LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr , fakss , e-pasts:

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr , fakss , e-pasts:"

Transkripts

1 LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr , fakss , e-pasts: ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI Nr. RI17IB0035 Komersanta nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību EmiKor Juridiskā adrese: Kurzemes prospekts , Rīga, LV-1069 Vienotais reģistrācijas numurs: Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: Reģistrācijas datums komercreģistrā: Iekārta, operators: SIA EmiKor Adrese: Rītausmas iela 4A, Rīga Tālruņa numurs: Elektroniskā pasta adrese: Teritorijas kods: Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta gada 30. novembra noteikumu Nr Kārtība, kādā piesakāmas A, B C kategorijas piesārņojošas darbības izsniedzamas atļaujas A B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai 1.pielikuma: 5.pkta apakšpktam iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā vairāk; 5.pkta apakšpktam - iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku vai tik nenozīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi; 5.pkta apakšpktam - iekārtas elektrisko elektronisko atkritumu reģenerācijai uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos. Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: gada 20. jūlijs Atļauja izsniegta jaai piesārņojošai darbībai Izsniegšanas datums: gada 18. septembris Izsniegšanas vieta: Rīga Direktore D.Kalēja ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU EKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, iesniedzot iesniegumu Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV- 1045, mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 1

2 Saturs A sadaļa Vispārīgā informācija par atļauju 1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja Atļaujas derīguma termiņš jaa iesnieguma iesniegšanas termiņš Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju Citas saņemtās atļaujas atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja...3 B sadaļa Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums atļaujas izsniegšanas pamatojums 6. Pieteiktās darbības īss apraksts Atrašanās vietas novērtējums Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā) Iesnieguma novērtējums...8 C sadaļa Atļaujas nosacījumi 10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai Resursu izmantošana Gaisa aizsardzība Notekūdeņi Troksnis Atkritumi Prasības augsnes, grts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi Nosacījumi avāriju novēršanai darbībām ārkārtas situācijās Prasības informācijai, kas sniedzama vides institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta Padomes 2006.g. 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu izmešu pārneses reģistra ieviešanu Padomes Direktīvu 91/689 EEK 96/61/EK grozīšanu Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārām kontrolēm Tabulas...20 Pielikumi pielikums Pievienotie dokumenti: - Informācija par iesnieguma atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas pieņemšanas datumiem, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumu operatora skaidrojumu iesniegšanas datumiem. 2. pielikums Kopsavilkums. 3.pielikums Veselības inspekcijas vēstule Nr /2500/ pielikums - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vēstule Nr. DA nd 5.pielikums Rīgas domes lēmums Nr pielikums SIA EmiKor vēstule 7. pielikums - Atkritumu izvietojuma shēma 2

3 A sadaļa Vispārīgā informācija par atļauju 1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja: Likums Par piesārņojumu ; MK noteikumi Nr.1082 Kārtība, kādā piesakāmas A, B C kategorijas piesārņojošas darbības izsniedzamas atļaujas A B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai. * atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus sniegtas šīs atļaujas C sadaļā. 2. Atļaujas derīguma termiņš jaa iesnieguma iesniegšanas termiņš Atļauja Nr.RI17IB0035 izsniegta uz visu attiecīgās iekārtās darbības laiku. Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai atjaošanai iesniedzams Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk Pārvalde): - vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B C kategorijas piesārņojošas darbības izsniedzamas atļaujas A B piesārņojošo darbību veikšanai" 4. pktu; - mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma Par piesārņojumu 32. panta trešās daļas vai 8. pktā minēto apstākļu atklāšanas; - pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma Par piesārņojumu 32. panta trešajā, trīs prim daļā noteiktajos gadījumos; Atļauja tiek pārskatīta atjaota ik pēc septiņiem gadiem saskaņā ar likuma Par piesārņojumu 32. panta trīs divi prim daļu. 3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas: Vides pārraudzības valsts birojam; Veselības inspekcijai; Rīgas domei. 4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija. 5. Citas saņemtās atļaujas atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja Uzņēmumam nav izsniegtas citas atļaujas, kuras aizstātu šī atļauja. 3

4 B SADAĻA Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums atļaujas izsniegšanas pamatojums 6. Pieteiktās darbības īss apraksts SIA EmiKor iesniedza iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai saskaņā ar MK noteikumu Nr Kārtība, kādā piesakāmas A, B C kategorijas piesārņojošas darbības izsniedzamas atļaujas A B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai noteikumu prasībām. Paredzētajai darbībai Pārvalde ir veikusi Ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr.RI17SI0023. Pārvalde paredzētajai darbībai ir izsniegusi tehniskos noteikumus Nr. RI17TN0345. Pārvalde uzņēmumam nosūtīja atzinumu Nr /5686 saskaņā, ar kuru Pārvalde atzīst, ka objekta izveides laikā ir ievērotas tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības neiebilst objekta nodošanai ekspluatācijā. Rīgas dome pieņēma Lēmumu Nr Par jaas atkritumu reģenerācijas vietas izveidi Rītausmas ielā 4A, Rīgā, saskaņā ar kuru Rīgas dome nolēma atļaut jaas atkritumu reģenerācijas vietas izveidi, kas sevī ietver sadzīves bīstamo atkritumu pieņemšanu, šķirošanu īslaicīgu uzglabāšanu Rītausmas ielā 4A, Rīgā (ēkas kadastra apzīmējums Nr ). Rīgas domes lēmums Nr pievienots atļaujas 5.pielikumā. SIA EmiKor atkritumu savākšanas pārkraušanas stacija atrodas Rīgā, Rītausmas ielā 4A. Saskaņā ar iesniegumu SIA EmiKor dibināts Uzņēmuma pamatdarbības veids ir atkritumu lūžņu vairumtirdzniecība cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība ar fiziskajām juridiskajām personām, atkritumu lūžņu tālāka realizēšana sadarbības partneriem ar atbilstošo atkritumu apsaimniekošanas atļauju. Pieņemtie metāla atkritumi citi atkritumi tiks šķiroti pa frakcijām atbilstoši to veidam izmēram, kā arī uzglabāti slēgtās telpās ar betonu segumu, big bag maisos, uz paletēm, konteineros kastēs līdz 3 mēnešiem. Uzņēmums pieņems nolietotas elektriskās elektroniskās iekārtas (EEIA), luminiscentās spuldzes svina akumulatorus. Saskaņā ar iesniegumā norādīto uzņēmums plāno gadā pieņemt 3214 tonnas dažāda veida atkritumu no kuriem e atkritumi. Vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā atradīsies līdz tonnām nebīstamu atkritumu līdz tonnām bīstamo atkritumu. Izlietotā iepakojuma pieņemšana - uzņēmumā tiek plānots pieņemt plastmasas, papīra kartona, koka, stikla iepakojumus, kā arī papīru, kartonu stiklu. Tie tiks pieņemti no juridiskām fiziskām personām no dažādiem objektiem. Šāda veida atkritumiem tiek plānota pagaidu uzglabāšana (1-2 mēneši) slēgta tipa telpās uz betonētas grīdas, big bag maisos, plastmasas metāla konteineros kastēs līdz nodošanai atkritumu pārstrādātājiem. Visi pieņemtie iepakojuma veidi tiks glabāti telpās. Visa veida akumulatori baterijas tiks pieņemti no fiziskām juridiskām personām no dažādiem objektiem. Baterijas akumulatori arī tiks izņemti no pieņemtajām EEIA. Uzglabāšana notiks vienlaicīgi ne vairāk kā 9.8 tonnas tiks uzglabāti atsevišķos speciālos skābes izturīgos konteineros kastēs ar vāku, slēgtās telpās uz betonēta grīdas seguma. Nekādas darbības ar akumulatoriem netiks veiktas, uzglabāšanas laiks no 1-2 mēnešiem. 4

5 Luminiscentās spuldzes tiks pieņemtas no fiziskajām juridiskajām personām no dažādiem objektiem līdz tālākai nodošanai uzglabātas attiecīgi marķētos koka, kartona vai metāla konteineros slēgtās telpās uz betonētas grīdas. Apstrāde vai citas darbības netiks veiktas. Gadījumos, kad spuldzes tiks nodotas kopā ar lampām statīviem, tās tiks izņemtas no korpusiem statīviem. Uzglabāšanas laiks 1-2 mēneši, apjomā ne vairāk kā 0,08 tonnas vienlaicīgi. Nederīgas elektriskās elektroniskās iekārtas tiks pieņemtas no fiziskām juridiskām personām no dažādiem objektiem. EEIA tiks novietotas speciāli piemērotos konteineros, kas atradīsies iekštelpās, vai uz betonētas grīdas (bez konteinera) telpās, vai izvietoti uz paletēm ar vai bez bortiem, kas ļaus veikt iekārtas vizuālo kontroli. Iekārtas tiks nosvērtas uz elektroniskajiem svariem, sašķirotas pēc klasifikācijas kodiem. Iekārtas plānots manuāli izjaukt ar mehāniskajiem vai pneimatiskajiem instrumentiem tālāk sašķirojot pa frakcijām klasifikatoru kodiem. Šie atkritumi regulāri tiks nodoti tālākiem atkritumu apsaimniekotājiem, neveicot tālāku iegūto atkritumu apstrādi. No iespiesto shēmu platēm tiks noņemti visi kondensatori, vara alumīnija detaļas. Noņemtie kondensatori tiks uzglabāti slēgtos plastmasas konteineros telpās. Metālu plastmasu mezgli tiks sadalīti pa frakcijām. Krāsainie melnie metāla atkritumi, kas radīsies šķirošanas procesā tiks pa pozīcijām uzglabāti atsevišķi. Baterijas akumulatori tiks uzglabāti speciāli paredzētos konteineros ar vāku. Uzglabāšanas laiks no 1-2 mēnešiem. Uzņēmums pieņems šādas elektriskās elektroniskās iekārtas (atbilstoši MK noteikumu Nr.388 Elektrisko elektronisko iekārtu kategorijas marķēšanas prasības šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības kārtība pielikumam): 1. kategorija. Liela izmēra mājsaimniecības iekārtas. 2. kategorija. Maza izmēra mājsaimniecības iekārtas. 3. kategorija. Informācijas tehnoloģiju elektrosakaru iekārtas. 4. kategorija. Plašam patēriņam paredzētas iekārtas fotoelementu paneļi. 5. kategorija. Apgaismes iekārtas (izņemot augstas intensitātes gāzizlādes spuldzes, arī augstspiediena nātrija spuldzes metālu halīdu spuldzes zema spiediena nātrijas spuldzes) 6. kategorija. Elektriskie elektronikas instrumenti (izņemot liela izmēra stacionārus ražošanas mehānismus, kas nav pārnēsājami vai ir patstāvīgi piestiprināti). 7. kategorija. Rotaļlietas, atpūtas sporta piederumi. 8. kategorija. Medicīnas ierīces (izņemot visas implantētās inficētās medecīnas iekārtas) 9. kategorija. Monitoringa kontroles instrumenti. 10. kategorija. Tirdzniecības automāti. Pārvalde norāda, ka liela izmēra mājsaimniecības iekārtas var saturēt arī ozona slāni noārdošas vielas, piemēram, ledusskapji, līdz ar to, ja uzņēmums pieņems atkritumus, kas var saturēt ozona slāni noārdošas vielas, tad šie atkritumi ir jāklasificē atbilstoši MK noteikumiem Nr. 302 Noteikumi par atkritumu klasifikatoru īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus ar atkritumu klasi hlorfluorogļūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas, - uzņēmumam jānodrošina, ka personai, kas veic aukstuma/kondicionēšanas iekārtu uzstādīšanu, apkalpošanu citas ar tām saistītas darbības, nepieciešams sertifikāts licence saskaņā ar MK noteikumu Nr. 563 Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm pktu prasībām. Izjaucot EEIA, piemēram, 5

6 ledusskapjus var veidoties arī citas atkritumu klases kā norādīts iesniegumā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 302 Noteikumi par atkritumu klasifikatoru īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus, kas var saturēt ozona slāni noārdošas vielas. Krāsainie melnie metāli tiks pieņemti no juridiskām fiziskām personām no dažādiem objektiem šķiroti pa metāla veidiem, izmēriem iekrauti big bag maisos, uz paletēm ar vai bez bortiem, vai tiks uzglabāti uz betonētas grīdas. Šķirošanas procesā lūžņi netiks griezti. Uzglabāšanas laiks līdz 3 mēnešiem. Saskaņā ar iesniegumu ikgadējais paredzētās darbības apjoms: 1. Metāli: (metāli) tonnas gadā; (krāsainie metāli) tonnas gadā; (melnie metāli) tonnas gadā; (varš, bronza, misiņš) - 70 tonnas gadā; (alumīnijs) tonnas gadā; (svins) - 50 tonnas gadā; (cinks) - 10 tonnas gadā; 2. Akumulatori: (svina akumulatori) tonnas gadā; 3. Nederīgas elektriskās elektroniskās iekārtas: (nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus, nevis , , klasē minētos) - 75 tonnas gadā; (nederīgas iekārtas, kuras neatbilst , , , klasei) tonnas gadā; (bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst klasei) - 74 tonnas gadā; (citas nederīgas elektriskās elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst , klasei) tonnas gadā; (izlietoti katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, palādiju, irīdiju vai platīnu (izņemot klasi)) - 1 tonna gadā; (no nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti, kuri neatbilst klasei) tonnas gadā; 4. Kabeļi: (kabeļi, kuri neatbilst klasei) - 60 tonnas gadā; 5. Plastmasa: (plastmasa) - 99 tonnas gadā; 6. Iepakojums: (plastmasas iepakojums) tonnas gadā; (papīra kartona iepakojums) tonnas gadā; (koka iepakojums) - 10 tonnas gadā; (stikla iepakojums) - 10 tonnas gadā; (papīrs kartons) - 50 tonnas gadā; (luminiscentās spuldzes citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi) tonnas gadā. 6

7 Saskaņā ar iesniegumu uzņēmums izjauks šādus EEIA klašu atkritumus t/gadā, t/gadā, t/gadā (110 t/gadā). Kopējais izjaucamais EEIA apjoms 379 t/gadā. Iesniegumā norādīts, ka, izjaucot EEIA, radīsies dažādi ne atkritumu, cita starpā arī šādu atkritumu klašu atkritumi (metāli), (varš, bronza, misiņš), (plastmasa), (alumīnijs). Atkritumi, kas klasificēti ar atkritumu klasi , , , pieder 17 nodaļas atkritumiem, kuru izcelsme ir būvniecības būvju nojaukšanas atkritumi atbilstoši MK noteikumu Nr. 302 Noteikumi par atkritumu klasifikatoru īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus. Pārvaldes ieskatā radītie metāla atkritumi klasificējami ar 1912 grupas atkritumu klasēm (melnie metāli) /vai (krāsainie metāli), šīs atkritumu klases arī norādītas iesniegumā. Līdz ar to Pārvalde atļaujas 21.tabulā veic korekcijas attiecībā uz iepriekš minēto atkritumu klašu radīto daudzumu krāsaino metālu atkritumu daudzumu (atkritumu klases , ) pieskaitot klasei metālu (atkritumu klase ) apjomu pieskaitot klasei. Savukārt plastmasas atkritumi (atkritumu klase ) ir iekļaujami atkritumu klasē Atļaujā izvirzīts nosacījums veikt EEIA apstrādes rezultātā radīto atkritumu stingru uzskaiti atbilstoši MK noteikumu Nr. 302 Noteikumi par atkritumu klasifikatoru īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus. Ņemot vērā, ka uzņēmums plāno iepirkt metāla atkritumus, uzņēmumam atbilstoši MK noteikumos Nr.960 Noteikumi par kārtību, kādā iepērk realizē melno krāsaino metālu atgriezumus lūžņus izsniedz licences metālu atgriezumu lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu lūžņu iepirkšanai valsts nodevas maksāšanas kārtību noteiktajam jāsaņem Licence melno krāsaino metālu atgriezumu lūžņu iepirkšanai Latvijā. Nosacījums izvirzīts atļaujas C sadaļā. 7. Atrašanās vietas novērtējums SIA EmiKor darbības vieta atrodas Rītausmas ielā 4A, Rīgā (kadastra apzīmējums /1.stāvs). Saskaņā ar iesniegumu tuvākais dzīvojamais masīvs atrodas ~ 1 km attālumā, tiešā ēkas tuvumā nav ūdens tilpnes. Dzelzceļš atrodas nomājamo telpu (ēkas) otrā pusē pie pašas rampas, pa to kursē kravas vilcieni, kad ir nepieciešama kravas iekraušana vai izkraušana citiem tuvumā esošajiem uzņēmumiem. Kā izriet no Rīgas pilsētas teritorijas plānojuma ( teritorijas, kas pieguļ paredzētās darbības vietai, ir šobrīd saimnieciski izmantotas. Z pusē Rītausmas iela norobežo uzņēmuma teritoriju no dzīvojamās apbūves, kas atrodas ielas pretējā pusē. No R puses uzņēmumam piekļaujas autokapsēta no A puses SIA VIKOM (metāla konstrukciju ražošana). D pusē teritorijai piekļaujas Rītausmas iela aiz tās atrodas izstrādāti kūdras lauki. Objekta apkārtnē izvietoti arī dažāda profila uzņēmumi SIA EUROCARGO TRUCK CENTER, SIA Safin METĀLS, SIA PROMO Cash&Carry, SIA Prike Latvija, SIA Kiilto Latvija, SIA CERTEX, SIA KT Serviss, Rīgas Aeronavigācijas institūts u.c. Tuvākā dzīvojamā apbūve atrodas 30 m attālumā. Sagaidāms, ka paredzētā darbība ietekmēs tuvumā dzīvojošos iedzīvotājus atkritumu apsaimniekošanas vietas ekspluatācijas laikā. Atbilstoši Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.34 Rīgas teritorijas izmantošanas apbūves noteikumi (ar grozījumiem, kas īstenojami no ) 15.pielikumam Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana (turpmāk Rīgas teritorijas izmantošanas apbūves noteikumi), zemes gabals Rīgā, Rītausmas ielā 4A (ēkas kadastra apzīmējums ) atrodas Jauktas apbūves ar ražošanas komercdarbības fkciju teritorijā (J R ), kur atļautā izmantošana ir šādu būvju būvniecība izmantošana: komerciāla rakstura objekts; tirdzniecības pakalpojumu 7

8 objekts; būvju būvniecība ražošanas vajadzībām (vieglās ražošanas vispārīgās ražošanas uzņēmums); profesionālās izglītības iestāde; sabiedriska iestāde; kultūras iestāde; zinātnes iestāde; ārstniecības iestāde; sociālās aprūpes rehabilitācijas iestāde; sporta būve; transporta infrastruktūras objekts; transportlīdzekļu novietne; prāmju terminālis; kruīza kuģu terminālis; degvielas gāzes uzpildes stacija; 110 kv 330 kv apakšstacija; šķiroto atkritumu savākšanas laukums, izlietotā iepakojuma pieņemšanas pkts atsevišķu veidu bīstamo atkritumu savākšanas pkts ārstniecības iestādēs; noliktava; vairumtirdzniecības objekts; virszemes ūdensobjektu tīrīšanas padziļināšanas rezultātā iegūtās grts novietne; mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca (t.sk., automazgātava); laivu jahtu ostu piestātņu sauszemes infrastruktūra atbilstoši šo saistošo noteikumu pktam. Atļautā izmantošana atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas apbūves noteikumu 6.3.apakšnodaļas prasībām. Saskaņā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vēstuli Nr. DA nd SIA EmiKor paredzētā piesārņojošā darbība datortehnikas uzglabāšanas, vairumtirdzniecības mazumtirdzniecības pkta izveide (atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas apbūves noteikumu apakšpktam šķiroto atkritumu savākšanas laukums) MK noteikumu Nr.788 Noteikumi par atkritumu savākšanas šķirošanas vietām izpratnē ir atļautā zemes gabala izmantošana Jauktas apbūves ar ražošanas komercdarbības fkciju teritorijā (J R ), ievērojot Rīgas teritorijas izmantošanas apbūves noteikumu citu spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā): 8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi Uz B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumu izsniegšanu Pārvaldē ir saņemti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Veselības inspekcijas atzinumi. 1. Veselības inspekcija vēstulē Nr /20819/7831 (pievienota atļaujas 3.pielikumā) norāda, ka neiebilst atļaujas izsniegšanai SIA EmiKor B kategorijas piesārņojošas darbībai, ievērojot šādus nosacījumus: - Atkritumu savākšanas, šķirošanas apsaimniekošanas veikšanu, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma panta prasības, MK noteikumu Nr. 302 Noteikumi par atkritumu klasifikatoru īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus prasības MK noteikumu Nr. 788 Noteikumi par atkritumu savākšanas šķirošanas vietām prasības; - Bīstamos atkritumus uzglabāt slēgtā, marķētā iepakojumā saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 484 Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas pārvadājumu uzskaites kārtība MK noteikumu Nr. 485 Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība. - Ievērot gaisa kvalitātes normatīvus, kas noteikti MK noteikumos Nr Noteikumi par gaisa kvalitāti ; - Nodrošināt grts kvalitāti saskaņā ar MK noteikumu Nr.804 Noteikumi par augsnes grts kvalitātes normatīviem prasībām pazīmes ūdeņu kvalitāti saskaņā ar MK noteikumu Nr. 118 Noteikumi par virszemes pazemes ūdeņu kvalitāti prasībām; - Nepārsniegt MK noteikumu Nr. 724 Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos 8. pktā minēto mērķlielumu; 8

9 - Operatoram iesniegt papildus informāciju par izmantoto iekārtu rādītā trokšņa līmeni, kā arī nepārsniegt MK noteikumu Nr. 16 Trokšņa novērtēšanas pārvaldības kārtība noteiktos robežlielumus. 2. Pārvalde saņēma Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vēstuli Nr. DA nd (pievienota atļaujas 4.pielikumā), kur sniedz šādus priekšlikumus atļaujas nosacījumiem: - Visu veidu atkritumu uzglabāšana, iepakošana marķēšana jāveic atbilstoši MK noteikumu Nr.484 Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas pārvadājumu uzskaites kārtība prasībām. - Bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakošana marķēšana jāveic atbilstoši MK noteikumu Nr.484 Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas pārvadājumu uzskaites kārtība MK noteikumu Nr.135 Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām prasībām. - Uzņēmuma teritorijā nodrošināt lietus notekūdeņu savākšanu attīrīšanu atbilstoši Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.147 Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas uzturēšanas noteikumi 2.pielikuma prasībām. Pārvalde norāda, ka MK noteikumi Nr.135 Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām uz uzņēmuma piesārņojošo darbību neattiecas, nosacījumi netiek izvirzīti. 8.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību sabiedrības priekšlikumi Priekšlikumi netika saņemti. 8.4.operatora skaidrojumi Pārvalde uzņēmumam lūdza sniegt viedokli par Veselības inspekcijas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izvirzītajiem priekšlikumiem atļaujas nosacījumiem atbilstoši MK noteikumu Nr.1082 Kārtība, kādā piesakāmas A, B C kategorijas piesārņojošas darbības izsniedzamas atļaujas A B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai (turpmāk MK noteikumi Nr.1082) 47.pktam. Uzņēmums Pārvaldē iesniedza viedokli, kurā apņemas ievērot izvirzītos augstāk minēto institūciju priekšlikumus. SIA EmiKor vēstule pievienota atļaujas 6.pielikumā. 9. Iesnieguma novērtējums: 9.1. ieviestie plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību ieviestie plānotie tīrākas ražošanas pasākumi Saskaņā ar uzņēmuma iesniegumu tiks veiktas šādas darbības: - Iepirkto atkritumu uzglabāšana notiks uz betona seguma slēgtās telpās. - Iepirktos atkritumus sašķiros novietos katram atkritumu veidam paredzētās vietās. Atkritumi tiks šķiroti novietoti tā, lai neapdraudētu cilvēku veselību nepieļautu vides piesārņošanu. - Katru atkritumu veidu nodos apsaimniekošanai uzņēmumam, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju. 9

10 - Uzņēmumā tiks izmantotas elektroiekārtas, kuru elektroenerģijas patēriņš ir neliels (tādas iekārtas kā elektriskie skrūvjgriežņi, elektriskie svari, leņķa slīpmašīna). - Bīstamie atkritumi tiks sašķiroti pēc veidiem novietoti tiem paredzētos speciālos konteineros, kastēs vai uz paletēm slēgtās telpās uz betona seguma. Tie netiks uzkrāti tādos apjomos, kuri varētu paaugstināt risku, bet tiks regulāri nodoti pārstrādātājiem resursu izmantošana (ūdens, enerģija ķīmiskās vielas) Ūdens Uzņēmuma darbības nodrošināšanai ūdens nav nepieciešams. Uzņēmums izmantos ūdeni (~ 12 m 3 ) gadā tikai sadzīves vajadzībām, ūdens apgādi nodrošina iznomātājs, kam noslēgts līgums ar SIA Rīgas ūdens. Pārvalde saņēma SIA Rīgas ūdens vēstuli, kurā cita starpā norādīts, ka nekustamais īpašums Rītausmas ielā 4A, Rīgā ir pieslēgts centralizētajai ūdensapgādei. Enerģija Elektroenerģija saskaņā ar iesniegumu tiks izmantota tikai apgaismojuma nodrošināšanai objektā (1 MWh/gadā), savukārt telpas apsildītas netiek. Informācija par elektroenerģijas izmantošanu sniegta 7. tabulā. Izejmateriāli ķīmiskās vielas Galvenie uzņēmuma izejmateriāli pieņemtie atkritumi gan, gan ne ar kopējo apjomu 3214 t/gadā. Bīstamo ķīmisko vielu vai produktu izlijumu savākšanai izmantos absorbentu (smiltis, zāģu skaidas utml.) emisija gaisā tās ietekme uz vidi Uzņēmuma darbības laikā. Netiks veiktas tādas darbības, kas varētu radīt emisijas gaisā vai apkārtējā vidē. Uzņēmumā netiks veikti metināšanas metāla griešanas darbi. Saskaņā ar veikto pārbaudi uzņēmumā, par ko sastādīts Ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr /2017, telpa, kur veiks EEIA izjaukšanu, ir aprīkota ar Ostber CK-315 C gaisa nosūcēju ar piespiedu gaisa padevi ceturtās klases filtru sistēmu smaku veidošanās Uzņēmumā netiek veiktas darbības, kurām raksturīga traucējoša smaka. paredzama smaku veidošanās ārpus uzņēmuma darbības teritorijas. 9.6.emisija ūdenī tās ietekme uz vidi Saskaņā ar iesniegumu sadzīves notekūdeņi tiek novadīti krējrezervuārā, kuru pēc nepieciešamības izved uzņēmums, kas veic notekūdeņu izvešanu. Par lietus notekūdeņu apsaimniekošanu atbildīgs telpu izīrētājs. Uzņēmums piesārņojošo darbību veiks tikai iekštelpās. Pārvalde saņēma SIA Rīgas ūdens vēstuli, kurā cita starpā norādīts, ka nekustamais īpašums Rītausmas ielā 4A, Rīgā nav pieslēgts/pievienots centralizētai kanalizācijas sistēmai. Saskaņā ar SIA Rīgas ūdens vēstuli nekustamo īpašumu Rītausmas ielā 4A, Rīgā iespējams pievienot pilsētas d300 mm sadzīves ražošanas 10

11 notekūdeņu kanalizācijas kvartāla cauruļvadam, kas iebūvēts blakus zemes gabalā Rītausmas ielā 4, Rīgā atkritumu veidošanās apsaimniekošana Uzņēmums pieņems apsaimniekošanai dažādus gan bīstamus, gan nebīstamus atkritumus ar apjomu 3214 t/gadā. Uzņēmums paredzējis izjaukt EEIA ar apjomu 379 t/gadā. Izjaucot EEIA, radīsies vairāku citu atkritumu klašu atkritumi (informācija sniegta atļaujas B sadaļā atļaujas 21.tabulā). Tāpat darbības rezultātā radīsies nešķiroti sadzīves atkritumi, par to apsaimniekošanu uzņēmums paredzējis noslēgt līgumu ar SIA Clean R, kā arī darbības rezultātā var veidoties absorbenti, kas piesārņoti bīstamām vielām, kas var veidoties bīstamo atkritumu izlijumu/notecējumu gadījumā. Vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā atradīsies līdz tonnām nebīstamu atkritumu līdz tonnām bīstamo atkritumu. Informācija par atkritumu veidošanos rīcību ar tiem dota 21. tabulā. Informācija par atkritumu savākšanu pārvadāšanu dota 22. tabulā trokšņa emisija Atkritumu apsaimniekošanas vieta atrodas jauktas apbūves ar ražošanas komercdarbības fkcijas teritorijā, tādēļ transporta radītais troksnis uzskatāms par nenozīmīgu, visa uzņēmuma darbība notiks dienas laikā no plkst.9:00 līdz 19:00. Visa uzņēmuma darbība notiks iekštelpās, pieņemtā tehnika tiks izjaukta manuāli ar elektriskajiem instrumentiem, kas neradīs lielu papildus troksni. Pēc Rīgas pilsētas trokšņa stratēģiskās kartes telpas atrodas jauktas apbūves teritorijā, tai skaitā tirdzniecības pakalpojuma būvju teritorijā, trokšņa līmenis dienā ir 65 db vakarā 60 db. Mašīnu pārvietošanās intensitāte netiek plānota tik liela, lai pārsniegtu šos robežlielumus. Pārvalde norāda, ka, jebkurā gadījumā uzņēmumam ir jāievēro MK noteikumos Nr.16 Trokšņa novērtēšanas pārvaldības kārtība noteiktie trokšņu robežlielumi augsnes aizsardzība Saskaņā ar VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas meteoroloģijas centrs datu bāzi Piesārņoto potenciāli piesārņoto vietu reģistrs darbības vieta neatrodas piesārņotu vai potenciāli piesārņotu vietu reģistrā. Augsnes pazemes ūdeņu izpēte uzņēmuma teritorijā nav veikta. Vietās, kur notiek bīstamo atkritumu uzglabāšana vai darbības ar tām, ir brīvi pieejami absorbentu krājumi izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies atkritumi tiks apsaimniekoti atbilstoši MK noteikumu Nr. 484 Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas pārvadājumu, uzskaites kārtība prasībām avāriju risks rīcības plāni ārkārtas situācijām Iespējamās avārijas ir kaitīgu ķīmisko vielu produktu (piemēram, eļļas skābe) izlīšana nokļūšana uz betonētas grīdas noliktavas iekštelpās, kuras atrodas 1.5 m augstumā no zemes (rampa). Avārijas situāciju gadījumā tiks veikta piesārņojuma ierobežošana likvidācija (apbēršana ar uzsūcošu materiālu - skaidām, granulām vai smilti), savāktā materiāla apsaimniekošana atbilstoši bīstamo atkritumu apsaimniekošanas nosacījumiem. 11

12 Objektam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 131 Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība riska samazināšanas pasākumi. C SADAĻA Atļaujas nosacījumi 10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai: darbība vadība 1. Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora iesniegto informāciju, operatora līdzšinējās darbības izvērtējumu, Veselības inspekcijas Rīgas domes, kā arī atļaujas izdošanas brīdī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 2. Atļauja izsniegta SIA,,EmiKor B kategorijas piesārņojošai darbībai adresē Rītausmas ielā 4A, Rīgā bīstamu nebīstamu atkritumu apsaimniekošanai t.sk., elektrisko elektronisko iekārtu atkritumu, apsaimniekošanai (izjaukšanai) ar apjomu līdz 379 t/gadā saskaņā ar atļaujas 21.tabulu aprakstu B sadaļā. 3. Atkritumu apsaimniekošana atļauta tikai iekštelpās. 4. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta adresē Rītausmas ielā 4A, Rīgā saskaņā ar darbības vietas izvietojuma shēmu (7. pielikums). 5. Pagarinot nekustamā īpašuma nomas līgumu, pārtraucot līgumiskās attiecības vai veicot izmaiņas līgumiskajās saistībās, nekavējoties iesniegt informāciju par tiesiskajām saistībām Pārvaldē, pamatojoties uz Civillikuma pantu. 6. Atļauja attiecas uz ražošanas procesā izmantotajām iekārtām to ekspluatāciju, kā arī uz visām ar pamatdarbību saistītām piesārņojošām darbībām. 7. Saskaņā ar likuma Par piesārņojumu 30. panta trešo daļu, operatora maiņas gadījumā Pārvaldē iesniegt iesniegumu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jao operatoru. 8. Pirms izmaiņām darbībā paziņot par to Pārvaldei saskaņā ar likuma Par piesārņojumu 30.panta pirmo daļu MK noteikumu Nr.1082 Kārtība, kādā piesakāmas A, B C kategorijas piesārņojošās darbības izsniedzamas atļaujas A, B C kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai 4.2.pktā noteikto termiņu, lai izvērtētu, vai šī izmaiņa uzskatāma par būtisku vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos. 9. Saskaņā ar likuma Par piesārņojumu panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet: 1) Operatora prettiesiskas darbības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu, kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēka veselībai. 2) Darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti. 10. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.1082 Kārtība, kādā piesakāmas A, B C kategorijas piesārņojošās darbības izsniedzamas atļaujas A, B C kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai 57. pktu Pārvalde var anulēt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju. 11. Saskaņā ar likuma Par piesārņojumu 6. panta otro daļu operatoram jāapzina informācija par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību vidi. Operatoram jāsniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama, par tās iespējamo 12

13 ietekmi uz cilvēku veselību vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai par rīcību avārijas situācijā. 12. Saskaņā ar likuma Par piesārņojumu 30. panta ceturto daļu operatoram ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas jāiesniedz Pārvaldē attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši atļaujas nosacījumiem. Pārvalde 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, atceļ operatoram izsniegto B kategorijas atļauju. 13. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. 14. Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi atbilstoši likuma Par piesārņojumu 31. panta pirmās daļas 3. pktā noteiktajam. 15. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā. 16. Mēneša laikā iesniegt iesniegumu licences melno krāsaino metāla atgriezumu lūžņu iepirkšanai Latvijā saņemšanai atbilstoši MK noteikumos Nr.960 Noteikumi par kārtību, kādā iepērk realizē melno krāsaino metālu atgriezumus lūžņus izsniedz licences metālu atgriezumu lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu lūžņu iepirkšanai valsts nodevas maksāšanas kārtību noteiktajai kārtībai. Bez licences uzņēmumam nav atļauts pieņemt metāla atkritumus. 17. Ja uzņēmums pats plāno veikt atkritumu pārvadājumus, tam ir jāsaņem atkritumu apsaimniekošanas atļauja atkritumu savākšanai pārvadāšanai, pirms darbības uzsākšanas Pārvaldē iesniedzot iesniegumu atbilstoši MK noteikumiem Nr.703 Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu tās maksāšanas kārtību darba stdas Nosacījumi netiek izvirzīti. 11. Resursu izmantošana: ūdens Saskaņā ar noslēgto līgumu enerģija Veicot piesārņojošu darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma Par piesārņojumu 4. panta 10. pktā noteikto izejmateriāli palīgmateriāli 1. Ņemot vērā ķīmisko vielu maisījumu bīstamību, operatoram jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai īpašumam atbilstoši Ķīmisko vielu likuma 9. panta pirmajai daļai. 2. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu maisījumu (t.sk. bīstamo atkritumu) uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt pietiekamā daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. 3. Uzņēmumam jānodrošina, ka personai, kas veic aukstuma/kondicionēšanas iekārtu uzstādīšanu, apkalpošanu citas ar tām saistītas darbības, nepieciešams 13

14 sertifikāts licence saskaņā ar MK noteikumu Nr. 563 Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm pktu prasībām. 12. Gaisa aizsardzība: emisija no pktveida avotiem, emisijas limiti Nosacījumi netiek izvirzīti emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti Nosacījumi netiek izvirzīti procesa attīrīšanas iekārtu darbība Nosacījumi netiek izvirzīti smakas Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju Pārvaldē saskaņā ar MK noteikumu Nr.724 Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos 23.pkta prasībām emisijas uzraudzība mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes) Nosacījumi netiek izvirzīti to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem Nosacījumi netiek izvirzīti gaisa monitorings Nosacījumi netiek izvirzīti mēraparatūras uzturēšana kalibrācija Nosacījumi netiek izvirzīti ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām 1. Mainot ražošanas apjomus uzstādot jaas iekārtas vai tehnoloģijas, jāinformē Pārvalde ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām. 2. Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot Pārvaldei. 13. Notekūdeņi: izplūdes, emisijas limiti 1. Sadzīves notekūdeņus novadīt krājrezervuārā pēc nepieciešamības nodrošināt tā izvešanu saskaņā ar vienošanos. 2. Lietus notekūdeņus novadīt saskaņā ar noslēgto līgumu ar teritorijas īpašnieku procesa norise attīrīšanas iekārtu darbība 1. Uzņēmumam savā teritorijā jānodrošina kanalizācijas sistēmas efektīva darbība, jāveic cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu neattīrītu notekūdeņu noplūdi. 2. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, lai lietus ūdeņos nenokļūst atkritumi. 3. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.485 Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība 13.1.apakšpktu, aizliegts ievadīt naftas produktu atkritumus iekšzemes ūdenstecēs, ūdenstilpēs, pazemes ūdeņos kanalizācijas sistēmās. 14

15 13.3. uzraudzība mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes) Nosacījumi netiek izvirzīti mērījumi saņēmējā ūdenstilpē Nosacījumi netiek izvirzīti mēraparatūras uzturēšana kalibrācija Nosacījumi netiek izvirzīti ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijā Nosacījumi netiek izvirzīti. 14. Troksnis: trokšņa avoti nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai Nosacījumi netiek izvirzīti trokšņa emisijas limiti Nepārsniegt MK noteikumu Nr.16 Trokšņa novērtēšanas pārvaldības kārtība 2. pielikumā noteiktos robežlielumus uzraudzība mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes) Nosacījumi netiek izvirzīti ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt Pārvaldi par trokšņa samazināšanas pasākumiem to rezultātiem. 15. Atkritumi: atkritumu veidošanās Apsaimniekojamo atkritumu veidi apjomi atbilstoši 21.tabulai atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas apglabāšanas) nosacījumi 1. Atkritumu izvietojums, darbības vietas izvietojums uzņēmumā atbilstoši 5. pielikumam. 2. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20. panta trešo daļu nav pieļaujama savākto atkritumu sajaukšana ar citiem atkritumiem vai materiāliem, kuriem ir atšķirīgas īpašības. 3. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19. pantu ir aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem. 4. Sadzīves atkritumus jāsavāc jāuzglabā konteineros, kas novietoti tikai tam paredzētā vietā ar cieto segumu, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15. panta prasībām. 5. Atkritumus tālākai apsaimniekošanu nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma V nodaļas 17.panta prasībām. 6. Bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakošana marķēšana jāveic atbilstoši MK noteikumu Nr. 484 Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas pārvadājumu uzskaites kārtība III nodaļas prasībām: bīstamos atkritumus jāuzglabā, ņemot vērā to bīstamību daudzumu, tikai īpaši aprīkotās vietās apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai īpašumam; 15

16 bīstamos atkritumus jāuzglabā iepakotus izturīgā drošā iepakojumā, uz kura ir etiķete ar atkritumu nosaukumu, bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu drošības prasību apzīmējumu, atbilstoši prasībām; bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā vismaz reizi mēnesī jāveic iepakojuma apskate. 7. Skābi vai sārmu saturošus akumulatorus uzglabāt neapgāztus slēgtos konteineros. Akumulatoru uzglabāšanas vietā operators nodrošināt MK noteikumu Nr. 485 Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība 19.pktā noteikto prasību izpildi. 8. Atkritumus klasificēt atbilstoši MK noteikumu Nr. 302 Noteikumi par atkritumu klasifikatoru īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus Atkritumu klasifikatoram. 9. Ievērot MK noteikumos Nr.788 Noteikumi par atkritumu savākšanas šķirošanas vietām izvirzītās prasības. 10. Apsaimniekojot naftas produktu atkritumus, jāievēro MK noteikumu Nr. 485 Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība 9. pktā noteiktās prasības. 11. Ievērot nodrošināt MK noteikumu Nr. 388 Elektronisko elektronisko iekārtu kategorijas marķēšanas prasības šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības kārtība III nodaļā noteiktās prasības atkritumu savākšanai apstrādei. Nodrošināt MK noteikumu Nr.388 Elektrisko elektronisko iekārtu kategorijas marķēšanas prasības šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības kārtība 12.pktā noteiktās prasības elektrisko elektronisko iekārtu atkritumu uzglabāšanai. 12. Izjaucot elektrisko elektronisko iekārtu atkritumus nodrošināt radīto atkritumu uzskaiti atbilstošu klasificēšanu. 13. Vienlaicīgi uzglabājamais nebīstamo atkritumu apjoms darbības vietā tonnas, e atkritumi tonnas. 14. Pieņemot nododot bīstamos atkritumus, lai nodrošinātu to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju uzskaiti valsts teritorijā, jāizmanto bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts informācijas sistēmu (BAPUS) saskaņā ar MK noteikumos Nr.484 Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas pārvadājumu uzskaites kārtība noteikto kārtību 2.pielikumu. 15. Luminiscentās spuldzes līdz nodošanai tālāk apsaimniekotājam uzglabāt nesasistas slēgtās tvertnēs. 16. Neveidot pārmērīgus atkritumu uzkrājumus uzņēmuma teritorijā. 17. Iepakojumu apsaimniekot atbilstoši Iepakojuma likumam MK noteikumu Nr. 983 Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas ziņojumu sniegšanas kārtību iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem prasībām uzraudzība mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes) 1. Lai pamatotu statistikas pārskatā Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem iekļauto informāciju, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. pantu, veikt visu uzņēmumā radīto atkritumu veidu to daudzuma uzskaiti. Uzskaites datus reģistrēt atkritumu uzskaites dokumentā. 2. Bīstamo atkritumu uzskaiti veikt īpašā žurnālā papīra vai elektroniskā veidā saskaņā ar MK noteikumu Nr. 484 Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas pārvadājumu uzskaites kārtība 4.pkta 1.pielikuma prasībām. 3. Ar atkritumiem veiktās darbības rakstiski vai elektroniski reģistrēt reģistrācijas žurnālā, katras darba dienas beigās veicot ierakstu par darba dienas laikā 16

17 ievesto/izvesto atkritumu veidiem daudzumiem, atbilstoši MK noteikumu Nr.788 Noteikumi par atkritumu savākšanas šķirošanas vietām 28.pktam pielikumam ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām 1. Katru gadu līdz 1. martam pamatojoties uz atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnāla datiem, iesniegt valsts statistikas pārskatu Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem par iepriekšējo kalendāra gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā atbilstoši MK noteikumu Nr. 271 Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām prasībām. 2. Pamatojoties uz bīstamo atkritumu uzskaites datiem, katru gadu līdz 1. martam jāiesniedz Pārvaldē informācija par iepriekšējā gadā uzskaitītajiem atkritumiem atbilstoši MK noteikumu Nr. 484 Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas pārvadājumu uzskaites kārtība 4. pktam atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību atkritumu poligoniem poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai apsaimniekošanai pēc slēgšanas Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību. 16. Prasības augsnes, grts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai 1. Vietās, kur notiek bīstamo atkritumu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši MK noteikumu Nr. 484 Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas pārvadājumu, uzskaites kārtība prasībām. 2. Atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu nokļūšanu apkārtējā vidē. 3. Vietās, kas paredzētas nolietotu transportlīdzekļu uzglabāšanai (arī īslaicīgai uzglabāšanai) pirms apstrādes, kā arī vietās, kur paredzēta nolietotu transportlīdzekļu apstrāde, nodrošināt MK noteikumu Nr.135 Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām pkta prasību izpildi Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem. Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību. 17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos. 1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma Par piesārņojumu 5. panta prasībām. 17

18 2. Pārtraukt iekārtas darbību netipiskos apstākļos, ja ir iespējama vides (ūdens, augsnes vai gaisa) piesārņošana. Darbību drīkst atsākt tikai pēc piesārņojuma cēloņu novēršanas. 18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas iekārtu darbības, lai savāktu, kontrolētu ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi. 1. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu darbības pārtraukšanas informēt Pārvaldi iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību atbilstoši likuma Par piesārņojumu 30. panta ceturtajai daļai. 2. Saskaņā ar likuma Par piesārņojumu 4. panta devīto pktu pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī. 19. Nosacījumi avāriju novēršanai darbībām ārkārtas situācijās 1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu avāriju risku uzņēmumā atbilstoši likuma Par piesārņojumu 5. pantam. 2. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā rakstveidā informēt Pārvaldi par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt saskaņot Pārvaldē pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu. 3. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar Vides aizsardzības likuma pantu: - ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt visus nepieciešamos preventīvos pasākumus; ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt Pārvaldi par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem; - ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot Pārvaldei par kaitējumu videi sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu; - ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus, veikt sanācijas pasākumus. 20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu izmešu pārneses reģistra ieviešanu Padomes Direktīvu 91/689 EEK 96/61/EK grozīšanu 1. Saskaņā ar likuma Par piesārņojumu pantu nekavējoties informēt attiecīgās vides aizsardzības institūcijas: - ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana; - ja piesārņojošas darbības dēļ ir radušies vai var rasties draudi cilvēku dzīvībai, veselībai videi; - avārijas vai tās draudu gadījumā. 18

19 2. Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram informēt attiecīgās institūcijas (tai skaitā Pārvaldi pa e-pastu: telefoniem vai ), sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas vai to seku likvidācijai. 21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm 1. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21. panta prasībām valsts vides inspektoram, veicot vides valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet netraucēti pārbaudīt uzņēmuma teritoriju, iekārtu vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei, veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu pārkāpumiem. 2. Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina: - brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus; - brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem; - uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne. 19

20 Elektroenerģijas izmantošana (gadā) Elektroenerģija, kwh/gadā izlietots kopējais daudzums Ražošanas iekārtām Apgaismojumam 1000 Atdzesēšanai saldēšanai Vēdināšanai Apsildei Citiem mērķiem Kopā: tabula Ūdens ieguves avoti izmantošanas veidi Kopējais ūdens patēriņš (m 3 /gadā) Ūdens lietošana Atdzesēšanai (m 3 /gadā) Ražošanas procesiem (m 3 /gadā) Sadzīves vajadzībām (m 3 /gadā) Citiem mērķiem (m 3 /gadā) 1. No ārējiem piegādātājiem No īpašniekam piederoša urbuma Ezers vai upe Jūras ūdens Citi avoti Kopā tabula 20

21 Atkritumu klase (1) Atkritumu nosaukums (2) Nešķiroti sadzīves atkritumi Metāli Krāsainie metāli Izlietoti katalizatori kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, palādiju, irīdiju vai platīnu (izņemot klasi) Atkritumu bīstamība (3) bīstams bīstams bīstams Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā) Svina akumulatori 8 galvenais avots (4) Uzņēmuma darbība Atkritumu veidošanās rīcība ar tiem Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā) saražots Savākšana pieņemšana no klientiem Savākšana Pieņemšana no klientiem, Elektrisko elektronisko iekārtu attīrīšana Savākšana Pieņemšana no klientiem Savākšana Pieņemšana tonnas gadā saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), privātpersonām kopā pārstrādāts daudzums R- kods (5) Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā) apglabāts daudzums D- kods (6) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 21.tabula kopā 538.5* 583.5* - R * 583.5*

22 no klientiem Nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus, nevis160209, , klasē minētos 11.4 Savākšana Pieņemšana no klientiem R Nederīgās iekārtas, kuras neatbilst , , , klasei Savākšana Pieņemšana no klientiem R Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās elektroniskās iekārta, kuras neatbilst klasei Bīstami 12 Savākšana Pieņemšana no klientiem R Citas nederīgas elektriskās elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst , klase 40 Savākšana Pieņemšana no klientiem R Kabeļi, kuri neatbilst Savākšana

23 klasei Pieņemšana no klientiem, Elektrisko elektronisko iekārtu attīrīšana No nederīgām iekārtām izņemti e komponenti Bīstami 12 Elektrisko elektronisko iekārtu attīrīšana Citas baterijas akumulatori 0.40 Elektrisko elektronisko iekārtu attīrīšana Plastmasa 20 Savākšana Pieņemšana no klientiem Melnie metāli 40 Savākšana Pieņemšana no klientiem, Elektrisko elektronisko iekārtu attīrīšana No nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti, kuri neatbilst klasei 30 Savākšana Pieņemšana no klientiem, Elektrisko elektronisko iekārtu

24 attīrīšana Plastmasas iepakojums 31 Savākšana Pieņemšana no klientiem Papīra kartona iepakojums 40 Savākšana Pieņemšana no klientiem Koka iepakojums 1 Savākšana Pieņemšana no klientiem Stikla iepakojums 1 Savākšana Pieņemšana no klientiem Papīrs kartons 15 Savākšana Pieņemšana no klientiem Stikls 1 Elektrisko elektronisko iekārtu attīrīšana Varš, bronza, misiņš 8 Savākšana Pieņemšana no klientiem Alumīnijs 15 Savākšana

25 Pieņemšana no klientiem Svins 8 Savākšana Pieņemšana no klientiem Cinks 1 Savākšana Pieņemšana no klientiem Luminiscentās spuldzes citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi Bīstami 0.08 Savākšana Pieņemšana no klientiem Plastmasa gumija 10.6 Elektrisko elektronisko iekārtu attīrīšana Sārmu saturošas baterijas (izņemot klasi) 0.40 Elektrisko elektronisko iekārtu attīrīšana Baterijas akumulatori, kuri neatbilst klasei 0.40 Elektrisko elektronisko iekārtu attīrīšana Niķeļa kadmija (Ni-Cd) baterijas akumulatori Bīstami 0.20 Elektrisko elektronisko iekārtu attīrīšana

26 Dzīvsudrabu saturošas baterijas Baterijas akumulatori,kas iekļauti , vai klasē, nešķirotas baterijas akumulatori, kas satur šīs baterijas Koksne,kas neatbilst klasei Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst klasei Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas Bīstami 0.20 Bīstami Bīstami ** Elektrisko elektronisko iekārtu attīrīšana Elektrisko elektronisko iekārtu attīrīšana Elektrisko elektronisko iekārtu attīrīšana Elektrisko elektronisko iekārtu attīrīšana Elektrisko elektronisko iekārtu attīrīšana ** ** ** ** ** Piezīmes. (1), (2), (3) Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu to komposta izmantošanu, monitoringu kontroli". (4) Atsauce jāsniedz par galveno darbību procesu katram atkritumu veidam. (5) R-kods atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas apglabāšanas veidiem". (6) D-kods atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas apglabāšanas veidiem" 26

27 *atkritumi pēc to šķirošanas jāklasificē atbilstoši MK noteikumiem Nr.302 Noteikumi par atkritumu klasifikatoru īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus jāveic radīto atkritumu uzskaite ** gadījumā, ja uzņēmums plāno pieņemt arī ledusskapjus vai citas iekārtas, kas satur ozona slāni noārdošas vielas. Kopējais bīstamo EEIA pieņemtais apjoms nedrīkst pārsniegt 149 tonnas (ienākošā bīstamo EEIA summa) Atkritumu savākšana pārvadāšana 22.tabula Atkritumu klase (1) Atkritumu nosaukums (2) Atkritumu bīstamība (3) Savākšanas veids (4) Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā) Pārvadāšanas veids (5) Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs) Komersants, kas saņem atkritumus Metāli Metāllūžņu konteineri Autotransports Krāsainie metāli Metāllūžņu konteineri 461 Autotransports Izlietoti katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, palādiju, irīdiju vai platīnu (izņemot klasi) Kastes, konteineri, big bag maisos 1 Autotransports Svina akumulatori Bīstami Kastes, konteineri 50 Autotransports Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju Kabeļi, kuri neatbilst klasei No nederīgām iekārtām izņemti e komponenti Kastes, konteineri, big bag maisos 60 Autotransports Bīstami Kastes, konteineri 70 Autotransports Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju 27

28 Citas baterijas akumulatori Plastmasa Kastes, konteineri 1 Autotransports Kastes, konteineri, big bag maisos 99 Autotransports Melnie metāli Metāllūžņu konteineri 430 Autotransports No nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti, kuri neatbilst klasei Plastmasas iepakojums Papīra kartona iepakojums Kastes, konteineri 300 Autotransports Kastes, konteineri, big bag maisos Kastes, konteineri, big bag maisos 300 Autotransports 300 Autotransports Koka iepakojums Kastes, konteineri 10 Autotransports Stikla iepakojums Kastes, konteineri 10 Autotransports Papīrs kartons Kastes, konteineri, big bag maisos 50 Autotransports Stikls Kastes, konteineri 10 Autotransports Varš, bronza, misiņš Kastes, konteineri 70 Autotransports Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju Alumīnijs Kastes, konteineri 200 Autotransports 28

29 Svins Kastes, konteineri 50 Autotransports Cinks Kastes, konteineri 10 Autotransports Luminiscentās spuldzes citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi Bīstami Kastes, konteineri 0.5 Autotransports Plastmasa gumija Kastes, konteineri, Big bag maisos 38 Autotransports Sārmu saturošas baterijas (izņemot klasi) Kastes, konteineri 1 Autotransports Baterijas akumulatori, kuri neatbilst klasei Kastes, konteineri 1 Autotransports Niķeļa kadmija (Ni-Cd) baterijas akumulatori Bīstami Kastes, konteineri 0.5 Autotransports Dzīvsudrabu saturošas baterijas Bīstami Kastes, konteineri 0.5 Autotransports Baterijas akumulatori,kas iekļauti , vai klasē, nešķirotas baterijas akumulatori, kas satur šīs baterijas Bīstami Kastes, konteineri 0.5 Autotransports Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju 29

30 Koksne,kas neatbilst klasei Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst klasei Kastes, konteineri, Big bag maisos Kastes, konteineri, Big bag maisos 5 Autotransports 5 Autotransports Piezīmes. (1), (2), (3) Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus". (4) Konteineri, mucas, maisi citi. (5) Autotransports, dzelzceļš, jūras transports. 30

31 Pielikumi 1.pielikums Saņemtie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli) Informācija par dokumentiem Norāde par datumu SIA EmiKor iesniegums B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai Pārvaldes vēstule Nr / SIA EmiKor iesniegums B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai Pārvaldes vēstule Nr /2910, kas adresēta SIA Rīgas ūdens SIA Rīgas ūdens vēstule SIA EmiKor iesniegums B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai Pārvaldes vēstule Nr / Pārvaldes vēstule Nr /5016 Veselības inspekcijai Rīgas domei Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vēstule Nr. DA nd Veselības inspekcijas vēstule Nr /20819/ KOPSAVILKUMS 2. pielikums Ziņas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrība) 1.1.Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku iekārtas atrašanās vietu SIA EmiKor piesārņojošo darbību veic adresē Rītausmas ielā 4A, Rīgā saskaņā ar noslēgto līgumu. Pieņemtie metāla atkritumi citi pieņemtie atkritumi tiks šķiroti pa frakcijām atbilstoši to veidam izmēram, kā arī uzglabāti slēgtās telpās ar betona segumu big bag maisos uz paletēm, konteineros kastēs līdz 3 mēnešiem. Uzņēmums pieņems arī nolietotas elektriskās elektroniskās iekārtas, luminiscentās spuldzes svina akumulatorus Īss ražošanas apraksts iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja iesnieguma iesniegšanas iemesls 31

32 Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta gada 30. novembra noteikumu Nr Kārtība, kādā piesakāmas A, B C kategorijas piesārņojošas darbības izsniedzamas atļaujas A B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai 1.pielikuma : 5.pkta apakšpktam iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā vairāk; 5.pkta apakšpktam - iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku vai tik nenozīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi; 5.pkta apakšpktam - iekārtas elektrisko elektronisko atkritumu reģenerācijai uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus emisiju ietekmi uz vidi: ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums esošai iekārtai) pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai Uzņēmuma darbības nodrošināšanai ūdens nav nepieciešams. Sadzīves vajadzībām uzņēmums izmanto ūdens (aptuveni 12 m 3 /gadā) saskaņā ar noslēgto līgumu Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais degviela) to lietojums Galvenie uzņēmuma izejmateriāli atkritumi gan, gan ne (tostarp EEIA). Bīstamo ķīmisko vielu vai produktu izlijumu savākšanai izmanto absorbentu (smiltis, zāģu skaidas utml.) Bīstamo ķīmisko vielu lietošana plānotie pasākumi to aizvietošanai uzņēmums plāno gadā pieņemt 3214 tonnas dažāda veida atkritumu no kuriem e atkritumi. Vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā atradīsies līdz tonnām nebīstamu atkritumu līdz tonnām bīstamo atkritumu. Bīstamo ķīmisko vielu vai produktu izlijumu savākšanai izmanto absorbentu (smiltis, zāģu skaidas utml.) Nozīmīgākās emisijas gaisā ūdenī (koncentrācijas ikgadējie lielumi) Uzņēmuma teritorijā nav piesārņojošo vielu emisijas avotu, kas var radīt piesārņojošo vielu emisijas gaisā Atkritumu veidošanās to apstrāde Uzņēmums pieņem apsaimnieko līdz 3214 t/gadā atkritumu, t.sk., veic elektrisko elektronisko iekārtu atkritumu (379 t/gadā) izjaukšanu Trokšņa emisijas līmenis Nolietoto transportlīdzekļu apstrāde nerada paaugstināta līmeņa trokšņa emisijas ārpus uzņēmuma teritorijas. Uzņēmuma darbības laikā nav saņemtas sūdzības par traucējošu troksni Iespējamo avāriju novēršana Galvenie avāriju riksi var būt saistīti ar darba aizsardzības neievērošanu, kā arī ugsgrēka izcelšanos. Lai no tā izvairītos, telpa aprīkota ar ugsdzēšamajiem aparātiem. Visi darbinieki ir instruēti seko līdz darba drošības ievērošanai pielieto individuālos aizsardzības līdzekļus. 32

33 Bīstamie atkritumi līdz realizācijai tiks uzglabāti (īslaicīgi) atbilstošās tvertnēs tās tiks marķētas. Rīcībā ar atkritumiem, tai skaitā, bīstamajiem, tiks ievēroti drošības pasākumi, vesta to uzskaite. Jebkādu ķīmisko vielu noplūžu gadījumā, tās tiks savāktas ar atbilstošiem absorbentiem, kas pēc tam tiks apsaimniekoti kā e atkritumi Nākotnes plāni plānotā iekārtu paplašināšana vai procesu modernizācija Pārvaldes rīcībā nav šādas informācijas. 33

34 3. pielikums 34

35 35

36 4.pielikums 36

37 37

38 38

39 5.pielikums 39

1

1 Latvijas Republika PĀVILOSTAS NOVADA DOME Adrese Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466 Tālrunis 63498261, fakss 63484567 APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 24.11. 2011. lēmumu (prot.

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

PROJEKTS

PROJEKTS 19.10.2011. LATVIJAS REPUBLIKA KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009118116 Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202,Tālruņi 6 5237610 Fakss 65237611 Banka: SEB banka Jēkabpils filiāle, konts LV55 UNLA 0050

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28 Pieņemts: 23.05.2014. Stājas spēkā: 30.05.2014. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 103 (5163), 29.05.2014. OP numurs: 2014/103.7 Attēlotā

Sīkāk

Konsolidēti LATVIJAS REPUBLIKA KANDAVAS NOVADA DOME Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV 3120 Reģ. Nr , Tālrunis ,

Konsolidēti LATVIJAS REPUBLIKA KANDAVAS NOVADA DOME Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV 3120 Reģ. Nr , Tālrunis , Konsolidēti LATVIJAS REPUBLIKA KANDAVAS NOVADA DOME Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV 3120 Reģ. Nr.90000050886, Tālrunis 631 82028, 631 82026, Fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv Kandavā

Sīkāk

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. JET-SEG-(II)-09 2008.- 2012.gadam Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde adrese: Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV - 3007 tālruņa numurs: 3023228

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas materiāli Rīga, 2017. gada oktobris Vides pārraudzības

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

2

2 2. pielikums Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumiem 778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2012. gadā 1. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds SIA

Sīkāk

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc SIA Bolderaja Ltd Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008.gadā. Saturs I. Ziņas par operatoru.. 3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošām darbībām. 4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas procesiem

Sīkāk

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs 50103854091 juridiskā adrese: Eksporta iela 15 k-1, Rīga, LV-1045, tel. +371 67329816,

Sīkāk

Polija

Polija Braukšanas ierobežojumi Polijā 2019. gadā Vispārējie ierobežojumi pilnu masu virs 12t Visaptverošs (visā valstī) no plkst. 18.00-22.00 dienu pirms valsts noteiktas svētku dienas(-ām). Aizliegums attiecināms

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Seminārs Droša kuģošana CSDD 2017 CSDD loma kuģošanas drošības jomā Kuģu vadītāju apliecību izsniegšana. CSDD izsniedz divu veidu atpūtas kuģu vadītāju apliecības: atpūtas kuģu vadītāju apliecības; starptautiskās

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

IEVADS

IEVADS SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Kūdras izstrādes procesa Kalnasalas (Beržovkas) purvā radītā trokšņa novērtējums Rīga, 2017. gada marts SATURS IEVADS... 3 1. PROGRAMMATŪRA UN APRĒĶINU METODES...

Sīkāk

PROJEKTS

PROJEKTS SAISTOŠIE NOTEIKUMI Siguldā 2017.gada 31.maijā Nr.17 Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr.9, 10) Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā Izdoti saskaņā ar likuma

Sīkāk

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1)

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1) 1. PASKAIDROJUMA RAKSTS 1.1. IEVADS Detālplānojuma grozījumi Cidoniju iela 47 izstrāde, uzsākta atbilstoši Stopiņu novada domes 2016. gada 14. septembra lēmumam Nr.82 Par detālplānojuma Saulīši (1.z.g.),

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: Lapa : 1 (24) 1 Lapa : 2 (24) Ievads Salaspils kodolreaktora (turpmāk SKR) teritorijā un tā tuvākajā apkārtnē VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs veic Speciālās atļaujas darbībām ar

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

8

8 7. Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanas kārtība ēdināšanas pakalpojumu nozarē Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par nodarbināto veselības

Sīkāk

8

8 7. Obligātās kartes aizpildīšanas kārtība autoservisā Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par viņu stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, lai nodarbinātie ilgstoši

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.9.2015 C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS (30.9.2015) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Latvijas Universitāte LU 75. zinātniskā konference Sekcija Ģeomātika DRONU / BEZPILOTA LIDAPARĀTU IZMANTOŠANAS TIESISKAIS ASPEKTS Artis Markots ĢIS ražošanas vadītājs SIA METRUM Jomu regulējošie normatīvie

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

3

3 IESNIEGUMS GROZĪJUMU IZDARĪŠANAI B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠĀS DARBĪBAS ATĻAUJĀ MA13IB0019 SIA Zaļās Zemes Enerģija Veibēni 1, Skrīveru novads, LV-5125 Biogāzes ražotne un koģenerācijas stacija Pasūtītājs:

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - Ppt ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Ppt ppt [Read-Only] Kompostētāju klubs bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa Reģ. nr. 1 08/508/2014 2015. gada 23. aprīlī, Ķekavā Ināra Teibe, projekta vadītāja Saturs 10:00 Semināra atklāšana 10:05 10:15 Kompostētāju

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

Untitled

Untitled 1.pielikums Rīgas domes 2015.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 Lokālplānojums zemesgabaliem Kantora ielā 10 (kadastra Nr.01001062132, kadastra Nr.01001062134) Redakcija 1.1. Teritorijas

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc 1 1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIŅAS PAR RAŽOTĀJU 1.1. Izstrādājuma nosaukums Knauf Mauermörtel 10 (MM10) 1.2. Paredzētais pielietojums Mūrjava ar spiedes izturību 10 Mpa 1.3. Ziņas par uzņēmumu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 1 Teritorijas izmantošana (zonējums), apbūves noteikumi Ķīpsalas teritorijas izmantošanas (zonējuma) pamatā likti iepriekš minētie nozīmīgie faktori, lai veicinātu

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

PASKAIDROJUMA RAKSTS

PASKAIDROJUMA RAKSTS 1 Detalizēti Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI A. Detālplānojuma teritorijas atļautā izmantošana 1. Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 16.02.2016. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" RD-16-3864-lp/2

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss:

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss: LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss: 63350452, e-pasts: dome@skrunda.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sīkāk

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem l

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem l SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem līdz autoceļam A8 Rīga Jelgava Lietuvas robeža (Meitene)

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Izlietotā iepakojuma un videi kaitīgu preĊu plūsma un dabas resursu nodokļa uzskaite uzņēmumā, apsaimniekošanas sistēmas audits.

Izlietotā iepakojuma un videi kaitīgu preĊu plūsma un dabas resursu nodokļa uzskaite uzņēmumā, apsaimniekošanas sistēmas audits. Kristīne Dirvēna, SIA ReviCom auditore Izlietotā iepakojuma un videi kaitīgu preču plūsma un dabas resursu nodokļa uzskaite uzņēmumā, apsaimniekošanas sistēmas audits. DRN mērķis samazināt vidi piesārņojošas

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 FORUMS PAR BŪTISKAJĀM PĀRMAIŅĀM 2014.gada 5.februāris 1 Mērķis AI/SI apmainīties ar pieredzi būtisko pārmaiņu vērtēšanā un vienoties par vienotas prakses piemērošanu būtisko pārmaiņu identificēšanā un

Sīkāk

SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA GADAM APSTIPRINĀTS SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VALDES LOCEKLE A.SAULĪTE 2017

SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA GADAM APSTIPRINĀTS SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VALDES LOCEKLE A.SAULĪTE 2017 SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2018.-2023.GADAM APSTIPRINĀTS SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VALDES LOCEKLE A.SAULĪTE 2017.GADA 29.DECEMBRĪ. 1 SATURS 1. IEVADS... 3 2. VISPĀRĒJĀ

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1 redakcija.doc

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1  redakcija.doc Detālplānojums Mālpils pagasta zemes gabalā Ķešāni (kadastra nr. 8074-001-0094) 1. redakcija Mālpils, 2006 Saturs I PASKAIDROJUMA RAKSTS... 3 Ievads... 3 1.1. Teritorijas pašreizējā izmantošana... 3 1.2.

Sīkāk

«Atkritumu apsaimniekošanas audita pārskats»

«Atkritumu apsaimniekošanas audita pārskats» Atkritumu apsaimniekošanas audita pārskats Rūta Bendere Emisijas kvotu sadales plāns 2008. 2012.gadam Latvijas Republikas Saeima 1995.gadā ratificēja Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju

Sīkāk

Projekts

Projekts Zemgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014. 2020. gadam Plānā lietotie saīsinājumi AAL Atkritumu apsaimniekošanas likums; AAP atkritumu apsaimniekošanas plāns; DAV Dalītā atkritumu vākšana;

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Microsoft Word DaugavAbasMalas Pretplūdi Droš pras.docx

Microsoft Word DaugavAbasMalas Pretplūdi Droš pras.docx DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PRETPLŪDU PASĀKUMI ŪDENSMALU LABIEKĀRTOŠANĀ Pārskats veikts Publisko un privāto partnerattiecību biedrības Zied zeme projektā Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība

Sīkāk

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167 tālrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2009

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra vārdā

Sīkāk

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: , E-pasts:

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: , E-pasts: VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: +371 64123834, E-pasts: vidzeme@mantojums.lv, www.mantojums.lv 27.02.2014. Nr.14.4-07/78

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr , fakss , e-pasts:

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr , fakss , e-pasts: LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv 23.08.2018. saistošie noteikumi Nr.25 Daugavpils novada kapsētu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

Gaisa kvalitātes izmaiņas Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē teritorijas sagatavošanas, kūdras iegūšanas, glabāša

Gaisa kvalitātes izmaiņas Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē teritorijas sagatavošanas, kūdras iegūšanas, glabāša Gaisa kvalitātes izmaiņas Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē teritorijas sagatavošanas, kūdras iegūšanas, glabāšanas un transportēšanas rezultātā. Piesārņojuma izplatība

Sīkāk

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Dainis Ozoliņš Eksperts Akadēmiskās informācijas centrs Reglamentētā profesija Reglamentētā profesija Latvijas Republikā reglamentēta profesionālā darbība vai reglamentētu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

APSTIPRINĀTI

APSTIPRINĀTI APSTIPRINĀTI ar Rīgas domes 02.10.2012. lēmumu Nr.5341 Rīgas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi I. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka Rīgas Centrālās bibliotēkas (turpmāk Bibliotēka) lietotāju

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI... 2 1.1. POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA... 2 1.2. POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒŠANA... 2 1.3. IEKŠĒJO NORMATĪVO DOKUMENTU IZSTRĀDE

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.)

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Noteikumi Nekustamā īpašuma Saules ielā 16 daļas (2.daļas)

Sīkāk

Presentation title

Presentation title Tehniskās ekspertīzes un diagnostikas dienests Daudzdzīvokļu ēku elektrotīklu testēšana Uģis Skopans, Dienesta vadītājs 23.01.2014, Jūrmala Saturs Elektrotīklu pieļaujamās slodzes noteikšana Elektroinstalācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk