Rīga

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Rīga"

Transkripts

1 IZSOLES NOLIKUMS nekustamajam īpašumam: Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 94 A Rīgā gada 23. martā 1. Vispārīgie noteikumi Šis nolikums (turpmāk izsoles nolikums) nosaka kārtību, kādā izsludināma un rīkojama izsole par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Lattelecom, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011 (turpmāk SIA Lattelecom), piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanu Izsoles mērķis ir nodrošināt SIA Lattelecom nekustamā īpašuma atsavināšanu par iespējami augstāku cenu Nekustamā īpašuma pārdošanas metode ir mutiska izsole (turpmāk izsole) ar augšupejošu soli. Norēķinu valūta - Eiro (EUR). 2. Izsoles priekšmets Izsoles priekšmets ir SIA Lattelecom piederošie nekustamie īpašumi: zemes un ēkas īpašums Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 94A (turpmāk tekstā - Nekustamais īpašums), kas reģistrēti Zemesgrāmatā ar šādu ierakstu saturu: Nekustamais īpašums Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 94A : zemesgrāmatu nodaļa zemesgrāmatas nodalījums kadastra numurs adrese nekustamā sastāvs īpašnieks īpašuma Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļa Rēzeknes pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr Atbrīvošanas aleja 94A, Rēzekne 2.2. Ziņu par pirmpirkuma tiesīgajām personām: NAV. Zemes gabals 1782 m² platībā (kadastra apzīmējums ) un nedzīvojamā ēka (būves kadastra apzīmējums ) nedzīvojamā ēka (būves kadastra apzīmējums ) SIA Lattelecom, vienotais reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Rīga, Dzirnavu iela 105, LV Nekustamajā īpašumā esošās inženierkomunikācijas: centrālā apkure, ūdensapgāde, kanalizācija, elektrība, gaisa kondicionēšanas sistēma Nekustamajā īpašumā esošā elektronisko sakaru tīkla infrastruktūra un elektronisko sakaru iekārtas ir SIA Lattelecom īpašums Nekustamo īpašumu izsoles uzvarētājs iegūst kopā ar visām Nekustamajā īpašumā ierīkotajām gaisa kondicionēšanas iekārtām, izņemot elektronisko sakaru tīkla infrastruktūru, elektronisko sakaru iekārtas un tās gaisa kondicionēšanas iekārtas, kas nodrošina mikroklimatu šī izsoles nolikuma 3.1. punktā minētajās telpās. Izsoles uzvarētājs nodrošina SIA Lattelecom un tā pilnvaroto personu netraucētu piekļuvi izsoles nolikuma 3.1.punktā norādītajām Nekustamā īpašuma daļām un kondicionēšanas iekārtām, kas nodrošina elektronisko sakaru iekārtu mikroklimatu. Netraucēta piekļuve tiek nodrošināta bez pārtraukuma, t.i. 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā 2.6. No Nekustamajā īpašumā esošajiem 2 (diviem) elektroenerģijas ievadiem, 1 (vienu) elektroievadu (ar ievadaizsardzību 63A) Pārdevējs patur savā īpašumā, bet 1 (vienu) elektroievadu (ar ievadaizsardzību 63A) nodod Pircēja īpašumā.

2 IZSOLES NOLIKUMS nekustamajam īpašumam: Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 94 A 3. Nekustamo īpašumu apgrūtinājumi un saistības 3.1. Vienlaicīgi ar Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanu, SIA Lattelecom un izsoles uzvarētājs noslēdz līgumu par Nekustamā īpašuma apgrūtināšanu par labu SIA Lattelecom ar personālservitūtu - lietojuma tiesību (turpmāk Personālservitūts), kas dod tiesības SIA Lattelecom bez atlīdzības un bez noteikta termiņa ierobežojuma lietot šādas Nekustamā īpašuma daļas: ēkas Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 94 A (kadastra apzīmējums ) telpas: pirmā (1) stāva telpu grupas 001 telpu Nr.1 (33.3 m²); pirmā (1) stāva telpu grupas 002 telpu Nr.1 (34.6 m²); pirmā (1) stāva telpu grupas 005 telpu Nr.1 (18.2 m²); pirmā (1) stāva telpu grupas 004 telpu Nr.1 (12.7 m²) Izsoles nolikuma 3.1.punktā norādīto Personālservitūtu SIA Lattelecom izmantos elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanai, t.i. elektronisko sakaru tīkla izveidei, ierīkošanai, būvniecībai, attīstīšanai, ekspluatācijai, iekārtu novietošanai, kontrolei, pārbūvei, renovācijai, kā arī elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, ar tiesībām bez atsevišķas skaņošanas ar izsoles uzvarētāju izīrēt vai iznomāt šīs telpas vai Nekustamajā īpašumā esošās iekārtas citiem elektronisko sakaru operatoriem, nemainot iepriekšminēto izmantošanas mērķi. Izsoles nolikumā norādītais Personālservitūts par labu SIA Lattelecom tiek reģistrēts zemesgrāmatā vienlaicīgi ar īpašumtiesību pārreģistrāciju uz izsoles uzvarētāja vārda Ja to pieļauj SIA Lattelecom elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras tehniskās iespējas, Nekustamajā īpašumā esošais elektronisko sakaru tīkls pēc Pirkuma līguma un Personālservitūta līguma reģistrēšanas zemesgrāmatā var tikt pārvietots vai tā apjoms samazināts, pamatojoties uz izsoles uzvarētāja rakstisku pieteikumu un par izsoles uzvarētāja līdzekļiem (Elektronisko sakaru likuma 18.panta 4.daļa) Nekustamā īpašuma faktiskais stāvoklis neatbilst Nekustamā īpašuma dokumentos, t.sk. inventarizācijas lietā, norādītajam. 4. Izsoles norises laiks un vieta 4.1. Nekustamā īpašuma izsole tiks atklāta gada 25. jūnijā plkst Rīgā, Dzirnavu ielā Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās (no plkst līdz 15.00), iepriekš piezvanot pa tālruni , (darba dienās no plkst līdz ), lai vienotos par Nekustamā īpašuma apskates laiku. Kontaktpersona SIA Lattelecom Personāla vadības dienesta Nekustamo īpašumu nodaļas Apsaimniekošanas pakalpojumu vadītāja Baiba Kārkliņa, e-pasts: 5. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena 5.1. Nekustamā īpašuma izsoles sākuma cena ir EUR (sešdesmit trīs tūkstoši eiro un nulle centi) Izsoles solis ir EUR (viens tūkstotis eiro un nulle centi). 6. Informācija par izsoles nolikumu un izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtību Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta gada 14.jūnijā plkst Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas gada 21.jūnijā plkst

3 IZSOLES NOLIKUMS nekustamajam īpašumam: Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 94 A 6.3. Kontaktpersona izsoles jautājumos Baiba Kārkliņa (kontaktinformācija izsoles nolikuma 4.2.punktā) Izsoles nolikumu var saņemt Rīgā, Dzirnavu ielā 105, darba dienās no plkst līdz Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Rīgā, Dzirnavu ielā 105, iesniedzot maksājuma uzdevumu par drošības naudas iemaksu ar atzīmi Atbrīvošanas aleja 94A, Rēzekne 10% apmērā no Nekustamā īpašuma izsoles sākuma cenas, t.i EUR (seši tūkstoši trīs simti eiro un nulle centi) ieskaitīšanu SIA Lattelecom, vienotais reģistrācijas Nr , juridiskā adrese Dzirnavu iela 105, Rīga LV-1011, norēķinu kontā Nr. LV43HABA0140X , AS Swedbank, kods HABALV Lai reģistrētos izsolei, pretendentam: līdz reģistrācijas uzsākšanai jāpārskaita drošības nauda saskaņā ar 6.5. punktu un jāiesniedz maksājumu uzdevuma oriģināls par drošības naudas samaksu; fiziskai personai vai juridiskas personas pārstāvim ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments; juridiskajai personai jāiesniedz Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra izsniegta izziņa ar pilnu informāciju par komersantu, sabiedrisko organizāciju, biedrību, reliģisko organizāciju, nodibinājumu, pārstāvniecību u.c., kas nav vecāka par 15 (piecpadsmit) dienām; pilnvarotajam pārstāvim ir jāiesniedz pilnvaras oriģināls vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecināta kopija, kas apliecina pilnvarotā pārstāvja pilnvarojuma apjomu, tiesības pārstāvēt pilnvaras devēju, fizisku vai juridisku personu, izsolē un tās vārdā nosolīt Nekustamo īpašumu, kā arī jāuzrāda pase vai personas apliecība (ID karte). Pilnvara pārstāvēt fizisku personu ir noformējama notariālā kārtībā; jāaizpilda un jāparaksta izsoles reģistrācijas forma. Parakstot izsoles reģistrācijas formu, izsoles dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar šīs izsoles nolikumu, pirkuma līguma un personālservitūta līguma noteikumiem, viņam ir saprotami izsoles nolikuma, pirkuma līguma un personālservitūta līguma noteikumi un viņš (-a) piekrīt piedalīties izsolē saskaņā ar tās noteikumiem; gadījumā, ja izsoles dalībnieks kļūst par Nekustamā īpašuma ieguvēju, viņš (-a) piekrīt parakstīt pirkuma līgumu un personālservitūta līgumu, atbilstoši to projektam, kas tiks izsniegts kopā ar šo izsoles nolikumu Reģistrētajam dalībniekam tiek izsniegta izsoles reģistrācijas apliecība, kuru dalībnieks uzrāda, ierodoties uz izsoli Par izsoles dalībnieku, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus nekustamā īpašuma iegādei, var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona Izsoles komisijai ir tiesības atteikt pretendentam dalību izsolē, ja pretendentam ir parādsaistības pret SIA Lattelecom vai tā grupas uzņēmumiem. Šajā gadījumā pretendentam, kuram atsaka dalību izsolē, atmaksā drošības naudu (pamatojoties uz pretendenta rakstisku iesniegumu) Izsoles komisijai līdz izsoles sākumam nav tiesības izpaust pretendentiem, reģistrētajiem izsoles dalībniekiem un trešajām personām ziņas par reģistrētiem izsoles dalībniekiem, kā arī citas ziņas par izsoli, kas nav iekļautas izsoles nolikumā un nav publiski pieejamas Izsoles dalībnieks, piesakot dalību izsolē, apliecina nepārprotamu nodomu izteikt Nekustamā īpašuma pirkuma piedāvājumu. Ar dalību izsolē jebkurš izsoles dalībnieks apliecina, ka tam nav nekādu prasījumu attiecībā uz Nekustamo īpašumu ārpus saskaņā ar šo nolikuma rīkotās izsoles ietvariem. Nolikumā noteiktajā dalībnieku reģistrācijas beigu datumā notek pretenziju pieteikšanas termiņš Civillikuma 1611.panta izpratnē. Ja līdz iepriekšminētajam termiņam pretenzijas netiek pieteiktas, atsavinātājs ir atbrīvots no atbildības par Nekustamā īpašuma attiesājumu. Jebkādas izsoles dalībnieka iespējamās

4 IZSOLES NOLIKUMS nekustamajam īpašumam: Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 94 A prasības sakarā ar Nekustamo īpašumu var izcelties vienīgi saskaņā ar šī izsoles nolikuma noteikumiem. 7. Izsoles norise Izsoli organizē un vada izsoles komisija, kas sastāv no komisijas priekšsēdētāja, izsoles vadītāja, izsoles protokolētāja un diviem komisijas locekļiem. Izsoles komisijas pilnvarās ietilpst izsoles norises vadīšana un protokolēšana, izsoles protokola apstiprināšana, lēmuma pieņemšana nolikuma 8.punktā un citos nolikumā noteiktajos gadījumos Izsolē var piedalīties SIA Lattelecom pieaicināti konsultanti. Izsoles dalībniekam ir tiesības dalībai izsolē pieaicināt vai pilnvarot ne vairāk kā 1 (vienu) pārstāvi Izsole notiek latviešu valodā. Izsoles dalībnieks, kurš nepārvalda latviešu valodu, par saviem līdzekļiem nodrošina sev tulku. Izsoles dalībnieks par tulka piedalīšanos izsolē, informē izsoles komisiju pirms izsoles sākuma Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda pasi vai personas apliecību (ID karti), pilnvaru, kas atbilst nolikuma punkta noteikumiem, ja viņš pārstāv citu fizisku vai juridisku personu, un izsoles reģistrācijas apliecību. Uz izsoles reģistrācijas apliecības pamata izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst dalībnieka reģistrācijas numuram žurnālā un numuram izsoles reģistrācijas apliecībā Ja noteiktajā laikā uz izsoli neierodas kāds no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, izsole tiek atlikta uz 30 minūtēm. Ja pēc 30 minūtēm tiek konstatēts, ka kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies, tad šis dalībnieks uzskatāms par nepiedalījušos izsolē. Izsoles dalībniekam, kurš nav ieradies uz izsoli, iemaksātā drošības nauda atmaksāta netiek Izsoles vadītājs atklāj izsoli un īsi raksturo izsoles priekšmetu, paziņo tā sākuma cenu, solīšanas kārtību, kā arī izsoles soli, par kādu Nekustamā īpašuma cena tiks paaugstināta ar katru nākamo solījumu Reģistrējoties izsolei un parakstot izsoles reģistrācijas formu, izsoles dalībnieks piekrīt Nekustamā īpašuma sākuma cenai un solīšanu sāk ar cenu, kas palielina izsoles sākuma cenu Nolikuma 5.2.punktā minētā izsoles soļa apmērā Izsoles dalībnieks/i solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu Izsoles dalībniekam ir tiesības pārsolīt pašam savu solījumu, ievērojot nolikuma 5.2.punktā noteikto soli. Katrs izsoles dalībnieks nosola vismaz 1 (vienu) soli, ievērojot nolikuma 5.2.punktā noteikto soli. Izsoles dalībniekam, kurš neveic solīšanu (atturoties no solīšanas vai citu iemeslu dēļ) drošības nauda atmaksāta netiek. Ja izsoles dalībnieki ir nosolījuši vienādu soļu skaitu, tad Nekustamais īpašums tiek pārdots tam izsoles dalībniekam, kurš pēdējā soļa nosolīšanu veicis pirmais Ja neviens no izsoles dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs 3 (trīs) reizes atkārto pēdējo augstāko cenu, fiksējot to ar āmura piesitienu. Āmura piesitiens apliecina izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš pieņēmis vairāksolījumu un noslēdz izsoli Izsoles komisija sagatavo izsoles protokolu, kurā tiek ierakstīti katra izsoles dalībnieka dati. Izsoles protokolā izsoles dalībnieks parakstās par ierašanos uz izsoli un reģistrācijas kartītes saņemšanu. Izsoles protokolā tiek atzīmēta katra izsoles dalībnieka piedāvātā cena solīšanas gaitā, cenas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina, kā arī cita informācija par izsoli pēc izsoles komisijas ieskatiem Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, turpmāk un iepriekš saukts izsoles uzvarētājs, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu izsoles reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu izsoles protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai, un tā uzskatāma par Nekustamā īpašuma Pirkuma summu.

5 IZSOLES NOLIKUMS nekustamajam īpašumam: Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 94 A Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis Nekustamo īpašumu, bet nevar uzrādīt izsoles komisijai savu izsoles reģistrācijas apliecību vai neparakstās izsoles protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Šajā gadījumā izsoles dalībniekam netiek atmaksāta drošības nauda, un izsoles komisijai ir tiesības lemt par Izsoles uzvarētāju apstiprināt izsoles dalībnieku, kurš nosolījis nākošo visaugstāko cenu vai tādu pašu cenu, ja 2 (divi) vai vairāki solītāji nosolījuši vienādu cenu (izsoles nolikuma 7.9.punkts), vai atzīt izsoli par notikušu bez rezultātiem vai pieņemt citu lēmumu atbilstoši faktiskajiem apstākļiem. Gadījumā, ja izsoles komisija, izmantojot tai šajā nolikumā noteiktās tiesības, piedāvā Nekustamo īpašumu iegūt izsoles dalībniekam, kurš nosolījis nākošo visaugstāko cenu vai tādu pašu cenu (izsoles nolikuma 7.9.punktā noteiktajā kārtībā), tad viņam tiek piedāvāts izsoles protokolā apliecināt ar savu parakstu piekrišanu noslēgt Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. Pirkuma līgums noslēdzams izsoles nolikuma punktā noteiktajā termiņā Izsoles rezultāti stājas spēkā un Nekustamā īpašuma pirkuma līgums tiek noslēgts, ar nosacījumu, ka atsavinājuma darījumam tiek saņemta 7.18.punktā minētā piekrišana. Lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu vai to atcelšanu izsoles nolikuma 8. punktā noteiktajos gadījumos, izsoles komisija pieņem 3 (trīs) darba dienu laikā no izsoles nolikuma 7.18.punktā norādītā saskaņojuma saņemšanas dienas Pēc izsoles protokola parakstīšanas 1 (viens) protokola eksemplārs tiek iesniegts izsoles uzvarētājam, 2 (otrs) paliek izsoles komisijai Lai nodrošinātu netraucētu izsoles norises gaitu, izsoles dalībnieks nav tiesīgs izmantot saziņas līdzekļus Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši pārdodamo Nekustamo īpašumu, bet ir ievērojuši izsoles nolikumā noteikto kārtību, tiek atmaksāta iemaksātā drošības nauda, izņemot gadījumus, ja izsoles dalībnieks pārkāpis izsoles nolikumā paredzēto kārtību Izsoles rezultāti stājas spēkā ar nosacījumu, ja izsoles rezultātu apstiprināšanai un atsavinājuma darījumam tiek saņemta SIA Lattelecom Padomes un dalībnieku piekrišana. 8. Izsoles atzīšana par nenotikušu vai tās atcelšana Izsole tiek atzīta par nenotikušu, ja noteiktajā laikā uz izsoli neierodas, vai uz izsoli nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks; neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem neuzsāk solīšanu vai nepārsola izsoles sākuma cenu Izsoles komisija ir tiesīga atcelt izsludināto nekustamā īpašuma izsoli šajā nolikumā noteiktajos gadījumos Izsoles komisija ir tiesīga pagarināt izsoles dalībnieku pieteikšanās termiņu un noteikt citu izsoles datumu, informējot par to reģistrētos izsoles dalībniekus vismaz 1 (vienu) dienu pirms izsoles norises dienas Izsoles atcelšana vai izsoles dalībnieku pieteikšanās termiņa pagarināšana tiek noformēta ar izsoles komisijas lēmumu Ja reģistrētais izsoles dalībnieks atsakās no dalības izsolē, rakstiski par to informējot SIA Lattelecom ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pirms izsoles, SIA Lattelecom atmaksā reģistrētā izsoles dalībnieka samaksāto drošības naudu, pamatojoties uz attiecīgā izsoles dalībnieka rakstisku pieprasījumu Izsoles komisija ir tiesīga atcelt izsoles rezultātus:

6 IZSOLES NOLIKUMS nekustamajam īpašumam: Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 94 A ja tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē un/vai, ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu pretendentu no piedalīšanās izsolē vai solīšanas; ja izsoles dalībnieks zaudē tiesības iegūt īpašumā nosolīto Nekustamo īpašumu saskaņā ar nolikuma 7.13.punktu un izsoles komisija neizmanto tai noteiktās tiesības par izsoles uzvarētāju apstiprināt izsoles dalībnieku, kurš piedāvājis nākamo augstāko cenu; izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nākošo visaugstāko cenu, atsakās parakstīt izsoles protokolu; ja izsoles uzvarētājs zaudē tiesības noslēgt nosolītā Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu nolikuma noteiktajā gadījumā un izsoles komisija nepiedāvā pirkuma līguma noslēgšanu izsoles dalībniekam, kurš nosolījis nākošo visaugstāko cenu, ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nākošo visaugstāko cenu atsakās slēgt pirkuma līgumu vai nenoslēdz to nolikumā noteiktajā termiņā; ja tiek konstatēts, ka starp izsoles dalībniekiem ir pastāvējušas aizliegtās vienošanās, kas varēja ietekmēt izsoles rezultātus un tās norisi; ja tiek konstatēti apstākļi, kas nepieļauj Nekustamā īpašuma pārdošanu; ja netiek saņemta izsoles nolikuma 7.18.punktā minētā piekrišana darījuma slēgšanai; ja nosolītā summa, izsoles gaita un/vai izsoles dalībnieku aktivitāte SIA Lattelecom ieskatā nav sasniegusi iespējami augstāko cenu, kā to paredz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums ; citos gadījumos, kad izsoles rezultāti var kaitēt SIA Lattelecom pamatotām interesēm SIA Lattelecom nekompensē izsoles dalībniekam un/vai trešajām personām izdevumus un/vai zaudējumus, kas izsoles dalībniekam radušies sakarā ar sagatavošanos, nokļūšanu un dalību izsolē Iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta tikai šajā izsoles nolikumā noteiktajos gadījumos, pamatojoties uz attiecīgā izsoles dalībnieka rakstisku iesniegumu, izņemot gadījumus, ja izsoles dalībnieks pārkāpis izsoles nolikuma noteikumus Visos gadījumos, kad saskaņā ar šo nolikumu izsoles dalībniekam vai pretendentam tiek atmaksāta drošības nauda, minētais maksājums tiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā no izsoles dalībnieka vai pretendenta iesnieguma saņemšanas dienas, ar pārskaitījumu uz izsoles dalībnieka vai pretendenta norādīto bankas norēķinu kontu. SIA Lattelecom izdevumus par bankas pakalpojumiem, veicot drošības naudas atmaksu izsoles dalībniekam vai pretendentam, ja maksājuma saņēmēja bankas konts atrodas ārvalstu bankā, sedz maksājuma saņēmējs. 9. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma un Personālservitūta līguma jautājumi Nekustamā īpašuma pirkuma līgums un personālservitūta līgums tiek noslēgts, ievērojot šādus noteikumus: Izsoles uzvarētājam pēc izsoles rezultātu spēkā stāšanās ierakstītā vēstulē vai uz izsoles uzvarētāja norādīto e-pastu tiek nosūtīts pirkuma līguma un personālservitūta līguma projekts saskaņā ar nolikumam pievienoto projektu Nekustamā īpašuma pirkuma līgums un personālservitūta līgums ar izsoles uzvarētāju tiek noslēgts 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc ierakstītas vēstules vai e-pasta nosūtīšanas izsoles uzvarētājam.

7 IZSOLES NOLIKUMS nekustamajam īpašumam: Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 94 A Ja izsoles uzvarētājs veiks norēķinus par nosolīto Nekustamo īpašumu, izmantojot kredītiestādes aizdevumu un darījuma kontu, izmaksas kredītiestādes aizdevumu un darījuma kontu pilnībā sedz izsoles uzvarētājs un izsoles uzvarētājs ir atbildīgs par darījuma konta apkalpošanas līguma saskaņošanu ar visām darījuma konta apkalpošanas līguma līgumslēdzējām pusēm un tā noslēgšanu vienlaicīgi ar Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. Darījuma konta apkalpošanas līgumu izsoles uzvarētājs slēdz ar vienu no turpmāk norādītajām kredītiestādēm: AS Swedbank, AS SEB banka, AS Citadele, AS Luminor Ja izsoles uzvarētājs izsoles nolikumā noteiktajā termiņā nesaskaņo darījuma konta līgumu ar visām tā līgumslēdzējām pusēm un līdz ar to nav iespējama darījuma konta apkalpošanas līguma un pirkuma līguma noslēgšana, Nekustamā īpašuma pirkuma līgums ir noslēdzams saskaņā ar nolikumam pievienoto pirkuma līguma projektu Pirkuma summu Pircējs samaksā saskaņā ar noslēgtā pirkuma līguma noteikumiem. Pēc nosolītā Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas drošības nauda, kuru izsoles uzvarētājs samaksājis, reģistrējoties izsolei, tiek ieskaitīta Pirkuma summā. Pirkuma līgumā tiek norādīta izsoles rezultātā nosolītā Nekustamā īpašuma cena, kā arī nosolītās cenas sadalījums katram īpašumam atsevišķi, proporcionāli izsoles nolikuma 5.1.punktā norādītajam sadalījumam (t.i. 36% pret 64%) Noslēgtais pirkuma līgums un personālservitūta līgums tiek atcelts, ja Pirkuma summa pirkuma līgumā norādītajā termiņā un/vai apmērā netiek ieskaitīta SIA Lattelecom norēķinu kontā Pēc Pirkuma summas samaksas, tiek izrakstīta stingrās uzskaites pavadzīme par nosolīto Nekustamo īpašumu, kura izsoles uzvarētājam jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā no stingrās uzskaites pavadzīmes izrakstīšanas datuma Ja Nekustamā īpašuma pirkuma līgums saskaņā ar nolikumam pievienoto pirkuma līguma projektu izsoles uzvarētāja vainas dēļ nav noslēgts šajā nolikumā noteiktajā termiņā, izsoles uzvarētājs zaudē tiesības noslēgt nosolītā Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. Šajā gadījumā drošības nauda izsoles uzvarētajam netiek atmaksāta, un viņš sedz visus zaudējumus, kas SIA Lattelecom radušies sakarā ar izsoles rīkošanu un pirkuma līguma nenoslēgšanu Ja Izsoles uzvarētājs zaudē tiesības noslēgt nosolītā Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, izsoles komisijai ir tiesības piedāvāt izsoles dalībniekam, kurš nosolījis nākošo visaugstāko cenu, noslēgt Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. Šajā gadījumā pirkuma līgums noslēdzams 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad izsoles komisija rakstiski piedāvājusi izsoles dalībniekam, kurš nosolījis nākošo visaugstāko cenu, noslēgt Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, ievērojot šajā nolikumā noteikto pirkuma līguma noslēgšanas kārtību. Ja 20 (divdesmit) darba dienu laikā no izsoles komisijas piedāvājuma saņemšanas dienas no SIA Lattelecom neatkarīgu iemeslu dēļ Nekustamā īpašuma pirkuma līgums un servitūta līgums nav noslēgts, izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nākošo visaugstāko cenu, zaudē tiesības iegādāties īpašumu par izsolē nosolīto cenu Tiesības piedalīties izsolē un tiesības nopirkt Nekustamo īpašumu nevar tikt nodotas trešajai personai. Pielikumā: 1) Nekustamā īpašuma Telpu shēma, uz kurām attiecas izsoles nolikumā noteiktais Personālservitūts; 2) Nekustamā īpašuma pirkuma līgums (projekts); 3) Personālservitūta līgums (projekts).

8 IZSOLES NOLIKUMS nekustamajam īpašumam: Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 94 A Izsoles nolikumu izsniedza SIA Lattelecom apsaimniekošanas pakalpojumu vadītāja Baiba Kārkliņa

9 nekustamajiem īpašumiem: Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 94A 1. pielikums: Telpu shēma, uz kurām attiecas Personālservitūts

10 NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS Rīgā Nr.LTC-L gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lattelecom, vienotais reģistrācijas numurs , juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, tās Galvenā izpilddirektora Jura Gulbja personā, kurš rīkojas pamatojoties uz gada 28.aprīlī izdoto Ģenerālpilnvaru, kas iereģistrēta zvērināta notāra Jāņa Skrastiņa aktu un apliecinājumu reģistrā ar numuru 1939, turpmāk - Pārdevējs, no vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese:, tās valdes priekšsēdētāja personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, turpmāk - Pircējs, no otras puses, abas puses kopā sauktas Puses vai katra atsevišķi - Puse, izsakot savu gribu brīvi bez maldības, viltus vai spaidiem, ievērojot, ka: - ar gada. SIA Lattelecom Valdes lēmumu Nr. un gada. Padomes lēmumu Nr. ir apstiprināta SIA Lattelecom piederošā nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 94 A, Rēzeknē, kadastra numurs pārdošana; - saskaņā ar gada. notikušās Nekustamā īpašuma izsoles rezultātiem, SIA, vienotais reģistrācijas numurs, ir atzīta par Nekustamā īpašuma izsoles uzvarētāju, iegūstot tiesības slēgt Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu; Puses noslēdz šāda satura Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu (turpmāk Līgums): 1. Līguma priekšmets 1.1. Pārdevējs pārdod un nodod, bet Pircējs pērk un pieņem ar visām tiesībām un pienākumiem nekustamo īpašumu Atbrīvošanas alejā 94A, Rēzeknē ar kadastra numuru kas sastāv no zemes gabala 1782 m² platībā (kadastra numurs ) un nedzīvojamā ēka (būves kadastra apzīmējums ) un nedzīvojamā ēka (būves kadastra apzīmējums ). Pārdevēja īpašuma tiesības ir nostiprinātas Rēzeknes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr turpmāk un iepriekš tekstā - Nekustamais īpašums Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Nekustamā īpašuma zemesgrāmatu nodalījuma Nr datiem un apliecina, ka Nekustamā īpašuma faktiskais stāvoklis un izvietojums dabā Pircējam ir zināms. Pircējs pieņem šo Nekustamo īpašumu tā patreizējā izskatā un sastāvā, un šajā sakarā Pircējam pret Pārdevēju nekādu pretenziju nav un nākotnē neradīsies. 2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi 2.1. Pircējs piekrīt Nekustamā īpašuma apgrūtināšanai ar beztermiņa un bezatlīdzības personālservitūtu - lietojuma tiesību (turpmāk tekstā Personālservitūts) par labu Pārdevējam, kuras faktiskā izlietošana vietas ziņā (Civillikuma 1137.p.) ir aprobežota ar šādām Nekustamā īpašuma daļām:

11 ēkas Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 94A (kadastra apzīmējums ) telpām: - pirmā (1) telpu grupas 001 telpu Nr.1 (33.3 m²); - pirmā (1) stāva grupas 002 telpu Nr.1 (34.6 m²); - pirmā (1) stāva grupas 005 telpu Nr.1 (18.2 m²); - pirmā (1) stāva grupas 004 telpu Nr.1 (12.7 m²) Nodibinātais Personālservitūts dod Pārdevējam tiesības izmantot Nekustamo īpašumu elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanai, t.i. elektronisko sakaru tīkla izveidei, ierīkošanai, būvniecībai, attīstīšanai, ekspluatācijai, iekārtu izvietošanai, kontrolei, pārbūvei, renovācijai, kā arī elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, ar tiesībām bez atsevišķas skaņošanas ar Pircēju izīrēt vai iznomāt lietošanā esošās Nekustamā īpašuma daļas citiem elektronisko sakaru operatoriem, nemainot to galveno izmantošanas mērķi. Pircējs piekrīt, ka Pārdevējam, izlietojot personālservitūtu, ir arī visas no tā izrietošās blakus tiesības (LR Civillikuma 1133.p.) Līguma 2.1.punktā noteiktais Personālservitūts, vienlaicīgi ar šo Līgumu Pusēm parakstot Personālservitūta līgumu un abpusēju nostiprinājuma lūgumu, tiek koroborēts Zemesgrāmatā Pircējs apņemas rakstveidā saskaņot ar Pārdevēju jebkāda veida būvdarbu veikšanu Nekustamajā īpašumā, tajā skaitā, bet ne tikai rekonstrukcijas un/vai renovācijas darbus, ja šo darbu izpildes rezultātā varētu tikt traucēta vai apgrūtināta Personālservitūta izlietošana un/vai Nekustamajā īpašumā esošo elektronisko sakaru iekārtu nepārtraukta darbība Pircējs nodrošina Pārdevējam netraucētu 2.1. punktā uzskaitīto Nekustamā īpašuma daļu lietošanu, kā arī Pārdevēja vai tā pilnvaroto personu piekļūšanu tām jebkurā diennakts laikā. Pircējam nav atļauts lietot 2.1. punktā uzskaitītās telpas visā Personālservitūta tiesības spēkā esamības laikā, tas ir, līdz elektronisko sakaru iekārtu demontāžai. Pēc elektronisko sakaru iekārtu demontāžas Pārdevējs par to rakstiski paziņo Nekustamā īpašuma īpašniekam un dzēš zemesgrāmatā reģistrēto apgrūtinājumu pilnībā, vai daļēji, atbilstoši atbrīvotajām Nekustamā īpašuma daļām Pircējs iegūst Nekustamo īpašumu kopā ar visām Nekustamajā īpašumā ierīkotajām gaisa kondicionēšanas iekārtām, izņemot tās gaisa kondicionēšanas iekārtas, kuras nodrošina mikroklimatu šī Līguma 2.1. punktā minētajās telpās. Pircējs nodrošina Pārdevēja un tā pilnvaroto personu netraucētu piekļuvi šīm iekārtām. Pircējam visā Personālservitūta spēkā esamības laikā aizliegts bojāt, demontēt vai citādi padarīt nepieejamas šajā punktā minētas iekārtas Nekustamajā īpašumā esošā elektronisko sakaru tīkla infrastruktūra un elektronisko sakaru iekārtas ir SIA Lattelecom īpašums Ja to pieļauj SIA Lattelecom elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras tehniskās iespējas, Nekustamajā īpašumā esošais elektronisko sakaru tīkls pēc Pirkuma līguma un Personālservitūta līguma reģistrēšanas zemesgrāmatā var tikt pārvietots vai tā apjoms samazināts, pamatojoties uz Pircēja rakstisku pieteikumu un par Pircēja līdzekļiem (Elektronisko sakaru likuma 18.panta 4.daļa) No Nekustamajā īpašumā esošajiem 2 (diviem) elektroenerģijas ievadiem, 1 (vienu) elektroievadu (ar ievadaizsardzību 63A apmērā) Pārdevējs patur savā īpašumā, bet 1 (vienu) elektroievadu (ar ievadaizsardzību 63A) nodod Pircēja īpašumā Nekustamā īpašuma faktiskais stāvoklis neatbilst Nekustamā īpašuma dokumentos, t.sk. inventarizācijas lietā, norādītajam.

12 2.7. Parakstot Līgumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Nekustamā īpašuma faktisko stāvokli un ir pilnībā informēts, ka sakarā ar veiktajiem remonta darbiem Nekustamā īpašuma faktiskais stāvoklis neatbilst Nekustamā īpašuma dokumentos, t.sk. inventarizācijas lietā, norādītajam un šajā sakarā Pircējam pret Pārdevēju nekādu pretenziju nav un nākotnē neradīsies. Pircējs apliecina, ka pirms šī Līguma noslēgšanas ir pieprasījis no Pārdevēja visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami pirkuma darījuma izvērtēšanai un noslēgšanai. 3. Pirkuma maksa un norēķinu kārtība 3.1. Nekustamā īpašuma pirkuma maksa saskaņā ar 2018.gada Izsoles protokolu Nr. ir EUR ( eiro un nulle eiro centi), turpmāk - Pirkuma maksa Pirkuma maksā tiek ieskaitīta Pircēja līdz izsolei iemaksātā drošības nauda EUR (seši tūkstoši trīs simti eiro un nulle centi) apmērā, turpmāk - Drošības nauda Atlikušo pirkuma maksu, kas sastāda EUR ( eiro un nulle eiro centi), turpmāk - Pirkuma maksas atlikums, Pircējs samaksā Pārdevējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pirkuma maksas atlikums ir saņemts Līgumā norādītajā Pārdevēja norēķinu kontā bankā Puses apliecina, ka, slēdzot Līgumu, tās apzinās Nekustamā īpašuma stāvokli un vērtību un atsakās celt viena pret otru prasības par Līguma atcelšanu nesamērīgu zaudējumu dēļ. 4. Nekustamā īpašuma pirkšanas noteikumi 4.1. Pēc šī Līguma parakstīšanas un Pirkuma maksas atlikuma saņemšanas Puses paraksta notariālā kārtībā apliecinātu nostiprinājuma lūgumu Pircēja īpašumtiesību uz Nekustamo īpašumu un Pārdevēja Personālservitūta tiesību nostiprināšanai Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļā. Pārdevējs pilnvaro Pircēju iesniegt nostiprinājuma lūgumu un tam pievienotos dokumentus Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļāun saņemt Zemesgrāmatu apliecību, bez īpaša pilnvarojuma sastādīšanas Pārdevējs nostiprinājuma lūguma parakstīšanas dienā nodod Pircējam zemesgrāmatu apliecību, tehniskās inventarizācijas lietu un citus viņa rīcībā esošos dokumentus, kas attiecas uz Nekustamo īpašumu Pircējam ir pienākums ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nostiprinājuma lūguma parakstīšanas veikt īpašuma tiesību pārreģistrēšanu un Personālservitūta tiesības nostiprināšanu zemesgrāmatā. Ja minētais termiņš netiek ievērots Pircēja vainas dēļ, Pircējs atlīdzina Pārdevējam visus izdevumus, kas tam kā Nekustamā īpašuma juridiskajam īpašniekam veicami saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī visus zaudējumus, kas Pārdevējam radušies sakarā ar Pircēja saistību neizpildi Izdevumus, kas saistīti ar Pircēja īpašumtiesību, Personālservitūta tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, tajā skaitā nostiprinājuma lūguma sagatavošanu un notariālo apliecināšanu, valsts un kancelejas nodevas, maksā Pircējs Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu pāriet Pircējam brīdī, kad Nekustamais īpašums tiek reģistrēts Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļā uz Pircēja vārda. Pircējs ir atbildīgs par izdevumiem un obligātajiem maksājumiem, kurus nekustamā īpašuma īpašniekiem paredz Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie tiesību akti, no tā mēneša pirmā datuma, kas seko mēnesim, kurā Pārdevējs ir nodevis Pircējam

13 Nekustamo īpašumu uz pieņemšanas nodošanas akta pamata šajā Līguma sadaļā noteiktajā termiņā un kārtībā. Puses vienojas, ka Nekustamais īpašums tiks nodots Pircējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pircēja īpašuma tiesību reģistrēšanas zemesgrāmatā, noformējot Nekustamā īpašuma pieņemšanas nodošanas aktu. Nekustamā īpašuma pieņemšanas nodošanas akts un tā pielikumi sastādāmi divos identiskos eksemplāros, apliecināmi ar abu Pušu parakstiem un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Nekustamā īpašuma pieņemšanas nodošanas aktā Puses fiksē arī Nekustamajā īpašumā nodrošināto komunālo pakalpojumu skaitītāju rādījumus Pircējs kompensē Pārdevējam nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par laika periodu no Nekustamā īpašuma pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas līdz brīdim, kad atbilstoši likumam "Par nekustamā īpašuma nodokli" Pircējs kļūst par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju. Pircējs kompensē Pārdevējam šajā punktā minētos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, pamatojoties uz Pārdevēja izrakstītu rēķinu un nekustamā īpašuma nodokļa samaksu apliecinošiem dokumentiem, rēķina apmaksu veicot 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas Pircējs apņemas, ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc tam, kad Nekustamais īpašums tiek reģistrēts Zemesgrāmatā uz Pircēja vārda, iesniegt Pārdevējam Nekustamā īpašuma zemesgrāmatu apliecību kopijas. 5. Garantijas 5.1. Pārdevējs garantē Pircējam, ka Nekustamais īpašums nav pārdots nevienam citam, nav dāvināts vai citādi atsavināts, nav ieķīlāts vai citādi apgrūtināts ar lietu tiesībām, nav apgrūtināts ar parādiem vai citām saistībām, izņemot Līgumā noteiktos un zemesgrāmatā nostiprinātos Nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, par to nav nekādu strīdu, tam nav uzlikts nekāds aizliegums, izņemot Līguma 2.5.punktā noteiktais aizliegums. Pārdevējs apņemas minētās darbības neveikt pēc Līguma noslēgšanas Pārdevējs apliecina, ka Līguma noslēgšanas brīdī nekustamā īpašuma nodoklis par periodu no 2017.gada 1.janvāra līdz gada 31.decembrim ir samaksāts un komunālo maksājumu parādu nav. 6. Pušu atbildība 6.1. Puses atlīdzina viena otrai zaudējumus Civillikumā noteiktajā kārtībā un apmērā Ja Pircējs nokavē Pirkuma maksas atlikuma samaksas termiņu, Pārdevējs ir tiesīgs prasīt un Pircējam tad jāmaksā nokavējuma procenti 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu. 7. Līguma termiņš, tā grozīšanas un atcelšanas kārtība 7.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai un pienācīgai izpildei Līguma saistību izpildes nodrošināšanai Pārdevējs vienlaicīgi ar Līgumu pielīgst sev tiesību vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pirkuma maksas atlikuma samaksas termiņš tiek kavēts 10 (desmit) un vairāk dienas. Šādā gadījumā Pircējam netiek atmaksāta Drošības nauda, atlīdzināti saistībā ar Līgumu radušies zaudējumi un izdevumi. Pārdotais Nekustamais īpašums pāriet atpakaļ Pārdevēja īpašumā, lietojumā un valdījumā. Šādā gadījumā Pārdevējs, par to rakstiski paziņojot Pircējam, ir tiesīgs kā līgumsodu ieturēt Pircēja iemaksāto Drošības naudu Līgumu var izbeigt pirms Pušu saistību pilnīgas izpildes, Pusēm par to rakstveidā vienojoties. 8.Konfidencialitāte

14 8.1. Puses apņemas neizpaust informāciju, kas saistīta ar Līgumu, Līguma tekstu un cita veida konfidenciālu informāciju, kas tām kļuvusi zināma Līguma darbības laikā. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, ja šo informāciju pieprasa LR normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas vai organizācijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības Pircējam bez Pārdevēja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas ir aizliegts jebkādā veidā izmantot Lattelecom vārdu, atsaukties uz to, publiskot vai izpaust jebkāda veida informāciju par Pārdevēju trešajām personām, tajā skaitā, masu medijiem. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu EUR (viens tūkstotis četri simti eiro un 00 centi) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. 9. Nepārvarama vara 9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā, kuru iestāšanos nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst Ja minēto apstākļu dēļ līgumsaistības nav iespējams izpildīt ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, katrai Pusei ir tiesības atteikties no turpmākas Līguma izpildes Neviena no Pusēm nevar prasīt otrai zaudējumu atlīdzību, ja zaudējumi radušies nepārvaramas varas (force majeure) rezultātā. 10. Strīdu izskatīšanas kārtība un piemērojamie normatīvie akti Visus strīdus un domstarpības, kas rodas starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risina pārrunu ceļā. Ja Puses nepanāk vienošanos, strīdi tiek izskatīti tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Līgums apspriežams saskaņā Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 11. Citi noteikumi Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos un atceļ visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējušas starp Pusēm līdz Līguma parakstīšanai attiecībā uz Līguma priekšmetu Jebkuri Līguma grozījumi noformējami rakstveidā. Līguma grozījumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas Ja kādai no Pusēm tiek mainīti rekvizīti, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei Pušu reorganizācija nevar būt par pamatu Līguma izbeigšanai. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses saistību pārņēmējam Pārdevēja pilnvarotā persona, kas tiesīga veikt nepieciešamās darbības un parakstīt attiecīgus dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi, tajā skaitā Nekustamā īpašuma pieņemšanas-nodošanas aktu, bet nemaina Līguma noteikumus, ir SIA Lattelecom Personāla vadības dienesta Nekustamo īpašumu nodaļas Apsaimniekošanas pakalpojumu vadītāja Baiba Kārkliņa (e-pasta adrese: tālr.: ) Līgums sagatavots un parakstīts 4 (četros) identiskos eksemplāros uz 6 (sešām) lapām, latviešu valodā, 2 (divi) eksemplāri iesniedzami Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļāpārējie eksemplāri izsniegti Pārdēvējam 1, Pircējam Līgumam tiek pievienots 1.pielikums Elektronisko sakaru tīkla un iekārtu izvietojuma shēma uz ( ) lapām, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 12. Pušu rekvizīti un paraksti:

15 Pārdevējs SIA Lattelecom Vienotās reģistrācijas Nr PVN reģistrācijas Nr. LV Juridiskā adrese: Rīga, Dzirnavu iela 105 A/S Swedbank, SWIFT HABALV22 Konta LV43HABA0140X Pārdevēja vārdā: Pircējs SIA " " Vienotais reģ. Nr., PVN reģ.nr.lv, Adrese:, Banka:, Konts:, Pircēja vārdā: Ingrīda Rone /Personāla vadības direktors/ vārds, uzvārds /Valdes priekšsēdētājs/

16

17 Rīgā PERSONĀLSERVITŪTA LĪGUMS Nr gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lattelecom, vienotais reģistrācijas numurs , juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, tās Galvenā izpilddirektora Jura Gulbja personā, kurš rīkojas pamatojoties uz, turpmāk - Lattelecom, no vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese:, tās valdes priekšsēdētāja personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, turpmāk - Īpašnieks, no otras puses, abas puses kopā sauktas Puses vai katra atsevišķi - Puse, izsakot savu gribu brīvi bez maldības, viltus vai spaidiem, ievērojot, ka: - ar gada. SIA Lattelecom Valdes lēmumu Nr. un gada. Padomes lēmumu Nr. ir apstiprināta SIA Lattelecom piederošā nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 94A, Rēzeknē, kadastra numurs gada. Puses noslēdza Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr.LTC-L-18-, turpmāk Pirkuma līgums, par Nekustamā īpašuma atsavināšanu, pielīgstot Pirkuma līgumā šādu nekustamā īpašuma apgrūtinājumu: personālservitūta par labu Lattelecom nodibināšanu vienlaikus ar SIA, vienotais reģistrācijas numurs, īpašuma tiesību uz Nekustamo īpašumu koroborēšanu Zemesgrāmatā, Puses, izsakot savu gribu brīvi bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdza šāda satura Personālservitūta līgumu, turpmāk tekstā - Līgums: 1. Līguma priekšmets 1.1. Īpašnieks piekrīt nekustamo īpašumu Atbrīvošanas alejā 94A, Rēzeknē ar kadastra numuru (turpmāk un iepriekš saukts - Nekustamais īpašums) apgrūtināšanai ar beztermiņa un bezatlīdzības personālservitūtu - lietojuma tiesību (turpmāk tekstā Personālservitūts) par labu Lattelecom, kuras faktiskā izlietošana vietas ziņā (Civillikuma 1137.p.) ir ierobežota ar šādām Nekustamā īpašumu daļām: ēkas Atbrīvošanas alejā 94A, Rēzeknē (kadastra apzīmējums ) telpām: pirmā (1) stāva telpu grupas 002 telpu Nr.1 (34.6 m²); pirmā (1) stāva telpu grupas 001 telpu Nr.1 (33.3 m²); pirmā (1) stāva telpu grupas 005 telpu Nr.1 (18.2 m²); pirmā (1) stāva telpu grupas 004 telpu Nr.1 (12.7 m²) Visi elektronisko sakaru tīkla elementi un iekārtas (turpmāk tekstā - elektronisko sakaru tīkls), kas atrodas Līgumā norādītajās Nekustamā īpašuma daļās, ir Lattelecom īpašums Lattelecom Personālservitūtu izmanto elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanai, t.i., elektronisko sakaru tīkla izveidei, ierīkošanai, būvniecībai iekārtu izvietošanai, elektronisko sakaru tīkla attīstīšanai, ekspluatācijai, kontrolei, pārbūvei, renovācijai, kā arī elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, ar tiesībām bez atsevišķas skaņošanas ar

18 Īpašnieku izīrēt vai iznomāt Lattelecom lietošanā esošās Nekustamā īpašuma daļas trešajām personām, nemainot galveno izmantošanas mērķi Īpašnieks piekrīt, ka Lattelecom, izlietojot Personālservitūtu, ir arī visas no tā izrietošās blakus tiesības (LR Civillikuma 1133.p.), tajā skaitā, bet ne tikai, tiesības izmantot citas Nekustamā īpašuma daļas, lai piekļūtu Nekustamā īpašuma daļām un telpām, kurās atrodas elektronisko sakaru tīkls, atbilstoši Telpu plānos (Līguma Pielikums Nr.1) norādītajai piekļuves shēmai Ja to pieļauj Lattelecom elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras tehniskās iespējas, Nekustamajā īpašumā esošais elektronisko sakaru tīkls pēc Pirkuma līguma un Personālservitūta līguma reģistrēšanas zemesgrāmatā var tikt pārvietots vai tā apjoms samazināts, pamatojoties uz Īpašnieka rakstisku pieteikumu un par Īpašnieka līdzekļiem (Elektronisko sakaru likuma 18.panta 4.daļa). 2. Pušu tiesības un pienākumi 2.1. Visas darbības, kas saistītas ar Lattelecom piešķirtā Personālservitūta izlietošanu, Puses veic, ievērojot Civillikumu, Elektronisko sakaru likumu, Aizsargjoslu likumu un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus Izlietojot Personālservitūta tiesības, Lattelecom ievēro Nekustamā īpašuma Īpašnieka tiesības, bet Īpašnieks apņemas nelikt šķēršļus Lattelecom ar šo Līgumu piešķirto tiesību izlietošanai, kā arī nepasliktināt Lattelecom piešķirtās tiesības Īpašnieks apņemas rakstveidā saskaņot ar Lattelecom būvdarbu veikšanu Nekustamajā īpašumā, tajā skaitā rekonstrukcijas un renovācijas darbus, ja šo darbu izpildes rezultātā varētu tikt traucēta vai apgrūtināta Personālservitūta tiesību izlietošana un/vai Nekustamajā īpašumā esošā elektronisko sakaru tīkla un/vai iekārtu nepārtraukta darbība, un/vai ja šādu saskaņošanu paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti Lattelecom apņemas nepieļaut darbības, kas pasliktina Nekustamā īpašuma stāvokli, un savā darbībā ievērot vides aizsardzības, ugunsdrošības un citu valsts dienestu un normatīvo aktu prasības Viena Puse apņemas atlīdzināt otrai Pusei zaudējumus, kas tai cēlušies sakarā ar to, ka vainīgā Puse nav ievērojusi šī Līguma noteikumus Līgums Zemesgrāmatā tiek koroborēts un Personālservitūta tiesība ierakstīta, pamatojoties uz Pušu parakstītu nostiprinājuma lūgumu. Īpašnieks apņemas nelikt šķēršļus šī Līguma reģistrācijai Zemesgrāmatā Visus izdevumus par Līguma koroborēšanu Zemesgrāmatā, tajā skaitā maksu par zvērināta notāra pakalpojumiem, sedz Īpašnieks Puses apliecina, ka starp tām nepastāv nekādas materiālas, ne arī cita veida pretenzijas par Līgumā noteiktās Personālservitūta tiesības nodibināšanu par labu Lattelecom un Nekustamā īpašuma lietošanu Puses vienojas, ka Nekustamā īpašuma nodokli vai nodokli, ar kuru tas var tikt aizstāts, par Nekustamo īpašumu pilnā apmērā patstāvīgi maksā Īpašnieks. Lattelecom nav pienākuma kompensēt Īpašniekam samaksāto nekustamā īpašuma nodokli ne pilnībā, ne arī kādā tā daļā. Lattelecom nav pienākuma veikt Nekustamā īpašuma, vai tās daļas apdrošināšanu pret ugunsgrēku vai citiem riskiem, kā arī kompensēt Īpašniekam ar Nekustamo īpašumu apdrošināšanu saistītos maksājumus (apdrošināšanas prēmijas u.tml.).

19 2.11. Īpašnieks nodrošina Lattelecom netraucētu Līgumā norādīto Nekustamā īpašuma daļu lietošanu, kā arī Lattelecom darbinieku vai pilnvaroto personu piekļūšanu tām jebkurā diennakts laikā, ievērojot piekļuves shēmu, kas iezīmēta Pielikumā Nr Īpašniekam nav atļauts lietot Līguma 1.1.punktā uzskaitītās Nekustamā īpašuma daļas visā Personālservitūta tiesības spēkā esamības laikā, tas ir, līdz ieraksta par Personālservitūtu dzēšanai Zemesgrāmatā Izbeidzot Nekustamā īpašuma telpās izvietoto iekārtu lietošanu, Lattelecom 30 (trīsdesmit) dienu laikā demontē Nekustamā īpašuma telpās izvietotās iekārtas, rakstiski informējot par to Īpašnieku, un iesniedz Zemesgrāmatai no savas puses parakstītu nostiprinājuma lūgumu Personālservitūta tiesības, kas nostiprināta par labu Lattelecom, dzēšanai pilnībā, vai daļēji, atbilstoši atbrīvotajām telpām un/vai Nekustamā īpašuma daļām. Izdevumus, kas saistīti ar nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, kā arī citus iespējamos izdevumus saistībā ar Personālservitūta tiesības dzēšanu, sedz Lattelecom Īpašnieks ir atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Lattelecom un/vai trešajām personām, ja Īpašnieka darbības vai bezdarbības dēļ tiek ierobežotas Lattelecom tiesības piekļūt Īpašnieka Nekustamajā īpašumā esošajam Lattelecom elektronisko sakaru iekārtām un tīklam. 3. Līguma darbības termiņš Līgums stājas spēkā vienlaikus ar īpašuma tiesību uz Nekustamo īpašumu pārreģistrāciju uz Īpašnieka vārda un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. 4. Konfidencialitāte Puses apņemas neizpaust informāciju, kas saistīta ar Līgumu, Līguma tekstu un cita veida konfidenciālu informāciju, kas tām kļuvusi zināma Līguma spēkā esamības laikā. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, ja šo informāciju pieprasa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas vai organizācijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības. 5. Nepārvarama vara 5.1 Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā, kuru iestāšanos nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. 5.2 Ja minēto apstākļu dēļ līgumsaistības nav iespējams izpildīt ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, katrai Pusei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma. 5.3 Neviena no Pusēm nevar prasīt otrai zaudējumu atlīdzību, ja zaudējumi radušies nepārvaramas varas (force majeure) rezultātā. 6. Strīdu izskatīšanas kārtība un piemērojamie normatīvie akti 6.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risina pārrunu ceļā. Ja Puses nepanāk vienošanos, strīdi tiek izskatīti tiesā Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Līgums apspriežams saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 7. Citi noteikumi

20 7.1. Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos un atceļ visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējušas starp Pusēm līdz Līguma parakstīšanai attiecībā uz Līguma priekšmetu Jebkuri Līguma grozījumi noformējami rakstveidā. Līguma grozījumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas Ja kādai no Pusēm tiek mainīti rekvizīti, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei Līgums ir saistošs abām Pusēm, kā arī attiecīgi abu pušu pilnvarotajiem, darbiniekiem vai juridiskajiem tiesību un saistību pārņēmējiem Jebkurš paziņojums, kas attiecas uz Līgumu un cita informācija šī Līguma sakarā ir noformējama rakstveidā latviešu valodā un nododama otrai Pusei personīgi vai nosūtāma otrai Pusei ar ierakstītu vēstuli: Īpašnieks ; Lattelecom SIA Lattelecom Nekustamo īpašumu nodaļai Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV Jebkuri vienas Puses paziņojumi un citas ziņas otrai Pusei uzskatāmas par saņemtām tajā dienā, kad tās ir iesniegtas otrai Pusei personīgi pret parakstu par saņemšanu vai 7.(septītajā) darba dienā pēc ierakstītas vēstules nodošanas pastā nodaļā Līgums sagatavots uz 3 (trīs) lappusēm 4 (četros) eksemplāros latviešu valodā: Īpašniekam viens, Lattelecom viens; iesniegšanai Zemesgrāmatā divi. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks Līgumam tā noslēgšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi: 1.pielikums - Ēkas ar kadastra apzīmējumu telpu plāni uz vienas (1) lapas; 2.pielikums- elektronisko sakaru tīkla sastāvdaļu izvietojums ēkā ar kadastra apzīmējumu telpu plāni uz vienas (1) lapas. 8. Pušu rekvizīti un paraksti: Īpašnieks SIA Vienotās reģ. Nr. PVN reģ. Nr. Adrese: Banka: Konts Pircēja vārdā:. Lattelecom SIA Lattelecom Vienotās reģistrācijas Nr PVN reģistrācijas Nr. LV Juridiskā adrese: Rīga, Dzirnavu iela 105 A/S Swedbank, SWIFT HABALV22 Konta LV43HABA0140X Lattelecom vārdā: Ingrīda Rone /Personāla vadības direktors/

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv Dzelzceļa

Sīkāk

Microsoft Word - Nekustamā īpašumamežniecība izsole

Microsoft Word - Nekustamā īpašumamežniecība izsole Nekustamā īpašuma Mežniecība, Alsunga, Alsungas novads IZSOLES NOTEIKUMI 1. Vispārīgie jautājumi 1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Alsungas novada pašvaldības atsavināmā nekustamā

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis , f

Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis , f Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr.90000024205 Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts pasts@jekabpils.lv

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA Smiltenes NKUP valdes gada 28. februāra lēmums Nr.1/2019 SIA Smiltenes NKUP piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 5, adre

APSTIPRINĀTI ar SIA Smiltenes NKUP valdes gada 28. februāra lēmums Nr.1/2019 SIA Smiltenes NKUP piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 5, adre APSTIPRINĀTI ar SIA Smiltenes NKUP valdes 2019. gada 28. februāra lēmums Nr.1/2019 SIA Smiltenes NKUP piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 5, adrese: Daugavas iela 7a, Smiltene, kadastra Nr. 9415 008

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

Microsoft Word - arkartas sede

Microsoft Word - arkartas sede Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. LATVIJAS REPUBLIKA V A L K A S N O

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI... 2 1.1. POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA... 2 1.2. POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒŠANA... 2 1.3. IEKŠĒJO NORMATĪVO DOKUMENTU IZSTRĀDE

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Dzintaru koncertzāle

Sīkāk

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā 2017. gada 01.martā Nr. VS/2017-064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. Par Nodomu vienošanās noslēgšanu ar SIA Gallusman. ZIŅO:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība treš

APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība treš APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība trešā stāva telpām Nr. 1 un Nr. 2 (telpu grupa Nr. 003),

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.)

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Noteikumi Nekustamā īpašuma Saules ielā 16 daļas (2.daļas)

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie LĪGUMS Nr. 02-04/201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā 2018. gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs LV40003334410,

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē 27.09.2017 APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē 11.10.2017 -------------------------------- A.Dakša LVF Ģenerālsekretārs 2. Latvijas Senioru volejbola čempionāts sieviešu

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

Pielikums Valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūra valdes 2017.gada 31.augusta lēmumam Nr.92/912 DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.12 CEĻMALAS IELĀ 4, DZIR

Pielikums Valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūra valdes 2017.gada 31.augusta lēmumam Nr.92/912 DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.12 CEĻMALAS IELĀ 4, DZIR Pielikums Valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūra valdes 2017.gada 31.augusta lēmumam Nr.92/912 DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.12 CEĻMALAS IELĀ 4, DZIRNIEKOS, JAUNSVIRLAUKAS PAGASTĀ, JELGAVAS NOVADĀ, KADASTRA

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

klienta statusa noteikšanas politika

klienta statusa noteikšanas politika AKCEPTĒTS Rigensis Bank AS Valdes priekšsēdētājs Ņikita Monahovs 2014.gada 12.jūnija valdes sēdes protokols Nr.07/22 APSTIPRINĀTS Rigensis Bank AS Padomes 2014.gada 12. jūnija sēdē Protokols Nr.9 KLIENTA

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

Pielikums Valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūra valdes 2018.gada 4.aprīļa lēmumam Nr.35/294 VALSTS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.7 CERIŅI, PRIEKUĻU

Pielikums Valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūra valdes 2018.gada 4.aprīļa lēmumam Nr.35/294 VALSTS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.7 CERIŅI, PRIEKUĻU Pielikums Valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūra valdes 2018.gada 4.aprīļa lēmumam Nr.35/294 VALSTS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.7 CERIŅI, PRIEKUĻU PAGASTĀ, PRIEKUĻU NOVADĀ, KADASTRA NR.4272 900 1075,

Sīkāk

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, 2014. gada 1. jūlijā I. Vispārīgie noteikumi 1. Šis starpsavienojuma pamatpiedāvājums, tālāk tekstā Pamatpiedāvājums, kurš sastāv

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk