RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA RĪGAS PILSĒTAS ENERGOAPGĀDES EKSPERTU KONSULTATĪVĀ PADOME Reģistrācijas Nr.LV , Brīvīb

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA RĪGAS PILSĒTAS ENERGOAPGĀDES EKSPERTU KONSULTATĪVĀ PADOME Reģistrācijas Nr.LV , Brīvīb"

Transkripts

1 RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA RĪGAS PILSĒTAS ENERGOAPGĀDES EKSPERTU KONSULTATĪVĀ PADOME Reģistrācijas Nr.LV , Brīvības iela 49/53, Rīga,LV1010, tālrunis , fakss , e-pasts Rīgas pilsētas energoapgādes ekspertu konsultatīvās padomes (REEKP) sēde Nr.13/ Rīgā Rīgas domes Mājokļa un vides departamenta telpās, 9.stāva sēžu zālē Brīvības ielā 49/53 PROTOKOLS Sēde tiek atklāta plkst Sēdi vada Sēdi protokolē M.Rubīna I.Nokalna Sēdē piedalās padomes locekļi: M.Rubīna, A.Akermanis, A.Krēsliņš, U.Osis, I.Bekmanis, I.Stuklis, V.Vītoliņš, G.Klāvs Sēdē nepiedalās padomes locekļi: J.Romaņenko, P.Popovs, P.Šipkovs, J.Lukss, D.Turlajs, R.Leveika, A.Cers, I.Laube Sēdē piedalās uzaicinātie: Rihards Baufals REA; Andrejs Apaņuks LR EM; Lana Maslova LR VARAM; Raimonds Kašs LR VARAM; Ilmārs Grīntāls RD Pilsētas attīstības departaments. Sēdes dalībnieku sarakstu skatīt 1.pielikumā. DARBA KĀRTĪBA Nr. Darba kārtības jautājumi Ziņotājs 1. Informācija par Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes M.Rubīna, uzlabošanas rīcības programmas gadam sabiedriskās apspriešanas rezultātiem 2. Sagatavojamā Siltumapgādes likumprojekta M.Rubīna pirmās un otrās nodaļas teksta izskatīšana un apspriešana 3. Par nākošo REEKP sēdi M.Rubīna

2 2 1. Informācija par Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas gadam sabiedriskās apspriešanas rezultātiem M.Rubīna M.Rubīna informē, ka ir beigusies Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas gadam sabiedriskā apspriešana, kuras ietvaros pēdējā tikšanās notika iepriekšējā piektdienā, Viņa atzinīgi novērtē REEKP locekļu iesniegtos racionālos un kvalitatīvos priekšlikumus papildinājumiem un izmaiņām sagatavotājā REEKP vēstules projektā par minētās programmas novērtējumu. Vēstule pilnveidota un nodota VARAM un projekta izstrādātājiem. Kā apstiprināja izstrādātāji, REEKP priekšlikumi tiks ņemti vērā. REEKP sekos līdzi programmas pilnveidošanai un nodošanai apstiprināšanai Rīgas domei un VARAM. REEKP locekļi nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai. 2. Sagatavojamā Siltumapgādes likumprojekta pirmās un otrās nodaļas teksta izskatīšana un apspriešana M.Rubīna (A.Apaņuks, V.Vītoliņš, U.Osis, I.Bekmanis, G.Klāvs, I.Stuklis, A.Krēsliņš, I.Grīntāls) M.Rubīna informē, ka Eiropas Parlaments apstiprinājis jauno Eiropas siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģiju, kura jau pārtulkota latviski un pārsūtīta daļai klātesošo. Ir lietderīgi ar to detalizēti iepazīties, jo stratēģija skar tieši jautājumus, ko REEKP iekļauj Siltumapgādes likumprojektā. Stratēģija uzsver arī pašvaldību lomu siltuma un aukstuma apgādes risinājumu izstrādē un ieviešanā. M.Rubīna par izstrādāto Siltumapgādes projekta daļu ir saņēmusi rakstiskus komentārus no Latvijas siltumapgādes uzņēmumu asociācijas, ko ņems vērā, pilnveidojot Siltumapgādes likumprojektu. Viņa aicina izteikt savus viedokļus un komentārus par sagatavoto likuma projektu. A.Apaņuks ierosina, ņemot vērā vispārpieņemtās normas likumdošanas dokumentu izstrādē, sakārtot Siltumapgādes likuma sagatavošanas sistēmiskas dabas jautājumus, kas atvieglos tā izskatīšanu. Viņš iesaka veidot tabulu, kurā katram likumprojekta punktam vienlaikus tiktu norādīta tā izcelsme vai pamatojums ar atsauci uz citiem normatīviem aktiem, kas jau darbojas, lai nerastos pretrunas ar jau pieņemtajiem dokumentiem. Tabulā jāparedz arī iespēja fiksēt komentārus un izmaiņas likumprojektā. Viņš norāda, ka lietderīgi pirms REEKP sēdēm piedāvāto redakciju vispirms izskatīt un koriģēt mazajā darba grupā. V.Vītoliņš iebilst, ka sagatavotajā dokumentā ir atspoguļotas pārāk konkrētas normas, ko pēc būtības nosaka Ministru kabineta noteikumi. Viņš atzīst, ka augsta energoefektivitāte balstās uz koģenerāciju, bet norāda, ka par to var būt runa tikai lielajās pašvaldībās. U.Osis izsaka neizpratni par likumprojektā ierakstītajām normām, kas ir jau iekļautas valstī pieņemtajos normatīvajos aktos, piemēram, Enerģētikas likumā, un nu dublējas arī Siltumapgādes likumā.

3 3 I.Bekmanis uzskata, ka par pamatu būtu jāsaglabā Enerģētikas likums kā jumta likums un tam būtu jāpievieno visus nosacījumus, kas nāk klāt no jauna. Viņš ierosina likumā aprakstītās normas sākt no lejas, t.i. sākt ar mazajām pilsētām un pašvaldībām, iesakot tām rakstīt savas stratēģijas un tās saliekot kopā veidot apkopojošo vienotu Siltumapgādes likumu. V.Vītoliņš piekrīt, ka liberalizācija noteikti būs, taču iesaka nekādā gadījumā neatteikties no centralizētās siltumapgādes, kurai katrā pašvaldībā būtu arī sava specifika. Viņš norāda, ka svarīgi ir saglabāt tos mehānismus, kas jau labi strādā un neizgudrot neko jaunu. G.Klāvs atbalsta ierosinājumu par konstrukcijas ievērošanu, tajā pašā laikā var likuma rakstīšanai izvēlēties veidu, kas var būt divējāds. Var veidot visu iecerēto likumprojektu pilnībā un tad apspriežot mest ārā tās normas, kuras jau pieņemtas citos normatīvajos aktos. Taču var arī likumprojektu veidot pa daļām, iekļaujot tajā pēc apspriešanas tikai visu nepieciešamo. I.Stuklis uzskata, ka koģenerācija ir efektīvākais enerģijas ražošanas veids. Viņš uzsver, ka siltumenerģijas galvenā degviela ir energoefektivitāte. I.Stuklis atzīmē, ka svarīgi būtu likumā norādīt pašvaldību svarīgo lomu siltumapgādes jautājumu risināšanā, kā arī noteikti nepieciešama sadaļa par siltumenerģijas tirgu. A.Krēsliņš norāda, ka uzmanība jāpievērš arī terminoloģijas ievērošanai. Viņš secina, ka likumprojektā nav aprakstīta decentralizētā siltumapgāde, kā arī par svarīgu uzskata tajā aukstumapgādes ierakstīšanu. Savukārt nebūtu jānorāda konkrēti lielumi par temperatūrām un zudumiem. M.Rubīna secina, ka iebildumu un priekšlikumu, ņemot vērā arī LSUA apjomīgos komentārus, ir krietni daudz un visai dažādi, kā arī jāņem vērā jaunās Energoapgādes un aukstumapgādes stratēģijas nostādnes, kas ir jauns akcents. Viņa norāda, ka nepieciešams sagatavoto materiālu pārskatīt un pārstrādāt, ņemot vērā iepriekš minēto un A.Apaņuka ierosinājumu par materiāla sagatavošanu apspriešanai tabulas veidā. Pēc diskusijām un viedokļu izteikšanas REEKP locekļi nolemj: Uzdot darba grupai dokumentu pārstrādāt, ņemot vērā izteiktos iebildumus, jaunās Energoapgādes un aukstumapgādes stratēģijas nostrādnes un A.Apaņuka ieteikumu, sagatavojot likumprojektu apspriešanai tabulas veidā ar vismaz trim sadaļām: 1) likumprojektā paredzētajiem nosacījumiem, 2) normatīvajiem aktiem, ar kuriem tie sasaistāmi, vai uz kuriem ir atsauce, 3) vietu komentāriem. 3. Par nākamo sēdi M.Rubīna REEKP locekļi vienbalsīgi nolemj: Nākamo REEKP sēdi sasaukt pēc nepieciešamības, laiku un darba kārtību izziņojot nedēļu iepriekš. Pielikumā: 1. Sēdes dalībnieku saraksts uz 2 lpp. 2. Siltumapgādes likumprojekta pirmās un otrās nodaļas projekts ( ) uz 7 lpp.

4 4 3. LSUA viedoklis ar M.Rubīnas komentāriem uz 29 lpp. 4. ES siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģija (2016/2058(INI)) uz 18 lpp. Sēde tiek slēgta plkst Sēdi vada M.Rubīna Sēdi protokolē I.Nokalna

5 PROJEKTS Uz Siltumapgādes likums I nodaļa Vispārīgie noteikumi. 1.pants Likumā lietotie termini. Likumā ir lietoti šādi termini: 1) atjaunojamie energoresursi vēja, saules, ģeotermālā enerģija (zemes grunts un iežu slāņos un atklātos ūdens baseinos saglabātā saules enerģija, silto zemes ģeotermālo ūdeņu un zemes karsto iežu enerģija), hidroenerģija (viļņu, paisuma un bēguma, ūdens kinētiskā enerģija), aerotermālā enerģija (saules enerģija, kas saglabājas gaisā), biogāze (anaerobā fermentācijas ceļā bioķīmiskā procesā ražota gāze no organiskām vielām sadzīves, dzīvnieku izcelsmes, lauksaimniecības, pārtikas u.c. atkritumos, notekūdeņu dūņās, kā arī lauksaimniecības enerģētiskajās kultūrās - kukurūzā, zālē, cukurbietēs u.c.), sintētiskā gāze (biomasas termogazifikācijā ražota gāze), ūdeņradis, etogāze (ķīmiskā ceļā no ūdeņraža un ogļskābās gāzes ražota gāze), biomasa (koksne, salmi, lapas. augi u.c.). 2) siltumapgāde - kompleksa darbība, kas ietver siltumenerģijas apgādes plānošanu un organizēšanu noteiktā administratīvā teritorijā, energoresursu (kurināmais, atjaunojamie energoresursi) iegādi vai iekārtu izveidošanu ieguvei, pārveidi (ražošanu), uzglabāšanu (akumulāciju), pārvadi un patēriņu; 3) koģenerācijas iekārta - iekārta vai iekārtu kopums, kas paredzēts vienlaicīgai elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai vienotā tehnoloģiskajā procesā. Koģenerācijas iekārtā neietilpst iekārtas, ko izmanto tikai siltumenerģijas ražošanai vai tikai elektroenerģijas ražošanai; 4) siltuma avots - katlu māja, koģenerācijas stacija, sadedzināšanas iekārta vai atjaunojamo energoresursu iekārtas; 5) centralizētās siltumapgādes sistēma - siltumavotu, pārvades un sadales siltumtīklu un siltumenerģijas lietotāju kopums, kas saskaņoti ražo, pārveido, uzglabā, pārvada, sadala un patērē siltumenerģiju; 6) centralizētās aukstumapgādes sistēma uz koģenerācijas staciju bāzes veidotu aukstumavotu (triģenerācija), pārvades un sadales aukstumapgādes tīklu un dzesēšanai nepieciešamo enerģijas lietotāju kopums, kas saskaņoti ražo, pārveido, uzglabā, pārvada, sadala un patērē dzesēšanai nepieciešamo enerģiju; 7) decentralizētā siltumapgāde siltumapgāde, ko veido lokāli un individuāli siltuma avoti; 8) lokālā siltumapgāde - autonoma ražotāja, valsts vai pašvaldības iestāžu īpašumā esoša siltumapgādes sistēma, kas nodrošina siltumenerģiju paša vajadzībām un citiem enerģijas lietotājiem, kuriem siltumenerģija tiek sadalīta un piegādāta no siltumavota pa sadales siltumtīkliem vai bez tiem; 9) individuālā siltumapgāde atsevišķas ēkas siltumapgādes sistēma, kuras siltuma avots ir apkures iekārtas, kas apsilda visu ēku, vai apkures iekārtas, kuras izmanto atsevišķu telpu apsildīšanai ēkā; 10) energopārvaldības sistēma - saistītu procesu kopums, ar ko izveido rīcības plānu un nosaka energoefektivitātes mērķus, kā arī procedūras šo mērķu sasniegšanai; 11) energoefektivitāte - energoresursu izmantošanas lietderīguma pakāpe, kas izpaužas kā galaprodukta veida, kvalitātes un kvantitātes samērs ar energoresursu patēriņu;

6 12) ēkas energoefektivitāte - relatīvs enerģijas daudzums, kas raksturo konkrētās ēkas apkurei, ventilācijai, dzesēšanai, apgaismojumam un karstā ūdens apgādei nepieciešamās enerģijas patēriņu ēkas tipam raksturīgos ekspluatācijas apstākļos; 13) ēkas inženiertehniskā sistēma - tehniskā aprīkojuma kopums, kas atsevišķi vai kopējā sistēmā nodrošina ēkas vai ēkas daļas apkuri, ventilāciju, dzesēšanu, apgaismojumu un karstā ūdens apgādi; 14) gandrīz nulles enerģijas ēka - paaugstinātas energoefektivitātes klases ēka, kuras energoapgādei izmanto augstas efektivitātes sistēmas; 15) fosilais kurināmais kurināmais dabā, kas neatjaunojas, vai arī atjaunojas nepārskatāmi ilgā laika periodā ogles, nafta un naftas produkti, degakmens un tā produkti, dabasgāze un sašķidrinātā gāze, kūdra; 16) vietējie energoresursi - Latvijā apzinātie atjaunojamie energoresursi un kurināmā krājumi, kurus var izmantot tiešai lietošanai vai siltumenerģijas iegūšanai; 17) siltumenerģijas akumulācija siltumnesēja (ūdens) uzkrāšana ar noteiktiem parametriem tvertnēs (diennakts un nedēļas siltuma akumulatori) vai segtos liela tilpuma virszemes ūdens baseinos un ģeoloģiski piemērotās pazemes struktūrās (sezonas siltuma akumulatori); 18) sekundārie energoresursi energoresursi, kuri rodas jebkura veida tehnoloģiskajos procesos kā blakusprodukts, arī tehnoloģiskajā procesā neizlietotā enerģija, kas ir derīga tālākai izmantošanai; 19) siltumenerģijas atgūšana - siltumenerģijas izstrāde ar siltumapgādei nepieciešamiem parametriem, izmantojot sekundāros energoresursus; 20) licence saskaņā ar likumu izsniegta speciāla atļauja, kas nosaka siltumapgādes komersanta tiesības un pienākumu nodarboties ar energoapgādi licences darbības zonā; 21) siltumapgādes komersants - licencēts vai reģistrēts komersants, kas nodarbojas ar siltumapgādi; 22) siltumapgādes operators - siltumapgādes komersants, kas saņēmis licenci darbībai noteiktā pašvaldības teritorijā, un sniedz siltumenerģijas pārvades un sadales pakalpojumus; 23) viedais komercuzskaites mēraparāts (mēraparātu sistēma) - elektroniska ierīce (elektroniska sistēma), ar ko var mērīt un monitorēt enerģijas patēriņu, kā arī pārraidīt un saņemt datus, izmantojot elektronisko saziņu. 24) reversīvā siltumenerģijas uzskaite komercuzskaites mēraparāts (mēraparātu sistēma), kas uzskaita siltuma daudzumu plūsmai tiešā un pretējā virzienā; 25) regulators sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestāde, kas izveidota un darbojas saskaņā ar likumu Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. 2.pants. Likuma mērķis. Likuma mērķis ir veicināt sociāli atbildīgas, ilgtspējīgas un ekonomiskas siltumapgādes attīstību, kas vērsta uz siltumenerģijas maksimālu izstrādi koģenerācijas režīmā, siltumenerģijas potenciāla maksimālu izmantošanu un siltuma akumulāciju, atjaunojamās enerģijas iesaisti siltumapgādē, samazinot tās atkarību no fosilā kurināmā, kā arī ievērojot vides aizsardzības prasības. 3.pants. Likuma reglamentācijas joma. Likums nosaka: 1) valsts regulējumu siltumapgādes jomā; 2) reģionālās siltumapgādes attīstības noteikumus; 2

7 3) siltumapgādes organizēšanas kārtību pašvaldībā; 3) jaunu siltumapgādes projektu apstiprināšanas kārtību pašvaldībā; 4) energopārvaldības sistēmas veidošanu pašvaldībā; 5) kārtību fosilo, vietējo un atjaunojamo energoresursu izmantošanai; 6) centralizētās siltumapgādes ražošanas, pārvades un akumulācijas noteikumus; 7) aukstumapgādes attīstību uz siltumapgādes bāzes; 8) siltumenerģijas atgūšanu no tehnoloģiskiem procesiem izmantošanai siltumapgādē; 9) siltumapgādes operatora pienākumus un tiesības; 10) siltumenerģijas patēriņa uzskaites un regulēšanas kārtību; 11) iekārtu uzstādīšanas un renovācijas kārtību decentralizētā siltumapgādē; 12) ražošanas iekārtu un enerģijas uzskaites kārtību decentralizētā siltumapgādē; 13) decentralizētās siltumapgādes objektu pieslēgšanas kārtību centralizētai siltumapgādei ar reversīvo siltumenerģijas uzskaiti; 14) centralizētās siltumapgādes cenu un tarifa noteikšanas kārtību; 15) atgūtā siltuma (sekundārās siltumenerģijas) cenas noteikšanas kārtību un norēķinu sistēmas ieviešanu; 16) siltumapgādes organizēšanas kārtību enerģētiskās krīzes apstākļos. 2.nodaļa. Siltumapgādes organizācija un energopārvaldība. 4.pants. Valsts regulējums siltumapgādes jomā. (1). Siltumenerģētika ir sociāli jūtīga valsts tautasaimniecības politikas sastāvdaļa, kuras vietējo organizēšanu un vadību savas administratīvās teritorijas ietvaros valsts ar likuma Par pašvaldībām 15.pantu ir deleģējusi pašvaldībām, kas darbojas šā likuma un citu ar enerģētiku un vides aizsardzību saistīto likumu un Ministru kabineta noteikumu ietvaros. (2). Valsts sekmē pašvaldību iesaisti brīvprātīgajās iniciatīvās Eiropā ilgtspējīgas un energoapgādes drošumu paaugstinošas energoapgādes attīstībai (Pilsētu mēru pakts, Viedo pilsētu un pašvaldību sadarbība u.c.) un inovatīvas tehnikas un tehnoloģiju ieviešanai savās teritorijās. (3). Pašvaldības var 1.punktā noteikto funkciju nodrošināšanai, energoefektivitātes veicināšanai un gaisa piesārņojuma ierobežošanai no apkures iekārtām savā administratīvajā teritorijā izdot siltumapgādes un gaisa kvalitātes uzlabošanas saistošos noteikumus. 3

8 (4). Siltumapgādi var nodrošināt, izmantojot centralizētās siltunmapgādes sistēmu vai decentralizēti, ar lokālo vai individuālo siltumapgādi. Uz centralizētās siltumapgādes bāzes var veidot arī centralizēto aukstumapgādi. (5). Centralizēto siltumapgādi veic siltumapgādes komersanti enerģijas lietotāju nodrošināšanai ar siltumenerģiju ēku un būvju apsildei, ventilācijai (vēdināšanai) un karstā ūdens sagatavošanai enerģijas lietotājiem optimālā veidā, ievērojot šā likuma, kā arī ekonomiskos, sociālos, vides aizsardzības un kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumus. (6). ). Ēku un būvju īpašniekiem, projektējot jaunbūves vai rekonstruējot esošo ēku un būvju siltumapgādes sistēmu, ir tiesības izvēlēties izdevīgāko siltumapgādes veidu, ievērojot Ēku energoefektivitātes likuma 5.panta prasības. (7). Kārtību, kādā siltumapgādes komersanti piegādā un enerģijas lietotāji lieto siltumenerģiju, un gadījumus, kādos siltumapgādes komersants var pārtraukt siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu atsevišķiem enerģijas lietotājiem, nosaka Ministru kabinets. (8). Siltumapgādes komersantu licencēšanu un reģistrāciju, kā arī siltumenerģijas tarifu noteikšanu veic regulators likumā Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem noteiktā kārtībā. 5.pants. Reģionālās siltumapgādes attīstības noteikumi. (1). Risinot pašvaldības teritoriju siltumapgādi, kā galveno siltumapgādes veidu teritorijās ar blīvu apbūvi vai lieliem siltumenerģijas patērētājiem pieņem centralizēto siltumapgādi. (2). Pašvaldības veicina pakāpenisku blīvas esošās apbūves pieslēgšanu centralizētai siltumapgādes sistēmai. (3). Centralizētas siltumapgādes galvenie siltuma avoti ir augsti efektīvas koģenerācijas stacijas. Ir pieļaujama siltumapgādes sistēmā atsevišķu ūdens sildkatlu darbība teritorijās ar zemu siltuma slodzi ( 5 MW), kā arī galotņu slodžu segšanai ierobežotu laika periodu, kas nepārsniedz 1500 stundas gadā. (4).Koģenerācijas staciju pamatdarbība kondensācijas režīmā nav pieļaujama. Kondensācijas režīmā ierobežotu laika periodu var strādāt bāzes termoelektrostacijas, ja tas nepieciešams valsts elektroapgādes stabilizēšanai. Šādas termoelektrostacijas tiek aprīkotas ar siltuma akumulācijas iekārtām kondensatorā atgūtā siltuma uzkrāšanai. (5). Siltumenerģijas pārvades tīklus veido, ievērojot iespējas samazināt siltumenerģijas zudumus tīklos līdz 2-3% no pārvadāmās siltumenerģijas apjoma. Zemākais pieļaujamais temperatūras grafiks tīklos Latvijas klimatiskajā zonā ir 70/30 ºC. (6). Siltumenerģijas pārvades tīkli ir brīvi pieejami pieslēgumiem ar iespēju nodot tīklos no sekundārajiem enerģijas avotiem atgūto siltumu vai atjaunojamo energoresursu iekārtām, kas strādā bez kurināmā sadedzināšanas, pārpalikuma enerģijas nodošanai tīklos siltumenerģijas veidā. (7). Siltumapgādes operators sadarbībā ar galvenajiem reģiona siltumapgādes komersantiem veido reģionam pietiekoša apjoma siltuma akumulācijas jaudas liekā siltuma uzkrāšanai. 4

9 6.pants. Siltumapgādes attīstības reģionālā plānošana. (1). Lielo pilsētu siltumapgādes plānošanas pamatdokuments ir pilsētas siltumapgādes attīstības koncepcija gadu periodam, kas ņem vērā aktuālās valsts un Eiropas enerģētikas attīstības politikas nostādnes. (2). Konkretizēts siltumapgādes plānošanas dokuments 5-7 gadu periodam ir pilsētas vai citas pašvaldības ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns, ko sagatavo, ņemot vērā Pilsētu mēru pakta vai Viedo pilsētu un pašvaldību sadarbības ietvaros izstrādātās vadlīnijas, vai vadlīnijas, ko izstrādājusi un apstiprinājusi Ekonomikas ministrija. (3). Izstrādājot siltumapgādes attīstības koncepciju un pilsētas vai citas pašvaldības ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu, nodrošina tā savstarpēju saskaņotību ar citiem pilsētas vai pašvaldības attīstības stratēģiskajiem dokumentiem un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī sabiedrības iesaisti dokumentu izstrādē un apspriešanā. (4). Pašvaldības, plānojot siltumapgādes attīstību, veicina daudzdzīvokļu ēku ar izjauktu centralizēto siltumapgādi apkures sistēmas sakārtošanu un centralizētās siltumapgādes atjaunošanu dzīvokļiem ar atslēgtu apkuri. (5). Izstrādājot siltumapgādes attīstības koncepciju un pilsētas vai citas pašvaldības ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu ņem vērā iespēju maksimāli izmantot vietējos energoresursus. 7.pants. Siltum/aukstumapgādes jaunu projektu apstiprināšanas kārtība pašvaldībā. (1). Lēmumu par valsts stratēģiskas nozīmes siltumenerģijas avotu attīstību, pēc saskaņošanas ar attiecīgo pašvaldību, pieņem Ministru kabinets. (2). Jaunu siltum/aukstumagādes projektu attīstību paredz un tehniski ekonomiski pamato pilsētas siltumapgādes attīstības koncepcijā vai pašvaldības ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā, ko apstiprina pašvaldības dome. Būvatļaujas projektu attīstībai drīkst izdot tikai šādiem objektiem. (3) Lēmumu par atsevišķu siltumenerģijas avotu būvniecību, kas darbojas ar kurināmā sadedzināšanu un kura jauda ir 1 MW vai lielāka, izņēmuma kārtā, ja objekts nav ticis iekļauts 2.punktā minētajos attīstības plānošanas dokumentos, pieņem pašvaldības dome pēc attiecīga tehniski ekonomiskā pamatojuma, ja valsts reģionālā vides pārvalde ir izdevusi pozitīvu vērtējumu par to, ka jaunais siltumenerģijas avots, ņemot vērā esošo vides piesārņojumu, neizsauks piesārņojuma palielinājumu virs pieļaujamiem normatīviem un ir veikta objekta sabiedriskā apspriešana ar pozitīvu rezultātu. (4). Lēmumu par apkures iekārtu uzstādīšanu un renovāciju vai kurināmā veida maiņu iekārtām ēkās un būvēs ar jaudu līdz 250 kw pieņem pašvaldībā izveidota un domes apstiprināta siltumapgādes komisija. Siltumapgādes komisija savā darbībā vadās pēc šā likuma un pašvaldības izdotajiem siltumapgādes un gaisa kvalitātes uzlabošanas saistošajiem noteikumiem. 5

10 8.pants. Energopārvaldības sistēma pašvaldībā. (1). Energopārvaldības sistēmai pašvaldībā ir divas atšķirīgas funkcijas, kas aptver: 1) šajā likumā noteikto energoapgādes organizēšanu un vadību savā administratīvajā teritorijā, 2) energopatēriņa vadības ieviešanu savās iestādēs un uzņēmumos. (2). Energopatēriņa vadības ieviešana savās iestādēs un uzņēmumos pašvaldībā notiek atbilstoši energopārvaldības standartam LVS EN ISO 50001:2012 Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi vai sertificētai energopārvaldības sistēmai kārtībā, ko nosaka ar Ministru kabineta noteikumiem. (3). Energoapgādes organizēšanai un vadībai savā administratīvajā teritorijā pašvaldība izstrādā ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu, kas nosaka enerģētikas attīstības un energoefektivitātes mērķus, kā arī pasākumus šo mērķu sasniegšanai, tostarp rīcības plāna ieviešanai veido nepieciešamo energopārvaldības sistēmu. (4). Energopārvaldības sistēmu veido par rīcības plāna izstrādi un ieviešanu domes nozīmētā atbildīgā pašvaldības iestāde, kuras sastāvā darbojas viens vai vairāki energospeciālisti, kas regulāri seko rīcības plāna izpildes gaitai un organizē tās pasākumus. Pie atbildīgās iestādes ar pašvaldības domes lēmumu energopārvaldības sistēmā izveido: 1) rīcības plāna ieviešanas vadības grupu, kurā iekļauj un sabiedriskā kārtā darbojas reģiona energopiegādātāju un servisa uzņēmumu pārstāvji, kas nodrošina nepārtrauktu saiti ar rīcības plāna izpildes procesu; 2) energoapgādes ekspertu konsultatīvo padomi vismaz 3 tās locekļu sastāvā, ko veido pieaicināti zinātnieki vai pieredzes bagāti enerģētikas eksperti un kas nodrošina pieņemto energoapgādes pasākumu tehnisko kvalitāti. (5). Par rīcības plāna izstrādi un ieviešanu nozīmētā atbildīgā pašvaldības iestāde sadarbībā ar pārējiem energopārvaldības sistēmas locekļiem regulāri (reizi gadā vai reizi divos gados) sagatavo ziņojumu par rīcības plāna izpildes gaitu, tostarp noskaidro un analizē šķēršļus, kas kavē tā izpildi un organizē šo šķēršļu novēršanu. Ziņojumu apstiprina pašvaldības dome. 3.nodaļa.. Fosilie, vietējie un atjaunojamie energoresursi. 6

11 Fosilie energoresursi, to pielietojums. Vietējie un atjaunojamie energoresursi centralizētai siltumapgādei. Vietējie un atjaunojamie energoresursi decentralizētai siltumapgādei.. Siltumapgādes kombinētās sistēmas. IV. Centralizētā siltuma un aukstuma apgāde. Siltumenerģijas un aukstuma ražošana. Siltumenerģijas atgūšana no tehnoloģiskiem procesiem Siltumapgādes operators, tā pienākumi un tiesības. Siltumenerģijas pārvade un akumulācija. Siltumenerģijas patēriņa uzskaite un regulēšana. V. Decentralizētās siltumapgādes reglamentācija. Ražošanas iekārtas un enerģijas uzskaite. Iekārtu uzstādīšanas un renovācijas kārtība. Pieslēgumi centralizētai siltumapgādes sistēmai ar reversīvo uzskaiti. VI. Centralizētās siltumapgādes cenu un tarifa noteikšanas kārtība. VII. Atgūtā siltuma cenas noteikšana un norēķinu sistēma. VIII. Siltumapgādes organizēšana enerģētiskās krīzes apstākļos. IX. Pārejas noteikumi. 7

12 LSUA viedoklis par uz REEKP sēdei sagatavoto Siltumapgādes likumprojekta pirmajām divām nodaļām Siltumapgādes likuma projekts ( ) LSUA viedoklis Sagatavotā likuma projekta mērķi nav pilnīgi. Likuma projekts neatspoguļo ar Ministru kabineta 2016.gada 9. februāra rīkojumu atbalstītās Enerģētikas attīstības pamatnostādnes gadam punktā 1.2. noteiktos enerģētikas politikas ilgtermiņa mērķus, kas vērsti uz Latvijas ekonomikas tālāku attīstību, tās konkurēt spējas palielināšanu gan reģionā, gan pasaulē kā arī sabiedrības labklājības paaugstināšanu. MK atbalstītās enerģētikas attīstības pamatnostādnes nosaka brīvā tirgus un konkurences noteiktu energoresursu un enerģijas cenu veidošanos, kas ar šo likuma projektu tiek nepamatoti ierobežots gan administratīvā veidā, gan arī tehnoloģiskajā izpildījumā. Atsevišķas tehnoloģiskās nianses, piemēram, siltumenerģijas zudumu samazinājums siltumtīklos līdz 2-3% no pārvadītās siltumenerģijas apjoma, ir uztverams kā nopietns izaicinājums šī brīža tehnoloģijām un finansiālajām iespējām Latvijas klimatiskajos apstākļos. Tāpat nav saprotama siltuma avotu temperatūras grafika administratīva ierobežošana. Likuma projekta 2.pantā noteikto mērķu; siltumenerģijas maksimāla izstrāde koģenerācijas režīmā un atjaunojamās enerģijas iesaiste siltumapgādē, samazinot tās atkarību no fosilā kurināmā, sasniegšana, ar tālāko likuma tekstu netiek veicināta, bet tieši otrādi tiek bremzēta uzliekot papildus administratīvās barjeras, kuru robežas ir nepamatotas un apšaubāmas. M.Rubīnas skaidrojums Nevar tam piekrist. Tieši pretēji likumprojekts tieši atspoguļo minētās Pamatnostādnes. Lai par to pārliecinātos, Pamatnostādnes ir jāizlasa pilnībā. Likumprojekts nevis ierobežo zudumu samazināšanu un temperatūras grafika pielietojumu, bet tieši otrādi, to paplašina, uzrādot mērķi, ko ar šobrīd pieejamiem tehniskiem līdzekļiem ir iespējams sasniegt. Tas neizslēdz iespēju turpināt siltumapgādes sistēmu darbu ar 20-30% zudumiem un temperatūras grafiku 135/70ºC, kas nevar nodrošināt centralizētās siltumapgādes konkurētspēju, salīdzinot ar individuālo apkuri, un tādēļ patērētāji, kam vien iespējams, slēdzas nost no centralizētās siltumapgādes. Tie jānotur bieži ar varu, ieskaitot tiesvedību. Sk. Pamatnostādnes sadaļa 3.8 Inovatīvi risinājumi enerģētikas nozarē Secinājums nav pamatots, redzot tikai likumprojekta pirmās divas nodaļas, jo tas vēl nesatur regulējumu, kas sekos vēlākajās nodaļās. 1

13 Likuma projekts zināmā mērā dublē likumu par pašvaldībām, kas jau ir noteicis pašvaldību atbildību siltumapgādes jomā. Sīkāku šo pienākumu iztirzāšanu vai precizēšanu, ja tas ir nepieciešams, ieteicams iekļaut likumā Par pašvaldībām. Likuma projekta 5.panta (3) punkta traktējums neveicina vai pat apdraud Enerģētikas attīstības pamatnostādnes gadam noteikto enerģētikas politikas mērķi, kurš nosaka - ka līdz gadam atjaunojamo energoresursu īpatsvars enerģijas bruto gala patēriņa apjomā jāpalielina līdz 40%. Neatbilst patiesībai, jo likumā Par pašvaldībām noteikta tikai atbildība, nedodot pašvaldībai nekādus instrumentus šī uzdevuma veikšanai. Pašvaldības likuma uzdevums ir cits - noteikt pašvaldību procesuālo darbību. Pirmkārt, tas neapdraud 40% izpildi, jo tautsaimnieciski racionāli valstī organizējot procesus, biomasas izmantošanu var ļoti ievērojami palielināt, izmantojot termogazifikāciju un gāzes tīklus, ko īpaši lielajām pilsētām pat iesaka jaunā ES siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģija (ES TA-PROV(2016)0334), lai samazinātu pilsētas piesārņojumu - sk. 62.punktu. 5.pants, protams, ir diskutējams. 2

14 Siltumapgādes likuma projekts ( ) I nodaļa Vispārīgie noteikumi. 1.pants Likumā lietotie termini. Likumā ir lietoti šādi termini: Siltumapgādes likums Noteikts esošajās LR likumā vai MK noteikumos (atkārtojas) Komentāri/piezīmes LSUA M.Rubīnas skaidrojums 1) atjaunojamie energoresursi vēja, saules, ģeotermālā enerģija (zemes grunts un iežu slāņos un atklātos ūdens baseinos saglabātā saules enerģija, silto zemes ģeotermālo ūdeņu un zemes karsto iežu enerģija), hidroenerģija (viļņu, paisuma un bēguma, ūdens kinētiskā enerģija), aerotermālā enerģija (saules enerģija, kas saglabājas gaisā), biogāze (anaerobā fermentācijas ceļā bioķīmiskā procesā ražota gāze no organiskām vielām sadzīves, dzīvnieku izcelsmes, lauksaimniecības, pārtikas u.c. atkritumos, notekūdeņu dūņās, kā arī lauksaimniecības enerģētiskajās kultūrās - kukurūzā, zālē, cukurbietēs u.c.), sintētiskā gāze (biomasas termogazifikācijā ražota gāze), ūdeņradis, etogāze (ķīmiskā ceļā no ūdeņraža un ogļskābās gāzes ražota gāze), biomasa Enerģētikas likums I nodaļa Vispārīgie noteikumi 1.pants 1) atjaunojamie energoresursi vēja, saules, ģeotermālā, viļņu, paisuma un bēguma, ūdens enerģija, kā arī aerotermālā enerģija (siltumenerģija, kura uzkrājas gaisā), ģeotermālā enerģija (siltumenerģija, kura atrodas zem cietzemes virsmas) un hidrotermālā enerģija (siltumenerģija, kura atrodas virszemes ūdeņos), atkritumu poligonu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gāzes, biogāze un biomasa; Vai Enerģētikas likumā ir plānots mainīt termina formulējumu? Pirmkārt, Enerģētikas likumā minētais formulējums ir nepilnīgs un daļēji nepareizs. Otrkārt, Enerģētikas likums nevar palikt tā pašreizējā redakcijā, ja tiek veidots speciāls Siltumapgādes likums. No Ēnerģētikas likuma aizejot gan siltumapgādei gan gāzes apgādei, kā tas ir citās Eiropas valstīs, tagadējais Enerģētikas likums, visticamāk, saglabāsies kā Enerģētikas konsolidācijas likums, kā tas ir, piemēram, Dānijā. 3

15 (koksne, salmi, lapas. augi u.c.). 2) siltumapgāde kompleksa darbība, kas ietver siltumenerģijas apgādes plānošanu un organizēšanu noteiktā administratīvā teritorijā, energoresursu (kurināmais, atjaunojamie energoresursi) iegādi vai iekārtu izveidošanu ieguvei, pārveidi (ražošanu), uzglabāšanu (akumulāciju), pārvadi un patēriņu; 1.Formulējums nesaprotams. Burtiski lasot sanāk, ka siltumapgāde ir energoresursu pārveide (?), uzglabāšana, pārvade un patēriņš. Pareizāk būtu papildināt ar saprotamāku formulējumu siltumenerģijas ražošana, pārvade utt 2.iekārtu izveidošana ieguvei var saprast kā siltumenerģiju ražojošu iekārtu (katli, siltumsūkņi, dzinēji) izgatavošana, ko nevar attiecināt uz siltumapgādi. Siltumapgāde nav tikai centralizētā siltumapgāde, tā aptver visas darbības, tostarp saules kolektoru uzstādīšanu un siltumsūkņu uzstādīšanu pie patērētāja, kur pati siltumenerģija ir dabas produkts. Ja vārds Izveidošanu rada tādu samulsumu, tā vietā var lietot vārdu uzstādīšanu 3) koģenerācijas iekārta - iekārta vai iekārtu kopums, kas paredzēts vienlaicīgai elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai vienotā tehnoloģiskajā procesā. Koģenerācijas iekārtā neietilpst iekārtas, ko izmanto tikai siltumenerģijas ražošanai vai tikai elektroenerģijas ražošanai; Enerģētikas likums I nodaļa Vispārīgie noteikumi 1.pants 22 4 ) koģenerācijas iekārta iekārta vai iekārtu kopums, kas paredzēts vienlaicīgai elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai vienotā tehnoloģiskajā procesā. Koģenerācijas iekārtā neietilpst iekārtas, ko izmanto tikai siltumenerģijas ražošanai vai tikai elektroenerģijas ražošanai; Termins jau ir formulēts Enerģētikas likumā. Latvijā pēdējos gados pielietotā prakse, ka terminu skaidrojumi atsevišķam likumam ie jāmeklē pa visu arenerģētikai veltīto likumu saimi, ir nepieņemama, jo likumi domāti Latvijas sabiedrībai, ne tikai pašiem likumu taisītājiem, un šis fakts ir necieņa pret sabiedrības locekļiem. 4

16 4) siltuma avots - katlu māja, koģenerācijas stacija, sadedzināšanas iekārta vai atjaunojamo energoresursu iekārtas; Esošais termins ir nepilnīgs, jo neietver visus iespējamos siltuma avotu veidus, piemēram elektrokatlus, siltumsūkņus. Jēdziens atjaunojamo energoresursu iekārtas ir nepilnīgs, nav saprotams bez izskaidrojuma. Piemēram, atjaunojamo energoresursu iekārta ir koksnes šķeldotājs, bet tas nevar būt siltuma avots. Mūsu izpratnē Siltuma avots tehnoloģisku iekārtu, būvju un infrastruktūras kopums, kas paredzēts siltumenerģijas ražošanai Jūsu priekšlikums ir lielisks un ņemams vērā. 5) centralizētās siltumapgādes sistēma - siltumavotu, pārvades un sadales siltumtīklu un siltumenerģijas lietotāju kopums, kas saskaņoti ražo, pārveido, uzglabā, pārvada, sadala un patērē siltumenerģiju; 6) centralizētās aukstumapgādes sistēma uz koģenerācijas staciju bāzes veidotu aukstumavotu (triģenerācija), pārvades un sadales aukstumapgādes tīklu un dzesēšanai nepieciešamo enerģijas Enerģētikas likums I nodaļa Vispārīgie noteikumi 1.pants 4 2 ) centralizētā siltumapgādes sistēma siltumavotu, pārvades un sadales siltumtīklu un siltumenerģijas lietotāju kopums, kas saskaņoti ražo, pārveido, pārvada, sadala un patērē siltumenerģiju; Enerģētikas likums I nodaļa Vispārīgie noteikumi 1.pants 4 1 ) centralizētā aukstumapgādes sistēma aukstuma avotu, pārvades un sadales aukstumapgādes tīklu un Vai Enerģētikas likumā ir plānots mainīt termina formulējumu? Nepareizs termins - aukstumapgāde var darboties arī bez koģenerācijas staciju bāzes. Absorbcijas siltumsūkņiem ir neliels elektroenerģijas patēriņš un elektroenerģiju ražojošu iekārtu Tieši otrādi, termins ir pārņemts pilnībā. Nav lietderīgi šajā likumā apskatīt visas iespējamās aukstuma ražošanas sistēmas, jo to ir ļoti daudz un Latvijā darbojas lokāli 5

17 lietotāju kopums, kas saskaņoti ražo, pārveido, uzglabā, pārvada, sadala un patērē dzesēšanai nepieciešamo enerģiju; dzesēšanai nepieciešamās enerģijas lietotāju kopums, kas saskaņoti ražo, pārveido, pārvada, sadala un patērē dzesēšanai nepieciešamo enerģiju; uzstādīšana nav obligāts nosacījums. nevis uz siltumenerģijas, bet gan uz elektroenerģijas bāzes. Tam vai nu ir, vai ir jāveido cits regulējums. Taču centralizētā aukstumapgāde uz siltumenerģijas sistēmas bāzes (triģenerācija) gan ir principā jāatzīmē. Varbūt vēlāk nāksies vēl ko papildināt, kad Latvijā tiks uzsākta (kā šobrīd jau strādā Tartu) centralizētā aukstumapgāde, 7) decentralizētā siltumapgāde siltumapgāde, ko veido lokāli un individuāli siltuma avoti; Nesaprotami, kas ir lokāls un ar ko lokāls atšķiras no individuāla siltuma avota, jābūt precīzākam skaidrojumam. Precīzāks skaidrojums nav vajadzīgs, jo šie formulējumi ir pilnīgi un saprotami un ir no Enerģētikas likuma. Ja nepieciešams, par to sīkāk var izlasīt mācību grāmatās. 8) lokālā siltumapgāde - autonoma ražotāja, valsts vai pašvaldības iestāžu īpašumā esoša siltumapgādes sistēma, kas nodrošina siltumenerģiju paša Enerģētikas likums I nodaļa Vispārīgie noteikumi 1.pants 28) lokālā siltumapgāde autonoma ražotāja, valsts vai Nesaprotams formulējums, kas ir autonoms ražotājs, kāpēc minētais attiecas tikai uz valsts un pašvaldības īpašumu, kas ir sadales siltumtīkli, kā siltumenerģiju var Formulējums ir perfekts un ir no Enerģētikas likuma. Tas norāda, ka var būt gan autonoms ražotājs, gan iekārta valsts vai 6

18 vajadzībām un citiem enerģijas lietotājiem, kuriem siltumenerģija tiek sadalīta un piegādāta no siltumavota pa sadales siltumtīkliem vai bez tiem; pašvaldības iestāžu īpašumā esoša siltumapgādes sistēma, kas nodrošina siltumenerģiju paša vajadzībām un citiem enerģijas lietotājiem, kuriem siltumenerģija tiek sadalīta un piegādāta no siltumavota pa sadales siltumtīkliem vai bez tiem; pievadīt bez siltumtīkliem? pašvaldības īpašumā, kā tas arī ir praksē Rīgā, piemēram, dzīvojamās mājās (ir vairākas pie viena avota), skolās, bērnu dārzos, kur ir ēku kompleksi utt. Kas attiecas uz to, ka var bez siltumtīkliem, tas ir tad, ja apkures iekārta atrodas pašās ēkās, un tālāk siltums iet pa iekšējiem un blakus ēkas savienojošiem inženiertīkliem. 9) individuālā siltumapgāde atsevišķas ēkas siltumapgādes sistēma, kuras siltuma avots ir apkures iekārtas, kas apsilda visu ēku, vai apkures iekārtas, kuras izmanto atsevišķu telpu apsildīšanai ēkā; 10) energopārvaldības sistēma - saistītu procesu kopums, ar ko izveido rīcības plānu un nosaka energoefektivitātes mērķus, kā arī procedūras šo mērķu sasniegšanai; Enerģētikas likums I nodaļa Vispārīgie noteikumi 1.pants 22 2 ) individuālā siltumapgādes sistēma atsevišķas ēkas siltumapgādes sistēma, kas sastāv no apkures iekārtas, kura apsilda visu ēku, vai apkures iekārtām, kuras izmanto atsevišķu telpu apsildīšanai ēkā; Energoefektivitātes likums I nodaļa. Vispārīgie noteikumi 9) energopārvaldības sistēma saistītu procesu kopums, ar ko izveido rīcības plānu un nosaka Vai Enerģētikas likumā ir plānots mainīt termina formulējumu? Termins jau ir formulēts Energoefektivitātes likumā. Tieši otrādi, termins ir pārņemts pilnībā. Jā, un formulēts lieliski. Taču cienīsim tos, kas lietos mūsu likumu, un nekautrēsimies skaidrot 7

19 11) energoefektivitāte - energoresursu izmantošanas lietderīguma pakāpe, kas izpaužas kā galaprodukta veida, kvalitātes un kvantitātes samērs ar energoresursu patēriņu; 12) ēkas energoefektivitāte = relatīvs enerģijas daudzums, kas raksturo konkrētās ēkas apkurei, ventilācijai, dzesēšanai, apgaismojumam un karstā ūdens apgādei nepieciešamās enerģijas patēriņu ēkas tipam raksturīgos ekspluatācijas apstākļos; 13) ēkas inženiertehniskā sistēma= tehniskā aprīkojuma kopums, kas atsevišķi vai kopējā sistēmā nodrošina ēkas vai ēkas daļas apkuri, ventilāciju, dzesēšanu, apgaismojumu un karstā ūdens apgādi; 14) gandrīz nulles enerģijas ēka = paaugstinātas energoefektivitātes klases ēka, kuras energoapgādei izmanto augstas efektivitātes sistēmas; energoefektivitātes mērķus, kā arī procedūras šo mērķu sasniegšanai; Energoefektivitātes likums I nodaļa. Vispārīgie noteikumi 4) energoefektivitāte energoresursu izmantošanas lietderīguma pakāpe, kas izpaužas kā galaprodukta veida, kvalitātes un kvantitātes samērs ar energoresursu patēriņu; Ēku energoefektivitātes likums 1.pants. Likumā lietotie termini 1) ēkas energoefektivitāte relatīvs enerģijas daudzums, kas raksturo konkrētās ēkas apkurei, ventilācijai, dzesēšanai, apgaismojumam un karstā ūdens apgādei nepieciešamās enerģijas patēriņu ēkas tipam raksturīgos ekspluatācijas apstākļos; Ēku energoefektivitātes likums 1.pants. Likumā lietotie termini 3) ēkas inženiertehniskā sistēma tehniskā aprīkojuma kopums, kas atsevišķi vai kopējā sistēmā nodrošina ēkas vai ēkas daļas apkuri, ventilāciju, dzesēšanu, apgaismojumu un karstā ūdens apgādi; Ēku energoefektivitātes likums 1.pants. Likumā lietotie termini 6) gandrīz nulles enerģijas ēka paaugstinātas energoefektivitātes klases ēka, kuras energoapgādei Termins jau ir formulēts Energoefektivitātes likumā. Termins jau ir formulēts Ēku energoefektivitātes likumā. Termins jau ir formulēts Ēku energoefektivitātes likumā. Termins jau ir formulēts Ēku energoefektivitātes likumā. terminus pie šī likuma. Jā, un formulēts lieliski. Taču cienīsim tos, kas lietos mūsu likumu, un nekautrēsimies skaidrot terminus pie šī likuma. Jā, un formulēts lieliski. Taču cienīsim tos, kas lietos mūsu likumu, un nekautrēsimies skaidrot terminus pie šī likuma. Jā, un formulēts lieliski. Taču cienīsim tos, kas lietos mūsu likumu, un nekautrēsimies skaidrot terminus pie šī likuma. Jā, un formulēts lieliski. Taču cienīsim tos, kas lietos mūsu likumu, un nekautrēsimies skaidrot 8

20 15) fosilais kurināmais kurināmais dabā, kas neatjaunojas, vai arī atjaunojas nepārskatāmi ilgā laika periodā ogles, nafta un naftas produkti, degakmens un tā produkti, dabasgāze un sašķidrinātā gāze, kūdra; 16) vietējie energoresursi - Latvijā apzinātie atjaunojamie energoresursi un kurināmā krājumi, kurus var izmantot tiešai lietošanai vai siltumenerģijas iegūšanai; izmanto augstas efektivitātes sistēmas. Enerģētikas likums I nodaļa Vispārīgie noteikumi 1.pants 52) vietējie energoresursi Latvijā apzinātie atjaunojamie energoresursi un kurināmā krājumi, kurus var izmantot tiešai lietošanai vai enerģijas iegūšanai; Dabasgāze šī likuma formulējumā arī ir vietējais energoresurss, jo Latvijā ir dabasgāzes krātuve Inčukalnā, tātad kurināmā krājumi. terminus pie šī likuma. Jums taisnība, tā ir arī gāze Inčukalna gāzes krātuvē, taču tur jau nav pretrunu, mēs to tērējam atšķirīgi no citām valstīm, kam tādu uzkrājumu nav. Savukārt pazudusi no formulējuma kūdra, tādēļ ar to punktu papildināsim. 17) siltumenerģijas akumulācija siltumnesēja (ūdens) uzkrāšana ar noteiktiem parametriem tvertnēs (diennakts un nedēļas siltuma akumulatori) vai segtos liela tilpuma virszemes ūdens baseinos un ģeoloģiski piemērotās pazemes struktūrās (sezonas siltuma akumulatori); Nepareizs akumulācijas termins akumulēta tiek siltumenerģija, nevis siltumnesējs (ūdens), akumulēšanai var izmantot arī citus šķidrumus, ne tikai ūdeni. Nepiekrītu, jo siltumapgādē mēs citus akumulācijas paņēmienus neizmantojam, un šis ir siltumapgādes likumprojekts. Uzkrājam siltumenerģiju tieši karstā ūdens veidā. 9

21 18) sekundārie energoresursi energoresursi, kuri rodas jebkura veida tehnoloģiskajos procesos kā blakusprodukts, arī tehnoloģiskajā procesā neizlietotā enerģija, kas ir derīga tālākai izmantošanai; 19) siltumenerģijas atgūšana = siltumenerģijas izstrāde ar siltumapgādei nepieciešamiem parametriem, izmantojot sekundāros energoresursus; 20) licence saskaņā ar likumu izsniegta speciāla atļauja, kas nosaka siltumapgādes komersanta tiesības un pienākumu nodarboties ar energoapgādi licences darbības zonā; 21) siltumapgādes komersants - licencēts vai reģistrēts komersants, kas nodarbojas ar siltumapgādi; 22) siltumapgādes operators - siltumapgādes komersants, kas saņēmis licenci darbībai noteiktā pašvaldības teritorijā, un sniedz Enerģētikas likums I nodaļa Vispārīgie noteikumi 1.pants 42) sekundārie energoresursi energoresursi, kuri rodas jebkura veida tehnoloģiskajos procesos kā blakusprodukts, arī tehnoloģiskajā procesā neizlietotā enerģija, kas ir derīga tālākai izmantošanai; Enerģētikas likums I nodaļa Vispārīgie noteikumi 1.pants 25) licence saskaņā ar likumu izsniegta speciāla atļauja, kas nosaka energoapgādes komersanta tiesības un pienākumu nodarboties ar energoapgādi licences darbības zonā; Enerģētikas likums I nodaļa Vispārīgie noteikumi 1.pants 9) energoapgādes komersants licencēts vai reģistrēts komersants, kas nodarbojas ar energoapgādi; Enerģētikas likums I nodaļa Vispārīgie noteikumi 1.pants 45) sistēmas operators. Termins jau ir formulēts Enerģētikas likumā. Vai Enerģētikas likumā ir plānots mainīt termina formulējumu? Vai Enerģētikas likumā ir plānots mainīt termina formulējumu? Vai Enerģētikas likumā ir plānots mainīt termina formulējumu? Jā, un formulēts lieliski. Taču cienīsim tos, kas lietos mūsu likumu, un nekautrēsimies skaidrot terminus pie šī likuma. Nē, taču mūsu likums ir tieši siltumapgādei, ko arī ievērosim. Nē, taču mūsu likums ir tieši siltumapgādei, ko arī ievērosim. Nē, taču mūsu likums ir tieši siltumapgādei, ko arī ievērosim. 10

22 siltumenerģijas pārvades un sadales pakalpojumus; 23) viedais komercuzskaites mēraparāts (mēraparātu sistēma) - elektroniska ierīce (elektroniska sistēma), ar ko var mērīt un monitorēt enerģijas patēriņu, kā arī pārraidīt un saņemt datus, izmantojot elektronisko saziņu. 24) reversīvā siltumenerģijas uzskaite komercuzskaites mēraparāts (mēraparātu sistēma), kas uzskaita siltuma daudzumu plūsmai tiešā un pretējā virzienā; 25) regulators sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestāde, kas izveidota un darbojas saskaņā ar likumu Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. energoapgādes komersants, kas sniedz enerģijas pārvades vai sadales, dabasgāzes uzglabāšanas vai sašķidrinātās dabasgāzes pakalpojumus; Energoefektivitātes likums I nodaļa. Vispārīgie noteikumi 13) viedais komercuzskaites mēraparāts (mēraparātu sistēma) elektroniska ierīce (elektroniska sistēma), ar ko var mērīt un monitorēt enerģijas patēriņu, kā arī pārraidīt un saņemt datus, izmantojot elektronisko saziņu. Termins jau ir formulēts Energoefektivitātes likumā.. Jā, un formulēts lieliski. Taču cienīsim tos, kas lietos mūsu likumu, un nekautrēsimies skaidrot terminus pie šī likuma. 2.pants. Likuma mērķis. Likuma mērķis ir veicināt sociāli atbildīgas, ilgtspējīgas un ekonomiskas siltumapgādes attīstību, kas vērsta uz siltumenerģijas maksimālu izstrādi koģenerācijas režīmā, siltumenerģijas potenciāla maksimālu izmantošanu un Nepiekrītam mērķiem, jo: 1)koģenerācijas maksimāla izmantošana ne vienmēr ir ekonomiski pamatota, ņemot vērā novērojamo elektroenerģijas biržas cenu pazemināšanos; Likuma mērķa formulējums ir precizējams, tagad ievērojot arī jaunā ES siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģija mērķu formulē- 11

23 siltuma akumulāciju, atjaunojamās enerģijas iesaisti siltumapgādē, samazinot tās atkarību no fosilā kurināmā kā arī ievērojot vides aizsardzības prasības. 2) siltumenerģijas potenciāla maksimālu izmantošanu pilnīgi nesaprotams jēdziens; 3) siltuma akumulācija ir ekonomiski pamatota tikai atsevišķos gadījumos, kas ir nosakāms veicot tehniski ekonomiskus aprēķinus, to nevar izvirzīt kā mērķi; 4) atjaunojamās enerģijas iesaisti siltumapgādē, samazinot tās atkarību no fosilā kurināmā nesaprotami kā atjaunojamā enerģija ir atkarīga no fosilā kurināmā. jumus, taču 1) koģerācijas maksimāla izmantošana nenozīmē darbību tikai koģenerācijas režīmā, kas nav iespējams (mazās katlu mājas, galotņu slodžu segšana utt.) 2) siltumenerģijas potenciāla maksimālas izmantošanas vietā tiešām saprotamāk būs lietot sekundāro energoresursu maksimālu izmantošanu 3) to, ka siltuma akumulācija ir turpmāk nepieciešama, norāda ne tikai Pamatnostādnes (sk. sadaļa 3.8 Inovatīvi risinājumi enerģētikas nozarē ), bet arī jaunā ES siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģija (sk. 11. un 27.punktu) 12

24 3.pants. Likuma reglamentācijas joma. Likums nosaka: 1) valsts regulējumu siltumapgādes jomā; 2) reģionālās siltumapgādes attīstības noteikumus; 3) siltumapgādes organizēšanas kārtību pašvaldībā; 3) jaunu siltumapgādes projektu apstiprināšanas kārtību pašvaldībā; 4) energopārvaldības sistēmas veidošanu pašvaldībā; 5) kārtību fosilo, vietējo un atjaunojamo energoresursu izmantošanai; 6) centralizētās siltumapgādes ražošanas, pārvades un akumulācijas noteikumus; 7) aukstumapgādes attīstību uz siltumapgādes bāzes; 8) siltumenerģijas atgūšanu no tehnoloģiskiem procesiem izmantošanai siltumapgādē; 9) siltumapgādes operatora pienākumus un tiesības; 10) siltumenerģijas patēriņa uzskaites un regulēšanas kārtību; 11) iekārtu uzstādīšanas un renovācijas kārtību decentralizētā siltumapgādē; 12) ražošanas iekārtu un enerģijas 13

25 uzskaites kārtību decentralizētā siltumapgādē; 13) decentralizētās siltumapgādes objektu pieslēgšanas kārtību centralizētai siltumapgādei ar reversīvo siltumenerģijas uzskaiti; 14) centralizētās siltumapgādes cenu un tarifa noteikšanas kārtību; 15) atgūtā siltuma (sekundārās siltumenerģijas) cenas noteikšanas kārtību un norēķinu sistēmas ieviešanu; 16) siltumapgādes organizēšanas kārtību enerģētiskās krīzes apstākļos. 2.nodaļa. Siltumapgādes organizācija un energopārvaldība. 4.pants. Valsts regulējums siltumapgādes jomā. (1). Siltumenerģētika ir sociāli jūtīga valsts tautasaimniecības politikas sastāvdaļa, kuras vietējo organizēšanu un vadību savas administratīvās teritorijas ietvaros valsts ar likuma Par pašvaldībām 15.pantu ir deleģējusi pašvaldībām, kas darbojas šī likuma un citu ar enerģētiku un vides aizsardzību saistīto likumu un Ministru kabineta noteikumu ietvaros. (2). Valsts sekmē pašvaldību iesaisti brīvprātīgajās iniciatīvās Eiropā ilgtspējīgas un energoapgādes drošumu paaugstinošas Šāds punkta formulējums iekļaujams likuma anotācijā, nevis likumā. Tā nevar - tas ir likuma pamats, jo siltumapgādi Latvijā saskaņā ar valdības lēmumu kopš 1992./93.gada organizē un vada pašvaldības. Formulējums daļēji ņemts no Pamatnostādnēm. 14

26 energoapgādes attīstībai (Pilsētu mēru pakts, Viedo pilsētu un pašvaldību sadarbība u.c.) un inovatīvas tehnikas un tehnoloģiju ieviešanai savās teritorijās. (3). Pašvaldības var 1.punktā noteikto funkciju nodrošināšanai, energoefektivitātes veicināšanai un gaisa piesārņojuma ierobežošanai no apkures iekārtām savā administratīvajā teritorijā izdot siltumapgādes un gaisa kvalitātes uzlabošanas saistošos noteikumus. (4). Siltumapgādi var nodrošināt, izmantojot centralizētās siltunmapgādes sistēmu vai decentralizēti, ar lokālo vai individuālo siltumapgādi. Uz centralizētās siltumapgādes bāzes var veidot arī centralizēto aukstumapgādi. (5). Centralizēto siltumapgādi veic siltumapgādes komersanti enerģijas lietotāju nodrošināšanai ar siltumenerģiju ēku un būvju apsildei, ventilācijai (vēdināšanai) un karstā ūdens sagatavošanai enerģijas lietotājiem optimālā veidā, ievērojot šī likuma, kā arī ekonomiskos, sociālos, vides aizsardzības un kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumus. (6). ). Ēku un būvju īpašniekiem, projektējot jaunbūves vai rekonstruējot Šāds formulējums neder, jo ierobežo siltumenerģijas izmantošanas veidus (apkure, vēdināšana, karstais ūdens). Siltumenerģija var tikt izmantota arī tehnoloģiskiem mērķiem. Kas ir optimāls veids? Šādas vispārīgas frāzes likumos nelieto. Šis ir perfekts formulējums, kas pārņemts no Enerģētikas likuma (sk.43.panta 1.punkta 1.daļas.). Līdz šim tas ir bijis saprotams un izpildāms, tāds paliks arī turpmāk. 15

27 esošo ēku un būvju siltumapgādes sistēmu, ir tiesības izvēlēties izdevīgāko siltumapgādes veidu, ievērojot Ēku energoefektivitātes likuma 5.panta prasības. (7). Kārtību, kādā siltumapgādes komersanti piegādā un enerģijas lietotāji lieto siltumenerģiju, un gadījumus, kādos siltumapgādes komersants var pārtraukt siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu atsevišķiem enerģijas lietotājiem, nosaka Ministru kabinets. (8). Siltumapgādes komersantu licencēšanu un reģistrāciju, kā arī siltumenerģijas tarifu noteikšanu veic regulators likumā Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem noteiktā kārtībā. 5.pants. Reģionālās siltumapgādes attīstības noteikumi (1). Risinot pašvaldības teritoriju siltumapgādi, kā galveno siltumapgādes veidu teritorijās ar blīvu apbūvi vai lieliem siltumenerģijas patērētājiem pieņem centralizēto siltumapgādi. (2). Pašvaldības veicina pakāpenisku blīvas esošās apbūves pieslēgšanu centralizētai siltumapgādes sistēmai. (3). Centralizētas siltumapgādes galvenie siltuma avoti ir augsti Esošajā elektroenerģijas tirgus situācijā pie esošajām Elektroenerģijas tirgus situācija ir mainīgs 16

28 efektīvas koģenerācijas stacijas. Ir pieļaujama siltumapgādes sistēmā atsevišķu ūdens sildkatlu darbība teritorijās ar zemu siltuma slodzi ( 5 MW), kā arī galotņu slodžu segšanai ierobežotu laika periodu, kas nepārsniedz 1500 stundas gadā. (4).Koģenerācijas staciju pamatdarbība kondensācijas režīmā nav pieļaujama. Kondensācijas režīmā ierobežotu laika periodu var strādāt bāzes termoelektrostacijas, ja tas nepieciešams valsts elektroapgādes stabilizēšanai. Šādas termoelektrostacijas tiek aprīkotas ar siltuma akumulācijas iekārtām kondensatorā atgūtā siltuma uzkrāšanai. elektroenerģijas biržas cenām koģenerācijas stacijas nav ekonomiski izdevīgākais siltumapgādes veids. Var piekrist tikai principam izvēlēties ilgtermiņā ekonomiski izdevīgāko siltumenerģijas ražošanas veidu, ņemot vērā arī siltumapgādes drošības nosacījumus (kurināmā diversifikācija). Neprecīzi formulējumi siltuma slodze vai domāta siltumslodze pie aprēķina temperatūras, ziemas vidējās temperatūras vai tml, kas ir galotņu slodzes? 1. teikums pretrunā ar turpinājumu, kas ir bāzes termoelektrostacijas, kas ir valsts elektroapgādes stabilizēšana. Kāpēc koģenerācijas stacija nevar strādāt kondensācijas režīmā, kad tas ir ekonomiski pamatoti gadījumos, kad krasi pieaug elektroenerģijas cena biržā. Siltumakumulēšana ir attaisnojama tikai, ja tā ir ekonomiski izdevīga, ar likumu to uzspiest ir nesaimnieciski. lielums, kur biržas cenai ikreiz nevar pielīdzināt iespēju veidot vai neveidot koģenerāciju. Koģenerācija dod 30-40% kurināmā ietaupījumu (liels finansiāls ieguvums tautsaimniecībai), kas ir ļoti nopietns arguments, lai to neignorētu Latvijā, tāpat, kā citur tas ir ievērots gan Eiropā, gan pasaulē. Par šo punktu varam diskutēt, taču esmu ar mieru pierādīt tā pamatotību. Elektroenerģijas tirgus izmaiņas nevar būt attaisnojums koģenerācijas staciju darbībai kondensācijas režīmā, izmetot siltumu, kam ir liela finansiālā vērtība, apkārtējā vidē, jo darbības iemesls ir tikai komersanta nepamatota vēlēšanās nopelnīt uz OIK rēķina. Tautsaimniecībai tas rada tikai zaudējumus. Nesaimnieciska darbība ir nevis neizmantotā siltuma 17

29 (5). Siltumenerģijas pārvades tīklus veido, ievērojot iespējas samazināt siltumenerģijas zudumus tīklos līdz 2-3% no pārvadāmās siltumenerģijas apjoma. Zemākais pieļaujamais temperatūras grafiks tīklos Latvijas klimatiskajā zonā ir 70/30 ºC. Kāpēc jāierobežo pieļaujamās temperatūras grafiks? akumulācija, bet gan tā izmešana apkārtējā vidē, nodarot tautsaimniecībai jūtamus zaudējumus. Bāzes termoelektrostacijas nosaka valsts no elektroenerģijas parametru nodrošināšanas un drošuma apsvērumiem. Tās nav pa visu valsti izkaisītās mazas jaudas koģenerācijas stacijas. Likumprojekts nevis ierobežo zudumu samazināšanu un temperatūras grafika pielietojumu, bet tieši otrādi, to paplašina, uzrādot mērķi, ko ar šobrīd pieejamiem tehniskiem līdzekļiem ir iespējams sasniegt. Tas neizslēdz iespēju turpināt siltumapgādes sistēmu darbību ar 20-30% zudumiem un temperatūras grafiku 135/70ºC, kas nevar nodrošināt centralizētās siltumapgādes konkurētspēju, salīdzinot 18

30 ar individuālo apkuri, un tādēļ patērētāji, kam vien iespējams, slēdzas nost no centralizētās siltumapgādes. Tie jānotur bieži ar varu, ieskaitot tiesvedību. Sk. Pamatnostādnes sadaļa 3.8 Inovatīvi risinājumi enerģētikas nozarē (6). Siltumenerģijas pārvades tīkli ir brīvi pieejami pieslēgumiem ar iespēju nodot tīklos no sekundārajiem enerģijas avotiem atgūto siltumu vai atjaunojamo energoresursu iekārtām, kas strādā bez kurināmā sadedzināšanas, pārpalikuma enerģijas nodošanai tīklos siltumenerģijas veidā. (7). Siltumapgādes operators sadarbībā ar galvenajiem reģiona siltumapgādes komersantiem veido reģionam pietiekoša apjoma siltuma akumulācijas jaudas liekā siltuma uzkrāšanai. Siltumakumulēšana ir attaisnojama tikai, ja tā ir ekonomiski izdevīga, ar likumu to uzspiest ir nesaimnieciski. Nesaimnieciska darbība ir nevis neizmantotā siltuma akumulācija, bet gan tā izmešana apkārtējā vidē, nodarot tautsaimniecībai jūtamus zaudējumus. 19

31 6.pants. Siltumapgādes attīstības reģionālā plānošana. (1). Lielo pilsētu siltumapgādes Ministru kabineta rīkojums Nr. 129 plānošanas pamatdokuments ir Rīgā gada 9. februārī (prot. Nr. 6 pilsētas siltumapgādes attīstības 42. ) koncepcija gadu periodam, kas Par Enerģētikas attīstības ņem vērā aktuālās valsts un Eiropas pamatnostādnēm Gadam enerģētikas attīstības politikas SATURS Ievads nostādnes. 1. Enerģētikas politikas mērķi (2). Konkretizēts siltumapgādes 1.1. ES enerģētikas politikas mērķi 1.2. Latvijas enerģētikas politikas ilgtermiņa mērķi plānošanas dokuments 5-7 gadu 1.3. Sasniedzamie politikas rezultāti un to rezultatīvie periodam ir pilsētas vai pašvaldības radītāji ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns, 2. Enerģētikas politikas pamatprincipi 3. Enerģētikas sektora vispārējs raksturojums un ko sagatavo, ņemot vērā Pilsētu attīstības tendences mēru pakta vai Viedo pilsētu un 3.1. Primārie energoresursi pašvaldību sadarbības ietvaros Atjaunojamie energoresursi Fosilie energoresursi izstrādātās vadlīnijas, vai vadlīnijas, Citi energoresursi ko izstrādājusi un apstiprinājusi 3.2. Iekšējā enerģijas tirgus izveide Elektroenerģijas tirgus Ekonomikas ministrija Dabasgāzes tirgus (3). Izstrādājot siltumapgādes 3.3. Enerģijas infrastruktūra attīstības koncepciju un pilsētas vai Elektroenerģijas infrastruktūra Dabasgāzes infrastruktūra pašvaldības ilgtspējīgas enerģētikas Transporta uzlādes/uzpildes infrastruktūra rīcības plānu, nodrošina tā 3.4. Siltumapgāde savstarpēju saskaņotību ar citiem 3.5. Atjaunojamie energoresursi 3.6. Energoefektivitāte pilsētas vai pašvaldības attīstības 3.7. Krīzes situācijas pārvaldība stratēģiskajiem dokumentiem un 3.8. Inovatīvi risinājumi enerģētikas nozarē atbilstību vides aizsardzības 3.9. Starptautiskās un reģionālās sadarbības stiprināšana prasībām, kā arī sabiedrības iesaisti 4. SVID analīze dokumentu izstrādē un apspriešanā Elektroenerģija 4.2. Dabasgāze (4). Pašvaldības, plānojot 4.3. Siltumapgāde Panta normas ir definētas ar MK rīkojumu Nr.129 Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm gadam. Tie ir dažāda līmeņa dokumenti, kas pēc savām nostādnēm enerģētikā ir savstarpēji saskaņoti. Līdz šim koncepcija ir no 1997.gada regulāri izstrādāta Rīgai, no 2007.gada Liepājai (to izstrādāja Rīgas enerģētikas aģentūra). Ir arī dažām citām, bet ne visām lielajām pilsētām. Prakse rāda, ka tur, kur ir koncepcija un to ievēro, normāli attīstās arī siltumapgāde. Koncepcijas izstrādi noteica arī iepriekšējās valsts Pamatnostādnes. Kas attiecas uz Pilsētas vai pašvaldības ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu, tas ietver ne tikai siltumapgādi, bet arī elektroapgādi un gāzes apgādi, tostarp aptver arī visu patērētāju 20

32 siltumapgādes attīstību, veicina daudzdzīvokļu ēku ar izjauktu centralizēto siltumapgādi apkures sistēmas sakārtošanu un centralizētās siltumapgādes atjaunošanu dzīvokļiem ar atslēgtu apkuri. (5). Izstrādājot siltumapgādes attīstības koncepciju un pilsētas vai pašvaldības ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu ņem vērā iespēju maksimāli izmantot vietējos energoresursus Energoefektivitāte 4.5. Būtiskākās risināmās problēmas 5. Turpmākās rīcības plānojums 6.Politikas ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem sektoru, ieskaitot transportu un pilsētas apgaismojumu. Savukārt, kas attiecas uz viedo pilsētu rīcības plāniem, tie bez jau minētā atspoguļo arī Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomu un pilsētu viedās infrastruktūras plānošanas jautājumus. Attiecīgās pilsētas rīcības plānu izstrādes metodikas ir pieejamas internetā (angļu val.) tās tiek sagatavotas arī angļu val. un iesniegtas ES attiecīgās institūcijās, kas vada Pilsētas mēru pakta un Viedo pilsētu un pašvaldību sadarbības aktivitātes. Atgādināsim sev, ka 20 Latvijas pilsētas un pašvaldības (novadi) ir parakstījušas Pilsētu mēru paktu, kam šāda ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna izstrāde ir obligāta. 21

33 7.pants. Siltum/aukstumapgādes jaunu projektu apstiprināšanas kārtība pašvaldībā. (1). Lēmumu par valsts stratēģiskas. Nav šāda termina Valsts nozīmes siltumenerģijas avotu stratēģiskas nozīmes attīstību, pēc saskaņošanas ar siltumenerģijas avoti, ar ko attiecīgo pašvaldību, pieņem Ministru siltumenerģijas avots kabinets. atšķiras no siltuma avota. (2). Jaunu siltum/aukstumagādes projektu attīstību paredz un tehniski ekonomiski pamato pilsētas siltumapgādes attīstības koncepcijā vai pašvaldības ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā, ko apstiprina pašvaldības dome. Būvatļaujas projektu attīstībai drīkst izdot tikai šādiem objektiem. Pašlaik mums šādu objektu nav. Savulaik tika nopietni diskutēts par ogļu koģenerācijas staciju Liepājā. Taču tāds objekts varētu rasties nākotnē, strauji attīstoties jauniem enerģijas veidiem un tehnoloģijām. 3) Lēmumu par atsevišķu siltumenerģijas avotu būvniecību, kas darbojas ar kurināmā sadedzināšanu un kura jauda ir 1 MW vai lielāka, izņēmuma kārtā, ja objekts nav ticis iekļauts 2.punktā minētajos attīstības plānošanas dokumentos, pieņem 22

34 pašvaldības dome pēc attiecīga tehniski ekonomiskā pamatojuma, ja valsts reģionālā vides pārvalde ir izdevusi pozitīvu vērtējumu par to, ka jaunais siltumenerģijas avots, ņemot vērā esošo vides piesārņojumu, neizsauks piesārņojuma palielinājumu virs pieļaujamiem normatīviem un ir veikta objekta sabiedriskā apspriešana ar pozitīvu rezultāt (4). Lēmumu par apkures iekārtu uzstādīšanu un renovāciju vai kurināmā veida maiņu iekārtām ēkās un būvēs ar jaudu līdz 250 kw pieņem pašvaldībā izveidota un domes apstiprināta siltumapgādes komisija. Siltumapgādes komisija savā darbībā vadās pēc šā likuma un pašvaldības izdotajiem siltumapgādes un gaisa kvalitātes uzlabošanas saistošaajiem noteikumiem. 8.pants. Energopārvaldības sistēma pašvaldībā. (1). Energopārvaldības sistēmai Energoefektivitātes likums pašvaldībā ir divas atšķirīgas funkcijas, II nodaļa. Energoefektivitātes kas aptver: politikas plānošana un uzraudzība Kas notiek ar katliem virs 250kW un zem 1MW? Kas ir apkures iekārtas? Kāpēc tikai apkures? Kāpēc ēkas un būves ir pretnostatītas, jo ēka arī ir būve. Vēl jāsecina, ja apkures iekārta ir ārpus būves vai ēkas, uz to likums neattiecas Panta normas ir definētas Energoefektivitātes likumā. Iebilde pamatota, un tiks ņemta vērā attiecībā uz jaudu (līdz 0,99 MW). Ēkas un būves tas atbilst Enerģētikas likuma formulējumiem, kur viss līdz šim bija saprotams. Apkures (nevis apsildes) iekārta ir saprotams jēdziens un neprasa speciālu paskaidrojumu. Tās var būt ne tikai sadedzināšanas iekārtas, bet arī elektrokatli utt. Energoefektivitātes likums diemžel, definē tikai pašvaldības energopār- 23

35 1) šajā likumā noteikto energoapgādes organizēšanu un vadību savā administratīvajā teritorijā, 2) energopatēriņa vadības ieviešanu savās iestādēs un uzņēmumos. (2). Energopatēriņa vadības ieviešana savās iestādēs un uzņēmumos pašvaldībā notiek atbilstoši energopārvaldības standartam LVS EN ISO 50001:2012 Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi vai sertificētai energopārvaldības sistēmai kārtībā, ko nosaka ar Ministru kabineta noteikumiem. (3). Energoapgādes organizēšanai un vadībai savā administratīvajā teritorijā pašvaldība izstrādā ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu, kas nosaka enerģētikas attīstības un energoefektivitātes mērķus, kā arī pasākumus šo mērķu sasniegšanai, tostarp rīcības plāna ieviešanai veido nepieciešamo energopārvaldības sistēmu. (4). Energopārvaldības sistēmu veido par rīcības plāna izstrādi un ieviešanu nozīmētā atbildīgā pašvaldības iestāde, kuras sastāvā darbojas viens valsts un pašvaldību sektorā 4.pants. Atbildīgās ministrijas uzdevumi (1) Par enerģētikas politikas īstenošanu ir atbildīga Ekonomikas ministrija (turpmāk atbildīgā ministrija). (2) Atbildīgā ministrija izstrādā valsts energoefektivitātes rīcības plānu valsts energoefektivitātes mērķu sasniegšanai. (3) Atbildīgā ministrija nosaka enerģijas galapatēriņa ietaupījuma mērķi un izstrādā energoefektivitātes politikas pasākumu plānu tā sasniegšanai. Plānā paredz pasākumu ieviešanas termiņus, atbildīgās institūcijas un finansējuma avotus, kā arī nosaka aprēķināto ikgadējo enerģijas galapatēriņa ietaupījumu. (4) Atbildīgā ministrija apkopo visu tās rīcībā esošo informāciju par īstenotajiem energoefektivitātes politikas pasākumiem un to rezultātā iegūto enerģijas ietaupījumu un, pamatojoties uz šo informāciju, analizē valsts energoefektivitātes rīcības plāna izpildes un energoefektivitātes mērķu sasniegšanas gaitu. (5) Ik gadu līdz 30.aprīlim atbildīgā valdības sistēmas pirmo funkciju, kas uzrādīta 1.punkta 1.apakšpunktā. To pierāda uz Energoefektivitātes likuma pamata izstrādāto MK noteikumu Energoefektivitātes monitorings un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi (VSS-515) anotācija, kurā rakstīts: Saskaņā ar Likuma 5. panta otro daļu Republikas pilsētu pašvaldībām ir jāievieš sertificētā energopārvaldības sistēma, bet novadu pašvaldībām, kuru teritorijas attīstības līmeņa indekss ir 0.5 vai lielāks un iedzīvotājus skaits ir vai lielāks, saskaņā ar Likuma 5. panta trešo daļu jāievieš energopārvaldības sistēma. Praksē energopārvaldības ieviešanā pašvaldībās nozīmē to ieviešanu pašvaldības iestādēs. Likums neparedz pašvaldībām nekādus ierobežojumus attiecībā uz 24

36 vai vairāki energospeciālisti, kas regulāri seko rīcības plāna izpildes gaitai un organizē tās pasākumus. Pie atbildīgās iestādes ar pašvaldības domes lēmumu energopārvaldības sistēmā izveido: 1) rīcības plāna ieviešanas vadības grupu, kurā iekļauj un sabiedriskā kārtā darbojas reģiona energopiegādātāju un servisa uzņēmumu pārstāvji, kas nodrošina nepārtrauktu saiti ar rīcības plāna izpildes procesu. 2) energoapgādes ekspertu konsultatīvo padomi vismaz 3 tās locekļu sastāvā, ko veido pieaicināti zinātnieki vai pieredzes bagāti enerģētikas eksperti un kas nodrošina pieņemto energoapgādes pasākumu tehnisko kvalitāti. (5). Par rīcības plāna izstrādi un ieviešanu nozīmētā atbildīgā pašvaldības iestāde sadarbībā ar pārējiem energopārvaldības sistēmas locekļiem regulāri (reizi gadā vai reizi divos gados) veido ziņojumu par rīcības plāna izpildes gaitu, tostarp noskaidro un analizē šķēršļus, kas kavē tā izpildi un organizē šo šķēršļu novēršanu. ministrija iesniedz Eiropas Komisijai ziņojumu par valsts energoefektivitātes mērķu sasniegšanas gaitu. (6) Atbildīgā ministrija izstrādā pasākumus, lai sekmētu efektīvu enerģijas izmantošanu mājsaimniecībās un pie citiem patērētājiem, un savā tīmekļa vietnē informē par: 1) energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, kas vērsti uz galalietotāju rīcības maiņu energoefektivitātes uzlabošanai; 2) atbalsta programmām un citiem fiskāliem stimuliem energoefektivitātes uzlabošanai; 3) rentablām, viegli īstenojamām izmaiņām enerģijas efektīvākai izmantošanai; 4) kredītiestāžu iesaisti energoefektivitātes politikas pasākumu finansēšanā; 5) energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējiem pieejamiem finanšu avotiem; 6) iespējām galapatērētājos, tostarp mazos un vidējos uzņēmumos un valsts un pašvaldību sektorā, ieviest energoaudita veikšanas un energopārvaldības sistēmas; 7) neatkarīgu starpnieku energopārvaldības sistēmas aptvērumu ne teritoriālā, ne struktūrvienību ziņā. Tādējādi pašvaldībai ir dota izvēles brīvība un tā var ieviest energopārvaldības sistēmu atbilstoši savām vajadzībām, aptverot vienu vai vairākas ēkas, iestādes vai dažos gadījumos arī pašvaldības uzņēmumus Šāds ieraksts tapa saistībā ar to, ka divas pašvaldības neatkarīgi viena no otras (Rīga un Liepāja), izvirzot vienādas pretenzijas, atteicās saskaņot sagatavotos MK noteikumus un Latvijas Lielo pilsētu asociācija organizēja šo pilsētu pārstāvju (M.Rubīna un M.Tīdens) tikšanos kopā ar EM pārstāvi, lai rastu kompromisu. Kā kompromiss tapa šis ieraksts anotācijā, kas tomēr nav korekts pasākums, jo visi strādā ar tiesību dokumentiem, nevis to anotācijām. 25

37 (atjaunošanas projekta vadītāju) darbības iespējām energoefektivitātes pakalpojumu tirgū; 8) pašvaldībām un valsts iestādēm, kuras ieviesušas energopārvaldības sistēmu, publicējot un regulāri atjaunojot attiecīgu sarakstu. (7) Atbildīgā ministrija savā tīmekļa vietnē publicē: 1) metodiskos ieteikumus energopārvaldības sistēmas ieviešanai; 2) metodiskos ieteikumus energoefektivitātes pakalpojuma līguma izstrādāšanai; 3) energoefektivitātes pakalpojuma līguma paraugu publiskajam sektoram; 4) pārskatu par labās prakses apkopojumu veiktajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, tai skaitā par energoefektivitātes pakalpojuma līgumiem. 5.pants. Valsts iestāžu un pašvaldību tiesības un pienākumi (1) Valsts iestādēm un pašvaldībām ir tiesības: 1) izstrādāt un pieņemt energoefektivitātes plānu kā atsevišķu dokumentu vai kā pašvaldības Vienlaikus pacēlās arī runa par to, ka šis noteikums tiks ierakstīts Siltumapgādes likumā. Sakarā ar izteiktajām iebildēm pret 4.punkta 2.apakšpunktu par noteikumu veidot konsultatīvo padomi 3 cilvēku sastāvā, kas izskanēja REEKP sēdē , skaidroju sekojošo: 1) Rīgā konsultatīvā padome darbojas no gada, Alūksnē tāda pie pašvaldības darbojas no 2005.gada, pie Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras kopš 2009.gada. 3) Tieši konsultatīvo padomju trūkuma dēļ REEKP ir skatījusi un lēmusi arī enerģētikas jautājumus Liepājai, Dobelei, Stendei u.c. pilsētām. Uz Rīgas enerģētikas aģentūru pēc palīdzības ir braukuši no 26

38 teritorijas attīstības programmas sastāvdaļu, kurā iekļauti noteikti energoefektivitātes mērķi un pasākumi; 2) atsevišķi vai kā sava energoefektivitātes plāna īstenošanas sastāvdaļu ieviest energopārvaldības sistēmu; 3) izmantot energoefektivitātes pakalpojumus un slēgt energoefektivitātes pakalpojuma līgumus, lai īstenotu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus. (2) Republikas pilsētu pašvaldības ievieš sertificētu energopārvaldības sistēmu. (3) Novadu pašvaldības, kuru teritorijas attīstības līmeņa indekss ir 0,5 vai lielāks un iedzīvotāju skaits ir vai lielāks, un valsts tiešās pārvaldes iestādes, kuru īpašumā vai valdījumā ir ēkas ar kvadrātmetru vai lielāku kopējo apkurināmo platību, ievieš energopārvaldības sistēmu. Novadu pašvaldības un valsts tiešās pārvaldes iestādes attiecīgo sistēmu ievieš viena gada laikā no minēto nosacījumu iestāšanās dienas. (4) Kārtību, kādā valsts iestāde vai pašvaldība paziņo par Cēsīm, Ogres, Siguldas, Daugavpils u.c.pilsētām. Tas nav normāli. Ņemot vērā arī jaunās ES siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģija (ES TA-PROV(2016)0334), nostādnes par zinātnieku līdzdalību problēmu risināšanā, tas būtu tikai apsveicamii. 4) Kā rāda prakse, vismaz 3 speciālisti ir nepieciešami tādēļ, lai lēmumi un ieteikumi būtu objektīvi, ko nevar nodrošināt viens speciālists. 4) Savukārt, kā rāda darbības prakse ZREA Konsultatīvajā padomē, kur darbojos arī es, tās sanāksmes mēdz būt arī neklātienē vebināru vai telefonkonferences veidā. Mēs darbojamies 21.gadsimtā, kur IK tehnoloģijas to nodrošina. 27

39 energopārvaldības sistēmas ieviešanu, paziņošanas termiņus, paziņojuma un tam pievienojamo dokumentu saturu, kā arī kārtību, kādā tiek pārbaudīta un apstiprināta energopārvaldības sistēmas ieviešana, nosaka Ministru kabinets. (5) Valsts iestāde vai pašvaldība, kas ieviesusi energopārvaldības sistēmu, katru gadu informē atbildīgo ministriju par energopārvaldības sistēmas darbības rezultātā iegūto enerģijas ietaupījumu. Kārtību, kādā valsts iestāde vai pašvaldība ziņo par iegūto enerģijas ietaupījumu, pēc energopārvaldības sistēmas ieviešanas nosaka Ministru kabinets. (6) Vērtējot projektus, kuri tiks pilnībā vai daļēji īstenoti, izmantojot maksājumus no valsts budžeta, valsts galvojumus, kredītu procentu likmju subsīdijas vai citu finanšu palīdzību, kas tiek piešķirta vai sniegta no valsts vai Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, valsts iestādēm un pašvaldībām, kuru pienākums atbilstoši šā likuma noteikumiem ir ieviest energopārvaldības sistēmu un kuras šo pienākumu ir izpildījušas, palielina atbilstoši kvalitātes vērtēšanas 28

40 kritērijiem maksimāli iegūstamo punktu skaitu, ievērojot kārtību, kādu nosaka normatīvais akts par attiecīgā finansējuma piešķiršanu. 29

41 Eiropas Parlaments PIEŅEMTIE TEKSTI Pagaidu versija P8_TA-PROV(2016)0334 ES siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģija Eiropas Parlamenta gada 13. septembra rezolūcija par ES siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģiju (2016/2058(INI)) Eiropas Parlaments, ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, jo īpaši tā 194. pantu, ņemot vērā Parīzes nolīgumu, kas noslēgts Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu konferences 21. sesijā (COP 21) gada decembrī, ņemot vērā Komisijas gada 15. decembra paziņojumu Enerģētikas ceļvedis 2050 (COM(2011)0885), ņemot vērā Komisijas paziņojumu ES siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģija (COM(2016)0051), ņemot vērā Komisijas gada 25. februāra paziņojumu Pamatstratēģija spēcīgai Enerģētikas savienībai ar tālredzīgu klimata pārmaiņu politiku (COM(2015)0080), ņemot vērā Padomes gada 23. un 24. oktobra secinājumus par klimata un enerģētikas politikas satvaru laikposmam līdz gadam, ņemot vērā trešo enerģētikas paketi, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes gada 25. oktobra Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes gada 19. maija Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes gada 23. aprīļa Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK,

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju

Sīkāk

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode]

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode] Biogāzes staciju tehnoloģiskie risinājumi Ilze Dzene, SIA Ekodoma projektu vadītāja Līguma Nr. IEE/09/848 SI2.558364 Projekta ilgums 01/05/2010 31/10/2012 Projektu atbalsta Rīga, 2011.gada 13.maijs Biogāze...

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc SIA Bolderaja Ltd Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008.gadā. Saturs I. Ziņas par operatoru.. 3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošām darbībām. 4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas procesiem

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Diskusija Rīgas pilsētas arhitektu birojā 20.11.2012

Sīkāk

2

2 2. pielikums Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumiem 778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2012. gadā 1. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds SIA

Sīkāk

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam Jānis Patmalnieks Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks 10.10.2018., Rīga Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes 209. gada 5. maija sēdē, protokols Nr. 6 (209) Sadales sistēmas neikdienas apjoma prognozēšanas modelis Rīgā 5.05.209 8/6 Sadales sistēmas apjoma prognozēšanas

Sīkāk

Janis Irbe_resursi un iespejas

Janis Irbe_resursi un iespejas Resursi un Ilgtspēja VIETĒJĀS ENERĢIJAS VEICINĀŠANAS LIKUMS LAEF - Latvijas Atjaunojamās Enerģijas Federācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Irbe Rīga, 2015.gada 21. oktobris BALTIC ENERGY FORUM 2015 1 Īsumā

Sīkāk

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013 51 d 11 11 11 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Sīkāk

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO valdes loceklis Tālr.: 67027427 Fakss: 29371545 E-pasts:

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā Šeit top veiksmīgas karjeras Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress 2018.gada 18.-20.jūnijs Irina Pilvere Rektore, profesore www.llu.lv Kāpēc bioekonomikas attīstība

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koksnes biomasas produktu uzskaite: pieejamie dati Vides un enerģētikas statistikas daļa Anna Paturska 2016.gada 15.februāris Saturs Koksnes biomasa - CSP statistikas veidlapās - gada - reizi piecos gados

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 Ievads Saskaņā ar Nacionālās drošības koncepciju viens no aktuālākajiem nacionālās

Sīkāk

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2009. gadā I. ZiĦas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds AS Rēzeknes siltumtīkli 1.2. adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV 4601 1.3. tālruħa

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LV Bio-Energy from the farm

LV Bio-Energy from the farm LV Bio-Energy from the farm www.host.lv HoSt Microferm: ilgtspējīga enerģija no šķidrmēsliem jaunlops 80 Microferm koncepcija izstrādāta fermām, kuras pārstrādā pašu saimniecībā esošo kūtsmēslu biomasu.

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

PĀRSKATA UN MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR Jelgavas pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNA gadam ieviešanu Jelgava,

PĀRSKATA UN MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR Jelgavas pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNA gadam ieviešanu Jelgava, PĀRSKATA UN MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR Jelgavas pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNA 2010. 2020.gadam ieviešanu Jelgava, 18.02.2015. Saturs Ievads... 6 Ziņojuma I. Daļa. Kopējā stratēģija... 8

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai” 1.grupa un grupa - 31.

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem   “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai”    1.grupa un grupa - 31. Laba pārvaldība Rīgas domes Labklājības departamentā Inese Švekle Rīgas domes Labklājības departamenta direktore 2012.gada 21.novembris Zinātniski praktiskā konference: «Laba pārvaldība. Vīzija un realitāte»

Sīkāk

Rīgas pašvaldības aģentūras Rīgas enerģētikas aģentūra RĪCĪBAS PLĀNS gadam Rīgā 2012

Rīgas pašvaldības aģentūras Rīgas enerģētikas aģentūra RĪCĪBAS PLĀNS gadam Rīgā 2012 Rīgas pašvaldības aģentūras Rīgas enerģētikas aģentūra RĪCĪBAS PLĀNS 2013. gadam Rīgā 2012 SATURA RĀDĪTĀJS lpp. 1. PAMATINFORMĀCIJA 2 2. MĒRĶU UN UZDEVUMU RAKSTUROJUMS 3 3. INVESTĪCIJU PLĀNS 2013. gadam

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Presentation title

Presentation title Tehniskās ekspertīzes un diagnostikas dienests Daudzdzīvokļu ēku elektrotīklu testēšana Uģis Skopans, Dienesta vadītājs 23.01.2014, Jūrmala Saturs Elektrotīklu pieļaujamās slodzes noteikšana Elektroinstalācijas

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2 SIA VMF LATVIA 2017.gada darbības rezultāti un uzdevumi 2018.gadam Jānis Buļs Valdes priekšsēdētājs SIA VMF LATVIA 23.03.2018. Esošie VMF LATVIA stratēģiskie mērķi 1. Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu

Sīkāk

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst. CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: 01.02.2019. Sēdi atklāj: 07.02.2019. plkst.10.00 Sēdi slēdz: 07.02.2019. plkst. 11.45 Sēdē piedalās

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Title

Title Ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanas un izmantošanas koncepcija Vidzemes plānošanas reģionā Linda Drukmane SIA EKODOMA Valmiera 25/08/2015 Mērķis Izstrādāt ieviešanas koncepciju ilgtspējīgai ātraudzīgo

Sīkāk

Microsoft Word - Task_3_2_Report_on_barriers_Latvia_Final_LV.doc

Microsoft Word - Task_3_2_Report_on_barriers_Latvia_Final_LV.doc Projekts: (EIE/07/214) Barjeras biogāzes sektora attīstībai Latvijā Projekta atskaite 3.2 M.Sc.ing Ilze Dzene SIA EKODOMA Noliktavas iela 3-3, Rīga LV-1010, Latvija 2008.gada septembris Projektu atbalsta:

Sīkāk

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija Projekta nosaukums: Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās Vieta: Zemgales reģions, Latvija Iesniegšanas

Sīkāk

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Silto notekūdeņu avoti Notekūdeņi: veļas mazgātuves, dzīvojamās mājas, peldbaseini/ sporta kompleksi ķīmiskās tīrītavas,

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

Kondensacijas tipa gazes iekartas_LV.cdr

Kondensacijas tipa gazes iekartas_LV.cdr Junkers kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas 2 Junkers kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas Vācu tehnoloģijas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai Pateicoties zīmola kvalitātei, Junkers kondensācijas

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

L I E P Ā J A S P I L S Ē T A S I L G T S P Ē J Ī G A S E N E R Ģ I J A S R Ī C Ī B A S P L Ā N S G A D A M

L I E P Ā J A S P I L S Ē T A S I L G T S P Ē J Ī G A S E N E R Ģ I J A S R Ī C Ī B A S P L Ā N S G A D A M L I E P Ā J A S P I L S Ē T A S I L G T S P Ē J Ī G A S E N E R Ģ I J A S R Ī C Ī B A S P L Ā N S 2 0 1 4. - 2 0 2 0. G A D A M SATURS Saturs... 2 Saīsinājumi... 4 Ievads... 5 1. Esošā situācija... 6 1.1.

Sīkāk

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs 50103854091 juridiskā adrese: Eksporta iela 15 k-1, Rīga, LV-1045, tel. +371 67329816,

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Efektīvs enerģijas patēriņš Tēma #4/9 Energoresursu veidi Nodarbībā uzzināsi Kas ir atjaunojamie un neatjaunojamie energoresursi? Kādas ir atjaunojamo

Efektīvs enerģijas patēriņš Tēma #4/9 Energoresursu veidi Nodarbībā uzzināsi Kas ir atjaunojamie un neatjaunojamie energoresursi? Kādas ir atjaunojamo Efektīvs enerģijas patēriņš Tēma #4/9 Energoresursu veidi Nodarbībā uzzināsi Kas ir atjaunojamie un neatjaunojamie energoresursi? Kādas ir atjaunojamo energoresursu priekšrocības? Kādus energoresursus

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. JET-SEG-(II)-09 2008.- 2012.gadam Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde adrese: Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV - 3007 tālruņa numurs: 3023228

Sīkāk

Title

Title Stratēģija un koncepcija ilgtspējīgai ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanai un izmantošanai VPR Projekts SRCplus IEE/13/574/SI2.675729 Aivars Žandeckis SIA EKODOMA Mērķi Piedāvāt stratēģiju un ieviešanas

Sīkāk

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 1 Teritorijas izmantošana (zonējums), apbūves noteikumi Ķīpsalas teritorijas izmantošanas (zonējuma) pamatā likti iepriekš minētie nozīmīgie faktori, lai veicinātu

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un izvēlnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā Plašs modulācijas diapazons 1 10: samazināts

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1)

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1) 1. PASKAIDROJUMA RAKSTS 1.1. IEVADS Detālplānojuma grozījumi Cidoniju iela 47 izstrāde, uzsākta atbilstoši Stopiņu novada domes 2016. gada 14. septembra lēmumam Nr.82 Par detālplānojuma Saulīši (1.z.g.),

Sīkāk

Masu plānošanas pamati. Tēma 6

Masu plānošanas pamati. Tēma 6 Tēma #6 MEDIJU PLĀNOŠANAS PROCESS. Konstantīns Kuzikovs RISEBAA 2015 Sākotnējo datu izpēte Mediju plānošanas uzdevumu un mērķu formulēšana Mediju plāna izstrāde Brīfs/ galvenās veicamā darba vadlīnijas

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti 18.6.2010. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 153/13 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti (pārstrādāta versija) EIROPAS PARLAMENTS

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Parvades operatora zinojums 2018_jipllllll

Parvades operatora zinojums 2018_jipllllll Dabasgāzes pārvades sistēmas operatora ikgadējā novērtējuma ziņojums par 2018. gadu Rīga, 2019 Saturs 1. Kopsavilkums Saskaņā ar Enerģētikas likuma 43. 1 panta otro daļu dabasgāzes pārvades sistēmas operatoram

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 11.11.2010 PAZIĥOJUMS KOMITEJAS LOCEKěIEM (26/2010) Temats: Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Projekta ziņojums SEG emisijas un klimata politika to ierobežošanai atkritumu saimniecības sektorā Rūta Bendere, Fizikālās enerģētikas institūts Emisijas kvotu sadales plāns 2008. 2012.gadam Latvijas Republikas

Sīkāk

klienta statusa noteikšanas politika

klienta statusa noteikšanas politika AKCEPTĒTS Rigensis Bank AS Valdes priekšsēdētājs Ņikita Monahovs 2014.gada 12.jūnija valdes sēdes protokols Nr.07/22 APSTIPRINĀTS Rigensis Bank AS Padomes 2014.gada 12. jūnija sēdē Protokols Nr.9 KLIENTA

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Microsoft Word _Energy_waste_management_LV.docx

Microsoft Word _Energy_waste_management_LV.docx Nostāja Nr. 4 2018. gada 7. jūnijs FICIL nostāja attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un enerģētikas politiku 1. Kopsavilkums Būs vajadzīgs laiks, lai sakārtotu enerģētikas sistēmu, kas pašlaik ir pārejas

Sīkāk

VALMIERA šodien

VALMIERA šodien Valmieras daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju ieguvumi. IA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS 2016.gada 23.februāris Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmierā Apsaimniekošanā nodoto privatizēto māju skaits Valmierā

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsēt

LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsēt LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsētas dome 2019 Saturs Informācija par lokālplānojuma

Sīkāk

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriāli ilgtspējīgām būvēm no vietējām izejvielām 5. nodevums

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.9.2015 C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS (30.9.2015) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas

Sīkāk

Microsoft Word - 6.pielikums.Priekšlikumi un institūciju atzinumi

Microsoft Word - 6.pielikums.PriekÅ¡likumi un institÅ«ciju atzinumi Atzinuma /iesnieguma iesniedzējs Inese Silamiķele Pēteris Strancis Arhitekts, Mag.geogr., Jaunciema gatves 47b iedzīvotājs Dabas aizsardzības pārvalde Atzinuma /Iesnieguma Nr., datums Epasta priekšlikums

Sīkāk

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI... 2 1.1. POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA... 2 1.2. POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒŠANA... 2 1.3. IEKŠĒJO NORMATĪVO DOKUMENTU IZSTRĀDE

Sīkāk

lemums_Julas_Mazas_Juglas_DP

lemums_Julas_Mazas_Juglas_DP RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE Reģistrācijas Nr.LV90002719440, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, fakss 67012805 e-pasts: buvvalde@riga.lv, www.rpbv.lv Rīgā 18.07.2014. Nr. BV-14-8692-nd Uz Uz 02.12.2013.

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1 redakcija.doc

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1  redakcija.doc Detālplānojums Mālpils pagasta zemes gabalā Ķešāni (kadastra nr. 8074-001-0094) 1. redakcija Mālpils, 2006 Saturs I PASKAIDROJUMA RAKSTS... 3 Ievads... 3 1.1. Teritorijas pašreizējā izmantošana... 3 1.2.

Sīkāk

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas materiāli Rīga, 2017. gada oktobris Vides pārraudzības

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Microsoft Word - PS Edinas pakalp spec.doc

Microsoft Word - PS Edinas pakalp spec.doc Ēdināšanas pakalpojumu speciālista profesijas standarts 1. Vispārīgie jautājumi 1. Profesijas nosaukums ēdināšanas pakalpojumu speciālists. 2. Profesijas kods 5121 26. 2. Nodarbinātības apraksts 1. Profesionālās

Sīkāk

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 16.02.2016. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" RD-16-3864-lp/2

Sīkāk

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt saulains, līt lietus vai snigt sniegs, pūst stiprs vējš

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk