PowerPoint Presentation

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "PowerPoint Presentation"

Transkripts

1 . Projekts - Konkurss «Caur izpratni aktīvai rīcībai» Ūdens resursu audits skolā Juris Benders LU Ekonomikas un vadības fakultātes Vides pārvaldības katedra

2 Ūdens saimniecības audita uzdevums - noteikt ūdens resursu patēriņa efektivitāti savā izglītības iestādē; - aprēķināt CO 2 emisijas apjomu attiecībā pret ūdens resursu patēriņu un karstā ūdens uzsildīšanai patērēto enerģijas daudzumu; - izvērtēt iegūtos rezultātus un izstrādāt pasākumu plānu ūdens resursu taupīšanai savā izglītības iestādē.

3 Ūdens kā resursa apzināšana Ūdens resursu patēriņš un pieejamība, ūdens lietotāji Pazemes ūdeņu kvalitāte un piesārņojums Kvalitatīva dzeramā ūdens nodrošinājums Notekūdeņu attīrīšanas problemātika, to radītās emisijas

4 Ūdens resursu patēriņš Ūdens izmantošanas indekss (ŪII) ir ikgadējā kopējā ūdens ieguve procentos no pieejamajiem saldūdens resursiem. Ūdens resursu trūkums vērojams valstīs, kur ŪII pārsniedz 20-30%.

5 Dabas resursu patēriņš dažādos sektoros : ūdens resurss ir kā multifunkcionāls resurss enerģētiskie resursi, piem. ūdens, vējš, kūdra, nafta, urāna rūda, akmeņogles; rūpniecības izejvielu resursi, piem. koksne, rūdas, ūdens, minerāli, smilts, dolomīts, kaļķakmens; lauksaimniecības resursi: augsne, ūdens; zivsaimniecības resursi: ūdens; tūrisma resursi, piem. ūdens, ainava, dabas objekti.

6 Pazemes ūdeņi ir kvalitatīvs ūdens resurss -tīrāki par virszemes ūdeņiem. To pašattīrīšanās spējas ir niecīgas, salīdzinot ar virszemes ūdeņiem. Tāpēc pazemes ūdeņu piesārņojums uzskatāms par īpaši bīstamu un ļoti liela uzmanība jāvelta pazemes ūdeņu aizsardzībai pret dažāda veida piesārņojumu: atkritumiem, lauksaimniecības radītām ietekmēm, notekūdeņu noplūdēm. Liels pazemes ūdeņu patēriņš jūras piekrastē noved pie pazemes ūdeņu deficita (spiediena depresijas) un sāļo ūdeņu ieplūšanas dzeramā ūdens saturošos horizontos.

7 Kvalitatīva dzeramā ūdens nodrošinājums Upēs un ezeros piesārņojums lielāks nekā pazemes ūdeņos. Pārsvarā to veido organiskās un bioorganiskās vielas (veidojoties gan dabas procesu un cilvēka darbības rezultātā, pārsvarā no sadzīves un rūpnieciskiem notekūdeņiem), P un N saturošās barības vielas (lauksaimniecisko darbību, sadzīves notekūdeņu, kā arī dabas procesu rezultātā), nereti arī smagie metāli un toksiskas organiskās vielas (rūpniecisko notekūdeņu rezultātā). Dzeramā ūdens sagatavošana no virszemes ūdeņiem ir gan tehnoloģiski sarežģītāka un finansiāli dārgāka nekā to veicot no pazemes ūdeņiem: dzeramā ūdens sagatavošana un ūdens apgāde ietver arī energoietilpīgus procesus.

8 Dzeramā ūdens sagatavošana no virszemes ūdeņiem Dzeramā ūdens apstrādes galvenie etapi: iepriekšējā dezinfekcija - nepieciešama krāsas normalizēšanai, daļējai piesārņojuma samazināšanai; koagulācija organiskā piesārņojuma samazināšanai!!) ( koagulants - alumīnija sulfāts Al2(SO4)3) starpdezinfekcija, sedimentācija un filtrēšana, pēcdezinfekcija - nepieciešama ūdens kvalitātes nodrošināšanai padodot ūdeni apgādes tīklā (jo sevišķi ja tie ir novecojuši un netīri!!).

9 Dzeramā ūdens sagatavošana no pazemes ūdeņiem Paaugstināta dzelzs koncentrācija pazemes ūdeņos ir galvenā dzeramā ūdens sagatavošanas problēma. Atsevišķās vietās Latvijas pazemes ūdeņos tā var pārsniegt 4 mg/l. Tomēr lielākā valsts teritorijā tā ir robežās no mg/l. Dzeramā ūdens apstrādes galvenie etapi: pazemes ūdeņu ieguve sūkņu darbība akās un urbumos (energopatēriņš); atdzelžošana - galvenokārt izmanto trīs atdzelžošanas metodes: - oksidēšanas un dzidrināšanas metodi; - adsorbtīvās oksidācijas metodi; - bioloģiskās atdzelžošanas metodi. filtrācija, pēcdezinfekcija - nepieciešama ūdens kvalitātes nodrošināšanai padodot ūdeni apgādes tīklā (jo sevišķi ja tie ir novecojuši un netīri).

10 Kvalitatīva dzeramā ūdens nodrošinājums Dzeramais ūdens kvalitāte pie patērētāja, t.i. krānā var būt problemātiska, ja piesārņojums nonāk pie patērētāja caur veciem ūdens apgādes maģistrāliem tīkliem vai veciem ūdens apgādes iekšējiem tīkliem ēkās. Veci ūdens apgādes tīkli satur dzelzs korozijas produktus un veido ūdens ķīmisko piesārņojumu. Bez tam tur mikroorganismi var savairoties veidojot bioloģiskus apaugumus uz cauruļu virsmas. Novecojušie ūdens apgādes tīkli ir būtisks piesārņojuma avots: svarīgi īstenot šo tīklu nomaiņu izmantojot ES Struktūrfondu projektu iespējas, kā arī veikt veco ūdensapgādes tīklu profilaktisko skalošanu.

