Microsoft Word - Nekustamā īpašumamežniecība izsole

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Microsoft Word - Nekustamā īpašumamežniecība izsole"

Transkripts

1 Nekustamā īpašuma Mežniecība, Alsunga, Alsungas novads IZSOLES NOTEIKUMI 1. Vispārīgie jautājumi 1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Alsungas novada pašvaldības atsavināmā nekustamā īpašuma Mežniecība, Alsungas novadā, izsole atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam un Alsungas novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumam (protokols Nr.1) Par nekustamā īpašuma mežniecība, Almāle, Alsungas novads atsavināšanu" Izsoli organizē Alsungas novada iepirkuma, izsoles un konkursa, pamatlīdzekļu novērtēšanas un norakstīšanas komisija Izsoli vada komisija šādā sastāvā: Aivars Sokolovskis-priekšsēdētājs, Edgars Zvejnieks, Edgars Goldbergs, Jānis Gulbis, Grigorijs Rozentāls un nekustamā īpašuma specialiste Santa Kreičmane Izsoles komisija ir lemttiesīga, ja izsolē piedalās ne mazāk kā trīs komisijas locekļi. 2. Atsavināmā nekustamā īpašuma raksturojums 2.1. Adrese Mežniecība, Alsungas novads, LV Nekustamā īpašuma sastāvs Nekustamais īpašums Mežniecība sastāv no: diviem zemes gabaliem un ēkām: Zemes gabals ar kadastra Nr ha administratīvā kantora ēka (kadastra apzīmējums ) ar mājas kopējo platību m2, saimniecības ēka (kadastra apzīmējums ) ar kopējo platību m2, palīgceltne- pagrabs (kadastra apzīmējums ) ar kopējo platību m2, palīgceltne- šķūnis (kadastra apzīmējums ) ar kopējo platību m2, palīgceltne- šķūnis (kadastra apzīmējums ) ar kopējo platību m2, Zemes gabals ar kadastra Nr ha pirts, nojume (kadastra apzīmējums ) ar mājas kopējo platību m Īpašuma tiesības īpašnieks Alsungas novada dome (Reģ. Nr ) Alsungas novada zemesgrāmatas nodalījums Nr Apgrūtinājumi Zemes gabalā ar kadastra Nr Atzīme autoceļa Almale-Rāvas 30m aizsargjosla Atzīme elektrisko tīklu 0.4kv gaisvada līnijas 4.6m aizsargjosla Atzīme elektrisko tīklu 0.4kv gaisvada līnijas 4.6m aizsargjosla

2 Atzīme- ceļa servitūts par labu nekustamiem īpašumiem ar kadastra Nr , , Zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu Nr Atzīme- autoceļa Reģi-Oliņi 30m aizsargjosla Atzīme- autoceļa Almale -Rāvas 30m aizsargjosla Atzīme elektrisko tīklu 0.4kv gaisvada līnijas 4.6m aizsargjosla 3. Informēšana par izsoli 3.1. Sludinājumi par izsoli publicējami oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis" ne vēlāk kā četras nedēļas pirms izsoles pieteikuma termiņa beigām, laikrakstā Kurzemnieks", kā arī Alsungas novada pašvaldības mājas lapā internetā Informācija par izsoli izliekama pašvaldības informācijas sniegšanas vietā. 4. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība 4.1. Izsoles veids Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli Maksāšanas līdzekļi Pilnībā euro Izsoles sākumcena EUR Izsoles solis EUR 500, Izsoles nodrošinājuma apmērs EUR Nodrošinājuma summa jāieskaita jāieskaita Alsungas novada domes kontā Nr.LV78UNLA , SEB banka, kods UNLALV2X, ar norādi Mežniecība izsoles nodrošinājums" Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa EUR 20,00 Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa jāieskaita Alsungas novada domes kontā Nr.LV78UNLA , SEB banka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Alsungas novada domes kasē.ar norādi Mežniecības izsoles reģistrācijas maksa" Samaksa par pirkumu Izsolē nosolītā summa, no kuras atskaitīts iemaksātais izsoles nodrošinājums, jāieskaita Alsungas novada domes kontā Nr.LV78UNLA , SEB banka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Alsungas novada domes kasē.ar norādi Mežniecība samaksa par pirkumu" Samaksas termiņi Izsoles nodrošinājums un izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa - līdz izsoles dalībnieka reģistrācijas brīdim. Samaksa par pirkumu divu nedēļu laikā pēc izziņas norēķinam par izsolē iegūto īpašumu saņemšanas.

3 5. Izsoles dalībnieki un novērotāji 5.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo mantu un kura līdz reģistrācijas brīdim ir veikusi šī nolikuma 4.5. un 4.6.punktos noteiktos maksājumus. 6. Izsoles dalībnieku reģistrācija 6.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Alsungas novada pašvaldībā Pils ielā 1, Alsungā, Nekustamo īpašumu nodaļā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 11:30 un no 13:00 līdz 15: Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta nākamajā dienā pēc sludinājuma publikācijas oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis" un tiek pārtraukta 2016.gada 31.oktobris plkst. 15: Pieteikumi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu iesniedzami Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus: fiziskā persona vai tās pilnvarota persona, uzrādot pasi vai personas apliecību: noteiktas formas pieteikumu; izsoles nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu; izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; notariāli apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks. Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota; juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību: noteiktas formas pieteikumu; izsoles nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu; izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; apliecinātu reģistrācijas apliecības kopiju; apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju; izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi; Uzņēmumu reģistra izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu pārstāvības tiesībām, kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām pirms izsoles dienas; Valsts ieņēmumu dienesta izziņu (datorizdruka no VID datu bāzes), kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām pirms izsoles dienas un kas apliecina, ka dalībnieks ir samaksājis likumā paredzētos nodokļus, nodevas un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus; pilnvaru pārstāvēt izsoles dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv persona, kuras pārstāvības tiesības neizriet no šo noteikumu punktā norādītās izziņas. Pilnvarā ir jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš; ja nav iesniegti visi šo noteikumu punktā (fiziskām personām) vai punktā (juridiskajām personām) minētie dokumenti; 6.6. Izsoles dalībniekus reģistrē uzskaites žurnālā, kurā norāda šādas ziņas: dalībnieka kārtas numurs;

4 vārds un uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs; adrese, telefons; atzīme par izsoles reģistrācijas un drošības maksas nomaksu; atzīme par to, ka izsoles dalībnieks ir iepazinies ar izsoles noteikumiem Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda informācija: dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; atzīmes par reģistrācijas maksas un nodrošinājuma naudas nomaksu; izsoles vieta un laiks; izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; izsniegšanas datums, reģistratora paraksts; 6.8. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles dalībniekiem. 7. Izsoles norise 7.1. Izsole notiks Alsungas novada pašvaldībā Pils ielā 1, Alsungā, sēžu zālē 2016.gada 31.oktobrī plkst. 15: Izsoli vada šo noteikumu 1.3. punktā minētais komisijas vadītājs, viņa prombūtnē - komisijas vadītāja vietnieks vai norīkota persona no komisijas locekļiem Izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā uzrāda izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību un pasi vai personas apliecību. Izsoles komisija pārbauda izsoles dalībnieka pilnvaras, pēc kā izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta solītāja vārdu un uzvārdu, solītājs parakstās, piekrītot izsoles noteikumos nosacītajai kārtībai, viņam izsniedz reģistrācijas karti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecības numuram Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību un pasi vai personas apliecību, izsoles dalībnieks skaitās neieradies uz izsoli Pirms izsoles sākuma izsoles komisija pārliecinās par reģistrēto izsoles dalībnieku ierašanos. Ja izsoles komisija konstatē, ka kāds no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem šā nolikuma 7.1.punktā noteiktajā laikā nav ieradies, tad šis izsoles dalībnieks skaitās nepiedalījies izsolē un viņam neatmaksā nodrošinājuma naudu Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo īpašumu, paziņo izsoles sākumcenu, izsoles soli un informē par solīšanas kārtību Jebkādus komunikācijas līdzekļus izsoles laikā lietot aizliegts Ja uz izsoli ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, notiek solīšana un izsolāmo īpašumu piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo īpašumu par šajā punktā norādīto cenu, izsoles dalībnieks tiek uzskatīts par izsoles uzvarētāju Solītāji solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas karti. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim Izsoles vadītājs atkārto solītāja reģistrācijas kartes numuru un piedāvāto cenu un vaicā Kurš sola vairāk?". Ja neviens no solītājiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto piedāvāto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Trešais āmura piesities noslēdz solīšanu.

5 7.11. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad par pirmo solītāju uzskatāms izsoles dalībnieks, kurš pirmais reģistrējies kā izsoles dalībnieks Par izsoles norisi tiek rakstīts protokols, kurā tiek norādīta solīšanas gaita un katra izsoles dalībnieka nosolītā cena. Katrs izsoles dalībnieks ar savu parakstu protokolā apliecina norādītās cenas atbilstību viņa pēdējai nosolītajai cenai Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis īpašumu, neparakstās protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no nosolītā īpašuma. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Šajā gadījumā par īpašuma nosolītāju tiek uzskatīts izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis nākošo augstāko cenu un viņam tiek piedāvāts protokolā apliecināt ar savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma līgumu Ja šo noteikumu 7.13.punktā noteiktajā gadījumā pirkums tiek piedāvāts dalībniekam ar otro augstāko nosolīto cenu un šī persona atsakās parakstīt pirkuma līgumu, viņa zaudē tiesības uz nosolīto īpašumu. Nodrošinājuma nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta un tiek izziņota atkārtota izsole Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši pārdodamo īpašumu, septiņu darba dienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. 8. Izsoles protokola un rezultātu apstiprināšana 8.1. Izsoles komisija septiņu dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu Izsoles rezultātus 30 dienu laikā pēc maksājumu apstiprinošo dokumentu saņemšanas un pārbaudes par līdzekļu ienākšanu pašvaldības norēķinu kontā, apstiprina Alsungas novada iepirkuma, izsoles un konkursa, pamatlīdzekļu novērtēšanas un norakstīšanas komisija Sūdzības par komisijas un/vai izsoles vadītāja darbībām var iesniegt Alsungas novada domē (Pils ielā 1, Alsungā, LV-3306) trīs darba dienu laikā pēc izsoles Alsungas novada iepirkuma, izsoles un konkursa, pamatlīdzekļu novērtēšanas un norakstīšanas komisijas lēmumus var apstrīdēt Alsungas novada domē (Pils ielā 1, Alsungā LV-3306) viena mēneša laikā. 9. Norēķini par nosolīto īpašumu un pirkuma līguma slēgšana 9.1. Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par īpašuma nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību septiņu dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto īpašumu Izsoles dalībniekam divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 9.1.punktā minētās izziņas saņemšanas jāveic atlikušie maksājumi par īpašuma pirkšanu. Pēc maksājumu veikšanas maksājumu apliecinošie dokumenti iesniedzami Alsungas novada pašvaldībā Pils ielā 1 Nekustamo īpašumu nodaļā Pašvaldība izsoles dalībniekam, kurš nosolījis īpašumu un veicis visus maksājumus, septiņu darba dienu laikā pēc šo noteikumu 8.2.punktā noteiktās izsoles rezultātu apstiprināšanas izsniegs parakstīšanai izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu Ja īpašumu nosolījušais izsoles dalībnieks šo noteikumu 9.2.punktā noteiktajā termiņā nav norēķinājies šajos noteikumos minētajā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto īpašumu. Nodrošinājuma nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta.

6 9.5. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu par paša solīto augstāko cenu. 10. Nenotikušās izsoles Izsoles komisija pieņem lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu: ja uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks; ja izsole bijusi izziņota, pārkāpjot šos noteikumus vai Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu; ja izsole notiek citā vietā un laikā, nekā norādīts sludinājumā; ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums; ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās solīšanā; ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; ja izsolē starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai gaitu; ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsolāmo īpašumu, nav parakstījis izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu; ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts par nosolītāju, neveic pirkuma maksas samaksu šajos noteikumos nosacītajā termiņā; ja pēdējais no nosolītājiem, kas par tādu kļuvis saskaņā ar šo noteikumu 9.5.punktu, neparaksta izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu; ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē; ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu.

7 Nekustamā īpašuma Mežniecībai, Alsungas nov. Izsoles noteikumu 1.pielikums PIETEIKUMS DALĪBAI IZSOLĒ (datums) Pretendents _ (fiziskās personas vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums) _ (personas kods, reģistrācijas nr.) _ (deklarētā adrese, juridiskā adrese, tālrunis, e-pasta adrese) _ (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds) (bankas nosaukums, bankas konta numurs) ar šī pieteikuma iesniegšanu 1. PIESAKA DALĪBU IZSOLĒ nekustamais īpašums Mežniecība ; 2. pirms dalības izsolē ir/nav (vajadzīgo pasvītrot) iepazinies ar izsolāmo objektu un pēc līguma noslēgšanas neizvirzīs pretenzijas attiecībā uz izsoles objektu; 3. apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem un apņemas tos ievērot; 4. atzīst sava pieteikuma spēkā esamību līdz izsoles komisijas lēmuma pieņemšanai, bet gadījumā, ja tiks atzīts par uzvarētāju, tad līdz līguma noslēgšanai; 5. garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

8 Pielikumā: (atzīmēt iesniegtos dokumentus) pases kopija (fiziskām personām) reģistrācijas apliecības kopija vai izziņa no kompetentas iestādes, kas apliecina reģistrācijas faktu nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par Pretendenta amatpersonas pārstāvības tiesībām (juridiskām personām) kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām pirms izsoles dienas dokuments par dalības maksas samaksu dokuments par nodrošinājuma maksas samaksu notariāli apliecinātu pilnvaru, ja fizisko vai juridisko personu pārstāv pilnvarnieks. Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota; apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi Valsts ieņēmumu dienesta izziņu (datorizdruka no VID datu bāzes), kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām pirms izsoles dienas un kas apliecina, ka dalībnieks ir samaksājis likumā paredzētos nodokļus, nodevas un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus; (paraksts; paraksta atšifrējums)

9 Nekustamā īpašuma Mežniecībai, Alsungas nov. Izsoles noteikumu 2.pielikums Reģistrācijas apliecība Nr. Izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, juridiskas personas pilns nosaukums dzīves vieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasts nomaksājis (-usi) reģistrācijas nodevu EUR 20,00 (divdesmit eiro, 00 centi) un nodrošinājumu EUR 1150,00 (viens tūkstotis simtu piecdesmit eiro un 00 centi) un ieguvis (-usi) tiesības piedalīties izsolē, kura notiks 2016.gada 31.oktobrī plkst. 15:00 Pils ielā 1, Alsungā, domes sēžu zālē, un kurā tiks izsolīts Nekustamais īpašums Mežniecība sastāv no: diviem zemes gabaliem un ēkām: Zemes gabals ar kadastra Nr ha administratīvā kantora ēka (kadastra apzīmējums ) ar mājas kopējo platību m2, saimniecības ēka (kadastra apzīmējums ) ar kopējo platību m2, palīgceltne- pagrabs (kadastra apzīmējums ) ar kopējo platību m2, palīgceltne- šķūnis (kadastra apzīmējums ) ar kopējo platību m2, palīgceltne- šķūnis (kadastra apzīmējums ) ar kopējo platību m2, Zemes gabals ar kadastra Nr ha pirts, nojume (kadastra apzīmējums ) ar mājas kopējo platību m2 Izsolāmā objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena) EUR (vienpadsmit tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi). Apliecība izdota.gada Komisijas sekretāre z.v. paraksts

10 . Nekustamā īpašuma Mežniecība, Alsungas nov. Izsoles noteikumu 3.pielikums Izsoles protokols Nr. Izsoles laiks un vieta: 2016.gada 31.oktobrī. plkst.15:00 Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā. Izsolāmā objekta nosaukums un adrese: Nekustamais īpašums Mežniecība sastāv no: diviem zemes gabaliem un ēkām: Zemes gabals ar kadastra Nr ha administratīvā kantora ēka (kadastra apzīmējums ) ar mājas kopējo platību m2, saimniecības ēka (kadastra apzīmējums ) ar kopējo platību m2, palīgceltne- pagrabs (kadastra apzīmējums ) ar kopējo platību m2, palīgceltne- šķūnis (kadastra apzīmējums ) ar kopējo platību m2, palīgceltne- šķūnis (kadastra apzīmējums ) ar kopējo platību m2, Zemes gabals ar kadastra Nr ha pirts, nojume (kadastra apzīmējums ) ar mājas kopējo platību m2 Izsoles gaita: Izsolē piedāvātā augstākā cena (summa ar cipariem un vārdiem) (izsoles dalībnieka, kurš par objektu nosolījis augstāko cenu - vārds, uzvārds, juridiskās personas pilns nosaukums) reģistrācijas kartītes nr. Iemaksāts nodrošinājums EUR 1150,00 (Viens tūkstotis simtu piecdesmit eiro un 00 centi). Objekta pircējam divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāpārskaita izsoles komisijas norādītajā kontā (summa ar cipariem un vārdiem) Pircējs apņemas nomaksāt visu summu divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Izsoles noteikumi pircējam ir zināmi. Komisijas priekšsēdētājs Z.v. Komisijas locekļi: Nosolītā objekta pircēja vārds, uzvārds, juridiskas personas nosaukums Z.v. Pircēja vai pilnvarotās personas paraksts

11 Nekustamā īpašuma Mežniecība, Alsungas nov. Izsoles noteikumu 4.pielikums Izziņa norēķinam par izsolē iegūto objektu Izsoles dalībnieka, izsolāmā objekta nosolītāja, vārds, uzvārds, juridiskās personas pilns nosaukums reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs Izsolē, kas notika 2016.gada 31.oktobrī Pils ielā 1, Alsungā ieguva īpašumā Nekustamo īpašumu Mežniecība sastāv no: diviem zemes gabaliem un ēkām: Zemes gabals ar kadastra Nr ha administratīvā kantora ēka (kadastra apzīmējums ) ar mājas kopējo platību m2, saimniecības ēka (kadastra apzīmējums ) ar kopējo platību m2, palīgceltne- pagrabs (kadastra apzīmējums ) ar kopējo platību m2, palīgceltne- šķūnis (kadastra apzīmējums ) ar kopējo platību m2, palīgceltne- šķūnis (kadastra apzīmējums ) ar kopējo platību m2, Zemes gabals ar kadastra Nr ha pirts, nojume (kadastra apzīmējums ) ar mājas kopējo platību m2 par summu (summa cipariem un vārdiem) Iemaksāts nodrošinājums EUR (Viens tūkstotis simtu piecdesmit simti eiro un 00 centi). Līdz 2016.gada. jāpārskaita (summa ar cipariem un vārdiem), ieskaitot to Alsungas novada domes kontā Nr.LV78UNLA , SEB banka, kods UNLALV2X,. Komisijas priekšsēdētājs Z.v. Izsoles protokolists

12 Nekustamā īpašuma Mežniecība, Alsungas nov. Izsoles noteikumu 5.pielikums Nekustamā īpašuma pirkuma līgum ( projekts) Alsunga, gada. Alsungas novada dome, kuras vārdā saskaņā ar likumu Par pašvaldībām rīkojas, nodokļu maksātāja reģ. Nr , Alsunga, Pils ielā 1, Alsungas novads turpmāk tekstā - Pārdevējs, tās priekšsēdētāja Aivara Sokolovska personā, un, personas kods vai reģ. Nr, dzīvojoša/juridiskā adrese - iela,, LV-, turpmāk tekstā Pircējs, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un Alsungas novada domes 201.gada lēmumu Par nekustamā īpašuma Mežniecība, Alsungā, Alsungas novadā, atsavināšanu (prot. Nr.10,) un 201_-.gada - lēmumu Par nekustamā īpašuma Mežniecība Alsungā, Alsungas novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu (prot. Nr. ), noslēdz šo Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, turpmāk tekstā Līgums, par tālāk norādīto: 1. Līguma priekšmets 1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk un pieņem no PĀRDEVĒJA īpašumā nekustamo īpašumu Mežniecība, Alsungā, Alsungas novadā, kas sastāv Nekustamais īpašums Mežniecība sastāv no: diviem zemes gabaliem un ēkām: Zemes gabals ar kadastra Nr ha administratīvā kantora ēka (kadastra apzīmējums ) ar mājas kopējo platību m2, saimniecības ēka (kadastra apzīmējums ) ar kopējo platību m2, palīgceltne- pagrabs (kadastra apzīmējums ) ar kopējo platību m2, palīgceltne- šķūnis (kadastra apzīmējums ) ar kopējo platību m2, palīgceltne- šķūnis (kadastra apzīmējums ) ar kopējo platību m2, Zemes gabals ar kadastra Nr ha pirts, nojume (kadastra apzīmējums ) ar mājas kopējo platību m2, turpmāk tekstā nekustamais īpašums.

13 1.2. Nekustamais īpašums reģistrēts uz PĀRDEVĒJA vārda Alsungas novada zemesgrāmatā 2014.gada 15.oktobrī, nodalījuma Nr , žurnāla Nr Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi Zemes gabalā ar kadastra Nr Atzīme autoceļa Almale-Rāvas 30m aizsargjosla Atzīme elektrisko tīklu 0.4kv gaisvada līnijas 4.6m aizsargjosla Atzīme elektrisko tīklu 0.4kv gaisvada līnijas 4.6m aizsargjosla Atzīme- ceļa servitūts par labu nekustamiem īpašumiem ar kadastra Nr , , Zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu Nr Atzīme- autoceļa Reģi-Oliņi 30m aizsargjosla Atzīme- autoceļa Almale -Rāvas 30m aizsargjosla Atzīme elektrisko tīklu 0.4kv gaisvada līnijas 4.6m aizsargjosla 1.4. PĀRDEVĒJS garantē, ka nekustamais īpašums nav atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem un saistībām, un par to nav tiesas strīdu Šī Līguma parakstīšanas brīdī PIRCĒJAM ir zināms nekustamā īpašuma stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies, ir zināmas zemes gabala robežas, un pret to šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu PIRCĒJAM pāriet ar šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi. Pilnas īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu pircējs iegūst pēc Pirkuma līguma reģistrēšanas Zemesgrāmatā Zemes gabala lietošanas mērķis pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve(0908) Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu PĀRDEVĒJS atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā. PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA PĀRDEVĒJAM ir likumā paredzētās atpakaļpirkuma tiesības attiecībā uz nekustamo īpašumu, ja PIRCĒJS to neizmanto šajos līgumā noteiktajiem mērķiem un noteiktajā kārtībā, kā arī PĀRDEVĒJS ir tiesīgs izmantot pirmpirkuma tiesības attiecībā uz nekustamo īpašumu ne mazāk kā trīs gadu laikā pēc Pirkuma līguma parakstīšanas dienas. Atpakaļpirkuma līgums PIRCĒJAM ar PĀRDEVĒJU jānoslēdz viena mēneša laikā no pieprasījuma par atpakaļpirkumu saņemšanas dienas. Šādā gadījumā nekustamais īpašums tiek atpirkts par pirkuma līgumā noteikto cenu. Šī termiņa neievērošanas gadījumā PIRCĒJS 10 dienu laikā nomaksā līgumsodu 10% apmērā no nekustamā īpašuma pirkuma cenas.

14 2. Pirkuma maksa 2.1. Saskaņā ar Alsungas novada domes gada lēmumu (protokols Nr. -- ) par nekustamā īpašuma Mežniecība Alsunga, Alsungas novads, nosacītās cenas apstiprināšanu un, pusēm savstarpēji vienojoties, nekustamā īpašuma pārdošanas cena ir EUR ( ) Maksāšanas līdzekļi 100% EURO 2.3. Puses nekustamā īpašuma cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas pretenzijas par to otrai pusei Līdz šī Līguma parakstīšanai PIRCĒJS ir samaksājis PĀRDEVĒJAM visu Līguma 2.1.punktā noteikto pirkuma maksu. 3. Pušu tiesības un pienākumi 3.1. PIRCĒJAM, lietojot un apsaimniekojot nekustamo īpašumu, jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, pašvaldības saistošie noteikumi, teritorijas attīstības plāns, apbūves un vides aizsardzības noteikumi No šī Līguma parakstīšanas brīža PIRCĒJS maksā visus nekustamam īpašumam piekrītošos nodokļus un nodevas PĀRDEVĒJS apņemas ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas parakstīt piekrišanu īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu reģistrēšanu Alsungas novada zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda PIRCĒJAM jāievēro sekojoši noteikumi turpmākā nekustamā īpašuma izmantošanā: zemesgabals jāizmanto atbilstoši tā lietošanas mērķim un jāuztur atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, regulāri noteiktajos termiņos jāmaksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos un tieši ar objektu saistītos nodokļus un nodevas; 4. Nobeiguma noteikumi 4.1. PIRCĒJS maksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

15 4.3. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties, un tie būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa Strīdus, kuri radušies šī Līguma izpildes laikā, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji nevar vienoties, strīds jānodod izskatīšanai LR tiesu iestādēs Līgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros, divi - PĀRDEVĒJAM, viens - PIRCĒJAM, viens reģistrēšanai Zemesgrāmatā. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. PĀRDEVĒJS PIRCĒJS / / / /

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv Dzelzceļa

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis , f

Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis , f Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr.90000024205 Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts pasts@jekabpils.lv

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.)

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Noteikumi Nekustamā īpašuma Saules ielā 16 daļas (2.daļas)

Sīkāk

Rīga

Rīga IZSOLES NOLIKUMS nekustamajam īpašumam: Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 94 A Rīgā 2018. gada 23. martā 1. Vispārīgie noteikumi. 1.1. Šis nolikums (turpmāk izsoles nolikums) nosaka kārtību, kādā izsludināma

Sīkāk

Pielikums Valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūra valdes 2017.gada 31.augusta lēmumam Nr.92/912 DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.12 CEĻMALAS IELĀ 4, DZIR

Pielikums Valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūra valdes 2017.gada 31.augusta lēmumam Nr.92/912 DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.12 CEĻMALAS IELĀ 4, DZIR Pielikums Valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūra valdes 2017.gada 31.augusta lēmumam Nr.92/912 DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.12 CEĻMALAS IELĀ 4, DZIRNIEKOS, JAUNSVIRLAUKAS PAGASTĀ, JELGAVAS NOVADĀ, KADASTRA

Sīkāk

Microsoft Word domes sēde _2_.docx

Microsoft Word domes sēde _2_.docx 2014. gada 20.martā LATVIJAS REPUBLIKA ALSUNGAS NOVADA DOME Reģistrācijas Nr.90000036596 Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts dome@alsunga.lv

Sīkāk

Pielikums Valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūra valdes 2018.gada 4.aprīļa lēmumam Nr.35/294 VALSTS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.7 CERIŅI, PRIEKUĻU

Pielikums Valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūra valdes 2018.gada 4.aprīļa lēmumam Nr.35/294 VALSTS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.7 CERIŅI, PRIEKUĻU Pielikums Valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūra valdes 2018.gada 4.aprīļa lēmumam Nr.35/294 VALSTS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.7 CERIŅI, PRIEKUĻU PAGASTĀ, PRIEKUĻU NOVADĀ, KADASTRA NR.4272 900 1075,

Sīkāk

VALSTS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.6 DEPO IELĀ 9, VENTSPILĪ, KADASTRA NR , PIRMĀS IZSOLES NOTEIKUMI 1. Vispārīgie noteikumi Pielikums Valsts akci

VALSTS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.6 DEPO IELĀ 9, VENTSPILĪ, KADASTRA NR , PIRMĀS IZSOLES NOTEIKUMI 1. Vispārīgie noteikumi Pielikums Valsts akci VALSTS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.6 DEPO IELĀ 9, VENTSPILĪ, KADASTRA NR.2700 901 1456, PIRMĀS IZSOLES NOTEIKUMI 1. Vispārīgie noteikumi Pielikums Valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūra valdes 2018.gada

Sīkāk

Microsoft Word - arkartas sede

Microsoft Word - arkartas sede Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. LATVIJAS REPUBLIKA V A L K A S N O

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA Smiltenes NKUP valdes gada 28. februāra lēmums Nr.1/2019 SIA Smiltenes NKUP piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 5, adre

APSTIPRINĀTI ar SIA Smiltenes NKUP valdes gada 28. februāra lēmums Nr.1/2019 SIA Smiltenes NKUP piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 5, adre APSTIPRINĀTI ar SIA Smiltenes NKUP valdes 2019. gada 28. februāra lēmums Nr.1/2019 SIA Smiltenes NKUP piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 5, adrese: Daugavas iela 7a, Smiltene, kadastra Nr. 9415 008

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē 27.09.2017 APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē 11.10.2017 -------------------------------- A.Dakša LVF Ģenerālsekretārs 2. Latvijas Senioru volejbola čempionāts sieviešu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI... 2 1.1. POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA... 2 1.2. POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒŠANA... 2 1.3. IEKŠĒJO NORMATĪVO DOKUMENTU IZSTRĀDE

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. Par Nodomu vienošanās noslēgšanu ar SIA Gallusman. ZIŅO:

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva 2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes

Sīkāk

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī 2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104. ) Ārstniecības personu sertifikācijas

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

sedes_protokols_mlapai_ _

sedes_protokols_mlapai_ _ Latvijas Republika MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV 3284 Tālrunis +371 63235602, fakss +371 63237701, e - pasts mersrags@mersrags.lv Mērsragā, Sēde sasaukta plkst.16.00

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi APSTIPRINĀTS ar "Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta gada 23. maija rīkojumu Nr.83 L

LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi APSTIPRINĀTS ar Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta gada 23. maija rīkojumu Nr.83 L APSTIPRINĀTS ar "Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta 2019. gada 23. maija rīkojumu Nr.83 LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi 2 no 8 1. Pakalpojumu sniedzējs un Loterijas organizētājs

Sīkāk

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas automātu no Illy! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Fazer Latvija SIA, reģ. nr. 40003519875, juridiskā adrese: Druvas

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss , Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss ,   Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss +371 65324573, www.aglona.lv Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2. APSTIPRINĀTI Aglonas novada domes

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Jēkabpils pilsētas DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA plkst. 10:00, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī 1. Par darba kārtību 2. Izpilddirektora informācij

Jēkabpils pilsētas DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA plkst. 10:00, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī 1. Par darba kārtību 2. Izpilddirektora informācij Jēkabpils pilsētas DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA 14.03.2019. plkst. 10:00, Brīvības ielā 120, 1. Par darba kārtību 2. Izpilddirektora informācija 3. 84. Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS LU Studentu padomes 2006.gada

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90000074812 Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101, tālrunis 65133930, fakss 65133934, e-pasts: dome@aizkraukle.lv Aizkrauklē

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk