9

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "9"

Transkripts

1 AKREDITĒTA VIDES PIESĀRŅOJUMA ANALĪTISKĀS KONTROLES LABORATORIJA T-221 Ganību dambis 24a, Rīga, LV-1005, Latvija Tālr.: , Fakss: , ***************************************************************** SIA VIDES SERVISS Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons GRANTIŅI Grantiņi Codes pagasts, Bauskas novads STACIONĀRU PIESĀRŅOJUMA AVOTU EMISIJAS LIMITU PROJEKTS SIA TEST laboratorijas vadītājs D.Vereteņņikovs 2017.gads 1(33)

2 S A T U R S Nodaļas nosaukums 1. Piesārņojošo vielu emisija gaisā 1. Gaisa piesārņojuma avotu apraksts 2. Ziņas par emisijas avotiem 3. Emisiju gaisā ietekme uz gaisa kvalitāti Normatīvo aktu un literatūras saraksts TABULAS 12. Emisijas avotu fizikālais raksturojums 13. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas 15. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts P I E L I K U M I 1. Uzņēmuma atrašanās vieta 2. Piesārņojošo vielu emisijas avotu novietojums teritorijā 3. Piesārņojošo vielu izmešu daudzuma aprēķins 4. Emisiju dinamika 5. Esošais gaisa piesārņojums 6. Vēja roze 7. Vielas izkliedes aprēķinu rezultāti 8. Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultātu analīze 9. Grafiski attēloti aprēķinu rezultāti 10. Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi, pie kuriem prognozējams visaugstākais piesārņojuma līmenis 2(33)

3 Piesārņojošo vielu emisija gaisā 1. Gaisa piesārņojuma avotu apraksts atbilstoši šī pielikuma 12.tabulai SIA VIDES SERVISS sadzīves atkritumu poligons Grantiņi saskaņā ar Bauskas novada teritorijas plānojumu atrodas atkritumu izgāztuvju un poligonu teritorijā. Poligons Grantiņi atrodas uz Bauskas novada, Iecavas novada un Codes pagasta robežas, 10 km no Bauskas pilsētas, 850 m attālumā no šosejas A7 Rīga-Bauska. Poligona tiešā tuvumā ir reti apdzīvotas vietas. Tuvākās viensētas atrodas aiz poligona sanitārās aizsargjoslas robežām. Tuvākā dzīvojamā māja atrodas aptuveni 250 m attālumā. Tuvākā apkārtnē nav industriālu objektu vai dzīvojamo masīvu. Jelgavas reģionālās vides pārvalde izsniedza atļauju A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.JE13IA0002 [8]. Piesārņojošās darbības norises vietas adrese: "Grantiņi" Codes pagasts, Bauskas novads, zemes kadastra Nr , "Vecgrantiņi" Codes pagasts, Bauskas novads, zemes kadastra Nr , "Grantiņu izgāztuve", Iecavas novads, zemes kadastra Nr Poligona atrašanās vietu kartē skatīt 1.pielikumā. Atkritumu apglabāšanas zona Jaunās atkritumu noglabāšanas krātuves (šūnas) pamatne tiks veidota uz jau apglabātajiem atkritumu slāņiem poligona esošajā šūnā, kā arī daļēji uz vecās, rekultivētās atkritumu izgāztuves "Grantiņi" teritorijas. Jaunās atkritumu noglabāšanas krātuves (šūnas) platība būs m 2, un tajā turpmākajos gados būs iespējams novietot ap m 3 jeb tonnas atkritumu. Viena šūnas daļa (sekcija) paredzēta kā biošūna bioloģiski noārdāmo atkritumu, kas tiks atšķiroti mehāniski-manuālā atkritumu šķirošanas līnijā, novietošanai. Pārējā šūnas daļā tiks noglabāti atšķirotie un citi inertie atkritumi, kuru turpmāka izmantošana nebūs iespējama. Bez šiem, uzņēmumā ir rekultivējamā izgāztuve, laukuma avots ar platību 2,4 ha. Poligonā transporta vajadzībām tiek izmantota dīzeļdegviela līdz 19,5 tonnām gadā. Dīzeļdegviela tiek piegādāta ar specializēto transportu un iepildīta tieši poligona tehnikas degvielas tvertnēs. SIA VIDES SERVISS sadzīves atkritumu poligona Grantiņi ražotnes apsekošanas un tehnoloģisko procesu izpētes gaitā noteikti 4 piesārņojošo vielu emisijas avoti, kuru izvietojums norādīts pievienotajā shēmā (2.pielikums). Plānotās darbības poligonā ir sekojošas: 1. Atkritumu noglabāšanas krātuve (šūna). Avots Nr.A1. (tilpumveida) Faktiskā jauda plānota līdz 9715,3 t/gadā atkritumu. Emisijas ilgums no atkritumiem kaudzes ir nepārtraukts 365 dienas gadā, 24 stundas diennaktī. Emisijas izplūdes augstums pieņemts 3,5 m, tilpumveida avota izmēri m 2 x 2,0 m, apkārtējā gaisa temperatūra. 2. Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukums. Avots Nr.A2. (tilpumveida) Kompostēšanas laukumā paredzēta atšķiroto bioloģiski noārdāmo atkritumu un zaļo atkritumu kompostēšana. Faktiskā jauda plānota līdz 6300 t/gadā (līdz 6000 tonnām no atkritumu šķirošanas un līdz 300 tonnām zaļo atkritumu, saņemto pa tiešo. Šie divi bioloģiski noārdāmo atkritumu veidi netiks sajaukti kopā zaļo atkritumu kompostēšana notiks kompostēšanas laukumā, bet atsevišķā stirpā). Emisijas ilgums no komposta kaudzes ir nepārtraukts 365 dienas gadā, 24 stundas diennaktī. Emisijas izplūdes augstums pieņemts 4,0 m, tilpumveida avota izmēri 4000 m 2 x 2,0 m, apkārtējā gaisa temperatūra. 3(33)

4 3. Atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacija ar mehāniski-manuālo atkritumu šķirošanas līniju. Avots Nr.A3. (tilpumveida) Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas iekārtas maksimālā jauda paredzēta ap 15 m 3 /h, sašķirojot ap t/gadā, 38 t/dienā nešķirotu sadzīves un dalīti vāktu atkritumu. Kā potenciālās gaisu piesārņojošās vielas no atkritumu šķirošanas tika noteiktas cietās daļiņas. Atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas darba laiks stundas gadā (261 dienas gadā, 8 stundas darba dienās, sestdienās un svētdienās atkritumu šķirošana netiek paredzēta). Emisijas izplūdes augstums no atkritumu šķirošanas angāra - 10,0 m, tilpumveida avota izmēri 866 m 2 x 5,0 m, apkārtējā gaisa temperatūra. 4. Būvniecības, būvju nojaukšanas un lielgabarīta atkritumu savākšanas un reģenerācijas laukums. Avots Nr.4. (tilpumveida) Plānota būvniecības, būvju nojaukšanas un lielgabarīta atkritumu sašķirošana un reģenerācija. Reģenerēt paredzēts līdz 1000 t/gadā šāda veida atkritumu. Emisijas izplūdes augstums no lielgabarīta un būvgružu šķirošanas - 4,0 m, tilpumveida avota izmēri 426 m 2 x 2,0 m, apkārtējā gaisa temperatūra. Normālas ekspluatācijas gadījumā zalvjveida un avārijas izmešu nav. Gada sausajā periodā atkritumus laista ar ūdeni no ugunsdzēsības baseina vai izsmidzina visu vai daļu no infiltrāta uz atkritumu krātuves, lai nepieļautu putekļu izplatīšanos un veicinātu atkritumu sablīvēšanu. Bez šiem minētajiem izmešu avotam uzņēmumā ir sadedzināšanas iekārtas (slēgtā tipa lāpa, ievadītā siltuma jauda līdz 0.05 MW). Slēgtā tipa lāpas izmeši emisiju limitu projektā netika ņemts vērā. Gaisa piesārņojuma avotu aprakstu skatīt 12.tabulā Ziņas par emisijas avotiem atbilstoši šī pielikuma 13.tabulai. (Aizpilda atbilstoši to normatīvo aktu prasībām, kas nosaka stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi. Tabulā norāda visas darbības un vielas, tai skaitā arī tās, kuras netiek apstrādātas vai attīrītas. No tehnoloģiskajām iekārtām piesārņojošo izmešu noteikšanā (3.pielikums) izmantota aprēķinu metodikas [3 9]. Piesārņojošo vielu kodi [11] doti tabulā: Nosaukums Kods Cietās daļiņas PM PM 2, GOS Gada izmeši tika noteikti, ņemot vērā darba ilgumu un iekārtu slodzi. 1 tabulu numerācija šī pielikuma ietvaros atbilst Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr pielikuma Iesnieguma formai atļaujas saņemšanai A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai 4(33)

5 Piesārņojošo izmešu apjomi atmosfēras gaisā ir t/gadā. Tai skaitā: Cietās daļiņas t/gadā, t.s. PM t/gadā, t.s. PM 2, t/gadā, GOS t/gadā. Ziņas par emisijas avotiem skatīt 13.tabulā. Modelējot daļiņu piesārņojumu no būvniecības, būvju nojaukšanas un lielgabarīta atkritumu sašķirošana un reģenerācijas, ir ņemts vērā, ka aukstajā un mitrajā laikā daļiņu PM 10 un PM 2,5 emisijas tiek ievērojami samazinātas, pateicoties dabiskajam mitrumam. Saskaņā ar ASV Vides aizsardzības aģentūras izmešu aprēķināšanas metodiku ( sadaļā) [3], nokrišņu ietekmi var aprēķināt, izmantojot sekojošu formulu: E ext = (T - P) : T, kur: E ext - emisijas faktors koriģēts, ņemot vērā dabisko mitrumu; T - dienu skaits gadā vai mēnesī; P - dienu skaits ar nokrišņiem. Informācija par dienu skaitu ar nokrišņiem pēdējā laikā ir atspoguļota tabulā. Modelējot daļiņu emisijas no materiālu kraušanas darbiem, aprēķinātās emisijas ir koriģētas, ņemot vērā vidējo dienu ar nokrišņiem skaitu mēnesī: Dienu skaits ar nokrišņiem (P) Emisijas Mēnesis faktoru reizināšanas Vidēji koeficients (E ext ) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Izmešu dinamikas raksturojums dots 5.pielikumā Emisiju gaisā ietekme uz gaisa kvalitāti Lai novērtētu esošo piesārņojumu plānotās darbības apkārtnē, 2017.gada janvārī VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs tika pieprasīta informācija par piesārņojuma fona koncentrācijām paredzētās darbības - SIA,,VIDES SERVISS ( Grantiņi Codes pagasts, Bauskas novads) ietekmes zonā. VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs sniegtā informācija balstīta uz modelēšanas rezultātiem ar EnviMan datorprogrammu, izmantojot Gausa matemātisko modeli. 5(33)

6 Analizējot saņemto informāciju par esošo piesārņojumu, jāsecina, ka esošā gaisa kvalitāte darbībai paredzētajā teritorijā nepārsniedz noteiktos normatīvus (6.pielikums): Piesārņojošā viela Aprēķinu periods/laika intervāls Fona koncentrācija, µg/m 3 ietekmes zonā max Putekļi PM 10 Gada vidējā koncentrācija 8,06 Putekļi PM 2,5 Gada vidējā koncentrācija 5,98 Informācija par meteoroloģiskos apstākļus raksturojošiem parametriem piesārņojošās darbības ietekmes zonā saņemta elektroniskā veidā no VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Meteoroloģisko datu (2016.) kopā iekļauti šādi secīgi dati ar 1 stundas intervālu: piezemes temperatūra (ºC); vēja ātrums (m/s); vēja virziens (º); kopējais mākoņu daudzums (octas); virsmas siltuma plūsma (W/m 2 ); sajaukšanās augstums (m); albedo (%); Monina-Obuhova garums (m). Vēja raksturlielumu grafiskā interpretācija dota 7.pielikumā. Uzņēmuma teritorijā ir līdzens reljefs. Izkliedes aprēķini veikti visām vielām, kurām saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1290 Noteikumi par gaisa kvalitāti noteikti gaisa kvalitātes normatīvi. Novērtējumā izmantotie robežlielumi apkopoti tabulā: Piesārņojošās vielas Daļiņas PM 10 Daļiņas PM 10 Daļiņas PM 2,5 Robežlieluma veids Dienas robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai Gada robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai Gada robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai Noteikšanas periods 24 stundas Kalendārais gads Kalendārais gads Robežlielums 50 μg/m 3, nedrīkst pārsniegt vairāk kā 35 reizes kalendārā gadā (90,41. procentile) 40 μg/m 3 20 μg/m 3 6(33)

7 Atbilstoši minēto MK noteikumos noteiktajam, emisiju limitu izstrādes gaitā atbilstību cilvēku veselības aizsardzībai paredzētajiem gaisa kvalitātes normatīviem un vadlīnijām nevērtē: rūpnīcu teritorijās vai rūpnieciskajās iekārtās, kur ir spēkā darba drošības un veselības aizsardzības noteikumi; uz ceļu brauktuvēm un brauktuvju starpjoslās, izņemot vietas, kur paredzēta gājēju piekļuve starpjoslām; jebkurā vietā, kas atrodas teritorijā, kura nav pieejama iedzīvotājiem un kurā nav pastāvīgu dzīvesvietu. Aprēķinu veikšanā un rezultātu noformēšanā ņemtas vērā MK noteikumu Nr.182 Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi prasības un rezultāti interpretēti atbilstoši MK noteikumiem Nr.1290 Noteikumi par gaisa kvalitāti. Novērtējuma ietvaros vērtētas augstākās aprēķinātās piesārņojuma koncentrācijas paredzētās darbības vietas tuvumā izvietotajās teritorijās, kuras ir pieejamas iedzīvotājiem. Novērtējuma ietvaros paredzētās darbības radītais piesārņojums summēts ar esošo fona piesārņojumu, par kuru informāciju sniedza VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Lai prognozētu ietekmi uz gaisa kvalitāti, SIA TEST veikta gaisa piesārņojuma izkliedes modelēšana ar datorprogrammu The Leading Atmospheric Dispersion Model (ADMS 4.1), beztermiņa Licence Number P C-AD400-LV, izmantojot Gausa matemātisko modeli. Aprēķinos ņemtas vērā vietējā reljefa īpatnības un apbūves raksturojums. Gaisa piesārņojuma izkliedes modelēšana veikta, lai aprēķinātu piesārņojošo vielu vidējās, piezemes līmenī esošās koncentrācijas, ņemot vērā teritorijai raksturīgos meteoroloģiskos apstākļus, un koncentrāciju procentiles, kā arī, lai izvērtētu piesārņojuma izkliedi pie nelabvēlīgiem meteoroloģiskajiem apstākļiem. Gaisa piesārņojuma modelēšana konkrētos meteoroloģiskos apstākļos rajonā, kur atrodas uzņēmums (8.pielikums), izmantojot datorprogrammu ADMS 4.1, parādīja, ka esošos izmešus var piedāvāt kā emisiju limitu: tuvākajās apdzīvotājās vietās rādītāji - R 24h, R g netiek pārsniegti. Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultātu analīze un gaisa kvalitātes atbilstības normatīviem un vadlīnijām novērtējums dots 8.pielikumā. Kā redzams sekojošā tabulā, emisiju ietekme uz gaisa kvalitāti ir vērtēta kā nenozīmīga, gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegšana nav iespējama. Piesārņojošā viela Maksimālā summārā koncentrācija, µg/m 3 Aprēķinu periods/ laika intervāls PM 10 22,6 2 gads/24h PM 10 13,3 3 gads/1a PM 2,5 6,80 4 gads/1a Aprēķinu punkta vai šūnas centroīda koordinātas X, m Y, m Ārpus uzņēmuma teritorijas Ārpus uzņēmuma teritorijas Ārpus uzņēmuma teritorijas Piesārņojošās Piesārņojuma darbības emitētā koncentrācija piesārņojuma daļa attiecībā pret gaisa summārajā kvalitātes koncentrācijā, % normatīvu, % PM 10 diennakts 35.augstākā koncentrācija ar fonu 3 PM 10 gada vidējā koncentrācija ar fonu 4 PM 2,5 gada vidējā koncentrācija ar fonu 7(33)

8 Analizējot aprēķinos un modelēšanas gaitā iegūtos rezultātus, jāsecina, ka uzņēmuma darbības rezultātā tiks ievēroti gaisa kvalitātes normatīvi. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 182 Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi punktam, piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultāti jāattēlo grafiskā formā tiem aprēķinu variantiem, kuros maksimālā aprēķinātā piesārņojošās vielas summārā koncentrācija pārsniedz 30 % no gaisa kvalitātes normatīva vai vadlīnijās noteiktā robežlieluma vai mērķlieluma. Grafiski attēlotie aprēķinu rezultāti sniegti 9.pielikumā. Lai raksturotu gaisa piesārņojuma izkliedei nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļus, izmantota gaisa kvalitātes modelēšanas gaitā iegūtā informācija par piesārņojošās vielas maksimālo koncentrāciju (100.procentile) stundas intervālam un meteoroloģiskajiem parametriem, pie kādiem tā aprēķināta. Saskaņā ar veiktajiem izkliedes aprēķiniem, nelabvēlīgus meteoroloģiskos apstākļus raksturo parametri, kas norādīti 10.pielikumā. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projektu skatīt 15.tabulā. NORMATĪVO AKTU UN LITERATŪRAS SARAKSTS 1. Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.1082 (prot. Nr ), Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.182 (prot. Nr ), Compilation Of Air Pollutant Emission Factors, Stationary Point And Area Sources. AP 42, Fifth Edition. 4. EMEP/EEA emisijas faktoru krājums, Eiropas Vides aģentūra A. Biological treatment of waste - Solid waste disposal on land. 5. Guideline on Speciated Particulate Monitoring. Office of Air Quality Planning and Standards. U.S. Environmental Protection Agency. August Darba aizsardzības prasības darba vietās. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.359 (prot. Nr ), Emission Estimation Technique Manual for Mining. Version December National Pollutant Inventory. 8. Par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK. KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 601/2012 (2012.gada 21.jūnijs). 9. EMEP/EEA emisijas faktoru krājums, Eiropas Vides aģentūra B.2.c. Venting and flaring. 10. SIA VIDES SERVISS Sadzīves atkritumu poligons GRANTIŅI Codes pagasts, Bauskas novads. Atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.JE13IA Par vidi piesārņojošo ķīmisko vielu sarakstu un kodiem. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra rīkojums Nr (33)

9 Emisijas avota kods A1. A2. A3. A4. Emisijas avota apraksts Atkritumu noglabāšanas krātuve (šūna) Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukums Atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacija ar mehāniski-manuālo atkritumu šķirošanas līniju Būvniecības, būvju nojaukšanas un lielgabarīta atkritumu savākšanas un reģenerācijas laukums SIA VIDES SERVISS Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons GRANTIŅI Grantiņi Codes pagasts, Bauskas novads Emisijas avotu fizikālais raksturojums ģeogrāfiskās koordinātes Z platums A garums Emisijas avota un emisijas raksturojums dūmeņa dūmeņa iekšējais plūsma augstums diametrs Nm m mm 3 /h 3,5 4,0 10,0 4,0 tilpumveida m 2 x 2,0 m tilpumveida 4000 m 2 x 2,0 m tilpumveida 866 m 2 x 5,0 m tilpumveida 426 m 2 x 2,0 m Piezīmes. (1) Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt. (2) Ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekundei. (3) Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā. (4) Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu - minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā. emisijas temperatūra o C tabula emisijas ilgums h/gadā 24 h/dn, 365 dn/g 24 h/dn, 365 dn/g 8 h/dn, 261 dn/g 8 h/dn, 261 dn/g 9(33)

10 Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums nosaukums Atkritumu noglabāšanas krātuve (šūna) Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukums Atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacija ar mehāniskimanuālo atkritumu šķirošanas līniju Būvniecības, būvju nojaukšanas un lielgabarīta atkritumu savākšanas un reģenerācijas laukums No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas (tai skaitā smakas) tips emisijas avota kods (1) emisijas ilgums (h) dnn gadā A A A A Piesārņojošā viela vielas kods (2) nosaukums Emisiju raksturojums pirms attīrīšanas mg/m 3 vai ou E /m 3 g/s vai ou E /s (3) (3) t/gadā vai ou E /gadā (3) Gāzu attīrīšanas iekārtas nosaukums, tips efektivitāte projektētā faktiskā g/s vai ou E /s (4) 13.tabula Emisiju raksturojums pēc attīrīšanas (5) mg/m 3 vai ou E /m 3 (4) t/gadā vai ou E /gadā Cietās daļiņas t.sk. PM t.sk. PM 2, GOS Cietās daļiņas t.sk. PM t.sk. PM 2, GOS Cietās daļiņas t.sk. PM t.sk. PM 2, Cietās daļiņas t.sk. PM t.sk. PM 2, Piezīmes. (1) Emisijas avota atsauces iekšējais kods kā šī pielikuma 13.1.tabulā. (2) Norāda katras piesārņojošas vielas kodu un nosaukumu saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" apstiprināto sarakstu." (2) Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras noteiktais vielas kods. (3), (4) Sadedzināšanas iekārtām norādīt skābekļa saturu. Piesārņojošo vielu saturu norāda normālam kubikmetram (273 K 101,3 kpa). Mitruma apstākļiem (mitrs/sauss) jāsakrīt ar citās tabulās dotajiem, ja vien tie nav noteikti atsevišķi. (5) Piesārņojošās vielas saturs (koncentrācija un daudzums) standarta apstākļos (273 K 101,3 kpa), ja tas nav noteikts atsevišķi. Mitruma apstākļiem (sauss/mitrs) jābūt salīdzināmiem ar citās tabulās sniegtajiem datiem, ja tas nav noteikts atsevišķi. (4) 10(33)

11 Nr. p.k. A1. A2. A3. A4. nosaukums Emisijas avots Atkritumu noglabāšanas krātuve (šūna) Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukums Atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacija ar mehāniski-manuālo atkritumu šķirošanas līniju Būvniecības, būvju nojaukšanas un lielgabarīta atkritumu savākšanas un reģenerācijas laukums Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts 15.tabula Piesārņojošā viela ģeogrāfiskās koordinātas g/s mg/m nosaukums kods tonnas/gadā Z platums A garums (ou E /s) (2) (ou E /m 3 ) (2) (ou E /gadā) (2) Cietās daļiņas t.s. PM t.s. PM 2, GOS Cietās daļiņas t.s. PM t.s. PM 2, GOS Cietās daļiņas t.s. PM t.s. PM 2, Cietās daļiņas t.s. PM t.s. PM 2, Piezīme. (1) Aizpilda iekārtām, kurām skābekļa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti. (2) Datus par piesārņojošo vielu emisiju norāda gramos sekundē (g/s); miligramos kubikmetrā (mg/m 3 ) un tonnās gadā (t/a). Datus par smaku emisiju norāda smakas vienībās vienā kubikmetrā gāzes standartapstākļos (ou E /m 3 ), smaku vienībās sekundē (ou E /s) un smaku vienībās gadā (ou E /gadā). O 2 % 11(33)

12 Iekārtas atrašanās vietas karte SIA VIDES SERVISS Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons GRANTIŅI Grantiņi, Codes pagasts, Bauskas novads 1.PIELIKUMS 12(33)

13 Emisijas avotu novietojums teritorijā A4. Būvniecības, būvju nojaukšanas un lielgabarīta atkritumu savākšanas un reģenerācijas laukums 2.PIELIKUMS A2. Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukums A3. Atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacija ar mehāniski-manuālo atkritumu šķirošanas līniju A1. Atkritumu noglabāšanas krātuve (šūna) 13(33)

14 3.PIELIKUMS SIA VIDES SERVISS Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons GRANTIŅI Grantiņi Codes pagasts, Bauskas novads PIESĀRŅOJOŠO VIELU IZMEŠU DAUDZUMA APRĒĶINS 1. Atkritumu noglabāšanas krātuve (šūna). Avots Nr.A1. (tilpumveida) Izejas dati. Faktiskā jauda plānota līdz 9715,3 t/gadā atkritumu. Emisijas ilgums no atkritumiem kaudzes ir nepārtraukts 365 dienas gadā, 24 stundas diennaktī. Emisijas izplūdes augstums pieņemts 3,5 m, tilpumveida avota izmēri m 2 x 2,0 m, apkārtējā gaisa temperatūra. Emisiju aprēķins Piesārņojošo vielu izmešu normatīvie lielumi noteikti pēc EMEP/EEA 3.1.tabulas [4]: Vielu nosaukums Emisijas faktors E f, kg/t Cieto atkritumu noglabāšana uz zemes Cietās daļiņas, PM 0,463 Cietās daļiņas, PM 10 0,219 Cietās daļiņas, PM 2,5 0,033 GOS 1,56 Emisijas daudzums: E a = B x E f : 1000 t/gadā, E s = E a : T : 3600 x g/sek, kur: E s,e a - emisijas daudzums, g/sek vai t/gadā; B - jauda, t/gadā; E f - emisijas faktors, kg/t; T - iekārtas darbības laiks. T = 8760 h/gadā. Avots Nr.A Cietās daļiņas PM (200001) E(PM) a = 9715,3 x 0,463 : 1000 = 4.50 t/gadā, E(PM) s = 4.50 : 8760 : 3600 x = g/sek, 1.2. Cietās daļiņas PM 10 (200002) E(PM 10 ) a = 9715,3 x 0,219 : 1000 = 2.13 t/gadā, E(PM 10 ) s = 2.13 : 8760 : 3600 x = g/sek, M(PM 10 ) s/m3 = : (15200 x 2,0) = g/sek/m Cietās daļiņas PM 2,5 (200003) E(PM 2,5 ) a = 9715,3 x 0,033 : 1000 = t/gadā, E(PM 2,5 ) s = : 8760 : 3600 x = g/sek, M(PM 2,5 ) s/m3 = : (15200 x 2,0) = g/sek/m GOS (230001) E(GOS) a = 9715,3 x 1,56 : 1000 E(GOS) s = 15.2 : 8760 : 3600 x = 15.2 t/gadā, = g/sek. 14(33)

15 2. Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukums. Avots Nr.A2. (tilpumveida) Izejas dati. Kompostēšanas laukumā paredzēta atšķiroto bioloģiski noārdāmo atkritumu un zaļo atkritumu kompostēšana. Faktiskā jauda plānota līdz 6300 t/gadā. Emisijas ilgums no komposta kaudzes ir nepārtraukts 365 dienas gadā, 24 stundas diennaktī. Emisijas izplūdes augstums pieņemts 4,0 m, tilpumveida avota izmēri 4000 m 2 x 2,0 m, apkārtējā gaisa temperatūra. Emisiju aprēķins Piesārņojošo vielu izmešu normatīvie lielumi noteikti pēc EMEP/EEA 3.1.tabulas [4]: Vielu nosaukums Emisijas faktors E f, kg/t Cieto atkritumu noglabāšana uz zemes Cietās daļiņas, PM 0,463 Cietās daļiņas, PM 10 0,219 Cietās daļiņas, PM 2,5 0,033 GOS 1,56 Emisijas daudzums: E a = B x E f : 1000 t/gadā, E s = E a : T : 3600 x g/sek, kur: E s,e a - emisijas daudzums, g/sek vai t/gadā; B - jauda, t/gadā; E f - emisijas faktors, kg/t; T - iekārtas darbības laiks. T = 8760 h/gadā. Avots Nr.A Cietās daļiņas PM (200001) E(PM) a = 6300 x 0,463 : 1000 = 2.92 t/gadā, E(PM) s = 2.92 : 8760 : 3600 x = g/sek, 2.2. Cietās daļiņas PM 10 (200002) E(PM 10 ) a = 6300 x 0,219 : 1000 = 1.38 t/gadā, E(PM 10 ) s = 1.38 : 8760 : 3600 x = g/sek, M(PM 10 ) s/m3 = : (4000 x 2,0) = g/sek/m Cietās daļiņas PM 2,5 (200003) E(PM 2,5 ) a = 6300 x 0,033 : 1000 = t/gadā, E(PM 2,5 ) s = : 8760 : 3600 x = g/sek, M(PM 2,5 ) s/m3 = : (4000 x 2,0) = g/sek/m GOS (230001) E(GOS) a = 6300 x 1,56 : 1000 E(GOS) s = 9.83 : 8760 : 3600 x = 9.83 t/gadā, = g/sek. 15(33)

16 3. Atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacija ar mehāniski-manuālo atkritumu šķirošanas līniju. Avots Nr.A3. (tilpumveida) Izejas dati. Mehāniski-manuālas atkritumu šķirošanas līnijas (iekārtas) uzstādīšana, kurā paredzēts sašķirot visus poligonā ievestos nešķirotos sadzīves atkritumus, kā arī tiek paredzēta iespēja pāršķirot dalīti vāktos atkritumus (papīru kartonu, plastmasas un gumijas izstrādājumus). Šķirošanas rezultātā paredzēts atdalīt turpmākai izmantošanai derīgus materiālus (papīru, kartonu, plastmasas un gumijas izstrādājumus, metālu, u.c.), bioloģiski noārdāmos atkritumus un inertos atkritumus (kas satur t.sk. sekundāro kurināmo materiālu). Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas iekārtas maksimālā jauda paredzēta ap 15 m 3 /h, sašķirojot ap t/gadā, 38 t/dienā nešķirotu sadzīves un dalīti vāktu atkritumu. Potenciālās gaisu piesārņojošās vielas no atkritumu šķirošanas noteiktas cietās daļiņas. Atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas darba laiks stundas gadā (261 dienas gadā, 8 stundas darba dienās, sestdienās un svētdienās atkritumu šķirošana netiek paredzēta). Emisijas izplūdes augstums no atkritumu šķirošanas angāra - 10,0 m, tilpumveida avota izmēri 866 m 2 x 5,0 m, apkārtējā gaisa temperatūra. Ņemot vērā to, ka atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijā vēl nav uzsākta nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošana, gaisu piesārņojošo vielu emisijas aprēķinā tieši šķirošanas stacijai piemērotas daļiņu PM koncentrācijas no cita, līdzīga nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes uzņēmuma. Emisiju aprēķinā izmantoti 2012.gada 13.jūnijā SIA Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija CSA poligonā Daibe veiktie daļiņu PM koncentrācijas mērījumi. Iepriekšminētajā poligonā tiek izmantotas līdzvērtīgas tehnoloģiskās iekārtas kā sadzīves atkritumu poligona GRANTIŅI atkritumu šķirošanas stacijā (angārā). Saskaņā ar mērījumiem, kas veikti no CSA poligona Daibe atkritumu šķirošanas angāra, daļiņu PM koncentrācija 7,4 mg/m 3 (testēšanas pārskats pievienots 4.pielikumā). Tieši no atkritumu pārstrādes daļiņu sadalījums literatūras avotos nav atrodams. Daļiņu PM 10 un daļiņu PM 2,5 emisijas daudzums aprēķinos pieņemts, pamatojoties uz sniegtajiem datiem literatūras avotos (ASV EPA [5]) par ceļu un augsnes putekļiem. Daļiņu PM 10 daudzums no kopējām daļiņām ir 52,3 %, bet daļiņu PM 2,5 daudzums 10,7 %[5]. Kopējo daļiņu emisijas aprēķins veikts atbilstoši šai formulai: E s = C x V : 1000 g/sek, kur: E s - emisijas daudzums, g/sek; C - piesārņojošās vielas koncentrācija, mg/m 3 ; V - ventilācijas plūsmas jauda, m 3 /sek. Gaisa apmaiņa angārā ir saistīta ar dabisko ventilāciju caur atvērtiem vārtiem. Vārtu platība 16 m 2. Gaisa ātrums pieņemts 0,3 m/sek [6]. V = 16 x 0,3 = 4.80 m 3 /sek. Ievērojot atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas (angāra) darba laiku un noslodzes koeficientu, izmešu daudzums gadā: M g kur: T - iekārtas darbības laiks. T = 2088 h/gadā. = M s : x 3600 x T Avots Nr.A Cietās daļiņas PM (200001) E(PM) s = 7.4 x 4.80 : 1000 = g/sek, E(PM) a = x 3600 x 2088 : = t/gadā. 16(33)

17 3.2. Cietās daļiņas PM 10 (200002) E(PM 10 ) s = x 52,3 : 100 = g/sek, E(PM 10 ) a = x 52,3 : 100 = t/gadā, M(PM 10 ) s/m3 = : (866 x 5,0) = g/sek/m Cietās daļiņas PM 2,5 (200003) E(PM 2,5 ) s = x 10,7 : 100 = g/sek, E(PM 2,5 ) a = x 10,7 : 100 = t/gadā, M(PM 2,5 ) s/m3 = : (866 x 5,0) = g/sek/m Būvniecības, būvju nojaukšanas un lielgabarīta atkritumu savākšanas un reģenerācijas laukums. Avots Nr.4. (tilpumveida) Izejas dati. Plānota Būvniecības, būvju nojaukšanas un lielgabarīta atkritumu sašķirošana un reģenerācija. Reģenerēt paredzēts līdz 1000 t/gadā sekojošus atkritumus. Emisijas izplūdes augstums no lielgabarīta un būvgružu šķirošanas - 4,0 m, tilpumveida avota izmēri 426 m 2 x 2,0 m, apkārtējā gaisa temperatūra. Lai noteiktu daļiņu emisiju daudzumu, izmantota ASV Vides aizsardzības aģentūras (Environmental Protection Agency (EPA)) metodiku krājuma (Compilation of Air Pollutant Emission Factors) sadaļa Crushed Stone Processing and Pulverized Mineral Processing ( sadaļā) [3]. Metodika paredzēta piesārņojošo vielu emisiju novērtēšanai no derīgo izrakteņu apstrādes. Daļiņu PM 10 emisijas faktors drupināšanas procesam ir 0,0012 kg/t (drupināšana bez mitrināšanas) un šķirošanas procesam 0,0043 kg/t (bez mitrināšanas). Šīm darbībām daļiņām PM 2,5 nav norādīts emisijas faktors, līdz ar to aprēķinu rezultātos izmantota daļiņu PM 10 vērtība. Piesārņojošo vielu emisijas faktori (tabulā ) Darbība Daļiņas PM, kg/t Daļiņas PM 10, kg/t Daļiņas PM 2.5, kg/t Materiālu drupināšana 0,0027 0,0012 0,0012 Materiālu sijāšana/šķirošana 0,0125 0,0043 0,0043 Kopā: Emisijas daudzums: E a = B x E f : 1000, E s = E a : T : 3600 x g/sek, kur: E s,e a - emisijas daudzums, g/sek vai t/gadā; B - jauda, t/gadā; E f - emisijas faktors, kg/t; T - iekārtas darbības laiks. T = 2088 h/gadā Cietās daļiņas PM (200001) E(PM) a = 1000 x : 1000 = t/gadā, E(PM) s = : 2088: 3600 x = g/sek, 4.2. Cietās daļiņas PM 10 (200002) E(PM 10 ) a = 1000 x : 1000 = t/gadā, E(PM 10 ) s = : 2088 : 3600 x = g/sek, 17(33)

18 4.3. Cietās daļiņas PM 2,5 (200003) E(PM 10 ) a = 1000 x : 1000 E(PM 10 ) s = : 2088 : 3600 x = t/gadā, = g/sek, Vēja erozijas izraisīto emisijas daļu aprēķina, lietojot sadrupināto materiālu kaudzes platību (zemes gabala, kas atrodas zem sadrupināto materiālu uzglabāšanas kaudzes) ~ 426 m 2. Glabāšana M s = AF x k x 1000 x S : 3600 g/sek, M a = AF x k : 1000 x S x 24 x 365 t/gadā, kur: AF - uzglabāšanas emisijas faktors, kg/ha/h. Saskaņā ar 1.tabula.[7] AF = 0,4 kg/ha/h; k - putekļu saturs. Saskaņā ar AP [3]: Cietas daļiņas: k = 1,0, PM 10 : k = 0,35, PM 2,5 : k = 0,053. S - uzglabāšanas laukumu izmēri, ha. S = 0,0426 ha. Glabāšana Cietās daļiņas ( ) M s = 0,4 x 1,0 x 1000 x 0,0426 : 3600 = g/sek, M a = 0,4 x 1,0 : 1000 x 0,0426 x 24 x 365 = t/gadā. PM 10 ( ) M s = 0,4 x 0,35 x 1000 x 0,0426 : 3600 = g/sek, M a = 0,4 x 0,35 : 1000 x 0,0426 x 24 x 365 = t/gadā. PM 2,5 ( ) M s = 0,4 x 0,053 x 1000 x 0,0426 : 3600 = g/sek, M a = 0,4 x 0,053 : 1000 x 0,0426 x 24 x 365 = t/gadā. Avots Nr.A Cietās daļiņas PM (200001) E(PM) s = = g/sek, E(PM) a = = t/gadā Cietās daļiņas PM 10 (200002) E PM 10 ) s = = g/sek, E(PM 10 ) a = = t/gadā, M(PM 10 ) s/m3 = : (426 x 2) = g/sek/m Cietās daļiņas PM 2,5 (200003) E(PM 2,5 ) s = = g/sek, E(PM 2,5 ) a = = t/gadā, M(PM 2,5 ) s/m3 = : (426 x 2) = g/sek/m 3. 18(33)

19 5. Slēgtā tipa lāpa Poligona gāzes savākšana paredzēta gan jaunajā šūnā, izbūvējot gāzes savākšanas caurules, gan šobrīd aktīvajā atkritumu noglabāšanas šūnā, kurā jau ir izbūvēta atkritumu gāzes savākšanas sistēmas 1.kārta. Savāktās gāzes utilizācija paredzēta utilizācijas iekārtā, tādējādi samazinot gaisu piesārņojošo vielu emisijas, kas veidojas atkritumu sadalīšanās procesā. Gāzes utilizācija var notikt sadedzināšanas lāpā vai arī iekārtā ar tālāku elektroenerģijas ražošanu poligona saimnieciskām darbībām. No diviem iepriekšminētajiem variantiem šeit ir izskatīts variants ar lielākām emisijām ja savāktās atkritumu gāzes sadedzināšanai tiks uzstādīta poligongāzes utilizācijas iekārta: slēgtā tipa lāpa (ievadītā siltuma jauda līdz 0.05 MW). Lāpa ir iekārta efektīvai gāzes utilizēšanai, lai kontrolētu gāzu maisījumu nonākšanu atmosfērā, kas veidojas bioloģiskos procesos (biogāze, atkritumu poligona gāze utt.). Ierīce ir ideāli piemērota izmantošanai atkritumu apglabāšanas vietās un biogāzes stacijās. Atkritumu gāzes ir ar mainīgu metāna saturu, kurš ir atkarīgs no atkritumu sastāva, meteoroloģiskajiem laika apstākļiem, gadalaika, kā arī no citiem faktoriem. Šajos aprēķinos metāna saturs atkritumu gāzēs pieņemts kā 45%. Paredzēts, ka gada laikā poligonā Grantiņi ar slēgtā tipa lāpu var sadedzināt maksimālo atkritumu gāzes apjomu līdz 2700 m 3, emisijas ilgums 250 dnn/gadā, 8 h/dienā. Emisijas izplūdes augstums ir 3,37 m, dūmeņa iekšējas diametrs 650 mm, temperatūra C. Ievadītā siltuma jauda: Režīms KURINĀMĀ RAKSTUROJUMS Biogāze siltumspēja (Q d z) - 16,11 MJ/nm 3 (3848 kcal/nm 3 ), metāna saturs (CH 4 ) - 45,0 %, pelnu saturs (A d ) - 0. Kurināmā veids Iekārta marka slēgtā tipa lāpa 0.05 Maksimālais, MJ/sek biogāze Gadā, TJ/gadā Oglekļa dioksīds (CO 2 ) ( ) Biogāze Emisijas faktors biogāzei ir nulle (4.tabula [8]). Emisiju aprēķins Piesārņojošo vielu izmešu normatīvie lielumi noteikti pēc EMEP/EEA tabulas [9]: Vielu nosaukums Emisijas faktors E f, g/gj dedzināšana ar lāpu (3-4.tabula) Oglekļa oksīds (CO) 177 Slāpekļa oksīdi (NO x ) (33)

20 Emisijas daudzumu: kur: E s,e a B s,b a E f E s = B s x E f : 1000, E a = B a x E f : 1000, - emisijas daudzums, g/sek vai t/gadā; - ievadītā siltuma jauda, MJ/sek vai TJ/gadā; - emisijas faktors, g/gj Oglekļa oksīds ( ) E(CO) s = 0,05 x 177 : 1000 = g/sek, E(CO) a = x 177 : 1000 = t/gadā Slāpekļa oksīdi (pārrēķinot uz slāpekļa dioksīdu) ( ) E(NO 2 ) s = 0,05 x 32.2 : 1000 = g/sek, E(NO 2 ) a = x 32.2 : 1000 = t/gadā. Emisijas ir niecīgas un netiek ņemtas vērā emisiju limitu projektā Biogāzes raksturojums: Darba kurināmā sastāvs masas (tilpuma %): Saturs Mērvienība Metāns CH 4 % Oglekļa dioksīds CO 2 % Slāpeklis N 2 % Kurināmā zemākais sadegšanas siltums Q d z MJ/stm Kurināmā zemākais sadegšanas siltums Q d z MJ/nm Teorētiskais degšanai nepieciešamais gaisa daudzums V 0 nm 3 /nm 3 4,28 Teorētiskais dūmgāžu daudzums V 0 d nm 3 /nm 3 5,35 Teorētiskais sausu dūmgāžu daudzums V 0 ds nm 3 /nm 3 4,38 20(33)

21 4.PIELIKUMS 21(33)

22 5.PIELIKUMS SIA VIDES SERVISS Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons GRANTIŅI Grantiņi Codes pagasts, Bauskas novads Mēneša variācijas (%) Emisiju dinamika Emisijas punkta kods: A1.,A2. Mēneši Vērtības Piesārņojošā viela Kods Janvāris 8.3 Cietās daļiņas Februāris 8.3 t.sk. PM Marts 8.3 t.sk. PM 2, Aprīlis 8.3 GOS Maijs 8.3 Jūnijs 8.3 Jūlijs 8.3 Augusts 8.3 Septembris 8.3 Oktobris 8.3 Novembris 8.3 Decembris 8.3 Dienas variācijas (%) Stundas No pirmdienas līdz piektdienai Sestdiena Svētdiena (33)

23 Mēneša variācijas (%) Emisiju dinamika Emisijas punkta kods: A3.,A4. Mēneši Vērtības Piesārņojošā viela Kods Janvāris 8.3 Cietās daļiņas Februāris 8.3 t.sk. PM Marts 8.3 t.sk. PM 2, Aprīlis 8.3 Maijs 8.3 Jūnijs 8.3 Jūlijs 8.3 Augusts 8.3 Septembris 8.3 Oktobris 8.3 Novembris 8.3 Decembris 8.3 Dienas variācijas (%) Stundas No pirmdienas līdz piektdienai Sestdiena Svētdiena (33)

24 6.PIELIKUMS 24(33)

25 DAĻIŅU PM 10 GADA VIDĒJO KONCENTRĀCIJU NOVĒRTĒJUMS SADZĪVES ATKRITUMU POLIGONA GRANTIŅI IETEKMES ZONĀ 25(33)

26 DAĻIŅU PM 2.5 GADA VIDĒJO KONCENTRĀCIJU NOVĒRTĒJUMS SADZĪVES ATKRITUMU POLIGONA GRANTIŅI IETEKMES ZONĀ 26(33)

27 27(33) 7.PIELIKUMS VĒJA ROZE Bauskas novērojumu stacija 2016.gads (knots) (m/s) Wind speed

28 SIA VIDES SERVISS Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons GRANTIŅI Grantiņi Codes pagasts, Bauskas novads 8.PIELIKUMS Vielas izkliedes aprēķinu rezultāti ADMS 4 (4.1) Atmospheric Dispersion Modelling System Copyright (C) 2008 Cambridge Environmental Research Consultants Ltd. ************************************************************************** * ADMS 4 * * Version * * Juny 2008 * * Atmospheric Dispersion Modelling System * * User Name: Dmitrij Veretennikov * * Company Name: TEST Ltd. * * Licence Number: P C-AD400-LV * ************************************************************************** Maximum long term percentile concentrations Group Pollutant Averaging time Units Percentile Ekceedences X(m) Y(m) Z(m) Maximum value All sources PM 10 1hr - µg/m³ All sources PM 10 24hr - µg/m³ 90, ,4 2 All sources PM 2,5 1hr - µg/m³ ,5 3 Maximum long term average concentrations Group Pollutant Averaging time Units X(m) Y(m) Z(m) Maximum value All sources PM 10 1hr - µg/m³ ,2 4 All sources PM 2,5 1hr - µg/m³ , PM 10 stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 2 PM 10 diennakts 35.augstākā koncentrācija ar fonu 3 PM 2,5 stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 4 PM 10 gada vidējā koncentrācija ar fonu 5 PM 2,5 gada vidējā koncentrācija ar fonu 28(33)

29 SIA VIDES SERVISS Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons GRANTIŅI Grantiņi Codes pagasts, Bauskas novads 8.PIELIKUMS Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultātu analīze Nr. p.k Piesārņojošā viela Maksimālā piesārņojošās darbības emitētā piesārņojuma koncentrācija 1, µg/m 3 Maksimālā summārā koncentrācija, µg/m 3 Aprēķinu periods/ laika intervāls 1. PM ,6 2 gads/24h 2. PM ,3 3 gads/1a 3. PM ,80 4 gads/1a Aprēķinu punkta vai šūnas centroīda koordinātas X, m Y, m Ārpus uzņēmuma teritorijas Ārpus uzņēmuma teritorijas Ārpus uzņēmuma teritorijas Piesārņojošās darbības emitētā piesārņojuma daļa summārajā koncentrācijā, % Piesārņojuma koncentrācija attiecībā pret gaisa kvalitātes normatīvu, % Ražotnei strādājot ar maksimālu jaudu, kad vienlaicīgi strādā visas iekārtas ar maksimālu slodzi 2 PM 10 diennakts 35.augstākā koncentrācija ar fonu 3 PM 10 gada vidējā koncentrācija ar fonu 4 PM 2,5 gada vidējā koncentrācija ar fonu 29(33)

30 Grafiski attēloti aprēķinu rezultāti 9.PIELIKUMS Ar zilu krāsu iezīmēta rūpnieciskās apbūves teritorija, kas ir slēgta zona, iedzīvotājiem nav pieejama un kur netiek vērtēta atbilstība gaisa kvalitātes normatīviem. Aprēķina solis 50 x 50 m 30(33)

31 Ar zilu krāsu iezīmēta rūpnieciskās apbūves teritorija, kas ir slēgta zona, iedzīvotājiem nav pieejama un kur netiek vērtēta atbilstība gaisa kvalitātes normatīviem. Aprēķina solis 50 x 50 m 31(33)

32 Ar zilu krāsu iezīmēta rūpnieciskās apbūves teritorija, kas ir slēgta zona, iedzīvotājiem nav pieejama un kur netiek vērtēta atbilstība gaisa kvalitātes normatīviem. Aprēķina solis 50 x 50 m 32(33)

33 10.PIELIKUMS SIA VIDES SERVISS Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons GRANTIŅI Grantiņi Codes pagasts, Bauskas novads Vielas Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi, pie kuriem prognozējams visaugstākais piesārņojuma līmenis PM (line number 146) PM (line number 1790) Datums Stunda Piezemes temperatūra, 0 C Vēja ātrums, m/s Vēja virziens, 0 Kopējais mākoņu daudzums, octas Albedo, % Virsmas siltums plūsma, W/m 2 Moņina- Obuhova garums, m Sajaukšanās augstums, m Stundas koncentrācija, µg/m % ,5 2 1 PM 10 stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 2 PM 2,5 stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 33(33)

Gaisa kvalitātes izmaiņas Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē teritorijas sagatavošanas, kūdras iegūšanas, glabāša

Gaisa kvalitātes izmaiņas Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē teritorijas sagatavošanas, kūdras iegūšanas, glabāša Gaisa kvalitātes izmaiņas Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē teritorijas sagatavošanas, kūdras iegūšanas, glabāšanas un transportēšanas rezultātā. Piesārņojuma izplatība

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc SIA Bolderaja Ltd Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008.gadā. Saturs I. Ziņas par operatoru.. 3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošām darbībām. 4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas procesiem

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Projekta ziņojums SEG emisijas un klimata politika to ierobežošanai atkritumu saimniecības sektorā Rūta Bendere, Fizikālās enerģētikas institūts Emisijas kvotu sadales plāns 2008. 2012.gadam Latvijas Republikas

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

2

2 2. pielikums Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumiem 778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2012. gadā 1. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds SIA

Sīkāk

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. JET-SEG-(II)-09 2008.- 2012.gadam Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde adrese: Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV - 3007 tālruņa numurs: 3023228

Sīkāk

tavi pārvaldībā vides soļi VIDES PRASĪBAS MAZO KATLUMĀJU APSAIMNIEKOŠANAI UZ KATLU MĀJU EMISIJĀM ATTIECINĀMIE NORMATĪVIE AKTI PIESĀRŅOJOŠO VIELU EMISI

tavi pārvaldībā vides soļi VIDES PRASĪBAS MAZO KATLUMĀJU APSAIMNIEKOŠANAI UZ KATLU MĀJU EMISIJĀM ATTIECINĀMIE NORMATĪVIE AKTI PIESĀRŅOJOŠO VIELU EMISI tavi pārvaldībā vides soļi VIDES PRASĪBAS MAZO KATLUMĀJU APSAIMNIEKOŠANAI UZ KATLU MĀJU EMISIJĀM ATTIECINĀMIE NORMATĪVIE AKTI PIESĀRŅOJOŠO VIELU EMISIJAS NOTEIKŠANAS VEIDI IZMEŠU APRĒĶINA PIEMĒRI KONCENTRĀCIJAS

Sīkāk

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode]

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode] Biogāzes staciju tehnoloģiskie risinājumi Ilze Dzene, SIA Ekodoma projektu vadītāja Līguma Nr. IEE/09/848 SI2.558364 Projekta ilgums 01/05/2010 31/10/2012 Projektu atbalsta Rīga, 2011.gada 13.maijs Biogāze...

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

IEVADS

IEVADS SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Kūdras izstrādes procesa Kalnasalas (Beržovkas) purvā radītā trokšņa novērtējums Rīga, 2017. gada marts SATURS IEVADS... 3 1. PROGRAMMATŪRA UN APRĒĶINU METODES...

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: Lapa : 1 (24) 1 Lapa : 2 (24) Ievads Salaspils kodolreaktora (turpmāk SKR) teritorijā un tā tuvākajā apkārtnē VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs veic Speciālās atļaujas darbībām ar

Sīkāk

«Atkritumu apsaimniekošanas audita pārskats»

«Atkritumu apsaimniekošanas audita pārskats» Atkritumu apsaimniekošanas audita pārskats Rūta Bendere Emisijas kvotu sadales plāns 2008. 2012.gadam Latvijas Republikas Saeima 1995.gadā ratificēja Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju

Sīkāk

atzinums_Bikernieku79-saskanosanai

atzinums_Bikernieku79-saskanosanai ATZINUMS PAR IETEKMI UZ VIDI UN IEDZĪVOTĀJU SADZĪVES APSTĀKĻIEM DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA AR TRANSPORTLĪDZEKĻU NOVIETNI Rīgā, Biķernieku ielā 79A 2013. gada novembris 2 Atzinums par ietekmi uz vidi un iedzīvotāju

Sīkāk

Projekts

Projekts Zemgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014. 2020. gadam Plānā lietotie saīsinājumi AAL Atkritumu apsaimniekošanas likums; AAP atkritumu apsaimniekošanas plāns; DAV Dalītā atkritumu vākšana;

Sīkāk

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem l

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem l SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem līdz autoceļam A8 Rīga Jelgava Lietuvas robeža (Meitene)

Sīkāk

3

3 IESNIEGUMS GROZĪJUMU IZDARĪŠANAI B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠĀS DARBĪBAS ATĻAUJĀ MA13IB0019 SIA Zaļās Zemes Enerģija Veibēni 1, Skrīveru novads, LV-5125 Biogāzes ražotne un koģenerācijas stacija Pasūtītājs:

Sīkāk

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Piesārņojuma izkliedes datormodeļa izstrāde Rīcības programmas gaisa piesārņojuma samazināšanai Ventspi

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Piesārņojuma izkliedes datormodeļa izstrāde Rīcības programmas gaisa piesārņojuma samazināšanai Ventspi SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Piesārņojuma izkliedes datormodeļa izstrāde Rīcības programmas gaisa piesārņojuma samazināšanai Ventspilī ietvaros Projekta atskaite Rīga, 2011. gada jūlijs

Sīkāk

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas materiāli Rīga, 2017. gada oktobris Vides pārraudzības

Sīkāk

PROJEKTS

PROJEKTS 19.10.2011. LATVIJAS REPUBLIKA KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009118116 Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202,Tālruņi 6 5237610 Fakss 65237611 Banka: SEB banka Jēkabpils filiāle, konts LV55 UNLA 0050

Sīkāk

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2009. gadā I. ZiĦas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds AS Rēzeknes siltumtīkli 1.2. adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV 4601 1.3. tālruħa

Sīkāk

1

1 Latvijas Republika PĀVILOSTAS NOVADA DOME Adrese Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466 Tālrunis 63498261, fakss 63484567 APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 24.11. 2011. lēmumu (prot.

Sīkāk

PĀRSKATS PAR GAISA KVALITĀTI LATVIJĀ GADĀ RĪGA, 2019

PĀRSKATS PAR GAISA KVALITĀTI LATVIJĀ GADĀ RĪGA, 2019 PĀRSKATS PAR GAISA KVALITĀTI LATVIJĀ 2018. GADĀ RĪGA, 2019 Pārskats par gaisa kvalitāti sagatavots pamatojoties uz: 1. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.101 21.02.2017.g. Grozījumi Ministru

Sīkāk

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1 redakcija.doc

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1  redakcija.doc Detālplānojums Mālpils pagasta zemes gabalā Ķešāni (kadastra nr. 8074-001-0094) 1. redakcija Mālpils, 2006 Saturs I PASKAIDROJUMA RAKSTS... 3 Ievads... 3 1.1. Teritorijas pašreizējā izmantošana... 3 1.2.

Sīkāk

Konsolidēti LATVIJAS REPUBLIKA KANDAVAS NOVADA DOME Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV 3120 Reģ. Nr , Tālrunis ,

Konsolidēti LATVIJAS REPUBLIKA KANDAVAS NOVADA DOME Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV 3120 Reģ. Nr , Tālrunis , Konsolidēti LATVIJAS REPUBLIKA KANDAVAS NOVADA DOME Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV 3120 Reģ. Nr.90000050886, Tālrunis 631 82028, 631 82026, Fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv Kandavā

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1)

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1) 1. PASKAIDROJUMA RAKSTS 1.1. IEVADS Detālplānojuma grozījumi Cidoniju iela 47 izstrāde, uzsākta atbilstoši Stopiņu novada domes 2016. gada 14. septembra lēmumam Nr.82 Par detālplānojuma Saulīši (1.z.g.),

Sīkāk

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: , web: KARJERĀ TŪRKALNE

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: ,   web:   KARJERĀ TŪRKALNE /Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT-03116 Viļņa, Lietuva, tel: +370 699 54953, e-mail: info@geobaltic.lt, web: www.geobaltic.lt KARJERĀ TŪRKALNE DOLOMĪTA SPRIDZINĀŠANAS LAIKĀ IZRAISĪTO SVĀRSTĪBU

Sīkāk

Microsoft Word - Getlinu VTDS projekts_

Microsoft Word - Getlinu VTDS projekts_ SIA GETLIŅI EKO VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA (2019-2023) Saturs IEVADS 5 1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBU 6 1.1. Vēsture, Getliņi EKO atrašanās vieta, teritorija 6 1.2. Kapitālsabiedrības

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024918 Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus M Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - Ppt ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Ppt ppt [Read-Only] Kompostētāju klubs bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa Reģ. nr. 1 08/508/2014 2015. gada 23. aprīlī, Ķekavā Ināra Teibe, projekta vadītāja Saturs 10:00 Semināra atklāšana 10:05 10:15 Kompostētāju

Sīkāk

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 1 Teritorijas izmantošana (zonējums), apbūves noteikumi Ķīpsalas teritorijas izmantošanas (zonējuma) pamatā likti iepriekš minētie nozīmīgie faktori, lai veicinātu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes 209. gada 5. maija sēdē, protokols Nr. 6 (209) Sadales sistēmas neikdienas apjoma prognozēšanas modelis Rīgā 5.05.209 8/6 Sadales sistēmas apjoma prognozēšanas

Sīkāk

Presentation title

Presentation title Tehniskās ekspertīzes un diagnostikas dienests Daudzdzīvokļu ēku elektrotīklu testēšana Uģis Skopans, Dienesta vadītājs 23.01.2014, Jūrmala Saturs Elektrotīklu pieļaujamās slodzes noteikšana Elektroinstalācijas

Sīkāk

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt saulains, līt lietus vai snigt sniegs, pūst stiprs vējš

Sīkāk

Latvijas Universitātes 74. zinātniskā konference

Latvijas Universitātes 74. zinātniskā konference Klimats skolēnu zinātniski pētnieciskajos darbos: idejas un risinājumi, meklējumi un atradumi Mg. geogr. Andris Ģērmanis, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija Klimats no A līdz Z, Latvijas Universitāte, 26.02.2016.

Sīkāk

PROJEKTS

PROJEKTS SAISTOŠIE NOTEIKUMI Siguldā 2017.gada 31.maijā Nr.17 Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr.9, 10) Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā Izdoti saskaņā ar likuma

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Latvijas Universitāte LU 75. zinātniskā konference Sekcija Ģeomātika DRONU / BEZPILOTA LIDAPARĀTU IZMANTOŠANAS TIESISKAIS ASPEKTS Artis Markots ĢIS ražošanas vadītājs SIA METRUM Jomu regulējošie normatīvie

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidrometeoroloģiskā situācija Latvijas upju baseinos 2019. gadā Ķegums, 08.03.2019. Andris Vīksna Prognožu un klimata daļas vadītājs Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs RUDENS ZIEMAS PERIODA

Sīkāk

13.LEKCIJA-Vides tehnologijas [Compatibility Mode]

13.LEKCIJA-Vides tehnologijas [Compatibility Mode] Vides tehnoloģijas ir tehnoloģiski vides problēmu risinājumi, kas mazina ražošanas ietekmi uz vidi Jebkura produkta ražošana ir saistīta ar dabas resursu, enerģijas, materiālu un ūdens izmantošanu un vides

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024916 Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus P Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr , fakss , e-pasts:

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr , fakss , e-pasts: LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI

Sīkāk

Untitled

Untitled 1.pielikums Rīgas domes 2015.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 Lokālplānojums zemesgabaliem Kantora ielā 10 (kadastra Nr.01001062132, kadastra Nr.01001062134) Redakcija 1.1. Teritorijas

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28 Pieņemts: 23.05.2014. Stājas spēkā: 30.05.2014. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 103 (5163), 29.05.2014. OP numurs: 2014/103.7 Attēlotā

Sīkāk

Kompostētāju klubs - bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa

Kompostētāju klubs  - bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa 2015 Kompostētāju klubs - bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa Par projektu Projektu Kompostētāju klubs bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa Reģ. Nr. 1-08/508/2014 biedrība

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka CO2 emisijas standartus jauniem lielas noslodzes

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2 SIA VMF LATVIA 2017.gada darbības rezultāti un uzdevumi 2018.gadam Jānis Buļs Valdes priekšsēdētājs SIA VMF LATVIA 23.03.2018. Esošie VMF LATVIA stratēģiskie mērķi 1. Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu

Sīkāk

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace v, m/s Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sacensības Fizikas valsts 68. olimpiāde Otrā posma uzdevumi

Sīkāk

SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA GADAM APSTIPRINĀTS SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VALDES LOCEKLE A.SAULĪTE 2017

SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA GADAM APSTIPRINĀTS SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VALDES LOCEKLE A.SAULĪTE 2017 SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2018.-2023.GADAM APSTIPRINĀTS SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VALDES LOCEKLE A.SAULĪTE 2017.GADA 29.DECEMBRĪ. 1 SATURS 1. IEVADS... 3 2. VISPĀRĒJĀ

Sīkāk

Microsoft Word - Task_3_2_Report_on_barriers_Latvia_Final_LV.doc

Microsoft Word - Task_3_2_Report_on_barriers_Latvia_Final_LV.doc Projekts: (EIE/07/214) Barjeras biogāzes sektora attīstībai Latvijā Projekta atskaite 3.2 M.Sc.ing Ilze Dzene SIA EKODOMA Noliktavas iela 3-3, Rīga LV-1010, Latvija 2008.gada septembris Projektu atbalsta:

Sīkāk

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

CIETO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

CIETO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA CIETO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA Docents Jānis Zaļoksnis 1 CIETIE ATKRITUMI Ar cietajiem atkritumiem plašākā nozīmē saprot visus jau reiz lietotus sadzīves, rūpniecības un lauksaimniecības materiālus. Sadzīves

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr , fakss , e-pasts:

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr , fakss , e-pasts: LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv 23.08.2018. saistošie noteikumi Nr.25 Daugavpils novada kapsētu

Sīkāk

Renault Master furgona versiju cenu lapa

Renault Master furgona versiju cenu lapa FWD (priekšpiedziņa) L1H1 L1H2 L2H2 L2H3 L3H2 3,5 L3H3 GVW Motors / Versija dci 110 Euro6 26440 20890 27360 21610 2,8t dci 130 Euro6 28350 22400 Energy dci 170 Euro6 30290 23930 dci 110 Euro6 26920 21270

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

Komandu sacensības informātikā un matemātikā Cēsis 2017 Izteiksmes Fināla uzdevumi Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķ

Komandu sacensības informātikā un matemātikā Cēsis 2017 Izteiksmes Fināla uzdevumi Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķ Izteiksmes Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķirīgi viencipara naturāli skaitļi un astoņas aritmētisko darbību zīmes (katra no tām var būt tikai +, -, * vai /). Iekavas

Sīkāk

GAISA TEMPERATŪRAS ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS LATVIJĀ PIE ATŠĶIRĪGIEM GAISA MASU TIPIEM

GAISA TEMPERATŪRAS ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS LATVIJĀ PIE ATŠĶIRĪGIEM GAISA MASU TIPIEM Klimata pārmaiņu raksturs Latvijas klimata mainība A.Briede, M.Kļaviņš, LU ĢZZF Globālās klimata izmaiņas- novērojumi un paredzējumi ES mājas Sarunu istaba, 2012.gada 16.maijā Gaisa temperatūras raksturs

Sīkāk

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj pielādēt konteineru līdz malām, turklāt ātrākā veidā,

Sīkāk

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude J. Valeinis 1 1 Latvijas Universitāte, Rīga 12.marts, 2010 Valeinis Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude p. 1 of 22 Ievads I. Pamatelementi matemātiskajā

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

1.Vaks_saturs_atskaite

1.Vaks_saturs_atskaite Inženierģeoloģija, Ģeotehnika, Ģeoekoloģija SIA Ģeologu grupa Silūrs Tērbatas iela 88-45, Rīga, LV-1001, Tālrunis 7294324 Marka : ĢT Pasūtītājs : Siguldas novada dome Projektēšanas stadija : Tehniskais

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valsts augu aizsardzības dienests AKTUALITĀTES Mēslošanas līdzekļu lietošana Ar kūtsmēsliem un digestātu iestrādātais slāpekļa daudzums uz 1 ha LIZ gadā nedrīkst pārsniegt 170 kg Jāievēro virszemes ūdensobjektu

Sīkāk

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU FAKULTĀTE VIDES ZINĀTNES NODAĻA Ināra Teibe SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PĀRVALDĪBAS ATTĪSTĪ

LATVIJAS UNIVERSITĀTE ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU FAKULTĀTE VIDES ZINĀTNES NODAĻA Ināra Teibe SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PĀRVALDĪBAS ATTĪSTĪ LATVIJAS UNIVERSITĀTE ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU FAKULTĀTE VIDES ZINĀTNES NODAĻA Ināra Teibe SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PĀRVALDĪBAS ATTĪSTĪBA LATVIJĀ PROMOCIJAS DARBS Ģeogrāfijas doktora grāda

Sīkāk

LV Bio-Energy from the farm

LV Bio-Energy from the farm LV Bio-Energy from the farm www.host.lv HoSt Microferm: ilgtspējīga enerģija no šķidrmēsliem jaunlops 80 Microferm koncepcija izstrādāta fermām, kuras pārstrādā pašu saimniecībā esošo kūtsmēslu biomasu.

Sīkāk

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriāli ilgtspējīgām būvēm no vietējām izejvielām 5. nodevums

Sīkāk

Dual TEMP PRO

Dual TEMP PRO Dual TEMP PRO 1 Darbības instrukcija Rezultāta nolasījums 5 Ievietotas zondes nolasījums HACCP pārbaudes gaismas diods (LED) SCAN poga (infrasarkanā) Režīma poga Zondes poga (zondes ievietošanas) Ievads

Sīkāk

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mikroplaisu blīvēšana betonā Trīskārša aizsardzība pret ūdeni ir vairāk

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2019) 930 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Komisijas Deleģētais lēmums, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2019) 930 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Komisijas Deleģētais lēmums, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un EIROPAS KOMISIJA Briselē, 15.2.2019. C(2019) 930 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Komisijas Deleģētais lēmums, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK 2021.-2030. gada periodam

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koksnes biomasas produktu uzskaite: pieejamie dati Vides un enerģētikas statistikas daļa Anna Paturska 2016.gada 15.februāris Saturs Koksnes biomasa - CSP statistikas veidlapās - gada - reizi piecos gados

Sīkāk

ĀDAŽU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA VIDES PĀRSKATS SAGATAVOTS IETEKMES UZ VIDI STRATĒĢISKĀ NOVĒRTĒJUMA IETVAROS Pasūtītājs: Ādažu novada pašvaldība Izp

ĀDAŽU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA VIDES PĀRSKATS SAGATAVOTS IETEKMES UZ VIDI STRATĒĢISKĀ NOVĒRTĒJUMA IETVAROS Pasūtītājs: Ādažu novada pašvaldība Izp ĀDAŽU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA VIDES PĀRSKATS SAGATAVOTS IETEKMES UZ VIDI STRATĒĢISKĀ NOVĒRTĒJUMA IETVAROS Pasūtītājs: Ādažu novada pašvaldība Izpildītājs: SIA Reģionālie projekti 2017 1 SATURS ATTĒLU

Sīkāk

1

1 PASKAIDROJUMA RAKSTS IEVADS Detālplānojuma izstrāde Garkalnes novada, Berģu zemes vienībām Lietus ielā 12, kadastra apzīmējums 8060 011 0244, un Saktas, kadastra apzīmējums 8060 011 0245 uzsākta pamatojoties

Sīkāk

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013 51 d 11 11 11 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Sīkāk

Polija

Polija Braukšanas ierobežojumi Polijā 2019. gadā Vispārējie ierobežojumi pilnu masu virs 12t Visaptverošs (visā valstī) no plkst. 18.00-22.00 dienu pirms valsts noteiktas svētku dienas(-ām). Aizliegums attiecināms

Sīkāk

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc Nodibinājums «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds», Reģ. Nr. 40008067097, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija Tālr. 67089429, e-pasts: fonds@rtu.lv, www.fonds.rtu.lv Kārtība SIA CEMEX praktisko

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

SANCO/11120/2012-EN

SANCO/11120/2012-EN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 26. septembrī (27.09) (OR. en) 14269/12 DENLEG 93 AGRI 626 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 18. septembris Saņēmējs: Padomes

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc 1 1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIŅAS PAR RAŽOTĀJU 1.1. Izstrādājuma nosaukums Knauf Mauermörtel 10 (MM10) 1.2. Paredzētais pielietojums Mūrjava ar spiedes izturību 10 Mpa 1.3. Ziņas par uzņēmumu

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Laboratorijas darbi mehānikā

Laboratorijas darbi mehānikā Laboratorijas darbs Nr..1 Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana Studenta vārds, uzvārds:... Fakultāte, grupa:... Studenta apliecības numurs:... Teorētiskais pamatojums Praksē ne

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite PAREX INDEX LATVIJAS UZŅĒMĒJU APTAUJAS ATSKAITE 2008. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre SATURA

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018. 2019. gada kampaņa «Turi grožos bīstamās vielas» Renārs Lūsis Valsts darba inspekcijas direktors Kas ir bīstamas vielas? Jebkura viela (gāze, šķidrums vai cieta viela), kas apdraud darbinieku drošību

Sīkāk

Demontāža - atkritumi

Demontāža - atkritumi Atkritumu aizvākšana un apglabāšana poligonos Mg. kval.vad. Anita Seile, Dagmāra Sprūdža, Žanna Martinsone RSU Higiēnas un arodslimību laboratorija Anita.Seile@rsu.lv; www.rsu.lv/hasl; t.67409187 1 Darba

Sīkāk

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve bet

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve bet EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr. 1343-CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve betonam, TSM, augstas ekspluatācijas 2. Tipa, partijas

Sīkāk

Microsoft Word - D-2.8_Biogas_Potential_Latvia_LV.doc

Microsoft Word - D-2.8_Biogas_Potential_Latvia_LV.doc Projekts: BiG>East (EIE/07/214) Biogāzes potenciāls Latvijā. Kopsavilkuma atskaite Projekta rezultāts 2.8 Sagatavota pamatojoties WP2 uzdevumu atskaitēm M.Sc.ing. Ilze Dzene SIA Ekodoma Adrese: Noliktavas

Sīkāk

The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi

The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi SOMU PROFESIONALITĀTES TRADĪCIJAS KOPŠ 1960. GADA ORIMA darbības tradīcijas ir aizsākušās jau

Sīkāk

Janis Irbe_resursi un iespejas

Janis Irbe_resursi un iespejas Resursi un Ilgtspēja VIETĒJĀS ENERĢIJAS VEICINĀŠANAS LIKUMS LAEF - Latvijas Atjaunojamās Enerģijas Federācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Irbe Rīga, 2015.gada 21. oktobris BALTIC ENERGY FORUM 2015 1 Īsumā

Sīkāk