11 Notekūdeņu attīrīšanas procesā var izdalīt: a) mehāniskā attīrīšana: suspendēto vielu, daļēji organiskā piesārņojuma attīrīšana; b) bioloģiskā attīrīšana: organiskā piesārņojuma, N, daļēji P attīrīšana CO 2,CH 4 emisijas; c) ķīmiskā attīrīšana: P attīrīšana; d) NŪ dūņu apstrāde: blīvēšana, atūdeņošana, fermentācija - sadalīšana - CO 2, CH 4 emisijas; Notekūdeņus raksturojošie galvenie parametri Sastāvs un prasībai NŪ attīrīšanai [mg/l] 1. Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5) Kopējās suspendētās vielas (SV) Kopējais fosfors (Pkop) (1) 4. Kopējais slāpeklis (Nkop) (10)

12 Emisijas notekūdeņu attīrīšanas procesā NŪ bioloģiskās apstrāde notiek divos dažādos režīmos: a) anaerobā vidē - notekūdeņi tiek attīrīti bezskābekļa apstākļos: - organiskais piesārņojums veido metānu, - nitrāti veido brīvu slāpekli, - daļēji organiskais piesārņojums pāriet dūņās; b) aerobā vidē, kad notekūdeņi tiek attīrīti gaisa (skābekļa) klātbūtnē: aerācijas tilpnē tiek pievadīts ievērojams gaisa daudzums un notiek - organisko vielu oksidācija par oglekļa dioksīdu; - daļēji organiskais piesārņojums pāriet dūņās; Dūņu apstrādē izmanto anaerobo dūņu fermentāciju (metāntanki). Šo procesu veic bezskābekļa vidē: rodas metāns un oglekļa dioksīds;

13 Emisijas notekūdeņu attīrīšanas procesā Bez tam jāņem vērā ievērojams enerģijas patēriņš attīrot notekūdeņus: - aerobā vidē un veicot aerāciju, kā arī - darbinot elektrosūkņus notekūdeņu transportēšanai. Tātad attīrot notekūdeņus mēs nevaram izvairīties no SEG emisijām; Tādēļ galvenais rīcības virziens šo gāzu emisijas samazināšanā ir sadzīves notekūdeņu apjoma samazināšana.

14 Emisijas notekūdeņu attīrīšanas procesā Rīgas notekūdeņu attīrīšanas stacijā Daugavgrīva gada laikā attīrot 57 miljonus m 3 notekūdeņus rodas CO2 emisijas: - apm. 10 tūkstoši t apjomā (bioloģiskās attīrīšanas stadijā) un - apm. 15 tūkstoši t apjomā (sadedzinot dūņām izdalīto metānu). Tātad attīrot 1 m 3 notekūdeņus rodas: - apm. 0,17 kg CO2 emisijas (bioloģiskās attīrīšanas stadijā) - apm. 0,26 kg CO2 emisijas (sadedzinot no dūņām iegūto metānu). Summējot emisijas procesus bioloģiskās attīrīšanas stadijā un dūņu apstrādē attīrot 1 m 3 notekūdeņus veidojas 0,43 kg CO2 emisijas. Šie ir aptuveni raksturlielumi, jo CO2 emisiju apjomi ir atkarīgi no organisko vielu satura notekūdeņos, bioloģiskās attīrīšanas procesa, notekūdeņu dūņu apstrādes un koģenerācijas (sadedzinot metānu) tehnoloģiskiem procesiem.

15 . Ūdens resursu audita praktiskā veikšana

16 Ūdens resursu audita praktiskā veikšana Komplekss novērtējums, kas aptver ūdens saimniecības infrastruktūras dažādus elementus: 1. Ūdens apgādes sistēmas un skolas ēkas raksturojums 2. Ūdens patēriņa ierīces, to stāvoklis un darbība 3. Ūdens patēriņš skolā 4. Karstā dzeramā ūdens enerģijas patēriņš 5. Dzeramā ūdens kvalitāte 6. Ūdens patēriņš skolas apkārtnē/teritorijā 7. Notekūdeņi, kanalizācijas sistēma, tās raksturojums.

17 1.Ūdens apgādes sistēmas un skolas ēkas raksturojums Svarīgi apzināt dzeramā ūdens izcelsmi. Pamatā var būt divas iespējas: 1) dzeramais ūdens skolai tiek piegādāts ar centralizētās ūdens apgādes palīdzību dzeramā ūdens sagatavošana ir notikusi pašvaldības ūdens apsaimniekošanas uzņēmumā. Tas nozīmē, ka ūdens ir ticis atdzelžots, ir veikta ūdens dezinfekcija. Ja pašvaldības uzņēmumā dzeramā ūdens sagatavošana ir veikta izmantojot virszemes ūdens resursus, izmantotās tehnoloģijas ir sarežģītākas (arī dārgākas) salīdzinot ar gadījumu, ja dzeramā ūdens sagatavošana ir veikta no pazemes ūdens resursiem. 2) skola saņem dzeramo ūdeni no saviem/ savā teritorijā esošiem urbumiem vai akām skolas iespējās ir veikt tā mehānisko filtrēšanu pielietojot dažādas filtrējošās kolonas. Tātad dzeramā ūdens izcelsme dod svarīgu informāciju, lai spriestu par skolā saņemtā ūdens kvalitāti.

18 1. Ūdens apgādes sistēmas un skolas ēkas raksturojums Lai novērtētu ūdens saimniecības stāvokli skolā tiek apzināts skolas ēkas vecums, kā arī skolas ēkā esošās ūdens apgādes sistēmas vecums. Ja ūdens apgādes tīklu vecums ir lielāks par 20 gadiem, cauruļu problemātiskais stāvoklis (rūsa, nosēdumi, mikroorganismi) ir cēlonis gan zemai ūdens kvalitātei, gan cauruļu aizsērējumiem un nepietiekamai ūdens plūsmai. Ja iekšējo tīklu vecums nepārsniedz 10 gadus, tad ūdens cauruļu stāvoklis nepazemina ūdens kvalitāti. Tādēļ tiek novērtēts Tīklu/cauruļu vizuālais raksturojums. (labs / viduvējs / slikts). Ūdens apgādes tīklu/cauruļu vizuālā apskate var liecināt par korozijas procesu sākumu, hermētiskumu.

19 1. Ūdens apgādes sistēmas un skolas ēkas raksturojums Svarīgi konstatēt, vai skolā ūdens apgādes tīkli/caurules nomainīti pilnā apjomā vai tikai daļēji. Ja tas veikts tikai daļēji, tas nozīmē, ka noteiktās vietās dzeramā ūdens kvalitāte krānā joprojām būs problemātiska. Svarīga papildus informācija var tikt iegūta intervējot skolas tehniķi/ inženieri vai uzņēmuma pārstāvi, kurš apkalpo skolas ūdens saimniecību. Lai spriestu par ūdens patēriņa efektivitāti, jāapzina ūdens lietotāju skaits, t.i. skolēnu un skolas personāla skaits.

20 Mērķis raksturot ūdens apgādes kopējās sistēmas stāvokli 1. Ūdens apgādes sistēmas un skolas ēkas raksturojums Dzeramā ūdens izcelsme a) centralizētā ūdens apgādes sistēma: X b) skola saņem ūdeni no saviem urbumiem vai akām: Skolas ēkas vecums: piem.40 gadi Ūdens apgādes sistēmas vecums: piem.10 gadi Tīklu/cauruļu vizuālais raksturojums : a) labs X b) viduvējs (neliela korozija) c) slikts nepieciešama nomaiņa Ūdens apgādes tīkli/caurules: - nav nomainīti - daļēji nomainīti - nomainīti pilnā apjomā x Skolā strādājoša personāla skaits: piem. 25 Skolēnu skaits : piem. 160

21 Vēlams noskaidrot, vai skalojamās kastes apgādātas ar ierīci lielākai un mazākai ūdens padevei - LM, jo tas ievērojami palīdz ietaupīt ūdens apjomu. Ja šīs ierīces izpaliek, to uzstādīšana jāieplāno pie nepieciešamo pilnveidošanas pasākumiem. Automātisko ūdens patēriņa ierīču esamība- (A) nodrošinot automātisku ierīces izslēgšanos tas veicina limitētu ūdens patēriņu. 2. Ūdens patēriņa ierīces, to stāvoklis un darbība Skolēni apzina un inventarizē visas skolas ēkā esošās ūdens patēriņa ierīces, tās atzīmējot skolas ēkas shēmā. Veicot auditu novērtējam dažādās skolas telpās (tualetēs, koridoros, virtuvē) esošo ūdens patēriņa ierīču tehnisko stāvokli. Tam ir liela nozīme ūdens patēriņa cēloņu noskaidrošanai, kā arī nepieciešamo pilnveidošanas pasākumu plānošanai. Ūdens tece - T (krānos, skalojamās kastēs) var fiksēt gan vizuāli, skatot iespējamās noplūdes vietas zem izlietnēm, krāniem, gan ievietojot izlietnē uz laiku (kad ierīce netiek lietota) sausu lapu. Noslēdzējkrāna esamība (NK) svarīga, jo bez tā ūdens patēriņa ierīces remonts ir komplicēts un saistīts ar lieliem ūdens zudumiem.

22 2. Ūdens patēriņa ierīces, to stāvoklis un darbība; mērķis noteikt ūdens patēriņa ierīču un iekārtu tehnisko stāvokli Atrašanās vieta Ūdens krāni Tualetes skalojamā kaste Urināli Ierīces vai iekārtas telpa stāvs skaits stāvoklis skaits stāvoklis skaits stāvoklis nosauk stāvoklis Tualete (zēnu) T LM 3 Virtuve 1 3 Trauku mazg. mašīna Liels ūdens patēriņš

23 3.Ūdens patēriņš skolā Auditā vispirms jānoskaidro, vai ūdens plūsmas skaitītāji mēra gan aukstā, gan karstā ūdens apjomu, kā arī to atrašanās vieta. Ja ūdens skaitītāja pārbaudes termiņš beidzies, tabulā tas jānorāda. Aizpildām tabulu katru mēnesi (norādām aizpildīšanas datumu). Pēc iegūtajiem datiem var veikt patēriņa samazinājuma vai palielinājuma analīzi. Interpretējot iegūtos rezultātus, ņemam vērā ūdens patēriņa galvenās izmaiņu tendences: - par gadiem (iepriekšējo gadu datus); - par mēnešiem, kā arī - ierīces, to stāvokli un ūdens lietotāju (skolas personāls, skolēni) skaitu.

24 3.Ūdens patēriņš skolā Mērķis uzskaitīt ūdens patēriņu skolā,veikt tā patēriņa analīzi Aukstā un karstā ūdens patēriņš, m Aukstā ūdens patēriņš 1190 Karstā ūdens patēriņš Aukstā ūdens patēriņš 1230 Karstā ūdens patēriņš Aukstā ūdens patēriņš 1210 Karstā ūdens patēriņš 240 Janvāris Aukstā ūdens patēriņš Karstā ūdens patēriņš Februāris Aukstā ūdens patēriņš Karstā ūdens patēriņš Marts Aukstā ūdens patēriņš Karstā ūdens patēriņš

25 4. Karstā dzeramā ūdens enerģijas patēriņš skolā mērķis noteikt dzeramā ūdens sildīšanas enerģijas patēriņu skolā Vispirms ir jānoskaidro dzeramā ūdens sildīšanas veids. A.Skolā ir centralizētā dzeramā ūdens sildīšana - tiek sildīts līdzīgi kā apsildei paredzētais ūdens. Tādā gadījumā patērētais siltuma enerģijas daudzums Q tiek noteikts pēc siltuma skaitītāja datiem. CO 2 emisijas apjomu (t) var aprēķināt: Q (MWh) x CO 2 emisijas faktors (tā vērtība ir 0,264 t/mwh, ja ēkā ir centralizētā apkure, skat. Energoaudits skolā) Ja skolā karstam dzeramam ūdenim ir uzstādīts skaitītājs, jānosaka arī karstā dzeramā ūdens apjoms V (m 3 ) ; Karstā dzeramā ūdens patēriņa izmaksas atkarīgas no karstā ūdens apjoma un Rīgas ūdens karstā ūdens tarifa: Karstā ūdens izmaksas, Ls = V (m 3 ) x karstā ūdens tarifs (Ls/m 3 )

26 4. Karstā dzeramā ūdens enerģijas patēriņš skolā B. Skolā ir dzeramā ūdens sildīšana ar sildītāju/boileri. Auditā jānoskaidro boilera veids: ir elektriskie un gāzes boileri. Elektrisko boileru gadījumā tiek izmantoti: - uzkrājējsildītāji, kuru jauda parasti ir 1,5 2 kw robežās vai - caurteces sildītāji, kuri sasilda ūdeni, strādājot daudz intensīvāk un īsākā laika periodā, parasti to jauda ir lielāka 3 10 kw robežās. Auditā var aptuveni novērtēt šādu boileru darbības laiku dienā (st.), Iegūtās enerģijas lielums Q = jauda (kw) x laiks (h) CO 2 emisijas apjoms = Q x 0,397 t CO2 / MWh (tiek pielietots CO 2 emisijas faktors elektroenerģijai 0,397 t CO 2 /MWh). Boilera darbības izmaksas mēnesī, Ls var noteikt zinot patērētās enerģijas apjomu (kwh) un elektroenerģijas tarifu (Ls/kWh).

27 4. Karstā dzeramā ūdens enerģijas patēriņš skolā Gāzes boileru gadījumā svarīgi noteikt patērētās dabas gāzes apjomu, (V) t.i. gāzes skaitītāja rādījumu, m 3. Zinot V, var aprēķināt iegūtās siltumenerģijas lielumu Q: Q = V(m 3 ) x 8,8(kWh/ m 3 ), kur 8,8 ir enerģija (kwh), ko iegūst, sadedzinot 1 m 3 dabasgāzi (empīriski noteikts lielums). CO 2 emisijas apjoms = Q x 0,202 t CO2 / MWh ( tiek pielietots dabas gāzes CO2 emisijas faktors - 0,202 t CO2 / MWh). Zinot V un «Latvijas gāzes» tarifu, Ls/m 3 - var aprēķināt izmaksas.

