KULDĪGAS NOVADA DOMES

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "KULDĪGAS NOVADA DOMES"

Transkripts

1 KULDĪGAS NOVADA DOMES BŪVNIECĪBAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Kuldīgā 2012.gada 7.februārī Nr.7 Sēde sasaukta plkst. 14:00 D A R B A K Ā R T Ī B A 1. Par būvprojekta Graudu noliktava zemes īpašumā Mači, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā akceptēšanu. 2. Par būvprojekta Briežu un mežacūku dārzs zemes īpašumos Pilskalni, Eglītes, Alkšņi, Īvandes pagastā, Kuldīgas novadā akceptēšanu. 3. Par būvprojekta Sakaru komunikāciju pievadu izbūve Planīcas ielā 69, Kuldīgā akceptēšanu. 4. Par būvprojekta Dzīvojamā māja un siltumnīca Saulītes, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā akceptēšanu. 5. Par darbu veikšanas projekta Nepabeigtas jaunbūves daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nojaukšana Gravas ielā 3, Kuldīgā saskaņošanu. Par izmaiņām plānošanas un arhitektūras uzdevumos Nr. 94. no Kuldīgas novada pamatskolas rekonstrukcija, Ventspils ielā 16, Kuldīgā un Nr. 95 no Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skolas ēkas rekonstrukcija, Pētera ielā 5, Kuldīgā. 7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam Skola, Turlavā, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā. ATZINUMS par būvniecības ieceri Teritorijas labiekārtojums Kurzemes reģiona 8. mazpulku un ekoskolas vasaras radošo darbību centra darbībai Pagastmāja, Lauku ielā, Deksnē, Padures pagastā, Kuldīgas novadā. ATZINUMS par būvniecības ieceri Teritorijas labiekārtojums vingrošanas un 9. aktīvās atpūtas laukumam Pagastmāja, Lauku ielā, Deksnē, Padures pagastā, Kuldīgas novadā. Par komisijas norīkošanu būvobjekta Kūts (008) rekonstrukcija Atvari, zemes 10. īpašumā Remesi, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā pieņemšanai ekspluatācijā. Par komisijas norīkošanu būvobjekta Lauksaimniecības šķūnis Atvari, zemes 11. īpašumā Remesi, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā pieņemšanai ekspluatācijā. Par komisijas norīkošanu būvobjekta Šķūnis, kūts rekonstrukcija un noliktava 12. Atvari, zemes īpašumā Remesi, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā pieņemšanai ekspluatācijā. 13. Par nekustamā īpašuma Upenieki, Padures pagastā, Kuldīgas novadā zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu. 14. Par gada janvārī izsniegto būvatļauju akceptēšanu. 15. Par komisijas norīkošanu būvobjekta Saimniecības ēka, kūts un siltumnīca Indras, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā pieņemšanai ekspluatācijā.

2 Sēdi vada: Būvniecības komisijas priekšsēdētājs Piedalās komisijas locekļi: Būvinspektors Arhitekts Juriste Nepiedalās Būvniecības nodaļas vadītāja/arhitekte Pieaicinātie speciālisti: Arhitekts Protokolē: Arhitekta palīgs G. Astičs A. Bitinieks J.Lipsnis G. Laizāne J.Jākobsone Dz.Heinsbergs A.Safonova 1. Par būvprojekta Graudu noliktava zemes īpašumā Mači, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā akceptēšanu. Izskatījusi IU Rimzāti, reģ. nr , Krastkalni, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3319, iesniegto būvprojektu Graudu noliktava zemes īpašumā Mači, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā /reģ.nr.222/08-12, , pasūtītājs: IU Rimzāti ; projektētājs: E. Gailītis/, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (G. Astičs, G. Laizāne, J. Lipsnis, A. Bitinieks), pret nav, atturas nav, Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija n o l e m j : akceptēt būvprojektu Graudu noliktava zemes īpašumā Mači, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā. 2. Par būvprojekta Briežu un mežacūku dārzs zemes īpašumos Pilskalni, Eglītes, Alkšņi, Īvandes pagastā, Kuldīgas novadā akceptēšanu. Izskatījusi M. Mēteļa, iesniegto būvprojektu Briežu un mežacūku dārzs zemes īpašumos Pilskalni, Eglītes, Alkšņi, Īvandes pagastā, Kuldīgas novadā /Reģ. Nr. 223/08-12 no ; pasūtītājs: ZS Pilskalni ; projektētājs: SIA Darbnīca A projekti /, Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija atklāti balsojot ar 4 balsīm par (G. Astičs, G. Laizāne, A. Bitinieks, J. Lipsnis), pret nav, atturas nav), Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija n o l e m j : akceptēt būvprojektu Briežu un mežacūku dārzs zemes īpašumos Pilskalni, Eglītes, Alkšņi, Īvandes pagastā, Kuldīgas novadā. 2

3 3. Par būvprojekta Sakaru komunikāciju pievadu izbūve Planīcas ielā 69, Kuldīgā akceptēšanu. Atkārtoti izskatījusi SIA Citrus Solutions, reģ. nr , Ūnijas ielā 52, Rīgā, LV-1084, iesniegto būvprojektu Sakaru komunikāciju izbūve Planīcas ielā 69, Kuldīgā /Reģ. Nr. 216/08-12 no ; pasūtītājs: SIA Lattelecom ; projektētājs: SIA Citrus Solutions /, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (G. Astičs, G. Laizāne, A. Bitinieks, J. Lipsnis), pret nav, atturas nav), Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija n o l e m j : akceptēt būvprojektu Sakaru komunikāciju izbūve Planīcas ielā 69, Kuldīgā. 4. Par būvprojekta Dzīvojamā māja un siltumnīca Saulītes, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā akceptēšanu. Izskatījusi A.Klestrovas, iesniegto būvprojektu Dzīvojamā māja un siltumnīca Saulītes, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā /Reģ. Nr. 242/08-12 no ; pasūtītājs: P. Skukausks; projektētājs: IK A. Klestrovas projekti, projekta vadītājs. D. Agruma/, Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija atklāti balsojot ar 4 balsīm par (G. Astičs, G. Laizāne, A. Bitinieks, J. Lipsnis), pret nav, atturas nav), Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija n o l e m j : akceptēt būvprojektu Dzīvojamā māja un siltumnīca Saulītes, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā. 5. Par darbu veikšanas projekta Nepabeigtas jaunbūves daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nojaukšana Gravas ielā 3, Kuldīgā saskaņošanu. Izskatījusi Kuldīgas novada pašvaldības, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, iesniegto darbu veikšanas projektu Nepabeigtas jaunbūves daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nojaukšana Gravas ielā 3, Kuldīgā /Reģ. Nr. 240/07-05 no ; pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība; projekta vadītājs: U. Sakne/, Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija atklāti balsojot ar 4 balsīm par (G. Astičs, G. Laizāne, A. Bitinieks, J. Lipsnis), pret nav, atturas nav), Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija n o l e m j : saskaņot darbu veikšanas projektu Nepabeigtas jaunbūves daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nojaukšana Gravas ielā 3, Kuldīgā ar piezīmi: pēc ēkas nojaukšanas rekultivēt teritoriju un iesēt zālienu. 3

4 6. Par izmaiņām plānošanas un arhitektūras uzdevumos Nr. 94. no Kuldīgas novada pamatskolas rekonstrukcija Ventspils ielā 16, Kuldīgā un Nr. 95 no Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skolas ēkas rekonstrukcija Pētera ielā 5, Kuldīgā. Izskatījusi Kuldīgas novada pašvaldības projekta speciālistes I. Heidenas, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, iesniegumu par izmaiņām plānošanas un arhitektūras uzdevumos Nr.94 no Kuldīgas novada pamatskolas rekonstrukcija Ventspils ielā 16, Kuldīgā un Nr.95 no Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skolas ēkas rekonstrukcija Pētera ielā 5, Kuldīgā, neparedzot skiču projekta izstrādi /reģ. Nr. 241/ 07-05, /, Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija k o n s t a t ē : 1. Pasūtītājs projektēšanas uzdevumos veicis izmaiņas, neparedzot skiču projekta izstrādi, un pasūtītājs lūdz veikt izmaiņas plānošanas un arhitektūras uzdevumos, atceļot prasību par divu stadiju projektēšanu; 2. Kuldīgas novada pamatskola atrodas Kuldīgas pilsētas vēsturiskajā apbūves zonā Nr. 4 un pilsētbūvniecības pieminekļa Nr Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs aizsardzības zonā; 3. Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skola atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa Nr Pētera kapličas zvanu tornis aizsardzības zonā; 4. MK noteikumu Nr.112 Vispārīgie būvnoteikumi 4.4. nodaļas 75. punkts nosaka: Būvprojekts izstrādājams divās stadijās - skiču projekta stadijā un tehniskā projekta stadijā, ja paredzamā būve ir sabiedriski nozīmīga vai tehniski sarežģīta, kā arī ja tā paredzēta specifiskā apbūves zonā vai vēsturiskā zonā un var mainīt vēsturiski izveidojušos ainavu ; tādēļ prasītās izmaiņas augšminētajos plānošanas un arhitektūras uzdevumos nav pieļaujamas. Pamatojoties uz augstāk minēto, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (G. Astičs, G. Laizāne, J. Lipsnis, A. Bitinieks), pret nav, atturas nav, Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija n o l e m j : neizdarīt izmaiņas plānošanas un arhitektūras uzdevumos Nr.94 no Kuldīgas novada pamatskolas rekonstrukcija, Ventspils ielā 16, Kuldīgā un Nr.95 no Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skolas ēkas rekonstrukcija, Pētera ielā 5, Kuldīgā. 7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam Skola, Turlavā, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā. Turlavas pagasta pārvalde konstatējusi neatbilstību un vēlas mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam Skola, Turlava, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads ar kadastra numuru , Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija k o n s t a t ē : 1. Pašvaldības īpašuma tiesības uz īpašumu Skola, Turlava, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads, kadastra numurs , nostiprinātas zemesgrāmatā (nodalījuma Nr ); kopplatība 5,84 ha. 2. Nekustamā īpašuma sastāvā ir trīs zemes vienības: 2.1. ar kadastra apzīmējumu , platība 5,1 ha: 4

5 Saskaņā ar Turlavas pagasta teritorijas plānojumu zemes vienība atrodas: publiskās un darījumu apbūves teritorijā un perspektīvā tūrisma un rekreācijas teritorijā Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve Uz zemes vienības atrodas ēkas: skola (kadastra apzīmējums ); darbnīca (kadastra apzīmējums ); pagrabs (kadastra apzīmējums ); šķūnis (kadastra apzīmējums ); skola (bērnudārzs) (kadastra apzīmējums ); šķūnis ar pagrabu (kadastra apzīmējums ) ar adresi Skola un ēdnīca (kadastra apzīmējums ) ar adresi Centrs Uz daļu no zemes vienības ir mazdārziņi 0,25 ha platībā un uz daļu no zemes vienības atrodas labiekārtota zaļā zona 1,49 ha platībā ar kadastra apzīmējumu , platība 0,46 ha un ar kadastra apzīmējumu , platība 0,28 ha: Saskaņā ar Turlavas pagasta teritorijas plānojumu zemes vienības atrodas: Dabas teritorijā Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve Uz zemes vienībām atrodas labiekārtota zaļā zona. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15.panta 1.daļas 13.punktu, Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijas nolikumu (apstiprināts ar Kuldīgas novada Domes 2009.gada 27.jūlija lēmumu Par Kuldīgas novada Domes pastāvīgo komisiju izveidošanu un nolikumu apstiprināšanu /prot. Nr.2, p.5./) un MK noteikumu Nr.496,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība 4., 5., 6. un 33.punktiem, Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija atklāti balsojot ar 4 balsīm par (G. Astičs, G. Laizāne, A. Bitinieks, J. Lipsnis), pret nav, atturas nav), Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija n o l e m j : 1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam Skola, Turlava, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads: 1.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu no trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve 5,1 ha uz izglītības un zinātnes iestāžu apbūve 3,36 ha; pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem 0,25 ha un dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 1,49 ha zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem un no trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve uz dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa. Pielikumā: Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu plāns; Zemesgrāmatas nodalījums; izkopējums no Turlavas pagasta teritorijas plānojuma. 8. 5

6 ATZINUMS par būvniecības ieceri Teritorijas labiekārtojums Kurzemes reģiona mazpulku un ekoskolas vasaras radošo darbību centra darbībai Pagastmāja, Lauku ielā, Deksnē, Padures pagastā, Kuldīgas novadā. Izskatījusi Kuldīgas novada pašvaldības, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, būvniecības iesniegumu uzskaites karti Teritorijas labiekārtojums Kurzemes reģiona mazpulku un ekoskolas vasaras radošo darbību centra darbībai Pagastmāja, Lauku ielā, Deksnē, Padures pagastā, Kuldīgas novadā, saskaņā ar MK noteikumu Nr.112 Vispārīgie būvnoteikumi 35. punktu, Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija k o n s t a t ē : 1. Būvniecības iecere Teritorijas labiekārtojums Kurzemes reģiona mazpulku un ekoskolas vasaras radošo darbību centra darbībai, Pagastmāja, Lauku ielā, Deksnē, Padures pag., Kuldīgas novadā, zemes kadastra Nr , atbilst Kuldīgas novada Domes saistošajos noteikumos 2010/34 Kuldīgas novada Padures pagasta teritorijas plānojums ( , prot. Nr.22., p.87.) noteiktai atļautai izmantošanai sabiedriskās nozīmes apbūves teritorija. 2. Būvniecības likuma 12.panta 1.daļā noteikti gadījumi, kādos jānodrošina paredzētās būves publiska apspriešana. Publiskās apspriešanas nepieciešamības izvērtēšanas kārtību nosaka MK noteikumi Nr.331 Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība. Ņemot vērā noteiktās prasības un būvniecības ieceres ierosinātāja iesniegtos dokumentus, konkrētajā gadījumā būves publisku apspriešanu rīkot nav nepieciešams. Būves publiskās apspriešanas nepieciešamība var tikt izvērtēta gadījumos, ja būvprojekta izstrādes laikā būtiski mainās būves apjomi, atklājas jauni apstākļi, tiek iesniegti papildus dokumenti, kas saistīti ar būvniecības ieceri. Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot ar atklāti balsojot ar 4 balsīm par (G. Astičs, A. Bitinieks, G. Laizāne, J. Lipsnis), pret nav, atturas nav, Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija n o l e m j : 1. Būvniecības iecere atbilst Kuldīgas novada Padures pagasta teritorijas plānojumam. 2. Būves publisku apspriešanu rīkot nav nepieciešams. 3. A p s t i p r i n ā t plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.17 Teritorijas labiekārtojums Kurzemes reģiona mazpulku un ekoskolas vasaras radošo darbību centra darbībai Pagastmāja, Lauku ielā, Deksnē, Padures pagastā, Kuldīgas novadā. 9. ATZINUMS par būvniecības ieceri Teritorijas labiekārtojums vingrošanas un aktīvās atpūtas laukumam Pagastmāja, Lauku ielā, Deksnē, Padures pagastā, Kuldīgas novadā. Izskatījusi Kuldīgas novada pašvaldības, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, būvniecības iesniegumu uzskaites karti Teritorijas labiekārtojums vingrošanas un aktīvās atpūtas laukumam, Pagastmāja, Lauku ielā, Deksnē, Padures pag., Kuldīgas novadā, saskaņā ar MK noteikumu Nr.112 Vispārīgie būvnoteikumi 35. punktu, Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija k o n s t a t ē : 1. Būvniecības iecere Teritorijas labiekārtojums vingrošanas un aktīvās atpūtas laukumam, Pagastmāja, Lauku ielā, Deksnē, Padures pag., Kuldīgas novadā, zemes kadastra Nr , atbilst Kuldīgas novada Domes saistošajos noteikumos 2010/34 Kuldīgas novada Padures pagasta teritorijas plānojums ( , prot. Nr.22., p.87.) noteiktai atļautai izmantošanai sabiedriskās nozīmes apbūves teritorija. 6

7 2. Būvniecības likuma 12.panta 1.daļā noteikti gadījumi, kādos jānodrošina paredzētās būves publiska apspriešana. Publiskās apspriešanas nepieciešamības izvērtēšanas kārtību nosaka MK noteikumi Nr.331 Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība. Ņemot vērā noteiktās prasības un būvniecības ieceres ierosinātāja iesniegtos dokumentus, konkrētajā gadījumā būves publisku apspriešanu rīkot nav nepieciešams. Būves publiskās apspriešanas nepieciešamība var tikt izvērtēta gadījumos, ja būvprojekta izstrādes laikā būtiski mainās būves apjomi, atklājas jauni apstākļi, tiek iesniegti papildus dokumenti, kas saistīti ar būvniecības ieceri. Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot ar atklāti balsojot ar 4 balsīm par (G. Astičs, A. Bitinieks, G. Laizāne, J. Lipsnis), pret nav, atturas nav, Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija n o l e m j : 1. Būvniecības iecere atbilst Kuldīgas novada Padures pagasta teritorijas plānojumam. 2. Būves publisku apspriešanu rīkot nav nepieciešams. 3. A p s t i p r i n ā t plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.18 Teritorijas labiekārtojums vingrošanas un aktīvās atpūtas laukumam Pagastmāja, Lauku ielā, Deksnē, Padures pagastā, Kuldīgas novadā. 10. Par komisijas norīkošanu būvobjekta Kūts (008) rekonstrukcija Atvari zemes īpašumā Remesi, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā pieņemšanai ekspluatācijā Izskatījusi z/s Atvari reģ. nr , apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, reģ. nr. 261/08-16, , sakarā ar būvdarbu pabeigšanu būvobjektā Kūts (008) rekonstrukcija Atvari, zemes īpašumā Remesi, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā, atbilstoši MK noteikumiem nr. 299 Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā, nepieciešams organizēt būves pieņemšanas komisiju /pasūtītājs: z/s Atvari ; būvuzņēmējs: SIA BONUM /. Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (G. Astičs, G. Laizāne, A. Bitinieks, J. Lipsnis), pret nav, atturas nav, Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija n o l e m j : norīkot pieņemšanas komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs Kuldīgas novada pašvaldības būvinspektors A. BITINIEKS Komisijas locekļi: Pasūtītāja z/s Atvari pārstāve Kuldīgas novada pašvaldības arhitekts Būvprojekta autora IK A. Klestrovas projekti pārstāve Pieaicinātie: Galvenā būvuzņēmēja SIA BONUM pārstāvis atbildīgais būvdarbu vadītājs Būvuzraugs Kuldīgas novada pašvaldības būvinspektora palīgs S. KLEINBERGA DZ. HEINSBERGS A. KLESTROVA Ē. PUCENS U. PRIKAZS J. ZARĀNS N. NAZAROVS 7

8 11. Par komisijas norīkošanu būvobjekta Lauksaimniecības šķūnis Atvari, zemes īpašumā Remesi, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā pieņemšanai ekspluatācijā Izskatījusi S. Kleinbergas, apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, reģ. nr. 82/08-16, , sakarā ar būvdarbu pabeigšanu būvobjektā Lauksaimniecības šķūnis Atvari, zemes īpašumā Remesi, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā, atbilstoši MK noteikumiem nr. 299 Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā, nepieciešams organizēt būves pieņemšanas komisiju /pasūtītājs: S. Kleinberga; būvuzņēmējs: S. Kleinberga/. Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (G. Astičs, G. Laizāne, A. Bitinieks, J. Lipsnis), pret nav, atturas nav, Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija n o l e m j : norīkot pieņemšanas komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs Kuldīgas novada pašvaldības būvinspektors A. BITINIEKS Komisijas locekļi: Pasūtītāja Kuldīgas novada pašvaldības arhitekts Būvprojekta autora IK A. Klestrovas projekti pārstāve Pieaicinātie: Kuldīgas novada pašvaldības būvinspektora palīgs S. KLEINBERGA DZ. HEINSBERGS A. KLESTROVA N. NAZAROVS 12. Par komisijas norīkošanu būvobjekta Šķūnis, kūts rekonstrukcija un noliktava Atvari, zemes īpašumā Remesi, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā pieņemšanai ekspluatācijā Izskatījusi S. Kleinbergas, apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, reģ. nr. 81/08-16, , sakarā ar būvdarbu pabeigšanu būvobjektā Šķūnis, kūts rekonstrukcija un noliktava Atvari, zemes īpašumā Remesi, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā, atbilstoši MK noteikumiem nr. 299 Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā, nepieciešams organizēt būves pieņemšanas komisiju /pasūtītājs: S. Kleinberga; būvuzņēmējs: S. Kleinberga/. Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (G. Astičs, G. Laizāne, A. Bitinieks, J. Lipsnis), pret nav, atturas nav, Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija n o l e m j : norīkot pieņemšanas komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs Kuldīgas novada pašvaldības būvinspektors A. BITINIEKS Komisijas locekļi: Pasūtītāja Kuldīgas novada pašvaldības arhitekts Būvprojekta autore Pieaicinātie: S. KLEINBERGA DZ. HEINSBERGS A. KLESTROVA 8

9 Kuldīgas novada pašvaldības būvinspektora palīgs N. NAZAROVS 13. Par nekustamā īpašuma Upenieki, Padures pagastā, Kuldīgas novadā zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Izskatot N. Guseva, iesniegumu, reģistrēts Kuldīgas novada pašvaldībā ar Nr.118/07-04, par nekustamā īpašuma Upenieki, Padures pagastā, Kuldīgas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu sadalīšanu, izstrādājot zemes ierīcības projektu. Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija k o n s t a t ē : 1. Nekustamais īpašums Upenieki, kadastra numurs , sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu , platība 19,1 ha. 2. Īpašniekiem A. Gusevai, S. Geukes un SIA Ziemeļkurzemes MRS īpašuma tiesības uz Kuldīgas novada Padures pagasta nekustamo īpašumu Upenieki nostiprināts Padures pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr Īpašnieki A. Gusevs un S.Geukus ir pilnvarojušas N. Gusevu nekustamā īpašuma Upenieki pilnīgai vai daļējai pārdošanai, dāvināšanai vai pievienošanai citam nekustamajam īpašumam. 4. Pēc teritorijas plānojuma atļautā un plānotā izmantošana šajā teritorijā lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamā teritorija. 5. Minētā nekustamā īpašuma dalīšana nav pretrunā Padures pagasta teritorijas plānojuma nosacījumiem. Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, zemes vienības sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21.panta 1.daļas 23.punktu un Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijas nolikumu (apstiprināts ar Kuldīgas novada Domes 2009.gada 27.jūlija lēmumu Par Kuldīgas novada Domes pastāvīgo komisiju izveidošanu un nolikumu apstiprināšanu /prot. Nr.2, p.5./) un saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punktu un MK noteikumu Nr.288 Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi 11.punktu, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (G. Astičs, G. Laizāne, J. Lipsnis, A.Bitinieks, J. Jākobsone), pret nav, atturas nav, Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija n o l e m j : 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Kuldīgas novada Padures pagasta Upenieki (kadastra numurs ) ar zemes ierīcības projekta palīdzību, ievērojot Padures pagasta apbūves noteikumu prasības, atbilstoši MK noteikumiem Nr.288 Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi. 2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu (pielikums Nr.1). Pielikumā: Darba uzdevums. DARBA UZDEVUMS Z E M E S I E R Ī C Ī B A S P R O J E K T A I Z S T R Ā D E I Nekustamā īpašuma Upenieki Padures pagastā, Kuldīgas novadā, zemes 9

10 vienības (kadastra apzīmējums ) sadalīšana 1. Z E M E S I E R Ī C Ī B A S P R O J E K T A I Z S T R Ā D E S M Ē R Ķ I S : Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu sadalīt divās zemes vienībās: viena aptuveni 4,0 ha, otra aptuveni 15,1 ha. 2. Z E M E S I E R Ī C Ī B A S P R O J E K T A I Z S T R Ā D E S U Z D E V U M S : 2.1. Veikt zemes vienības sadalīšanu atbilstoši atļautajai izmantošanai Zemes ierīcības projektā norādīt: zemes vienību platības, adreses, nekustamā īpašuma lietošanas mērķus ar to atšifrējumiem un kodiem, inženierkomunikācijas, iebrauktuves. 3. I Z E J M A T E R I Ā L I Z E M E S I E R Ī C Ī B A S P R O J E K T A I Z S T R Ā D E I 3.1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra dati Grafiskā daļa ir jāizstrādā LKS 92 koordinātu sistēmā uz grafiskās pamatnes atbilstoši MK noteikumu Nr.288 Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi 38.punkta prasībām Padures pagasta teritorijas plānojums ( apstiprināts kā Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr.2010/34) t.sk. Padures pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 4. PRASĪBAS ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA IZSTRĀDEI 4.1. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši Zemes ierīcības likumam un MK noteikumu Nr.288 Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi prasībām Izstrādātos materiālus skiču stadijā saskaņot Kuldīgas novada Domes Būvniecības nodaļā Zemes ierīcības projektu iesniegt Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijai akceptēšanai rakstiskā (3 eksemplāros) un elektroniskā formātā (dgn vai dwg): eksemplāru zemes ierīcības projektam noformēt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, kā zemes ierīcības projekta lieta; eksemplāri noformējami, kā zemes ierīcības projekts Ja zemes ierīcības projektā paredzētas noteikt jaunu ceļa servitūtu vai saglabāt esošo ceļa servitūtu par labu īpašumam, kurš tiek atdalīts no īpašuma, zemes ierīcības projektam ir jāpievieno noslēgts ceļa servitūta līgums ar esošā zemes īpašnieka saskaņojumu Ja zemes ierīcības projektā paredzēta piekļūšana uz īpašumu pa esošo ceļa servitūtu, kas pieder blakus esošajam zemes īpašniekam, tad nepieciešams projektam pievienot zemes robežu plānu ar noteikto ceļa servitūtu. 5. INSTITŪCIJAS, AR KURĀM NEPIECIEŠAMS SASKAŅOT ZEMES 10

11 IERĪCĪBAS PROJEKTU 5.1. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa SIA Ģeodati, Vasarnīcu iela 16, Ventspils Institūcijas, kas noteiktas MK noteikumu Nr.288 Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi Ja zemes ierīcības projektā paredzēta jauna piekļūšana īpašumam no pašvaldības autoceļa, tad projekts jāsaskaņo ar attiecīgo pagasta pārvaldi. 14. Par gada janvārī izsniegto būvatļauju akceptēšanu. Izskatījusi Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļas sagatavotās būvatļaujas gada janvāra mēnesī un reģistru par būvatļaujām no nr. 1/2012 līdz nr. 14/2012 janvāra mēnesī, un pamatojoties uz Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijas nolikuma punktu, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (G. Astičs, G. Laizāne, A. Bitinieks, J. Lipsnis),, pret nav, atturas nav, Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija n o l e m j : akceptēt gada janvārī izsniegtās būvatļaujas Kuldīgas novadā. Pielikumā: Būvatļauju reģistrs par izsniegtajām būvatļaujām gada janvārī uz 1 lapas. 15. Par komisijas norīkošanu būvobjekta Saimniecības ēka, kūts un siltumnīca Indras, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā pieņemšanai ekspluatācijā Izskatījusi G.Zandera pilnvarotas personas A.Zandera, apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, reģ. nr. 262/08-16, , sakarā ar būvdarbu pabeigšanu būvobjektā Saimniecības ēka, kūts un siltumnīca Indras, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, atbilstoši MK noteikumiem nr. 299 Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā, nepieciešams organizēt būves pieņemšanas komisiju /pasūtītājs: G.Zanders; būvuzņēmējs: G.Zanders/. Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (G. Astičs, G. Laizāne, A. Bitinieks, J. Lipsnis), pret nav, atturas nav, Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija n o l e m j : norīkot pieņemšanas komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs Kuldīgas novada pašvaldības būvinspektors A. BITINIEKS Komisijas locekļi: Pasūtītāja Gunta Zandera pilnvarota persona A. ZANDERS Kuldīgas novada pašvaldības arhitekts Pieaicinātie: Kuldīgas novada pašvaldības būvinspektora palīgs DZ. HEINSBERGS N. NAZAROVS 11

12 Sēdi vada Būvniecības komisijas priekšsēdētājs Komisijas locekļi: G. Astičs G. Laizāne A. Bitinieks J. Lipsnis Protokolē: A. Safonova 12

KULDĪGAS NOVADA DOMES

KULDĪGAS NOVADA DOMES KULDĪGAS NOVADA DOMES BŪVNIECĪBAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Kuldīgā 2013.gada 9. aprīlī Nr.14 Sēde sasaukta plkst. 14:00 D A R B A K Ā R T Ī B A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15. Par būvprojekta

Sīkāk

2017.gada 28.martā LĒMUMS Garkalnes novadā Protokols Nr.4 1. Par detālplānojuma zemes vienībai Andrēni izstrādes uzsākšanu Izskatot zemes vienības And

2017.gada 28.martā LĒMUMS Garkalnes novadā Protokols Nr.4 1. Par detālplānojuma zemes vienībai Andrēni izstrādes uzsākšanu Izskatot zemes vienības And 2017.gada 28.martā Protokols Nr.4 1. Par detālplānojuma zemes vienībai Andrēni izstrādes uzsākšanu Izskatot zemes vienības Andrēni, kadastra apzīmējums 8060-006-0291, īpašnieka SIA Bergi Rich, reģistrācijas

Sīkāk

LĒMUMS Garkalnes novadā 2015.gada 31.martā Protokols Nr.3 1. Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībā (adrese) Garkalnes novada dome ir iz

LĒMUMS Garkalnes novadā 2015.gada 31.martā Protokols Nr.3 1. Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībā (adrese) Garkalnes novada dome ir iz 1. Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībā (adrese) Garkalnes novada dome ir izskatījusi A. B. 2015.gada 26.marta iesniegumu par zemes lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībā (adrese).

Sīkāk

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1 redakcija.doc

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1  redakcija.doc Detālplānojums Mālpils pagasta zemes gabalā Ķešāni (kadastra nr. 8074-001-0094) 1. redakcija Mālpils, 2006 Saturs I PASKAIDROJUMA RAKSTS... 3 Ievads... 3 1.1. Teritorijas pašreizējā izmantošana... 3 1.2.

Sīkāk

Untitled

Untitled 1.pielikums Rīgas domes 2015.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 Lokālplānojums zemesgabaliem Kantora ielā 10 (kadastra Nr.01001062132, kadastra Nr.01001062134) Redakcija 1.1. Teritorijas

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Atmodas ielā 22, Aizputē, LV-3456, tālr , e-pasts LĒMUMS Aizputē gada 25. aprīlī Nr.184 (protokols

AIZPUTES NOVADA DOME Atmodas ielā 22, Aizputē, LV-3456, tālr , e-pasts LĒMUMS Aizputē gada 25. aprīlī Nr.184 (protokols 2018. gada 25. aprīlī Nr.184 (protokols 1. ) Nr.4, Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā Kazdangas pagasta pārvaldē 2018. gada 26. martā saņemts A. K. (dzim. 1995.), dzīvo (adrese), iesniegums (reģ.

Sīkāk

[Type here] Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr

[Type here] Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. esnieguma datums Lietas Nr. 1. 03.01.2017. 3.5.10/01-PR2017 BS-23664-173 2. 06.01.2017. 3.5.10/02-PR2017

Sīkāk

ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV Tālrunis: , fakss: , e - pas

ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV Tālrunis: , fakss: , e - pas ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr. 90002644930 Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv SĒDES PROTOKOLS Nr.11 Rojā, 2017.gada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv -------------------

Sīkāk

LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsēt

LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsēt LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsētas dome 2019 Saturs Informācija par lokālplānojuma

Sīkāk

PROJEKTS BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , ,

PROJEKTS BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , PROJEKTS BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv

Sīkāk

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1)

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1) 1. PASKAIDROJUMA RAKSTS 1.1. IEVADS Detālplānojuma grozījumi Cidoniju iela 47 izstrāde, uzsākta atbilstoši Stopiņu novada domes 2016. gada 14. septembra lēmumam Nr.82 Par detālplānojuma Saulīši (1.z.g.),

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv ---------------------------

Sīkāk

PASKAIDROJUMA RAKSTS

PASKAIDROJUMA RAKSTS PASKAIDROJUMA RAKSTS 1. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA MEŽAPARKS IZSTRĀDES PAMATOJUMS TERITORIJAS SITUĀCIJAS UN PAŠREIZĒJĀS IZMANTOŠANAS APRAKSTS Plānojamās teritorijas novietne Nekustamā īpašuma Mežaparks, Tīnūžu

Sīkāk

2017.gada 29.jūnijā LĒMUMS Garkalnes novadā Nr.2 (prot.nr.2, 5. ) Par Bukultu ciema lokālplānojuma Ādažu ielas sarkanās līnijas izstrādes uzsākšanu Iz

2017.gada 29.jūnijā LĒMUMS Garkalnes novadā Nr.2 (prot.nr.2, 5. ) Par Bukultu ciema lokālplānojuma Ādažu ielas sarkanās līnijas izstrādes uzsākšanu Iz Nr.2 (prot.nr.2, 5. ) Par Bukultu ciema lokālplānojuma Ādažu ielas sarkanās līnijas izstrādes uzsākšanu Izskatot būvvaldes ierosinājumu uzsākt lokālplānojuma izstrādi, lai noteiktu sarkanās līnijas Ādažu

Sīkāk

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts:

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts: Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000067986 Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr. 67910518, fakss 67910532 e-pasts: novada.dome@stopini.lv Stopiņu novada domes sēdes P R O T O K O L S

Sīkāk

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. Par Nodomu vienošanās noslēgšanu ar SIA Gallusman. ZIŅO:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr ; tālrunis: ; fakss: 65

LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr ; tālrunis: ; fakss: 65 LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr.90009116384; tālrunis: 65176166; fakss: 65176536; e -pasts: dome@neretasnovads.lv NERETAS NOVADA

Sīkāk

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 1 Teritorijas izmantošana (zonējums), apbūves noteikumi Ķīpsalas teritorijas izmantošanas (zonējuma) pamatā likti iepriekš minētie nozīmīgie faktori, lai veicinātu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr , f

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr , f LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr. 67977310, fakss 65507887, e-pasts: dome@incukalns.lv SĒDES PROTOKOLS

Sīkāk

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.1

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.1 CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: 05.04.2019. Sēdi atklāj: 11.04.2019. plkst.10.00 Sēdi slēdz: 11.04.2019. plkst. 12.15 Sēdē piedalās

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu

LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr. 90001882087 Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu novada RiebiĦu pagastā 2013. gada 2. jūlijā Nr. 12

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50 SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr. 67379209, mob. tel. Nr. 29173009, e pasts: caunites.birojs@gmail.com, Reģ.Nr. 50003496771, būvkomersanta reģ.nr. 0242-R PASŪTĪTĀJS:

Sīkāk

Microsoft Word - Nr.7_raksanas_darbu_veiksana_ar_grozijumiem

Microsoft Word - Nr.7_raksanas_darbu_veiksana_ar_grozijumiem Reģistrēti RAPLM ar Nr.2-272/06 Saistošie noteikumi Par rakšanas darbu veikšanu Siguldas novadā 2006.gada 1.februārī Siguldā Nr.7 (prot. Nr.3, 4) Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"

Sīkāk

Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu

Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu LATVIJAS REPUBLIKA SALACGRĪVAS

Sīkāk

lemums_Julas_Mazas_Juglas_DP

lemums_Julas_Mazas_Juglas_DP RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE Reģistrācijas Nr.LV90002719440, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, fakss 67012805 e-pasts: buvvalde@riga.lv, www.rpbv.lv Rīgā 18.07.2014. Nr. BV-14-8692-nd Uz Uz 02.12.2013.

Sīkāk

PASKAIDROJUMA RAKSTS

PASKAIDROJUMA RAKSTS 1 Detalizēti Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI A. Detālplānojuma teritorijas atļautā izmantošana 1. Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME SAISTOŠIE NOTEIKUMI 2013.gada 17.oktobrī Nr. 73 Jūrmalā (protokols Nr.25, 40.punkts) Par augstas detalizācij

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME SAISTOŠIE NOTEIKUMI 2013.gada 17.oktobrī Nr. 73 Jūrmalā (protokols Nr.25, 40.punkts) Par augstas detalizācij LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME SAISTOŠIE NOTEIKUMI 2013.gada 17.oktobrī Nr. 73 Jūrmalā (protokols Nr.25, 40.punkts) Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību

Sīkāk

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: , E-pasts:

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: , E-pasts: VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: +371 64123834, E-pasts: vidzeme@mantojums.lv, www.mantojums.lv 27.02.2014. Nr.14.4-07/78

Sīkāk

Microsoft Word - www_lemumi_

Microsoft Word - www_lemumi_ SAULKRASTU NOVADA DOMES SĒDES NR.11 LĒMUMI (30.07.2014.) 2 Par zemes gabala nodošanu nomā Izskatot X.X. (vārds,uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 2014.gada 16.jūlija Tautsaimniecības,

Sīkāk

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst. CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: 01.02.2019. Sēdi atklāj: 07.02.2019. plkst.10.00 Sēdi slēdz: 07.02.2019. plkst. 11.45 Sēdē piedalās

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.)

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Noteikumi Nekustamā īpašuma Saules ielā 16 daļas (2.daļas)

Sīkāk

sedes_protokols_mlapai_ _

sedes_protokols_mlapai_ _ Latvijas Republika MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV 3284 Tālrunis +371 63235602, fakss +371 63237701, e - pasts mersrags@mersrags.lv Mērsragā, Sēde sasaukta plkst.16.00

Sīkāk

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 16.02.2016. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" RD-16-3864-lp/2

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142283312 (1-1088-13/17) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 13.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

Apstiprināts ar Rīgas domes

Apstiprināts ar Rīgas domes 2. pielikums Apstiprināts ar Rīgas pilsētas būvvaldes..2014. lēmumu Nr. BV-14- DARBA UZDEVUMS detālplānojuma izstrādei zemes vienībai Pūres ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0206) Detālplānojuma

Sīkāk

(Microsoft Word - PROTOKOLS Nr.7-m\342jas lapai.doc)

(Microsoft Word - PROTOKOLS Nr.7-m\342jas lapai.doc) Latvijas Republika PĀVILOSTAS NOVADA DOME Adrese Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466 Tālrunis 63498261, fakss 63484567 SĒDES PROTOKOLS Nr.7 Pāvilostas novadā, Vērgales pagastā 2010.

Sīkāk

Microsoft Word - 2.dala_Lazdukalns-Noteikumi.doc

Microsoft Word - 2.dala_Lazdukalns-Noteikumi.doc Lazdukalna pagasta saistošo noteikumu Nr. Par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojumu 2008-2020 1.pielikums Apstiprināts 2007.gada 2.oktobrī (protokola Nr......) Beņislavā Lazdukalna pagasta padomes priekšsēdētājs

Sīkāk

[Type here] Būvniecības ieceres 2016.gadā. Paskaidrojuma raksti un apliecinājuma kartes Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr /01-

[Type here] Būvniecības ieceres 2016.gadā. Paskaidrojuma raksti un apliecinājuma kartes Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr /01- Būvniecības ieceres 2016.gadā. Paskaidrojuma raksti un apliecinājuma kartes Nr. p.p. esnieguma datums Lietas Nr. 1. 15.01.2016 3.5.10/01-PR2016 BS-955-6 2. 19.01.2016 3.5.11/01-AK2016 BS-1041-7 3. 09.02.2016

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa Paskaidrojuma raksts 2016.gads

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa Paskaidrojuma raksts 2016.gads JŪRMALAS ILSĒTAS TERITORIJAS LĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa askaidrojuma raksts 2016.gads Saturs 1. Funkcionālā zonējuma un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu saskaņošana ar MK em Nr.240)... 2 2.

Sīkāk

RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD lp J.Radzevičs 2. P

RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD lp J.Radzevičs 2. P RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 23.04.2013. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD-13-6822-lp J.Radzevičs 2. Par lēmuma par zaudējuma atlīdzinājumu Marinai Samuševai

Sīkāk

OZOLNIEKU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 O

OZOLNIEKU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 O OZOLNIEKU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90000015486 Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 ozolnieki@ozolnieki.lv Ozolnieku novada teritorijas plānojums 2019.-2033.gadam

Sīkāk

LĒMUMS Garkalnes novadā 2018.gada 30.oktobrī Nr.561 (Prot.Nr.26, 1. ) Par Garkalnes novada Bāriņtiesas sastāvu Izskatot Garkalnes novada Bāriņtiesas p

LĒMUMS Garkalnes novadā 2018.gada 30.oktobrī Nr.561 (Prot.Nr.26, 1. ) Par Garkalnes novada Bāriņtiesas sastāvu Izskatot Garkalnes novada Bāriņtiesas p Nr.561 (Prot.Nr.26, 1. ) Par Garkalnes novada Bāriņtiesas sastāvu Izskatot Garkalnes novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas S.Freivaldes priekšlikumu, kurā tiek lūgts lemt par bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa Paskaidrojuma raksts 2015.gads

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa Paskaidrojuma raksts 2015.gads JŪRMALAS ILSĒTAS TERITORIJAS LĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa askaidrojuma raksts 2015.gads Saturs 1. Funkcionālā zonējuma un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu saskaņošana ar MK em Nr.240)... 2 2.

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

Microsoft Word pienemtielemumi.doc

Microsoft Word pienemtielemumi.doc DOMES SĒDES PROTOKOLS Talsos 2008.gada 25.februārī Sēde sasaukta plkst.15.00 Sēdi atklāj plkst.15.00 SĒDĒ PIEDALĀS Domes deputāti: Domes administrācijas darbinieki: SĒDĒ NEPIEDALĀS Domes deputāti: Aivars

Sīkāk

Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. A /8 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā gad

Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. A /8 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā gad Lietas Nr. A420219415 Lietas arhīva Nr. A42-02194-15/8 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2015. gada 26. novembrī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

Darba kārtība 2011.gada 26.janvāra DOMES SĒDĒ Nr.1 Pieņemtie lēmumi 1. Par noteikumu Par Valsts mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības

Darba kārtība 2011.gada 26.janvāra DOMES SĒDĒ Nr.1 Pieņemtie lēmumi 1. Par noteikumu Par Valsts mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības Darba kārtība 2011.gada 26.janvāra DOMES SĒDĒ Nr.1 Pieņemtie lēmumi 1. Par noteikumu Par Valsts mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības pedagogu un interešu izglītības pedagogu darba samaksas

Sīkāk

Novada domes sēdes protokols

Novada domes sēdes protokols Novada domes sēdes protokols 2010.gada 28.aprīlī Siguldā Nr.9 Sēdes darba kārtība: 1. Par dāvinājuma pieņemšanu. 2. Par grozījumiem 2009.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.22 Par sociālā dzīvokļa

Sīkāk

SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. AA /17 Rīgā 2016.gada 8.decembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sas

SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. AA /17 Rīgā 2016.gada 8.decembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sas SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Lietas Nr. A420219415 Lietas arhīva Nr. AA43-1426-16/17 Rīgā 2016.gada 8.decembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Amona, tiesneses K.Kalvāne

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts:

RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts: RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR.90009112679 Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935, e pasts: info@rezeknesnovads.lv Informācija internetā: http://www.rezeknesnovads.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA PĻAVIŅU NOVADS PĻAVIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000043649 Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, LV-5120. Tālruņi: 651-33054, 29299719 e-pasts: dome@plavinas.lv DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 12 Pļaviņu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA Raiņa iela 13, Zilupe, LV 5751, tālrunis: ,fakss: Uzņēmuma reģistrācijas Nr

LATVIJAS REPUBLIKAS ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA Raiņa iela 13, Zilupe, LV 5751, tālrunis: ,fakss: Uzņēmuma reģistrācijas Nr LATVIJAS REPUBLIKAS ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA Raiņa iela 13, Zilupe, LV 5751, tālrunis: 65707311,fakss: 65707315 Uzņēmuma reģistrācijas Nr.90000017383, SĒDESPROTOKOLS Nr. 1 Zilupē 31.01.2013. Sēde sasaukta

Sīkāk

Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzī

Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzī Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzības likumu LATVIJAS REPUBLIKA JAUNJELGAVAS NOVADA DOME

Sīkāk

Microsoft Word - Nekustamā īpašumamežniecība izsole

Microsoft Word - Nekustamā īpašumamežniecība izsole Nekustamā īpašuma Mežniecība, Alsunga, Alsungas novads IZSOLES NOTEIKUMI 1. Vispārīgie jautājumi 1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Alsungas novada pašvaldības atsavināmā nekustamā

Sīkāk

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts:

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts: Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000067986 Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr. 67910518, fakss 67910532 e-pasts: novada.dome@stopini.lv Stopiņu novada domes sēdes P R O T O K O L S

Sīkāk

2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem p

2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem p 2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem pabalstiem paredzētā finansējuma 351 Ziemassvētku saldumu

Sīkāk

Microsoft Word - sēde mājaslapai.docx

Microsoft Word - sēde mājaslapai.docx L A T V I J A S R E P U B L I K A S A M A T A S N O V A D A P A Š V A L D Ī B A Reģ.Nr. LV90000957242 Ausmas, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101, Tālrunis: 64127935, fakss: 64127942, e-pasts: amatasdome@and.lv,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 tālr., fakss , e-

LATVIJAS REPUBLIKA MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 tālr., fakss , e- LATVIJAS REPUBLIKA MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009114167, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 tālr., fakss 64251908, e-pasts: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv DOMES SĒDES

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Latvijas Republika BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr , Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV 3851 tālrunis , fakss , e-pa

Latvijas Republika BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr , Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV 3851 tālrunis , fakss , e-pa Latvijas Republika BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000024417, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV 3851 tālrunis 63807300, fakss 63807298, e-pasts: dome@broceni.lv SĒDES PROTOKOLS Brocēnos Nr. 9

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

TP_TIAN_III_sejums

TP_TIAN_III_sejums Saistošie noteikumi Nr.17 novada teritorijas plānojums 2012. 2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa Apstiprināti ar novada domes 31.10.2012. sēdes lēmumu (protokols

Sīkāk

PROJEKTĒTĀJS: SIA CK Būvkomersanta reăistrācijas Nr R Reăistrācijas Nr Jur.adrese: Jaunliepas, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-

PROJEKTĒTĀJS: SIA CK Būvkomersanta reăistrācijas Nr R Reăistrācijas Nr Jur.adrese: Jaunliepas, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV- PROJEKTĒTĀJS: SIA CK Būvkomersanta reăistrācijas Nr. 8563-R Reăistrācijas Nr. 44103064025 Jur.adrese: Jaunliepas, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-4228 Biroja adrese: Beātes 23-700, Valmiera, LV-4201

Sīkāk

1

1 PASKAIDROJUMA RAKSTS IEVADS Detālplānojuma izstrāde Garkalnes novada, Berģu zemes vienībām Lietus ielā 12, kadastra apzīmējums 8060 011 0244, un Saktas, kadastra apzīmējums 8060 011 0245 uzsākta pamatojoties

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts:

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts: Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000067986 Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr. 67910518, fakss 67910532 e-pasts: novada.dome@stopini.lv P R O T O K O L S Ulbroka, Stopiņu novadā 2016.gada

Sīkāk

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts:

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts: Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000067986 Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr. 67910518, fakss 67910532 e-pasts: novada.dome@stopini.lv Stopiņu novada domes sēdes P R O T O K O L S

Sīkāk

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /46) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA VALMIERAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Valmierā 2013.

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /46) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA VALMIERAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Valmierā 2013. NORAKSTS Lieta Nr.A420634911 (A42-00553-13/46) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA VALMIERAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Valmierā 2013.gada 25.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Sarakstā apkopotas adreses ēkām, kurām ir valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss OBJECTID ADRESE BNOS KAD. APZĪMĒJUMS 1 Alejas iela 1

Sarakstā apkopotas adreses ēkām, kurām ir valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss OBJECTID ADRESE BNOS KAD. APZĪMĒJUMS 1 Alejas iela 1 Sarakstā apkopotas adreses ēkām, kurām ir valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss OBJECTID ADRESE BNOS KAD. APZĪMĒJUMS 1 Alejas iela 10 Dzīvojamā ēka 17000360256001 2 Alejas iela 11 Dzīvojamā

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Rīgā, 2017. gada 28. augustā Valsts sabiedrība

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Finansējums un atbalsts sabiedriskā labuma projektiem Jelgavas un Ozolnieku novados Ko paredz LEADER? Lauku partnerība Lielupe SVVA Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija Projektu konkursu

Sīkāk

2 Ar *** apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko person

2 Ar *** apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko person 2 Ar *** apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS

Sīkāk

6

6 6 LATVIJAS REPUBLIKA ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90000017383, Raiľa ielā 13, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751 T. 65707311, fakss 65707315, e-pasts: dome@zilupe.lv SĒDES PROTOKOLS Nr. 13 Zilupē 2011.gada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D Ī B A Reģistrācijas Nr , Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+3

LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D Ī B A Reģistrācijas Nr , Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+3 LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D Ī B A Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

Sīkāk

Maināmās zemes vienību un ēku adreses: 2. daļa 2. pielikums Būvvaldes lēmumam Nr.BV ls Sarakstā uzskaitītas tās zemes vienību un ēk

Maināmās zemes vienību un ēku adreses: 2. daļa 2. pielikums Būvvaldes lēmumam Nr.BV ls Sarakstā uzskaitītas tās zemes vienību un ēk Maināmās zemes vienību un ēku adreses: 2. daļa 2. pielikums Būvvaldes 14.12.2018. lēmumam Nr.BV-18-197-ls Sarakstā uzskaitītas tās zemes vienību un ēku adreses, kuras tiek mainītas saskaņā ar Ministru

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss , Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss ,   Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss +371 65324573, www.aglona.lv Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2. APSTIPRINĀTI Aglonas novada domes

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr , Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV Tālrunis: , fakss:

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr , Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV Tālrunis: , fakss: LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts: pasts@lubana.lv DOMES SĒDES PROTOKOLS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA 2018.gada 24.aprīļa sēde Nr.4 Domes sēdē skatīti šādi darba kārtības jautājumi un pieņemti lēmumi: 1. Par grozījumiem Baldones vidusskolas darbinieku amatalgu sarakstā. 2. Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv SKRUNDAS NOVADA DOMES

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

RĪGAS DOMES 23. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Pielikums Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumam Par Rīgas domes 23.sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību

RĪGAS DOMES 23. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Pielikums Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumam Par Rīgas domes 23.sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību RĪGAS DOMES 23. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Pielikums Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumam Par Rīgas domes 23.sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību 27.03.2018. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par Rīgas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

nr7_2803

nr7_2803 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻAKAS NOVADA DOME Reģ.Nr. 90009115618, Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 tālrunis 64507225, fakss 64507208; e-pasts: dome@vilaka.lv DOMES SĒDES PROTOKOLS Viļakā 2011.gada

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 201

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 201 1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr.5 2016.gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 2015. gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu. 2.Par

Sīkāk

VALMIERA šodien

VALMIERA šodien Valmieras daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju ieguvumi. IA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS 2016.gada 23.februāris Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmierā Apsaimniekošanā nodoto privatizēto māju skaits Valmierā

Sīkāk

RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts:

RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts: RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR.90009112679 Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935, e pasts: info@rezeknesnovads.lv Informācija internetā: http://www.rezeknesnovads.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: , e-pasts:

SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: , e-pasts: SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2017.gada 31.maijā Nr.6 Norises vieta: Dārza ielā

Sīkāk

2017.gada 1.martā Siguldā Nr.4 Siguldas novada domes sēdes protokols Sēdi vada: Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics Piedalās deputāti:

2017.gada 1.martā Siguldā Nr.4 Siguldas novada domes sēdes protokols Sēdi vada: Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics Piedalās deputāti: 2017.gada 1.martā Siguldā Nr.4 Siguldas novada domes sēdes protokols Sēdi vada: Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics Piedalās deputāti: Uģis Mitrevics, Jānis Zilvers, Līga Sausiņa, Jānis

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk