PROJEKTS

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "PROJEKTS"

Transkripts

1 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Siguldā 2017.gada 31.maijā Nr.17 Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr.9, 10) Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu un 39.panta pirmo daļu I. Vispārīgie jautājumi 1. Saistošie noteikumi (turpmāk noteikumi) nosaka: 1.1. sadzīves atkritumu (t.sk. sadzīvē radušos bīstamo atkritumu) un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu (turpmāk atkritumi) apsaimniekošanas kārtību Siguldas novada pašvaldības (turpmāk pašvaldība) administratīvajā teritorijā; 1.2. administratīvās teritorijas dalījumu atkritumu apsaimniekošanas zonās; 1.3. atkritumu radītāju, valdītāju un apsaimniekotāju pienākumus un rīcības aizliegumus; 1.4. prasības atkritumu savākšanai, tai skaitā dalītai šķiroto atkritumu savākšanai un minimālajam atkritumu savākšanas biežumam; 1.5. atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību; 1.6. atbildību par šo noteikumu neievērošanu. 2. Noteikumu mērķis ir: 2.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas atkritumu apsaimniekošanas organizēšana izpildi; 2.2. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību Siguldas novada administratīvajā teritorijā, lai radītu un uzturētu higiēnisku un cilvēka veselībai drošu vidi, aizsargātu cilvēka dzīvību un veselību un novērstu iespējamu kaitējumu personu mantai; 2.3. radīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tai skaitā veicināt atkritumu dalītu vākšanu un atkritumu atkārtotu izmantošanu, nodrošinot atkritumu kā resursu racionālu izmantošanu, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu un veicinātu dabas resursu efektīvu izmantošanu. 3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Siguldas novada administratīvajā teritorijā.

2 4. Siguldas novada administratīvā teritorija ir vienota nedalāma atkritumu apsaimniekošanas zona. Atsevišķu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona - valsts autoceļš A2, kas šķērso Siguldas novada administratīvo teritoriju. Autoceļu pārvaldītājs ir valsts akciju sabiedrība Latvijas Valsts ceļi. 5. Noteikumos ir lietoti šādi termini: 5.1. Atkritumu apsaimniekotājs komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajā kārtībā un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Siguldas novada administratīvajā teritorijā; 5.2. Atkritumu konteineru novietne šajos noteikumos noteikta, īpaši aprīkota vieta sadzīves atkritumu konteineru novietošanai; 5.3. Lielgabarīta atkritumi atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar un nedrīkst ievietot sadzīves atkritumu konteineross (mēbeles, matrači u.c.); 5.4. Sadzīves atkritumi mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem; 5.5. Sadzīvē radušies bīstamie atkritumi mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem, kas satur bīstamas vielas vai kurām piemīt īpašības, kas kvalificējamas kā bīstamas (sadzīves ķīmija, krāsvielas, atsevišķas elektroniskās ierīces u.c.); 5.6. Mājsaimniecībās radītie būvniecības atkritumi to būvdarbu veikšanas procesā radušies ražošanas atkritumi, uz kuriem neattiecas normatīvie akti par būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtību; 5.7. Bioloģiskie atkritumi bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi; 5.8. Zaļie un dārza atkritumi - bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi (piem., koku lapas, zāle, kritušie augļi). 6. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas II. Atkritumu savākšanas kārtība 7. Siguldas novadā sadzīves atkritumu savākšana tiek organizēta no: 7.1. nešķiroto sadzīves atkritumu konteineru vietām vai marķētiem atkritumu maisiem, kas ir piesaistīti atkritumu radītāja vai valdītāja īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošam nekustamajam īpašumam tajā radīto atkritumu savākšanai un uzglabāšanai līdz to nodošanai atkritumu apsaimniekotājam; 7.2. šķiroto sadzīves atkritumu konteineru vietām atbilstoši atkritumu apsaimniekotāja piedāvājumam, kas ir piesaistīti atkritumu radītāja vai valdītāja īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošam nekustamajam īpašumam tajā radīto atkritumu savākšanai un uzglabāšanai līdz to nodošanai atkritumu apsaimniekotājam; 7.3. šķiroto sadzīves atkritumu dalītās savākšanas laukumiem un punktiem; 8. Citu atkritumu veidu, kas nav sadzīves un mājsaimniecībās radītie būvniecības atkritumi, savākšanas kārtību nosaka atkritumu radītājam vai valdītājam vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, kas sniedz attiecīgo pakalpojumu. 9. Nešķiroto sadzīves atkritumu konteineru iztukšošanas biežums tiek noteikts atbilstoši noslēgtajam līgumam starp atkritumu apsaimniekotāju un atkritumu radītāju vai valdītāju, bet ir ne retāk kā: 9.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 1 (vienu) reizi 2 (divās) nedēļās;

3 9.2. vienģimeņu, divģimeņu un rindu dzīvojamās mājās 1 (vienu) reizi 4 (četrās) nedēļās ar nosacījumu, ka bioloģiskie atkritumi tiek savākti dalīti vai kompostēti; 9.3. nekustamajos īpašumos, kuros tiek veikta saimnieciskā vai komercdarbība, ja tā ir saistīta ar viesnīcu, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības objektu pārtikas un virtuves atkritumu un citu tiem pielīdzināmo pārtikas ražošanas atkritumu radīšanu 2 (divas) reizes nedēļā; 9.4. īslaicīgas apmešanās ēkās (t.sk. vasarnīcās, vasaras mītnēs) 1 (vienu) reizi 4 (četrās) nedēļās, ar nosacījumu, ka bioloģiskie atkritumi tiek savākti dalīti vai kompostēti, vienojoties par atkritumu izvešanas grafiku sezonā (no 1.aprīļa līdz 1.oktobrim). 10. Šķiroto atkritumu savākšanas biežums tiek noteikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un atkritumu apsaimniekotāja noteiktajam grafikam. 11. Ja atkritumu apsaimniekotājs vai atkritumu radītājs/valdītājs konstatē, ka savstarpēji noslēgtajā līgumā nolīgtais atkritumu konteineru iztukšošanas biežums neatbilst faktiski radītajam atkritumu daudzumam, atkritumu apsaimniekotājs un atkritumu radītājs/valdītājs var vienoties pārskatīt atkritumu izvešanas biežumu, bet noteikt to ne retāku kā šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3. un 9.4.apakšpunktā noteiktais minimālais atkritumu izvešanas biežums. 12. Šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktos noteikto sadzīves atkritumu konteineru, maisu un somu saņemšanas, izmantošanas un savākšanas kārtība tiek noteikta, pamatojoties uz atkritumu radītāja vai valdītāja un atkritumu apsaimniekotāja noslēgto līgumu. III. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai 13. Siguldas novadā atkritumu radītājam un valdītājam ir pienākums iesaistīties dalītās atkritumu vākšanas sistēmā, šķirojot radītos sadzīves atkritumus. 14. Šķirošana veicama atbilstoši prasībām, ko dalīti vācamajiem atkritumiem nosaka normatīvie akti un atkritumu apsaimniekotājs. 15. Dalītie sadzīves atkritumi (papīra un kartona, plastmasas, stikla un metālu atkritumi (tajā skaitā izlietotais iepakojums)) un bioloģiskie atkritumi ir savācami un uzkrājami sašķiroti: izmantojot atbilstoša marķējuma atkritumu konteinerus, maisus vai somas, ko nodrošina atkritumu apsaimniekotājs; nogādājot tos uz pašvaldības noteiktiem sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izveidotajiem šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem un sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktiem; iesaistoties pašvaldības vai atkritumu apsaimniekotāja rīkotajās akcijās. 16. Mājsaimniecībā radītos bioloģiskos atkritumus atļauts kompostēt, ja kompostēšana tiek veikta uz savā īpašumā esošās zemes un tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai pārtikas ražošanas atkritumus novieto šķiroto atkritumu savākšanas laukumā vai savāc un uzkrāj sašķiroti, izmantojot marķētus atkritumu konteinerus, ko nodrošina atkritumu apsaimniekotājs; zaļos un dārza atkritumus patstāvīgi nogādā bioloģisko atkritumu kompostēšanas laukumā vai uzkrāj atkritumu apsaimniekotāja nodrošinātos marķētos maisos. 17. Aizliegts dalīto atkritumu konteineros, maisos un somās ievietot tam neparedzētus citus šķirotos atkritumus vai nešķirotus atkritumus. 18. Lai veicinātu nešķiroto sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanos, individuālo dzīvojamo māju īpašnieki vai valdītāji var savā mājsaimniecībā izmantot specializētus dalīti vākto atkritumu konteinerus, somas, maisus vai citas atkritumu apsaimniekotāja piedāvātās atkritumu šķirošanas iespējas, piemēram, atkritumu apsaimniekotāja rīkotās akcijas atsevišķu atkritumu veidu savākšanai.

4 19. Atkritumu apsaimniekotājs visā novadā uz šķiroto atkritumu konteineriem nodrošina šādu informāciju: šķiroto atkritumu veids; atkritumu apsaimniekotāja, kuram pieder attiecīgā atkritumu konteiners, kontaktinformācija (komersanta nosaukums, kontakttālrunis). 20. Atkritumu apsaimniekotājs šķiroto atkritumu savākšanas laukumos nodrošina, ka tiek izvietotas izkārtnes, kurās norādīta vismaz šāda informācija: attiecīgās atkritumu savākšanas vietas apsaimniekotājs, tā kontaktinformācija (komersanta nosaukums, kontakttālrunis, e-pasts); attiecīgās atkritumu savākšanas vietas darba laiks; atkritumu veidi, kurus pieņem attiecīgajā šķiroto atkritumu savākšanas laukumā. 21. Atkritumu radītājiem un valdītājiem, kas nodarbojas ar lauksaimnieciskās (pārtikas) produkcijas ražošanu vai apstrādi, pārtikas preču tirdzniecību, sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, ir pienākums dalīti vākt bioloģiskos atkritumus, kas rodas to saimnieciskās darbības rezultātā un noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par šo atkritumu izvešanu, ievērojot atkritumu apsaimniekotāja noteiktās prasības attiecībā uz šo atkritumu apsaimniekošanu. Bioloģisko atkritumu uzkrāšana veicama tā, lai nodrošinātu attiecīgā konteinera nepieejamību trešajām personām. 22. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina informācijas par dalīti savākto atkritumu nodošanas kārtību publicēšanu savā interneta vietnē un nosūta šo informāciju pašvaldībai publicēšanai pašvaldības interneta vietnē un vietējā laikrakstā, kā arī informē atkritumu radītājus un valdītājus par jauna šķiroto atkritumu veida savākšanas ieviešanu un šķiroto atkritumu savākšanas punktu un laukumu atrašanās vietām. 23. Atkritumu apsaimniekotājs organizē dalīti savākto atkritumu sagatavošanu otrreizējai izmantošanai, pārstrādei vai reģenerācijai, pēc iespējas samazinot sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā Getliņi apglabājamo atkritumu daudzumu. IV. Pašvaldības kompetence 24. Pašvaldības kompetencē atkritumu apsaimniekošanas organizēšanā ietilpst: organizēt un kontrolēt atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts, reģionālo un pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem noteikumiem, nodrošinot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību; slēgt līgumu ar attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas reģiona sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona Getliņi apsaimniekotāju par savākto nešķiroto sadzīves atkritumu, kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, apglabāšanu; publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlēties un noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novada administratīvajā teritorijā. Pašvaldība normatīvo aktu noteiktajā kārtībā var izvēlēties atsevišķus atkritumu apsaimniekotājus, kas veiks sadzīves atkritumu vai mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu; šajos noteikumos noteiktajā kārtībā noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu; viena mēneša laikā no līguma ar atkritumu apsaimniekotāju noslēgšanas dienas publicēt informāciju Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē un Siguldas novada vietējā laikrakstā par noslēgto līgumu, norādot izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju un līguma darbības termiņu;

5 24.6. pašvaldības interneta vietnē ievietot informāciju par Siguldas novada administratīvajā teritorijā esošajiem šķiroto atkritumu dalītās savākšanas punktiem, laukumiem, u.c. atkritumu šķirošanas un savākšanas vietām; savas kompetences ietvaros piemērot administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpumiem normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un apmēros. V. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi 25. Atkritumu radītājam vai valdītājam ir šādi pienākumi: iekļauties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar pašvaldības izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju. Līgums par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu noslēdzams ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad pašvaldība informējusi par izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tā noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novada administratīvajā teritorijā iesaistīties sadzīves atkritumu dalītas savākšanas pasākumos un veikt atkritumu šķirošanu; savākt radītos atkritumus un nodrošināt to nogādāšanu speciāli aprīkotās atkritumu savākšanas vietās, kas noteiktas un ierīkotas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; nodrošināt, ka nešķirotie sadzīves atkritumi pirms to nodošanas atkritumu apsaimniekotājam (ievietošanas atkritumu konteinerā) ir ievietoti atkritumu maisos un atkritumu maisi ir aizsieti. Asos atkritumus ievietot atkritumu konteinerā tā, lai izvairītos no kaitējuma cilvēku veselībai, kā arī atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas iekārtu bojājumiem. VI. Nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja, lietotāja vai apsaimniekotāja pienākumi 26. Papildus V.nodaļā noteiktajam, nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam, lietotājam vai apsaimniekotājam, kura teritorijā tiek radīti sadzīves atkritumi, ir šādi pienākumi: uzturēt atkritumu konteinerus tīras un lietošanas kārtībā; nodrošināt tīrību un kārtību atkritumu konteineru novietošanas vietā; nepieļaut radīto atkritumu ilgstošu uzkrāšanos nekustamajā īpašumā, nodrošināt to regulāru savākšanu un nodošanu atkritumu apsaimniekotājam,, ņemot vērā radīto atkritumu apjomu; nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja specializēto transportlīdzekļu piekļuvi vietām, kur novietoti atkritumu konteineri. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, atkritumu konteineru iztukšošanas dienās atkritumu konteineri jāpārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tas netraucē gājēju vai transportlīdzekļu kustību, kā arī pēc atkritumu konteineru iztukšošanas tie jānovieto atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā; ēkās, kur sadzīves atkritumu savākšanai tiek izmantoti atkritumu stāvvadi, nodrošināt šo stāvvadu regulāru apkopi un atkritumu konteineru telpu tīrību; pēc pašvaldības vai pašvaldības izraudzītā atkritumu apsaimniekotāja pieprasījuma sniegt ziņas par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā vai komersantiem un citām personām, kas veic saimniecisko vai cita veida darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā; ievietot atkritumus tikai tajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai. 27. Nekustamā īpašuma, kura teritorijā tiek radīti atkritumi, īpašniekam, valdītājam vai lietotājam līgums par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju jānoslēdz ne vēlāk kā 1

6 (viena) mēneša laikā no nekustamā īpašuma īpašumtiesību vai lietošanas tiesību iegūšanas brīža. Pienākums izzūd ar brīdi, kad minētās tiesības izbeidzas. 28. Individuālo dzīvojamo māju īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem līgums ar atkritumu apsaimniekotāju jāslēdz par katru īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošo nekustamo īpašumu būvi/ēku, kuras teritorijā tiek radīti sadzīves atkritumi. 29. Par daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir atbildīga dzīvokļu īpašnieku kopība, kas organizē vienota līguma ar atkritumu apsaimniekotāju noslēgšanu par minētajā daudzdzīvokļu mājā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Savu atbildību dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldniekam vai apsaimniekotājam uz savstarpēji noslēgta līguma pamata. Tādā gadījumā par atkritumu savākšanas pasākumu īstenošanu ir atbildīgs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks (apsaimniekotājs). 30. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieks/i, pārvaldnieks papildus iepriekš minētajām prasībām nodrošina arī atkritumu konteineru novietnes izveidošanu katrai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai atsevišķi vai kopīgi vairākām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ne vairāk kā viena kvartāla ietvaros, kas atbilst šo noteikumu pielikumā noteiktajām minimālajām prasībām, un: atrodas ieteicams ne tuvāk kā 10 m no dzīvojamās mājas logiem; ir izvietota uz cieta seguma un vietā, kur netraucēti var piekļūt atkritumu apsaimniekotāja specializētais transportlīdzeklis; atrodas dzīvojamās mājas/u īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošā zemesgabalā saprātīgā un pārskatāmā attālumā no jebkuras mājas, kuras lietošanai konteineru novietne izveidota, un ir pieejams visiem mājas/u iedzīvotājiem; daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves kvartālos obligāti tiek nodrošināta iespēja šķirot stiklu, plastmasu, metāla iepakojumu, papīru, kā arī bioloģiskos atkritumus ( kas nav zaļie un dārzu atkritumi); atkritumu konteineru novietnes būvniecība un/vai tās novietojums saskaņojams Siguldas novada pašvaldības Būvvaldē atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem. 31. Neapbūvētas zemes īpašniekiem jānodrošina šo noteikumu 26.3.apakšpunkta izpilde. 32. Vasarnīcas, vasaras mītnes (tai skaitā dārzkopības biedrības teritorijā esošas vasarnīcas vai vasaras mītnes) vai citas īslaicīgas apmešanās ēkas īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa pilnvarota persona slēdz līgumu par atkritumu savākšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, vienojoties par atkritumu izvešanas grafiku, kā arī sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu. 33. Atkritumu radītājs vai valdītājs, kurš ir saimnieciskās darbības veicējs, vienojas ar nekustamā īpašuma, kurā tas veic saimniecisko darbību, īpašnieku vai pārvaldnieku par kārtību, kādā tiks veikta atkritumu apsaimniekošana un maksājumu veikšana par atkritumu apsaimniekošanu vai patstāvīgi slēdz līgumu par tās darbības rezultātā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ja atkritumu apsaimniekotājs nodrošina šādu pakalpojumu. Minētais līgums saimnieciskās darbības veicējam noslēdzams pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas. 34. Ja nekustamajā īpašumā tiek veikta saimnieciskā darbība, kas saistīta ar viesnīcu, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības objektu pārtikas un virtuves atkritumu un citu tiem pielīdzināmo pārtikas ražošanas atkritumu radīšanu, saimnieciskās darbības veicējam papildus ir pienākums uzstādīt atbilstošas atkritumu urnas pie publiskas ieejas un iztukšot tās ne retāk kā 1 (vienu) reizi diennaktī. 35. Publiski pieejamu objektu (iestāžu, atpūtas, tirdzniecības un sabiedrisko pakalpojumu vietu) īpašnieks, valdītājs vai lietotājs papildus tā darbības rezultātā radīto atkritumu savākšanas konteineriem nodrošina: sīko sadzīves atkritumu savākšanas urnu izvietošanu pie sabiedrisko ēku ieejām un ēku publiskajās tualetēs, kā arī objektam piegulošajā teritorijā (autostāvvietās, degvielas uzpildes stacijās, bērnu spēļu laukumos, u.c.) un nodrošina to pastāvīgu un regulāru iztukšošanu;

7 35.2. pie ēkām ar pārtikas produktiem paredzēto tirdzniecības platību lielāku par 100 m 2 - šķiroto atkritumu konteineri izlietotā stikla un plastmasas iepakojumu savākšanai. 36. Atkritumu konteineru un urnu novietošanu un atkritumu izvešanu pašvaldībai piederošās vai valdījumā esošās vietās (publiskas lietas), kuras kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai) parkos, skvēros, bērnu laukumos, stadionos, laukumos, brīvdabas estrādēs u.c. nodrošina pašvaldība vai publiskas lietas lietotājs/pārvaldnieks. VII. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi 37. Publisko pasākumu organizētājiem pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par pasākuma laikā un vietā radušos atkritumu savākšanu no izvietotajām atkritumu konteineriem. Ja plānotais dalībnieku un apmeklētāju skaits kopā pārsniedz 1000 cilvēkus, ir jānodrošina atkritumu konteineri dalītai atkritumu vākšanai. 38. Par publiska pasākuma laikā radīto atkritumu savākšanu atbildīgs tā organizētājs, kurš nodrošina: brīvi pieejamus atkritumu konteinerus vai urnas pasākuma norises vietā; publiskā pasākuma teritorijas un tai piegulošās teritorijas sakopšanu un atkritumu izvešanu 5 (piecu) stundu laikā pēc pasākuma noslēguma, ja pasākuma rīkošanas atļaujā nav norādīts cits laiks; vietās, kur notiek intensīva gājēju un satiksmes kustība, publisko pasākumu organizētājam jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana 1 (vienas) stundas laikā pēc pasākuma noslēguma, ja pasākuma rīkošanas atļaujā nav norādīts cits laiks. 39. Publiska pasākuma organizētājam pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas jānoslēdz līgums par pārvietojamo tualešu uzstādīšanu (viens klozetpods uz 60 cilvēkiem), nodrošinot sanitāro tīrību un higiēnas prasību ievērošanu. Pārvietojamo tualešu skaits un novietojums saskaņojums ar pašvaldību. 40. Ielu un izbraukuma tirdzniecības vietās, kas nav saistītas ar publisku pasākumu, par atkritumu savākšanu un aizvešanu atbildīgs tirdzniecības dalībnieks. Izbraukuma tirdzniecības vietās, kas saistītas ar publisku pasākumu (piemēram, gadatirgi, koncerti, brīvdabas izrādes, festivāli u.tml.), atkritumu savākšanu organizē saskaņā ar šo noteikumu 37. un 38.punktu. VIII. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi 41. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, šiem noteikumiem, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālo plānu un nodrošinot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību. 42. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums: slēgt līgumus ar pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem atkritumu radītājiem un valdītājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu: piemērot pašvaldības apstiprināto maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu; norādīt sadzīves atkritumu izvešanas plānotos apjomus un grafiku un nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu atbilstoši saskaņotiem grafikiem slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos atkritumu apsaimniekošanu; nodrošināt visu novada administratīvajā teritorijā radīto sadzīves atkritumu, t.sk. sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu, bioloģisko atkritumu savākšanu, kā arī iespēju savākt lielgabarīta un ražošanas atkritumus; veikt regulāru pašvaldības administratīvajā teritorijā radīto atkritumu izvešanu no sadzīves atkritumu konteineriem, dalītās atkritumu savākšanas konteineriem, atkritumu konteineru novietnēm, sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktiem, šķiroto atkritumu savākšanas

8 laukumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ar pašvaldību un atkritumu radītāju vai valdītāju noslēgtā līguma noteikumiem; atkritumu apsaimniekošanā izmantot specializētus transportlīdzekļus, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, nepārsniedz pieļaujamo trokšņa līmeni, kā arī ievērot citas normatīvajos aktos noteiktās prasības; pietiekamā daudzumā nodrošināt ar atbilstoša tilpuma atkritumu konteineriem visus atkritumu radītājus un valdītājus, ar kuriem ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nolietošanās rezultātā labot vai nomainīt atkritumu konteinerus; uzkopt atkritumu savākšanas vietas pēc atkritumu izvešanas, ja savākšanas vietas piegružotas atkritumu apsaimniekotāja darbības rezultātā, kā arī nodrošināt publiski pieejamo sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu un laukumu tīrību un pieejamību; atkritumu konteineru novietošanas vietas saskaņot ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, lietotāju vai pārvaldnieku; marķēt atkritumu konteinerus, uz tiem norādot vismaz atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu, kontaktinformāciju un konteinerā ievietojamo atkritumu veidu, saskaņojot atkritumu konteineru dizainu ar pašvaldību; ieviest dalīti vākto bioloģisko atkritumu sistēmu, t.sk. nodrošināt bioloģisko atkritumu izvešanu; izbūvēt un/vai labiekārtot sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktus un šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, izbūvēt zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukumu, iepriekš saskaņojot to ar pašvaldību atbilstoši spēkā esošajam Siguldas novada teritorijas plānojumam un normatīvajiem aktiem par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām iesaistīties valsts, reģionālo un pašvaldības izstrādāto atkritumu apsaimniekošanas plānu realizācijā apsaimniekojamajā teritorijā, arī dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanā un izpildē; nodot apglabāšanai savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus, kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā Getliņi ; trīs reizes gadā nodrošināt lielgabarīta atkritumu, neizjauktu elektropreču, dienasgaismas lampu, akumulatoru, bateriju, riepu, dārzu un parku atkritumu savākšanu laukumā no iedzīvotājiem, kas uzrāda Siguldieša ID karti vai izziņu par deklarēto dzīvesvietu Siguldā, bez maksas akcijas veidā; divreiz gadā nodrošināt neizjauktu elektropreču atkritumu savākšanu bez maksas izbraukumā, iepriekš saskaņojot maršrutu ar pašvaldību; nodrošināt to atkritumu apsaimniekotāja rīcībā nonākušo atkritumu veidu, kuru apsaimniekošanai atkritumu apsaimniekotājam nav atļaujas, nodošanu uz savstarpēji noslēgta līguma pamata apsaimniekotājam, kuram ir atbilstošā atļauja; pēc atkritumu radītāju un valdītāju pieprasījuma nodrošināt atkritumu konteineru mazgāšanu/dezinfekciju saskaņā ar atkritumu apsaimniekotāja noteikto izcenojumu; ziņot pašvaldībai par atkritumu radītāju un valdītāju administratīvajiem pārkāpumiem šo noteikumu neievērošanas gadījumā; ne retāk kā reizi gadā pēc pašvaldības pieprasījuma, bet ne vēlāk kā līdz 1.martam iesniegt pašvaldībā informāciju par iepriekšējā gadā konstatēto savākto sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecību, kā arī proporciju starp savākto un atkritumu poligonā nodoto sadzīves atkritumu daudzumu. Ja gadā, par kuru tiek sniegta minētā informācija, ir mainījusies masas un tilpuma attiecība vai proporcija starp savākto un atkritumu poligonā nodoto sadzīves atkritumu daudzumu attiecībā pret iepriekšējā atkritumu apsaimniekotāja iesniegtajā maksas aprēķinā norādīto vairāk nekā par 10%, apsaimniekotāja sniegtajai informācijai pievienojams precizēts maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķins;

9 nodrošināt pašvaldību ar tās pieprasīto informāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, kā arī ar citu informāciju, kas nepieciešama pašvaldībai tās funkciju izpildei un ir atkritumu apsaimniekotāja rīcībā; izglītot, motivēt un iesaistīt sabiedrību videi draudzīgā atkritumu apsaimniekošanā, rīkojot akcijas un pasākumus ar mērķi popularizēt dalīto atkritumu vākšanu, t.sk. izplatot informatīvos materiālus; ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš informēt atkritumu radītājus un valdītājus par atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām. 43. Ja atkritumu apsaimniekotājs konstatē, ka šķiroto sadzīves atkritumu konteinerā ir izmesti jebkādi cita veida atkritumi, atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības attiecīgajam konteinerā konstatētajam atkritumu apjomam piemērot nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu vai konkrētajam atkritumu veidam atbilstošu maksu. Izmaksas, kas saistītas ar šāda konteinera iztukšošanu, sedz persona/as, kuras/u lietošanā konteiners ir nodots. 44. Sadzīves atkritumi pāriet atkritumu apsaimniekotāja īpašumā ar to nodošanas brīdi (izvešanu no atkritumu radītāja vai valdītāja atkritumu konteineriem, ievietošanu publiskajā sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumu konteinerā vai atkritumu apsaimniekotāja transportlīdzeklī u.tml.). IX. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošana 45. Par sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu atbild attiecīgo atkritumu radītājs vai valdītājs. 46. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājs vai valdītājs sadzīves bīstamos atkritumus: atdala no citu veidu atkritumiem; uzglabā tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu; nogādā speciāli aprīkotās sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu par sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir saņēmis attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas atļauju; sedz visus sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izdevumus. 47. Atkritumu apsaimniekotājs informē pašvaldību un atkritumu radītājus un valdītājus par dalīti savācamo sadzīvē radušos bīstamo atkritumu veidiem un savākšanas vietām. X. Būvniecības un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana 48. Atkritumi, kas radušies būvniecības procesā, jāsavāc atsevišķi no citu veidu atkritumiem, tā, lai neapdraudētu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī personu mantu. 49. Aizliegts būvniecības (t.sk. būvju nojaukšanas) un lielgabarīta atkritumus ievietot sadzīves atkritumu konteineros, kā arī tos novietot citās tam neparedzētās vietās. 50. Būvniecības un lielgabarīta atkritumu konteinerus aizliegts novietot ārpus teritorijas, kur notiek būvdarbi, izņemot īslaicīgu novietošanu tikai ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai pārvaldnieku un atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā vietā un laikā. 51. Būvniecības un lielgabarīta atkritumu konteineri novietojami tā, lai netraucētu gājēju un transportlīdzekļu kustībai. 52. Mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu izvešanai jāslēdz līgums ar šo noteikumu apakšpunktā noteikto pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju. 53. Būvniecības (t.sk. būvju nojaukšanas) atkritumu (kas nav mājsaimniecībās radītie būvniecības atkritumi) izvešanai var izmantot jebkuru citu atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir saņēmis attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas atļauju, vai arī tie patstāvīgi jānogādā uz īpaši iekārtotu šo atkritumu savākšanas vai apglabāšanas vietu. 54. Iespēju robežās nodrošināt būvniecības atkritumu šķirošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un atkritumu apsaimniekotāja prasībām un ieteikumiem.

10 XI. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 55. Maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu apstiprina pašvaldība ar domes lēmumu, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktās maksas veidojošās komponentes: maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs; sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā; dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. 56. Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs ierosināt maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu izmaiņas, iesniedzot pašvaldībā iesniegumu, pievienojot maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķinu ar ekonomisko pamatojumu. Pašvaldība var apstiprināt maksas izmaiņas ne biežāk kā vienu reizi kalendārā gada laikā, izņemot gadījumus, ja maksa mainās sakarā ar grozījumiem atkritumu apsaimniekošanu regulējošos normatīvajos aktos. 57. Pašvaldība viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 56.punktā minētā iesnieguma saņemšanas domes sēdē izskata atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņu ierosinājumu un pieņem lēmumu par maksas izmaiņām iesniegumā un aprēķinā norādītajā apjomā vai iesnieguma noraidīšanu, lēmumu publicējot Siguldas novada vietējā laikrakstā un Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē. 58. Pašvaldības noteiktās atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas stājas spēkā 30. (trīsdesmitajā) dienā pēc šo noteikumu 57.punktā minētā lēmuma pieņemšanas, ja domes lēmumā nav noteikts citādi. 59. Atkritumu apsaimniekotājam vienu mēnesi pirms šo noteikumu 57.punktā noteiktā domes lēmuma spēkā stāšanās datuma jāinformē atkritumu radītāji un valdītāji par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām, izsūtot paziņojumu rakstveidā vai elektroniski. 60. Pašvaldības noteikto atkritumu apsaimniekošanas maksu atkritumu apsaimniekotājs piemēro visiem sadzīves atkritumu radītājiem un valdītājiem pašvaldības administratīvajā teritorijā, iekļaujot to atkritumu apsaimniekotāja un sadzīves atkritumu radītāju un valdītāju savstarpējos līgumos. 61. Norēķinu par atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem, kārtību un termiņus nosaka atkritumu apsaimniekotājs, un tie tiek paredzēti atkritumu apsaimniekotājam un sadzīves atkritumu radītāju un valdītāju savstarpējos līgumos, ievērojot katra atkritumu radītāja un valdītāja radīto atkritumu apjomu un atkritumu izvešanas biežumu. 62. Par šķirotu, otrreiz izmantojamu un pārstrādājamu atkritumu novietošanu šķiroto atkritumu dalītās savākšanas punktos, laukumos, maksa no atkritumu radītājiem un valdītājiem netiek iekasēta. 63. Maksa par citu atkritumu veidu (sadzīves bīstamo, lielgabarīta, ražošanas u.c. atkritumu) savākšanu tiek noteikta, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, kas veic attiecīgās atkritumu apsaimniekošanas darbības. XII. Aizliegumi un atbildība atkritumu apsaimniekošanā 64. Atkritumu radītājiem un valdītājiem ir aizliegts: novietot, izbērt atkritumus vietās un veidā, kas nav atļauta ar šiem noteikumiem vai citiem normatīvajiem aktiem;

11 64.2. dedzināt atkritumus, tai skaitā atkritumu konteineros, urnās, ugunskuros, dārza kamīnos, krāsnīs u.c.; novietot sadzīves atkritumu konteinerus ārpus paredzētajām vietām, izņemot īslaicīgu novietošanu konteinerua iztukšošanas nolūkā, ja šāda novietošana netraucē transporta līdzekļu un gājēju kustībai; ievietot sadzīves atkritumu konteineros, urnās un atkritumu maisos degošus, kvēlojošus atkritumus (t.sk. karstus pelnus), viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidros atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, ražošanas atkritumus (t.sk. būvniecības un būvju nojaukšanas rezultātā radušos atkritumus), zemi, zaļos un dārza atkritumus, bīstamos vai videi kaitīgos atkritumus; ievietot atkritumus konteineros, kas ir paredzēti citu atkritumu radītāju vai valdītāju atkritumu savākšanai; ievietot mājsaimniecībā vai ražošanas (arī citā saimnieciskās darbības veicēja) objektā radītos atkritumus atkritumu konteineros un urnās, kas paredzētas sabiedrisko objektu lietotāju vajadzībām (parku, skvēru, iestāžu, atpūtas, pakalpojumu un tirdzniecības vietu atkritumu konteineros); cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus sadzīves atkritumu konteineros, urnās un atkritumu maisos un ievietot atkritumus konteinerā virs konteinera malas. Par šādu konteineru, urnu un atkritumu maisu iztukšošanu atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs noteikt paaugstinātu samaksu; jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt atkritumu konteinerus un urnas; veikt citas darbības ar atkritumiem, kas jau ir ievietoti atkritumu konteineros un urnās; piesārņot ar atkritumiem daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas, pagrabus, bēniņus, citas koplietošanas telpas, pagalmus un mājām pieguļošās teritorijas; šķiroto atkritumu konteinerā ievietot cita veida atkritumus, tai skaitā nešķirotos sadzīves atkritumus; veikt citas darbības, kas rada vides piesārņošanu vai ir pretrunā ar normatīvajos aktos ietverto regulējumu. 65. Atkritumu apsaimniekotājam, savācot atkritumus, aizliegts: bojāt ēkas (būves) labiekārtojumu, apstādījumus un apstādījuma elementus; jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt atkritumu konteinerus unurnas; iztukšojot atkritumu konteinerus, urnas un atkritumu maisus pieļaut atkritumu nokļūšanu vidē. Piegružošanas gadījumā, nekavējoties veikt vidē nonākušo atkritumu savākšanu. 66. Par šo noteikumu pārkāpumiem fiziskās un juridiskās personas ir saucamas pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 67. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas Siguldas novada Pašvaldības policijas amatpersonas. 68. Administratīvo pārkāpumu lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata un lēmumus pieņem pašvaldības Administratīvā komisija. 69. Sūdzības, iesniegumi un priekšlikumi par atkritumu apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu kvalitāti adresējami atkritumu apsaimniekotājam, kurš veic atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ja atkritumu apsaimniekotājs nenovērš sūdzībās minēto, tad atkārtota sūdzība iesniedzama pašvaldībā. 70. Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par šo noteikumu neievērošanu izskata pašvaldība. XIII. Noslēguma jautājumi 71. Šo noteikumu 30.punktā noteiktās prasības attiecībā uz atkritumu konteineru novietņu izveidošanu/labiekārtošanu izpildāmas līdz 2019.gada 1.janvārim.

12 72. Šajos noteikumos noteiktās prasības attiecībā uz bioloģisko atkritumu (kas nav zaļie un dārza atkritumi) šķirošanu stājas spēkā ar brīdi, kad atkritumu apsaimniekotājs ir izpildījis apakšpunkta prasības. 73. Šajos noteikumos noteiktās prasības attiecībā uz zaļo un dārza atkritumu šķirošanu un nodošanu zaļo un dārzu atkritumu kompostēšanas laukumā stājas spēkā ar brīdi, kad atkritumu apsaimniekotājs atbilstoši šo noteikumu apakšpunktam Siguldas novada pašvaldības teritorijā ir izveidojis zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukumu. Līdz minētā laukuma izveidei zaļo un dārza atkritumu izvešana notiek atkritumu apsaimniekotāja paredzētajā kārtībā. 74. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Siguldas novada 2013.gada 29.maija saistošos noteikumus Nr.13 Par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā (prot. Nr.11, 10). Priekšsēdētājs (personiskais paraksts) U.Mitrevics

13 Pielikums Siguldas novada domes 2017.gada 31.maija saistošajiem noteikumiem Nr.17 (prot. Nr.9, 10)

14

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28 Pieņemts: 23.05.2014. Stājas spēkā: 30.05.2014. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 103 (5163), 29.05.2014. OP numurs: 2014/103.7 Attēlotā

Sīkāk

PROJEKTS

PROJEKTS 19.10.2011. LATVIJAS REPUBLIKA KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009118116 Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202,Tālruņi 6 5237610 Fakss 65237611 Banka: SEB banka Jēkabpils filiāle, konts LV55 UNLA 0050

Sīkāk

Konsolidēti LATVIJAS REPUBLIKA KANDAVAS NOVADA DOME Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV 3120 Reģ. Nr , Tālrunis ,

Konsolidēti LATVIJAS REPUBLIKA KANDAVAS NOVADA DOME Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV 3120 Reģ. Nr , Tālrunis , Konsolidēti LATVIJAS REPUBLIKA KANDAVAS NOVADA DOME Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV 3120 Reģ. Nr.90000050886, Tālrunis 631 82028, 631 82026, Fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv Kandavā

Sīkāk

1

1 Latvijas Republika PĀVILOSTAS NOVADA DOME Adrese Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466 Tālrunis 63498261, fakss 63484567 APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 24.11. 2011. lēmumu (prot.

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr , fakss , e-pasts:

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr , fakss , e-pasts: LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv 23.08.2018. saistošie noteikumi Nr.25 Daugavpils novada kapsētu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss , Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss ,   Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss +371 65324573, www.aglona.lv Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2. APSTIPRINĀTI Aglonas novada domes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D B A Reģistrācijas Nr , Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+371

LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D B A Reģistrācijas Nr , Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+371 LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D B A Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

Sīkāk

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums Konkursa «Latvijas labākais tirgotājs 2015» nolikums KONKURSA MĒRĶIS 1. Panākt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras uzlabošanu. 2. Paaugstināt tirgotāju un krodzinieku profesionalitāti. 3. Popularizēt

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA GADAM APSTIPRINĀTS SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VALDES LOCEKLE A.SAULĪTE 2017

SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA GADAM APSTIPRINĀTS SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VALDES LOCEKLE A.SAULĪTE 2017 SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2018.-2023.GADAM APSTIPRINĀTS SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VALDES LOCEKLE A.SAULĪTE 2017.GADA 29.DECEMBRĪ. 1 SATURS 1. IEVADS... 3 2. VISPĀRĒJĀ

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90000074812 Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101, tālrunis 65133930, fakss 65133934, e-pasts: dome@aizkraukle.lv Aizkrauklē

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa Paskaidrojuma raksts 2015.gads

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa Paskaidrojuma raksts 2015.gads JŪRMALAS ILSĒTAS TERITORIJAS LĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa askaidrojuma raksts 2015.gads Saturs 1. Funkcionālā zonējuma un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu saskaņošana ar MK em Nr.240)... 2 2.

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa Paskaidrojuma raksts 2016.gads

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa Paskaidrojuma raksts 2016.gads JŪRMALAS ILSĒTAS TERITORIJAS LĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa askaidrojuma raksts 2016.gads Saturs 1. Funkcionālā zonējuma un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu saskaņošana ar MK em Nr.240)... 2 2.

Sīkāk

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1 redakcija.doc

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1  redakcija.doc Detālplānojums Mālpils pagasta zemes gabalā Ķešāni (kadastra nr. 8074-001-0094) 1. redakcija Mālpils, 2006 Saturs I PASKAIDROJUMA RAKSTS... 3 Ievads... 3 1.1. Teritorijas pašreizējā izmantošana... 3 1.2.

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - Ppt ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Ppt ppt [Read-Only] Kompostētāju klubs bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa Reģ. nr. 1 08/508/2014 2015. gada 23. aprīlī, Ķekavā Ināra Teibe, projekta vadītāja Saturs 10:00 Semināra atklāšana 10:05 10:15 Kompostētāju

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

9_2017-1

9_2017-1 ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ķegumā 2017.gada 16.augustā Nr.9/2017 APSTIPRINĀTI

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167 tālrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2009

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420539111 (A42-00400-13/2) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 11.martā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

1_2012_aktuala

1_2012_aktuala Aktuālā redakcija Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2013, spēkā ar 01.01.2014 Saistošie noteikumi Nr. 1/2012 APSTIPRINĀTI ar Ilūkstes novada domes 26.01.2012. lēmumu

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr.90001465562 "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

Sīkāk

Microsoft Word DaugavAbasMalas Pretplūdi Droš pras.docx

Microsoft Word DaugavAbasMalas Pretplūdi Droš pras.docx DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PRETPLŪDU PASĀKUMI ŪDENSMALU LABIEKĀRTOŠANĀ Pārskats veikts Publisko un privāto partnerattiecību biedrības Zied zeme projektā Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība

Sīkāk

1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAG

1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAG 1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAGASTU APVIENĪBA STRUKTŪRVIENĪBAS DRICĀNU PAGASTA PĀRVALDE

Sīkāk

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. Par Nodomu vienošanās noslēgšanu ar SIA Gallusman. ZIŅO:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A /AA /15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabal

ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A /AA /15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabal ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420704610 143/AA43-0607-13/15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnesis referents M.Birzgalis,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Diskusija Rīgas pilsētas arhitektu birojā 20.11.2012

Sīkāk

Iluta Beķere, sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste, Attīstības plānošanas nodaļa 10. maijā Daibē tika svinēti svētki oficiāli tika atk

Iluta Beķere, sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste, Attīstības plānošanas nodaļa 10. maijā Daibē tika svinēti svētki oficiāli tika atk 10. maijā Daibē tika svinēti svētki oficiāli tika atklāta Dabas un tehnoloģiju parka (DTP) Urda mācību ēka. Notika arī SIA ZAAO vides izglītības projekta Cilvēks vidē noslēguma pasākums. DTP URDA jau notikušas

Sīkāk

«Atkritumu apsaimniekošanas audita pārskats»

«Atkritumu apsaimniekošanas audita pārskats» Atkritumu apsaimniekošanas audita pārskats Rūta Bendere Emisijas kvotu sadales plāns 2008. 2012.gadam Latvijas Republikas Saeima 1995.gadā ratificēja Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju

Sīkāk

VALMIERA šodien

VALMIERA šodien Valmieras daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju ieguvumi. IA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS 2016.gada 23.februāris Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmierā Apsaimniekošanā nodoto privatizēto māju skaits Valmierā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss:

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss: LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss: 63350452, e-pasts: dome@skrunda.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sīkāk

Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi te

Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi te Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi termini: 1) civilā aizsardzība organizatorisku, inženiertehnisku,

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

Projekts

Projekts Zemgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014. 2020. gadam Plānā lietotie saīsinājumi AAL Atkritumu apsaimniekošanas likums; AAP atkritumu apsaimniekošanas plāns; DAV Dalītā atkritumu vākšana;

Sīkāk

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI... 2 1.1. POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA... 2 1.2. POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒŠANA... 2 1.3. IEKŠĒJO NORMATĪVO DOKUMENTU IZSTRĀDE

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Latvijas Universitāte LU 75. zinātniskā konference Sekcija Ģeomātika DRONU / BEZPILOTA LIDAPARĀTU IZMANTOŠANAS TIESISKAIS ASPEKTS Artis Markots ĢIS ražošanas vadītājs SIA METRUM Jomu regulējošie normatīvie

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 1 Teritorijas izmantošana (zonējums), apbūves noteikumi Ķīpsalas teritorijas izmantošanas (zonējuma) pamatā likti iepriekš minētie nozīmīgie faktori, lai veicinātu

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 16.02.2016. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" RD-16-3864-lp/2

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420687310 143/AA43-0685-13/8 Rīgā 2013.gada 21.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Kaļiņina, tiesnese

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA Talsu namsaimnieks Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Aktu apstiprinu: 2017.gada 12.aprīlī Dzivojamās

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

lemums_Julas_Mazas_Juglas_DP

lemums_Julas_Mazas_Juglas_DP RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE Reģistrācijas Nr.LV90002719440, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, fakss 67012805 e-pasts: buvvalde@riga.lv, www.rpbv.lv Rīgā 18.07.2014. Nr. BV-14-8692-nd Uz Uz 02.12.2013.

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JAUNJELGAVAS NOVADA DOME Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr

LATVIJAS REPUBLIKA JAUNJELGAVAS NOVADA DOME Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr LATVIJAS REPUBLIKA JAUNJELGAVAS NOVADA DOME Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000020824 tālrunis 651 33655,, fakss 651 52352,E-pasts: dome@jaunjelgava.lv

Sīkāk

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs 50103854091 juridiskā adrese: Eksporta iela 15 k-1, Rīga, LV-1045, tel. +371 67329816,

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142196211 1-0200-13/22 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Plašsaziņas līdzekļiem Jaunā gada apņemšanās- ŠĶIROT ATKRITUMUS! Sākot jaunu gadu pārskatām paveikto vecajā gadā un plānojam nākošo gadu. D

Plašsaziņas līdzekļiem Jaunā gada apņemšanās- ŠĶIROT ATKRITUMUS! Sākot jaunu gadu pārskatām paveikto vecajā gadā un plānojam nākošo gadu. D 2.01.2019. Jaunā gada apņemšanās- ŠĶIROT ATKRITUMUS! Sākot jaunu gadu pārskatām paveikto vecajā gadā un plānojam nākošo gadu. Dažs rakstiski, cits domās apņemas, ka jaunajā gadā kaut kādā veidā izmainīs

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis , fakss , e-pasts: Mālpilī,

MĀLPILS NOVADA DOME Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis , fakss , e-pasts: Mālpilī, MĀLPILS NOVADA DOME Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis 67970888, fakss 67925342, e-pasts: dome@malpils.lv 28.04.2010. Mālpilī, Mālpils novadā SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.7 Apstiprināti

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Dzintaru koncertzāle

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk