolu Vecāku diena Adventes sveču iedegšana Deju kolektīvu koncerts Mazsalacas k/c SMU reģionālais gadatirgus Mazsalacā 21

23 Piparkūciņas ceļojums klašu priekšnesumi Ziemassvētku pasākums klasē Ziemassvētku balle I semestra noslēguma svinīgā līnija Skolas ZPD konference Slidošanas sacensības Ledus gladiatori VOC Ziemas sporta diena Tikšanās ar skolas absolventi Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti A. Gobiņu Barikāžu muzeja ceļojošās izstādes apmeklējums Žetona vakara izrādes Džons Neilands ģenerālmēģinājums Žetona vakars Ghetto startup 2015 komandu sacensības biznesu ideju radīšanā kopā ar Tamsalu ģimnāziju Tikšanās ar AS Swedbank pārstāvjiem Projektu nedēļa Līderu planēta -pasākums skolēnu pašpārvaldes dalībniekiem Rūjienā Igaunijas Republikas neatkarības dienai veltīts svētku koncerts Tamsalu ģimnāzijā Erasmus + projekts Glezna un rāmis Jogevā (Igaunija) Dabaszinību projekts kopā ar Intu Somu Diskotēka Pavasara balle Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis Sniedzēnkalnā Konkurss Ceļš uz bagātību Tikšanās ar Valmieras tehnikuma audzēkni L.Vanagu Nordplus projekta dalībnieku vizīte Dānijā Tikšanās ar Valmieras Novada Fonda pārstāvjiem Putnu diena 2015 Brīvprātīgais darbs Eiropā Skolā viesojas 2.Cēsu pulka Skolnieku rotas Karoga komisija Sporta spēles kopā ar Tamsalu ģimnāzijas skolēniem Mazsalacā Mūzikas instrumentu spēles apguves darbnīcas sadarbībā ar Tamsalu ģimnāziju Fiz - mix eksperimentu laboratorija Nodarbība par Eiropas Savienību-tikšanās ar ES prezidentūras pārstāvjiem Mātes dienai veltīts koncerts Es savai māmiņai Lekcija Starp mums meitenēm runājot 22

24 Konkursa Skolas olimpietis 2015 godināšanas pasākums Pēdējais zvans CSDD jauno satiksmes dalībnieku forums Makšķerēšanas sacensības Salacas ausleja 2015 Sporta diena Meža dienas pasākums Carnikavā 1.-4.kl. skolēniem ar labām un teicamām sekmēm ekskursija uz Tērveti Drošības diena mācību evakuācija Pārgājiena/spodrības diena SMU prezentācijas diena Mācību gada noslēguma svinīgā līnija 2.Cešu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga maiņas svinīgais pasākums Valkā 12.klases pasākums Atvadas no skolas 9.klases izlaidums kl. skolēniem ar labām un teicamām sekmēm ekskursija uz Skrīveriem, Koknesi, Klintaines pagastu Meiteņu koru nometne Mazsalacā XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki Rīgā 23

25 Interešu izglītība Izglītojamajiem ir iespēja izkopt savas spējas, talantus, radošo potenciālu, darbojoties daudzveidīgos interešu izglītības pulciņos /2015. mācību gadā skolā darbojās Kultūrizglītības programmas: 5. 9.klašu meiteņu koris, Jauktais koris 1.-4.klase klašu deju kolektīvs Ķipari A grupa, klašu deju kolektīvs Ķipari B grupa, klašu deju kolektīvs Oga, klašu deju kolektīvs Oga, klašu deju kolektīvs Magone, Džeza grupa, Teātris-drāma 12.klasei (dejas), Teātris-drāma 12.klasei (mūzika), Teātra, drāmas pulciņš 5.-9.klasei, Teātra, drāmas pulciņš 12.klasei, Literārās jaunrades darbnīca/skolas avīze, Starptautiskās sadarbības pulciņš. Sporta interešu izglītības programmas: Basketbola pulciņš (sadarbība ar Rūjienas sporta skolu), Volejbols klasei Vispārējās fiziskās sagatavotības pulciņš klasei, Vispārējās fiziskās sagatavotības pulciņš 5.-8.klases meitenēm, Vispārējās fiziskās sagatavotības pulciņš klasei, Slēpošana 1.-4.klasei, Sporta spēles 1.-4.klasei, Netradicionālās sporta spēles klasei, Militārais sports-jaunsargi. Tehniskās jaunrades programmas: Automodelisma pulciņš, Lidmodelisma pulciņš, Robotika. Citas interešu izglītības programmas: Pirmie soļi uzņēmējdarbībā klasei. 24

26 Sasniegumi interešu izglītībā 2013./14. mācību gadā Automodelisms Latvijas skolēnu sacensības automodelismā Rīgā( ): komandai 3.vieta, individuāli 2.vieta. Latvijas skolēnu sacensības automodelismā Rīgā ( ): komandai 4.vieta, individuāli 2.vieta. Baltijas valstu sacensības automodelismā skolēniem Jelgavā ( ): komandai 6.vieta. Tehauto kauss seriāls 2x Valmiera, Limbaži, Bērzaine, Mazsalaca ( ): komandai - 2.vieta, individuāli 1.,2.,3. vietas. Sacensības Limbažu kauss ( ): individuāli 1.,2.,3.vieta. Lidmodelisms Valmieras pilsētas 20.atklātais čempionāts lidmodelismā H-600: 1.posms individuāli 3., 4.vieta; 2.posms individuāli 4., 4.vieta; 3.posms individuāli 4., 4.vieta; 4.posms individuāli 2.,3.,3.vieta. Latvijas skolēnu sacensības lidmodelismā H-400 klasē ( ): Komandai 2.vieta; Individuāli 2.,3.,3. vieta. Valmieras pilsētas 18.atklātās sacensības telpu lidmodelismā ( ): Individuāli: 5., 6.vieta. XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncerta Līdz varavīksnei tikt tautas deju kolektīvu skates rezultāti: klases tautas deju kolektīvam Ķipari B grupa 1.pakāpe, klases tautas deju kolektīvam Ķipari A grupa laureāts (XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki), klašu TDK Spāre - 1. pakāpe (XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki), klašu TDK Oga - 2. pakāpe, klašu TDK Magone - 1. pakāpe (XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki). 25

27 Koru konkursa rezultāti: Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru konkursa I kārtā Mazsalacas vidusskolas 5.-9.klašu koris Sonāte ieguva 1.vietu un iespēju piedalīties II kārtā, kurā ieguva 1.pakāpi (XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki). Mazsalacas vidusskolas un Mazsalacas kultūras centra orķestra MYJB dalība pasākumos: Mazsalacas vidusskolas salidojumā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas atklāšanas svētkos, ritmikas, mūzikas meistarklasēs - koncertā skolēnu rudens brīvlaikā, Igaunijas valsts svētku koncertā Tamsalu ģimnāzijā, Vidzemes vokāli instrumentālo grupu konkursā festivālā Mazsalacā, ritmikas, mūzikas meistarklasēs - koncertā skolēnu pavasara brīvlaikā, XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros pūtēju orķestru koncertā Svētki Vērmanes dārzā. Sasniegumi sportā Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu sacensību labākie rezultāti: Vieglatlētika vidusskolu kauss 3.vieta komandu vērtējumā. Vieglatlētika 6.-7.kl. meitenes četrcīņa Draudzība - 1.vieta komandu vērtējumā. Rudens kross 8.-9.kl. - 2.vieta komandu vērtējumā. Rudens kross 6.-7.kl. - 1.vieta komandu vērtējumā. Rudens kross 1.-3.kl. - 1.vieta komandu vērtējumā. Vieglatlētikas sacensības Ziemeļu stīga kl.: 2. vieta vidusskolas komandai. 2. vieta stafetē 6.-7.kl. komandai. Individuāli - 17 godalgotās vietas. Vidzemes reģiona skolēnu sporta spēļu rezultāti: Basketbolā C grupā zēniem 3.vieta; Basketbolā D grupā zēniem 2.vieta. Florbols: Skolas Lieldienu turnīrs zēnu un meiteņu komandām formātā 3:3 uz mazā izmēra laukuma. Bērnu florbola turnīrs jauktajām komandām Mazsalacas pilsētas svētku ietvaros (4 komandas). Individuālās meistarības konkursi. Turnīrā Kocēnos Jauno talantu spēles florbolā meitenēm g.dzimušo grupā 4.vieta, 2004.g.dzimušo grupā 5.vieta. Turnīrs Cēsu kauss florbolā meitenēm. 26

