SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA GADAM APSTIPRINĀTS SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VALDES LOCEKLE A.SAULĪTE 2017

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA GADAM APSTIPRINĀTS SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VALDES LOCEKLE A.SAULĪTE 2017"

Transkripts

1 SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA GADAM APSTIPRINĀTS SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VALDES LOCEKLE A.SAULĪTE 2017.GADA 29.DECEMBRĪ. 1

2 SATURS 1. IEVADS VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA PAR SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS MISIJA, VĪZIJA, VĒRTĪBAS BIZNESA MODELIS, PAKALPOJUMI PAMATDARBĪBA PAKALPOJUMU RAKSTUROJUMS TIRGUS ANALĪZE, KONKURENTU UN KLIENTU APRAKSTS STIPRO UN VĀJO PUŠU ANALĪZE STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS UN UZDEVUMI REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI UN UZRAUDZĪBA NEFINANŠU MĒRĶI FINANŠU MĒRĶI RISKA ANALĪZE

3 1. IEVADS "JUMIS" Siguldas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību, turpmāk tekstā JUMIS, vidēja termiņa darbības stratēģija, turpmāk tekstā Stratēģija, ir vidēja termiņa dokuments, kurā noteikti JUMIS stratēģiskās attīstības pamatvirzieni laika posmam no 2018.gada līdz 2023.gadam, turpmāk tekstā Plānošanas periods. Stratēģija izstrādāta ņemot vērā likumā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums noteiktās prasības. Stratēģija ir izstrādāta atbilstoši minētā likuma 57.pantam, kas ietver sekojošas galvenās sadaļas: 1) vispārīga informācija par kapitālsabiedrību; 2) informācija par biznesa modeli, tai skaitā kapitālsabiedrības produktiem un pakalpojumiem; 3) tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts; 4) kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu analīze; 5) kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi; 6) nefinanšu mērķi; 7) kapitālsabiedrības finanšu mērķi, kā arī tās darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji; 8) peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance un naudas plūsmas plāns; 9) risku analīze. Stratēģija izstrādāta, pamatojoties uz LR normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar apsaimniekošanu, citiem LR likumiem un pašvaldības lēmumiem, normatīvajiem aktiem, kuri ir spēkā, Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju gadam, Siguldas novada Teritorijas plānojumu gadam, un Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Par apsaimniekošanu Siguldas novadā. Izstrādājot Stratēģiju, ir ņemti vērā sekojoši nozīmīgākie pieņēmumi plānošanas periodam, t.i., netiek mainīti JUMIS uzdevumi un funkcijas, netiek būtiski mainīti normatīvie dokumenti apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas un nodokļu politikas jomā. Stratēģijas īstenošanas priekšnosacījumi ir stabila valsts ekonomiskā situācija, pašvaldības atbalsts investīciju īstenošanai. Stratēģija ir orientēta uz pozitīvām izmaiņām, atbildot uz jautājumiem: kā attīstās apsaimniekošana novadā, kāda ir tās loma pašvaldībā, kā efektīvi 3

4 izmantot esošos pilsētas un apkārtējo lauku teritoriju resursus dalīti vākto šķiroto apsaimniekošanas sistēmas attīstībā. 2. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA PAR JUMIS JUMIS, Reģ. Nr.: , juridiskā adrese: Rūdolfa Blaumaņa iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV Uzņēmums tika reģistrēts 1991.gada 5.decembrī Uzņēmumu reģistrā, 2004.gada 22.martā Komercreģistrā gada 16.jūnijā Siguldas pilsētas Dome nodeva Koncesijā (kopā ar tiesībām izmantot koncesijas resursus) JUMIS un tā mantu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Vaania, nodrošinot apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas tiesību Siguldas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā gada 30.maijā tika noslēgta vienošanās pie Koncesijas līguma, ar kuru SIA Eko Baltija pārņēma koncesijas ieguvēja saistības. No 2014.gada 29.jūlija SIA Eco Baltia grupa, pamatojoties uz SIA Eko Baltija reorganizāciju, ir Koncesijas saistību un tiesību pārņēmējs. Uzņēmuma kapitāldaļu īpašnieks ir Siguldas novada pašvaldība. Uzņēmuma pamatkapitāls ir EUR. 1.tabula. Ziņas par uzņēmuma īpašnieku Nr. Ziņas par dalībnieku Dalībniekam piederošo kapitāla daļu skaits Dalībniekam piederošo daļu Skaits un vērtība 1. Siguldas novada pašvaldība Reģ. Nr Adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV % EUR Kopsumma EUR Uzņēmuma pārvaldes struktūra ietver uzņēmuma valdi, kas sastāv no viena valdes locekļa. JUMIS ir stabils darba devējs un nodokļu maksātājs, kas nodrošina 14 darbavietas Siguldas un blakus esošo novadu iedzīvotājiem. JUMIS organizatorisko struktūru skatīt 1.attēlā. 4

5 1.attēls. JUMIS organizatoriskā struktūra Valde Direktors Grāmatvedība Klientu apkalpošanas speciāliste Lietvede Loģistikas speciālists - dispečers Atkritumvedēja vadītāji Krāvēji Apkopēja/ šķirošanas laukuma uzraugs Palīgstrādnieks Atslēdznieks 2016.gadā JUMIS neto apgrozījums sasniedza EUR, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu ir pieaudzis par 14.4%. JUMIS veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 2016.gadā kopā veido EUR, veiktās iemaksas skatīt 2.tabulā. 2.tabula. JUMIS iemaksas valsts un pašvaldības budžetos 2016.gadā, EUR Nodokļi Valsts budžets Siguldas novada pašvaldība Uzņēmuma ienākuma nodoklis Pievienotās vērtības nodoklis Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Nekustamā īpašuma nodoklis Dabas resursu nodoklis Uzņēmējdarbības riska nodeva 66 Vieglo transportlīdzekļu nodoklis KOPĀ

6 2.1. MISIJA, VĪZIJA, VĒRTĪBAS Misija kvalitatīva apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšana, iedzīvotāju izpratnes veidošana par šķirošanu, ievērojot sabiedrības kopīgās intereses vides aizsardzībā. Vīzija būt Latvijā atzītam paraugam apsaimniekošanas un iedzīvotāju vides izglītības jomā, ko atzīst Siguldas novada iedzīvotāji un sabiedrība. Vērtības atbildība, mērķtiecība, profesionalitāte, drosme un uzņēmība, spēja saskatīt un izmantot iespējas. 3. BIZNESA MODELIS, PAKALPOJUMI JUMIS ar savākšanu nodarbojas kopš 1947.gada. Uzņēmuma izveidotais apsaimniekošanas modelis paredz ne tikai nešķirotu sadzīves apsaimniekošanu, bet arī dalīti vākto šķiroto apsaimniekošanu, nodrošinot labvēlīgu ietekmi uz vides saudzēšanu. Ņemot vērā Eiropas parlamenta un padomes Direktīvas 2008/98/EK, kur noteiktas apsaimniekošanas darbības prioritātes, viens no galvenajiem kritērijiem ir samazināt apglabājamo daudzumu un attīstīt infrastruktūru dalīti vākto šķiroto apsaimniekošanai. Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem - Par sadzīves apsaimniekošanu Siguldas novadā, Siguldas novada administratīvā teritorija ir vienota nedalāma apsaimniekošanas zona, kuru no 2013.gada 1.jūlija var apkalpot tikai viens apsaimniekotājs. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem visā novadā nešķirotu sadzīves, dalīti vākto šķiroto sadzīves un mājsamniecībā radīto būvniecības apsaimniekošanu nodrošina JUMIS. JUMIS darbības veids ir apsaimniekošana. Saskaņā ar Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes izsniegtajām atļaujām, JUMIS darbības veids ietver savākšanu un pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu. JUMIS saņemtās atļaujas: 1. Atkritumu apsaimniekošanas atļauja Nr.RI13AA0058; 2. B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.RI131B0077; 3. C kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.RI14IC

7 Saskaņā ar saņemtajām atļaujām, JUMIM ir jāveic vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu aizpildīšanu un iesniegšanu par atkritumiem, izmantojot Vienotas vides informācijas sistēmu gada 28.maijā JUMIS ir reģistrēts VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" par būvniecībā radušos pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmas lietošanu gada 14. maijā JUMIS ir reģistrēts Bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrā (reģistrācijas Nr.BR ), un Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā (reģistrācijas Nr.ER ) PAMATDARBĪBA Uzņēmuma pamatdarbība ir organizēt un sniegt apsaimniekošanas un citus pakalpojumus atbilstoši uzņēmuma darbībai Siguldas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Brīvi, pēc saviem ieskatiem, veikt ieguldījumus uzņēmumā, uzturot tā mantu, atjaunojot vai paplašinot tehnisko bāzi. Uzņēmums ir atbildīgs par apsaimniekošanas sistēmas darbību un nodrošināšanu. Pakalpojumu un atbildības sadalījuma raksturojums apsaimniekošanas nodrošināšanā: 1. Nešķirotu savākšana nešķirotu sadzīves savākšanu no radītājiem Siguldas novada teritorijā nodrošina JUMIS, apkalpojot Siguldas pilsētu, Siguldas pagastu, Allažu pagastu, Mores pagastu. Uzņēmuma materiāli tehniskā bāze pakalpojuma sniegšanai ietver sadzīves uzkrāšanas konteinerus un specializētos savākšanas transportlīdzekļus. Savāktie nešķirotie sadzīves atkritumi tiek nogādāti apglabāšanai poligonā SIA Getliņi EKO. Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu JUMIS sniedz uz līguma pamata, kas izriet no Koncesijas līguma priekšmeta. 2. Dalīti vākto šķiroto savākšana dalīto vākšanu organizē JUMIS, kas sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību izveidojis Siguldas novadā dalītās savākšanas punktus un šķiroto savākšanas laukumu. 3. JUMIS sniedz transporta pakalpojumus aizvešanai uz apsaimniekošanas atļaujā norādīto komersanta adresi, kurš nodrošina 7

8 nodošanu tālākai pārstrādei. Siguldas novadā tiek veikta dalīti savākto šķiroto izvešana ar konteineru un maisu sistēmu. 4. Būvniecības un liela izmēra apsaimniekošana JUMIS piedāvā būvniecības un liela izmēra apsaimniekošanu Siguldas novadā un tuvākajos novados kā Līgatnes novads, Krimuldas novads, Mālpils novads, Sējas novads, Inčukalna novads u.c. JUMIS nodrošina savākšanu un nodošanu šķirošanai un pārstrādei, kā arī apglabāšanai. 5. Asenizācijas pakalpojumi - JUMIS piedāvā veikt asenizācijas pakalpojumus Siguldā un tuvākajos novados kā Līgatnes novads, Krimuldas novads, Mālpils novads, Sējas novads, Inčukalna novads u.c. JUMIS nodrošina sadzīves notekūdeņu apsaimniekošanu un nodošanu attīrīšanas iekārtās. 6. Citi pakalpojumi JUMIS piedāvā dažādus vides apsaimniekošanas pakalpojumus ar mērķi veikt pilna cikla servisu, kas nodrošinātu uzņēmuma izaugsmes un attīstības ilgtspēju. Pakāpeniski visā darbības teritorijā klientiem, lai būtu pieejams pilns vides apsaimniekošanas pakalpojumu klāsts nešķirotu sadzīves un dalīti vākto šķiroto izvešana, būvniecības un liela izmēra apsaimniekošana, ceļu un teritoriju uzkopšana, apzaļumošana un citi pakalpojumi PAKALPOJUMU RAKSTUROJUMS JUMIS apsaimniekošanas sistēmas ietvaros savāktais apjoms 2016.gadā bija tonnas, skatīt 2.attēlu. 2.attēls. JUMIS savāktais apjoms 2016.gadā, tonnas 3% 2% 2% 2% 0% 0% 0% Nešķioti sadzīves atkritumi 0% Bioloģiski noārdāmi atkritumi Liela izmēra atkritumi Metāla iepakojums 25% Būvniecības atkritumi Paīra un kartona iepakojums 63% Plastmasas iepakojums Stikla iepakojums 3% Elektriskās un elektroniskās iekārtas Luminiscentās spuldzes Riepas 8

9 Lielāko īpatsvaru kopējā apjomā veido: Nešķiroti sadzīves atkritumi tonnas jeb 63% no kopējā apjoma; Liela izmēra atkritumi 2009 tonnas jeb 25% no kopējā apjoma; Bioloģiski noārdāmie atkritumi tonnas jeb 3% no kopējā apjoma; Dalīti vāktie šķirotie atkritumi (vieglais iepakojums un stikls) tonnas jeb kopā 6% no kopējā apjoma; Citi atkritumi tonnas jeb 3% no kopējā apjoma. 1. Nešķiroti sadzīves atkritumi JUMIS nodrošina nešķirotu sadzīves apsaimniekošanu Siguldas novadā saskaņā ar novada saistošajiem noteikumiem par sadzīves apsaimniekošanu. Atkritumu apsaimniekošana tiek nodrošināta gan privātpersonām (māju, ēku, būvju īpašnieki un nomnieki), gan juridiskām personām (veikali, tirdzniecības centri, ražošanas uzņēmumi, daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāji u.c.). Atkritumu apsaimniekošanas noslēgto līgumu kopējais skaits ir Ņemot vērā Siguldas novadā iedzīvotāju skaita palielināšanās tendenci, pieaug arī līgumu skaits ar mājsaimniecībām, kurām nepieciešama apsaimniekošanas nodrošināšana. JUMIS nešķiroti sadzīves apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšanas pamatā ir sekojoša tehniskā bāze, skatīt 3.tabulu. 3.tabula. Nešķirotu sadzīves tehniskā bāze Infrastruktūras veids Nešķirotu sadzīves savākšanas konteineri Nešķirotu sadzīves savākšanas transportlīdzekļi Novietojums reģionā Siguldas novadā Siguldas novadā 3061 tūkstoši Apraksts (aprēķinātais daudzums) 3 transportlīdzekļi Maksu par nešķirotu sadzīves apsaimniekošanu apstiprina pašvaldība ar domes lēmumu, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktās maksas veidojošās komponentes: maksa par sadzīves savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms reģenerācijas un kas samazina apglabājamo apjomu, 1 JUMIS dati uz

10 uzglabāšanu, dalītās savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un apsaimniekotājs. Nešķiroto sadzīves konteineru iztukšošanas biežums tiek noteikts saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kuru mērķis ir noteikt apsaimniekošanas kārtību Siguldas novada administratīvajā teritorijā, lai radītu apsaimniekošanas sistēmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tai skaitā veicinātu dalītu vākšanu un atkārtotu izmantošanu, nodrošinot kā resursu racionālu izmantošanu, lai samazinātu apglabājamo daudzumu un veicinātu dabas resursu efektīvu izmantošanu. Siguldas novadā radītājam un valdītājam ir pienākums iesaistīties dalītās vākšanas sistēmā, šķirojot radītos sadzīves s. 2. Dalīti vātko šķiroto savākšana JUMIS saimnieciskās darbības mērķis ir radīt Siguldas novada iedzīvotājiem ērtu apsaimniekošanas sistēmu, kas palīdzētu palielināt derīgu otrreizēji pārstrādājamo materiālu savākšanu, samazināt deponējamo nešķiroto sadzīves apjomu Siguldas novadā. Ņemot vērā aktuālos normatīvos aktus apsaimniekošanā, tajā skaitā - Atkritumu apsaimniekošanas likumu, Ministru kabineta noteikumus, Siguldas novada pašvaldības saistošos noteikumus, Koncesijas līguma noteikumus, JUMIS ir izveidojis publiskos dalītās savākšanas punktus, nodrošinot iedzīvotājiem bezmaksas šķirošanas iespējas. Siguldas novadā kopā izvietoti publiski pieejami 80 konteineri stikla uzkrāšanai un 40 konteineri vieglā iepakojuma papīra, plastmasa un metāla, turpmāk tekstā vieglais iepakojums, uzkrāšanai. Piesaistot Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, 2014.gada 11.februārī JUMIS noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par sadzīves dalītās savākšanas punktu jeb pazemes konteineru izveidi Siguldas novadā gada jūlijā ir izveidots astoņu pazemes dalīti vākto šķiroto savākšanas punktu tīkls. Attīstot un organizējot šķirošanu un savākšanas infrastruktūru pilsētvidē, katrā punktā izvietoti jauna veida pazemes konteineri stikla un vieglā iepakojuma šķirošanai. Pēc 2016.gada veiktās Siguldas iedzīvotāju aptaujas par šķirošanas paradumiem un attieksmi, varam secināt, ka pieaug cilvēku izpratne par šķirošanas nozīmi. 76.2% šķiro s, visbiežāk tas ir papīra, kartona un stikla 10

11 iepakojums. JUMIS dalīti vākto šķiroto apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšanas pamatā ir sekojoša tehniskā bāze, skatīt 4.tabulu. 4.tabula. Dalīti vākto šķiroto tehniskā bāze Infrastruktūras veids Dalīti vākto šķiroto savākšanas transportlīdzekļi Dalīti vākto šķiroto publiski pieejamie zvana veida konteineri Dalīti vākto šķiroto savākšanas punkti Dalīti vākto šķiroto savākšanas laukums Dalīti vākto šķiroto savākšanas maršruti Novietojums reģionā Siguldas novadā Siguldas novadā Siguldas novadā Siguldas novads Siguldas novads Apraksts (aprēķinātais daudzums) 3 transportlīdzekļi 80 gab. stikls 40 gab. vieglais iepakojums 36 punkti 1 laukums 1. Juridisko personu kartona maršruts (83 konteineri) 2. Privātpersonu vieglā iepakojuma maršruts (169 konteineri) 3. Stikla iepakojuma maršruts (78 konteineri) 4. Sezonāli zaļie parku un dārza atkritumi, izvešana īpaši marķētos maisos 3. Būvniecības un liela izmēra apsaimniekošana Lai atbrīvotos no būvniecības un remonta radītajiem atkritumiem un liela izmēra atkritumiem, nepieciešams specializēts aprīkojums. JUMIS nodrošina būvgružu apsaimniekošanu Siguldas novadā un tuvākajos novados kā Līgatnes novads, Krimuldas novads, Mālpils novads, Sējas novads, Inčukalna novads u.c. Konteineri ir piemēroti lielam būvniecības apjomiem, savukārt mazākam apjomam izdevīgāks risinājums ir īpaši marķēti big-bag maisi. Būvgružu konteineri paredzēti apjomīgiem un smagiem atkritumiem, lietošanai būvlaukumos un vietās, kur tiek veikti apjomīgi remontdarbi, kā arī liela izmēra sadzīves atkritumiem kā mēbeles, matrači, paklāji utt. Atkritumu izvešanai tiek piedāvāti 5 m 3, 8 m 3, 10 m 3, 16 m 3, 22 m 3 un 30 m 3 konteineri. Pēc 2016.gada veiktās Siguldas iedzīvotāju aptaujas par šķirošanas paradumiem un attieksmi, varam secināt, gandrīz puse 48.4% būvniecības vai remonta un celtniecības savākšanai nolīgst būvgružu apsaimniekošanas uzņēmumu. Savukārt 19.7% būvgružus atstājāt pie sadzīves konteineriem un sadzīves konteineros. JUMIS būvgružu un liela izmēra apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšanas pamatā ir sekojoša tehniskā bāze, skatīt 5.tabulu. 11

12 5.tabula. Būvgružu un liela izmēra apsaimniekošanas tehniskā bāze Infrastruktūras veids Atkritumu savākšanas transportlīdzekļi Būvgružu un liela izmēra konteineri Būvniecības pārkraušanas un uzglabāšanas laukums Novietojums reģionā Siguldas novadā Siguldas novadā Inčukalna novads Apraksts (aprēķinātais daudzums) 3 transportlīdzekļi 61 konteiners 1 laukums Lai nodrošinātu būvniecības apsaimniekošanu, JUMIS ir saņēmis nepieciešamās atļaujas pārvadāšanai un reģistrējies būvniecībā radušos pārvadājumu uzskaites sistēmā (BRAPUS). BRAPUS sistēmas darbību regulē Ministru kabineta gada 15. aprīļa noteikumi Nr.199 Būvniecībā radušos un to pārvadājumu uzskaites kārtība. Būvniecības un liela izmēra atkritumi tiek nogādāti pieņemšanas poligonā SIA Getliņi EKO apglabāšanai vai pārstrādei. Lai nodrošinātu būvniecības izvešanu, jārēķinās ar augstām pakalpojuma izmaksām - tai skaitā transporta izdevumiem, administratīvajām izmaksām, ar izmaksām, kas saistītas ar to noglabāšanu poligonā. 4. Asenizācijas pakalpojumi Asenizācijas pakalpojums ietver sadzīves notekūdeņu savākšanu, izvešanu un nodošanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. JUMIS piedāvā asenizācijas pakalpojumus Siguldā un tuvākajos novados kā Līgatnes novads, Krimuldas novads, Mālpils novads, Sējas novads, Inčukalna novads u.c. JUMIS asenizācijas pakalpojuma nodrošināšanas pamatā ir sekojoša tehniskā bāze, skatīt 6.tabulu. 6.tabula. Asenizācijas pakalpojumu tehniskā bāze Infrastruktūras veids Novietojums reģionā Apraksts (aprēķinātais daudzums) Šķidro savākšanas transportlīdzekļi Siguldas novadā 1 transportlīdzeklis Sadzīves notekūdeņus saturam jāatbilst tipisku sadzīves notekūdeņu piesārņojuma raksturojošiem parametriem atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lai tos 12

13 varētu nodot notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Pakalpojuma cena veidojas, ņemot vērā lielās notekūdeņu atšķaidīšanas izmaksas. Pirms notekūdeņus palaiž attīrīšanas iekārtās, tie ar tīru ūdeni jāatšķaida vairākas reizes, līdz koncentrācija atbilst normatīvo aktu prasībām. 5. Citi pakalpojumi Lai nodrošinātu JUMIS izaugsmes un attīstības iespējas, tiek piedāvāti dažādi papildus vides apsaimniekošanas pakalpojumi ar mērķi veikt pilna cikla servisu. Šie pakalpojumi ir sezonāli - traktortehnikas pakalpojumi (sniega tīrīšana un sāls kaisīšana), sāls-smilts maisījuma pārdošana, lapu savākšana, zāles un mauriņa pļaušana, latvāņu iznīcināšana smidzināšana un pļaušana, beramkravu piegāde (smilts, grants, šķemba), lauksaimniecības iepakojuma savākšana, mājas numura zīmju izgatavošana, dārza darbi (krūmu izzāģēšana, teritorijas sakopšana) u.c. Pakalpojumi tiek piedāvāti Siguldā un tuvākajos novados kā Līgatnes novads, Krimuldas novads, Mālpils novads, Sējas novads, Inčukalna novads u.c. JUMIS pakalpojuma nodrošināšanas pamatā ir sekojoša tehniskā bāze, skatīt 7.tabulu. 7.tabula. Citu pakalpojumu tehniskā bāze Infrastruktūras veids Novietojums reģionā Apraksts (aprēķinātais daudzums) Transportlīdzekļi (traktortehnika) Siguldas novadā 1 transportlīdzeklis Zāles pļāvējs Siguldas novadā 2 gab. Trimmeris Siguldas novadā 2 gab. Rokas smidzinātājs Siguldas novadā 2 gab. 4. TIRGUS ANALĪZE, KONKURENTU UN KLIENTU APRAKSTS Nešķirotu sadzīves apsaimniekošanu no radītājiem (juridiskas personas, namu apsaimniekotāji, privātpersonas) Siguldas novada teritorijā nodrošina JUMIS, apkalpojot Siguldas pilsētu, Siguldas pagastu, Allažu pagastu, Mores pagastu. Saskaņā ar Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvaldes iedzīvotāju reģistra statistiku uz , Siguldas 13

14 novadā ik gadus palielinās iedzīvotāju skaits. Siguldas novadā kopā ir vidēji iedzīvotāji, no tiem 1738 Allažu pagastā, 645 Mores pagastā, 4036 Siguldas pagastā un Siguldas pilsētā, skatīt 3.attēlu. 3.attēls. Siguldas novada iedzīvotāju skaits 65% Sigulda 22% Siguldas pagasts 10% Allaži 3% More JUMIS apsaimniekošanas noslēgto līgumu kopējais skaits 2787 klienti, ko veido 366 juridiskās personas, 45 namu apsaimniekotāji, 2421 privātpersonas. Noslēgto līgumu skaits Siguldas pilsētā ir 1757, Siguldas pagastā 197, Vējupītē 52, Kalnabeitēs 41, Ķiparos 116, Nurmižos 25, Jūdažos 54, Allažos 321, Egļupē 102, Morē 122, skatīt 4.attēlu. 4.attēls. Noslēgto līgumu skaits Siguldas novadā Kalnabeites 1% Nurmiži 1% Jūdaži 2% Ķipari 4% Vējupīte 2% Allaži 12% Siguldas pagasts 7% Egļupe 4% More 5% Siguldas pilsēta 62% 14

15 Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK, apsaimniekošanas nozarē ir noteikti mērķi attiecībā uz pārstrādes apjomu palielināšanu. Ņemot vērā Siguldas novada iedzīvotāju skaita palielināšanās tendenci, pieaug arī klientu un apjoms. Lai samazinātu maksājumus par izvešanu, saudzētu vidi un sekmētu sadzīves apglabāšanas poligonos pakāpenisku samazināšanu, ir izveidota šķirošanas infrastruktūra, kas nodrošina Siguldas novada iedzīvotājiem dalīti vākto šķiroto apsaimniekošanu. Ar katru gadu pieaug cilvēku izpratne par šķirošanas nozīmi, taču šķirošanas paradumi Latvijā pagaidām vēl tikai veidojas gada beigās veiktajā Siguldas novada iedzīvotāju aptaujā, kur kopā uz aptauju atbildēja 411 respondenti varam secināt, ka 77.9% no respondentiem bija vienģimeņu privātmājas un vairāk kā puse 60.1% bija Siguldas pilsētas iedzīvotāji. Pēc apkopotajiem datiem redzams, ka 76.2% šķiro mājsaimniecības s, no tiem 55% šķiro s katru dienu, bet 21.2% šķiro periodiski, skatīt 5.attēlu. 5.attēls. Atkritumu šķirošanas paradumi Nē, ikdienā nešķiroju Nē, ikdienā 10% nešķiroju, tikai retu reizi 14% Jā, šķiroju periodiski 21% Jā, šķiroju 55% Visbiežāk tiek šķirots papīrs/kartons, stikls, plastmasa, baterijas, un pārtikas/dārza atkritumi veidojot kompostu, skatīt 6.attēlu. 6.attēls. Atkritumu veids, ko ikdienā šķiro Izlietotās baterijas; 75.7% Skārda bundžas/ metāls; 36.5% Papīrs/ Kartons; 75.7% Tetrapakas; 29.1% Nolietotās elektropreces; 53.4% Pārtikas, dārza atkritumi; 66.9% Plastmasa; 67.7% Stikls; 77.0% 15

16 74.2% Siguldas iedzīvotāji apgalvo, ka informācija par prasībām šķirošanā ir pietiekama un saprotama. 59.9% iedzīvotāju par šķirošanu iegūst informāciju internetā, 41.8% pie apsaimniekotāja, 39.9% informatīvajās kampaņās un akcijās. Labākais veids kā iegūt informāciju par šķirošanu 61.6% iedzīvotāju uzskata, ka vēlētos kopā ar sadzīves apsaimniekošanas rēķinu saņemt sagatavotu aprakstu par šķirošanu, 44.5% vēlas iegūt informāciju JUMIS mājas lapā, 33.8% vēlas iegūt informāciju pašvaldības mājas lapā. JUMIS Koncesijas līgums nosaka, ka koncendents (Siguldas novada pašvaldība) apstiprina koncesionāra iesniegto nešķirotu sadzīves apsaimniekošanas pakalpojumu tarifa aprēķinu, ņemot vērā nosacījumu, ka tarifam jābūt konkurētspējīgam Pierīgas reģionā un samērīgam ar apkārtējos novados - Inčukalna, Krimuldas, Līgatnes, Ropažu un Mālpils - noteiktajiem pakalpojumu tarifiem. Nešķirotu sadzīves apsaimniekošanas tarifs 2017.gadā 2, skatīt 8.tabulu. 8.tabula. Atkritumu apsaimniekošanas tarifs Pierīgas reģionā Inčukalna novadā Krimuldas novadā Līgatnes novadā Mālpils novadā Sējas novadā Cēsu novads Amatas novads Saulkrastu novads Ropažu novads Siguldas novads 8.47 EUR/m3 +PVN EUR/m3 +PVN EUR/m3 +PVN 9.67 EUR/m3 +PVN EUR/m3 +PVN EUR/m3 +PVN EUR/m3 +PVN EUR/m3 +PVN EUR/m3 +PVN EUR/m3 +PVN Pierīgas apsaimniekošanas pilsētu un novadu sadalījums pa apsaimniekošanas reģioniem sastāv no 20 novadiem: Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mālpils, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Stopiņu novada. Siguldas novads ir viens no tālākajiem apsaimniekotājiem no 2 Atkritumu apsaimniekošanas tarifs uz

17 poligona SIA Getliņi EKO, attiecīgi transportēšanas izvedumi uz apglabāšanas vietu ir augstāki, skatīt 7.attēlu. 7.attēls. Atkritumu apsaimniekošanas reģioni un poligoni Latvijā JUMIS nodrošina būvgružu un liela izmēra apsaimniekošanu Siguldas un tuvākajos novados kā Līgatnes novads, Krimuldas novads, Mālpils novads, Sējas novads, Inčukalna novads u.c. Šajās teritorijās darbojas vēl šādi būvgružu apsaimniekotāji: SIA "ZAAO", SIA Clean R, SIA "RSC Noma", SIA RSC, SIA RavLat Group, SIA "Ragn-Sells", SIA Viskonta. Attīstot savu uzņēmējdarbību Ziemeļvidzemes reģionā, JUMIS piedāvā liela izmēra un būvniecības apsaimniekošanu Cēsīs un Valmierā. 5. STIPRO UN VĀJO PUŠU ANALĪZE Stiprās puses: Atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūra ir vienmērīgi izvietota Siguldas novada teritorijā; 100% nešķirotu sadzīves apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana Siguldas novadā; 17

18 Salīdzinoši plašs dalītās infrastruktūras nodrošinājums (Siguldas novadā bezmaksas publiski pieejami 120 dalīti vākto šķiroto konteineri); Pakalpojumu veidu pieaugums, kas saistīts ar iedzīvotāju skaita palielināšanos; Darbinieku pieredze un profesionalitāte; Sakārtoti iekšējie procesi; 70 gadu pieredze apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanā; Visiem apsaimniekošanas pakalpojumiem ir saņemtas atbilstošas atļaujas attiecīgās darbības veikšanai; Klientu datubāze, efektīva grāmatvedības un klientu uzskaites programma; Elastīga norēķinu sistēma; Stabila finanšu situācija; Citu maksas pakalpojumu sniegšana (sezonālie papildus pakalpojumi - traktortehnikas pakalpojumi (sniega tīrīšana), sāls-smilts maisījuma pārdošana, zāles un mauriņa pļaušana, latvāņu ierobežošana, beramkravu piegāde (smilts, grants, šķemba) u.c.); Regulāra komunikācija ar Siguldas novada iedzīvotājiem; Darba vietu nodrošināšana Siguldas un apkārtējo novadu iedzīvotājiem; Sociālās garantijas, atbilstoši darba apstākļi. Vājās puses: Atkritumu radītāju zemais iesaistīšanās līmenis pareizā šķiroto dalītajā vākšanā; Iedzīvotāju motivācijas un zināšanu trūkums par celtniecības, dabai kaitīgo preču legālu apsaimniekošanu; Atkritumu konteineru neiztukšošana paredzētajā izvešanas dienā, savākšanas transportlīdzekļu bojājumu gadījumā; Kvalitatīva darbaspēka trūkums. Iespējas: Sniegto pakalpojumu klāsta paplašināšana savākšanas pakalpojums citos novados, lai noslogotu esošos transportlīdzekļus; 18

19 Šķiroto dalītās vākšanas pakalpojuma veidu papildināšana šķirošanas maisu maršrutu ieviešana; Sabiedrības informēšanas līmeņa paaugstināšana, ieviešot izglītojošus pasākumus par dalīti vākto šķirošanu, veidojot pareizu šķirošanas kultūru; Autoparka atjaunošana ekoloģijas un satiksmes drošības uzlabošanai, pakāpeniski veicot atsevišķu autovienību nomaiņu; Jaunas tehniskās bāzes vietas izveide; Atkritumu šķirošanas laukuma apvienošana ar zaļo un dārza kompostēšanas laukumu; Sociālo tīklu izmantošana savas darbības atspoguļošanai, sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību. Draudi: Izmaiņas nodokļu sistēmā; Poligonā apglabāšanai nododamo sadzīves tarifa paaugstināšanās; Klientu maksātspējas samazināšanās; Nespēja veikt investīcijas pietiekamā apjomā; Nepietiekams šķiroto dalītajā vākšanā iesaistīto radītāju īpatsvara pieaugums, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto nešķirotu sadzīves pārstrādes mērķu sasniegšanu; Savākto plūsmas samazināšanās; Tiek aizkavēta nešķirotu sadzīves tarifa pieaugumu apstiprināšana saskaņā ar veikto investīciju plānu, kas paredz tarifa celšanu, lai nodrošinātu apsaimniekošanas infrastruktūras attīstību; Straujšs otrreiz pārstrādājamo materiālu cenu kritums. 6. STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS UN UZDEVUMI JUMIS resursi sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību tiek ieguldīti kvalitatīvā apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanā. Siguldas novada administratīvās teritorijas ekonimiskās un sociālās attīstības interesēs, modernizējot apsaimniekošanas sistēmu, attīstot dalīti vākto šķiroto aktitumu infrastruktūru un veidojot iedzīvotāju izpratni par šķirošanu, popularizējot zaļo dzīvesveidu 19

20 iedzīvotāju un viesu vidū, pilnveidojot klienta servisa kompetenci, lai sekmētu JUMIS stratēģisko mērķi - samazināt nešķirotu sadzīves nodošanu apglabāšanai poligonā SIA Getliņi EKO. 8. attēls. Uzdevumi stratēģiskā mērķa sasniegšanai Inovatīva Bioloģiski noārdāmo Šķiroto dalīti apsaimniekošanas apsaimniekošanas vākto punktu risinājuma ieviešana sistēmas paplašināšana paplašināšana Siguldas pilsētā Lai īstenotu stratēģisko mērķi, samazinātu nešķirotu sadzīves nodošanu apglabāšanai, ir definēti galvenie virzieni stratēģiskā mērķa sasniegšanai. Inovatīva apsaimniekošanas risinājuma ieviešana Siguldas pilsētā 1. Izveidots preskonteineru pilotprojekts daudzdzīvokļu māju kvartālā Leona Paegles ielā, nešķirotiem sadzīves un bioloģiski noārdāmo (pārtikas) apsaimniekošanai, un pazemes šķirošanas konteineri, projekta tehnoloģiskā inovācija identifikācija ar Siguldas ID karti. 2. Pēc rezultatīvo rādītāju izvērtēšanas, vienoties ar Siguldas novada pašvaldību par pilotprojekta nākotnes attīstības perspektīvas iespējām. Izvērtējot rādītājus un apspriežoties ar namu apsaimniekotājiem, piedāvāt iespēju daudzdzīvokļu māju kvartālā Leona Paegles ielā pievienot blakus esošās daudzdzīvokļu mājas. Izvērtēt iespēju pēc Leona Paegles ielas pilotprojekta parauga, izveidot šādu pašu apsaimniekošanas sistēmu Siguldā konteinera laukumam Pulkveža Brieža 80 un Laimas iela 6. 20

21 3. Izstrādāti un ieviesti inovatīvi risinājumi konteineru apsaimniekošanas sistēmai un iedzīvotāju identificēšanai ar Siguldas ID karti. Bioloģiski noārdāmo apsaimniekošanas sistēmas paplašināšana 4. Tiks apsaimniekots kompostēšanas laukums, kur iedzīvotājiem būs iespēja nogādāt un bez maksas laukumā nodod zaļos un dārza s, juridiskām personām zaļo un dārza nodošana būs par maksu. 5. Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem, tiks izveidots jauns atsevišķs maršruts bioloģiski noārdāmo (pārtikas) apsaimniekošanai un piemērota atsevišķa maksa par pakalpojumu. Šķiroto dalīti vākto punktu paplašināšana 6. Tiks papildinātas dalīti vākto šķiroto (stikla un vieglā iepakojuma) punktu vietas ar jauniem publiski pieejamiem bezmaksas šķirošanas konteineriem. 7. Izveidoti jauni dalīti vākto šķiroto maršruti privātpersonām bezmaksas šķirošanas maisu sistēma. 8. Veicināta iedzīvotāju aktīva iesaistīšanās šķirošanas sistēmā un izglītoti iedzīvotāji pareizā otrreizējo izejmateriālu šķirošanu. 21

22 Stratēģiska is mērķis (SM) (SM) Nešķirotu sadzīves samazināš ana Uzdevums (U) Rīcības ( R) U 1. Tehnoloģiskā inovācija preskonteineru pilotprojekts daudzdzīvokļu māju kvartālam R 1. Siguldā, Leona Paegles ielā nešķirotiem sadzīves un bioloģiski noārdāmo (pārtikas) apsaimniekošanai uzstādīti preskonteineri ar īpašu konteineru čipošanas sistēmu un iedzīvotāju identificēšanu ar Siguldas ID karti. Šķiroto apsaimniekošanai pazemes konteineri stiklam un vieglajam iepakojumam. R 2. Pilotprojekta ieviešana lielajos daudzdzīvokļu māju kvartālos (pēc L.Paegles pilotprojekta parauga un rezultatīvo rādītāju izvērtēšanas) konteinera laukumos P.Brieža 80 un Laimas iela 6. Papildus apjoms pievienojot blakus esošās daudzdzīvokļu mājas L.Paegles laukumam. Rezultatīvais rādītājs Prognozējamais nešķirotu sadzīves apjoms punktā (%) Prognozējamais bioloģiski noārdāmo (pārtikas) apjoms punktā (%) Prognozējamais dalīti vākto šķiroto apjoms punktā (%) Prognozējamais nešķirotu sadzīves apjoms punktos (%) Prognozējamais bioloģiski noārdāmo (pārtikas) apjoms punktos (%) Mērķa vērtība Bāzes 2018.g 2019.g 2020.g 2021.g 2022.g 2023.g vērtība Mērķa vērtība Stratēģijas perioda beigās Nešķirotu sadzīves apsaimniekotais daudzums 2023.gadā 50% Bioloģiski noārdāmo (pārtikas) apsaimniekotais daudzums 2023.gadā 25% Dalīti vākto šķiroto apsaimniekotais daudzums 2023.gadā 25% Nešķirotu sadzīves apsaimniekotais daudzums 2023.gadā 52% Bioloģiski noārdāmo (pārtikas) apsaimniekotais daudzums 2023.gadā 23% Atbildīgie izpildītāji JUMIS direktore un valdes locekle, Siguldas novada pašvaldība JUMIS direktore un valdes locekle, Siguldas novada pašvaldība, mājas apsaimniekotājs Finanšu resursi un avoti JUMIS nodrošina konteineru iegādes un IT tehnoloģiskās infrastruktūras investīcijas. Atkritumu izvešanas, uzturēšanas un pamatlīdzekļu atjaunošanas, jaunas automašīnas iegāde preskonteineru, dalīti vākto šķiroto apsaimniekošanai, izmaksas iekļaujot sadzīves tarifā. Bankas aizdevums infrastruktūras izveidošanai Pēc rezultatīvo rādītāju izvērtēšanas, vienoties ar Siguldas novada pašvaldību par projekta ieviešanu., laukuma izveidošanas investīcijām un uzturēšanas izmaksām, paredzot ka tās tiks iekļautas sadzīves tarifā, bankas aizdevums laukuma izveidošanai 22

23 Uzdevums (U) Rīcības ( R) U 2. Zaļo un dārza kompostēšanas laukuma un šķirošanas laukuma apsaimniekošana Rezultatīvais rādītājs Prognozējamais dalīti vākto šķiroto apjoms punktos (%) R 3. Apsaimniekot kompostēšanas laukumu Prognozētais radīt iespēju iedzīvotājiem savāktais zaļo un nogādāt un bez maksas dārza laukumā nodod zaļos un apjoms (m 3 ) dārza s. R 4. Kompostēšanas laukumā juridiskām personām zaļo un dārza nodošanu nodrošinot par maksu. Prognozētais savāktais zaļo un dārza apjoms (m 3 ) R 5. Nodrošināt zaļo un dārza apsaimniekošanas iespēju, piedāvājot iegādāties Big- Prognozētais Bag 1m 3 maisus vai savāktais zaļo un mazākam apjomam dārza m 3 maisus, zaļo un dārza apjoms (m 3 ) nogādāšanai līdz kompostēšanas laukumam Mērķa vērtība Bāzes 2018.g 2019.g 2020.g 2021.g 2022.g 2023.g vērtība Mērķa vērtība Stratēģijas perioda beigās Dalīti vākto šķiroto apsaimniekotais daudzums 2023.gadā 25% Zaļo un dārza apsaimniekotais daudzums kompostēšanas laukumā 2023.gadā 2500m 3 Zaļo un dārza apsaimniekotais apjoms no juridiskajām personām kompostēšanas laukumā 2023.gadā 500 m 3 Transporta pakalpojumi zaļo un dārza apsaimniekošanai, savāktais 2023.gadā 70 m 3 Atbildīgie izpildītāji JUMIS direktore un valdes locekle, Siguldas novada pašvaldība Finanšu resursi un avoti Laukuma infrastruktūras un uzturēšanas izmaksas iekļaujot sadzīves tarifā. Bankas aizdevums laukuma labiekārtošanai pēc nepieciešamības JUMIS budžets un atsevišķa maksa par JUMIS direktore pakalpojumu juridiskām personām Atsevišķa maksa par pakalpojumu, kurā JUMIS direktore iekļauta maisa cena un savākšanas transporta izmaksas 23

24 Uzdevums (U) U 3. Bioloģiski noārdāmo (pārtikas) apsaimniekošanas sistēmas izveidošana U 4. Dalīti vākto šķiroto punktu paplašināšana Rīcības ( R) R 6. Apvienot zaļo un dārza kompostēšanas laukumu ar šķirošanas laukumu R 7. Izveidot specializētu maršrutu bioloģiski noārdāmo (pārtikas) apsaimniekošanai saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem R 8. Paplašināt dalīti vākto šķiroto (stikla un vieglā iepakojuma) infrastruktūru, izveidojot ne mazāk kā 6 jaunus pazemes šķirošanas punktus, un papildināt jau esošus 2 pazemes šķirošanas punktus. Izveidot vismaz jaunus 8 zvanveida šķirošanas punktus pie daudzdzīvokļu mājām. Veikt esošo dalīti vākto zvana veida konteineru izvietojuma pārplānošanu reizi gadā. Rezultatīvais rādītājs Šķiroto apjoma pieaugumus šķirošanas laukumā (m 3 ) Prognozētais bioloģiski noārdāmo apjoms (%) Papildus dalīti vākto šķiroto skaits (Pazemes konteineru adreses: P.Brieža 80 L.Paegles iela Parka iela 12 Rīgas iela 1 Kr.Barona stāvlaukums Lazdu iela 2 Kalna iela 4 Tilta iela) Mērķa vērtība Bāzes 2018.g 2019.g 2020.g 2021.g 2022.g 2023.g vērtība gb. 4gb. 4gb. 2gb. 2gb. 2gb. Mērķa vērtība Stratēģijas perioda beigās Atkritumu šķirošanas laukumu apmeklētāju un nodotā materiāla skaita pieaugums 2023.gadā 959 m 3 Bioloģiski noārdāmo (pārtikas) apsaimniekošanas daudzums 2023.gadā 26% Dalīti vākto šķiroto apsaimniekotais daudzums 2023.gadā 16 pazemes šķirošanas konteineri Atbildīgie izpildītāji JUMIS direktore un valdes locekle, Siguldas novada pašvaldība JUMIS direktore un valdes locekle, Siguldas novada pašvaldība JUMIS direktore un valdes locekle, Siguldas novada pašvaldība Finanšu resursi un avoti Laukuma infrastruktūras un uzturēšanas izmaksas iekļaujot sadzīves tarifā Atsevišķa maksa par pakalpojumu, kurā iekļauta jauna maršruta izveidošanas investīcijas (automašīna un konteineri) un uzturēšanas izmaksas Izveidošanas investīcijas un uzturēšanas izmaksas iekļaujot sadzīves tarifā, bankas aizdevums konteineru iegādei 24

25 Uzdevums (U) Rīcības ( R) Rezultatīvais rādītājs R 9. Izveidot jaunu dalīti vākto šķiroto maršrutu privātpersonām, bezmaksas šķirošanas maisu sistēma Prognozētais dalīti vākto šķiroto apjoms (m 3 ) Mērķa vērtība Bāzes 2018.g 2019.g 2020.g 2021.g 2022.g 2023.g vērtība Mērķa vērtība Stratēģijas perioda beigās Dalīti vākto šķiroto apsaimniekotais daudzums 2023.gadā 400 m 3 Atbildīgie izpildītāji JUMIS direktore un valdes locekle Finanšu resursi un avoti Izveidošanas investīcijas un uzturēšanas izmaksas iekļaujot sadzīves tarifā U 5. Sekmēt iedzīvotāju izpratni un atbildību par pareizu otrreizējo izejmateriālu šķirošanu, dalīti vākto šķiroto kvalitātes palielināšana R 10. Info lapa par pareizu un atbildīgu šķirošanu izplatīšana sadarbībā ar apsaimniekotājiem, informācija mājas lapā un e-pastā reizi pusgadā. R 11. Informācijas izvietošana Jumis un Siguldas pašvaldības mājas lapās u.c. reizi pusgadā. R 12. Informēt Siguldas novada iedzīvotājus, JUMIS klientus, sadarbības partnerus un citus interesentus par aktualitātēm šķirošanas jomā. Darīt zināmu par JUMIS plānotajām un realizētajām iniciatīvām, pasākumiem reizi mēnesī. Dalīti vākto šķiroto kvalitātes pieaugums (%) Iedzīvotāju novērtējums, dalīti vākto šķiroto JUMIS direktore JUMIS budžets kvalitātes palielināšana līdz 95% 25

26 Uzdevums (U) Rīcības ( R) Rezultatīvais rādītājs U 6. Efektivizēt nešķiroto apsaimniekošanas procesu U 7. Tehniskās bāzes Infrastruktūras atjaunošana R 13. Nešķirotu sadzīves Izvešanas grafika maršruta maiņa uz retāku pārplānošana, ņemot vērā vai konteinera preskonteineru apjomu, nomaiņa uz dalīti vākto šķiroto mazāku tilpumu. pieaugumu. Optimizēt Infrastruktūras nešķirotu atjaunošana (jaunu sadzīves konteineru un sadzīves automašīnas maršrutu km (%) nomaiņa) R 14. Īpašie klienti, kuri vēlas papildus extra pakalpojumu - konteinera izstumšana no sētas, papildus izvešanu vēlamajā dienā ārpus paredzētā grafika R 15. Trīs reizes gadā bezmaksas lielgabarīta un nolietotu riepu nodošanas akcija, un vienu reizi gadā bezmaksas elektronikas savākšanas akcija ar busu Morē, Allažos, Siguldā. R 16. Izstrādāt Augļu ielas 8 attīstības plānu (infrastruktūras atjaunošana/ maiņa) Iedzīvotāju extra pakalpojuma pieteikumu pieaugums (skaits) Siguldas novada iedzīvotāju iesaistes pieaugums akcijas ietvaros (%) Ēkas uzlabošana saskaņā ar tehniskās apsekošanas atzinumu Mērķa vērtība Bāzes 2018.g 2019.g 2020.g 2021.g 2022.g 2023.g vērtība Mērķa vērtība Stratēģijas perioda beigās Nešķirotu sadzīves maršrutu optimizācija 2023.gadā km līdz 12% Iedzīvotāju novērtējums, 2023.gadā papildus pakalpojumu 30 pieteikumi Iedzīvotāju iesaistes pieaugums Ēkas kopējā nolietojuma izlabošana 2023.gadā līdz 55% Atbildīgie izpildītāji Finanšu resursi un avoti JUMIS budžets, JUMIS direktore investīcijas iekļaujot un valdes sadzīves tarifā, locekle, bankas aizdevums Siguldas novada konteineru un pašvaldība automašīnas iegādei JUMIS direktore JUMIS direktore JUMIS direktore un valdes locekle, Siguldas novada pašvaldība JUMIS budžets JUMIS budžets JUMIS budžets, investīcijas iekļaujot sadzīves tarifā 26

27 izstrādāt ieviest izstrādāt uzturēt ieviest uzturēt uzturēt uzturēt uzturēt Uzdevums (U) Rīcības ( R) Rezultatīvais rādītājs U 8. Inovatīvu risinājumu izstrādāšana apsaimniekošanai R 17. Izstrādāt un ieviest inovatīvus risinājumus šķiroto konteineru piepildījuma automātiskai noteikšanai R 18. Izstrādāt un ieviest inovatīvus risinājumus konteineru apsaimniekošanas sistēmai un iedzīvotāju identificēšanai ar Siguldas ID karti. SMART konteineri ID kartes inovatīvs pielietojums Bāzes vērtība Mērķa vērtība g 2019.g 2020.g 2021.g 2022.g 2023.g Mērķa vērtība Stratēģijas perioda beigās Iedzīvotāju novērtējums Iedzīvotāju novērtējums Atbildīgie izpildītāji JUMIS direktore un valdes locekle, Siguldas novada pašvaldība JUMIS direktore un valdes locekle, Siguldas novada pašvaldība Finanšu resursi un avoti JUMIS budžets, investīcijas iekļaujot sadzīves tarifā JUMIS budžets, investīcijas iekļaujot sadzīves tarifā 27

28 6.1. REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI UN UZRAUDZĪBA Uzņēmuma attīstības stratēģiskā plānošana ietver secīgus darbības posmus: 1. Plānošana ietver pašreizējās situācijas analīzi, nākotnes perspektīvu izvērtējumu un sasniedzamo rādītāju noteikšanu; 2. Īstenošana ietver sistemātisku definēto uzdevumu, kas nepieciešami mērķu sasniegšanai, izpildi; 3. Izvērtēšana ietver sasniegtā progresa mērķu izpildē salīdzinājumu ar darbu plānu, secinājumu izdarīšanu un neatbilstību gadījumā priekšlikumu sagatavošanu par korektīvajām darbībām; 4. Pilnveidošana esošās Stratēģijas pilnveidošana iekļaujot izvērtējuma rezultātus kā arī jebkurus jaunus aspektus, kas ietekmē Stratēģijas izpildi. Lai nodrošinātu Stratēģijas sekmīgu īstenošanu, un izvērtētu sasniegto progresu uzstādīto mērķu un uzdevumu izpildē, ik gadu tiks veikta kvantitatīvā datu izpēte, lai pārbaudītu uzstādīto rezultātu rādītājus. Savukārt, lai izmērītu Siguldas novada iedzīvotāju apmierinātību ar pakalpojumu sniegšanu, un noskaidrotu šķirošanas paradumus, attieksmi un apmierinātību ar izveidoto infrastruktūru, reizi gadā tiks veikta Siguldas novada iedzīvotāju aptauja. Lai novērtētu stratēģiskā mērķa sasniegšanu, JUMIS sagatavo Stratēģijas pārskata plānu, kurā ietver: 1. Aktualizētus attīstības indikatoru rādītājus; 2. Vērtējumu par stratēģiskā mērķa un prioritāšu sasniegšanas progresu; 3. Priekšlikumus Stratēģijas grozījumiem, ja nepieciešams. Par Stratēģijas īstenošanu, tās kompetences ietvaros ir atbildīgs JUMIS. Stratēģijas izpildes progress ir novērtējams ne retāk kā vienu reizi gadā, pēc iepriekšējā gada saimniecisko darbību raksturojošo datu apkopošanas. Gadījumā, ja operatīvā informācija liecina par iespējamām neatbilstībām Stratēģijas īstenošanā pasākumi neatbilstību novēršanai veicami nekavējoties. JUMIS Siguldas novada pašvaldībai kopā ar gada pārskatu iesniedz vidēja termiņa darbības Stratēģijas pārskata plānu par iepriekšējo gadu. 28

29 7.NEFINANŠU MĒRĶI JUMIS darbība ir balstīta uz vadības izveidoto organizatorisko struktūru un tās darbības efektivitāti. Lai nodrošinātu stratēģisko mērķu uzdevumu izpildi, ir izveidota darbības procesu pārvaldība un kontrole. JUMIS nefinanšu mērķi ir uzņēmuma mērķi, kas izriet no stratēģiskajiem mērķiem un ir saistīti ar Siguldas novada pašvaldības deleģēto funkciju nodrošināšanu, ievērojot apsaimniekošanas sistēmas dalībnieku tiesības un pienākumus, kas Latvijā ir precīzi definēti Atkritumu apsaimniekošanas likumā. Pakalpojuma sniegšanas apjoma palielināšana: - Paaugstināt apsaimniekošanas sistēmas efektivitāti samazinot apglabāšanai nododamo apjomu. Rezultatīvais rādītājs līdz 2023.gadam samazināt deponējamo nešķiroto sadzīves apjomu par 11%, kas tiks nodoti apglabāšanai. - Paaugstināt dalīti vākto šķiroto sistēmas efektivitāti visā Siguldas novadā. Rezultatīvais rādītājs līdz 2023.gadam palielināt dalīti vākto šķiroto apjomu par 11%, kas tiks nodoti pārstrādei. - Nodrošināt iespēju dalīti vākto šķirošanai bioloģiski noārdāmo apsaimniekošanas maršruta izveide. Rezultatīvais rādītājs nešķirotu sadzīves svara samazinājums sadzīves konteineros 2023.gadā par 19%. Efektīva uzņēmuma resursu izmantošana: - Ikgadējā un ilgtermiņa uzņēmuma budžeta izstrāde. Rezultatīvais rādītājs ikgadēji izstrādāts un apstiprināts uzņēmuma budžets. - Ekonomiski pamatota apsaimniekošanas tarifa projekta izstrāde. Rezultatīvais rādītājs izstrādāts un Siguldas novada pašvaldībā apstiprināts pakalpojuma sniegšanas tarifs. 29

30 8. FINANŠU MĒRĶI Lai saplānotu saimniecisko darbību un finanšu plūsmu JUMIS katru gadu, līdz tekošā gada beigām, izstrādā nākamā gada budžetu. Katra gada budžets ietver arī ilgtermiņa budžetu. Uzņēmuma budžetu apstiprina valde. Nākamā gada un ilgtermiņa budžeta pamatā ir galveno pieņēmumu analīze un prognoze, kas balstīta uz iepriekšējā gada faktisko budžeta izpildi, prognozējamām izmaiņām nākotnē un nepieciešamajām investīcijām. Galvenie pieņēmumi budžeta plānošanā ir izmaiņas apsaimniekošanas apjomā, izmaiņas izdevumos/ieņēmumos un prognozējamās tarifa izmaiņas. Plānojot finanšu ieņēmumus tiek pielietotas galveno pieņēmumu analīzē pielietotās prognozes apsaimniekošanas apjomam un spēkā esošais vai prognozētais tarifs. Plānojot izdevumus tiek pielietotas galveno pieņēmumu analīzē pielietotās prognozes izdevumu izmaiņām un iepriekšējā gada budžeta izpildes rādītāji. Uzņēmuma finanšu plānošana atspoguļota 9.tabulā. 30

31 9.tabula. JUMIS finanšu plānošana 3 3 Vidēja termiņa darbības stratēģijas gadam 9.tabula 31.lapaspusē satur komercnoslēpumu saskaņā ar Komerclikuma 19.pantu. 31

32 9. RISKA ANALĪZE Risku novērtējums apkopots tabulā, identificētie riski ir novērtēti pēc to iestāšanās varbūtības, to ietekmes pakāpes uz JUMIS darbību, Stratēģijas ieviešanas gaitu un rezultatīvajiem rādītājiem, kā arī norādītie preventīvie pasākumi, kuri varētu būt veicami, lai samazinātu identificēto risku ietekmes pakāpi. Risku iestāšanās varbūtības novērtējums ir dots atbilstoši šādai skalai: 1. Augsts: riska iestāšanās ir gandrīz droša un preventīvu pasākumu ieviešana var nedot gaidītos rezultātus; 2. Vidējs: riska iestāšanās ir iespējama lielākajā daļā gadījumu, kad risks potenciāli var iestāties, bet preventīvie pasākumi visdrīzāk dos sagaidāmos rezultātus; 3. Zems: riska iestāšanās varbūtība ir niecīga, riska iestāšanās Stratēģijas īstenošanas ietvaros nav sagaidāma, lai gan pie noteiktu apstākļu sakritības tā tomēr ir iespējama. Risku ietekmes pakāpes novērtējums ir dots atbilstoši šādai skalai: Nr. 1. Augsts: riska iestāšanās gadījumā ir apdraudēta Stratēģijas īstenošana vai rezultatīvo rādītāju sasniegšana; 2. Vidējs: riska iestāšanās var kavēt Stratēģijas īstenošanu vai arī rezultatīvo rādītāju sasniegšanu, tomēr atbilstoša risku vadība un preventīvie pasākumi var būtiski samazināt risku ietekmes pakāpi; 3. Zems: riska iestāšanās būtiski neapdraud ne Stratēģijas īstenošanu ne rezultatīvo rādītāju sasniegšanu. 10. tabula. Risku apraksts un preventīvie pasākumi Riska veids Riska iestāšanās varbūtība Riska ietekmes pakāpe Apraksts un preventīvie pasākumi 1. Stratēģijas atbilstība apsaimniekošanas attīstības mērķiem un tendencēm Zema Augsta Gadījumā, ja apsaimniekošanas sektorā tiek būtiski mainīti principiālie uzstādījumi, ir augsta varbūtība, ka izveidotās sistēmas iespējas nodrošināt rezultatīvo rādītāju sasniegšanu būs ierobežotas. Riska iestāšanās varbūtība vērtējama, kā zema, jo sagatavojot Stratēģiju ir ņemtas vērā aktuālās ES līmeņa prasības apsaimniekošanas sistēmas attīstībai. 2. Trūkumi Stratēģijas Vidēja ieviešanas vadībā (pārraudzībā) Vidēja Detalizētas veicamo pasākumu plānošanas un plāna izpildes uzraudzības trūkums, var negatīvi ietekmēt uzdevumu savlaicīgu izpildi. Lai minimizētu riska ietekmi nepieciešams izstrādāt detalizētu veicamo darbu plānu un laika grafiku, noteikt atbildīgās personas, kas uzrauga plāna īstenošanu un neatbilstību gadījumā veic korektīvās darbības. Ņemot vērā koncesijas turētāja darbinieku pieredzi liela mēroga apsaimniekošanas projektu īstenošanā riska iestāšanās pakāpe nav vērtējama kā augsta, turklāt ir 32

33 sagaidāms, ka arī riska iestāšanās gadījumā uzņēmums pratīs pielietot tā rīcībā esošos resursus neatbilstību novēršanai. 3. Nepietiekama cilvēkresursu kapacitāte Vidēja Vidēja Cilvēkresursu trūkums var ietekmēt sekmīgu ieplānotu uzdevumu īstenošanu. Riska iestāšanās varbūtība vērtējama kā vidēja, jo plānā ir ietverta jauna pakalpojuma ieviešana uzņēmuma sniegto pakalpojumu klāstā. Lai mazinātu riska ietekmi nepieciešama atbilstoša uzņēmuma personāla atalgojuma politikas plānošana, kā arī līdzekļi personāla apmācībai gadījumā, ja atbilstošas kvalifikācijas speciālisti nav pieejami. 4. Stratēģijā ietverto pasākumu īstenošanai Augsta nepieciešamā finansējuma pieejamība Augsta Pastāv kredītresursu piesaistīšanas risks plānotā apjomā. Kredītresursu apjoma samazinājums prasīs dalībnieku ieguldījuma apjoma palielināšanu, vai citu finanšu resursu piesaisti. Ja kredītresursi netiks piesaistīti, tiks apdraudēta Stratēģijā ietverto pasākumu realizācija. 5. Sabiedrības atbalsta trūkums Augsta iecerēto pasākumu īstenošanai Vidēja Būtiskākā sabiedrības līdzdalības forma, kas ir nepieciešama stratēģisko mērķu sasniegšanai ir radītāju iesaistīšanās dalītājā vākšanā. Gadījumā, ja šajā aspektā sabiedrības līdzdalība paliek nemainīgi zema, ir ierobežotas iespējas uzstādīto mērķu sasniegšanai attiecībā uz pārstrādei nodoto apjomu palielināšanu. Lai mazinātu šī riska ietekmi Stratēģijā ir paredzēti sabiedriskās domas veidošanas pasākumi, kā arī paredzēti pasākumi dalītās vākšanas pakalpojumu pieejamības uzlabošanai. 6. Izmaiņas normatīvajos aktos Vidēja Augsta Būtiskākās izmaiņas normatīvajos aktos, kas var radīt sarežģījumus apsaimniekošanas sistēmas darbībā ir regulējuma ieviešana, kas būtiski izmaina sistēmas ietvaros apsaimniekojamo veidus vai apjomus. Šādas situācijas iestāšanās nav vērtējama ar augstu varbūtību, bet arī nav izslēdzama. Lai mazinātu iespējamos riskus, nepieciešams pastāvīgi sekot nozares normatīvo aktu likumdošanas procesam, piedalīties nozares politikas veidošanā, ko var veikt gan izmantojot apsaimniekošanas sektora profesionālās organizācijas, gan pašvaldību organizācijas. 7. Plānoto pasākumu finansiālā ilgtspēja Vidēja Augsta Plānoto pasākumu finansiālu ilgtspēju nodrošina pietiekami ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī samērīgas ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas. Pastāv risks nesaņemt ieņēmumus plānotajā apjomā, ko var ietekmēt savākšanas apjoma samazināšanās, maksāšanas par pakalpojumiem līmeņa samazināšanās, sastāvs atšķiras no plānota, otrreizējo izejvielu realizācijas cenas ir zemākas nekā tika prognozēts, kā arī ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas pārsniedz plānotās. Riska 33

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28 Pieņemts: 23.05.2014. Stājas spēkā: 30.05.2014. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 103 (5163), 29.05.2014. OP numurs: 2014/103.7 Attēlotā

Sīkāk

1

1 Latvijas Republika PĀVILOSTAS NOVADA DOME Adrese Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466 Tālrunis 63498261, fakss 63484567 APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 24.11. 2011. lēmumu (prot.

Sīkāk

PROJEKTS

PROJEKTS SAISTOŠIE NOTEIKUMI Siguldā 2017.gada 31.maijā Nr.17 Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr.9, 10) Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā Izdoti saskaņā ar likuma

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

Konsolidēti LATVIJAS REPUBLIKA KANDAVAS NOVADA DOME Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV 3120 Reģ. Nr , Tālrunis ,

Konsolidēti LATVIJAS REPUBLIKA KANDAVAS NOVADA DOME Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV 3120 Reģ. Nr , Tālrunis , Konsolidēti LATVIJAS REPUBLIKA KANDAVAS NOVADA DOME Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV 3120 Reģ. Nr.90000050886, Tālrunis 631 82028, 631 82026, Fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv Kandavā

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2 SIA VMF LATVIA 2017.gada darbības rezultāti un uzdevumi 2018.gadam Jānis Buļs Valdes priekšsēdētājs SIA VMF LATVIA 23.03.2018. Esošie VMF LATVIA stratēģiskie mērķi 1. Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu

Sīkāk

PROJEKTS

PROJEKTS 19.10.2011. LATVIJAS REPUBLIKA KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009118116 Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202,Tālruņi 6 5237610 Fakss 65237611 Banka: SEB banka Jēkabpils filiāle, konts LV55 UNLA 0050

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo

Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments pašvaldības

Sīkāk

APSTIPRINU: Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Kapitāldaļu turētāja pārstāvis /M.Bojārs/ 2017.gada 15.janvārī APSTIPRINU: AS Mārupes komunālie pakalp

APSTIPRINU: Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Kapitāldaļu turētāja pārstāvis /M.Bojārs/ 2017.gada 15.janvārī APSTIPRINU: AS Mārupes komunālie pakalp APSTIPRINU: Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Kapitāldaļu turētāja pārstāvis /M.Bojārs/ 2017.gada 15.janvārī APSTIPRINU: AS Mārupes komunālie pakalpojumi loceklis /J.Ivanovs/ 2017.gada 15.janvārī AS

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - Ppt ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Ppt ppt [Read-Only] Kompostētāju klubs bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa Reģ. nr. 1 08/508/2014 2015. gada 23. aprīlī, Ķekavā Ināra Teibe, projekta vadītāja Saturs 10:00 Semināra atklāšana 10:05 10:15 Kompostētāju

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētie finanšu instrumenti ir ilgtspējīgs un efektīvs veids,

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Dalībnieku 2016.gada 12. decembrī sapulcē Nr. 2016/3 Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Parkings D VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS ST

APSTIPRINĀTS Dalībnieku 2016.gada 12. decembrī sapulcē Nr. 2016/3 Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Parkings D VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS ST APSTIPRINĀTS Dalībnieku 2016.gada 12. decembrī sapulcē Nr. 2016/3 Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Parkings D VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2017.- 2020.GADAM 2 Saturs Ievads 1. Situācijas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 VIĻĀNU NOVADA DOME VIĻĀNU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015. 2022. GADAM IZSTRĀDE Projekta uzsākšanas sanāksme 2014. gada 27. jūnijs 2 SATURS Pasūtītājs Izpildītājs Tiesiskais ietvars Viļānu novada attīstības

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija Valmiera,

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija Valmiera, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija 2019.-2022. Valmiera, 2018 1 SATURA RĀDĪTĀJS 1. ESOŠĀ SITUĀCIJA, DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS... 3 2. STRATĒĢIJAS

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1 redakcija.doc

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1 redakcija.doc Detālplānojums Mālpils pagasta zemes gabalā Ķešāni (kadastra nr. 8074-001-0094) 1. redakcija Mālpils, 2006 Saturs I PASKAIDROJUMA RAKSTS... 3 Ievads... 3 1.1. Teritorijas pašreizējā izmantošana... 3 1.2.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā Šeit top veiksmīgas karjeras Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress 2018.gada 18.-20.jūnijs Irina Pilvere Rektore, profesore www.llu.lv Kāpēc bioekonomikas attīstība

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

DPP

DPP IEVADS Darbības programma Infrastruktūra un pakalpojumi 2.prioritāte Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana 2.2. pasākums IKT infrastruktūra un pakalpojumi Pašreizējā sabiedrības attīstības

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ  SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

Projekts

Projekts Zemgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014. 2020. gadam Plānā lietotie saīsinājumi AAL Atkritumu apsaimniekošanas likums; AAP atkritumu apsaimniekošanas plāns; DAV Dalītā atkritumu vākšana;

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.9.2015 C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS (30.9.2015) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets iz

Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets iz Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes 2016. gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumus Par pašvaldību budžetiem,

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progress līdz 2013.gada 31.janvārim* * ziņojumā līdz 31.12.2012. un aptver arī EEZ un Norvēģijas un Šveices programmas Saturs 1. ES fondu ieviešanas progress

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420539111 (A42-00400-13/2) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 11.martā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība Rīgas pa

Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība Rīgas pa Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība...5 1. Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas

Sīkāk

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija Projekta nosaukums: Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās Vieta: Zemgales reģions, Latvija Iesniegšanas

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite PAREX INDEX LATVIJAS UZŅĒMĒJU APTAUJAS ATSKAITE 2008. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre SATURA

Sīkāk

Laura 90 koka gulta - Gultas no koka

Laura 90 koka gulta - Gultas no koka Laura 90 koka gulta Gultas no koka Guļamistaba Ļauj sev tas. mebeles.buv.lv Laura 90 koka gulta Gultas no koka 60.00 EUR Mēbeļu ražotājs Sendeko Laura 90 koka gulta - Gultas no koka - Guļamistaba - Sendeko

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S  v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - Dompalma_21Apr_2009

Microsoft PowerPoint - Dompalma_21Apr_2009 UNODC grantu shēma un atbalstītie projekti Evija Dompalma, UNODC Nacionālā koordinatore Latvijā Prezentācijas saturs UNODC grantu shēmas mērķis un attīstības posmi HIV profilakses punktu iesniegto projektu

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.)

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Noteikumi Nekustamā īpašuma Saules ielā 16 daļas (2.daļas)

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk