JURIDISKĀ KOLEDŽA

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "JURIDISKĀ KOLEDŽA"

Transkripts

1 J U R I DISKĀ KOLEDŽA Apstuprināts: JK padomes sēdē , prot.nr.3-01/40 Studiju virziena Vadība, administrēšana un nekustamais īpašums Studiju programmu Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana Cilvēku resursu vadība Komerczinības Pašnovērtējuma ziņojums Rīga, 2015

2 SATURA RĀDĪTĀJS 1. Studiju virziena Vadība, administrēšana un nekustamais īpašums raksturojums 1.1. Studiju virziena un studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas Republikas interešu viedokļa 1.2. Studiju virziena attīstības plāns 1.3. Studiju virziena un studiju programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam 1.4. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 1.5. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma 1.6. Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais nodrošinājums 1.7. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros 1.8. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā studiju programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īsteno 1.9. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos, kā arī dalība starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos projektos pārskata periodā Studiju virziena īstenošanās iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata periodā Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, norādot to uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā Informācija par ārējiem sakariem Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros, norādot apmaiņas programmu un valsti Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā pa studiju programmām, norādot studiju ilgumu, valsti 2. Studiju programmas Tiesību zinātne raksturojums 2.1. Studiju programma, apjoms kredītpunktos, studiju veidu, iegūstamo grādu, profesionālo kvalifikāciju. Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un koledžas stratēģijai 2.2. Studējošie 2.3. Studentu aptauja 2.4. Darba devēju aptauja 2.5. Prakses organizēšana un absolventu perspektīvas darba tirgū 2.6. Studentu pašpārvalde 2

3 1. Studiju virziena Vadība, administrēšana un nekustamais īpašums raksturojums 1.1. Studiju virziena un studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas Republikas interešu viedokļa Lai veiksmīgi varētu iekļauties darba tirgū, ir nepieciešamas zināšanas un iemaņas. Darba devējiem ir svarīgi, lai potenciālais darbinieks būtu izglītots un zinošs savā jomā, tādēļ darba meklētājiem ar augstāku izglītību ir lielākas priekšrocības. Straujo ekonomisko pārmaiņu un globalizācijas procesu ietekmē vairs nepietiek ar pamatzināšanām, darbiniekiem sava profesionālā kvalifikācija ir jāpapildina nepārtraukti. Mūsdienās vairs nav iespējams apgūt zināšanas visam mūžam pat 4 5 gados, jo iegūtās zināšanas pakāpeniski noveco. Līdz ar to būtiska ir mūžizglītības atbalsta sistēmas izveide un funkcionēšana, lai arī jau nodarbinātajiem būtu iespējas celt savu konkurētspēju, paaugstināt kvalifikāciju, paaugstināt darba ražīgumu, tādējādi dot lielāku ieguldījumu arī kopējā valsts ienākumu un labklājības nodrošināšanā gada 20.decembrī Latvijas Republikas Saeima ir apstiprinājusi Latvijas Nacionālo attīstības plānu gadam. Nacionālās attīstības plāns ir galvenais vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā, kurš paredz, ka globalizētajā un digitalizētajā pasaulē, kurā valstu konkurētspēju arvien vairāk nosaka radošas idejas, kas pārnestas inovatīvos produktos un pakalpojumos, Latvijas iedzīvotāji, pateicoties plaši pieejamām jaunajām tehnoloģijām un pieaugušo izglītības programmām, ir attīstījuši radošo uzņēmējdarbību. Viņi nodrošina darbu sev un citiem un spēj ar saviem produktiem un pakalpojumiem sekmīgi konkurēt pasaules tirgū. Līdz ar to svarīgi ir atzīmēt, ka nav tādas jomas, kurās nebūtu nepieciešamas juridiskās zināšanas. Nacionālās attīstības plāna daļa Rīcības virziens "Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā izglītība", paredz, ka jānodrošina iespējas attīstīt kompetences kvalitatīvā formālā izglītībā, kā arī ārpus formālās izglītības sistēmas visa mūža garumā, lai mēs spētu saskatīt un atrast risinājumus jebkuros apstākļos. Juridiskās koledžas īstenotais studiju virziens Tiesību zinātne ir vērsts uz to, lai samērā īsā laikā, studiju virziena apguves rezultātā ikviens Juridiskās koledžas absolvents būtu konkurētspējīgs ne tikai Latvijas darba tirgū, bet arī viņa prasmes un zināšanas atzinīgi novērtētu Eiropas Savienībā un pasaulē. Studiju virziena Vadība, administrēšana un nekustamais īpašums ietvaros Juridiskā koledža realizē trīs studiju programma Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana, 80 KP (120 ECTS), kvalifikācija namu pārvaldnieks; Cilvēku resursu vadība, 80 KP (120 ECTS), kvalifikācija 3

4 personāla speciālists; Komerczinības, 80 KP (120 ECTS), kvalifikācija komersants (uzņēmējdarbības speciālists). Nekustamā īpašuma ekspluatācija saistīta ar virkni ekonomiska un saimnieciska rakstura pasākumiem un mājokļa apsaimniekošana ir bijusi aktuāla vienmēr, kopš pastāvējušas visdažādākās ēkas. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās no visiem iedzīvotājiem patlaban mitinās 75 % Latvijas pilsētu iedzīvotāji. Lai gan lielākā daļa cilvēku uzsver, ka mājoklis ir galvenais cilvēka dzīvei nepieciešamās vides nodrošinājums, daudziem dzīvokļu īpašniekiem trūkst zināšanu un iemaņu mājas kopīpašuma apsaimniekošanā. Dzīvojamo māju pārvaldīšanā svarīgi ir nodrošināt dzīvojamo māju ekspluatāciju un uzturēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām; veicināt dzīvojamo māju uzlabošanu visā to ekspluatācijas laikā; nodrošināt ikvienas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesa nepārtrauktību u.c. Lai visu to varētu nodrošināt ir nepieciešams profesionāls nekustamā īpašuma pārvaldnieks, kuram ir atbilstošas zināšanas un kompetences Studiju virziena attīstības plāns Koledžas un programmas attīstību arī nākamajos gados ierobežos studentu skaita tālāka samazināšanās Latvijā sakarā ar sliktu demogrāfisko situāciju valstī, iedzīvotāju aizplūšanu uz ārzemēm, konkurences paaugstināšanās augstākās izglītības un īpaši - koledžu izglītības sistēmā. Problēmas turpināsies ar kvalificēta akadēmiskā personāla piesaistīšanu, ņemot vērā joprojām nepietiekamo zinātņu doktoru skaitu sociālajās zinātnēs. Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai būs arvien grūtāk konkurēt ar valsts finansējuma strauju palielinājumu un Eiropas Savienības fondu piesaistīšanu valsts finansētās augstākās izglītības sektorā. Attīstības mērķi un prioritātes Laika posmā no 2012.gada līdz 2017.gadam studiju programmu attīstības galvenais mērķis ir: - koncentrēt galveno uzmanību studiju virzienam kopumā, ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, piedāvājot augstu studiju kvalitāti pieaugošās konkurences apstākļos augstākās izglītības jomā; - panākt studiju kvalitātes mērķtiecīgu un plānveidīgu paaugstināšanu, nodrošinot kompleksu pieeju studiju procesa pilnveidošanai, jāpanāk, lai studiju process, kas programmā ir salīdzinoši īss, būtu maksimāli piesātināts un efektīvs; - nodrošināt, lai studiju programmā apgūstamās teorētiskās zināšanas maksimāli efektīvi tiktu saistītas ar praksi, izmantojot visas iespējamās studiju procesa formas un metodes, lai tās maksimāli atbilstu darba tirgus prasībām; - palielināt docētāju un studējošo mobilitāti sadarbībā ar ārvalstu augstskolām; 4

5 - studiju procesu veidot kā mūžizglītības sastāvdaļu, ņemot vērā iepriekš apgūtās studentu zināšanas un pieredzi, kā arī prognozējot nākotnes attīstības tendences darba tirgū. Studiju procesa organizācijas pilnveidošana Galvenie studiju procesa pilnveidošanas darba virzieni laika posmā līdz 2017.gadam: - nodrošināt studiju programmas ikgadēju padziļinātu izvērtējumu, piesaistot ārējos ekspertus, t.sk. atsevišķos gadījumos arī no ārzemēm un darba devējus, kā arī profesionālo nevalstisko organizāciju pārstāvjus; - studiju procesa organizēšanai pastiprināt citu augstākās izglītības institūciju pieredzes izmantošanu, gan apmeklējot un uz vietas iepazīstot šo institūciju pieredzi, gan aicinot attiecīgus speciālistus uz Juridisko koledžu; - paplašināt un padziļināt darbu ar studentiem, lai jau studiju sākumā viņi apgūtu modernās metodes kā mācīties, kā efektīvāk apvienot darbu auditorijās ar patstāvīgo studiju darbu mājās, bibliotēkās un prakses vietās; - pilnveidot uzsākto pieredzi teorētisko zināšanu papildināšanā ar prakses apgūšanu, regulāri organizējot situāciju izspēles. Akadēmiskā personāla piesaistīšana un kvalifikācijas celšana - izvērst sadarbību ar valsts augstskolu doktorantūras nodaļām, lai piesaistītu darbam koledžā jaunus, perspektīvus doktorantus; - nosūtīt studijām doktorantūrā spējīgākos Juridiskās koledžas docētājus, apmaksājot studijas un nodrošinot citus stimulus kvalifikācijas celšanai; - paplašinot vieslektoru piesaistīšanu studiju procesam, uzaicinot atsevišķas lekcijas vai lekciju ciklus nolasīt atzītiem speciālistiem savā profesijā, kā arī speciālistiem un mācībspēkiem no citām valstīm un starptautiskajām organizācijām; - iesaistīt visus docētājus, atbilstoši apstiprinātajam plānam, kvalifikācijas celšanā un panākt, lai katrs docētājs būtu iesaistīts Juridiskās koledžas zinātniski pētnieciskās programmas izpildē un ne retāk kā reizi 3 gados publicētu savus pētījumu rezultātus. Studentu piesaistīšana un reklāmas organizācija - izvērst darbu ar vidusskolas skolotājiem un skolniekiem, izskaidrojot koledžu izglītības nozīmi un iespējas karjeras attīstībā, paplašināt reģionālo sadarbību, iesaistot tajās vidusskolu skolēnus ar mērķi - dot priekšstatu par izvēlēto profesiju; - ņemot vērā reklāmdevēju daudzveidīgos un nereti uzmācīgos piedāvājumus, veikt reklāmas tirgus izpēti, noskaidrojot efektīvākās koledžas reklāmas formas un veidus, izstrādāt atbilstošu reklāmas īstenošanas koncepciju; 5

6 - stimulēt studentus, kuri gūst labas sekmes, paredzot materiālus un citus stimulus. Studiju procesa metodiskās bāzes nostiprināšana - stimulēt koledžas docētāju darbu pie mācību grāmatu un metodisko palīglīdzekļu izstrādāšanas un publicēt šos materiālus, sagatavot lekciju audio un videoierakstus kā palīglīdzekli studijām; - regulāri publicēt Juridiskās koledžas zinātniskos rakstus, tajos iekļaujot gan docētāju, gan studentu pētījumu rezultātus. Turpināt praksi - uz koledžas bāzes organizēt starptautiskās konferences par tēmām, kas izriet no studiju programmām; - Juridiskās koledžas bibliotēkas fondus ekonomikas un tiesību jomā palielināt no esošo mācību un metodiskās literatūras vienību skaita līdz , attīstot Juridiskās koledžas filiāļu bibliotēkas. Paplašināt studiju procesam nepieciešamo ārzemju literatūras un datu bāžu daudzveidību. Materiāli tehniskās bāzes attīstība - piesaistīt papildus līdzekļus, valsts finansējumu un ES fondus materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai; - pilnveidot infrastruktūru, paplašinot izmantojamās telpas Juridiskās koledžas vajadzībām, izveidojot jaunas lasītavas un telpas metodiskajam darbam. Sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā izveidot Eiropas tiesību kabinetu; - atbilstoši apstiprinātajam plānam regulāri iepirkt jaunu tehniku (projektorus, kodoskopus, interaktīvās tāfeles u.tml.) Studiju virziena un studiju programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam Dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozare skar visus sabiedrības līmeņus, sākot no valsts un beidzot ar indivīdu, un tai ir ne tikai ekonomisks, bet mājoklim un tā pārvaldīšanai ir arī sociāls raksturs. Dzīvojamās mājas pārvaldīšana ir ilgtermiņa pasākums, kur dzīvokļu īpašnieku ieceltais pārvaldnieks kopā ar dzīvokļu īpašniekiem var izstrādāt remontdarbu vai renovācijas plānu ilgtermiņā, paredzot tam finanšu līdzekļus u.c. Studiju programmā Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana ir iekļautas profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas, atbilstoši namu pārvaldnieka profesijas standarta prasībām: Tabula Nr.1 Studiju programmas Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana atbilstība profesijas standartam 6

7 Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas, atbilstoši MK noteikumu Nr.461 ( ) Profesijas namu pārvaldnieks ( )standartam Ekonomikas pamati Statistikas pamati Ekonomiskā matemātika Grāmatvedība Ētika, komercdarbības etiķete Lietvedība. Valsts valoda. Profesionālie termini valsts valodā Lietišķo attiecību psiholoģija Profesionālie termini valsts valodā un svešvalodā Nodokļu sistēmas pamati Informācijas tehnoloģijas Nekustamā īpašuma tiesiskā regukācija un darījumi Būvniecības plānošana un organizēšana. Tehniskās rasēšanas pamati Būvkomercadarbības praktiskie aspekti Studiju programma Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana Ekonomikas pamati Statistikas pamati un ekonomiskā matemātika Grāmatvedība Saskarsme un ētika Lietvedība un profesionālā terminoloģija Psiholoģijas pamati Profesionālā terminaloģija svešvalodā Nodokļu sistēmas pamati Datorzinības Tiesību pamati Būvniecības plānošana un organizēšana Būvkomercadarbības praktiskie aspekti Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana. Būvju konstrukcijas Eiropas tiesības namu pārvaldīšanas jomā Mājokļu dzīves cikls Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesiskais regulējums Latvijā un Eiropas Savienībā Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un uzturēšanas tiesiski normatīvā bāze/ nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana Komercaprēķini namu apsaimniekošanā Nekustamā īpašuma apdrošināšana Namu energoefektivitāte un energoaudits Vispārējā elektrotehnika Darba tiesiskās attiecības Vides aizsardzība Darba aizsardzība Tirgzinības Komerctiesības Projektu sagatavošana un prezentēšana Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana Komercaprēķini namu apsaimniekošanā Darījumi ar nekustamo īpašumu Nekustamā īpašuma apdrošināšana Energoefektivitāte un energoaudits Elektrotehnika Ugunsdrošība Darba tiesības Darba, civilā un vides aizsardzība Tirgzinības pamati Komerctiesības Projektu vadīšana Inženierkomunikācijas 7

8 Vadības zinības Organizāciju vadība Tabula Nr.2 Studiju programmas Cilvēku resursu vadība atbilstība profesijas standartam Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas, atbilstoši MK noteikumu Nr.461 ( ) Profesijas personāla speciālists standartam 1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes un priekšstata līmenī: personības psiholoģija, vadība, ētika, statistikas pamati, ekonomika, profesionālie termini valsts valodā un svešvalodās, finanšu grāmatvedības pamati, vides aizsardzības pamati, tirgzinības pamati. 2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī: personāla vadība, lietvedība, personāla lietvedība, darba tiesiskās attiecības, lietišķā saskarsme, valsts valoda, svešvaloda, darba aizsardzība. Studiju programmas Cilvēku resursu vadība atbilstošie studiju kursi Grāmatvedība, lietvedība, svešvaloda, vadības psiholoģija, statistikas pamati, uzņēmējdarbības vadīšana, organizēšana un plānošana, makroekonomika, mikroekonomika, tiesību pamati, finanšu pamati, tirgzinība, Eiropas integrācijas pamati. Personāla vadība, personāllietvedība, saskarsmes kultūra, darba tiesības, sociālās tiesības, lietvedība, darba aizsardzība, uzņēmējdarbības tiesiskie pamati, projekta vadīšana, Komersanta (uzņēmējdarbības speciālista) profesijas standarta prasības MK not.461. Profesiju klasifikators, profesijas kods Ekonomikas pamati Statistikas pamati Ekonomiskā matemātika Grāmatvedība Ētika, komercdarbības etiķete Lietvedība. Valsts valoda. Profesionālie termini valsts valodā Lietišķo attiecību psiholoģija Profesionālie termini valsts valodā un svešvalodā Nodokļu sistēmas pamati Informācijas tehnoloģijas Nekustamā īpašuma tiesiskā regukācija un darījumi Būvniecības plānošana un organizēšana. Tehniskās rasēšanas pamati Būvkomercadarbības praktiskie aspekti Tabula Nr.3 Studiju programma Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana Ekonomikas pamati Statistikas pamati un ekonomiskā matemātika Grāmatvedība Saskarsme un ētika Lietvedība un profesionālā terminoloģija Psiholoģijas pamati Profesionālā terminaloģija svešvalodā Nodokļu sistēmas pamati Datorzinības Tiesību pamati Būvniecības plānošana un organizēšana Būvkomercadarbības praktiskie aspekti Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana. Būvju konstrukcijas Eiropas tiesības namu pārvaldīšanas jomā Mājokļu dzīves cikls Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesiskais 8

9 regulējums Latvijā un Eiropas Savienībā Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un uzturēšanas tiesiski normatīvā bāze/ nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana Komercaprēķini namu apsaimniekošanā Nekustamā īpašuma apdrošināšana Namu energoefektivitāte un energoaudits Vispārējā elektrotehnika Darba tiesiskās attiecības Vides aizsardzība Darba aizsardzība Tirgzinības Komerctiesības Projektu sagatavošana un prezentēšana Vadības zinības Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana Komercaprēķini namu apsaimniekošanā Darījumi ar nekustamo īpašumu Nekustamā īpašuma apdrošināšana Energoefektivitāte un energoaudits Elektrotehnika Ugunsdrošība Darba tiesības Darba, civilā un vides aizsardzība Tirgzinības pamati Komerctiesības Projektu vadīšana Inženierkomunikācijas Organizāciju vadība Kā redzams no tabulas Nr. studiju programma Komerczinības izveidota atbilstoši ar profesionālo standartu Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists. Studiju programmas studiju kursi vērsti uz komercdarbības (uzņēmējdarbības) pilnvērtīgu apguvi, profesionālo zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmes attīstīšanu, kā arī padziļinātu zināšanu apguvi uzņēmējdarbību regulējošajos normatīvajos aktos Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze Tabula Nr. 4 Stiprās puses JK nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas programmas konkurētspēja ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanas programmām vadošajās augstskolās Iespēja iegūt kvalificētu, darba tirgū pieprasītu izglītību salīdzinoši īsā laikā (2-2,5 gadi) Iespēja turpināt izglītību tālākajos studiju posmos sadarbības partneru augstskolas (2.vai 3.gadā bakalaura programmās) Iespēja apgūt gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas, to ciešā sasaiste ar pētniecisko darbu Iespēja regulāri piedalīties zinātniskajās konferencēs gan vietējās, gan starptautiskajās, kā Vājās puses Nepietiekama studentu mobilitāte un iesaiste studijām ārvalstu augstskolās Nepietiekams darbs līdzekļu piesaistē no ES fondiem Studējošo maksātspēja ir atkarīga no ekonomiskās situācijas valstī Nav veiksmīgas reklāmas stratēģijas. Reklāma nav organizēta mērķtiecīgi,, konkrētai auditorijai, ir mazefektīva.. Vāja sadarbība ar vidusskolām 9

10 arī iespēja publicēties vietējos preses izdevumos Sadarbība ar darba devējiem studiju procesā Regulāra mācību grāmatu un mācību metodisko līdzekļu sagatavošana un izdošana Sadarbība ar nekustamo īpašumu pārvaldnieku asociāciju Kvalificētu docētāju sastāvs. Studiju kvalitāte augstas, nemainīgas prasības visu studiju laiku Materiāli tehniskais nodrošinājums Absolventu pieprasījums darba tirgū Studiju pieejamība arī Latvijas reģionos (4 filiāles) Lietišķas un demokrātiskas attiecības ar studentiem, personiska pieeja katram studentam. Demokrātiska un pieņemama studiju maksa, mācību maksas atlaižu sistēma dažādām studējošo grupām Laba un kvalitatīva bibliotēka, pieejama vienmēr studiju procesa laikā Mācību ekskursijas Jāaktivizē studentu pašpārvaldes darbs, jāiesaista studentus dažādu pasākumu organizēšanā. Iespējas Sadarbības attīstība ar ārvalstu augstskolām. Aktīva līdzdalības ERASMUS programmā ES finansējuma piesaiste koledžas infrastruktūras attīstībai Draudi Ekonomiskā situācija valstī Demogrāfiskā situācija valstī 1.5. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma JK ir izveidota un veiksmīgi darbojas Kvalitātes vadības sistēma, Kvalitātes vadības sistēma Shēma Nr. 1 10

11 Studiju programmas akreditācija notiek atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā, Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 668, Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi. Studiju programmas kvalitātes novērtēšanas komisijas darbību regulē Studiju programmas pašnovērtēšanas komisijas nolikums. Konsultatīvās Padomes kā padomdevējas darbību regulē JK padomnieku konventa nolikums. Valts pārbaudījumu komisijas darbība balstās uz Kvalifikācijas eksāmena nolikuma. Studentu pašpārvaldes darbības pamatā Studentu pašpārvaldes nolikums. Docētāju kopsapulces divas reizes gadā sasauc direktors, savukārt darbinieku operatīvās sanāksmes notiek katru nedēļu (trešdienās). JK darbība ir novērtēta atbilstoši ISO 9001:2008 Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības ; Investor in Excellence un Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ENQA (European Network for Quality Assurance in Higher Education) prasībām gada maija līdz augustam notiek kārtējā JK darbības kvalitātes izvērtēšana, lai pilnveidotu koledžas darbību un darbības kvalitāti Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais nodrošinājums 11

12 Juridisko koledžu finansē tās dibinātājs, ievērojot Ministru kabineta noteikto izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo. Studijas koledžā ir par maksu. Studiju maksu un citu maksas pakalpojumu apmērus nosaka JK valde. Studējošajam, JK noteiktajā kārtībā ir iespējas tikt atbrīvotam no studiju maksas daļēji vai pati pilnīgi, to saskaņojot ar valdi. Koledžas finanšu resursus veido: studiju maksa; pašu ieņēmumi; ārvalstu finanšu līdzekļi; juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi; banku un citu kredītiestāžu kredītlīdzekļi. Koledžas mācību procesa nodrošināšanai tiek izmantota SIA Juridiskā koledža materiāltehniskā bāze. Juridiskās koledžas bibliotēka ir mācību iestādes struktūrvienība, tās mērķauditorija - koledžas studenti, docētāji, JK darbinieki. Bibliotēkas fonds izvietots un lietotāju apkalpošana tiek nodrošināta arī Juridiskās koledžas filiālēs Liepājā, Ventspilī, Valmierā un Gulbenē. JK bibliotēka ir akreditēta likumā noteiktajā kārtībā, tai piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss (akreditācijas apliecība Nr.6., ). Bibliotēkas pamatuzdevums ir Juridiskās koledžas studiju procesa un zinātniskā darba nodrošināšana ar jaunāko mācību un zinātnisko literatūru, ar aktuālu uzņēmējdarbības un sabiedriski politisko informāciju, kā arī nozarei atbilstošo datu bāzu izmantošanu. Juridiskās koledžas bibliotēkai ir abonementa nodaļa, kurā studenti var saņemt literatūru darbam mājās un lasītava ar 45 darba vietām, 17 no tām ir datorizētas. Bibliotēkas darbībai nepieciešamo finansējumu nosaka JK dibinātāji, ievērojot Bibliotēku likuma un Ministru kabineta noteiktos bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvus gadā grāmatu iegādei un periodisko izdevumu abonēšanai tika izlietoti EUR un fonds papildināts ar 496 jaunām grāmatām. Pavisam gada beigās bibliotēkā ir grāmatas kopsummā par EUR , bet jāatzīmē, ka 22% no visa bibliotēkas krājuma ir dāvinājumi, kas šai skaitā neietilpst, t.i. šobrīd uz vienu lasītāju mums ir vidēji iespieddarbi (fiziskās vienības). Raugāmies, lai ikvienam īstenojamajam studiju kursam būtu nokomplektētas grāmatas arī svešvalodās. Jaunieguvumi bibliotēkas fondā: Šenfelde M. Makroekonomika, Freibergs J. Nekustamo īpašumu vērtēšanas teorija un prakse: Mācību grāmata, Uzņēmējdarbības vide un tās attīstības 12

13 aspekti: Monogrāfija, Nekustamais īpašums Latvijā , Torgāns K. Saistību tiesības: Mācību grāmata, Gerbers M.E. Uzņēmējdarbības meistarība, Virsnieks A. Kā ieguldīt nekustamajā īpašumā: Zema riska iespēja, kā iegūt ilgtermiņa naudas plūsmu, Iespējami saimnieciskās un komercdarbības līgumu paraugi, Soli pa solim līdz mājas atjaunošanai, Tihonovs V. Tiesu prakse civillietās. II grāmata, Renewable Energy and Energy Efficiency: Proceedings International Scientific Conference, Membership directory: FIABCI , u.c. Juridiskās koledžas apgādā regulāri tiek izdotas mācību grāmatas, kas paredzētas koledžā realizējamo studiju kursu apguvei. Jaunākie izdevumi šogad: Bolis J., Gereiša Z. Mediācija un sarunas, Klieders J. Datorzinības. Studentu un docētāju vajadzībām koledžas bibliotēka abonē 18 dažādu nozaru periodiskos izdevumus: Jurista vārds, Kapitāls, Bilance, Bilances Juridiskie Padomi, Latvijas Būvniecība, Latvijas Arhitektūra, Forbes, Ifinanses Izglītība un Kultūra u.c., kā arī Dienas Biznesa abonentizdevumus ( Personāla vadība, Nekustamais īpašums, Darba likuma komentāri ) un SIA Biznesa rokasgrāmata digitālās rokasgrāmatas un video seminārus (piem., Dzīvojamo māju un komercplatību pārvaldīšana ). Juridiskās koledžas studentiem piedāvājam izmantot arī Lursoft Studenta komplektu kvalifikācijas darbu izstrādes periodā. Studiju procesa nodrošinājumam abonējam Latvijas Republikas Normatīvo aktu informatīvās sistēmas datu bāzi (NAIS), izmantojam Latvijas Vēstneša portāla arhīvu, informācijas resursus Nozare.lv, Letonika.lv, Leta.lv, uz izmēģinājuma periodu ļaujam studējošajiem ieskatīties arī Kultūras informācijas sistēmu centra piedāvātajās ārvalstu pilnteksta datu bāzēs: RUBRIKON (enciklopēdiskā vārdnīca), CAMBRIDGE (žurnālu pilnteksta datu bāze juridiskajās zinātnēs), EBSCO datu bāzes paketi Academic Search Complete (pilnteksta dati humanitārajās un sociālajās zinātnēs), EMERALD (biznesa vadības informācija). Informācijas nolūkos koledžas mājas lapā ir izveidotas pieejas pasaules lielākajai zinātnisko datu bāzei ScienceDirect (grāmatas un pilnteksta žurnālu raksti) un universālajam zinātnisko publikāciju avotam Springer Link gadā izmantojām GALE/CENGAGE LEARNING datu bāzes paketi, kas ietver vairākus studijām nepieciešamos pilnteksta publikāciju komplektus: Info Trac Acadenic OneFile (pilnteksta dati vadībzinībās, humanitārajās un sociālajās zinātnēs), Info Trac Acadenic Computer Database (akadēmiski pētniecisko un zinātnisko žurnālu raksti informāciju tehnoloģiju jomā) un Business Insights: Global (publikācijas par uzņēmējdarbību, statistiku, biznesa jautājumiem, personāla vadību). Šo pakalpojums ir pieejams ne tikai Juridiskās koledžas datortīklā, bet ļauj studentiem un docētājiem ar paroli piekļūt datu bāzei arī attālināti: mājās, komandējumā, kas īpaši ērti ir tālmācības studentiem. Paralēli tiek atjauninātas bibliotēkā izmantojamās lokālās datu bāzes. 13

14 Bibliotēkā notiek regulāra un plānveidīga materiāli tehniskā nodrošinājuma uzturēšana un modernizācija saskaņā ar moderno tehnoloģiju attīstības tendencēm un izmaiņām studiju kursu saturā. Patlaban abonementā, lasītavā, filiālēs esošais datoru skaits (pavisam 18), skeneris, printeri un 5 kopētāji spēj nodrošināt bibliotēkas darba procesus un studentu vajadzības. JK bibliotēkā visa informācija par iespieddarbiem ir datu bāzē un apmeklētājiem pieejamajā elektroniskajā katalogā. Tajā atrodami vairāk kā ieraksti par fondā esošajiem iespieddarbiem, elektroniskajiem resursiem un citiem dokumentiem, kas ievērojami atvieglo literatūras meklēšanu un izsniegšanu studentiem. Pēdējā gada laikā bibliotēkā reģistrēti 782 lietotāji, no tiem 739 studenti, 16 absolventi, bet 34 - Juridiskās koledžas docētāji un darbinieki. Pavisam mācību gada laikā bibliotēkas pakalpojumus izmantojuši 6533 apmeklētāji. Apmeklētājiem sagatavotas un sniegtas 725 bibliogrāfiskās uzziņas. Darba laiks ir saskaņots ar koledžas nodarbību sarakstu un atbilst arī lietotāju interesēm strādājam 5 dienas nedēļā. Bibliotēkā ir pastāvīgā Juridiskās koledžas docētāju zinātnisko publikāciju izstāde par laika periodu no g., kur mācību gada laikā tika izvietoti 93 iespieddarbi. Ikmēneša fonda jaunieguvumu izstādē gada laikā piedāvājām apskatei jaunākās 54 nosaukumu grāmatas, tāpat regulāri tiek papildināta Juridiskajā koledžā izdoto mācību grāmatu, metodisko materiālu un konferenču krājumu kolekcija. Atbilstoši Juridiskās koledžas studiju kursiem un pētījumu virzieniem bibliotēkā organizējam arī tematiskās izstādes, bet lasītavā ir iekārtota pastāvīgā profesoram Dītriham Andrejam Lēberam veltīta izstāde, kurā apskatāmas viņa darbu publikācijas, rokraksti un arī materiāli par profesora dzīves gaitām Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros Starptautiskās sadarbības, studiju programmas Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana ietvaros Juridiskā koledža ir FIABCI biedrs. Starptautiskā nekustamo īpašumu federācija FIABCI ir pasaules mēroga apvienība, kas dibināta 1948.gadā un apvieno visu kontinentu nekustamā īpašuma jomas profesionāļus. Savā pastāvēšanas laikā FIABCI ir radījusi reputāciju kā patiesa starptautiskā nekustamo īpašumu balss. Esot daudzdisciplinārai un starptautiskai organizācijai, tai nav aktuāli politiskie jautājumi, jo tā nepārstāv nevienas valsts intereses. Tādējādi tā rada biznesa iespējas saviem biedriem visā pasaulē, un tās viedokli uzklausa tādas starptautiskas organizācijas kā ANO un reģionālas institūcijas kā, piemēram, ES, NAFTA un MERCOSUR. FIABCI galvenais uzdevums ir palīdzēt dažādu valstu nekustamā īpašuma tirgus dalībniekiem organizēt vietējā un starptautiskā biznesa attīstību, uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti un savstarpējo konkurētspēju. 14

15 FIABCI piedāvā arī studentiem stipendijas Studiju virziena īstenošanās iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā studiju programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īsteno Juridiskās koledžas akadēmiskais personāls ir lektori un docenti, jo saskaņā ar Izglītības likumu un Augstskolu likumu, Juridiskajā koledžā par studiju programmas docētājiem var būt personas ar augstāko izglītību. Docētājs ir atbildīgs par pilnu studiju programmas (attiecīgā studiju kursa) apgūšanu, mācīšanas kvalitāti, studentu sekmēm un sava priekšmeta metodisko un teorētisko kvalitāti, atbilstoši studiju kursu programmām un tematiskajiem plāniem, par studentu nodrošināšanu ar metodiskajiem un izdales materiāliem. Docētāju darbu vērtē pēc tā, cik augstā līmenī studenti ir apguvuši viņa docētā studiju kursa teorētiskos pamatus un praktiskās prasmes un iemaņas. Studiju programmas realizācijā ir iesaistīti augsti kvalificēti speciālisti. No visiem studiju programmas nodrošināšanā (atbilstoši studiju kursu kredītpunktiem) iesaistītajiem docētājiem 2014./2015.m.g., 68 % JK ir pamata darba vieta, no kuriem, 84% (atbilstoši studiju kursu kredītpunktiem) ir ievēlēts akadēmiskais personāls. 32 % no studiju programmas realizācijas nodrošina blakusdarbā strādājošie docētāji. No kopējā studiju procesa nodrošināšanā iesaistītā docētāju skaita (pamatdarba un blakusdarba), 57 % ir ievēlētais akadēmiskais personāls un 43 % ir docētāji, kuri īsteno studiju programmu, bet nav ievēlēti akadēmiskajos amatos. No visa akadēmiskā personāla 30 % docētāju ir ar doktora zinātnisko grādu un vairāki turpina studijas doktorantūrā. Studiju procesa vadīšanā tiek ievērots demokrātiskuma princips. Attiecības starp studentiem, akadēmisko personālu un pārējiem darbiniekiem ir lietišķas un demokrātiskas, tās balstās uz savstarpējas cieņas, sadarbības, un atbildības principiem. Demokrātijas principi ir iekļauti programmas vadīšanā un dažādu lēmumu pieņemšanā. Studentu viedoklis nozīmīgu lēmumu pieņemšanas procesā vienmēr tiek uzklausīts un ņemts vērā. Regulāri tiek veiktas aptaujas par docētāju darba kvalitāti, kurās studenti vērtē lekciju kvalitāti un izsaka savus priekšlikumus studiju darba uzlabošanai. Ar vērtējumiem tiek iepazīstināti docētāji, kuri ņem vērā studentu ieteikumus un priekšlikumus. Akadēmiskā personāla, darbinieku un studentu domas tiek regulāri paustas un uzklausītas Juridiskās koledžas padomē, konsultatīvajā padomē, kvalitātes novērtēšanas komisijā, kā arī iknedēļas operatīvajās sanāksmēs. Šos procesus nodrošina jau minētā akadēmiskā personāla anketēšana anonīmā veidā. 15

16 1.9. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos, kā arī dalība starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos projektos pārskata periodā Studiju virziena īstenošanās iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata periodā 1. Levits E. Eiropas Savienības tiesību principi un to ieviešana Latvijā.- Rīga: Juridiskā koledža, lpp. 2. Tauriņš G. Politika. 1.daļa: Politoloģijas pamati.- Rīga: Sociālo tehnoloģiju augstskola; Juridiskā koledža, lpp. 3. Tauriņš G. Politika. 2.daļa: Politikas filozofija.- Rīga: Sociālo tehnoloģiju augstskola, Juridiskā koledža, lpp. 4. Kliedere I. Lietišķā informātika: Metodiskais materiāls. Rīga: Juridiskā koledža, lpp. 5. Stucka A. Administratīvo tiesību pamati: Lekciju kurss.- Rīga : Juridiskā koledža, lpp. 6. Tauriņš G. Politika. 3.daļa: Politiskās domas vēsture.- Rīga: Sociālo tehnoloģiju augstskola, Juridiskā koledža, lpp. 7. Kliedere I. Microsoft ACCESS 2000: Datu bāzes veidošana piemēros.- Rīga : Juridiskā koledža, lpp. 8. Stucka A. Ievads administratīvajās tiesībās un administratīvā procesa tiesībās.- Rīga : Juridiskā koledža, lpp. 9. Eiropas tiesības. Rīga : Juridiskā koledža, lpp. 10. Sniedzītis A. Metodiskais materiāls civilprocesā.- Rīga: Juridiskā koledža, lpp. 11. Kliedere I. Lietišķā informātika. Rīga: Juridiskā koledža, lpp.; il. 12. Stucka A. Administratīvās tiesības.- Rīga: Juridiskā koledža, lpp. 13. Studiju kursa palīgmateriāls: Lietvedība (Lietišķā komunikācija).- Rīga: Juridiskā koledža, lpp. 14. Kliedere I. Lietišķā informātika.- 2., papildin.izd.- Rīga: Juridiskā koledža, lpp.; il. 15. Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri. 2.sēj.: Poļu un zviedru laiku tiesību avoti ( ).- Rīga: Juridiskā koledža, lpp. 16

17 16. Eiropas tiesības. 2., papildin. izd.- Rīga : Juridiskā koledža, lpp. 17. Kliedere I. Lietišķā informātika.- 3., atk. izd.- Rīga: Juridiskā koledža, lpp.; il. 18. Mizovska L. Metodiskais materiāls lietu (īpašuma) tiesībās.- Rīga: Juridiskā koledža, lpp. 19. Mekša R. Metodiskie norādījumi konstitucionālajās tiesībās.- Rīga: Juridiskā koledža, lpp. 20. Bolis J. Mediācija.- Rīga: Juridiskā koledža, lpp. 21. Deksnis E.B. Lisabonas līgums un Eiropas Savienības konstitucionālie pamati.- Rīga: Juridiskā koledža, lpp. 22. Krogzeme H. Grāmatvedības pamati.- Rīga: Juridiskā koledža, 173 lpp. 23. Kliedere I. Lietišķā informātika.- 4., papildin.izd.- Rīga: Juridiskā koledža, lpp. 24. Kliedere I. Lietišķā informātika.- 5., atk.izd.- Rīga: Juridiskā koledža, lpp. 25. Stucka A. Administratīvās tiesības.- 2., papildin. izd.- Rīga: Juridiskā koledža, lpp. 26. Krogzeme H. Finanses un kredīts.- Rīga: Juridiskā koledža, lpp. 27. Tauriņš G. Profesionālas politikas konjunktūra.- Rīga; Štutgarte: Juridiskā koledža, lpp. 28. Tauriņš G. Demokrātija bez tautas.- Rīga; Štutgarte: Juridiskā koledža, lpp. 29. Tauriņš G. Demokrātijas nākotne.- Rīga; Štutgarte: Juridiskā koledža, lpp. 30. Klieders J. Datorzinības: Mācību līdzeklis.- Rīga: Juridiskā koledža, lpp. 31. Bolis J., Gereiša Z. Mediācija un sarunas.- Rīga: Juridiskā koledža, lpp. 17

18 JURIDISKĀS KOLEDŽAS ORGANIZĒTO KONFERENČU MATERIĀLI 1. Tiesību jaunrades un piemērošanas problēmas: Zinātniskās konferences ziņojumi.- Rīga: Sociālo tehnoloģiju augstskola, Juridiskā koledža, lpp. 2. Tiesību teorijas un vēstures, justīcijas iestāžu darbības aktuālās problēmas: Ziņojumi studentu pirmajā zinātniskajā konferencē 2001.g. 19.maijā.- Rīga: Juridiskā koledža, lpp. 3. Politika un tiesības: Zinātniskās konferences ziņojumi.- Rīga: Sociālo tehnoloģiju augstskola; Juridiskā koledža, lpp. 4. Aktuālas tiesību problēmas Latvijā: Studentu zinātniskās konferences ziņojumi.- Rīga: Juridiskā koledža, lpp. 5. Aktuālas tiesību problēmas: Absolventu zinātniskās konferences ziņojumi.- Rīga: Juridiskā koledža, lpp. 6. Politics and Law in the Context of the European Integration: Proceedings of the international conference, February Riga: Baltic Centre for Strategic Studies; Latvian Academy of Sciences; Law College; Latvian Lawyer`s Association, pp. 7. Aktuālas tiesību problēmas Eiropas integrācijas kontekstā: Zinātniskās konferences ziņojumi.- Rīga: Juridiskā koledža, lpp. 8. Aktuālas tiesību problēmas Eiropas integrācijas kontekstā: Studentu zinātniskās konferences ziņojumi.- Rīga: Juridiskā koledža, lpp. 9. Pirmais gads Eiropas Savienībā: Aktuālas komerczinību, personālvadības un tiesību problēmas: Studentu zinātniskās konferences ziņojumi.- Rīga : Juridiskā koledža, lpp. 10. First Year in the European Union: Current Legal Issues. Proceedings of the international conference April Riga: Latvian Academy of Sciences; Mykolas Romeris University; Law College, pp. 11. Juridiskās koledžas zinātniskie raksti Rīga: Juridiskā koledža, lpp. 12. Third Year within the European Union: Topical Problems in Management of Economics and Law: Proceedings of the International Conference, April Riga: Latvian Academy of Sciences, Mykolas Romeris University, College of Law, pp. 13. Juridiskās koledžas zinātniskie raksti Rīga: Juridiskā koledža, lpp. 14. The Fifth Year as European Union Member States: Topical Problems in Management of Economics and Law. Proceedings of the International Conference, 8-9 May Riga: Latvian Academy of Sciences; Mykolas Romeris University; College of Law, pp. 15. Juridiskās koledžas zinātniskie raksti Rīga: Juridiskā koledža, lpp. 18

19 16. The Seventh Year as European Union Member States: Economics, Politics, Law. Proceedings of the International Conference, 6-7 May Riga: Latvian Academy of Sciences; Baltic Centre for Strategic Studies, pp. 17. Juridiskās koledžas zinātniskie raksti Rīga: Juridiskā koledža, lpp. 18. The Baltic States in the European Union: Ten Years as Member States. Proceedings of the International Conference, April Riga: Latvian Academy of Sciences; College of Law, pp. 19. Juridiskās koledžas zinātniskie raksti Rīga: Juridiskā koledža, p Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, norādot to uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Tiesību zinātne īstenošanā iesaistīto struktūrvienību darbību koordinē programmas direktors. Studiju procesa nodrošināšanā ir iesaistītas sekojošas struktūrvienības: Studiju nodaļa, kas plāno studiju procesu (nodarbību plānojumu, docētāju darbu u.tt.) un uzskaita studiju sekmes; atbild par programmnodrošinājumu un tehniskajiem līdzekļiem; nodrošina studentus ar informāciju; piedāvā studentiem un docētājiem iesaistīties gan koledžas, gan Latvijas un starptautiskajos projektos u.c. Akadēmiskais personāls veic mācību, metodisko un zinātnisko darbu. Mācību darba ietvaros lasa lekcijas, vada seminārus un praktiskās nodarbības, pieņem pārbaudījumus, referātus, pastāvīgos darbus (t.sk. kontroldarbus u.c.), organizē konsultācijas, vada un recenzē kvalifikācijas darbus veic citus darba pienākumus, kuri saistīti ar mācību darba organizēšanu. Studiju programmas realizācijas nodrošināšanā plānots iesaistīt 81 % pamatdarbā nodarbinātos docētājus un 19 % blakus darbā nodarbinātos docētājus. Saimniecības nodaļa, kas risina materiāltehniskā nodrošinājuma jautājumus. Bibliotēka, kas nodrošina studentus un docētājus ar informāciju. Personāla nodaļa, kas nodarbojas ar darba un uzņēmuma līgumu slēgšanu; veic darbinieku uzskaiti; veic iepazīstināšanu ar darba aizsardzības prasībām; organizē darbinieku nosūtīšanu kvalifikācijas celšanai un apmācībai u.c. 19

20 1.13. Informācija par ārējiem sakariem Lielākā daļa studiju programmas studenti strādā, līdz ar to arī veido ārējos sakarus savās darba vietās. Studiju programmas noslēgumā studenti iziet mācību praksi, tādējādi nodrošinot sadarbību ar darba devējiem, jo darba devēji ir arī prakšu organizētāji un vadītāji. Lai pilnveidotu ārējo sadarbību, galvenokārt ar darba devējiem, valsts gala pārbaudījuma (kvalifikācijas eksāmena) komisijā tiek iekļauti darba devēju pārstāvji un nozares profesionāļi, ar kuriem tiek saskaņoti iespējamie kvalifikācijas darbu temati. Veicot studiju programmas pašnovērtējumu, tā vērtēšanai tiek pieaicināti profesionāli nozares speciālisti. Atbilstoši Juridiskās koledžas nolikuma 11.7.punktam, koledžas Padomē ir ievēlēti divi darba devēju pārstāvji. Sadarbības līgumi (par studentu un docētāju apmaiņu, konferenču organizēšanu u.c.) ir noslēgti ar vairākām augstākās izglītības iestādēm: Baltijas Starptautisko akadēmiju, Biznesa augstskolu Turība, Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu, Biznesa vadības koledžu, Rīgas Stradiņa universitāti, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, Ekonomikas un kultūras augstskolu. Koledža ir noslēgusi sadarbības līgumus arī ar vairākām ārvalstu augstākās izglītības iestādēm: Mikolas Romeris Universitāti (Lietuva), Utenas koledžu (Lietuva), Nevšehira Universitāti (Turcija), Amasya Universitāti (Turcijā), Global koledža (Maltā), Gruzijas Biznesa Akadēmiju SBA (Gruzijā). Mācību prakses ietvaros ir noslēgti vairāki sadarbības līgumi Latvijā SIA Lato, Ādažu namsaimnieks, Rīgas Pilsētbūvnieks u.c., kā arī ar uzņēmumiem ārvalstīs. Aktīva sadarbība notiek ar uzņēmumu Turcijā, Properties Alanya. Juridiskā koledža aktīvi sadarbojas pieredzes apmaiņā ar ārvalstu organizācijām ASV, Beļģijā, Vācijā, Lielbritānijā, Vācijā, Japānā, Austrālijā, Turcijā u.c. Juridiskā koledža ir Latvijas Koledžu asociācijas biedrs un aktīvi darbojas šīs asociācijas sastāvā. Lai nostiprinātu starptautisko sadarbību Juridiskā koledža ir iesaistījusies ANO izglītības programmā, kļūstot par PRME (Principles for Responsible Management Education) dalībnieci. Kā arī ņēmusi aktīvu dalību EURASHE (esam tās biedri), WFCP (World Federation of Colleges and Polytehnics), esam tās biedri un AACC (American Association of Community Colleges), iesaistoties šo organizāciju dažādās aktivitātēs (konferencēs, semināros, pieredzes apmaiņā u.c.), FIABCI akadēmiskais biedrs. 20

21 1.14. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros, norādot apmaiņas programmu un valsti Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā pa studiju programmām, norādot studiju ilgumu, valsti 2. Studiju programmu raksturojums Studiju programmas veidotas saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu un Augstskolu likumu, kā arī Ministru kabineta noteikumiem, kas reglamentē 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Studiju programmu mērķis un uzdevumi atbilst ES Kvalifikācijas Eiropas izglītības telpā pamatnostādnēm un Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (EQF) 5.līmenim (Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju, MK noteikumi Nr.990, 2008.gada 2.decembris) Studiju programma Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana, apjoms kredītpunktos, studiju veidu, iegūstamo grādu, profesionālo kvalifikāciju. Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un koledžas stratēģijai Studiju programmas mērķis saskan ar Juridiskās koledžas misiju - divu gadu laikā sagatavot teorētiski zinošus un praktiski varošus speciālistus tautsaimniecībai, akcentējot Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts specifiku, sagatavot nekustamā īpašuma pārvaldniekus, kuri spēj pārvaldīt un apsaimniekot nekustamo īpašumu, koordinēt nekustamā īpašuma apsaimniekošanas sabiedrības darbību, kārtot nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas lietvedības jautājumus, ievērot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Uzdevumi: 1. nodrošināt praktiskai darbībai nepieciešamo zināšanu apgūšanu namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā; 2. nodrošināt mūsdienīgas profesionālās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas namu pārvaldnieka darba uzsākšanai un veikšanai; 3. nodrošināt studējošos ar visiem nepieciešamajiem mācību materiāliem, sniedzot maksimālas piedāvājuma iespējas profesionālo studiju darbam; 4. veicināt prasmi radoši domāt un izrādīt iniciatīvu, attīstīt spēju strādāt nestandarta situācijās, saistīt iegūtās zināšanas ar reālo saimniecisko darbību. Sekmīgi absolvējot studiju programmu, absolventam tiek piešķirta profesionālā kvalifikācija namu pārvaldnieks (profesijas kods ). Studiju programmas mērķauditorija ir personas, kurām ir vismaz vidējā izglītība. Studiju programmas kopējais apjoms ir 80 kredītpunkti. 21

22 Namu pārvaldnieka kvalifikācijai izvirzāmās prasības atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.461 ( ) Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību (namu pārvaldnieka profesijas kods ) un namu pārvaldnieka profesijas standartam, kurš apstiprināts ar iepriekšminētajiem MK noteikumiem. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 141 Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu studiju programmas sastāvs: o vispārizglītojošie studiju kursi - 21 kredītpunkts; o nozares studiju kursi - 35 kredītpunkti, tajā skaitā: - obligātie un konkrētās profesijas studiju kursi - 32 kredītpunkti; - izvēles studiju kursi (no kuriem jāizvēlas viens) 3 kredītpunkti. o macību prakse 16 kredītpunkti; o gala pārbaudījums 8 kredītpunkti. Vispārizglītojošo studiju kursu daļā iekļauti studiju kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un analītiskās iemaņas: saskarsmes kultūra, lietišķā latviešu valoda, grāmatvedība, vadības zinību pamati, statistikas pamati, lietišķā informātika, lietvedība, svešvaloda, tiesību pamati, Eiropas integrācijas pamati. Nozares studiju kursi vērsti uz studiju programmas pilnvērtīgu apguvi, atbilstoši iegūstamai kvalifikācijai, profesionālo zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju attīstīšanu, kā arī padziļinātu normatīvo aktu apguvi izvēlētajā apakšnozarē. No studiju programmā piedāvātajiem izvēles studiju kursiem, studentam obligāti ir jāizvēlas viens. Obligātie nozares studiju kursi: psiholoģijas pamati, nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana, nekustamā īpašuma apdrošināšana, darījumi ar nekustamo īpašumu, mājokļu dzīves cikls, inženierkomunikācija, energoefektivitāte un energoaudits, nekustamā īpašuma vērtēšana, nodokļu sistēmas pamati, tirgzinības, vides aizsardzība, darba tiesības un darba aizsardzība, komerctiesības, ekonomikas pamati. Brīvās izvēles moduļi: mediācija, Procesuālās tiesības, sabiedriskās attiecības un Mācību organizācija uzņēmumā Studiju programma Cilvēku resursu vadība, apjoms kredītpunktos, studiju veidu, iegūstamo grādu, profesionālo kvalifikāciju. Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un koledžas stratēģijai Studiju programmas mērķis saskaņā ar profesijas standartu ir sagatavot personāla speciālistu, kurš spēj realizēt un koordinēt uzņēmuma, iestādes, organizācijas u.c. politiku personāla jautājumos tiešā uzņēmuma vai personāla daļas vadītāja vadībā, kārtot personāla lietvedību, organizēt darbinieku atlases procedūru, pienākumu pildīšanai nepieciešamo apmācību, novērtēt 22

23 un veidot darbinieku motivācijas sistēmu, sekot spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, konsultēt darbiniekus. Studiju programmas uzdevumi: 1. nodrošināt praktiskai darbībai nepieciešamo zināšanu apgūšanu personālvadības nozarē personāla vadīšanā, vadības psholoģijā, personāllietvedībā, darba un sociālās tiesībās, ekonomikā, grāmatvedībā, datorapmācībā, kā arī projektu vadīšana un svešvalodā u.c. 2. sniegt personālvadības jomā nepieciešamās padziļinātas zināšanas normatīvo aktu izpratnē; 3. nodrošināt mūsdienīgas profesionālas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas personāla atlasei, vadīšanai, plānošanai un attīstībai, izstrādājot referātus, projektus, kā arī kvalifikācijas darbu. 4. veicināt prasmi radoši domāt un izrādīt iniciatīvu, attīstīt spēju strādāt nestandarta situācijās, sasaistīt iegūtās zināšanas ar praktisko darbību. Studiju programmas mērķauditorija ir personas, kurām ir vismaz vidējā izglītība, kā arī personas, kurām ir citas nozares vidējā profesionālā vai augstākā izglītība. Studiju programmu veido trīs galvenās pamatdaļas: studiju kursi, mācību prakse un gala pārbaudījums (kvalifikācijas eksāmena rakstveida daļa un kvalifikācijas darba aizstāvēšana). Studiju kursu obligāto saturu veido vispārizglītojošie studiju kursi un obligātie konkrētās profesijas studiju kursi. Studiju programmas kopējais apjoms ir 80 kredītpunkti (120 ECTS). Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 141 Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu studiju programmas sastāvs: vispārizglītojošie studiju kursi - 20 kredītpunkti; nozares studiju kursi 36 kredītpunkti, t.sk.: - obligātie konkrētās profesijas studiju kursi - 34 kredītpunkti, - izvēles studiju kursi - 2 kredītpunkti (katrs studiju kurss); macību prakse 16 kredītpunkti; gala pārbaudījums 8 kredītpunkti. Vispārizglītojošo studiju kursu daļā iekļauti studiju kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un analītiskās iemaņas. No nozares studiju kursiem obligāti ir visi nozares obligātie studiju kursi, t.sk. viens konkrētās viens izvēles studiju kurss. 23

24 Studiju programma Cilvēku resursu vadība paredz nozarei atbilstošus studiju kursus. Obligāti apgūstamie studiju kursi ir personāllietvedība, personālvadība, vadības psiholoģija, darba tiesības, makroekonomika, mikroekonomika, uzņēmējdarbības vadīšana, organizēšana un plānošana, organizāciju vadība, tirgzinības, finanšu pamati, kvalitātes vadīšana, projektu vadīšana, sociālās tiesības, tiesību pamati, statistikas pamati, saskarsmes kultūra, svešvaloda, lietvedība, lietišķā informātika, grāmatvedība. Brīvās izvēles moduļi: mediācija, Procesuālās tiesības, sabiedriskās attiecības un Mācību organizācija uzņēmumā Studiju programma Komerczinības, apjoms kredītpunktos, studiju veidu, iegūstamo grādu, profesionālo kvalifikāciju. Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un koledžas stratēģijai Studiju programmas kopējais apjoms ir 80 kredītpunkti. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 141 Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu studiju programmu veido: o vispārizglītojošie studiju kursi - 21 kredītpunkti; o nozares studiju kurss - 35 kredītpunkti, tajā skaitā: - obligātie konkrētās profesijas studiju kursi - 33 kredītpunkti; - izvēles studiju kursi (obligāti jāizvēlas viens)- 2 kredītpunkti; o mācību prakse 16 kredītpunkti; o gala pārbaudījums (kvalifikācijas eksāmens) 8 kredītpunkti. Studiju programmas studiju kursi vērsti uz komercdarbības (uzņēmējdarbības) pilnvērtīgu apguvi, profesionālo zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmes attīstīšanu, kā arī padziļinātu zināšanu apguvi uzņēmējdarbību regulējošajos normatīvajos aktos. Obligāti apgūstamie studiju kursi mikroekonomika, makroekonomika, komerctiesības, komercdarbības pamati, uzņēmējdarbības vadīšana, organizēšana un plānošana, matemātika komersantiem, organizāciju vadība, tirgzinības, nodokļu sistēmas pamati, finanses un kredīts, audits un iekšējā kontrole, projektu vadīšana, darba tiesības un darba aizsardzība, tiesību pamati, statistikas pamati, saskarsmes kultūra, svešvaloda, lietvedība, lietišķā informātika, grāmatvedība, personālvadība. Brīvās izvēles moduļi: mediācija, Procesuālās tiesības, sabiedriskās attiecības un Mācību organizācija uzņēmumā. Studiju procesa un studiju programmas izvērtēšani Juridisakajā koledžā darbojas Studiju programmu kvalitātes novērtēšanas komisija, kuras darbā tiek iesaistīti gan koledžas docētāji, gan darba devēju pārstāvji. Studiju programmu kvalitātes novērtēšanas komisijas galvenais 24

25 uzdevums ir studiju programmas pilnveidošana un uzlabošana. Svarīgi, lai tiktu analizētas un izvērtētas studiju programmas realizācijas stiprās un vājās puses, kā arī noformulēti pilnveides pasākumi. Studiju kursus veido lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības. Studiju kursu ietvaros notiek diskusijas, situāciju analīze. Studiju kursu apguve tiek organizēta tā, lai studenti varētu pielietot teorētiskās zināšanas praksē, ievērot LR likumus un citus normatīvos aktus Studējošie 2.5. Studentu aptauja Lai nodrošinātu saikni ar studējošo, divas reizes studiju gadā notiek studentu anketēšana par studiju procesa kvalitāti. Students var izteikt savu vērtējumu par studiju kursu saturu, kvalitāti, studiju gaitu, materiāli tehnisko nodrošinājumu, novērtēt katra konkrēta docētāja darbu. Anketēšanas rezultāti tiek apspriesti JK Padomes sēdē, docētāju kopsapulcē, kā arī JK operatīvajās sanāksmēs. Anketēšanas rezultāti tiek atspoguļoti pašnovērtējuma ziņojumā /2015.akadēmiskā gada rudens aptaujā piedalījās 80 % respondenti, pavasara aptaujā 71% respondenti no Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana programmā studējošo skaita. Aptaujas anketa ir ļoti plaši aptveroša. Aptaujas anketa ļauj izvērtēt un analizēt docētāja darba un kursa kvalitāti, kā arī vieslektorus, bibliotēku, materiāltehnisko bāzi, administratīvos darbiniekus, studiju procesa organizēšanu, u.c.. Lielākā uzmanība aptaujas anketās tie pievērsta docētāju darba un kursa kvalitātes vērtēšanai, kas tiek vērtēta vairākās pozīcijās: - saskarsme ar auditoriju; - atbild uz studentu uzdotajiem jautājumiem; - prot ieinteresēt; - rosina diskusijai; - praktiskie darbi; - projektoru, un cita veida tehnisko palīglīdzekļu izmantošana lekciju laikā; - studiju priekšmetam ir pārdomāta struktūra un apjoms; - nodarbību laiku ievērošana. Aptauja ļauj vērtēt kursa kvalitāti, docētāju sagatavotību, apmācību metodes, kursa vietu programmas struktūrā, kā arī analizēt kursa satura subjektīvo uztveri un ieteikumus pasniedzējiem. Studentu vērtējums par kursu saturu jau studiju laikā tika pārrunāts ar docētājiem, aptaujā iegūtie rezultāti tiek apkopoti un docētāji tiek iepazīstināti ar aptaujas anketas rezultātiem, katram docētājam individuāli tiek sagatavotas aptaujas anketas kopijas (vērtējumi, komentāri par konkrēto docētāju un studiju kursu). Vērtējot docētāju sniegumu, studenti galvenokārt vadās no kursā sniegto prasmju un zināšanu lietderības. Studenti aptaujā augstu vērtē kursus kas saistīti ar praktiskām zināšanām, līdz ar to atzinīgāk novērtē tos kursus, kuros docētājiem ir ne tikai teorētiskās zināšanas, bet viņi ir arī praktizējoši speciālisti docētāji, kuru pamata 25

26 darbavieta ir saistīta ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Tāpat studenti augsti vērtē docētāju atsaucību un spēju ieinteresēt, kā arī rosināt diskusijas. Kopumā zemāk tiek vērtēti tie kursi, kuros docētāji formālāk lasa lekcijas un neatsaucas uz studentu uzdotajiem jautājumiem vai rosinātajām diskusijām. Studenti nodala docētāju vispārējo kompetenci un kursa pasniegšanas veidu, atzīstot, ka ne vienmēr docētājiem izdodas kompetenci pilnā mērā nodot studentiem. Aptaujas anketā tiek pozitīvi vērtēti docētāji, kas izmanto Power Point prezentācijas studiju kursu ietvaros. Studenti augsti vērtē arī tos docētājus, kuri sava studiju kursa ietvaros organizē semināra nodarbības, kurās studenti darbojās grupās. Studenti atzina, ka semināru izdošanās ir atkarīga no tā, cik cītīgi paši studenti sagatavojušies nodarbībai. Analizējot aptaujas anketu rezultātus secinām, ka studenti kopumā ir apmierināti ar docētāju darba kvalitāti. Aptaujas anketās studenti augsti vērtē nodarbību laiku ievērošanu. Studenti pozitīvi vērtē to kā tiek organizēts studiju process. Aptaujas anketā par materiāltehniskās bāzes nodrošinājumu tiek vērtētas vairākas pozīcija: bibliotēka, kas tiek ļoti plaši vērtēta (aktuālākā un jaunākā mācību literatūra, un tās pietiekamība, interneta pieeja, elektroniskās datu bāzēs, periodika, utt.). Vēl tiek vērtēta studentu apmierinātība ar garderobi, auditorijām, labierīcībām, kafejnīcu. Studentu atsauksmes par JK interneta mājas lapas studenta personīgās bāzes izmantošanu studijām ir ļoti pozitīvas. Studentam interneta vietnē ir ērti pieejami studiju kursu pārbaudījumu rezultāti, JK bibliotēkas elektroniskais katalogs, JK izstrādātie noteikumi un nolikumi, nodarbību saraksti, konsultāciju laiki, docētāju kontakti un aktuālā informācija. Materiāltehnisko nodrošinājumu studenti vērtē kā labu. Aptaujas anketas rezultāti tiek izanalizēti un nepieciešamības gadījumā tiek veikti uzlabojumi, balstoties uz studentu izteiktajām vēlmēm. Aptaujas rezultāti kopumā liecina, ka studējošie ir apmierināti ar studiju programmu Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana un docētājiem. Studentu vērtējums, salīdzinot aptaujas datus ik pa pusgadam, ir ļoti līdzīgs. Bibliotēkā pieejamais literatūras klāsts nepārtraukti tiek atjaunināts un papildināts, aptaujā 56% studenti bija pilnīgi apmierināti, 34 % studenti atbildēja, ka apmierina un tikai 10% atbildēja, ka bibliotēka daļēji viņus apmierina. Analizējot aptaujas rezultātus, studenti pozitīvi vērtē arī metodiskā kabineta darbību, pilnīgi apmierināti 68 %, apmierināti bija 22% studentu, bet daļēji apmierina metodiskā kabineta darbs 10% studentu. 26

27 Diagramma Nr.1 Diagramma Nr.2 Bibliotēka 34% 10% 56% Daļēji apmierina Pilnīgi apmierina Apmierina Aptaujas rezultāti par telpām, garderobi un labierīcībām ar katru gadu uzlabojas, jo nepārtraukti tiek veikti telpu labiekārtošanas darbi. Aptaujas rezultāti par docētāju darbu un kvalitāti tiek nodoti katram docētājam personīgi un nav publiski pieejami. Docētājs Juridiskās koledžas studentu aptaujas anketa (2015. gads). Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana Tabula Nr.5 5 ballu sistēma: 5 - ļoti apmierina, 4 apmierina, 3 daļēji apmierina, 2 gandrīz neapmierina, 1 - neapmierina Videoprojektoru,u.c. izmantošana Rosina diskusijai Prot ieinteresēt Atbild uz jautājumiem (atsaucīgs) Saskarsme ar auditoriju Praktiskie darbi Nodarbību laiku ievērošana Vērtējums Bibliotēka Garderobe Labierīcības Vieslektori Auditorijas Nodarbību (literatūras klāsts kvalitāte e-vide) Metodiskais kabinets Jūsu ieteikumi, priekšlikumi, sūdzības:... 27

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas raksturojums Studiju programmas raksturojums Doktora studiju programma Politikas zinātne studiju programmas nosaukums 2015./2016. akadēmiskais gads 1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr.

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

RSU SKMK Stratēģija

RSU SKMK Stratēģija RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016. 2020.GADAM Rīga, 2015 SATURS Ievads... 3 1. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas stratēģijas pamatnostādnes... 4 2. Galvenie Koledžas

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

MF_SV_Iekseja_drosiba_parskats_2017_ 2018

MF_SV_Iekseja_drosiba_parskats_2017_ 2018 Latvijas Lauksaimniecības universitāte STUDIJU VIRZIENA Iekšējā drošība un civilā aizsardzība Pārskats par 2017./2018. studiju gadu Apstiprināts Senātā 12.12.2018. Nr. 9 185 Studiju virziena vadītājs Dr.silv.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība PROJEKTA SAM 8.2.1. ĪSTENOŠANA DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ Starpdisciplinārais seminārs Daugavpils Universitātē, 06.11.2018. Eiropas Sociālā fonda projekta Daugavpils

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Liene Kubliņa liene.kublina@cvor.lv www.cvor.lv IT nozares attīstības iespējas ierobežota darba tirgus apstākļos Latvijas darba tirgus Ko dara Latvijas IT uzņēmumi Patiesie motivatori un jēgpilna komandas

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

Studiju programmas nosaukums

Studiju programmas nosaukums Latvijas augstāko izglītības iestāžu ieguldījums mērniecības izglītībā Latvijā Jauno jomas speciālistu sagatavošana Latvijas Lauksaimniecības specialitātē Vivita Puķīte LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx Mācīšanās rezultātos balstītas studijas: Ko tās dod augstākajā izglītībā ieinteresētājām pusēm? Vai varam atļauties to neieviest? Prof. Andrejs Rauhvargers Kā aprakstīsim kvalifikācijas? Pateiksim, cik

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU PROGRAMMAS SKOLOTĀJA KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI Prof. Arvīds Barševskis LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas praktiskā konference

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE Latvijas Universitātes aģentūras Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža nolikums APSTIPRINĀTS ar LU Senāta 27.02.2012. lēmumu Nr. 198 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 Ievads Saskaņā ar Nacionālās drošības koncepciju viens no aktuālākajiem nacionālās

Sīkāk

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR 2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES PAKĻAUTĪBU STRUKTŪRSHĒMA Satversmes sapulce Akadēmiskā šķirējtiesa Senāts Rektors* Studējošo pašpārvalde

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina

VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina Par spīti organizācijas darbības iekšējiem izaicinājumiem pārskata periodā, LSA aktualizējusi un risinājusi virkni problēmjautājumu,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas pieredze LKI 2-4.līmenī 2018 Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārvaldes vecākā referente Līva Šmaukstele Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedra LU 77. SZK sekcija «Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi 2019» Jānis Kaminskis, Mārtiņš Reiniks, Anete Kiopa 22.03.2019. 1 Atrašanās vieta 2 56 56'39.3"N

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

2019/2020 DARBAM TALANTAM STUDIJU PROGRAMMU KATALOGS BA SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE

2019/2020 DARBAM TALANTAM STUDIJU PROGRAMMU KATALOGS BA SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE 2019/2020 DARBAM TALANTAM STUDIJU PROGRAMMU KATALOGS BA SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE SATuRS: PRIEKŠROCĪBAS, KO SNIEDZ AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJAS... 3 FAKTI PAR BANKU AUGSTSKOLU... 5 EFEKTĪVAS STUDIJU METODES...

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

Turisms_virziens 12_13

Turisms_virziens 12_13 BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA Studiju virziena VIESNĪCU UN RESTORĀNU SERVISS UN TŪRISMA UN ATPŪTAS ORGANIZĀCIJA Pašnovērtējuma ziņojums par 2012./2013. mācību gadu APSTIPRINĀTS BSA Senāta sēdē 2014.gada

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko 2017. gada 13. novembrī Projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu

Sīkāk

B_Briede

B_Briede LLU pirmā kursa studentu pašvirzītās studijas LLU TF IMI prof. Baiba Briede Saturs Pašvirzīto studiju būtība Aktualitāte Pasaules ekonomikas foruma 2018 un Boloņas procesa kontekstā LLU 1. kursa studentu

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

PM_Izglītības _prasības_v.1.1

PM_Izglītības _prasības_v.1.1 Valsts atbalsta programma dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai PALĪGMATERIĀLS PAR IZGLĪTĪBU PAMATOJOŠAJIEM DOKUMENTIEM MĀJOKĻU GARANTIJU PROGRAMMĀ Mājokļu garantijas VAR piešķirt personām, kuras ieguvušas

Sīkāk

Studiju kursu apraksta struktūra

Studiju kursu apraksta struktūra Saskaņots: Akadēmiskā darba prorektors asoc.prof. V. Bernhofs Studiju virzienu Mākslas un Izglītība, pedagoģija un sports profesionālā bakalaura studiju programmu STUDIJU KURSU MODUĻA APRAKSTS Studiju

Sīkāk

This is your presentation title

This is your presentation title Ziņojums par darbību 2018.gadā 2019.gada 27.marts 1. Pārstāvniecība 2018.gadā 2. Galvenie darbības virzieni un aktivitātes 2018.gadā 3. LETERA biedru aptauja 2 LETERA pārstāvniecība 2018.gadā Aerones 19

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Studiju virziena Ekonomika 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Mārketings un tā inovācijas pašnovērtējuma ziņojums par 201

Studiju virziena Ekonomika 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Mārketings un tā inovācijas pašnovērtējuma ziņojums par 201 Studiju virziena Ekonomika 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Mārketings un tā inovācijas pašnovērtējuma ziņojums par 2015./2016.studiju gadu Rīga, 2016 SATURA RĀDĪTĀJS 1.

Sīkāk

Septītā Pamatprogramma

Septītā Pamatprogramma Eiropas pētniecība darbībā SEPTĪTĀ PAMATPROGRAMMA Lai Eiropas pētniecība kļūtu par vadošo Jaunu standartu izveide Eiropas pētniecībā Septītā pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai ir Eiropas

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija lai mācītos jebkurā laikā un vietā 2016. gada 24. augusts Lielais dzintars, Liepāja www.iespejutilts.lv IESPĒJU TILTS 2016, lai mācītos jebkurā laikā un vietā Liepājas koncertzālē Lielais dzintars norisināsies

Sīkāk

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 1 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 2 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 3 Komentāri par studiju kursa b ū t ī b u un s ū t ī b u Būtība veicot sistēmiskās domāšanas kā domāšanas sistēmiskuma apzināšanu,

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation No profesijas standarta līdz reformai 2019. gada 16. martā. 19.03.2019 1 Reforma Sieviešu dzimtes vārds Pārkārtojums, pārveidojums, saglabājot galveno no līdzšinējā Pārmaiņa, pārkārtojums kādā sabiedrības

Sīkāk

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Diskusija Rīgas pilsētas arhitektu birojā 20.11.2012

Sīkāk

7th annual International scientific conference "New dimensions in the development of society" Dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Soci

7th annual International scientific conference New dimensions in the development of society Dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Soci STUDENTU VAJADZĪBAS PROFESIONĀLĀS ANGĻU VALODAS STUDIJU KURSĀ LLU STUDENTS' NEEDS IN ESP AT LATVIA UNIVERSITY OF AGRICULTURE Ieva Knope, Mg Paed. LLU/ Department of Languages knopeieva@inboxx.lv tel. +37129427849

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Pasnovertejums komunikacija-mediji

Pasnovertejums komunikacija-mediji Studiju virziena Informācijas un komunikācijas zinātnes Pašnovērtējums par 2015./2016.akadēmisko gadu 1 1. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS 1.1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība Atbalsta pasākumi jaunajiem uzņēmējiem Kas ir uzņēmējs? Uzņēmējs ir uzņēmuma īpašnieks, kurš, uzņemoties riskus un atbildību, cenšas gūt peļņu. Biznesa ideju var realizēt tikai tad, ja ir uzņēmējs cilvēks

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai Diāna Balode Nodarbinātības valsts aģentūras Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas Jauniešu garantijas eksperte Tālr. 67021696,

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija Projekta nosaukums: Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās Vieta: Zemgales reģions, Latvija Iesniegšanas

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA.

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Liene Zeile Liene Millere Līga Matveja-Vlasova Aktualitātes pedagogu profesionālās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 3. jūnijs rīkojumu Nr. 262 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0176 Profesija Psihologa asistents Kvalifikācijas līmenis 5 Nodarbinātības

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Zinātnieku un praktiķu sadarbības tīkli: ES zinātnisko projektu pieredze Tālis Tisenkopfs Baltic Studies Centre un LU Referāts Starpresoru forumā Mūžizglītības un pieaugušo izglītības sistēma, IZM, Rīga,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai Solveiga Kabaka Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja Tālr. 67021712 Solveiga.Kabaka@nva.gov.lv 24.02.2015, Rīga Mērķis:

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE ERASMUS+ PROGRAMMAS MOBILITĀTES ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ Pielikums APSTIPRINĀTS ar LU 18.12.2014. rīkojumu Nr.1/363 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 04.08.2015.

Sīkāk

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētie finanšu instrumenti ir ilgtspējīgs un efektīvs veids,

Sīkāk

PowerPoint prezentacija

PowerPoint prezentacija ISO sertificēto grāmatvežu asociācija Grāmatvežu kompetences un sertifikācijas problēmas nacionālajā jeb valstiskajā līmenī 1 ISO biedrības valdes priekšsēdētāja Anda Ziemele 2014. gada 15. maijs Par GSC

Sīkāk