28 Slēpošana: SBK Cēsis balvas izcīņa rollerslēpošanā un krosa stafetes ( ): (VS III) Marks Vāle, Jānis Ceriņš, Renāte Kārkliņa - 7.vieta, 5.vieta, (VS II) Elizabete Slotiņa, Matīss Puķulauks 4., 4.vieta. Latvijas čempionāts distanču slēpošanā Priekuļos ( ): Renāte Kārkliņa (S 14) 19.vieta, Mārcis Bērziņš (V 12) 21.vieta. Distanču slēpošanas sacensības Baiļu apļi ( ): Elizabete Slotiņa 1.vieta, Mārcis Bērziņš 2.vieta, Renāte Kārkliņa 2.vieta, Marks Vāle 3.vieta. Latvijas Jaunatnes Olimpiāde Ērģļos ( ): Renāte Kārkliņa (3.gr.) 12.vieta, Mārcis Bērziņš (4.gr.) 16.vieta, Marks Vāle (3.gr.) 15.vieta. Latvijas čempionāts slēpošanā Madonā ( ): Marks Vāle 16.vieta, Elizabete Slotiņa 14.vieta, Renāte Kārkliņa 11.vieta, Mārcis Bērziņš 20.vieta, Matīss Puķulauks 29.vieta, Jānis Ceriņš 23.vieta. Pasaules kausa posms un Latvijas čempionāts rollerslēpošanā ( ): Marks Vāle 7.vieta un iespēja startēt pusfinālā, Jānis Ceriņš 8.vieta un iespēja startēt pusfinālā. Riteņbraukšana: Riteņbraukšanas sacensības Apkārt Burtniekam ( ): Elizabete Slotiņa 2.vieta, Mārcis Bērziņš 7.vieta, Renāte Kārkliņa 3.vieta, Linards Rauska 3.vieta. Vidzemes kauss riteņbraukšanā Ramatā ( ): Elizabete Slotiņa 3.vieta, Matīss Puķulauks 3.vieta, Marks Vāle 3.vieta. 27

29 Projekti No 2014.gada 5.oktobra līdz 10.oktobrim Nordplus projekta Math through fingers ietvaros skolā viesojās skolēnu delegācijas No Lietuvas un Dānijas. No 2014.gada 3.novembra līdz 2015.gada 27.februārim projekta Skolas auglis ietvaros klases skolēni 3 reizes nedēļā saņēma svaigus ābolus. Sadraudzības projekta ietvaros ar Tamsalu ģimnāziju (Igaunija) notika: - mūzikas instrumentu spēles apguves darbnīcas 4.un 6.klases skolēniem Mazsalacas vidusskolā, - biznesa spēles Ghetto Startup mini klašu skolēniem Mazsalacas vidusskolā, - sporta spēles klašu skolēniem Tamsalu ģimnāzijā klašu skolēnu dalība projektā Glezna un rāmis Jogevā (Igaunija) gada 12.martā dabaszinību projekts klases skolēniem. No 2015.gada 12.aprīļa līdz 18.aprīlim Nordplus projekta Math through fingers ietvaros skolas delegācijas vizīte Dānijā. Visu mācību gadu skolas projekts Brīvprātīgais darbs. Pedagogu izstrādāts, bet neapstiprināts Erasmus+ projektā Mazsalacas vidusskolas projekts Robotika Mazsalacas vidusskolā. Pētījumi Dalība pētījumā Skolas vides ietekme uz skolēnu vides apziņu. Pētījuma mērķis: 1. Noskaidrot, cik augsta ir skolēnu vides apziņa 15 Latvijas skolās; 2. Noskaidrot, cik videi draudzīga ir skolas vide; 3. Pārbaudīt, vai pastāv kolerācija starp skolas videi draudzīgumu un skolēnu vides apziņu. Dalība OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (OECD PISA 2015) pamatpētījuma īstenošanā. OECD publicētais globālais skolēnu zināšanu reitings ir apjomīgākais līdz šim publicētais, apkopojot datus par 76 valstīm un salīdzinot tos ar valsts ekonomiskās izaugsmes potenciālu. Latvija OECD veidotā skolēnu zināšanu reitingā ierindojās 24.vietā, apsteidzot Lietuvu, tajā pašā laikā krietni atpaliekot no Igaunijas. Dalība Latvijas Skolu aptaujas projektā par alkoholu un citu atkarību izraisošo vielu lietošanas paradumiem, par moderno tehnoloģiju radītiem atkarību riskiem skolēnu vidū (ESPAD un LaSPAD). Tā ir daļa no Eiropas Skolu aptaujas projekta (ESPAD), kas ir lielākais starptautiski salīdzināmais pētījums par alkohola un citu atkarību izraisošo vielu lietošanu skolas vecuma jauniešu vidū Eiropā. Dalība IKVD un Veselības ministrijas padotībā esošā Slimības profilakses un kontroles centra īstenotajā pētījuma projektā Veselības aprūpe skolās. Projekta mērķis ir izpētīt Latvijas izglītības iestāžu nodrošinājumu ar medicīnas personālu, apzināt profilaktiskās veselības aprūpes un pirmās palīdzības sniegšanas praksi/pieredzi izglītības iestādēs, kā arī apzināt izglītības iestādes medicīnas personāla pienākumus un iesaistīšanos bērnu un jauniešu izglītošanā par dažādām veselības veicināšanas tēmām. 28

30 2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti. Skolas finanšu līdzekļus veido: Valsts budžets; Mazsalacas novada pašvaldības budžeta līdzekļi. Papildus finanšu līdzekļi - ieņēmumi no Mazsalacas novada pašvaldībā saskaņoto un atļauto maksas pakalpojumu sniegšanas un ziedojumi. Valsts budžeta līdzekļi tiek izmantoti pedagogu darba samaksai un daļēji mācību grāmatu iegādei. Darba algas fonda ekonomijas rezultātā radušos līdzekļus izmanto pedagogu materiālai stimulēšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem. Mazsalacas novada pašvaldības piešķirtais finansējums nodrošina: skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, tehniskā personāla algas, mācību līdzekļu iegādi normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un bibliotēkas fonda papildināšanu, remonta un celtniecības darbu apmaksu. Skolas budžeta tāmes apstiprina Mazsalacas novada pašvaldība. Fizisko un juridisko personu ziedojumi tiek ieskaitīti skolotāju vecāku biedrības MAVI kontā, un biedrības MAVI valdes priekšsēdētāja par to izlietojumu atskaitās VID noteiktajā kārtībā. Veikti telpu remonti: meiteņu mājturības kabineta remonts (6072,84 eiro), kāpņu telpu remonts (10744 eiro), 2.stāva sanitārā mezgla atjaunošana/remonts (12975,56 eiro), Sporta zāles apkures sistēmas pārveidošana, lai regulētu siltuma patēriņu, un divu radiatoru uzstādīšana dušu telpās (4980 eiro). 29

31 Periods: Iestāde: Mazsalacas novada pašvaldība Reģ.Nr Adrese: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 Struktūrvienība: 193 Mazsalacas vidusskola Klasifikācijas kods Nosaukums 2015.gada plāns (EUR) 2015.gada izpilde (EUR) I KOPĀ IEŅĒMUMI ,57 II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 0 0,00 III Nodokļu ieņēmumi 0 0,00 Tiešie nodokļi 0 0,00 IV Nenodokļu ieņēmumi 0 0,00 V Transfertu ieņēmumi , Valsts budžeta transferti izglītībai , IZM projekts sporta inventāra iegādei Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai ,50 VI Budžeta iestāžu ieņēmumi , Ieņēmumi par telpu nomu , Pārējie ieņēmumi par nomu un īri , Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi ,00 VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM , Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms (ISCED-97 2.līmenis) ,31 VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM , Atlīdzība Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) , Piemaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 0 374, Piemaksa par papildu darbu 0 359, Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata , Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas , Darba devēja sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās ,16 apdrošināšanas obligātās iemaksas 1228 Darba devēja sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas 0 282,29 obligātās iemaksas 2000 Preces un pakalpojumi Dienas nauda, iekšzeme , Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi, iekšzemes ,78 30

32 Klasifikācijas kods komandējumi Nosaukums 2015.gada plāns (EUR) 2015.gada izpilde (EUR) 2121 Dienas nauda, ārvalstis , Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi, ārvalstu komandējumi , Pārējie sakaru pakalpojumi , Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju , Izdevumi par elektroenerģiju , Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu , Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana 90 90, Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem , Izdevumi par transporta pakalpojumiem , Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem , Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem , Pārējie iestādes administratīvie izdevumi (toneru uzpilde) , Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts , Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts , Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana , Ēku, būvju un telpu uzturēšana , Apdrošināšanas izdevumi , Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi , Pārēji iestāžu uzturēšanas pakalpojumiveļas mazgāšana, ķīmiskā tīrīšana , Pārēji iestāžu uzturēšanas pakalpojumianalīzes 50 34, Informācijas sistēmas uzturēšana 120 0, Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi , Iekārtu un inventāra īre un noma , Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi , Pārējie pakalpojumi- muzikālie pakalpojumi, apskaņošana , Pārējie pakalpojumi-pašnodarbināto personu pakalpojumi, kas nav minēti ,00 iepriekš 2283 Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu , Biroja preces , Markas 85 80, Toneri, kārtridži, tintes , Inventārs , Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai , Kurināmais ,28 31

33 Klasifikācijas kods Nosaukums 2015.gada plāns (EUR) 2015.gada izpilde (EUR) 2322 Degviela , Pārējie enerģētiskie materiāli , Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces , Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli , Mācību līdzekļi un materiāli , Izdevumi periodikas iegādei , Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi , Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi , Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas , Procentu izdevumi , Valsts budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās ,72 apdrošināšanas speciālo budžetu 5000 Pamatkapitāla veidošana Datorprogrammas 79 79, Saimniecības pamatlīdzekļi , Bibliotēku krājumi , Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika , Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi , F Aizņēmuma atmaksa VK ,00 IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS ( ) ,74 FINANSĒŠANA: ,74 F210 Naudas līdzekļi (Izmaiņas) ,74 F210 Atlikums uz perioda beigām ,74 I KOPĀ IEŅĒMUMI ,00 II IEŅĒMUMI PA SPECIĀLĀ BUDŽETA VEIDIEM ,00 Pārējie speciālā budžeta līdzekļi , Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām naudā ,00 VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM , Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms (ISCED-97 2.līmenis) ,18 VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM , Preces un pakalpojumi , Izdevumi par transporta pakalpojumiem 0 402, Bankas komisija, pakalpojumi 0 1, Pārējie iestādes administratīvie izdevumi (toneru uzp.) , Degviela 722 0,00 32

34 IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS ( ) ,18 FINANSĒŠANA: ,18 F210 Naudas līdzekļi (Izmaiņas) ,18 F210 Atlikums uz perioda beigām ,18 Struktūrvienība: Mazsalacas vidusskolas pedagogu darbs- valsts finansējums Klasifikācijas kods Nosaukums 2015.gada plāns (EUR) gada izpilde (EUR) IZDEVUMI KOPĀ , Atlīdzība , Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) , Piemaksa par papildu darbu , Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas , Darba devēja sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās ,19 apdrošināšanas obligātās iemaksas 2000 Preces un pakalpojumi 0 0, Mācību līdzekļi un materiāli 0 0, Pamatkapitāla veidošana , Bibliotēku krājumi ,00 Struktūrvienība: Mazsalacas vidusskolas pedagogu darbs- pašvaldības finansējums Klasifikācijas kods Nosaukums 2015.gada plāns (EUR) 2015.gada izpilde (EUR) IZDEVUMI KOPĀ , Atlīdzība , Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) , Piemaksa par papildu darbu 0 666, Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas , Darba devēja sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 0 199,95 33

35 3. PERSONĀLS Pedagogu, administrācijas un atbalsta personāla darba slodzes sadalītas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr Pedagogu darba samaksas noteikumi un apstiprinātas ar Mazsalacas novada pašvaldības Domes lēmumu. Skolā nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. Skolā strādā 40 pedagogi un 21 darbinieks tehniskais personāls. Skolā strādājošo pedagogu kvalifikācija atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.363 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību" izvirzītajām prasībām /2015. mācību gadā skolā strādā 40 pedagogi, no tiem: 33 pedagogiem maģistra grāds, 4 cita augstākā izglītība, 2 vidējā profesionālā izglītība, 10 divas augstākās pedagoģiskās izglītības, 1 trīs augstākās izglītības, 14 pedagogiem sertifikāti citu mācību priekšmetu mācīšanai, 1 multiplikatora sertifikāts, 3 skolotāja mentora sertifikāts, 6 - ieguvuši 2.pedagogu kvalitātes pakāpi, 19 - ieguvuši 3.pedagogu kvalitātes pakāpi, 7 - ieguvuši 4.pedagogu kvalitātes pakāpi, 1 - ieguvis 5.pedagogu kvalitātes pakāpi. Ar 2014.gada 1.septembri skolā darbu uzsāk Iespējamās misijas skolotājs Kristaps Svīķis. Pedagogu skaita sadalījums pēc vecuma 2014./2015.m.g. 34

36 Pedagogu aktivitātes No 2014.gada septembra matemātikas skolotāji (K.Svīķis, V.Rusmane, N.Leitāne) piedalījās matemātikas metodiskās apvienības organizētajos ikmēneša semināros Valmierā. Kopā ar Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotājiem sagatavoja un vadīja nodarbības par tēmu Kā apgūt jēdzienus ģeometrijā? gada 9.decembrī Mazsalacas vidusskolā notika novadu skolu direktoru seminārs. Kolektīvs piedalījās labdarības akcijā Zvaigzne Austrumos. Mazsalacas vidusskolas skolēni ar ģimenēm, draugiem un skolotājiem sagatavoja 35 dāvanas. Mācību gada laikā pedagogu kolektīvs piedalījās biedrības Izaugsmes forums organizētajās apmācībās LEAN vadības metodes un projektā LEAN projekta ieviešana skolā. Pedagogu kolektīvs piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātā projekta Pāreja uz pilna laika (36 stundu) darba slodzi aprobācijā. 24.aprīlī skolas darbinieki piedalījās skolas teritorijas uzkopšanas talkā. 3.jūnijā uz vecāku sapulci tika aicināti topošo pirmklasnieku vecāki. 8.jūnijā notika skolas kolektīva tikšanās ar Mazsalacas novada deputātiem. 12.jūnijā notika arodbiedrības organizēta skolas darbinieku ekskursija uz Ziemeļigauniju. Mazsalacas vidusskola Junior Achievement Latvija konkursā Gada labākais ekonomikā 2015 iegūst nomināciju Laureāta skola. 35

37 4. KOMUNIKĀCIJA AR VECĀKIEM UN SABIEDRĪBU Informāciju par skolas darbu vecāki un sabiedrība saņem: ar skolēnu dienasgrāmatu starpniecību (katru nedēļu informācija par aktivitātēm klasē un skolā, 1 reizi mēnesī sekmju izraksts, mācību gada sākumā informācija par skolas iekšējās kārtības noteikumiem, skolotāju konsultāciju laikiem), izmantojot elektroniskās skolas vides e-klase sniegtās iespējas, apmeklējot 1 reizi gadā skolā organizētu Vecāku dienu, kad ir iespēja vērot mācību stundas un interešu izglītības pulciņu nodarbības, tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, atbalsta personālu un noklausīties izglītojošu lekciju, apmeklējot klases vecāku sapulces. Klases vecāku sapulces tiek protokolētas, izlasot skolas sagatavotos informatīvos materiālus (piem., 1. klases vecākiem izstrādāts materiāls Ceļvedis sākumskolā, 5.klases vecākiem - Piektklasnieka ceļvedis ), bukletus, ar skolas avīzes Insekts starpniecību,-+ lasot internetā skolas mājas lapu un Mazsalacas novada mājas lapu individuālās sarunās un konsultācijās ar klases audzinātāju, pedagogiem, atbalsta personālu un skolas vadību, apmeklējot skolas organizētos pasākumus, apmeklējot skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu uzstāšanos, koncertus un izglītojamo darbu izstādes, lasot informāciju Valmieras un Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas novadu laikrakstā Liesma un tā pielikumā Mazsalacas novadā (iznāk reizi mēnesī) un Mazsalacas novada pašvaldības izdevumā Mazsalacas novada ziņas. Lasot internetā Kocēnu novada mājas lapā sadaļu Izglītības pārvalde. 36

38 /2016. MĀCĪBU GADĀ PLĀNOTIE UZDEVUMI Mācību saturs Mācīšana un mācīšanās Skolēnu sasniegumi Atbalsts skolēniem Skolas vide Resursi Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Akreditēt speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods ); Organizēt mācības profesionālās izglītības klasē (2.kursam) sadarbībā ar Ogres Valsts tehnikumu; Piedalīties datorikas prasmju apguves pilotprojektā. Ieviest e-klasē prognozēto liecību ar skolēna prognozētajiem vērtējumiem mācību priekšmetos; Doties vizītē uz Lietuvu Nordplus projekta ietvaros; Piedalīties e-twinning projektā Baltais spieķis. Iedzīvināt zelta, sudraba un bronzas liecību piešķiršanu kā tradīciju; Izveidot vietu skolēnu darbu izstādīšanai 1.st.gaitenī un meiteņu mājturības kabinetā. 9.klases skolēniem organizēt Projekta nedēļu par tēmu Karjera un es ; Organizēt tikšanās ciklu ar radošiem, veiksmīgiem Latvijas cilvēkiem (sporta jomā, eksaktajā jomā); Organizēt skolā Mazpulku kustību. Izremontēt: 1.stāva koridoru uz sporta zāli +koridora otru pusi, 1.klases telpu (20.kab.), abās kāpņu telpās nomainīt kāpņu segumu, kafejnīcas +ēdnīcas priekštelpu, lietvedes kabinetu, speciālā pedagoga kabinets + telpa sarunām ar vecākiem; Paplašināt automodelisma trases telpu; Skolas darbiniekiem organizēt profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu Bērnu tiesību aizsardzība (6st.); Organizēt skolas darbiniekiem semināru ciklu Stresa pārvarēšanas metodes emocionālās izdegšanas novēršanai ; Pārveidot un modernizēt skolas mājas lapu; Ierīkot ugunsdrošības signalizāciju. Plānot skolas vajadzības pedagoģisko kadru piesaistīšanā (mūzika un angļu val.); Nodrošināt iespēju skolas darbiniekiem iegādāties veselības apdrošināšanas polisi sadarbībā ar novada pašvaldību; Turpināt datoru atjaunošanu un nomaiņu mācību kabinetos; Apzināt vajadzības un papildināt skolas elektroniskās novērošanas sistēmu, ietverot arī teritoriju ārpus skolas ēkas; Sagatavot speciālistukarjeras konsultants; Organizēt starpnovadu seminārus matemātikas un ģeogrāfijas skolotājiem. Nostiprināt Lean projekta risinājumus skolas darbā; Izvērtēt gada Attīstības plāna prioritāšu īstenošanu un izstrādāt pašvērtējuma ziņojumu; Izstrādāt skolas Attīstības plānu gadam; Aktualizēt skolas nolikumu un citus skolas darbu reglamentējošus dokumentus; Aktivizēt Skolas padomes darbu. 37

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība.

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā.  Izglītības iestāžu sadarbība. Racionālas finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība. Valdis Bārda Alojas novada domes priekšsēdētājs 22.04.2016, Zaļenieki Budžets 1762635 EUR jeb

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

PB_izdevumi_13_2011

PB_izdevumi_13_2011 Kocēnu novada domes 2011.gada pamatbudžeta izdevumi Kocēnu novada domes Saistošo noteikumu NR.13/2011 "Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2011.gadam" ( 19.10.2011.sēdes protokols Nr.14,9. ) PIELIKUMS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma nosaukums Skolas un klašu telpu noformējums svētkiem

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Datums

Datums DAUGAVPILS KRIEVU VIDUSSKOLAS-LICEJA PASĀKUMU PLĀNS 2016. gada decembrim APSTIPRINĀTS Ar Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja direktora 2016. gada 30. novembra rīkojumu Nr. 352 01.12.2016.- Labdarības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

Rugāju novada vidusskola Rugāju novada vidusskola (RNV) ir Rugāju novada domes dibināta vispārējās izglītības iestāde. RNV reģistrācijas apliecība Nr.

Rugāju novada vidusskola Rugāju novada vidusskola (RNV) ir Rugāju novada domes dibināta vispārējās izglītības iestāde. RNV reģistrācijas apliecība Nr. Rugāju novada vidusskola Rugāju novada vidusskola (RNV) ir Rugāju novada domes dibināta vispārējās izglītības iestāde. RNV reģistrācijas apliecība Nr. 4213902769 izsniegta 26.08.2009. Izglītības iestādes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 909116276 Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4151 Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

1 Pielikums Rīgas domes lēmumam Nr.5376 Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pil

1 Pielikums Rīgas domes lēmumam Nr.5376 Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pil 1 Pielikums Rīgas domes 23.10.2012. lēmumam Nr.5376 interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un tā aprēķināšanas kārtība 1. 1.1.

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vidusskola direktore Nataļja Rogaļeva (paraksts) Rīgā,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

1

1 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažu novadā A P S T I P R I N Ā T I ar Ādažu novada domes 2019.gada 25.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.14 22) 2019.gada 25.jūnijā Nr. 14/2019 Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva 2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko 2017. gada 13. novembrī Projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu

Sīkāk

Skolas lapa gada jūnijs 2015./2016. m.g. rezultāti klasē 1.klasē ar labām un teicamām sekmēm 2015./2016. mācību gadu beidza: Laura Alziņa

Skolas lapa gada jūnijs 2015./2016. m.g. rezultāti klasē 1.klasē ar labām un teicamām sekmēm 2015./2016. mācību gadu beidza: Laura Alziņa Skolas lapa 2016. gada jūnijs 2015./2016. m.g. rezultāti 1.-4. klasē 1.klasē ar labām un teicamām sekmēm 2015./2016. mācību gadu beidza: Laura Alziņa Tairons Ābeltiņš Daniels Ilmārs Baškers Pēteris Ciršs

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Microsoft Word - publiskais_parskats_ozvsk_2011.doc

Microsoft Word - publiskais_parskats_ozvsk_2011.doc Ozolnieku vidusskola Ozolnieku novads, Jelgavas iela 35, LV 3018, tel./fax: 63050688, e pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv Publiskais pārskats 2011. gads Saturs Vispārējs skolas raksturojums... 3 Izglītības

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

PRIEKULES vidusskolas SKOLAS PADOMES sēdes protokols 2014.gada 21.oktobrī Priekulē Nr.2 Sēde sasaukta: 2014.gada 21.oktobrī plkst Sēdē piedalā

PRIEKULES vidusskolas SKOLAS PADOMES sēdes protokols 2014.gada 21.oktobrī Priekulē Nr.2 Sēde sasaukta: 2014.gada 21.oktobrī plkst Sēdē piedalā PRIEKULES vidusskolas SKOLAS PADOMES sēdes protokols 2014.gada 21.oktobrī Priekulē Nr.2 Sēde sasaukta: 2014.gada 21.oktobrī plkst. 18.00. Sēdē piedalās: vecāku pārstāvji - A.Brauna, I.Ivanova, J.Eglīte,

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: SAISTOŠIE NO

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   SAISTOŠIE NO JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI Jūrmalā 2016.gada 16.decembrī Nr. 47 Par Jūrmalas

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA Murjāņu sporta ģimnāzija Reģ.Nr Klintslejas 4, Sējas nov., Murjāņi, LV- 2142, tālr.,

LATVIJAS REPUBLIKA IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA Murjāņu sporta ģimnāzija Reģ.Nr Klintslejas 4, Sējas nov., Murjāņi, LV- 2142, tālr., LATVIJAS REPUBLIKA IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA Murjāņu sporta ģimnāzija Reģ.Nr. 90000082152 Klintslejas 4, Sējas nov., Murjāņi, LV- 2142, tālr.,fakss 67977832, e-pasts msg@msg.edu.lv Nr. 1-13/93

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk