LATVIJAS REPUBLIKA ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV 4301, TĀLRU

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LATVIJAS REPUBLIKA ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV 4301, TĀLRU"

Transkripts

1 LATVIJAS REPUBLIKA ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV 4301, TĀLRUNIS , FAKSS , E-PASTS: A/S SEB banka, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA gada 28.novembrī Alūksnē ALŪKSNES NOVADA DOMES LĒMUMS Nr.561 sēdes protokols Nr.21, 31.p. Par noteikumu Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā apstiprināšanu Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 5.panta sesto daļu, 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 1. Apstiprināt noteikumus Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā (pielikumā uz 18 lapām). 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. Domes priekšsēdētājs A.DUKULIS

2 LATVIJAS REPUBLIKA ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV 4301, TĀLRUNIS , FAKSS , E-PASTS: A/S SEB banka, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA Alūksnē 2013.gada 28.novembrī NOTEIKUMI Nr.3/2013 PAR ATLĪDZĪBU ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBĀ Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.466 (sēdes protokols Nr.22, 24.punkts) Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.411 (sēdes protokols Nr.20, 22.punkts) Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.104 (sēdes protokols Nr.5, 38.punkts) Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.434 (sēdes protokols Nr.20, 17.punkts) Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.475 (sēdes protokols Nr.19, 20.punkts) Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.14 (sēdes protokols Nr.1, 16.punkts) APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.561 (sēdes protokols Nr.21, 31.p.)

3 1. Vispārīgie jautājumi 1.1. Noteikumi nosaka vienotu atlīdzības noteikšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldībā, turpmāk tekstā pašvaldība: Pašvaldības domes, turpmāk tekstā - dome, deputātiem, turpmāk tekstā amatpersonas; pastāvīgo komiteju, komisiju, darba grupu locekļiem, turpmāk tekstā amatpersonas; pašvaldības izpilddirektoram, turpmāk tekstā darbinieks; Alūksnes novada bāriņtiesas vēlētajām amatpersonām priekšsēdētājam un locekļiem, turpmāk tekstā darbinieki; pašvaldības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem, turpmāk tekstā darbinieki Noteikumi neregulē atlīdzības noteikšanas kārtību: pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem, izņemot šo noteikumu 7.5., 9.2., 9.3., 11.1., un punktu; kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas, valdes locekļiem un darbiniekiem Atlīdzība šo noteikumu izpratnē ir darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi. Darba samaksa šo noteikumu izpratnē ir mēnešalga, piemaksas, prēmijas un naudas balvas. Sociālās garantijas šo noteikumu izpratnē ir pabalsti, kompensācijas, apdrošināšana un Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto izdevumu segšana Šo noteikumu izpilde tiek finansēta apstiprinātā budžeta ietvaros Papildus šiem noteikumiem darbiniekam (amatpersonai) ir tiesības uz ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem ar papildus atlīdzību saistītiem maksājumiem Dome ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga noteikt sociālo garantiju ierobežojumus konkrētajam budžeta gadam Jebkuras izmaiņas šajos noteikumos tiek izdarītas ar pašvaldības domes lēmumu. 2. Deputāti, kuri ieņem algotu amatu domē 2.1. Domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka (-u) amati ir algoti Domes priekšsēdētāja mēnešalga tiek noteikta ņemot vērā Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta otrajā daļā noteikto bāzes mēnešalgas apmēru, kas reizināts ar koeficientu 2,417 (divi veseli 417 tūkstošdaļas) un noapaļots pilnos euro. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.411, protokols Nr.20, 22.p., kas stājas spēkā ar ). (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.475, protokols Nr.19, 20.p., kas stājas spēkā ar ). (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.14, protokols Nr.1, 16.p., kas stājas spēkā ar ) Domes priekšsēdētāja vietnieka (-u) mēnešalga ir 90% apmērā no domes priekšsēdētāja mēnešalgas un noapaļots pilnos euro.

4 2.4. Domes priekšsēdētājs un viņa vietnieks (-i) nesaņem papildus samaksu par deputāta pienākumu pildīšanu (par piedalīšanos domes un komiteju sēdēs, komisijās, darba grupās un citu deputāta pienākumu pildīšanu), kas paredzēta šo noteikumu 3.1.punktā Domes priekšsēdētājam un domes priekšsēdētāja vietniekam (-iem) netiek piešķirtas šo noteikumu 6.1.punktā paredzētās piemaksas un 7.2. punktā paredzētās prēmijas Atvaļinājumu, pabalstu un citu sociālo garantiju piešķiršana domes priekšsēdētājam un domes priekšsēdētāja vietniekam (-iem) tiek veikta tādā kārtībā, kādā tas noteikts šo noteikumu attiecīgajās nodaļās. 3. Domes deputāti, kuri neieņem algotu amatu domē 3.1. Mēnešalgas apmērs deputātiem, kuru amats nav algots, par deputāta pienākumu pildīšanu sagatavošanos un piedalīšanos domes, komiteju un darba grupu sēdēs, kā arī tās institūcijas sēdēs, kuras sastāvā deputāts ir ievēlēts (nozīmēts), iedzīvotāju pieņemšanu noteiktajos pieņemšanas laikos un citu deputātu pienākumu pildīšanu, tiek noteikta nosakot stundas tarifa likmi ņemot vērā Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta otrajā daļā noteikto bāzes mēnešalgas apmēru, kas reizināts ar koeficientu 1,075 (viens vesels 75 tūkstošdaļas), dalīts ar attiecīgā gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī un noapaļots līdz simtdaļām, kas atbilst 90 apmaksājamām stundām. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.466, protokols Nr.22, 24.p., kas stājas spēkā ar ). (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.411, protokols Nr.20, 22.p., kas stājas spēkā ar ). (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.475, protokols Nr.19, 20.p., kas stājas spēkā ar ). (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.14, protokols Nr.1, 16.p., kas stājas spēkā ar ) Svītrots. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.14, protokols Nr.1, 16.p., kas stājas spēkā ar ) Par pamatojumu mēnešalgas izmaksai tiek uzskatīti domes un komiteju sēžu protokoli, kuros norādītas piedalījušās personas. Mēnešalgu nosaka atbilstoši nostrādāto stundu skaitam. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.14, protokols Nr.1, 16.p., kas stājas spēkā ar ) Deputātam sociālo garantiju un kompensāciju nosacījumus piemēro atbilstīgi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam ar domes priekšsēdētāja rīkojumu. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.14, protokols Nr.1, 16.p., kas stājas spēkā ar ). 4. Pastāvīgās komisijas, komisijas, darba grupas 4.1. Vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem, par darbu pašvaldību vēlēšanās, tiek noteikts maksimālais apmaksājamo stundu skaits mēnesī 40 (ierobežojums neattiecas uz vēlēšanu dienu un nākošo dienu pēc vēlēšanām) un stundas tarifa likme: Vēlēšanu komisijas:

5 priekšsēdētājam un sekretāram kas noteikta ņemot vērā Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta otrajā daļā noteikto bāzes mēnešalgas apmēru, kas reizināts ar koeficientu 1,253 (viens vesels 253 tūkstošdaļas), dalīts ar attiecīgā gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī un noapaļots līdz simtdaļām, (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.466, protokols Nr.22, 24.p., kas stājas spēkā ar ). (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.411, protokols Nr.20, 22.p., kas stājas spēkā ar ). (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.475, protokols Nr.19, 20.p., kas stājas spēkā ar ). (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.14, protokols Nr.1, 16.p., kas stājas spēkā ar ) loceklim - kas noteikta ņemot vērā Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta otrajā daļā noteikto bāzes mēnešalgas apmēru, kas reizināts ar koeficientu 0,895 (nulle vesels 895 tūkstošdaļas), dalīts ar attiecīgā gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī un noapaļots līdz simtdaļām. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.466, protokols Nr.22, 24.p., kas stājas spēkā ar ). (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.411, protokols Nr.20, 22.p., kas stājas spēkā ar ). (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.475, protokols Nr.19, 20.p., kas stājas spēkā ar ). (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.14, protokols Nr.1, 16.p., kas stājas spēkā ar ) Iecirkņu vēlēšanu komisijas: priekšsēdētājam un sekretāram kas noteikta ņemot vērā Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta otrajā daļā noteikto bāzes mēnešalgas apmēru, kas reizināts ar koeficientu 0,895 (nulle vesels 895 tūkstošdaļas), dalīts ar attiecīgā gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī un noapaļots līdz simtdaļām, (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.466, protokols Nr.22, 24.p., kas stājas spēkā ar ). (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.411, protokols Nr.20, 22.p., kas stājas spēkā ar ). (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.475, protokols Nr.19, 20.p., kas stājas spēkā ar ). (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.14, protokols Nr.1, 16.p., kas stājas spēkā ar ) loceklim - kas noteikta ņemot vērā Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta otrajā daļā noteikto bāzes mēnešalgas apmēru, kas reizināts ar koeficientu 0,5 (nulle vesels piecas desmitdaļas), ar attiecīgā gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī un noapaļots līdz simtdaļām, bet ne zemāku kā Ministru kabineta noteikto minimālo stundas tarifa likmi (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.466, protokols Nr.22, 24.p., kas stājas spēkā ar ). (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.411, protokols Nr.20, 22.p., kas stājas spēkā ar ). (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.14, protokols Nr.1, 16.p., kas stājas spēkā ar ) Citu domes izveidoto pastāvīgo komisiju priekšsēdētājam un sekretāram mēnešalga par darbu komisijās tiek noteikta ņemot vērā Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta otrajā daļā noteikto bāzes mēnešalgas apmēru,

6 kas reizināts ar koeficientu 1,253 (viens vesels 253 tūkstošdaļas), dalīts ar attiecīgā gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī un noapaļots līdz simtdaļām par katru nostrādāto stundu, saskaņā ar darba laika uzskaiti, nepārsniedzot 40 apmaksājamās stundas mēnesī. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.466, protokols Nr.22, 24.p., kas stājas spēkā ar ). (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.411, protokols Nr.20, 22.p., kas stājas spēkā ar ). (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.475, protokols Nr.19, 20.p., kas stājas spēkā ar ). (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.14, protokols Nr.1, 16.p., kas stājas spēkā ar ) Citu domes izveidoto pastāvīgo komisiju locekļiem, ar rīkojumu vai domes lēmumu izveidoto komisiju un darba grupu vadītājiem un sekretāriem mēnešalga par darbu komisijās un darba grupās tiek noteikta ņemot vērā Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta otrajā daļā noteikto bāzes mēnešalgas apmēru, kas reizināts ar koeficientu 0,895 (nulle vesels 895 tūkstošdaļas), dalīts ar attiecīgā gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī un noapaļots līdz simtdaļām par katru nostrādāto stundu, saskaņā ar darba laika uzskaiti, nepārsniedzot 40 apmaksājamās stundas mēnesī. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.466, protokols Nr.22, 24.p., kas stājas spēkā ar ). (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.411, protokols Nr.20, 22.p., kas stājas spēkā ar ). (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.475, protokols Nr.19, 20.p., kas stājas spēkā ar ). (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.14, protokols Nr.1, 16.p., kas stājas spēkā ar ) Ar rīkojumu vai domes lēmumu izveidoto komisiju un darba grupu locekļiem mēnešalga par darbu komisijās un darba grupās tiek noteikta ņemot vērā Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta otrajā daļā noteikto bāzes mēnešalgas apmēru, kas reizināts ar koeficientu 0,5 (nulle vesels piecas desmitdaļas), dalīts ar attiecīgā gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī un noapaļots līdz simtdaļām, bet ne zemāku kā Ministru kabineta noteikto minimālo stundas tarifa likmi, par katru nostrādāto stundu, saskaņā ar darba laika uzskaiti, nepārsniedzot 40 apmaksājamās stundas mēnesī. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.466, protokols Nr.22, 24.p., kas stājas spēkā ar ). (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.411, protokols Nr.20, 22.p., kas stājas spēkā ar ). (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.14, protokols Nr.1, 16.p., kas stājas spēkā ar ) Svītrots. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.466, protokols Nr.22, 24.p., kas stājas spēkā ar ) Pašvaldības darbiniekam par piedalīšanos ar rīkojumu vai domes lēmumu izveidotā komisijā vai darba grupā mēnešalgu atbilstoši šīs nodaļas noteikumiem aprēķināta tikai tad, ja tas neietilpst darbinieka tiešajos darba pienākumos vai notiek ārpus darba laika. Un šis mēnešalgas apmērs nedrīkst pārsniegt pieļaujamo piemaksas apmēru par papildus darbu Pašvaldības darbiniekam, kurš darba laikā savus darba pienākumus atļautā kārtā savieno ar citu valsts amatpersonas amatu pašvaldībā, šis darba laika kavējums jākompensē citā

7 laikā ārpus darbiniekam noteiktā darba laika attiecīgajā mēnesī darba dienās ne agrāk kā no plkst. 07:00 un ne vēlāk kā līdz 20: Par komisiju un darba grupu locekļu darba laika uzskaiti atbildīgs ir attiecīgās komisijas vai darba grupas priekšsēdētājs (vadītājs) Šajā nodaļā paredzētās amatpersonas nevar pretendēt un viņām nemaksā citus šajos noteikumos paredzētos ar papildu atlīdzību saistītos maksājumus un sociālās garantijas. 5. Amatu klasificēšana, darbinieku novērtēšana un mēnešalgas noteikšana 5.1. Darbinieku mēnešalgas apmērs tiek noteikts, ņemot vērā amata saimi un līmeni atbilstoši klasificēšanas rezultātam, amatam atbilstošai mēnešalgu grupai un konkrētā darbinieka novērtēšanā iegūtajai kategorijai (1. un 2.pielikums) Izpilddirektora mēnešalga ir piesaistīta domes priekšsēdētāja mēnešalgai un tiek noteikta 90% apmērā no domes priekšsēdētāja mēnešalgas, noapaļojot pilnos euro Pašvaldības darbinieku amatu klasificēšanu, atbilstoši Valsts un pašvaldības institūciju amatu katalogam, organizē izpilddirektors. Klasificēšanas rezultātu apkopojumu apstiprina pašvaldības domes priekšsēdētājs Darbinieku novērtēšana notiek vienu reizi gadā pēdējā ceturksnī. Vērtēšanas rezultāti ir pamats kategorijas noteikšanai un pārskatīšanai saskaņā ar 1.pielikumu un izmaiņām mēnešalgā (arī vienas kategorijas robežās) Darbinieka novērtēšanu veic: izpilddirektoram domes priekšsēdētājs, pieaicinot domes priekšsēdētaja vietnieku (-us) (3. pielikums); iestāžu un pašvaldības administrācijas nodaļu vadītājiem izpilddirektors, pieaicinot domes priekšsēdētāju, domes priekšsēdētāja vietnieku (-us) (3. pielikums); pašvaldības administrācijas nodaļu darbiniekiem izpilddirektors, pieaicinot attiecīgās nodaļas vadītāju (3. un 4.pielikums); iestāžu darbiniekiem attiecīgās iestādes vadītājs, pieaicinot pašvaldības attiecīgās nozares speciālistu (3. un 4. pielikums) Nodibinot darba tiesiskās attiecības, mēnešalgas noteikšanai darbiniekam piemēro 1.kategoriju, mēnešalgu darbiniekam pārbaudes laikā nosaka tiešais vadītājs. Beidzoties pārbaudes laikam, darbinieku novērtē un ierosina domei noteikt darbinieka mēnešalgu atbilstoši iegūtajai kategorijai (5.pielikums) Ja darbinieks atgriežas no ilgstošas prombūtnes (piemēram, bērna kopšanas atvaļinājuma), viņam piemēro pēdējo piešķirto kategoriju Ar novērtēšanas rezultātiem iepazīstinātais darbinieks tos var apstrīdēt tiešajam vadītājam vienas nedēļas laikā. Pārrunu rezultātā pieņemtais lēmums ir galīgs Katra darbinieka konkrēto mēnešalgu, atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai un vērtēšanā iegūtajai kategorijai, 1.pielikumā noteiktā diapazona robežās, ierosina: iestāžu vadītājiem un pašvaldības administrācijas darbiniekiem izpilddirektors; iestāžu darbiniekiem attiecīgās iestādes vadītājs.

8 5.10. Amata vietas un amatpersonu, darbinieku atlīdzību nosaka dome (amatu saraksta veidlapa 6.pielikumā) Nosakot darbinieka mēnešalgu, tai jāatbilst Latvijas Republikas spēkā esošo tiesību aktu prasībām un jāiekļaujas attiecīgās iestādes darba samaksas fondam paredzēto līdzekļu ietvaros. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.411, protokols Nr.20, 22.p., kas stājas spēkā ar ) Darbiniekiem, kuriem piemēro summēto darba laika uzskaiti, stundas tarifa likmi nosaka, saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem noteikto amatalgu dalot ar attiecīgā gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī un noapaļojot līdz simtdaļām, bet ne zemāku kā Ministru kabineta noteikto minimālo stundas tarifa likmi. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.466, protokols Nr.22, 24.p., kas stājas spēkā ar ). (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.411, protokols Nr.20, 22.p., kas stājas spēkā ar ) Darbiniekam noteiktā mēnešalga procentuālā izteiksmē tiek piesaistīta pašvaldības izpilddirektora mēnešalgai Darbinieks nesaņem mēnešalgu par laiku, kurā viņš bez attaisnojoša iemesla nepilda savus darba pienākumus. Dīkstāves vai no darba atstādināšanas laikā darbiniekam tiek izmaksāta minimālā mēneša darba alga Pašvaldības darbiniekam, kurš ir Alūksnes novada pašvaldības domes deputāts, mēnešalgu par laika posmu, kurā viņš realizē deputāta pilnvaras, saglabā Par darba laika uzskaiti iestādē atbildīgs ir attiecīgās iestādes vadītājs. 6. Piemaksas 6.1. Valsts un pašvaldību atlīdzības likuma 14.pantā noteiktās piemaksas izmaksā: izpilddirektoram domes priekšsēdētājs ar rīkojumu; iestādes vadītājam un pašvaldības administrācijas darbiniekam izpilddirektors; iestādes darbiniekam attiecīgās iestādes vadītājs. 7. Prēmijas un naudas balvas 7.1. Iestādei apstiprinātā budžeta līdzekļu ekonomija atlīdzībai paredzētajiem mērķiem, var tikt izlietota darbinieku materiālajai stimulēšanai Darbiniekam, saskaņā ar ikgadējo novērtējumu reizi gadā var izmaksāt prēmiju, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt 75% no mēnešalgas. Lemjot par darbinieku prēmēšanu tiek piemēroti šādi kritēriji: ja vērtēšanā iegūts A līmenis līdz 75% no mēnešalgas; ja vērtēšanā iegūts B līmenis līdz 60% no mēnešalgas; ja vērtēšanā iegūts C līmenis līdz 45% no mēnešalgas; ja vērtēšanā iegūts D līmenis neprēmē Konkrētu prēmijas apmēru nosaka:

9 izpilddirektoram domes priekšsēdētājs; iestāžu vadītājiem un pašvaldības administrācijas darbiniekiem izpilddirektors; iestāžu darbiniekiem attiecīgās iestādes vadītājs Ja pašvaldības budžeta līdzekļi ir nepietiekami prēmiju izmaksai, prēmijas var tikt izmaksātas proporcionāli samazinātā apmērā, atbilstoši konkrētās iestādes budžetā tam paredzētajiem līdzekļiem Darbiniekam (amatpersonai), kurš pašvaldībā nostrādājis ne mazāk kā vienu gadu, var piešķirt naudas balvu, nepārsniedzot darbiniekam (amatpersonai) noteiktās mēnešalgas apmēru Naudas balvas piešķiršanas pamats ir pašvaldībai svarīgs notikums (piemēram, pašvaldības sasniegumi valsts vai starptautiska mēroga pasākumos) vai personai svarīgs notikums (piemēram, valsts vai pašvaldības apbalvojuma saņemšana) Naudas balvas piešķir: domes deputātam - dome; izpilddirektoram - domes priekšsēdētājs; iestādes vadītājam un pašvaldības administrācijas darbiniekam - izpilddirektors, iepriekš saskaņojot ar domes priekšsēdētāju; iestādes darbiniekiem - iestādes vadītājs, iepriekš saskaņojot ar izpilddirektoru Pašvaldības institūcijas vadītājs nodrošina, ka piemaksa par personīgā darba ieguldījumu, naudas balva un prēmija netiek izmaksāta par vienu un to pašu sasniegumu, notikumu vai paveikto. 8. Atvaļinājumi 8.1. Darbinieku (amatpersonu) atvaļinājumus, to ilgumu un piešķiršanas kārtību, kā arī citus ar atvaļinājumiem saistītus jautājumus regulē attiecīgās Darba likuma normas, ciktāl Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā nav noteikts citādi Pašvaldības iestāde darbiniekam, kuram tā ir pamatdarba vieta (iesniegta nodokļu grāmatiņa), piešķir papildatvaļinājumu atbilstoši darba ieguldījumam un rezultātu novērtējumam iepriekšējā periodā: ja vērtēšanā iegūts A līmenis 7 darba dienas; ja vērtēšanā iegūts B līmenis 5 darba dienas; ja vērtēšanā iegūts C līmenis 3 darba dienas; ja vērtēšanā iegūts D līmenis papildatvaļinājumu nepiešķir Ja novērtēšanas periodā darbiniekam ir izteikta piezīme, piešķiramo papildatvaļinājumu samazina par 50% (noapaļojot uz augšu), ja izteikts rājiens, papildatvaļinājumu nepiešķir Pašvaldības domes priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam (-iem) tiek piešķirts papildatvaļinājums 10 (desmit) darba dienas Darbiniekam (amatpersonai) kas nepārtraucot amata pienākumu pildīšanu, sekmīgi mācās valsts akreditētā izglītības iestādē, lai iegūtu amata pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas, studiju gala pārbaudījumu un valsts eksāmenu kārtošanai (arī tādēļ, lai varētu sagatavoties šiem pārbaudījumiem, izstrādāt un aizstāvēt bakalaura, maģistra, kvalifikācijas darbu vai diplomdarbu), piešķir mācību atvaļinājumu līdz 20 (divdesmit)

10 darba dienām gadā, saglabājot mēnešalgu un līdz 10 (desmit) darba dienām semestra pārbaudījumu kārtošanai, saglabājot mēnešalgu Lai saņemtu mācību atvaļinājumu, darbinieks (amatpersona) iesniedz iesniegumu par mācību atvaļinājuma piešķiršanu un mācību iestādes izziņu par attiecīgajā mācību iestādē noteiktajiem pārbaudījumu vai eksāmenu datumiem, bakalaura, maģistra, kvalifikācijas, promocijas darbu vai diplomdarbu izstrādes termiņiem. 9. Pabalsti 9.1. Rīkojumu par pabalsta izmaksāšanu paraksta: pašvaldības domes priekšsēdētājam domes priekšsēdētāja vietnieks; domes priekšsēdētāja vietniekam un izpilddirektoram domes priekšsēdētājs; iestādes vadītājam un pašvaldības administrācijas darbiniekam izpilddirektors; iestādes darbiniekam attiecīgās iestādes vadītājs Sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi darbiniekam (amatpersonai) tiek izmaksāts pabalsts vienas minimālās mēneša darba algas apmērā. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.104, protokols Nr.5, 38.p., kas stājas spēkā ar ) Darbinieka (amatpersonas) nāves gadījumā vienam ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies darbinieka (amatpersonas) apbedīšanu tiek izmaksāts pabalsts 50% apmērā no darbiniekam (amatpersonai) noteiktās mēnešalgas, bet ne mazāk kā vienas minimālās darba algas apmērā. Minēto pabalstu izmaksā tikai vienā no pašvaldības institūcijām, kurās darbinieks (amatpersona) bijis nodarbināts Pašvaldības iestāde darbiniekam, kuram tā ir pamatdarba vieta (iesniegta nodokļu grāmatiņa), aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, vienu reizi kalendāra gadā var izmaksāt pabalstu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktā apmēra ietvaros, ņemot vērā darbinieka novērtējumam iepriekšējā periodā, šādā apmērā: ja vērtēšanā iegūts A līmenis - līdz 100 % no likumā atļautā apmēra no mēnešalgas; ja vērtēšanā iegūts B līmenis - līdz 80% no likumā atļautā apmēra no mēnešalgas; ja vērtēšanā iegūts C līmenis līdz 60% no likumā atļautā apmēra no mēnešalgas; ja vērtēšanā iegūts D līmenis atvaļinājuma pabalstu nepiešķir Atvaļinājuma pabalstu pašvaldības domes priekšsēdētājam un domes priekšsēdētāja vietniekam (-iem), izmaksā 100% no likumā atļautā apmēra no mēnešalgas Ja novērtēšanas periodā darbiniekam ir izteikta piezīme, izmaksājamo atvaļinājuma pabalstu samazina par 50%, ja izteikts rājiens, pabalstu nepiešķir. 10. Apdrošināšana Amatus, kuri ir pakļauti dzīvības vai veselības apdraudējumam un varētu tikt apdrošināti, kā arī apdrošināšanas riskus nosaka dome ar atsevišķu lēmumu.

11 11. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto izdevumu segšana Likumā noteiktajos gadījumos pašvaldība sedz izdevumus sakarā ar darbinieka (amatpersonas) nosūtīšanu veikt veselības pārbaudi Ja veselības pārbaudē konstatēts, ka darbiniekam (amatpersonai) darba pienākumu veikšanai nepieciešami speciālie medicīniskie redzes korekcijas līdzekļi, pašvaldība sedz optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumus līdz 100,00 EUR (viens simts euro) apmērā pārbaudes periodā. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.14, protokols Nr.1, 16.p., kas stājas spēkā ar ). 12. Nobeiguma noteikumi Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī Atzīt par spēku zaudējušiem: Darba samaksas nolikumu, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.702, protokols Nr punkts; Alūksnes novada domes 2011.gada 24.novembra lēmumu Nr.451 Par Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinieku sociālajām garantijām (sēdes protokols nr.18, 21.p.); Alūksnes novada domes 2013.gada 28.marta lēmumu Nr.133 Par grozījumiem Alūksnes novada domes nolikumā Nr.10/2010 Alūksnes novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums ( sēdes protokols Nr.5,53.p.); Alūksnes novada domes 2013.gada 15.aprīļa lēmumu Nr.175 Par grozījumiem Alūksnes novada domes nolikumā Nr.10/2010 Alūksnes novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums (ārkārtas sēdes protokols Nr.6,6.p.); Alūksnes novada domes 2013.gada 28.marta lēmumu Nr.134 Par sociālajām garantijām pedagogiem (sēdes protokols Nr.5, 54.p.) Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darba samaksas nolikumus. Domes priekšsēdētājs A.DUKULIS

12 Darbinieku mēnešalgu noteikšanas tabula (euro) 1.pielikums Mēnešalgu grupa 1.kategorija 2.kategorija 3.kategorija min max min max min max (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.466, protokols Nr.22, 24.p., kas stājas spēkā ar ). (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.411, protokols Nr.20, 22.p., kas stājas spēkā ar ). (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.434, protokols Nr.20, 17.p., kas stājas spēkā ar ). (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.475, protokols Nr.19, 20.p., kas stājas spēkā ar ).

13 Darbinieku kategoriju noteikšanas tabula 2.pielikums Nr. p.k Darbinieka novērtējums Kategorija atbilstoši darbinieka profesionālajai pieredzei (gadi) līdz 1 gadam no1 līdz 3 gadiem vairāk par 3 gadiem E līmenis neapmierinošs D līmenis jāpilnveido C līmenis labs B līmenis ļoti labs A līmenis teicams 3 3 3

14 Darbinieka novērtēšanas anketa I 3.pielikums Pielietojama: iestāžu darbiniekiem, izņemot kvalificētā un fiziskā darba veicējus. Darbinieka vārds, uzvārds: Amats: Iestāde: Novērtētāja amats, vārds, uzvārds: Novērtēšanas periods: no līdz 1 neapmierinoši 2 jāpilnveido 3-apmierinoši 4-labi 5 - teicami 1. Pienākumu izpilde: 1.1.darba kvalitāte cik rūpīgi un nekļūdīgi darbinieks veic savu darbu; 1.2.atbildības pakāpe cik darbinieks ir atbildīgs attiecībā pret tiešajiem pienākumiem, vadības norādījumiem, kolēģu lūgumiem u.c.; 1.3.darbs pie slodzes vai darbinieka kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus ietekmē mainīgie darba apstākļi; 1.4.pienākumu izpildes patstāvība vai darbinieks pienākumus pilda patstāvīgi vai paļaujas tikai uz vadības norādījumiem, kolēģu palīdzību; _ 2. Profesionālās zināšanas: 2.1. cik pilnīgs ir darbinieka profesionālo zināšanu pielietojums _ 3. Personīgās iezīmes: 3.1.disciplīna vai tiek ievērots noteiktais darba laiks, ievērota iestādē noteiktā darba kārtība, vai darba laikā darbinieks ir aizņemts tikai ar saviem darba uzdevumiem; 3.2.iniciatīva vai darbinieks bez pamudinājuma uzņemas jaunus uzdevumus vai ir spējīgs attīstīt jaunas idejas un rast iespējas uzdevumu atrisināšanai; 3.3.uztveres spēja cik pilnīgi un ātri uztver uzdevumus, lietas būtību un jaunas situācijas un kā tajās orientējas:

15 3.4.spēja pieņemt lēmumus un gatavība nest atbildību cik darbinieks ir gatavs savas kompetences lokā pieņemt lēmumus un uzņemties par tiem atbildību; 3.5.spriešanas spēja kādas ir darbinieka spēja metodiski un secīgi domāt, cik ātri un droši darbinieks var dot pamatotus spriedumus; 4. Sadarbības prasme: 4.1.ar kolēģiem spēja kontaktēties, skaidri un precīzi sniegt informāciju, veicināt atgriezenisko saiti, izpalīdzēt; 4.2.ar vadību spēja skaidri un kodolīgi sniegt informāciju, veicināt atgriezenisko saiti; 5. Plānošanas prasme vai darbinieks ir spējīgs savu uzdevumu realizāciju organizēt pēc to svarīguma, neatliekamības un mērķtiecības: _ 6. Lojalitāte - vai iestādes intereses ir pirmajā vietā, vai no sirds lepojas ar iestādi, kurā strādā, neatļaujas to publiski kritizēt; _ Iegūtais punktu skaits darbiniekam : (max-70) Iegūtais līmenis: kategorija: Novērtēšanas periodā darbiniekam ir izteikta piezīme vai rājiens: jā / nē Novērtējumu veica: (amats, vārds, uzvārds) (datums) Novērtēšanā piedalījās: (paraksts)

16 (datums) (amats, vārds, uzvārds) (paraksts) Ar novērtējumu iepazinos: (darbinieka vārds, uzvārds) (paraksts) (datums) Novērtēšanā iegūstamie līmeņi atbilstoši iegūtajiem em A teicams B ļoti labs C labs D jāpilnveido Attiecīgā prasme Attiecīgā prasme Attiecīgā prasme Attiecīgā prasme ļauj teicami veikt ļauj ļoti labi veikt ir pilnībā nav pilnībā darba pienākumus. darba pienākumus. pietiekama, lai pietiekama, darba Darba rezultāti Darba rezultāti varētu veikt darba izpildē atsevišķās jomās visās jomās pienākumus. nepieciešami pārsniedz prasības pārsniedz prasības. attiecīgajā nozarē, Darba izpilde uzlabojumi. pārējās jomās noris noris saskaņā ar atbilstoši prasībām. izvirzītajām prasībām. E neapmierinošs Attiecīgās prasmes trūkums traucē amata pienākumu izpildi. Darba izpilde un prasmes neatbilst izvirzītajām prasībām.

17 Darbinieka novērtēšanas anketa II Pielietojama: kvalificētā un fiziskā darba veicējiem. 4.pielikums Darbinieka vārds, uzvārds: Amats: Iestāde: Novērtētāja amats, vārds, uzvārds: Novērtēšanas periods: no līdz 1 neapmierinoši 2 jāpilnveido 3-apmierinoši 4-labi 5 teicami 1. Pienākumu izpilde cik rūpīgi un nekļūdīgi darbinieks veic savu darbu; 2. Profesionālās zināšanas cik pilnīgas ir darbinieka zināšanas savā darbā un ar to saistītās jomās; _ 3. Personīgās iezīmes disciplīna, novatorisms, atbildības sajūta u.c.; 4. Sadarbības prasme ar kolēģiem un vadību; _ 5. Plānošanas un kontroles prasme personīgo pienākumu plānošana un izpildes kontrole; _

18 6. Lojalitāte vai iestādes intereses ir pirmajā vietā, vai no sirds lepojas ar iestādi, kurā strādā, neatļaujas to publiski kritizēt; 7. Disciplīna vai tiek ievērots noteiktais darba laiks, ievērota iestādē noteiktā darba kārtība, vai darba laikā darbinieks aizņemts tikai ar saviem darbiem; Iegūtais punktu skaits : (max-35) Iegūtais līmenis: kategorija: Novērtēšanas periodā darbiniekam ir izteikta piezīme vai rājiens: jā / nē. Novērtējumu veica: (amats, vārds, uzvārds) (paraksts) (datums) Novērtēšanā piedalījās: (amats, vārds, uzvārds) (paraksts) (datums) Ar novērtējumu iepazinos: (darbinieka vārds, uzvārds) (paraksts) (datums) Novērtēšanā iegūstamie līmeņi atbilstoši iegūtajiem em A teicams B ļoti labs C labs D jāpilnveido Attiecīgā prasme Attiecīgā prasme Attiecīgā prasme Attiecīgā prasme ļauj teicami veikt ļauj ļoti labi veikt ir pilnībā nav pilnībā darba pienākumus. darba pienākumus. pietiekama, lai pietiekama, darba Darba rezultāti Darba rezultāti varētu veikt darba izpildē atsevišķās jomās visās jomās pienākumus. nepieciešami pārsniedz prasības pārsniedz prasības. attiecīgajā nozarē, Darba izpilde uzlabojumi. pārējās jomās noris noris saskaņā ar atbilstoši prasībām. izvirzītajām prasībām. E neapmierinošs 11 7 Attiecīgās prasmes trūkums traucē amata pienākumu izpildi. Darba izpilde un prasmes neatbilst izvirzītajām prasībām.

19 Darbinieka novērtēšanas anketa III 5.pielikums Pielietojama: noteikumu Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā 5.6. punktā noteiktajā gadījumā. Darbinieka vārds, uzvārds: Amats: Iestāde vai administrācijas nodaļa: Iestādes vadītāja (izpilddirektora) vārds, uzvārds: Novērtēšanas periods: no (darba attiecību uzsākšanas datums) līdz (novērtēšanas diena) 1 neapmierinoši 2 jāpilnveido 3-apmierinoši 4-labi 5 teicami DARBA UZDEVUMU IZPILDES UN NEPIECIEŠAMO PRASMJU NOVĒRTĒJUMS 1. Pienākumu izpilde (cik centīgi strādā darbinieks, cik rūpīgi un nekļūdīgi darbinieks veic savu darbu) 2. Profesionālās zināšanas (cik pilnīgas ir darbinieka zināšanas savā darbā un ar to saistītās jomās): 3. Personīgās iezīmes (uzvedība; disciplinētība; novatorisms): 4. Sadarbības prasme (ar kolēģiem, vadību, klientiem, sadarbības partneriem):

20 5. Plānošanas un kontroles prasme (personīgo pienākumu plānošana un izpildes kontrole): 6. Komunikācijas prasme (rakstveida, mutvārdu): Iegūtais punktu skaits: (max-30) Iegūtais līmenis: kategorija: Novērtējumu veica: (amats, vārds, uzvārds) (paraksts) (datums) Novērtēšanā piedalījās: (amats, vārds, uzvārds) (paraksts) (datums) Ar novērtējumu iepazinos: (darbinieka vārds, uzvārds) (paraksts) (datums) Novērtēšanā iegūstamie līmeņi atbilstoši iegūtajiem em A teicams B ļoti labs C labs D jāpilnveido Attiecīgā prasme Attiecīgā prasme Attiecīgā prasme Attiecīgā prasme ļauj teicami veikt ļauj ļoti labi veikt ir pilnībā nav pilnībā darba pienākumus. darba pienākumus. pietiekama, lai pietiekama, darba Darba rezultāti Darba rezultāti varētu veikt darba izpildē atsevišķās jomās visās jomās pienākumus. nepieciešami pārsniedz prasības pārsniedz prasības. attiecīgajā nozarē, Darba izpilde uzlabojumi. pārējās jomās noris noris saskaņā ar atbilstoši prasībām. izvirzītajām prasībām. E neapmierinošs 9 5 Attiecīgās prasmes trūkums traucē amata pienākumu izpildi. Darba izpilde un prasmes neatbilst izvirzītajām prasībām.

21 6.pielikums APSTIPRINĀTS Ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr amatu saraksts (pašvaldības iestādes nosaukums) Uz 20xx.gada Nr. p.k. Amata nosaukums Amata saime, (apakšsaime), līmenis Profesiju klasifikatora kods Amatalgas grupa Kategorija Amatalga (EUR) Darba slodze Mēnešalga (EUR) Kopā x x x x x x Domes priekšsēdētājs (vārds, uzvārds)

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAG

1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAG 1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAGASTU APVIENĪBA STRUKTŪRVIENĪBAS DRICĀNU PAGASTA PĀRVALDE

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar II invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv -------------------

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 12 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 214. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta adrese P Ā R G A U J A S NOVADA BĀRIŅTIESA Pagastmāja,

Sīkāk

Pielikums

Pielikums Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs (Pielikums MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1491 redakcijā) BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2013. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Konkursa nolikums

Konkursa nolikums APSTIPRINU Latvijas Republikas tiesībsargs J.Jansons Rīgā, 2017. gada 7. septembrī Konkursa Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017 NOLIKUMS PAMATOJUMS Latvijas Republikas tiesībsargs (turpmāk

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2011. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2012.GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva 2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Latvijas Republika LIELVĀRDES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tel , fakss , e-

Latvijas Republika LIELVĀRDES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tel , fakss , e- Latvijas Republika LIELVĀRDES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000024489, Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tel. 65053370, fakss 65053775, e-pasts: dome@lielvarde.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI Lielvārdē

Sīkāk

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī 2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104. ) Ārstniecības personu sertifikācijas

Sīkāk

2009.gada 13.jūlijā Saistošie noteikumi Nr. 13 SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS Grozījumi ar: SND saistošajiem noteikumiem Nr.18 SND

2009.gada 13.jūlijā Saistošie noteikumi Nr. 13 SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS Grozījumi ar: SND saistošajiem noteikumiem Nr.18 SND 2009.gada 13.jūlijā Saistošie noteikumi Nr. 13 SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS Grozījumi ar: SND 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.18 SND 30.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.23 SND 26.01.2011.

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2010. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Jelgavas novada bāriņtiesa Pasta adrese Pasta iela 37, Jelgava LV 3001 Bāriņtiesas priekšsēdētājs

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

IZRAKSTS KONSOLIDĒTS LATVIJAS REPUBLIKA RUNDĀLES NOVADS RUNDĀLES NOVADA DOME Reģ. Nr , Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundā

IZRAKSTS KONSOLIDĒTS LATVIJAS REPUBLIKA RUNDĀLES NOVADS RUNDĀLES NOVADA DOME Reģ. Nr , Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundā IZRAKSTS KONSOLIDĒTS LATVIJAS REPUBLIKA RUNDĀLES NOVADS RUNDĀLES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009112819, Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV 3921, Tālr. 63962298, fakss 63962533,

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā 2014. gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētājs: Dins Merirands

Sīkāk

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167 tālrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2009

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS KANDAVAS NOVADA DOME Dārza ielā 6, Kandavā, LV 3120 Reģ. Nr , Tālrunis , , Fakss , e-pasts:

LATVIJAS REPUBLIKAS KANDAVAS NOVADA DOME Dārza ielā 6, Kandavā, LV 3120 Reģ. Nr , Tālrunis , , Fakss , e-pasts: LATVIJAS REPUBLIKAS KANDAVAS NOVADA DOME Dārza ielā 6, Kandavā, LV 3120 Reģ. Nr.90000050886, Tālrunis 631 82028, 631 82026, Fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv KANDAVĀ APSTIPRINĀTI Kandavas novada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss:

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss: LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss: 63350452, e-pasts: dome@skrunda.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis ,

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis , LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis 64207120, fakss 64207125, e-pasts: pasts@valmiera.lv,

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

8

8 7. Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanas kārtība ēdināšanas pakalpojumu nozarē Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par nodarbināto veselības

Sīkāk