28 4. Karstā dzeramā ūdens enerģijas patēriņš skolā Skolā ir centralizētā dzeramā ūdens sildīšana Siltuma skaitītāja dati siltuma enerģijas patēriņš, mwh Karstā ūdens skaitītāja dati, m 3 Karstā ūdens tarifs, Ls/m 3 Karstā ūdens sildīšanas izmaksas, Ls CO 2 emisijas apjoms, t x Skolā ir dzeramā ūdens sildīšana ar sildītāju/boileri x Elektriskais boileris A. Uzkrājējsildītājs tilpums, l jauda, kw B. Caurteces sildītājs tilpums, l jauda, kw Boilera aptuvenais darbības laiks dienā, h Elektroenerģijas tarifs, Ls/kWh Boilera darbības izmaksas mēnesī, Ls Ar elektrisko boileri iegūtās enerģijas lielums jauda (kw) x laiks (h) CO2 emisijas apjoms, t Gāzes boileris A. Uzkrājējsildītājs B. Caurteces sildītājs Patērētās gāzes apjoms V, gāzes skaitītāja rādījums, m 3 «Latvijas gāzes» tarifs, Ls/m 3 Karstā ūdens sildīšanas izmaksas, Ls x

29 4. Karstā dzeramā ūdens enerģijas patēriņš skolā Dzeramā ūdens uzsildīšanai no T 1 līdz T 2 izmantotās enerģijas patēriņu var salīdzināt ar t.s. teorētisko fizikāli aprēķināto ūdens sildīšanas enerģijas lielumu Q: Q = m x c x (T 1 T 2 ), kur: Q elektroierīces patērētais siltuma daudzums (J), C ūdens īpatnējā siltumietilpība, 4,19 kj/l C, m ūdens daudzums (l). Šādi aprēķināts enerģijas lielums vienmēr būs mazāks par praktiski patērēto enerģiju dažādās sildīšanas ierīcēs, kurās jārēķinās ar siltuma zudumiem un dažādu darbības efektivitāti.

30 Fe saturs krāna ūdenī tiek noteikts analītiski iespēju robežās Dzeramā ūdens garša tiek ierakstīts apzīmējums garšas novērtējumam: L laba, V viduvēja, S slikta. Santehnikas ierīču vizuālais stāvoklis tiek ierakstīts santehnikas ierīču vizuālā stāvokļa novērtējuma apzīmējums (brūnganus plankumus pārsvarā veido paaugstināts dzelzs saturs): L labs, V viduvējs, S slikts. Cietības ietekme uz apsildes iekārtu un boileru darbību tiek ierakstīts aptuvenais novērtējums: LI liela ietekme, MI maza ietekme. 5. Dzeramā ūdens kvalitāte mērķis noteikt dzeramā ūdens kvalitāti un tā ietekmi uz ierīcēm Apzinātais Fe saturs krāna ūdenī (monitorings, mērījumi) 0,3 mg/l Dzeramā ūdens garša V viduvēja Santehnikas ierīču vizuālais stāvoklis V viduvējs Cietības ietekme uz apsildes iekārtu un boileru darbību MI

31 Dzelzs satura analītiska noteikšana. 5. Dzeramā ūdens kvalitāte Tiek izmantots firmas Merck analītiskais komplekts Aquamerck dzelzs (Fe) noteikšanai: optiskās kivetes, analītiskais reaģents Fe noteikšanai, optisko filtru komplekts, mikrokarotīte reaģenta pievienošanai, pipete analizējamā ūdens tilpuma noteikšanai (5 ml). a)saskaņā ar Aquamerck komplektam pievienoto instrukciju, tiek veikta analītiska reakcija, izmantojot reaģentu, kā rezultātā analītiskajā kivetē rodas intensīvi krāsots šķīdums. b) analītiskai detekcijai netiek izmantots spektrofotometrs, bet attiecīgo krāsojumu detektē, vizuāli izmantojot optiskus filtrus un salīdzinot ar atskaites kiveti. c)piemērojot dažādus optiskos filtrus, atrod to filtru, kas vizuāli kompensē atskaites kivetes krāsojumu, salīdzinot ar analītiskās kivetes krāsojumu. Aquamerck komplekts paredz pielietot filtrus, lai varētu noteikt Fe koncentrāciju ar šādām vērtībām: 0,1 0,3 0,5 1,0 2,5 5,0 7,5 12, mg/l.

32 5. Dzeramā ūdens kvalitāte Atkarībā no audita rezultātiem, t.sk. Fe satura krāna ūdenī var tikt pieņemti lēmumi par ūdens kvalitātes pilnveidošanu: - piemēram, cita, labāka pazemes urbuma izmantošanu, - lokālo atdzelžošanas filtru uzstādīšanu (ja skola nav pieslēgta centralizētai ūdens apgādes sistēmai) vai arī - jaunu ūdens apgādes tīklu celtniecību skolas ēkā.

33 Balstoties uz audita rezultātiem, iespējams izstrādāt pasākumus ūdens resursu racionālā izmantošanā skolas saimnieciskajām vajadzībām, tā panākot ievērojamu ūdens patēriņa samazinājumu. 6. Ūdens patēriņš skolas teritorijā/apkārtnē mērķis noskaidrot ūdens resursu patēriņu saimnieciskām vajadzībām Vai ūdens tiek patērēts saimnieciskām vajadzībām ārpus skolas ēkas tās apkārtnē/teritorijā: JĀ / NĒ Vai tiek izmantots dzeramais ūdens vai citi ūdens resursi: piem., lietus ūdens, tehniskais ūdens, atsevišķs urbums. Kādām vajadzībām ūdens tiek izmantots: piem.zāliena laistīšanai, puķu laistīšanai, dekoratīvam baseinam, strūklakai, peldbaseinam utt. Ūdens patēriņa skolas teritorijā/apkārtnē aptuvenais apjoms: piem., 300 m 3 t.sk. 120 m 3 lietus ūdens.

34 7. Notekūdeņi, kanalizācijas sistēma, tās raksturojums Jānoskaidro, vai skolas ēkā ir centralizēta kanalizācija sistēma, no kuras skolā radītie sadzīves notekūdeņi tiek novadīti pašvaldības centralizētajos kanalizācijas tīklos, vai arī pie mācību iestādes atrodas lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas raksturīgāk lauku teritorijām. Audita gaitā vizuāli jānovērtē skolas kanalizācijas sistēmas stāvoklis, t.sk. cauruļu izskats, konstatējot iespējamos defektus, plīsumus, sistēmas vecumu. Lietderīgi būtu intervēt skolas saimniecības pārzini/santehniķi. Svarīgi noskaidrot, vai skolā ir: - dalītā kanalizācijas sistēma, kas ļauj sadzīves notekūdeņus novadīt pa vienu, bet lietus ūdeni pa otru tīklu; - kopējā kanalizācijas sistēma, kurā sadzīves notekūdeņi un lietus ūdens tiek novadīti pa vienotu tīklu.

35 7. Notekūdeņi, kanalizācijas sistēma, tās raksturojums Ja skolai ir savas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, svarīgi ir apzināt notekūdeņu attīrīšanas galvenos posmus: - vai NŪ attīrīšanas iekārtās notiek mehāniskā un bioloģiskā attīrīšana; - kur attīrītie notekūdeņi tiek novadīti (upē, kanālā vai infiltrēti augsnē); - kur tiek izvietotas vai nodotas notekūdeņu attīrīšanas dūņas. Svarīgi noskaidrot skolas sadzīves notekūdeņu (NŪ) kopējo apjomu. Ja nav pieejami atsevišķi dati par attīrīšanā novadītajiem notekūdeņiem, tad tiek pieņemts, ka to apjoms ir līdzvērtīgs ūdens patēriņam (skat. datus 3. apakšnodaļā «Ūdens patēriņš skolā»)

36 Mērķis apzināt centralizētās vai lokālās kanalizācijas sistēmas stāvokli un notekūdeņu apjomu 7. Notekūdeņi, kanalizācijas sistēma, tās raksturojums Skolā ir centralizētā kanalizācijas sistēma: X Kanalizācijas sistēmas vizuālais raksturojums: Skolā ir dalīta kanalizācijas sistēma: X Skolai ir savas NŪ attīrīšanas iekārtas: a) labs b) viduvējs X c) slikts Ja skolai ir savas NŪ attīrīšanas iekārtas: vai tās nodrošina gan mehāniskās, gan bioloģiskās attīrīšanas etapus kur tiek novadīti attīrītie notekūdeņi kur tiek izvietotas NŪ attīrīšanas dūņas Skolā ir kopēja kanalizācijas sistēma: Skolas sadzīves notekūdeņu kopējais apjoms gadā, m 3 (novērtējums), piem., 1210 m 3 CO 2 emisijas apjoms, t, ko izraisa NŪ attīrīšana, m 3, piem., 0,52

37 7. Notekūdeņi, kanalizācijas sistēma, tās raksturojums Ja skolai ir savas NŪ attīrīšanas iekārtas un biogāze netiek sadedzināta, CO 2 emisiju apjomu iegūst, pielietojot faktoru 0,17 kg CO 2 uz 1 m 3 notekūdeņu: CO 2 emisijas apjoms ( kg ) = V (m 3 ) x 0,17 kg CO 2 / 1 m 3 ; Ja skola novada notekūdeņus uz pašvaldības NŪ attīrīšanas iekārtām, kur notiek gan attīrīšana, gan biogāzes sadedzināšana, CO 2 emisiju apjomu iegūst, pielietojot faktoru 0,43 kg CO 2 uz 1 m 3 notekūdeņu: CO 2 emisijas apjoms ( kg ) = V (m 3 ) x 0,43 kg CO 2 / 1 m 3 ;

38 Priekšlikumi ūdens saimniecības pilnveidošanai skolā Iegūtie audita rezultāti attiecībā par stāvokli skolas ūdens apgādes, ūdens patēriņa, tehnisko ierīču, ūdens sildīšanas energopatēriņa, ūdens kvalitātes un notekūdeņu attīrīšanas jomās dod pamatu izstrādāt secinājumus un pasākumus ūdens saimniecības pilnveidošanai skolā, t.sk. - ūdens resursu racionālākam patēriņam, - tehnisko ierīču labākai darbībai un apkopei, - ūdens patēriņa efektivitātes uzlabošanai, - videi draudzīgai rīcībai.

39 Priekšlikumi ūdens saimniecības pilnveidošanai skolā: priekšlikumu piemēri, var dot ūdens resursu ietaupījumu un/vai enerģijas ietaupījumu Ūdens krānu remonts Tualetes skalojamās kastes nomaiņa Jauna ūdens boilera uzstādīšana Atbilstošas jaudas ūdens boilera uzstādīšana Skolēnu izgatavotu saules kolektoru uzstādīšana ēkas bēniņos dzeramā ūdens sildīšanai Optimizēts laistītāju izvietojums zālāja laistīšanai Lietus ūdens izmantošana zālāja laistīšanai Atgādinājuma uzlīmes par ūdens taupīšanu pie krāniem Ūdens apgādes tīklu nomaiņa skolas ēkā

40 - skolēnu vides apziņas attīstību gan attiecībā uz skolas saimniecisko vidi (ūdens saimniecība un ūdens resursu patēriņš), kā arī rīcībām globālo klimata pārmaiņu ietekmju samazināšanā. Priekšlikumi ūdens saimniecības pilnveidošanai skolā: Šāda veida priekšlikumu izstrāde jāsaista ar: - sagaidāmo ekonomisko izdevīgumu, pierādot to efektivitāti un izmaksu samazinājumu īstermiņa vai ilgtermiņa perspektīvā atkarībā no mērogiem un izmaksām; - kopējo ieguvumu visas skolas mērogā gan attiecībā uz skolas saimniecisko vidi, gan skolas mācību procesu;

41 . Paldies par uzmanību! Lai veicas konkursā!

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode]

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode] Biogāzes staciju tehnoloģiskie risinājumi Ilze Dzene, SIA Ekodoma projektu vadītāja Līguma Nr. IEE/09/848 SI2.558364 Projekta ilgums 01/05/2010 31/10/2012 Projektu atbalsta Rīga, 2011.gada 13.maijs Biogāze...

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc SIA Bolderaja Ltd Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008.gadā. Saturs I. Ziņas par operatoru.. 3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošām darbībām. 4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas procesiem

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

2

2 2. pielikums Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumiem 778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2012. gadā 1. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds SIA

Sīkāk

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam Jānis Patmalnieks Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks 10.10.2018., Rīga Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Projekta ziņojums SEG emisijas un klimata politika to ierobežošanai atkritumu saimniecības sektorā Rūta Bendere, Fizikālās enerģētikas institūts Emisijas kvotu sadales plāns 2008. 2012.gadam Latvijas Republikas

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: Lapa : 1 (24) 1 Lapa : 2 (24) Ievads Salaspils kodolreaktora (turpmāk SKR) teritorijā un tā tuvākajā apkārtnē VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs veic Speciālās atļaujas darbībām ar

Sīkāk

LV Bio-Energy from the farm

LV Bio-Energy from the farm LV Bio-Energy from the farm www.host.lv HoSt Microferm: ilgtspējīga enerģija no šķidrmēsliem jaunlops 80 Microferm koncepcija izstrādāta fermām, kuras pārstrādā pašu saimniecībā esošo kūtsmēslu biomasu.

Sīkāk

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. JET-SEG-(II)-09 2008.- 2012.gadam Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde adrese: Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV - 3007 tālruņa numurs: 3023228

Sīkāk

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Silto notekūdeņu avoti Notekūdeņi: veļas mazgātuves, dzīvojamās mājas, peldbaseini/ sporta kompleksi ķīmiskās tīrītavas,

Sīkāk

13.LEKCIJA-Vides tehnologijas [Compatibility Mode]

13.LEKCIJA-Vides tehnologijas [Compatibility Mode] Vides tehnoloģijas ir tehnoloģiski vides problēmu risinājumi, kas mazina ražošanas ietekmi uz vidi Jebkura produkta ražošana ir saistīta ar dabas resursu, enerģijas, materiālu un ūdens izmantošanu un vides

Sīkāk

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO valdes loceklis Tālr.: 67027427 Fakss: 29371545 E-pasts:

Sīkāk

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Barības devu plānošana liellopiem Pasākuma mērķis Barības devu plānošanas mērķis ir optimizēt barības vielu saturu

Sīkāk

Janis Irbe_resursi un iespejas

Janis Irbe_resursi un iespejas Resursi un Ilgtspēja VIETĒJĀS ENERĢIJAS VEICINĀŠANAS LIKUMS LAEF - Latvijas Atjaunojamās Enerģijas Federācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Irbe Rīga, 2015.gada 21. oktobris BALTIC ENERGY FORUM 2015 1 Īsumā

Sīkāk

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju

Sīkāk

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013 51 d 11 11 11 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2009. gadā I. ZiĦas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds AS Rēzeknes siltumtīkli 1.2. adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV 4601 1.3. tālruħa

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un izvēlnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā Plašs modulācijas diapazons 1 10: samazināts

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mikroplaisu blīvēšana betonā Trīskārša aizsardzība pret ūdeni ir vairāk

Sīkāk

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

Presentation title

Presentation title Tehniskās ekspertīzes un diagnostikas dienests Daudzdzīvokļu ēku elektrotīklu testēšana Uģis Skopans, Dienesta vadītājs 23.01.2014, Jūrmala Saturs Elektrotīklu pieļaujamās slodzes noteikšana Elektroinstalācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

«Atkritumu apsaimniekošanas audita pārskats»

«Atkritumu apsaimniekošanas audita pārskats» Atkritumu apsaimniekošanas audita pārskats Rūta Bendere Emisijas kvotu sadales plāns 2008. 2012.gadam Latvijas Republikas Saeima 1995.gadā ratificēja Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju

Sīkāk

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Diskusija Rīgas pilsētas arhitektu birojā 20.11.2012

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - Ppt ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Ppt ppt [Read-Only] Kompostētāju klubs bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa Reģ. nr. 1 08/508/2014 2015. gada 23. aprīlī, Ķekavā Ināra Teibe, projekta vadītāja Saturs 10:00 Semināra atklāšana 10:05 10:15 Kompostētāju

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Superstatic 449 Statiskais siltumskaitītājs, statiskais dzesēšanas skaitītājs Pielietošana: Kompaktais siltumskaitītājs Superstatic 449 var tikt darbināts ar akumulatoru vai elektrotīklu. Tas tiek izmantots

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS AMATAS NOVADA SKUJENES PAGASTA SKUJENES CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA AMATA 2012

TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS AMATAS NOVADA SKUJENES PAGASTA SKUJENES CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA AMATA 2012 TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS AMATAS NOVADA SKUJENES PAGASTA SKUJENES CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA AMATA 2012 SATURA RĀDĪTĀJS PIELIKUMI 4 Ievads 6 I PROJEKTA IESNIEDZĒJA PAMATINFORMĀCIJA 8 II ESOŠĀS

Sīkāk

Microsoft Word - Task_3_2_Report_on_barriers_Latvia_Final_LV.doc

Microsoft Word - Task_3_2_Report_on_barriers_Latvia_Final_LV.doc Projekts: (EIE/07/214) Barjeras biogāzes sektora attīstībai Latvijā Projekta atskaite 3.2 M.Sc.ing Ilze Dzene SIA EKODOMA Noliktavas iela 3-3, Rīga LV-1010, Latvija 2008.gada septembris Projektu atbalsta:

Sīkāk

Sapropelis Latvijā

Sapropelis Latvijā Ogre, 10.decembris 2015. gads Andrejs Maršāns biedrība LPZAB tel. 29853674; amarshans@gmail.com Pētījuma mērķis Veikt Lobes ezera priekšizpēti, lai noskaidrotu ezera potenciālos, iespējamos attīstības

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izvelnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2019) 930 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Komisijas Deleģētais lēmums, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2019) 930 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Komisijas Deleģētais lēmums, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un EIROPAS KOMISIJA Briselē, 15.2.2019. C(2019) 930 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Komisijas Deleģētais lēmums, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK 2021.-2030. gada periodam

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koksnes biomasas produktu uzskaite: pieejamie dati Vides un enerģētikas statistikas daļa Anna Paturska 2016.gada 15.februāris Saturs Koksnes biomasa - CSP statistikas veidlapās - gada - reizi piecos gados

Sīkāk

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā Šeit top veiksmīgas karjeras Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress 2018.gada 18.-20.jūnijs Irina Pilvere Rektore, profesore www.llu.lv Kāpēc bioekonomikas attīstība

Sīkāk

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint EnergoRisku Latvenergo klientiem Jūrmala, 18.02.2015 Regnārs Levenovičs, AAS Balta Galvenais īpašuma un speciālo risku parakstītājs Kas ir EnergoRisku? Īpaši Latvenergo klientiem izstrādāts s pakalpojums.

Sīkāk

Tame_SAAC_apjomi.xls

Tame_SAAC_apjomi.xls Būves nosaukums Objekta nosaukums Objekta adrese Pasūtījuma Nr. Sporta un aktīvās atpūtas centrs Sporta un aktīvās atpūtas centrs "Laurenči", Sigulda, Siguldas novads Tāme sastādīta 2012.gada cenās, pamatojoties

Sīkāk

Intra_2019_16iter_lv_embed_280519

Intra_2019_16iter_lv_embed_280519 Kompleksu gāzes sistēmu risinājumi Ražošana/Montāža/Pārdošana 2019 Komandas pieredze Pieredzes un azarta sinerģija kopš 1994. gada Padomju gāzes staciju modernizācijas eksperti Vairums darbinieku strādā

Sīkāk

Izstrādāta gada oktobrī SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS Vidēja termiņa darbības stratēģija gads Satura rādītājs Satura rādītājs...1 SIA Sa

Izstrādāta gada oktobrī SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS Vidēja termiņa darbības stratēģija gads Satura rādītājs Satura rādītājs...1 SIA Sa Izstrādāta 2016. gada oktobrī SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS Vidēja termiņa darbības stratēģija 2017. 2019. gads Satura rādītājs Satura rādītājs...1 SIA Saldus komunālserviss mērķi un politika...2 Stratēģiskie

Sīkāk

PĀRSKATA UN MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR Jelgavas pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNA gadam ieviešanu Jelgava,

PĀRSKATA UN MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR Jelgavas pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNA gadam ieviešanu Jelgava, PĀRSKATA UN MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR Jelgavas pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNA 2010. 2020.gadam ieviešanu Jelgava, 18.02.2015. Saturs Ievads... 6 Ziņojuma I. Daļa. Kopējā stratēģija... 8

Sīkāk

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas materiāli Rīga, 2017. gada oktobris Vides pārraudzības

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.9.2015 C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS (30.9.2015) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 Atļautie sūknējamie

Sīkāk

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA Talsu namsaimnieks Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Aktu apstiprinu: 2017.gada 12.aprīlī Dzivojamās

Sīkāk

1. lapa ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTS REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ ĒKAS VEIDS Daudzdzīvokļu māja 2. ADRESE Skolas iela

1. lapa ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTS REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ ĒKAS VEIDS Daudzdzīvokļu māja 2. ADRESE Skolas iela 1. lapa ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTS REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED-1-2017-407 DERĪGS LĪDZ 23.03.2027. 1. ĒKAS VEIDS Daudzdzīvokļu māja 2. ADRESE Skolas iela 24, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 3. ĒKAS DAĻA Audits

Sīkāk

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS Ideāli piemērots nomainot tradicionālos apkures katlus jaunais kondensācijas katlu klāsts iekļauj sevī divus modeļus, 24 un 28 kw apkurei un karstā 24

Sīkāk

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50 SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr. 67379209, mob. tel. Nr. 29173009, e pasts: caunites.birojs@gmail.com, Reģ.Nr. 50003496771, būvkomersanta reģ.nr. 0242-R PASŪTĪTĀJS:

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija Projekta nosaukums: Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās Vieta: Zemgales reģions, Latvija Iesniegšanas

Sīkāk

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriāli ilgtspējīgām būvēm no vietējām izejvielām 5. nodevums

Sīkāk

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro2000 1. Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi - Poraini apakš apmetumi/ gaisa poru apmetumi - Reversīvie

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ Ēkas veids viesnīcu un restorānu ēka 2.1 Adrese Daugavpils,

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ Ēkas veids viesnīcu un restorānu ēka 2.1 Adrese Daugavpils, Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS BISĒED120171128 DERĪGS LĪDZ 13.09.2027 1. Ēkas veids viesnīcu un restorānu ēka 2.1 Adrese Daugavpils, Sporta iela 8 3.1 Ēkas daļa 4.1 Ēkas vai tās daļas (telpu

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼ Datu lapa: Wilo-TOP-Z 3/1 (1~23 V, PN 1, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m 9 8 7 6 5 4 3 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 3/1 1~23V - Rp 1¼ m/s Atļautie sūknējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)

Sīkāk

VALMIERA šodien

VALMIERA šodien Valmieras daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju ieguvumi. IA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS 2016.gada 23.februāris Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmierā Apsaimniekošanā nodoto privatizēto māju skaits Valmierā

Sīkāk

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze 08.12.2015. prof. Irina Pilvere Aleksejs Nipers Latvija Lietuva Igaunija Polija Krievija Analizējamās nozares/valstis/periods Pētījums

Sīkāk

Saistošie noteikumi-publiskie ūdeņi un krasti

Saistošie noteikumi-publiskie ūdeņi un krasti Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ. Nr 90000067986 Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130 Talr. 67910518, fakss 67910532 Stopiņu novadā 2010.gada 15.decembra Nr. 13/10 Stopiņu novadā

Sīkāk

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietaupīt līdzekļus, samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu

Sīkāk

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Satura rādītājs Anotācija...3 Projekta mērķi...3 1. Statistikas dati...3 2. Informācijas analize...7 2.1. Alkohola

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes 209. gada 5. maija sēdē, protokols Nr. 6 (209) Sadales sistēmas neikdienas apjoma prognozēšanas modelis Rīgā 5.05.209 8/6 Sadales sistēmas apjoma prognozēšanas

Sīkāk

EnAud_Skolas_1_Iecava_1

EnAud_Skolas_1_Iecava_1 Ēkas energoaudita pārskats SKOLAS IELA 1, IECAVA, IECAVAS NOVADS, LV-3913 I. Vispārīgā informācija 1. Ēkas identifikācija 1.1. Adrese Skolas iela 1, Iecava, Iecavas novads, LV-3913 1.2. Ēkas kadastra numurs

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lauksaimniecības sektoru ekonomiskā analīze Latvijā SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Ekonomikas nodaļa 2016 Atsevišķu produktu vērtības dinamika 2010.-2015.gados (bāzes cenās, milj.

Sīkāk

KŪDRAS ĪPAŠĪBU PĒTĪJUMI DAŽĀDI IETEKMĒTAJĀS LAUGAS PURVA TERITORIJĀS

KŪDRAS ĪPAŠĪBU PĒTĪJUMI DAŽĀDI IETEKMĒTAJĀS LAUGAS PURVA TERITORIJĀS KŪDRAS ĪPAŠĪBU IZMAIŅAS DABAS APSTĀKĻU UN CILVĒKA DARBĪBAS IETEKMES REZULTĀTĀ Laimdota KALNIŅA 1,5, Jānis Dreimanis 1, Ilze OZOLA 2, Elīza PLATPĪRE 1,2, ReInis BITENIEKS 1, Inārs DREIMANIS 3, Ingrīda KRĪGERE

Sīkāk

70 Mērķis Veidot izpratni par metālu ražošanas procesu, izmantojot lomu spēli. RAŽOSIM METĀLU! (2 stundas) Temata No izejvielas līdz produktam stundas

70 Mērķis Veidot izpratni par metālu ražošanas procesu, izmantojot lomu spēli. RAŽOSIM METĀLU! (2 stundas) Temata No izejvielas līdz produktam stundas 70 Mērķis Veidot izpratni par metālu ražošanas procesu, izmantojot lomu spēli. RAŽOSIM METĀLU! (2 stundas) Temata No izejvielas līdz produktam stundas piemērs Skolēnam sasniedzamais rezultāts Veido prezentāciju

Sīkāk

CIETĀ KURINĀMĀ APKURES KATLIEKĀRTA AGB 400kW 04/2AH Sērijas. Nr. 10/14 TEHNISKAIS APRAKSTS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA 2014

CIETĀ KURINĀMĀ APKURES KATLIEKĀRTA AGB 400kW 04/2AH Sērijas. Nr. 10/14 TEHNISKAIS APRAKSTS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA 2014 CIETĀ KURINĀMĀ APKURES KATLIEKĀRTA AGB 400kW 04/2AH Sērijas. Nr. 10/14 TEHNISKAIS APRAKSTS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA 2014 VISPĀRĪGĀS ZIŅAS 1. Ražotājs vai piegādātājs un tā adrese: SIA AGB Serviss

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU Valsts asinsdonoru centra 2017. gada darbības plāns APSTIPRINU Valsts asinsdonoru centra direktora p.i. S.Zaharāne (personiskais paraksts) 2017. gada 23.janvārī Nr. Pasākums Sagaidāmais rezultāts / rādītājs

Sīkāk

3

3 IESNIEGUMS GROZĪJUMU IZDARĪŠANAI B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠĀS DARBĪBAS ATĻAUJĀ MA13IB0019 SIA Zaļās Zemes Enerģija Veibēni 1, Skrīveru novads, LV-5125 Biogāzes ražotne un koģenerācijas stacija Pasūtītājs:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valsts augu aizsardzības dienests AKTUALITĀTES Mēslošanas līdzekļu lietošana Ar kūtsmēsliem un digestātu iestrādātais slāpekļa daudzums uz 1 ha LIZ gadā nedrīkst pārsniegt 170 kg Jāievēro virszemes ūdensobjektu

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

pres-3

pres-3 JAUNA TIPA LĪDZ PAT 85% LĒTĀKA KODINĀŠANAS IEKĀRTA PRECĪZA, VIENMĒRĪGA UN REGULĒJAMA KODINĀŠANA ĻAUJ SAMAZINĀT KODINĀŠANAS IZMAKSAS LĪDZ 1.17 EUR/T* VAIRS NEPĀRMAKSĀJIET PAR GRAUDU KODINĀŠANU UN PAR IEKĀRTĀM,

Sīkāk

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite PAREX INDEX LATVIJAS UZŅĒMĒJU APTAUJAS ATSKAITE 2008. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre SATURA

Sīkāk

Laboratorijas darbi mehānikā

Laboratorijas darbi mehānikā Laboratorijas darbs Nr..1 Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana Studenta vārds, uzvārds:... Fakultāte, grupa:... Studenta apliecības numurs:... Teorētiskais pamatojums Praksē ne

Sīkāk

Kondensacijas tipa gazes iekartas_LV.cdr

Kondensacijas tipa gazes iekartas_LV.cdr Junkers kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas 2 Junkers kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas Vācu tehnoloģijas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai Pateicoties zīmola kvalitātei, Junkers kondensācijas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Tehnoloģijas un iespējas energoefektivitātes paaugstināšanai RTU Industriālās Elektronikas un elektrotehnikas institūts (IEEI): Ansis Avotiņš Laboratoriju vadītājs Ansis.avotins@rtu.lv Tel. +371 67 089919

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Title

Title Ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanas un izmantošanas koncepcija Vidzemes plānošanas reģionā Linda Drukmane SIA EKODOMA Valmiera 25/08/2015 Mērķis Izstrādāt ieviešanas koncepciju ilgtspējīgai ātraudzīgo

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Šeit top veiksmīgas karjeras Nāc studēt Jelgavā! LLU rektore, profesore Irina Pilvere 25.08.2015 www.llu.lv Vieta virsrakstam, teksts vienā kolonnā Šeit top veiksmīgas karjeras! LLU ir ceturtā lielākā

Sīkāk

L I E P Ā J A S P I L S Ē T A S I L G T S P Ē J Ī G A S E N E R Ģ I J A S R Ī C Ī B A S P L Ā N S G A D A M

L I E P Ā J A S P I L S Ē T A S I L G T S P Ē J Ī G A S E N E R Ģ I J A S R Ī C Ī B A S P L Ā N S G A D A M L I E P Ā J A S P I L S Ē T A S I L G T S P Ē J Ī G A S E N E R Ģ I J A S R Ī C Ī B A S P L Ā N S 2 0 1 4. - 2 0 2 0. G A D A M SATURS Saturs... 2 Saīsinājumi... 4 Ievads... 5 1. Esošā situācija... 6 1.1.

Sīkāk

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 un videokolonoskopu CF-Q165. Nr. p.k. Tehniskie parametri

Sīkāk

Title

Title Stratēģija un koncepcija ilgtspējīgai ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanai un izmantošanai VPR Projekts SRCplus IEE/13/574/SI2.675729 Aivars Žandeckis SIA EKODOMA Mērķi Piedāvāt stratēģiju un ieviešanas

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2 SIA VMF LATVIA 2017.gada darbības rezultāti un uzdevumi 2018.gadam Jānis Buļs Valdes priekšsēdētājs SIA VMF LATVIA 23.03.2018. Esošie VMF LATVIA stratēģiskie mērķi 1. Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu

Sīkāk

3

3 37. teksta pielikums Pārskats Hidroģeoloģiskās izpētes rezultāti objektā Dolomīta atradne Arēni Kalnagrāvīši Ropažu novadā Pārskatu sagatavoja: Oļģerts Aleksāns Hidroģeologs Rīga, 2014. SATURS Ievads...

Sīkāk

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā kompaktajā vārsta korpusā ir trīs funkcijas: 1. Diferenciālā

Sīkāk

Jelgavas šķiro bīstamo atkritumu izgāztuve “Kosmoss”

Jelgavas šķiro bīstamo atkritumu izgāztuve “Kosmoss” ĢEOLOĢISKĀS IZPĒTES REZULTĀTI DOBELES PAZEMES GĀZES STRUKTŪRĀ Līgumdarbs: Par ģeoloģiskās izpētes veikšanu dabasgāzes pazemes krātuves iespējamai izveidei Latvijā, Dobeles rajonā Eiropas Savienības līdzfinansēta

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINU Valsts asinsdonoru centra direktora p.i. A. Daugavvanaga Valsts asinsdonoru centra 2017. gada darbības plāns aktualizēts 02.08.2017. Nr. Pasākums Sagaidāmais rezultāts / rādītājs Izpildes laiks

Sīkāk

RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA RĪGAS PILSĒTAS ENERGOAPGĀDES EKSPERTU KONSULTATĪVĀ PADOME Reģistrācijas Nr.LV , Brīvīb

RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA RĪGAS PILSĒTAS ENERGOAPGĀDES EKSPERTU KONSULTATĪVĀ PADOME Reģistrācijas Nr.LV , Brīvīb RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA RĪGAS PILSĒTAS ENERGOAPGĀDES EKSPERTU KONSULTATĪVĀ PADOME Reģistrācijas Nr.LV90002316775, Brīvības iela 49/53, Rīga,LV1010, tālrunis 67012350, fakss

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc 1 1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIŅAS PAR RAŽOTĀJU 1.1. Izstrādājuma nosaukums Knauf Mauermörtel 10 (MM10) 1.2. Paredzētais pielietojums Mūrjava ar spiedes izturību 10 Mpa 1.3. Ziņas par uzņēmumu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tālizpētes datu izmantošana ESRI programmatūrā Harijs Ijabs Rīga, 2017 Lauku atbalsta dienests Lauku atbalsta dienests (LAD) ir Zemkopības ministrijas padotībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas

Sīkāk

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: , web: KARJERĀ TŪRKALNE

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: ,   web:   KARJERĀ TŪRKALNE /Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT-03116 Viļņa, Lietuva, tel: +370 699 54953, e-mail: info@geobaltic.lt, web: www.geobaltic.lt KARJERĀ TŪRKALNE DOLOMĪTA SPRIDZINĀŠANAS LAIKĀ IZRAISĪTO SVĀRSTĪBU

Sīkāk

tavi pārvaldībā vides soļi VIDES PRASĪBAS MAZO KATLUMĀJU APSAIMNIEKOŠANAI UZ KATLU MĀJU EMISIJĀM ATTIECINĀMIE NORMATĪVIE AKTI PIESĀRŅOJOŠO VIELU EMISI

tavi pārvaldībā vides soļi VIDES PRASĪBAS MAZO KATLUMĀJU APSAIMNIEKOŠANAI UZ KATLU MĀJU EMISIJĀM ATTIECINĀMIE NORMATĪVIE AKTI PIESĀRŅOJOŠO VIELU EMISI tavi pārvaldībā vides soļi VIDES PRASĪBAS MAZO KATLUMĀJU APSAIMNIEKOŠANAI UZ KATLU MĀJU EMISIJĀM ATTIECINĀMIE NORMATĪVIE AKTI PIESĀRŅOJOŠO VIELU EMISIJAS NOTEIKŠANAS VEIDI IZMEŠU APRĒĶINA PIEMĒRI KONCENTRĀCIJAS

Sīkāk