APSTIPRINĀTS

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "APSTIPRINĀTS"

Transkripts

1 APSTIPRINĀTS ar VSIA Latvijas Vēstnesis iepirkumu komisijas 2015.gada 26. novembra sēdes protokolu Nr.335 Publiskā iepirkuma Serveru piegāde (identifikācijas numurs LV2015/11) Nolikums Rīgā, 2015

2 2 I Vispārīgā informācija: 1.1. Valsts pasūtījuma piešķiršanas metode ir iepirkuma procedūra, kas notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Publisko iepirkumu likums" 8 2.pantu. un šajā nolikumā noteikto kārtību, kādā tiek pieņemti un izskatīti piedāvājumi, līguma slēgšanai par datortehnikas piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LV 2015/ Pasūtītājs VSIA Latvijas Vēstnesis, reģ.nr , Bruņinieku ielā 41, LV-1011, Rīga, Latvija. Pasūtītāja kontaktpersona IS drošības administrators Pāvels Marhels (tel , e-pasts: 1.4. Iepirkuma priekšmets: serveru piegāde CPV kodi: , Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: 2015.gada 7.decembris, plkst.10:00 VSIA Latvijas Vēstnesis valdes birojs, Rīgā, Bruņinieku ielā Piedāvājumi, kas nebūs iesniegti noteiktajā kārtībā vai tiks saņemti pēc norādītā termiņa, netiks izskatīti un tiks atdoti iesniedzējam neatvērti Iepirkums ir dalīts 2 daļās: 1.daļa Serveru piegāde, 2.daļa HDD disku piegāde. Pretendents iesniedz piedāvājumu par vienu vai abām iepirkuma daļām. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par katru iepirkuma daļu Pasūtītājs iepirkumu izsludina Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nolikums ir brīvi pieejams lejupielādei pasūtītāja mājaslapā Visiem piedāvājumiem jābūt spēkā līdz attiecīga līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 40 kalendārās dienas pēc Nolikuma 1.6. punktā noteiktās pēdējās piedāvājuma iesniegšanas dienas Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas nolikumā ietvertās prasības, normas un noteikumus. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta Iesniegtais Piedāvājums netiek atdots Pretendentam Piedāvājumam nav nepieciešams nodrošinājums Preču piegāde notiks ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas Iepirkuma līguma izpildes vieta: Bruņinieku iela 41, Rīga, LV-1011.

3 3 II Piedāvājuma noformējums un iesniegšana 2.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese; pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; atzīme Iepirkumam par serveru piegādi. Neatvērt līdz 2015.gada 7.decembrim, plkst.10: Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem Piedāvājumu sastāda latviešu valodā. Ja kvalifikāciju apliecinošie dokumenti ir svešvalodā, tiem pievieno LR normatīvos aktos noteiktā kārtībā apstiprinātu tulkojumu latviešu valodā Piedāvājumu paraksta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarota persona, pievienojot attiecīgo pilnvaru kvalifikācijas dokumentu paketē Piedāvājums sastāv no trīs daļām: pretendenta atlases dokumentiem; tehniskā piedāvājuma; finanšu piedāvājuma Piedāvājumam jābūt caurauklotam un ar secīgi sanumurētām lapām atbilstoši satura rādītājam. Pēdējās lapas aizmugurē diegu galiem jābūt pielīmētiem un pārklātiem ar uzlīmi, apzīmogotu ar pretendenta zīmogu, lai novērstu piedāvājuma lapu nomaiņas iespēju. Pēdējas lapas aizmugure satur norādi par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, piedāvājuma sagatavošanas datumu. Norādītās informācijas pareizību apliecina iesniedzēja amatpersonas paraksts Ja kāda no piedāvājuma daļām saturēs informāciju, kas pēc sava satura neattiecas uz šo piedāvājuma daļu, tad šī informācija netiks ņemta vērā izskatot pretendenta piedāvājumu. III Prasības pretendentiem 3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai atlasē: Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu; Pretendenta nodokļu vai sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu summa nepārsniedz 150 EUR. IV Iesniedzamie dokumenti 4.1. Pretendenta atlases dokumenti: Pieteikums (Nolikuma 2.pielikums), kas satur pretendenta nosaukumu, juridisko adresi, bankas rekvizītus, uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītāja un kontaktpersonas amatu, vārdu, uzvārdu un izteic pretendenta vēlmi piedalīties publiskajā iepirkumā. Pieteikumu paraksta uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu komersanta reģistrācijas apliecības kopija.

4 Dokumentu kopijām jābūt noformētām saskaņā ar gada 28. septembra MK noteikumiem Nr. 916 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība Tehniskais piedāvājums Tehniskais piedāvājums apliecina pretendenta gatavību piegādāt preci atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām (Nolikuma 1.pielikums) Katrai iepirkuma daļai tiek iesniegts atsevišķs tehniskais piedāvājums Finanšu piedāvājums Finanšu piedāvājumā norāda kopējo preču piegādes cenu, kurā iekļautas visas ar preču piegādi saistītās izmaksas, t.sk. nodokļus, izņemot PVN. PVN norāda atsevišķā rindā. Cenu norāda EUR. Komisija salīdzinās piedāvājumu cenas bez PVN Katrai iepirkuma daļai tiek iesniegts atsevišķs finanšu piedāvājums. V Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji 5.1. Tiks salīdzināti un vērtēti tikai tie piedāvājumi, kas iesniegti šajā nolikumā paredzētajā kārtībā un laikā Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām Pretendentu atlases laikā komisija pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pārbaudot pretendenta atbilstību katrai Nolikumā izvirzītajai prasībai Piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē pretendenta iesniegtā Tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā norādītās Tehniskās specifikācijas prasībām Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuri ir iesnieguši visus pieprasītos dokumentus un kuru piedāvājumi nav noraidīti piedāvājumu noformējuma pārbaudes vai piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Iepirkuma komisija izvēlas zemākās cenas piedāvājumu, kas atbilst Nolikuma prasībām Komisija pārbauda Ministru kabineta noteiktajās informācijas sistēmās, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības nav pārkāpis Nolikuma un apakšpunktos noteiktās prasības. VI Iepirkuma rezultātu paziņošana un iepirkuma līgums 6.1. Pasūtītājs triju darba dienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu. Informācija par rezultātiem tiek nosūtīta pretendentiem pa faksu vai uz pretendenta uzrādīto e-pasta adresi Pasūtītājs slēgs ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem, un Līguma projektu (Pielikums Nr.3).

5 5 VII Iepirkuma komisija 7.1. Iepirkuma komisijas sastāvs noteikts ar VSIA Latvijas Vēstnesis valdes priekšsēdētājas gada 11. februāra rīkojumu Nr.01-03/ Iepirkuma komisijas funkcijas un darbība noteikta šajā Nolikumā Iepirkuma komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta iepirkuma komisijas priekšsēdētājs un visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz 4 komisijas locekļi Iepirkuma komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs Piedāvājumu vērtēšanas laikā katrs komisijas loceklis aizpilda un paraksta piedāvājumu vērtēšanas tabulu, kurā novērtē katru piedāvājumu atsevišķi. Komisijas locekļu aizpildītās piedāvājumu vērtēšanas tabulas komisijas sekretārs apkopo vienā tabulā Motivētu lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, iepirkuma komisija pieņem balsojot Iepirkuma komisijai ir šādas tiesības: Nepieciešamības gadījumā, pilnīgai piedāvājuma izvērtēšanai, iepirkuma komisija var pieprasīt Pretendenta papildu paskaidrojumus; Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām; Pieņemt lēmumu par iepirkumā uzvarējušo pretendentu noteikšanu, pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar vienu no pretendentiem vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu Ja līguma slēgšanas tiesības ieguvušais pretendents atsakās no līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, iepirkuma komisija par uzvarētāju var atzīt pretendentu, kurš ir iesniedzis nākošo zemākās cenas piedāvājumu, vai pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu Iepirkuma komisijai ir šādi pienākumi: Sniegt ieinteresētajam piegādātājam papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, ja ieinteresētais piegādātājs ir iesniedzis rakstisku informācijas pieprasījumu uz iepirkumu komisijai uz e-pastu ne vēlāk kā 3 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē pasūtītāja interneta mājas lapā ; Saskaņā ar iepirkuma nolikumu izvērtēt iesniegtos piedāvājumus; Pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu; Triju darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem; Nodrošināt konfidencialitāti informācijai, kas tiek skatīta slēgtās komisijas sēdēs. VIII Pretendenta tiesības un pienākumi 8.1.Pretendenta tiesības: Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

6 6 8.2.Pretendenta pienākumi: Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām; Sniegt patiesu informāciju; Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai. IX Pielikumi Pielikums Nr.1 - Tehniskā specifikācija uz 3 (trim) lapām; Pielikums Nr.2 Pieteikums uz 1 (vienas) lapas; Pielikums Nr.3 - Līguma projekts uz 3 (trim) lapām.

7 7 1.PIELIKUMS IEPIRKUMA LV 2015/11 SERVERU PIEGĀDE NOLIKUMAM TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA I. DAĻA: Serveru piegāde. Skaits: 3 gab. Tehniskās prasības: Pozīcija Specifikācija un piezīmes 1. Korpuss Serverim jābūt ievietojamam standarta 19" serveru statnē, aizņemot ne vairāk kā divas statnes vienības (2U). Komplektācijā jāpiegādā atbilstošas teleskopiski izbīdāmas montāžas sliedes ar kabeļu turētāju. 2. Procesori Divi desmit kodolu 64-bitu x86 arhitektūras procesori, kura katra processora veiktspējas rādītājs pēc Passmark Performance CPU Mark vismaz punkti. 3. Operatīvā atmiņa Vismaz 128GB, ar iespēju atmiņas daudzumu paplašināt līdz vismaz 256GB saglabājot piedāvātos atmiņas moduļus un atmiņas veiktspēju. Atmiņai jāstrādā ar maksimālo takts frekvenci, ko atbalsta servera pamatplate. 4. Disku kontrolieris Serveru šasija nodrošina vietu vismaz 8 karsti nomaināmiem 3.5- collu SAS/SATA cietajiem diskiem. Serverim jānāk komplektā 8 disku karietēm (disku lādēm). Disku kontrolieris nodrošina RAID 0, 1, 5, 6 un 10 atbalstu, neaizņem standarta PCIe paplašināšanas ligzdu, un ir aprīkots ar ne mazāk kā 2GB battery backed vai flash-backed ātrpiekļuves atmiņu. 5. Tīkla kartes Pamatplatē integrēti vismaz četri 1 Gbit/s tīkla interfeisi ar VMware NetQueue, Microsoft VMQ un SR-IOV atbalstu. 6. Barošanas bloki un dzesēšana Serverim jābūt aprīkotam ar dublētiem, karsti nomaināmiem, savstarpēji aizstājamiem barošanas blokiem. Barošanas bloku jaudai jābūt pietiekamai arī pēc sistēmas paplašināšanas saistībā ar tehniskās specifikācijas 3. un 4. punktu. Viena barošanas bloka iziešana no ierindas nedrīkst ietekmēt servera darbību. Visām svarīgākajām zonām (procesoriem, atmiņai) jābūt aprīkotām ar dublētiem ventilatoriem. 7. Vadības iespējas Serverim jābūt aprīkotam ar vadības procesoru servera attālinātai vadībai un svarīgāko komponenšu (procesori, atmiņa, disku apakšsistēma, dzesēšanas sistēma, barošanas bloki un tīkla interfeisi) darbības parametru novērošanai, t.sk. ar iespēju nosūtīt paziņojumus par problēmām attālinātam vadības serverim, izmantojot SNMP un

8 8 e-pastu. Servera vadība jānodrošina arī izslēgtam serverim. Vadības procesoram servera vadība jānodrošina, izmantojot interneta pārlūkprogrammu bez speciālas programmatūras uzstādīšanas. Vadības procesoram jānodrošina vadības sesijas datu šifrēšana, izmantojot SSL. Vadības procesoram jānodrošina darbības parametru un kļūmju pierakstu attēlošana VMware vsphere 5.x vidē. Vadības procesoram jānodrošina attālināta pieeja servera konsolei, tai skaitā grafiskā režīmā, kā arī attālinātu datu uzglabāšanas iekārtu (CD/DVD/USB) pieslēgšana un servera ielādē no tām. Vadības procesoram jābūt aprīkotam ar atsevišķu tīkla interfeisu 8. Paplašināšana Serverim tiek nodrošināti sekojoši ievad-izvades interfeisi: - Ne mazāk kā četri USB 2.0 / USB 3.0 interfeisi, divi no kuriem ievietoti uz servera priekšējā paneļa; - Divi DB15 VGA interfeisi, viens no kuriem ievietoti uz servera priekšējā paneļa; - Vismaz viena SD ligzda Vismaz piecas brīvas PCI Express (3 x PCIe 3.0; 2 x PCIe 2.0) savietojama paplašinājuma kopnes. 9. Papildu nosacījumi 10. Garantijas un tehniskā atbalsta nosacījumi Servera modelim ar piedāvāto procesoru sēriju jābūt ietvertam Microsoft Windows Server Catalog ar atbalstu Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2 operētājsistēmām. Servera modelim ar piedāvāto procesoru sēriju jābūt ietvertam VMware Compatibility Guide ar atbalstu ESXi 5.5 U2 un ESXi 6.0 U1 serveru virtualizācijas videi. Atļauts piedāvāt tikai jaunu serveri, izmantojot tikai serveru ražotāja oriģinālās komponentes. Visiem serveriem jābūt identiskiem viena ražotāja produktiem. Piegādātajam risinājumam ir jānodrošina vismaz 3 (trīs) gadu garantija un tehniskais atbalsts no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. 2. DAĻA: HDD disku piegāde. Skaits: 12 gab. Tehniskās prasības: Pozicija Diska ietilpība Diska interfeiss Plākšņu rotācijas ātrums Kešatmiņa Diska ražotāja noteiktais MTBF Prasības Ne mazāk kā 6TB Ne mazāk kā 6Gb/s, SAS vai SATA Ne mazāk kā 7200 rpm Ne mazāk kā 128 MB ne mazāk kā stundas

9 9 Ražotāja noteiktā funkcionalitāte Ražotāja atbalstāmās tehnoloģijas Ražotāja garantija Diskiem jābūt optimizētiem darbam RAID masīvos ar 24x7 stundu pieejamību Multi-axis shock sensor, Native Command Queuing (NCQ), StableTrac, dual actuator technology 5 gadi

10 10. 2.PIELIKUMS IEPIRKUMA LV 2015/11 SERVERU PIEGĀDE NOLIKUMAM Pieteikums Pretendents reģ.nr. tā personā (pretendenta nosaukums) (vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats) ar šī pieteikuma iesniegšanu: 1. piesakās piedalīties iepirkumā Serveru piegāde (iepirkuma procedūras identifikācijas numurs LV2015/11) 2. apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma procedūras nolikumu un apņemas ievērot tās prasības; 3. atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību ne mazāk kā 40 (četrdesmit) kalendāra dienas pēc Nolikuma 1.6. punktā noteiktās pēdējās piedāvājuma iesniegšanas dienas; 4. apliecina, ka pretendents veiks iepirkuma līguma izpildi atbilstoši Specifikācijas prasībām, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības; 5. garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 6. norāda, ka piedāvājumā iekļautā informācija ir/nav (vajadzīgo pasvītrot) komercnoslēpums. Paraksts z.v. Pretendenta adrese, tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese. Kontaktpersonas vārds un uzvārds Piedāvājumu aizpilda un to paraksta pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona (ja paraksta pilnvarotā persona, tad pieteikumam pievieno attiecīgu pilnvaru).

11 11 3.PIELIKUMS IEPIRKUMA LV 2015/11 SERVERU PIEGĀDE NOLIKUMAM LĪGUMS PAR SERVERU UN/VAI HDD DISKU PIEGĀDI Nr. Rīgā 2015.gada. VSIA "Latvijas Vēstnesis", turpmāk saukta - PASŪTĪTĀJS, vienotās reģistrācijas numurs , tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS, valdes priekšsēdētājas Dainas Ābeles personā, kas rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no vienas puses, un..., reģistrācijas numurs..., tālāk tekstā IZPILDĪTĀJS, tās... personā, kas rīkojas saskaņā ar..., no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti attiecīgi Puses vai Puse, noslēdz šo līgumu, pamatojoties uz Pasūtītāja izsludinātās publisko iepirkumu procedūras LV2015/11 rezultātiem, tālāk tekstā Līgums, par sekojošo: 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 1.1. IZPILDĪTĀJS pārdod un piegādā, bet PASŪTĪTĀJS pērk serverus/hdd diskus (turpmāk tekstā Preces), saskaņā ar šī Līguma specifikāciju Pielikumu Nr.1, kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa. 2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 2.1. Par Līgumā paredzēto IZPILDĪTĀJA saistību pienācīgu izpildi PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM kopējo šī Līguma summu EUR... (summa vārdiem) apmērā, tai skaitā 21% PVN EUR... (summa vārdiem) apmērā Puses vienojas par sekojošo apmaksas kārtību: Līguma 2.1. punktā minēto Līguma summu PASŪTĪTĀJS pārskaita IZPILDĪTĀJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc preču pavadzīmes abpusējās parakstīšanas un attiecīgā rēķina iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM. 3. PREČU PIEGĀDES NOTEIKUMI 3.1. Preču piegādi IZPILDĪTĀJS veic ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas datuma. Preču piegādes fakts tiek apstiprināts ar abpusēji parakstīto Preču pavadzīmi.

12 12 4. KVALITĀTES GARANTIJAS 4.1. Visām šī Līguma ietvaros piegādātām Precēm tiek nodrošināta ražotāja garantija Garantijas termiņš stājas spēkā ar preču pavadzīmes abpusējās parakstīšanas brīdi Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies PASŪTĪTĀJA nepareizas vai nekvalitatīvas Preču izmantošanas rezultātā vai PASŪTĪTĀJA nekvalificēta personāla darbības rezultātā, iekārtu lietošanas neatbilstoši to mērķim vai ražotāja noteikto Preču lietošanas prasību ignorēšanas gadījumā PASŪTĪTĀJS apņemas: 5. PUŠU ATBILDĪBA veikt samaksu atbilstoši Līguma 2. punktam; pēc piegādes pabeigšanas veikt tās pārbaudi un kvalitatīvas piegādes gadījumā parakstīt Preču pavadzīmi IZPILDĪTĀJS apņemas: laicīgi veikt kvalitatīvu piegādi saskaņā ar 3.punkta prasībām un atbilstoši specifikācijā (Pielikums Nr.1) norādītājam, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa; nodrošināt saistību pienācīgo izpildi saskaņā ar Līguma 4.sadaļā norādīto Ja šī Līguma 1. punktā minētā piegāde netiek veikta Līguma 3. punktā norādītajā laikā, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.1% apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto kalendāro dienu (bet ne vairāk kā 10% no minētās kopējās summas) Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu Līguma 2. punktā noteiktajos termiņos un kārtībā, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.1% apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto maksājuma kalendāro dienu (bet ne vairāk kā 10% no minētās kopējās summas) Puses apņemas neizpaust trešajām personām jebkuru šī Līguma darbības laikā uzzināto informāciju par otras Puses saimniecisko darbību un tehniskajiem līdzekļiem. 6. NEPĀRVARAMĀ VARA 6.1.Neviena no Pusēm neskaitīsies atbildīga par savu saistību neizpildi saskaņā ar Līgumu tajā mērā, kurā šo saistību izpilde ir aizkavēta vai lauzta nepārvaramās varas vai citu apstākļu dēļ, kurus Puses nevar ietekmēt un kas nav kontrolējami. 6.2.Ar nepārvaramās varas apstākļiem saprot dabas katastrofas, karu un jebkura rakstura kara operācijas, blokādi, embargo, eksporta un importa aizliegumu, epidēmijas un citus ārkārtēja rakstura apstākļus, kurus Puses nevarēja paredzēt Līguma izpildes laikā. Pusēm savstarpēji vienojoties ir tiesības pārnest Līguma izpildes termiņus uz periodu, kura laikā nedarbosies nepārvaramās varas apstākļi. 6.3.Nepārvaramās varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu iestāžu izziņu, Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienai otru par šādu apstākļu iestāšanos 5 (piecu) darba dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās brīža.

13 13 7. PAPILDUS NOTEIKUMI 7.1.Šis Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz visu šajā Līgumā paredzēto saistību pilnīgai izpildei. 7.2.Šis Līgums sastādīts divos eksemplāros, un katram no tiem ir vienāds juridiskais spēks. 7.3.Visi strīdi un domstarpības starp šī Līguma pusēm, kas var rasties šī Līguma izpildes gaitā, tiek risinātas sarunu ceļā. Pretējā gadījumā strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā. 7.4.Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no šī Līguma saistību izpildes. 7.5.Visiem paziņojumiem sakarā ar šo Līgumu un visiem grozījumiem un papildinājumiem šī Līguma tekstā jābūt noformētiem rakstveidā. 8. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN CITI REKVIZĪTI PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS: VSIA Latvijas Vēstnesis Reģ. Nr Bruņinieku iela 41, Rīga, LV-1011 Banka: A/S SEB banka Konts: LV56UNLA Bankas kods: UNLALV2X Valdes priekšsēdētāja D. Ābele

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas 2018. gada 22. februāra sēdē, protokols Nr.36 ATKLĀTA KONKURSA INFORMĀCIJAS ZĪMJU, NORĀŽU, STENDU UN ROBEŽZĪMJU MAKETĒŠANA, IZGATAVOŠANA

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS iepirkuma komisijas 2016. gada 15. aprīļa sēdē protokols Nr.1 SIA Veselības centrs Biķernieki Iepirkuma procedūras ID Nr. VCB 2016/02M NOLIKUMS Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

Tehniskās prasības darbam ar VISMA Horizon un HoP Aktualizēts

Tehniskās prasības darbam ar VISMA Horizon un HoP Aktualizēts Tehniskās prasības darbam ar VISMA Horizon un HoP Aktualizēts 21.08.2019. 2 Saturs Interneta pieslēgums 4 Darbstacija un ierīces 4 DBVS serveris 6 Servera rekomendācijas 6 Horizon datu bāzu vadības sistēmas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē 2018. gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr. 2.-7.1./20 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā)

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA IELĀ 422, NAUJENES PAGASTĀ,

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikums apstiprināts ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2017.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.LU 2017/14-1) Dažādu iespieddarbu iespiešana

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde NOLIKUMS 1 APSTIPRINĀTS Iepirkuma komisijas 2013. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 12) 1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās Rīga, 2019 1. Mērķis I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Atklāta konkursa (turpmāk Konkurss)

Sīkāk

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc APSTIPRINĀTS Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2010.gada 29. novembra sēdē, protokols Nr. 1 Iepirkuma Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukcija ELFLA projekta Latvijas Lauku

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk