DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016"

Transkripts

1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016

2 Rektors APSTIPRINU Daugavpils Universitātes A.Barševskis 2015.gada 15.decembrī Daugavpilī shēma Indeksi Struktūrvienība 1 Satversmes sapulce 2 Senāts 3 Finanšu un uzskaites daļa 4 Administratīvā daļa 5 Arhīvs 6 Studiju daļa 7 Uzņemšanas komisija 8 Informācijas tehnoloģiju centrs 9 Profesionālās izaugsmes centrs 10 Studiju kvalitātes novērtēšanas centrs 11 Bibliotēka 12 Akadēmiskais apgāds "Saule" 13 UNESCO 14 Zinātņu daļa 15 Profesoru padome 16 Promocijas padome 17 Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts 18 Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļa 19 Saimniecības daļa 20 Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts 21 Humanitāro un sociālo zinātņu institūts 22 Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte: Fizikas un matemātikas Ķīmijas un ģeogrāfijas Informātikas Anatomijas un fizioloģijas 23 Humanitārā fakultāte: Angļu filoloģijas un translatoloģijas Reģionālais vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centrs Rusistikas un slāvistikas Krievu valodas un kultūras centrs Latviešu literatūras un kultūras Latviešu valodas Vēstures Svešvalodu Mutvārdu vēstures centrs 24 Izglītības un vadības fakultāte: Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas Sporta

3 25 Mūzikas un mākslu fakultāte: Mūzikas Mākslas zinātņu institūts 26 Sociālo zinātņu fakultāte: Ekonomikas un socioloģijas Tiesību Sociālās psiholoģijas

4 shēmas līmeņa un lietas līmeņa 1. SATVERSMES SAPULCE 1-1 Satversmes sapulce Lietas Satversmes sapulces protokoli, materiāli (ziņojumi, dalībnieku reģ. saraksti utt.), balsu skaitīšanas komisijas protokoli pastāvīgi 1-2 Satversmes sapulce Akadēmiskās šķīrējtiesas protokoli 5 gadi 1-3 Satversmes sapulce Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi satversmes sapulces sekretārs satversmes sapulces sekretārs satversmes sapulces sekretārs

5 shēmas līmeņa un lietas līmeņa Lietas 2. SENĀTS 2-1 Senāts Senāta sēžu protokoli pastāvīgi senāta sekretārs 2-2 Senāts Senāta apstiprināti nolikumi līdz nomaiņai senāta sekretārs 2-3 Senāts Senāta locekļu saraksti 3 gadi senāta sekretārs 2-4 Senāts Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi senāta sekretārs

6 shēmas līmeņa līmeņa un lietas 3. FINANŠU UN UZSKAITES DAĻA (FUD) Lietas 3-1 FUD Latvijas Republikas likumi, likumu grozījumi, noteikumi un instrukcijas (kopijas) FUD vadītāja vientnieks 3-2 FUD Apstiprināts gada budžets un grozījumi budžetā 5 gadi vecāka ekonomiste 3-3 FUD Rektora rīkojumu izraksti, kas attiecas uz daļas darbu FUD vadītāja vientnieks 3-4 FUD Bilances, pārskati un finanšu atskaites: FUD gada kopsavilkumi līdz iestādes reorganizācijai FUD vadītāja vientnieks elektroniski veidojas IS Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēma FUD ceturkšņu 5 gadi FUD vadītāja vientnieks elektroniski veidojas IS Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēma FUD mēnešu 5 gadi FUD vadītāja vientnieks elektroniski veidojas IS Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēma 3-5 FUD Statistiskie pārskati par darbinieku skaitu un samaksu: FUD gada FUD ceturkšņu 3-6 FUD Virsgrāmata CSP pastāvīgi grāmatvedis grāmatvedis FUD vadītāja vientnieks 3-7 FUD Apgrozījumu pārskati pa bilances kontiem 5 gadi grāmatvedis 3-8 FUD Materiālo vērtību daudzuma un summārās uzskaites reģistri grāmatvedis 3-9 FUD Uzskaites reģistri ar debitoru un kreditoru parādiem grāmatvedis 3-10 FUD Kases grāmata grāmatvedis 3-11 FUD Kases aparāta, kases tirdzniecības automāta žurnāls 5 gadi grāmatvedis 3-12 FUD Kases ieņēmumu un izdevumu dokumentu pārskati (izdrukas) 5 gadi grāmatvedis 3-13 FUD Kases pārbaudes akti 5 gadi grāmatvedis elektroniski Resursu vadības sistēma APVĀRSNIS 3-14 FUD Attaisnojuši dokumenti (maksājuma dokumenti, konta izraksti, kases attaisnojošie dokumenti, darba algu izmaksu saraksti utt.), kas kalpo par pamatojumu grāmatvedības ierakstiem 5 gadi grāmatvedis 3-15 FUD Darbinieku personas rēķinu (kontu) kartītes 75 gadi grāmatvedis 3-16 FUD Darba nespējas lapas 5 gadi grāmatvedis

7 3-17 FUD Izsniegto pilnvaru reģistrācijas žurnāls 5 gadi grāmatvedis 3-18 FUD Tiesu izpildraksti, kredītsaistības par ieturējumiem no darba algas pēc ieturējuma izbeigšanas grāmatvedis 3-19 FUD Darba laika uzskaites tabulas 5 gadi grāmatvedis 3-20 FUD Izrakstīto preču pavadzīmju-rēķinu reģistrācijas žurnāls 5 gadi grāmatvedis 3-21 FUD Inventāra kartītes pamatlīdzekļu uzskaitei pēc norakstīšanas no bilances grāmatvedis 3-22 FUD Pamatlīdzekļu inventārie saraksti grāmatvedis elektroniski 3-23 FUD Pārskati par pamatlīdzekļu kustību grāmatvedis 3-24 FUD Materiālu, mazvērtīgo un ātri nolietojamo priekšmetu kustības operatīvās uzskaites reģistri grāmatvedis 3-25 FUD Inventarizācijas saraksti: FUD nekustamā īpašuma grāmatvedis FUD pamatlīdzekļu grāmatvedis FUD mazu un ātri nolietojamo priekšmetu grāmatvedis 3-26 FUD Pamatlīdzekļu pieņemšanas un nodošanas akti grāmatvedis Resursu vadības sistēma APVĀRSNIS 3-27 FUD Ziņojumi par sociālā nodokļa maksājumiem no darbinieku darba ienākumiem un par pabalstu izmaksām un pielikumu sociālā nodokļa likmei 5 gadi grāmatvedis 3-28 FUD FUD nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai un Administratīvajā grāmatvedis 3-29 FUD Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi grāmatvedis

8 shēmas līmeņa līmeņa Lietas un lietas 4. ADMINISTRATĪVĀ DAĻA 4-1 Administratīvā daļa Latvijas Republikas likumi, likumu grozījumi, noteikumi un instrukcijas (kopijas) daļas vadītājs 4-2 Administratīvā daļa Daugavpils Universitātes reģistrācijas apliecības, Satversme, akreditācijas lapa pastāvīgi Valsts glabāšanā nenodod daļas vadītājs 4-3 Administratīvā daļa Senāta lēmumi (izraksti) daļas vadītājs 4-4 Administratīvā daļa Rektora rīkojumi pamatdarbības jautājumos pastāvīgi galvenais personāla speciālists 4-5 Administratīvā daļa Rektora rīkojumi administratīvajā darbā pastāvīgi galvenais personāla speciālists 4-6 Administratīvā daļa Rīkojumu reģistrācijas grāmata (rīkojumi pamatdarbības jautājumos, rīkojumi galvenais personāla pastāvīgi administratīvajā darbā) speciālists 4-7 Administratīvā daļa Rektora rīkojumi par studējošajiem 75 gadi personāla speciālists 4-8 Administratīvā daļa Rektora rīkojumi par maģistrantūru 75 gadi personāla speciālists 4-9 Administratīvā daļa Rektora rīkojumi par doktorantūru 75 gadi personāla speciālists 4-10 Administratīvā daļa Rīkojumu reģistrācijas žurnāls (rīkojumi par studējošajiem, maģistrantūru, doktorantūru, klausītājiem) 75 gadi personāla speciālists 4-11 Administratīvā daļa Rektora rīkojumi par ārvalstu komandējumiem pastāvīgi personāla speciālists 4-12 Administratīvā daļa Rīkojumu reģistrācijas žurnāls par komandējumiem ārvalstīs pastāvīgi personāla speciālists 4-13 Administratīvā daļa Rektora rīkojumi par komandējumiem Latvijas Republikā 5 gadi personāla speciālists 4-14 Administratīvā daļa Rīkojumu reģistrācijas žurnāls par komandējumiem Latvijas Republikā 5 gadi personāla speciālists 4-15 Administratīvā daļa Rektora rīkojumi par komandējumiem projektu ietvaros: Administratīvā daļa ārvalstīs pastāvīgi personāla speciālists Administratīvā daļa Latvijas Republikā atbilstoši līguma prasībām personāla speciālists 4-16 Administratīvā daļa Rīkojumu reģistrācijas žurnāls par komandējumiem projektu ietvaros: Administratīvā daļa ārvalstīs pastāvīgi personāla speciālists Administratīvā daļa Latvijas Republikā atbilstoši līguma prasībām personāla speciālists 4-17 Administratīvā daļa Rektora rīkojumi personāla jautājumos 75 gadi galvenais personāla speciālists 4-18 Administratīvā daļa Rektora rīkojumi par stundu apmaksu 75 gadi galvenais personāla speciālists 4-19 Administratīvā daļa Rektora rīkojumu reģistrācijas žurnāls (personāla jautājumos, par stundu apmaksu) 75 gadi galvenais personāla speciālists 4-20 Administratīvā daļa Rektora rīkojumi par bērna kopšanas atvaļinājumiem 75 gadi personāla speciālists 4-21 Administratīvā daļa Rektora rīkojumu reģistrācijas žurnāls (par bērna kopšanas atvaļinājumiem) 75 gadi personāla speciālists 4-22 Administratīvā daļa Rektora rīkojumi par atvaļinājumiem 5 gadi personāla speciālists 4-23 Administratīvā daļa Rektora rīkojumu reģistrācijas žurnāls (par atvaļinājumiem) 5 gadi personāla speciālists 4-24 Administratīvā daļa Rektora rīkojumi par piedalīšanos projektu realizācijā atbilstoši līguma prasībām galvenais personāla speciālists 4-25 Administratīvā daļa Rektora rīkojumi par vienreizēja darba veikšanu galvenais personāla speciālists

9 4-26 Administratīvā daļa Rektora rīkojumu reģistrācijas žurnāls (par piedalīšanos projektu realizācijā, par galvenais personāla vienreizēja darba veikšanu) speciālists 4-27 Administratīvā daļa Rīkojumu projekti pamatdarbības jautājumos 1 gads galvenais personāla speciālists 4-28 Administratīvā daļa Rīkojumu projekti administratīvajā darbā 1 gads personāla speciālists 4-29 Administratīvā daļa Rīkojumu projekti par studējošiem 1 gads personāla speciālists 4-30 Administratīvā daļa Rīkojumu projekti par maģistrantūru 1 gads personāla speciālists 4-31 Administratīvā daļa Rīkojumu projekti par doktorantūru 1 gads personāla speciālists 4-32 Administratīvā daļa Iesniegumi komandējuma braucieniem 5 gadi personāla speciālists 4-33 Administratīvā daļa Pamatojumi rektora rīkojumiem par piedalīšanos projektu realizācijā 5 gadi galvenais personāla speciālists 4-34 Administratīvā daļa Pamatojumi rīkojumiem par personālsastāvu 5 gadi galvenais personāla speciālists 4-35 Administratīvā daļa Darbinieku atvaļinājumu grafiks 5 gadi personāla speciālists 4-36 Administratīvā daļa Iesniegumi par atvaļinājumu 5 gadi personāla speciālists 4-37 Administratīvā daļa Sarakste pamatdarbības jautājumos pastāvīgi daļas vadītājs 4-38 Administratīvā daļa Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls pastāvīgi daļas vadītājs 4-39 Administratīvā daļa Sarakste ar fiziskām un juridiskām personām saimnieciskajos jautājumos (saņemtie dokumenti) 5 gadi daļas vadītājs 4-40 Administratīvā daļa Sarakste ar fiziskām un juridiskām personām saimnieciskajos jautājumos (nosūtītie dokumenti) 5 gadi daļas vadītājs 4-41 Administratīvā daļa Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls (saimnieciskajos jautājumos) 5 gadi EK daļas vadītājs 4-42 Administratīvā daļa Nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls (saimnieciskajos jautājumos) 5 gadi EK daļas vadītājs 4-43 Administratīvā daļa Darbinieku saraksti ar ieņemamā amata un algas norādi 75 gadi daļas vadītājs 4-44 Administratīvā daļa Amatu vienību saraksts pastāvīgi daļas vadītājs 4-45 Administratīvā daļa Statistikas pārskati par personāla sastāvu 5 gadi galvenais personāla speciālists 4-46 Administratīvā daļa Darba pieņemšanas aktu reģistrācijas žurnāls 75 gadi personāla speciālists 4-47 Administratīvā daļa Pasta izdevumu uzskaites žurnāls 1 gads EK personāla speciālists 4-48 Administratīvā daļa Zīmogu un spiedogu uzskaites žurnāls pastāvīgi daļas vadītājs 4-49 Administratīvā daļa Zīmogu un spiedogu iznīcināšanas akti 3 gadi daļas vadītājs 4-50 Administratīvā daļa Juridisko un fizisko personu iesniegumi 2 gadi EK, ja tiesību aktos nav noteikts cits daļas vadītājs termiņš 4-51 Administratīvā daļa Juridisko un fizisko personu iesniegumu reģistrācijas žurnāls 2 gadi daļas vadītājs 4-52 Administratīvā daļa Arhīva izziņu reģistrācijas žurnāls 5 gadi personāla speciālists 4-53 Administratīvā daļa Fiziskām un juridiskām personām izsniegto izziņu reģistrācijas žurnāls 5 gadi galvenais personāla speciālists 4-54 Administratīvā daļa Uzņēmuma līgumi 75 gadi galvenais personāla speciālists

10 4-55 Administratīvā daļa Uzņēmuma līgumu reģistrācijas žurnāls 75 gadi galvenais personāla speciālists 4-56 Administratīvā daļa Administratīvās daļas nolikums (kopija) līdz nomaiņai oriģināls Senātā daļas vadītājs 4-57 Administratīvā daļa Uzņēmuma līgumi par akadēmiskā darba veikšanu (blakusdarbs) 75 gadi personāla speciālists 4-58 Administratīvā daļa Uzņēmuma līgumi par akadēmiskā darba veikšanu (papilddarbs) 75 gadi personāla speciālists 4-59 Administratīvā daļa Uzņēmuma līgumu par akadēmiskā darba veikšanu reģistrācijas žurnāls 75 gadi personāla speciālists 4-60 Administratīvā daļa Uzņēmuma līgumi par piedalīšanos projektu realizācijā 75 gadi galvenais personāla speciālists 4-61 Administratīvā daļa Uzņēmuma līgumu projektos reģistrācijas žurnāls 75 gadi galvenais personāla speciālists 4-62 Administratīvā daļa Darba līgumu reģistrācijas žurnāls 75 gadi personāla speciālists 4-63 Administratīvā daļa Vienošanos pie darba līguma reģistrācijas žurnāls 75 gadi personāla speciālists 4-64 Administratīvā daļa Līgumi ar juridiskām personām (par preču, pakalpojumu iegādi) EK pēc līgumu galvenais personāla izpildes speciālists 4-65 Administratīvā daļa Līgumu ar juridiskām personām reģistrācijas žurnāls (par preču, pakalpojumu iegādi) EK galvenais personāla speciālists 4-66 Administratīvā daļa Līgumi par akadēmisko un zinātnisko sadarbību EK pēc līgumu galvenais personāla izpildes speciālists 4-67 Administratīvā daļa Līgumu par akadēmisko un zinātnisko sadarbību reģistrācijas žurnāls EK galvenais personāla speciālists 4-68 Administratīvā daļa Starptautiskie līgumi par zinātnisko sadarbību pastāvīgi galvenais personāla speciālists 4-69 Administratīvā daļa Starptautisko līgumu par zinātnisko sadarbību reģistrācijas žurnāls pastāvīgi galvenais personāla speciālists 4-70 Administratīvā daļa Līgumi par projektu īstenošanu (ar juridiskām personām) EK pēc līgumu galvenais personāla izpildes speciālists 4-71 Administratīvā daļa Līgumu par projektu īstenošanu (ar juridiskām personām) reģistrācijas žurnāls EK galvenais personāla speciālists 4-72 Administratīvā daļa Patapinājuma līgumi 5 gadi personāla speciālists 4-73 Administratīvā daļa Patapinājumu līgumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi personāla speciālists 4-74 Administratīvā daļa Līgumi par brīvprātīgo darbu 5 gadi daļas vadītājs 4-75 Administratīvā daļa Līgumu par brīvprātīgo darbu reģistrācijas žurnāls 5 gadi daļas vadītājs 4-76 Administratīvā daļa Budžeta komisijas sēžu protokoli 3 gadi daļas vadītājs 4-77 Administratīvā daļa Pilnvaras 5 gadi personāla speciālists 4-78 Administratīvā daļa Pilnvaru reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK personāla speciālists 4-79 Administratīvā daļa Sertifikātu reģistrācijas žurnāls pastāvīgi sertifikāti uz rokām personāla speciālists 4-80 Administratīvā daļa Dokumentu veidlapu paraugi līdz nomaiņai daļas vadītājs 4-81 Administratīvā daļa Studējošo lietas 75 gadi personāla speciālists 4-82 Administratīvā daļa Darbinieku personas lietas 75 gadi galvenais personāla speciālists 4-83 Administratīvā daļa Darbinieku amatu apraksti 75 gadi personāla speciālists 4-84 Administratīvā daļa Pretendenta darbā pieteikšanās dokumenti: Administratīvā daļa nodibinot darba attiecības 75 gadi personāla speciālists Administratīvā daļa atsakot nodibināt darba attiecības 2 gadi EK personāla speciālists

11 4-85 Administratīvā daļa Izsludināto konkusu uz vakantajām amatu vietām pretendentu iesniegumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi personāla speciālists 4-86 Administratīvā daļa Darbinieku darba nespējas lapu reģistrācijas žurnāls 5 gadi galvenais personāla speciālists 4-87 Administratīvā daļa Darbinieku darba grāmatiņas līdz pieprasījumam neizņemtās 75 gadi personāla speciālists 4-88 Administratīvā daļa Darba grāmatiņu uzskaites žurnāls 75 gadi personāla speciālists 4-89 Administratīvā daļa Lietu nomenklatūra pēc dokumentu sakārtošanas daļas vadītājs 4-90 Administratīvā daļa Iepirkumu reģistrācijas žurnāls EK galvenais iepirkumu speciālists 4-91 Administratīvā daļa Iepirkumu komisijas sēžu protokoli EK pēc līgumu galvenais iepirkumu izpildes speciālists 4-92 Administratīvā daļa Rektora rīkojumi par klausītājiem 75 gadi personāla speciālists 4-93 Administratīvā daļa Rīkojumu projekti par klausītājiem 1 gads personāla speciālists 4-94 Administratīvā daļa Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi personāla speciālists

12 shēmas līmeņa un lietas līmeņa Lietas 5. ARHĪVS 5-1 Arhīvs Latvijas Republikas likumi, likumu grozījumi, noteikumi un instrukcijas (kopijas) arhīva vadītājs 5-2 Arhīvs Apstiprināts nolikums par arhīvu un ekspertu komisiju līdz nomaiņai arhīva vadītājs 5-3 Arhīvs Arhīva pārbaužu dokumenti par dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti un saglabāšanu EK arhīva vadītājs 5-4 Arhīvs Lietu apstiprināta nomenklatūra (kopija) oriģināls Administratīvajā arhīva vadītājs 5-5 Arhīvs Fonda lieta: Pastāvīgi arhīva vadītājs Arhīvs Vairāklīmeņu arhīviskie apraksti, uzskaites saraksti, akti par iztrūkstošajiem dokumentiem u.c. Pastāvīgi arhīva vadītājs Arhīvs Akti par dokumentu nodošanu un pieņemšanu pastāvīgā valsts glabāšanā, akti par dokumentu esību un fiziskā stāvokļa pārbaudi, arhīva pases Pastāvīgi arhīva vadītājs Arhīvs Dokumentu iznīcināšanas akti Pastāvīgi arhīva vadītājs 5-6 Arhīvs Arhīvā pieņemto lietu saraksti 5 gadi arhīva vadītājs 5-7 Arhīvs Pagaidu lietošanai izsniegto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi pēc visu dokumentu arhīva vadītājs atgriešanas 5-8 Arhīvs Ekspertu komisijas sēžu protokoli EK arhīva vadītājs 5-9 Arhīvs Iesniegumi diploma pielikuma kopijām 1 gads arhīva vadītājs 5-10 Arhīvs Arhīva izziņas darbiniekiem 5 gadi arhīva vadītājs 5-11 Arhīvs Izziņu par personas dokumenta oriģināla izsniegšanu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK izziņas personas lietā arhīva vadītājs

13 shēmas līmeņa līmeņa un lietas 6. STUDIJU DAĻA 6-1 Studiju daļa Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumi un instruktīvās vēstules (kopijas) 6-2 Studiju daļa Rektora rīkojumu izraksti, kas attiecas uz daļas darbu 6-3 Studiju daļa Senāta lēmumi (izraksti) Lietas studiju daļas studiju daļas studiju daļas 6-4 Studiju daļa Augstskolas, pārskats akadēmiskā gada sākumā (veidlapa 1-augstskola, koledža) pastāvīgi studiju daļas 6-5 Studiju daļa Gala/valsts pārbaudījumu komisiju sēžu protokoli 75 gadi studiju daļas 6-6 Studiju daļa Studiju padomes sēžu protokoli studiju daļas 6-7 Studiju daļa Profesionālās augstākās izglītības diplomu izsniegšanas reģistrācijas žurnāls 75 gadi studiju daļas 6-8 Studiju daļa Profesionālā bakalaura diplomu izsniegšanas reģistrācijas žurnāls 75 gadi studiju daļas 6-9 Studiju daļa Bakalaura diplomu izsniegšanas reģistrācijas žurnāls 75 gadi studiju daļas 6-10 Studiju daļa Maģistra diplomu izsniegšanas reģistrācijas žurnāls 75 gadi studiju daļas 6-11 Studiju daļa Profesionālā maģistra diplomu izsniegšanas reģistrācijas žurnāls 75 gadi studiju daļas 6-12 Studiju daļa Doktora diplomu izsniegšanas reģistrācijas žurnāls 75 gadi studiju daļas 6-13 Studiju daļa Diplomu dublikātu reģistrācijas žurnāls 75 gadi studiju daļas 6-14 Studiju daļa Diplomu pielikumu dublikātu reģistrācijas žurnāls 75 gadi studiju daļas 6-15 Studiju daļa Studiju programmu un studiju virzienu pieteikumi akreditācijai pastāvīgi studiju daļas 6-16 Studiju daļa Studiju programmu un studiju virzienu akreditācijas lapas un IZM Studiju programmu studiju daļas pastāvīgi akreditācijas komisijas lēmumi 6-17 Studiju daļa Studiju programmu pieteikumi licencēšanai pastāvīgi studiju daļas 6-18 Studiju daļa Studiju programmu licences un IZM Augstākās izglītības programmu licencēšanas studiju daļas pastāvīgi komisijas lēmumi 6-19 Studiju daļa Studiju procesa grafiki 1 gads studiju daļas 6-20 Studiju daļa Akadēmiskā personāla akadēmiskā darba plānojums un izpilde 3 gadi studiju daļas 6-21 Studiju daļa Centralizētie eksāmeni (pieteikumi eksāmena kārtošanai, sertifikātu kopijas) 1 gads studiju daļas 6-22 Studiju daļa Stipendiju piešķiršanas komisijas sēžu protokoli 5 gadi studiju daļas 6-23 Studiju daļa Studiju rezultātu atzīšanas komisijas sēžu protokoli 5 gadi studiju daļas 6-24 Studiju daļa Studiju daļas nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai studiju daļas vadītājs 6-25 Studiju daļa Klausītāju līgumu par studiju kursu apgūšanu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Līgumi studējošo studiju daļas lietā

14 6-26 Studiju daļa Klausītāju apliecību reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK 6-27 Studiju daļa Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi studiju daļas studiju daļas

15 shēmas līmeņa līmeņa un lietas 7. UZŅEMŠANAS KOMISIJA 7-1 Uzņemšanas komisija Lietas Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumi un instruktīvās vēstules (kopijas) 7-2 Uzņemšanas komisija Uzņemšanas komisijas sēžu protokoli 3 gadi 7-3 Uzņemšanas komisija Eksaminācijas veidlapas 1 gads 7-4 Uzņemšanas komisija Uzņemšanas komisijas nolikums (kopija) līdz nomaiņai oriģināls Senātā studiju daļas studiju daļas studiju daļas studiju daļas

16 shēmas līmeņa līmeņa un lietas 8. INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU CENTRS (ITC) 8-1 ITC Latrvijas Republikas likumi, likumu grozījumi, noteikumi un instrukcijas (kopijas) 8-2 ITC Rektora rīkojumu izraksti, kas attiecas uz centra darbu 8-3 ITC Līgumi ar fiziskām un juridiskām personām par interneta izmantošanu 5 gadi 8-4 ITC Lietas Līgumu ar fiziskām un juridiskām personām par interneta izmantošanu reģistrācijas žurnāls 5 gadi datortikla administrators datortikla administrators datortikla administrators datortikla administrators 8-5 ITC ITC nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai un Administratīvajā datortikla administrators

17 shēmas līmeņa un lietas līmeņa Lietas 9. PROFESIONĀLĀS IZAUGSMES CENTRS (PIC) 9-1 PIC Rektora rīkojumu izraksti, kas attiecas uz centra darbu pie PIC 9-2 PIC Apliecību reģistrācijas žurnāls 5 gadi PIC 9-3 PIC Klausītāju saraksti 5 gadi PIC 9-4 PIC Tālākizglītības programmas un to saskaņojumi 5 gadi PIC 9-5 PIC Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām centra darba jautājumos 1 gads PIC 9-6 PIC Centra nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai un Administratīvajā PIC

18 shēmas līmeņa līmeņa un lietas 10. STUDIJU KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANAS CENTRS (SKNC) Lietas 10-1 SKNC Rektora rīkojumu izraksti, kas attiecas uz centra darbu pie SKNC kvalitātes vadītājs 10-2 SKNC Ikgadējie pašnovērtējuma ziņojumi (pielikumā: studiju plāni) pastāvīgi tām programmām, kuras 2016.gadā reakreditētas SKNC kvalitātes vadītājs 10-3 SKNC Senāta lēmumi (izraksti) 10-4 SKNC SKNC nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai 10-5 SKNC SKNC lietu nomenklatūra (kopija) līdz nomaiņai 10-6 SKNC Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi un Administratīvajā oriģināls Administratīvajā SKNC kvalitātes vadītājs SKNC kvalitātes vadītājs SKNC kvalitātes vadītājs SKNC kvalitātes vadītājs

19 shēmas līmeņa un lietas līmeņa 11. BIBLIOTĒKA 11-1 Bibliotēka Latvijas Republikas likumi, likumu grozījumi, noteikumi un instrukcijas (kopijas) direktors 11-2 Bibliotēka Rektora rīkojumu izraksti, kas attiecas uz daļas darbu direktors 11-3 Bibliotēka Bibliotēkas darba pārskats 5 gadi direktors 11-4 Bibliotēka Bibliotēkas fonda uzskaite līdz bibliotēkas likvidācijai direktors elektroniski veidojas IS 11-5 Bibliotēka Bibliotēkas summārā uzskaites grāmata līdz bibliotēkas likvidācijai direktors 11-6 Bibliotēka Norakstīto žurnālu un grāmatu akti 5 gadi pēc norakstīšanas no direktors bilances 11-7 Bibliotēka Sarakste ar fiziskām un juridiskām personām darba jautājumos 5 gadi direktors 11-8 Bibliotēka Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK direktors 11-9 Bibliotēka Lietas Nolikums par bibliotēku, Bibliotēkas lietošanas noteikumi un Bibliotēkas darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai un Administratīvajā direktors Bibliotēku informācijas sistēma ALISE

20 shēmas līmeņa līmeņa un lietas 12. AKADĒMISKAIS APGĀDS SAULE Akadēmiskais apgāds "Saule" Akadēmiskais apgāds "Saule" Akadēmiskais apgāds "Saule" Latvijas Republikas Izglītības un zinānes ministrijas, nozaru ministriju un iestāžu rīkojumi un instruktīvie materiāli universitātes izdevniecības darba jautājumos Rektora rīkojumu izraksti, kas attiecas uz daļas darbu Senāta lēmumi (izraksti) Lietas vadītājs vadītājs vadītājs Akadēmiskais apgāds Pārskats par izdevējdarbību "Saule" EK vadītājs Akadēmiskais apgāds 3 gadus pēc Publicēto zinātnisko darbu un mācību līdzekļu materiāli "Saule" izdošanas vadītājs Akadēmiskais apgāds Apgādam iesniegto iespieddarbu pasūtījumu dokumentācija "Saule" 5 gadi vadītājs Akadēmiskais apgāds Pārskats par grāmatu/brošūru un citu iespieddarbu sagatavošanu apgādā un izlietotajiem "Saule" materiāliem 3 gadi vadītājs 12-8 Akadēmiskais apgāds "Saule" Nolikums par Akadēmisko apgādu Saule un Akadēmiskā apgāda darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai un Administratīvajā vadītājs 12-9 Akadēmiskais apgāds "Saule" Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi vadītājs

21 shēmas līmeņa un lietas līmeņa Lietas 13. UNESCO 13-1 UNESCO Latvijas Republikas likumi, likumu grozījumi, noteikumi un instrukcijas (kopijas) 13-2 UNESCO Rektora rīkojumu izraksti, kas attiecas uz s darbu 13-3 UNESCO Senāta lēmumi (izraksti) 13-4 UNESCO Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām s darba jautājumos 5 gadi 13-5 UNESCO Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK 13-6 UNESCO Pārskati par s darbu 5 gadi 13-7 UNESCO Katedras nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai un Administratīvajā

22 shēmas līmeņa līmeņa un lietas 14. ZINĀTŅU DAĻA 14-1 Zinātņu daļa Lietas Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumi, lēmumi un instrukcijas zinātniski pētnieciskā darba jautājumos un citi direktīvie materiāli (kopijas) 14-2 Zinātņu daļa Rektora rīkojumu izraksti, kas attiecas uz daļas darbu zinātņu daļas sekretārs zinātņu daļas sekretārs 14-3 Zinātņu daļa Zinātnes padomes sēžu protokoli zinātņu daļas sekretārs 14-4 Zinātņu daļa Sarakste zinātniskajos jautājumos pastāvīgi zinātņu daļas sekretārs 14-5 Zinātņu daļa Sarakstes zinātniskajos jautājumos reģistrācijas žurnāls pastāvīgi zinātņu daļas sekretārs 14-6 Zinātņu daļa Ārzemju komandējumu atskaites pastāvīgi zinātņu daļas sekretārs 14-7 Zinātņu daļa Ārzemju komandējuma atskaišu reģistrācijas žurnāls pastāvīgi zinātņu daļas sekretārs 14-8 Zinātņu daļa Gada balvas zinātnē reģistrācijas žurnāls pastāvīgi zinātņu daļas sekretārs 14-9 Zinātņu daļa Asociēto profesoru un profesoru diplomu reģistrācijas žurnāls 75 gadi Zinātņu daļa Iesniegumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi Zinātņu daļa Sarakste ar fiziskām un juridiskām personām (vēstules saimnieciskajos jautājumos, informācijas pieprasījumi, faksi u.c.) zinātņu daļas sekretārs zinātņu daļas sekretārs 5 gadi zinātņu daļas sekretārs Zinātņu daļa Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK zinātņu daļas sekretārs Zinātņu daļa Līgumi par promocijas procesu 5 gadi zinātņu daļas sekretārs Zinātņu daļa Līgumu par promocijas procesu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK zinātņu daļas sekretārs Zinātņu daļa Gada zinātniskās darbības pārskats zinātņu daļas sekretārs Zinātņu daļa Darba pieņemšanas aktu par projektu realizāciju reģistrācijas žurnāls 5 gadi zinātņu daļas sekretārs Zinātņu daļa Goda biedriem izsniegto diplomu reģistrācijas žurnāls pastāvīgi zinātņu daļas sekretārs Zinātņu daļa Goda doktoriem izsniegto diplomu reģistrācijas žurnāls pastāvīgi zinātņu daļas sekretārs Zinātņu daļa EMERITUS profesoriem izsniegto diplomu reģistrācijas žurnāls pastāvīgi zinātņu daļas sekretārs Zinātņu daļa Zinātņu daļas nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai Zinātņu daļa Studējošo, docētāju un personāla mobilitātes finanšu līgumi ES programmā Erasmus+ 5 gadi Zinātņu daļa Zinātņu daļa Studējošo, docētāju un personāla mobilitātes finanšu līgumu ES programmas Erasmus+ reģistrācijas žurnāls Studējošo Erasmus+ programmas stipendiju piešķiršanas komisijas un akadēmiskā personāla un vispārējā personāla vērtēšanas, atlases un stipendiju piešķiršanas komisijas sēžu protokoli 5 gadi Zinātņu daļa ES programmas Erasmus+ dalībnieku (studējošo) dokumentācija 1 gads un Administratīvajā zinātņu daļas sekretārs ERASMUS koordinators ERASMUS koordinators ERASMUS koordinators ERASMUS koordinators

23 14-25 Zinātņu daļa ES programmas Erasmus+ dalībnieku (darbinieku) dokumentācija 1 gads ERASMUS koordinators Zinātņu daļa ES programmas Erasmus+ dalībnieku (ārvalstu studējošo) dokumentācija 1 gads ERASMUS koordinators Zinātņu daļa Sarakste ES programmas Erasmus+ ietvaros ERASMUS koordinators Zinātņu daļa Saņemto un nosūtīto dokumentu ES programmas Erasmus+ ietvaros reģistrācijas ERASMUS EK žurnāls koordinators Zinātņu daļa Starpuniversitāšu līgumi Eiropas Savienības Erasmus+ programmā ERASMUS koordinators Zinātņu daļa Starpuniversitāšu līgumu Eiropas Savienības Erasmus+ programmā reģistrācijas žurnāls ERASMUS koordinators Zinātņu daļa 7.ietvarprogrammas projekti (līdz ) projekta vadītājs Zinātņu daļa 7.ietvarprogrammas projektu dokumentācija (līdz ) projekta vadītājs Zinātņu daļa Zinātņu daļa LIFELONG LEARNING programmas projekts Universitātes docētāji ilgtspējīgai attīstībai (UE4SD) LIFELONG LEARNING programmas projekta Universitātes docētāji ilgtspējīgai attīstībai (UE4SD) dokumentācija Zinātņu daļa ES programmas Erasmus+ ietvaros saņemtie iesniegumi un pieteikumi Zinātņu daļa ES programmas Erasmus+ ietvaros saņemto iesniegumu un pieteikumu reģistrācijas žurnāls (līdz ) projekta vadītājs (līdz ) projekta vadītājs Zinātņu daļa ES programmas Erasmus+ ietvaros izsniegtie apliecinājumi Zinātņu daļa Zinātņu daļa ES programmas Erasmus+ ietvaros izsniegto apliecinājumu un atzīmju izrakstu reģistrācijas žurnāls LIFE+ programmas projekts Parkveida pļavu (6530*) un divu prioritāri aizsargājamo vaboļu sugu apsaimniekošana: plānošana, sabiedrības iesaistīšana, inovācija/ EREMITA MEADOVS ERASMUS koordinators ERASMUS koordinators ERASMUS koordinators ERASMUS koordinators (līdz ) projekta vadītājs Zinātņu daļa LIFE+ programmas projekta Parkveida pļavu (6530*) un divu prioritāri aizsargājamo vaboļu sugu apsaimniekošana: plānošana, sabiedrības iesaistīšana, inovācija/ EREMITA MEADOVS dokumentācija (līdz ) projekta vadītājs Zinātņu daļa Zinātņu daļa LZP projekts Vaska kožu (Galleria melonella) imūn signālu kaskādes reakcijas, izdzīvošanas spējas un dzimumatlase LZP projekta Vaska kožu (Galleria melonella) imūn signālu kaskādes reakcijas, izdzīvošanas spējas un dzimumatlase dokumentācija Zinātņu daļa Valsts pētījumu programmu projekti Zinātņu daļa Valsts pētījumu programmu projektu dokumentācija Zinātņu daļa SIF projekts Latviešu valodas kursi pieaugušajiem Piederīgs Latvijai! Zinātņu daļa SIF projekta Latviešu valodas kursi pieaugušajiem Piederīgs Latvijai! dokumentācija (līdz ) projekta vadītājs (līdz ) projekta vadītājs (līdz ) projekta vadītājs (līdz ) projekta vadītājs (līdz ) projekta vadītājs (līdz ) projekta vadītājs

24 14-47 Zinātņu daļa NORDPLUS programmas projekti (līdz ) projekta vadītājs Zinātņu daļa NORDPLUS programmas projektu dokumentācija (līdz ) projekta vadītājs Zinātņu daļa Latvijas - Lietuvas - Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda projekts "6-8 gadus vecu bērnu koordinācija starp muzikālo dzirdi un vokālajiem orgāniem dziedāšanas procesa laikā: salīdzinošs pētījums Latvijā, Lietuvā un Taivānā" (līdz ) projekta vadītājs Zinātņu daļa Zinātņu daļa Zinātņu daļa Zinātņu daļa Latvijas - Lietuvas - Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda projekta "6-8 gadus vecu bērnu koordinācija starp muzikālo dzirdi un vokālajiem orgāniem dziedāšanas procesa laikā: salīdzinošs pētījums Latvijā, Lietuvā un Taivānā" dokumentācija Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta gada perioda programmas "NVO fonds" apakšprogramma "Nevalstisko organizāciju projektu programmas" projekts "Latviešu valodas un Latvijas kultūras kanona integrēta apguve mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem "Būsim pazīstami: Latvijas kultūras kanons"" Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta gada perioda programmas "NVO fonds" apakšprogramma "Nevalstisko organizāciju projektu programmas" projekta "Latviešu valodas un Latvijas kultūras kanona integrēta apguve mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem "Būsim pazīstami: Latvijas kultūras kanons"" dokumentācija Latvijas platforma attīstības sadarbības projekts Vietējie pētījumi un izglītības HUBSatslēga ilgtspējīgai izglītībai (līdz ) projekta vadītājs (līdz ) projekta vadītājs (līdz ) projekta vadītājs (līdz ) projekta vadītājs Zinātņu daļa Latvijas platforma attīstības sadarbības projekta Vietējie pētījumi un izglītības HUBSatslēga ilgtspējīgai izglītībai dokumentācija (līdz ) projekta vadītājs Zinātņu daļa Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas Pētniecība un Stipendijas aktivitātes Stipendijas projekts "Sociālo un ekonomisko tīklu loma teritoriālajā attīstībā (tīklorientēta attīstība)" (līdz ) projekta vadītājs Zinātņu daļa Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas Pētniecība un Stipendijas aktivitātes Stipendijas projekta "Sociālo un ekonomisko tīklu loma teritoriālajā attīstībā (tīklorientēta attīstība)" dokumentācija (līdz ) projekta vadītājs Zinātņu daļa Eiropas pilsoņu programmas projekts "Homo Europeanus" - pārvarot "zināšanu deficītu"" (Grants / P7) (līdz ) projekta vadītājs Zinātņu daļa Eiropas pilsoņu programmas projekta "Homo Europeanus" - pārvarot "zināšanu deficītu"" (Grants / P7) dokumentācija (līdz ) projekta vadītājs Zinātņu daļa Erasmus+ projekts Metodes IIA (ilgtspējīgas izglītības attīstības)kompetences un programmas Zinātņu daļa Erasmus+ projekta Metodes IIA (ilgtspējīgas izglītības attīstības)kompetences un programmas dokumentācija (līdz ) (līdz ) projekta vadītājs projekta vadītājs Zinātņu daļa Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi zinātņu daļas sekretārs

25 shēmas līmeņa līmeņa un lietas 15. PROFESORU PADOME (atsevišķi katrai padomei) 15-1 Profesoru padome Profesoru padomes vēlēšanu materiāli 15-2 Profesoru padome Profesoru padomes izdevumu tāmes 15-3 Profesoru padome Profesoru padomes nolikums (kopija) Lietas oriģināls Senātā profesoru padomes sekretārs profesoru padomes sekretārs profesoru padomes sekretārs

26 shēmas līmeņa līmeņa un lietas 16. PROMOCIJAS PADOME (atsevišķi katrai padomei) 16-1 Promocijas padome Promocijas padomes protokoli (protokoli, promocijas darbi, kopsavilkumi) 75 gadi 16-2 Promocijas padome Promocijas padomes izdevumu tāmes 5 gadi 16-3 Promocijas padome Promocijas padomes nolikums (kopija) Lietas 16-4 Promocijas padome Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi oriģināls Senātā promocijas padomes sekretārs promocijas padomes sekretārs promocijas padomes sekretārs promocijas padomes sekretārs

27 shēmas līmeņa un lietas līmeņa Lietas 17. TEHNOLOĢIJU PĀRNESES KONTAKTPUNKTS (TPK) 17-1 TPK Latvijas Republikas likumi, likumu grozījumi, noteikumi un instrukcijas (kopijas) vadītājs 17-2 TPK Rektora rīkojumu izraksti, kas attiecas uz daļas darbu vadītājs 17-3 TPK Senāta lēmumi (izraksti) vadītājs 17-4 TPK Intelektuālā īpašuma komercializācijas padomes sēžu protokoli pastāvīgi vadītājs 17-5 TPK Iesniegumi un pieteikumi intelektuālā īpašuma komercializācijai pastāvīgi vadītājs 17-6 TPK Finanšu dokumenti (rēķinu, maksājumu izdevumi, kontu izraksti) 5 gadi vadītājs 17-7 TPK TKP atskaites 5 gadi vadītājs 17-8 TPK Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām TPK darba 5 gadi vadītājs 17-9 TPK Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK vadītājs TPK TPK Datu bāzes pieejas dokumenti (paroļu izsniegšanas žurnāls) 5 gadi vadītājs TPK TPK nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai un Administratīvajā vadītājs TPK TPK darbības rezultāti 5 gadi vadītājs TPK TPK darbības rezultātu reģistrācijas žurnāls 5 gadi vadītājs TPK Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi vadītājs

28 shēmas līmeņa līmeņa Lietas un lietas 18. STARPTAUTISKO UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU DAĻA (SSAD) 18-1 SSAD Latvijas Republikas likumi, likumu grozījumi, noteikumi un instrukcijas (kopijas) 18-2 SSAD Rektora rīkojumu izraksti, kas attiecas uz daļas darbu 18-3 SSAD Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām daļas darba jautājumos (kopijas) 5 gadi 18-4 SSAD Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK 18-5 SSAD Nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Administratīvajā mārketinga direktors mārketinga direktors mārketinga direktors mārketinga direktors mārketinga direktors 18-6 SSAD Kredītu piešķiršanas komisijas protokoli mārketinga direktors 18-7 SSAD Studējošo iesniegumi Kredītu piešķiršanas komisijai 5 gadi mārketinga direktors 18-8 SSAD Studējošo iesniegumu Kredītu piešķiršanas komisijai reģistrācijas žurnāls 5 gadi 18-9 SSAD Studējošajiem izsniegto izziņu reģistrācijas žurnāls 5 gadi SSAD Akadēmisko izziņu reģistrācijas žurnāls 5 gadi SSAD Maksājumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi SSAD Studējošo prakses līgumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi SSAD Studējošo līgumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK SSAD Papildvienošanos pie studiju līgumiem reģistrācijas žurnāls 5 gadi SSAD Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļas nolikums un daļas darbinieku amatu apraksti (kopijas) līdz nomaiņai SSAD Iesniegumu par akadēmiskajām un arhīva izziņām registrācijas žurnāls 5 gadi SSAD Līgumu par kredītam pielīdzināto stipendiju rēgistrācijas žurnāls 5 gadi EK SSAD Ārvalstnieku studiju pieteikumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi SSAD Izziņu angļu valodā reģistrācijas žurnāls 5 gadi un Administratīvajā mārketinga direktors studējošo apkalpošanas speciālists studējošo apkalpošanas speciālists studējošo apkalpošanas speciālists studējošo apkalpošanas speciālists studējošo apkalpošanas speciālists studējošo apkalpošanas speciālists mārketinga direktors studējošo apkalpošanas speciālists mārketinga direktors mārketinga direktors mārketinga direktors SSAD Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi mārketinga direktors

29 shēmas līmeņa līmeņa un lietas 19. SAIMNIECĪBAS DAĻA 19-1 Saimniecības daļa Latvijas Republikas likumi, likumu grozījumi, noteikumi un instrukcijas (kopijas) 19-2 Saimniecības daļa Valsts uzraudzības iestāžu norādījumi (kopijas) 19-3 Saimniecības daļa Pilsētas Domes lēmumi (kopijas) 19-4 Saimniecības daļa Rektora rīkojumu izraksti, kas attiecas uz daļas darbu 19-5 Saimniecības daļa Senāta lēmumi (izraksti) Lietas 19-6 Saimniecības daļa Dokumenti par darbinieku apmācību darba aizsardzībā (saraksti, atestācijas protokoli) 5 gadi 19-7 Saimniecības daļa Veselībai kaitīgo faktoru mērījumu protokoli 5 gadi EK 19-8 Saimniecības daļa Bīstamo iekārtu saraksti 5 gadi 19-9 Saimniecības daļa Darba aizsardzības instrukcijas 3 gadi Saimniecības daļa Darba aizsardzības instruktāžas reģistrācijas žurnāls 5 gadi Saimniecības daļa Darba aizsardzības instrukciju izsniegšanas žurnāls 5 gadi Saimniecības daļa Darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanas akti 45 gadi Saimniecības daļa Darbā notikušo nelaimes gadījumu uzskaites žurnāls 45 gadi Saimniecības daļa Objektu tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu reģistrācijas žurnāls pilsētas Domē pēc jaunas izstrādes, aktu origināli FUD saimniecības daļas sekretārs saimniecības daļas sekretārs saimniecības daļas sekretārs saimniecības daļas sekretārs saimniecības daļas sekretārs darba aizsardzības inženieris darba aizsardzības inženieris darba aizsardzības inženieris darba aizsardzības inženieris darba aizsardzības inženieris darba aizsardzības inženieris darba aizsardzības inženieris darba aizsardzības inženieris DU direktora vietnieks Saimniecības daļa DU īpašumā un lietošanā esošo zemes gabalu plāni, īpašuma un lietošanas tiesību apliecinošie dokumenti pastāvīgi Valsts glābāšanā nenodod DU direktors Saimniecības daļa DU direktoram adresēti iesniegumi, sūdzības, pieprasījumi 5 gadi Saimniecības daļa Sarakste ar juridiskām personām saimnieciskajos jautājumos 5 gadi Saimniecības daļa Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Saimniecības daļa Nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Saimniecības daļa Saimniecības daļas sanāksmju protokoli 5 gadi Saimniecības daļa Saimniecības padomes sēžu protokoli saimniecības daļas sekretārs saimniecības daļas sekretārs saimniecības daļas sekretārs saimniecības daļas sekretārs saimniecības daļas sekretārs saimniecības daļas sekretārs Saimniecības daļa Saimniecības daļas nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai un Administratīvajā saimniecības daļas sekretārs

30 19-23 Saimniecības daļa Saimniecības daļa nomeklatūra (kopija) līdz nomaiņai Saimniecības daļa Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi oriģināls Administratīvajā saimniecības daļas sekretārs saimniecības daļas sekretārs

31 shēmas līmeņa līmeņa Lietas un lietas 20. DZĪVĪBAS ZINĀTŅU UN TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS (DZTI) 20-1 DZTI Rektora rīkojumi (izraksti), kas attiecas uz institūta darbu 20-2 DZTI Senāta lēmumi (izraksti) 5 gadi 20-3 DZTI DZTI pētnieku individuālie plāni 5 gadi 20-4 DZTI Pārskati par DZTI darbu 5 gadi 20-5 DZTI Zinātnes padomes lēmumi (izraksti) 5 gadi 20-6 DZTI DZTI zinātniskās padomes sēžu protokoli EK 20-7 DZTI Iesniegumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK 20-8 DZTI Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām institūta darba jautājumos 5 gadi 20-9 DZTI Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK DZTI Institūta nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai DZTI Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi un Administratīvajā dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants

32 shēmas līmeņa un lietas līmeņa Lietas 21. HUMANITĀRO UN SOCIĀLO ZINĀTŅU INSTITŪTS (HSZI) 21-1 HSZI Rektora rīkojumi (izraksti), kas attiecas uz institūta darbu 21-2 HSZI Senāta lēmumi (izraksti) 5 gadi 21-3 HSZI HSZI pētnieku individuālie plāni 5 gadi 21-4 HSZI Pārskati par HSZI darbu 5 gadi 21-5 HSZI Zinātnes padomes lēmumi (izraksti) 5 gadi Zinātņu 21-6 HSZI HSZI zinātniskās padomes sēžu protokoli EK 21-7 HSZI Iesniegumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK 21-8 HSZI Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām institūta darba jautājumos 5 gadi 21-9 HSZI Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK HSZI Institūta nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai un Administratīvajā HSZI Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi

33 shēmas līmeņa līmeņa un lietas 22. DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE (DMF) Lietas 22-1 DMF Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumi un instruktīvās vēstules (kopijas) līdz izbeidzas praktiskā vajadzība pārvaldes sekretārs 22-2 DMF Rektora rīkojumi (izraksti), kas attiecas uz darbu līdz izbeidzas praktiskā vajadzība pārvaldes sekretārs 22-3 DMF Fakultātes dekāna rīkojumi darba jautājumos 5 gadi pārvaldes sekretārs 22-4 DMF Fakultātes dekāna rīkojumu darba jautājumos reģistrācijas žurnāls 5 gadi pārvaldes sekretārs 22-5 DMF Fakultātes Domes sēžu protokoli pastāvīgi 5 gadi pārvaldes sekretārs 22-6 DMF Senāta lēmumi (izraksti) līdz izbeidzas praktiskā vajadzība pārvaldes sekretārs 22-7 DMF Studentu sekmju žurnāls 75 gadi 5 gadi pārvaldes sekretārs 22-8 DMF Stipendiju piešķiršanas apakškomisijas sēžu protokoli 3 gadi pārvaldes sekretārs 22-9 DMF Studiju plāni 5 gadi pārvaldes sekretārs DMF Atzīmju lapas pārvaldes sekretārs DMF Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām darba jautājumos 5 gadi EK pārvaldes sekretārs DMF Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK pārvaldes sekretārs DMF Maksājumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK pārvaldes sekretārs DMF Atgādinājumu reģistrācijas žurnāls 1 gads EK pārvaldes sekretārs DMF Iesniegumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK pārvaldes sekretārs DMF Individuālo pārbaudījumu protokolu izsniegšanas reģistrācijas žurnāls 3 gadi pārvaldes sekretārs DMF Studiju kartes 75 gadi Studiju laikā, pēc studējošā eksmatrikulācijas studējošā personas lietā pārvaldes sekretārs DMF Nolikums par fakultāti (kopija) līdz nomaiņai oriģināls Senātā pārvaldes sekretārs DMF Dekanāta darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai Administratīvajā pārvaldes sekretārs DMF Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi pārvaldes sekretārs

34 shēmas līmeņa līmeņa un lietas 22.1 FIZIKAS UN MATEMĀTIKAS KATEDRA Lietas Fizikas un matemātikas Rektora rīkojumi (izraksti), kas attiecas uz s darbu pie Fizikas un matemātikas Fakultātes dekāna rīkojumi (izraksti) pie Fizikas un Senāta lēmumi (izraksti) 5 gadi Fizikas un matemātikas Fakultātes Domes lēmumi (izraksti) 5 gadi Fizikas un Katedras sēžu protokoli Fizikas un matemātikas Zinātniskās darbības pārskats (kopija) 5 gadi Zinātņu daļa Fizikas un matemātikas Fizikas un matemātikas Fizikas un matemātikas Fizikas un matemātikas Fizikas un matemātikas Katedras docētāju slodžu sadale 5 gadi Atskaites par s docētāju slodžu izpildi 5 gadi Akreditācijas materiāli (pieteikumu, ekspertu ziņojumu, lēmumu protokolu, akreditācijas lapu kopijas) Licencēšanas materiāli (pieteikumu, ekspertu ziņojumu, lēmumu protokolu, akreditācijas lapu kopijas) pie pie Studiju Studiju Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām s darba jautājumos 5 gadi Fizikas un matemātikas Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Fizikas un matemātikas Bakalaura un maģistra darbu reģistrācijas žurnāls 5 gadi Fizikas un matemātikas Katedras nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai un Administratīvajā Fizikas un matemātikas Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi

35 shēmas līmeņa līmeņa un lietas 22.2 ĶĪMIJAS UN ĢEOGRĀFIJAS KATEDRA Ķīmijas un ģeogrāfijas Ķīmijas un ģeogrāfijas Rektora rīkojumi (izraksti), kas attiecas uz s darbu Fakultātes dekāna rīkojumi (izraksti) pie pie ķīmijas laborants ķīmijas laborants Ķīmijas un ģeogrāfijas Senāta lēmumi (izraksti) 5 gadi ķīmijas laborants Ķīmijas un ģeogrāfijas Fakultātes Domes lēmumi (izraksti) 5 gadi ķīmijas laborants Ķīmijas un ģeogrāfijas Katedras sēžu protokoli ķīmijas laborants Ķīmijas un ģeogrāfijas oriģināls Zinātņu Zinātniskās darbības pārskats (kopija) 5 gadi ķīmijas laborants Ķīmijas un ģeogrāfijas Katedras docētāju slodžu sadale 5 gadi ķīmijas laborants Ķīmijas un ģeogrāfijas Atskaites par s docētāju slodžu izpildi 5 gadi ķīmijas laborants Ķīmijas un ģeogrāfijas Ķīmijas un ģeogrāfijas Lietas Akreditācijas materiāli (pieteikumu, ekspertu ziņojumu, lēmumu protokolu, akreditācijas lapu kopijas) Licencēšanas materiāli (pieteikumu, ekspertu ziņojumu, lēmumu protokolu, akreditācijas lapu kopijas) pie pie Studiju Studiju ķīmijas laborants ķīmijas laborants Ķīmijas un ģeogrāfijas Iesniegumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK ķīmijas laborants Ķīmijas un ģeogrāfijas Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām s darba jautājumos 5 gadi ķīmijas laborants Ķīmijas un ģeogrāfijas Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK ķīmijas laborants Ķīmijas un ģeogrāfijas Ķīmijas un ģeogrāfijas Katedras nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai un Administratīvajā ķīmijas laborants Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi ķīmijas laborants

36 shēmas līmeņa līmeņa un lietas 22.3 INFORMĀTIKAS KATEDRA Informātikas Rektora rīkojumi (izraksti), kas attiecas uz s darbu Informātikas Fakultātes dekāna rīkojumi (izraksti) pie pie Informātikas Senāta lēmumi (izraksti) 5 gadi Informātikas Fakultātes Domes lēmumi (izraksti) 5 gadi Informātikas Katedras sēžu protokoli Informātikas Zinātniskās darbības pārskats (kopija) 5 gadi Informātikas Katedras docētāju slodžu sadale 5 gadi Informātikas Atskaites par s docētāju slodžu izpildi 5 gadi Informātikas Informātikas Lietas Akreditācijas materiāli (pieteikumu, ekspertu ziņojumu, lēmumu protokolu, akreditācijas lapu kopijas) Licencēšanas materiāli (pieteikumu, ekspertu ziņojumu, lēmumu protokolu, akreditācijas lapu kopijas) pie pie Informātikas Iesniegumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Informātikas Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām s darba jautājumos 5 gadi Informātikas Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Informātikas Katedras nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai Informātikas Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi oriģināls Zinātņu Studiju Studiju un Administratīvajā datortīklu administrators datortīklu administrators datortīklu administrators datortīklu administrators datortīklu administrators datortīklu administrators datortīklu administrators datortīklu administrators datortīklu administrators datortīklu administrators datortīklu administrators datortīklu administrators datortīklu administrators datortīklu administrators datortīklu administrators

37 shēmas līmeņa līmeņa un lietas 22.4 ANATOMIJAS UN FIZIOLOĢIJAS KATEDRA Anatomijas un fizioloģijas Anatomijas un fizioloģijas Anatomijas un fizioloģijas Anatomijas un fizioloģijas Rektora rīkojumi (izraksti), kas attiecas uz s darbu Fakultātes dekāna rīkojumi (izraksti) pie pie Senāta lēmumi (izraksti) 5 gadi Fakultātes Domes lēmumi (izraksti) 5 gadi Anatomijas un fizioloģijas Katedras sēžu protokoli Anatomijas un fizioloģijas Zinātniskās darbības pārskats (kopija) 5 gadi Anatomijas un fizioloģijas Katedras docētāju slodžu sadale 5 gadi Anatomijas un fizioloģijas Atskaites par s docētāju slodžu izpildi 5 gadi Anatomijas un Akreditācijas materiāli (pieteikumu, ekspertu ziņojumu, lēmumu protokolu, pie fizioloģijas akreditācijas lapu kopijas) Anatomijas un fizioloģijas Licencēšanas materiāli (pieteikumu, ekspertu ziņojumu, lēmumu protokolu, akreditācijas lapu kopijas) pie Anatomijas un fizioloģijas Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām s darba jautājumos 5 gadi Anatomijas un fizioloģijas Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Anatomijas un fizioloģijas Anatomijas un fizioloģijas Anatomijas un fizioloģijas Katedras nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi Anatomiskās kolekcijas uzskaites žurnāls Lietas pie oriģināls Zinātņu Studiju Studiju un Administratīvajā dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017 Rektors APSTIPRINU Daugavpils Universitātes A.Barševskis 2016.gada 19.decembrī Daugavpilī shēma Indeksi Struktūrvienība 1 Satversmes sapulce 2 Senāts 3

Sīkāk

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR 2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES PAKĻAUTĪBU STRUKTŪRSHĒMA Satversmes sapulce Akadēmiskā šķirējtiesa Senāts Rektors* Studējošo pašpārvalde

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE ERASMUS+ PROGRAMMAS MOBILITĀTES ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ Pielikums APSTIPRINĀTS ar LU 18.12.2014. rīkojumu Nr.1/363 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 04.08.2015.

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

PM_Izglītības _prasības_v.1.1

PM_Izglītības _prasības_v.1.1 Valsts atbalsta programma dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai PALĪGMATERIĀLS PAR IZGLĪTĪBU PAMATOJOŠAJIEM DOKUMENTIEM MĀJOKĻU GARANTIJU PROGRAMMĀ Mājokļu garantijas VAR piešķirt personām, kuras ieguvušas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība PROJEKTA SAM 8.2.1. ĪSTENOŠANA DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ Starpdisciplinārais seminārs Daugavpils Universitātē, 06.11.2018. Eiropas Sociālā fonda projekta Daugavpils

Sīkāk

Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas raksturojums Studiju programmas raksturojums Doktora studiju programma Politikas zinātne studiju programmas nosaukums 2015./2016. akadēmiskais gads 1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 25.06.2019. 1. pielikums Grozījumi: LU 03.01.2019. rīkojums Nr. 1/2 APSTIPRINĀTS LU 13.03.2019. rīkojums Nr. 1/95 ar LU 26.10.2018. LU 28.05.2019. rīkojums Nr. 1/211 LU

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Studiju virzienu reģistrs svr.aic.lv Asnate Kažoka, AIC eksperte Inita Zaļkalne, AIC eksperte Rīga, 2016.gada 27.oktobris Vēsture Studiju virzienu reģistrs izveidots 2013.gadā Izglītības kvalitātes valsts

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Rektora rīkojums

Rektora rīkojums RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE Reģistrācijas Nr. 90000013771 Dzirciema 16, Rīga, LV-1007, Latvija Tālr. 67409230, fakss 67471815 E-pasts: rsu@rsu.lv, www.rsu.lv REKTORA RĪKOJUMS 21.01.2019 Rīgā Nr. 5-1/32/2019

Sīkāk

Prezentacija

Prezentacija LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2016./2017. studiju gadam UZŅEMŠANAS KOMISIJA Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE Latvijas Universitātes aģentūras Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža nolikums APSTIPRINĀTS ar LU Senāta 27.02.2012. lēmumu Nr. 198 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU PROGRAMMAS SKOLOTĀJA KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI Prof. Arvīds Barševskis LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas praktiskā konference

Sīkāk

RSU SKMK Stratēģija

RSU SKMK Stratēģija RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016. 2020.GADAM Rīga, 2015 SATURS Ievads... 3 1. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas stratēģijas pamatnostādnes... 4 2. Galvenie Koledžas

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Šeit top veiksmīgas karjeras Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2019./2020. studiju gadam Uzņemšanas komisija Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755, e-pasts: ukom@llu.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis ,

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis , LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Pieredze diplomu atzīšanā: izglītības dokumenti no Bangladešas un Ķīnas S E M I N Ā R A Ā RVA L S T U I Z G L Ī T Ī B A S D O K U M E N T U S AT U R A N O Z Ī M E T O AT Z Ī Š A N Ā L AT V I J Ā I E T

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedra LU 77. SZK sekcija «Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi 2019» Jānis Kaminskis, Mārtiņš Reiniks, Anete Kiopa 22.03.2019. 1 Atrašanās vieta 2 56 56'39.3"N

Sīkāk

MF_SV_Iekseja_drosiba_parskats_2017_ 2018

MF_SV_Iekseja_drosiba_parskats_2017_ 2018 Latvijas Lauksaimniecības universitāte STUDIJU VIRZIENA Iekšējā drošība un civilā aizsardzība Pārskats par 2017./2018. studiju gadu Apstiprināts Senātā 12.12.2018. Nr. 9 185 Studiju virziena vadītājs Dr.silv.

Sīkāk

BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA NT APSTIPRINĀTS RISEBA Senāta sēdē , Prot. Nr. 17/1.1-07/08 Ar grozī

BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA NT APSTIPRINĀTS RISEBA Senāta sēdē , Prot. Nr. 17/1.1-07/08 Ar grozī BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA NT 0002-025 APSTIPRINĀTS RISEBA Senāta sēdē 30.10.2017., Prot. Nr. 17/1.1-07/08 Ar 20.06.2018. grozījumiem (Prot.Nr. 18/1.1-07/06) Lietotie termini UZŅEMŠANAS

Sīkāk

Studiju programmas nosaukums

Studiju programmas nosaukums Latvijas augstāko izglītības iestāžu ieguldījums mērniecības izglītībā Latvijā Jauno jomas speciālistu sagatavošana Latvijas Lauksaimniecības specialitātē Vivita Puķīte LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko 2017. gada 13. novembrī Projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAG

1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAG 1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAGASTU APVIENĪBA STRUKTŪRVIENĪBAS DRICĀNU PAGASTA PĀRVALDE

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr.

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī 2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104. ) Ārstniecības personu sertifikācijas

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc Tagad spēkā esošie tarifi: Tarifi, kuri stāsies spēkā no 7.0.20.: Kontu atvēršana, maksājumi Norēķinu konts Rezidents Nerezidents Neaktīva norēķinu konta uzturēšana: privātpersonām, ja gadu nav notikušas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV 4301, TĀLRU

LATVIJAS REPUBLIKA ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV 4301, TĀLRU LATVIJAS REPUBLIKA ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622 DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, E-PASTS: dome@aluksne.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

LATVIJAS BRÈVO ARODBIEDRÈBU SAVIENÈBA I. Robežniece D O K U M E N T U P Å R V A L D È B A 2007

LATVIJAS BRÈVO ARODBIEDRÈBU SAVIENÈBA I. Robežniece D O K U M E N T U P Å R V A L D È B A 2007 LATVIJAS BRÈVO ARODBIEDRÈBU SAVIENÈBA I. Robežniece D O K U M E N T U P Å R V A L D È B A 2007 Saturs Lietu nomenklatūra 5 Vēstules un to noformēšanas veidi 28 Rīkojumi 44 Protokola sastādīšana 49 Amata

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina

VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina Par spīti organizācijas darbības iekšējiem izaicinājumiem pārskata periodā, LSA aktualizējusi un risinājusi virkni problēmjautājumu,

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

SV_Mehanika_parskats_2014_2015

SV_Mehanika_parskats_2014_2015 Latvijas Lauksaimniecības universitāte STUDIJU VIRZIENA Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības PĀRSKATS par 2014./2015. studiju gadu Apstiprināts Senātā 09.12.2015.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk