DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017"

Transkripts

1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017

2 Rektors APSTIPRINU Daugavpils Universitātes A.Barševskis 2016.gada 19.decembrī Daugavpilī shēma Indeksi Struktūrvienība 1 Satversmes sapulce 2 Senāts 3 Finanšu un uzskaites daļa 4 Administratīvā daļa 5 Arhīvs 6 Studiju daļa 7 Uzņemšanas komisija 8 Informācijas tehnoloģiju centrs 9 Profesionālās izaugsmes centrs 10 Studiju kvalitātes novērtēšanas centrs 11 Bibliotēka 12 Akadēmiskais apgāds "Saule" 13 UNESCO katedra 14 Zinātņu daļa 15 Profesoru padome 16 Promocijas padome 17 Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts 18 Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļa 19 Saimniecības daļa 20 Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts 21 Humanitāro un sociālo zinātņu institūts 22 Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte: Fizikas un matemātikas katedra Ķīmijas un ģeogrāfijas katedra Informātikas katedra Anatomijas un fizioloģijas katedra 23 Humanitārā fakultāte: Angļu filoloģijas un translatoloģijas katedra Reģionālais vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centrs Rusistikas un slāvistikas katedra Krievu valodas un kultūras centrs Latviešu literatūras un kultūras katedra Latviešu valodas katedra Vēstures katedra Svešvalodu katedra Mutvārdu vēstures centrs 24 Izglītības un vadības fakultāte: Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedra Sporta katedra

3 25 Mūzikas un mākslu fakultāte: Mūzikas katedra Mākslas zinātņu institūts 26 Sociālo zinātņu fakultāte: Ekonomikas un socioloģijas katedra Tiesību katedra Sociālās psiholoģijas katedra

4 1. SATVERSMES SAPULCE Satversmes sapulces protokoli, materiāli (ziņojumi, dalībnieku reģ. saraksti utt.), balsu 1-1 skaitīšanas komisijas protokoli pastāvīgi 1-2 Akadēmiskās šķīrējtiesas protokoli 5 gadi 1-3 Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi satversmes sapulces sekretārs satversmes sapulces sekretārs satversmes sapulces sekretārs 1

5 2. SENĀTS 2-1 Senāta sēžu protokoli pastāvīgi senāta sekretārs 2-2 Senāta apstiprināti nolikumi līdz nomaiņai senāta sekretārs 2-3 Senāta locekļu saraksti 3 gadi senāta sekretārs 2-4 Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi senāta sekretārs 2

6 3. FINANŠU UN UZSKAITES DAĻA (FUD) 3-1 Latvijas Republikas likumi, likumu grozījumi, noteikumi un instrukcijas (kopijas) FUD vadītāja vientnieks 3-2 Apstiprināts gada budžets un grozījumi budžetā 5 gadi vecāka ekonomiste 3-3 Rektora rīkojumu izraksti, kas attiecas uz daļas darbu FUD vadītāja vientnieks 3-4 Bilances, pārskati un finanšu atskaites: gada kopsavilkumi līdz iestādes reorganizācijai FUD vadītāja vientnieks elektroniski veidojas IS Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēma ceturkšņu 5 gadi FUD vadītāja vientnieks elektroniski veidojas IS Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēma mēnešu 5 gadi FUD vadītāja vientnieks elektroniski veidojas IS Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēma 3-5 Statistiskie pārskati par darbinieku skaitu un samaksu: gada ceturkšņu 3-6 Virsgrāmata CSP pastāvīgi grāmatvedis grāmatvedis FUD vadītāja vientnieks elektroniski 3-7 Apgrozījumu pārskati pa bilances kontiem 5 gadi grāmatvedis 3-8 Materiālo vērtību daudzuma un summārās uzskaites reģistri grāmatvedis 3-9 Uzskaites reģistri ar debitoru un kreditoru parādiem grāmatvedis 3-10 Kases grāmata grāmatvedis 3-11 Kases aparāta, kases tirdzniecības automāta žurnāls 5 gadi grāmatvedis 3-12 Kases ieņēmumu un izdevumu dokumentu pārskati (izdrukas) 5 gadi grāmatvedis 3-13 Kases pārbaudes akti 5 gadi grāmatvedis Resursu vadības sistēma APVĀRSNIS 3-14 Attaisnojuši dokumenti (maksājuma dokumenti, konta izraksti, kases attaisnojošie dokumenti, darba algu izmaksu saraksti utt.), kas kalpo par pamatojumu grāmatvedības ierakstiem 5 gadi grāmatvedis 3-15 Darbinieku personas rēķinu (kontu) kartītes 75 gadi grāmatvedis 3-16 Darba nespējas lapas 5 gadi grāmatvedis 3

7 3-17 Izsniegto pilnvaru reģistrācijas žurnāls 5 gadi grāmatvedis 3-18 Tiesu izpildraksti, kredītsaistības par ieturējumiem no darba algas pēc ieturējuma izbeigšanas grāmatvedis 3-19 Darba laika uzskaites tabulas 5 gadi grāmatvedis 3-20 Izrakstīto preču pavadzīmju-rēķinu reģistrācijas žurnāls 5 gadi grāmatvedis 3-21 Inventāra kartītes pamatlīdzekļu uzskaitei pēc norakstīšanas no bilances grāmatvedis 3-22 Pamatlīdzekļu inventārie saraksti grāmatvedis elektroniski 3-23 Pārskati par pamatlīdzekļu kustību grāmatvedis 3-24 Materiālu, mazvērtīgo un ātri nolietojamo priekšmetu kustības operatīvās uzskaites reģistri grāmatvedis 3-25 Inventarizācijas saraksti: nekustamā īpašuma grāmatvedis pamatlīdzekļu grāmatvedis mazu un ātri nolietojamo priekšmetu grāmatvedis 3-26 Pamatlīdzekļu pieņemšanas un nodošanas akti grāmatvedis Resursu vadības sistēma APVĀRSNIS 3-27 Ziņojumi par sociālā nodokļa maksājumiem no darbinieku darba ienākumiem un par pabalstu izmaksām un pielikumu sociālā nodokļa likmei 5 gadi grāmatvedis 3-28 FUD nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai grāmatvedis 3-29 Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi grāmatvedis 4

8 4. ADMINISTRATĪVĀ DAĻA 4-1 Latvijas Republikas likumi, likumu grozījumi, noteikumi un instrukcijas (kopijas) daļas 4-2 Daugavpils Universitātes reģistrācijas apliecības, Satversme, akreditācijas lapa pastāvīgi Valsts glabāšanā nenodod daļas 4-3 Senāta lēmumi (izraksti) daļas 4-4 Rektora rīkojumi pamatdarbības jautājumos pastāvīgi galvenais personāla speciālists 4-5 Rektora rīkojumi administratīvajā darbā pastāvīgi galvenais personāla speciālists 4-6 Rīkojumu reģistrācijas grāmata (rīkojumi pamatdarbības jautājumos, rīkojumi galvenais personāla pastāvīgi administratīvajā darbā) speciālists 4-7 Rektora rīkojumi par studējošajiem 75 gadi personāla speciālists 4-8 Rektora rīkojumi par maģistrantūru 75 gadi personāla speciālists 4-9 Rektora rīkojumi par doktorantūru 75 gadi personāla speciālists 4-10 Rīkojumu reģistrācijas žurnāls (rīkojumi par studējošajiem, maģistrantūru, doktorantūru, klausītājiem) 75 gadi personāla speciālists 4-11 Rektora rīkojumi par ārvalstu komandējumiem pastāvīgi personāla speciālists 4-12 Rīkojumu reģistrācijas žurnāls par komandējumiem ārvalstīs pastāvīgi personāla speciālists 4-13 Rektora rīkojumi par komandējumiem Latvijas Republikā 5 gadi personāla speciālists 4-14 Rīkojumu reģistrācijas žurnāls par komandējumiem Latvijas Republikā 5 gadi personāla speciālists 4-15 Rektora rīkojumi par komandējumiem projektu ietvaros: ārvalstīs pastāvīgi personāla speciālists Latvijas Republikā atbilstoši līguma prasībām personāla speciālists 4-16 Rīkojumu reģistrācijas žurnāls par komandējumiem projektu ietvaros: ārvalstīs pastāvīgi personāla speciālists Latvijas Republikā atbilstoši līguma prasībām personāla speciālists 4-17 Rektora rīkojumi personāla jautājumos 75 gadi galvenais personāla speciālists 4-18 Rektora rīkojumi par stundu apmaksu 75 gadi galvenais personāla speciālists 4-19 Rektora rīkojumu reģistrācijas žurnāls (personāla jautājumos, par stundu apmaksu) 75 gadi galvenais personāla speciālists 4-20 Rektora rīkojumi par bērna kopšanas atvaļinājumiem 75 gadi personāla speciālists 4-21 Rektora rīkojumu reģistrācijas žurnāls (par bērna kopšanas atvaļinājumiem) 75 gadi personāla speciālists 4-22 Rektora rīkojumi par atvaļinājumiem 5 gadi personāla speciālists 4-23 Rektora rīkojumu reģistrācijas žurnāls (par atvaļinājumiem) 5 gadi personāla speciālists 4-24 Rektora rīkojumi par piedalīšanos projektu realizācijā atbilstoši līguma prasībām galvenais personāla speciālists 4-25 Rektora rīkojumi par vienreizēja darba veikšanu galvenais personāla speciālists 5

9 4-26 Rektora rīkojumu reģistrācijas žurnāls (par piedalīšanos projektu realizācijā, par galvenais personāla vienreizēja darba veikšanu) speciālists 4-27 Rīkojumu projekti pamatdarbības jautājumos 1 gads galvenais personāla speciālists 4-28 Rīkojumu projekti administratīvajā darbā 1 gads personāla speciālists 4-29 Rīkojumu projekti par studējošiem 1 gads personāla speciālists 4-30 Rīkojumu projekti par maģistrantūru 1 gads personāla speciālists 4-31 Rīkojumu projekti par doktorantūru 1 gads personāla speciālists 4-32 Iesniegumi komandējuma braucieniem 5 gadi personāla speciālists 4-33 Pamatojumi rektora rīkojumiem par piedalīšanos projektu realizācijā 5 gadi galvenais personāla speciālists 4-34 Pamatojumi rīkojumiem par personālsastāvu 5 gadi galvenais personāla speciālists 4-35 Darbinieku atvaļinājumu grafiks 5 gadi personāla speciālists 4-36 Iesniegumi par atvaļinājumu 5 gadi personāla speciālists 4-37 Sarakste pamatdarbības jautājumos pastāvīgi daļas 4-38 Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls pastāvīgi daļas 4-39 Sarakste ar fiziskām un juridiskām personām saimnieciskajos jautājumos (saņemtie dokumenti) 5 gadi daļas 4-40 Sarakste ar fiziskām un juridiskām personām saimnieciskajos jautājumos (nosūtītie dokumenti) 5 gadi daļas 4-41 Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls (saimnieciskajos jautājumos) 5 gadi EK daļas 4-42 Nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls (saimnieciskajos jautājumos) 5 gadi EK daļas 4-43 Darbinieku saraksti ar ieņemamā amata un algas norādi 75 gadi daļas 4-44 Amatu vienību saraksts pastāvīgi daļas 4-45 Statistikas pārskati par personāla sastāvu 5 gadi galvenais personāla speciālists 4-46 Darba pieņemšanas aktu reģistrācijas žurnāls 75 gadi personāla speciālists 4-47 Pasta izdevumu uzskaites žurnāls 1 gads EK personāla speciālists 4-48 Zīmogu un spiedogu uzskaites žurnāls pastāvīgi daļas 4-49 Zīmogu un spiedogu iznīcināšanas akti 3 gadi daļas 4-50 Juridisko un fizisko personu iesniegumi 2 gadi EK, ja tiesību aktos nav noteikts cits daļas termiņš 4-51 Juridisko un fizisko personu iesniegumu reģistrācijas žurnāls 2 gadi daļas 4-52 Arhīva izziņu reģistrācijas žurnāls 5 gadi personāla speciālists 4-53 Fiziskām un juridiskām personām izsniegto izziņu reģistrācijas žurnāls 5 gadi galvenais personāla speciālists 4-54 Uzņēmuma līgumi 75 gadi galvenais personāla speciālists 6

10 4-55 Uzņēmuma līgumu reģistrācijas žurnāls 75 gadi galvenais personāla speciālists 4-56 Administratīvās daļas nolikums (kopija) līdz nomaiņai oriģināls Senātā daļas 4-57 Uzņēmuma līgumi par akadēmiskā darba veikšanu (blakusdarbs) 75 gadi personāla speciālists 4-58 Uzņēmuma līgumi par akadēmiskā darba veikšanu (papilddarbs) 75 gadi personāla speciālists 4-59 Uzņēmuma līgumu par akadēmiskā darba veikšanu reģistrācijas žurnāls 75 gadi personāla speciālists 4-60 Uzņēmuma līgumi par piedalīšanos projektu realizācijā 75 gadi galvenais personāla speciālists 4-61 Uzņēmuma līgumu projektos reģistrācijas žurnāls 75 gadi galvenais personāla speciālists 4-62 Darba līgumu reģistrācijas žurnāls 75 gadi personāla speciālists 4-63 Vienošanos pie darba līguma reģistrācijas žurnāls 75 gadi personāla speciālists 4-64 Līgumi ar juridiskām personām (par preču, pakalpojumu iegādi) EK pēc līgumu galvenais personāla izpildes speciālists 4-65 Līgumu ar juridiskām personām reģistrācijas žurnāls (par preču, pakalpojumu iegādi) EK galvenais personāla speciālists 4-66 Līgumi par akadēmisko un zinātnisko sadarbību EK pēc līgumu galvenais personāla izpildes speciālists 4-67 Līgumu par akadēmisko un zinātnisko sadarbību reģistrācijas žurnāls EK galvenais personāla speciālists 4-68 Starptautiskie līgumi par zinātnisko sadarbību pastāvīgi galvenais personāla speciālists 4-69 Starptautisko līgumu par zinātnisko sadarbību reģistrācijas žurnāls pastāvīgi galvenais personāla speciālists 4-70 Līgumi par projektu īstenošanu (ar juridiskām personām) EK pēc līgumu galvenais personāla izpildes speciālists 4-71 Līgumu par projektu īstenošanu (ar juridiskām personām) reģistrācijas žurnāls EK galvenais personāla speciālists 4-72 Patapinājuma līgumi 5 gadi personāla speciālists 4-73 Patapinājumu līgumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi personāla speciālists 4-74 Līgumi par brīvprātīgo darbu 5 gadi daļas 4-75 Līgumu par brīvprātīgo darbu reģistrācijas žurnāls 5 gadi daļas 4-76 Budžeta komisijas sēžu protokoli 3 gadi daļas 4-77 Pilnvaras 5 gadi personāla speciālists 4-78 Pilnvaru reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK personāla speciālists 4-79 Sertifikātu reģistrācijas žurnāls pastāvīgi sertifikāti uz rokām personāla speciālists 4-80 Dokumentu veidlapu paraugi līdz nomaiņai daļas 4-81 Studējošo lietas 75 gadi personāla speciālists 4-82 Darbinieku personas lietas 75 gadi galvenais personāla speciālists 4-83 Darbinieku amatu apraksti 75 gadi personāla speciālists 4-84 Pretendenta darbā pieteikšanās dokumenti: nodibinot darba attiecības 75 gadi personāla speciālists atsakot nodibināt darba attiecības 2 gadi EK personāla speciālists 7

11 4-85 Izsludināto konkusu uz vakantajām amatu vietām pretendentu iesniegumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi personāla speciālists 4-86 Darbinieku darba nespējas lapu reģistrācijas žurnāls 5 gadi galvenais personāla speciālists 4-87 Darbinieku darba grāmatiņas līdz pieprasījumam neizņemtās 75 gadi personāla speciālists 4-88 Darba grāmatiņu uzskaites žurnāls 75 gadi personāla speciālists 4-89 Lietu nomenklatūra pēc dokumentu sakārtošanas daļas 4-90 Iepirkumu reģistrācijas žurnāls EK galvenais iepirkumu speciālists 4-91 Iepirkumu komisijas sēžu protokoli EK pēc līgumu galvenais iepirkumu izpildes speciālists 4-92 Rektora rīkojumi par klausītājiem 75 gadi personāla speciālists 4-93 Rīkojumu projekti par klausītājiem 1 gads personāla speciālists 4-94 Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi personāla speciālists 8

12 5. ARHĪVS 5-1 Latvijas Republikas likumi, likumu grozījumi, noteikumi un instrukcijas (kopijas) arhīva 5-2 Apstiprināts nolikums par arhīvu un ekspertu komisiju līdz nomaiņai arhīva 5-3 Arhīva pārbaužu dokumenti par dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti un saglabāšanu EK arhīva 5-4 Lietu apstiprināta nomenklatūra (kopija) oriģināls Administratīvajā arhīva 5-5 Fonda lieta: Pastāvīgi arhīva Vairāklīmeņu arhīviskie apraksti, uzskaites saraksti, akti par iztrūkstošajiem dokumentiem u.c. Pastāvīgi arhīva Akti par dokumentu nodošanu un pieņemšanu pastāvīgā valsts glabāšanā, akti par dokumentu esību un fiziskā stāvokļa pārbaudi, arhīva pases Pastāvīgi arhīva Dokumentu iznīcināšanas akti Pastāvīgi arhīva 5-6 Arhīvā pieņemto lietu saraksti 5 gadi arhīva 5-7 Pagaidu lietošanai izsniegto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi pēc visu dokumentu arhīva atgriešanas 5-8 Ekspertu komisijas sēžu protokoli EK arhīva 5-9 Iesniegumi diploma pielikuma kopijām 1 gads arhīva 5-10 Arhīva izziņas darbiniekiem 5 gadi arhīva 5-11 Izziņu par personas dokumenta oriģināla izsniegšanu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK izziņas personas lietā arhīva 9

13 6. STUDIJU DAĻA 6-1 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumi un instruktīvās vēstules (kopijas) 6-2 Rektora rīkojumu izraksti, kas attiecas uz daļas darbu 6-3 Senāta lēmumi (izraksti) studiju daļas studiju daļas studiju daļas 6-4 Augstskolas, pārskats akadēmiskā gada sākumā (veidlapa 1-augstskola, koledža) pastāvīgi studiju daļas 6-5 Gala/valsts pārbaudījumu komisiju sēžu protokoli 75 gadi studiju daļas 6-6 Studiju padomes sēžu protokoli studiju daļas 6-7 Profesionālās augstākās izglītības diplomu izsniegšanas reģistrācijas žurnāls 75 gadi studiju daļas 6-8 Profesionālā bakalaura diplomu izsniegšanas reģistrācijas žurnāls 75 gadi studiju daļas 6-9 Bakalaura diplomu izsniegšanas reģistrācijas žurnāls 75 gadi studiju daļas 6-10 Maģistra diplomu izsniegšanas reģistrācijas žurnāls 75 gadi studiju daļas 6-11 Profesionālā maģistra diplomu izsniegšanas reģistrācijas žurnāls 75 gadi studiju daļas 6-12 Doktora diplomu izsniegšanas reģistrācijas žurnāls 75 gadi studiju daļas 6-13 Diplomu dublikātu reģistrācijas žurnāls 75 gadi studiju daļas 6-14 Diplomu pielikumu dublikātu reģistrācijas žurnāls 75 gadi studiju daļas 6-15 Studiju programmu un studiju virzienu pieteikumi akreditācijai pastāvīgi studiju daļas 6-16 Studiju programmu un studiju virzienu akreditācijas lapas un IZM Studiju programmu studiju daļas pastāvīgi akreditācijas komisijas lēmumi 6-17 Studiju programmu pieteikumi licencēšanai pastāvīgi studiju daļas 6-18 Studiju programmu licences un IZM Augstākās izglītības programmu licencēšanas studiju daļas pastāvīgi komisijas lēmumi 6-19 Studiju procesa grafiki 1 gads studiju daļas 6-20 Akadēmiskā personāla akadēmiskā darba plānojums un izpilde 3 gadi studiju daļas 6-21 Centralizētie eksāmeni (pieteikumi eksāmena kārtošanai, sertifikātu kopijas) 1 gads studiju daļas 6-22 Stipendiju piešķiršanas komisijas sēžu protokoli 5 gadi studiju daļas 6-23 Studiju rezultātu atzīšanas komisijas sēžu protokoli 5 gadi studiju daļas 6-24 Studiju daļas nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai studiju daļas 6-25 Klausītāju līgumu par studiju kursu apgūšanu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Līgumi studējošo studiju daļas lietā 10

14 6-26 Klausītāju apliecību reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK 6-27 Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi studiju daļas studiju daļas 11

15 7. UZŅEMŠANAS KOMISIJA 7-1 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumi un instruktīvās vēstules (kopijas) 7-2 Uzņemšanas komisijas sēžu protokoli 3 gadi 7-3 Eksaminācijas veidlapas 1 gads 7-4 Uzņemšanas komisijas nolikums (kopija) līdz nomaiņai oriģināls Senātā studiju daļas studiju daļas studiju daļas studiju daļas 12

16 8. INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU CENTRS (ITC) 8-1 Latrvijas Republikas likumi, likumu grozījumi, noteikumi un instrukcijas (kopijas) 8-2 Rektora rīkojumu izraksti, kas attiecas uz centra darbu 8-3 Līgumi ar fiziskām un juridiskām personām par interneta izmantošanu 5 gadi 8-4 Līgumu ar fiziskām un juridiskām personām par interneta izmantošanu reģistrācijas žurnāls 5 gadi datortikla administrators datortikla administrators datortikla administrators datortikla administrators 8-5 ITC nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai datortikla administrators 13

17 9. PROFESIONĀLĀS IZAUGSMES CENTRS (PIC) 9-1 Rektora rīkojumu izraksti, kas attiecas uz centra darbu pie PIC 9-2 Apliecību reģistrācijas žurnāls 5 gadi PIC 9-3 Klausītāju saraksti 5 gadi PIC 9-4 Tālākizglītības programmas un to saskaņojumi 5 gadi PIC 9-5 Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām centra darba jautājumos 1 gads PIC 9-6 Centra nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai PIC 14

18 10. STUDIJU KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANAS CENTRS (SKNC) 10-1 Rektora rīkojumu izraksti, kas attiecas uz centra darbu pie SKNC kvalitātes 10-2 Ikgadējie pašnovērtējuma ziņojumi (pielikumā: studiju plāni) pastāvīgi tām programmām, kuras 2016.gadā reakreditētas SKNC kvalitātes 10-3 Senāta lēmumi (izraksti) 10-4 SKNC nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai 10-5 SKNC lietu nomenklatūra (kopija) līdz nomaiņai 10-6 Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi oriģināls Administratīvajā SKNC kvalitātes SKNC kvalitātes SKNC kvalitātes SKNC kvalitātes 15

19 11. BIBLIOTĒKA 11-1 Latvijas Republikas likumi, likumu grozījumi, noteikumi un instrukcijas (kopijas) direktors 11-2 Rektora rīkojumu izraksti, kas attiecas uz daļas darbu direktors 11-3 Bibliotēkas darba pārskats 5 gadi direktors 11-4 Bibliotēkas fonda uzskaite līdz bibliotēkas likvidācijai direktors elektroniski veidojas IS 11-5 Bibliotēkas summārā uzskaites grāmata līdz bibliotēkas likvidācijai direktors 11-6 Norakstīto žurnālu un grāmatu akti 5 gadi pēc norakstīšanas no direktors bilances 11-7 Sarakste ar fiziskām un juridiskām personām darba jautājumos 5 gadi direktors 11-8 Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK direktors 11-9 Nolikums par bibliotēku, Bibliotēkas lietošanas noteikumi un Bibliotēkas darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai direktors Bibliotēku informācijas sistēma ALISE 16

20 12. AKADĒMISKAIS APGĀDS SAULE 12-1 Latvijas Republikas Izglītības un zinānes ministrijas, nozaru ministriju un iestāžu rīkojumi un instruktīvie materiāli universitātes izdevniecības darba jautājumos 12-2 Rektora rīkojumu izraksti, kas attiecas uz daļas darbu 12-3 Senāta lēmumi (izraksti) 12-4 Pārskats par izdevējdarbību EK 12-5 Publicēto zinātnisko darbu un mācību līdzekļu materiāli 3 gadus pēc izdošanas 12-6 Apgādam iesniegto iespieddarbu pasūtījumu dokumentācija 5 gadi 12-7 Pārskats par grāmatu/brošūru un citu iespieddarbu sagatavošanu apgādā un izlietotajiem materiāliem 3 gadi 12-8 Nolikums par Akadēmisko apgādu Saule un Akadēmiskā apgāda darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai 12-9 Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi 17

21 13. UNESCO katedra 13-1 Latvijas Republikas likumi, likumu grozījumi, noteikumi un instrukcijas (kopijas) 13-2 Rektora rīkojumu izraksti, kas attiecas uz katedras darbu 13-3 Senāta lēmumi (izraksti) 13-4 Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām katedras darba jautājumos 5 gadi 13-5 Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK 13-6 Pārskati par katedras darbu 5 gadi 13-7 Katedras nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai 18

22 14. ZINĀTŅU DAĻA 14-1 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumi, lēmumi un instrukcijas zinātniski pētnieciskā darba jautājumos un citi direktīvie materiāli (kopijas) 14-2 Rektora rīkojumu izraksti, kas attiecas uz daļas darbu zinātņu daļas sekretārs zinātņu daļas sekretārs 14-3 Zinātnes padomes sēžu protokoli zinātņu daļas sekretārs 14-4 Sarakste zinātniskajos jautājumos pastāvīgi zinātņu daļas sekretārs 14-5 Sarakstes zinātniskajos jautājumos reģistrācijas žurnāls pastāvīgi zinātņu daļas sekretārs 14-6 Ārzemju komandējumu atskaites pastāvīgi zinātņu daļas sekretārs 14-7 Ārzemju komandējuma atskaišu reģistrācijas žurnāls pastāvīgi zinātņu daļas sekretārs 14-8 Gada balvas zinātnē reģistrācijas žurnāls pastāvīgi zinātņu daļas sekretārs 14-9 Asociēto profesoru un profesoru diplomu reģistrācijas žurnāls 75 gadi Iesniegumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi Sarakste ar fiziskām un juridiskām personām (vēstules saimnieciskajos jautājumos, informācijas pieprasījumi, faksi u.c.) zinātņu daļas sekretārs zinātņu daļas sekretārs 5 gadi zinātņu daļas sekretārs Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK zinātņu daļas sekretārs Līgumi par promocijas procesu 5 gadi zinātņu daļas sekretārs Līgumu par promocijas procesu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK zinātņu daļas sekretārs Gada zinātniskās darbības pārskats zinātņu daļas sekretārs Darba pieņemšanas aktu par projektu realizāciju reģistrācijas žurnāls 5 gadi zinātņu daļas sekretārs Goda biedriem izsniegto diplomu reģistrācijas žurnāls pastāvīgi zinātņu daļas sekretārs Goda doktoriem izsniegto diplomu reģistrācijas žurnāls pastāvīgi zinātņu daļas sekretārs EMERITUS profesoriem izsniegto diplomu reģistrācijas žurnāls pastāvīgi zinātņu daļas sekretārs Zinātņu daļas nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai Studējošo, docētāju un personāla mobilitātes finanšu līgumi ES programmā Erasmus+ 5 gadi Studējošo, docētāju un personāla mobilitātes finanšu līgumu ES programmas Erasmus+ reģistrācijas žurnāls Studējošo Erasmus+ programmas stipendiju piešķiršanas komisijas un akadēmiskā personāla un vispārējā personāla vērtēšanas, atlases un stipendiju piešķiršanas komisijas sēžu protokoli 5 gadi zinātņu daļas sekretārs ERASMUS koordinators ERASMUS koordinators ERASMUS koordinators 19

23 14-24 ES programmas Erasmus+ dalībnieku (studējošo) dokumentācija 1 gads ES programmas Erasmus+ dalībnieku (darbinieku) dokumentācija 1 gads ES programmas Erasmus+ dalībnieku (ārvalstu studējošo) dokumentācija 1 gads Sarakste ES programmas Erasmus+ ietvaros Saņemto un nosūtīto dokumentu ES programmas Erasmus+ ietvaros reģistrācijas žurnāls EK Starpuniversitāšu līgumi Eiropas Savienības Erasmus+ programmā Starpuniversitāšu līgumu Eiropas Savienības Erasmus+ programmā reģistrācijas žurnāls ES programmas Erasmus+ ietvaros saņemtie iesniegumi un pieteikumi ES programmas Erasmus+ ietvaros saņemto iesniegumu un pieteikumu reģistrācijas žurnāls ES programmas Erasmus+ ietvaros izsniegtie apliecinājumi ES programmas Erasmus+ ietvaros izsniegto apliecinājumu un atzīmju izrakstu reģistrācijas žurnāls ERASMUS koordinators ERASMUS koordinators ERASMUS koordinators ERASMUS koordinators ERASMUS koordinators ERASMUS koordinators ERASMUS koordinators ERASMUS koordinators ERASMUS koordinators ERASMUS koordinators ERASMUS koordinators Valsts pētījumu programmu projekti Valsts pētījumu programmu projektu dokumentācija (līdz ) (līdz ) pēc projekta pabeigšanas pēc projekta pabeigšanas projekta projekta NORDPLUS programmas projekti NORDPLUS programmas projektu dokumentācija (līdz ) (līdz ) pēc projekta pabeigšanas pēc projekta pabeigšanas projekta projekta Latvijas - Lietuvas - Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda projekts "6-8 gadus vecu bērnu koordinācija starp muzikālo dzirdi un vokālajiem orgāniem dziedāšanas procesa laikā: salīdzinošs pētījums Latvijā, Lietuvā un Taivānā" (līdz ) pēc projekta pabeigšanas projekta Latvijas - Lietuvas - Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda projekta "6-8 gadus vecu bērnu koordinācija starp muzikālo dzirdi un vokālajiem orgāniem dziedāšanas procesa laikā: salīdzinošs pētījums Latvijā, Lietuvā un Taivānā" dokumentācija (līdz ) pēc projekta pabeigšanas projekta 20

24 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta gada perioda programmas LV05 Pētniecība un stipendijas aktivitātes Stipendijas projekts Stipendiju ieviešana valodu un kultūras studijām Latvijā un Norvēģijā ar fokusu uz ievērojamu personu pieminekļu studijām un to testēšanu tūrisma vajadzībām Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta gada perioda programmas LV05 Pētniecība un stipendijas aktivitātes Stipendijas projekta Stipendiju ieviešana valodu un kultūras studijām Latvijā un Norvēģijā ar fokusu uz ievērojamu personu pieminekļu studijām un to testēšanu tūrisma vajadzībām dokumentācija (līdz ) (līdz ) pēc projekta pabeigšanas pēc projekta pabeigšanas projekta projekta Eiropas pilsoņu programmas projekts "Homo Europeanus" - pārvarot "zināšanu deficītu"" (Grants / P7) Eiropas pilsoņu programmas projekta "Homo Europeanus" - pārvarot "zināšanu deficītu"" (Grants / P7) dokumentācija Erasmus+ projekts Metodes IIA (ilgtspējīgas izglītības attīstības)kompetences un programmas Erasmus+ projekta Metodes IIA (ilgtspējīgas izglītības attīstības)kompetences un programmas dokumentācija (līdz ) (līdz ) (līdz ) (līdz ) pēc projekta pabeigšanas pēc projekta pabeigšanas pēc projekta pabeigšanas pēc projekta pabeigšanas projekta koordinators projekta koordinators projekta koordinators projekta koordinators Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi zinātņu daļas sekretārs Nordplus Horizontal programmas projekts "BaltNord zinātnes komunikācijas tīkls" Nordplus Horizontal programmas projekta "BaltNord zinātnes komunikācijas tīkls" dokumentācija (līdz ) (līdz ) pēc projekta pabeigšanas pēc projekta pabeigšanas projekta projekta Erasmus+ projekts Studentu un personāla mobilitāte starp programmas un partnervalstīm "Dabas rekreācija - ekosistēmu pakalpojumu ilgtspējīgai attīstībai" (līdz ) pēc projekta pabeigšanas projekta koordinators Erasmus+ projekta Studentu un personāla mobilitāte starp programmas un partnervalstīm "Dabas rekreācija - ekosistēmu pakalpojumu ilgtspējīgai attīstībai" dokumentācija ES COSME programmas projekts "Garšīgā siera projekts" ES COSME programmas projekta "Garšīgā siera projekts" dokumentācija Erasmus+ projekts "Personu mobilitāte starp programmas valstīm un partnervalstīm augstākās izglības sektorā" Erasmus+ projekta "Personu mobilitāte starp programmas valstīm un partnervalstīm augstākās izglības sektorā" dokumentācija Erasmus+ projekts "Virtuālās izglītības pieredze paplašinātajā Ziemeļvalstu kontekstā" Erasmus+ projekta "Virtuālās izglītības pieredze paplašinātajā Ziemeļvalstu kontekstā" dokumentācija (līdz ) (līdz ) (līdz ) (līdz ) (līdz ) (līdz ) (līdz ) pēc projekta pabeigšanas pēc projekta pabeigšanas pēc projekta pabeigšanas pēc projekta pabeigšanas pēc projekta pabeigšanas pēc projekta pabeigšanas pēc projekta pabeigšanas projekta koordinators projekta projekta projekta koordinators projekta koordinators projekta koordinators projekta koordinators 21

25 14-76 Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta "Latviešu valodas kursi trešo valstu valstspiederīgajiem "LATVIJA - MANAS MĀJAS"" (līdz ) pēc projekta pabeigšanas projekta Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta "Latviešu valodas kursi trešo valstu valstspiederīgajiem "LATVIJA - MANAS MĀJAS"" dokumentācija (līdz ) pēc projekta pabeigšanas projekta Eiropas Sociālā fonda projekts "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" Eiropas Sociālā fonda projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" dokumentācija (līdz ) (līdz ) pēc projekta pabeigšanas pēc projekta pabeigšanas projekta projekta 22

26 15. PROFESORU PADOME (atsevišķi katrai padomei) 15-1 Profesoru padomes vēlēšanu materiāli 15-2 Profesoru padomes izdevumu tāmes 15-3 Profesoru padomes nolikums (kopija) oriģināls Senātā profesoru padomes sekretārs profesoru padomes sekretārs profesoru padomes sekretārs 23

27 16. PROMOCIJAS PADOME (atsevišķi katrai padomei) 16-1 Promocijas padomes protokoli (protokoli, promocijas darbi, kopsavilkumi) 75 gadi 16-2 Promocijas padomes izdevumu tāmes 5 gadi 16-3 Promocijas padomes nolikums (kopija) 16-4 Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi oriģināls Senātā promocijas padomes sekretārs promocijas padomes sekretārs promocijas padomes sekretārs promocijas padomes sekretārs 24

28 17. TEHNOLOĢIJU PĀRNESES KONTAKTPUNKTS (TPK) 17-1 Latvijas Republikas likumi, likumu grozījumi, noteikumi un instrukcijas (kopijas) 17-2 Rektora rīkojumu izraksti, kas attiecas uz daļas darbu 17-3 Senāta lēmumi (izraksti) 17-4 Intelektuālā īpašuma komercializācijas padomes sēžu protokoli pastāvīgi 17-5 Iesniegumi un pieteikumi intelektuālā īpašuma komercializācijai pastāvīgi 17-6 Finanšu dokumenti (rēķinu, maksājumu izdevumi, kontu izraksti) 5 gadi 17-7 TKP atskaites 5 gadi 17-8 Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām TPK darba 5 gadi 17-9 Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK TPK Datu bāzes pieejas dokumenti (paroļu izsniegšanas žurnāls) 5 gadi TPK nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai TPK darbības rezultāti 5 gadi TPK darbības rezultātu reģistrācijas žurnāls 5 gadi Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi 25

29 18. STARPTAUTISKO UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU DAĻA (SSAD) 18-1 Latvijas Republikas likumi, likumu grozījumi, noteikumi un instrukcijas (kopijas) 18-2 Rektora rīkojumu izraksti, kas attiecas uz daļas darbu 18-3 Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām daļas darba jautājumos (kopijas) 5 gadi 18-4 Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK 18-5 Nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Administratīvajā mārketinga direktors mārketinga direktors mārketinga direktors mārketinga direktors mārketinga direktors 18-6 Kredītu piešķiršanas komisijas protokoli mārketinga direktors 18-7 Studējošo iesniegumi Kredītu piešķiršanas komisijai 5 gadi mārketinga direktors 18-8 Studējošo iesniegumu Kredītu piešķiršanas komisijai reģistrācijas žurnāls 5 gadi 18-9 Studējošajiem izsniegto izziņu reģistrācijas žurnāls 5 gadi Akadēmisko izziņu reģistrācijas žurnāls 5 gadi Maksājumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi Studējošo prakses līgumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi Studējošo līgumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Papildvienošanos pie studiju līgumiem reģistrācijas žurnāls 5 gadi Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļas nolikums un daļas darbinieku amatu apraksti (kopijas) līdz nomaiņai Iesniegumu par akadēmiskajām un arhīva izziņām registrācijas žurnāls 5 gadi Līgumu par kredītam pielīdzināto stipendiju rēgistrācijas žurnāls 5 gadi EK Ārvalstnieku studiju pieteikumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi Izziņu angļu valodā reģistrācijas žurnāls 5 gadi mārketinga direktors studējošo apkalpošanas speciālists studējošo apkalpošanas speciālists studējošo apkalpošanas speciālists studējošo apkalpošanas speciālists studējošo apkalpošanas speciālists studējošo apkalpošanas speciālists mārketinga direktors studējošo apkalpošanas speciālists mārketinga direktors mārketinga direktors mārketinga direktors Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi mārketinga direktors 26

30 19. SAIMNIECĪBAS DAĻA 19-1 Latvijas Republikas likumi, likumu grozījumi, noteikumi un instrukcijas (kopijas) 19-2 Valsts uzraudzības iestāžu norādījumi (kopijas) 19-3 Pilsētas Domes lēmumi (kopijas) 19-4 Rektora rīkojumu izraksti, kas attiecas uz daļas darbu 19-5 Senāta lēmumi (izraksti) 19-6 Dokumenti par darbinieku apmācību darba aizsardzībā (saraksti, atestācijas protokoli) 5 gadi 19-7 Veselībai kaitīgo faktoru mērījumu protokoli 5 gadi EK 19-8 Bīstamo iekārtu saraksti 5 gadi 19-9 Darba aizsardzības instrukcijas 3 gadi Darba aizsardzības instruktāžas reģistrācijas žurnāls 5 gadi Darba aizsardzības instrukciju izsniegšanas žurnāls 5 gadi Darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanas akti 45 gadi Darbā notikušo nelaimes gadījumu uzskaites žurnāls 45 gadi Objektu tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu reģistrācijas žurnāls pilsētas Domē pēc jaunas izstrādes, aktu origināli FUD saimniecības daļas sekretārs saimniecības daļas sekretārs saimniecības daļas sekretārs saimniecības daļas sekretārs saimniecības daļas sekretārs darba aizsardzības inženieris darba aizsardzības inženieris darba aizsardzības inženieris darba aizsardzības inženieris darba aizsardzības inženieris darba aizsardzības inženieris darba aizsardzības inženieris darba aizsardzības inženieris DU direktora vietnieks DU īpašumā un lietošanā esošo zemes gabalu plāni, īpašuma un lietošanas tiesību apliecinošie dokumenti pastāvīgi Valsts glābāšanā nenodod DU direktors DU direktoram adresēti iesniegumi, sūdzības, pieprasījumi 5 gadi Sarakste ar juridiskām personām saimnieciskajos jautājumos 5 gadi Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Saimniecības daļas sanāksmju protokoli 5 gadi Saimniecības padomes sēžu protokoli saimniecības daļas sekretārs saimniecības daļas sekretārs saimniecības daļas sekretārs saimniecības daļas sekretārs saimniecības daļas sekretārs saimniecības daļas sekretārs Saimniecības daļas nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai saimniecības daļas sekretārs 27

31 19-23 Saimniecības daļa nomeklatūra (kopija) līdz nomaiņai Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi oriģināls Administratīvajā saimniecības daļas sekretārs saimniecības daļas sekretārs 28

32 20. DZĪVĪBAS ZINĀTŅU UN TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS (DZTI) 20-1 Rektora rīkojumi (izraksti), kas attiecas uz institūta darbu 20-2 Senāta lēmumi (izraksti) 5 gadi 20-3 DZTI pētnieku individuālie plāni 5 gadi 20-4 Pārskati par DZTI darbu 5 gadi 20-5 Zinātnes padomes lēmumi (izraksti) 5 gadi 20-6 DZTI zinātniskās padomes sēžu protokoli EK 20-7 Iesniegumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK 20-8 Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām institūta darba jautājumos 5 gadi 20-9 Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Institūta nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants 29

33 21. HUMANITĀRO UN SOCIĀLO ZINĀTŅU INSTITŪTS (HSZI) 21-1 Rektora rīkojumi (izraksti), kas attiecas uz institūta darbu 21-2 Senāta lēmumi (izraksti) 5 gadi 21-3 HSZI pētnieku individuālie plāni 5 gadi 21-4 Pārskati par HSZI darbu 5 gadi 21-5 Zinātnes padomes lēmumi (izraksti) 5 gadi Zinātņu 21-6 HSZI zinātniskās padomes sēžu protokoli EK 21-7 Iesniegumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK 21-8 Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām institūta darba jautājumos 5 gadi 21-9 Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Institūta nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi 30

34 22. DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE (DMF) 22-1 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumi un instruktīvās vēstules (kopijas) līdz izbeidzas praktiskā vajadzība pārvaldes sekretārs 22-2 Rektora rīkojumi (izraksti), kas attiecas uz darbu līdz izbeidzas praktiskā vajadzība pārvaldes sekretārs 22-3 Fakultātes dekāna rīkojumi darba jautājumos 5 gadi pārvaldes sekretārs 22-4 Fakultātes dekāna rīkojumu darba jautājumos reģistrācijas žurnāls 5 gadi pārvaldes sekretārs 22-5 Fakultātes Domes sēžu protokoli pastāvīgi 5 gadi pārvaldes sekretārs 22-6 Senāta lēmumi (izraksti) līdz izbeidzas praktiskā vajadzība pārvaldes sekretārs 22-7 Studentu sekmju žurnāls 75 gadi 5 gadi pārvaldes sekretārs 22-8 Stipendiju piešķiršanas apakškomisijas sēžu protokoli 3 gadi pārvaldes sekretārs 22-9 Studiju plāni 5 gadi pārvaldes sekretārs Atzīmju lapas pārvaldes sekretārs Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām darba jautājumos 5 gadi EK pārvaldes sekretārs Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK pārvaldes sekretārs Maksājumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK pārvaldes sekretārs Atgādinājumu reģistrācijas žurnāls 1 gads EK pārvaldes sekretārs Iesniegumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK pārvaldes sekretārs Studiju kartes 75 gadi Studiju laikā, pēc studējošā eksmatrikulācijas studējošā personas lietā pārvaldes sekretārs Nolikums par fakultāti (kopija) līdz nomaiņai oriģināls Senātā pārvaldes sekretārs Dekanāta darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai Administratīvajā pārvaldes sekretārs Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi pārvaldes sekretārs 31

35 22.1 FIZIKAS UN MATEMĀTIKAS KATEDRA Rektora rīkojumi (izraksti), kas attiecas uz katedras darbu Fakultātes dekāna rīkojumi (izraksti) pie pie Senāta lēmumi (izraksti) 5 gadi Fakultātes Domes lēmumi (izraksti) 5 gadi Katedras sēžu protokoli Zinātniskās darbības pārskats (kopija) 5 gadi Zinātņu daļa Katedras docētāju slodžu sadale 5 gadi Atskaites par katedras docētāju slodžu izpildi 5 gadi Akreditācijas materiāli (pieteikumu, ekspertu ziņojumu, lēmumu protokolu, Licencēšanas materiāli (pieteikumu, ekspertu ziņojumu, lēmumu protokolu, pie pie Studiju Studiju Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām katedras darba jautājumos 5 gadi Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Bakalaura un maģistra darbu reģistrācijas žurnāls 5 gadi Katedras nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi 32

36 22.2 ĶĪMIJAS UN ĢEOGRĀFIJAS KATEDRA Rektora rīkojumi (izraksti), kas attiecas uz katedras darbu Fakultātes dekāna rīkojumi (izraksti) pie pie ķīmijas laborants ķīmijas laborants Senāta lēmumi (izraksti) 5 gadi ķīmijas laborants Fakultātes Domes lēmumi (izraksti) 5 gadi ķīmijas laborants Katedras sēžu protokoli ķīmijas laborants Zinātniskās darbības pārskats (kopija) 5 gadi oriģināls Zinātņu ķīmijas laborants Katedras docētāju slodžu sadale 5 gadi ķīmijas laborants Atskaites par katedras docētāju slodžu izpildi 5 gadi ķīmijas laborants Akreditācijas materiāli (pieteikumu, ekspertu ziņojumu, lēmumu protokolu, Licencēšanas materiāli (pieteikumu, ekspertu ziņojumu, lēmumu protokolu, pie pie Iesniegumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Studiju Studiju ķīmijas laborants ķīmijas laborants ķīmijas laborants Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām katedras darba jautājumos 5 gadi ķīmijas laborants Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK ķīmijas laborants Katedras nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai ķīmijas laborants Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi ķīmijas laborants 33

37 22.3 INFORMĀTIKAS KATEDRA Rektora rīkojumi (izraksti), kas attiecas uz katedras darbu Fakultātes dekāna rīkojumi (izraksti) pie pie Senāta lēmumi (izraksti) 5 gadi Fakultātes Domes lēmumi (izraksti) 5 gadi Katedras sēžu protokoli Zinātniskās darbības pārskats (kopija) 5 gadi Katedras docētāju slodžu sadale 5 gadi Atskaites par katedras docētāju slodžu izpildi 5 gadi Akreditācijas materiāli (pieteikumu, ekspertu ziņojumu, lēmumu protokolu, Licencēšanas materiāli (pieteikumu, ekspertu ziņojumu, lēmumu protokolu, pie pie Iesniegumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām katedras darba jautājumos 5 gadi Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Katedras nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi oriģināls Zinātņu Studiju Studiju datortīklu administrators datortīklu administrators datortīklu administrators datortīklu administrators datortīklu administrators datortīklu administrators datortīklu administrators datortīklu administrators datortīklu administrators datortīklu administrators datortīklu administrators datortīklu administrators datortīklu administrators datortīklu administrators datortīklu administrators 34

38 22.4 ANATOMIJAS UN FIZIOLOĢIJAS KATEDRA Rektora rīkojumi (izraksti), kas attiecas uz katedras darbu Fakultātes dekāna rīkojumi (izraksti) pie pie Senāta lēmumi (izraksti) 5 gadi Fakultātes Domes lēmumi (izraksti) 5 gadi Katedras sēžu protokoli Zinātniskās darbības pārskats (kopija) 5 gadi Katedras docētāju slodžu sadale 5 gadi Atskaites par katedras docētāju slodžu izpildi 5 gadi Akreditācijas materiāli (pieteikumu, ekspertu ziņojumu, lēmumu protokolu, Licencēšanas materiāli (pieteikumu, ekspertu ziņojumu, lēmumu protokolu, pie pie Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām katedras darba jautājumos 5 gadi Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Katedras nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi Anatomiskās kolekcijas uzskaites žurnāls pie oriģināls Zinātņu Studiju Studiju dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants dabaszinātņu laborants 35

39 23. HUMANITĀRĀ FAKULTĀTE (HF) 23-1 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumi un instruktīvās vēstules (kopijas) līdz izbeidzas praktiskā vajadzība 23-2 Rektora rīkojumi (izraksti), kas attiecas uz darbu līdz izbeidzas praktiskā vajadzība 23-3 Fakultātes dekāna rīkojumi darba jautājumos 5 gadi 23-4 Fakultātes dekāna rīkojumu darba jautājumos reģistrācijas žurnāls 5 gadi 23-5 Fakultātes Domes sēžu protokoli pastāvīgi 5 gadi Senāta lēmumi (izraksti) līdz izbeidzas praktiskā vajadzība 23-7 Studentu sekmju žurnāls 75 gadi 5 gadi Stipendiju piešķiršanas apakškomisijas sēžu protokoli 5 gadi 23-9 Atzīmju lapas Studiju plāni 5 gadi Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām darba jautājumos 5 gadi EK Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Maksājumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Atgādinājumu reģistrācijas žurnāls 1 gads EK Iesniegumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Dekanāta lietu nomenklatūra (kopija) līdz nomaiņai oriģināls Administratīvajā Nolikums par fakultāti (kopija) līdz nomaiņai oriģināls Senātā Dekanāta darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai Administratīvajā Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi 36

40 23.1 ANGĻU FILOLOĢIJAS UN TRANSLATOLOĢIJAS KATEDRA Rektora rīkojumi (izraksti), kas attiecas uz katedras darbu Fakultātes dekāna rīkojumi (izraksti) pie pie Senāta lēmumi (izraksti) 5 gadi Fakultātes Domes lēmumi (izraksti) 5 gadi Katedras sēžu protokoli Zinātniskās darbības pārskats (kopija) 5 gadi oriģināls Zinātņu Katedras docētāju slodžu sadale 5 gadi Atskaites par katedras docētāju slodžu izpildi 5 gadi Akreditācijas materiāli (pieteikumu, ekspertu ziņojumu, lēmumu protokolu, Licencēšanas materiāli (pieteikumu, ekspertu ziņojumu, lēmumu protokolu, pie pie Studiju Studiju Iesniegumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām katedras darba jautājumos 5 gadi Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Katedras nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi 37

41 23.2 REĢIONĀLAIS VĀCU VALODAS UN VĀCIJAS VALSTSMĀCĪBAS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS CENTRS (RVTC) Rektora rīkojumi (izraksti), kas attiecas uz centra darbu pie Fakultātes dekāna rīkojumi (izraksti) pie Senāta lēmumi (izraksti) 5 gadi Fakultātes Domes lēmumi (izraksti) 5 gadi Centra pasākumu plāni 5 gadi Atskaites un ziņojumi par centra pasākumiem un projektiem 5 gadi Centra pasākumu un projektu dokumentācija (pieteikumi, dalībnieku saraksti, ceļa izdevumi, līgumi, ziņojumi u.c.) Centra organizēto kursu un semināru apmeklētajiem izsniegto sertifikātu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Iesniegumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām centra darba jautājumos 5 gadi Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Centra nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai Pēc līguma izpildes un Administratī Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi 38

42 23.3 RUSISTIKAS UN SLĀVISTIKAS KATEDRA Rektora rīkojumi (izraksti), kas attiecas uz katedras darbu Fakultātes dekāna rīkojumi (izraksti) pie pie Senāta lēmumi (izraksti) 5 gadi Fakultātes Domes lēmumi (izraksti) 5 gadi Katedras sēžu protokoli Zinātniskās darbības pārskats (kopija) 5 gadi oriģināls Zinātņu Katedras docētāju slodžu sadale 5 gadi Atskaites par katedras docētāju slodžu izpildi 5 gadi Akreditācijas materiāli (pieteikumu, ekspertu ziņojumu, lēmumu protokolu, Licencēšanas materiāli (pieteikumu, ekspertu ziņojumu, lēmumu protokolu, pie pie Iesniegumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Studiju Studiju Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām katedras darba jautājumos 5 gadi Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Katedras nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi 39

43 23.4 KRIEVU VALODAS UN KULTŪRAS CENTRS Rektora rīkojumi (izraksti), kas attiecas uz centra darbu Fakultātes dekāna rīkojumi (izraksti) pie pie centra metodikis centra metodikis Senāta lēmumi (izraksti) 5 gadi centra metodikis Fakultātes Domes lēmumi (izraksti) 5 gadi centra metodikis Centra Padomes sēžu protokoli centra metodikis Zinātniskās darbības pārskats (kopija) 5 gadi Iesniegumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK oriģināls Zinātņu centra metodikis centra metodikis Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām centra darba jautājumos 5 gadi centra metodikis Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Centra nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai centra metodikis centra metodikis Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi centra metodikis 40

44 23.5 LATVIEŠU LITERATŪRAS UN KULTŪRAS KATEDRA Rektora rīkojumi (izraksti), kas attiecas uz katedras darbu Fakultātes dekāna rīkojumi (izraksti) pie pie Senāta lēmumi (izraksti) 5 gadi Fakultātes Domes lēmumi (izraksti) 5 gadi Katedras sēžu protokoli Zinātniskās darbības pārskats (kopija) 5 gadi oriģināls Zinātņu Katedras docētāju slodžu sadale 5 gadi Atskaites par katedras docētāju slodžu izpildi 5 gadi Akreditācijas materiāli (pieteikumu, ekspertu ziņojumu, lēmumu protokolu, Licencēšanas materiāli (pieteikumu, ekspertu ziņojumu, lēmumu protokolu, Maģistrantūras materiāli (studiju programmas, studiju kursu apraksti, studiju plāni utt.) pie pie pie Studiju Studiju Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām katedras darba jautājumos 5 gadi Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Katedras nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi 41

45 23.6 LATVIEŠU VALODAS KATEDRA Rektora rīkojumi (izraksti), kas attiecas uz katedras darbu Fakultātes dekāna rīkojumi (izraksti) pie pie Senāta lēmumi (izraksti) 5 gadi Fakultātes Domes lēmumi (izraksti) 5 gadi Katedras sēžu protokoli Zinātniskās darbības pārskats (kopija) 5 gadi oriģināls Zinātņu Katedras docētāju slodžu sadale 5 gadi Atskaites par katedras docētāju slodžu izpildi 5 gadi Akreditācijas materiāli (pieteikumu, ekspertu ziņojumu, lēmumu protokolu, Licencēšanas materiāli (pieteikumu, ekspertu ziņojumu, lēmumu protokolu, pie pie Iesniegumu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Studiju Studiju Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām katedras darba jautājumos 5 gadi Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls 5 gadi EK Katedras nolikums un darbinieku amata apraksti (kopijas) līdz nomaiņai Arhīvā nodoto lietu saraksti 5 gadi 42

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016 Rektors APSTIPRINU Daugavpils Universitātes A.Barševskis 2015.gada 15.decembrī Daugavpilī shēma Indeksi Struktūrvienība 1 Satversmes sapulce 2 Senāts 3

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE ERASMUS+ PROGRAMMAS MOBILITĀTES ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ Pielikums APSTIPRINĀTS ar LU 18.12.2014. rīkojumu Nr.1/363 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 04.08.2015.

Sīkāk

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR 2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES PAKĻAUTĪBU STRUKTŪRSHĒMA Satversmes sapulce Akadēmiskā šķirējtiesa Senāts Rektors* Studējošo pašpārvalde

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

PM_Izglītības _prasības_v.1.1

PM_Izglītības _prasības_v.1.1 Valsts atbalsta programma dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai PALĪGMATERIĀLS PAR IZGLĪTĪBU PAMATOJOŠAJIEM DOKUMENTIEM MĀJOKĻU GARANTIJU PROGRAMMĀ Mājokļu garantijas VAR piešķirt personām, kuras ieguvušas

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas raksturojums Studiju programmas raksturojums Doktora studiju programma Politikas zinātne studiju programmas nosaukums 2015./2016. akadēmiskais gads 1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība PROJEKTA SAM 8.2.1. ĪSTENOŠANA DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ Starpdisciplinārais seminārs Daugavpils Universitātē, 06.11.2018. Eiropas Sociālā fonda projekta Daugavpils

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Rektora rīkojums

Rektora rīkojums RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE Reģistrācijas Nr. 90000013771 Dzirciema 16, Rīga, LV-1007, Latvija Tālr. 67409230, fakss 67471815 E-pasts: rsu@rsu.lv, www.rsu.lv REKTORA RĪKOJUMS 21.01.2019 Rīgā Nr. 5-1/32/2019

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Studiju virzienu reģistrs svr.aic.lv Asnate Kažoka, AIC eksperte Inita Zaļkalne, AIC eksperte Rīga, 2016.gada 27.oktobris Vēsture Studiju virzienu reģistrs izveidots 2013.gadā Izglītības kvalitātes valsts

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE Latvijas Universitātes aģentūras Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža nolikums APSTIPRINĀTS ar LU Senāta 27.02.2012. lēmumu Nr. 198 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Prezentacija

Prezentacija LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2016./2017. studiju gadam UZŅEMŠANAS KOMISIJA Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755,

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 25.06.2019. 1. pielikums Grozījumi: LU 03.01.2019. rīkojums Nr. 1/2 APSTIPRINĀTS LU 13.03.2019. rīkojums Nr. 1/95 ar LU 26.10.2018. LU 28.05.2019. rīkojums Nr. 1/211 LU

Sīkāk

RSU SKMK Stratēģija

RSU SKMK Stratēģija RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016. 2020.GADAM Rīga, 2015 SATURS Ievads... 3 1. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas stratēģijas pamatnostādnes... 4 2. Galvenie Koledžas

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko 2017. gada 13. novembrī Projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU PROGRAMMAS SKOLOTĀJA KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI Prof. Arvīds Barševskis LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas praktiskā konference

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis ,

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis , LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Šeit top veiksmīgas karjeras Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2019./2020. studiju gadam Uzņemšanas komisija Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755, e-pasts: ukom@llu.lv

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Pieredze diplomu atzīšanā: izglītības dokumenti no Bangladešas un Ķīnas S E M I N Ā R A Ā RVA L S T U I Z G L Ī T Ī B A S D O K U M E N T U S AT U R A N O Z Ī M E T O AT Z Ī Š A N Ā L AT V I J Ā I E T

Sīkāk

BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA NT APSTIPRINĀTS RISEBA Senāta sēdē , Prot. Nr. 17/1.1-07/08 Ar grozī

BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA NT APSTIPRINĀTS RISEBA Senāta sēdē , Prot. Nr. 17/1.1-07/08 Ar grozī BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA NT 0002-025 APSTIPRINĀTS RISEBA Senāta sēdē 30.10.2017., Prot. Nr. 17/1.1-07/08 Ar 20.06.2018. grozījumiem (Prot.Nr. 18/1.1-07/06) Lietotie termini UZŅEMŠANAS

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedra LU 77. SZK sekcija «Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi 2019» Jānis Kaminskis, Mārtiņš Reiniks, Anete Kiopa 22.03.2019. 1 Atrašanās vieta 2 56 56'39.3"N

Sīkāk

Studiju programmas nosaukums

Studiju programmas nosaukums Latvijas augstāko izglītības iestāžu ieguldījums mērniecības izglītībā Latvijā Jauno jomas speciālistu sagatavošana Latvijas Lauksaimniecības specialitātē Vivita Puķīte LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī 2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104. ) Ārstniecības personu sertifikācijas

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina

VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina Par spīti organizācijas darbības iekšējiem izaicinājumiem pārskata periodā, LSA aktualizējusi un risinājusi virkni problēmjautājumu,

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAG

1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAG 1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAGASTU APVIENĪBA STRUKTŪRVIENĪBAS DRICĀNU PAGASTA PĀRVALDE

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV 4301, TĀLRU

LATVIJAS REPUBLIKA ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV 4301, TĀLRU LATVIJAS REPUBLIKA ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622 DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, E-PASTS: dome@aluksne.lv

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

LATVIJAS BRÈVO ARODBIEDRÈBU SAVIENÈBA I. Robežniece D O K U M E N T U P Å R V A L D È B A 2007

LATVIJAS BRÈVO ARODBIEDRÈBU SAVIENÈBA I. Robežniece D O K U M E N T U P Å R V A L D È B A 2007 LATVIJAS BRÈVO ARODBIEDRÈBU SAVIENÈBA I. Robežniece D O K U M E N T U P Å R V A L D È B A 2007 Saturs Lietu nomenklatūra 5 Vēstules un to noformēšanas veidi 28 Rīkojumi 44 Protokola sastādīšana 49 Amata

Sīkāk

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr.

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

MF_SV_Iekseja_drosiba_parskats_2017_ 2018

MF_SV_Iekseja_drosiba_parskats_2017_ 2018 Latvijas Lauksaimniecības universitāte STUDIJU VIRZIENA Iekšējā drošība un civilā aizsardzība Pārskats par 2017./2018. studiju gadu Apstiprināts Senātā 12.12.2018. Nr. 9 185 Studiju virziena vadītājs Dr.silv.

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc Tagad spēkā esošie tarifi: Tarifi, kuri stāsies spēkā no 7.0.20.: Kontu atvēršana, maksājumi Norēķinu konts Rezidents Nerezidents Neaktīva norēķinu konta uzturēšana: privātpersonām, ja gadu nav notikušas

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.)

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Noteikumi Nekustamā īpašuma Saules ielā 16 daļas (2.daļas)

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk